Innledning

Maskinen er en gressklipper med spolekniver som er beregnet for bruk av profesjonelle, innleide operatører i kommersielle applikasjoner. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener. Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for mer informasjon, inkludert sikkerhetstips, opplæringsmateriale og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte en autorisert Toro-forhandler. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Important: Du kan skanne QR-koden på serienummermerket (hvis det finnes) med den mobile enheten for å få tilgang til garantien, deler og annen produktinformasjon.

g233264

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Det er i strid med Californias Public Resource Code, avsnitt 4442 eller 4443, å bruke denne motoren i skogs-, busk- eller gressområder med mindre motoren er utstyrt med en fungerende gnistfanger, som definert i avsnitt 4442, eller en motor som er beregnet, utstyrt og vedlikeholdt for å unngå brann.

Den vedlagte brukerhåndboken for motoren inneholder informasjon om amerikanske miljømyndigheters (EPA) og Californias utslippskontrollreguleringer for utslippssystemer, vedlikehold og garanti. Du kan bestille nye brukerhåndbøker fra motorprodusenten.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader eller skade forplantningsevnen på andre måter.

Batteriklemmer og -poler og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blysammensetninger. Dette er kjemikalier som kan forårsake kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter håndtering.

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til standardene EN ISO 5395: og ANSI B71.4-2017, og overholder disse standardene når du fullfører oppsettsprosedyrene.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter motoren.

 • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer som tiltenkt.

 • Hold tilskuere, spesielt små barn, borte fra arbeidsområdet. Utstyret er ikke tillatt for barn.

 • Før du forlater førerplassen, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt) og vente til alle bevegelser står stille. La maskinen kjøle seg ned før du justerer den, utfører service på den, rengjør den eller setter den til oppbevaring.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet (Graphic) som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal115-8226
decal133-8062
decal119-9346
decal138-9695
decal132-9549
decalbatterysymbols
decal131-2046
decal136-8505
decal136-8506
decal115-8156
decal139-2727

Montering

Montere veltebøylen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Veltebøyle1
Bolt (½ x 3¾ tomme)4
Flensmutter (½")4
 1. Fjern den øverste kassestøtten fra kassen.

 2. Ta veltebøylen ut av kassen.

 3. Bruk fire bolter (½ x 3¾ tommer) og fire flensmuttere (½ tomme) for å montere veltebøylen i veltebeskyttelsesbrakettene på hver side av maskinen, som vist i Figur 3.

  g233739
 4. Stram til festene med et moment på 136–149 N·m.

Montere setet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Sete1
Ledningssats for sete1

Note: Monter setet i det fremre settet med festehull for å få 7,6 cm ekstra i fremoverjusteringen, eller i det bakre settet med festehull for å få 7,6 cm ekstra i bakoverjusteringen.

 1. Fjern og kast de franske treskruene som fester seteskinnene og klipp transportstroppene.

 2. Fjern de fire boltene (5/16 x ¾ tomme) og skivene fra transportbraketten og kast braketten.

 3. Fest setet til setefoten med de fire boltene og skivene du fjernet tidligere (Figur 4).

  g275964
 4. Koble den åpne koblingen i hovedledningssatsen til høyre for setet til ledningssatsen som fulgte med setet.

 5. Før seteledningssatsen rundt seteskinnene og sørg for at den ikke vil bli klemt når du flytter setet. Koble den til porten nederst i setet.

Montere rattet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Ratt1
Låsemutter 1½ tomme1
Skive1
Rattdeksel1
 1. Før rattet på rattstangen (Figur 5).

  g010834
 2. Før skiven på rattstangen (Figur 5).

 3. Fest rattet til stangen med en låsemutter og stram den til med et moment på 27–35 N·m (Figur 5).

 4. Sett lokket på rattet, og fest med seks bolter (Figur 5).

Aktivere og lade batteriet

Bruk i første omgang kun elektrolytt (egenvekt på 1,265) for å fylle batteriet.

Advarsel

Batteripolene eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

 • Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke berører metalldeler på maskinen.

 • La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalldeler på maskinen.

 1. Fjern festene og batteriklemmen, og løft ut batteriet.

  Important: Prøv ikke å tilsette elektrolytt mens batteriet er i maskinen. Du kan komme til å søle, og forårsake korrosjon.

 2. Rengjør toppen av batteriet og fjern utluftingshettene (Figur 6).

  g005080
 3. Fyll hver celle forsiktig med elektrolytt til platene er dekket med ca. 6 mm væske (Figur 7).

  g032705
 4. La elektrolytten trekke inn i platene i ca. 20–30 minutter. Etterfyll etter behov for å holde elektrolyttnivået på ca. 6 mm fra bunnen av påfyllingsbrønnen (Figur 7).

 5. Koble en batterilader på 2–4 A til batteripolene. Lad batteriet i to timer ved 4 A eller i fire timer ved 2 A til den spesifikke egenvekten er 1,250 eller høyere og temperaturen er minst 16 °C med fri gassutvikling i alle cellene.

  Advarsel

  Når batteriet lades, utvikles det gasser som kan eksplodere.

  Røyk aldri i nærheten av batteriet og hold gnister og åpen ild borte fra batteriet.

  Important: Du kan redusere batteriets levetid hvis du ikke lader opp batteriet i minst den tiden som er angitt ovenfor.

 6. Når batteriet er oppladet, kobler du laderen fra strømuttaket og batteripolene.

  Note: Etter at batteriet har blitt aktivert, tilsett kun destillert vann for å erstatte normalt tap, selv om vedlikeholdsfrie batterier ikke skal kreve vann under normale driftsforhold.

  Important: Hvis man ikke aktiverer batteriet på korrekt måte, kan dette føres til batteriet avgir store mengder gass og/eller ødelegges tidligere enn ellers.

