Indledning

Dette er en greensklipper med knivcylindre, der er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører i kommercielle anvendelsesområder. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner. Brug af dette produkt til andre formål end den tilsigtede anvendelse kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besøg www.Toro.com for at få flere oplysninger, herunder sikkerhedstip, undervisningsmaterialer, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret Toro-forhandler samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Scan QR-koden på serienummermærkaten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at tilgå garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g233264

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Det er en overtrædelse af California Public Resource Code Section 4442 eller 4443 at bruge eller betjene denne motor på et skovbegroet, buskbegroet eller græsbegroet område, medmindre motoren er forsynet med en gnistskærm som defineret i Section 4442, som vedligeholdes og er i god driftsmæssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt til brandforebyggelse.

Den medfølgende motorvejledning indeholder information om U.S. Environmental Protection Agency (EPA) og California Emission Control Regulation for emissionssystemer, vedligeholdelse og garanti. Nye eksemplarer kan bestilles via motorfabrikanten.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Udstødningsgassen fra dette produkt indeholder kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende samt giver fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Batteripoler og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395 og ANSI B71.4-2017 og opfylder disse standarder, når du har gennemført opsætningsprocedurerne.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle afskærmninger og øvrige sikkerhedsanordninger sidder og fungerer korrekt på maskinen.

 • Hold omkringstående og børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen.

 • Sluk motoren, tag nøglen ud (hvis udstyret hermed), og vent på, at al bevægelse standser, inden du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan det medføre personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet Graphic, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decal115-8226
decal133-8062
decal119-9346
decal138-9695
decal132-9549
decalbatterysymbols
decal131-2046
decal136-8505
decal136-8506
decal115-8156
decal139-2727

Opsætning

Montering af styrtbøjlen

Dele, der skal bruges til dette trin:

Styrtbøjle1
Bolt (½" x 3¾")4
Flangemøtrik (½")4
 1. Tag kassens øverste støttebøjle af kassen.

 2. Tag styrtbøjlen ud af kassen.

 3. Brug 4 bolte (½ x 3¾") og 4 flangemøtrikker (½") til at fastgøre styrtbøjlen i beslagene på hver side af maskinen som vist i Figur 3.

  g233739
 4. Tilspænd fastgørelsesanordningerne til et moment på 136 til 149 N·m.

Montering af sædet

Dele, der skal bruges til dette trin:

Sæde1
Sædeledningsnet1

Note: Monter sædet på de forreste monteringshuller for at få ekstra 7,6 cm til justering i fremadgående retning eller i de bageste monteringshuller for at få ekstra 7,6 cm til justering i bagudgående retning.

 1. Fjern og kasser forskydningsboltene, der fastgør sædets slæder, og skær leveringsremmene over.

 2. Fjern de fire bolte (5/16" x ¾") og spændeskiver fra leveringsbeslaget, og kasser beslaget.

 3. Fastgør sædet på sædesoklen med de fire bolte og spændeskiver, der blev fjernet tidligere (Figur 4).

  g275964
 4. Find det åbne stik i hovedledningsnettet til højre for sædet, og tilslut det ledningsnettet, der fulgte med sædet.

 5. Før sædets ledningsnet omkring sædeslæderne, og sørg for, at det ikke kommer i klemme, når sædet flyttes. Slut det til stikket i bunden af sædet.

Montering af rattet

Dele, der skal bruges til dette trin:

Rat1
Låsemøtrik (1½")1
Spændeskive1
Rathætte1
 1. Sæt rattet på ratstammen (Figur 5).

  g010834
 2. Sæt spændeskiven på ratstammen (Figur 5).

 3. Fastgør rattet til akslen med en låsemøtrik, og spænd den til 27-35 N·m (Figur 5).

 4. Sæt hætten på rattet, og fastgør den med 6 bolte (Figur 5).

Aktivering og opladning af batteriet

Benyt kun elektrolyt (specifik vægtfylde 1,265) til at fylde batteriet første gang.

Advarsel

Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod maskinens metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

 • Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på maskinen.

 • Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og maskinens metaldele.

 1. Fjern fastgørelsesanordningerne og batteriklemmen, og løft batteriet ud.

  Important: Påfyld ikke elektrolyt, mens batteriet sidder i maskinen. Du kan risikere at spilde og dermed forårsage korrosion.

 2. Rengør batteriet ovenpå, og fjern ventilationshætterne (Figur 6).

  g005080
 3. Fyld forsigtigt hver celle med elektrolyt, indtil pladerne er dækket med ca. 6 mm væske (Figur 7).

  g032705
 4. Vent ca. 20 til 30 minutter, mens elektrolytten trænger ind i pladerne. Fyld efter behov for at bringe elektrolytstanden op til ca. 6 mm fra bunden af påfyldningshullet (Figur 7).

 5. Slut en 2-4 A batterioplader til batteripolerne. Oplad batteriet i mindst to timer ved 4 A eller i mindst fire timer ved 2 A, indtil vægtfylden er 1,250 eller derover, og temperaturen er mindst 16 °C, og lad gasserne fra alle celler spredes frit.

  Advarsel

  Opladning af batteriet producerer gasser, der kan eksplodere.

  Der må aldrig ryges i nærheden af batteriet, og gnister og åben ild skal holdes væk fra batteriet.

  Important: Hvis du ikke lader batteriet i den ovenfor angivne tidsperiode, kan du nedsætte batteriets levetid.

 6. Når batteriet er opladet, tages opladeren ud af stikkontakten og frakobles batteripolerne.

  Note: Når batteriet er blevet aktiveret, må kun destilleret vand påfyldes for at erstatte normalt tab. Vedligeholdelsesfri batterier bør dog ikke kræve vand under normale driftsforhold.

  Important: Hvis batteriet ikke aktiveres korrekt, kan det medføre batterigasning og/eller for tidligt batterisvigt.

 7. Monter ventilationshætterne.

 8. Placer batteriet på batteribakken, og fastgør det med batteriklemmen og fastgørelsesanordningerne, der blev fjernet tidligere.

 9. Slut pluskablet (rødt) til pluspolen (+) og minuskablet (sort) til minuspolen (-) på batteriet, og fastgør dem med bolte og møtrikker (Figur 8). Skyd gummikappen ind over pluspolen for at forhindre eventuel kortslutning.

Advarsel

Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

 • Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.

 • Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.

g005098

Montering af oliekøleren

Ekstraudstyr

Dele, der skal bruges til dette trin:

Oliekølersæt – Greensmaster-traktionsenhed i 3300-serien, delnr. 119-1691 (købes separat)

Hvis du betjener maskinen i et varmt klima, hvor omgivelsestemperaturen ligger over 29 °C, eller hvis du bruger den til ekstremt krævende opgaver (klipning af andet end greens, f.eks. fairways eller vertikal klipning), skal du montere hydraulikoliekølersættet med delnr. 119-1691 (ekstraudstyr).

Montering af krogene til græsopsamleren

Dele, der skal bruges til dette trin:

Krog til græsopsamler6
Flangebolte12

Monter de 6 kroge til græsopsamleren på affjedringsarmens stangender med 12 flangebolte (Figur 9).

g015492

Montering af klippeenhederne

Dele, der skal bruges til dette trin:

Målestang1
Klippeenhed (fås hos din autoriserede Toro-forhandler)3
Græsopsamler3
 1. Klargør klippeenhederne til montering. Se betjeningsvejledningen for din klippeenhed.

 2. Smør indersiden af drivkoblingen med fedt.

 3. Monter klippeenhederne. Se Montering af klippeenhederne.

Tilføjelse af bagvægt

Dele, der skal bruges til dette trin:

Vægtsæt (delnr. 119-7129) – sælges separat1
Vægtsæt til trehjulstræk (delnr. 120-5750 – sælges separat)1
 • Denne maskine opfylder ANSI B71.4-2017 og EN ISO 5395, når den udstyres med vægtsættet (delnr. 119-7129).

 • Hvis din maskine er udstyret med vægtsættet til trehjulstræk, overholder maskinen ANSI B71.4-2017 og EN ISO 5395, når vægtsættet til trehjulstræk (delnr. 120-5750) er monteret.

Montering af CE-mærkaterne

Dele, der skal bruges til dette trin:

Advarselsmærkat (delnr. 136-8505)1
CE-mærkat (delnr. 93-7252)1
Mærkat med produktionsår1

Hvis du bruger maskinen i et land, der overholder CE-standarderne, skal du udføre følgende trin, når du har monteret afskærmningssættet på maskinen:

 • Sæt CE-advarselsmærkatet på (delnr. 136-8505) over det eksisterende advarselsmærkat (delnr. 136-8506).

  g235881
 • Sæt CE-mærkatet (delnr. 93-7252) på rammen under sædets forside (Figur 11).

  g233420
 • Fastgør mærkaten med produktionsåret tæt på serienummerpladen (Figur 12).

  g271539

Reducering af dæktrykket

Dækkene er for hårdt oppumpede med henblik på forsendelse. Reducer trykket til det rette niveau, før maskinen startes. Se Kontrol af dæktrykket.

Trykpolering af bremserne

Bremserne skal trykpoleres. Se Trykpolering af bremserne.

Produktoversigt

g014674

Traktionspedal

Traktionspedalen (Figur 14) har 3 funktioner: at få maskinen til at køre fremad, bakke og stoppe. Træd den øverste del af pedalen ned for at køre fremad og den nederste del af pedalen ned for at bakke eller som hjælp til at stoppe, når maskinen kører fremad. Lad også pedalen gå til den neutrale position for at standse maskinen. Af hensyn til din komfort skal du ikke hvile hælen på traktionspedalens bakposition, når du kører fremad (Figur 15).

g014603
g005105

Kørselshastighederne er som følger:

 • Klippehastighed i fremadgående retning 3,2 til 8 km/t

 • Maksimum transporthastighed er 16 km/t

 • Hastighed ved bakning 4 km/t

Styrearmens låsepedal

Tryk pedalen ned (Figur 14) og løft/sænk styrearmen af hensyn til førerens komfort, og slip derefter pedalen for at låse armen på plads.

