Introduktion

Denna åkgräsklippare som man står på med roterande knivar är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är primärt konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna gräsmattor runt bostäder eller kommersiella anläggningar. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com för mer information, inklusive säkerhetsråd, utbildningsmaterial, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.

g235457

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för att förhindra brand.

Den bifogade bruksanvisningen till motorn tillhandahålls för information om den amerikanska miljömyndigheten EPA:s (US Environmental Protection Agency) och Kaliforniens lagstiftning om utsläppskontroll för emissionssystem, underhåll och garanti. Extra bruksanvisningar kan beställas från motortillverkaren.

Se motortillverkarens information som medföljer maskinen.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Motoravgaserna från denna produkt innehåller kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsskador.

Batteripoler och kabelanslutningar med tillbehör innehåller bly och blyföreningar, kemikalier som den amerikanska delstaten Kalifornien anser kan orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna efter hantering.

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med SS-EN ISO 5395.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll avstånd till utkastaröppningen.

 • Håll kringstående och barn borta från arbetsområdet. Låt inte barn använda maskinen. Maskinen ska endast användas av personer som är ansvariga, utbildade, införstådda med anvisningarna och fysiskt kapabla att använda maskinen.

 • Stanna maskinen, stäng av motorn och ta ut tändningsnyckeln innan du utför service på, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen Graphic. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsanvisningarna är fullt synliga och sitter nära potentiella farozoner. Ersätt dekaler som är skadade eller fattas.

decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal93-7818
decal106-5517
decal112-3858
decal116-8775
decal131-1180
decal131-3507
decal131-3521
decal131-3524
decal131-3528
decal131-3536
decal133-4604
decal133-4641
decal133-8062
decal131-3525
decal131-3526
decal139-2878

Produktöversikt

g031446

Bekanta dig med alla reglage innan du startar motorn och använder maskinen.

g031182

Kraftuttagsbrytare

Med kraftuttagsbrytaren kopplar du in och ur klipparens knivar och alla motordrivna redskap. (Figur 4). Se Använda knivreglagebrytaren (kraftuttaget).

Timmätare

Timmätaren registrerar antalet timmar som motorn har arbetat. Den är aktiv när motorn är igång. Använd dessa tider för att schemalägga regelbundet underhåll (Figur 5).

g216020

Säkerhetsindikatorer

Symboler på timmätaren anger med hjälp av en svart triangel att säkerhetskomponenten är i rätt läge (Figur 5).

Indikatorlampa för batteri

Om du vrider tändningsnyckeln till KöRLäGET i några sekunder visas batterispänningen där timmarna vanligtvis visas.

Batterilampan tänds när du vrider tändningsnyckeln till KöRLäGET och när laddningen ligger under korrekt driftsnivå (Figur 5).

Gasreglage

Gasreglaget styr motorhastigheten och har en steglös reglerbar inställning från LåNGSAMT till SNABBT (Figur 4).

Choke

Använd choken för att starta en kall motor. Dra choken uppåt för att koppla in den. Tryck in choken för att koppla ur den.

Knivreglagebrytare (kraftuttag)

Använd knivreglagebrytaren (kraftuttaget) för att koppla in och ur klipparknivarna. (Figur 4)

Tändningslås

Tändningslåset används för att starta och stänga av motorn och har tre lägen: AVSTäNGT LäGE, KöRLäGE och STARTLäGE. Se Starta motorn.

Rörelsereglage

Använd rörelsereglagespakarna för att köra maskinen framåt och bakåt och för att svänga åt olika håll (Figur 4).

Bränslekran

Stäng bränslekranen när du ska transportera maskinen eller ställa den i förvaring. Se Använda bränslekranen.

Note: Delarnas mått och utseende kan ändras utan föregående meddelande.

Klippbredd122 cm
Bredd – maskiner med sidoutkast med gräsriktaren nedfälld163 cm
Bredd – maskiner med sidoutkast med gräsriktaren upphöjd127 cm
Längd med plattformen nedsänkt191 cm
Längd med plattformen upphöjd155 cm
Höjd122 cm
Vikt408 kg

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller Toro-återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt aldrig barn eller personer som saknar nödvändig utbildning använda maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Lär dig att stanna maskinen och stänga av motorn snabbt.

 • Kontrollera att förarkontroller, säkerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Före klippning ska du alltid kontrollera att knivarna, knivskruvarna och klippenheterna är i gott fungerande skick.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.

 • Undersök terrängen för att avgöra vad som är lämplig utrustning och vilka redskap eller tillbehör som eventuellt krävs för att använda maskinen på ett korrekt och säkert sätt.

Bränslesäkerhet

 • Bränsle är extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

  • Förhindra att statisk elektricitet antänder bränslet genom att ställa bränsledunken och/eller maskinen direkt på marken före påfyllning, inte i ett fordon eller ovanpå ett föremål.

  • Fyll tanken på en öppen plats, utomhus, när motorn är kall. Torka upp utspillt bränsle.

  • Hantera inte bränsle när du röker eller befinner dig i närheten av en öppen låga eller gnistor.

  • Ta inte bort tanklocket och fyll aldrig på bränsle i bränsletanken när motorn är igång eller varm.

  • Om du har spillt bränsle ska du inte starta motorn. Undvik att orsaka gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

  • Förvara bränslet i en godkänd dunk och håll den utom räckhåll från barn.

 • Bränsle är skadligt eller dödligt om det förtärs. Längre exponering för bränsleångor kan orsaka allvarliga skador och sjukdom.

  • Undvik att andas in bränsleångor under en längre tid.

  • Håll händer och ansikte borta från munstycket och bränsletankens öppning.

  • Håll bränsle borta från ögon och hud.

 • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan maskin.

 • Fyll inte på dunkar inuti ett fordon eller på ett lastbilsflak eller släp med plastklädsel. Ställ alltid dunkar på marken, en bit bort från ditt fordon före påfyllning.

 • Ta bort utrustningen från lastbilen eller släpet och fyll på bränsle när den står på marken. Fyll hellre på maskinen från en dunk än med munstycket på en bensinpump om det inte är möjligt att lasta av maskinen från släpet.

 • Kör inte maskinen utan att ha hela avgassystemet på plats och i gott fungerande skick.

 • Se till att bensinpumpens munstycke hela tiden har kontakt med kanten på bränsletankens eller dunkens öppning tills tankningen är klar. Använd inte en låsöppningsanordning för munstycket.

 • Byt omedelbart kläder om du råkar spilla bränsle på dem. Torka upp utspillt bränsle.

 • Överfyll aldrig bränsletanken. Sätt på tanklocket och dra åt det ordentligt.

Fylla på bränsle

 • Använd endast ren och färsk (ej äldre än 30 dagar) blyfri bensin med oktantal 87 eller högre för bästa resultat (klassificeringsmetod [R+M]/2).

 • Etanol: Bensin som innehåller upp till 10 % etanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiär-butyleter) baserat på volym är godkänd. Etanol och MTBE är inte samma sak. Bensin med 15 % etanol (E15) baserat på volym får inte användas. Använd inte bensin som innehåller mer än 10 % etanol baserat på volym, t.ex. E15 (innehåller 15 % etanol), E20 (innehåller 20 % etanol) eller E85 (innehåller upp till 85 % etanol). Användning av ej godkänd bensin kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn som eventuellt inte omfattas av garantin.

 • Använd inte bensin som innehåller metanol.

 • Förvara inte bränsle i bränsletanken eller i en bränsledunk under vintern om inte en stabiliserare används.

 • Tillför inte olja i bensinen.

Använda stabiliserare/konditionerare

Använd bränslestabiliserare/konditionerare i maskinen så att bränslet förblir färskt längre. Följ tillverkarens anvisningar.

Important: Använd inte bränsletillsatser som innehåller metanol eller etanol.

Tillsätt den mängd bränslestabiliserare/konditionerare som tillverkaren uppger till färskt bränsle.

Fylla bränsletanken

 1. Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

 2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

 3. Rengör runt tanklocket och ta bort locket.

 4. Fyll bränsletanken till påfyllningsrörets nedersta del.

  Note: Fyll inte tanken helt full. Det tomma utrymmet behövs för bränslets expansion.

 5. Skruva på tanklocket ordentligt. Torka upp all utspilld bensin.

g038312

Utföra dagligt underhåll

Innan maskinen startas varje dag ska Varje användning/dagligen-procedurerna utföras som anges i .

Köra in en ny maskin

Det tar tid för nya maskiner att komma upp i sin fulla prestanda. Nya klippdäck och drivsystem har högre friktion vilket belastar motorn ytterligare. Räkna med att det tar 40 till 50 timmar att köra in nya maskiner så att de får full kraft och optimal prestanda.

Använda säkerhetssystemet

Varning

Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt gå igång, vilket i sin tur kan leda till personskador.

 • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

 • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan maskinen körs.

Säkerhetssystemets funktioner

Säkerhetssystemet är konstruerat så att kraftuttaget bara kan kopplas in om något av följande inträffar:

 • Flytta någon av rörelsereglagespakarna till det olåsta mittläget.

 • Sätt kraftuttagsbrytaren i KöRLäGET.

  Säkerhetssystemet har utformats så att knivar/redskap stannar om båda rörelsereglagespakarna flyttas eller släpps till det NEUTRALA låsläget.

  Det finns symboler på timmätaren som visar om säkerhetskomponenterna är i rätt läge. När komponenten är i rätt läge tänds en triangel i motsvarande ruta (Figur 7).

  g031282

Testa säkerhetssystemet

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Testa säkerhetssystemet före varje användningstillfälle.

  Note: Låt en auktoriserad serviceverkstad reparera systemet omedelbart om det inte fungerar enligt nedanstående beskrivning.

  1. Starta motorn, se Starta motorn.

  2. För rörelsereglagespakarna till mittläget, olåst läge.

   Note: Knivar/redskap ska stanna och motorn ska stanna.

