Wprowadzenie

Niniejsza maszyna jest samojezdną walcarką przeznaczoną do zastosowań komercyjnych i eksploatacji przez profesjonalnych przedsiębiorców. Maszyna jest przeznaczona do walcowania terenów zielonych, kortów tenisowych i innych trawników w parkach, na polach golfowych, boiskach i terenach wykorzystywanych komercyjnie. Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

Odwiedź www.Toro.com w kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny urządzenia. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie. Zapisz je w przewidzianym na to miejscu.

g279976

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne, wymagające szczególnej uwagi.

Niniejsze urządzenie jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej; szczegółowe informacje zamieszczone są w odpowiedniej deklaracji zgodności, w oddzielnym arkuszu.

Stosowanie lub eksploatowanie w obszarach zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych silnika bez działającego tłumika z iskrochronem według punktu 4442 kodeksu dotyczącego ochrony dóbr publicznych stanu Kalifornia lub silnika zaprojektowanego z myślą o ochronie przeciwpożarowej i odpowiednio wyposażonego oraz utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 lub 4443 tegoż kodeksu.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Układ wydechowy tego urządzenia zawiera substancje chemiczne, które mogą być przyczyną powstawania raka, chorób układu oddechowego i innych schorzeń.

Użycie tego produktu może skutkować narażeniem się na działanie związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Bezpieczeństwo

Maszyna została zaprojektowana zgodnie z normami EN ISO 12100:2010 oraz ANSI B71.4-2017.

Important: Dane wymagane przepisami CE można znaleźć w Deklaracji Zgodności dostarczonej wraz z maszyną.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Produkt może spowodować obrażenia ciała. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

 • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

 • Nie zbliżać dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i działających wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz maszynę, wyjmij kluczyk (jeżeli występuje) i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

Niewłaściwe użytkowanie lub nieprawidłowa konserwacja maszyny mogą spowodować obrażenia ciała. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa Graphic, który oznacza: uwaga, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo – instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal120-0627
decal127-5885
decal130-8322
decal131-0440
decal133-1701
decal133-8062
decal127-5884
decal138-9134

Montaż

Instalacja kół transportowych

Części potrzebne do tej procedury:

Koło transportowe 2

Demontaż wsporników transportowych

 1. Usuń nakrętki koła mocujące piasty koła do wspornika transportowego (Rysunek 3).

  g279735
 2. Odkręć drugą nakrętkę koła nakręconą na wypust piasty koła (Rysunek 3).

 3. Odkręć śruby z niepełnym gwintem mocujące wspornik transportowy do palety i wyjmij wspornik (Rysunek 3).

 4. Powtórz kroki od 1 do 3 dla wspornika transportowego po drugiej stronie maszyny.

Instalacja kół

 1. Za pomocą nakrętek kół wykręconych w Demontaż wsporników transportowych luźno zamocuj 2 koła transportowe na piastach.

  Note: Nakrętki kół dokręcisz na koniec Instalacja zespołu haka.

 2. Ustaw odpowiednie ciśnienie powietrza w oponach – 1,03 bara.

Instalacja zespołu haka

Części potrzebne do tej procedury:

Uchwyt blokady1
Śruba (M10 x 30 mm)4
Podkładka zabezpieczająca (M10)4
Podkładka (M10)6
Nakrętka (M10)4
Zespół haka 1
Śruba (M10 x 100 mm)1
Nakrętka zabezpieczająca (M10)1
Śruba (M12 x 100 mm)1
Podkładka (M12)2
Nakrętka zabezpieczająca (M12)1
Podkładka dystansowa (w stosownych przypadkach)2
 1. Zamocuj uchwyt blokady do ramy maszyny w sposób pokazany na Rysunek 4.

  Note: Dokręć nakrętki z momentem 52 N∙m.

  g036890
 2. Zamocuj hak do wspornika obrotowego haka za pomocą odpowiednich elementów montażowych, patrz Rysunek 5.

  • W przednich otworach użyj śruby (M10 x 100 mm), 2 podkładek (M10) i nakrętki zabezpieczającej (M10).

  • W tylnych otworach użyj śruby (M12 x 100 mm), 2 podkładek (M12) i nakrętki zabezpieczającej (M12).

  • Jeśli do urządzenia do każdej śruby dołączono trzecią podkładkę, użyj tych podkładek jako przekładek między zaczepem a wewnętrzną powierzchnią wspornika obrotowego haka (Rysunek 6).

  Note: Użyj otworów we wsporniku obrotowym haka, aby dopasować wysokość haka do elementu holowanego.

  g025914
  g025915
 3. Dokręć mniejszą śrubę z momentem 73 N∙m i większą śrubę z momentem 126 N∙m.

 4. Przesunąć zespół haka w górę tak, aby dźwignia zaczepu została odblokowana od zapadki bocznej (Rysunek 7).

  g024011
 5. Przesuń hak w dół.

 6. Jeżeli jest zamontowany, wysuń kołek zabezpieczający z zaczepu (Rysunek 8).

  g279746
 7. Nadepnij na pedał tak, aby hak zablokował się w odpowiednim miejscu (Rysunek 8).

 8. Włóż kołek zabezpieczający przez otwory w zaczepie (Rysunek 8).

 9. Dokręć nakrętki kół transportowych z momentem 108 N∙m.

Zdejmowanie urządzenia z palety

 1. Usuń bloczki drewniane po stronie haka palety.

  g024330
 2. Umieść elementy drewniane na podłożu, z tyłu palety.

  Note: Ich wysokość powinna być nieco mniejsza niż wysokość palety. Możesz wykorzystać do tego celu elementy usunięte z bocznych części lub z końców skrzyni.

 3. Ostrożnie przesuń urządzenie z palety na elementy drewniane, a następnie na podłoże.

  Important: Sprawdź, czy rolki nie dotykają palety podczas przesuwania urządzenia na podłoże.

 4. Usuń wszelkie pozostałe elementy opakowania.

Smarowanie urządzenia

Części potrzebne do tej procedury:

Smary (nie dołączono)

Przed rozpoczęciem eksploatacji nasmaruj urządzenie tak, aby zapewnić jego prawidłowa pracę; patrz Smarowanie łożyska napędu walcarki. Brak smarowania spowoduje przedwczesne uszkodzenie ważnych komponentów urządzenia.

Przegląd produktu

g279748
g019903

Hamulec postojowy

W celu uruchomienia maszyny konieczne jest załączenie hamulca postojowego. Aby załączyć hamulec postojowy (Rysunek 12), pociągnij jego dźwignię do tyłu. Aby zwolnić hamulec, należy przesunąć dźwignię do przodu.

g027608

Kierownica

Przekręcaj kierownicę (Rysunek 10) w prawo, aby skręcić maszynę w kierunku do przodu.

Przekręcaj kierownicę w lewo, aby skręcić maszynę w kierunku do tyłu.

Note: Ponieważ kierunek zmieniany jest po każdym cyklu pracy, operator musi nabrać nieco doświadczenia zanim przyzwyczai się do sposobu sterowania urządzeniem.

Kierownica kontroluje kąt wałków, które z kolei kierują pracą urządzenia. Obrót kierownicy jest ograniczony, dlatego też promień skrętu maszyny jest duży.

Pedał sterujący nachyleniem kierownicy

Aby pochylić kierownicę do siebie, należy nacisnąć na pedał (Rysunek 10) i pociągnąć za kierownicę, ustawiając ją w najbardziej odpowiedniej dla siebie pozycji a następnie zwolnić pedał.

Pedały ruchu

Obsługiwane stopami pedały ruchu (Rysunek 10), znajdujące się po obu stronach podstawy kierownicy, kontrolują ruch napędu walcarki. Pedały są połączone, co uniemożliwia ich jednoczesne naciśnięcie. Po naciśnięciu prawego pedału maszyna rozpocznie ruch w prawo. Naciśnięcie lewego pedału rozpoczyna ruch w lewo. Mocniejsze naciśnięcie na pedał powoduje zwiększenie prędkości jazdy w danym kierunku.

