Wprowadzenie

Ta maszyna służy do skaryfikacji murawy. Jest ona przeznaczona do zastosowań obejmujących małe do średnich trawników przy posiadłościach domowych i komercyjnych.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

Aby uzyskać informacje na temat urządzenia i akcesoriów, znaleźć dealera lub zarejestrować swoje urządzenie, skontaktuj się bezpośrednio z firmą Toro za pomocą witryny internetowej www.Toro.com.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny urządzenia. Rysunek 1 przedstawia lokalizację numeru modelu i numeru seryjnego na maszynie. Zapisz je w przewidzianym na to miejscu.

g025340

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające uwagi.

Opisywane urządzenie jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej; szczegółowe informacje zamieszczone są w odpowiedniej deklaracji zgodności, w oddzielnym arkuszu.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Układ wydechowy tego urządzenia zawiera substancje chemiczne, które mogą być przyczyną powstawania raka, chorób układu oddechowego i innych schorzeń.

Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych silnika bez działającego tłumika z iskrochronem według punktu 4442 kodeksu dotyczącego ochrony dóbr publicznych stanu Kalifornia lub silnika zaprojektowanego z myślą o ochronie przeciwpożarowej i odpowiednio wyposażonego oraz utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 lub 4443 tegoż kodeksu.

System zapłonu iskrowego jest zgodny z normą kanadyjską ICES-002.

Bezpieczeństwo

Nieprawidłowe użytkowanie lub nieprawidłowa konserwacja przeprowadzane przez operatora lub właściciela mogą doprowadzić do obrażeń ciała. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z tymi instrukcjami bezpieczeństwa i zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa, który oznacza Uwaga, Ostrzeżenie lub Niebezpieczeństwo – instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Praktyki bezpiecznej obsługi

Niniejsza instrukcja została opracowana na podstawie normy ANSI B71.4–2004.

Szkolenie

 • Przeczytaj Instrukcję obsługi i inne materiały szkoleniowe. Jeżeli operator lub mechanik nie zna języka angielskiego, obowiązkiem właściciela jest przetłumaczenie niniejszego materiału.

 • Należy zapoznać się z bezpieczną obsługą urządzeń, elementami sterującymi operatora i znakami bezpieczeństwa.

 • Wszyscy operatorzy i mechanicy powinni być przeszkoleni. Odpowiedzialność za przeszkolenie użytkowników spoczywa na właścicielu.

 • Nie wolno dopuszczać dzieci lub osób nieprzeszkolonych do obsługi lub serwisowania urządzeń. Wiek operatora może być ograniczony przez lokalne przepisy.

 • Właściciel/użytkownik może zapobiec wypadkom lub obrażeniom wyrządzonym sobie, innym osobom lub mieniu i jest za nie odpowiedzialny.

Przygotowanie

 • Dokonaj oceny terenu, aby określić, jakie akcesoria i osprzęt będą niezbędne w celu prawidłowego i bezpiecznego wykonania pracy. Używaj wyłącznie akcesoriów i osprzętu zatwierdzonych przez producenta.

 • Należy stosować odpowiedni ubiór, w tym ochronę oczu, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, i nie noś biżuterii.

 • Dokonaj oceny obszaru, w którym sprzęt będzie używany, i usuń wszystkie obiekty, takie jak kamienie, zabawki i kawałki drutu, z którymi może zetknąć się maszyna.

 • Należy zachować dodatkową ostrożność podczas posługiwania się paliwem lub innymi płynami. Są one łatwopalne, a ich opary są wybuchowe.

  • Używać tylko atestowanego kanistra na paliwo.

  • Nigdy nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie uzupełniaj paliwa w czasie pracy silnika.

  • Przed dolaniem paliwa zaczekaj, aż silnik ostygnie.

  • Palenie tytoniu jest zabronione.

  • Nie tankuj ani nie spuszczaj paliwa, gdy maszyna znajduje się w pomieszczeniu.

 • Sprawdź, czy elementy sterujące obecności operatora, wyłączniki bezpieczeństwa i osłony są zamontowane i czy działają prawidłowo. Nie przystępuj do obsługi, jeśli elementy te nie działają prawidłowo.

Obsługa

 • Nigdy nie uruchamiaj silnika w zamkniętej przestrzeni.

 • Używaj maszyny tylko przy dobrym oświetleniu, z dala od dziur i ukrytych zagrożeń.

 • Uruchamiaj silnik tylko z pozycji operatora.

