Wprowadzenie

Ta pchana kosiarka z obrotowymi ostrzami jest przeznaczona dla właścicieli domów z posesją. Została zaprojektowana przede wszystkim do koszenia trawy na dobrze utrzymanych trawnikach na posesjach. Nie jest przeznaczona do ścinania krzaków lub zastosowań w rolnictwie.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

Aby uzyskać informacje na temat urządzenia i akcesoriów, znaleźć dealera lub zarejestrować swoje urządzenie, skontaktuj się bezpośrednio z firmą Toro za pomocą witryny internetowej www.Toro.com.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny urządzenia. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie. Zapisz je w przewidzianym na to miejscu.

Important: Używając smartfona lub tableta zeskanuj kod QR na tabliczce z numerem seryjnym, aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

g226626

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające uwagi.

Opisywane urządzenie jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej; szczegółowe informacje zamieszczone są w odpowiedniej deklaracji zgodności, w oddzielnym arkuszu.

Moment obrotowy na wale lub moment użyteczny: Moment obrotowy na wale silnika lub moment użyteczny silnika został wyznaczony laboratoryjnie przez producenta silnika, zgodnie z wytycznymi Stowarzyszenia Inżynierów Motoryzacji (SAE) J1940 lub J2723. Rzeczywisty moment obrotowy silnika w kosiarce tej klasy może być znacznie niższy z powodu jej dostosowania do wymagań dotyczących bezpieczeństwa, emisji oraz eksploatacji. Można je znaleźć w dołączonej do maszyny dokumentacji producenta silnika.

Nie wolno ingerować w zabezpieczenia maszyny ani wyłączać ich. Należy regularnie sprawdzać poprawność ich działania. Nie wolno podejmować prób regulacji lub manipulacji przy elementach sterujących prędkością obrotową silnika. Może to spowodować wystąpienie niebezpiecznego stanu, prowadzącego do obrażeń ciała.

Bezpieczeństwo

Maszyna została zaprojektowana zgodnie z normą EN ISO 5395:2013.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Produkt ten może spowodować amputację dłoni i stóp oraz wyrzucać obiekty. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

 • Przed uruchomieniem silnika należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać instrukcje i ostrzeżenia zawarte w niniejszej Instrukcji obsługi oraz na maszynie i osprzęcie.

 • Nie zbliżać dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny, ani nie wkładać ich pod nią. Nie zbliżać się do wyrzutnika.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i poprawnie funkcjonujących wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Nie zezwalaj osobom postronnym ani dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny. Obsługiwać maszynę mogą jedynie osoby odpowiedzialne, przeszkolone, zaznajomione z instrukcją i dysponujące odpowiednimi możliwościami fizycznymi.

 • Przed przystąpieniem do serwisowania, tankowania lub udrażniania maszyny zatrzymaj ją, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu (jeżeli występuje) i odczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się.

Niewłaściwe użytkowanie lub konserwacja maszyny może spowodować obrażenia ciała. W celu zmniejszenia ryzyka obrażeń ciała postępuj zgodnie z tymi zasadami bezpieczeństwa i zawsze zwracaj uwagę na ostrzegawczy symbol bezpieczeństwa Graphic, który oznacza: Uwaga, Ostrzeżenie lub Niebezpieczeństwo – zasady bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal104-7953
decaloemmarkt
decal112-8760
decal117-4143

Montaż

Important: Zdejmij i wyrzuć zabezpieczający arkusz z tworzywa osłaniający silnik oraz wszelkie inne elementy z tworzywa lub folii użyte do zabezpieczenia maszyny.

Important: Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu, nie wkładaj kluczyka do stacyjki rozrusznika elektrycznego (jeżeli występuje), dopóki nie będziesz gotowy do uruchomienia silnika.

Rozkładanie uchwytu

Ostrzeżenie

Nieprawidłowe złożenie lub rozłożenie uchwytu może spowodować uszkodzenie linek, skutkując wystąpieniem niebezpiecznych warunków eksploatacji.

 • Rozkładając lub składając uchwyt, nie wolno dopuść do uszkodzenia linek.

 • W przypadku uszkodzenia linki skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

 1. Odkręć pokrętła i śruby uchwytu od obudowy maszyny (Rysunek 3).

 2. Przymocuj uchwyt do obudowy maszyny (Rysunek 3).

  g032765
 3. Przesuń uchwyt w pozycję roboczą (Rysunek 4).

  g032014

  Important: Podczas składania uchwytu poprowadź linki na zewnątrz uchwytu Rysunek 5.

  g025928
 4. Zamontuj pokrętła uchwytu i dokręć je mocno ręką.