Note: Przed zmianą kierunku ruchu maszyny należy całkowicie się zatrzymać. Należy unikać gwałtownego naciskania pedału jazdy w kierunku przeciwnym niż ten, w którym porusza się maszyna. Gwałtowna zmiana powoduje przeciążenie układu napędowego, prowadząc do przedwczesnego zużycia elementów napędu. Uruchamiaj pedały powoli i płynnie, aby uniknąć potencjalnego zatarcia murawy oraz uszkodzenia elementów układu napędowego.Podczas eksploatacji maszyny na pagórkowatym terenie upewnij się, że napęd walcarki skierowany jest w dół zbocza, dzięki czemu maszyna będzie mieć lepszą przyczepność. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia trawy.

Zespół haka

Użyj zespołu haka (Rysunek 10) do holowania urządzenia oraz przy opuszczaniu/unoszeniu kół transportowych.

Dźwignia regulacji fotela

Fotel można przesuwać do przodu lub do tyłu. Przekręć dźwignię regulacji fotela (Rysunek 10) w górę i przesuń fotel do przodu lub do tyłu, a następnie zwolnij dźwignię.

Śruby regulacji podłokietnika

Podłokietniki można wyregulować za pomocą odpowiednich śrub regulacyjnych (Rysunek 13).

g279749

Wyłącznik świateł

Ten przełącznik służy do włączania i wyłączania świateł (Rysunek 10).

Licznik godzin

Licznik godzin (Rysunek 10) wskazuje łączną liczbę godzin pracy maszyny.

Sterowanie silnikiem

Note: Dodatkowe informacje o sterowaniu silnika zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

Przełącznik Wł./Wył.

Przełącznik Wł./Wył. (Rysunek 14) umożliwia operatorowi maszyny włączenie/wyłączenie silnika. Przełącznik znajduje się na przedniej części silnika. Ustaw przełącznik Wł./Wył. w pozycji ON, aby uruchomić silnik. Ustaw przełącznik Wł./Wył. w pozycji WYł. (Off), aby zatrzymać silnik.

g021103

Dźwignia ssania

Dźwignia ssania (Rysunek 15) jest wymagana podczas uruchamiania zimnego silnika. Przed pociągnięciem za uchwyt rozrusznika linkowego należy przesunąć dźwignię ssania do pozycji ZAMKNIęTEJ. Po uruchomieniu silnika należy przesunąć dźwignię ssania do pozycji OTWARTEJ. Zabrania się korzystania z dźwigni, jeżeli silnik jest już rozgrzany lub temperatura powietrza jest wysoka.

g019815

Dźwignia przepustnicy

Dźwignia przepustnicy (Rysunek 15) znajduje się obok dźwigni ssania i służy do regulacji obrotów silnika, czyli do zwiększenia lub zmniejszenia prędkości jazdy maszyny. Aby zapewnić najlepszą wydajność walcowania, należy ustawić ją w pozycji SZYBKIEJ.

Zawór odcięcia paliwa

Zawór odcięcia paliwa (Rysunek 15) znajduje się pod dźwignią ssania. Należy go przestawić do pozycji otwartej przed uruchomieniem silnika. Po zakończeniu eksploatacji urządzenia i wyłączeniu silnika należy przestawić zawór odcięcia paliwa do pozycji ZAMKNIęTEJ.

Uchwyt rozrusznika linkowego

Aby uruchomić silnik, należy szybko pociągnąć za uchwyt rozrusznika (Rysunek 11), w celu wykonania obrotu silnika. Powyższe elementy sterowania silnikiem muszą być ustawione prawidłowo, aby uruchomienie silnika było możliwe.

Przełącznik poziomu oleju

Przełącznik poziomu oleju znajduje się w silniku; zapobiega on pracy silnika, jeżeli poziom oleju będzie za niski.

Waga:308 kg (679 funtów)
Długość136 cm
Szerokość122 cm
Wysokość107 cm
Maksymalna prędkość jazdy12,8 km/h (8 mph) @ 3600 obr./min.

Osprzęt/akcesoria

Dostępna jest gama zatwierdzonego przez firmę Toro sprzętu i akcesoriów przeznaczonych do stosowania z maszyną, zwiększających jej możliwości. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub dystrybutorem lub odwiedź stronę www.Toro.com, aby uzyskać listę wszystkich zatwierdzonych akcesoriów i osprzętu.

Aby zapewnić maksymalną wydajność i zachować certyfikat bezpieczeństwa maszyny, używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów firmy Toro. Części zamienne i akcesoria pochodzące od innych producentów mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Korzystanie z nich może spowodować utratę gwarancji maszyny.

Działanie

Before Operation

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz maszynę i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

 • Użytkowanie lub serwisowanie maszyny przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone jest zabronione. Przepisy lokalne mogą ograniczać wiek operatora. Za szkolenie operatorów i mechaników odpowiada właściciel.

 • Należy zapoznać się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu, elementami sterującymi oraz symbolami bezpieczeństwa.

 • Operator musi umieć szybko zatrzymać maszynę i wyłączyć silnik.

 • Należy sprawdzić czujniki obecności operatora i właściwe działanie wyłączników bezpieczeństwa, a także osłony pod kątem prawidłowego zamocowania i działania. Nie używać maszyny, jeśli nie działa ona prawidłowo.

 • Przed rozpoczęciem pracy sprawdź maszynę, aby upewnić się, że podzespoły i elementy mocujące są w dobrym stanie technicznym. Wymieniaj zużyte lub uszkodzone podzespoły i elementy mocujące.

 • Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny, i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby zostać podrzucone przez maszynę.

Bezpieczeństwo związane z paliwem

 • Podczas posługiwania się paliwem zachowaj szczególną ostrożność. Paliwo jest wysoce palne, a jego opary mają właściwości wybuchowe.

 • Zgaś papierosy, cygara, fajki i wszelkie inne źródła zapłonu.

 • Używaj wyłącznie zatwierdzonego kanistra na paliwo.

 • Nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie uzupełniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy jest on rozgrzany.

 • Nie dolewaj ani nie spuszczaj paliwa w zamkniętym pomieszczeniu.

 • Nie przechowuj maszyny ani kanistra na paliwo w miejscach występowania otwartego ognia, tam gdzie występuje iskrzenie lub stosowany jest płomyk dyżurny, na przykład przy piecykach gazowych lub innych urządzeniach.

 • W przypadku rozlania paliwa nie próbuj włączać silnika, unikaj możliwości spowodowania zapłonu do czasu rozproszenia oparów paliwa.

Przygotowanie urządzenia do eksploatacji

 1. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia z górnych i dolnych części maszyny.

 2. Zaciągnij hamulec postojowy.

 3. Codziennie należy wykonywać poniższe procedury konserwacyjne:

 4. Sprawdzić, czy wszystkie osłony i pokrywy znajdują się na swoich miejscach i są dokładnie przymocowane.

 5. Podnieść koła transportowe z ziemi i sprawdzić, czy zostały prawidłowo zablokowane.

Specyfikacja paliwa

 • Należy stosować benzynę bezołowiową (co najmniej o liczbie oktanowej 87).

 • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj tylko czystej, świeżej (poniżej 30 dni) benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 87 lub wyższej (metoda klasyfikacji [R+M)/2]).

 • Etanol: Benzyna o zawartości do 10% etanolu (gazohol) lub 15% MTBE (etyl metylowo-tert-butylowy) zgodnie z objętością jest dopuszczalna. Etanol i MTBE to nie to samo. Benzyna o zawartości 15% etanolu (E15) nie może być stosowana. Zabrania się stosowania benzyny o zawartości powyżej 10% etanolu (zgodnie z objętością), na przykład E15 (zawiera 15% etanolu), E20 (zawiera 20% etanolu) lub E85 (zawiera 85% etanolu). Zastosowanie nieprawidłowego rodzaju benzyny może doprowadzić do problemów z pracą maszyny i/lub uszkodzić silnik, przy czym uszkodzenia takie mogą nie być objęte gwarancją.