 • Nie obsługuj maszyny bez zamocowanych osłon, pokryw i innych zabezpieczeń. Sprawdź, czy wszystkie blokady działają prawidłowo.

 • Nie zmieniaj ustawienia regulatora silnika ani nie zwiększaj prędkości obrotowej silnika do zbyt wysokiej wartości.

 • Bez względu na przyczyny przed opuszczeniem pozycji operatora unieś ostrza bijaków, zatrzymaj maszynę i wyłącz silnik.

 • Po uderzeniu w przedmiot lub w razie wystąpienia odbiegających od normy drgań zatrzymaj osprzęt i sprawdź ostrza bijaków. Przed ponownym uruchomieniem wykonaj wszystkie niezbędne czynności naprawcze.

 • Operator musi się znajdować w bezpiecznej odległości od strefy ostrzy bijaków.

 • Dopilnuj, aby zwierzęta i osoby postronne nie zbliżały się do maszyny.

 • Podczas skręcania zachowaj czujność, zwolnij i postępuj ostrożnie. Przed zmianą kierunku obejrzyj się za siebie i na boki.

 • Nie używaj maszyny, będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 • Rażenie piorunem może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli nad obszarem pracy widać błyski lub słychać grzmoty, zaprzestań użytkowania urządzenia i znajdź miejsce, w którym można się schronić.

 • Podczas załadunku maszyny na przyczepę lub ciężarówkę oraz podczas jej rozładunku zachowaj ostrożność.

 • Zachowaj ostrożność przy zbliżaniu się do ślepych zaułków, krzewów, drzew i innych obiektów, które mogą utrudniać widoczność.

 • Uważaj na przeszkody, które mogą się znajdować na obszarze roboczym. Zaplanuj drogę pracy tak, aby uniknąć kontaktu własnego lub maszyny z przeszkodami.

Praca na zboczach

 • Nie należy pracować na zboczach, gdy trawa jest mokra. Śliskie warunki zmniejszają przyczepność i mogą powodować poślizg i utratę kontroli.

 • Usuń z obszaru pracy przeszkody, takie jak kamienie, korzenie drzew itp., lub je oznacz.

 • Unikaj gwałtownego uruchamiania i zatrzymywania maszyny na terenie pochyłym. Jeśli koła stracą przyczepność, wyłącz ostrza bijaków i zjedź powoli z terenu pochyłego.

Konserwacja i przechowywanie

 • Przed wykonaniem regulacji, czyszczenia lub naprawy należy zaczekać, aż wszystkie elementy ruchome zatrzymają się. Unieś ostrza bijaków, zatrzymaj maszynę, wyłącz silnik i odłącz przewód świecy zapłonowej.

 • Oczyść ostrza, napędy, tłumiki i silnik z trawy i innych pozostałości, aby zapobiec ewentualnym pożarom. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.

 • Przed odstawieniem maszyny do przechowywania w pomieszczeniu należy zaczekać, aż silnik ostygnie; nie przechowuj maszyny w pobliżu źródeł ognia.

 • Podczas magazynowania lub transportowania urządzenia na przyczepie należy odciąć dopływ paliwa. Nie należy przechowywać paliwa w pobliżu ognia ani spuszczać paliwa, gdy maszyna stoi w pomieszczeniu.

 • Ustaw maszynę na równym podłożu. Zabrania się serwisowania urządzenia przez nieprzeszkolone osoby.

 • W stosownych przypadkach używaj podpór lub blokad, aby podtrzymać podzespoły.

 • Ostrożnie uwalniaj ciśnienie z podzespołów magazynujących energię.

 • Przed dokonaniem jakichkolwiek napraw, zdemontuj przewód świecy zapłonowej.

 • Ręce i nogi muszą się znajdować z dala od części ruchomych. Jeśli to możliwe, unikaj regulacji przy pracującym silniku.

 • Wszystkie części muszą być w nienagannym stanie, a wszystkie elementy montażowe – dobrze dokręcone. Wymień wszystkie zużyte lub uszkodzone etykiety.

 • Używaj jedynie osprzętu zatwierdzonego przez Toro. W przypadku użytkowania maszyny z niezatwierdzonym osprzętem gwarancja może zostać unieważniona.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i zagubione etykiety należy wymienić.

decal117-4979
decal93-7321
decal125-3809
decal125-3897
decal130-8322
decal127-4061

Montaż

Rozkładanie uchwytu

 1. Unieś uchwyt w pozycję roboczą (Rysunek 3).

  g025336
 2. Przesuń znajdujące się po obu stronach górnej części uchwytu owalne pierścienie zabezpieczające w dół, nasuwając je na dolną część uchwytu i unieruchamiając obie części uchwytu względem siebie (Rysunek 3).