Umieszczenie linki rozrusznika linkowego w prowadnicy

Important: Aby bezpiecznie i łatwo uruchomić silnik przed każdym użyciem maszyny, umieść linkę rozrusznika linkowego w prowadnicy.

Przyciągnij dźwignię sterującą ostrzem do górnego uchwytu i przeciągnij linkę rozrusznika przez prowadnicę linki na uchwycie (Rysunek 6).

g003251

Uzupełnianie oleju w silniku

Important: Maszyna jest dostarczana bez oleju silnikowego. Przed uruchomieniem silnika napełnij go olejem.

Specyfikacja oleju silnikowego

Ilość oleju silnikowego0,44 litra
Lepkość olejuOlej smarowy klasy SAE 30 lub SAE 10W-30 z detergentami
Klasa serwisowa APISJ lub wyższa
 1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

 2. Wyjmij wskaźnik poziomu, obracając jego korek w lewo i wyciągając go (Rysunek 7).

  g197452
 3. Ostrożnie wlej przez szyjkę wlewu oleju około ¾ pojemności skrzyni korbowej oleju.

 4. Odczekaj 3 minuty na ustabilizowanie się poziomu oleju w silniku.

 5. Oczyść wskaźnik poziomu za pomocą suchej szmatki.

 6. Wsuń wskaźnik poziomu do szyjki wlewu oleju, a następnie wyjmij go.

 7. Odczytaj poziom oleju na wskaźniku (Rysunek 7).

  • Jeżeli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt niski, ostrożnie dolej oleju przez szyjkę wlewu, odczekaj 3 minuty i powtarzaj czynności od 5 do7 do czasu, gdy poziom oleju na wskaźniku będzie prawidłowy.

  • Jeśli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt wysoki, spuść jego nadmiar, aby uzyskać prawidłowy poziom na wskaźniku, patrz Wymiana oleju silnikowego.

  Important: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

 8. Zamocuj pewnie wskaźnik poziomu w szyjce wlewu oleju.

Ładowanie akumulatora

Tylko model z rozruchem elektrycznym

Patrz Ładowanie akumulatora.

Montaż worka na trawę

 1. Nałóż worek na trawę wokół ramy w sposób pokazany na Rysunek 8

  g027543

  Note: Nie nakładaj worka na uchwyt (Rysunek 8).

 2. Zaczep dolny kanał worka na dolną część ramy (Rysunek 9).

  g027544
 3. Zaczep kanały boczne i kanał górny worka odpowiednio na boczne i górne elementy ramy (Rysunek 9).

Przegląd produktu

g197495
g197496
ModelWagaDługośćSzerokośćWysokość
2973234 kg140 cm56 cm102 cm
2973439 kg140 cm56 cm102 cm

Działanie

Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Before Operation

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Należy zapoznać się z bezpieczną obsługą urządzeń, elementami sterującymi operatora i znakami bezpieczeństwa.

 • Sprawdź, czy osłony i zabezpieczenia, takie jak deflektory lub wychwytywacze trawy, są prawidłowo zamocowane i działają prawidłowo.

 • Zawsze sprawdzaj maszynę, aby upewnić się, że ostrza, śruby ostrzy oraz zespół tnący nie są zużyte ani uszkodzone.

 • Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby wpłynąć na pracę maszyny lub zostać podrzucone przez maszynę.

 • Regulacja wysokości cięcia może doprowadzić do kontaktu z ruchomym ostrzem, ze skutkiem w postaci poważnych obrażeń ciała.

  • Wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu (tylko model z rozruchem elektrycznym) i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  • Regulując wysokość koszenia nie wkładaj palców pod obudowę.

Bezpieczeństwo związane z paliwem

 • Paliwo jest niezwykle łatwopalne i wybuchowe. Zapłon lub wybuch paliwa może poparzyć operatora i osoby postronne oraz spowodować straty materialne.

  • Aby zapobiec zapaleniu paliwa przez ładunek elektrostatyczny, przed napełnianiem ustaw kanister lub urządzenie bezpośrednio na podłożu, a nie w pojeździe ani na innym przedmiocie.

  • Uzupełniaj zbiornik paliwa na zewnątrz, na otwartej przestrzeni, gdy silnik jest zimny. Wytrzyj paliwo, które się rozlało.

  • Nie zbliżaj się do paliwa, kiedy palisz. Paliwo nie może znajdować się w pobliżu otwartego płomienia ani iskier.

  • Nigdy nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie uzupełniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy jest on rozgrzany.

  • W przypadku rozlania paliwa nie próbuj włączać silnika. Unikaj możliwości spowodowania zapłonu do czasu rozproszenia oparów paliwa.

