Indledning

Denne ståplæneklipper med roterende skæreknive er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner på private eller kommercielle ejendomme. Brug af dette produkt til andre formål end den tilsigtede anvendelse kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besøg www.Toro.com for at få flere oplysninger, herunder sikkerhedstip, undervisningsmaterialer, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Scan QR-koden på serienummermærkaten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at tilgå garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g235457

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Det er en overtrædelse af California Public Resource Code Section 4442 eller 4443 at bruge eller betjene denne motor på et skovbegroet, buskbegroet eller græsbegroet område, medmindre motoren er forsynet med en gnistskærm som defineret i Section 4442, som vedligeholdes og er i god driftsmæssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt til brandforebyggelse.

Den medfølgende motorvejledning indeholder information om U.S. Environmental Protection Agency (EPA) og California Emission Control Regulation for emissionssystemer, vedligeholdelse og garanti. Nye eksemplarer kan bestilles via motorfabrikanten.

Se de oplysninger fra motorproducenten, som følger med maskinen.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Udstødningsgassen fra dette produkt indeholder kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende samt giver fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Batteripoler og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Denne maskine er designet under hensyntagen til EN ISO 5395.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle afskærmninger og øvrige sikkerhedsanordninger sidder og fungerer korrekt på maskinen.

 • Hold dig på afstand af udblæsningsåbningen.

 • Hold omkringstående og børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen. Lad kun personer, som er ansvarlige, uddannede, fortrolige med anvisningerne og fysisk i stand til opgaven betjene maskinen.

 • Stop maskinen, sluk for motoren, og tag tændingsnøglen ud, før maskinen efterses, fyldes med brændstof eller renses for tilstopninger.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan det medføre personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet Graphic, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne er placeret meget synligt og tæt på potentielle risikoområder. Udskift beskadigede eller manglende mærkater.

decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal93-7818
decal106-5517
decal112-3858
decal116-8775
decal131-1180
decal131-3507
decal131-3521
decal131-3524
decal131-3528
decal131-3536
decal133-4604
decal133-4641
decal133-8062
decal131-3525
decal131-3526
decal139-2878

Produktoversigt

g031446

Før du starter motoren og betjener maskinen, er det vigtigt, at du er fortrolig med alle maskinens betjeningsanordninger.

g031182

Kraftudtagskontakt

Brug kraftudtagskontakten til at indkoble og udkoble plæneklipperens skæreknive eller starte og stoppe motordrevne redskaber (Figur 4). Se Betjening af kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag).

Timetæller

Timetælleren registrerer, hvor mange timer motoren har kørt. Den kører, når motoren er i gang. Brug disse tal til planlægning af regelmæssig vedligeholdelse (Figur 5).

g216020

Indikatorer for sikkerhedslås

Symboler på timetælleren angiver sammen med en sort trekant, at låsekomponenten befinder sig i den korrekte position (Figur 5).

Batteriindikatorlampe

Når nøglen drejes til positionen ON (til) i nogle få sekunder, vises batterispændingen i det område, hvor timerne normalt vises.

Batterilampen tændes, når du drejer nøglen til positionen ON (til), og når ladningen er under det korrekte driftsniveau (Figur 5).

Gashåndtag

Gashåntaget kontrollerer motorhastigheden, og den har en trinløst regulerbar indstilling fra positionen LANGSOM til HURTIG (Figur 4).

Choker

Brug chokeren, før du starter en kold motor. Træk op i chokeren for at aktivere chokeren. Tryk chokeren ned for at deaktivere chokeren.

Kontakt til regulering af skæreknive (kraftudtag)

Brug kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) til at aktivere og deaktivere plæneklipperens skæreknive (Figur 4).

Tændingskontakt

Tændingskontakten, der bruges til at starte og slukke for motoren, har 3 positioner: OFF (fra), RUN (kør) og START. Se Start af motoren.

Bevægelseshåndtag

Bevægelseshåndtagene bruges til at køre maskinen frem og tilbage og dreje den fra side til side (Figur 4).

Brændstofafbryderventil

Luk brændstofafbryderventilen, når maskinen transporteres eller opbevares. Se Brug af brændstofafbryderventilen.

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

Klippebredde122 cm
Bredde – maskiner med sideudkast med deflektoren sænket163 cm
Bredde – maskiner med sideudkast med deflektoren hævet127 cm
Længde med platformen nede191 cm
Længde med platformen oppe155 cm
Højde122 cm
Vægt408 kg

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller en autoriseret Toro-forhandler, eller gå ind på www.Toro.com for at få en liste over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen må aldrig betjenes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker for motoren.

 • Kontroller, at dødemandsgreb, sikkerhedskontakter og afskærmninger er korrekt påmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis de ikke fungerer korrekt.

 • Før du klipper, skal du altid efterse maskinen for at sikre, at skæreknivene, skæreknivsboltene og klippeenhederne er i god driftsmæssig stand.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan risikere at udslynge.

 • Vurder terrænet for at fastsætte det mest passende udstyr og relevante redskaber eller tilbehør, der kræves for at betjene maskinen korrekt og sikkert.

Brændstofsikkerhed

 • Brændstof er meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

  • For at undgå, at en statisk ladning antænder brændstoffet, skal beholderen og/eller maskinen placeres direkte på jorden, før de fyldes. De må ikke stå i et køretøj eller på andre genstande.

  • Fyld tanken udendørs i et åbent område, når motoren er kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.

  • Håndter ikke brændstof, mens du ryger eller i nærheden af åben ild eller gnister.

  • Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke brændstof på brændstoftanken, mens motoren kører eller er varm.

  • Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.

  • Opbevar brændstof i en godkendt beholder og utilgængeligt for børn.

 • Brændstof er farligt og kan være dødbringende, hvis det indtages. Længere tids udsættelse for dampe kan forårsage alvorlige skader og sygdomme.

  • Undgå længere tids indånding af dampe.

  • Hold hænder og ansigt væk fra dysen og brændstoftankens åbning.

  • Undgå at få brændstof i øjnene eller på huden.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

 • Fyld ikke beholdere i et køretøj eller på en lastbil eller anhænger med plastikforing. Stil altid beholdere på jorden med afstand fra køretøjet før påfyldning.

 • Fjern udstyr fra lastbilen eller anhængeren, og fyld brændstof på, mens den er på jorden. Hvis dette ikke er muligt, skal påfyldningen foregå vha. en bærbar beholder i stedet for direkte fra brændstofstanderen.

 • Betjen ikke maskinen, medmindre hele udstødningssystemet er på plads og i god driftsmæssig stand.

 • Påfyldningsdysen skal altid være i kontakt med kanten af åbningen i brændstoftanken eller -beholderen, indtil påfyldningen er afsluttet. Brug ikke låseenhed for slangespidsen.

 • Hvis du spilder brændstof på dit tøj, skal du straks skifte tøj. Tør eventuelt spildt brændstof op.

 • Overfyld aldrig brændstoftanken. Sæt brændstofdækslet på igen, og stram det.

Påfyldning af brændstof

 • For at opnå de bedste resultater skal du kun bruge ren, frisk (højst 30 dage gammel) blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode).

 • Ethanol: Benzin med op til 10 % ethanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiær-butylæter) pr. volumen accepteres. Ethanol og MTBE er ikke det samme. Benzin med 15 % ethanol (E15) pr. volumen godkendes ikke til brug. Brug aldrig benzin, der indeholder mere end 10 % ethanol pr. volumen, som f.eks. E15 (indeholder 15 % ethanol), E20 (indeholder 20 % ethanol) eller E85 (indeholder op til 85 % ethanol). Hvis der anvendes ikke-godkendt benzin, kan det medføre ydelsesproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dækket af garantien.

 • Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.

 • Opbevar ikke brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofdunke hen over vinteren, medmindre du anvender en brændstofstabilisator.

 • Fyld ikke olie i benzin.

Brug af brændstofstabilisator

Brug af brændstofstabilisator i maskinen holder brændstoffet frisk i længere tid, når det bruges som anvist af brændstofstabilisatorens producent.

Important: Tilsæt aldrig brændstofadditiver, der indeholder metanol eller etanol.

Tilsæt den mængde brændstofstabilisator til friskt brændstof, som foreskrives af brændstofstabilisatorens producent.

Påfyldning af brændstoftanken

 1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition), og aktiver parkeringsbremsen.

 2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

 3. Rengør området omkring brændstofdækslet, og afmonter dækslet.

 4. Fyld brændstoftanken op til bunden af påfyldningsstudsen.

  Note: Fyld ikke brændstoftanken helt op. Tomrummet i tanken giver brændstoffet plads til at udvide sig.

 5. Monter dækslet til brændstoftanken forsvarligt. Tør eventuelt spildt brændstof op.

g038312

Udførelse af daglig vedligeholdelse

Før maskinen startes hver dag, skal procedurerne for Hver anvendelse/Dagligt udføres som beskrevet i .

Indkøring af en ny maskine

Det tager tid, før nye motorer kommer op på fuld kraft. Der er større friktion ved nye plæneklipperskjolde og drivsystemer, hvilket betyder større motorbelastning. Giv nye maskiner en indkøringstid på 40 til 50 timer for at komme op på fuld kraft for at opnå den bedste ydelse.

Anvendelse af sikkerhedslåsesystemet

Advarsel

Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet udkobles eller beskadiges, kan maskinen reagere uventet og forårsage personskade.

 • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

 • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

Sådan fungerer sikkerhedslåsesystemet

Sikkerhedslåsesystemet er udviklet med henblik på at forhindre kraftudtaget i at indkoble, medmindre du foretager en af følgende handlinger:

 • Flyt et af bevægelseshåndtagene til den midterste, ulåste position.

 • Træk kontakten til kraftudtaget til positionen ON (til).

  Sikkerhedslåsesystemet er konstrueret, så skæreknivene/redskabet standses, hvis du flytter eller slipper begge bevægelseshåndtag i positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition).

  Timetælleren har symboler, som angiver over for brugeren, hvornår hver låsekomponent er i den korrekte position. Når komponenten er i den korrekte position, lyser en trekant i den tilhørende firkant (Figur 7).

  g031282

Afprøvning af sikkerhedslåsesystemet

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér sikkerhedslåsesystemet.
 • Kontroller altid sikkerhedslåsesystemet, før du betjener maskinen.

  Note: Hvis sikkerhedssystemet ikke fungerer som beskrevet i det følgende, skal der straks tilkaldes en autoriseret forhandler til at reparere sikkerhedssystemet.