 • Nie używaj metanolu ani benzyny zawierającej metanol.

 • Zabrania się przechowywania paliwa w zbiorniku lub kanistrach przez okres zimowy, o ile nie zastosowano stabilizatora paliwa

 • Nie dolewaj oleju do benzyny.

Uzupełnianie paliwa

Pojemność zbiornika paliwa: 3,6 l

 1. Wyczyść okolice korka wlewu paliwa i zdejmij korek ze zbiornika (Rysunek 16).

  g028433
 2. Napełnij zbiornik określonym paliwem do poziomu około 25 mm (1 cal) poniżej górnej części zbiornika.

  Przestrzeń powietrza pod górną krawędzią zbiornika umożliwia rozprężanie się paliwa w zbiorniku.

  Important: Nie wlewaj nadmiernej ilości paliwa do zbiornika. Przekroczenie określonego poziomu doprowadzi do uszkodzenia układu odzyskiwania oparów, co skutkuje awarią silnika. Nie jest to awaria objęta gwarancją i wymaga wymiany korka zbiornika paliwa.

 3. Dokręć korek zbiornika i wytrzyj wszelkie rozlane paliwo.

Before Operation

Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Bezpieczeństwo w czasie pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Właściciel/operator może zapobiegać wypadkom i jest odpowiedzialny za obrażenia ciała innych osób i uszkodzenia mienia wynikłe wskutek wypadków.

 • Noś odpowiednią odzież, w tym ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, i nie noś luźnej odzieży ani zwisającej biżuterii.

 • Nie używaj maszyny będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

 • Nie zezwalaj osobom postronnym ani zwierzętom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy.

 • Maszyną nie wolno przewozić pasażerów.

 • Aby uniknąć dziur lub niewidocznych zagrożeń, korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej widoczności.

 • Unikaj pracy na mokrej trawie. Pogorszona przyczepność może być przyczyną poślizgu.

 • Przed uruchomieniem silnika upewnij się, że wszystkie napędy są w położeniu neutralnym, hamulec postojowy jest załączony i że siedzisz w fotelu operatora.

 • Zanim rozpoczniesz cofanie obejrzyj się, aby upewnić się, że teren za kosiarką jest pusty.

 • Zachowaj ostrożność przy zbliżaniu się do zakrętów, krzewów, drzew i innych obiektów, które mogą utrudniać widoczność.

 • Nie pracuj w pobliżu skarp, rowów i nasypów. Nagłe obsunięcie się obrzeża mogłoby spowodować wywrócenie się maszyny.

 • Po uderzeniu w przedmiot lub w razie wystąpienia odbiegających od normy drgań zatrzymaj maszynę, załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik i sprawdź osprzęt pod kątem uszkodzeń. Przed kontynuowaniem pracy przeprowadź wszystkie niezbędne naprawy.

 • Zwolnij i zachowaj ostrożność podczas skręcania i przejeżdżania przez jezdnie i chodniki. Zawsze ustępujemy drogi takim pojazdom.

 • Nigdy nie uruchamiaj silnika w pomieszczeniu zamkniętym, bez ujścia spalin.

 • Nie wolno pozostawiać uruchomionej maszyny bez nadzoru.

 • Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

  • Parkujemy maszynę wyłącznie na równym podłożu.

  • Załącz hamulec postojowy.

  • Wyłącz silnik.

  • Zaczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się.

 • Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

 • Nie używaj maszyny do holowania innych pojazdów.

 • Stosuj wyłącznie akcesoria, osprzęt i części zamienne zatwierdzone przez firmę Toro®.

 • Trzymaj ręce i nogi z dala od wałków.

 • Zachowaj ostrożność podczas sprzęgania maszyny z pojazdem holującym oraz podczas jej rozprzęgania.

Bezpieczeństwo pracy na zboczu

 • Wyznacz swoje własne procedury i zasady pracy na zboczach. Muszą one obejmować ocenę nachylenia stoku w celu określenia, na jak pochyłych zboczach da się bezpiecznie pracować. Podczas dokonywania takiej oceny powinieneś zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością oceny sytuacji.

 • Zbocza są głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Operator odpowiada za bezpieczną pracę na zboczach. Użytkowanie maszyny na terenach pochyłych i zboczach wymaga dodatkowej uwagi.

 • Na zboczach należy pracować z niższą prędkością niż normalnie.

 • Jeśli podczas pracy na zboczu czujesz się nieswojo, zaniechaj pracy.

 • Uważaj na dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte obiekty. Na nierównym terenie istnieje ryzyko przewrócenia się maszyny. Wysoka trawa może zakrywać przeszkody.

 • Ustaw niską prędkość jazdy, aby nie musieć zatrzymywać się ani zmieniać biegu będąc na zboczu.

 • Maszyna może się stoczyć ze zbocza, jeżeli nastąpi utrata przyczepności wałków.

 • Należy unikać użytkowania maszyny na mokrej trawie. Utrata przyczepności rolek może nastąpić niezależnie od występowania i sprawności hamulców.

 • Należy unikać ruszania, zatrzymywania i skręcania na pochyłym terenie.

 • Wszystkie ruchy na zboczach wykonuj w sposób powolny i stopniowy. Nie dokonuj nagłych zmian prędkości ani kierunku jazdy.

Uruchamianie silnika

Note: Sprawdzić, czy przewód świecy został nałożony na świecę zapłonową.

 1. Upewnij się, że przełącznik świateł jest w położeniu wyłączonym.

 2. Upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony, a pedały ruchu są w położeniu NEUTRALNYM.

 3. Przestaw przełącznik silnika do pozycjiON.

 4. Przestaw zawór odcięcia paliwa do pozycji OTWARTEJ.

 5. Przy uruchamianiu zimnego silnika przesuń dźwignię ssania do pozycji ON.

  Note: Jeżeli silnik jest rozgrzany, ssanie może nie być wymagane.

 6. Przesuń dźwignię przepustnicy do położenia SZYBKIEJ JAZDY.

 7. Stanąć za urządzeniem, pociągnąć za uchwyt rozrusznika linkowego aż do rozpoczęcia obrotu silnika, a następnie zdecydowanie pociągnąć za uchwyt, aby uruchomić silnik.

  Important: Nie wyciągaj linki do końca ani nie puszczaj uchwytu po maksymalnym wysunięciu linki, gdyż linka może się zerwać lub może dojść do uszkodzenia zespołu rozrusznika.

 8. Po uruchomieniu silnika należy przestawić dźwignię ssania do pozycji OFF.

 9. Aby uzyskać największą wydajność walcowania, ustaw dźwignię przepustnicy w położeniu FAST (Szybko).

Zatrzymywanie silnika

 1. Po zakończeniu używania maszyny ustaw pedały ruchu w położeniu NEUTRALNYM i załącz hamulec postojowy.

 2. Odczekaj 10 do 20 sekund, podczas których silnik powinien się obracać z prędkością jałową.

 3. Ustaw wyłącznik zapłonu w położeniu OFF.

 4. Przestaw zawór odcięcia paliwa do pozycji ZAMKNIęTEJ.

 5. Ustaw przełącznik świateł w położeniu OFF.

Transportowanie maszyny

Przygotowywanie maszyny do transportu

 1. Wjechać urządzeniem na pojazd transportujący.

 2. Załącz hamulec postojowy.

 3. Wyłącz silnik, postępuj zgodnie z Zatrzymywanie silnika.

 4. Dopilnuj, aby zawór odcięcia paliwa znajdował się w pozycji ZAMKNIęTEJ.

Podnoszenie maszyny na koła transportowe

 1. Przesunąć zespół haka w górę tak, aby dźwignia zaczepu została odblokowana od zapadki bocznej (Rysunek 17).

  g024011
 2. Unieść dźwignię zaczepu tak, aby przesuwał się swobodnie i przesunąć hak w dół.

  g279826
 3. Nadepnąć na pedał tak, aby hak zablokował się w odpowiednim miejscu (Rysunek 19).

  g279795
 4. Włóż kołek zabezpieczający przez otwory w zaczepie (Rysunek 19).