Gashåndtag

Brug gashåndtaget (Figur 16) til at styre motorens hastighed. Flyt gashåndtaget mod positionen HURTIG for at øge motorens hastighed. Flyt det mod positionen LANGSOM for at mindske motorens hastighed.

Important: Du kan ikke slukke motoren med gashåndtaget.

g032817

Chokerhåndtag

Hvis du skal starte en kold motor, skal du lukke karburatorchokeren ved at flytte chokerhåndtaget (Figur 16) fremad til positionen CLOSED (lukket). Når motoren starter, skal du regulere chokeren for at holde motoren jævnt kørende. Så snart det er muligt, skal du åbne chokeren ved at trække den bagud til positionen ÅBEN. En varm motor kræver ingen eller kun lidt choker.

Håndtag til hævning/sænkning af klippeenheder

Hvis klippekontrolfunktionen (Figur 16) bevæges fremad under klipning, vil klippeenhederne sænkes, og knivcylindrene startes. Træk klippekontrolfunktionen bagud for at stoppe knivcylindrene og hæve klippeenhederne. For at stoppe knivcylindrene uden at løfte klippeenhederne skal du trække klippekontrolfunktionen kortvarigt tilbage og slippe den igen. Start knivcylindrene ved at bevæge håndtaget fremad.

Funktionsbevægelseshåndtag

Funktionsbevægelseshåndtaget (Figur 16) giver 2 traktionsvalg plus en neutral position. Du kan skifte fra klipning til transport eller fra transport til klipning (ikke til neutral), mens maskinen er i bevægelse. Dette medfører ikke nogen skader.

 • BAGESTE position – neutral position, der anvendes ved baglapning af knivcylindrene

 • MIDTERSTE position – anvendes, når der klippes græs

 • FORRESTE position – anvendes, når maskinen køres mellem arbejdssteder

Tændingskontakt

Sæt nøglen i tændingen (Figur 16), og drej den med uret, indtil STARTPOSITIONEN nås, for at starte motoren. Slip nøglen, så snart motoren starter. Nøglen flytter sig til positionen ON (til). Drej nøglen mod uret til STOPPOSITIONEN for at slukke for motoren.

Olietrykslampe

Lampen (Figur 16) lyser, når olietrykket i motoren falder til under et sikkert niveau.

Serviceindikator

Serviceindikatoren (Figur 16) lyser, når maskinens sensorer finder en fejl i en af maskinens systemer. Hvis denne indikator lyser, skal du indstille alt arbejde og køre hen til et sikkert sted, hvor du eller en servicetekniker kan finde årsagen til problemet. Yderligere oplysninger om fejlfinding ved systemfejl med serviceindikatoren findes i Fejlfinding af serviceindikatoren.

Lækageindikator

Lampen lyser, og der lyder en alarm, hvis hydraulikvæskestanden falder i hydraulikvæskebeholderen. Se Betjening af lækagedetektoren og Kontrol af hydraulikvæskestanden.

Timetæller

Timetælleren (Figur 17) angiver samlet antal timer, hvor maskinen har været i brug. Den starter, når du drejer tændingsnøglen til positionen TIL.

g014600

Parkeringsbremsehåndtag

Træk i bremsehåndtaget (Figur 18) for at aktivere parkeringsbremsen. Deaktiver parkeringsbremsen ved at klemme om udløsningshåndtaget på bremsehåndtagets underside og sænke det til udløst position. Aktiver parkeringsbremsen, når du forlader maskinen.

g027863

Baglapningsgreb

Baglapningsgrebet er placeret under plastdækslet til venstre for sædet. Brug baglapningsgrebet (Figur 19) sammen med håndtaget til hævning/sænkning af klippeenhederne og hastighedsregulatoren til knivcylindre til baglapning af knivcylindrene.

g014620

Hastighedsregulator til knivcylindre

Hastighedsregulatoren til knivcylindrene er placeret under plastdækslet til venstre for sædet. Brug hastighedsregulatoren til knivcylindre (Figur 20) til at justere knivcylindrenes hastighed.

g014623

Sædejusteringshåndtag

Sædejusteringshåndtaget er placeret på sædets forreste venstre hjørne (Figur 21), hvilket giver mulighed for at justere sædet frem og tilbage.

Note: Hvis sædet skal justeres yderligere, kan du afmontere de 4 møtrikker, der fastgør sædets glideskinner til bundelementet, og flytte sædets glideskinner til det andet par monteringshuller.

g193737

Brændstofafbryderventil

Luk brændstofafbryderventilen (Figur 22) bag sædet og under brændstoftanken, når maskinen opbevares eller transporteres på en lastbil eller trailer.

g014626

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

Klippebredde

151 cm

Samlet bredde

179 cm

Samlet højde

205 cm

Samlet længde (med opsamlere)

249 cm

Minimumsfrihøjde over jorden (ved maskinens centerlinje)

11 cm

Dækslidbane (til midten af dækket)

128 cm

Dækslidbane (til ydersiden af dækket)

154 cm

Hjulafstand

119 cm

Nettovægt med cylindre med 8 skæreknive

633 kg

Nettovægt med cylindre med 11 skæreknive

664 kg

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller en autoriseret Toro-forhandler, eller gå ind på www.Toro.com for at få en liste over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Sluk motoren, tag nøglen ud (hvis udstyret hermed), og vent, til al bevægelse standser, inden du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker motoren.

 • Kontroller, at dødemandsgreb, sikkerhedskontakter og sikkerhedsanordninger er korrekt påmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis de ikke fungerer korrekt.

 • Før du klipper, skal du altid efterse maskinen for at sikre, at klippeenhederne er i god driftsmæssig stand.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan risikere at udslynge.

Brændstofsikkerhed

 • Vær yderst forsigtig, når du håndterer brændstof. Det er letantændeligt, og dampene kan eksplodere.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændingskilder.

 • Brug kun en godkendt brændstofbeholder.

 • Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke brændstoftanken, mens motoren kører eller er varm.

 • Du må ikke påfylde eller tømme brændstof i et lukket rum.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

 • Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.

Brændstofspecifikation

Brændstoftankens kapacitet: 26,6 liter.

Anbefalet brændstof: Blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode)

Ethanol: Benzin med op til 10 % ethanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiær-butylæter) pr. volumen accepteres. Ethanol og MTBE er ikke det samme. Benzin med 15 % ethanol (E15) pr. volumen godkendes ikke til brug.

 • Brug aldrig benzin, der indeholder mere end 10 % ethanol pr. volumen, som f.eks. E15 (indeholder 15 % ethanol), E20 (indeholder 20 % ethanol) eller E85 (indeholder op til 85 % ethanol).

 • Anvend ikke brændstof, der indeholder metanol.

 • Opbevar ikke brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofdunke hen over vinteren, medmindre du anvender en brændstofstabilisator.

 • Fyld ikke olie i benzin.

 • For at opnå de bedste resultater skal du kun bruge ren og frisk brændstof (der er under 30 dage gammel).

 • Hvis der anvendes ikke-godkendt benzin, kan det medføre ydelsesproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dækket af garantien.

Important: Brug ikke andre brændstofadditiver end en brændstofstabilisator. Brug ikke alkoholbaserede brændstofstabilisatorer som f.eks. ethanol, metanol eller isopropanol.

Opfyldning af brændstoftanken

 1. Rengør området omkring brændstofdækslet og afmonter det (Figur 23).

  g272992
 2. Hæld det angivne brændstof i brændstoftanken, indtil standen står 25 mm under bunden af påfyldningsstudsen. Dette tomrum giver brændstoffet plads til at udvide sig.

  Important: Fyld ikke brændstoftanken helt op.

 3. Sæt dækslet på.

  Note: Du hører en klik-lyd, når hætten er fastgjort.

 4. Tør eventuelt spildt brændstof op.

Udførelse af daglig vedligeholdelse

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Efterse sikkerhedsselen/-erne for slid, revner og anden skade. Udskift sikkerhedsselen/-erne, hvis en komponent ikke fungerer korrekt.
 • Følgende procedurer bør udføres hver dag før opstart af maskinen:

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, som kan forårsage personskade eller tingsskade.

  • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løstsiddende tøj eller smykker.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

  • Før du starter motoren, skal du sørge for, at alle drev er i neutral, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at du sidder i betjeningspositionen.

  • Kør ikke med passagerer på maskinen, og hold omkringstående og børn væk fra arbejdsområdet.

  • Betjen kun maskinen ved god sigtbarhed for at undgå huller eller skjulte farer.

  • Undgå at klippe vådt græs. Nedsat traktion kan få maskinen til at skride ud.

  • Hold dine hænder og fødder væk fra klippeenhederne.

  • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

  • Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for dit udsyn.

  • Stop klippeenhederne, når du ikke klipper.

  • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove med maskinen. Hold altid tilbage for andre.

  • Betjen kun motoren i områder med god udluftning. Udstødningsgasser indeholder kulilte, som er dødbringende, hvis de indåndes.

  • Efterlad ikke en kørende maskine uden opsyn.

  • Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Udkobl klippeenheden/-erne, og sænk redskaberne.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud (hvis udstyret hermed).

   • Vent på, at al bevægelse standser.

  • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed og gode vejrforhold. Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  Styrtbøjlesystem (ROPS) – Sikkerhed

  • Styrtbøjlekomponenter må ikke fjernes fra maskinen.

  • Sørg for, at sikkerhedsselen er spændt, og at du kan frigøre den hurtigt i nødstilfælde.

  • Brug altid sikkerhedssele.

  • Kontroller omhyggeligt, om der er forhindringer oven over dig, og sørg for, at du i så fald ikke kommer i kontakt med dem.

  • Hold styrtbøjlesystemet i sikker driftsmæssig stand ved at udføre grundige periodiske skadeseftersyn og tilspænde alle fastspændingsanordninger.

  • Udskift alle beskadigede styrtbøjlekomponenter. Du må ikke reparere eller ændre dem.

  Sikkerhed på skråninger

  • Skråninger er en væsentlig årsag til, at føreren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Du er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger.

  • Gennemgå anlægsforholdene på arbejdsstedet, herunder en besigtigelse af området, med henblik på at afgøre, om det er sikkert at betjene maskinen på skråningen. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.

