Въведение

Тази машина представлява самоходна косачка за трева с режещ барабан със спираловидни остриета, предназначена за употреба от професионални наемни оператори за приложения с търговска цел. Основното ѝ предназначение е за косене на трева в добре поддържани тревни площи в паркове, голф игрища, спортни терени и площи с търговско предназначение. Не е предназначена за кастрене на храсти, косене на трева и друга растителност покрай пътища или за приложения в селското стопанство.

Important: За максимална безопасност, производителност и правилно функциониране на машината, внимателно прочетете и разберете съдържанието на това Ръководство за оператора“. Неспазването на тези инструкции за експлоатация или липсата на подходящо обучение могат да доведат до нараняване. За повече информация относно безопасни работни практики, включително съвети за безопасност и материали за обучение, посетете www.Toro.coм.

Във всички случаи, когато се нуждаете от сервизно обслужване, от оригинални резервни части на Тoro, или от допълнителна информация, свържете се с упълномощен дилър на Тoro, като не забравите да укажете модела и серийните номера на Вашия продукт. Моделът и серийните номера са разположени върху табелка върху задната рама. Запишете номерата в предвиденото за целта място.

Important: За достъп до данни за гаранцията, резервни части и друга информация за продукта можете с Вашето мобилно устройство да сканирате QR кода (ако има) върху стикера със серийния номер.

g235302

В това ръководство потенциалните опасности са обозначени със съобщения за безопасност и предупредителен символ за опасност (Фигура 2), сигнализиращ опасност, която може да доведе до сериозно нараняване или смърт при неспазване на препоръчаните предпазни мерки.

g000502

За подчертаване на информацията в настоящото ръководство се използват 2 думи. Важна информация привлича вниманието върху специална техническа информация и Забележка, която набляга на общата информация, заслужаваща специално внимание.

Настоящият продукт отговаря на всички действащи европейски директиви. За подробна информация, моля, вижте Декларацията за съответствие (ДЗС) на конкретния продукт.

Употребата или експлоатацията на двигателя върху земя, покрита с гора, храстовидна растителност или трева, се смята за нарушение на Кодекса на обществените ресурси на Калифорния, точка 4442 или 4443, освен ако двигателят не е оборудван със система за искрогасене, както е дефинирано в точка 4442, поддържан в ефективно работно състояние, или ако двигателят е конструиран, оборудван и поддържан за предотвратяване на пожар.

Приложеното Ръководство за собственика на двигателя се доставя за предоставяне на информация за Агенцията за защита на околната среда на САЩ (EPA) и Съвета за въздушни ресурси на Калифорния, поддръжката и гаранцията. Резервни части могат да бъдат поръчвани чрез производителя на двигателя.

Когато с тази машина се работи в места с надморска височина между 1,500 и 2,400 м, се изисква комплект за увеличена надморска височина. Обърнете се към Вашия упълномощен дилър на Тoro.

Внимание

КАЛИФОРНИЯ

Предупреждение за поправка 65 в конституцията

Изгорелите газове от двигателя на този продукт съдържат химикали, признати от щат Калифорния като причинители на рак, вродени пороци и други вреди на възпроизводството.

Използването на този продукт може да доведе до излагане на химикали, признати от щата Калифорния като причиняващи рак, вродени заболявания или репродуктивни проблеми.

Безопасност

Тази машина е проектирана в съответствие с EN ISO 5395:2013 и ANSI B71.4-2017 и отговаря на изискванията на тези стандарти, когато добавите комплекта за присъствие на оператор и необходимите стикери.

Обща безопасност

Продуктът е способен да ампутира ръце и крака, както и да изхвърли обекти. Винаги спазвайте всички инструкции за безопасност за предотвратяване на сериозно нараняване.

Използването на продукта за цели, различни от неговото предназначение, може да бъде опасно за Вас и за странични лица.

 • Прочетете и разберете съдържанието на това Ръководство за оператора“ преди да стартирате машината.

 • Не поставяйте ръцете или краката си в близост до движещите се компоненти на машината.

 • Не работете с машина без всички предпазители или без защитните устройства за безопасност, поставени на местата им и работещи на машината.

 • Стойте далеч от всеки отвор за разтоварване. Дръжте страничните лица на безопасно разстояние от машината.

 • Дръжте децата далеч от работния участък. Никога не допускайте деца да боравят с машината.

 • Преди обслужване, зареждане с гориво или отпушване на машината спрете машината и изключете двигателя.

Неправилната употреба или поддръжка на тази машина може да доведе до наранявания. За намаляване на потенциалната опасност от нараняване спазвайте следните инструкции за безопасност и винаги обръщайте внимание на предупредителния символ за опасност, който обозначава Внимание“, Предупреждение“ или Опасност“ – инструкции, свързани с личната безопасност. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване или смърт.

В ръководството можете да откриете допълнителна информация за безопасността, там където е необходима.

Етикети с указания за безопасност и инструкции

Graphic

Етикетите с предупреждения и инструкции за безопасност са лесно видими за оператора и са разположени в близост до всеки потенциално опасен участък. Заменяйте повредените или липсващи стикери.

decal93-9356
decal93-7346
decal93-6085
decal93-8064
decal115-1720
decal133-8062
decal120-2727
decal125-5245
decal130-8322
decal120-2769
decal120-2761

Настройка

Note: Определете лявата и дясната страни на машината спрямо нормалното работно положение.

Монтиране и регулиране на ръкохватката

Части, необходими за тази процедура:

Ръкохватка1
Кабелна връзка4

Монтиране на ръкохватката

 1. Свалете болтовете (5/16 инча), контрагайките, щифтовете с пръстен и шплентовете, които закрепват долната част на рамената на ръкохватката към всяка страна на машината (Фигура 3).

  g240399
 2. Свалете болтовете (⅜ инча), шайбите и контрашайбите от монтажните щифтове от всяка страна на машината (Фигура 3).

 3. Прекарайте краищата на ръкохватката през отворите в рамената на ръкохватката и изравнете отворите с монтажните щифтове (Фигура 3).

 4. Стиснете краищата на ръкохватката навътре и ги монтирайте върху монтажните щифтове (Фигура 4).

  g240404
 5. Закрепете ръкохватката върху монтажните щифтове с болтовете (⅜ инча), шайбите и контрашайбите, които демонтирахте преди това (Фигура 4).

 6. Използвайте болтовете (5/16 инча), контрагайките, шплентовете и щифтовете с пръстен, които демонтирахте преди това, за да закрепите рамената на ръкохватката към задната част на рамата (Фигура 3).

 7. Закрепете кабелите и кабелния сноп към ръкохватката, като използвате кабелните връзки (Фигура 5).

  g017590

Регулиране на ръкохватката

За тази процедура направете справка с Фигура 6.

g240512
 1. Свалете шплентовете от щифтовете с пръстен от всяка страна на машината.

 2. Поддържайки ръкохватката, извадете щифтовете с пръстен от всяка страна и вдигнете или спуснете ръкохватката в желаното положение за работа.

 3. Монтирайте щифтовете с пръстен и шплентовете.

Монтиране на стойката

Само за моделите 04054 и 04056

Части, необходими за тази процедура:

Възел на стойката1
Пружина1

Note: Машината се доставя с хлабаво монтирани крепежни елементи върху възела на стойката.

 1. Само за модела 04056 – свържете пружинния щифт към дясната страна на стойката (Фигура 7) с предоставените болт, шайба и фланцова гайка.

  g017948
 2. Закачете пружината в отвора в скобата за пружината и към пружинния щифт като изравните стойката с монтажните отвори в задната рама (Фигура 8).

  g007594
 3. Монтирайте стойката към всяка страна на рамата с болт, контрашайба, дистанционна втулка, плоска шайба и контрагайка (Фигура 8).

 4. Разположете дистанционната втулка в монтажния отвор на стойката.

Монтиране на осите на транспортното колело

Само за моделите 04055 и 04056

Части, необходими за тази процедура:

Ос на дясното колело1
Ос на лявото колело1
 1. Натиснете стойката надолу с крак и издърпайте ръкохватката, за да поддържате машината върху стойката.

 2. Нанесете лепило за резба по резбите на осите на колелата.

 3. Завийте оста на дясното колело върху задвижващата планшайба от дясната страна на машината (Фигура 9).

  Note: Оста на дясното колело е с лява резба.

  g007595
 4. Затегнете осите до въртящ момент 88 до 101 N∙m.

 5. Повторете стъпките 2 до 4, за да монтирате оста на лявото колело към лявата страна на машината.

Монтиране на транспортните колела

Опция

Части, необходими за тази процедура:

Транспортно колело2
 1. Натиснете стойката надолу с крак и издърпайте ръкохватката, за да поддържате машината върху стойката.

 2. Плъзнете колелото върху оста.

 3. Отместете скобата за закрепване на колелото на разстояние от центъра на колелото, за да може то да се плъзне навътре върху оста (Фигура 10).

  g017591
 4. Въртете колелото напред и назад, докато се плъзне докрай върху оста и закрепващата скоба се закрепи в жлеба върху оста.

 5. Повторете процедурата за противоположната страна на машината.

 6. Напомпайте гумите до налягане 0,83 до 1,03 бар.

 7. Внимателно спуснете машината от стойката.

