Úvod

Tento stroj je sekačka na trávu vybavená rotačními žacími noži a sedačkou řidiče; měla by být používána najímanými profesionálními pracovníky pro komerční účely. Je určena zejména k sekání trávy na dobře udržovaných travnatých plochách v parcích, na sportovních hřištích a na komerčních pozemcích. Není určena k sekání křovin, trávy a jiných porostů podél silnic ani k zemědělskému použití.

Pečlivě si tuto příručku prostudujte, abyste se naučili stroj správně obsluhovat a udržovat, a předešli tak zranění a jeho poškození. Jste odpovědní za řádnou a bezpečnou obsluhu stroje.

Společnost Toro můžete kontaktovat přímo na adrese www.Toro.com. Zde najdete informace o výrobcích a příslušenství, můžete vyhledat prodejce nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální díly Toro nebo doplňující informace, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce nebo zákaznický servis Toro a uveďte model a výrobní číslo svého výrobku. Obrázek 1 znázorňuje umístění typového a sériového čísla na výrobku. Čísla si zapište do následujícího pole.

g020872

V této příručce jsou uvedena potenciální nebezpečí a zvláštní bezpečnostní informace označené výstražným symbolem (Obrázek 2), který signalizuje nebezpečí, které může způsobit vážný úraz nebo smrt, pokud doporučená bezpečnostní opatření nejsou dodržována.

g000502

Ke zdůraznění informací se v tomto návodu používají dva výrazy. Důležité upozorňuje na zvláštní informace mechanického charakteru a Upozornění zdůrazňuje všeobecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Tento výrobek splňuje všechny příslušné směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Důležité upozornění

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Výfukové plyny dieselového motoru mohou podle znalostí státu Kalifornie způsobit rakovinu, vrozené vady a jiná poškození spojená s reprodukčním systémem

Protože v některých oblastech existují místní, státní nebo federální předpisy, které vyžadují, aby na motoru tohoto stroje byl použit lapač jisker, je tento lapač k dispozici jako volitelný doplněk. Pokud potřebujete lapač jisker, obraťte se na autorizované servisní středisko Toro.

Originální lapače jisker Toro jsou schváleny úřadem USDA Forestry Service.

Important: Používání motoru na jakémkoli pozemku s lesním, křovinatým nebo travnatým porostem bez tlumiče výfuku s lapačem jisker, který je udržován v řádném provozním stavu, nebo používání motoru, jehož konstrukce, vybavení a údržba neodpovídají protipožárním předpisům, představuje porušení článku 4442 zákona o veřejných zdrojích státu Kalifornie. Jiné státy nebo oblasti spadající pod federální správu mohou mít obdobné zákony.

Bezpečnost

Stroje s modelovými čísly 30495 a 30487 splňují či překračují požadavky normy CEN ISO EN 5395 a ANSI B71.4-2012 platné v době instalace správných souprav CE v souladu s Prohlášením o shodě. Stroj s modelovým číslem 30487 splňuje či překračuje požadavky normy ANSI B71.4-2012 platné v době výroby.

Při nesprávném používání nebo údržbě může dojít ke zranění obsluhy nebo vlastníka. Za účelem snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu Upozornění, Výstraha nebo Nebezpečí– bezpečnostní pokyn. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo smrt.

Pokyny pro bezpečnou obsluhu

Následující pokyny vycházejí z normy CEN EN 836:1997 a ANSI B71.4-2012.

Tento výrobek může amputovat ruce a nohy a vrhat předměty. Dodržujte vždy všechny bezpečnostní pokyny, abyste zamezili vážnému úrazu nebo smrti.

Zaškolení

 • Pečlivě si přečtěte provozní příručku a další školicí materiály. Seznamte se s ovládáním, bezpečnostními symboly a řádným používáním zařízení.

 • Nikdy nedovolte, aby sekačku používaly děti nebo osoby, které nejsou obeznámeny s těmito pokyny. Místní předpisy mohou určovat věkovou hranici provozovatele.

 • Nikdy nesekejte, jsou-li nablízku osoby, zejména děti, nebo zvířata.

 • Mějte na paměti, že provozovatel nebo uživatel nese odpovědnost za nehody nebo ohrožení jiných osob nebo jejich majetku.

 • Na traktoru nikdy nikoho nevozte.

 • Všichni řidiči by měli projít odborným a praktickým zaškolením. Takové pokyny by měly zdůrazňovat:

  • potřebu zvýšené pečlivosti a soustředění při práci na strojích se sedícím řidičem;

  • skutečnost, že stroj, který začal klouzat po svahu, nikdy nedostanete zpět pod kontrolu použitím pák ovládání. Hlavními důvody ztráty kontroly nad strojem v takových případech jsou:

   • nedostatečný záběr kol, zejména na mokré trávě,

   • příliš rychlý pojezd stroje,

   • nepřiměřené brzdění,

   • použití typu stroje, který není pro danou práci vhodný,

   • nedostatečné respektování vlivu stavu povrchu, zejména prudkosti stoupání,

   • nesprávné rozložení zátěže.

Příprava

 • Při sekání mějte na sobě vždy pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Se zařízením nepracujte bosi ani v sandálech.

 • Zkontrolujte důkladně místo, kde budete zařízení používat, a odstraňte veškeré předměty, které by stroj mohl odmrštit.

 • Vyměňte vadné tlumiče výfuku.

 • Před použitím se vždy vizuálně přesvědčete, zda žací nože, upevňovací šrouby nožů a žací ústrojí nejsou opotřebované nebo poškozené. Opotřebené nebo poškozené žací nože a šrouby vyměňujte po celých sadách, aby byla zachována mechanická rovnováha.

Bezpečná manipulace s palivem

 • Abyste se vyhnuli zranění nebo poškození majetku, při manipulaci s palivem buďte obzvláště opatrní. Palivo může být vysoce hořlavé a jeho výpary jsou výbušné.

 • Uhaste všechny cigarety, doutníky, dýmky a ostatní zdroje vznícení.

 • Používejte jen schválený kanystr.

 • Nikdy nesundávejte uzávěr nádrže ani nedoplňujte palivo při spuštěném motoru.

 • Před doplňováním paliva nechejte motor vychladnout.

 • Nikdy nedoplňujte palivo do sekačky v interiéru.

 • Nikdy neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, jakým je například ohřívač vody a jiná zařízení.

 • Nikdy nádoby neplňte ve voze nebo na přívěsu nebo korbě automobilu s plastovým povrchem. Před tankováním vždy pokládejte nádoby na palivo na zem, stranou od vozidla.

 • Stroj sundejte z korby nebo přívěsu na zem a palivo doplňte na zemi. Jestliže to není možné, doplňte palivo do takového zařízení na vozidle nebo přívěsu z kanystru, nikoliv plnicí pistolí.

 • Pokud musíte použít pistoli, dotýkejte se tryskou obruby palivové nádrže nebo hrdla kanystru po celou dobu až do úplného načerpání paliva. Nezamykejte pistoli v otevřené poloze.

 • Pokud si palivem postříkáte oděv, okamžitě se převlečte.

 • Palivovou nádrž nikdy nepřeplňujte. Nasaďte víčko nádrže zpět a pevně ho utáhněte.

Provoz

 • Při zatáčení dávejte pozor, zpomalte a dbejte opatrnosti. Před změnou směru se podívejte za sebe a do stran.

 • Nenechávejte běžet motor v uzavřeném prostoru, kde se mohou hromadit výfukové plyny obsahující nebezpečný oxid uhelnatý.

 • Sekejte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.

 • Než se pokusíte spustit motor, rozpojte všechny záběrové spojky žacího nože a zařaďte neutrál.

 • Pamatujte, že bezpečný svah neexistuje. Jízda po zatravněných svazích vyžaduje zvláštní pozornost. Abyste zabránili převrácení stroje:

  • při jízdě ze svahu anebo do svahu prudce nezastavujte ani se nerozjíždějte;

  • při jízdě na svazích a do prudkých zatáček jezděte pomalu;

  • vždy dávejte pozor na vyvýšeniny, prohlubně a jiná skrytá nebezpečí;

 • při přejíždění silnic nebo v jejich blízkosti dávejte pozor na provoz.

 • Před přejezdem nezatravněných ploch zastavte pohyb žacích nožů.

 • Používáte-li nějaké přídavné zařízení, nikdy nesměrujte odhoz materiálu na okolo stojící osoby ani nedovolte, aby se za provozu stroje nějaké osoby zdržovaly v jeho blízkosti.

 • Nikdy nepoužívejte stroj s poškozenými kryty, štíty nebo bez ochranných a bezpečnostních zařízení.

 • Neměňte nastavení regulátoru motoru a nepřekračujte normální otáčky motoru. Provoz motoru při nadměrných otáčkách může zvýšit riziko zranění osob.

 • Před opuštěním místa obsluhy:

  • vyřaďte pohon a spusťte všechna přídavná zařízení;

  • přeřaďte na neutrál a zatáhněte parkovací brzdu;

  • zastavte motor a vytáhněte klíček.

 • Vypněte pohon příslušenství, zastavte motor a vytáhněte klíček ze zapalování:

  • budete-li čistit nebo uvolňovat ucpaný vyhazovací kanál;

  • budete-li sekačku kontrolovat, čistit nebo na ní provádět práce;

  • najedete-li na cizí předmět. Zkontrolujte sekačku, zda nedošlo k jejímu poškození, a před dalším spuštěním motoru a uvedením sekačky do provozu proveďte nezbytnou opravu,

  • pokud sekačka nezvykle vibruje (okamžitě zkontrolujte).

 • Nepoužívejte sekačku pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

 • Blesk může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud v okolí vidíte blesky nebo slyšíte hřmění, stroj nepoužívejte a vyhledejte úkryt.

 • Při dopravě sekačky a vždy, když sekačku nepoužíváte, vyřaďte pohon přídavných zařízení.

 • Zastavte motor a vyřaďte pohon přídavných zařízení před doplňováním paliva.

Systém ochrany proti převrácení (ROPS) – použití a údržba

 • Konstrukce ROPS je integrální součástí stroje; jde o efektivní bezpečnostní zařízení. Při práci se strojem ponechte skládací konstrukci ROPS ve vztyčené a zajištěné poloze a používejte bezpečnostní pás.

 • Skládací konstrukci ROPS můžete dočasně sklopit, jen pokud je to nezbytně nutné. Když je skládací konstrukce ROPS sklopená, nepoužívejte bezpečnostní pás.

 • Pokud je skládací konstrukce ROPS sklopená, není obsluha při převrácení chráněna.

 • Ujistěte se, že v případě nouze lze bezpečnostní pás rychle odepnout.

 • Zkontrolujte oblast, kde budete pracovat, a konstrukci ROPS nesklápějte, pokud se v ní nacházejí svahy, srázy či vodní plochy.

 • Před jízdou pod jakýmikoli objekty a předměty pečlivě zkontrolujte prostor nad hlavou (např. větve, dveřní vstupy, elektrické vedení) a vyvarujte se kontaktu s nimi.

 • Udržujte konstrukci ROPS v bezpečném provozním stavu a pravidelně kontrolujte, zda není poškozená a zda jsou všechny montážní prvky utaženy.

 • Poškozenou konstrukci ROPS vyměňte. Nesnažte se ji opravovat.

 • Konstrukci ROPS neodstraňujte.

 • Veškeré změny konstrukce ROPS musí být schváleny výrobcem.

Údržba a skladování

 • Všechny matice a šrouby musejí být dotažené, aby zařízení bylo v bezpečném provozním stavu.

 • Vybavení s palivem v nádrži nikdy neskladujte uvnitř budov, kde výpary paliva mohou přijít do styku s otevřeným plamenem nebo jiskrou.

 • Před uskladněním v uzavřeném prostoru nechte vychladnout motor.

 • Pro snížení rizika požáru je zapotřebí z motoru, tlumiče výfuku, prostoru pro baterii a prostoru palivové nádrže odstranit zbytky trávy, listí a přebytečného oleje.

 • Z důvodu bezpečnosti vyměňujte opotřebené nebo poškozené díly.

 • Palivovou nádrž vyprazdňujte ve venkovním prostoru.

 • U sekaček s několika žacími noži buďte opatrní, neboť ruční rotace jednoho nože může uvést do pohybu ostatní nože.

 • Při parkování, odstavení nebo ponechání stroje bez dozoru spusťte sekací plošinu na zem.

Přeprava

 • Při nakládání či vykládání stroje z přívěsu nebo nákladního vozidla dávejte pozor.

 • Při nakládání stroje na přívěs nebo do auta používejte rampy plné délky.

 • Stroj bezpečně upevněte pomocí popruhů, řetězů, lan nebo provazů. Přední i zadní popruhy by měly směřovat dolů a od stroje.

Bezpečnost při práci se sekačkou Toro s pojezdem

V následujícím seznamu jsou uvedeny bezpečnostní informace týkající se výrobků Toro a další bezpečnostní informace, které musíte znát a jež nejsou zahrnuty do norem CEN.

 • Výfukové plyny motoru obsahují oxid uhelnatý, což je smrtelný jed bez zápachu, který vás může usmrtit. Nestartujte motor uvnitř nebo v uzavřených prostorech.

 • Nepřibližujte ruce, nohy, vlasy a volný oděv k oblasti odhozu z příslušenství, k prostoru pod sekačkou ani k žádným pohyblivým částem, pokud motor běží.

