Turvaohjeet

On erittäin tärkeää, että laitteen käyttäjät perehtyvät huolellisesti tähän oppaaseen ennen laitteen käyttöä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä varoitusmerkintään Graphic, joka tarkoittaa VAROITUSTA, VAARAA tai HENGENVAARAA – henkilöturvallisuusohjeet. Lue ja omaksu nämä ohjeet, sillä ne käsittelevät turvallisuutta. Näiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa tapaturman, palovaaran tai sähköiskun.

Älä käytä laitetta sora-alustalla.

Pidä lapset, lemmikkieläimet ja sivulliset loitolla: pidä sivulliset turvallisen etäisyyden päässä työskentelyalueesta.

Pukeudu asianmukaisesti: älä käytä löysiä vaatteita tai riippuvia koruja. Ne voivat takertua liikkuviin osiin.

Käytä tukevia saappaita, kun käytät laitetta.

Laitteen käyttö käsien varassa ei ole turvallista.

Vaara: estä sähköiskut käyttämällä koneessa vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.

Jatkojohdot: estä laitteen virtajohdon ja jatkojohdon irtoaminen toisistaan käytön aikana kytkemällä jatkojohto laitteeseen kuvan mukaisesti (Kuva 9).

Estä moottorin käynnistyminen vahingossa: Älä kanna laitetta sormi käyttökytkimellä. Varmista, että virta ei ole kytkettynä, kun kytket laitteen virtalähteeseen.

Virtajohtoa on käsiteltävä varovasti: Älä kanna laitetta virtajohdosta tai irrota laitetta pistorasiasta vetämällä jatkojohdosta. Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä kulmilta.

Pidä kädet etäällä liikkuvista osista.

Huolehdi, että suojukset ovat paikoillaan ja toimintakunnossa.

Älä käytä laitetta väkisin: laite toimii paremmin ja turvallisemmin aiotulla nopeudella.

Älä kurota liikaa: katso, mihin astut, ja säilytä tasapaino.

Jos laite osuu johonkin kovaan, noudata seuraavia ohjeita:

 • Pysäytä laite heti vapauttamalla tehon ohjaustanko.

 • Irrota virtajohto.

 • Tarkista, että laite ei ole vaurioitunut.

 • Korjaa kaikki vahingoittuneet osat, ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen.

Irrota laite virtalähteestä: irrota laite virtalähteestä, kun sitä ei käytetä, ennen huoltoa, vaihdettaessa lisävarusteita jne.

Kun laitetta ei käytetä, se on varastoitava sisätilassa. Kun laitetta ei käytetä, se on varastoitava sisällä kuivassa ja turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.

Huolehdi laitteen kunnossapidosta: noudata lisävarusteiden vaihto-ohjeita.

Tämä laite on valmistusaikana voimassa olleiden American National Standards Instituten B71.3-vaatimusten mukainen.

Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö, ennen kuin käynnistät moottorin.

GraphicTämä on varoitusmerkintä. Sitä käytetään varoittamaan vaaroista, joista voi olla seurauksena henkilövahinko. Noudata symbolin perässä annettuja turvallisuusohjeita mahdollisen tapaturman tai kuoleman välttämiseksi.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman tai hengenvaaran. Vähennä tapaturmariskiä noudattamalla seuraavia turvaohjeita.

Tämä laite voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Seuraavien turvaohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

Koulutus

 • Perehdy kaikkiin laitteessa ja käyttöoppaassa oleviin ohjeisiin ennen laitteen käyttöä ja noudata niitä. Tutustu huolellisesti ohjauslaitteisiin ja laitteen asianmukaiseen käyttöön. Opettele laitteen pysäyttäminen ja ohjauslaitteiden nopea kytkeminen pois käytöstä.

 • Älä anna laitetta lasten käyttöön. Älä koskaan anna aikuisten käyttää laitetta ilman asianmukaista opastusta.

 • Pidä kaikki muut ihmiset ja varsinkin lapset poissa laitteen käyttöalueelta. Sama koskee myös lemmikkieläimiä.

 • Ole erityisen varovainen ja varo, ettet liukastu tai kaadu liukkailla alustoilla ja suurilla nopeuksilla.

Valmistelut

 • Tarkasta huolellisesti alue, jolla laitetta on tarkoitus käyttää, ja poista kaikki kynnysmatot, pulkat, laudat, johdot ja muut esineet.