Поставяне на етикети със CE маркировка

Части, необходими за тази процедура:

Стикер за година на производство1
Стикер със СЕ маркировка1

Ако използвате машината в страна, спазваща съответствие със стандартите CE, поставете стикера за година на производство и стикера със СЕ маркировка до табелката със серийния номер; вижте Фигура 11.

g235301

Монтиране на коша за трева

Части, необходими за тази процедура:

Кош за трева1

Хванете коша за горния ръб и го плъзнете върху монтажните пръти за коша (Фигура 12).

g007609

Note: Само модел 04056 – Когато регулирате режещия апарат до по-голяма височина на рязане, можете да спуснете коша като извадите всеки монтажен прът за коша и го монтирате в противоположната страна на машината.

Разработване на машината

За периода на разработване са нужни само 8 часа косене.

Първите няколко часа работа са критични за осигуряване на бъдещата надеждна работа на машината. Трябва внимателно да следите работата на машината, така че и най-малки затруднения, които може да предизвикат големи проблеми, да бъдат забелязани и отстранени. По време на първите няколко часа работа, проверявайте машината често за признаци на протичане на масло, разхлабени крепежи или други отклонения от нормалната работа.

Вижте ръководството за притежателя на двигателя за препоръчителния период за смяна на маслото и за процедурите за поддръжката.

Преглед на продукта

g232664
g017592

Лост за движение

Лостът за движение (Фигура 14) се намира в предната дясна страна на таблото за управление. Той има 2 положения: NEUTRAL (Неутрално) и FORWARD (Напред). При преместване на лоста напред се задейства задвижването за движение.

Орган за регулиране на газта

Органът за регулиране на газта (Фигура 14) се намира в задната дясна страна на таблото за управление. Лостът е свързан към свързващата лостова система за газта в карбуратора и я задейства. Вижте Технически данни за оборотите на двигателя.

Превключвател On/Off (Включено/Изключено)

Превключвател On/Off (Включено/Изключено) (Фигура 14) се намира в горната част на таблото за управление. Преместете превключвателя в положението ON (Включено), за да стартирате двигателя и в положението OFF (Изключено), за да го изгасите.

Работна спирачка

Работна спирачка (Фигура 15) се намира в горната предната лява страна на таблото за управление. Можете да използвате спирачката за забавяне на оборотите на двигателя или за спиране.

g016976

Ръчна (паркинг) спирачка

Ръчната спирачка (Фигура 16) се намира в основата на работната спирачка. Задействайте докрай работната спирачка и натиснете регулатора на ръчната спирачка да застане върху щифта за ръчната спирачка. Задействайте работната спирачка, за да се освободи ръчната спирачка. Трябва да освободите спирачката, преди задействане на задвижването за движение.

g016977

Орган за контрол на присъствието на оператор

Опция

Ако е предвиден в оборудването, органът за контрол на присъствието на оператор (Фигура 14) се намира отзад на ръкохватката. Натиснете органа за контрол на присъствието на оператор към ръкохватката. Трябва да задействате органа за контрол на присъствието на оператор, преди преместване на лоста за движение. Ако освободите органа за контрол на присъствието на оператор, двигателят се изключва.

Лост за задвижването на барабана

Лостът за задвижването на барабана (Фигура 17) се намира в предния десен ъгъл на машината. Лостът има 2 положения:

 • ENGAGE (Задействане) – преместете лоста напред, за да задействате барабана.

 • DISENGAGE (Освобождаване) – преместете лоста назад, за да освободите барабана.

g016978

Лост за дроселната клапа

Лостът за дроселната клапа (Фигура 18) се намира в предната лява част на двигателя. Лостът има 2 положения: RUN (Работа) и CHOKE (Дроселиране). Придвижете лоста в положение CHOKE (Дроселиране), когато стартирате студен двигател. След стартиране на двигателя, придвижете лоста в положение RUN (Работа).

g024364

Кранче за спиране на притока на гориво

Кранчето за спиране на притока на гориво (Фигура 18 и Фигура 19) се намира в предната лява част на двигателя до лоста за дроселната клапа. Лостът има 2 положения: CLOSED (Затворено) и OPEN (Отворено). Придвижете лоста в положение CLOSED (Затворено), когато съхранявате или транспортирате машината. Отворете кранчето, преди стартиране на двигателя като обърнете лостчето надолу.

g196011

Ръкохватка за ръчно пускане

Дръпнете ръкохватката за ръчно пускане (Фигура 20), за да стартирате двигателя.

g027896

Стойка

Стойката (Фигура 20) е монтирана в задната част на машината. Използвайте стойката, когато монтирате или сваляте транспортните колела или режещия апарат.

 Модел 04054Модел 04055Модел 04056
Широчина84 см91 см104 см
Височина114 см114 см122 см
Дължина с поставен кош122 см122 см150 см
Нетно тегло (с кош и ролка Wiehle; без колела или оформящ барабан)97 кг100 кг105 кг
Ширина на откоса46 см53 см66 см
Височина на рязане1,6 мм до 31,8 мм1,6 мм до 31,8 мм3,1 мм до 31,7 мм
Откос3,3 мм4,3 мм5,8 мм
Обороти на двигателяниски на празен ход: 1,565 ±150 об./мин; високи на празен ход: 3,375 ±100 об./минниски на празен ход: 1,565 ±150 об./мин; високи на празен ход: 3,375 ±100 об./минниски на празен ход: 1,565 ±150 об./мин; високи на празен ход: 3,375 ±100 об./мин

Приставки/аксесоари

Налични са одобрени от Toro приставки и аксесоари за използване с машината, за да се подобрят и разширят възможностите й. Свържете се с упълномощен сервизен дилър или упълномощен дистрибутор на Toro, или посетете www.Toro.com за списък с всички одобрени приставки и аксесоари.

За гарантиране на оптимална работа и непрекъснато сертифициране на машината за безопасност, използвайте само оригинални резервни части и принадлежности от Toro. Резервни части и принадлежности, произведени от други производители, могат да бъдат опасни, а тяхната употреба може да анулира гаранцията на продукта.

Действие

Note: Определете лявата и дясната страни на машината спрямо нормалното работно положение.

Преди започване на работа

Мерки за безопасност преди започване на работа

Обща безопасност

 • Паркирайте машината на равна повърхност; задействайте паркинг спирачката; изключете двигателя; извадете контактния ключ и изчакайте всички движещи се части да спрат, преди да напуснете машината.

 • Никога не допускайте работа или обслужване на машината от деца или персонал без необходимото обучение. Местните наредби могат да ограничават възрастта на оператора. Собственикът носи отговорност за обучението на всички оператори и механици.

 • Запознайте се с начините за безопасна експлоатация на оборудването, органите за управление на оператора и предупредителните обозначения за безопасност. Научете как бързо да спирате машината.

 • Проверете дали органите за контрол на присъствието на оператор (ако има), защитните превключватели и щитове са прикрепени и изправни. Не работете с машината, ако те не функционират правилно.

 • Проверете участъка, в който ще използвате машината, и отстранете всички обекти, които може да пречат на работата на машината или да бъдат изхвърлени от нея.

 • Извършете оценка на терена, за да определите дали за безопасно извършване на работата са необходими принадлежности и приставки.

Безопасност на горивото

 • Бъдете изключително внимателни при боравене с гориво. То е изключително запалимо, а па́рите му са експлозивни

 • Гасете всички цигари, пури, лули и други източници, които могат да предизвикат запалване.

 • Не сваляйте капачката за гориво и не доливайте гориво в резервоара, докато двигателят работи или е горещ.

 • Не доливайте или източвайте гориво в затворени помещения.

 • Не съхранявайте машината или контейнер за гориво на места с открит пламък, искри или където има индикаторни лампи от типа на използваните в бойлери или други уреди.

 • Ако разлеете гориво, не опитвайте да стартирате двигателя, избягвайте създаване на източници на запалване, докато горивните пари не се разпръснат.

Ежедневно техническо обслужване

Изпълнете процедурите за ежедневно обслужване; вижте Контролна карта за ежедневно обслужване.

Проверка на нивото на маслото на двигателя

Проверявайте нивото на маслото на двигателя преди всяка употреба или на всеки 8 часа работа, вижте Проверка на нивото на маслото на двигателя.

Спецификации на горивото

Вместимост на горивния резервоар: 2,7литра

Препоръчително гориво: безоловен бензин с октаново число 87 или по-високо (метод за определяне на числото(R+M)/2)

Етанол: Приема се използване на бензин с до 10 % етанол (газьол) или 15 % MTBE (метил-третичен-бутил-етер) по обем. Етанол и MTBE не е едно и също. Бензин с 15 % етанол (E15) по обем не е одобрен за използване.

 • Никога не използвайте бензин, съдържащ повече от 10 % етанол по обем, като E15 (съдържа 15 % етанол), E20 (съдържа 20 % етанол) или E85 (съдържа до 85 % етанол).

 • Не използвайте бензин, съдържащ метанол.

 • Не съхранявайте гориво в резервоара за гориво или съдове за гориво през зимата, освен ако не използвате стабилизатор за гориво.

 • Не добавяйте масло в бензина.

 • За най-добри резултати използвайте само чисто, прясно гориво на не повече от 30 дни.

 • Използването на неодобрен бензин може да причини проблеми с ефективността и/или повреда на двигателя, която може да не се покрива от гаранцията.

Зареждане на резервоара за гориво

Опасност

При определени условия горивото е изключително запалимо и силно експлозивно. Пожар или експлозия на гориво може да предизвика изгаряния на Вас или други лица и да причини щети на имущество.

 • Зареждайте резервоара за гориво навън, на открито, когато двигателят е изключен и студен. Избършете всякакво разлято гориво.