  3. Starta motorn och koppla ur parkeringsbromsen.

  4. Flytta någon av rörelsereglagespakarna till det olåsta mittläget.

  5. Fortsätt att hålla rörelsereglagespaken i det olåsta mittläget, dra upp kraftuttagsbrytaren och släpp brytaren.

   Note: Kopplingen och knivarna/redskapet ska kopplas in.

  6. Flytta eller släpp rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA låsläget.

   Note: Knivarna/redskapet ska stanna samtidigt som motorn ska fortsätta att gå.

  7. Tryck kraftuttagsbrytaren nedåt och flytta någon av rörelsereglagespakarna till det olåsta mittläget.

  8. Fortsätt att hålla rörelsereglagespaken i det olåsta mittläget, dra upp kraftuttagsbrytaren och släpp brytaren.

   Note: Kopplingen och knivarna/redskapet ska kopplas in.

  9. Tryck kraftuttagsbrytaren till AVSTäNGT LäGE.

   Note: Knivarna/redskapet ska stanna.

  10. Ha motorn igång, dra upp kraftuttagsbrytaren och släpp den utan att hålla någon av rörelsereglagespakarna i det olåsta mittläget.

   Note: Knivarna/redskapet ska inte kopplas in.

  Under arbetets gång

  Allmän säkerhet

  • Ägaren/operatören kan förebygga olyckor samt ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

  • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.

  • Var fullt koncentrerad på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

  • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

  • Låt aldrig passagerare åka på maskinen och håll kringstående personer och husdjur på avstånd från maskinen under drift.

  • Använd endast maskinen när sikten och väderförhållandena är goda. Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  • Vått gräs och våta löv kan orsaka allvarliga skador om du halkar och rör vid kniven. Undvik att klippa under våta förhållanden.

  • Se till att alla drivenheter är i neutralläge, parkeringsbromsen är inkopplad och att du sitter i förarsätet innan du startar motorn.

  • Se till att du har bra fotfäste när du använder maskinen, särskilt när du backar.

  • Håll händer och fötter borta från klippenheterna. Håll alltid avstånd till utkastaröppningen.

  • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

  • Var extra försiktig i närheten av skymda hörn, buskage, träd eller andra föremål som kan försämra sikten.

  • Stanna knivarna när du inte klipper gräs.

  • Stanna maskinen, ta ut tändningsnyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du undersöker klippdäcket eller redskapet om du kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

  • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.

  • Koppla från klippenheten och stäng av motorn innan du ställer in klipphöjden (om du inte kan justera den från förarplatsen).

  • Kör endast motorn i välventilerade utrymmen. Avgaser innehåller koloxid, vilket är dödligt om det andas in.

  • Lämna aldrig en maskin som är i gång utan uppsikt.

  • Innan du lämnar förarplatsen (till exempel för att tömma gräsuppsamlarna eller för att rensa utkastaren) ska du göra följande:

   • Parkera maskinen på ett plant underlag.

   • Koppla bort kraftuttaget.

   • Lägg i parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ur tändningsnyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Stäng av maskinen och koppla ur klippenhetens drivning i följande situationer:

   • Före tankning

   • Innan du rensar blockeringar.

   • Innan du kontrollerar, rengör eller underhåller klippenheten.

   • När du har kört på något främmande föremål eller om det uppstår onormala vibrationer. Kontrollera noga om klippenheten har skadats och reparera eventuella skador innan du startar och kör maskinen igen.

   • Innan du lämnar förarplatsen.

  • Använd inte maskinen som bogserfordon.

  • Använd endast tillbehör och redskap som har godkänts av Toro®.

  Använda parkeringsbromsen

  Koppla alltid in parkeringsbromsen när du stänger av maskinen eller lämnar den utan uppsikt. Kontrollera alltid att parkeringsbromsen fungerar innan maskinen används.

  Justera parkeringsbromsen om den inte är tillräckligt stark, se Justera bromsarna.

  Dra parkeringsbromsspaken bakåt för att koppla in den (Figur 8).

  Tryck parkeringsbromsspaken framåt för att koppla ur den.

  g009465

  Använda knivreglagebrytaren (kraftuttaget)

  Knivreglagebrytaren (kraftuttaget) används tillsammans med rörelsereglagespakarna för att koppla in och ur klipparknivarna.

  Koppla in klipparknivarna (kraftuttaget)

  g031592

  Koppla ur klipparknivarna (kraftuttaget)

  Figur 10 och Figur 11 visar två sätt att koppla ur klipparknivarna.

  g009174
  g031593

  Använda gasreglaget

  Du kan flytta gasreglaget mellan det SNABBA och det LåNGSAMMA läget (Figur 12).

  Använd alltid det SNABBA läget när du kopplar in kraftuttaget.

  g008946

  Använda choken

  Använd choken för att starta en kall motor.

  1. Dra upp chokereglaget så att choken aktiveras innan du använder tändningslåset (Figur 13).

  2. Tryck ned chokeknappen så att choken avaktiveras när motorn har startats (Figur 13).

   g008959

  Använda tändningslåset

  Important: Låt inte startmotorn gå i mer än fem sekunder åt gången. Om motorn inte startar ska du vänta 15 sekunder innan du försöker igen. Om du inte följer de här anvisningarna kan startmotorn brännas ur.

  Note: Det kan vara nödvändigt att upprepa cykeln för att starta motorn när du startar den för första gången efter att du har fyllt ett helt tomt bränslesystem med bränsle.

  g031239
  g031281

  Starta motorn

  Important: Låt inte startmotorn gå i mer än fem sekunder åt gången. Om motorn inte startar ska du vänta 15 sekunder innan du försöker igen. Om du inte följer de här anvisningarna kan startmotorn brännas ur.

  Note: Det kan vara nödvändigt att upprepa cykeln för att starta motorn när du startar den för första gången efter att du har fyllt ett helt tomt bränslesystem med bränsle.

  g030981

  Stänga av motorn

  Var försiktig

  Barn eller kringstående kan skadas om de flyttar eller försöker köra en maskin som har lämnats utan uppsikt.

  Ta alltid ut nyckeln och koppla in parkeringsbromsen om du lämnar maskinen utan uppsikt.

  Låt motorn gå på tomgång med en låg växel (sköldpaddan) i 60 sekunder innan du vrider tändningen till AV-LäGET.

  g030982

  Important: Se till att bränslekranen är stängd innan maskinen transporteras eller ställs i förvaring, för att förhindra bränsleläckage. Dra bort kabeln från tändstiftet/-stiften innan maskinen ställs i förvar för att förhindra oavsiktlig start.

  Använda plattformen

  Du kan använda maskinen med plattformen i det upphöjda eller nedsänkta läget. Det är upp till dig att bestämma vilket läge som ska användas.

  Varning

  Förarplattformen är tung och kan orsaka skador när du höjer eller sänker den. Sänk eller höj försiktigt förarplattformen. Om den tappas plötsligt kan du komma till skada.

  • Lägg inte handen eller fingrarna på plattformens svängområde när du sänker och höjer förarplattformen.

  • Kontrollera att plattformen stöds när du drar ut spärrpinnen.

  • Kontrollera att spärren håller fast plattformen när du fäller upp den. Tryck den hårt mot kudden så att spärrpinnen går i lås.

  • Håll kringstående på avstånd från maskinen när du höjer och sänker plattformen.

  Använda maskinen med plattformen upphöjd

  Kör maskinen med plattformen uppåt under följande förhållanden:

  • Använda maskinen nära stup

  • Använda maskinen på små ytor som maskinen är för stor för

  • Områden med lågt hängande grenar eller andra föremål

  • du lastar maskinen för transport

  • du kör uppför sluttningar.

  Höj plattformen genom att dra plattformens bakre del så att spärrpinnen och knoppen går i lås. Tryck den hårt mot kudden så att spärrpinnen går i lås.

  Använda maskinen med plattformen nedsänkt

  Kör maskinen med plattformen nedsänkt under följande förhållanden:

  • Använda maskinen på de flesta områden

  • du kör tvärs över sluttningar

  • du kör nedför sluttningar.

  Sänk plattformen genom att skjuta den framåt mot kudden så att trycket på spärrpinnen släpper. Dra sedan ut knoppen och sänk ned plattformen (Figur 18).

  g031026

  Köra framåt och bakåt

  Med gasreglaget styrs motorns varvtal mätt i rpm (varv per minut). Sätt gasreglaget i det SNABBA läget för bästa prestanda.

  Important: Maskinen ska backas över trottoarkanter, med ett hjul åt gången, eftersom den kan skadas om den körs framåt över trottoarkanter.

  Var försiktig

  Maskinen kan rotera väldigt snabbt och du kan förlora kontrollen över maskinen vilket kan leda till personskador för dig och skador på maskinen.

  Sakta ned innan du gör en skarp sväng.

  Köra framåt

  1. Koppla ur parkeringsbromsen. Se Använda parkeringsbromsen.

  2. För rörelsereglagespakarna till det olåsta mittläget.

   g030983
  3. För långsamt rörelsereglagespakarna framåt (Figur 20).

   Note: Motorn stängs av om en rörelsereglagespak flyttas när parkeringsbromsen är inkopplad.

   Note: Ju längre du för rörelsereglagen i endera riktningen, desto snabbare kommer maskinen att förflytta sig i denna riktning.

   Note: Dra tillbaka rörelsereglagespakarna till NEUTRALLäGET när du vill stanna.

   g009473

  Köra bakåt

  1. För båda rörelsereglagespakarna till det olåsta mittläget.

  2. Flytta långsamt rörelsereglagespakarna bakåt (Figur 21).

   g009474

  Använda sidoutkastaren eller samla upp gräset

  Maskinen har en gångjärnsupphängd gräsriktare som fördelar det klippta gräset åt sidan och ned mot gräsmattan.

  Fara

  Om varken gräsriktare, utkastarlucka eller komplett gräsuppsamlare har monterats kan du och andra komma i kontakt med knivarna eller träffas av utslungat skräp. Kontakt med roterande kniv(ar) och utslungat skräp kan leda till skador eller dödsfall.