  1. Start motoren. Se Start af motoren.

  2. Flyt bevægelseshåndtagene til den midterste, ulåste position.

   Note: Skæreknivene/redskabet bør standse, og motoren bør stoppe.

  3. Start motoren, og deaktiver parkeringsbremsen.

  4. Flyt et af bevægelseshåndtagene til den midterste, ulåste position.

  5. Hold fortsat bevægelseshåndtaget i den midterste, ulåste position, træk opad i kontakten til kraftudtaget, og slip kontakten.

   Note: Koblingen og skæreknivene/redskabet bør gå i indgreb.

  6. Flyt eller slip bevægelseshåndtagene i positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition).

   Note: Skæreknivene/redskabet bør standse, og motoren bør blive ved med at køre.

  7. Skub kontakten til kraftudtaget ned, og flyt et af bevægelseshåndtagene til den midterste, ulåste position.

  8. Hold fortsat bevægelseshåndtaget i den midterste, ulåste position, træk opad i kontakten til kraftudtaget, og slip kontakten.

   Note: Koblingen og skæreknivene/redskabet bør gå i indgreb.

  9. Tryk kontakten til kraftudtaget ned til positionen OFF (fra).

   Note: Skæreknivene/redskabet bør stoppe.

  10. Træk kontakten til kraftudtaget op, mens motoren kører, og slip den uden at holde nogen af bevægelseshåndtagene i den midterste, ulåste position.

   Note: Skæreknivene/redskabet bør ikke koble ind.

  Under betjening

  Generelt om sikkerhed

  • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, som kan forårsage personskade eller tingsskade.

  • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løstsiddende tøj eller smykker.

  • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Kør aldrig med passagerer på maskinen, og hold omkringstående personer og kæledyr væk fra maskinen under drift.

  • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed og gode vejrforhold. Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  • Vådt græs eller blade kan forårsage alvorlig personskade, hvis du glider og kommer i berøring med skærekniven. Undgå at klippe under våde forhold.

  • Før du starter motoren, skal du sørge for, at alle drev er i neutral, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at du sidder i betjeningspositionen.

  • Sørg for at have et godt fodfæste, mens du bruger maskinen, særligt når du bakker.

  • Hold dine hænder og fødder væk fra klippeenhederne. Hold dig altid på afstand af udkaståbningen.

  • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

  • Vær ekstremt forsigtig, når du nærmer dig blinde vinkler, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere dit udsyn.

  • Stop altid skæreknivene, når du ikke klipper.

  • Stands maskinen, tag tændingsnøglen ud, og vent, indtil alle bevægelige dele er standset, før du efterser plæneklipperskjoldet eller redskabet, når du har ramt en genstand, eller hvis der opstår en unormal vibration i maskinen. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.

  • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove med maskinen. Hold altid tilbage for andre.

  • Udkobl klippeenheden, og sluk for motoren før justering af klippehøjden (medmindre du kan justere den fra betjeningspositionen).

  • Betjen kun motoren i områder med god udluftning. Udstødningsgasser indeholder kulilte, som er dødbringende, hvis de indåndes.

  • Efterlad aldrig en kørende maskine uden opsyn.

  • Før du forlader betjeningspositionen (også hvis det er for at tømme fangene eller rense slisken), skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Udkobl kraftudtaget.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og fjern tændingsnøglen.

   • Vent, til alle bevægelige dele standser.

  • Sluk for maskinen, og udkobl klippeenhedens drev i følgende situationer:

   • Før brændstoftilførsel

   • Før du fjerner tilstopninger

   • Før eftersyn, rengøring eller vedligeholdelse af klippeenheden

   • Efter at du har ramt et fremmedlegeme, eller hvis der forekommer en unormal vibration. Efterse klippeenheden for skader, og foretag udbedringer, før du starter og betjener maskinen

   • Før du forlader betjeningspositionen

  • Anvend ikke maskinen som et bugseringskøretøj.

  • Brug kun tilbehør og redskaber, der er godkendt af Toro® Company.

  Betjening af parkeringsbremsen

  Aktiver altid parkeringsbremsen, når du slukker for maskinen eller efterlader den uden opsyn. Kontroller, at parkeringsbremsen fungerer korrekt før hver brug.

  Hvis parkeringsbremsen ikke holder plæneklipperen forsvarligt, skal den justeres. Se Justering af bremserne.

  Træk parkeringsbremsehåndtaget bagud for at aktivere parkeringsbremsen (Figur 8).

  Skub parkeringsbremsehåndtaget fremad for at deaktivere parkeringsbremsen.

  g009465

  Betjening af kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag)

  Brug kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtaget) sammen med bevægelseshåndtagene til at indkoble og udkoble skæreknivene.

  Indkobling af skæreknivene (kraftudtag)

  g031592

  Udkobling af skæreknivene

  Figur 10 og Figur 11 viser to måder at udkoble skæreknivene på.

  g009174
  g031593

  Betjening af gashåndtaget

  Du kan flytte gashåndtaget mellem positionen FAST (hurtig) og SLOW (langsom) (Figur 12).

  Brug altid positionen FAST (hurtig), når du indkobler kraftudtaget.

  g008946

  Betjening af chokeren

  Brug chokeren, før du starter en kold motor.

  1. Træk op i chokerhåndtaget for at aktivere chokeren, før tændingskontakten tages i brug (Figur 13).

  2. Tryk chokerhåndtaget ned for at deaktivere chokeren, når motoren er startet (Figur 13).

   g008959

  Betjening af tændingskontakten

  Important: Aktiver ikke starteren i mere end 5 sekunder ad gangen. Hvis motoren ikke starter, skal du vente 15 sekunder mellem forsøgene. Følges disse instruktioner ikke, kan startermotoren brænde sammen.

  Note: Det kan være nødvendigt at gentage cyklus for at starte motoren, når du starter den første gang, efter du har fyldt et helt tomt brændstofsystem med brændstof.

  g031239
  g031281

  Start af motoren

  Important: Aktiver ikke starteren i mere end 5 sekunder ad gangen. Hvis motoren ikke starter, skal du vente 15 sekunder mellem forsøgene. Følges disse instruktioner ikke, kan startermotoren brænde sammen.

  Note: Det kan være nødvendigt at gentage cyklus for at starte motoren, når du starter den første gang, efter du har fyldt et helt tomt brændstofsystem med brændstof.

  g030981

  Sluk af motoren

  Forsigtig

  Børn eller andre omkringstående kan komme til skade, hvis de flytter eller forsøger at betjene maskinen, når operatøren ikke er til stede.

  Fjern altid nøglen, og aktiver parkeringsbremsen, når du efterlader maskinen uden opsyn.

  Lad motoren gå i tomgang med gashåndtaget på langsom (skildpadde) i 60 sekunder, inden du drejer tændingsnøglen til positionen OFF (fra).

  g030982

  Important: Kontroller, at brændstofafbryderventilen er lukket, før maskinen transporteres eller opbevares, med henblik på at forhindre brændstoflækage. Frakobl tændrøret/-ene, før maskinen stilles til opbevaring, for at forhindre, at den starter ved et uheld.

  Betjening af platformen

  Du kan bruge maskinen med platformen oppe eller nede. Dine præferencer afgør, hvilken position der anvendes.

  Advarsel

  Operatørplatformen er tung og kan forårsage personskade, når du hæver eller sænker den. Sænk eller hæv operatørens platform forsigtigt, da den kan forårsage skade, hvis den pludselig tabes.

  • Læg ikke hænderne eller fingrene på platformens pivoteringsområde, når operatørens platform sænkes eller hæves.

  • Sørg for, at platformen er understøttet, når du trækker låsestiften ud.

  • Sørg for, at låsen fastgør platformen, når den foldes op. Skub den hårdt mod puden, så låsestiften låses på plads.

  • Hold omkringstående væk fra maskinen, når platformen hæves eller sænkes.

  Betjening af maskinen med hævet platform

  Kør maskinen med hævet platform i følgende tilfælde:

  • Brug af maskinen i nærheden af bratte afsatser

  • Brug af maskinen på små områder, hvor maskinen er for stor

  • Områder med lavthængende grene eller forhindringer

  • Læsning af maskinen med henblik på transport

  • Kørsel op ad skråninger

  Hæv platformen ved at trække det bageste af platformen op, så låsestiften og grebet låses på plads. Skub den hårdt mod puden, så låsestiften låses på plads.

  Betjening af maskinen med sænket platform

  Kør maskinen med sænket platform i følgende tilfælde:

  • Brug af maskinen i de fleste områder

  • Kørsel på skråninger

  • Kørsel ned ad skråninger

  Sænk platformen ved at skubbe platformen fremad mod puden, så trykket på låsestiften lettes, træk derefter grebet ud, og sænk platformen (Figur 18).

  g031026

  Kørsel fremad og bakning

  Gashåndtaget styrer motorens omdrejningstal målt i omdrejninger pr. minut. Indstil gashåndtaget til positionen HURTIG for at opnå den bedste ydelse.

  Important: Bak maskinen op over kantsten med 1 hjul ad gangen. Maskinen kan blive beskadiget ved fremadrettet kørsel hen over kantsten.

  Forsigtig

  Maskinen kan dreje meget hurtigt, og du kan miste herredømmet over maskinen og forårsage personskade på dig selv og skade på maskinen.

  Sæt farten ned, før du foretager skarpe sving.

  Kørsel fremad

  1. Deaktiver parkeringsbremsen. Se Betjening af parkeringsbremsen.

  2. Flyt bevægelseshåndtagene til den midterste, ulåste position.

   g030983
  3. Skub bevægelseshåndtagene langsomt fremad (Figur 20).

   Note: Motoren slukker, hvis du flytter et bevægelseshåndtag, mens parkeringsbremsen er aktiveret.

   Note: Jo længere bevægelseshåndtagene flyttes den ene eller anden vej, jo hurtigere kører maskinen i den pågældende retning.

   Note: Du kan stoppe ved at trække bevægelseshåndtagene tilbage til den NEUTRALE POSITION.

   g009473

  Bakning

  1. Flyt begge bevægelseshåndtag til den midterste, ulåste position.

  2. Træk bevægelseshåndtagene langsomt bagud (Figur 21).

   g009474

  Sideudblæsning eller græskværning

  Maskinen er udstyret med en hængslet græsdeflektor, der blæser det afklippede græs til siden og ned mod plænen.

  Fare

  Hvis ikke der er monteret græsdeflektor, udblæsningsdæksel eller komplet græsfang, udsætter du dig selv og andre for kontakt med skæreknivene og udslyngede genstande. Kontakt med plæneklipperens roterende skærekniv(e) og udslyngede genstande medfører personskade eller død.