  • Przechowuj paliwo w atestowanym kanistrze, poza zasięgiem dzieci.

 • W przypadku połknięcia paliwo jest szkodliwe dla zdrowia i może prowadzić do śmierci. Długotrwałe wystawienie na działanie oparów może wywołać poważne obrażenia i choroby.

  • Unikaj długotrwałego wdychania oparów paliwa.

  • Nie zbliżaj rąk ani twarzy do pistoletu dystrybutora paliwa i otworu zbiornika paliwa.

  • Unikaj kontaktu paliwa z oczami i ze skórą.

Uzupełnianie paliwa

 • W celu uzyskania najlepszych wyników używaj wyłącznie czystej, świeżej benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 87 lub wyższej (metoda szacowania (R+M)/2)

 • Akceptowalne jest paliwo z oksygenatami, zawierające do 10% objętościowych etanolu lub 15% MTBE.

 • Nie używaj mieszanin etanolu z benzyną, takich jak E15 lub E85, zawierających powyżej 10% objętościowych etanolu. Może to powodować problemy dotyczące osiągów i/lub uszkodzenia silnika, które mogą nie być objęte gwarancją.

 • Nie używaj benzyny zawierającej metanol.

 • Nie przechowuj zimą paliwa w zbiorniku paliwa lub w kanistrach na paliwo, jeśli do paliwa nie został dodany stabilizator.

 • Nie dolewaj oleju do benzyny.

Uzupełniaj zbiornik paliwa świeżą, zwykłą benzyną bezołowiową zakupioną na stacji renomowanego dostawcy paliw (Rysunek 12).

Important: Aby zmniejszyć problemy z rozruchem, dodawaj stabilizator do paliwa przez cały sezon. Stabilizator mieszaj z benzyną mającą nie więcej niż 30 dni.

Dodatkowe informacje zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

g230458

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
  1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

  2. Wyjmij wskaźnik poziomu, obracając jego korek w lewo i wyciągając go (Rysunek 13).

   g197452
  3. Oczyść wskaźnik poziomu za pomocą suchej szmatki.

  4. Wsuń wskaźnik poziomu do szyjki wlewu oleju, a następnie wyjmij go.

  5. Odczytaj poziom oleju na wskaźniku (Rysunek 13).

   • Jeżeli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt niski (Rysunek 13), ostrożnie dolej niewielką ilość oleju klasy SAE 30 lub SAE 10W-30 z detergentami przez szyjkę wlewu, odczekaj 3 minuty i powtarzaj czynności od 3 do 5 do czasu, gdy poziom oleju na wskaźniku będzie prawidłowy. Właściwy rodzaj oleju można sprawdzić w Wymiana oleju silnikowego.

   • Jeśli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt wysoki (Rysunek 13), spuść jego nadmiar, aby uzyskać prawidłowy poziom na wskaźniku, patrz Wymiana oleju silnikowego.

   Important: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

  6. Zamocuj pewnie wskaźnik poziomu w szyjce wlewu oleju.

  Regulacja wysokości cięcia

  Wyreguluj odpowiednio wysokość koszenia. Ustaw wszystkie dźwignie regulacji wysokości koszenia na takiej samej wysokości. Aby unieść lub opuścić maszynę, postępuj zgodnie z Rysunek 14.

  g032019

  Important: Dostępne wysokości koszenia to: 32 mm, 44 mm, 57 mm, 70 mm, 83 mm i 95 mm.

  Before Operation

  Bezpieczeństwo w czasie pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Należy nosić odpowiedni ubiór, w tym ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie ochronne z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, zabezpiecz luźne ubranie, i nie noś luźnej biżuterii.

  • Nie używaj maszyny, będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

  • Ostrze jest ostre; kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu (tylko model z rozruchem elektrycznym) i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  • Po zwolnieniu dźwigni sterującej ostrzami silnik powinien się wyłączyć, a ostrze powinno się zatrzymać w ciągu trzech sekund. Jeżeli tak się nie stanie, natychmiast przestań korzystać z maszyny i skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  • Nie zezwalaj osobom postronnym, a w szczególności małym dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Zatrzymaj maszynę, jeśli ktokolwiek wejdzie w obszar pracy.

  • Przed i podczas wykonywania maszyną ruchu do tyłu patrz zawsze w dół i za siebie.

  • Korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej widoczności i odpowiednich warunkach pogodowych. Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

  • Mokra trawa lub liście mogą doprowadzić do poważnych obrażeń ciała w przypadku poślizgnięcia się na nich i kontaktu z ostrzem. Unikaj koszenia w mokrych warunkach.