  • Læs nedenstående instruktioner til betjening af maskinen på skråninger. Inden du betjener maskinen, skal du gennemgå forholdene på arbejdsstedet for at afgøre, om maskinen kan betjenes under forholdene på den pågældende dag og på det pågældende arbejdssted. Ændringer i terrænet kan medføre en ændring i betjeningen af maskinen på skråninger.

  • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på skråninger. Foretag ikke pludselige hastigheds- eller retningsskift. Drej maskinen langsomt og gradvist.

  • Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet.

  • Fjern eller afmærk forhindringer såsom grøfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farer. Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.

  • Vær opmærksom på, at betjening af maskinen på vådt græs, på tværs af skråninger eller ned ad bakke kan medføre, at maskinen mister traktion. Mistet traktion til drivhjulene kan medføre, at maskinen glider, samt tab af bremse- og styrekontrol.

  • Vær yderst forsigtig, når du betjener maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vandarealer eller andre farer. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller kanten giver efter. Fastlæg et sikkerhedsområde mellem maskinen og alle eventuelle faremomenter.

  • Identificer farerne ved bunden af skråningen. Hvis der identificeres farer, skal skråningen klippes med en håndstyret maskine.

  • Hvis det er muligt, skal klippeenhederne holdes sænket til jorden, mens maskinen betjenes på skråninger. Hævning af klippeenhederne under betjening på skråninger kan gøre maskinen ustabil.

  • Vær yderst forsigtig ved brug af græssamlersystemer og andre redskaber. Disse kan ændre maskinens stabilitet og forårsage mistet herredømme.

  Tilkøring af maskinen

  Se i den medfølgende motorvejledning for at få oplysninger om anbefalede procedurer for olieskift og vedligeholdelse i løbet af tilkørselsperioden.

  Kun otte timers drift er nødvendigt som indkøringsperiode.

  Eftersom de første timers brug er afgørende for maskinens fremtidige pålidelighed, skal funktioner og ydelse overvåges nøje, så mindre problemer, der kan føre til større problemer, bliver opdaget og kan udbedres. Efterse maskinen hyppigt under indkøringen for at se tegn på olietab, løse monteringsskruer eller andre fejl.

  Start af motoren

  Note: Kontroller områderne under klippeenhederne for at sikre, at de er fri for snavs.

  1. Sæt dig i sædet, aktiver parkeringsbremsen, udkobl håndtaget til hævning/sænkning af klippeenhederne, og flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen NEUTRAL.

  2. Sørg for, at traktionspedalen er i positionen NEUTRAL, og at foden slipper pedalen.

  3. Hvis du starter en kold motor, skal du flytte chokeren til positionen ON (til).

  4. Flyt gashåndtaget til positionen for ½ GAS.

  5. Isæt og drej tændingsnøglen med uret, indtil motoren starter.

  6. Når motoren starter, skal du justere chokeren, så motoren kører jævnt. Så snart det er muligt, åbnes chokeren ved at trække den bagud til positionen FRA. En varm motor kræver ingen eller kun lidt choker.

  Kontrol af maskinen efter motorstart

  1. Flyt gashåndtaget til positionen FAST (hurtig).

  2. Flyt håndtaget til hævning/sænkning af klippeenhederne kortvarigt fremad.

   Klippeenhederne bør sænkes, og alle knivcylindrene bør dreje.

   Note: Funktionshåndtaget skal være i midterste position (til klipning), så knivcylindrene kører, når klippeenhederne sænkes

  3. Flyt klippekontrolhåndtaget for hæv/sænk bagud.

   Knivcylindrene bør stoppe med at rotere, og klippeenhederne skal hæve sig til fuld transportposition.

  4. Aktiver bremsen for at forhindre maskinen i at bevæge sig, og bevæg traktionspedalen gennem positionerne for fremad og bakning.

  5. Fortsæt ovenstående procedure i 1-2 minutter. Flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen NEUTRAL, aktiver parkeringsbremsen, og sluk for motoren.

  6. Kontroller for væskelækager, og tilspænd hydraulikfittingsene, hvis det er nødvendigt.

   Note: Når maskinen er ny, og lejerne og knivcylindrene er stramme, er det nødvendigt at bruge gashåndtagspositionen FAST (hurtig) til denne kontrol. En hurtigindstilling af gashåndtaget er måske ikke nødvendig efter tilkørselsperioden.

   Note: Hvis væskelækagerne varer ved, skal du kontakte en autoriseret Toro-forhandler for at få hjælp og, om nødvendigt, reservedele.

   Important: Det er normalt at se en lille smule væske på motoren eller hjulforseglingerne. Forseglingerne kræver let smøring for at fungere ordentligt.

  Slukning af motoren

  1. Flyt gashåndtaget til positionen SLOW (langsom), træk håndtaget til sænkning/hævning af klippeenhederne tilbage, og sæt funktionsbevægelseshåndtaget i positionen NEUTRAL.

  2. Drej tændingsnøglen til positionen OFF (fra) for at slukke for motoren. Fjern nøglen fra tændingen for at forhindre utilsigtet start.

  3. Luk brændstofafbryderventilen, før maskinen stilles til opbevaring.

  Kontrol af sikkerhedslåsesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér sikkerhedslåsesystemet
 • Forsigtig

  Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller bliver beskadigede, kan maskinen uventet gå i gang og forårsage personskade.

  • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

  • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

  Formålet med sikkerhedslåsesystemet er at forhindre drift af maskinen i tilfælde, hvor der er risiko for skade på dig eller maskinen.

  Sikkerhedslåsesystemet forhindrer motoren i at starte, medmindre:

  • Traktionspedalen er i NEUTRAL.

  • Funktionsbevægelseshåndtaget er i positionen NEUTRAL.

  Sikkerhedslåsesystemet forhindrer maskinen i at bevæge sig, medmindre:

  • Parkeringsbremsen er deaktiveret.

  • Du sidder i førersædet.

  • Funktionsbevægelseshåndtaget er i positionen KLIP eller TRANSPORT.

  Sikkerhedslåsesystemet forhindrer knivcylindrene i at fungere, medmindre funktionsbevægelseshåndtaget er i positionen KLIP.

  Kontrol af traktionspedalen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér sikkerhedslåsesystemet.
 • Kontroller dagligt følgende systemer for at sikre, at sikkerhedslåsesystemet fungerer korrekt:

  1. Sæt dig i sædet, flyt traktionspedalen til positionen NEUTRAL, flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen NEUTRAL, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Forsøg at flytte traktionspedalen fremad eller bagud.

   Pedalen bør ikke kunne flyttes, hvilket indikerer, at sikkerhedslåsesystemet fungerer korrekt. Afhjælp problemet, hvis maskinen ikke fungerer korrekt.

  Kontrol af funktionsbevægelsen

  1. Sæt dig i sædet, flyt traktionspedalen til positionen NEUTRAL, flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen NEUTRAL, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen KLIP eller TRANSPORT, og forsøg at starte motoren.

   Motoren bør ikke kunne tørne eller starte, hvilket indikerer, at sikkerhedslåsesystemet fungerer korrekt. Afhjælp problemet, hvis maskinen ikke fungerer korrekt.

  3. Sæt dig i sædet, flyt traktionspedalen til positionen NEUTRAL, flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen NEUTRAL, og aktiver parkeringsbremsen.

  4. Start motoren, og flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen KLIP eller TRANSPORT.

   Motoren bør slukkes, hvilket indikerer, at sikkerhedslåsesystemet fungerer korrekt.

   Afhjælp problemet, hvis maskinen ikke fungerer korrekt.

  Kontrol af dødemandskontakten

  1. Sæt dig i sædet, flyt traktionspedalen til positionen NEUTRAL, flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen NEUTRAL, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Start motoren.

  3. Deaktiver parkeringsbremsen, flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen KLIP, og rejs dig fra førersædet.

   Motoren bør slukkes, hvilket indikerer, at sikkerhedslåsesystemet fungerer korrekt. Afhjælp problemet, hvis maskinen ikke fungerer korrekt.

  Kontrol af hævning/sænkning af klippeenhederne

  1. Sæt dig i sædet, flyt traktionspedalen til positionen NEUTRAL, flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen NEUTRAL, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Start motoren.

  3. Flyt klippekontrollen for hæv/sænk fremad for at sænke klippeenhederne. Klippeenhederne bør sænkes, men bør ikke begynde at dreje.

   Hvis de begynde at dreje, fungerer sikkerhedslåsesystemet ikke korrekt. Udbedr problemet, inden maskinen betjenes.

  Kørsel med maskinen uden klipning

  • Kontroller, at klippeenhederne er helt hævet.

  • Flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen TRANSPORT.

  • Brug bremserne til at sænke maskinens hastighed, når du kører ned ad stejle bakker for at undgå at miste kontrollen over køretøjet.

  • Når du nærmer dig ujævnt terræn, skal du altid sænke farten og krydse meget bølget terræn med forsigtighed.

  • Gør dig fortrolig med maskinens bredde. Undgå at køre mellem genstande, der er placeret tæt på hinanden, så du forebygger bekostelig skade og nedetid.

  Klipning af green

  Important: Hvis lækagedetektoralarmen (hvis din model er udstyret hermed) lyder, eller du bemærker en olielækage, mens du klipper græs på en green, skal du straks hæve klippeenhederne, køre af greenen med det samme og standse maskinen på et område uden for greenen. Find årsagen til alarmen, og afhjælp problemet.

  Før du klipper greens, skal du finde et ryddet område og øve dig i maskinens grundlæggende funktioner (f.eks. at starte og stoppe maskinen, hæve og sænke klippeenhederne og dreje).

  Efterse greenen for affald, fjern flaget fra fordybningen, og find den bedste klipperetning. Baser klipperetningen på den forrige klipperetning. Klip altid skiftevis i forhold til den forrige klipning, så græsstråene er mindre tilbøjelige til at lægge sig ned, hvilket gør dem sværere at fange mellem cylinderknivene og underkniven.

  Klipning af green

  1. Du skal nærme dig greenen med funktionsbevægelseshåndtaget i KLIPPE-positionen og gashåndtaget indstillet på fuld hastighed.