  • Fjern ikke græsdeflektoren fra maskinen, da deflektoren leder materialerne ned mod plænen. Hvis græsdeflektoren beskadiges, skal den straks udskiftes.

  • Placer aldrig hænder eller fødder under maskinen.

  • Forsøg aldrig at rense udblæsningsområdet eller plæneklipperens skæreknive, medmindre bøjlen er sluppet, og kraftudtaget er udkoblet. Drej nøglen til positionen OFF (fra). Tag desuden nøglen ud, og fjern tændrørskablet/-erne fra tændrøret/-ene.

  Justering af klippehøjden

  Klippehøjden kan justeres fra 38 til 127 mm i intervaller på 6 mm.

  Note: Brug af en klippehøjde på under 51 mm øger slid på plæneklipperskjoldets rem. Brug en klippehøjde på over 51 mm, når det er muligt.

  g267253

  Justering af udblæsningsskærm

  Plæneklipperens udblæsning kan justeres til forskellige typer klippeforhold. Placer knastlåsen og skærmen, så den bedste klippekvalitet opnås.

  1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Skærmen justeres ved at løsne møtrikken (Figur 23).

  4. Juster skærmen og møtrikken i åbningen iht. den ønskede udblæsning og stram møtrikken.

   g012676

  Placering af udblæsningsskærmen

  Nedenstående tal er kun anbefalinger. Justeringerne vil variere i henhold til græstype, fugtindhold og græssets højde.

  Note: Hvis motoreffekten falder, og plæneklipperens hastighed er den samme, skal skærmen åbnes.

  Position A

  Dette er den allerbageste position (se Figur 24). Benyt denne position til følgende:

  • Klipning af kort, tyndtvoksende græs

  • Ved tørre forhold

  • Til mindre afklippede græsstykker.

  • Blæser det afklippede græs længere væk fra plæneklipperen

   g012677

  Position B

  Benyt denne position ved opsamling i pose (Figur 25).

  g012678

  Position C

  Dette er den helt åbne position (Figur 26). Benyt denne position til følgende:

  • Klipning af højt, tæt græs

  • Ved våde forhold

  • Sænker motorens strømforbrug

  • Giver mulighed for øget hastighed ved tunge forhold

   g012679

  Brug af vægte

  • Monter vægte for at forbedre balancen. Du kan tilføje eller fjerne vægte for at opnå optimeret ydeevne ved forskellige driftsforhold og i henhold til din præference.

  • Tilføj eller fjern én vægt ad gangen, indtil du opnår den ønskede manøvredygtighed og balance.

  • Se redskabernes betjeningsvejledning for anbefalede vægte.

  Note: Kontakt en autoriseret serviceforhandler for at bestille et vægtsæt.

  Advarsel

  For store vægtændringer kan påvirke maskinens manøvredygtighed og funktionsmåde. Dette kan medføre alvorlig skade på dig og omkringstående personer.

  • Foretag kun vægtændringer i små intervaller.

  • Kontroller maskinen efter hver vægtændring for at sikre, at maskinen kan betjenes på sikker vis.

  Efter betjening

  Sikkerhed efter drift

  Generelt om sikkerhed

  • Sluk altid for maskinen, tag tændingsnøglen ud, vent, til alle bevægelige dele er standset, og lad maskinen køle af før justering, eftersyn og rengøring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.

  • Fjern græs og andet affald fra klippeenhederne, lydpotterne og motorrummet for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Luk for brændstoftilførslen, inden maskinen opbevares eller transporteres.

  • Udkobl kraftudtaget, når du transporterer eller ikke bruger maskinen.

  • Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus, som f.eks. på en vandvarmer eller på andre apparater.

  • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses på en anhænger eller lastbil.

  • Fastgør maskinen med stropper, kæder, kabler eller reb. Både de forreste og bageste stropper bør føres ned og udad fra maskinen.

  Brug af brændstofafbryderventilen

  Luk brændstofafbryderventilen ved transport, vedligeholdelse og opbevaring (Figur 27).

  Kontroller, at brændstofafbryderventilen er åben, når motoren startes.

  g031237g031238

  Manuel skubning af plæneklipperen

  Omløbsventilerne gør det muligt at skubbe maskinen manuelt, uden at motoren kører.

  Important: Skub altid maskinen manuelt. Træk ikke maskinen med et andet køretøj, da dette kan beskadige hydraulikken.

  Important: Maskinen må ikke startes eller betjenes, når omløbsventilerne er åbne. Det kan medføre beskadigelse af systemet.

  g030984

  Transport af maskinen

  Brug en robust anhænger eller lastbil til at transportere maskinen. Brug en rampe med fuld bredde. Kontroller, at anhængeren eller lastbilen er udstyret med alle de nødvendige bremser, lys og de nødvendige skilte i henhold til lovgivningen. Læs alle sikkerhedsoplysninger omhyggeligt. Disse oplysninger kan hjælpe dig eller omkringstående personer med at undgå at komme til skade. Følg de lokale forskrifter vedr. krav til anhænger og bindepunkter.

  Advarsel

  Kørsel på gader og veje uden blinklys, lygter, refleksmarkeringer eller et skilt om langsomtgående køretøj kan føre til ulykker og forårsage personskade.

  Kør ikke maskinen på offentlige gader og veje.

  Valg af anhænger

  Advarsel

  Pålæsning af en maskine på en anhænger eller lastbil øger risikoen for at vippe og kan forårsage alvorlig personskade eller død (Figur 29).

  • Brug kun en rampe med fuld bredde. Brug ikke individuelle ramper til hver side af maskinen.

  • Sørg for, at rampen er mindst fire gange så lang som højden fra anhængeren eller lastbilens lad og ned til jorden.

  g229507

  Læsning af maskinen

  Advarsel

  Pålæsning af en maskine på en anhænger eller lastbil øger risikoen for at vippe og kan forårsage alvorlig personskade eller død.

  • Vær ekstra forsigtig, når maskinen køres på en rampe.

  • Bak maskinen op ad rampen, og gå med den forlæns ned ad rampen.

  • Undgå pludselig acceleration eller deceleration når maskinen køres op på en rampe. Dette kan forårsage, at man mister kontrollen eller øge risikoen for at vælte.

  1. Hvis du bruger en anhænger, skal du fastgøre den til trækkøretøjet og sætte sikkerhedskæderne på.

  2. Tilslut om nødvendigt anhængerens bremser og lygter.

  3. Sænk rampen (Figur 29).

  4. Hæv platformen.

   Important: Sørg altid for, at platformen er hævet, når maskinen på- og aflæsses.

  5. Bak maskinen op ad rampen (Figur 30).

   g031405
  6. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og aktiver parkeringsbremsen.

  7. Fastgør maskinen i nærheden af de forreste styrehjul og den bageste kofanger med remme, kæder, kabler eller reb (Figur 31). Der henvises til de lokale regler for bindepunkter.

   g031300

  Vedligeholdelse

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Important: Se motorens betjeningsvejledning for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer.

  Forsigtig

  Hvis du lader tændingsnøglen sidde i kontakten, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

  Tag tændingsnøglen ud af kontakten, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.

  Sikkerhed ved vedligeholdelse

  • Gør følgende før justering, rengøring eller eftersyn af maskinen, eller før du forlader maskinen:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Udkobl drevene.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og fjern tændingsnøglen.

   • Vent, til alle bevægelige dele standser.

   • Vent, til maskinens komponenter er kølet ned, før du udfører vedligeholdelse.

  • Lad ikke personer, som ikke er uddannet dertil, udføre service på maskinen.

  • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele. Undgå om muligt at foretage justeringer, mens motoren kører.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  • Kontroller parkeringsbremsens funktion hyppigt. Udfør justering og eftersyn af bremsen efter behov.

  • Pil aldrig ved sikkerhedsanordningerne. Efterse regelmæssigt, at de fungerer korrekt.

  • Fjern græs og andet affald fra klippeenheden, drevene, lydpotten og motoren for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Efterse græsopsamlerens komponenter hyppigt, og udskift dem, når de er slidte eller beskadigede.

  • Brug ikke udelukkende hydrauliksystemet til at understøtte maskinen. Maskinen skal understøttes med donkrafte, når du hæver maskinen.

  • Hold alle dele i god driftsmæssig stand og hydraulikfittinger tilspændt. Udskift alle slidte, beskadigede eller manglende dele og mærkater. Hold alle fastgørelsesanordninger tilspændte for at sikre, at maskinen er i en sikker driftsmæssig stand.

  • Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Skift motorolien.
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • Efter de første 50 timer
 • Udskift hydraulikfiltrene og hydraulikvæsken.
 • Efter de første 100 timer
 • Kontroller hjullåsemøtrikkerne.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér sikkerhedslåsesystemet.
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Rengør luftindtagsskærmen (hyppigere under støvede eller snavsede forhold).
 • Test parkeringsbremsen.
 • Eftersyn af skæreknivene.
 • Rengør plæneklipperens skjold.
 • For hver 50 timer
 • Kontroller gnistskærmen (hvis der er en monteret).
 • Kontroller dæktrykket.
 • For hver 100 timer
 • Skift motorolien.
 • Kontroller og rengør tændrøret, og juster gabet.
 • Kontroller batteriet.
 • Kontroller koblingen.
 • Kontroller og rengør motorens køleribber og køleafskærmninger (oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Kontroller plæneklipperskjoldets rem(me).
 • For hver 200 timer
 • Skift motoroliefilteret.
 • For hver 250 timer
 • Udskift primærluftfilteret (oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Efterse det indre luftfilter (oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • For hver 300 timer
 • Kontroller og juster ventilafstanden. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
 • For hver 500 timer
 • Udskift det indre luftfilter (oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Juster styrehjulets tapleje.
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • Udskift hydraulikfiltrene og hydraulikvæsken.
 • For hver 800 timer
 • Udskift brændstoffilteret.
 • For hver 1000 timer
 • Udskift transmissionsremmen.
 • Før opbevaring
 • Maling af beskadigede overflader.
 • Udførelse af alle ovennævnte vedligeholdelsesprocedurer før opbevaring.
 • Maling af beskadigede overflader.
 • Udførelse af alle ovennævnte vedligeholdelsesprocedurer før opbevaring.
 • Årlig
 • Smør torsionsstyreremskiven.
 • Smøring af de forreste styrehjuls drejeled (hyppigere under støvede eller snavsede forhold).
 • Smør styrehjulnavene.
 • Smør rotationsgrebene.
 • Påfør anti-seize-middel på hyndeknapperne.
 • Efterse skæreknivsboltene og de buede spændeskiver Udskift dem, hvis de er beskadigede.
 • Important: Se motorens betjeningsvejledning for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer.