 5. Jeżeli zamierzasz transportować maszynę, sprzęgnij ją z pojazdem holującym, patrz Podłączanie urządzenia do pojazdu holującego.

Podłączanie urządzenia do pojazdu holującego

Naciśnij dźwignię blokady haka w dół, jednocześnie nakładając zespół haka na hak pojazdu holującego. Zwolnij dźwignię po połączeniu zespołu haka z hakiem pojazdu (Rysunek 20).

Important: Upewnij się, że dźwignia wraca do górnej pozycji oraz że zespół haka został sprzęgnięty z hakiem pojazdu.

g028434

Odłączanie urządzenia od pojazdu holującego

Zaparkuj maszynę na równym podłożu i podłóż kliny pod koła.

Przesuń zaczep blokujący hak w dół, jednocześnie odłączając zespół haka od haka pojazdu holującego (Rysunek 20). Zwolnić zaczep po odłączeniu od siebie haka i zespołu haka.

Obniż maszynę na wałki

 1. Jeżeli maszyna jest sprzęgnięta z pojazdem holującym, odłącz maszynę od pojazdu holującego, patrz Odłączanie urządzenia od pojazdu holującego.

 2. Wysunąć kołek zabezpieczający (Rysunek 21).

  g024199
 3. Unieść zespół haka, aby lekko pochylić urządzenie.

 4. Nacisnąć na zaczep haka, aby odblokować hak (Rysunek 21).

 5. Unieść hak (Rysunek 22) tak, aby dźwignia haka została zablokowana przez zapadkę boczną (Rysunek 17).

  g279827

Eksploatacja urządzenia

 1. Upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony.

 2. Usiądź na fotelu operatora, zwracając szczególną uwagę, aby podczas siadania nie dotknąć pedałów ruchu.

 3. Ustaw fotel i kierownicę w najbardziej wygodnej dla użytkownika pozycji.

 4. Zwolnij hamulec postojowy.

 5. Chwycić kierownicę i delikatnie nacisnąć na jeden z pedałów ruchu (lewy lub prawy) zgodnie z wymaganym kierunkiem pracy.

  Note: Mocniejsze naciśnięcie na pedał powoduje zwiększenie prędkości.

 6. Aby zatrzymać maszynę, zwolnij pedały ruchu.

  Important: Nie należy naciskać na pedały ruchu zbyt szybko. Może to spowodować uślizg lub uszkodzenie murawy pod wałkiem napędowym a także uszkodzenie układu napędowego. Pedały ruchu należy zawsze obsługiwać z zachowaniem pełnej kontroli.

  Note: Operator musi nabrać nieco doświadczenia, aby wiedzieć, kiedy zwolnić pedały ruchu. Maszyna będzie się jeszcze poruszać po zwolnieniu pedału, więc należy go zwalniać wcześniej. Po całkowitym zatrzymaniu należy delikatnie nacisnąć drugi pedał ruchu, aby kontynuować pracę w odwrotnym kierunku.

 7. Przekręcaj kierownicę w prawo, aby skręcić maszynę w kierunku do przodu.

  Przekręcaj kierownicę w lewo, aby skręcić maszynę w kierunku do tyłu.

  Note: Ponieważ kierunek zmieniany jest po każdym cyklu pracy, operator musi nabrać nieco doświadczenia zanim przyzwyczai się do sposobu sterowania urządzeniem.

  Important: Aby zatrzymać maszynę w sytuacji awaryjnej, należy przywrócić drugi pedał ruchu do pozycji NEUTRALNEJ. Przykładowo, jeżeli dociśnięty jest prawy pedał i walcarka porusza się w prawo, należy przywrócić lewy pedał do pozycji NEUTRALNEJ, co spowoduje zatrzymanie maszyny. Czynność należy wykonać pewnie, ale nie nagle, gdyż może to doprowadzić do przechylenia się urządzenia.

 8. Przed opuszczeniem fotela operatora zaparkuj maszynę na płaskim terenie i załącz hamulec postojowy.

Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

 • Podczas eksploatacji maszyny na pagórkowatym terenie upewnij się, że napęd walcarki skierowany jest w dół zbocza, dzięki czemu maszyna będzie mieć lepszą przyczepność. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia trawy.

 • Aby uzyskać najlepszą wydajność walcowania, należy regularnie usuwać osad z wałków.

After Operation

Bezpieczeństwo po skończonej pracy

 • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz maszynę, wyjmij kluczyk (jeżeli występuje) i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

 • Usuń trawę i zanieczyszczenia z tłumika i komory silnika, aby zmniejszyć ryzyko powstania pożaru. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.

 • Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek pomieszczeniu, zaczekaj, aż silnik ostygnie.

 • Przed rozpoczęciem magazynowania lub transportowania urządzenia należy odciąć dopływ paliwa.

 • Nie wolno przechowywać maszyny lub kanistra na paliwo w pobliżu otwartego ognia, iskier lub lamp kontrolnych, takich jak montowane na podgrzewaczu wody lub innych urządzeniach.

 • Utrzymuj wszystkie części maszyny w nienagannym stanie, a wszystkie elementy montażowe dobrze dokręcone.

 • Należy wymieniać/uzupełniać wszystkie zużyte, uszkodzone oraz brakujące naklejki.

Przewożenie maszyny na przyczepie

 • Do załadunku maszyny na przyczepę i zdejmowania jej z przyczepy używaj jednoczęściowych podestów o pełnej szerokości.

 • Zamocuj maszynę w pewny sposób.

Konserwacja

Note: Pobierz darmową kopię schematu instalacji elektrycznej lub układu hydraulicznego, która znajduje się na stronie www.Toro.com. Aby znaleźć schematy odpowiednie dla danej maszyny, należy kliknąć łącze Manuals (Instrukcje) na stronie głównej.

Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji

 • Przed opuszczeniem stanowiska operatora:

  • Zaparkuj maszynę na równym podłożu.

  • Ustaw dźwignię przepustnicy w pozycji jałowej.

  • Upewnij się, że pedały ruchu są w położeniu neutralnym.

  • Załącz hamulec postojowy.

  • Wyłącz silnik.

  • Zaczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się.

  • Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej lub czyszczenia maszyny odczekaj aż ostygnie.

 • W miarę możliwości nie wykonuj czynności serwisowych przy włączonym silniku. Nie zbliżaj się do ruchomych części.

 • W razie potrzeby do podparcia maszyny lub jej elementów użyj podpórek.

 • Ostrożnie uwalniaj ciśnienie z podzespołów magazynujących energię.

Zalecany harmonogram konserwacji

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Po pierwszych 5 godzinach
 • Sprawdź, czy elementy mocujące na maszynie nie są poluzowane.
 • Po pierwszych 20 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Wymień płyn hydrauliczny i filtr.
 • Wymień płyn hydrauliczny i filtr.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Nasmaruj łożysko napędu walcarki.Nasmaruj łożysko napędu walcarki niezwłocznie po każdym myciu.
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Sprawdzić oczyszczacz powietrza.
 • Sprawdzić oczyszczacz powietrza.
 • Sprawdź układ blokad bezpieczeństwa.
 • Sprawdź hamulec postojowy.
 • Sprawdź przewody i złącza hydrauliczne.
 • Sprawdź poziom płynu hydraulicznego.Sprawdź poziom płynu hydraulicznego, zanim po raz pierwszy uruchomisz silnik i powtarzaj tę czynność codziennie.
 • Sprawdź ciśnienie powietrza w oponach kół transportowych.
 • Sprawdź, czy elementy mocujące na maszynie nie są poluzowane.
 • Po każdym zastosowaniu
 • Wyczyść maszynę.
 • Co 50 godzin
 • Wyczyścić filtr powietrza(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Co 100 godzin
 • Wymień olej silnikowy.
 • Sprawdzić/wyregulować świecę zapłonową.
 • Wyczyścić miskę osadową.
 • Co 300 godzin
 • Wymienić element papierowy.
 • Wymienić świecę zapłonową.
 • Sprawdź i wyreguluj luz zaworowy.
 • Co 400 godzin
 • Wymień płyn hydrauliczny i filtr.
 • Wymień płyn hydrauliczny i filtr.
 • Important: Dodatkowe procedury konserwacyjne zostały podane w instrukcji obsługi silnika.