 • Никога не пълнете горивния резервоар вътре в затворено ремарке.

 • Не пълнете докрай горивния резервоар. Налейте гориво в резервоара, докато нивото достигне 6 до 13 мм под долния край на гърловината за пълнене. Празното пространство в горивния резервоар позволява на горивото да се разширява.

 • Никога не пушете по време на работа с гориво и стойте далеч от открит пламък или от ситуации, когато горивните пари могат да бъдат възпламенени от искра.

 • Съхранявайте горивото в одобрен за целта съд за гориво и далеч от досег с деца. Никога не се запасявайте с гориво за повече от 30 дни.

 • Не работете, ако цялата изпускателната система не е на мястото си и в нужното работно състояние.

Опасност

При определени условия по време на зареждане с гориво може да има разряди на статично електричество, чийто искри може да възпламенят горивните пари. Пожар или експлозия на гориво може да предизвика изгаряния на Вас или други лица и да причини щети на имущество.

 • Преди да ги пълните, винаги разполагайте съдовете върху земята и далече от Вашето превозно средство.

 • Не пълнете съдове за гориво вътре в превозно средство, или върху камион или ремарке, защото подови настилки или пластмасова обшивка на каросерията могат да изолират съда и да попречат на разреждането на статичното електричество.

 • Когато е подходящо, сваляйте оборудването от камиона или ремаркето и наливайте гориво в тях, докато са върху земята. Ако това не е възможно, наливайте горивото в такова оборудване с преносим съд, а не чрез пистолет за пълнене.

 • Ако се налага да използвате пистолет за пълнене, през цялото време го дръжте в контакт с борда на горивния резервоар или гърлото на контейнера, докато не приключите с пълненето.

Внимание

Горивото е вредно за здравето и може да има фатални последствия при поглъщане. Излагане на парите му продължително време може да предизвика сериозно увреждане или заболяване.

 • Избягвайте да вдишвате парите дълго време.

 • Дръжте лицето си далече от пистолета за пълнене и резервоара за гориво, или отвора за бутилката за кондиционера.

 • Избягвайте контакт с кожата; измивайте пръските със сапун и вода.

 1. Почистете около капачката на резервоара за гориво и я свалете от резервоара (Фигура 21). Зареждайте резервоара за гориво до ниво, не по-високо от долната част на филтриращата цедка.

  Important: Не препълвайте резервоара с гориво.

  g017594
 2. Сложете капачката на резервоара за гориво и я избършете пръските от гориво.

Регулиране на машината според условията на тревното покритие

Използвайте следната таблица, за да регулирате машината по такъв начин, че да е регулирана според условията на тревното покритие.

Таблица за настройка на режещия апарат на косачка за трева
Рейки: Стандартна и доставяна като опция
Номер на частОписаниеКосачкаИнтензивностКоментари
120-2682-03СтандартнаGreensmaster 800НамаленаСтандартна Greensmaster 800
112-9281-01Стандартна Greensmaster 1000НамаленаСтандартна Greensmaster 1000
112-9279-03Интензивна Greensmaster 1000Повишена 
112-9280-01Стандартна Greensmaster 1600НамаленаСтандартна Greensmaster 1600
110-9278-03Интензивна Greensmaster 1600Повишена 
 
Неподвижни ножове: Стандартни и доставяни като опция
Номер на частОписаниеКосачкаДиапазон на височина на рязанеКоментари
98-7261MicrocutGreensmaster 8001,57 – 3,1 мм 
117-1530EdgeMax MicrocutGreensmaster 8001,57 – 3,1 ммСтандартна Greensmaster 800
98-7260TournamentGreensmaster 8003,1 – 6,0 мм 
117-1532EdgeMax TournamentGreensmaster 8003,1 – 6,0 ммЗабавено износване
110-2300Extended MicrocutGreensmaster 8001,57 – 3,1 ммНамалена интензивност
110-2301Нисък откосGreensmaster 8006,0 мм и повече 
93-4262MicrocutGreensmaster 10001,57 – 3,1 мм 
115-1880EdgeMax MicrocutGreensmaster 10001,57 – 3,1 ммСтандартна Greensmaster 1000
93-4263TournamentGreensmaster 10003,1 – 6,0 мм 
115-1881EdgeMax TournamentGreensmaster 10003,1 – 6,0 ммЗабавено износване
93-4264Нисък откосGreensmaster 10006,0 мм и повече 
108-4303Extended MicrocutGreensmaster 10001,57 – 3,1 ммНамалена интензивност
112-9275MicrocutGreensmaster 1600По-малко от 3,1 мм 
94-5885TournamentGreensmaster 16003,1 – 6,0 мм 
104-2646Висок откосGreensmaster 16006,0 мм и повечеЗа стартови площадки
93-9015Нисък откосGreensmaster 16006,0 мм и повечеСтандартна Greensmaster 1600
117-1548Edgemax MicrocutGreensmaster 16001,52 до 3,1 ммСтандартна Greensmaster 1610 със забавено износване
Ролки: Стандартни и доставяни като опция
Номер на частОписаниеКосачкаДиаметър/МатериалКоментари
99-6240Тясна ролка WiehleGreensmaster 80050,8 мм, от алуминийСтандартна, с отстояние 5,08 мм
99-6241Тясна ролка WiehleGreensmaster 100050,8 мм, от алуминийСтандартна, с отстояние 5,08 мм
88-6790Широка ролка WiehleGreensmaster 100050,8 мм, от алуминийЗа по-дълбоко проникване, с отстояние 10,92 мм
104-2642Цяла ролкаGreensmaster 100050,8 мм, от стоманаЗа по-малко проникване
71-1550Ролка WiehleGreensmaster 100050,8 мм, от чугунЗа по-дълбоко проникване, с отстояние 10,92 мм
93-9045Ролка WiehleGreensmaster 100063,5 мм, от алуминийШирина 609,6 мм
52-3590Щампована ролкаGreensmaster 100063,5 мм, от алуминий 
93-9039Тясна ролка WiehleGreensmaster 160063,5 мм, от алуминийСтандартни
95-0930Цяла ролкаGreensmaster 160063,5 мм, от стоманаЗа по-малко проникване
Таблица за откоса на самоходни косачки за трева с неподвижна глава
МоделСтандартниКомплект за откос 65 – 9000Комплект за движение 115 – 1886Комплекти за откос и движение
Стандартен барабан Доставян като опция барабанСтандартен барабанДоставян като опция барабанСтандартен барабанДоставян като опция барабанСтандартен барабанДоставян като опция барабан
0405414–остриета3,3 мм11–остриета4,1 мм 14–остриета4,8 мм11–остриета6,4 мм 14–остриета3,0 мм11–остриета3,8 мм 14–остриета4,3 мм11–остриета5,6 мм 
0405511–остриета4,1 мм14–остриета3,3 мм8–остриета5,8 мм11–остриета6,4 мм14–остриета4,8 мм8–остриета8,6 мм11–остриета3,8 мм14–остриета3,0 мм8–остриета5,1 мм11–остриета5,6 мм14–остриета4,3 мм8–остриета7,6 мм
040568–остриета5,8 мм11–остриета4,1 мм 8–остриета8,6 мм11–остриета6,4 мм 8–остриета5,1 мм11–остриета3,8 мм 8–остриета7,6 мм11–остриета5,6 мм 
Скорост на движение5,39 км/ч4,80 км/ч

Проверка на функционирането на блокировката за безопасност

Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете функционирането на превключвателя на блокировката.
 • Предупреждение

  Ако блокиращите превключватели за безопасност са прекъснати или повредени, машината може да заработи неочаквано, с което да предизвика нараняване.

  • Не възпрепятствайте работата на блокиращите превключватели.

  • Ежедневно проверявайте функционирането на блокиращите превключватели и заменете всички повредени превключватели, преди да започнете работа с машината.

  1. Натиснете стойката надолу с крак и издърпайте ръкохватката нагоре и назад, за да повдигнете колелата над земята.

  2. Поставете лоста за движение в положение ENGAGE (Задействане) и органите за управлението на двигателя - в положение за стартиране.

  3. Опитайте да стартирате двигателя.

   Двигателят не трябва да се стартира. Ако двигателят се стартира, блокиращият превключвател се нуждае от обслужване. Отстранете този проблем, преди да работите с машината. Вижте Обслужване на превключвателя движение – блокировка

  4. Внимателно вдигнете ръкохватката, за да освободите стойката.

  Транспортиране на машината до обекта

  Транспортиране на машината с използване на колелата за транспортиране

  Използвайте колелата за транспортиране, за да транспортирате машината на кратко разстояние.

  1. Монтирайте транспортните колела; вижте Монтиране на транспортните колела

  2. Уверете се, че органите за управление на движението и задвижването на барабана са в положение NEUTRAL (Неутрално).

  3. Стартирайте двигателя; вижте Стартиране на двигателя

  4. Поставете органа за управление на газта на SLOW (Бавно), вдигнете предната част на машината, постепенно задействайте задвижването за движение и бавно увеличавайте оборотите на двигателя.

  5. Регулирайте газта за работа на косачката с желаната скорост на движение и транспортирайте машината до нужното място.

  Транспортиране на машината с използване на ремарке

  Използвайте ремарке, за да транспортирате машината на значително разстояние. Проявете внимание, когато натоварвате или разтоварвате машината на/от ремаркето.

  1. Внимателно придвижете машината върху ремаркето.

  2. Спрете двигателя, задействайте ръчната спирачка и завъртете кранчето за горивото в положение OFF (Изключено).