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Udløsning af puden med henblik på adgang bagfra

  Du kan udløse puden for at opnå adgang til maskinen bagfra med henblik på vedligeholdelse eller justering.

  1. Sænk platformen.

  2. Løsn drejeknapperne på begge sider af maskinen (Figur 32).

   g032556
  3. Fjern puden og sænk den ned til platformen.

  4. Udfør nødvendig vedligeholdelse eller justering på maskinen.

  5. Hæv puden, og sæt den på tapperne på begge sider af maskinen.

  6. Stram drejeknapperne.

  Åbning af motorafskærmningen

  1. Fjern de 2 flangelåsemøtrikker, der fastgør afskærmningsforlængelsen til de 2 bræddeskruer på afskærmningens monteringsbeslag (Figur 33).

   g270364
  2. Drej motorafskærmningen fremad som vist i Figur 34.

   g270363
  3. Afmonter afskærmningsforlængelsen fra maskinen (Figur 35).

   g270365

  Lukning af motorafskærmningen

  1. Monter afskærmningsforlængelsen på maskinen som vist i Figur 36.

   g270367
  2. Drej motorafskærmningen tilbage som vist i Figur 37.

   g270368
  3. Ret hullerne i afskærmningen ind efter de 2 bræddebolte, og placer forlængelsens flange over åbningerne i motorafskærmningen (Figur 38).

   g270364
  4. Monter de 2 flangelåsemøtrikker på de 2 bræddebolte, og tilspænd låsemøtrikkerne til et moment på 1.978 til 2.542 Ncm.

  Smøring

  Smøring af maskinen

  Fedt med lithiumfedt nr. 2 eller molybdænbaseret fedt.

  1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Rengør smøreniplerne med en klud.

   Note: Sørg for at skrabe eventuel maling af forsiden på niplerne.

  4. Slut en smørepistol til niplen.

  5. Pump fedt ind i delene, indtil der begynder at løbe fedt ud af lejerne.

  6. Tør overskydende smørefedt op.

  Smøring af torsionsstyreremskiven

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Smør torsionsstyreremskiven.
 • Important: Brug kun fedt til høje temperaturer. Brug ikke universalfedt.

  1. Åbn motorafskærmningen. Se Åbning af motorafskærmningen.

  2. Smør torsionsstyreremskiven på plæneklipperskjoldet med fedt til høje temperaturer på smøreniplen som vist i Figur 39.

   g235669
  3. Luk motorafskærmningen. Se Lukning af motorafskærmningen.

  Smøring af de forreste styrehjuls drejeled

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Smøring af de forreste styrehjuls drejeled (hyppigere under støvede eller snavsede forhold).
 • Fedttype: Lithiumfedt eller molybdænbaseret fedt

  1. Fjern støvhætten, og juster styrehjulenes drejeled. Se Justering af styrehjulets tapleje.

   Note: Sæt først støvhætten på igen, når du er færdig med at smøre styrehjulenes drejeled.

  2. Fjern den sekskantede prop.

  3. Skru en fedtfitting ind i hullet.

  4. Pump fedt ind i niplen, indtil det begynder at løbe ud omkring det øverste leje.

  5. Fjern fedtfittingen fra hullet.

  6. Monter den sekskantede prop og støvhætte.

  Smøring af styrehjulnavene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Smør styrehjulnavene.
 • Fedttype: Lithiumfedt eller molybdænbaseret fedt

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Afmonter styrehjulet fra styrehjulsgaflerne

  4. Fjern pakningsafskærmningerne fra hjulnavet (Figur 40).

   g006115
  5. Fjern en afstandsbøsning fra akselenheden i styrehjulet.

   Note: Der er påført gevindlåseklæbemiddel for at låse afstandsmøtrikkerne til akslen. Fjern akslen (mens den anden afstandsmøtrik stadig er monteret på den) fra hjulsamlingen.

  6. Lirk pakningerne ud, efterse lejerne for slid eller beskadigelse, og udskift dem efter behov.

  7. Pak lejerne med universalfedt.

  8. Sæt ét leje og én ny pakning i hjulet.

   Note: Du skal udskifte pakningerne.

  9. Hvis begge afstandsmøtrikker i akslen er fjernet (eller slået løse), skal der påføres gevindlåseklæbemiddel på en af afstandsmøtrikkerne, som skrues på akslen med nøglefladerne vendende udad.

   Note: Skru ikke afstandsmøtrikken hele vejen ned på akslen. Efterlad et mellemrum på cirka 3 mm fra afstandsmøtrikkens udvendige overflade til enden af akslen inde i møtrikken.

  10. Sæt den samlede møtrik og aksel i hjulet på siden af hjulet med den ny pakning og lejet.

  11. Med den åbne side af hjulet opad fyldes det indvendige område af hjulet rundt om akslen med universalfedt.

  12. Sæt det andet leje og den nye pakning i hjulet.

  13. Påfør gevindlåseklæbemiddel på den anden afstandsmøtrik, og skru den på akslen med nøglefladerne udad.

  14. Tilspænd møtrikken med et moment på 8-9 N·m, løsn den, og tilspænd den derefter til 2-3 N·m.

   Note: Sørg for, at akslen ikke rager ud over møtrikkerne.

  15. Sæt pakningsafskærmningerne over hjulnavet, og sæt hjulet i styrehjulsgaflen.

  16. Sæt styrehjulsbolten på, og spænd møtrikken helt.

  Important: Efterse lejejusteringen ofte ved at dreje styrehjulet for at forhindre skader på pakninger og lejer. Hjulet må ikke dreje frit (i mere end 1-2 omgange) eller have sideslør. Hvis hjulet drejer frit, skal afstandsmøtrikkens tilspændingsmoment justeres, indtil der opstår en anelse modstand, hvorefter der skal påføres gevindlåseklæbemiddel.

  Smøring af rotationsgrebene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Smør rotationsgrebene.
 • Påfør anti-seize-middel på hyndeknapperne.
 • Smør dødemandsgrebets kugleled og rotationsgrebbøsningerne for begge håndtag.

  Note: Brug et oliedryp mellem håndtagsbeslagene til at smøre bøsningen, som sidder i drejerøret.

  g228034

  Motorvedligeholdelse

  Motorsikkerhed

  • Sluk motoren, før du kontrollerer oliestanden eller hælder olie i krumtaphuset.

  • Hold hænder og fødder, ansigt og tøj samt andre kropsdele væk fra lydpotten og andre varme overflader.

  Serviceeftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 250 timer
 • Udskift primærluftfilteret (oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Efterse det indre luftfilter (oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • For hver 300 timer
 • Kontroller og juster ventilafstanden. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
 • For hver 500 timer
 • Udskift det indre luftfilter (oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Afmontering af filtrene

  1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Åbn motorafskærmningen. Se Åbning af motorafskærmningen.

  4. Åbn holdeklemmerne på luftfilteret, og træk luftfilterdækslet af luftfilterhuset (Figur 42).

   g009031
  5. Rens luftfilterdækslet indvendigt med trykluft.

  6. Skub forsigtigt primærfilteret ud af luftfilterhuset (Figur 42).

   Note: Undgå at ramme husets side med filteret.

  7. Fjern kun det indre filter med henblik på udskiftning.

  Eftersyn af filterene

  1. Efterse sikkerhedsfilteret. Hvis det er snavset, skal både sikkerheds- og primærfilteret.

   Important: Forsøg ikke at rense sikkerhedsfilteret. Hvis sikkerhedsfilteret er beskidt, er primærfilteret beskadiget.

  2. Efterse primærfilteret for skader ved at kigge ind i filteret, mens du lyser med skarpt lys på filterets udvendige side. Hvis primærfilteret er beskidt, bøjet eller beskadiget, skal det udskiftes.

   Note: Huller i filteret ses som lyse pletter. Rengør ikke primærfilteret.

  Montering af filtrene

  Important: For at undgå motorskade skal begge luftfiltre og dækslet altid være monteret, når motoren betjenes.

  1. Hvis du installerer nye filtre, skal du kontrollere hvert filter for beskadigelse opstået under forsendelsen.

   Note: Benyt ikke et beskadiget filter.

  2. Hvis du skal udskifte det indre filter, skal du forsigtigt skyde det ind i filterhuset (Figur 42).

  3. Skub forsigtigt primærfilteret over sikkerhedsfilteret (Figur 42).

   Note: Sørg for, at primærfilteret er helt på plads ved at skubbe på filterets yderste kant, mens det installeres.

   Important: Tryk ikke på den bløde del i midten af filteret.

  4. Monter luftfilterdækslet med ånderørshætten nedad, og drej det, så holdeklemmerne låser dækslet på plads (Figur 42).

  5. Luk motorafskærmningen. Se Lukning af motorafskærmningen.

  Serviceeftersyn af motorolien

  Motoroliespecifikationer

  Olietype: Selvrensende olie (API-service SJ eller højere)

  Motoroliekapacitet: 2,1 l med filteret, 1,8 l uden filteret

  Viskositet: Se nedenstående tabel.

  g004216

  Kontrol af motoroliestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Note: Kontroller olien, mens motoren er kold.

  Advarsel

  Kontakt med varme overflader kan forårsage personskade.

  Hold hænder og fødder, dit ansigt og tøj samt andre kropsdele væk fra lydpotten og andre varme overflader.

  Important: Undgå at fylde for meget olie på krumtaphuset, da dette kan medføre beskadigelse af motoren. Lad ikke motoren køre med olien under mærket Low (lav), da dette kan beskadige motoren.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Kontroller motoroliestanden som vist i (Figur 44).

   g031341g194611

  Skift af motorolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Skift motorolien.
 • For hver 100 timer
 • Skift motorolien.
 • Note: Bortskaf den brugte olie på et genbrugsanlæg.

  1. Parker maskinen, så dræningssiden befinder sig lidt lavere end den modsatte side, så det sikres, at al olien drænes.

  2. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition), og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  4. Skift motorolien som vist i Figur 45.

   g031341g031447
  5. Hæld langsomt ca. 80 % af den angivne olie i påfyldningsrøret, og tilsæt langsomt ekstra olie, så oliestanden når op til mærket Full (fuld) (Figur 46).

   g194610
  6. Start motoren, og kør til et plant område.

  7. Kontroller oliestanden igen.

  Skift af motoroliefilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Skift motoroliefilteret.
 • Note: Skift motoroliefilteret hyppigere ved anvendelse under meget støvede eller sandede forhold.