 • Nedotýkejte se částí stroje a příslušenství, které mohou být po použití horké. Údržbu, seřízení a servis provádějte až po vychladnutí.

 • Kyselina v baterii je jedovatá a může způsobit poleptání. Zabraňte kontaktu s kůží a oděvem a vniknutí do očí. Při práci s baterií si chraňte tvář, oči a oděv.

 • Tento stroj není určen ani vybaven k provozu na silnicích; jedná se o pomalu jedoucí vozidlo“. Pokud potřebujete přejet silnici nebo se po ní pohybovat, dodržujte všechny místní předpisy, např. požadované osvětlení, označení pomalu jedoucího vozidla a odrazová skla.

 • Plyny z baterie mohou explodovat. Dbejte, aby se baterie nedostala do blízkosti zapálených cigaret, jisker a otevřeného ohně.

 • Používejte jen originální náhradní díly Toro, aby zůstaly zachovány původní standardy.

 • Používejte pouze přídavná zařízení schválená společností Toro. Při použití neschválených přídavných zařízení může dojít ke zneplatnění záruky.

Provoz na svahu

 • Sekačku nepoužívejte v blízkosti srázů, příkopů, strmých svahů či vodních ploch. Pokud kola přejedou za okraj, hrozí převrácení s následkem vážného zranění, smrti či utopení.

 • Nepoužívejte sekačku na svazích s mokrou trávou. Kluzké podmínky mohou snížit trakci a vést ke skluzu a ztrátě kontroly.

 • Neprovádějte náhlé otáčky ani prudké změny rychlosti.

 • V blízkosti srázů, příkopů, strmých svahů a vodních ploch používejte ruční sekačku nebo vyžínač.

 • Na svazích snižte rychlost a pracujte se zvýšenou pozorností.

 • Odstraňte z pracovního prostoru překážky, jako jsou kameny, větve stromů atd., nebo je řádně označte. Vysoká tráva může překážky skrýt.

 • Dávejte pozor na příkopy, díry, kameny, srázy a hrboly, které mění pracovní úhel, jelikož na nerovném terénu může dojít k převrácení stroje.

 • Při práci směrem do svahu se prudce nerozjíždějte, jinak hrozí převrácení sekačky dozadu.

 • Při jízdě ze svahu může dojít ke ztrátě trakce. Přenos hmotnosti na přední kola může způsobit prokluzování zadních kol a způsobit ztrátu funkčnosti brzdění a řízení.

 • Na svahu se nikdy prudce nerozjíždějte ani nezastavujte. Pokud kola ztratí trakci, vypněte žací nože a pomalu sjeďte ze svahu.

 • Dodržujte doporučení výrobce týkající se hmotnosti kol a protizávaží pro zlepšení stability.

 • Při práci s příslušenstvím dbejte zvýšené opatrnosti. Může totiž změnit stabilitu stroje a vést ke ztrátě kontroly.

Použití konstrukce ROPS (Systém ochrany proti převrácení)

 • Při práci se strojem ponechte ochranný oblouk ve vztyčené a zajištěné poloze a používejte bezpečnostní pás.

 • Ujistěte se, že v případě nouze lze bezpečnostní pás rychle odepnout.

 • Pokud je ochranný oblouk spuštěný dolů, není stroj chráněn proti převrácení.

 • Zkontrolujte oblast, kde budete pracovat, a konstrukci ROPS nesklápějte, pokud se v oblasti nacházejí svahy, srázy či vodní plochy.

 • Ochranný oblouk spusťte pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné. Když je ochranný oblouk spuštěný, nepoužívejte bezpečnostní pás.

 • Před jízdou pod jakýmikoli objekty a předměty pečlivě zkontrolujte prostor nad hlavou (např. větve, dveřní vstupy, elektrické vedení) a zabraňte kontaktu s nimi.

Informace o hladině hluku a vibrací

Garantovaná úroveň akustického výkonu, úrovně akustického tlaku a úrovně vibrací naleznete v návodu soupravy CE (30240).

Tabulka maximálních sklonů

V této tabulce je uveden maximální sklon svahu, na kterém můžete se strojem bezpečně pracovat.

ABC
16 stupňů 17 stupňů18 stupňů

Modely 2015+

 30354 303533045730456
183 cm SDD183 cm base157 cm base152 cm SDD
30495GM 7200CCCB
30487(N)GM 7210CCCB

Note: Zvýrazněné hodnoty zvýrazňují standardní konfiguraci modelu.

Ukazatel sklonu

g011841

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původního štítku jej nahraďte novým.

decal120-9195
decal110-8253
decal110-8254
decal110-9796
decal110-8252
decal120-9196
decal93-6696
decal93-6687
decal93-6697
decal100-6578
decal106-6755
decal106-9206
decal107-3069
decal106-9290
decal110-9781
decal106-6754
decal107-1866
decaloemmarkt
decalbatterysymbols

Nastavení

Seřízení konstrukce ROPS

 1. Vyjměte závlačky a 2 čepy z ochranného oblouku (Obrázek 4).

  g004634
 2. Zvedněte ochranný oblouk do vztyčené polohy, nasaďte 2 čepy a zajistěte je závlačkami (Obrázek 4).

  Note: Pokud potřebujete ochranný oblouk spustit, zatlačte jej dopředu a uvolněte tlak na čepy, vytáhněte čepy, ochranný oblouk pomalu sklopte a zajistěte jej čepy, aby nemohl poškodit kapotu.

Instalace plošiny

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Montážní návod plošiny1

Nainstalujte plošinu podle pokynů v Montážním návodu dané plošiny.

Nastavení levého předního otočného kola

Nastavte kolo do vnější polohy pro 183 cm plošiny a do vnitřní polohy pro 152 cm a 157 cm plošiny.

Kontrola tlaku v pneumatikách

Pneumatiky jsou při přepravě nadměrně nahuštěné. Proto je nutné upustit vzduch a snížit tlak. Správný tlak v zadních pneumatikách je 103 kPa, v předních pneumatikách 172 kPa .

Montáž závaží (zajištění souladu CE)

Stroje s nainstalovanými plošinami o velikosti 183 cm bez dalšího příslušenství nevyžadují dodatečná závaží pro zajištění souladu s normami CE. Může však být nutné zakoupit a namontovat dodatečná závaží v závislosti na velikosti a typu sekací plošiny a příslušenství, která jsou na stroji použita. V následující tabulce jsou uvedeny různé konfigurace příslušenství a dodatečná přední závaží, která je nutné u jednotlivých modelů použít:

Konfigurace příslušenstvíPotřebné závaží se základní plošinou o velikosti 157 cm (30457)Potřebné závaží se základní plošinou o velikosti 183 cm (30353)Potřebné závaží s bočním odhozem o velikosti 183 cm (30354)
Hnací jednotka Groundsmaster 7200/7210 bez dalšího příslušenství10 kg0 kg0 kg
Hnací jednotka Groundsmaster 7200/7210, pevný plášť34 kg9,5 kg15 kg
Hnací jednotka Groundsmaster 7200/7210, pevný plášť a sada silničních světel32,2 kg28,5 kg10 kg
Hnací jednotka Groundsmaster 7200/7210, pevný plášť, sada silničních světel a hever18 kg17 kg10 kg
Hnací jednotka Groundsmaster 7200/7210, pevný plášť a hever14 kg10 kg10 kg
Hnací jednotka Groundsmaster 7200/7210, sada silničních světel a hever0 kg0 kg0 kg
Hnací jednotka Groundsmaster 7200/7210, sada silničních světel11,3 kg0 kg0 kg
Hnací jednotka Groundsmaster 7200/7210, hever0 kg0 kg0 kg

Příslušné sady a závaží pro daný stroj získáte od autorizovaného distributora Toro.

Kontrola hladiny kapalin

 1. Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny před nastartováním motoru, postupujte podle pokynů v části Údržba hydraulického systému.

 2. Zkontrolujte hladinu motorového oleje před nastartováním motoru a po něm, postupujte podle pokynů v části Kontrola motorového oleje.

 3. Zkontrolujte chladicí soustavu před nastartováním motoru, postupujte podle pokynů v části Kontrola chladicí soustavy.

Příručky a práce se školicími materiály

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Provozní příručka1
Provozní příručka motoru1
Katalog dílů1
Podklady pro zaškolení obsluhy1
Záruka na motor 1
Prohlášení o shodě1
Montážní návod plošiny1
 1. Přečtěte si příručky.

 2. Seznamte se se školicími materiály pro obsluhu.

Součásti stroje

g020877
g004492

Než spustíte motor a začnete se strojem pracovat, seznamte se se všemi ovládacími prvky (Obrázek 5 a Obrázek 6).

Páky ovládání pohybu

Páky ovládání pohybu slouží k ovládání pohybu vpřed a vzad a zatáčení se strojem. Další informace naleznete v části Řízení stroje.

Páka parkovací brzdy

Při každém vypnutí motoru zatáhněte parkovací brzdu, aby nedošlo k nežádoucímu pohybu stroje. Chcete-li zajistit stroj parkovací brzdou, zatáhněte za páku parkovací brzdy směrem dozadu a nahoru (Obrázek 7). Chcete-li uvolnit parkovací brzdu, zatlačte páku parkovací brzdy směrem dopředu a dolů.

g020866

Výstraha

Neparkujte hnací jednotku ve svahu.

Spínač zapalování

Spínač zapalování má 3 polohy: Vypnuto, Zapnuto/předehřívání a Start.

Páčka škrticí klapky

Páčka škrticí klapky reguluje otáčky motoru. Přemístěním páčky škrticí klapky dopředu směrem k poloze Rychlý běh zvýšíte otáčky motoru. Přemístěním páčky dozadu směrem k poloze Pomalý běh otáčky motoru snížíte. Škrticí klapka ovládá rychlost žacích nožů a společně s pákami ovládání pohybu rovněž rychlost pojezdu stroje. Při sekání trávy vždy přepněte škrticí klapku do polohy Rychlý běh.

Spínač pohonu žacích nožů (PTO)

Spínač pohonu žacích nožů (PTO) slouží ke spuštění a zastavení činnosti žacích nožů.

Počitadlo provozních hodin

Počitadlo provozních hodin zaznamenává počet hodin provozu stroje. Je aktivní, když je klíček zapalování v poloze Běh motoru. Hodnoty času použijte při plánování pravidelné údržby.

Kontrolka žhavicích svíček (oranžová)

Kontrolka žhavicích svíček se rozsvítí, když přepnete spínač zapalování do zapnuté polohy. Zůstane rozsvícená 6 sekund. Když kontrolka zhasne, lze motor nastartovat.

Výstražná kontrolka teploty chladicí kapaliny motoru

Tato kontrolka svítí a žací nože se zastaví, když je teplota chladicí kapaliny motoru příliš vysoká. Pokud stroj nezastavíte a teplota chladicí kapaliny motoru stoupne o dalších 10 °C, motor se zastaví.

Important: Když se sekací plošina zastaví a výstražná kontrolka teploty svítí, stiskněte spínač pohonu žacích nožů (PTO), přejeďte na bezpečné rovné místo, přepněte páčku škrticí klapky do polohy Pomalý běh, přesuňte páky ovládání pohybu do neutrální zajištěné polohy a zatáhněte parkovací brzdu. Nechte motor několik minut běžet při volnoběžných otáčkách, aby došlo k ochlazení na bezpečnou úroveň. Zastavte motor a zkontrolujte chladicí soustavu; postupujte podle pokynů v části Kontrola chladicí soustavy.

Kontrolka nabíjení

Rozsvítí se při závadě obvodu nabíjení systému.

Výstražná kontrolka tlaku oleje

Výstražná kontrolka tlaku oleje svítí, když tlak oleje v motoru klesne pod bezpečnou úroveň. Pokud je tlak oleje nízký, zastavte motor a pokuste se zjistit příčinu. Před dalším spuštěním motoru závadu odstraňte.

Palivoměr

Palivoměr (Obrázek 8) ukazuje množství paliva zbývajícího v nádrži.

g004637

Note: Specifikace a design se mohou bez upozornění změnit.

Délka246,4 cm
Šířka (zadní kola)144,8 cm
Výška (ochranný oblouk nahoře)182,9 cm
Výška (ochranný oblouk dole)121,9 cm
Hmotnost se 183 cm SDD (30354 nebo 30481)934 kg
Hmotnost se 152 cm SDD (30456)900 kg
Hmotnost se 183 cm základní plošinou (30353)876 kg
Hmotnost se 157 cm základní plošinou (30457)855 kg

Přídavná zařízení / příslušenství

Pro stroj je k dispozici řada přídavných zařízení a příslušenství schválených společností Toro, která vylepšují a rozšiřují možnosti stroje. Kontaktujte autorizované servisní středisko či distributora nebo navštivte stránky www.Toro.com, kde najdete seznam schválených přídavných zařízení a příslušenství.

Obsluha

Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy při normální pracovní poloze.

Výstraha

Tento stroj je zdrojem hluku překračujícího 85 dBA na místě obsluhy a při dlouhodobém vystavení jeho působení může dojít ke ztrátě sluchu.

Při práci se strojem používejte ochranu sluchu.

Doplnění paliva

Používejte pouze čistou čerstvou naftu s velmi nízkým obsahem síry (<15 miliontin) podle specifikace ASTM D 975 nebo EN 590. Nafta musí mít minimální cetanové číslo 40. Aby byla zajištěna čerstvost, nakupujte palivo v takovém množství, aby je bylo možné spotřebovat do 180 dní.

