Introduktion

Den här maskinen klipper tovigt, högvuxet gräs. Den är avsedd för användning på små till medelstora gräsmattor runt bostäder eller affärsanläggningar.

Läs denna information noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Kontakta gärna Toro direkt på www.Toro.com för att få information om produkter och tillbehör, få hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

g025340

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som är värd att notera.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Motoravgaserna från denna produkt innehåller kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsskador.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för att förhindra brand.

Detta tändningssystem överensstämmer med bestämmelserna i kanadensiska ICES-002.

Säkerhet

Felaktig användning eller felaktigt underhåll från förarens eller ägarens sida kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa dessa säkerhetsanvisningar och uppmärksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning för personsäkerhet. Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller dödsfall.

Säker driftspraxis

Nedanstående anvisningar baseras på ANSI-standarden B71.4–2004.

Utbildning

 • Läs bruksanvisningen och annat utbildningsmaterial. Om förare eller mekaniker inte kan läsa texten är det ägarens ansvar att förklara innehållet i materialet för dem.

 • Lär dig hur man använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Alla förare och mekaniker måste få utbildning. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda användarna.

 • Låt aldrig barn eller personer som inte har fått nödvändig utbildning köra eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa användarens ålder.

 • Ägaren/användaren kan förebygga och ansvarar för olyckor eller skador som han/hon utsätter sig själv och andra människor eller egendom för.

Förberedelser

 • Undersök terrängen för att avgöra vilka tillbehör och redskap som krävs för att utföra arbetet på ett bra och säkert sätt. Använd endast tillbehör och redskap som godkänts av tillverkaren.

 • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, halkfria och ordentliga skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte smycken.

 • Undersök området där utrustningen ska användas och avlägsna föremål som stenar, leksaker och ståltråd som kan komma i kontakt med maskinen.

 • Var extra försiktig vid hantering av bränsle och andra vätskor. De är brandfarliga och ångorna är explosiva.

  • Använd endast godkända behållare.

  • Ta inte bort tanklocket eller fyll på bränsle när motorn är igång.

  • Låt motorn svalna före bränslepåfyllning.

  • Rök inte.

  • Fyll aldrig på eller tappa ur bränsle ur maskinen inomhus.

 • Kontrollera att förarnärvaroreglaget, säkerhetsbrytarna och skydden sitter fast och fungerar ordentligt. Om de inte fungerar ordentligt ska de inte användas.

Körning

 • Kör aldrig motorn i ett slutet utrymme.

 • Använd endast maskinen i bra belysning, och undvik gropar och dolda faror.

 • Starta endast motorn från förarplatsen.

 • Använd aldrig maskinen om sköldar, kåpor eller andra skydd inte sitter fast ordentligt. Se till att alla säkerhetsbrytare fungerar som de ska.

 • Ändra inte inställningarna för motorns varvtalshållare och övervarva inte motorn.

 • Höj slagknivarna, stanna maskinen och stäng av motorn innan du lämnar förarsätet, oavsett orsak.

 • Stanna maskinen och undersök slagknivarna om du kör på ett föremål eller vid onormal vibration. Reparera alla skador innan du kör maskinen igen.

 • Håll händer och fötter borta från slagknivarna.

 • Håll husdjur och kringstående på behörigt avstånd från maskinen.

 • Var uppmärksam, sänk farten och var försiktig när du svänger. Titta bakåt och åt sidan innan du ändrar körriktning.

 • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

 • Blixtnedslag kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Om det blixtrar eller åskar i området ska maskinen inte användas. Sök skydd.

 • Var extra försiktig när du lastar maskinen på eller av en släpvagn eller lastbil.

 • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

 • Var uppmärksam på eventuella hinder i driftområdet. Planera rutten så att du undviker eventuella hinder.

Arbete på sluttningar

 • Använd inte maskinen i sluttningar när gräset är blött. Hala underlag minskar drivkraften och kan göra så att maskinen slirar och du förlorar kontrollen.

 • Ta bort eller märk ut hinder som t.ex. stenar och grenar i användningsområdet.

 • Starta och stanna aldrig tvärt i en sluttning. Om däcken förlorar drivkraft kopplar du ur slagknivarna och fortsätter långsamt bort från sluttningen.

Underhåll och förvaring

 • Låt alla rörliga delar stanna innan någon justering, rengöring eller reparation utförs. Höj slagknivarna, stanna maskinen, stäng av motorn och koppla bort tändkabeln.