  1. Dræn olien fra motoren. Se Skift af motorolien.

  2. Skift motoroliefilteret (Figur 47).

   g031341g027477

   Note: Sørg for, at oliefilterpakningen berører motoren, og drej derefter filteret en ekstra 3/4 omgang.

  3. Fyld krumtaphuset med den korrekte nye type olie. Se anvisning under Skift af motorolien.

  Serviceeftersyn af tændrøret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller og rengør tændrøret, og juster gabet.
 • Sørg for, at gnistgabet mellem midter- og sideelektroden er korrekt, før tændrøret monteres.

  Brug en tændrørsnøgle til at afmontere og montere tændrøret/tændrørene og en søgelære til at kontrollere og justere gnistgabet. Monter om nødvendigt et nyt/nye tændrør.

  Type: NGK® BPR4ES eller tilsvarende

  Gnistgab: 0,75 mm

  Afmontering af tændrøret

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Afmonter tændrøret som vist i Figur 48.

   g031449g027478

  Kontrol af tændrøret

  Important: Rengør ikke tændrøret/tændrørene. Udskift altid tændrøret/tændrørene, når det/de har: en sort belægning, slidte elektroder, oliefilm eller revner.

  Hvis der kan ses en lys brun eller grå farve på isolatoren, fungerer motoren korrekt. En sort belægning på isoleringen betyder normalt, at luftfilteret er snavset.

  Indstil gnistgabet til 0,76 mm.

  g206628

  Montering af tændrøret

  g027661

  Kontrol af gnistskærmen

  Til maskiner med gnistskærm
  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller gnistskærmen (hvis der er en monteret).
 • Advarsel

  Varme komponenter i udstødningssystemet kan antænde brændstofdampe – også efter motoren slukkes. Varme partikler, der udstødes under motordriften, kan antænde brandfarlige materialer, hvilket kan forårsage personskade eller tingskade.

  Påfyld ikke og kør ikke motoren, hvis gnistskærmen ikke er monteret.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Vent på, at lydpotten er kølet ned.

  4. Hvis der konstateres brud på gitteret eller svejsningerne, skal gnistskærmen udskiftes.

  5. Hvis gitteret er tilstoppet, skal gnistskærmen fjernes, løse partikler skal rystes ud af gnistskærmen, og gitteret skal rengøres med en stålbørste (læg om nødvendigt gitteret i blød i et opløsningsmiddel).

  6. Monter gnistskærmen på udstødningsåbningen.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Tømning af brændstoftanken

  Du kan tømme brændstoftanken ved at afmontere den og hælde brændstoffet ud af påfyldningsstudsen. Se Afmontering af brændstoftanken. Du kan også tømme brændstoftanken ved hjælp af en pumpe på følgende måde.

  Fare

  Under visse forhold er brændstof meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

  • Tap brændstoffet af brændstoftanken, når motoren er kold. Dette skal gøres udendørs på en åben plads. Tør eventuelt spildt brændstof op.

  • Ryg aldrig, når du aftapper brændstof, og hold dig på afstand af åben ild og steder, hvor brændstofdampene kan antændes af en gnist.

  1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Rengør området omkring tankdækslet for at forhindre, at der kommer snavs i brændstoftanken (Figur 51).

  4. Fjern tankdækslet.

  5. Sæt en håndpumpe i brændstoftanken.

  6. Brug håndpumpen til at tappe brændstoffet over i en brændstofdunk.

  7. Tør eventuelt spildt brændstof op.

   g031397

  Afmontering af brændstoftanken

  1. Sænk platformen.

  2. Udløs puden. Se Udløsning af puden med henblik på adgang bagfra.

  3. Fjern tværbeslaget.

   g031413
  4. Afmonter brændstoftanken, og sæt den på operatørplatformen.

   Note: Hvis du vil flytte brændstoftanken længere væk fra maskinen, skal du fjerne brændstof- og udluftningsslangerne fra tankens top.

  Udskiftning af brændstoffilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Udskift brændstoffilteret.
 • Sæt ikke et snavset filter på, hvis det er afmonteret fra brændstofrøret.

  Note: Tør eventuelt spildt brændstof op.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Luk brændstofafbryderventilen. Se Brug af brændstofafbryderventilen.

  4. Udskift brændstoffilteret som vist i Figur 53.

   g027518

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Elektrisk system – Sikkerhed

  • Frakobl batteriet eller afmonter tændrørskablet, før der foretages nogen form for reparation. Frakobl minus-polen først og plus-polen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Oplad batterier på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

  Serviceeftersyn af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller batteriet.
 • Batteriet skal altid holdes rent, og det skal altid være fuldt opladet. Brug et stykke køkkenrulle til at rengøre batterikassen. Hvis batteriets poler er rustne, skal de rengøres med en opløsning bestående af fire dele vand og én del tvekulsurt natron. Smør et fint lag fedt på batteriets poler for at forhindre, at de ruster.

  Spænding: 12 V

  Afmontering af batteriet

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Afmonter batteriet som vist i Figur 54.

   g030988

  Opladning af batteriet

  Advarsel

  Opladning af batteriet producerer gasser, der kan eksplodere.

  Der må aldrig ryges i nærheden af batteriet, og gnister og åben ild skal holdes væk fra batteriet.

  Important: Sørg altid for, at batteriet er fuldt opladet (specifik vægtfylde på 1,265) for at forhindre, at batteriet bliver beskadiget, når temperaturen er under 0 °C.

  1. Fjern batteriet fra chassiset. Se Afmontering af batteriet.

  2. Kontroller elektrolytstanden.

  3. Sørg for, at påfyldningsdækslerne er monteret på batteriet.

  4. Oplad batteriet i 1 time ved 25 til 30 A eller 6 timer ved 4 til 6 A.

  5. Når batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladeren ud af stikkontakten og koble opladningskablerne fra batteriets poler (Figur 55).

  6. Monter batteriet i maskinen, og tilslut batterikablerne. Se Montering af batteriet.

   Note: Kør ikke maskinen med batteriet frakoblet – der kan opstå elektriske skader.

   g000538

  Montering af batteriet

  Monter batteriet som vist i Figur 56.

  g030989

  Serviceeftersyn af sikringerne

  Det elektriske system er beskyttet af sikringer. Det kræver ingen vedligeholdelse. Hvis en sikring springer, skal komponenten eller kredsløbet kontrolleres for fejl eller kortslutning.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Frigør operatørens pude fra maskinens bagende.

  4. Træk sikringen ud, og udskift den (Figur 57).

  5. Monter operatørens pude.

   g031414

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Justering af sporingen

  Juster sporingen på følgende måde, hvis maskinen trækker til én side, når du skubber begge bevægelseshåndtag lige langt frem.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Udløs puden fra maskinens bagende. Se Udløsning af puden med henblik på adgang bagfra.

   Note: Du kan også afmontere brændstoftanken for at få nemmere adgang. Se Afmontering af brændstoftanken.

  4. Roter venstre styrestang i intervaller af kvarte omgange, indtil maskinen sporer lige (Figur 58).

   Note: Hvis maskinen trækker til højre, forkortes styrestangen ved at dreje den til højre. Hvis maskinen trækker til venstre, forlænges stangen ved at dreje den til venstre.

   Note: Juster kun den venstre styrestang for at afpasse hastigheden på venstre hjul efter hastigheden på højre hjul. Undlad at justere hastigheden på højre hjul, da dette vil sætte højre bevægelseshåndtag ud af midten af kontrolpanelets neutrale låseposition.

   Important: Drej ikke styrestangen for meget, da dette kan få maskinen til at krybe i neutral.

   g031531
  5. Kontroller, at sporingen er korrekt, og juster stangen efter behov.

   Note: Hvis du ikke kan opnå korrekt sporing ved at justere venstre styrestang, skal du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  6. Kontroller, at maskinen ikke kryber fra den neutrale position, mens parkeringsbremserne er deaktiveret.

  7. Monter brændstoftanken, hvis du har afmonteret den.

  8. Monter puden.

  Kontrol af dæktrykket

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller dæktrykket.
 • Oprethold et lufttryk i bagdækkene på mellem 0,83 og 0,97 bar.

  Important: Ujævnt dæktryk kan forårsage ujævn klipning.

  Note: Fordækkene er halvpneumatiske dæk, som ikke kræver vedligeholdelse af dæktrykket.

  g001055

  Justering af styrehjulets tapleje

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 500 timer
 • Juster styrehjulets tapleje.
  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtaget), flyt bevægelseshåndtagene til NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern støvhætten fra styrehjulet, og spænd låsemøtrikken (Figur 60).

  4. Spænd låsemøtrikken, indtil fjederskiverne er flade, og skru derefter 1/4 omgang ud for at indstille forspændingen på lejerne korrekt (Figur 60).

   Important: Sørg for, at fjederskiverne monteres korrekt som vist i Figur 60.

  5. Monter støvhætten (Figur 60).

   g001297

  Eftersyn af styrehjulene og lejerne

  Styrehjulene roterer rundt om et rulleleje, der holdes af en nøglebøsning. Hvis lejet altid er smurt godt, vil slitagen være minimal. Hvis lejet imidlertid ikke holdes smurt, vil det hurtigt blive slidt. Et slingrende styrehjul er som regel tegn på, at lejet er slidt.

  1. Fjern låsemøtrikken og hjulbolten, der fastgør styrehjulet på styrehjulsgaflen (Figur 61).

   g009453
  2. Fjern en bøsning, og træk herefter nøglebøsningen og rullelejet ud af hjulnavet (Figur 61).

  3. Fjern den anden bøsning fra hjulnavet, og rengør hjulnavet for fedt og snavs (Figur 61).

  4. Kontroller rullelejet, bøsningerne, nøglebøsningen og hjulnavets inderside for slitage.

   Note: Udskift slidte eller beskadigede dele (Figur 61).

  5. Placer en bøsning i hjulnavet (Figur 61).

  6. Kontroller rullelejet og nøglebøsningen, og skub dem på plads i hjulnavet (Figur 61).

  7. Placer den anden bøsning i hjulnavet (Figur 61).

  8. Monter styrehjulsenheden i styrehjulsgaflen, og fastgør den med hjulbolten og låsemøtrikken (Figur 61).

  9. Tilspænd låsemøtrikken, indtil nøglebøsningen støder helt op til styrehjulsgaflernes inderside (Figur 61).

  10. Smør fittingen på styrehjulet.

  Afmontering af koblingsafstandsstykket

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller koblingen.
 • Når koblingsbremsen er blevet slidt i en grad, så koblingen ikke længere altid griber fat, kan afstandsstykket fjernes med henblik på at forlænge koblingens levetid (Figur 62).

  g010869
  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Brug en luftkompressor til at blæse snavs ud under bremsestangen og omkring bremseafstandsbøsningerne.

   g010868
  4. Kontroller ledningsnettets, stikkenes og klemmernes tilstand. Rengør eller udskift dem efter behov.