Important: Použití jiného paliva než s velmi nízkým obsahem síry může poškodit emisní systém motoru.

Objem palivové nádrže: 43,5 l

Při teplotách nad -7 °C používejte letní naftu (2-D), při nižších teplotách zimní naftu (1-D nebo směs 1-D/2-D). Zimní nafta má při nízkých teplotách nižší teplotu vznícení a vlastnosti tečení za studena, jež usnadní startování a omezí ucpávání palivového filtru.

Používání letní nafty při teplotách nad -7 °C přispěje k delší životnosti palivového čerpadla a vyššímu výkonu ve srovnání se zimní naftou.

Important: Nepoužívejte místo nafty petrolej ani benzin. Při nedodržení tohoto upozornění dojde k poškození motoru.

Důležité upozornění

Při polknutí je palivo škodlivé nebo smrtelné. Dlouhodobý styk s výpary může způsobit vážné újmy a nemoci.

 • Vyhněte se delšímu vdechování výparů.

 • Nepřibližujte obličej k trysce a palivové nádrži ani k otvoru pro přidávání přísad.

 • Zabraňte, aby se palivo dostalo do očí a na kůži.

Možnost použití bionafty

U tohoto stroje lze rovněž použít palivo s podílem bionafty do stupně B20 (20 % bionafty, 80 % motorové nafty). Používejte výhradně bionaftu s velmi nízkým obsahem síry. Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

 • Podíl bionafty v palivu musí odpovídat specifikaci ASTM D6751 nebo EN14214.

 • Složení směsi paliva musí splňovat normu ASTM D975 nebo EN590.

 • Směsi s bionaftou mohou poškodit nátěr povrchů.

 • Kontrolujte těsnění, hadice a vložky, které jsou v kontaktu s palivem, jelikož může docházet k jejich postupnému poškození.

 • Po určité době po přechodu na směs bionafty lze předpokládat ucpání palivového filtru.

 • O další informace o bionaftě požádejte distributora.

Nebezpečí

Za určitých podmínek je palivo extrémně hořlavé a vysoce výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

 • Palivo doplňujte do nádrže venku na otevřeném prostranství a při studeném motoru. Rozlitý benzin ihned utřete.

 • Nikdy nedoplňujte palivovou nádrž uvnitř uzavřeného přívěsu.

 • Při manipulaci s palivem nikdy nekuřte a držte se stranou od otevřeného ohně nebo míst, kde se palivové výpary mohou vznítit od jiskry.

 • Palivo skladujte ve schválených nádobách a držte z dosahu dětí. Nikdy nekupujte zásobu paliva na více než 180 dní.

 • Nepoužívejte stroj bez kompletní výfukové soustavy v bezvadném stavu.

Nebezpečí

Během tankování může za určitých podmínek dojít k uvolnění statické elektřiny a vzniku jiskry, od které se vznítí palivové výpary. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

 • Před tankováním vždy pokládejte nádoby na palivo na zem, stranou od vozidla.

 • Neplňte nádoby palivem uvnitř vozidla nebo na korbě nákladního vozu nebo přívěsu, protože koberce v interiéru nebo plastové obložení lůžka mohou izolovat kontejner a zpomalit vybití elektrostatického náboje.

 • Pokud je to možné, sjeďte z nákladního vozidla nebo přívěsu a natankujte zařízení tak, aby jeho kola byla na zemi.

 • Jestliže to není možné, doplňte palivo do takového zařízení na nákladním vozidle nebo přívěsu z kanystru, nikoli plnicí pistolí.

 • Pokud je nutné použít pistoli, dotýkejte se tryskou obruby palivové nádrže nebo hrdla kanystru až do úplného načerpání paliva.

Plnění palivové nádrže

 1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  Important: Nádrže paliva jsou propojené, avšak palivo neprotéká mezi nádržemi příliš rychle. Proto je při tankování nutné zaparkovat na rovném povrchu. Při parkování ve svahu můžete nechtěně nádrže přeplnit.

 2. Vypněte motor a zatáhněte parkovací brzdu.

 3. Očistěte okolí každého uzávěru hrdla palivové nádrže a uzávěr odšroubujte.

  Important: Nádrže paliva neotvírejte, pokud parkujete ve svahu. Mohlo by dojít k rozlití paliva.

 4. Doplňte palivo do obou nádrží, dokud hladina paliva nedosáhne spodního okraje hrdla palivové nádrže (Obrázek 9). Nádrže paliva nepřeplňujte.

  g004638
 5. Zašroubujte a bezpečně zajistěte uzávěry hrdla palivové nádrže. Otřete rozlité palivo.

Note: Je-li to možné, doplňte palivovou nádrž po každém použití. Tím se minimalizuje možné srážení vlhkosti uvnitř palivové nádrže.

Kontrola hladiny motorového oleje

Než spustíte motor a zahájíte práce se strojem, vždy zkontrolujte hladinu oleje v klikové skříni motoru; viz Kontrola hladiny motorového oleje.

Kontrola chladicí soustavy

Před spuštěním motoru a použitím stroje zkontrolujte chladicí systém, viz Kontrola chladicí soustavy.

Kontrola hydraulické soustavy

Před spuštěním motoru a použitím stroje zkontrolujte hydraulický systém, viz Údržba hydraulického systému.

Použití konstrukce ROPS (Systém ochrany proti převrácení)

Důležité upozornění

Z důvodu ochrany před úrazem či smrtí v důsledku převrácení ponechte ochranný oblouk vztyčený a zajištěný a používejte bezpečnostní pás.

Zadní část sedátka musí být zajištěna západkou.

Důležité upozornění

Pokud je ochranný oblouk spuštěný dolů, není stroj chráněn proti převrácení.

 • Ochranný oblouk spusťte pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné.

 • Když je ochranný oblouk spuštěný, nepoužívejte bezpečnostní pás.

 • Jeďte pomalu a opatrně.

 • Ochranný oblouk zvedněte, jakmile to prostor nad vámi umožňuje.

 • Před jízdou pod jakýmikoli objekty a předměty pečlivě zkontrolujte prostor nad hlavou (např. větve, dveřní vstupy, elektrické vedení) a zabraňte kontaktu s nimi.

Important: Ochranný oblouk spusťte pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné.

 1. Chcete-li spustit ochranný oblouk, vyjměte závlačky, zatlačte ochranný oblouk dopředu proti pružinám a vytáhněte 2 čepy (Obrázek 10).

  g004639
 2. Sklopte ochranný oblouk do dolní polohy (Obrázek 11).

  g004640
 3. Nasaďte 2 čepy a zajistěte je závlačkami (Obrázek 10).

  Important: Zadní část sedátka musí být zajištěna západkou.

 4. Chcete-li ochranný oblouk vztyčit, vyjměte závlačky a vytáhněte 2 čepy (Obrázek 10).

 5. Zvedněte ochranný oblouk do vztyčené polohy, nasaďte dva čepy a zajistěte je závlačkami (Obrázek 10).

Important: Když je ochranný oblouk vztyčený a zajištěný, používejte vždy bezpečnostní pás. Když je ochranný oblouk spuštěný, nepoužívejte bezpečnostní pás.

Bezpečnost na prvním místě

Pozorně si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a symboly v části věnované bezpečnosti. Tyto informace mohou pomoci zabránit vašemu zranění či zranění přihlížejících osob.

Nebezpečí

Při práci na mokré trávě a na strmých svazích může dojít ke klouzání a ztrátě kontroly.

Pokud kola přejedou za okraj, hrozí převrácení s následkem vážného zranění, smrti či utopení.

Pokud je ochranný oblouk spuštěný dolů, není stroj chráněn proti převrácení.

Ochranný oblouk vždy ponechte ve vztyčené a zajištěné poloze a používejte bezpečnostní pás.

Přečtěte si pokyny a výstrahy týkající se ochrany proti převrácení a dodržujte je.

Jak zabránit ztrátě kontroly a nebezpečí převrácení:

 • Nepracujte blízko prohlubní a vodních ploch.

 • Na svazích snižte rychlost a pracujte se zvýšenou pozorností.

 • Neprovádějte náhlé otáčky ani prudké změny rychlosti.

g000963

Výstraha

Tento stroj je zdrojem hluku překračujícího 85 dBA na místě obsluhy a při dlouhodobém vystavení jeho působení může dojít ke ztrátě sluchu.

Při práci se strojem používejte ochranu sluchu.

Doporučujeme používat ochranné vybavení pro ochranu očí, uší, nohou a hlavy.

Použití parkovací brzdy

Při zastavení stroje či ponechání stroje bez dozoru vždy zatáhněte parkovací brzdu.

Zatažení parkovací brzdy

 1. Přesuňte páky ovládání pohybu (Obrázek 17) do neutrální zajištěné polohy.

 2. Parkovací brzdu zajistíte zatažením páky parkovací brzdy nahoru a dozadu (Obrázek 13).

  Note: Páka parkovací brzdy musí být pevně v zajištěné poloze.

  g020868

  Důležité upozornění

  Parkovací brzda nemusí udržet stroj zastavený na svahu a může zapříčinit zranění osob nebo poškození majetku.

  Neparkujte stroj na svazích, aniž byste podepřeli kola zarážkami.

Uvolnění parkovací brzdy

Parkovací brzdu uvolníte zatlačením páky parkovací brzdy dopředu a dolů (Obrázek 14).

g020869

Spuštění a zastavení motoru

Spuštění motoru

 1. Zvedněte ochranný oblouk nahoru a zajistěte jej, sedněte si na sedátko a upevněte bezpečnostní pás.

 2. Páky ovládání pohybu musí být v neutrální zajištěné poloze.

 3. Zajistěte stroj parkovací brzdou; postupujte podle pokynů v části Zatažení parkovací brzdy.

 4. Přepněte spínač pohonu žacích nožů (PTO) do vypnuté polohy (Obrázek 15).

  g004657
 5. Přesuňte páčku škrticí klapky doprostřed mezi polohy Rychlý běh a Pomalý běh (Obrázek 15).

 6. Otočte klíčkem zapalování ve směru hodinových ručiček do polohy Běh (Obrázek 16).

  Kontrolka žhavicích svíček se rozsvítí na 6 sekund.

  g004917
 7. Jakmile kontrolka žhavicích svíček zhasne, otočte klíčkem do polohy Start. Jakmile se motor spustí, klíček uvolněte.

  Important: Nepoužívejte delší startovací cykly než 15 sekund za minutu, aby nedošlo k přehřátí startéru.

  Note: Další startovací cykly mohou být nutné, pokud startujete motor poprvé po úplném vypuštění palivového systému.

 8. Ponechejte páčku škrticí klapky uprostřed mezi polohami Rychlý běh a Pomalý běh, dokud se motor a hydraulický systém nezahřejí.

  Important: Pokud motor startujete poprvé nebo po výměně motorového oleje, po generální opravě motoru, převodovky či motorů kol, používejte stroj s páčkou škrticí klapky v poloze Pomalý běh pro směr vpřed i vzad alespoň 1 až 2 minuty. Rovněž použijte páku ovládání zdvihu a páku pohonu žacích nožů a ověřte funkčnost všech součástí. Poté motor vypněte a zkontrolujte hladinu kapalin, možný únik oleje, nedotažené součásti a další patrné závady.

  Výstraha

  Před kontrolou úniku oleje, volných součástí a dalších závad vypněte motor a vyčkejte, až se všechny pohyblivé součásti zastaví.

Zastavení motoru

 1. Vypněte pohon žacích nožů, přesuňte páky ovládání pohybu do neutrální zajištěné polohy, zatáhněte parkovací brzdu a přesuňte páčku škrticí klapky do polohy Pomalý běh.

 2. Nechejte motor běžet 60 sekund při volnoběžných otáčkách.

 3. Otočte klíčkem zapalování do polohy Vypnuto (Obrázek 16). Před opuštěním provozní pozice počkejte, až se zastaví všechny pohyblivé součásti.

 4. Před přepravou nebo odstavením stroje vyjměte klíček ze zapalování.

  Important: Klíček musí být vyjmutý, jinak může čerpadlo paliva či příslušenství pokračovat v chodu a způsobit vybití baterie.

  Výstraha

  Děti nebo přihlížející osoby se mohou zranit, pokud by se pokoušely traktor ponechaný bez dozoru uvést do pohybu nebo si s ním hrát.

  Pokaždé, když stroj necháte i na krátkou dobu bez dozoru, vytáhněte klíček ze zapalování a zatáhněte parkovací brzdu.

Řízení stroje

Ovládací páčkou škrticí klapky je možno regulovat rychlost motoru měřenou v otáčkách za minutu (ot./min). Chcete-li zajistit nejvyšší účinnost stroje, posuňte páčku škrticí klapky do polohy Rychlý běh. Při sekání vždy pracujte se škrticí klapkou v poloze Rychlý běh.

Výstraha

Stroj může zatáčet velmi prudce. Můžete nad ním ztratit kontrolu a způsobit zranění nebo poškození stroje.

 • Při zatáčení dbejte opatrnosti.

 • Před prováděním ostrých otáček zpomalte.

 1. Uvolněte parkovací brzdu; postupujte podle pokynů v části Uvolnění parkovací brzdy.

  Note: Pokud pohnete pákami ovládání pohybu, když je parkovací brzda zajištěna, motor zhasne.