  • Zachowaj szczególną ostrożność, zbliżając się do zakrętów z ograniczoną widocznością, krzewów, drzew lub innych obiektów, które mogą ograniczać widoczność.

  • Uważaj na dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte obiekty. Nierówne podłoże może spowodować przewrócenie maszyny lub sprawić, że stracisz równowagę lub oparcie dla stóp.

  • Jeśli maszyna uderzy w jakiś przedmiot lub zacznie wibrować, natychmiast wyłącz silnik, wyjmij kluczyk (jeżeli występuje), odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają i odłącz przewód świecy zapłonowej przed sprawdzeniem, czy maszyna nie jest uszkodzona. Przed kontynuowaniem pracy przeprowadź wszystkie niezbędne naprawy.

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu (tylko model z rozruchem elektrycznym) i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

  • Jeśli silnik pracował, tłumik może być gorący i spowodować poważne oparzenia. Zachowaj odległość od gorącego tłumika.

  • Sprawdzaj często elementy wychwytywacza trawy oraz wyrzutni pod kątem zużycia lub pogorszenia ich stanu i wymieniaj je w razie potrzeby na części zalecane przez producenta.

  • Używaj wyłącznie akcesoriów i osprzętu zatwierdzonych przez firmę The Toro® Company.

  Bezpieczeństwo pracy na zboczu

  • Koś zawsze w poprzek zbocza; nigdy w górę lub w dół. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy zmieniasz kierunek jazdy na zboczach.

  • Nie wolno kosić na nadmiernie stromych zboczach. Przy słabym oparciu stóp o grunt mogą wystąpić spowodowane ześlizgnięciem się i upadkiem.

  • Zachowaj ostrożność przy koszeniu w pobliżu zboczy, rowów lub nasypów.

  Uruchamianie silnika

  1. Przyciągnij dźwignię sterującą ostrzem (Rysunek 15) do uchwytu i przytrzymaj w tej pozycji.

   g014712
  2. Włóż kluczyk do wyłącznika rozrusznika elektrycznego (jeżeli występuje) i przekręć go; patrz (Rysunek 16) lub pociągnij za uchwyt rozrusznika linkowego (Rysunek 17).

   g014717
   g014718

   Note: Jeśli maszyna nie uruchamia się mimo kilku prób, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  Stosowanie napędu trybu samobieżnego

  Tylko model samobieżny

  Aby użyć napędu trybu samobieżnego, dociśnij dźwignię napędu trybu samobieżnego (Rysunek 18) do uchwytu i przytrzymaj ją.

  g009642

  Aby wyłączyć napęd trybu samobieżnego, zwolnij dźwignię napędu trybu samobieżnego.

  Note: Ustalona zostanie maksymalna prędkość jazdy w trybie samobieżnym. Aby zmniejszyć prędkość jazdy, zwiększ odstęp między dźwignią napędu trybu samobieżnego a uchwytem.

  Zatrzymywanie silnika

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź, czy silnik zatrzymuje się w ciągu 3 sekund po zwolnieniu dźwigni sterującej ostrzami.
 • Aby wyłączyć silnik, puść dźwignię sterowania ostrzami (Rysunek 19).

  g009643

  Note: Przed oddaleniem się od maszyny zawsze wyjmij kluczyk (jeżeli występuje).

  Important: Po zwolnieniu dźwigni sterującej ostrzami silnik powinien się wyłączyć, a ostrze powinno się zatrzymać w ciągu trzech sekund. Jeśli tak się nie dzieje, natychmiast zatrzymaj maszynę i skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  Rozdrabnianie ścinków

  Urządzenie jest fabrycznie przystosowane do rozdrabniania ścinków trawy i liści oraz wyrzucania ich z powrotem na trawnik.

  Jeśli na maszynie zamontowany jest worek na trawę, zdemontuj go przed rozdrabnianiem ścinków. Patrz Demontaż worka na trawę.

  Workowanie ścinków

  Aby pozbierać ścinki liści z trawnika, użyj worka na trawę.

  Montaż worka na trawę

  1. Unieś tylny deflektor (Rysunek 20).

   g032023
  2. Wsuń końcówki pręta worka na trawę w wycięcia we wsporniku uchwytu (Rysunek 20).

  3. Oprzyj tylny deflektor na worku.

  Demontaż worka na trawę

  1. Unieś tylny deflektor (Rysunek 20).

  2. Wysuń uchwyt worka na trawę z wycięć we wspornikach uchwytu, a następnie zdejmij worek na trawę.

  3. Zamknij tylny deflektor.

  Boczny wyrzut ścinków trawy

  Montaż tunelu wyrzutu bocznego

  1. Unieś tylny deflektor (Rysunek 21).

   g032024

   Note: Jeśli na maszynie zamontowany jest worek na trawę, zdemontuj go; patrz Demontaż worka na trawę.