  • Ta inte bort gräsriktaren från maskinen eftersom den riktar avfallet ned mot gräset. Byt omedelbart ut gräsriktaren om den skadas.

  • För aldrig in händerna eller fötterna under maskinen.

  • Rengör eller rensa aldrig utkastaren eller klipparknivarna om du inte har släppt knivstyrstången och kopplat ur kraftuttaget. Vrid nyckeln till AVSTäNGT LäGE . Ta även ut nyckeln och koppla bort tändkabeln/-kablarna från tändstiftet/-stiften.

  Justera klipphöjden

  Klipphöjden kan ställas in på 38–127 mm i steg om 6 mm.

  Note: Att använda en klipphöjd under 51 mm ökar slitaget på klipparremmen. Använd om möjligt en klipphöjd som är högre än 51 mm.

  g267253

  Justera utkastarens skärm

  Du kan justera utkastarens skärm för olika typer av klippförhållanden. Placera kamlåset och skärmen för bästa klippresultat.

  1. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Justera skärmen genom att lossa muttern (Figur 23).

  4. Justera skärmen och muttern i skåran till önskat utkastarläge och dra åt muttern.

   g012676

  Ställa in utkastarens skärm

  Den information som följer ska endast ses som en rekommendation. Vilka justeringar som bör göras varierar beroende på grästyp, fukthalt och gräsets höjd.

  Note: Öppna skärmen om motorn tappar effekt och gräsklipparens hastighet är densamma.

  Läge A

  Det här läget är ”helt bakåt” (se Figur 24). Använd det här läget för

  • används för kort, lättklippt gräs

  • används vid torra förhållanden

  • används för kortare gräsklipp

  • kastar iväg gräsklippet längre bort från gräsklipparen

   g012677

  Läge B

  Använd det här läget vid uppsamling (Figur 25).

  g012678

  Läge C

  Det här läget är ”helt öppet” (Figur 26). Använd det här läget för följande situationer:

  • används för långt, tätt gräs

  • används vid våta förhållanden

  • sänker motorns effektförbrukning

  • tillåter högre hastighet vid svåra förhållanden

   g012679

  Använda vikter

  • Vikter kan monteras för att förbättra balansen. Du kan lägga till eller ta bort vikter för att ge bästa möjliga prestanda i olika arbetsförhållanden samt efter egna önskemål.

  • Lägg till eller ta bort en vikt i taget tills du uppnår önskad hantering och balans.

  • Se redskapens bruksanvisning för rekommenderade vikter.

  Note: Kontakta en auktoriserad återförsäljare om du vill beställa vikter.

  Varning

  För stora viktförändringar kan påverka maskinens användning och göra den svår att hantera. Detta kan orsaka allvarliga skador på dig eller kringstående.

  • Ändra bara vikten i små steg.

  • Efter varje viktförändring bör du kontrollera att du kan hantera maskinen på ett säkert sätt.

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  Allmän säkerhet

  • Stäng alltid av maskinen, ta ut tändningsnyckeln, vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt maskinen svalna innan du justerar, servar, rengör eller ställer den i förvaring.

  • Ta bort gräs och skräp från klippenheterna, ljuddämparna och motorrummet för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Stäng av bränsletillförseln på maskinen vid förvaring och transport.

  • Koppla ur kraftuttaget när du transporterar maskinen eller inte använder den.

  • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

  • Använd ramper i fullbredd när du lastar maskinen på en släpvagn eller lastbil.

  • Bind fast maskinen så att den sitter säkert med spännband, kedjor, vajrar eller rep. Både de främre och bakre spännremmarna ska vara riktade nedåt och ut från maskinen.

  Använda bränslekranen

  Stäng bränslekranen vid transport, underhåll och förvaring (Figur 27).

  Kontrollera att bränslekranen är öppen när motorn startas.

  g031237g031238

  Skjuta maskinen för hand

  Med hjälp av överströmningsventilerna kan du skjuta maskinen för hand utan att motorn är igång.

  Important: Skjut alltid maskinen för hand. Bogsera inte maskinen eftersom hydrauliken då kan skadas.

  Important: Starta eller använd inte maskinen när överströmningsventilerna är öppna. Detta kan skada systemet.

  g030984

  Transportera maskinen

  Använd en släpvagn eller lastbil för tung last för att transportera maskinen. Använd en fullbreddsramp. Se till att alla bromsar, lampor och markeringar som krävs enligt lag finns på släpvagnen eller lastbilen. Läs alla säkerhetsanvisningarna noga. Att känna till den här informationen kan hjälpa dig och kringstående att undvika skador. Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för transport på släp.

  Varning

  Det är farligt att köra på gator eller vägar utan blinkers, strålkastare och reflexer, eller utan en skylt för långsamtgående fordon, och det kan orsaka olyckor med personskador som följd.

  Kör inte maskinen på allmän väg.

  Välja ett släp

  Varning

  Om man lastar på en maskin på ett släp eller en lastbil ökar risken för att välta, vilket kan orsaka allvarliga personskador och innebära livsfara (Figur 29).

  • Använd endast en fullbreddsramp. Använd inte åtskilda ramper för var sida av maskinen.

  • Kontrollera att rampen är minst fyra gånger så lång som släpvagns- eller lastbilsflakets höjd från marken.

  g229507

  Lasta maskinen

  Varning

  Om man lastar på en maskin på ett släp eller en lastbil ökar risken för att välta, vilket kan orsaka allvarliga personskador och innebära livsfara.

  • Var mycket försiktig vid körning på en ramp.

  • Backa maskinen uppför rampen och gå med den framåt nedför rampen.

  • Undvik plötslig acceleration eller inbromsning när du kör maskinen på en ramp, eftersom det kan orsaka att du tappar kontrollen eller tippar.

  1. Om du använder en släpvagn ska den kopplas till det bogserande fordonet och säkras med säkerhetskedjor.

  2. Anslut i förekommande fall släpvagnsbromsarna och släpvagnsbelysningen.

  3. Sänk ned rampen (Figur 29).

  4. Höj upp plattformen.

   Important: Håll alltid plattformen upphöjd när maskinen ska lastas eller lossas.

  5. Backa maskinen uppför ramper (Figur 30).

   g031405
  6. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och koppla in parkeringsbromsen.

  7. Bind fast maskinen nära de främre svänghjulen och den bakre stötdämparen med remmar, kedjor, kablar eller rep (Figur 31). Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för transport på släp.

   g031300

  Underhåll

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Important: Mer information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Var försiktig

  Om du lämnar tändningsnyckeln i låset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

  Ta ut tändningsnyckeln innan du utför något underhåll.

  Säkerhet vid underhåll

  • Gör följande innan du justerar, rengör, utför underhåll på maskinen, eller när du lämnar den utan uppsikt:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Koppla bort drivenheterna.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ur tändningsnyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

   • Låt maskinens komponenter svalna innan du utför något underhåll.

  • Låt inte obehöriga personer serva maskinen.

  • Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Gör helst inga justeringar när motorn är igång.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med lagrad energi.

  • Kontrollera parkeringsbromsens funktion ofta. Justera och underhåll bromsen vid behov.

  • Mixtra aldrig med säkerhetsbrytarna. Kontrollera regelbundet att säkerhetsbrytarna fungerar som de ska.

  • Ta bort gräs och skräp från klippenheten, drivhjulen, ljuddämparna och motorn för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Undersök gräsutkastarens komponenter ofta och byt ut dem om de är slitna eller skadade.

  • Förlita dig inte på att ett hydraulsystem ska stötta upp maskinen. Stötta upp maskinen med pallbockar när du höjer den.

  • Alla delar ska vara i gott bruksskick och alla hydraulkopplingar ska vara åtdragna. Byt ut slitna och skadade delar och dekaler, eller ersätt de som saknas. Tillförsäkra säkert bruksskick genom att se till att alla fästelement är åtdragna på maskinen.

  • Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Byt ut motoroljan.
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Efter de första 50 timmarna
 • Byt ut hydrauloljefiltren och hydraulvätskan.
 • Efter de första 100 timmarna
 • Kontrollera hjulmuttrarna.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Rengör luftintagsgallret (oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
 • Testa parkeringsbromsen.
 • Kontrollera knivarna.
 • Rengör klippdäcket.
 • Var 50:e timme
 • Kontrollera gnistsläckaren (om sådan finns).
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Var 100:e timme
 • Byt ut motoroljan.
 • Kontrollera och rengör tändstiftet och ställ in elektrodavståndet.
 • Kontrollera batteriet.
 • Kontrollera kopplingen.
 • Kontrollera och rengör motorns kylflänsar och höljen (oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
 • Kontrollera klipparremmen/-remmarna.
 • Var 200:e timme
 • Byt ut motoroljefiltret.
 • Var 250:e timme
 • Byt ut huvudfiltret (oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Kontrollera det inre luftfiltret (oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Var 300:e timme
 • Kontrollera och justera ventilspelet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
 • Var 500:e timme
 • Byt ut det inre luftfiltret (oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Justera hjulsvängarmarnas lager.
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Byt ut hydrauloljefiltren och hydraulvätskan.
 • Var 800:e timme
 • Byt ut bränslefiltret.
 • Var 1000:e timme
 • Byt ut drivremmen.
 • Före förvaring
 • Reparera lackskador.
 • Utför alla underhållsprocedurer i listan ovan före förvaring.
 • Reparera lackskador.
 • Utför alla underhållsprocedurer i listan ovan före förvaring.
 • Årligen
 • Smörj det fjäderbelastade mellanhjulet.
 • Smörj de främre hjulsvängarmarna (oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Smörj svänghjulsnaven.
 • Smörj rörelsereglagen.
 • Applicera monteringssmörjmedel på kuddvreden.
 • Kontrollera knivbultarna och de böjda brickorna. Byt ut om den är skadad.
 • Important: Mer information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Förberedelser för underhåll

  Lossa kudden för åtkomst till den bakre delen

  Du kan lossa kudden så att du kommer åt maskinens bakre del för underhåll eller justeringar.