 • Pukeudu aina riittävän lämpimästi, kun käytät laitetta. Älä käytä löysiä vaatteita, jotka saattavat tarttua liikkuviin osiin. Käytä jalkineita, jotka parantavat pitoa liukkaalla alustalla.

 • Älä linkoa lunta sora- tai murskepinnalta. Tätä laitetta saa käyttää ainoastaan keinopäällysteisillä pinnoilla.

 • Älä koskaan tee mitään säätöjä moottorin käydessä lukuun ottamatta tilanteita, joissa valmistaja erityisesti suosittelee niiden tekemistä.

 • Käytä laitteen käytön, säätöjen ja korjauksen aikana aina suojalaseja tai silmäsuojia, sillä laite voi singota ilmaan esineitä.

Käyttö

 • Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai alle. Älä milloinkaan mene heittoaukon eteen.

 • Noudata erittäin suurta varovaisuutta käyttäessäsi laitetta hiekoitetuilla ajoväylillä, jalkakäytävillä tai teillä tai ylittäessäsi niitä. Varo piilossa olevia vaaratekijöitä ja liikennettä.

 • Jos laite osuu johonkin kovaan, sammuta moottori, irrota jatkojohto, irrota virta-avain ja tarkasta huolellisesti, että laite ei ole vaurioitunut. Korjaa kaikki vahingoittuneet osat, ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen.

 • Jos laite alkaa täristä epänormaalisti, sammuta moottori ja etsi tärinän syy välittömästi. Tärinä on yleensä merkki ongelmista.

 • Sammuta moottori, irrota avain ja irrota laitteen johto pistorasiasta aina kun poistut käyttäjän paikalta, ennen kuin poistat tukoksia roottorilapakotelosta tai heittosuppilosta ja ennen kuin korjaat, säädät, tarkastat tai kuljetat konetta.

 • Älä suuntaa lumenpoistoa sivullisia kohti.

 • Älä käytä laitetta, jos sen edessä on joku.

 • Kun puhdistat, korjaat tai tarkastat lumilinkoa, sammuta moottori, irrota virta-avain sekä virtajohto ja varmista, että roottorilavat ja kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

 • Noudata erittäin suurta varovaisuutta käyttäessäsi laitetta rinteillä.

 • Älä käytä konetta liukkaalla alustalla suurilla kuljetusnopeuksilla.

 • Ole varovainen, kun peruutat laitetta.

 • Älä koskaan käytä laitetta ilman asianmukaisia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Älä suuntaa heittoa ihmisiä kohti tai alueille, joilla voi aiheutua omaisuusvahinkoja. Pidä lapset ja muut etäällä.

 • Älä ylikuormita laitetta yrittämällä lingota lunta liian nopeasti.

 • Katso taaksesi ja ole varovainen, kun peruutat laitetta.

 • Älä koskaan käytä laitetta, jos näkyvyys on huono tai on liian hämärää. Varo, että jalkasi eivät luista, ja pidä kahvasta kunnolla kiinni. Käytä laitetta kävellen, älä juokse.

 • Kytke teho pois siipipyörästä, kun laitetta kuljetetaan tai kun se ei ole käytössä.

 • Käytä vain Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita.

Tukoksen poisto heittosuppilosta

Yleisimmät lumilinkoon liittyvät tapaturmat tapahtuvat käden koskettaessa heittosuppilon sisällä olevia roottorilapoja. Älä koskaan poista tukosta heittosuppilosta kädelläsi.

Tukoksen poistaminen heittosuppilosta:

 • Pysäytä moottori, irrota virta-avain ja irrota jatkojohto pistorasiasta.

 • Odota 10 sekuntia sen varmistamiseksi, että roottorilavat ovat pysähtyneet.

 • Käytä aina puhdistustyökalua, älä käsiäsi.

Kunnossapito ja varastointi

 • Tarkasta kaikkien kiinnittimien kireys ennen käyttöä, jotta laite pysyy turvallisessa käyttökunnossa.

 • Katso tärkeitä tietoja käyttöoppaasta, kun laite varastoidaan pitemmäksi ajaksi.

 • Pidä turva- ja käyttöohjemerkinnät hyvässä kunnossa ja vaihda ne tarvittaessa.

 • Käytä laitetta vielä muutama minuutti lumen linkoamisen jälkeen, jotta roottorilavat eivät jäädy.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Äänenpaine

Tämän laitteen suurin äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on 83 dB(A). Mittaustulos perustuu samanlaisilla koneilla EN 11201:n mukaisesti tehtyihin mittauksiin.