  Zapisy dotyczące obszarów wymagających szczególnej uwagi

  Osoba przeprowadzająca przegląd:
  Lp.DataInformacje
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  

  Lista kontrolna codziennych czynności konserwacyjnych

  Skopiuj te stronę, aby wykorzystać ją do rutynowych czynności kontrolnych.

  Sprawdzany elementTydzień:
  PnWt.Śr.Czw.Pt.Sob.Niedz.
  Sprawdź, czy złącza obrotowe pracują swobodnie.       
  Sprawdź poziom paliwa.       
  Sprawdzić poziom oleju silnikowego.       
  Sprawdź poziom oleju hydraulicznego.       
  Sprawdź filtr powietrza.       
  Sprawdź system blokad bezpieczeństwa.       
  Wyczyść żeberka chłodzące silnik.       
  Sprawdź nieprawidłowe odgłosy dobiegające z silnika.       
  Sprawdź węże pod kątem uszkodzeń.       
  Sprawdź maszynę pod kątem wycieków.       
  Wyczyść maszynę.       
  Nasmarować wszystkie smarowniczki.       
  Sprawdź ciśnienie w oponach.       
  Zamaluj miejsca z uszkodzonym lakierem.       

  Przed wykonaniem konserwacji

  Nie należy przechylać maszyny, jeżeli nie jest to absolutnie konieczne. Jeżeli urządzenie zostanie przechylone, olej silnikowy może dostać się do głowicy cylindra, a płyn hydrauliczny może wyciekać przez korek zlokalizowany w górnej części zbiornika. Wycieki te mogą doprowadzić do konieczności wykonania kosztownych napraw maszyny. Jeżeli konieczne jest serwisowanie dolnych części maszyny, zaleca się jej uniesienie na linie lub za pomocą niewielkiego dźwigu.

  Przygotowanie do konserwacji

  1. Przejedź maszyną lub przewieź ją na równe podłoże, patrz Transportowanie maszyny.

  2. Jeżeli są opuszczone, podnieś koła transportowe; patrz Podnoszenie maszyny na koła transportowe

  3. Jeżeli silnik pracuje, wyłącz go.

  4. Załącz hamulec postojowy.

  5. Jeżeli silnik jest ciepły, odczekaj aż silnik i układ hydrauliczny wystygną.

  Unoszenie fotela operatora

  1. Pociągnij zaczep fotela do tyłu, aż znajdzie się poza sworzniem zaczepu fotela (Rysunek 23).

   g279773
  2. Przechyl fotel do przodu (Rysunek 23).

  Opuszczanie fotela operatora

  Przechyl fotel w dół tak, aby zaczep fotela bezpiecznie zaskoczył na sworzeń zaczepu fotela (Rysunek 24).

  g279772

  Smarowanie

  Smarowanie łożyska napędu walcarki

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Nasmaruj łożysko napędu walcarki.Nasmaruj łożysko napędu walcarki niezwłocznie po każdym myciu.
 • Rodzaj smaru: litowy smar ogólnego zastosowania nr 2

  1. Przygotuj maszynę do konserwacji, patrz Przygotowanie do konserwacji.

  2. Wyczyść obszary tak, aby żadne ciała obce nie mogły dostać się do łożyska.

  3. Wtłaczaj smar przez smarowniczkę w sposób przedstawiony na Rysunek 25.

   g036790g036789
  4. Wytrzyj nadmiar smaru.

   Important: Po nasmarowaniu należy na krótko uruchomić walcarkę z dala od murawy, celem usunięcia nadmiernej ilości smaru (może uszkodzić murawę).

  Konserwacja silnika

  Bezpieczeństwo obsługi silnika

  • Przed sprawdzeniem poziomu oleju lub przed jego uzupełnieniem w skrzyni korbowej wyłącz silnik.

  • Nie zmieniaj ustawień regulatora silnika ani nie ustawiaj nadmiernej prędkości obrotowej.

  Specyfikacja oleju silnikowego

  Rodzaj: APl o klasyfikacji SL lub wyższej

  Lepkość: lepkość oleju dobrać do temperatury otoczenia; patrz Rysunek 26.

  g018667

  Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Note: Olej najlepiej sprawdzać, gdy silnik jest zimny, przed uruchomieniem. Jeśli silnik został już włączony, przed rozpoczęciem sprawdzania odczekaj co najmniej 10 minut, aż olej spłynie do miski olejowej.

  1. Przygotuj maszynę do konserwacji, patrz Przygotowanie do konserwacji.

  2. Oczyść obszar wokół korka wlewu oleju (Rysunek 27).

   g281202
  3. Odkręć korek wlewu oleju, obracając go w lewo.

  4. Ponownie sprawdź poziom oleju (Rysunek 28).

   Silnik jest pełny oleju, jeżeli poziom oleju sięga dolnej krawędzi wlewu oleju.

   Note: Jeżeli poziom oleju znajduje się poniżej dolnej krawędzi wlewu oleju, należy dolać odpowiednią ilość określonego oleju tak, aby podnieść jego poziom do dolnej krawędzi otworu wlewu oleju.

   Important: Nie wolno wlewać nadmiernej ilości oleju do skrzyni korbowej.

   g281195
  5. Dokręć korek wlewu oleju i, w razie konieczności, wytrzyj rozlany olej.

  Wymiana oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 20 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Co 100 godzin
 • Wymień olej silnikowy.
 • Przygotowanie maszyny

  1. Uruchom silnik i odczekaj kilka minut aż olej silnikowy się nagrzeje. Następnie zatrzymaj silnik.

  2. Unieś urządzenie na koła transportowe, patrz Podnoszenie maszyny na koła transportowe

  3. Przechyl maszynę tak, aby tylna część maszyny wraz z silnikiem znajdowała się bliżej ziemi. Ustaw wsporniki, które utrzymają drugi koniec urządzenia w takiej pozycji.

  Spuszczanie oleju silnikowego

  1. Przymocuj wąż spustowy do zaworu spustowego (Rysunek 29).

  2. Drugi koniec węża (Rysunek 29) umieść w pojemniku spustowym o pojemności 1 litra.

   g029369
  3. Obróć zawór spustowy o 1/4 obrotu w lewo i odczekaj aż olej silnikowy całkowicie spłynie (Rysunek 29).

  4. Obróć zawór spustowy o 1/4 obrotu w prawo, aby zamknąć zawór (Rysunek 29).

  5. Odłącz wąż spustowy (Rysunek 29) i wyczyść cały rozlany olej.

  6. Usuwaj zużyty olej zgodnie z przepisami.

   Note: Utylizacja powinna zostać przeprowadzona zgodnie z lokalnymi przepisami.

  Wlewanie oleju do silnika

  Pojemność skrzyni korbowej: 0,6 litra (0,63 kwarty amerykańskiej)

  1. Obniż maszynę na wałki, patrz Obniż maszynę na wałki.

  2. Wlej określony olej do skrzyni korbowej; patrz Specyfikacja oleju silnikowego oraz Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego.

  Sprawdzanie wkładów filtra powietrza.

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdzić oczyszczacz powietrza.
  1. Przygotuj maszynę do konserwacji, patrz Przygotowanie do konserwacji.

  2. Odkręcić nakrętkę skrzydełkową mocującą pokrywę filtra powietrza do filtra i zdjąć pokrywę (Rysunek 30).

   g025916
  3. Dokładnie wyczyść pokrywę filtra powietrza.

  4. Sprawdź piankowy wkład filtra pod kątem zabrudzeń i zanieczyszczeń.

   W razie potrzeby wyczyść piankowy wkład filtra, patrz Czyszczenie piankowego wkładu filtra powietrza.