  1. Sänk ned plattformen.

  2. Lossa vreden på vardera sidan av maskinen (Figur 32).

   g032556
  3. Ta bort kudden och sänk ned den till plattformen.

  4. Utför underhåll eller gör justeringar på maskinen.

  5. Lyft upp kudden och skjut tillbaka den på pinnarna på båda sidorna av maskinen.

  6. Dra åt vreden.

  Öppna motorskyddet

  1. Ta bort de två flänslåsmuttrarna som fäster skyddsförlängningen till de två vagnsskruvarna på skyddsmonteringsfästena (Figur 33).

   g270364
  2. Vrid motorskyddet framåt enligt Figur 34.

   g270363
  3. Ta bort skyddsförlängningen från maskinen (Figur 35).

   g270365

  Stänga motorskyddet

  1. Montera skyddsförlängningen på maskinen enligt Figur 36.

   g270367
  2. Vrid motorskyddet bakåt enligt Figur 37.

   g270368
  3. Rikta in hålen på skyddsförlängningen med de två vagnsskruvarna och flänsen på skyddsförlängningen över öppningarna på motorskyddet (Figur 38).

   g270364
  4. Montera de två flänslåsmuttrarna på de två vagnsskruvarna och dra åt låsmuttrarna till 1 978–2 542 Ncm.

  Smörjning

  Smörja maskinen

  Smörj med litium- eller molybdenfett nr 2.

  1. Koppla ur kraftuttaget och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Torka av smörjnipplarna med en trasa.

   Note: Skrapa bort eventuell färg på nippelns/nipplarnas framsida.

  4. Sätt på en fettspruta på nippeln.

  5. Pumpa in fett i nipplarna tills det börjar tränga ut ur lagren.

  6. Torka bort överflödigt fett.

  Smörja det fjäderbelastade mellanhjulet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Smörj det fjäderbelastade mellanhjulet.
 • Important: Endast högtemperaturfett ska användas. Använd inte universalfett.

  1. Öppna motorskyddet. Se Öppna motorskyddet.

  2. Smörj det fjäderbelastade mellanhjulet på klippdäcket med högtemperaturfett vid smörjnippeln som visas i Figur 39.

   g235669
  3. Stäng motorskyddet. Se Stänga motorskyddet.

  Smörja de främre hjulsvängarmarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Smörj de främre hjulsvängarmarna (oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Typ av fett: litium- eller molybdenfett

  1. Ta bort dammkåpan och justera hjulsvängarmarna. Se Justera hjulsvängarmarnas lager.

   Note: Låt dammkåpan vara av tills du har smort hjulsvängarmarna.

  2. Ta bort sexkantspluggen.

  3. Gänga in en smörjnippel i hålet.

  4. Pumpa in fett i smörjnippeln tills det tränger ut runt det övre lagret.

  5. Ta ut smörjnippeln ur hålet.

  6. Montera sexkantpluggen och dammkåpan.

  Smörja svänghjulsnaven

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Smörj svänghjulsnaven.
 • Typ av fett: litium- eller molybdenfett

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Ta bort svänghjulet från hjulgafflarna.

  4. Ta bort skyddstätningarna från hjulnavet (Figur 40).

   g006115
  5. Ta bort en distansmutter från svänghjulets axel.

   Note: Gänglåsningslim har applicerats för att fästa distansmuttrarna på axeln. Ta bort axeln (med den andra distansmuttern fortfarande på plats) från hjulet.

  6. Bänd loss tätningen och kontrollera om lagren är slitna eller skadade. Byt ut dem vid behov.

  7. Fyll lagren med universalfett.

  8. Sätt i ett lager och en ny tätning i hjulet.

   Note: Du måste byta ut tätningarna.

  9. Stryk på gänglåsningslim på en distansmutter och gänga på den på axeln med plattjärnen vända utåt om båda distansmuttrarna har tagits bort eller ramlat av från axeln.

   Note: Gänga inte på distansmuttern hela vägen till axelns slut. Lämna ca 3 mm från distansmutterns ytterkant till axelns ände inuti muttern.

  10. För in den monterade muttern och axeln i hjulet på sidan med lagret och det nya skyddet.

  11. Lägg hjulet med den öppna sidan vänd uppåt, och fyll området inuti hjulet runt axeln med universalfett.

  12. Sätt i det andra lagret och ett nytt skydd i hjulet.

  13. Stryk på gänglåsningslim på den andra distansmuttern och gänga på den på axeln med plattjärnen vända utåt.

  14. Dra åt muttern till 8–9 N·m, lossa på den och dra därefter åt den igen till 2–3 N·m.

   Note: Kontrollera att axeln inte sticker ut ur någon av muttrarna.

  15. Sätt skyddstätningarna över hjulnavet och montera hjulet i hjulgaffeln.

  16. Montera svänghjulets skruv och dra åt muttern helt.

  Important: Kontrollera lagerjusteringen ofta genom att snurra svänghjulet, annars kan skyddet och lagret skadas. Hjulet ska inte snurra fritt mer än ett till två varv och inte heller ha något spel i sidled. Om hjulet snurrar fritt ändrar du distansmutterns åtdragningsmoment tills det tar emot något och stryker på gänglåsningslim.

  Smörja rörelsereglagen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Smörj rörelsereglagen.
 • Applicera monteringssmörjmedel på kuddvreden.
 • Smörj förarkontrollens kulled och rörelsereglagebussningen för båda reglagen.

  Note: Använd en oljekanna mellan reglagefästena för att smörja bussningen som sitter inuti det vridbara röret.

  g228034

  Motorunderhåll

  Motorsäkerhet

  • Stäng av motorn innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.

  • Håll händer, fötter, ansikte och andra kroppsdelar samt kläder på avstånd från ljuddämparen och andra heta ytor.

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 250:e timme
 • Byt ut huvudfiltret (oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Kontrollera det inre luftfiltret (oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Var 300:e timme
 • Kontrollera och justera ventilspelet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
 • Var 500:e timme
 • Byt ut det inre luftfiltret (oftare vid dammiga eller smutsiga arbetsförhållanden).
 • Demontera filtren

  1. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Öppna motorskyddet. Se Öppna motorskyddet.

  4. Lossa spärrhakarna på luftrenaren och dra av luftrenarkåpan från luftrenarhuset (Figur 42).

   g009031
  5. Rengör luftrenarkåpan invändigt med tryckluft.

  6. Dra försiktigt ut huvudfiltret ur luftrenarhuset (Figur 42).

   Note: Undvik att knacka filtret mot sidan på luftrenarhuset.

  7. Avlägsna endast det inre filtret om du har för avsikt att byta ut det.

  Kontrollera filtren

  1. Kontrollera säkerhetsfiltret. Byt ut både säkerhetsfiltret och huvudfiltret om det är smutsigt.

   Important: Försök inte att rengöra säkerhetsfiltret. Om säkerhetsfiltret är smutsigt är huvudfiltret skadat.

  2. Kontrollera om huvudfiltret är skadat genom att titta i filtret och lysa med en kraftig lampa på filtrets utsida. Byt ut huvudfiltret om det är smutsigt, böjt eller skadat.

   Note: Hål i filtret syns som ljusa punkter. Rengör inte huvudfiltret.

  Montera filtren

  Important: Kör alltid motorn med både luftfilter och skydd monterade för att undvika motorskador.

  1. Kontrollera så att inte filtren har skadats under transporten innan du monterar nya filter.

   Note: Använd inte ett skadat filter.

  2. Om du byter ut det inre filtret ska du försiktigt skjuta in det i filterhuset (Figur 42).

  3. Skjut försiktigt in huvudfiltret över säkerhetsfiltret (Figur 42).

   Note: Kontrollera att huvudfiltret sitter ordentligt genom att trycka på dess yttre kant när du monterar det.

   Important: Tryck inte mitt på filtret där det är mjukt.

  4. Montera luftrenarkåpan med ventilatorlocket nedfällt och vrid den så att spärrhakarna låser fast kåpan på dess plats (Figur 42).

  5. Stäng motorskyddet. Se Stänga motorskyddet.

  Serva motoroljan

  Motoroljespecifikationer

  Oljetyp: renande olja (API-klassificering SJ eller högre)

  Motoroljevolym: 2,1 liter med filter, 1,8 liter utan filter

  Viskositet: se tabellen nedan.

  g004216

  Kontrollera oljenivån i motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Note: Kontrollera oljenivån när motorn är kall.

  Varning

  Vid kontakt med heta ytor kan personskador uppstå.

  Håll händer, fötter, ansikte och andra kroppsdelar samt kläder på avstånd från ljuddämparen och andra heta ytor.

  Important: Fyll inte på för mycket olja i vevhuset eftersom detta kan skada motorn. Kör inte motorn om oljenivån ligger under lågnivåmärket eftersom detta kan skada motorn.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Kontrollera oljenivån i motorn enligt (Figur 44).

   g031341g194611

  Byta ut motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Byt ut motoroljan.
 • Var 100:e timme
 • Byt ut motoroljan.
 • Note: Kassera spilloljan på en återvinningsstation.

  1. Parkera maskinen så att tömningssidan är något lägre än den motsatta sidan så att tanken töms helt.

  2. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  3. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  4. Byt motoroljan på det sätt som visas i Figur 45.

   g031341g031447
  5. Häll långsamt ca 80 % av den angivna oljan i påfyllningsröret och tillsätt långsamt ytterligare olja tills den når markeringen Full (Figur 46).

   g194610
  6. Starta motorn och kör till ett plant område.

  7. Kontrollera oljenivån igen.

  Byta ut motoroljefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Byt ut motoroljefiltret.
 • Note: Byt motoroljefiltret oftare vid mycket dammiga eller sandiga arbetsförhållanden.

  1. Töm motorn på olja; se Byta ut motoroljan.

  2. Byt ut motoroljefiltret (Figur 47).

   g031341g027477

   Note: Kontrollera att oljefilterpackningen ligger mot motorn och vrid sedan filtret ytterligare 3/4 varv.