Ääniteho

Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 98 dB(A). Mittaustulos perustuu samanlaisilla koneilla standardin EN 3744 mukaisesti tehtyihin mittauksiin.

Värinä

Tämän laitteen tärinätaso käsissä on enintään 1,2 m/s². Mittaustulos perustuu samanlaisilla koneilla standardin EN 1033 mukaisesti tehtyihin mittauksiin.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal114-4542
decal114-9034
decal114-9035
decal125-0528
decal119-9841

Käyttöönotto

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Yläkahvan asennus

 1. Irrota kahvan nupit, ovaalipultit ja jousialuslaatat alemmasta kahvasta.

 2. Asenna yläkahva laitteen kahvan alaosaan kahvan nupeilla, jousialuslaatoilla ja ovaalipulteilla kuvan mukaisesti (Kuva 1).

  g013476

  Note: Tarkista, että koneen virtajohto on viety alemman kahvan yli ja kahvakokoonpanon sisäpuolelle.

 3. Kiristä kahvan nupit tiukasti käsin.

 4. Asenna johdon ohjain kahvaan (Kuva 2).

  g287698

Suppilon ohjaustangon asennus

 1. Aseta heittosuppilo siten, että se osoittaa eteenpäin.

  Important: Kohdista heittosuppilon nuoli kotelon nuoleen (Kuva 3).

  g013454
 2. Asenna suppilon ohjaustangon pää alemman kahvan yläosassa olevan kannattimen lovetun reiän läpi (Kuva 4).

  g013477
 3. Poista tarra, joka peittää kotelon takana olevan lovetun reiän (Kuva 5).

  g013453
 4. Tarkista, että suppilon ohjaustangon kahva osoittaa ylöspäin (Kuva 6) ja asenna tanko kotelon takana olevaan lovettuun aukkoon.

  g021775
 5. Työnnä tanko lujasti kotelon takana olevaan lovettuun aukkoon, kunnes se napsahtaa paikalleen.

 6. Siirrä suppilon ohjaustangon kahvaa ja varmista, että se liikkuu samaan suuntaan kuin suppilo (Kuva 7).

  g013457

Käyttö

Laitteen osat

g220753

Important: Tämä laite on tarkoitettu vain ulkona tapahtuvaan kotikäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu sisäkäyttöön, kaupalliseen käyttöön tai teollisuuskäyttöön.

Kytkentä virtalähteeseen

Laitteen polarisoidun pistotulpan (toinen piikki on toista leveämpi) tarkoitus on vähentää sähköiskun vaaraa. Käytä ainoastaan polarisoidulla pistotulpalla varustettua ja UL-listattua (Kanada: CSA-sertifioitu) jatkojohtoa, joka on tarkoitettu ulkokäyttöön. Polarisoitu pistotulppa sopii polarisoituun johtoon vain yhdessä asennossa. Jos pistotulppa ei mene johtoon kokonaan, käännä johto toisinpäin. Jos pistotulppa ei vieläkään sovi, hanki polarisoitu jatkojohto. Jos käytössä on polarisoitu jatkojohto ja jatkojohdon pistotulppa ei mahdu pistorasiaan, käännä pistotulppa toisinpäin. Jos se ei sittenkään mahdu, pätevän sähköteknikon on asennettava oikea pistorasia. Älä muuta laitteen tai jatkojohdon pistotulppaa mitenkään.

Hengenvaara

Jos laite koskettaa veteen käytön aikana, seurauksena saattaa olla hengenvaarallinen sähköisku.

 • Älä käsittele pistotulppaa tai laitetta märin käsin tai kun seisot vedessä.

 • Käytä vain jatkojohtoa, joka soveltuu käytettäväksi ulkona ja kylmässä säässä.

Jatkojohdon pituusJohtimen vähimmäispaksuus (AWG)
7,5 m16
15 m16
30 m16
45 m14

Note: Älä käytä yli 45 metrin pituista jatkojohtoa.

Important: Tarkista säännöllisesti käytön aikana, että jatkojohdon eristyksessä ei ole reikiä tai halkeamia. Älä käytä viallista johtoa. Älä anna johdon kulkea seisovan veden tai märän ruohon läpi.