 • Ta bort gräs och skräp från knivarna, drivhjulen, ljuddämparna och motorn för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

 • Låt motorn svalna innan maskinen ställs i förvaring och förvara den inte i närheten av öppen eld.

 • Stäng av bränsletillförseln på maskinen vid förvaring eller under transport på släpvagn. Förvara inte bränsle nära öppen eld och tappa inte ur bränsle inomhus.

 • Parkera maskinen på en plan yta. Låt aldrig obehöriga personer utföra service på maskinen.

 • Använd domkrafter eller säkerhetsspärrar för att stötta upp komponenter när det behövs.

 • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med upplagrad energi.

 • Ta bort tändkabeln innan du utför några reparationer.

 • Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Gör helst inga justeringar när motorn är igång.

 • Håll alla delar i gott bruksskick och samtliga beslag åtdragna. Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

 • Använd endast redskap som har godkänts av Toro. Garantin kan ogiltigförklaras om icke godkända redskap används på maskinen.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Dekaler som har skadats eller försvunnit ska bytas ut eller ersättas.

decal117-4979
decal93-7321
decal125-3809
decal125-3897
decal130-8322
decal127-4061

Montering

Fälla upp handtaget

 1. Höj handtaget till driftläget (Figur 3).

  g025336
 2. Lås samman handtagssektionerna genom att skjuta de ovala låsringarna som sitter på vardera sida om det övre handtaget ned över det nedre handtaget (Figur 3).

Kontrollera oljenivån i motorn

Maskinen levereras från fabriken med olja i motorns vevhus, men du kan behöva fylla på olja. Se Serva motoroljan.

Produktöversikt

g025337
g023178

Startsnöre

Starta motorn genom att dra i startsnörets handtag (Figur 5).

Bränslekran

Stäng bränslekranen vid transport och förvaring av maskinen (Figur 5).

Chokereglage

Skjut chokereglaget framåt innan du startar motorn om den är kall. Reglera choken så att motorn går jämnt när den har startats. Dra tillbaka chokereglaget helt så snart som möjligt.

Note: En varm motor kräver lite eller ingen choke.

Förarnärvaroreglage

Maskinen startar och drivs med hjälp av förarnärvaroreglaget.

Starta motorn genom att hålla ned förarnärvaroreglaget (Figur 6). Låt maskinen gå genom att hålla förarnärvaroreglaget intryckt.

g023010

Gasreglage

För reglaget framåt för att öka motorvarvtalet och dra reglaget bakåt för att minska motorvarvtalet (Figur 7).

g023016

Djupreglagespak

Med djupreglagespaken kan du ange djupet för slagknivarna i tio olika klipplägen, samt ett transportläge.

Justera djupinställningen genom att ta bort hårnålssprinten, dra ut låspinnen och föra spaken framåt eller bakåt till önskat djup (Figur 8).

Important: För inte spaken i sidled eftersom den kan böjas.

g025338

Note: Delarnas specifikationer och utformning kan ändras utan föregående meddelande.

Bredd69,9 cm
Längd (i drift)111,8 cm
Längd (med handtaget nedfällt)86,4 cm
Höjd (i drift)94 cm
Höjd (med handtaget nedfällt)63,5 cm
Vikt61,2 kg

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända redskap och tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller distributör, eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Kontrollera oljenivån i motorn

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
  1. Stäng av motorn, koppla ur slagknivarna och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Gör rent runt oljestickan så att inte smuts ramlar ner i påfyllningshålet och orsakar skador på motorn (Figur 9).

   Note: Kontrollera att motorn står jämnt.

   g019540
  3. Skruva loss oljestickan och torka av änden (Figur 9).

  4. För ner oljestickan helt i påfyllningsröret (Figur 9).

   Important: Skruva inte fast den.

  5. Ta ut oljestickan igen och titta på änden (Figur 10).

   Note: Om oljenivån är låg fyller du långsamt på mer olja i påfyllningsröret så att den når precis upp till mitten på oljestickan.

   g019686

   Important: Fyll inte på för mycket olja i vevhuset innan du kör motorn eftersom detta kan skada motorn.

  Ta bort skräp från maskinen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Ta bort skräp från maskinen.
  1. Koppla ur slagknivarna, stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Borsta bort smuts och skräp från luftrenaren och motoröppningarna.