  2. Start i kanten af greenen, så du kan bruge båndproceduren ved klipningen.

   Note: Dette holder kompakteringen på et minimumniveau, og efterlader et pænt, attraktivt mønster på greenen.

  3. Skub håndtaget til hævning/sænkning af klippeenhederne fremad i takt med, at forkanterne på græsopsamlerne krydser greenens ydre kant.

   Note: Denne procedure lader klippeenhederne falde ned på plænen og starter knivcylindrene.

   Important: Den midterste klippeenhed sænkes og hæves lidt, når de forreste klippeenheder er blevet sænket/hævet. Du bør derfor øve dig i at opnå den nødvendige afpasning for at minimere rengøringsklipningen.

   Note: Forsinkelsen ved hævning og sænkning af den midterste klippeenhed afhænger af temperaturen på hydraulikvæsken. Kold hydraulikvæske resulterer i en længere forsinkelse. Når væsketemperaturen stiger, bliver forsinkelsestiden kortere.

  4. Sørg for at overlappe minimalt med den tidligere klipning ved tilbagekørsler.

   Note: Forestil dig en lige sigtelinje ca. 1,8-3 m foran maskinen frem til kanten af den uklippede del af greenen (Figur 25) som hjælp til at bevare en lige linje på tværs af greenen og for at holde maskinen i en tilsvarende afstand fra kanten af den tidligere klipning. Medtag rattets ydre kant som en del af sigtelinjen, dvs. hold rattets kant på linje med et punkt, der altid holdes i samme afstand fra maskinens forende.

  5. Når opsamlernes forende krydser greenens kant, skal du trække håndtaget til hævning/sænkning af klippeenhederne tilbage og holde det, indtil alle klippeenheder er hævet. Dette stopper knivcylindrene og løfter klippeenhederne.

   Important: Det er vigtigt at afpasse dette trin korrekt, så du ikke klipper i kantområdet, men samtidigt klipper så meget af greenen som muligt for at minimere den mængde af græs, der er tilbage at klippe omkring den ydre periferi.

  6. Reducer klippetiden og let trimningen for den næste bane ved kortvarigt at vende maskinen i den modsatte retning og herefter dreje i retning af den uklippede del. Denne bevægelse er en dråbeformet vending (Figur 24), så du hurtigt er klar til næste omgang.

   g229671

   Note: Forsøg at foretage så korte sving som muligt, undtagen i varmt vejr, hvor en større bue minimerer risikoen for at ødelægge plænen.

   g005116

   Note: Rattet vender ikke tilbage til sin oprindelige position, når du har udført en drejning.

   Important: Du bør aldrig stoppe maskinen på en green med klippeenheden i drift, da det kan medføre skade på plænen. At stoppe maskinen på en våd green kan efterlade mærker eller fordybninger fra hjulene.

  Klipning af periferien og afslutning

  1. Afslut klipning af greenen ved at klippe den ydre periferi. Skift klipperetningen i forhold til den tidligere klipning.

   Note: Brug gashåndtaget til at justere maskinens hastighed, når du klipper periferien. Dette matcher klipningen med greenen og kan reducere tripleksringen.

   Note: Husk altid at tænke på vejr og plæneforhold, og sørg for at ændre klipperetningen i forhold til den tidligere klipning.

  2. Når du er færdig med at klippe den ydre periferi, skal du banke klippekontrolhåndtaget for hæv/sænk bagud for at stoppe knivcylindrene. Kør derefter væk fra greenen. Når alle klippeenhederne er uden for greenen, skal du hæve dem.

   Note: Dette trin mindsker forekomsten af efterladte græsklumper på greenen.

  3. Sæt flaget på plads igen.

  4. Tøm græsopsamlerne for al afklippet græs, inden du flytter maskinen til den næste green.

   Note: Tungt og vådt afklippet græs giver en unødvendig belastning på opsamlerne og føjer unødvendig vægt til maskinen, hvilket øger belastningen på maskinens systemer (f.eks. motoren, hydrauliksystemet og bremserne).

  Efter betjening

  Sikkerhed efter drift

  Generelt om sikkerhed

  • Sluk motoren, tag nøglen ud (hvis udstyret hermed), og vent, til al bevægelse standser, inden du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

  • Fjern græs og andet affald fra klippeenhederne, drevene, lydpotterne, køleskærmene og motoren for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Luk for brændstoftilførslen, når maskinen opbevares eller transporteres.

  • Udkobl drevet til redskabet, når du transporterer eller ikke bruger maskinen.

  • Lad motoren køle af, før du stiller maskinen til opbevaring på et lukket sted.

  • Vedligehold og rengør sikkerhedsselen/-erne efter behov.

  • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

  Sikkerhedsoplysninger om bugsering

  • Bugser kun med en maskine, der har et træk, der er beregnet til bugsering. Det udstyr, der skal bugseres, må kun fastgøres ved bugseringspunktet.

  • Følg anbefalingerne fra producenten om vægtgrænser for udstyr, der bugseres, og bugsering på skråninger. På skråninger er der risiko for, at udstyr, der bugseres, forårsager tab af trækkraft og mistet herredømme.

  • Lad aldrig børn eller andre sidde i eller på udstyr, der bugseres.

  • Kør langsomt, og tillad ekstra stoplængde under bugsering.

  Eftersyn og rengøring efter klipning

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Efterse og rengør efter brug.
 • Efter klipning skal du vaske maskinen grundigt med en haveslange uden dyse, så forseglingerne og lejerne ikke kontamineres og beskadiges af for stort vandtryk. Varme motorer og elektriske forbindelser må ikke vaskes med vand.

  Efter rengøring af maskinen skal du gøre følgende:

  • Efterse maskinen for eventuelle hydraulikvæskelækager, skader eller slitage på hydrauliske og mekaniske komponenter.

  • Efterse klippeenhedernes skarphed.

  • Sørg for at smøre bremseakselsamlingen med SAE 30-olie eller spraysmøremiddel for at hindre korrosion og medvirke til, at maskinen kører tilfredsstillende under næste klipning.

  Bugsering af maskinen

  • Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en anhænger eller lastbil.

  • Brug en rampe i fuld bredde, når maskinen læsses på en anhænger eller lastbil.

  • Fastgør maskinen med stropper, kæder, kabler eller reb. Både den forreste og bageste strop bør føres ned og udad fra maskinen (Figur 26).

   g276052

  Trækning af maskinen

  I nødstilfælde kan maskinen bugseres over en afstand på op til 0,4 km.

  Important: For at undgå beskadigelse af drivsystemet må maskinen ikke bugseres ved hastigheder højere end 3–5 km/t. Hvis maskinen skal flyttes længere end 0,4 km, skal den transporteres på en lastbil eller anhænger.

  1. Find omløbsventilen på pumpen, og drej den, så rillen er vertikal (Figur 27).

   g014627
  2. Luk omløbsventilen ved at dreje den, så rillen er horisontal (Figur 27), før du starter motoren.

   Important: Start ikke motoren, mens omløbsventilen er åben.

  Vedligeholdelse

  Forsigtig

  Hvis maskinen ikke vedligeholdes korrekt, kan det føre til for tidligt maskinsystemsvigt og muligvis til skade på dig eller omkringstående.

  Hold maskinen i god vedligeholdelses- og driftsmæssig stand som angivet i disse anvisninger.

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Note: Hent en gratis kopi af ledningsdiagrammet eller hydraulikskemaet ved at besøge www.Toro.com og søge efter din maskine via vejledningslinket på hjemmesiden.

  Important: Se betjeningsvejledningen til motoren for at få yderligere oplysninger om procedurer for vedligeholdelse.

  Advarsel

  Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

  Fjern nøglen fra tændingen, og tag tændrørskablet af tændrørene, før du udfører vedligeholdelsesarbejde. Læg tændrørskablerne til side, så de ikke kommer i berøring med tændrørene ved et uheld.

  Sikkerhed ved vedligeholdelse

  • Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Udkobl klippeenheden/-erne, og sænk redskaberne.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud (hvis udstyret hermed).

   • Vent på, at al bevægelse standser.

  • Vent, til maskinens komponenter er kølet ned, før du udfører vedligeholdelse.

  • Udfør så vidt muligt ikke vedligeholdelse, mens motoren kører. Hold afstand til bevægelige dele.

  • Understøt maskinen med donkrafte, når du arbejder under maskinen.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  • Hold alle dele af maskinen i god driftsmæssig stand og alle fastgørelsesdele tilspændt.

  • Udskift alle slidte eller beskadigede mærkater.

  • Brug kun originale Toro-reservedele for at sørge for en sikker, optimal ydeevne på maskinen. Reservedele, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne.
 • Efter de første 10 timer
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne.
 • Efter de første 50 timer
 • Kontrol af motorhastigheden (ved tomgang og fuld gas).
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Efterse sikkerhedsselen/-erne for slid, revner og anden skade. Udskift sikkerhedsselen/-erne, hvis en komponent ikke fungerer korrekt.
 • Kontrollér sikkerhedslåsesystemet
 • Kontrollér sikkerhedslåsesystemet.
 • Efterse og rengør efter brug.
 • Kontroller motorolien.
 • Kontroller dæktrykket.
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • Kontroller hydraulikrør og slanger
 • Kontroller kontakten mellem knivcylinderen og bundkniven.
 • For hver 50 timer
 • Efterse luftfilterets skumindsats (oftere ved brug under støvede eller beskidte forhold).
 • Kontrol af batteriets elektrolytstand.(Hvis maskinen er taget ud af drift, skal elektrolytstanden kontrolleres en gang om måneden).
 • Kontrollér batterikabelforbindelserne.
 • For hver 100 timer
 • Efterse luftfilterets papirindsats (oftere ved brug under støvede eller beskidte forhold).
 • Skift motorolien og filteret.
 • For hver 200 timer
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne.
 • For hver 400 timer
 • Smør maskinen.
 • For hver 500 timer
 • Udskiftning af brændstoffilteret (Udskift tidligere, hvis brændstoftilstrømningen er begrænset.)
 • For hver 800 timer
 • Hvis du ikke anvender den anbefalede hydraulikvæske, eller hvis du på noget tidspunkt har fyldt beholderen med en alternativ væske, skal du udskifte hydraulikfilteret.
 • Hvis du ikke anvender den anbefalede hydraulikvæske, eller hvis du på noget tidspunkt har fyldt beholderen med en alternativ væske, skal du udskifte hydraulikvæsken.
 • Kontrol af motorhastigheden (ved tomgang og fuld gas).
 • Kontroller ventilafstand.
 • For hver 1000 timer
 • Udskift tændrør.
 • Hvis du anvender den anbefalede hydraulikvæske, skal du udskifte hydraulikfilteret.
 • For hver 2000 timer
 • Hvis du anvender den anbefalede hydraulikvæske, skal du udskifte hydraulikvæsken.
 • Årlig
 • Trykpolering af bremserne.
 • Hvert 2. år
 • Efterse brændstofslanger og -forbindelser.
 • Udskift slanger, der bevæger sig.
 • Kontrolliste for daglig vedligeholdelse

  Kopier denne side til daglig brug.