 2. Přemístěte páky do středové, odjištěné polohy.

 3. Při jízdě postupujte následujícím způsobem:

  • Chcete-li jet rovně dopředu, pomalu zatlačte páky ovládání pohybu dopředu (Obrázek 17).

  • Chcete-li jet rovně dozadu, pomalu zatáhněte páky ovládání pohybu dozadu (Obrázek 17).

  • Chcete-li zatočit, zpomalte stroj zatažením obou pák dozadu a poté zatlačte dopředu páku na opačné straně, než je strana, kam chcete zatočit (Obrázek 17).

  • Chcete-li zastavit, přesuňte obě páky ovládání pohybu do neutrální polohy.

  Note: Čím více páky pro ovládání hnací jednotky posunete v požadovaném směru, tím rychleji se bude stroj pohybovat příslušným směrem.

  g004532

Zastavení stroje

Chcete-li stroj zastavit, přesuňte páky ovládání pohybu do neutrální zajištěné polohy, vypněte pohon žacích nožů (PTO), přesuňte škrticí klapku do polohy Pomalý chod a zastavte motor.

Před opuštěním stroje zajistěte parkovací brzdu; postupujte podle pokynů v části Zatažení parkovací brzdy. Nezapomeňte vytáhnout klíček ze zapalování.

Výstraha

Děti nebo přihlížející osoby se mohou zranit, pokud se pokusí sekačku ponechanou bez dozoru uvést do pohybu.

Pokaždé, když stroj necháte i na krátkou dobu bez dozoru, vytáhněte klíček ze zapalování a zatáhněte parkovací brzdu.

Obsluha sekačky

Zvednutí a spuštění sekačky pomocí spínače zdvihu plošiny

Spínač zdvihu plošiny slouží ke zvednutí a spuštění sekací plošiny (Obrázek 18). Tato funkce vyžaduje, aby motor běžel.

g020873
 • Chcete-li sekací plošinu spustit dolů, zatlačte spínač zdvihu plošiny dolů (Obrázek 18).

  Important: Když je sekací plošina spuštěná, bude nastavena do plovoucí/nečinné polohy.

 • Chcete-li sekací plošinu zvednout, zatlačte spínač zdvihu plošiny nahoru (Obrázek 18).

Important: Po dokončení pohybu nahoru či dolů spínač pusťte. Pokud budete spínač držet stisknutý, dojde k poškození hydraulického systému.

Note: Chcete-li sekací plošinu zajistit ve zvednuté poloze, zvedněte plošinu nad polohu 15 cm, vytáhněte čep nastavení výšky sekání a zasuňte jej do polohy výšky sekání 15 cm (Obrázek 20).

Zařazení pohonu žacích nožů (PTO)

Spínač pohonu žacích nožů (PTO) slouží ke spuštění a zastavení žacích nožů sekačky a některých hnaných příslušenství.

 1. Pokud je motor chladný, nechte jej před zapnutím pohonu žacích nožů 5 až 10 minut zahřát.

 2. Sedněte si na sedátko, uvolněte páky ovládání pohybu a přesuňte je do neutrální polohy.

 3. Vytažením spínač pohonu žacích nožů zapnete (Obrázek 19).

  g004642

Zastavení pohonu žacích nožů (PTO)

Chcete-li pohon žacích nožů zastavit, zatlačte spínač pohonu žacích nožů (PTO) do vypnuté polohy.

Seřízení výšky sekání

Výšku sekání můžete seřídit v rozsahu od 2,5 do 15,2 cm v krocích po 6 mm přemístěním dorazového čepu do různých otvorů.

 1. Když motor běží, zatlačte spínač zdvihu plošiny nahoru, dokud se sekací plošina zcela nezvedne, a ihned spínač uvolněte (Obrázek 18).

 2. Chcete-li provést seřízení, otočte dorazový čep tak, aby byl upínací kolík zarovnán s drážkami v otvorech držáku pro nastavení výšky sekání, a vytáhněte jej (Obrázek 20).

 3. Vyberte otvor v držáku pro nastavení výšky sekání, který odpovídá požadované výšce sekání, zasuňte čep a otočením dolů jej zajistěte (Obrázek 20).

  Note: Otvory jsou uspořádány ve 4 řadách (Obrázek 20). Horní řada slouží k nastavení výšky sekání uvedené nad čepem. Druhá řada odshora slouží k nastavení uvedené výšky plus 6 mm. Třetí řada odshora slouží k nastavení uvedené výšky plus 12 mm. Spodní řada slouží k nastavení uvedené výšky plus 18 mm. Pro polohu s výškou 15,2 cm je k dispozici pouze jeden otvor v druhé řadě. Tento otvor nepřidává k poloze 15,2 cm dalších 6 mm.

  g020870
 4. Seřiďte ochranné válce a kluzné lišty podle potřeby.

Seřízení kluzných lišt

Namontujte kluzné lišty do dolní polohy, pokud používáte výšku sekání větší než 64 mm, nebo do horní polohy, pokud používáte výšku sekání menší než 64 mm.

Note: U sekaček Guardian® můžete při opotřebení kluzných lišt zaměnit lišty na protilehlých stranách sekačky. Tak budete moci kluzné lišty používat déle bez nutnosti výměny.

 1. Vypněte pohon žacích nožů, přesuňte páky ovládání pohybu do neutrální zajištěné polohy a zatáhněte parkovací brzdu.

 2. Než opustíte provozní pozici, přesuňte páčku škrticí klapky do polohy Pomalý běh, zastavte motor, vytáhněte klíček ze zapalování a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

 3. Povolte šroub na přední straně u každé kluzné lišty (2 kluzné lišty u plošin Guardian a 1 kluzná lišta u plošin s bočním odhozem).

  g004479
 4. Vyšroubujte šrouby s přírubovou hlavou a matice z kluzných lišt.

 5. Přemístěte jednotlivé kluzné lišty do požadované polohy a zajistěte je šrouby s přírubovou hlavou a maticemi.

  Note: K seřízení kluzných lišt používejte pouze horní nebo střední řady otvorů. Spodní otvory se používají při změně stran u sekací plošiny Guardian, kdy se stanou horními otvory na opačné straně sekačky.

 6. Šroub v přední části každé kluzné lišty utáhněte utahovacím momentem 9 až 11 Nm.

Seřízení zadních ochranných válců

Pokaždé, když změníte výšku sekání, seřiďte výšku zadních ochranných válců.

 1. Vypněte pohon žacích nožů, přesuňte páky ovládání pohybu do neutrální zajištěné polohy a zatáhněte parkovací brzdu.

 2. Než opustíte provozní pozici, přesuňte páčku škrticí klapky do polohy Pomalý běh, zastavte motor, vytáhněte klíček ze zapalování a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

 3. Po seřízení výšky sekání seřiďte válce tak, že demontujete přírubovou matici, pouzdro, rozpěrku a šroub (Obrázek 22).

  g004483
 4. Vyberte otvor tak, aby ochranný válec byl co nejblíže požadované výšce sekání (Obrázek 23).

  g004658
 5. Namontujte přírubovou matici, pouzdro, rozpěrku a šroub.

  Note: Utáhněte utahovacím momentem 54–61 Nm (Obrázek 22).

Seřízení válců

Namontujte válce do dolní polohy, pokud používáte výšku sekání vyšší než 64 mm, nebo do horní polohy, pokud používáte výšku sekání nižší než 64 mm.

 1. Vypněte pohon žacích nožů, přesuňte páky ovládání pohybu do neutrální zajištěné polohy a zatáhněte parkovací brzdu.

 2. Než opustíte provozní pozici, přesuňte páčku škrticí klapky do polohy Pomalý běh, zastavte motor, vytáhněte klíček ze zapalování a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

 3. Zvedněte přední část stroje a podepřete ji hevery.

 4. Demontujte upevňovací prvky upevňující jednotlivé válce k sekací plošině a podle potřeby přemístěte válce výše či níže; viz Obrázek 24 až Obrázek 28 s ohledem na příslušnou sekačku.

  g004487
  g004926
  g004923
  g004925
  g004924
 5. Namontujte upevňovací prvky podle znázornění.

Bezpečnostní blokovací systém

Výstraha

Jestliže jsou ochranné spínače odpojeny nebo poškozeny, stroj se může za provozu chovat neočekávaně a zapříčinit zranění osob.

 • S ochrannými spínači nemanipulujte.

 • Denně funkci ochranných spínačů kontrolujte a jakýkoli poškozený spínač před použitím stroje vyměňte.

Funkce bezpečnostního blokovacího systému

Bezpečnostní blokovací systém je zkonstruován tak, aby znemožnil nastartování motoru, pokud:

 • Obsluha nesedí na sedátku nebo není zatažena parkovací brzda.

 • Pohon žacích nožů (PTO) není vypnutý.

 • Páky ovládání pohybu nejsou v neutrální zajištěné poloze.

 • Teplota motoru není pod maximální provozní teplotou.

Bezpečnostní blokovací systém rovněž zastaví motor, pokud dojde k přesunutí pák ovládání z neutrální zajištěné polohy, když je parkovací brzda zatažena. Pokud opustíte sedátko, když je pohon žacích nožů zapnutý, dojde k zastavení motoru po sekundové prodlevě.

Zkouška bezpečnostního blokovacího systému

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Vyzkoušejte bezpečnostní systém.
 • Před každým použitím stroje proveďte zkoušku bezpečnostního blokovacího systému. Pokud bezpečnostní systém nefunguje v souladu s níže uvedeným popisem, nechte bezpečnostní systém okamžitě opravit v autorizovaném servisním středisku.

  1. Sedněte si na sedátko, zatáhněte parkovací brzdu a zapněte pohon žacích nožů. Zkuste nastartovat motor; motor nesmí naskočit.

  2. Sedněte si na sedátko, zatáhněte parkovací brzdu a vypněte pohon žacích nožů. Přesuňte jednu z pák ovládání pohybu z neutrální zajištěné polohy. Zkuste nastartovat motor; motor nesmí naskočit. Zopakujte postup pro druhou páku.

  3. Sedněte si na sedátko, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte pohon žacích nožů a přesuňte páky ovládání pohybu do neutrální zajištěné polohy. Nyní nastartujte motor. Když motor běží, uvolněte parkovací brzdu, zapněte pohon žacích nožů a mírně se zvedněte ze sedátka; motor musí do 2 sekund vypnout.

  4. Opusťte sedátko, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte pohon žacích nožů a přesuňte páky ovládání pohybu do neutrální zajištěné polohy. Nyní nastartujte motor. Když motor běží, přesuňte některou z pák ovládání pohybu do středu; motor musí vypnout do 2 sekund. Tento postup opakujte pro druhou páku.

  5. Opusťte sedátko, uvolněte parkovací brzdu, vypněte pohon žacích nožů a přesuňte páky ovládání pohybu do neutrální zajištěné polohy. Zkuste nastartovat motor; motor nesmí naskočit.

  Použití jednotky SCM k diagnostice problémů systému

  Stroj je vybaven standardní řídicí jednotkou (SCM) monitorovacího systému, která sleduje funkci různých klíčových prvků. Jednotka SCM se nachází pod pravým ovládacím panelem. Přístup k ní je možný přes boční kryt panelu (Obrázek 29). Chcete-li otevřít boční kryt panelu, uvolněte 2 západky a zatáhněte za něj.

  g004495

  Na přední straně jednotky SCM je 11 kontrolek LED, které rozsvícením signalizují různé stavy systému. Sedm z těchto kontrolek slouží obsluze k diagnostice systému. Viz Obrázek 30 s popisem významu jednotlivých kontrolek. Podrobnosti o používání zbývajících funkcí jednotky SCM naleznete v servisní příručce, kterou lze získat od autorizovaného distributora Toro.

  g004927

  Nastavení polohy sedačky

  Změna polohy sedátka

  Sedačkou řidiče můžete pohybovat dopředu a dozadu. Její polohu si nastavte tak, abyste měli optimální podmínky pro řízení a ovládání stroje a maximální pracovní pohodlí.

  1. Chcete-li provést seřízení, odjistěte sedátko přemístěním páky do strany (Obrázek 31).

   g004478
  2. Posuňte sedátko do požadované polohy a uvolněním páky je zajistěte.

  3. Zkuste sedátko posunout dopředu a dozadu a zkontrolujte tak, zda je zajištěno na místě.

  Změna výšky sedátka

  Sedátko lze seřídit tak, aby umožňovalo plynulou a pohodlnou jízdu. Umístěte sedátko tak, aby se vám sedělo co nejpohodlněji.

  Aniž byste na sedátku seděli, nastavte optimální pohodlí otočením knoflíku vpředu požadovaným směrem (Obrázek 31).

  g004489

  Změna polohy opěrky

  Opěrku sedátka lze seřídit tak, aby byla zajištěna pohodlná jízda. Umístěte opěrku tak, abyste dosáhli optimálního pohodlí.

  Chcete-li ji seřídit, otočte knoflíkem pod pravou opěrkou ruky v požadovaném směru (Obrázek 31).

  Změna bederní opěrky

  Opěrka sedátka umožňuje přizpůsobení bederní opěrky pro spodní část zad.

  Chcete-li ji seřídit, otočte knoflíkem pod levou opěrkou ruky v požadovaném směru (Obrázek 31).