  5. Kontroller, at der er 12 V ved koblingsstikket, når kontakten til kraftudtaget indkobles.

  6. Mål gabet mellem rotoren og armaturet. Hvis gabet er større end 1 mm, skal følgende trin gennemføres:

   1. Løsn begge bremsemonteringsbolte en halv til en hel omgang som vist i Figur 64.

    Note: Fjern ikke bremsestangen fra kappen/armaturet. Bremsestangen er slidt, så den passer til armaturet og skal fortsat passe, efter at afstandsstykket fjernes, så der sikres korrekt bremsemoment.

    g010870
   2. Brug en spidstang eller hånden til at fjerne afstandsstykket.

    Note: Vent med at kassere afstandsstykket, indtil du har kontrolleret, at koblingen fungerer korrekt.

    g010871
   3. Brug trykluft til at blæse snavs ud under bremsestangen og omkring bremseafstandsbøsningerne.

   4. Tilspænd hver bolt (M6 x 1) med et moment på 12,3 til 13,7 Nm.

   5. Brug en søgelære på 0,25 mm til at kontrollere, at der er et gab mellem rotor- og armaturoverfladen på begge side af bremsestangen som vist i Figur 66 og Figur 67.

    Note: På grund af den måde, som rotor- og armaturoverfladerne slides på (rundinger og udhulninger), er det nogle gange svært at måle gabet.

    g010872
    g010873
    • Hvis gabet er mindre end 0,25 mm, skal afstandsstykket monteres. Læs derefter anvisninger under .

    • Gå til sikkerhedskontrolanvisningerne i trin 6, hvis gabet er, som det skal være.

   6. Udfør følgende sikkerhedskontrol:

    1. Tag plads i sædet, og start motoren.

    2. Kontroller, at skæreknivene ikke indkobles, når kontakten til kraftudtaget er i positionen OFF (fra), og koblingen er udkoblet.

     Note: Hvis koblingen ikke udkobler, skal afstandsstykket monteres. Se .

    3. Indkobl og udkobl kontakten til kraftudtaget 10 gange i træk for at sikre, at koblingen fungerer korrekt.

     Note: Hvis koblingen ikke indkobles korrekt, skal du læse .

  Kontrol af hjullåsemøtrikkerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 100 timer
 • Kontroller hjullåsemøtrikkerne.
 • Kontroller og tilspænd hjullåsemøtrikkerne med et moment på 115 til 142 Nm.

  Vedligeholdelse af kølesystem

  Rengøring af luftindtagsskærmen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengør luftindtagsskærmen (hyppigere under støvede eller snavsede forhold).
 • Eventuel ophobning af græs, snavs eller affald fra cylinderen og cylindertopstykkets kølefinner, luftindtagsskærmen på svinghjulets endestykke samt karburatorens regulatorgreb og forbindelsesled skal fjernes før hver brug. Dette sikrer tilstrækkelig køling af motoren og korrekt motoromdrejningstal, og det mindsker risikoen for overophedning eller mekanisk beskadigelse af motoren.

  Rengøring af kølesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller og rengør motorens køleribber og køleafskærmninger (oftere under støvede eller snavsede forhold).
  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Afmonter luftindtagsskærmen og ventilatorhuset (Figur 68).

  4. Fjern snavs og græs fra motordelene.

  5. Monter luftindtagsskærmen og ventilatorhuset (Figur 68).

   g031343

  Vedligeholdelse af bremser

  Testning af parkeringsbremsen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Test parkeringsbremsen.
 • Test parkeringsbremsen både på et plant underlag og en skråning før hver brug.

  Aktiver altid parkeringsbremsen, når du standser maskinen eller efterlader den uden opsyn. Hvis parkeringsbremsen ikke holder plæneklipperen forsvarligt, skal den justeres.

  1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Deaktiver parkeringsbremsen.

  4. Aktiver bremsegrebet, og kontroller, at maskinen ikke bevæger sig.

  5. Juster bremsen om nødvendigt.

  Justering af bremserne

  1. Afmonter brændstoftanken. Se Afmontering af brændstoftanken.

  2. Løsn bolten på kabelklemmen på venstre side af maskinen.

   g031396
  3. Træk ned i kablerne, indtil de er stramme.

  4. Stram møtrikken.

  5. Monter brændstoftanken, tværbeslaget og puden.

  Vedligeholdelse af remme

  Kontrol af remmene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Kontroller plæneklipperskjoldets rem(me).
 • Kontroller remmene for revner, flossede kanter, brændemærker, slid, tegn på overophedning eller andre skader.

  Hvinende lyde, når remmen kører rundt, knive, der glider ved græsklipning, flossede remkanter, brændemærker og revner er tegn på, at en drivrem er slidt. Udskift remmen, hvis nogle af disse forhold opstår.

  Klargøring til udskiftning af plæneklipperskjoldets rem

  1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Åbn motorafskærmningen. Se Åbning af motorafskærmningen.

  Udskiftning af plæneklipperskjoldets rem

  1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Udskift remmen som vist i Figur 70.

   g031344
  4. Luk motorafskærmningen. Se Lukning af motorafskærmningen.

  Udskiftning af transmissionsremmen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 1000 timer
 • Udskift transmissionsremmen.
  1. Afmonter brændstoftanken. Se Afmontering af brændstoftanken.

  2. Fjern hydraulikbeholderens dæksel.

  3. Find aftapningsskruerne i bunden af transmissionen, og anbring en drænbakke under skruen (Figur 71).

   g267274
  4. Tøm maskinen for hydraulikvæske.

  5. Fjern den nederste hydraulikslange (Figur 72).

   g031345
  6. Fjern spændefjederen (Figur 72).

   Forsigtig

   Fjederen er spændt, når den monteres, og kan forårsage personskade.

   Bær sikkerhedsbriller, og vær forsigtig, når du fjerner fjederen.

  7. Fjern transmissionsremmen fra koblingen og koblingsstopperen (Figur 72).

  8. Monter den nye rem.

  9. Monter spændefjederen og den nederste hydraulikslange.

  10. Monter aftapningspropperne, og tilspænd dem til et moment på 22 til 27 Nm.

  11. Påfyld hydraulikvæske til det korrekte niveau.

  12. Monter hydraulikbeholderens dæksel.

  13. Lad maskinen køre i ti minutter, og kontroller, at hydraulikvæskestanden er på det korrekte niveau.

  Vedligeholdelse af betjeningsanordningssystem

  Justering af bevægelseshåndtagene

  Hvis bevægelseshåndtagene ikke flugter vandret, skal bevægelseshåndtagene justeres.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Skub bevægelseshåndtagene ned og ud af den NEUTRALE LåSEPOSITION (Figur 73).

  4. Kontroller, at det højre bevægelseshåndtag flugter vandret med venstre bevægelseshåndtag (Figur 73).

   g009436

   Note: Brug knasten til at justere højre bevægelseshåndtag vandret.

  5. Udløs puden fra maskinens bagende.

  6. Løsn møtrikken, der fastholder knasten (Figur 74).

   g031538
  7. Juster knasten, indtil den flugter med venstre bevægelseshåndtag, og spænd møtrikken til knasten.

   Note: Hvis knasten flyttes med uret (lodret), sænkes håndtaget, og hvis knasten flyttes mod uret (lodret), hæves håndtaget.

   Important: Sørg for, at knastens flade del ikke flyttes over den lodrette position (til højre eller venstre), da dette kan beskadige kontakten.

  8. Gentag trin 3 til 7 for det venstre bevægelseshåndtag.

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Hydrauliksystem – Sikkerhed

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Væske sprøjtet ind under huden skal fjernes kirurgisk inden for nogle få timer af en læge.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på det hydrauliske system.

  • Hold din krop og hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  Hydrauliksystemets specifikationer

  Hydraulikvæsketype: Toro® HYPR-OIL 500-hydraulikvæske

  Hydrauliksystemets væskekapacitet: 4,7 l

  Important: Brug den foreskrevne væske. Andre væsker kan beskadige systemet.

  Kontrol af hydraulikvæsken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 8 timer
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • For hver 500 timer
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • Note: Kontroller hydraulikvæskestanden, når væsken er kold.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Rengør området omkring hydrauliktankens påfyldningshals og dæksel (Figur 75).

   g031401
  4. Fjern dækslet fra påfyldningsstudsen (Figur 75).

   Note: Kig i tanken for at kontrollere væskestanden i beholderen.

  5. Påfyld væske i beholderen, indtil minimumsniveauet for koldfyldning nås.

  6. Monter dækslet på påfyldningsstudsen.

  Udskiftning af hydraulikvæske og -filtre

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 50 timer
 • Udskift hydraulikfiltrene og hydraulikvæsken.
 • For hver 500 timer
 • Udskift hydraulikfiltrene og hydraulikvæsken.
 • Skift hydraulikvæske mere hyppigt under ekstreme forhold eller i varme driftsklimaer. Kontakt din autoriserede serviceforhandler for at anskaffe et hydrauliksæt til udskiftning af hydraulikfiltrene.

  Advarsel

  Varm hydraulikvæske kan forårsage alvorlige forbrændinger.

  Lad hydraulikvæsken afkøle, før der udføres vedligeholdelse på hydrauliksystemet.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Afmonter brændstoftanken. Se Afmontering af brændstoftanken.

  4. Fjern hydraulikbeholderens dæksel.

  5. Find aftapningsproppen i bunden af hver transmission, og anbring en drænbakke under propperne (Figur 76).

   g268090
  6. Fjern aftapningsskruerne.

  7. Tøm maskinen helt for hydraulikvæske.

  8. Fjern hydraulikfilterdækslet og -filteret fra hver transmission.

  9. Monter nye hydraulikfiltre med fjedersiden udad, og monter filterdækslerne.

  10. Monter aftapningspropperne, og tilspænd dem til et moment på 22 til 27 Nm.

  11. Løsn udluftningsproppen på hver transmission, så den sidder løst og kan rokkes frem og tilbage (Figur 77).

   Note: På den måde kan der slippe luft ud af hydrauliksystemet, når du påfylder hydraulikvæske.

   g031544
  12. Påfyld langsomt væske i hydrauliktanken, indtil det begynder at løbe ud af en af udluftningspropperne.

   Important: Brug den væske, som er foreskrevet i Hydrauliksystemets specifikationer, eller en tilsvarende. Andre væsker kan beskadige systemet.