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

Maszyna jest dostarczana ze skrzynią korbową napełnioną olejem, konieczne może być jednak uzupełnienie jego poziomu zgodnie z procedurą opisaną w Wymiana oleju silnikowego.

Przegląd produktu

g025337
g023178

Rozrusznik mechaniczny

Pociągnij uchwyt rozrusznika mechanicznego, aby uruchomić silnik (Rysunek 5).

Zawór odcięcia paliwa

Zamykaj zawór odcinający dopływ paliwa przed transportowaniem lub przechowywaniem maszyny (Rysunek 5).

Dźwignia ssania

Przed uruchomieniem zimnego silnika należy przesunąć dźwignię ssania do przodu. Po uruchomieniu silnika należy wyregulować ssanie w celu zapewnienia płynnej pracy silnika. Należy jak najszybciej przemieścić dźwignię ssania maksymalnie do tyłu.

Note: Rozgrzany silnik wymaga niewielkiej ilości ssania lub nie wymaga go w ogóle.

Czujnik obecności operatora

Czujnik obecności operatora umożliwia uruchomienie i pracę maszyny.

Aby uruchomić maszynę, należy przytrzymać czujnik obecności operatora (Rysunek 6). Czujnik należy trzymać przez cały czas pracy maszyny.

g023010

Dźwignia przepustnicy

Przestaw do przodu, aby zwiększyć obroty silnika, lub do tyłu, aby je zmniejszyć (Rysunek 7).

g023016

Dźwignia regulacji zagłębienia

Dźwignia regulacji zagłębienia pozwala ustawić głębokość ostrzy bijakowych na jedną z 10 różnych głębokości wycinania oraz w jednej pozycji transportowej.

W celu zmiany zagłębienia wyjmij zawleczkę sprężynową, wyciągnij sworzeń blokujący i przesuń dźwignię do przodu lub do tyłu do pozycji odpowiadającej ustawieniu pożądanej głębokości (Rysunek 8).

Important: Nie ciągnij dźwigni na boki, gdyż może to spowodować jej zgięcie.

g025338

Note: Dane techniczne i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Szerokość69,9 cm
Długość (robocza)111.8 cm
Długość (ze złożonym uchwytem)86,4 cm
Wysokość (robocza)94 cm
Wysokość (ze złożonym uchwytem)63,5 cm
Waga61,2 kg

Osprzęt/akcesoria

Dostępna jest gama osprzętu i akcesoriów zwiększających możliwości urządzenia. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu, dystrybutorem lub wejdź na stronę www.Toro.com, aby uzyskać listę zatwierdzonego osprzętu i zatwierdzonych akcesoriów.

Działanie

Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
  1. Wyłącz silnik, odłącz napęd ostrzy bijaków i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  2. Oczyść obszar wokół wskaźnika poziomu oleju, aby zapobiec uszkodzeniu silnika na skutek wpadnięcia zanieczyszczeń do otworu wlewu oleju (Rysunek 9).

   Note: Upewnij się, że maszyna stoi w taki sposób, że silnik jest ustawiony poziomo.

   g019540
  3. Odkręć wskaźnik poziomu oleju i oczyść końcówkę (Rysunek 9).

  4. Włóż wskaźnik do końca w szyjkę wlewu (Rysunek 9).

   Important: Nie wkręcaj go w otwór.

  5. Ponownie wyjmij wskaźnik poziomu oleju i popatrz na jego koniec (Rysunek 10).

   Note: Jeżeli poziom oleju jest niski, powoli wlej do szyjki wlewu taką jego ilość, aby poziom uniósł się do połowy wysokości wskaźnika

   g019686

   Important: Nie napełniaj nadmiernie skrzyni korbowej olejem silnikowym i nie uruchamiaj silnika, gdyż może to doprowadzić do jego zniszczenia.

  Czyszczenie maszyny

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Oczyść maszynę
  1. Odłącz napęd ostrzy bijaków, wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  2. Wytrzyj zanieczyszczenia z filtra powietrza oraz otworów silnika.

  Uzupełnianie paliwa

  Zalecane paliwo:

  • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj tylko czystej, świeżej (poniżej 30 dni) benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 87 lub wyższej (metoda klasyfikacji (R+M)/2)).