  2. Wsuń końcówki pręta tunelu wyrzutu w bok w wycięcia we wsporniku uchwytu (Rysunek 21).

  3. Oprzyj tylny deflektor na tunelu.

  Demontaż tunelu wyrzutu bocznego

  1. Unieś tylny deflektor (Rysunek 21).

  2. Wysuń tunel wyrzutu w bok z wycięć we wspornikach uchwytu, a następnie wyjmij tunel z maszyny.

  3. Zamknij tylny deflektor.

  Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

  Ogólne wskazówki dotyczące koszenia

  • Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny, i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby zostać podrzucone przez maszynę.

  • Unikaj uderzania ostrzem w lite obiekty. Nigdy nie koś celowo nad żadnym obiektem.

  • Jeśli maszyna uderzy w jakiś przedmiot lub zacznie wibrować, natychmiast wyłącz silnik, wyjmij kluczyk (jeżeli występuje), odłącz przewód świecy zapłonowej i sprawdź, czy maszyna nie jest uszkodzona.

  • Aby uzyskać najlepszą wydajność, przez rozpoczęciem sezonu koszenia zamontuj nowe ostrze.

  • W razie konieczności wymień ostrze wykorzystując zamiennik marki Toro

  Koszenie trawy

  • Ścinaj za jednym razem tylko około jednej trzeciej źdźbła trawy. Nie koś przy ustawieniu wysokości niższym od 51 mm, z wyjątkiem sytuacji, gdy trawa jest rzadka lub koszenie odbywa się późną jesienią, kiedy wzrost jest spowolniony.

  • Kosząc trawę o wysokości powyżej 15 cm pracuj przy najwyższym ustawieniu wysokości koszenia i poruszaj się wolniej. Następnie koś przy niższym ustawieniu, aby uzyskać najlepszy wygląd trawy. Jeżeli trawa jest za długa, urządzenie może się zablokować, co spowoduje zgaśnięcie silnika.

  • Mokra trawa i liście mają tendencję do tworzenia brył w ogródku i powodować zablokowanie maszyny lub zgaśnięcie silnika. Unikaj koszenia w mokrych warunkach.

  • Pamiętaj, że bardzo suche warunki zwiększają zagrożenie pożarem. Zwracaj uwagę na lokalne ostrzeżenia o zagrożeniu pożarowym. Maszyna musi się znajdować z dala od suchej trawy i liści pozostałych po koszeniu.

  • Zmieniaj kierunek koszenia. Ułatwia to rozrzucanie ścinków na trawniku, zapewniające równomierne użyźnienie.

  • Jeśli wygląd trawnika po zakończeniu koszenia jest niezadowalający, spróbuj zastosować jedną z następujących metod:

   • Wymień ostrze lub naostrz je.

   • Podczas koszenia przemieszczaj się wolniej.

   • Zwiększ wysokość koszenia maszyny.

   • Koś trawę częściej.

   • Nakładaj pokosy na siebie zamiast kosić jeden pokos za każdym przejazdem.

  Cięcie liści

  • Po skoszeniu trawy sprawdź, czy połowa trawnika jest widoczna spod pokrywy ściętych liści. Może być konieczne wykonanie więcej niż jednego przejazdu nad liśćmi.

  • Jeśli na trawniku znajduje się więcej niż 13 cm liści, wykonaj koszenie z ustawioną wyższą wysokością koszenia, po czym powtórz koszenie na pożądanej wysokości koszenia.

  • Jeśli maszyna nie tnie liści wystarczająco drobno, zmniejsz prędkość koszenia.

  After Operation

  Bezpieczeństwo po pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Oczyść maszynę z trawy i innych pozostałości, aby zapobiec ewentualnym pożarom. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.

  • Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek pomieszczeniu zaczekaj, aż silnik ostygnie.

  • Nie wolno przechowywać maszyny lub kanistra na paliwo w pobliżu otwartego ognia, iskier lub lamp kontrolnych, takich jak montowane na podgrzewaczu wody lub innych urządzeniach.

  Bezpieczeństwo podczas transportu

  • Wyjmij kluczyk zapłonu (jeżeli występuje) przed załadowaniem maszyny na pojazd w celu jej przewiezienia.

  • Zachowaj ostrożność podczas umieszczania maszyny na przyczepie lub zjeżdżania z niej.

  • Zabezpiecz maszynę przed stoczeniem się.

  Czyszczenie dolnej części urządzenia.