Note: Jotta jatkojohto ei irtoa käytön aikana, kiinnitä se yläkahvan johtopidikkeeseen ennen kytkemistä laitteeseen (Kuva 9).

g220754

Vaara

Vaurioitunut laitteen virtajohto voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Tarkasta virtajohto huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Jos johto on vaurioitunut, älä käytä laitetta. Laitteen virtajohtoa tai virtakytkintä ei voi vaihtaa, vaan laite on poistettava käytöstä kokonaan.

Moottorin käynnistys ja pysäytys

 1. Käynnistä moottori asettamalla turvalukituksen avain paikalleen, painamalla turvakytkintä ja pitämällä se painettuna ja puristamalla tehon ohjaustanko kahvaan (Kuva 10).

  g017930

  Note: Turvakytkimen voi vapauttaa, kun puristat ja pidät tehon ohjaustankoa kahvaa vasten.

 2. Pysäytä moottori vapauttamalla tehon ohjaustanko.

  Note: Kun pysäytät laitteen lumen linkoamisen jälkeen, irrota myös avain ja jatkojohto.

Heittosuppilon ja suppilon suuntaimen säätö

Säädä heittosuppiloa kääntämällä suppilon ohjaustangon kahvaa haluttuun lumisuihkun suuntaan (Kuva 6 ja Kuva 7).

Säädä suppilon suuntainta (ja samalla lumisuihkun korkeutta) puristamalla liipaisinta ja nostamalla tai laskemalla suppilon suuntainta (Kuva 11).

g013461

Vaara

Jos heittosuppilon ja suppilon suuntaimen välillä on rako, siitä voi sinkoutua lunta ja esineitä käyttäjän suuntaan. Sinkoutuvat esineet voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

 • Älä siirrä suppilon suuntainta liiaksi eteen, jottei sen ja heittosuppilon väliin tule rakoa.

 • Älä säädä suppilon suuntainta, kun tehon ohjaustanko on kytkettynä. Vapauta tehon ohjaustanko ennen suppilon suuntaimen säätöä.

Käyttövihjeitä

Vaara

Jos laite osuu esineeseen, se voi sinkoutua käyttäjän tai sivullisten suuntaan. Sinkoutuvat esineet voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Pidä puhdistettava alue vapaana kaikista esineistä, jotka voivat joutua laitteeseen ja roottorisiipien sinkoamiksi.

 • Tarkista laitteen kunto ennen käyttöä ja varmista, että roottori pyörii vapaasti.

 • Älä päästä lapsia ja lemmikkieläimiä käyttöalueelle.

 • Pidä lingottava alue puhtaana kivistä, leluista ja muista esineistä, jotka voivat joutua roottoriin. Esineet voivat olla lumen peitossa ja niitä voi olla vaikea huomata. Jos laite osuu esineeseen käytön aikana, sammuta laite, irrota jatkojohto, poista esine ja tarkista, että laite ei ole vaurioitunut.

 • Aloita lingottavan alueen käsittely pistorasian läheltä ja työskentele siitä poispäin. Käytä laitetta edestakaisin, mutta ei pistorasian suuntaisesti.

 • Kun käännät laitetta kaistan päässä, astu johdon yli ja käännä laite.

 • Linkoa aina osittain edellisen kaistan päällä ja niin, että lumi linkoutuu myötätuuleen, milloin mahdollista.

  Vaara

  Kun käytät heittosuppilon kahvaa, älä suuntaa heittosuppiloa itseäsi tai sivullisia kohti. Laite voi singota esineitä ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

  Kun käytät heittosuppilon kahvaa, suuntaa heittosuppilo aina itsestä ja sivullisista poispäin.

 • Varmista, että jatkojohto ei osu esteisiin, teräviin esineisiin tai liikkuviin osiin. Älä kisko tai vahingoita johtoa. Tarkista usein, että jatkojohto ei ole vaurioitunut ja aiheuta sähköiskun vaaraa. Jos jatkojohto vaurioituu, se pitää vaihtaa.

 • Talvisissa oloissa ohjauslaitteet ja liikkuvat osat saattavat jäätyä. Tämän takia aina, kun jokin ohjauslaite jäykistyy niin, että sitä on vaikea käyttää, sammuta moottori, irrota jatkojohto ja tarkista, että osat eivät ole jäätyneet. Älä käytä liikaa voimaa yrittäessäsi käyttää jäätyneitä ohjauslaitteita. Vie laite sisätiloihin, jotta ohjauslaitteet sulavat.