  • Etanol: Dopuszczalne jest używanie paliwa o zawartości do 10% etanolu (gazohol) lub 15% MTBE (etyl metylowo-t-butylowy) wg objętości. Etanol i MTBE to nie to samo. Benzyna o zawartości 15% etanolu objętościowo (E15) nie może być stosowana. Zabrania się stosowania benzyny o zawartości powyżej 10% etanolu objętościowo, takiej jak E15 (zawiera 15% etanolu), E20 (zawiera 20% etanolu) lub E85 (zawiera do 85% etanolu). Zastosowanie nieprawidłowego rodzaju paliwa może skutkować problemami z wydajnością lub uszkodzeniem silnika, które może nie być objęte gwarancją.

  • Nie używaj paliwa zawierającego metanol.

  • Zabrania się przechowywania paliwa w zbiorniku lub kanistrach przez okres zimowy, o ile nie zastosowano stabilizatora paliwa.

  • Nie dolewaj oleju do paliwa.

  Important: Aby zminimalizować problemy z uruchamianiem, należy dodawać do paliwa stabilizator (przez cały rok), mieszając go z paliwem nie starszym niż 30 dni. Przed magazynowaniem urządzenia (powyżej 30 dni) należy zużyć całe paliwo w zbiorniku.Zabrania się stosowania dodatków do paliwa, z wyjątkiem stabilizatora/uszlachetniacza. Zabrania się stosowania stabilizatorów paliwa na bazie alkoholu (etanol, metanol lub izopropanol).

  Niebezpieczeństwo

  W określonych warunkach paliwo jest łatwopalne i silnie wybuchowe. Zapłon lub wybuch paliwa może poparzyć operatora i osoby postronne oraz spowodować straty materialne.

  • Uzupełniaj zbiornik paliwa na zewnątrz, na otwartej przestrzeni, gdy silnik jest zimny. Wytrzyj paliwo, które się rozlało.

  • Nigdy nie uzupełniaj zbiornika paliwa, gdy urządzenie jest umieszczone w zabudowanej naczepie.

  • Nie uzupełniaj zbiornika paliwa do pełna. Uzupełniaj paliwo w zbiorniku paliwa do poziomu od 6 do 13 mm poniżej dolnej krawędzi szyjki wlewu. Wolna przestrzeń w zbiorniku umożliwia rozszerzanie się paliwa.

  • Nigdy nie pal papierosów podczas przelewania paliwa i przebywaj w bezpiecznej odległości od otwartego płomienia lub miejsc, gdzie opary paliwowe mogą zapalić się od iskry.

  • Przechowuj paliwo w atestowanym kanistrze, poza zasięgiem dzieci. Zapas paliwa nigdy nie powinien starczać na więcej niż 30 dni.

  • Nie należy rozpoczynać pracy bez przygotowania i sprawdzenia układu wydechowego.

  Niebezpieczeństwo

  W niektórych sytuacjach podczas uzupełniania paliwa może nastąpić wyzwolenie się elektryczności statycznej, powstanie iskry i zapłon oparów. Zapłon lub wybuch paliwa może poparzyć operatora i osoby postronne oraz spowodować straty materialne.

  • Przed napełnieniem zawsze stawiaj kanistry z paliwem na podłożu, w bezpiecznej odległości od pojazdu.

  • Nie uzupełniaj zbiornika paliwa w ciężarówce ani na naczepie. Wewnętrzne wykładziny albo inne osłony mogą spowolnić rozładowywanie się elektryczności statycznej zgromadzonej na pojemniku, odizolowując go.

  • Jeśli to możliwe, zsuń zasilany paliwem pojazd z platformy lub przyczepy i zatankuj go, gdy stoi na podłożu.

  • Jeśli nie jest to możliwe, należy uzupełniać paliwo z kanistra, a nie bezpośrednio z pistoletu dystrybutora paliwa.

  • Jeżeli musisz skorzystać z pistoletu dystrybutora paliwa, musi on dotykać brzegu zbiornika paliwa czy kanistra przez cały czas do momentu zakończenia tankowania.

  Uzupełnianie paliwa

  1. Odłącz napęd ostrzy bijaków, wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  2. Odczekaj, aż silnik ostygnie.

  3. Oczyść okolice korka zbiornika paliwa, po czym odkręć korek (Rysunek 11).

   Note: Korek jest doczepiony do zbiornika paliwa.

   g013315
  4. Wlewaj do zbiornika benzynę bezołowiową do momentu, aż osiągnie ona poziom kosza filtra siatkowego.