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po każdym zastosowaniu
 • Usuń ścinki trawy i zanieczyszczenia spod maszyny.
 • Najlepsze rezultaty można osiągnąć, myjąc maszynę od spodu od razu po zakończeniu koszenia.

  1. Opuść maszynę do najniższej wysokości koszenia.

  2. Ustaw urządzenie na płaskiej poziomej utwardzonej nawierzchni.

  3. Przy pracującym silniku i załączonym ostrzu, skieruj strumień wody na przód prawego tylnego koła (Rysunek 22).

   Note: Woda rozpryśnie się na drodze ostrza, usuwając ścinki.

   g002600
  4. Gdy ścinki przestaną się wydobywać, wyłącz wodę i przesuń urządzenie w suche miejsce.

  5. Uruchom silnik na kilka minut, aby osuszyć spód maszyny.

  Składanie uchwytu

  Ostrzeżenie

  Nieprawidłowe złożenie lub rozłożenie uchwytu może spowodować uszkodzenie linek, skutkując wystąpieniem niebezpiecznych warunków eksploatacji.

  • Rozkładając lub składając uchwyt, nie wolno dopuść do uszkodzenia linek.

  • W przypadku uszkodzenia linki skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  1. Wyjmij kluczyk ze stacyjki (jeżeli występuje).

  2. Poluzuj pokrętła uchwytu, aż górny uchwyt da się swobodnie poruszać (Rysunek 23).

   g032022
  3. Przechyl uchwyt do przodu, w sposób pokazany na Rysunek 23.

  Konserwacja

  Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Sprawdź, czy silnik zatrzymuje się w ciągu 3 sekund po zwolnieniu dźwigni sterującej ostrzami.
 • Po każdym zastosowaniu
 • Usuń ścinki trawy i zanieczyszczenia spod maszyny.
 • Co 25 godzin
 • Serwisuj filtr powietrza; w warunkach zapylenia serwisuj go częściej.
 • Ładuj akumulator przez 24 godziny (jeżeli występuje).
 • Co rok
 • Wymień olej silnikowy.
 • Wymień ostrze lub naostrz je (częściej, jeżeli krawędzie tępią się szybciej).
 • Czyść silnik usuwając ziemię i zanieczyszczenia z jego górnej i bocznych powierzchni, czyść częściej w warunkach znacznego zapylenia.
 • Co rok lub przed składowaniem
 • Opróżnij zbiornik paliwa zgodnie ze wskazówkami przed naprawami oraz przed rozpoczęciem corocznego okresu przechowywania.
 • Important: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

  Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji

  • Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych odłącz kabel świecy zapłonowej od świecy i wyjmij kluczyk zapłonu (tylko model z rozruchem elektrycznym).

  • Podczas serwisowania maszyny należy stosować rękawice i okulary ochronne.

  • Ostrze jest ostre; kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Podczas serwisowania ostrza, należy stosować rękawice ochronne. Zabrania się naprawiania lub modyfikowania ostrzy.

  • Nie manipuluj przy urządzeniach zabezpieczających. Regularnie sprawdzaj prawidłowość ich działania.

  • Wywrócenie maszyny może spowodować wyciek paliwa. Paliwo jest łatwopalne, ma właściwości wybuchowe i może spowodować obrażenia ciała. Poczekaj, aż pracujący silnik zgaśnie z braku paliwa lub usuń je pompką ręczną; nie używaj lewara.

  • Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny należy stosować wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne. Stosowanie ich mogłoby unieważnić gwarancję na produkt.

  Przygotowanie do konserwacji

  1. Wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu (jeżeli występuje) i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  2. Odłącz przewód od świecy zapłonowej (Rysunek 24).

   g032025
  3. Po wykonaniu procedur konserwacyjnych podłącz kabel świecy zapłonowej do świecy.

  Konserwacja filtra powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Serwisuj filtr powietrza; w warunkach zapylenia serwisuj go częściej.
  1. Pociągnij zaczep, aby otworzyć pokrywę filtra powietrza (Rysunek 25).

   g032020
  2. Wymień filtr powietrza.

  3. Zamknij pokrywę filtra powietrza.

  Wymiana oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Wymień olej silnikowy.
 • Wymiana oleju w silniku nie jest wymagana, ale jeżeli pojawi się taka potrzeba, postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

  Note: Uruchom silnik na kilka minut przed wymianą oleju, aby go rozgrzać. Rozgrzany olej łatwiej wypływa i zawiera więcej zanieczyszczeń.