  VedligeholdelsespunkterI ugen:
  Man.Tirs.Ons.Tors.Fre.Lør.Søn.
  Kontroller sikkerhedslåsbetjeningen.       
  Kontrol af instrumenternes funktion       
  Kontroller lækagedetektorens alarm.       
  Kontroller bremsefunktionen.       
  Kontroller brændstofstanden.       
  Kontroller hydraulikvæskestanden.       
  Kontroller motoroliestanden.       
  Rengør motorens luftkøleribber.       
  Efterse luftfilterets forfilter.       
  Kontroller for usædvanlige motorlyde.       
  Kontroller afstanden mellem knivcylinderen og bundkniven.       
  Kontroller, om hydraulikslangerne er beskadigede.       
  Kontroller for væskelækager.       
  Kontroller dæktrykket.       
  Kontroller justeringen af klippehøjden.       
  Reparation af beskadiget maling.       
  Bemærkninger om problemområder
  Eftersyn foretaget af:
  PunktDatoOplysninger
     
     
     
     
     

  Motorvedligeholdelse

  Motorsikkerhed

  • Sluk motoren, før du kontrollerer oliestanden eller hælder olie i krumtaphuset.

  • Lav ikke om på regulatorindstillingerne, og kør ikke motoren med for høj hastighed.

  Eftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Efterse luftfilterets skumindsats (oftere ved brug under støvede eller beskidte forhold).
 • For hver 100 timer
 • Efterse luftfilterets papirindsats (oftere ved brug under støvede eller beskidte forhold).
  1. Rengør luftfilterdækslet (Figur 28).

   g005125
  2. Udløs låseclipsene, og fjern luftfilterdækslet.

  3. Fjern vingemøtrikken, der fastholder elementerne på selve luftfilteret (Figur 29).

  4. Hvis skumindsatsen er snavset, skal det fjernes fra papirindsatsen (Figur 29). Rengør det grundigt som følger:

   1. ´╗┐´╗┐Vask skumelementet i en opløsning af flydende sæbe og varmt vand. Tryk det sammen for at fjerne snavs.

   2. Tør det ved at pakke det ind i en ren klud. Klem kluden med skumelementet, så det tørrer.

    Important: Vrid ikke skumelementet, når du tørrer det, da du risikerer at rive skummet fra hinanden.

    g005126
  5. Kontroller papirindsatsens tilstand. Rengør den ved at banke den forsigtigt på en plan overflade, eller udskift den om nødvendigt.

  6. Monter skumindsatsen, papirindsatsen, vingmøtrikken og luftfilterdækslet.

   Important: Betjen aldrig motoren uden luftfilterindsatsen, da dette sandsynligvis vil medføre ekstrem motorslitage og beskadigelse.

  Serviceeftersyn af motorolien

  Motoren leveres med olie i krumtaphuset, men du skal alligevel kontrollere oliestanden, før og efter motoren startes første gang.

  Motoroliespecifikation

  API-olieserviceklassifikation: SJ eller højere

  Olieviskositet: SAE 30

  Note: Brug en selvrensende olie af høj kvalitet.

  Kontrol af motorolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motorolien.
  1. Parkér maskinen på en plan flade, sluk motoren, og tag nøglen ud.

  2. Skru målepinden af, fjern den, og aftør den med en ren klud.

  3. Sæt målepinden ned i målepindsrøret, og skru den ind i røret (Figur 30).

   g005111
  4. Skru målepinden af, tag den ud af røret, og kontroller oliestanden.

  5. Hvis oliestanden er lav, skal påfyldningsdækslet fjernes fra ventildækslet, og motoren skal tilføres olie via påfyldningsstudsen, indtil oliestanden når op til mærket FULL (fuld) på målepinden.

   Hæld langsomt olie på, og kontrollér niveauet ofte under denne proces.

   Important: Overfyld ikke motoren med olie.

  6. Sæt påfyldningsdækslet og målepinden på plads.

  Udskiftning af motorolie og filter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Skift motorolien og filteret.
 • Motoroliemængde: 1,65 l med filter

  1. Fjern aftapningsproppen (Figur 31), og lad olien flyde over i aftapningsbeholderen.

   g005127
  2. Rengør gevindene på aftapningsproppen, påfør PTFE-forseglingsmiddel, og sæt aftapningsproppen på plads (Figur 31).

  3. Fjern oliefilteret (Figur 31).

  4. Påfør et let lag ren olie på den nye filterpakning.

  5. Skru filteret på med hånden, indtil pakningen berører filteradapteren. Stram det derefter ¾ til 1 omgang mere. Spænd det ikke for meget.

  6. Fyld olie på krumtaphuset. Se Kontrol af motorolien og Motoroliespecifikation.

  7. Bortskaf oliefilteret og brugt olie på korrekt vis.

  Udskiftning af tændrør

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 1000 timer
 • Udskift tændrør.
 • Tændrørspecifikation: Champion RC 14YC

  Gnistgabspecifikation: 0,76 mm

  1. Rengør området omkring tændrørene, så der ikke kan falde fremmedlegemer ind i cylinderen.

  2. Træk kablerne af tændrørene, og fjern tændrørene.

  3. Kontroller tilstanden af sideelektrode, midterelektrode og midterelektrodens isolator for at sikre, at der ikke er nogen skade.

   Important: Udskift tændrøret, hvis det er revnet, beskadiget, snavset eller på anden måde defekt. Elektroderne må ikke sandblæses, skrabes eller renses med en stålbørste, fordi partikler kan komme fra tændrøret, falde ned i cylinderen og beskadige motoren.

  4. Indstil gnistgabet mellem midten og siden af elektroderne til 0,76 mm som vist i Figur 32.

   g251456
  5. Monter tændrøret og pakningsforseglingen, og stram tændrøret til 23 Nm.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Udskiftning af brændstoffiltrene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 500 timer
 • Udskiftning af brændstoffilteret (Udskift tidligere, hvis brændstoftilstrømningen er begrænset.)
 • Det indbyggede brændstoffilter befinder sig i brændstofledningen mellem brændstoftanken og karburatoren (Figur 33).

  Fare

  Under visse forhold er brændstof meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

  • Tap brændstoffet af brændstoftanken, når motoren er kold. Dette skal gøres udendørs på en åben plads. Tør eventuelt spildt brændstof op.

  • Ryg aldrig, når du aftapper brændstof, og hold dig på afstand af åben ild eller steder, hvor brændstofdampene kan antændes af en gnist.

  1. Luk brændstofafbryderventilen (Figur 33).

   g005131
  2. Placer en dræningsbakke under filteret, løsn slangeklemmen på karburatorsiden af filteret, og fjern brændstofledningen fra filteret (Figur 33).

  3. Løsn den anden slangeklemme, og fjern filteret (Figur 33).

  4. Monter det nye filter med pilen på selve filteret pegende væk fra brændstoftanken.

  Eftersyn af brændstofslanger og -forbindelser

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hvert 2. år
 • Efterse brændstofslanger og -forbindelser.
 • Efterse brændstofslangerne for slitage, skader eller løse forbindelser.

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Elektrisk system – Sikkerhed

  • Frakobl batteriet, før maskinen repareres. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Oplad batterier på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

  Serviceeftersyn af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontrol af batteriets elektrolytstand.(Hvis maskinen er taget ud af drift, skal elektrolytstanden kontrolleres en gang om måneden).
 • Oprethold batterielektrolytstanden, og hold den øverste del af batteriet ren. Opbevar maskinen et køligt sted for at forhindre batteriet i at blive fladt.

  Batterikablerne skal være strammet til på polerne for at sikre god elektrisk kontakt.

  Fare

  Batterielektrolyt indeholder svovlsyre, der er dødbringende, hvis det indtages, og som forårsager alvorlige forbrændinger.

  • Drik ikke elektrolyt, og undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug sikkerhedsbriller for at beskytte øjnene og gummihandsker for at beskytte hænderne.

  • Fyld batteriet op på et sted, hvor der altid er rent vand i nærheden til at skylle huden med.

  1. Kontroller elektrolytstanden i batteriets celler.

  2. Hvis det er nødvendigt, kan du hælde destilleret eller demineraliseret vand ind i batteriets celler.

   Note: Elektrolytstanden må kun hæves til bunden af splitringen i hver celle.

  3. Rengør oversiden af batteriet ved at vaske det periodisk med en børste dyppet i ammoniak eller en opløsning af tvekulsurt natron.

  4. Skyl overfladen på batteriet med vand efter rengøring.

   Important: Fjern ikke påfyldningsdækslerne under rengøring af batteriet.

  Advarsel

  Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.

  • Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.

  Hvis der opstår korrosion ved polerne, skal du frakoble kablerne – minuskablet (-) først – og skrabe klemmerne og polerne af separat. Tilslut ledningerne, pluskablet (+) først, og smør polerne med vaseline.

  Sikringernes placering

  Sikringerne i det elektriske system er placeret under sædet (Figur 34).

  g195277

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Kontrol af dæktrykket

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dæktrykket.
 • Varier dæktrykket for alle 3 hjul, afhængig af plæneforholdene, fra minimum 0,83 til maksimum 1,10 bar.