  Odjištění sedátka

  Chcete-li získat přístup k hydraulickému systému a dalším součástem pod sedátkem, odjistěte sedátko a sklopte je dopředu.

  1. Pomocí páčky seřízení polohy sedátka posuňte sedátko do krajní přední polohy.

  2. Zatáhněte za západku směrem dopředu a uvolněte sedátko zvednutím (Obrázek 33).

   g020871

  Ruční tlačení stroje

  Important: Stroj není dovoleno vléct, jinak hrozí poškození hydraulického systému.

  Tlačení stroje

  1. Vypněte pohon žacích nožů (PTO) a klíčkem zapalování otočte do vypnuté polohy. Přesuňte páky ovládání pohybu do neutrální zajištěné polohy a zatáhněte parkovací brzdu. Vytáhněte klíček.

  2. Zvedněte sedátko.

  3. Otočte každý z obtokových ventilů o 1 otáčku proti směru hodinových ručiček (Obrázek 34).

   Tím umožníte obtok hydraulické kapaliny mimo čerpadlo a tedy i otáčení kol.

   Important: Neotáčejte obtokové ventily o více než 1 otáčku. Jinak by mohlo dojít k uvolnění ventilů z tělesa a vytečení kapaliny.

   g004644
  4. Před tlačením odjistěte parkovací brzdu.

  Změna na provozní režim

  Otočte každý z obtokových ventilů o 1 otáčku ve směru hodinových ručiček a ručně jej utáhněte (utahovacím momentem přibližně 8 Nm) (Obrázek 34).

  Note: Neutahujte obtokové ventily příliš.

  Stroj nebude moci jet, pokud nejsou obtokové ventily otočeny dovnitř.

  Nakládání strojů

  Při nakládání jednotek na nákladní vozy nebo přívěsy dbejte extrémní opatrnosti. Doporučujeme používat jednu celou rampu, která je dostatečně široká, aby se na ni vešla obě zadní kola, nikoli dvě rampy pro každou stranu jednotky (Obrázek 35). Dolní zadní část rámu sekačky přesahuje za zadní kola a slouží jako ochrana před převrácením dozadu. Při použití jedné celé rampy bude povrch rampy sloužit jako kontaktní plocha pro části rámu, pokud by se stroj začal převracet dozadu. Pokud nelze použít jednu celou rampu, použijte dostatečné množství menších ramp, abyste vytvořili souvislou plochu.

  Rampa musí být dostatečně dlouhá, aby úhel nepřekročil 15 stupňů (Obrázek 35). Strmější úhel může zapříčinit zachycení součástí sekačky při přejezdu jednotky z rampy na nákladní vůz nebo přívěs. Strmější úhel může rovněž zapříčinit převrácení jednotky dozadu. Při nakládání ve svahu či v blízkosti svahu umístěte nákladní vůz nebo přívěs směrem ze svahu a rampu umístěte směrem do svahu. Tím snížíte úhel rampy. Nákladní vůz nebo přívěs musí stát co nejrovněji.

  Important: Na rampě s jednotkou nezatáčejte; můžete ztratit kontrolu a sjet z rampy.

  Při najíždění na rampu prudce nezrychlujte a při sjíždění z rampy dozadu prudce nezpomalujte. Oba tyto manévry mohou zapříčinit převrácení jednotky dozadu.

  Důležité upozornění

  Nakládání jednotky na nákladní vůz nebo přívěs zvyšuje možnost převrácení dozadu, které může způsobit vážné zranění nebo smrt.

  • Při manipulaci s jednotkou na rampě dbejte extrémní opatrnosti.

  • Používejte pouze jednu plnou rampu. Nepoužívejte oddělené jednotlivé rampy pro každou stranu jednotky.

  • Pokud je nutné použít jednotlivé rampy, použijte dostatek ramp, abyste vytvořili souvislou plochu širší, než je jednotka.

  • Nepřekračujte úhel 15° mezi rampou a zemí ani mezi rampou a plochou nákladního vozu či přívěsu.

  • Při najíždění na rampu prudce nezrychlujte, jinak hrozí převrácení dozadu.

  • Při sjíždění z rampy dozadu prudce nezpomalujte, jinak hrozí převrácení dozadu.

  g000951

  Přeprava strojů

  Důležité upozornění

  Jízda po silnici bez směrových světel, osvětlení, označení odrazovými sklíčky a označení symbolem pomalu jedoucího vozidla je nebezpečná a může vést k nehodám s možným zraněním.

  Nejezděte po silnici bez symbolů, osvětlení a označení vyžadovaných místními předpisy.

  K přepravě stroje používejte nákladní vůz nebo přívěs se zvýšenou odolností. Nákladní vůz nebo přívěs musí být vybaven veškerým osvětlením a označením vyžadovaným předpisy. Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. Tyto informace mohou pomoci zabránit vašemu zranění či zranění osob v okolí.

  Postup při přepravě stroje:

  • Vozidlo, závěs, bezpečnostní řetězy a přívěsy musí být vhodné pro převážený náklad a splňovat místní platné dopravní předpisy.

  • Zatáhněte brzdu a podložte kola.

  • Bezpečně upevněte stroj k nákladnímu vozu nebo přívěsu řemeny, řetězy, kabely nebo lany podle požadavků místních předpisů (Obrázek 36).

   g020874

  Provozní tipy

  Rychlé nastavení škrticí klapky / pojezdové rychlosti

  S ohledem na zajištění dostatečného výkonu stroje a plošin při sekání pracujte s páčkou škrticí klapky v poloze Rychlý běh a přizpůsobte pojezdovou rychlost podmínkám. Osvědčeným postupem je snížení rychlosti, když se zatížení žacích nožů zvýší, a zvýšení rychlosti, pokud je zatížení žacích nožů menší.

  Směr sekání

  Střídejte směr sekání, aby se na trávníku postupně nevytvářely vyjeté koleje. Tím současně napomáháte dobrému rozptylu posekané trávy, což podporuje její rozklad a přechod živin do půdy.

  Rychlost sekání

  Lepší kvality sekání dosáhnete za určitých podmínek snížením pojezdové rychlosti.

  Nesekejte příliš nízko

  Pokud je šířka sekání sekačky větší než u dříve používané sekačky, zvyšte výšku sekání, čímž zajistíte, že nerovný trávník neposekáte příliš nízko.

  Volba odpovídajícího nastavení výšky sekání

  Při sekání odstraňte přibližně 25 mm, ne však více než 1/3 stébla trávy. U výjimečně bujné a husté trávy může být nutné zpomalit pojezdovou rychlost vpřed nebo zvýšit výšku sekání o jeden stupeň.

  Important: Při sekání více než 1/3 stébla trávy a v případě řídké dlouhé trávy či za suchých podmínek doporučujeme používat žací nože s plochým hřbetem, aby se omezilo množství polétavých zbytků a nečistot a snížilo namáhání součástí pohonu plošin.

  Sekání vysoké trávy

  Pokud necháte vyrůst delší trávu, než je obvyklé, anebo pokud je tráva velmi mokrá, zvyšte výšku sekání nad běžnou úroveň a sekejte s tímto nastavením. Poté proveďte další sekání s normálním nízkým nastavením.

  Udržujte sekačku čistou

  Po každém sekání vyčistěte spodek sekačky od zbytků trávy a ostatních nečistot. Jestliže se v sekačce vytvoří usazeniny posekané trávy a zeminy, kvalita sekání se bude postupně snižovat.

  Kvůli snížení nebezpečí požáru je zapotřebí z motoru, tlumiče výfuku, prostoru pro baterii, parkovací brzdy, žacích jednotek a prostoru palivové nádrže odstraňovat zbytky trávy, listí a přebytečného oleje. Odstraňte veškerý rozlitý olej či palivo.

  Údržba žacího nože

  Žací nůž udržujte ostrý po celou sezónu, protože pouze ostrý nůž seká čistě a nedochází k trhání či třepení stébel trávy. Trhání a třepení trávy při sekání způsobuje, že travní stébla na řezu hnědnou, což zpomaluje růst trávy a zvyšuje její náchylnost k chorobám. Každý den kontrolujte, zda jsou nože ostré a nedošlo k jejich opotřebení či poškození. Nože podle potřeby nabruste. Pokud je žací nůž poškozený nebo opotřebený, ihned jej nahraďte originálním žacím nožem Toro.

  Údržba

  Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy při normální pracovní poloze.

  Doporučený harmonogram údržby

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 10 hodinách
 • Utáhněte upevňovací šrouby rámu.
 • Utáhněte upevňovací matice kol.
 • Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte mazivo převodovky sekací plošiny.
 • Vyměňte motorový olej a filtr.
 • Po prvních 200 hodinách
 • Vyměňte hydraulický olej a filtr.
 • Při každém použití nebo denně
 • Vyzkoušejte bezpečnostní systém.
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Zkontrolujte hladinu chladiva motoru.
 • Chladič čistěte pomocí stlačeného vzduchu (nepoužívejte vodu).
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Vyčistěte sekací plošinu.
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte maznice ložisek a pouzder.
 • Zkontrolujte spojení kabelů baterie.
 • Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte napnutí řemene alternátoru.
 • Po každých 150 hodinách provozu
 • Zkontrolujte mazivo převodovky sekací plošiny.
 • Vyměňte motorový olej a filtr.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hadice a těsnění chladicího systému. Pokud jsou popraskané nebo přetržené, vyměňte je.
 • Utáhněte upevňovací matice kol.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte mazivo převodovky sekací plošiny.
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru.
 • Vyměňte nádobu palivového filtru odlučovače vody.
 • Vypusťte z odlučovače vodu a jiné znečisťující látky.
 • Zkontrolujte palivové potrubí a spojky.
 • Po každých 800 hodinách provozu
 • Vyměňte hydraulický olej a filtr.
 • Zkontrolujte vůli ventilů motoru. Další informace naleznete v provozní příručce motoru.
 • Po každých 1500 hodinách provozu
 • Vyměňte pohyblivé hadice.
 • Každé 2 roky
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Vypláchněte a vyměňte kapalinu v chladicí soustavě.
 • Important: Další pokyny k údržbě najdete v provozní příručce k motoru. Od autorizovaného distributora Toro lze rovněž zakoupit podrobnou servisní příručku.

  Seznam denní údržby

  Tuto stránku si zkopírujte pro každodenní použití.

  Úkon údržbyPro týden:
  PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
  Kontrola činnosti bezpečnostního blokovacího systému       
  Kontrola deflektoru trávy v dolní poloze (je-li to relevantní)       
  Kontrola činnosti parkovací brzdy       
  Kontrola hladiny paliva       
  Kontrola hladiny hydraulického oleje       
  Kontrola hladiny motorového oleje       
  Kontrola hladiny kapaliny v chladicím systému        
  Kontrola odlučovače vody a paliva       
  Kontrola ukazatele ucpání vzduchového filtru3       
  Kontrola znečištění chladiče a mřížky       
  Kontrola nezvyklého hluku motoru1       
  Kontrola nezvyklého hluku při provozu       
  Kontrola poškození hydraulických hadic       
  Kontrola úniku kapalin       
  Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách       
  Kontrola správné funkce nástrojů       
  Kontrola stavu žacích nožů       
  Promazání všech maznic2       
  Oprava poškozeného laku       

  1. Při obtížném startování, nadměrné tvorbě kouře nebo těžkém chodu motoru zkontrolujte žhavicí svíčku a trysky vstřikovače.

  2. Okamžitě po každém mytí bez ohledu na uvedený interval.

  3. Pokud je ukazatel červený.

  Zápis problematických oblastí
  Kontrolu provedl(a):
  PoložkaDatumInformace
     
     
     
     
     

  Výstraha

  Jestliže ponecháte klíček ve spínači zapalování, může kdokoli spustit motor a způsobit vám nebo dalším okolostojícím vážné zranění.

  Před prováděním jakékoli údržby vytáhněte klíček za zapalování.

  decal110-8252nc

  Postupy před údržbou stroje

  Important: Upevňovací prvky na krytech stroje musí po demontáži zůstat na krytech. Povolte všechny upevňovací prvky na všech krytech o několik otáček, aby kryty byly volné, ale zůstaly na místě. Poté je opět povolte, aby se kryty uvolnily. Tím zabráníte nežádoucímu vyšroubování šroubů z upevňovacích prvků.

  Mazání

  Mazání ložisek a pouzder

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte maznice ložisek a pouzder.
 • Stroj je vybaven maznicemi, které je třeba pravidelně promazávat univerzálním mazivem č. 2 na bázi lithia. Pokud je stroj provozován za normálních podmínek, promažte všechna ložiska a pouzdra vždy po 50 hodinách provozu. Mazání ložisek a pouzder provádějte každodenně, pokud jsou provozní podmínky výrazně prašné a se zvýšeným množstvím nečistot. Při provozu v prašných podmínkách se zvýšeným množstvím nečistot mohou nečistoty vniknout do ložisek a pouzder a způsobit rychlejší opotřebení. Maznice promažte okamžitě po každém mytí bez ohledu na uvedený interval.

  1. Očistěte maznice tak, aby do ložiska ani pouzdra nemohly proniknout cizí částice.

  2. Napumpujte mazivo do maznic.

  3. Přebytečné mazivo otřete.

  Note: Životnost ložisek může být negativně ovlivněna nesprávným způsobem mytí. Neumývejte jednotku, pokud je dosud zahřátá, a nestříkejte proudem vody pod vysokým tlakem přímo na ložiska či těsnění.