   Important: Ta przestrzeń w zbiorniku umożliwia rozszerzanie się paliwa. Nie napełniaj do końca całego zbiornika.

  5. Dokręć korek zbiornika paliwa.

  6. Wytrzyj ewentualnie rozlane paliwo.

  Uruchamianie i zatrzymywanie silnika

  Uruchamianie silnika

  1. Otwórz zawór paliwowy.

  2. Jeśli uruchamiasz zimny silnik, przesuń dźwignię ssania do końca do przodu.

  3. Przestaw dźwignię przepustnicy do pozycji w połowie między WOLNO (żółw) i SZYBKO (królik).

   Note: Rozgrzany lub gorący silnik może nie wymagać ssania.

  4. Jedną ręką przytrzymaj czujnik obecności operatora.

  5. Pociągnij mocno uchwyt rozrusznika mechanicznego, aby uruchomić silnik.

  6. Po uruchomieniu silnika stopniowo przesuwaj dźwignię ssania w prawo.

   Note: Jeśli silnik gaśnie lub dławi się, przemieść dźwignię ssania ponownie do przodu do momentu rozgrzania silnika.

  7. Przestaw dźwignię przepustnicy do żądanego ustawienia.

  Zatrzymywanie silnika

  1. Zwolnij czujnik obecności operatora.

  2. Zamknij zawór paliwowy.

  3. Zaczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się.

  Użytkowanie maszyny

  1. Ustaw dźwignię regulacji zagłębienia w wymaganym położeniu.

  2. Uruchom silnik.

  3. Naciśnij uchwyt do dołu, aby unieść przednie koła.

  4. Powoli opuść przednie koła na podłoże, umożliwiając stopniowe zagłębienie się ostrzy w trawę i glebę.

  5. Po zakończeniu pracy zwolnij czujnik obecności operatora, wyłącz silnik i unieś ostrza wycinające do pozycji transportowej.

  Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

  Skaryfikacja

  • Ustaw ostrza bijaków na głębokości 3 do 6 mm w podłożu (poniżej pozycji zerowej).

  • Przed przystąpieniem do skaryfikacji skoś trawę na niższą wysokość niż normalnie.

  • Skaryfikację trawnika prowadź przed głównym okresem wegetacyjnym.

  • Po zakończeniu skaryfikacji usuń grabiami uwolniony filc i inne zanieczyszczenia.

  • Wykorzystaj okres odsłonięcia gleby do nawiezienia i dosiania trawnika.

  • Po skaryfikacji zadbaj o obfite nawadnianie.

  Wyczesywanie/renowacja trawnika

  Aby rozluźnić nową glebę lub zaorać istniejący trawnik, ustaw ostrza bijaków na głębokości 6 do 12 mm w podłożu (poniżej pozycji zerowej). Prowadź maszynę, pozwalając jej przemieszczać się swoim tempem przez glebę. Można też przesuwać ją w obu kierunkach po obszarze do wyrównania lub przesuwać wielokrotnie przez dany obszar za każdym razem od innej strony.

  Konserwacja

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 25 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Oczyść maszynę
 • Sprawdź stan wkładów filtra powietrza.
 • Sprawdź naprężenie paska. Sprawdź naprężenie paska, jeżeli silnik pracuje, lecz bijaki obracają się z niewystarczającą siłą.
 • Sprawdź ostrza bijaków pod kątem zużycia i uszkodzeń.
 • Sprawdź poluzowane łączniki.
 • Co 50 godzin
 • Oczyść wkłady filtra powietrza.Czyść je częściej podczas pracy w warunkach zapylenia.
 • Co 100 godzin
 • Wymień olej silnikowy.
 • Wyczyścić miskę osadową.
 • Sprawdź, oczyść i skoryguj przerwę świecy zapłonowej; w razie potrzeby ją wymień.
 • Co 200 godzin
 • Wymień świecę zapłonową.
 • Co 300 godzin
 • Wymień papierowy wkład filtra powietrza.Wymieniaj go częściej podczas pracy w warunkach zapylenia.
 • Co rok lub przed składowaniem
 • Pomaluj miejsca z odpryśnięciami farby.
 • Przed wykonaniem konserwacji

  Podłączanie przewodu świecy zapłonowej

  Przed wykonaniem którejkolwiek z procedur konserwacyjnych silnika, pasków lub ostrzy wycinających odłącz kabel świecy zapłonowej od świecy (Rysunek 12).

  g019426

  Konserwacja silnika

  Konserwacja oczyszczacza powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź stan wkładów filtra powietrza.
 • Co 50 godzin
 • Oczyść wkłady filtra powietrza.Czyść je częściej podczas pracy w warunkach zapylenia.
 • Co 300 godzin
 • Wymień papierowy wkład filtra powietrza.Wymieniaj go częściej podczas pracy w warunkach zapylenia.
 • Important: Zabrania się eksploatacji silnika bez filtra powietrza; może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia silnika.