  3. Завържете стабилно машината към ремаркето.

  Note: Можете да използвате ремаркето Toro Trans Pro за транспортиране на машината. За инструкции за натоварване върху ремаркето вижте Ръководство за оператора за Вашето ремарке.

  Important: Не пускайте двигателя по време на транспортиране върху ремарке, защото машината може да се повреди.

  Преместване на машината

  • Проявете внимание, когато натоварвате или разтоварвате машината на/от ремарке или камион.

  • Използвайте широка рампа, когато натоварвате машината на ремарке или камион.

  • Закачете стабилно машината.

  Сваляне на транспортните колела

  1. Върнете лоста за управление на движението в положение NEUTRAL (Неутрално), газта в положение SLOW (Бавно) и изключете двигателя.

  2. Натиснете стойката надолу с крак и дърпайте опората на ръкохватката, докато стойката се завърти напред, над центъра.

  3. Свалете транспортните колела като избутате закрепващите скоби на колелата навън от жлебовете на шестостенната ос.

  4. Внимателно спуснете машината от стойката като бавно я бутате напред или чрез вдигане на долната опора на ръкохватката, позволявайки на стойката да отскочи назад към положението за STORAGE (Съхранение).

  По време на работа

  Мерки за безопасност по време на работа

  Обща безопасност

  • Собственикът/операторът е в състояние да предотврати и носи отговорност за произшествия, които могат да причинят телесно нараняване или имуществени щети.

  • Носете подходящо облекло, включително защита на очите; дълги панталони; устойчиви на хлъзгане, солидни обувки; и средства за защита на слуха. Завържете дългите коси, обтегнете висящите дрехи и не носете свободно висящи бижута.

  • Заостряйте вниманието си, когато работите с машината. Не се ангажирайте с дейности, които ще Ви разсейват, в противен случай може да възникне телесно нараняване или имуществени щети.

  • Не работете с машината, когато сте болни, уморени или под въздействието на алкохол или лекарства/опиати. Дръжте страничните лица, особено малките деца, далеч от работния участък. Ако в участъка влезе човек, изключете двигателя.

  • Никога не пускайте двигателя в затворено помещение, в което отработените газове може да се събират.

  • Работете с машината само при добра видимост и при добри климатични условия. Не работете с машината, когато има риск от светкавици.

  • Преди да запалите двигателя, изключете съединителите на всички режещи приставки, превключете на неутрална предавка и задействайте ръчната спирачка.

  • Внимавайте за дупки, коловози, издатини, камъни или други скрити опасности. При неравен терен е възможна злополука вследствие на подхлъзване и падане.

  • Бъдете много внимателни, когато се приближавате към завои без видимост, храсти, дървета или други обекти, затрудняващи видимостта.

  • Винаги оставайте в работното положение (зад ръкохватката), когато стартирате машината и работите с нея.

  • Уверете се, че кошът за трева е на мястото си, докато се движите. Изключвайте двигателя, преди да изпразвате коша.

  • Никога не оставяйте работещата машина без наблюдение.

  • Не докосвайте двигателя, ауспуха, или изпускателната тръба, докато двигателят работи или скоро след спирането му, тъй като тези участъци може да са достатъчно нагорещени, за да причинят изгаряне.

  • Спирайте двигателя и изключвайте задвижването на режещия апарат в следните ситуации:

   • Преди зареждане с гориво

   • Преди почистване на задръствания

   • Преди сваляне на коша за трева

   • Преди проверка, почистване или обслужване на режещия апарат

   • След удар в чужд обект или при възникване на необичайна вибрация. Проверете режещия апарат за повреди и извършете ремонт, преди да стартирате и работите с машината

   • Преди напускане на работното положение

  • Изключвайте задвижването на режещия апарат по време на транспортиране или когато машината не се използва.

  • При пресичане на пътища или в близост до тях, внимавайте за преминаващия трафик.

  • Винаги спирайте режещите ножове, когато не косите.

  • Не променяйте настройката на регулатора на двигателя и не принуждавайте двигателят да работи на високи обороти. Работа на двигателя на прекомерни обороти може да повиши опасността от телесно нараняване.

  • Използвайте само принадлежности и приставки, които са одобрени от дружеството Toro®.

  Безопасност при работа по склон

  • Склоновете са основен фактор, свързан със загуба на управление и случаи на преобръщане, което може да доведе до тежки наранявания или смърт. Операторът отговаря за безопасната експлоатация по наклон. Върху всеки склон работата с машината изисква особено внимание.

  • Оценявайте условията на обекта, за да определите дали наклонът е безопасен за работа с машината, включително извършвайте оглед на обекта. Винаги се осланяйте на здравия разум и добрата преценка при извършване на този оглед.

  • Прегледайте посочените по-долу инструкции за управление на машината по склон и прегледайте условията, при които ще работите с машината, за да определите дали е възможно да работите с машината в условията на дадения ден и на дадения обект. Промените в терена могат да доведат до промяна в работата на машината върху склона.

   • Избягвайте стартиране, спиране или завиване с машината върху склонове. Избягвайте внезапни промени в скоростта или посоката. Завивайте бавно и постепенно.

   • Не работете с машината при каквито и да било условия, в които съществува опасност от загуба на сцепление, управление или стабилност.

   • Отстранете или маркирайте препятствия като канавки, дупки, коловози, издатини, камъни или други скрити опасности. Високата трева може да скрие препятствията. Неравният терен може да обърне машината.

   • Имайте предвид, че работата на машината върху влажна трева, напречен наклон или по нанадолнище може да предизвика загуба на сцепление на машината. Загубата на сцепление може да доведе до плъзгане и невъзможност за спиране и завиване.

   • Внимавайте изключително много, когато работите с машината близо до свлачища, канавки, насипи, водни или други опасности. Машината може внезапно да се преобърне, ако загуби част от сцеплението си при преминаване през ръб или ръбът поддаде. Поддържайте безопасна зона между машината и всяка потенциална опасност.

   • Идентифицирайте опасностите в основата на склона.

  Стартиране на двигателя

  Note: За илюстрации и описания на органите за управление, цитирани в този раздел, вижте Органи за управление.

  Note: Уверете се, че кабелът за свещта и свързан с нея.

  1. Уверете се, че лостовете за управление на движението и задвижването на барабана са в положение DISENGAGE (Освобождаване).

   Note: Двигателят няма да се стартира, ако лостът за управление на движението е в положение ENGAGED (Задействано).

  2. Уверете се, че кранчето за спиране на притока на гориво е отворено.

  3. Превключете ключа Вкл./Изкл. в положение ON (Включено).

  4. Придвижете лоста за газта в положение FAST (Бързо).

  5. Придвижете лоста за дроселната клапа в положение по средата между положенията CHOKE (Дроселиране) и RUN (Работа), когато стартирате студен двигател.

   Note: Може да не се изисква използване на дроселната клапа, когато стартирате топъл двигател.

  6. Дръпнете ръкохватката за ръчно пускане, докато усетите зацепване, след което я дръпнете рязко, за да стартирате двигателя.

   Important: Не издърпвайте въжето докрай или да излезе от ръкохватката за ръчно пускане, по време на дърпането въжето може да се скъса или механизмът за ръчно пускане да се повреди.

  7. Придвижете лоста за дроселната клапа в положение RUN (Работа), когато двигателят загрее.

  Изгасяне на двигателя

  1. Придвижете органите за управление на движението и задвижването в положение DISENGAGE (Освобождаване).

  2. Придвижете лоста за газта в положение SLOW (Бавно).

  3. Превключете ключа Вкл./Изкл. в положение OFF (Изключено).

  4. Затворете кранчето за спиране на притока на гориво, преди да съхранявате или транспортирате машината

  Съвети за ползване

  Important: Окосената трева действа като смазка по време на косене. Работата с режещия апарат продължително време без окосена трева може да го повреди.

  • Обработвайте тревните площи чрез прекосяването им по права линия напред и назад.

  • Избягвайте кръгово движение или завиване с машината върху тревните площи, за да избегнете задиране.

  • Излизайте от тревните площи с машината като вдигате режещия барабан (с натискане на ръкохватката надолу).

  • Косете със скоростта на нормално ходене. При по-бързо движение се спестява някакво време, но качеството на косенето се влошава.

  • Като помощно средство за поддържане на права линия по тревната площ и за поддържане на машината на еднакво разстояние от ръбовете при предишното косене, използвайте ивиците за изравняване върху коша (Фигура 22).

   g235613

  Работа с машината в условия на слабо осветление

  Използвайте светодиодния светлинен комплект, когато работите с машината в условия на слабо осветление; обърнете се към Вашия упълномощен дистрибутор на Toro.

  Important: Не използвайте други комплекти за осветление с тази машина, тъй като те няма да работят правилно с променливотоковото изходно напрежение на машината.

  Работа с органите за управление по време на косене

  1. Стартирайте двигателя, задайте газта за работа с намалени обороти, натиснете надолу ръкохватката, за да вдигнете режещия апарат, натиснете органа за контрол на присъствието на оператор, придвижете лоста за управление на движението и задействане на задвижването в FORWARD (Напред) (транспортно) положение, и транспортирайте машината по тревния участък (Фигура 23).

  2. Преместете лоста в положение NEUTRAL (Неутрално) (Фигура 23).

   g000494
  3. Преместете лоста за движение в положение – NEUTRAL (Неутрално) и за задвижване на барабана – в положение DISENGAGE (Освобождаване) (Фигура 23).