  Fylla på bränsle

  Rekommenderat bränsle:

  • Använd endast rent och färskt (inte äldre än 30 dagar) blyfritt bränsle med oktantal 87 eller högre för bästa resultat (klassificeringsmetod (R+M)/2).

  • Etanol: Bränsle som innehåller upp till 10 % etanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiär-butyleter) baserat på volym är godkänt. Etanol och MTBE är inte samma sak. Bränsle med 15 % etanol (E15) baserat på volym får inte användas. Använd aldrig bränsle som innehåller mer än 10 % etanol baserat på volym, t.ex. E15 (innehåller 15 % etanol), E20 (innehåller 20 % etanol) eller E85 (innehåller upp till 85 % etanol). Användning av ej godkänt bränsle kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn som eventuellt inte omfattas av garantin.

  • Använd inte bränsle som innehåller metanol.

  • Lagra inte bränsle i bränsletanken eller i en bränslebehållare under vintern om inte en stabiliserare används.

  • Tillför ingen olja i bränslet.

  Important: Du kan undvika startproblem genom att tillsätta en stabiliserare året runt som du blandar med bensin som inte är äldre än 30 dagar. Kör maskinen tills bränsletanken är tom om du inte ska använda den på mer än 30 dagar.Använd inga andra bränsletillsatser än sådana som är avsedda för stabilisering av bränslet. Använd inte alkoholbaserade stabiliserare med t.ex. etanol, metanol och isopropanol.

  Fara

  Under vissa förhållanden är bränsle extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

  • Fyll tanken på en öppen plats, utomhus, när motorn är kall. Torka upp utspillt bränsle.

  • Fyll aldrig på bränsletanken i en sluten släpvagn.

  • Fyll inte tanken helt full. Fyll på bränsle i tanken tills det återstår 6–13 mm till påfyllningsrörets underkant. Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.

  • Rök aldrig när du handskas med bensin och håll dig borta från öppen eld eller platser där bensinångor kan antändas av gnistor.

  • Förvara bränslet i en godkänd dunk och förvara den utom räckhåll från barn. Köp aldrig mer bränsle än vad som går åt inom en månad.

  • Kör inte utan att ha hela avgassystemet på plats och i väl fungerande skick.

  Fara

  Under vissa förhållanden kan statisk elektricitet frigöras vid tankning och orsaka gnistor som kan antända bensinångorna. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

  • Ställ alltid bränsledunkar på marken en bit bort från ditt fordon före påfyllning.

  • Fyll inte på bränsledunkar inne i ett fordon eller på lastbilsflak eller släp, eftersom plastmattor och liknande kan isolera dunken och förlänga urladdningstiden för statisk elektricitet.

  • Lasta om möjligt av bränsledrivna maskiner från lastbilen eller släpet och tanka när hjulen står på marken.

  • Tanka hellre maskiner som är lastade på en lastbil eller ett släp från en dunk än med munstycket på en bränslepump om det inte går att lasta av dem innan.

  • Om tankning måste ske från bränslepump ska munstycket på bränslepumpen hela tiden vara i kontakt med kanten på tank- eller dunköppningen tills tankningen är klar.

  Fylla på bränsletanken

  1. Koppla ur slagknivarna, stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Låt motorn svalna.

  3. Gör rent runt tanklocket och ta bort det (Figur 11).

   Note: Tanklocket är fäst vid bränsletanken.

   g013315
  4. Fyll bränsletanken med blyfritt bränsle tills nivån är precis vid nätfilterkorgens kant.

   Important: Det tomma utrymmet behövs för bensinens expansion. Fyll inte bränsletanken helt full.

  5. Skruva på tanklocket ordentligt.

  6. Torka upp all utspilld bensin.

  Starta och stänga av motorn

  Starta motorn

  1. Slå på bränslekranen.

  2. Skjut chokereglaget framåt om motorn är kall när du startar den.

  3. Flytta gasreglaget till mitt emellan det LåNGSAMMA läget (sköldpaddan) och det SNABBA läget (haren).

   Note: En varm eller het motor behöver eventuellt inte chokas.

  4. Håll ned förarnärvaroreglaget med en hand.

  5. Starta motorn genom att dra i handtaget på startsnöret.

  6. Dra choken gradvis åt höger efter att motorn startat.

   Note: Om motorn stannar eller hackar, flyttar du choken till vänster igen tills motorn värmts upp.