  5. Zamocuj pokrywę filtra powietrza na filtrze powietrza przy pomocy nakrętki motylkowej (Rysunek 30).

  Konserwacja oczyszczacza powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdzić oczyszczacz powietrza.
 • Co 50 godzin
 • Wyczyścić filtr powietrza(częściej w warunkach o znacznym zanieczyszczeniu lub zapyleniu).
 • Co 300 godzin
 • Wymienić element papierowy.
 • Czyszczenie piankowego wkładu filtra powietrza

  1. Odkręcić nakrętkę skrzydełkową mocującą pokrywę filtra powietrza do filtra i zdjąć pokrywę (Rysunek 30).

  2. Odkręcić nakrętkę skrzydełkowa od filtra powietrza i usunąć filtr (Rysunek 30).

  3. Wyjmij piankowy wkład filtra powietrza z filtra papierowego (Rysunek 30).

   Jeżeli papierowy wkład filtra jest zabrudzony lub uszkodzony, wyczyść lub wymień go, patrz Czyszczenie papierowego wkładu filtra powietrza.

  4. Umyj wkład piankowy filtra powietrza w roztworze ciepłej wody i mydła w płynie.

  5. Ściśnij wkład piankowy, aby usunąć zabrudzenia.

   Important: Nie wykręcaj wkładu, gdyż może to doprowadzić do jego rozerwania.

  6. Osusz wkład piankowy poprzez owinięcie go w czystą tkaninę.

  7. Ściśnij szmatkę nałożoną na element piankowy, celem jego osuszenia.

   Important: Nie wykręcaj go, gdyż może dojść do rozerwania pianki.

  8. Nasącz wkład piankowy czystym olejem silnikowym.

  9. Ścisnąć element, aby dokładnie rozprowadzić olej i usunąć jego nadmiar.

   Note: Element piankowy musi być wypełniony olejem.

  Czyszczenie papierowego wkładu filtra powietrza

  Wyczyścić element papieru uderzając nim kilka razy o twardą powierzchnię, co usunie zanieczyszczenia.

  Important: Zabrania się szczotkowania elementu lub stosowania sprężonego powietrza w celu usunięcia zanieczyszczenia; szczotkowanie spowoduje jego zanieczyszczenie, a sprężone powietrze spowoduje uszkodzenie filtra papierowego.

  Montaż wkładów filtra powietrza

  1. Nałóż piankowy wkład filtra na papierowy wkład filtra (Rysunek 30).

  2. Sprawdź uszczelkę pod kątem zużycia i uszkodzeń (Rysunek 30).

   Jeśli uszczelka jest zużyta lub uszkodzona, wymień ją.

  3. Dopilnuj, aby uszczelka znajdowała się na wlocie powietrza do gaźnika (Rysunek 30).

  4. Zamocuj filtr powietrza na gaźniku nakrętką motylkową (Rysunek 30).

  5. Zamocuj pokrywę filtra powietrza na gaźniku drugą nakrętką motylkową (Rysunek 30).

  Serwisowanie świecy zapłonowej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Sprawdzić/wyregulować świecę zapłonową.
 • Co 300 godzin
 • Wymienić świecę zapłonową.
 • Rodzaj: NGK BPR6ES lub jej odpowiednik

  Szczelina: 0,7 do 0,8 mm, patrz Rysunek 32

  1. Przygotuj maszynę do konserwacji, patrz Przygotowanie do konserwacji.

  2. Odłączyć przewód od świecy zapłonowej (Rysunek 31).

   g019905
  3. Wyczyścić obszar wokół świecy zapłonowej i wyjąć świecę z głowicy cylindra.

   Important: Wymienić, jeśli świeca jest pęknięta lub zanieczyszczona. Zabrania się czyszczenia piaskowego, zadrapywania i jakiegokolwiek innego czyszczenia elektrod, ponieważ powstałe pozostałości po dostaniu się do cylindra mogą uszkodzić silnik.

  4. Ustaw szczelinę między 0,70 a 0,80 mm, tak jak pokazano na Rysunek 32.

   g019300
  5. Zachowując ostrożność, ręcznie zamocuj świecę po ustawieniu szczeliny, aby uniknąć przekoszenia gwintu.

  6. Po osadzeniu świecy dokręcić ją kluczem do świec:

   • Podczas instalacji nowej świecy należy dokręcić ją o ½ obrotu po osadzeniu w głowicy, aby docisnąć uszczelkę.

   • Podczas instalacji oryginalnej świecy należy dokręcić ją o 1/8 do ¼ obrotu po osadzeniu w głowicy, w celu dociśnięcia uszczelki.

   Important: Zbyt luźno dokręcona świeca może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia silnika. Zbyt mocno dokręcona świeca może uszkodzić gwint w głowicy cylindra.

  7. Podłącz przewód do świecy zapłonowej.

  Sprawdzanie i regulacja luzu zaworowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 300 godzin
 • Sprawdź i wyreguluj luz zaworowy.
 • Important: O usługę zapytaj autoryzowanego dystrybutora firmy Toro.

  Konserwacja układu paliwowego

  Czyszczenie miski osadowej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Wyczyścić miskę osadową.
  1. Przygotuj maszynę do konserwacji, patrz Przygotowanie do konserwacji.

  2. Ustaw zawór odcięcia paliwa w pozycji ZAMKNIęTEJ (Rysunek 33).

   g025917
  3. Odkręć miskę osadową paliwa i pierścień o-ring (Rysunek 33).

  4. Sprawdź pierścień uszczelniający typu O pod kątem zużycia i uszkodzeń; jeśli jest uszkodzony, wymień go.

  5. Umyj miskę osadową oraz pierścień uszczelniający typu O za pomocą niepalnego środka i dokładnie osusz.

  6. Umieść pierścień uszczelniający typu O w zaworze odcięcia paliwa i zainstaluj miskę osadową (Rysunek 33). Dokładnie dokręć miskę.

  Konserwacja instalacji elektrycznej

  Sprawdzanie układu blokad bezpieczeństwa

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź układ blokad bezpieczeństwa.
 • Ostrożnie

  Jeśli wyłączniki blokad bezpieczeństwa są odłączone lub uszkodzone, pojazd może zostać nieoczekiwanie uruchomiony, powodując obrażenia ciała.

  • Nie manipuluj przy przełącznikach blokad.

  • Codziennie przed przystąpieniem do obsługi urządzenia sprawdzaj działanie wyłączników blokad i wymieniaj wszystkie uszkodzone wyłączniki.

  Important: Jeżeli system blokad bezpieczeństwa nie działa w sposób opisany poniżej, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem firmy Toro w celu jak najszybszej naprawy.

  1. Jeżeli maszyna znajduje się na kołach transportowych, opuść ją na wałki, patrz Obniż maszynę na wałki.

  2. Załącz hamulec postojowy, upewnij się, że pedały ruchu są w położeniu NEUTRALNYM a następnie uruchom silnik.

  3. Usiądź na fotelu.

  4. Przy załączonym hamulcu postojowym delikatnie naciśnij pedał jazdy. Po około 1 sekundzie silnik powinien się zatrzymać.

  5. Wstań z fotela przy pracującym silniku i zwolnionym hamulcu postojowym i sprawdź, czy silnik zatrzyma się po upływie 1 sekundy.

  Note: System blokad bezpieczeństwa został zaprojektowany w celu zatrzymania silnika, jeśli operator wstanie z fotela, gdy maszyna jest w ruchu.

  Konserwacja hamulców

  Sprawdzenie hamulca postojowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź hamulec postojowy.
  1. Przejedź maszyną lub przewieź ją na równe podłoże.

  2. Jeżeli przewoziłeś maszynę, odłącz ją od pojazdu holującego i obniż maszynę na wałki, patrz Odłączanie urządzenia od pojazdu holującego oraz Obniż maszynę na wałki.

  3. Załącz hamulec postojowy.

  4. Uruchom silnik i ustaw obroty JAłOWE silnika.

  5. Usiądź na fotelu operatora.

  6. Naciśnij jeden z pedałów ruchu.

   Important: Maszyna nie powinna się poruszyć. Jeżeli poruszy się, wyreguluj hamulec postojowy; patrz Regulacja hamulca postojowego.