  1. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  2. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  3. Odkręć nakrętkę mocującą pokrywę ().

   g019427
  4. Zdejmij pokrywę.

   Note: Uważaj, aby zanieczyszczenia nie spadły na podstawę filtra.

  5. Odkręć nakrętkę mocującą zespół filtra powietrza.

  6. Zdejmij z podstawy wkłady piankowy i papierowy ().

  7. Wyjmij wkład piankowy z wkładu papierowego ().

  8. Sprawdź oba wkłady, piankowy oraz papierowy, i wymień je, jeżeli są uszkodzone lub zbyt zabrudzone.

  9. Wymień wkład papierowy, jeżeli jest nadmiernie zabrudzony.

   Note: Nie usuwaj zanieczyszczeń z wkładu papierowego szczotką; szczotkowanie powoduje wciskanie zanieczyszczeń we włókna.

  10. Umyj wkład piankowy w ciepłej wodzie z mydłem lub za pomocą niepalnego rozpuszczalnika.

  11. Dokładnie opłucz i wysusz piankowy wkład filtra.

  12. Zanurz wkład piankowy w czystym oleju silnikowym, a następnie wyciśnij nadmiar oleju.

   Note: Pozostawienie nadmiaru oleju w piankowym filtrze spowoduje ograniczenie przepływu powietrza przez wkład. Krople oleju mogą dostawać się na filtr papierowy i zatykać go.

  13. Zetrzyj zabrudzenia z podstawy i pokrywy filtra za pomocą wilgotnej szmatki.

   Note: Uważaj, aby zanieczyszczenia nie spadły do kanału dolotowego prowadzącego do gaźnika.

  14. Zamontuj wkłady filtra powietrza, upewniając się, że są prawidłowo ustawione.

  15. Zamontuj pokrywę, dokręcając nakrętkę.

  Wymiana oleju silnikowego

  Rodzaj oleju: olej zawierający detergenty (klasa serwisowa API SJ lub wyższa)

  Pojemność skrzyni korbowej: 1,1 litra

  Lepkość: patrz tabela poniżej (Rysunek 14).

  g013375

  Wymiana oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 25 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Co 100 godzin
 • Wymień olej silnikowy.
 • Ostrzeżenie

  Po uruchomieniu silnika olej może być gorący, dlatego kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń.

  Unikaj kontaktu z gorącym olejem silnikowym podczas opróżniania silnika.

  1. Wyłącz silnik, zwalniając czujnik obecności operatora, odłącz napęd ostrzy bijaków i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  2. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  3. Unieś przednie koła kilkanaście centymetrów nad podłoże i umieść płaski pojemnik na olej pod korkiem spustowym silnika.

  4. Zdejmij korek spustowy (Rysunek 15).

   g019428
  5. Gdy cały olej spłynie do pojemnika, opuść przednie koła na podłoże, wkręć z powrotem korek spustowy i dokręć go z momentem 18 N-m.

   Note: Oddaj zużyty olej do odpowiedniego centrum utylizacji.

  6. Wykręć wskaźnik poziomu oleju i powoli wlewaj olej przez szyjkę wlewu, aż jego poziom osiągnie połowę wysokości zakresu na wskaźniku (Rysunek 10).

  7. Włóż i wkręć wskaźnik poziomu oleju.

  8. Wytrzyj cały rozlany olej.

  9. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.

  Czyszczenie miski osadowej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Wyczyścić miskę osadową.
 • Niebezpieczeństwo

  W określonych warunkach paliwo jest łatwopalne i silnie wybuchowe. Zapłon lub wybuch paliwa może poparzyć operatora i osoby postronne oraz spowodować straty materialne.

  • Wyłącz silnik i nie zbliżaj źródeł ciepła, iskier ani otwartego ognia.

  • Paliwo przelewaj wyłącznie na zewnątrz.

  • Natychmiast wycieraj rozlane paliwo.