  4. Придвижете лоста за движение в положение – FORWARD (Напред) и за задвижване на барабана – в положение ENGAGE (Задействане) (Фигура 23), увеличете с газта оборотите, докато машината започне да се движи с желаната наземна скорост, придвижете машината към тревния участък, спуснете режещия апарат до земята и започнете косенето.

  Работа с органите за управление след косене

  1. Излезте от тревния участък, придвижете лостовете за задвижването на барабана и движението в положение DISENGAGE (Освобождаване) и изключете двигателя.

  2. Изпразнете коша за трева, сложете го върху косачката и транспортирайте машината за съхранение.

  След приключване на работа

  Мерки за безопасност след работа

  Обща безопасност

  • Паркирайте машината на равна повърхност; задействайте паркинг спирачката; изключете двигателя; извадете контактния ключ и изчакайте всички движещи се части да спрат, преди да напуснете машината.

  • Преди да спрете двигателя, намалете газта, и ако двигателят е съоръжен с кранче за спиране на притока на гориво, прекъснете подаването на гориво след края на косенето.

  • За предотвратяване на пожар, почиствайте машината от треви и отломки. Почистете разливанията на масло или гориво.

  Транспортиране на машината

  Поддръжка

  Внимание

  Ако машината не се поддържа правилно, може да се стигне до преждевременно повреждане на системите на машината, което може да навреди на Вас и на околните.

  Поддържайте машината добре обслужвана и в добро работно състояние, както е посочено в тези инструкции.

  Note: Определете лявата и дясната страни на машината спрямо нормалното работно положение.

  Important: Не накланяйте машината под ъгъл, превишаващ 25°. Накланяне на машината над 25° води до протичане на масло в горивната камера и/или на гориво от капачето на резервоара за гориво.

  Important: Вижте Вашето ръководство за притежателя на двигателя за допълнителна информация относно поддръжката.

  Препоръчителен график (-ци) за поддръжка

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първите 20 часа
 • След първите 20 часа – Сменете маслото на двигателя.
 • Сменете маслото на двигателя.
 • Почистете цедката на резервоара за гориво.
 • Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете функционирането на превключвателя на блокировката.
 • Преди всяко използване или ежедневно – Проверете нивото на маслото в двигателя.
 • На всеки 25 часа
 • Гресирайте машината. (Гресирайте гресьорките непосредствено след всяко измиване, независимо от посочения интервал.)
 • На всеки 50 часа
 • Сменяйте маслото на двигателя (при наличие на прах и замърсявания го сменяйте по-често).
 • Сменете маслото на двигателя.
 • Почистете и намажете с масло елемента на въздухопречиствателя(правете това по-често, когато работите в условия на висока запрашеност и замърсявания).
 • На всеки 100 часа
 • Сменете хартиения елемент на въздухопречиствателя(правете това по-често, когато работите в условия на висока запрашеност и замърсявания).
 • Проверете свещта.
 • Почистете цедката на резервоара за гориво.
 • На всеки 1 000 часа
 • Проверете ремъците на задвижването на трансмисията.
 • Проверете лагерите на трансмисията.
 • Контролна карта за ежедневно обслужване

  Important: Направете копия от тази карта за ежедневна рутинна употреба.

  Проверявана позиция при поддръжкаЗа седмица:
  Пон.Втор.Ср.Четв.Пет.Съб.Нед.
  Проверете функционирането на блокировката за безопасност.       
  Проверете функционирането на ръчната спирачка.       
  Проверете нивото на горивото.       
  Проверете нивото на маслото на двигателя.       
  Проверете въздушния филтър.       
  Почистете охлаждащите ребра на двигателя.       
  Проверете за необичайни шумове от двигателя.       
  Проверете за необичайни шумове при работа.       
  Проверете регулировката барабан-опорен нож.       
  Проверете регулировката за височина на откоса.       
  Гресирайте всички гресьорки.       
  Поправете дребните повреди по боята.       

  Отбелязване на участъци, изискващи повишено внимание

  Инспекцията е извършена от:
  ПозицияДатаИнформация
     
     
     
     
     
     
     
     

  Предварителни операции по техническо обслужване

  Безопасност преди поддръжка

  • Освободете задвижванията и режещия апарат, задействайте ръчната спирачка, изключете двигателя и откачете кабела за свещта. Преди регулиране, почистване или ремонт на машината, изчакайте движението на всички движещи се части да спре напълно.

  • Ако все пак двигателят трябва да работи, за извършване на регулировки по поддръжката, дръжте ръцете, краката, дрехите и тялото си далеч от режещия апарат, приставките и всякакви други подвижни части. Дръжте страничните лица на безопасно разстояние.

  • Поддържайте всички части в добро работно състояние, а всички хидравлични фитинги – здраво притегнати. Заменете всички износени, повредени или липсващи части и стикери. Дръжте всички крепежни елементи притегнати, за да се гарантира безопасното работно състояние на машината.

  • Проверявайте често компонентите за улавянето на трева и ги заменяйте, ако е нужно.

  • За предотвратяване на пожар почиствайте режещия апарат, задвижването, шумозаглушителите, решетките на радиаторите и отделението на двигателя от треви и отломки. Почистете разливанията на масло или гориво.

  • Внимателно освобождавайте налягането от компоненти с акумулирана енергия.

  • Сменяйте повредените шумозаглушители.

  • При необходимост от основен ремонт или съдействие се обърнете към упълномощен дистрибутор на Toro.

  • За гарантиране на оптимална работа и непрекъснато сертифициране на машината за безопасност, използвайте само оригинални резервни части и принадлежности от Toro. Резервни части и принадлежности, произведени от други производители, могат да бъдат опасни, а тяхната употреба може да анулира гаранцията на продукта.

  Смазване

  Гресиране на машината

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 25 часа
 • Гресирайте машината. (Гресирайте гресьорките непосредствено след всяко измиване, независимо от посочения интервал.)
 • Смазвайте 12 гресьорки на косачката с литиева грес № 2. За най-добри резултати гресирайте ръчно с такаламит.

  Местоположенията на гресьорките са както следва:

  • 2 върху предната ролка (Фигура 24)

  • 2 върху лагерите на ролката (Фигура 24)

  • 2 върху осите на барабана (Фигура 25)

  • 3 върху диференциала (Фигура 25)

  • 2 върху лагерите на опорния вал на ролката (Фигура 26)

  • 1 върху паразитните ролки за ремъка (Фигура 27)

  1. Избършете всяка гресьорка с чист парцал.

  2. Вкарайте грес във всяка гресьорка.

   Important: Не прилагайте прекалено силно налягане, защото уплътненията за грес може да се повредят непоправимо.

  3. Избършете излишната грес.

  g007613
  g016993
  g016981
  g027900

  Техническо обслужване на двигателя

  Безопасност на двигателя

  • Горивото е лесно запалимо и експлозивно, и може да причини телесни наранявания.

  • Редовно проверявайте всички горивопроводи за течове и износване. Затегнете ги или ги ремонтирайте в случай на необходимост.

  • Наклоняването на машината може да предизвика изтичане на гориво. Не накланяйте машината под ъгъл, превишаващ 25°. Ако гориво попадне върху капачката на резервоара за гориво, заменете я.

  • Работете с машината, докато бензинът свърши или го източете с ръчна помпа, но никога с фуния. Ако се налага да източите горивния резервоар, трябва да е на открито, а не в помещение.

  Обслужване във връзка с маслото на двигателя

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първите 20 часа
 • След първите 20 часа – Сменете маслото на двигателя.
 • Преди всяка употреба или ежедневно
 • Преди всяко използване или ежедневно – Проверете нивото на маслото в двигателя.
 • На всеки 50 часа
 • Сменяйте маслото на двигателя (при наличие на прах и замърсявания го сменяйте по-често).
 • Налейте в картера приблизително 0,6 литра масло с подходящ вискозитет. Двигателят използва висококачествено масло с класификация за използване от Американския институт по петрола (API) SE или по-висока. Избирайте масло с подходящ вискозитет (тегло) за околната температура. Фигура 28 илюстрира препоръчителните температура/вискозитет.

  g000476

  Note: Универсалните масла (5W-20, 10W-30 и 10W-40) увеличават разхода на масло. Проверявайте нивото на маслото в двигателя по-често, ако използвате такива масла.

  Проверка на нивото на маслото на двигателя

  1. Паркирайте машината върху равна повърхност и почистете мястото около маслоизмервателната щека (Фигура 29).

   g027903
  2. Извадете маслоизмервателната щека като я въртите обратно на часовниковата стрелка.

  3. Избършете до сухо маслоизмервателната щека и я вкарайте в отвора за пълнене, но не я навивайте там.

  4. Извадете маслоизмервателната щека и проверете нивото на маслото.

  5. Ако нивото е ниско, долейте само толкова масло, колкото е нужно нивото да се намира между маркировките на маслоизмервателната щека (Фигура 30).

   Important: Не препълвайте картера.

   g016983
  6. Сложете маслоизмервателната щека и избършете пръските от масло.

  Смяна на маслото на двигателя

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първите 20 часа
 • Сменете маслото на двигателя.
 • На всеки 50 часа
 • Сменете маслото на двигателя.
  1. Стартирайте двигателя и го оставете да работи няколко минути, за да се затопли маслото.

  2. В задната част на машината поставете съд за източване под пробката за източване (Фигура 29). Разхлабете пробката за източване.

  3. Натиснете надолу ръкохватката, за да наклоните машината и двигателя назад, за да може маслото да изтича в съда за източване.