   Note: Jeśli naciśniesz pedał ruchu przy załączonym hamulcu postojowym, silnik zgaśnie w ciągu 1 sekundy.

  Regulacja hamulca postojowego

  1. Upewnij się, że silnik jest wyłączony.

  2. Zwolnij hamulec postojowy.

  3. Wykonaj regulację hamulca postojowego w następujący sposób:

   • Aby zwiększyć siłę hamowania, przekręć nakrętkę blokującą hamulca w prawo (Rysunek 34).

   • Aby zmniejszyć siłę hamowania, przekręć nakrętkę blokującą hamulca w lewo (Rysunek 34).

   g027634g279850
  4. Sprawdź hamulec postojowy, patrz Sprawdzenie hamulca postojowego.

  5. Uruchom silnik i ustaw obroty JAłOWE silnika.

  6. Usiądź na fotelu operatora.

  7. Zwolnij hamulec postojowy.

  8. Naciśnij jeden z pedałów ruchu.

   Maszyna powinna ruszyć. Jeżeli maszyna nie rusza przy zwolnionym hamulcu postojowym, powtarzaj kroki od 3 do 8, aż maszyna przestanie się ruszać przy załączonym hamulcu postojowym i zacznie ruszać przy zwolnionym hamulcu postojowym.

  9. Załącz hamulec postojowy i wyłącz silnik.

  Konserwacja instalacji hydraulicznej

  Bezpieczeństwo obsługi układu hydraulicznego

  • Jeśli płyn przedostanie się pod skórę, natychmiast wezwij pomoc medyczną. Olej wstrzyknięty pod skórę musi zostać usunięty chirurgicznie w ciągu kilku najbliższych godzin przez lekarza.

  • Przed podaniem ciśnienia na układ hydrauliczny upewnij się, że wszystkie jego przewody i węże są w dobrym stanie, a połączenia/złączki – szczelne.

  • Operator musi znajdować się w bezpiecznej odległości od wycieków z otworów sworzni lub dysz, które wyrzucają olej hydrauliczny pod dużym ciśnieniem.

  • Używaj kartonu lub papieru, aby sprawdzić wycieki hydrauliczne.

  • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z układem hydraulicznym w bezpieczny sposób uwolnij całe ciśnienie z układu.

  Sprawdzanie przewodów i złączy hydraulicznych

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź przewody i złącza hydrauliczne.
 • Sprawdź układ hydrauliczny pod kątem wycieków, obluzowanych wsporników, zużycia, poluzowanych złączy, pogorszenia stanu spowodowanego warunkami atmosferycznymi lub działaniem substancji chemicznych. Przed przystąpieniem do użytkowania maszyny przeprowadź wszystkie niezbędne naprawy.

  Ostrzeżenie

  Płyn hydrauliczny wydostający się pod ciśnieniem może przedostać się przez skórę i spowodować obrażenia ciała.

  • Jeśli płyn przedostanie się pod skórę, natychmiast wezwij pomoc medyczną.

  • Przed wprowadzeniem płynu pod ciśnieniem w układzie hydraulicznym upewnić się, czy wszystkie przewody hydrauliczne są w dobrym stanie i czy wszystkie złącza hydrauliczne oraz armatura są szczelne.

  • Operator musi znajdować się w bezpiecznej odległości od wycieków z otworów sworzni lub dysz, które wyrzucają olej hydrauliczny pod dużym ciśnieniem.

  • Używaj kartonu lub papieru, aby sprawdzić wycieki hydrauliczne.

  • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z układem hydraulicznym w bezpieczny sposób uwolnij całe ciśnienie z układu.

  Sprawdzanie poziomu płynu hydraulicznego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom płynu hydraulicznego.Sprawdź poziom płynu hydraulicznego, zanim po raz pierwszy uruchomisz silnik i powtarzaj tę czynność codziennie.
 • Note: Przed rozpoczęciem prac nad jakimkolwiek komponentem hydraulicznego układu napędowego należy wyłączyć silnik, aby uwolnić ciśnienie w układzie. Przed uruchomieniem silnika, a po zakończeniu jakichkolwiek prac konserwacyjnych nad układem pneumatycznym i doprowadzeniu odpowiedniego ciśnienia w przewodach, należy sprawdzić szczelność i potencjalne uszkodzenia wszystkich przewodów i złączy. Wszelkie uszkodzone przewody należy wymienić i dokręcić złącza odpowiednim momentem.

  1. Przygotuj maszynę do konserwacji, patrz Przygotowanie do konserwacji.

  2. Podnieś fotel operatora, patrz Unoszenie fotela operatora.

  3. Odkręć korek i sprawdź poziom oleju hydraulicznego w zbiorniku (Rysunek 35).

   Poziom oleju hydraulicznego powinien zakrywać słowo COLD wytłoczone na przegrodzie zbiornika.

   g279851
  4. W razie potrzeby dolewaj do zbiornika odpowiedniego oleju hydraulicznego, aż będzie on zakrywać poziom słowa cold” na przegrodzie.

   Note: Przegroda w zbiorniku ma oznaczenia HOT oraz COLD. Napełnij zbiornik do odpowiedniego poziomu w zależności od temperatury oleju. Poziom oleju zmienia się w zależności od temperatury oleju. Poziom cold” przedstawia poziom oleju, gdy jego temperatura wynosi 24°C. Poziom hot” przedstawia poziom oleju, gdy jego temperatura wynosi 107°C.Na przykład, jeżeli olej hydrauliczny ma temperaturę otoczenia, tj. około 24°C, napełniaj tylko do poziomu cold”. Jeżeli temperatura oleju wynosi około 65°C, napełniaj zbiornik do połowy odległości między poziomami hot” i cold”.

  5. Wymień korek zbiornika oleju hydraulicznego i mocno go dokręć.

   Important: Nie dokręcaj korka zbiornika zbyt mocno.

  6. Wytrzyj cały rozlany płyn.

  7. Opuść fotel operatora, patrz Opuszczanie fotela operatora.

  Specyfikacja oleju hydraulicznego

  Zbiornik maszyny jest napełniony w fabryce olejem hydraulicznym wysokiej jakości. Sprawdź poziom oleju hydraulicznego przed pierwszym uruchomieniem silnika. Następnie sprawdzaj go codziennie, patrz Sprawdzanie poziomu płynu hydraulicznego.

  Zalecany olej hydrauliczny na wymianę: Olej hydrauliczny Toro PX Extended Life, dostępny w wiadrach po 19 litrów i beczkach po 208 litrów.

  Note: Maszyna pracująca z zalecanym zastępczym olejem wymaga rzadszych wymian oleju i filtrów.

  Alternatywne oleje: jeśli olej hydrauliczny Toro PX Extended Life jest niedostępny, można użyć tradycyjnych olejów hydraulicznych na bazie ropy naftowej o parametrach, które mieszczą się w podanym zakresie dla wszystkich poniższych właściwości materiału oraz są zgodne ze standardami branżowymi. Nie stosuj oleju syntetycznego. Aby określić, jaki produkt będzie odpowiedni, skontaktuj się z dystrybutorem środków smarujących.

  Note: Firma Toro nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe na skutek wykorzystania niewłaściwych zamienników, dlatego też należy korzystać wyłącznie z markowych produktów, których producent gwarantuje ich prawidłową pracę.

  Antyzużyciowy płyn hydrauliczny o wysokim wskaźniku lepkości/niskiej temperaturze krzepnięcia, ISO VG 46

  Właściwości materiałowe: 
   Lepkość, ASTM D445cSt przy 40°C: 44 do 48
   Wskaźnik lepkości ASTM D2270140 lub wyższy
   Temperatura krzepnięcia, ASTM D97od -37°C do -45°C
   Specyfikacje przemysłowe:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 lub M-2952-S)

  Note: Istnieje wiele bezbarwnych płynów hydraulicznych, dlatego ciężko zauważyć ich wyciek. Czerwony barwnik do oleju hydraulicznego jest dostępny w butelkach o pojemności 20 ml. Butelka wystarcza na od 15 do 22 litrów oleju hydraulicznego. Zamów produkt o numerze katalogowym 44-2500 u autoryzowanego dystrybutora firmy Toro.