  • Nie pal w czasie prac przy paliwie.

  1. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  2. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  3. Ustaw zawór odcięcia paliwa w pozycji ZAMKNIęTEJ.

  4. Odkręć miskę osadową i pierścień o-ring (Rysunek 16).

   g020282
  5. Umyj miskę osadową, używając niepalnego rozpuszczalnika, i dokładnie ją osusz.

  6. Załóż pierścień uszczelniający O-ring w zaworze paliwowym i załóż miskę osadową, mocno ją dokręcając.

  7. Ustaw dźwignię zaworu odcięcia paliwa w pozycji OTWARTEJ.

   Note: W razie zauważenia wycieków paliwa powtórz tę procedurę, zakładając nowy pierścień o-ring.

  Serwisowanie świecy zapłonowej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdź, oczyść i skoryguj przerwę świecy zapłonowej; w razie potrzeby ją wymień.
 • Co 200 godzin
 • Wymień świecę zapłonową.
 • Należy korzystać ze świec NGK BPR6ES lub ich odpowiednika.

  1. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  2. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  3. Wyczyść obszar wokół świecy zapłonowej.

  4. Wyjmij świecę zapłonową z głowicy cylindra.

   Important: Wymień, jeśli świeca jest pęknięta lub zanieczyszczona. Nie czyść elektrod, ponieważ drobne zanieczyszczenia, które dostaną się do cylindra, mogą uszkodzić silnik.

  5. Ustaw przerwę na świecy na 0,76 mm w sposób przedstawiony na .

   r:\g000533
  6. Ostrożnie załóż świecę ręcznie (aby uniknąć przekoszenia gwintu), dokręcając do wyczuwalnego ręką oporu.

  7. Dokręć świecę zapłonową o dodatkowe 1/2 obrotu, jeżeli jest nowa; w przeciwnym razie dokręć o dodatkowe 1/8 do 1/4 obrotu.

   Important: Zbyt luźno dokręcona świeca może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia silnika, a zbyt mocno dokręcona może uszkodzić gwint w głowicy cylindra.

  8. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.

  Konserwacja pasków napędowych

  Sprawdzenie naprężenie paska

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź naprężenie paska. Sprawdź naprężenie paska, jeżeli silnik pracuje, lecz bijaki obracają się z niewystarczającą siłą.
  1. Zatrzymaj maszynę na równym podłożu, wyłącz silnik, odłącz przewód świecy zapłonowej i unieś ostrza bijaków do najwyższej pozycji.

  2. Zdejmij pokrywę paska znajdującą się po lewej stronie maszyny (Rysunek 18).

   g035160
  3. Sprawdź naprężenie paska (Rysunek 18).

   Note: Pasek nie powinien odginać się o więcej niż 12 mm przy umiarkowanym naciskaniu palcem tuż powyżej ramy maszyny.

  4. Jeżeli pasek jest zbyt słabo naprężony, postępuj zgodnie z opisem w Regulacja naprężenia paska.

  5. Przed uruchomieniem maszyny załóż pokrywę paska.

  Regulacja naprężenia paska

  1. Zatrzymaj maszynę na równym podłożu i wyłącz silnik, zwalniając czujnik obecności operatora.

  2. Aby zwiększyć naprężenie paska, poluzuj 4 nakrętki mocujące silnik do ramy.

   g025339
  3. Przesuń silnik, aby zwiększyć naprężenie paska do właściwego poziomu.

  4. Dokręć 4 nakrętki i śruby mocujące.

   Note: Dokręć śruby mocujące silnik do ramy z momentem 271 N-m.

  Konserwacja ostrzy bijaków

  Sprawdzanie ostrzy bijaków

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ostrza bijaków pod kątem zużycia i uszkodzeń.
 • Gdy ostrza bijaków są zużyte i nie spełniają swojej funkcji, postępuj zgodnie z procedurą w Wymiana ostrzy bijaków.

  Important: Czynność tę wykonaj, gdy zbiornik paliwa jest pusty lub prawie pusty. Przechyl kosiarkę do przodu, aby filtr powietrza znajdował się u góry.

  Wymiana ostrzy bijaków

  Gdy ostrza bijaków są zużyte i nie spełniają swojej funkcji, wymień je zgodnie z poniższym opisem:

  Important: Czynność tę wykonaj, gdy zbiornik paliwa jest pusty lub prawie pusty.