  3. Fyll vevhuset med ny olja av rätt typ, se Byta ut motoroljan.

  Serva tändstiftet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera och rengör tändstiftet och ställ in elektrodavståndet.
 • Se till att mellanrummet mellan mitt- och sidoelektroderna är rätt innan ett tändstift monteras.

  Använd en tändstiftsnyckel vid demontering och montering och ett bladmått för kontroll och justering av mellanrummet. Montera vid behov nya tändstift.

  Typ: NGK® BPR4ES eller motsvarande

  Luftgap: 0,75 mm

  Ta bort tändstiftet

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Ta bort tändstiftet på det sätt som visas i Figur 48.

   g031449g027478

  Kontrollera tändstiftet

  Important: Rengör inte tändstiftet/-stiften. Byt alltid ut tändstiftet om det har en svart beläggning, slitna elektroder, en oljefilm eller sprickor.

  Om isolatorn är ljust brun eller grå fungerar motorn korrekt. En svart beläggning på isolatorn betyder vanligen att luftrenaren är smutsig.

  Ställ in gapet till 0,76 mm.

  g206628

  Montera tändstiftet

  g027661

  Kontrollera gnistsläckaren

  För maskiner med gnistsläckare
  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera gnistsläckaren (om sådan finns).
 • Varning

  Varma komponenter i avgassystemet kan antända bränsleångor även efter att du har stängt av motorn. Varma partiklar som blåses ut medan motorn är igång kan antända brännbara material, vilket kan leda till skada på person eller egendom.

  Fyll endast på bränsle och kör motorn om en gnistsläckaren finns monterad.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Vänta tills ljuddämparen har svalnat.

  4. Byt ut släckaren om du upptäcker sprickor i gallret eller svetspunkterna.

  5. Om gallret har blivit igensatt tar du bort släckaren och skakar den så att lösa partiklar ramlar bort. Rengör även gallret med en stålborste (blötlägg vid behov gallret i lösningsmedel).

  6. Montera släckaren på avgasutloppet.

  Underhålla bränslesystemet

  Tömma bränsletanken

  Du tömmer bränsletanken genom att ta bort den och hälla ut bränslet från påfyllningsröret. Se Ta bort bränsletanken. Du kan även tömma bränsletanken med en hävertpump och utföra följande procedur.

  Fara

  Under vissa förhållanden är bränsle extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador på dig och andra och materiella skador.

  • Töm bränsletanken på bränsle när motorn är kall. Gör det utomhus på en öppen plats. Torka upp eventuellt utspillt bränsle.

  • Rök aldrig när du tömmer ut bränsle och håll dig borta från öppen eld eller platser där bränsleångorna kan antändas av gnistor.

  1. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Gör rent runt bränslelocket så att det inte kommer in skräp i bränsletanken (Figur 51).

  4. Skruva av tanklocket.

  5. För in sifonen i bränsletanken.

  6. Använd en sifon av pumptyp och tappa bränslet i en bensindunk.

  7. Torka upp all utspilld bensin.

   g031397

  Ta bort bränsletanken

  1. Sänk ned plattformen.

  2. Släpp kudden. Se Lossa kudden för åtkomst till den bakre delen.

  3. Ta bort tvärslån.

   g031413
  4. Ta bort bränsletanken och placera den på förarplattformen.

   Note: Om du vill flytta bränsletanken längre från maskinen, ta bort bränsleledningarna och luftarslangarna från tankens ovansida.

  Byta ut bränslefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Byt ut bränslefiltret.
 • Sätt inte tillbaka ett smutsigt filter om det har tagits bort från bränsleslangen.

  Note: Torka upp all utspilld bensin.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Stäng bränslekranen. Se (Använda bränslekranen).

  4. Byt ut bränslefiltret enligt Figur 53.

   g027518

  Underhålla elsystemet

  Elsystemets säkerhet

  • Koppla ifrån batteriet eller dra ur tändkabeln innan du utför några reparationer. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.

  • Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

  Utföra service på batteriet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera batteriet.
 • Håll alltid batteriet rent och fulladdat. Använd en pappershandduk för att rengöra batteriet. Tvätta batteripolerna med en lösning av fyra delar vatten och en del bikarbonat om de korroderat. Stryk på ett tunt lager fett på batteripolerna som skydd mot korrosion.

  Spänning: 12 V

  Demontering av batteri

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Ta bort batteriet enligt Figur 54.

   g030988

  Ladda batteriet

  Varning

  När batteriet laddas bildas explosiva gaser.

  Rök aldrig nära batteriet och håll det borta från gnistor och lågor.

  Important: Se till att batteriet alltid är fulladdat (specifik vikt 1,265) för att undvika batteriskador när temperaturen är under 0 °C.

  1. Ta bort batteriet från chassit. Se Demontering av batteri.

  2. Kontrollera elektrolytnivån.

  3. Se till att påfyllningslocken är monterade på batteriet.

  4. Ladda batteriet i 1 timme med 25 till 30 A eller 6 timmar med 4 till 6 A.

  5. När batteriet är fulladdat ska laddaren kopplas bort från eluttaget, och laddningskablarna kopplas bort från batteripolerna (Figur 55).

  6. Sätt i batteriet i maskinen och anslut batterikablarna, se Montera batteriet.

   Note: Kör inte maskinen med bortkopplat batteri, eftersom detta kan orsaka elektriska skador.

   g000538

  Montera batteriet

  Montera batteriet enligt Figur 56.

  g030989

  Serva säkringarna

  Elsystemet skyddas av säkringar. Det kräver inget underhåll. Undersök om det har uppstått funktionsfel eller kortslutning i komponenten eller kretsen om en säkring går.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Lossa förarkudden från maskinens bakre del.

  4. Ta bort säkringen och byt ut den (Figur 57).

  5. Sätt tillbaka förarkudden.

   g031414

  Underhålla drivsystemet

  Justera spårningen

  Om du trycker båda rörelsereglagespakarna lika långt framåt och maskinen drar åt ena sidan justerar du spårningen enligt följande:

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Lossa kudden från maskinens bakre del. Se Lossa kudden för åtkomst till den bakre delen.

   Note: För enklare åtkomst kan du även ta bort bränsletanken. Se Ta bort bränsletanken.

  4. Vrid sedan den vänstra reglagestången i kvartsvarv tills maskinen går rakt (Figur 58).

   Note: Om maskinen drar åt höger, förkorta reglagestången genom att vrida den åt höger. Om maskinen drar åt vänster, ska du förlänga stången genom att vrida åt vänster.

   Note: Justera endast den vänstra reglagestången så att det vänstra hjulets hastighet stämmer överens med det högra hjulets hastighet. Justera inte det högra hjulets hastighet, eftersom den högra rörelsereglagespaken då inte längre är centrerad i det neutrala låslägesspåret på instrumentpanelen.

   Important: Vrid inte reglagestången för mycket. Det kan göra att maskinen kryper framåt i neutralläget.

   g031531
  5. Kontrollera att spårningen är korrekt och justera stången efter behov.

   Note: Om du inte kan uppnå korrekt spårning genom att justera vänster reglagestång, ska du kontakta en auktoriserad återförsäljare.

  6. Kontrollera att maskinen inte kryper framåt i neutralläget när parkeringsbromsen har lossats.

  7. Sätt tillbaka bränsletanken om du tog bort den tidigare.

  8. Montera kudden.

  Kontrollera däcktrycket

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Lufttrycket i bakdäcken ska vara 0,83–0,97 bar.

  Important: Ojämnt lufttryck i däcken kan orsaka ojämn klippning.

  Note: Framdäcken är halvpneumatiska och kräver ej att lufttrycket upprätthålls.

  g001055

  Justera hjulsvängarmarnas lager

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 500:e timme
 • Justera hjulsvängarmarnas lager.
  1. Koppla ur knivreglagebrytaren (kraftuttaget), för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA låsläget och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Ta av dammkåpan från hjulet och dra åt låsmuttern (Figur 60).

  4. Dra åt låsmuttern tills fjäderbrickorna är plana och släpp sedan efter 1/4 varv för att få rätt förbelastning på lagren (Figur 60).

   Important: Kontrollera att fjäderbrickorna har monterats korrekt enligt Figur 60.

  5. Montera dammkåpan (Figur 60).

   g001297

  Serva de svängbara hjulen och lagren

  De svängbara hjulen roterar på ett rullager som stöds av en rörbussning. Vid noggrann smörjning av lagret blir slitaget mycket litet. Om lagret inte smörjs ordentligt nöts det snabbt. Ett ostadigt svängbart hjul tyder vanligtvis på ett utslitet lager.

  1. Ta bort låsmuttern från hjulbulten som håller fast det svängbara hjulet i hjulgaffeln (Figur 61).

   g009453
  2. Ta bort en bussning och dra sedan ut rörbussningen och rullagret ur hjulnavet (Figur 61).

  3. Ta bort den andra bussningen från hjulnavet och avlägsna eventuellt fett och smuts från hjulnavet (Figur 61).

  4. Inspektera om det förekommer slitage på rullagret, bussningarna, rörbussningen och inuti hjulnavet.

   Note: Byt ut eventuella skadade eller utslitna delar (Figur 61).

  5. Placera en bussning i hjulnavet (Figur 61).

  6. Smörj rullagret och rörbussningen och skjut in dem i hjulnavet (Figur 61).

  7. Skjut in den andra bussningen i hjulnavet (Figur 61).

  8. För in det svängbara hjulet i hjulgaffeln och sätt fast det med hjälp av hjulbulten och låsmuttern (Figur 61).

  9. Dra åt låsmuttern tills rörbussningens undersida vidrör hjulgafflarnas insida (Figur 61).

  10. Smörj beslaget på det svängbara hjulet.

  Ta bort kopplingsmellanlägget

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera kopplingen.
 • När kopplingsbromsen har slitits ned så mycket att den inte längre kan kopplas in ordentligt kan mellanlägget tas ut och kopplingen fortsätta att användas (Figur 62).

  g010869
  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Använd tryckluft för att blåsa bort skräp som ansamlats under bromsstången och runt bromsdistanserna.

   g010868
  4. Kontrollera kablagets, kontakternas och anslutningarnas skick. Rengör eller reparera dem vid behov.