  Wymiana płynu hydraulicznego i filtra

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 20 godzinach
 • Wymień płyn hydrauliczny i filtr.
 • Co 400 godzin
 • Wymień płyn hydrauliczny i filtr.
 • Important: Stosuj wyłącznie zalecane oleje hydrauliczne. Wykorzystanie innych płynów może doprowadzić do uszkodzenia układu.

  Przygotowanie do wymiany oleju hydraulicznego i filtra

  1. Przejedź maszyną lub przewieź ją na równe podłoże, patrz Transportowanie maszyny.

  2. Jeżeli silnik był uruchomiony, wyłącz go.

  3. Załącz hamulec postojowy.

  4. Jeżeli maszyna spoczywa na wałkach, podnieś ją na koła transportowe, patrz Podnoszenie maszyny na koła transportowe.

  5. Podnieś fotel operatora, patrz Unoszenie fotela operatora.

  6. Jeżeli silnik był uruchomiony, odczekaj aż silnik i układ hydrauliczny ostygną.

  Spuszczanie oleju hydraulicznego

  1. Umieść miskę drenażową o pojemności 2 l pod zbiornikiem oleju hydraulicznego (Rysunek 36).

   g279899
  2. Zdejmij wąż zasilający oleju hydraulicznego ze złącza zbiornika i odczekaj, aż cały olej hydrauliczny spłynie (Rysunek 36).

  3. Zamocuj wąż hydrauliczny odłączony w kroku 2.

  4. Wytrzyj cały rozlany olej hydrauliczny.

  5. Zużyty olej hydrauliczny przekaż do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

  Wymiana filtra

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 20 godzinach
 • Wymień płyn hydrauliczny i filtr.
 • Co 400 godzin
 • Wymień płyn hydrauliczny i filtr.
  1. Oczyść obszar wokół głowicy filtra i filtra oleju hydraulicznego.

  2. Rozłóż szmaty pod filtrem oleju hydraulicznego (Rysunek 37).

   g279901
  3. Ostrożnie wyjmij filtr oleju hydraulicznego (Rysunek 37).

  4. Napełnij nowy filtr określonym olejem hydraulicznym i posmaruj uszczelkę olejem hydraulicznym.

  5. Zamontuj nowy filtr na głowicy filtra (Rysunek 37), przykręcając go ręką aż uszczelka zetknie się z głowicą filtra, a następnie dokręć jeszcze o 3/4 obrotu.

  6. Wytrzyj cały rozlany olej hydrauliczny.

  7. Stary filtr przekaż do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

  Napełnianie zbiornika oleju hydraulicznego

  1. Obniż maszynę na wałki, patrz Obniż maszynę na wałki.

  2. Odkręć korek zbiornika oleju hydraulicznego (Rysunek 38).

   g279900
  3. Napełnij zbiornik określonym olejem hydraulicznym, patrz Specyfikacja oleju hydraulicznego oraz Sprawdzanie poziomu płynu hydraulicznego.

  4. Załóż korek na zbiornik (Rysunek 38).

  5. Wytrzyj cały rozlany olej hydrauliczny.

  6. Uruchom silnik i pozostaw go na niskich obrotach biegu jałowego przez 3‑5 minut.

   Praca silnika zapewnia obieg oleju hydraulicznego i usuwa powietrze znajdujące się w układzie hydraulicznym.

  7. Sprawdź maszynę pod kątem wycieków oleju hydraulicznego ze zbiornika, przewodów i filtra oleju hydraulicznego.

   Napraw wszystkie ewentualne wycieki oleju hydraulicznego.

  8. Zatrzymaj silnik, sprawdź poziom oleju hydraulicznego i w razie potrzeby uzupełnij go.

  9. Opuść fotel operatora, patrz Opuszczanie fotela operatora.

  Serwisowanie podwozia

  Sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponach

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź ciśnienie powietrza w oponach kół transportowych.
  1. Zmierz ciśnienie powietrza w oponach kół transportowych.

   Ciśnienie powinno wynosić 1,03 bara.

  2. Jeżeli ciśnienie powietrza w oponach nie wynosi 1,03 bara, dopompuj lub spuść powietrze z opon tak, aby uzyskać wartość 1,03 bara.

  Sprawdzanie maszyny pod kątem luźnych elementów mocujących

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 5 godzinach
 • Sprawdź, czy elementy mocujące na maszynie nie są poluzowane.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź, czy elementy mocujące na maszynie nie są poluzowane.
 • Sprawdź, czy na podwoziu nie ma poluzowanych lub brakujących śrub i nakrętek.

  Odpowiednio dokręć luźne śruby i nakrętki i uzupełnij brakujące elementy mocujące.

  Czyszczenie

  Czyszczenie maszyny

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po każdym zastosowaniu
 • Wyczyść maszynę.
 • Important: Do czyszczenia maszyny nie używaj wody słonej lub wody z odzysku.

  1. Wyczyść maszynę czystą wodą.

   Note: Nie używaj wody pod ciśnieniem do mycia maszyny.

  2. W razie potrzeby walce należy oczyścić z brudu i resztek, wtryskując wodę przez otwory w ich obudowach (Rysunek 39).

   g036889
  3. Oczyść obszar wokół silnika hydraulicznego, usuwając z niego ziemię i zanieczyszczenia (Rysunek 40).

   g036788
  4. Usuń ziemię i zanieczyszczenia z silnika i żeber chłodzących silnika (Rysunek 41).

   g279902

  Przechowywanie

  Przygotowanie maszyny do krótkotrwałego przechowywania

  Poniżej 90 dni
  1. Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz maszynę i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

  2. Usuń ścinki trawy, zanieczyszczenia i zabrudzenia z zewnętrznych elementów maszyny, zwłaszcza z wałków i silnika. Usuń zabrudzenia i sieczkę z zewnętrznych części żeberek głowicy cylindra i obudowy dmuchawy na silniku.

   Important: Maszynę można umyć za pomocą delikatnego środka czyszczącego i wody. Zabrania się mycia za pomocą urządzeń ciśnieniowych. Należy unikać zbyt długiego kontaktu z wodą, szczególnie w pobliżu silnika.

  3. Sprawdź i dokręć wszystkie śruby, nakrętki i wkręty. Napraw lub wymień wszystkie uszkodzone lub zużyte elementy.

  4. Pomaluj miejsca, z których farba została usunięta. Lakier można kupić u autoryzowanego dealera marki Toro.

  Przygotowanie maszyny do długotrwałego przechowywania

  Dłużej niż 90 dni
  1. Przeprowadź wszystkie kroki opisane w Przygotowanie maszyny do krótkotrwałego przechowywania.

  2. Przygotuj paliwo ze środkiem stabilizującym/uszlachetniającym zgodnie z instrukcją producenta.

  3. Dolej paliwa ze środkiem stabilizującym/uszlachetniającym do zbiornika paliwa.

  4. Uruchom silnik na 5 minut w celu rozprowadzenia paliwa z dodatkiem uszlachetniającym w układzie paliwowym.

  5. Wyłącz silnik, odczekaj aż ostygnie, po czym spuść zawartość zbiornika paliwa lub pozostaw silnik uruchomiony aż do jego samoczynnego wyłączenia.

  6. Uruchom silnik i pozwól, aby pracował aż do wyłączenia. Powtarzaj procedurę z włączonym ssaniem do czasu ponownego uruchomienia silnika.

  7. Odpowiednio usuń paliwo. Utylizacja powinna zostać przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Przechowywanie maszyny

  Przechowywać maszynę w czystym i suchym garażu lub innym miejscu tego typu. Nakryć maszynę, celem zabezpieczenia i utrzymania w czystości.