  Kontrol af hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne.
 • Efter de første 10 timer
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne.
 • For hver 200 timer
 • Tilspænd hjulmøtrikkerne.
 • Advarsel

  Hvis du ikke opretholder det rette tilspændingsmoment på hjulmøtrikkerne, kan det medføre personskade.

  Tilspænd hjulmøtrikkerne til det angivne tilspændingsmoment med de angivne intervaller.

  Tilspændingsspecifikation for hjulmøtrikkerne: 95-122 Nm

  Note: For at sikre jævn fordeling skal hjulmøtrikkerne tilspændes i et krydsmønster.

  Justering af transmission til neutral

  Hvis maskinen kryber, når traktionspedalen er i positionen NEUTRAL, skal den neutrale returneringsmekanisme justeres.

  1. Kontroller, at omløbsventilen er lukket.

  2. Løft maskinen, og understøt stellet, så det ene af forhjulene slipper jorden.

   Note: Hvis maskinen er udstyret med et 3-hjulstræksæt, skal du også hæve og klodse op under baghjulet.

  3. Start motoren, flyt gashåndtaget til positionen SLOW (langsom) og kontroller, at forhjulet, som slipper jorden, ikke drejer.

  4. Hvis hjulet drejer, skal du slukke motoren og gøre følgende:

   1. Løsn møtrikken, der fastgør den excentriske bolt til den øverste del af hydrostaten (Figur 35).

    g014616
   2. Flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen NEUTRAL og gashåndtaget til positionen LANGSOM. Start motoren.

   3. Drej den excentriske bolt, indtil der ikke forekommer krybning i nogen retning. Når hjulet holder op med at dreje, skal den møtrik, der låser den excentriske bolt og justeringen, tilspændes (Figur 35). Kontroller indstillingen med gashåndtaget i positionen LANGSOM og HURTIG.

    Note: Hvis hjulet stadig drejer, når den excentriske bolt er indstillet til maksimum, skal du kontakte din autoriserede Toro-forhandler eller se servicevejledningen for at foretage yderligere justering.

  Justering af transporthastighed

  Opnåelse af den maksimale transporthastighed

  Traktionspedalen er justeret til maksimal transporthastighed fra fabrikken, men en justering kan være nødvendig, hvis pedalen når fuld vandringslængde, før den når stoppet, eller hvis en reduktion af transporthastigheden ønskes.

  For at opnå maksimal transporthastighed skal du sætte funktionsbevægelseshåndtaget i TRANSPORT-positionen og trykke ned på traktionspedalen. Hvis pedalen berører stoppet (Figur 36), inden du mærker stramningen på kablet, skal du udføre følgende justeringsprocedure:

  g015494
  1. Sæt funktionsbevægelseshåndtaget i TRANSPORT-positionen, og løsn den låsemøtrik, der holder pedalstoppet på gulvpladen (Figur 36).

  2. Stram pedalstop, indtil den ikke længere er i kontakt med traktionspedalen.

  3. Fortsæt med at trykke let på transportpedalen, og juster pedalstoppet, så det får kontakt med pedalstangen, og stram så møtrikkerne.

   Important: Sørg for, at spændingen på kablet ikke er overskredet, ellers reducerer du kablets levetid.

  Reduktion af transporthastigheden

  1. Tryk ned på traktionspedalen, og løsn den låsemøtrik, der holder pedalstoppet på gulvpladen.

  2. Løsn pedalstoppet, indtil den ønskede transporthastighed opnås.

  3. Stram den låsemøtrik, der holder pedalstoppet.

  Justering af klippehastigheden

  Klippehastigheden er fabriksindstillet til 6,1 km/t.

  Du kan justere klippehastigheden, når maskinen kører fremad, fra 0-8 km/t.

  1. Løsn kontramøtrikken på trækbøjlen (Figur 37).

  2. Løsn den møtrik, der fastgør låse- og klippebeslagene på pedalens drejetap.

   g014625
  3. Drej tappens maskinskrue med uret for at sænke klippehastigheden og mod uret for at øge klippehastigheden.

  4. Tilspænd kontramøtrikken på tappens maskinskrue og møtrikken på pedalens drejetap for at låse justeringen (Figur 37). Kontroller justeringen, og juster som påkrævet.

  Vedligeholdelse af bremser

  Trykpolering af bremserne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Trykpolering af bremserne.
 • Brems godt og kør maskinen ved klippehastighed, indtil bremserne er varme som indikeret ved lugten. Bremserne skal muligvis justeres efter tilkøring. Se Justering af bremserne.

  Justering af bremserne

  Hvis bremserne ikke kan holde en parkeret maskine stående, kan du justere bremserne med skotfittingen ved bremsetromlen. Kontakt din autoriserede forhandler, eller se yderligere oplysninger i servicevejledningen.

  Note: Bremserne skal trykpoleres årligt. Se Trykpolering af bremserne.

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Hydrauliksystem – Sikkerhed

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Væske sprøjtet ind under huden skal fjernes kirurgisk inden for nogle få timer af en læge.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på det hydrauliske system.

  • Hold din krop og hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  Eftersyn af hydraulikvæsken

  Hvis væsken bliver forurenet, skal din autoriserede Toro-forhandler gennemskylle systemet. Forurenet væske ser mælkeagtigt eller sort ud sammenlignet med ren væske.

  Hydraulikvæskespecifikationer

  Beholderen fyldes på fabrikken med hydraulikvæske af høj kvalitet. Kontroller hydraulikvæskestanden, før du starter motoren første gang, og derefter dagligt. Se Kontrol af hydraulikvæskestanden.

  Anbefalet hydraulikvæske: Toro PX Extended Life-hydraulikvæske. Fås i spande med 19 l eller tromler med 208 l.

  Note: En maskine, der bruger den anbefalede udskiftningsvæske, kræver færre væske- og filterskift.

  Alternative hydraulikvæsker: Hvis Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid ikke kan fås, kan du anvende andre konventionelle, mineraloliebaserede hydraulikvæsker, hvis specifikationer overholder alle følgende angivne materialeegenskaber samt industristandarderne. Brug ikke syntetisk væske. Spørg din smøremiddelforhandler til råds for at finde frem til et tilfredsstillende produkt.

  Note: Toro påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkerte erstatningsprodukter. Brug derfor kun produkter fra producenter med et godt omdømme, som står bag deres anbefaling.

  Slidhæmmende hydraulikvæske med højt viskositetsindeks/lavt flydepunkt, ISO VG 46

  Materialeegenskaber: 
   Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C: 44 til 48
   Viskositetsindeks ASTM D2270140 eller højere
   Flydepunkt, ASTM D97-37 °C til -45 °C
   Branchespecifikationer:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 eller M-2952-S)

  Note: Mange hydraulikvæsker er næsten farveløse, hvilket kan gøre det svært at få øje på lækager. Der fås et rødt tilsætningsstof til hydraulikvæsken i flasker med 20 ml. En flaske er nok til 15 til 22 l hydraulikvæske. Bestil delnr. 44-2500 fra en autoriseret Toro-forhandler.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid er den eneste syntetiske bionedbrydelige væske godkendt af Toro. Væsken er kompatibel med elastomerne anvendt i Toro-hydrauliksystemer og egnet til en lang række temperaturforhold. Denne væske er kompatibel med traditionelle mineralolier, men forudsætningen for maksimal bionedbrydelighed og ydeevne er, at hydrauliksystemet tømmes grundigt for traditionel væske. Olien fås i spande med 19 l eller tromler med 208 l hos din autoriserede Toro-forhandler.

  Kontrol af hydraulikvæskestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • Hydraulikvæskebeholderen fyldes på fabrikken med hydraulikvæske af høj kvalitet. Kontroller altid hydraulikvæskestanden, før den daglige betjening af maskinen påbegyndes. Maskinen er udstyret med en målepind eller et hvidt plastvindue forrest på hydraulikvæskebeholderen (bag sædet i venstre side), der bruges til at kontrollere hydraulikvæskestanden. Væskestanden bør være mellem linjerne i vinduet eller mærkerne på målepinden. Er dette ikke tilfældet, skal du hælde en passende væske på.

  Important: For at forhindre forurening i systemet skal hydraulikvæskebeholdernes låg renses, før de punkteres. Sørg for, at hældetuden og tragten er rene.

  1. Parker maskinen på en plan flade.

   Note: Sørg for, at maskinen er nedkølet, så væsken er kold.

  2. Kontroller hydraulikvæskestanden ved at lokalisere målepinden til hydrauliksystemet i toppen af lækagedetektortanken (Figur 38).

   g275970
  3. Fjern målepinden, aftør den med en ren klud, og skru den derefter tilbage i tanken.

  4. Fjern målepinden, og kontroller væskestanden.

   • Hvis væskestanden er mellem mærkerne på målepinden, er niveauet tilstrækkeligt.

   • Hvis væskestanden ikke er mellem mærkerne, er mere væske nødvendigt.

  5. Hvis du skal efterfylde hydraulikvæske, skal du fjerne hydrauliktankens prop fra hydrauliktanken og langsomt påfylde den foreskrevne hydraulikvæske i tanken, indtil væskestanden er mellem de to mærker på målepinden.

   Note: Bland ikke forskellige typer hydraulikvæske.

  6. Sæt dækslet og målepinden på plads.

   Note: Foretag en nøje visuel inspektion af de hydrauliske komponenter. Efterse dem for lækager, løse fastgørelsesanordninger, manglende dele og ledninger, der ikke er ført korrekt. Foretag de nødvendige udbedringer.

  Udskiftning af hydraulikfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Hvis du ikke anvender den anbefalede hydraulikvæske, eller hvis du på noget tidspunkt har fyldt beholderen med en alternativ væske, skal du udskifte hydraulikfilteret.
 • For hver 1000 timer
 • Hvis du anvender den anbefalede hydraulikvæske, skal du udskifte hydraulikfilteret.
  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

  2. Fyld erstatningsfilteret og smør forseglingspakningen med den foreskrevne hydraulikvæske.

  3. Placer en dræningsbakke under hydraulikfilteret ved maskinens højre side (Figur 39).

   g014619
  4. Rengør området omkring filterhovedets filtermontering.