  7. Flytta gasreglaget till önskat läge.

  Stänga av motorn

  1. Släpp förarnärvaroreglaget.

  2. Slå av bränslekranen.

  3. Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  Använda maskinen

  1. För djupreglagespaken till önskat läge.

  2. Starta motorn.

  3. Tryck ned handtaget för att lyfta framhjulen från marken.

  4. Sänk långsamt ned framhjulen till marken, så att knivarna gradvis arbetar sig igenom gräset och jorden.

  5. När du är färdig släpper du förarnärvaroreglaget, stänger av motorn och höjer knivarna till transportläget.

  Arbetstips

  Klippa högt och tovigt gräs

  • Sätt slagknivarna 3–6 mm ner i jorden (under nollpositionen).

  • Innan du kan klippa tovigt gräs måste du först klippa gräsmattan mer än vanligt.

  • Klipp högt och tovigt gräs före den primära växtsäsongen.

  • Ta bort det toviga gräset och skräpet från gräsmattan med räfsa när du har klippt färdigt.

  • Utnyttja tillfället att gödsla och sätta frön i den öppna jorden.

  • Vattna gräsmattan lite extra efter klippning av tovigt gräs.

  Räfsning/renovering

  Sätt slagknivarna 6–12 mm ner i jorden (under nollpositionen) om du vill bryta ny mark eller räfsa den befintliga gräsmattan. Låt maskinen arbeta sig igenom jorden i sin egen takt, och kör fram och tillbaka på området som ska jämnas ut eller kör flera gånger från olika håll.

  Underhåll

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 25 timmarna
 • Byt oljan i motorn.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Ta bort skräp från maskinen.
 • Kontrollera luftrenarinsatserna.
 • Kontrollera remspänningen. Kontrollera remspänningen om motorn körs men slagknivarna inte fungerar.
 • Kontrollera om slagknivarna är slitna eller skadade.
 • Kontrollera om några fästelement sitter löst.
 • Var 50:e timme
 • Rengör luftfilterinsatserna.Rengör dem oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
 • Var 100:e timme
 • Byt oljan i motorn.
 • Rengör sedimentskålen.
 • Kontrollera, rengör och justera tändstiftet. Byt ut vid behov.
 • Var 200:e timme
 • Byt ut tändstiftet.
 • Var 300:e timme
 • Byt ut luftrenarens pappersinsats.Byt ut den oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
 • Årligen eller före förvaring
 • Bättra på med färg där det finns repor.
 • Förberedelser för underhåll

  Koppla bort tändkabeln

  Koppla bort tändkabeln innan du utför något underhåll på motor, remmar eller knivar (Figur 12).

  g019426

  Motorunderhåll

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera luftrenarinsatserna.
 • Var 50:e timme
 • Rengör luftfilterinsatserna.Rengör dem oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
 • Var 300:e timme
 • Byt ut luftrenarens pappersinsats.Byt ut den oftare vid dammiga arbetsförhållanden.
 • Important: Kör inte motorn utan luftfilterenheten då det kan leda till mycket omfattande skador på motorn.

  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  3. Ta bort muttern som håller kåpan på plats ().

   g019427
  4. Ta bort kåpan.

   Note: Var försiktig så att inte smuts och skräp ramlar ner i basen.

  5. Ta bort muttern som håller fast luftfilterenheten.

  6. Ta bort skumplast- och pappersinsatserna från basen ().

  7. Ta bort skumplastinsatsen från pappersinsatsen ().

  8. Kontrollera skumplast- och pappersinsatserna och byt ut dem om de är skadade eller väldigt smutsiga.

  9. Byt ut pappersinsatsen om den är mycket smutsig.

   Note: Borsta inte bort smuts från pappersinsatsen, eftersom smutsen då tränger in i fibrerna.

  10. Rengör skumplastinsatsen med tvål och varmt vatten eller ett lösningsmedel som inte är brandfarligt.

  11. Skölj och torka av skumplastinsatsen ordentligt.

  12. Doppa skumplastinsatsen i ren motorolja och krama sedan ur överflödig olja.

   Note: Överflödig olja i skumplastinsatsen begränsar luftflödet och kan täppa igen pappersfiltret.

  13. Torka bort smuts från basen och kåpan med en fuktig trasa.

   Note: Var försiktig så att inte smuts och skräp kommer in i förgasarens luftkanal.