  Údržba maziva převodovky sekací plošiny

  Převodovka vyžaduje použití převodového maziva SAE EP90W. Převodovka je z výroby dodávána s mazivem, úroveň maziva v žací jednotce je však nutné před provozem zkontrolovat podle doporučení v části Seznam denní údržby.

  Kontrola maziva převodovky sekací plošiny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 150 hodinách provozu
 • Zkontrolujte mazivo převodovky sekací plošiny.
  1. Umístěte sekačku a žací jednotku na rovný povrch.

  2. Spusťte sekací plošinu na výšku sekání 2,5 cm.

  3. Vypněte pohon žacích nožů, přesuňte páky ovládání pohybu do neutrální zajištěné polohy a zatáhněte parkovací brzdu.

  4. Než opustíte provozní pozici, přesuňte páčku škrticí klapky do polohy Pomalý běh, zastavte motor, vytáhněte klíček ze zapalování a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  5. Zvedněte opěrku nohou a odkryjte horní část sekací plošiny.

  6. Demontujte měrku / zátku plnicího otvoru z horní části převodovky (Obrázek 38) a zkontrolujte, zda je mazivo mezi značkami na měrce.

   g004502
  7. Pokud je hladina maziva nízká, doplňte dostatek maziva, aby byla hladina mezi značkami na měrce.

   Note: Převodovku nenaplňujte nadměrně; přeplnění by mohlo způsobit poškození převodovky.

  Výměna maziva převodovky sekací plošiny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte mazivo převodovky sekací plošiny.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte mazivo převodovky sekací plošiny.
  1. Umístěte sekačku a žací jednotku na rovný povrch.

  2. Spusťte sekací plošinu na výšku sekání 2,5 cm.

  3. Vypněte pohon žacích nožů, přesuňte páky ovládání pohybu do neutrální zajištěné polohy a zatáhněte parkovací brzdu.

  4. Než opustíte provozní pozici, přesuňte páčku škrticí klapky do polohy Pomalý běh, zastavte motor, vytáhněte klíček ze zapalování a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  5. Zvedněte opěrku nohou a odkryjte horní část sekací plošiny.

  6. Demontujte měrku / zátku plnicího otvoru z horní části převodovky (Obrázek 38).

  7. Pod výpustný otvor vpředu na spodní straně převodovky umístěte trychtýř a nádobu na zachycení oleje, vyšroubujte zátku a vypusťte mazivo do nádoby.

  8. Našroubujte zpět zátku výpustného otvoru.

  9. Doplňte dostatek maziva, přibližně 283 ml, aby hladina byla mezi značkami na měrce.

   Note: Převodovku nenaplňujte nadměrně; přeplnění by mohlo způsobit poškození převodovky.

  Údržba motoru

  Kontrola vzduchového filtru

  1. Zkontrolujte, zda není plášť vzduchového filtru poškozen, což by mohlo způsobit únik vzduchu. Poškozený plášť vzduchového filtru vyměňte. Zkontrolujte celý sací systém vzduchu, zda v něm nejsou netěsnosti, poškození nebo uvolněné hadicové svorky.

  2. Údržbu vzduchového filtru provádějte, když je ukazatel vzduchového filtru (Obrázek 39) červený, nebo vždy po 400 hodinách provozu (v extrémně prašných a znečištěných podmínkách častěji). Neprovádějte nadměrnou údržbu vzduchového filtru.

   g004501
  3. Kryt musí být správně usazen a utěsněn s pláštěm vzduchového filtru.

  Údržba vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru.
  1. Vytáhněte západku směrem ven a otočte kryt vzduchového filtru proti směru hodinových ručiček (Obrázek 39).

  2. Sejměte kryt z pláště vzduchového filtru (Obrázek 39).

  3. Před vyjmutím filtru odstraňte pomocí nízkotlakého vzduchu (o tlaku 2,8 baru, čistého a suchého) nečistoty nahromaděné mezi vnější stranou primárního filtru a nádobou.

   Tento postup čištění zabrání vniknutí nečistot do systému sání při demontovaném filtru.

   Important: Nepoužívejte vysokotlaký vzduch, který by mohl nečistoty protlačit přes filtr do sacího systému.

  4. Vyjměte a vyměňte primární filtr (Obrázek 39).

   Important: Použitou vložku nečistěte, aby nedošlo k poškození filtračního média.

  5. Kontrolou těsnicího konce filtru a pláště zjistěte, zda nový filtr nebyl poškozen při přepravě.

   Important: Nepoužívejte poškozenou vložku.

  6. Zkontrolujte, zda je na kryt naneseno těsnění z pěnové hmoty a zda není poškozeno či přetrženo (Obrázek 39).

   Note: Je-li poškozeno, vyměňte je.

  7. Zasuňte nový filtr tlakem na vnější obrubu vložky a usaďte jej v nádobě.

   Important: Netlačte na pružný střed filtru.

  8. Očistěte otvor pro vypuzování nečistot (na snímatelném krytu) následujícím způsobem:

   1. Odstraňte z krytu gumový výtlačný ventil (Obrázek 39).

   2. Vyčistěte dutinu.

   3. Vraťte gumový výtlačný ventil zpět.

  9. Nasaďte kryt tak, aby gumový výtlačný ventil směřoval dolů, přibližně mezi 5. a 7. hodinu při pohledu od konce.

  10. Resetujte ukazatel (Obrázek 39), pokud je červený.

  Kontrola motorového oleje

  Kontrola hladiny motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Motor je dodáván s olejem v klikové skříni; před a po prvním nastartování motoru je však nutné hladinu oleje zkontrolovat. Hladinu oleje kontrolujte každý den před použitím nebo po každém použití stroje.

  Kapacita klikové skříně je přibližně 3,8 l včetně filtru. Používejte vysoce kvalitní motorový olej, který splňuje následující požadavky:

  • Požadovaná úroveň klasifikace API: CH-4, CI-4 nebo vyšší.

  • Preferovaný olej: SAE 15W-40 (nad -17 °C)

  • Alternativní olej: SAE 10W-30 nebo 5W-30 (všechny teploty)

  Note: U distributora lze pořídit olej Toro Premium Engine Oil s viskozitou 15W-40 nebo 10W-30. Objednací čísla naleznete v katalogu dílů.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, spusťte sekací plošinu, přesuňte páčku škrticí klapky do polohy Pomalý běh, zastavte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

  2. Otevřete kapotu.

  3. Vyjměte olejovou měrku (Obrázek 40), otřete ji do sucha a zasuňte ji zpět. Vyjměte olejovou měrku a zkontrolujte hladinu oleje.

   Hladina oleje musí sahat po značku horní meze na měrce.

   g004500
  4. Je-li hladina oleje pod značkou horní meze, sejměte uzávěr plnicího otvoru (Obrázek 40) a doplňte olej, dokud jeho hladina nedosáhne značky horní meze na měrce.

   Important: Nádrž nepřeplňujte.

   Note: Použijte čistý trychtýř, aby nedošlo k rozlití.

  5. Nasaďte uzávěr plnicího otvoru oleje.

  6. Zavřete kapotu.

  Výměna motorového oleje a filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte motorový olej a filtr.
 • Po každých 150 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej a filtr.
 • Motorový olej a filtr vyměňte nejdříve po prvních 50 hodinách provozu a poté vždy po 150 hodinách provozu. Je-li to možné, těsně před výměnou spusťte motor, protože teplý olej je tekutější a odplaví více nečistot než studený.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Otevřete kapotu.

  3. Pod vypouštěcí zátku na olejové vaně umístěte nádobu na zachycení oleje (Obrázek 41).

   g004498
  4. Vyčistěte prostor kolem vypouštěcí zátky.

  5. Vytáhněte vypouštěcí zátku a nechte olej vytéci do nádoby.

  6. Vyjměte a vyměňte olejový filtr (Obrázek 41).

  7. Po vypuštění oleje nasaďte vypouštěcí zátku a otřete rozlitý olej.

  8. Doplňte olej do klikové skříně podle pokynů v části Kontrola hladiny motorového oleje.

  Údržba palivového systému

  Nebezpečí

  Za jistých okolností jsou nafta a palivové výpary vysoce hořlavé a výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

  • Palivo doplňujte do nádrže pomocí trychtýře venku na otevřeném prostranství a při vypnutém a studeném motoru. Rozlitý benzin ihned utřete.

  • Neplňte palivovou nádrž až po horní okraj. Doplňte palivo do nádrže, dokud hladina paliva nedosáhne spodního okraje plnicího hrdla.

  • Při manipulaci s palivem nikdy nekuřte a držte se stranou od otevřeného ohně nebo míst, kde se palivové výpary mohou vznítit od jiskry.

  • Palivo skladujte v čisté a schválené nádobě uzavřené víčkem.

  Údržba odlučovače vody

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte nádobu palivového filtru odlučovače vody.
 • Vypusťte z odlučovače vodu a jiné znečisťující látky.
 • Vodu a jiné znečisťující látky odstraňujte z odlučovače (Obrázek 42) denně.

  1. Umístěte pod palivový filtr čistou nádobu.

  2. Povolte vypouštěcí zátku na spodní straně nádoby filtru.

   g007367
  3. Vyčistěte montážní oblast nádoby filtru.

  4. Odstraňte nádobu filtru a vyčistěte montážní plochu.

  5. Promažte těsnění na nádobě filtru čistým olejem.

  6. Rukou namontujte nádobu filtru tak, aby se těsnění dotýkalo montážní plochy, a poté jí otočte o další 1/2 otáčky.

  7. Utáhněte vypouštěcí zátku na spodní straně nádoby filtru.

  Čištění palivové nádrže

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každé 2 roky
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Palivovou nádrž vypusťte a vyčistěte vždy po 2 letech. Po vypuštění nádrže rovněž odstraňte a vyčistěte připojené koše. K vypláchnutí nádrže použijte čistou naftu.

  Important: Nádrž vypusťte a vyčistěte, pokud je palivová soustava kontaminována nebo pokud má být stroj po delší dobu odstaven z provozu.

  Palivové potrubí a spojky

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Zkontrolujte palivové potrubí a spojky.
 • Zkontrolujte palivové potrubí a spojky. Zjistěte, zda nejsou narušené, poškozené, odřené nebo uvolněné.

  Odvzdušnění palivové soustavy

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu. Palivová nádrž musí být alespoň do poloviny naplněna.

  2. Odjistěte a zvedněte kapotu.

  3. Umístěte hadr pod odvzdušňovací šroub na čerpadle vstřikování paliva a šroub otevřete (Obrázek 43).

   g007882
  4. Otočte klíčkem zapalování do zapnuté polohy.

   Elektrické palivové čerpadlo zahájí činnost a vytlačí vzduch prostřednictvím odvzdušňovacího šroubu.

   Výstraha

   Během tohoto postupu může být motor nastartován. Pohybující se ventilátory a řemeny u běžícího motoru mohou vážně poranit okolo stojící osoby.

   Nepřibližujte ruce, prsty, volný oděv, šperky ani vlasy k ventilátoru ani řemenům běžícího motoru během tohoto postupu.

  5. Ponechte klíček v zapnuté poloze, dokud kolem šroubu nezačne vytékat souvislý proud paliva.

  6. Utáhněte šroub a otočte klíčkem do vypnuté polohy.

   Note: Po provedení uvedených postupů odvzdušnění by měl motor normálně nastartovat. Pokud však motor nenastartuje, mohlo dojít k zachycení vzduchu mezi čerpadlem vstřikování a vstřikovači; postupujte podle pokynů v části Odvzdušnění vstřikovačů.

  Odvzdušnění vstřikovačů

  Note: Tento postup používejte pouze tehdy, pokud jste palivový systém odvzdušnili běžným postupem a motor přesto nelze nastartovat; nahlédněte do části Odvzdušnění palivové soustavy.

  1. Umístěte hadr pod přípojku potrubí z čerpadla vstřikování k trysce vstřikovače č. 1 podle znázornění (Obrázek 44).

   g007881
  2. Posuňte škrticí klapku do polohy Rychlý běh.

  3. Otočte klíčkem zapalování do polohy Start a sledujte průtok paliva kolem přípojky.

   Výstraha

   Během tohoto postupu může být motor nastartován. Pohybující se ventilátory a řemeny u běžícího motoru mohou vážně poranit okolo stojící osoby.

   Nepřibližujte ruce, prsty, volný oděv, šperky ani vlasy k ventilátoru ani řemenům běžícího motoru během tohoto postupu.

  4. Utáhněte přípojku potrubí, jakmile je průtok souvislý.

  5. Otočte klíčkem zapalování do vypnuté polohy.

  6. Zopakujte stejný postup u zbývajících trysek.

  Údržba elektrického systému

  Important: Při práci s elektrickým systémem vždy odpojte kabely baterie, nejdříve záporný kabel (-), aby nedošlo k případnému poškození kabeláže v důsledku zkratu.

  Údržba baterie

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Zkontrolujte spojení kabelů baterie.
 • Důležité upozornění

  Svorky baterií, koncovky a související příslušenství obsahují olovo a sloučeniny olova, což jsou chemické látky, které jsou ve státě Kalifornie známé jako látky způsobující rakovinu a poškozující reprodukční systém. Po manipulaci s baterií si umyjte ruce.