   Note: Sørg for at have erstatningsfilteret inden for rækkevidde, før du afmonterer det gamle filter.

  5. Afmonter det gamle hydraulikfilter fra filterhovedet, og monter hurtigt derefter det nye hydraulikfilter (Figur 39) ved at dreje det med håndkraft, indtil pakningen kommer i berøring med filterhovedet, og spænd derefter filteret yderligere en ¾ omgang.

  6. Tør alle de af maskinens dele af, der kom i kontakt med hydraulikvæske.

  7. Kontroller hydraulikvæskestanden, og tilføj den foreskrevne hydraulikvæske efter behov. Se Kontrol af hydraulikvæskestanden.

  Note: Bortskaf filteret og hydraulikvæsken korrekt.

  Udskiftning af hydraulikvæsken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Hvis du ikke anvender den anbefalede hydraulikvæske, eller hvis du på noget tidspunkt har fyldt beholderen med en alternativ væske, skal du udskifte hydraulikvæsken.
 • For hver 2000 timer
 • Hvis du anvender den anbefalede hydraulikvæske, skal du udskifte hydraulikvæsken.
 • Hydraulikvæskekapacitet: 25,7 l

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

  2. Placer en dræningsbakke med en kapacitet på 26,5 l eller mere under hydraulikfilteret ved højre side af maskinen (

  3. Rengør området omkring filterhovedets filtermontering.

  4. Fjern hydraulikfilteret fra filterhovedet, og dræn hydraulikvæsken helt.

  5. Monter det nye oliefilter som beskrevet i trin 2 til 6 i Udskiftning af hydraulikfilteret.

  6. Fyld hydraulikbeholderen med den foreskrevne hydraulikvæske. Se Hydraulikvæskespecifikationer og Kontrol af hydraulikvæskestanden.

  7. Start maskinen, og kør den i tomgang i 3 til 5 minutter for at cirkulere væsken og fjerne luft, som er fanget i systemet. Sluk motoren, og kontroller væskestanden.

  Kontrol af hydraulikrør og -slanger

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller hydraulikrør og slanger
 • Advarsel

  Hydraulikvæske, der slipper ud under tryk, kan trænge ind i huden og forårsage personskader.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på det hydrauliske system.

  • Hold din krop og hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden.

  Efterse dagligt hydraulikrør og -slanger for lækager, bøjede rør, løse monteringsholdere, slid, løse fittings, forringelser på grund af vejrlig og kemisk forringelse. Foretag alle nødvendige udbedringer før drift.

  Eftersyn af lækagedetektoren

  Lækagedetektorsystemet er designet til at hjælpe med tidlig registrering af lækager i hydraulikvæskesystemet. Hvis væskestanden i hovedhydraulikbeholderen sænkes med 118-177 ml, lukkes svømmerkontakten i tanken. Efter et sekunds forsinkelse lyder alarmen som en advarsel til operatøren (Figur 42). Væskens udvidelse, som skyldes normal opvarmning i forbindelse med maskindrift, får væsken til at løbe over i hjælpevæskebeholderen. Væsken løber tilbage til hovedtanken, når der slukkes på tændingskontakten.

  g229108
  g229109
  g229110

  Kontrol af systemets funktion

  1. Sæt tændingsnøglen i START positionen, flyt lækagedetektorkontakten bagud, og hold den der. Efter en forsinkelse på et sekund bør alarmen lyde.

  2. Slip lækagedetektorkontakten.

  Kontrol af lækagedetektorsystemets funktion

  1. Drej tændingen til slået TIL-positionen. Start ikke motoren.

  2. Fjern hydrauliktankens dæksel fra tankens studs.

  3. Sæt en ren stang eller skruetrækker ind i tankens studs, og tryk forsigtigt ned på svømmerkontakten (Figur 43). Alarmen bør lyde efter et sekunds forsinkelse.

   g229112
  4. Slip svømmeren: Alarmen bør standse.

  5. Monter hydrauliktankens dæksel.

  6. Drej tændingen til slået FRA-positionen.

  Betjening af lækagedetektoren

  Lækagedetektorens alarm kan lyde af én af følgende årsager:

  • Der er sket en lækage på 118-177 ml.

  • Væskestanden i hovedbeholderen er faldet med 118-177 ml som følge af væskens sammentrækning ved afkøling.

  Hvis alarmen lyder, skal maskinen slukkes hurtigst muligt, og der skal efterses for lækager. Kør væk fra greenen, hvis alarmen lyder, mens man arbejder på en green. Fastslå kilden til lækagen og afhjælp den, før arbejdet fortsættes.

  Hvis der ikke konstateres en lækage, og der er mistanke om en falsk alarm, skal du sætte tændingen i positionen OFF (fra) og lade maskinen stå i 1-2 minutter, så væskeniveauerne kan stabilisere sig. Start så maskinen igen, og arbejd i et område, der ikke er følsomt, for at bekræfte, at der ikke forefindes nogen lækage.

  Falske alarmer, der opstår, fordi væsken trækker sig sammen, kan skyldes, at maskinen har kørt i tomgang i længere tid efter normal drift. Der kan også opstå en falsk alarm, hvis maskinen betjenes med reduceret belastning efter en længere periode med stor belastning. For at undgå falske alarmer skal maskinens slukkes og ikke køre i tomgang i længere tid.

  Vedligeholdelse af klippeenhederne

  Skæreknivssikkerhed

  En slidt eller beskadiget skærekniv eller bundkniv kan gå itu, og et stykke kan blive kastet mod dig eller omkringstående, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller død.

  • Efterse regelmæssigt skære- og bundknivene for kraftig slitage eller skader.

  • Vær forsigtig, når du efterser knivene. Brug handsker, og vær forsigtig, når du udfører service på dem. Du må kun udskifte eller baglappe skære- og bundknivene. De må aldrig rettes ud eller svejses.

  • På maskiner med flere klippeenheder skal du være forsigtig, når du drejer en klippeenhed – det kan få knivcylindrene i de andre klippeenheder til at rotere.

  Montering og afmontering af klippeenhederne

  Forsigtig

  Klippeenhedens skæreknive er skarpe og kan skære dig i fingrene.

  Bær kraftige læderhandsker eller modstandsdygtige handsker, når du håndterer klippeenhederne.

  Note: Opbevar klippeenhedernes cylindermotorer i opbevaringspositionen foran på affjedringsarmene for at forhindre, at de beskadiges, når du sliber, indstiller klippehøjden eller udfører andre vedligeholdelsesprocedurer på klippeenhederne.

  Important: Hæv ikke ophænget til transportposition, når cylindermotorerne er i holderne på maskinens stel. Dette kan resultere i beskadigelse af motorerne eller slangerne.

  Important: Når det er nødvendigt at vippe klippeenheden, skal bagenden af klippeenheden understøttes for at sikre, at møtrikkerne på bundtværstangens justeringsskruer ikke hviler på arbejdsfladen (Figur 44).

  g014596

  Montering af klippeenhederne

  1. Hæv fodstøtten, og vip den åben, så du får adgang til klippeenhedens midterste position (Figur 45).

   Forsigtig

   Fodstøtten kan klemme fingrene, hvis den falder ned i den lukkede position.

   Hold fingrene på afstand af området, hvor fodstøtten er fæstnet, når den er åben.

   g014602
  2. Placer klippeenheden under den midterste affjedringsarm.

  3. Mens låsehåndtagene på affjedringsarmen peger opad (dvs. er åbne) (Figur 46), skal du skubbe affjedringsarmen ned, så stangen kan sættes over tværstangen på klippeenheden øverst oppe (Figur 47).

   g014609
   g014611
  4. Luk låsehåndtagene ned og omkring klippeenhedens stang, og lås dem på plads (Figur 46).

   Note: Du hører et klik og kan fornemme det, når låsehåndtagene låses korrekt på plads.

  5. Kom rent smørefedt på notakslen på klippeenhedens motor (Figur 48).

  6. Sæt motoren ind i klippeenhedens venstre side (set fra førersædet), og træk motorens holdestang på klippeenheden i motorens retning, indtil du hører et klik fra begge sider af motoren (Figur 48).

   g014690
  7. Monter en græsopsamler på krogene til opsamleren på affjedringsarmen.

  8. Gentag denne fremgangsmåde på de andre klippeenheder.

  Afmontering af klippeenhederne

  1. Parker maskinen på en ren og plan flade, sænk klippeenhederne ned på jorden, indtil ophængets hydraulik er helt udstrakt, aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og tag nøglen ud.

  2. Skub motorens holdestang ud af rillerne på motoren hen mod klippeenheden, og fjern motoren fra klippeenheden.

   g014605
  3. Flyt motoren hen i opbevaringspositionen foran på affjedringsarmen (Figur 50).

   g014608

   Note: Opbevar klippeenhedernes cylindermotorer i opbevaringspositionen foran på affjedringsarmene for at forhindre, at de beskadiges, når du sliber, indstiller klippehøjden eller udfører andre vedligeholdelsesprocedurer på klippeenhederne.

   Important: Hæv ikke ophænget til transportposition, når cylindermotorerne er i holderne på maskinens stel. Dette kan resultere i beskadigelse af motorerne eller slangerne. Hvis du er nødt til at flytte traktionsenheden, uden at klippeenhederne er monteret, skal de fastgøres til affjedringsarmene med kabelbånd.

  4. Åbn låsehåndtagene på affjedringsarmens stang på klippeenheden, som du fjerner (Figur 46).

  5. Kobl låsehåndtagene af klippeenhedens stang.

  6. Rul klippeenheden ud fra affjedringsarmens underside.

  7. Gentag trin 2 – 6 på de andre klippeenheder efter behov.

  Kontrol af kontakt mellem knivcylinder og bundkniv

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller kontakten mellem knivcylinderen og bundkniven.
 • Kontroller kontakten mellem knivcylindre og bundkniven dagligt, før maskinen tages i brug, uanset om kvaliteten af klipningen tidligere har været acceptabel. Der skal være let kontakt i hele knivcylinderens og bundknivens længde. Se klippeenhedens betjeningsvejledning.