  14. Montera luftrenarinsatserna och se till att de är korrekt placerade.

  15. Fäst kåpan med muttern.

  Serva motoroljan

  Oljetyp: renande olja (API-klassificering SJ eller högre)

  Vevhusvolym: 1,1 liter

  Viskositet: Se tabellen nedan (Figur 14).

  g013375

  Byta ut motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 25 timmarna
 • Byt oljan i motorn.
 • Var 100:e timme
 • Byt oljan i motorn.
 • Varning

  Oljan kan vara het efter att motorn har varit igång. Kontakt med het olja kan orsaka allvarliga personskador.

  Undvik kontakt med den heta motoroljan vid avtappning.

  1. Släpp förarnärvaroreglaget för att stänga av motorn, koppla ur slagknivarna och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  3. Höj framhjulen några centimeter från marken och placera ett uppsamlingstråg under avtappningspluggen för att fånga upp oljan.

  4. Ta bort avtappningspluggen (Figur 15).

   g019428
  5. När oljan har tömts helt sänker du framhjulen till marken, sätter tillbaka avtappningspluggen och drar åt till 18 N·m.

   Note: Kassera spilloljan på en godkänd återvinningsstation.

  6. Ta ur oljestickan och fyll långsamt på olja i påfyllningsöppningen tills oljenivån når mitten av oljestickan (Figur 10).

  7. Sätt tillbaka och fäst oljestickan.

  8. Torka upp all utspilld olja.

  9. Anslut tändkabeln till tändstiftet.

  Rengöra sedimentskålen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Rengör sedimentskålen.
 • Fara

  Under vissa förhållanden är bränsle extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

  • Stäng av motorn och håll maskinen på avstånd från värmekällor, gnistor och lågor.

  • Bränsle ska enbart hanteras utomhus.

  • Torka upp utspillt bränsle omedelbart.

  • Rök aldrig när du handskas med bensin.

  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  3. Flytta bränslekranen till det AVSTäNGDA läget.

  4. Ta bort sedimentskålen och o-ringen (Figur 16).

   g020282
  5. Tvätta ur sedimentskålen med ett icke-brandfarligt lösningsmedel och torka den noggrant.

  6. Placera o-ringen i bränslekranen och montera sedimentskålen. Se till att den sitter fast ordentligt.

  7. För bränslespaken till det PåSLAGNA läget.

   Note: Vid eventuellt bränsleläckage upprepar du proceduren och byter ut o-ringen.

  Utföra service på tändstiftet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera, rengör och justera tändstiftet. Byt ut vid behov.
 • Var 200:e timme
 • Byt ut tändstiftet.
 • Använd ett tändstift av typen NGK BPR6ES eller motsvarande.

  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

  3. Rengör runt tändstiftet.

  4. Skruva bort tändstiftet från cylindertoppen.

   Important: Ett sprucket, skadat eller smutsigt tändstift måste bytas ut. Rengör inte elektroderna eftersom flagor kan ta sig in i cylindern och orsaka skador på motorn.

  5. Ställ in gapet på det nya stiftet till 0,76 mm enligt .

   r:\g000533
  6. Montera försiktigt tändstiftet för hand (för att undvika korsgängning).

  7. Dra åt tändstiftet ytterligare ett halvt varv om det är nytt. Annars drar du åt ytterligare ett åttondels till ett kvarts varv.

   Important: Ett löst tändstift kan bli väldigt varmt och skada motorn. Om du drar åt tändstiftet för mycket kan du skada gängorna i cylinderhuvudet.

  8. Anslut tändkabeln till tändstiftet.

  Underhålla remmarna

  Kontrollera remspänningen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera remspänningen. Kontrollera remspänningen om motorn körs men slagknivarna inte fungerar.
  1. Stanna maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, koppla bort tändkabeln och höj slagknivarna till det högsta läget.

  2. Ta bort remkåpan på maskinens vänstra sida (Figur 18).

   g035160
  3. Kontrollera remspänningen (Figur 18).

   Note: Remmen ska inte släppa mer än 12 mm när du trycker måttligt med fingret precis ovanför maskinramen.

  4. Se Justera remspänningen om remspänningen är lös.

  5. Sätt tillbaka remkåpan innan du använder maskinen.

  Justera remspänningen

  1. Stanna maskinen på ett plant underlag och stäng av motorn genom att släppa förarnärvaroreglaget.

  2. Spänn åt remmen genom att lossa de fyra fästmuttrar som håller fast motorn på ramen.

   g025339
  3. Flytta på motorn för att spänna remmen till rätt spänning.