  Horní část baterie udržujte čistou. Pokud ukládáte stroj na místech s extrémně nízkými teplotami, baterie se vybije mnohem rychleji, než pokud je stroj uložen na mírně chladném místě.

  Horní část baterie udržujte čistou pravidelným umýváním pomocí kartáče namočeného v roztoku amoniaku nebo uhličitanu sodného. Po čištění horní plochu baterie opláchněte vodou. Během čištění baterie neodstraňujte uzávěry plnicích otvorů.

  Kabely baterie musí být těsně upevněny ke svorkám, aby byl zajištěn dostatečný elektrický kontakt.

  Pokud se na svorkách vyskytne koroze, odpojte kabely, záporný kabel (-) nejdříve, a oškrábejte zvlášť svorky a kontakty. Připojte kabely, kladný kabel (+) nejdříve, a potřete svorky vazelínou.

  Důležité upozornění

  Svorky baterie a kovové nástroje mohou způsobit zkrat při kontaktu s kovovými součástmi, a tím způsobit jiskření. Jiskry by mohly zapříčinit explozi plynů z baterie a následné zranění osob.

  • Při vyjímání nebo montáži baterie dbejte na to, aby se vývody baterie nedotýkaly žádných kovových částí stroje.

  • Dejte pozor, abyste kovovým nástrojem nezkratovali vývody baterie proti kovovým částem stroje.

  Důležité upozornění

  Nesprávné vedení kabelů baterie by mohlo způsobit poškození stroje a kabely by mohly zapříčinit jiskření. Jiskry by mohly zapříčinit explozi plynů z baterie a následné zranění osob.

  • Vždy odpojujte nejprve záporný (černý) kabel baterie a teprve potom kladný (červený) kabel baterie.

  • Vždy připojujte nejdříve kladný (červený) kabel baterie a potom záporný (černý) kabel.

  Skladování baterie

  Pokud bude stroj odstaven déle než 30 dnů, vyjměte baterii a plně ji dobijte. Uložte ji na polici nebo uvnitř stroje. Ponechte kabely odpojené, pokud je baterie uložena ve stroji. Uložte baterii v chladném prostředí, aby nedocházelo k rychlému vybíjení baterie. Aby nedošlo ke zmrznutí baterie, ujistěte se, že je zcela nabitá. Specifická hustota elektrolytu plně nabité baterie je 1,265 až 1,299.

  Kontrola pojistek

  Pojistky se nacházejí pod ovládacím panelem. Přístup k nim je možný přes boční kryt panelu (Obrázek 45). Chcete-li otevřít boční kryt panelu, uvolněte 2 západky a zatáhněte za něj.

  Pokud se stroj zastaví nebo má jiné problémy elektrického systému, zkontrolujte pojistky. Uchopte postupně jednotlivé pojistky, jednotlivě je vyjměte a zkontrolujte, zda nejsou spálené. Pokud potřebujete vyměnit pojistku, použijte vždy stejný typ o stejném jmenovitém proudu, jako má nahrazená pojistka, jinak může dojít k poškození elektrického systému (řiďte se schématem pojistek a jejich jmenovitých hodnot na štítku vedle pojistek – Obrázek 46).

  Note: Pokud dochází k častému spálení pojistky, pravděpodobně došlo ke zkratu v elektrickém systému a je nutný servisní zákrok provedený kvalifikovaným servisním technikem.

  g004495
  decal110-9796nc

  Údržba hnací soustavy

  Kontrola tlaku v pneumatikách

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
 • Tlak kontrolujte vždy po 50 hodinách provozu nebo jednou měsíčně podle toho, která možnost nastane dříve (Obrázek 47).

  Udržujte odpovídající tlak vzduchu v předních a zadních pneumatikách. Správný tlak je 124 kPa v zadních pneumatikách a 172 kPa v předních pneumatikách. Nerovnoměrný tlak v pneumatikách může zapříčinit nerovnoměrné sekání. Nejpřesnější údaj o tlaku získáte při kontrole studených pneumatik.

  g001055

  Výměna předních kol a ložisek

  1. Zakupte si novou sestavu předních kol, kuželová ložiska a těsnění ložisek od autorizovaného distributora Toro.

  2. Demontujte pojistnou matici ze šroubu upevňujícího sestavu předního kola ve vidlici kola (Obrázek 48).

   g004760
  3. Uchopte kolo a vytáhněte šroub z vidlice nebo otočného ramena.

  4. Staré kolo a ložiska zlikvidujte.

  5. Namontujte kolo nasazením kuželových ložisek a těsnění potřeného mazivem na náboj kola ve znázorněné poloze (Obrázek 48).

  6. Nasaďte rozpěrku na náboj kola přes ložiska a zajistěte ji na vnitřní straně náboje kola pomocí 2 rozpěrek ložiska.

   Important: Okraje těsnění nesmí být zahnuté dovnitř.

  7. Namontujte sestavu kola do vidlice a zajistěte ji pomocí šroubu a pojistné matice.

  8. Utáhněte matici tak, aby se kolo nemohlo volně otáčet, a poté ji povolte právě tolik, aby se kolo volně otáčelo.

  9. Přiložte mazací pistoli k maznici na kole a naplňte ji univerzálním mazivem č. 2 na bázi lithia.

  Údržba chladícího systému

  Nebezpečí

  Vypuštění horké chladicí kapaliny pod tlakem nebo kontakt s horkým chladičem a okolními částmi mohou způsobit vážná popálení.

  • Uzávěr chladiče neodstraňujte, pokud je motor horký. Vždy počkejte alespoň 15 minut, než motor vychladne nebo než bude uzávěr chladiče dostatečně chladný, abyste mohli demontovat uzávěr bez nebezpečí popálení.

  • Nedotýkejte se horkého chladiče a okolních částí.

  Nebezpečí

  Rotující ventilátor a hnací řemen mohou způsobit zranění.

  • Při práci se strojem musí být všechny kryty na příslušném místě.

  • Nepřibližujte prsty, ruce ani oděv k rotujícímu ventilátoru a k hnacímu řemenu.

  • Před prováděním údržby vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

  Výstraha

  Při spolknutí chladicí kapaliny motoru hrozí otrava.

  • Chladicí kapalinu motoru nepolykejte.

  • Udržujte ji mimo dosah dětí a zvířat.

  Kontrola chladicí soustavy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu chladiva motoru.
 • Chladicí systém je naplněn roztokem vody a celoroční nemrznoucí směsi etylenglykolu v poměru 50/50. Kontrolujte hladinu chladiva v expanzní nádrži na začátku každého dne před spuštěním motoru. Objem chladicí soustavy je 7,5 l.

  1. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v expanzní nádrži (Obrázek 49). Hladina chladicí kapaliny musí být mezi značkami na boku nádrže.

   g004649
  2. Pokud je hladina chladicí kapaliny nízká, sejměte uzávěr expanzní nádrže a doplňte systém. Nádrž nepřeplňujte.

  3. Nasaďte uzávěr expanzní nádrže.

  Čištění chladiče

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Chladič čistěte pomocí stlačeného vzduchu (nepoužívejte vodu).
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hadice a těsnění chladicího systému. Pokud jsou popraskané nebo přetržené, vyměňte je.
 • Po každých 1500 hodinách provozu
 • Vyměňte pohyblivé hadice.
 • Každé 2 roky
 • Vypláchněte a vyměňte kapalinu v chladicí soustavě.
 • Aby nedošlo k přehřátí motoru, je nutné udržovat chladič čistý. Za normálních okolností kontrolujte chladič každý den a v případě potřeby z něj odstraňte nečistoty. V extrémně prašných podmínkách a při velkém znečištění však může být nutné kontrolovat chladič častěji.

  Note: Pokud se sekací plošina nebo motor vypnou v důsledku přehřátí, zkontrolujte nejdříve, zda se na chladiči nenahromadilo nadměrné množství nečistot.

  Při čištění chladiče postupujte následujícím způsobem:

  1. Otevřete kapotu.

  2. Směrem od strany chladiče u ventilátoru odstraňte nečistoty proudem stlačeného vzduchu s nízkým tlakem (3,5 baru) (nepoužívejte vodu). Zopakujte tento krok z přední strany chladiče a poté opět ze strany ventilátoru.

  3. Po důkladném vyčištění chladiče odstraňte nečistoty, které mohly zůstat v kanálku v základně chladiče.

  4. Zavřete kapotu.

  Údržba brzd

  Seřízení ochranného spínače parkovací brzdy

  1. Zastavte stroj, přesuňte spínač zdvihu plošiny do neutrální zajištěné polohy, zatáhněte parkovací brzdu a vyjměte klíček ze zapalování.

  2. Vyšroubujte šrouby upevňující přední panel a panel vyjměte (Obrázek 50).

   g020875
  3. Povolte 2 pojistné matice upevňující spínač blokování parkovací brzdy k montážnímu držáku.

   g012074
  4. Přesuňte spínač na držáku nahoru nebo dolů tak, aby vzdálenost mezi snímačem hřídele brzdy a pístem spínače byla 3,9 mm (Obrázek 51).

   Note: Snímač hřídele brzdy se nesmí pístu spínače dotýkat.

  5. Upevněte pojistné matice spínače.

  6. Seřízení otestujte následujícím způsobem:

   1. Parkovací brzda musí být zatažená a obsluha nesedí na sedátku; nastartujte motor.

   2. Přesuňte páky ovládání pohybu z neutrální zajištěné polohy.

    Motor musí vypnout. Pokud ne, zkontrolujte seřízení spínače.

  7. Namontujte přední panel.

  Údržba řemenů

  Kontrola řemene alternátoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte napnutí řemene alternátoru.
 • Napnutí a stav řemenů (Obrázek 52) kontrolujte vždy po 100 hodinách provozu.

  1. Správné napnutí umožňuje prohnutí 10 mm při působení silou 44 N na řemen uprostřed mezi kladkami.

  2. Pokud nedochází k prohnutí 10 mm, povolte montážní šrouby alternátoru (Obrázek 52). Zvyšte nebo snižte napnutí řemene alternátoru a utáhněte šrouby. Zkontrolujte znovu správné prohnutí řemene.

   g008932

  Údržba ovládacích prvků

  Seřízení spínače blokování neutrální polohy páky ovládání pohybu

  1. Zastavte stroj, přesuňte spínač zdvihu plošiny do neutrální zajištěné polohy, zatáhněte parkovací brzdu a vyjměte klíček ze zapalování.

  2. Vyšroubujte šrouby upevňující přední panel a panel vyjměte (Obrázek 53).

   g020875
  3. Povolte 2 šrouby upevňující ochranný spínač (Obrázek 54).

   g004763
  4. Přidržte páku ovládání pohybu u rámu, přesuňte spínač směrem k páce tak, aby vzdálenost mezi pákou a tělem spínače byla 0,4 až 1 mm (Obrázek 54).

  5. Upevněte spínač.

  6. Zopakujte kroky 3 až 5 pro druhou páku.

  7. Namontujte přední panel.

  Seřízení vrácení páky ovládání pohybu do neutrální polohy

  Pokud se páky ovládání pohybu nevrátí do drážek neutrální polohy po uvolnění z polohy pro jízdu vzad, je nutné seřízení. Každou páku, pružinu a táhlo seřiďte samostatně.

  1. Vypněte pohon žacích nožů, přesuňte páku ovládání pohybu do neutrální zajištěné polohy a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte provozní pozici, přesuňte páčku škrticí klapky do polohy Pomalý běh, zastavte motor, vytáhněte klíček ze zapalování a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Vyšroubujte šrouby upevňující přední panel a panel vyjměte (Obrázek 55).

   g020875
  4. Přesuňte páku ovládání pohybu do polohy neutrální, avšak nezajištěné (Obrázek 57).

  5. Táhněte páku dozadu, dokud se vidlicový čep (na ramenu nad otočným hřídelem) nedotkne konce drážky (začne vyvíjet tlak na pružinu) (Obrázek 56).

   g004651
  6. Zkontrolujte, v jaké pozici je páka ovládání proti výřezu v konzole (Obrázek 57).

   Note: Musí být vycentrována, aby bylo možné otočení páky ven do neutrální zajištěné polohy.

   g004918
  7. Pokud je nutné seřízení, povolte matici a pojistnou matici u třmene (Obrázek 56).

  8. Tlačte na páku ovládání pohybu mírně směrem dozadu a otočte hlavu seřizovacího šroubu odpovídajícím směrem, dokud nebude páka ovládání pohybu uprostřed v neutrální zajištěné poloze (Obrázek 56).

   Note: Mírný tlak na páku ovládání pohybu směrem dozadu bude udržovat čep na konci drážky a umožní přemístění páky do odpovídající polohy pomocí seřizovacího šroubu.

  9. Utáhněte matici a pojistnou matici (Obrázek 56).

  10. Zopakujte kroky 4 až 9 pro druhou páku ovládání pohybu.

  11. Namontujte přední panel.

  Seřízení pohonu pojezdu pro neutrální polohu

  Při provádění tohoto seřízení je nutné, aby se otáčela hnací kola.

  Nebezpečí

  Mechanické a hydraulické zvedáky nemusí stroj dostatečně podepírat a mohou zapříčinit vážné zranění.

  • K podepření stroje použijte hever.

  • Nepoužívejte hydraulické zvedáky.

  Důležité upozornění

  Při provádění tohoto seřízení musí motor běžet. Kontakt s pohyblivými částmi nebo horkým povrchem může způsobit zranění.