  Specyfikacja oleju silnikowego

  Ilość oleju silnikowego0,44 litra
  Lepkość olejuOlej smarowy klasy SAE 30 lub SAE 10W-30 z detergentami
  Klasa serwisowa APISJ lub wyższa
  1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

  2. Patrz Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji.

  3. Wyjmij wskaźnik poziomu, obracając jego korek w lewo i wyciągając go (Rysunek 26).

   g197452
  4. Przechyl maszynę na bok (tak, aby filtr powietrza był skierowany w górę), aby spuścić zużyty olej przez szyjkę wlewu oleju (Rysunek 27).

   g020050
  5. Po spuszczeniu zużytego oleju ustaw maszynę ponownie w położeniu roboczym.

  6. Ostrożnie wlej przez szyjkę wlewu oleju około ¾ pojemności skrzyni korbowej oleju.

  7. Odczekaj 3 minuty na ustabilizowanie się poziomu oleju w silniku.

  8. Oczyść wskaźnik poziomu za pomocą suchej szmatki.

  9. Wsuń wskaźnik poziomu do szyjki wlewu oleju, a następnie wyjmij go.

  10. Odczytaj poziom oleju na wskaźniku (Rysunek 26).

   • Jeżeli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt niski, ostrożnie dolewaj olej niewielkimi porcjami przez szyjkę wlewu, odczekaj 3 minuty i powtarzaj czynności od 8 do 10 do czasu, gdy poziom oleju na wskaźniku osiągnie prawidłowy poziom.

   • Jeśli poziom oleju jest zbyt wysoki, spuść jego nadmiar, aby uzyskać prawidłowy poziom na wskaźniku.

   Important: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

  11. Zamocuj pewnie wskaźnik poziomu w szyjce wlewu oleju.

  12. Przekaż zużyty olej do recyklingu.

  Ładowanie akumulatora

  Tylko model z rozruchem elektrycznym
  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Ładuj akumulator przez 24 godziny (jeżeli występuje).
 • Najpierw ładuj akumulator przez 24 godziny, następnie co miesiąc (co 25 uruchomień) bądź według potrzeb. Zawsze używaj ładowarki w osłoniętej przestrzeni i ładuj akumulator w temperaturze pokojowej (22°C), jeśli to możliwe.

  1. Podłącz ładowarkę do wiązki przewodów umieszczonej pod kluczykiem zapłonu (Rysunek 28.

   g002889
  2. Podłącz ładowarkę do gniazdka w ścianie.

   Note: Jeśli akumulator nie utrzymuje ładunku, należy poddać akumulator ołowiowo-kwasowy recyklingowi lub utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami.

  Note: Ładowarka akumulatora może mieć 2-kolorowy wyświetlacz LED, wskazujący następujące stany ładowania:

  • Czerwona lampka wskazuje, że ładowarka ładuje akumulator.

  • Zielona lampka wskazuje, że akumulator jest całkowicie naładowany lub ładowarka jest odłączona od akumulatora.

  • Migająca lampka, zmieniająca kolor między czerwonym a zielonym, wskazuje, że akumulator jest niemal całkowicie naładowany. Ten stan utrzymuje się przez kilka minut, do chwili pełnego naładowania akumulatora.

  Wymiana bezpiecznika

  Tylko model z rozruchem elektrycznym

  Jeśli akumulator nie ładuje się lub silnik nie daje się uruchomić rozrusznikiem elektrycznym, bezpiecznik może być przepalony. Wymień go na 40‑amperowy bezpiecznik wtykany.

  1. Odepnij pokrywę akumulatora i zdejmij ją (Rysunek 29).

   g032021
  2. Włóż bezpiecznik do uchwytu bezpiecznika (Rysunek 30).

   g002878
  3. Załóż pokrywę akumulatora.

  Wymiana ostrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Wymień ostrze lub naostrz je (częściej, jeżeli krawędzie tępią się szybciej).
 • Important: Aby prawidłowo zainstalować ostrze, należy użyć klucza dynamometrycznego. Jeżeli nie posiadasz klucza dynamometrycznego lub nie jesteś pewny swoich działań, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

  Ostrze należy skontrolować za każdym razem, gdy w maszynie zabraknie paliwa. Jeżeli ostrze zostanie uszkodzone lub pęknie, należy je natychmiast wymienić. Jeżeli krawędź ostrza jest stępiona lub wyszczerbiona, ostrze należy naostrzyć i wyważyć albo wymienić.

  Ostrzeżenie

  Ostrze jest ostre; kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

  Podczas serwisowania ostrza, należy stosować rękawice ochronne.

  1. Patrz Przygotowanie do konserwacji.

  2. Przechyl maszynę w bok tak, aby filtr powietrza był skierowany w górę.

  3. Aby unieruchomić ostrze, należy użyć kawałka drewna (Rysunek 31).

   g231389
  4. Zdemontuj ostrze, zachowując cały osprzęt mocujący (Rysunek 31).