   Important: Не накланяйте машината под ъгъл, превишаващ 25°. Накланяне на машината над 25° води до протичане на масло в горивната камера и/или на гориво от капачето на резервоара за гориво.

  4. Монтирайте пробката за източване и налейте в картера специфицираното масло.

  5. Затегнете пробката за източване с въртящ момент 20 до 23 N∙m.

  6. Ако има разлято гориво, избършете го.

  7. Изхвърлете отработеното масло по подходящ начин. Рециклирайте го в съответствие с местните правила.

  Обслужване на въздухопречиствателя

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 50 часа
 • Почистете и намажете с масло елемента на въздухопречиствателя(правете това по-често, когато работите в условия на висока запрашеност и замърсявания).
 • На всеки 100 часа
 • Сменете хартиения елемент на въздухопречиствателя(правете това по-често, когато работите в условия на висока запрашеност и замърсявания).
 • Important: Обслужвайте въздухопречиствателя по-често, когато работите в условия на висока запрашеност и замърсявания

  1. Уверете се, че кабелът за свещта е откачен от нея.

  2. Свалете крилчатата гайка, която служи за закрепване на капака на въздухопречиствателя, и свалете капака (Фигура 31).

   g016984
  3. Почистете капака.

  4. Ако елементът от пяна е замърсен, извадете го от хартиения елемент (Фигура 32) и го почистете както следва:

   1. Измийте елемента от пяна с разтвор на течен сапун във вода. Изстискайте го, за да отстраните замърсяванията, но не го усуквайте, тъй като пенестият материал може да се скъса.

   2. Подсушете елемента от пяна като го увиете в чист парцал. Изстискайте парцала и елемента от пяна, за да ги подсушите, но не усуквайте елемента, тъй като пенестият материал може да се скъса.

   3. Наситете елемента от пяна с чисто двигателно масло. Изстискайте елемента от пяна, за да отстраните излишното масло, и да разпределите равномерно останалото масло.

    Note: Желателно е елементът от пяна да е овлажнен с масло.

    g016985
  5. Проверете състоянието на хартиения елемент. Почистете го чрез леко почукване или го заменете, ако е нужно.

   Important: Не използвайте въздух под налягане за почистване на хартиения елемент.

  6. Монтирайте елемента от пяна, хартиения елемент и капака на въздухопречиствателя.

   Important: Не работете с двигателя без елемент на въздухопречиствателя, тъй като това може да предизвика прекалено силно износване и повреда на двигателя.

  Обслужване на свещта

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 100 часа
 • Проверете свещта.
 • Използвайте свещ NGK BR6HS или еквивалентен тип. Правилният луфт е от 0,6 до 0,7 мм.

  1. Издърпайте капсулования кабел от свещта (Фигура 33).

   g016986
  2. Почистете около свещта и я свалете от цилиндровата глава.

   Important: Ако тя е напукана или замърсена, сменете я. За почистване на електродите не използвайте пясъкоструене или изстъргване, защото образуващите се дребни частици, попадайки в цилиндъра, може да повредят двигателя.

  3. Регулирайте луфта от 0,6 до 0,7 мм както е показано в Фигура 34. Монтирайте свещта с правилно регулиран луфт и я притегнете добре с въртящ момент до 23 N∙m.

   g019300

  Техническо обслужване на горивната система

  Почистване на цедката на резервоара за гориво

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първите 20 часа
 • Почистете цедката на резервоара за гориво.
 • На всеки 100 часа
 • Почистете цедката на резервоара за гориво.
  1. Развийте и свалете капачката на резервоара за гориво (Фигура 35).

   g016857
  2. Свалете цедката на резервоара за гориво от вътрешността на резервоара за гориво.

  3. Почистете цедката в чисто гориво и я поставете в резервоара.

  4. Поставете капачката на резервоара за гориво в резервоара за гориво.

  Техническо обслужване на електрическата система

  Обслужване на превключвателя движение – блокировка

  Използвайте следната процедура, ако превключвателят движение – блокировка се нуждае от обслужване или замяна.

  1. Уверете се, че двигателят не работи и лостът за движението е освободен и се намира върху стопера за неутрално положение (Фигура 36).

   g027905
  2. Разхлабете елементите за закрепването на превключвателя за блокировка (Фигура 36).

  3. Поставете калибрирана пластинка с дебелина 0,8 мм между лоста за движение и превключвателя за блокировка (Фигура 36).

  4. Притегнете елементите за закрепването на елементите за закрепването на превключвателя за блокировка и отново проверете луфта.

   Note: Лостът за движение не трябва да докосва превключвателя.

  5. Задействайте лоста за движение и проверете, че превключвателят не опира.

   Note: Ако е необходимо, сменете превключвателя.

  Техническо обслужване на спирачките

  Регулиране на работната/ръчната спирачка

  Ако работната/ръчната спирачка приплъзва по време на работа, регулирайте я.

  1. Задействайте работната спирачка, натиснете регулатора на ръчната спирачка и оставете работната спирачка да застане върху щифта за ръчната спирачка (Фигура 37).

   g016990
  2. Използвайки пружинна везна, натиснете назад лоста за работната спирачка (Фигура 38). Ръчната спирачка трябва да се освобождава при прилагане на сила между 13,5 и 18 кг. Ако ръчната спирачка се освобождава преди прилагането на сила 13,5 до 18 кг, регулирайте въжето на спирачката.

   g008215
  3. Свалете елемента за закрепването на капака на клиновидния ремък и отметнете капака, за да се отвори (Фигура 39).

   g016991
  4. Следвайте инструкциите за регулиране на обтягането на въжето на спирачката.

   • За намаляване на обтягането на въжето, разхлабете предната блокираща гайка на въжето и притегнете задната блокираща гайка (Фигура 40). Повторете стъпки 1 и 2, и ако е нужно, регулирайте обтягането.

   • За увеличаване на обтягането на въжето, притегнете предната блокираща гайка на въжето и разхлабете задната блокираща гайка (Фигура 40). Повторете стъпки 1 и 2, и ако е нужно, регулирайте обтягането.

    Note: Можете да регулирате въжето при скобите на контрагайките от таблото за управление и при скобата в основата на двигателя.

   g007627
  5. Затворете капака и закрепете елемента за закрепването.

  Техническо обслужване на ремъка

  Регулиране на ремъците

  Уверете се, че ремъците са обтегнати правилно, за да се гарантира правилната работа на машината и да се избегне ускореното им износване. Проверявайте ремъците често.

  Регулиране на ремъка на задвижването на барабана

  1. Свалете закрепващите елементи на капака на ремъка и капака на ремъка, за да се открие достъпът до ремъка (Фигура 41).

   g007618
  2. Проверете обтягането като натиснете ремъка по средата на разстоянието между планшайбите (Фигура 42) със сила 18 до 22 N. Ремъкът трябва да се отклони с 6 мм.

   g007619
  3. Изпълнете следните стъпки, за да регулирате обтягането на ремъка:

   1. Разхлабете монтажната гайка на паразитната ролка и преместете паразитната ролка по часовниковата стрелка към задната страна на ремъка, докато постигнете нужното обтягане на ремъка (Фигура 42).

    Important: Не пренатягайте ремъка.

   2. Затегнете гайката, за да фиксирате направената регулировка.

  4. Монтирайте капака на ремъка като го сложите на мястото му.

  5. Поддържайки известен луфт между уплътнението на капака и страничната плоча, монтирайте всеки от монтажните болтове, докато резбите им се зацепят за вложката.

   Note: Този луфт дава възможност за визуално регулиране на болтовете спрямо вложките с резба.

  6. След монтирането на болтовете, притегнете ги, докато издатините вътре в капака не се опрат до страничната плоча.

   Note: Не пренатягайте болтовете.

  Регулиране на ремъка на задвижването за движение

  1. Свалете закрепващите елементи на капака на ремъка и капака на ремъка, за да се открие достъпът до ремъка (Фигура 43).

   g007598
  2. Проверете обтягането като натиснете ремъка по средата на разстоянието между планшайбите (Фигура 44) със сила 18 до 22 N.

   Note: Ремъкът трябва да се отклони с 6 мм.

   g007621
  3. Изпълнете следното, за да регулирате обтягането на ремъка:

   1. Разхлабете монтажната гайка на паразитната ролка и преместете паразитната ролка по часовниковата стрелка към задната страна на ремъка, докато постигнете нужното обтягане на ремъка (Фигура 44).

    Important: Не пренатягайте ремъка.

   2. Затегнете гайката, за да фиксирате направената регулировка.

  4. Монтирайте капака на ремъка като го сложите на мястото му.

  5. Поддържайки известен луфт между уплътнението на капака и страничната плоча, монтирайте всеки от монтажните болтове, докато резбите им се зацепят за вложката.

   Note: Този луфт дава възможност за визуално регулиране на болтовете спрямо вложките с резба.

  6. След монтирането на болтовете, притегнете ги, докато издатините вътре в капака не се опрат до страничната плоча.

   Note: Не пренатягайте болтовете.

  Регулиране на ремъка на диференциала

  1. Свалете болтовете, които осигуряват закрепването на предната и задната части на капака на диференциала към капака на диференциала и плъзнете частите на капака навън, за да се открие достъпът до ремъка.

  2. Проверете обтягането като натиснете ремъка по средата на разстоянието между планшайбите (Фигура 45) със сила 22 до 26 N.