   Important: Hold øje med væskestanden i hydrauliktanken, så du ikke fylder for meget på.

  13. Stram udluftningspropperne.

  14. Monter hydrauliktankens dæksel.

  15. Monter brændstoftanken.

  16. Start motoren, og lad den køre i ca. to minutter for at lukke luft ud af systemet.

  17. Sluk motoren, og kontroller, om der er lækager.

   Note: Se Udluftning af hydrauliksystemet, hvis et eller begge hjul ikke vil køre.

  Udluftning af hydrauliksystemet

  Traktionssystemet er selvudluftende, men det kan dog være nødvendigt at udlufte systemet, hvis væsken skiftes, eller når der har været udført arbejde på systemet.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Løft maskinens bagende op på donkrafte, der er høje nok til at hæve drivhjulene fra jorden.

  4. Start motoren, og flyt gashåndtaget til tomgangspositionen.

   Note: Hvis drivhjulet ikke drejer, skal tømningen af systemet hjælpes på vej ved forsigtigt at dreje hjulet i fremadgående retning.

  5. Kontroller hydraulikvæskestanden, mens den falder, og fyld væske på efter behov for at opretholde det foreskrevne niveau.

  6. Gentag denne procedure for det modsatte hjul.

  Vedligeholdelse af plæneklipperskjoldet

  Serviceeftersyn af skæreknivene

  For at sikre en god klippekvalitet skal skæreknivene holdes skarpe. Det kan være praktisk at have en eller flere ekstra skæreknive ved hånden i forbindelse med slibning og udskiftning.

  Skæreknivssikkerhed

  En slidt eller beskadiget skærekniv kan gå itu, og et stykke af den kan blive kastet mod dig eller omkringstående, hvilket kan forårsage alvorlige eller livsfarlige kvæstelser.

  • Efterse jævnligt skæreknivene for slid og skader.

  • Vær forsigtig, når du efterser knivene. Pak skæreknivene ind, eller bær handsker, og vær forsigtig når du efterser skæreknivene. Du må kun udskifte eller slibe skæreknivene. De må aldrig rettes ud eller svejses.

  • Efterse altid maskinen for at sikre, at skæreknivene og skæreknivsboltene ikke er slidte eller beskadigede. Udskift slidte eller beskadigede skæreknive og bolte sætvis for at bevare afbalanceringen.

  • På maskiner med mange skæreknive skal du være meget forsigtig, da én skæreknivs rotation kan få andre skæreknive til at rotere.

  Før besigtigelse eller eftersyn af skæreknivene

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, fjern nøglen, og tag tændrørskablerne fra tændrørene.

  Eftersyn af skæreknivene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Eftersyn af skæreknivene.
  1. Efterse skærekanterne (Figur 78).

  2. Hvis kanterne ikke er skarpe, eller hvis de har hakker, skal skæreknivene afmonteres og slibes. Se Slibning af skæreknivene.

  3. Efterse skæreknivene, især det buede område.

  4. Hvis skæreknivene er beskadiget eller slidt, eller hvis der er antydning af en revne i dette område, skal der straks monteres nye skæreknive (Figur 78).

   g006530

  Kontrol for bøjede skæreknive

  1. Drej skæreknivene, indtil enderne vender fremad og bagud.

  2. Mål fra en plan overflade til skæreknivenes skærekant, position A (Figur 79).

   g000975
  3. Drej de modsatte ender af knivene fremad.

  4. Mål fra en plan overflade til knivenes skærekant ved samme punkt som i trin 2 ovenfor.

   Note: Forskellen mellem målene fra trin 2 og 3 må ikke overskride 3 mm.

   Note: Hvis dette mål overskrider 3 mm, skal skærekniven udskiftes.

   Advarsel

   En bøjet eller beskadiget skærekniv kan gå i stykker og skade dig eller omkringstående alvorligt.

   • Udskift altid en bøjet eller beskadiget skærekniv med en ny skærekniv.

   • Fil eller lav ikke skarpe hakker i skæreknivens kanter eller flader.

  Afmontering af skæreknivene

  Udskift skærekniven, hvis den rammer en fast genstand, eller hvis den er ude af balance eller bøjet. Brug kun originale Toro-knive for at sikre optimal ydelse og sikker overensstemmelse med maskinen. Brug af knive fremstillet af andre producenter kan medføre, at maskinen ikke er i overensstemmelse med sikkerhedsstandarderne.

  1. Hold på skæreknivens ende med en klud eller en tyk handske.

  2. Fjern skæreknivsbolten, den buede spændeskive og skærekniven fra spindelakslen (Figur 80).

   g004536

  Slibning af skæreknivene

  1. Anvend en fil til at slibe begge ender af skærekniven (Figur 81).

   Note: Bevar den oprindelige vinkel.

   Note: Skærekniven bevarer balancen, hvis der fjernes den samme mængde materiale på begge skærekanter.

   g000552
  2. Kontroller knivens balance ved at placere den på en afbalanceringsenhed (Figur 82).

   Note: Hvis skærekniven forbliver i en vandret position, er kniven afbalanceret og kan benyttes.

   Note: Hvis kniven ikke er afbalanceret, skal der slibes lidt mere metal af sejlområdet (Figur 81).

   g000553
  3. Gentag denne procedure, indtil skærekniven er afbalanceret.

  Montering af skæreknivene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Efterse skæreknivsboltene og de buede spændeskiver Udskift dem, hvis de er beskadigede.
  1. Efterse skæreknivsbolten for beskadigede gevind. Udskift bolten og den buede spændeskive efter behov.

  2. Monter skærekniven på spindelakslen (Figur 83).

   Important: Den buede del af skærekniven skal pege opad mod indersiden af skjoldet for at sikre en god klipning.

  3. Monter den buede spændeskive og skæreknivsbolten (Figur 83).

   Note: Den buede spændeskive skal monteres mod boltens hoved (Figur 83).

  4. Tilspænd skæreknivsbolten med et moment på 115 til 150 Nm.

   g004536

  Nivellering af plæneklipperskjoldet

  Klargøring af maskinen

  Sørg for, at plæneklipperskjoldet er plant, hver gang du monterer plæneklipperen, eller når du ser en ujævn klipning på plænen.

  Niveller plæneklipperskjoldet fra side til side, før du justerer den langsgående hældning.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, fjern nøglen, og tag tændrørskablerne fra tændrørene.

  3. Kontroller dæktrykket på begge drivdæk. Se Kontrol af dæktrykket.

  4. Kontroller plæneklipperskjoldet for bøjede skæreknive. Fjern og udskift bøjede skæreknive. Se Kontrol for bøjede skæreknive.

  5. Sænk plæneklipperskjoldet til en klippehøjdeposition på 76 mm.

  Kontrol af plæneklipperskjoldets højde fra side til side

  1. Juster lufttrykket i bagdækkene.

  2. Kontroller, at skæreknivene ikke er bøjede. Se Kontrol for bøjede skæreknive.

  3. Placer knivene fra side til side.

  4. Mål ved punkt B og C fra en plan overflade til skærekanten på skæreknivspidserne (Figur 84).

   g006888
  5. Forskellen mellem målingerne ved punkt B og C må højst være 6 mm.

   Note: Se Tværgående nivellering af plæneklipperskjoldet, hvis det ikke er korrekt.

  Tværgående nivellering af plæneklipperskjoldet

  1. Løsn sidemøtrikken og kontramøtrikken i de gafler, du vil justere (Figur 85).

   g031415
  2. Drej den øverste bolt på gaflerne for at justere plæneklipperskjoldets højde (Figur 85).

   Note: Drej bolten med uret for at hæve plæneklipperskjoldet og mod uret for at sænke det.

  3. Tilspænd kontramøtrikkerne og sideboltene.

  4. Kontroller den tværgående højde. Se Tværgående nivellering af plæneklipperskjoldet.

  Kontrol af plæneklipperskjoldets hældning på langs

  1. Juster lufttrykket i bagdækkene i henhold til de korrekte specifikationer.

  2. Placer 1 skærekniv på langs. Mål ved punkt A og B fra en plan overflade til skærekanten på skæreknivspidserne (Figur 86).

   Note: Plæneklipperens skærekniv skal være 6 mm lavere foran ved punkt A end bagved ved punkt B.

  3. Drej skæreknivene, og gentag dette med de andre skæreknive.

   g001041
  4. Hvis hældningen på langs ikke er korrekt, skal du se Nivellering af plæneklipperskjoldet på langs.

  Nivellering af plæneklipperskjoldet på langs

  1. Løsn kontramøtrikken og sidebolten i de gafler, du vil justere (Figur 87).

   g031416
  2. Drej den øverste bolt på gaflerne for at justere plæneklipperskjoldets højde (Figur 87).

   Note: Drej bolten med uret for at hæve plæneklipperskjoldet og mod uret for at sænke det.

  3. Tilspænd kontramøtrikkerne og sideboltene.

  4. Kontroller hældningen på langs. Se Kontrol af plæneklipperskjoldets hældning på langs.

  Tilpasning af klippehøjden

  1. Kontroller dæktrykket i bagdækkene.

  2. Indstil klippehøjden til 76 mm. Se Justering af klippehøjden.

  3. Parker maskinen på et plant underlag, og placer en skærekniv på langs.

  4. Mål ved punkt A og fra et plant underlag til skærekanten på skæreknivspidserne (Figur 88).

   Note: Målingen skal være 76 mm.

   g000975
  5. Hvis afstanden ikke er korrekt, skal du finde de forreste to gafler på maskinen (Figur 87).

  6. Løsn sidebolten og kontramøtrikken på gaflerne.

  7. Juster den øverste bolt på gaflerne, indtil skæreknivspidserne svarer til 76 mm.

  8. Tilspænd kontramøtrikkerne og sideboltene.

  Justering af skjoldløftefjederen

  Note: Justeringen af trykfjederen ændrer, hvor meget skjoldet svæver og hvor mange kræfter, der skal bruges for at løfte skjoldet, når klippehøjdehåndtaget bruges.

  • Et større fjedertryk betyder, at der skal bruges færre kræfter på at løfte håndtaget, og det vil få skjoldet til at svæve mere.

  • Et mindre fjedertryk betyder, at der skal bruges flere kræfter på at løfte håndtaget, og det vil få skjoldet til at svæve mindre.

  1. Hæv klippehøjdehåndtaget, og lås den fast i transportpositionen.

  2. Kontroller afstanden mellem fjedermøtrikken og bagsiden af det svejsede monteringsbeslag (Figur 89).

  3. Afstanden skal være mellem 47 og 50 mm (Figur 89).

  4. Hvis det er nødvendigt, justeres afstanden ved at justere bolten på forenden af monteringsbeslaget (Figur 89).

   g031398
  5. Gentag proceduren for skjoldløftefjederen i modsatte side.