  1. Zatrzymaj maszynę na równym podłożu i wyłącz silnik, zwalniając czujnik obecności operatora.

  2. Opuść ostrza bijaków do najniższej pozycji.

  3. Przechyl maszynę do przodu, ustawiając ją na przedniej krawędzi obudowy, po czym podeprzyj kawałkiem drewna.

   Note: Bezpieczne przechylenie maszyny do przodu wymaga współpracy dwóch osób.

  4. Przekręć zespołem ostrzy bijakowych.

   Note: Powinien się on obracać swobodnie. Słyszalny dźwięk tarcia i zatrzymywanie się zespołu wskazuje na zużycie łożysk. Należy je wymienić przed wymianą ostrzy.

  5. Zdejmij zawleczkę ze sworznia, na którym znajduje się zużyty bijak (Rysunek 20).

  6. Ostrożnie wysuń sworzeń, uwalniając bijaki i podkładki dystansowe (Rysunek 20).

  7. Wymień zużyte bijaki na nowe i wyrzuć te zużyte.

   g019435
  8. Ostrożnie zakładaj na sworzeń bijaki i podkładki dystansowe w takiej samej kolejności, w jakiej były zdejmowane.

   Important: Ustaw sworzeń z założoną głowicą w kierunku środka maszyny.

  9. Załóż zawleczkę, aby zamocować na swoim miejscu sworzeń, bijaki i podkładki dystansowe.

  Przechowywanie

  1. Unieś ostrza bijaków, zatrzymaj maszynę, wyłącz silnik i odłącz przewód świecy zapłonowej.

  2. Usuń brud i zanieczyszczenia z całego urządzenia.

   Important: Urządzenie można myć łagodnym detergentem i wodą. Nie myć urządzenia wodą pod wysokim ciśnieniem. Należy unikać zbyt obfitego stosowania wody, szczególnie w pobliżu silnika.

  3. Wyczyść filtr powietrza (patrz Konserwacja oczyszczacza powietrza).

  4. Wymień olej silnikowy, patrz rozdział Wymiana oleju silnikowego.

  5. W przypadku magazynowania przekraczającego 30 dni przygotuj maszynę zgodnie z następującymi wskazówkami:

   1. Do paliwa w zbiorniku dodaj środek stabilizujący/uszlachetniający na bazie ropy naftowej. Przestrzegaj instrukcji mieszania podanych przez producenta środka stabilizującego. Nie stosuj środka stabilizującego na bazie alkoholu (etanolu lub metanolu).

    Note: Środek stabilizujący/kondycjonujący jest najskuteczniejszy, gdy zostanie wymieszany ze świeżym paliwem i będzie stosowany przez cały czas.

   2. Uruchom silnik i zaczekaj, aż silnik zatrzyma się z powodu braku paliwa.

   3. Uruchom ssanie.

   4. Uruchom silnik i pozwól, aby pracował do momentu, gdy nie będzie go można ponownie uruchomić.

   5. Odpowiednio zutylizuj paliwo. Utylizacji paliwa dokonaj zgodnie z przepisami kodeksów lokalnych.

   Important: Nie przechowuj stabilizatora/paliwa kondycjonowanego przez okres dłuższy niż 90 dni.

  6. Sprawdź i dokręć wszystkie śruby, nakrętki i wkręty. Napraw lub wymień wszystkie części, które są uszkodzone.

  7. Pomaluj wszystkie zadrapane lub gołe powierzchnie metalowe farbą dostępną u autoryzowanego przedstawiciela serwisu.

  8. Przechowuj urządzenie w czystym, suchym garażu lub magazynie.

  9. Przykryj urządzenie w celu jego zabezpieczenia i utrzymania w czystości.

  Przygotowanie maszyny po przechowywaniu

  1. Sprawdź i dokręć wszystkie mocowania.

  2. Sprawdź świecę zapłonową i wymień ją, jeśli jest zanieczyszczona, zużyta lub pęknięta; patrz Instrukcja obsługi silnika.

  3. Wkręć świecę zapłonową ręcznie do oporu, następnie dokręć o dodatkowe 1/2 obrotu, jeżeli jest nowa; w przeciwnym razie dokręć o dodatkowe 1/8 do 1/4 obrotu.

  4. Wykonaj wszystkie wymagane procedury konserwacji; patrz .

  5. Sprawdź poziom oleju w silniku, patrz Sprawdzanie poziomu oleju w silniku.

  6. Uzupełnij zbiornik świeżym paliwem; patrz Uzupełnianie paliwa.

  7. Podłącz przewód do świecy zapłonowej.