  5. Zamontuj nowe ostrze i cały osprzęt mocujący (Rysunek 32).

   g231390

   Important: Ustaw zakrzywione końce ostrza w kierunku obudowy maszyny.

  6. Za pomocą klucza dynamometrycznego dokręć śrubę ostrza z momentem 82 N·m.

   Important: Śruba dokręcona momentem 82 N∙m jest dokręcona bardzo mocno. Przy zablokowanym ostrzu za pomocą kawałka drewna, użyj swojego ciężaru ciała, aby prawidłowo dokręcić śrubę. Pamiętaj, że tę śrubę bardzo trudno przekręcić.

  Regulacja napędu samobieżnego

  Zawsze po zamontowaniu nowej linki napędu trybu samobieżnego, lub jeśli napęd trybu samobieżnego jest rozregulowany, wyreguluj kabel napędu trybu samobieżnego.

  1. Poluzuj nakrętkę wspornika linki (Rysunek 33).

   g009692
  2. Przytrzymaj dźwignię napędu trybu samobieżnego 25 do 38 mm od uchwytu (Rysunek 33).

  3. Pociągnij w dół osłonę linki (w stronę kosiarki) do momentu usunięcia luzu linki (Rysunek 33).

  4. Dokręć na wsporniku linki.

  5. Zwolnij dźwignię napędu trybu samobieżnego i upewnij się, że linka jest luźna.

   Note: Linka musi być luźna przy dźwigni napędu trybu samobieżnego ustawionej w położeniu zwolnionym, w przeciwnym razie urządzenie może pełzać po odłączeniu dźwigni.

  Przechowywanie

  Przechowuj maszynę w chłodnym, czystym i suchym miejscu.

  Przygotowanie maszyny do przechowywania

  1. Przy ostatnim tankowaniu w danym roku dodaj do paliwa stabilizator paliwa (taki jak dodatek uszlachetniający do paliwa Toro Premium) postępując zgodnie z wskazówkami na etykiecie.

  2. Odpowiednio zutylizuj niewykorzystane paliwo. Paliwo należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lub wykorzystać w samochodzie.

   Note: Głównym powodem trudności z rozruchem jest pozostawienie starego paliwa w zbiorniku. Nie należy przechowywać paliwa bez stabilizatora dłużej niż przez 30 dni oraz paliwa ze stabilizatorem dłużej niż 90 dni.

  3. Uruchom maszynę i pozwól jej pracować, aż silnik zatrzyma się z powodu braku paliwa.

  4. Ponownie uruchom silnik i poczekaj, aż sam się zatrzyma. Silnik będzie dostatecznie suchy, kiedy nie będzie można go uruchomić.

  5. Odłącz kabel świecy zapłonowej od świecy i podłącz go do trzpienia przytrzymującego (jeżeli występuje), a następnie wyjmij kluczyk zapłonu (jeżeli występuje).

  6. Wykręć świecę zapłonową i wlej 30 ml oleju silnikowego przez otwór świecy, a następnie powoli pociągnij kilka razy za linkę rozrusznika, aby rozprowadzić olej w cylindrze, co zapobiegnie jego korozji podczas przechowywania poza sezonem.

  7. Zainstaluj świecę zapłonową, lekko ją dokręcając.

  8. Dokręć wszystkie nakrętki, śruby i wkręty.

  9. Tylko modele z rozruchem elektrycznym: Ładuj akumulator przez 24 godziny, następnie odłącz ładowarkę akumulatora i umieść maszynę w nieogrzewanym obszarze. W przypadku przechowywania maszyny w ogrzewanym obszarze należy ładować akumulator co 90 dni. Patrz Ładowanie akumulatora.

  Przygotowanie maszyny po przechowywaniu

  1. Tylko modele z rozruchem elektrycznym: Ładuj akumulator przez 24 godziny, patrz Ładowanie akumulatora.

  2. Sprawdź i dokręć wszystkie mocowania.

  3. Wykręć świecę zapłonową i szybko zakręć silnikiem, używając rozrusznika linkowego, aby wydmuchać nadmiar oleju z cylindra.

  4. Wkręć świecę zapłonową i dokręć ją kluczem dynamometrycznym momentem 20 N∙m.

  5. Wykonaj wszystkie wymagane procedury konserwacji, patrz .

  6. Sprawdź poziom oleju w silniku, patrz Sprawdzanie poziomu oleju w silniku.

  7. Uzupełnij zbiornik świeżym paliwem; patrz Uzupełnianie paliwa.

  8. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.