  5. Kontrollera att det är 12 V vid kopplingens kontakt när du kopplar in kraftuttagsbrytaren.

  6. Mät avståndet mellan rotorn och ankaret. Om avståndet är större än 1 mm fortsätter du med följande steg:

   1. Lossa båda bromsmonteringsskruvarna ett halvt till ett helt varv enligt Figur 64.

    Note: Ta inte bort bromsstången från fälthöljet/ankaret. Bromsstången har slitits och på så sätt anpassats efter ankaret och den anpassningen måste finnas kvar även i fortsättningen efter att mellanläget har tagits bort för att rätt bromsmoment ska kunna garanteras.

    g010870
   2. Ta bort mellanlägget med en näbbtång eller för hand.

    Note: Släng inte mellanlägget förrän du har kontrollerat att kopplingen fungerar som den ska.

    g010871
   3. Använd tryckluft för att blåsa bort skräp som har ansamlats under bromsstången och runt bromsdistanserna.

   4. Dra åt varje skruv (M6 x 1) till 12,3–13,7 Nm.

   5. Använd ett 0,25 mm tjockt bladmått för att kontrollera att det finns ett mellanrum mellan rotorn och ankarets framsida på båda sidorna om bromsstången enligt Figur 66 och Figur 67.

    Note: Eftersom rotorn och ankarets framsida kan vara nötta (åsar och gropar har bildats) är det ibland svårt att mäta mellanrummet.

    g010872
    g010873
    • Om mellanrummet är mindre än 0,25 mm monterar du mellanlägget och går till .

    • Om mellanrummet är tillräckligt stort fortsätter du med säkerhetskontrollen i steg 6.

   6. Utför följande säkerhetskontroll:

    1. Sitt på sätet och starta motorn.

    2. Kontrollera att knivarna inte kopplas in när kraftuttagsbrytaren är AVSTäNGD och kopplingen är urkopplad.

     Note: Om kopplingen inte kopplas ur monterar du mellanlägget och går till .

    3. Koppla in och ur kraftuttagsbrytaren tio gånger i följd för att vara säker på att kopplingen fungerar som den ska.

     Note: Om kopplingen inte kopplas in korrekt går du till .

  Kontrollera hjulmuttrarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 100 timmarna
 • Kontrollera hjulmuttrarna.
 • Kontrollera och dra åt hjulmuttrarna till 115–142 Nm.

  Underhålla kylsystemet

  Rengöra luftintagsgallret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Rengör luftintagsgallret (oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
 • Före varje användningstillfälle ska du ta bort eventuella ansamlingar av gräs, smuts eller annat skräp från cylindern och kylflänsarna, luftintagsgallret i svänghjulsänden och förgasarens reglerarmar och länksystem. Detta bidrar till att skapa tillräcklig kylning av motorn och korrekt motorhastighet samt minskar riskerna för överhettning och mekaniska skador på motorn.

  Rengöra kylsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera och rengör motorns kylflänsar och höljen (oftare vid dammiga eller smutsiga förhållanden).
  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Ta bort luftintagsgallret och fläkthuset (Figur 68).

  4. Ta bort skräp och gräs från motordelarna.

  5. Montera luftintagsgallret och fläkthuset (Figur 68).

   g031343

  Underhålla bromsarna

  Testa parkeringsbromsen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Testa parkeringsbromsen.
 • Kontrollera parkeringsbromsen både på ett jämnt underlag och i en sluttning före varje användningstillfälle.

  Koppla alltid in parkeringsbromsen när du stannar maskinen eller lämnar den utan uppsikt. Justera parkeringsbromsen om den inte är tillräckligt stark.

  1. Koppla ur kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Koppla ur parkeringsbromsen.

  4. Aktivera bromsspaken och säkerställ att maskinen inte rör sig.

  5. Justera bromsen vid behov.

  Justera bromsarna

  1. Ta bort bränsletanken. Se Ta bort bränsletanken.

  2. Lossa skruven på kabelklämman på maskinens vänstra sida.

   g031396
  3. Dra kablarna nedåt tills de är spända.

  4. Dra åt muttern.

  5. Montera bränsletanken, tvärslån och kudden.

  Underhålla remmarna

  Kontrollera remmarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera klipparremmen/-remmarna.
 • Se till att remmarna inte är spruckna eller slitna eller har fransiga kanter, brännmärken, tecken på överhettning eller andra skador.

  Tjut när remmen roterar, slirande knivar vid gräsklippning, fransiga remkanter, brännmärken och sprickor är tecken på en sliten klipparrem. Byt ut klipparremmen om du ser något av dessa tecken.

  Förbereda för byte av klipparremmen

  1. Koppla ur kraftuttaget och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Öppna motorskyddet. Se Öppna motorskyddet.

  Byta ut klipparremmen

  1. Koppla ur kraftuttaget och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Byt ut remmen enligt Figur 70.

   g031344
  4. Stäng motorskyddet. Se Stänga motorskyddet.

  Byta ut drivremmen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 1000:e timme
 • Byt ut drivremmen.
  1. Ta bort bränsletanken. Se Ta bort bränsletanken.

  2. Skruva av hydraultanklocket.

  3. Leta reda på avtappningspluggarna på transmissionens undersida och sätt ett avtappningskärl under hålet (Figur 71).

   g267274
  4. Låt maskinen tömmas på hydraulvätska.

  5. Ta bort den nedre hydraulslangen (Figur 72).

   g031345
  6. Lossa spännfjädern (Figur 72).

   Var försiktig

   Fjädern är spänd när den är monterad och kan orsaka personskador.

   Använd skyddsglasögon och var försiktig när du tar bort fjädern.

  7. Ta bort transmissionsremmen från kopplingen och kopplingsspärren (Figur 72).

  8. Montera den nya remmen.

  9. Montera spännfjädern och den nedre hydraulslangen.

  10. Sätt tillbaka avtappningspluggarna och dra åt till ett moment på 22–27 Nm.

  11. Fyll på hydraulvätska till nivåmärket.

  12. Sätt tillbaka locket till hydraultanken.

  13. Kör maskinen i 10 minuter och kontrollera att hydraulvätskans nivå är korrekt.

  Underhålla styrsystemet

  Justera rörelsereglagespakarna

  Om rörelsereglagespakarna inte är i horisontell linje med varandra måste rörelsereglagespakarna justeras.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. För rörelsereglagespakarna nedåt, bort från det NEUTRALA LåSLäGET (Figur 73).

  4. Kontrollera om den högra rörelsereglagespaken är i horisontell linje med den vänstra (Figur 73).

   g009436

   Note: Justera höger rörelsereglagespak horisontellt, justera kammen.

  5. Lossa kudden från maskinens bakre del.

  6. Lossa muttern som håller kammen på plats (Figur 74).

   g031538
  7. Justera kammen tills den är i linje med den vänstra rörelsereglagespaken och dra sedan åt kammens mutter.

   Note: Om du vrider kammen medurs (i den vertikala positionen) sänks handtaget. Om du vrider den moturs (i den vertikala positionen) höjs handtaget.

   Important: Se till att kammens platta del inte hamnar utanför en vertikal position (höger eller vänster). Det kan skada omkopplaren.

  8. Upprepa steg 3 t.o.m. 7 för vänster rörelsereglagespak.

  Underhålla hydraulsystemet

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Sök omedelbart läkare om du träffas av en stråle hydraulvätska och vätskan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  Specifikationer för hydraulsystemet

  Hydraulvätsketyp: Toro® HYPR-OIL 500-hydraulvätska

  Hydraulsystemets vätskekapacitet: 4,7 liter

  Important: Använd den specificerade vätskan. Andra vätskor kan skada systemet.

  Kontrollera hydraulvätskan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Var 500:e timme
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Note: Kontrollera hydraulvätskenivån när vätskan är kall.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Rengör området runt hydraultankens lock och påfyllningsrör (Figur 75).

   g031401
  4. Skruva av tanklocket på påfyllningsröret (Figur 75).

   Note: Titta inuti och kontrollera vätskenivån i behållaren.

  5. Fyll på behållaren tills vätskan når nivåmärket för kall vätska.

  6. Sätt fast locket på påfyllningsröret.

  Byta ut hydraulvätskan och hydraulfiltren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt ut hydrauloljefiltren och hydraulvätskan.
 • Var 500:e timme
 • Byt ut hydrauloljefiltren och hydraulvätskan.
 • Byt hydraulvätskan oftare vid krävande förhållanden eller varmt klimat. Kontakta din auktoriserade återförsäljare om det behövs en hydraulsats när du byter ut hydraulfiltren.

  Varning

  Het hydraulvätska kan orsaka allvarliga brännskador.

  Låt hydraulvätskan svalna innan något underhåll utförs i hydraulsystemet.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Ta bort bränsletanken. Se Ta bort bränsletanken.

  4. Skruva av hydraultanklocket.

  5. Leta reda på avtappningspluggen på transmissionernas undersida och sätt ett avtappningskärl under hålet (Figur 76).

   g268090
  6. Ta bort avtappningspluggarna.

  7. Låt maskinen tömmas helt på hydraulvätska.

  8. Ta bort hydraulfilterlock och -filter från respektive transmission.

  9. Montera de nya hydraulfiltren med fjädersidan vänd utåt och sätt tillbaka filterlocken.

  10. Sätt tillbaka avtappningspluggarna och dra åt till ett moment på 22–27 Nm.

  11. Lossa avluftarpluggen i respektive transmission så att den är lös och går att rucka (Figur 77).

   Note: Detta gör att luft kan komma ut ur hydraulsystemet när du fyller på hydraulvätska.

   g031544
  12. Tillsätt vätska i hydraultanken långsamt tills den börjar sippra ut genom en av avluftarpluggarna.

   Important: Använd vätskan som anges i Specifikationer för hydraulsystemet eller motsvarande. Andra oljor kan orsaka skador på systemet.