  4. Fäst de fyra fästmuttrarna och skruvarna.

   Note: Dra åt skruvarna som håller fast motorn på ramen till 271 N·m.

  Underhålla slagknivarna

  Kontrollera slagknivarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera om slagknivarna är slitna eller skadade.
 • Se Byta slagknivarna om slagknivarna är utslitna och inte fungerar som de ska.

  Important: Utför denna procedur när bränsletanken är tom eller nästan tom. Tippa maskinen framåt så att luftfiltret riktas uppåt.

  Byta slagknivarna

  Byt ut utslitna och icke-fungerande slagknivar på följande sätt:

  Important: Utför denna procedur när bränsletanken är tom eller nästan tom.

  1. Stanna maskinen på ett plant underlag och stäng av motorn genom att släppa förarnärvaroreglaget.

  2. Sänk ned slagknivarna till det lägsta läget.

  3. Tippa maskinen framåt så att den balanserar på nosen och stötta upp den med en träkloss.

   Note: Det krävs två personer för att tippa maskinen framåt på ett säkert sätt.

  4. Snurra slagknivsenheten.

   Note: Den ska kunna snurra fritt. Om den gnisslar och stannar upp är lagren utslitna och måste ersättas när du byter ut knivarna.

  5. Ta bort saxpinnen från stången med den utslitna slagan (Figur 20).

  6. Dra försiktigt ut stången för att lossa slagorna och distansbrickorna (Figur 20).

  7. Byt ut de utslitna slagorna mot nya och kassera de gamla.

   g019435
  8. Sätt försiktigt tillbaka slagorna och distansbrickorna i samma ordning som de togs bort.

   Important: Rikta stången med det formade huvudet mot mitten av maskinen.

  9. Använd saxpinnen för att fästa stången, slagorna och distansbrickorna på plats.

  Förvaring

  1. Höj slagknivarna, stanna maskinen, stäng av motorn och koppla bort tändkabeln.

  2. Avlägsna smuts och beläggningar från hela maskinen.

   Important: Tvätta maskinen med ett milt rengöringsmedel och vatten. Högtryckstvätta inte maskinen. Undvik att använda alltför mycket vatten, särskilt nära motorn.

  3. Serva luftrenaren. Se Serva luftrenaren.

  4. Byt motoroljan. Se Byta ut motoroljan.

  5. Utför följande om maskinen ska ställas i förvaring längre än en månad:

   1. Tillsätt en oljebaserad stabiliserare/konditionerare till bränslet i tanken. Följ blandningsanvisningarna från tillverkaren. Använd inte alkoholbaserade stabiliserare (etanol eller metanol).

    Note: En stabiliserare/konditionerare fungerar effektivast när den blandas med färskt bränsle och alltid används.

   2. Kör motorn tills den får bränslestopp och stannar.

   3. Choka motorn.

   4. Starta och kör den tills den inte längre startar.

   5. Kassera bränslet på lämpligt sätt. Återvinn bränsle enligt lokala föreskrifter.

   Important: Förvara inte stabiliserat/konditionerat bränsle under en längre period än 90 dagar.

  6. Kontrollera och dra åt alla bultar, muttrar och skruvar. Reparera eller byt ut skadade delar.

  7. Måla i lackskador och bara metallytor med färg som du köpt från en auktoriserad återförsäljare.

  8. Förvara maskinen i ett rent och torrt garage eller lagerutrymme.

  9. Täck över maskinen för att skydda den och hålla den ren.

  Ta klipparen ur förvaring

  1. Kontrollera och dra åt alla fästelement.

  2. Kontrollera tändstiftet och byt ut det om det är smutsigt, slitet eller sprucket. Se bruksanvisningen till motorn.

  3. Vrid tändstiftet för hand tills det sitter fast. Dra sedan åt tändstiftet ytterligare ett halvt varv om det är nytt, annars drar du åt ytterligare ett åttondels till ett kvarts varv.

  4. Utför de underhållsprocedurer som eventuellt kan behövas, se .

  5. Kontrollera motoroljenivån, se Kontrollera oljenivån i motorn.

  6. Fyll på färsk bensin i bränsletanken enligt Fylla på bränsle.

  7. Anslut kabeln till tändstiftet.