  Nepřibližujte ruce, nohy, obličej, oděv ani jiné části těla k rotujícím částem, výfuku ani jiným horkým povrchům.

  1. Zvedněte rám na stabilní hever, aby se kola mohla volně otáčet.

  2. Přesuňte sedátko dopředu, odjistěte je a sklopte směrem nahoru a dopředu.

  3. Odpojte elektrický konektor bezpečnostního spínače sedátka.

  4. Dočasně nainstalujte přemostění přes svorky konektoru kabeláže.

  5. Spusťte motor, přesuňte páčku škrticí klapky doprostřed mezi polohy Rychlý běh a Pomalý běh a uvolněte parkovací brzdu.

   Note: Páky ovládání pohybu musí být při provádění seřízení v neutrální zajištěné poloze.

  6. Seřiďte délku táhla čerpadla na jedné straně otáčením šestihranné osy odpovídajícím směrem, dokud se příslušné kolo nezastaví nebo nezačne pomalu otáčet dozadu (Obrázek 58).

   g004488
  7. Přesuňte páku ovládání pohybu dopředu a dozadu a poté zpět do neutrální polohy. Kolo se musí přestat otáčet nebo se pomalu otáčet dozadu.

  8. Přesuňte páčku ovládání škrticí klapky do polohy Rychlý běh. Zkontrolujte, zda se kolo přestalo otáčet nebo se pomalu otáčí dozadu; v případě potřeby seřiďte.

  9. Zopakujte kroky 6 až 8 na opačné straně stroje.

  10. Utáhněte pojistné matice u kulových kloubů (Obrázek 56).

  11. Přesuňte páčku škrticí klapky do polohy Pomalý běh a zastavte motor.

  12. Odstraňte přemostění z konektoru kabeláže a zapojte konektor do spínače sedátka.

   Důležité upozornění

   Elektrický systém neumožňuje správné bezpečné vypnutí s použitým přemostěním.

   • Jakmile je seřízení dokončeno, odstraňte přemostění z konektoru kabeláže a zapojte konektor do spínače sedátka.

   • Jednotku nikdy nepoužívejte, když je použito přemostění spínače sedátka.

  13. Sklopte sedátko do příslušné polohy.

  14. Odstraňte hevery.

  Seřízení maximální pojezdové rychlosti

  1. Vypněte pohon žacích nožů, přesuňte páky ovládání pohybu do neutrální zajištěné polohy a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte provozní pozici, přesuňte páčku škrticí klapky do polohy Pomalý běh, zastavte motor, vytáhněte klíček ze zapalování a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Vyšroubujte šrouby upevňující přední panel a panel vyjměte (Obrázek 59).

   g020875
  4. Povolte pojistnou matici na dorazovém šroubu na jedné z pák ovládání pohybu (Obrázek 60).

   g004766
  5. Našroubujte dorazový šroub do krajní polohy dovnitř (směrem od páky ovládání pohybu).

  6. Zatlačte páku ovládání pohybu do krajní přední polohy až na doraz a přidržte ji.

  7. Vyšroubujte dorazový šroub (směrem k páce ovládání pohybu), aby mezi hlavou dorazového šroubu a pákou ovládání pohybu byla mezera 1,5 mm.

  8. Utažením pojistné matice upevněte dorazový šroub na místě.

  9. Zopakujte kroky 4 až 8 pro druhou páku ovládání pohybu.

  10. Namontujte přední panel.

  Note: Pokud chcete snížit maximální rychlost stroje, nastavte rychlost pro obě páky ovládání rychlosti podle výše uvedených pokynů a poté vraťte každý z dorazových šroubů o stejnou vzdálenost směrem k páce, dokud nedosáhnete požadované maximální rychlosti (pravděpodobně bude nutné seřízení několikrát otestovat). Stroj se musí pohybovat rovně a nesmí zatáčet, když obě páky ovládání pohybu přesunete do krajní polohy dopředu. Pokud stroj zatáčí, nejsou dorazové šrouby nastaveny rovnoměrně a je nutné je dále seřídit.

  Seřízení pojezdu

  1. Vypněte pohon žacích nožů, přesuňte páky ovládání pohybu do neutrální zajištěné polohy a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte provozní pozici, přesuňte páčku škrticí klapky do polohy Pomalý běh, zastavte motor, vytáhněte klíček ze zapalování a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Povolte šrouby upevňující páky ovládání pohybu (Obrázek 61)

   g004919
  4. Požádejte jinou osobu, aby zatlačila tyče pák ovládání pohybu (nikoli páky) na doraz dopředu do polohy pro maximální rychlost a přidržela je.

  5. Seřiďte páky ovládání pohybu tak, aby byly zarovnány (Obrázek 62), a utáhněte šrouby upevňující páky k tyčím.

   g001656

  Údržba hydraulického systému

  Nádrž stroje je při výrobě naplněna přibližně 4,7 l vysoce kvalitní traktorové převodové/hydraulické kapaliny. Jako náhradní kapalina se doporučuje:

   Převodová/hydraulická kapalina Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (K dispozici ve 19 l kbelících nebo 208 litrových sudech. Objednací čísla získáte v katalogu dílů nebo od distributora společnosti Toro.)

  Alternativní kapaliny: Pokud není kapalina Toro k dispozici, lze použít hydraulickou kapalinu Mobil® 424.

  Note: Společnost Toro nepřebírá zodpovědnost za poškození způsobené použitím jiné kapaliny.

  Note: Mnohé hydraulické kapaliny jsou téměř bezbarvé, takže je obtížné lokalizovat netěsnosti. Pro hydraulický olej je k dispozici přísada s červeným barvivem v lahvičkách o objemu 20 ml. Jedna lahvička postačí na 15 až 22 l hydraulického oleje. Objednejte u autorizovaného distributora Toro produkt číslo 44-2500.

  Kontrola hydraulické soustavy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny před prvním nastartováním motoru a poté každý den.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Přesuňte páky ovládání pohybu do neutrální zajištěné polohy a nastartujte motor.

   Note: Nechte motor běžet při nejnižších možných otáčkách a odvzdušněte systém. Nezapínejte pohon žacích nožů.

  3. Zvedněte plošinu, aby se vysunuly válce zdvihu, zastavte motor a vytáhněte klíček.

  4. Zvedněte sedátko, abyste získali přístup k nádrži hydraulické kapaliny.

  5. Odstraňte uzávěr plnicího otvoru (Obrázek 63) z plnicího hrdla hydraulické kapaliny.

   g004494
  6. Vytáhněte měrku a otřete ji čistým hadrem (Obrázek 63).

  7. Zasuňte měrku do plnicího hrdla; poté ji vytáhněte a zkontrolujte hladinu kapaliny (Obrázek 63).

   Note: Pokud není hladina ve vyznačeném rozsahu na měrce, doplňte dostatečné množství kvalitní hydraulické kapaliny, aby hladina dosáhla vyznačené oblasti. Nádrž nepřeplňujte.

  8. Vraťte měrku a našroubujte uzávěr silou prstů na plnicí otvor.

  9. Zkontrolujte těsnost všech hadic a spojek.

  Výměna hydraulického oleje a filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 200 hodinách
 • Vyměňte hydraulický olej a filtr.
 • Po každých 800 hodinách provozu
 • Vyměňte hydraulický olej a filtr.
  1. Vypněte pohon žacích nožů, přesuňte páky ovládání pohybu do neutrální zajištěné polohy a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte provozní pozici, přesuňte páčku škrticí klapky do polohy Pomalý běh, zastavte motor, vytáhněte klíček ze zapalování a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Umístěte velkou nádobu pod hydraulickou nádrž a skříň převodovky, odstraňte zátky a vypusťte veškerou hydraulickou kapalinu (Obrázek 64).

   g004652
  4. Vyčistěte okolí filtru hydraulického oleje a filtr vytáhněte (Obrázek 64).

  5. Ihned namontujte nový filtr hydraulického oleje.

  6. Namontujte vypouštěcí zátky hydraulické nádrže a skříně převodovky.

  7. Naplňte nádrž do správné výše hladiny; postupujte podle pokynů v části Údržba hydraulického systému.

  8. Spusťte motor a zkontrolujte, zda nedochází k úniku. Nechte motor běžet přibližně pět minut, poté jej vypněte.

  9. Po 2 minutách zkontrolujte hladinu hydraulického oleje; postupujte podle pokynů v části Údržba hydraulického systému.

  Údržba sekací plošiny

  Seřízení sklonu sekací plošiny

  Sklon sekací plošiny představuje rozdíl mezi výškou sekání na přední a zadní straně roviny žacích nožů. Používejte sklon sekací plošiny přibližně 8 mm. To znamená, že zadní strana roviny žacích nožů je přibližně o 8 mm výše než přední.

  1. Umístěte stroj na rovný povrch nebo podlahu v dílně.

  2. Nastavte sekací plošinu do požadované výšky sekání, přesuňte páčku škrticí klapky do polohy Pomalý běh, zastavte motor, zatáhněte parkovací brzdu a vytáhněte klíček ze zapalování.

  3. Otočte prostřední žací nůž tak, aby směřoval přímo dopředu.

  4. Pomocí pravítka změřte vzdálenost od podlahy k přednímu hrotu žacího nože.

  5. Otočte stejný hrot žacího nože dozadu a změřte vzdálenost od podlahy k hrotu žacího nože na zadní straně plošiny.

  6. Odečtením rozměru vpředu od rozměru vzadu získáte sklon žacích nožů.

  7. Seřiďte pojistné matice upevňující zadní třmeny / řetězy plošiny a zvedněte zadní stranu plošiny tak, aby sklon žacích nožů byl 8 mm (Obrázek 65).

   g004497

  Čištění

  Čištění spodní strany sekačky

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Vyčistěte sekací plošinu.
 • Každý den odstraňujte trávu nahromaděnou pod sekačkou.

  1. Vypněte pohon žacích nožů, přesuňte páky ovládání pohybu do neutrální zajištěné polohy a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Než opustíte provozní pozici, přesuňte páčku škrticí klapky do polohy Pomalý běh, zastavte motor, vytáhněte klíček ze zapalování a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.

  3. Zvedněte sekačku do přepravní polohy.

  4. Zvedněte přední část stroje pomocí heverů.

  5. Důkladně vyčistěte spodní stranu sekačky proudem vody.

  Likvidace odpadu

  Motorový olej, baterie, hydraulický olej a chladicí kapalina motoru znečišťují životní prostředí. Tyto materiály likvidujte v souladu se státními a místními předpisy.

  Uskladnění

  Stroj

  1. Důkladně očistěte stroj, plošinu a motor; věnujte přitom zvláštní pozornost následujícím oblastem:

   • chladiči a mřížce chladiče,

   • spodní straně plošiny,

   • prostoru pod kryty řemenů plošiny,

   • vyrovnávacím pružinám,

   • sestavě hřídele pohonu žacích nožů,

   • všem maznicím a otočným čepům,

   • odstraňte ovládací panel a vyčistěte prostor uvnitř řídicí jednotky,

   • pod deskou sedátka a na horní straně převodovky.

  2. Zkontrolujte a seřiďte tlak v předních a zadních pneumatikách sekačky; postupujte podle pokynů v části Kontrola tlaku v pneumatikách.

  3. Demontujte, nabruste a vyvažte žací nože sekačky. Namontujte žací nože a utáhněte upevňovací prvky žacích nožů utahovacím momentem 115–149 Nm.

  4. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné upevňovací prvky, a podle potřeby je utáhněte. Dbejte zejména na utažení 6 šroubů upevňujících rám sekací plošiny k hnací jednotce (Obrázek 66) utahovacím momentem 359 Nm.

   g004905
  5. Naneste mazivo nebo olej na všechny maznice, otočné body a čepy obtokových ventilů převodovky. Přebytečné mazivo utřete.

  6. Lehce přebruste a přelakujte poškrábané, popraskané nebo zkorodované lakované plochy. Opravte všechny důlky v kovovém plášti.

  7. Následujícím způsobem proveďte údržbu baterie a kabelů:

   1. Sejměte svorky baterie z vývodů baterie.

   2. Baterii, svorky a vývody očistěte ocelovým kartáčem a roztokem jedlé sody.

   3. Na svorky kabelů a vývody baterie naneste mazivo Grafo 112X (obj. č. Toro 505-47) nebo vazelínu, abyste zabránili korozi.

   4. Každých 60 dnů baterii pomalu nabíjejte po dobu 24 hodin, aby nedošlo k vylučování síranu olovnatého.

  Motor

  1. Vypusťte motorový olej z olejové vany a namontujte vypouštěcí zátku.

  2. Vyměňte filtr motorového oleje.

  3. Doplňte do motoru doporučený motorový olej.

  4. Nastartujte motor a nechejte jej běžet přibližně 2 minuty ve volnoběžných otáčkách.

  5. Vypusťte palivo z palivové nádrže, potrubí, čerpadla, filtru a odlučovače. Vypláchněte palivovou nádrž čistou naftou a připojte všechna palivová potrubí.

  6. Pečlivě vyčistěte sestavu vzduchového filtru a proveďte jeho údržbu.

  7. Vstup vzduchového filtru a výstup výfuku utěsněte páskou odolnou vůči vlivům počasí.

  8. Zkontrolujte uzávěry plnicího otvoru oleje a palivové nádrže a ujistěte se, že jsou těsně upevněny.