 • Kun käytät laitetta, pidä renkaat 2,5 cm irti maasta kallistamalla laitetta eteenpäin. Tämä estää lumen pakkautumisen renkaisiin.

 • Kun olet lingonnut lumen, anna moottorin käydä muutama minuutti, jotta liikkuvat osat eivät jäädy. Pysäytä moottori, odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja poista laitteesta kaikki jää ja lumi. Käännä suppilokampea ympäri useita kertoja, jotta kaikki lumi irtoaa.

Kunnossapito

Important: Sähkötyöt on teetettävä valtuutetussa huoltoliikkeessä.

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Vaara

Jos jatkojohto on kytketty kun laitetta huolletaan, joku saattaa vahingossa käynnistää sen, mistä saattaa seurata vakavia henkilövahinkoja.

Irrota avain ja jatkojohto ennen kuin huollat konetta.

Koneen voitelu

Laitetta ei tarvitse voidella. Laakereiden tehdasvoitelu kestää laitteen käyttöiän.

Työntölevyn vaihto

Työntölevy sijaitsee roottorikotelon pohjalla kuvan mukaisesti (Kuva 12).

g013466
 1. Irrota ruuvi molemmasta työntölevyn sivulevystä (Kuva 13) ja irrota koneen alla olevat kaksi ruuvia (Kuva 14), joilla työntölevy on kiinnitetty koneeseen.

  g013467
  g013469
 2. Irrota ja hävitä vanha työntölevy.

 3. Asenna uusi työntölevy ja kiinnitä se lujasti neljällä aikaisemmin irrotetulla ruuvilla.

Roottorin vaihto

 1. Irrota ruuvit, jotka kiinnittävät oikeanpuoleisen sivulevyn laitteen runkoon (Kuva 15).

  g013463
 2. Irrota roottorin tappi (Kuva 16).

  g013464
 3. Irrota vanha roottori.

 4. Asenna uusi roottori asettamalla roottorin pää kotelon kiinnityskohtaan ja kiertämällä roottoria, kunnes se napsahtaa paikalleen (Kuva 17).

  g013465

  Note: Varmista, että roottorin tapin kiinnitysmutteri pysyy kotelon oikean sisäseinämän syvennyksen aukossa.

  Note: Kotelo joustaa, kun roottori asennetaan.

 5. Kiristä kotelon sivussa oleva pultti.

 6. Asenna oikeanpuoleinen sivulevy ruuveilla, jotka irrotettiin vaiheessa 1.

Huolto

Toro on suunnitellut laitteen siten, että se toimii moitteettomasti vuosien ajan. Jos konetta on huollettava, toimita se valtuutettuun Toro-huoltoliikkeeseen.

Kaksoiseristetyt laitteet

Kaksoiseristetyissä laitteissa käytetään maadoituksen sijaan kahta eristysjärjestelmää. Kaksoiseristettyjen laitteiden mukana ei toimiteta maadoitusvälineitä, eikä niihin saa lisätä maadoitusta. Kaksoiseristettyjen laitteiden huoltaminen edellyttää äärimmäistä tarkkuutta ja järjestelmän tuntemusta, ja se on jätettävä valtuutetun Toro-huoltoliikkeen koulutetun huoltohenkilökunnan tehtäväksi. Kaksoiseristettyjen laitteiden varaosien on oltava täsmälleen samanlaisia kuin alkuperäiset osat. Kaksoiseristetyssä laitteessa on merkintä ”Double Insulation” tai ”Double Insulated”. Laitteessa voi olla myös merkki Graphic (neliö neliön sisällä).

Tuotetiedot

Kotelossa on malli- ja sarjanumerotarra. Yhteydenotoissa ja varaosia tilattaessa on mainittava tarraan merkityt numerot.

Varastointi

 1. Käytä laitetta muutaman minuutin ajan ja pyyhi sulanut lumi pois.

 2. Irrota avain ja jatkojohto laitteesta.

 3. Tarkista huolellisesti, että jatkojohto ei ole kulunut tai vaurioitunut. Vaihda se, jos se on kulunut tai vaurioitunut.

 4. Tarkasta huolellisesti, että laitteessa ei ole kuluneita, löystyneitä tai vahingoittuneita osia. Lisätietoja korjauksesta ja osien vaihdosta saa valtuutetusta huoltoliikkeestä.

 5. Säilytä jatkojohto laitteen yhteydessä.

 6. Varastoi laite puhtaassa ja kuivassa tilassa.