   Important: Övervaka vätskenivån i hydraultanken så att du inte fyller på för mycket.

  13. Dra åt avluftarpluggarna.

  14. Sätt på hydraultanklocket.

  15. Montera bränsletanken.

  16. Starta motorn och låt den gå i ca två minuter så att systemet luftas.

  17. Stäng av motorn och undersök om det finns några läckor.

   Note: Se Lufta hydraulsystemet om ett eller båda hjulen inte drivs runt.

  Lufta hydraulsystemet

  Drivsystemet är självluftande, men det kan vara nödvändigt att lufta systemet om hydrauloljan har bytts ut eller service har utförs på systemet.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Hissa upp maskinens bakre del med domkrafter så pass högt att drivhjulen höjs från marken.

  4. Starta motorn och flytta gasreglaget till tomgångsläget.

   Note: Om drivhjulen inte snurrar kan du lufta systemet genom att försiktigt vrida hjulet framåt.

  5. Kontrollera hydraulvätskenivån medan den sjunker och fyll på vätska efter behov för att hålla korrekt nivå.

  6. Gör om samma sak med det motsatta hjulet.

  Klippdäcksunderhåll

  Serva knivarna

  För bästa klippresultat ska knivarna hållas vassa. Ha extraknivar till hands för att lätt kunna slipa och byta ut dem.

  Knivsäkerhet

  En sliten eller skadad kniv kan gå sönder och en bit av kniven kan slungas ut mot dig eller någon kringstående, vilket kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

  • Kontrollera om knivarna är slitna eller skadade med jämna mellanrum.

  • Var försiktig när du kontrollerar knivarna. Linda in knivarna i något eller ta på dig handskar, och var försiktig när du servar knivarna. Knivarna får endast bytas ut eller slipas – de ska aldrig rätas ut eller svetsas.

  • Kontrollera alltid maskinen för att se om knivarna och knivbultarna är slitna eller skadade. Byt ut slitna eller skadade knivar och skruvar i satser så att balanseringen bibehålls.

  • Var försiktig när en kniv roteras på maskiner med flera knivar, eftersom den kan få även andra knivar att börja rotera.

  Gör följande innan du kontrollerar eller servar knivarna

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och koppla bort tändkablarna från tändstiften.

  Kontrollera knivarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera knivarna.
  1. Kontrollera eggarna (Figur 78).

  2. Ta bort kniven och slipa den om eggarna är slöa eller har fått hack, se Slipa knivarna.

  3. Kontrollera knivarna, speciellt den böjda delen.

  4. Montera omedelbart en ny kniv om du upptäcker sprickor, slitage eller spårbildning i detta område (Figur 78).

   g006530

  Kontrollera om knivarna är böjda

  1. Vrid knivarna tills ändarna vetter framåt och bakåt.

  2. Mät från en plan yta till knivens egg vid punkt A på knivarna (Figur 79).

   g000975
  3. Rotera knivarnas motsatta ändar framåt.

  4. Mät från ett jämnt underlag till knivarnas egg vid samma punkt som i steg 2 ovan.

   Note: Skillnaden mellan måtten i steg 2 och 3 får inte överstiga 3 mm.

   Note: Byt ut kniven om detta mått överstiger 3 mm.

   Varning

   En kniv som är böjd eller skadad kan brytas av och orsaka allvarliga personskador.

   • Byt alltid ut en böjd eller skadad kniv mot en ny kniv.

   • Fila inte på en knivs egg eller yta, och skapa inte vassa spår på dem.

  Demontera knivarna

  Byt en kniv om den slår emot ett hårt föremål eller om kniven är obalanserad eller böjd. Använd alltid Toros originalknivar för att säkerställa bästa möjliga prestanda och även fortsättningsvis hålla maskinen säker. Om du använder ersättningsknivar från andra tillverkare kan det resultera i att maskinen inte uppfyller gällande säkerhetsstandarder.

  1. Håll knivänden med en trasa eller en tjockt vadderad handske.

  2. Avlägsna knivskruven, den böjda brickan och kniven från spindelaxeln (Figur 80).

   g004536

  Slipa knivarna

  1. Slipa eggarna i båda ändarna av kniven med en fil (Figur 81).

   Note: Behåll ursprungsvinkeln.

   Note: Kniven behåller balanseringen om samma mängd material avlägsnas från båda eggarna.

   g000552
  2. Kontrollera knivens balans med en knivbalanserare (Figur 82).

   Note: Om kniven stannar kvar i ett horisontellt läge är den i balans och kan användas.

   Note: Om kniven inte är balanserad kan du fila bort lite metall från knivens segeldel (Figur 81).

   g000553
  3. Upprepa proceduren tills kniven är balanserad.

  Montera knivarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Kontrollera knivbultarna och de böjda brickorna. Byt ut om den är skadad.
  1. Kontrollera knivbulten för att se om det finns skadade gängor. Byt ut bulten och den böjda brickan vid behov.

  2. Montera kniven på spindelaxeln (Figur 83).

   Important: Knivens böjda del måste alltid peka uppåt, mot däckets insida, för att klippningen ska bli rätt.

  3. Montera den böjda brickan och knivbulten (Figur 83).

   Note: Den böjda brickans kon måste monteras mot bultens huvud (Figur 83).

  4. Dra åt knivskruven till 115–150 Nm.

   g004536

  Balansera klippdäcket

  Förbereda maskinen

  Kontrollera att klippdäcket är i våg när du monterar det eller om du märker att gräsmattan blir ojämnt klippt.

  Ställ in klippdäckets lutning i sidled innan du justerar den främre-bakre lutningen.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla ur kraftuttaget och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och koppla bort tändkablarna från tändstiften.

  3. Kontrollera däcktrycket i båda drivhjulen, se Kontrollera däcktrycket.

  4. Kontrollera att klippdäckets knivar inte är böjda. Ta bort och byt ut alla böjda knivar. Se Kontrollera om knivarna är böjda.

  5. Sänk klippdäcket till en klipphöjd på 76 mm.

  Kontrollera klippdäckets höjd i sidled

  1. Justera bakdäckens tryck.

  2. Kontrollera att knivarna inte är böjda, se Kontrollera om knivarna är böjda.

  3. Placera knivarna i sidled.

  4. Mät vid B och C från en plan yta till knivspetsarnas egg (Figur 84).

   g006888
  5. Skillnaden mellan mått B och C ska inte vara mer än 6 mm.

   Note: Om detta inte är korrekt, se Ställa in klipparen i sidled.

  Ställa in klipparen i sidled

  1. Lossa sidomuttern och kontramuttern i oken du vill justera (Figur 85).

   g031415
  2. Vrid okens övre bult för att justera klippdäckets höjd (Figur 85).

   Note: Vrid bultarna medurs för att höja däcket. Vrid bultarna moturs för att sänka det.

  3. Dra åt kontramuttrarna och sidobultarna.

  4. Kontrollera höjden i sidled, se Ställa in klipparen i sidled.

  Kontrollera klippdäckets lutning framåt-bakåt

  1. Justera trycket i bakdäcken enligt specifikationerna.

  2. Ställ in en knivs lutning framåt-bakåt. Mät vid A och B från en plan yta till knivspetsarnas egg (Figur 86).

   Note: Klipparkniven ska vara 6 mm lägre i framkanten vid A än i bakkanten vid B.

  3. Rotera knivarna och upprepa proceduren för de övriga knivarna.

   g001041
  4. Om lutningen framåt-bakåt inte är korrekt, se Balansera klippdäckets främre och bakre del.

  Balansera klippdäckets främre och bakre del

  1. Lossa kontramuttern och sidobulten i oken som du vill justera (Figur 87).

   g031416
  2. Vrid okens övre bult för att justera klippdäckets höjd (Figur 87).

   Note: Rotera bulten medsols för att höja däcket. Rotera bulten moturs för att sänka det.

  3. Dra åt kontramuttrarna och sidobultarna.

  4. Kontrollera lutningen framåt-bakåt, se Kontrollera klippdäckets lutning framåt-bakåt.

  Anpassa klipphöjden

  1. Kontrollera trycket i bakdäcket.

  2. Ställ in klipphöjden på 76 mm, se Justera klipphöjden.

  3. Ställ in en knivs lutning framåt-bakåt med maskinen på en plan yta.

  4. Mät vid A och från en plan yta till knivspetsarnas egg (Figur 88).

   Note: Måttet ska vara 76 mm.

   g000975
  5. Om avståndet inte är korrekt, lokalisera de två främre oken på maskinen (Figur 87).

  6. Lossa okens sidobult och kontramutter.

  7. Justera okens övre bult tills knivspetsen är 76 mm.

  8. Dra åt kontramuttrarna och sidobultarna.

  Justera däcklyftfjädern

  Note: Om du justerar kompressionsfjädern så ändrar det hur mycket däcket flyter och hur mycket energi som krävs för att lyfta däcket med klipphöjdsreglaget.

  • Mer fjäderkompression minskar den spaklyftkraft som krävs och leder till att däcket flyter mer.

  • Mindre fjäderkompression ökar den spaklyftkraft som krävs och leder till att däcket flyter mindre.

  1. Höj klipphöjdsreglaget och lås det i transportläget.

  2. Kontrollera avståndet mellan fjädermuttern och det svetsade monteringsfästets baksida (Figur 89).

  3. Kontrollera att längden är 47–50 mm (Figur 89).

  4. Ändra vid behov avståndet genom att justera bulten framtill på monteringsfästet (Figur 89).

   g031398
  5. Gör om samma sak med den motsatta däcklyftfjädern.

  Byta ut gräsriktaren

  Varning

  Om utkastaröppningen inte är täckt kan maskinen slunga ut föremål i riktning mot föraren eller kringstående och därmed orsaka allvarliga skador. Det skulle också kunna medföra kontakt med knivarna.

  Kör inte maskinen utan täckplåt, mullplåt, gräsutkastare eller gräsuppsamlare.