  Baglapning af knivcylinderne

  Advarsel

  Berøring af knivcylindrene eller andre bevægelige dele kan medføre personskader.

  • Hold fingre, hænder og beklædningsgenstande væk fra knivcylindrene eller andre bevægelige dele.

  • Forsøg aldrig at dreje knivcylindrene med hænderne eller fødderne, mens motoren kører.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, sænk klippeenhederne, sluk motoren, tag nøglen ud, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Fjern plastdækslet til venstre for sædet.

  3. Foretag de første justeringer mellem knivcylinder og bundkniv, der er relevante for baglapning, på alle klippeenheder, som skal baglappes. Se klippeenhedens betjeningsvejledning.

   Fare

   Ændring af motorhastighed under baglapning kan få knivcylindrene til at sætte ud.

   • Reguler aldrig motorhastigheden under baglapning.

   • Baglap kun ved tomgangshastighed.

  4. Start motoren, og lad den køre ved lav tomgangshastighed.

  5. Drej baglapningsgrebet til positionenBAK (R) (Figur 51).

   g014620
  6. Drej hastighedsregulatoren til knivcylindre til indstillingen 1 (Figur 52).

   g014623
  7. Når funktionsbevægelseshåndtaget er i positionen NEUTRAL, skal håndtaget til sænkning/hævning af klippeenhederne flyttes fremad for at starte baglapningen på de valgte knivcylindre.

  8. Påsmør lappepasta med en langskaftet børste. Brug aldrig kortskaftede børster.

  9. Hvis knivcylindrene går i stå eller kører uregelmæssigt under baglapningen, så vælg en højere hastighed for knivcylindrene, indtil hastigheden stabiliseres, og sæt så knivcylinderhastigheden tilbage til indstillingen 1 eller den ønskede hastighed.

  10. Klippeenhederne justeres under baglapning ved at slå knivcylindrene fra, flytte håndtaget til sænkning/hævning af klippeenhederne bagud og slukke for motoren. Gentag trin 4 til og med 8, når justeringerne er foretaget.

  11. Gentag proceduren for alle de klippeenheder, du ønsker at baglappe.

  12. Når du er færdig, sættes baglapningshåndtagene tilbage til positionen FREM (F), dækslet sættes på igen, og al lappepasta vaskes af klippeenhederne. Juster klippeenhedernes knivcylindre i forhold til bundknivene efter behov. Flyt hastighedsregulatorerne for klippeenhedernes knivcylindre til den ønskede klippeposition.

   Important: Hvis baglapningsgrebet ikke returneres til positionen FREM (F) efter baglapningen, kan klippeenhederne ikke hæves, og fungerer dermed ikke korrekt.

  Indstilling af knivcylinderhastigheden

  For at opnå en konstant klipning af høj kvalitet og et ensartet udseende efter klipningen skal du indstille knivcylinderens hastighedsregulator korrekt (placeret på manifoldblokken under dækslet til venstre for sædet). Juster knivcylinderens hastighedsregulator som følger:

  1. Vælg den klippehøjde, som klippeenhederne er indstillet til.

  2. Vælg den ønskede kørehastighed, der er bedst egnet til forholdene.

  3. Brug følgende tabel til at bestemme knivcylinderhastighed til dine klippeenheder med 5, 8, 11 eller 14 skæreknive. Se Tabel over knivcylinderhastighed.

  4. Juster knivcylinderhastigheden ved at dreje knappen (Figur 52), indtil indikatorpilene er på linje med det fastslåede tal fra trin 3.

   Note: Du kan øge eller sænke knivcylinderhastigheden for at kompensere for plæneforholdene.

  Tabel over knivcylinderhastighed

  Tabel over knivcylinderhastighed

  GraphicKlippehøjde

  GraphicKlippeenhed med 5 skæreknive

  GraphicKlippeenhed med 8 skæreknive

  GraphicKlippeenhed med 11 skæreknive

  GraphicKlippeenhed med 14 skæreknive

   

  Kørselshastighed

   

  6,1 km/t

  8,0 km/t

  6,1 km/t

  8,0 km/t

  6,1 km/t

  8,0 km/t

  6,1 km/t

   

  Indstilling for knivcylinderhastighed

  1,6 mm

  *N/R

  *N/R

  9

  *N/R

  9

  *N/R

  9

  2,4 mm

  *N/R

  *N/R

  9

  *N/R

  9

  *N/R

  9

  3,2 mm

  *N/R

  *N/R

  9

  *N/R

  9

  *N/R

  *N/R

  4,0 mm

  *N/R

  *N/R

  9

  *N/R

  9

  *N/R

  *N/R

  4,8 mm

  *N/R

  *N/R

  9

  *N/R

  7

  *N/R

  *N/R

  5,5 mm

  *N/R

  *N/R

  9

  *N/R

  6

  *N/R

  *N/R

  6,4 mm

  7

  *N/R

  6

  7

  5

  7

  *N/R

  7,9 mm

  6

  *N/R

  5

  6

  4

  6

  *N/R

  9,5 mm

  6

  4

  4

  5

  4

  5

  *N/R

  11,1 mm

  6

  6

  4

  5

  3

  4

  *N/R

  12,7 mm

  5

  6

  3

  4

  *N/R

  *N/R

  *N/R

  15,9 mm

  4

  5

  3

  3

  *N/R

  *N/R

  *N/R

  19,0 mm

  3

  4

  3

  3

  *N/R

  *N/R

  *N/R

  22,2 mm

  3

  4

  *N/R

  3

  *N/R

  *N/R

  *N/R

  25,4 mm

  3

  3

  *N/R

  *N/R

  *N/R

  *N/R

  *N/R

  *N/R: Anbefales ikke

  Diagnostisk system

  Fejlfinding af serviceindikatoren

  Serviceindikatoren tændes, når der er opstået en fejl med maskinen. Når indikatoren lyser, kan du via computerkoderne finde problemets årsag ved at aktivere fejlfindingstilstanden. Serviceindikatoren vil i fejlfindingstilstanden blinke et antal gange for at angive fejlkoden, som du og din autoriserede Toro-forhandler skal bruge til at finde årsagen til problemet.

  Note: Du kan ikke starte motoren i fejlfindingstilstand.

  Aktivering af fejlfindingstilstanden

  1. Stop maskinen, aktiver parkeringsbremsen, og drej tændingsnøglen til positionen OFF (fra).

  2. Flyt funktionsbevægelseshåndtaget til positionen TRANSPORT.

  3. Sørg for, at baglapningsgrebet er sat til positionen FREM (F).

  4. Forlad sædet.

  5. Hold håndtaget til hævning/sænkning af klippeenhederne i positionen HæVET.

  6. Drej tændingsnøglen til positionen KøR.

  7. Tæl koderne, når de begynder at blinke (du kan slippe håndtaget til hævning/sænkning af klippeenhederne, når de begynder at blinke).

  Når du er færdig, skal du dreje nøglen til positionen FRA for at afslutte fejlfindingstilstanden.

  Fejlkodebestemmelse

  Systemet vil vise de sidste 3 fejl, der er opstået inden for de sidste 40 timer. Det viser fejlene med en række blinkende lys, som følger:

  • Hvis der ikke er fundet fejl, blinker indikatoren jævnt i middeltempo uden pauser (1 Hz).

  • Hvis der findes en fejl, blinker først tiernes position, efterfulgt af en pause, og derefter blinker enernes position. I de følgende eksempler angives et blink med #. Eksempler:

   • Hvis koden er 15, er blinkmønstret #_#####

   • Hvis koden er 42, er blinkmønstret ####_##

   • Hvis koden er 123, er blinkmønstret ############_###

  • Hvis der findes flere fejl, vil tiernes position i den næstfølgende fejl begynde efter en pause efter enernes position i den første fejl.

   Note: Systemet lagrer kun de tre seneste fejlkoder.

  Du kan få en liste over fejlkoder ved at kontakte din autoriserede Toro-forhandler eller se i servicevejledningen.

  Opbevaring

  Hvis du ønsker at stille maskinen til opbevaring i længere tid, skal du udføre følgende trin:

  Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

  • Sluk maskinen, tag nøglen ud (hvis udstyret hermed), og vent, til al bevægelse standser, inden du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

  • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

  Klargøring af maskinen til opbevaring

  1. Sluk altid motoren, tag nøglen ud (hvis den forefindes), vent, til alle bevægelige dele er standset, og lad maskinen køle af før justering, rengøring og reparation af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.

  2. Fjern ophobninger af snavs og gammelt græsaffald. Slib knivcylinderne og bundknivene om nødvendigt. Se betjeningsvejledningen til klippeenheden. Smør bundknivene og cylinderknivene med rustbeskyttelsesmiddel. Smør alle smøringspunkter.

  3. Hæv og understøt maskinen for at fjerne vægten fra dækkene.

  4. Udskift hydraulikvæsken og -filteret. Efterse hydraulikrørene og fittingerne, og udskift beskadigede eller slidte dele som nødvendigt. Se Udskiftning af hydraulikfilteret, Udskiftning af hydraulikvæsken og Kontrol af hydraulikrør og -slanger.

  5. Alt brændstof skal fjernes fra brændstoftanken. Lad motoren køre, indtil den slukker. Udskift brændstoffilteret. Se Udskiftning af brændstoffiltrene.

  6. Aftap olien fra krumtaphuset, mens motoren stadig er varm. Genopfyld med frisk olie. Se Udskiftning af motorolie og filter.

  7. Fjern tændrørene, hæld 30 ml SAE 30-olie ind i cylinderne, og tørn langsomt for at fordele olien. Udskift tændrørene. Se Udskiftning af tændrør.

  8. Fjern snavs og avner fra cylinderen, køleribberne og blæserhuset.

  9. Tag batteriet ud, og oplad det helt. Se Serviceeftersyn af batteriet. Opbevar det enten på hylden eller på maskinen. Lad kablerne være frakoblede, hvis det opbevares på maskinen. Opbevar batteriet et køligt sted for at undgå hurtig afladning af batteriet.

  10. Opbevar om muligt maskinen på et varmt, tørt sted.