  Udskiftning af græsdeflektoren

  Advarsel

  En utildækket udblæsningsåbning kan resultere i, at maskinen udkaster genstande mod dig eller omkringstående, hvilket kan medføre alvorlig personskade. Der kan også opstå kontakt med skærekniven.

  Betjen ikke maskinen uden at have monteret en dækplade, kværnafskærmning, græsdeflektor eller opsamler.

  1. Fjern låsemøtrikken, bolten, fjederen og afstandsbøsningen, som fastholder græsdeflektoren til akselbeslagene (Figur 90).

   g015594
  2. Fjern den beskadigede eller slidte græsdeflektor.

  3. Placer afstandsklodsen og fjederen på græsdeflektoren.

  4. Placer den ene af fjederens J-formede ender bag skjoldets kant.

   Note: Sørg for, at fjederens ene J-formede ende sidder bag skjoldets kant, før bolten monteres som vist i Figur 90.

  5. Monter bolten og møtrikken.

  6. Placer en af fjederens J-formede ender omkring græsdeflektoren (Figur 90).

   Important: Græsdeflektoren skal kunne dreje. Løft deflektoren op, så den kan åbnes helt, og sørg for, at den drejer, så den kan sænkes helt ned.

  Rengøring

  Rengøring under plæneklipperen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengør plæneklipperens skjold.
 • Fjern ophobning af græs under plæneklipperen hver dag.

  1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Hæv maskinens forende, og understøt plæneklipperen med donkrafte.

  Bortskaffelse af affald

  Motorolie, batterier, hydraulikvæske og motorkølervæske forurener miljøet. Bortskaf dem i henhold til den lokale gældende lovgivning.

  Opbevaring

  Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

  • Lad motoren køle af før opbevaring af maskinen.

  • Opbevar ikke maskinen eller brændstof i nærheden af åben ild, og tøm ikke brændstoftanken indendørs.

  Rengøring og opbevaring

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Før opbevaring
 • Maling af beskadigede overflader.
 • Udførelse af alle ovennævnte vedligeholdelsesprocedurer før opbevaring.
  1. Udkobl kraftudtaget, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Græs og snavs fjernes fra alle maskinens ydre dele, særligt motoren.

   Important: Du kan vaske maskinen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Udsæt ikke maskinen for højtryksrensning. Undgå overdreven brug af vand, især i nærheden af drivsystemet og motoren. Højtryksrensning kan skubbe snavs og vand ind i vigtige dele, f.eks. spindellejer og elektriske kontakter.

  3. Fjern snavs og avner fra motorens køleribber og blæserhuset.

  4. Kontroller, om bremsen virker. Se Testning af parkeringsbremsen.

  5. Udfør serviceeftersyn af luftfilteret. Se Serviceeftersyn af luftfilteret.

  6. Smør maskinen. Se Smøring af maskinen.

  7. Skift motorolien. Se afsnit Skift af motorolien.

  8. Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket.

  9. Gør følgende i forbindelse med opbevaring i længere tid:

   1. Tilsæt brændstofstabilisator til brændstoffet i tanken som foreskrevet af brændstofstabilisatorens producent.

   2. Lad motoren køre i 5 minutter for at fordele brændstoffet i brændstofsystemet.

   3. Sluk for motoren, lad den køle af, og dræn brændstoftanken. Se Tømning af brændstoftanken, eller lad motoren køre, til den slår fra.

   4. Start motoren, og lad den køre, indtil den slukker. Gentag denne procedure med chokeren indkoblet (hvis relevant), indtil motoren ikke starter.

   5. Bortskaf brændstof korrekt, og genbrug det i henhold til lokal lovgivning.

    Important: Opbevar ikke brændstof med stabilisator i længere tid end anbefalet af brændstofstabilisatorens producent.

  10. Fjern tændrøret/-ene, og kontroller tilstanden. Se Afmontering af tændrøret.

  11. Når tændrøret/-ene er fjernet fra motoren, skal du hælde 15 ml (2 spsk) motorolie ned i tændrørshullet og bruge starteren til at tørne motoren og fordele olien inde i cylinderen.

  12. Monter tændrøret/-ene, men sæt ikke tændrørskablet på tændrøret/-ene.

  13. Efterse og tilspænd alle fastgørelsesanordninger. Reparer eller udskift alle beskadigede eller manglende dele.

  14. Mal alle ridsede eller blottede metaloverflader med maling, der kan købes hos en autoriseret serviceforhandler.

  15. Opbevar maskinen i en ren, tør garage eller et tilsvarende lagerområde. Tag nøglen ud af kontakten, og opbevar den på et sted, du ikke glemmer. Tildæk maskinen for at beskytte den og holde den ren.

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Motoren vil ikke starte, er svær at starte eller sætter ud.
  1. Brændstoftanken er tom, eller afbryderventilen er lukket.
  2. Chokeren er ikke indkoblet.
  3. Et tændrørskabel sidder løst eller er faldet af.
  4. Et tændrør er ødelagt eller snavset, eller gnistgabet er forkert.
  5. Luftfilteret er snavset.
  6. Der er snavs i brændstoffilteret.
  7. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  8. Mellemrummet mellem kontakterne til sikkerhedslåsesystemet er ikke korrekt.
  1. Fyld brændstoftanken med brændstof, og åbn ventilen.
  2. Indkobl chokeren.
  3. Monter kablet på tændrøret.
  4. Monter et nyt tændrør med korrekt gnistgab.
  5. Efterse luftfilterindsatsen.
  6. Udskift brændstoffilteret.
  7. Kontakt en autoriseret forhandler.
  8. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Motoren mister kraft.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Luftfilteret er snavset.
  3. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  4. Køleribberne og luftkanalerne under motorens blæserhus er tilstoppede.
  5. Et tændrør er ødelagt eller snavset, eller gnistgabet er forkert.
  6. Udluftningshullet i brændstoftankdækslet er tilstoppet.
  7. Der er snavs i brændstoffilteret.
  8. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  1. Sænk kørehastigheden.
  2. Efterse luftfilterindsatsen.
  3. Fyld olie på krumtaphuset.
  4. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne.
  5. Monter et nyt tændrør med korrekt gnistgab.
  6. Rens, eller udskift brændstoftankdækslet.
  7. Udskift brændstoffilteret.
  8. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Motoren overopheder.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  3. Køleribberne og luftkanalerne under motorens blæserhus er tilstoppede.
  1. Sænk kørehastigheden.
  2. Fyld olie på krumtaphuset.
  3. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne.
  Maskinen kører ikke.
  1. Væskestanden i hydraulikbeholderen er lav.
  2. Der er luft i hydrauliksystemet.
  3. En pumpedrivrem glider.
  4. En styrefjeder på pumpedrivremmen mangler.
  5. Pumpeomløbsventilerne er åbne.
  1. Fyld hydraulikvæske på beholderen.
  2. Tving luften ud af det hydrauliske system.
  3. Udskift pumpedrivremmen.
  4. Udskift styrefjederen på pumpedrivremmen.
  5. Stram omløbsventilerne. Tilspænd til et moment på 12 til 15 N·m.
  Der er en unormal vibration.
  1. Skærekniven(e) er bøjede eller ude af balance.
  2. En af skæreknivenes monteringsbolte er løs.
  3. Motorens monteringsbolte er løse.
  4. En motorremskive, styreremskive eller en af skæreknivenes remskiver er løs.
  5. En motorremskive er beskadiget.
  6. En knivspindel er bøjet.
  1. Monter en eller flere nye skæreknive.
  2. Tilspænd skæreknivenes monteringsbolt.
  3. Tilspænd motorens monteringsbolte.
  4. Tilspænd den løse remskive.
  5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  6. Kontakt en autoriseret forhandler.
  Klippehøjden er ujævn.
  1. Skærekniven(e) er ikke skarp(e).
  2. Skærekniven(e) er bøjet/-ede.
  3. Plæneklipperskjoldet er ikke nivelleret.
  4. Plæneklipperskjoldets hældning er forkert.
  5. Undersiden af plæneklipperskjoldet er snavset.
  6. Dæktrykket er ikke korrekt.
  7. En knivspindel er bøjet.
  1. Slib kniven(e).
  2. Monter en eller flere nye skæreknive.
  3. Niveller plæneklipperskjoldet fra side til side.
  4. Juster plæneklipperhældningen på langs.
  5. Rengør undersiden af plæneklipperskjoldet.
  6. Tilpas dæktrykket.
  7. Kontakt en autoriseret forhandler.
  Knivene roterer ikke.
  1. En pumpedrivrem er slidt, løs eller beskadiget.
  2. En pumpedrivrem er hoppet af remskiven.
  3. En rem på plæneklipperskjoldet er slidt, løs eller beskadiget.
  4. En rem på plæneklipperskjoldet er hoppet af remskiven.
  5. En styrefjeder er gået itu eller mangler.
  6. Den elektriske kobling er ikke justeret.
  7. Koblingens konnektor eller kabel er beskadiget.
  8. Den elektriske kobling er beskadiget.
  9. Sikkerhedslåsesystemet forhindrer skæreknivenes rotation.
  10. Kraftudtagskontakten er defekt.
  1. Kontroller remspændingen.
  2. Monter drivremmen, og kontroller, at justeringsakslerne og remstyrene er korrekt placeret.
  3. Monter en ny plæneklipperskjoldrem.
  4. Monter plæneklipperskjoldets remskive, og kontroller, at styreremskiven, styrearmen og fjederen er placeret korrekt og fungerer.
  5. Sæt fjederen på igen.
  6. Juster koblingens gnistgab.
  7. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  8. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  9. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  10. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Koblingen indkobler ikke.
  1. Sprunget sikring.
  2. Lav spændingsforsyning ved koblingen.
  3. Fjederen er beskadiget.
  4. Der er utilstrækkelig strømforsyning.
  5. Rotor/armatur-gnistgabet er for stort.
  1. Udskift sikringen. Kontroller spolemodstanden, batteriopladningen, opladningssystemet og ledningsforbindelserne, og udskift komponenter om nødvendigt.
  2. Kontroller spolemodstanden, batteriopladningen, opladningssystemet og ledningsforbindelserne, og udskift dele om nødvendigt.
  3. Udskift koblingen.
  4. Reparer eller udskift koblingens ledning eller elektriske system. Rengør tilslutningskontakterne.
  5. Fjern afstandsstykket, eller udskift koblingen.

  Diagrammer

  Ledningsdiagram tegn. 131-1199

  g269997