   Note: Ремъкът трябва да се отклони с 6 мм.

   g007622
  3. Изпълнете следното, за да регулирате обтягането на ремъка:

   1. Разхлабете монтажната гайка на паразитната ролка и преместете паразитната ролка по часовниковата стрелка към задната страна на ремъка, докато постигнете нужното обтягане на ремъка (Фигура 45).

    Important: Не пренатягайте ремъка.

   2. Затегнете гайката, за да фиксирате направената регулировка.

  4. Монтирайте капака на ремъка като го сложите на мястото му.

  5. Поддържайки известен луфт между уплътнението на капака и страничната плоча, монтирайте всеки от монтажните болтове, докато резбите им се зацепят за вложката. Този луфт дава възможност за визуално регулиране на болтовете спрямо вложките с резба.

  6. След монтирането на болтовете, притегнете ги, докато издатините вътре в капака не се опрат до страничната плоча. Не пренатягайте болтовете.

  Регулиране на основните клиновидни ремъци

  1. За да регулирате обтягането на основните клиновидни ремъци, най-напред проверете настройката на органа за управление на движението; вижте Регулиране на органа за управление на движението. Ако не успявате да постигнете сила между 27 и 32 N, която е необходима за регулирането на органа за управление на движението, преминете към следващата стъпка.

  2. Свалете елемента за закрепването на капака на клиновидния ремък и отметнете капака, за да се отвори (Фигура 46).

   g016991
  3. За увеличаване на обтягането на ремъка, разхлабете монтажните болтове на двигателя и го преместете назад в жлебовете.

   Important: Не пренатягайте ремъка.

  4. Затегнете монтажните болтове.

   Note: Разстоянието между центъра на задвижващата планшайба и центъра на задвижваната планшайба трябва да бъде приблизително 12,9 см след поставянето на нови клиновидни ремъци.

  5. След обтягането на основните клиновидни ремъци, проверете регулировката на планшайбата на изходния вал на двигателя и на планшайбата на противоположния вал с прав ъгъл.

  6. Ако планшайбите не са изравнени, разхлабете винтовете, които закрепват монтажната основа на двигателя към рамата на машината и плъзнете двигателя странично, докато планшайбите се изравнят в рамките на разлика от 0,7 мм.

   g027906
  7. Притегнете монтажните винтове и проверете регулировката.

  8. За по-лесно избутване или издърпване на машината без да работи двигателят, регулирайте водача на ремъка (Фигура 47, вмъкнатата фигура) както следва:

   1. Зацепете съединителя.

   2. Разхлабете контрагайката, която е за закрепването на паразитната ролка и водача на ремъка към рамото на паразитната ролка.

   3. Въртете водача на ремъка по часовниковата стрелка, докато се постигне луфт от приблизително 1,5 мм между палеца на водача и задната страна на ремъците за задвижването.

   4. Притегнете контрагайката, която е за закрепването на паразитната ролка и водача на ремъка към рамото на паразитната ролка.

  9. Затворете капака и закрепете елемента за закрепването.

  Смяна на ремъка на диференциала

  1. Свалете болтовете, които служат за закрепване на задвижването на движение и капаците на ремъка за задвижването на барабана към дясната странична плоча и свалете капаците на ремъците.

  2. Разхлабете монтажната гайка на паразитната ролка на всяка паразитна ролка и отместете всяка паразитна ролка обратно на часовниковата стрелка от задната страна на всеки ремък, за да разхлабите обтягането на ремъка.

  3. Свалете ремъците.

  4. Свалете болтовете, които осигуряват закрепването на предната и задната части на капака на диференциала към капака на диференциала и плъзнете частите на капака навън, за да се открие достъпът до ремъка (Фигура 48).

   g007625
  5. Разхлабете монтажната гайка на паразитната ролка на паразитната ролка на диференциала и отместете паразитната ролка обратно на часовниковата стрелка от задната страна на ремъка, за да разхлабите обтягането на ремъка.

  6. Свалете двата болта и двете контрагайки за закрепването на предния корпус на съединителя към страничната плоча (Фигура 48).

  7. Завъртете корпуса на 180°, така че долната част на корпуса да сочи нагоре.

  8. Свалете двата болта и двете контрагайки за закрепването на задния десен корпус на лагера към страничната плоча (Фигура 48).

  9. Завъртете корпуса на 180°, така че долната част на корпуса да сочи нагоре.

  10. Свалете стария ремък.

  11. Плъзнете новия ремък на завъртените капаци на корпусите, частите на капака на диференциала, върху планшайбите на диференциала.

  12. Уверете се, че всяка от паразитните ролки е разположена срещу задната страна на ремъка.

  13. Завъртете двата корпуса обратно към изправено положение и ги закрепете към страничната плоча с болтовете и гайките, свалени преди това.

  14. Регулирайте обтягането на ремъка на диференциала; вижте Регулиране на ремъка на диференциала.

  15. Регулирайте обтягането на ремъка за движението и ремъците за задвижването на барабана; вижте Регулиране на ремъка на задвижването за движение и Регулиране на ремъка на задвижването на барабана.

  16. Монтирайте диференциала, задвижването за движение и капаците на задвижването на барабана.

  Техническо обслужване на системата за управление

  Регулиране на органа за управление на движението

  Ако органът за управлението за движение не се задейства или приплъзва по време на работа, трябва да бъде регулиран.

  1. Придвижете органа за управление на движението в положение DISENGAGE (Освобождаване).

  2. Свалете елемента за закрепването на капака на клиновидния ремък и отметнете капака, за да се отвори (Фигура 46).

  3. За увеличаване на обтягането на въжето, разхлабете предната блокираща гайка на въжето и притегнете задната блокираща гайка (Фигура 49) до постигането на сила между 8 и 9 N·m за задействане на органа за управление на движението.

   Note: Измервайте силата при регулатора.

   g027907
  4. Затегнете предната контрагайката за въжето.

  5. Затворете капака и закрепете елемента за закрепването.

  6. Проверете функционирането на органа за управление на движението.

  Поддръжка на режещия апарат

  Безопасност във връзка с ножовете

  Бъдете внимателни, когато проверявате барабана на режещия апарат. Носете ръкавици и внимавайте при обслужването на барабана.

  Нивелиране на задния барабан спрямо режещия барабан

  1. Паркирайте машината на равно, хоризонтално място, за предпочитане върху прецизна метална платформа.

  2. Поставете плоска стоманена ивица с размери 0,6 x 2,5 см и с дължина приблизително 73,6 см под остриетата на барабана и срещу предния ръб на опорния нож, за да не се допусне попадането на опорния нож върху работната повърхност.

  3. Повдигнете предната ролка, така че само задният барабан и режещият барабан да бъдат върху повърхността.

  4. Натиснете силно върху машината над барабана, така че всички остриета да се опрат към стоманената ивица.

  5. Докато натискате върху барабана, плъзнете луфтомер под единия край на барабана, след което проверете другия край на барабана.

   Note: Ако има луфт между барабана и работната повърхност, по-голям от 0,25 мм и в двата края, регулирайте барабана (преминете към стъпка 6). Ако луфтът е под 0,25 мм, не се изисква регулиране.

  6. Свалете задния капак на ремъка от дясната страна на машината (Фигура 50).

   g007598
  7. Въртете задвижваната планшайба, докато отворите се изравнят с 4 винта на фланеца на лагера на ролката (Фигура 51).

   g007599
  8. Разхлабете 4 винта за лагера на ролката и винта, който държи паразитната ролка.

  9. Повдигнете или спуснете дясната страна на възела на ролката, докато луфтът стане по-малък от 0,25 мм.

  10. Затегнете винтовете за лагера на ролката.

  11. Регулирайте обтягането на ремъка и притегнете монтажния винт за паразитната ролка (Фигура 51).

  Регулиране на опорния нож спрямо режещия барабан

  Регулирайте опорния нож спрямо режещия барабан след шлайфане, заточване или разглобяване на режещия апарат. Тази процедура не представлява ежедневна настройка.

  1. Паркирайте машината на равна, хоризонтална работна повърхност.

  2. Наклонете машината назад върху ръкохватката, за да се открие достъпът до опорния нож и режещия барабан.

   Important: Не накланяйте машината под ъгъл, превишаващ 25°. Накланяне на машината над 25° води до протичане на масло в горивната камера и/или на гориво от капачето на резервоара за гориво.

  3. Завъртете режещия барабан, така че острието да пресича ръба на опорния нож между главите на първия и на втория винт за опорния нож върху дясната страна на режещия апарат (Фигура 52).

   g014840
  4. Завъртете режещия барабан, така че острието да пресича ръба на опорния нож между главите на първия и на втория винт за опорния нож върху дясната страна на режещия апарат.

  5. Вкарайте калибрирана пластинка с дебелина 0,05 мм между маркираното острие и ръба на опорния нож в точката, в която маркираното острие пресича ръба на опорния нож.

  6. Въртете десния винт за регулиране на рейката, докато усетите леко усилие (т.е., придърпване) върху калибрираната пластинка като я плъзгате странично (Фигура 52).

  7. Извадете калибрираната пластинка.

  8. За лявата страна на режещия апарат, бавно въртете барабана, така че най-близкото острие да пресече ръба на рейката между главите на първия и на втория винт.

  9. Повторете стъпките 4 до 7 за лявата страна на режещия апарат и левия винт за регулиране на рейката.

  10. Повторете стъпките 5 до 7, докато усетите леко придърпване както в лявата, така и в дясната страна на режещия апарат, използвайки едни и същи контактни точки.