  1. Ta bort låsmuttern, skruven, fjädern och distansbrickan som håller fast gräsriktaren på tappfästena (Figur 90).

   g015594
  2. Demontera den skadade eller slitna gräsriktaren.

  3. Sätt distansbrickan och fjädern på gräsriktaren.

  4. Placera fjäderns ena J-formade ände bakom däckkanten.

   Note: Kontrollera att den ena av fjäderns J-formade ändar sitter bakom däckkanten innan du monterar skruven enligt Figur 90.

  5. Montera skruven och muttern.

  6. Placera fjäderns 1 J krokformade ände runt gräsriktaren (Figur 90).

   Important: Gräsriktaren måste kunna rotera. Lyft upp riktaren till det helt öppna läget och kontrollera att den roterar ned helt.

  Rengöring

  Rengöra under klipparen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Rengör klippdäcket.
 • Ta dagligen bort allt gräs som har ansamlats under klipparen.

  1. Koppla ur kraftuttaget, för rörelsereglagespakarna till det NEUTRALA LåSLäGET och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  3. Höj upp maskinens främre del och stötta klipparen med hjälp av domkrafter.

  Avfallshantering

  Motorolja, batterier, hydraulvätska och kylarvätska förorenar miljön. Kassera dessa produkter i enlighet med gällande statliga och lokala föreskrifter.

  Förvaring

  Säker förvaring

  • Låt motorn svalna före förvaring av maskinen.

  • Förvara inte maskinen eller bränsle i närheten av öppna lågor, och tappa inte ur bränsle inomhus.

  Rengöring och förvaring

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Före förvaring
 • Reparera lackskador.
 • Utför alla underhållsprocedurer i listan ovan före förvaring.
  1. Koppla ur kraftuttaget, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Avlägsna gräsklipp, smuts och smörja från maskinens utvändiga delar, särskilt motorn.

   Important: Du kan tvätta maskinen med ett milt rengöringsmedel och vatten. Högtryckstvätta inte maskinen. Undvik att använda alltför mycket vatten, särskilt nära drivsystemet och motorn. Vid högtryckstvätt kan smuts och vatten tränga in i känsliga komponenter som spindellagren och de elektriska omkopplarna.

  3. Rensa bort eventuellt smuts och skräp från utsidan av motorns kylflänsar och fläkthus.

  4. Kontrollera bromsen, se Testa parkeringsbromsen.

  5. Serva luftrenaren, se Serva luftrenaren.

  6. Smörj maskinen, se Smörja maskinen.

  7. Byt motoroljan, se Byta ut motoroljan.

  8. Kontrollera lufttrycket i däcken, se Kontrollera däcktrycket.

  9. Gör följande vid långvarig förvaring:

   1. Tillsätt stabiliserare/konditionerare till bränslet i tanken enligt anvisningarna från bränslestabiliserarens tillverkare.

   2. Kör motorn för att fördela det stabiliserade bränslet i bränslesystemet (5 minuter).

   3. Stäng av motorn, låt den svalna och tappa ur bränslet (se Tömma bränsletanken) eller kör motorn tills den stängs av.

   4. Starta motorn och kör tills den stängs av. Upprepa med choken inkopplad (i förekommande fall) tills motorn inte längre startar.

   5. Kassera bränslet på en återvinningsstation enligt lokala föreskrifter.

    Important: Förvara inte bränsle som innehåller stabiliserare/konditionerare längre än den tid som rekommenderas av bränslestabiliserarens tillverkare.

  10. Ta ur tändstiftet/-stiften och kontrollera dess/deras skick. Se Ta bort tändstiftet.

  11. När tändstiften har tagits bort från motorn häller du två matskedar motorolja i varje tändstiftshål och använder startmotorn för att dra runt motorn så att oljan fördelas i cylindern.

  12. Montera tändstiftet/-stiften men anslut inte tändkabeln till tändstiftet/-stiften.

  13. Kontrollera och dra åt alla fästelement. Reparera eller byt ut skadade delar samt delar som saknas.

  14. Måla i lackskador och bara metallytor med färg som du köpt från en auktoriserad återförsäljare.

  15. Förvara maskinen i ett rent och torrt garage eller lagerutrymme. Ta ut nyckeln ur tändningslåset och förvara den på en plats du inte glömmer. Täck över maskinen för att skydda den och hålla den ren.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motorn startar inte, är trögstartad eller stannar efter en stund.
  1. Bränsletanken är tom eller avstängningsventilen är stängd.
  2. Chokereglaget är inte aktiverat.
  3. En tändstiftskabel är lös eller urkopplad.
  4. Ett tändstift är anfrätt, skadat eller avståndet är felaktigt inställt.
  5. Luftrenaren är smutsig.
  6. Det finns smuts i bränslefiltret.
  7. Det finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränslesystemet.
  8. Avståndet mellan säkerhetsbrytarna är felaktigt.
  1. Fyll bränsletanken med bränslet och öppna kranen.
  2. Koppla in chokereglaget.
  3. Montera kabeln på tändstiftet.
  4. Montera ett nytt tändstift med korrekt avstånd.
  5. Serva luftrenarelementet.
  6. Byt ut bränslefiltret.
  7. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  8. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Motorn tappar kraft.
  1. Motorn belastas för hårt.
  2. Luftrenaren är smutsig.
  3. Oljenivån i vevhuset är låg.
  4. Kylflänsarna och luftkanalerna under motorns fläkthus är igensatta.
  5. Ett tändstift är anfrätt, skadat eller avståndet är felaktigt inställt.
  6. Ventilationshålet i tanklocket är igensatt.
  7. Det finns smuts i bränslefiltret.
  8. Det finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränslesystemet.
  1. Sänk hastigheten.
  2. Serva luftrenarelementet.
  3. Fyll på olja i vevhuset.
  4. Ta bort hindret från kylflänsarna och luftkanalerna.
  5. Montera ett nytt tändstift med korrekt avstånd.
  6. Rengör eller byt ut tanklocket.
  7. Byt ut bränslefiltret.
  8. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Motorn överhettas.
  1. Motorn belastas för hårt.
  2. Oljenivån i vevhuset är låg.
  3. Kylflänsarna och luftkanalerna under motorns fläkthus är igensatta.
  1. Sänk hastigheten.
  2. Fyll på olja i vevhuset.
  3. Ta bort hindret från kylflänsarna och luftkanalerna.
  Maskinen driver inte.
  1. Hydraultanknivån är låg.
  2. Det finns luft i hydraulsystemet.
  3. En pumpdrivrem slirar.
  4. En mellanremskivfjäder för pumpdrivremmen saknas.
  5. Pumpens överströmningsventiler är öppna.
  1. Fyll på hydraulvätska i tanken.
  2. Avlufta hydraulsystemet.
  3. Byt ut pumpdrivremmen.
  4. Byt ut mellanremskivfjädern för pumpdrivremmen.
  5. Dra åt överströmningsventilerna. Dra åt till ett moment på 12–15 N·m.
  Maskinen vibrerar onormalt.
  1. Kniven/knivarna är böjd(a) eller obalanserad(e).
  2. En fästskruv för en kniv är lös.
  3. Motorns fästskruvar är lösa.
  4. Det finns en lös motorremskiva, mellanremskiva eller knivremskiva.
  5. En motorremskiva är skadad.
  6. En knivspindel är böjd.
  1. Montera ny(a) kniv(ar).
  2. Dra åt knivens fästskruv.
  3. Dra åt motorns fästskruvar.
  4. Dra åt aktuell remskiva.
  5. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  6. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Klipphöjden är ojämn.
  1. Kniven/knivarna är inte skarp/skarpa.
  2. Kniven/knivarna är böjd(a).
  3. Klippdäcket är inte balanserat.
  4. Klippardäckets lutning är fel.
  5. Klippardäckets undersida är smutsig.
  6. Däcktrycket är felaktigt.
  7. En knivspindel är böjd.
  1. Slipa kniven/knivarna.
  2. Montera ny(a) kniv(ar).
  3. Nivellera klippardäckets position i sidled.
  4. Justera lutningen framåt-bakåt.
  5. Rengör klipparens undersida.
  6. Justera däcktrycket.
  7. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Knivarna roterar inte.
  1. En pumpdrivrem är sliten, lös eller trasig.
  2. En pumpdrivrem ligger inte runt remskivan.
  3. En klipparrem är sliten, lös eller trasig.
  4. En klipparrem ligger inte runt remskivan.
  5. En mellanremskivfjäder är trasig eller saknas.
  6. Justeringen av den elektriska kopplingen har ändrats.
  7. Kopplingens kontakt eller kabel har skadats.
  8. Den elektriska kopplingen har skadats.
  9. Säkerhetssystemet förhindrar att knivarna roterar.
  10. Kraftuttagsbrytaren fungerar inte.
  1. Kontrollera remspänningen.
  2. Montera drivremmen och kontrollera justeringsaxlarna och remstyrningarna för rätt position.
  3. Montera en ny klipparrem.
  4. Montera klipparens remskiva och kontrollera att mellanremskivan, mellandrevsarmen och fjädern befinner sig i rätt läge och fungerar som de ska.
  5. Byt ut fjädern.
  6. Justera kopplingens luftgap.
  7. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  8. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  9. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  10. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Kopplingen kopplar inte in.
  1. En säkring har gått.
  2. Låg matarspänning vid kopplingen.
  3. Spolen är skadad.
  4. Otillräcklig strömtillförsel.
  5. För stor luftspalt mellan rotorn/ankaret.
  1. Byt ut säkringen. Kontrollera spolens motstånd, batteriets laddning, laddsystemet och kabelanslutningarna och byt ut komponenterna vid behov.
  2. Kontrollera spolens motstånd, batteriets laddning, laddsystemet och kabelanslutningarna och byt ut delarna vid behov.
  3. Byt ut kopplingen.
  4. Reparera eller byt ut kopplingens anslutningskabel eller elektriska system. Rengör anslutningskontakterna.
  5. Ta bort mellanlägget eller byt ut kopplingen.

  Scheman

  Elschema DWG 131-1199

  g269997