  11. За постигане на лек контакт между рейката и опорния нож, завъртете всеки от винтовете за регулиране на рейката по часовниковата стрелка за 3 изщраквания.

   Note: Всяко от тези изщраквания при въртене на винта за регулиране на рейката премества опорния апарат с 0,018 мм. При въртене по часовниковата стрелка ръбът на опорния нож се приближава към барабана, а при въртене обратно на часовниковата стрелка ръбът на опорния нож се отдалечава от барабана.

  12. Тествайте резултатите при косене като вкарате дълга ивица хартия за проверка на производителността на косенето между барабана и опорния нож, перпендикулярно на опорния нож (Фигура 53). Бавно въртете барабана напред; той трябва да реже хартията.

   g007602

   Note: Ако забележите превишен контакт/придърпване на барабана, ще е необходимо да заточите челото на опорния нож или да шлайфате режещия апарат, за да се постигнат остри ръбове, нужни за прецизно косене.

  Регулиране на височината на откоса

  1. Проверете, че задната ролка е нивелирана и че контактът между опорния нож и барабана е правилно регулиран. Наклонете машината назад върху ръкохватката, за да се открие достъпът до предните и задните ролки и опорния нож.

   Important: Не накланяйте машината под ъгъл, превишаващ 25°. Накланяне на машината над 25 ° води до протичане на масло в горивната камера и/или на гориво от капачето на резервоара за гориво.

  2. Разхлабете контрагайките за закрепването на рамената за височина на откоса към скобите за височина на откоса (Фигура 54).

   g007603
  3. Разхлабете гайката върху калибрирания прът (Фигура 55) и настройте винта за регулиране до желаната височина на рязане. Разстоянието между долната част на главата на винта и лицевата повърхност на пръта представлява височината на рязане.

   g000489
  4. Закачете главата на винта върху режещия ръб на опорния нож и положете задния край на пръта върху задния барабан (Фигура 56).

   g007605
  5. Въртете винта за регулиране, докато барабанът влезе в контакт с предната част на калибрирания прът.

  6. Регулирайте двата края на барабана, докато целият барабан не стане успореден на опорния нож.

   Important: Когато настройката е правилна, задният и предният барабан са в контакт с калибрирания прът и винтът е плътно срещу опорния нож. Това гарантира, че височината на рязане е еднаква в двата края на опорния нож.

  7. Затегнете гайките, за да фиксирате направената настройка.

   Important: За да се избегне задирането върху вълниста тревна площ, уверете се, че опорите на барабана са обърнати назад (ролката е по-близо до барабана).

   Note: Предната ролка може да бъде поставена в 3 различни положения (Фигура 57), в зависимост от конкретното приложение и нуждите на потребителя.

   • Използвайте предното положение, когато е монтирана приставката за оформяне.

   • Използвайте средното положение приставката за оформяне.

   • Използвайте третото положение, когато теренът е силно вълнист.

   g007596

  Регулиране на щита за трева

  Регулирайте щита, за да се осигури правилно извеждане на окосената трева към коша.

  1. Измерете разстоянието от горната част на предния опорен прът до предния ръб на щита от всеки от краищата на режещия апарат (Фигура 58).

   g007607
  2. Височината на щита от опорния прът за нормални условия на косене трябва да бъде 10 см. Разхлабете болтовете и гайките, които закрепват всеки от краищата на щита към страничната пластина и регулирайте щита според правилната височина.

  3. Затегнете елементите за закрепването.

   Note: Можете да спускате щита в условията на суха тревна площ (окосената трева ще преминава над горната част на коша) или да го спуснете, за да е подготвен за условия с тежка, мокра трева (натрупване на окосената трева в задната част на коша).

  Регулиране на отражателя

  Регулирайте отражателя, за да се гарантира, че окосената трева ще се извежда равномерно от зоната на барабана.

  1. Разхлабете винтовете за закрепването на горния прът (Фигура 59) към режещия апарат.

   g027395
  2. Вкарайте калибрирана пластинка с дебелина 1,5 мм между горната част на барабана и пръта, и притегнете винтовете.

  3. Уверете се, че прътът и барабанът са еднакво отдалечени по целия барабан.

   Note: Прътът може да се регулира, за да се компенсират промените в условията на тревното покритие. Регулирайте пръта на по-близко разстояние до барабана, когато тревното покритие е много мокро. Обратно на това, регулирайте пръта по-далече от барабана, когато тревното покритие е сухо. Прътът трябва да бъде успореден на барабана, за да се осигури оптимална производителност. Регулирайте пръта, когато настройвате височината на щита или заточвате барабана на шмиргел.

  Идентифициране на рейката

  За да определите дали рейката е стандартна или е за интензивно косене, проверете левите монтажни уши. Ако тези уши са заоблени, рейката е стандартна. Ако монтажните уши имат жлеб, рейката е за интензивно косене (Фигура 60).

  g008800

  Обслужване на рейката

  Изваждане на рейката

  1. Завъртете винта за регулиране на рейката обратно на часовниковата стрелка, за да се отдръпне рейката от барабана (Фигура 61).

   g007631
  2. Отместете гайката за обтягане на пружината, докато шайбата престане да бъде притискана към рейката (Фигура 61).

  3. От всяка страна на машината, разхлабете контрагайката, която държи болта за рейката (Фигура 62).

   g014780
  4. Извадете всеки от болтовете за рейката, за да може рейката да бъде издърпана надолу и извадена от машината. Запазете 2 найлонови и 2 щамповани стоманени шайби от всеки край на рейката (Фигура 62).

  Монтиране на рейката

  1. Монтирайте рейката като разположите монтажните уши между шайбата и механизма за регулиране на рейката.

  2. Закрепете пейката към всяка от страничните пластини с болтовете й (с контрагайки върху болтовете) и 8 шайби.

   Note: Поставете найлонова шайба от всяка страна на втулката на страничната пластина. Поставете стоманена шайба отвън върху всяка от найлоновите шайби.

  3. Затегнете болтовете до въртящ момент 27 до 36 N∙m.

  4. Затегнете контрагайките, докато външните опорни шайби едва се въртят свободно.

  5. Затегнете гайката за обтягане на пружината, докато пружината свие, след което я върнете с 1/2 оборота.

  6. Регулирайте рейката; вижте Регулиране на опорния нож спрямо режещия барабан.

  Заточване на барабана

  1. Извадете тапата в десния капак на задвижването на барабана (Фигура 63).

   g007633
  2. Вкарайте 1/2 инчов удължител, свързан към машината за заточване, в квадратния отвор в центъра на планшайбата на барабана.

  3. Извършете заточването съгласно процедурата в Наръчник за заточване на барабанни и ротационни косачки на Toro, формуляр 80-300 PT.

   Опасност

   Контакт с барабаните или други движещи се части може да доведе до нараняване.

   • По време на заточване стойте далече от барабана.

   • Не използвайте за заточване четка с къса дръжка. Комплект с дръжка с, част № 29-9100, или отделни части може да се доставят от местния дистрибутор на Toro.

   Note: За постигане на по-добро режещо острие, след заточване прокарайте пила напряко на челото на опорния нож. Това отстранява всякакви чаплъци или груби ръбчета, които може да се образуват или натрупат върху режещия ръб.

  4. Монтирайте тапата в капака, когато приключите тази процедура.

  Съхранение

  Безопасност при съхранение

  • Спрете двигателя, изчакайте всички движещи се части да застанат в покой, и дайте възможност на машината да изстине, преди да я регулирате, почиствате, съхранявате или ремонтирате.

  • Никога не съхранявайте машината или контейнер за гориво на места с открит пламък, искри или където има индикаторни лампи от типа на използваните в бойлери или други уреди.

  • Преди съхраняване на машината в затворено пространство оставете двигателя да се охлади.

  Съхраняване на машината

  1. Махнете всички остатъци от трева, замърсявания и боклуци от външните части на машината, особено от двигателя. Почистете замърсяванията и парчетата трева от външната част на ребрата на цилиндровата глава на двигателя и корпуса на вентилатора.

   Important: Можете да миете машината с неагресивен препарат и вода. Не мийте машината с течност под налягане. Избягвайте да използвате прекалено много вода при миене, особено близо до плочата с лостовете и двигателя.

  2. За продължително съхранение (повече от 30 дни) използвайте добавка за стабилизиране/кондициониране на горивото в резервоара.

   1. Оставете двигателя да работи 5 минути, за да се разпространи кондиционираното гориво по горивната система.

   2. Или спрете двигателя и го оставете да изстине, след което източете горивото от резервоара, или оставете двигателя да работи, докато сам изгасне.

   3. Стартирайте двигателя и го оставете да работи, докато изгасне. Стартирайте двигателя отново при затворена дроселна клапа, докато повече не може да запали.

   4. Откачете кабела за свещта от свещта.

   5. Изхвърлете горивото по подходящ начин. Рециклирайте го в съответствие с местните правила.

    Note: Не съхранявайте гориво, което съдържа добавка за стабилизиране/кондициониране по-дълго от времето, препоръчано от производителя на стабилизатора за гориво.

  3. Проверете и притегнете всички болтове, гайки и винтове. Ремонтирайте или заменете всички части, които са износени или повредени.

  4. Боядисайте всички надраскани или оголени метални повърхности. Боя може да бъде доставена от Вашия упълномощен дилър на Toro.

  5. Съхранявайте машината в чист, сух гараж или място за съхранение. Покрийте машината, за да я предпазите, и я поддържайте чиста.