 7. Installer utluftingshettene.

 8. Plasser batteriet i batteriholderen, og fest den med batteriklemmen og festene som ble fjernet tidligere.

 9. Koble den positive kabelen (rød) til den positive (+) polen og den negative kabelen (svart) til den negative (-) polen, og fest dem med bolter og mutre (Figur 8). Skyv gummihetten over den positive polen for å hindre muligheten for kortslutning.

Advarsel

Feilkobling av batterikabler kan skade traktoren og kablene samt forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

 • Koble alltid fra den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

 • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

g005098

Montere oljekjøleren

Valgfri

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Oljekjølersett – trekkenhet i Greensmaster 3300-serien (delenr. 119-1691 [kjøpes separat])

Monter det valgfrie hydraulikkoljekjølersettet (delenr. 119-1691) hvis maskinen skal brukes i varmt klima der omgivelsestemperaturene ligger over 29 °C, eller ved stor belastning (klipping utenfor green, som fairwayer eller vertikalklipping).

Montere gresskurvkrokene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Gresskurvkrok6
Flensbolter12

Monter seks gresskurvkroker på endene av hjulopphengsarmbøylene ved bruk av tolv flensbolter (Figur 9).

g015492

Installere klippeenhetene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Styrestag1
Klippeenhet (fås fra en autorisert Toro-forhandler)3
Gresskurv3
 1. Klargjør klippeenhetene for montering. Se brukerhåndboken til klippeenheten din.

 2. Påfør smørefett på innsiden av drivkoblingen.

 3. Monter klippeenhetene. Se Montere klippeenhetene.

Legge på vekt bak

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Vektsett (delenr. 119-7129) – selges separat1
Trehjulstrekksett (delenr. 120-5750) – selges separat)1
 • Denne maskinen overholder ANSI-standard B71.4-2017 og EN ISO-standard 5395: ved montering av vektsettet (delenr. 119-7129).

 • Hvis maskinen er utstyrt med trehjulstrekksett, er maskinen i samsvar med ANSI B71.4-2017 og EN ISO 5395 når trehjulstrekksettet (delenr. 120-5750) er installert.

Montere CE-merkene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Varselmerke (delenr. 136-8505)1
CE-merke (delenr. 93-7252)1
Produksjonsårmerke1

Hvis du bruker denne maskinen i et land som samsvarer med CE-standardene, utfør følgende trinn etter at du har montert skyddsettet til maskinen:

 • Fest CE-varselmerket (delenr. 136-8505) over det eksisterende varselmerket (delenr. 136-8506).

  g235881
 • Monter CE-merket (delenr. 93-7252) til rammen under forsiden av setet (Figur 11).

  g233420
 • Monter produksjonsårmerket i nærheten av serienummerplaten (Figur 12).

  g271539

Redusere trykket i dekkene

De har fylt ekstra mye luft i dekkene på fabrikken med tanke på transporten. Reduser trykket til riktig nivå før du tar maskinen i bruk. Se Kontrollere trykket i dekkene.

Kjøre inn bremsene

Kjør inn bremsene. Se Kjøre inn bremsene.

Oversikt over produktet

g014674

Trekkpedal

Trekkpedalen (Figur 14) har tre funksjoner: bevege maskinen forover, bakover og stanse maskinen. Trykk ned den øvre delen av pedalen for å kjøre fremover, og den nedre delen av pedalen for å kjøre bakover eller for å hjelpe til med å stanse opp når du kjører fremover. Sett også pedalen i fri når du vil stanse maskinen. Du må ikke hvile hælen på ryggeputen av trekkpedalen for å være komfortabel når du kjører maskinen fremover (Figur 15).

g014603
g005105

Bakkehastighetene er som følger:

 • 3,2–8 km/t for klippehastighet fremover

 • 16 km/t maksimal transporthastighet

 • 4,0 km/t revershastighet

Låsepedal for styrearm

Trykk ned pedalen (Figur 14), hev eller senk styrearmen til et behagelig nivå, og slipp deretter pedalen for å låse armen.

Gasspak

Bruk gasspaken (Figur 16) til å styre motorhastigheten. Flytt gasspaken mot HURTIG-stillingen for å øke motorhastigheten, og flytt den mot SAKTE-stillingen for å redusere motorhastigheten.

Important: Du kan ikke stoppe motoren ved bruk av gasspaken.

g032817

Chokespak

For å starte en kald motor må du lukke forgasserens choke ved å skyve chokekontrollen fremover (Figur 16) til LUKKET-stillingen. Når motoren er i gang, regulerer du chokespaken slik at motoren går jevnt. Åpne choken ved å dra den bakover til åPEN-stillingen så snart som mulig. En varm motor trenger lite eller ingen choke.

Kontroll for heving/senking av klippeenheten

Hvis du flytter kontrollen (Figur 16) fremover mens maskinen klipper, senkes klippeenhetene og spolene aktiveres. Trekk spaken bakover for å stanse spolene og heve klippeenhetene. Hvis du vil stanse spolene uten å heve klippeenhetene, trekker du spaken raskt bakover for så å slippe den. Du kan starte spolene ved å flytte kontrollen fremover.

Styrespak

Styrespaken (Figur 16) har to trekkvalg samt en NøYTRAL-stilling. Det er tillatt å skifte fra klipping til transport eller omvendt (ikke til nøytral) mens maskinen er i bevegelse. Dette vil ikke forårsake skade.

 • BAKRE stilling – nøytral stilling, bruk når du sliper spolene

 • MIDTRE – bruk når du klipper gress

 • FREMRE – bruk når du kjører maskinen mellom jobbsteder

Tenningsbryter

Sett nøkkelen i bryteren (Figur 16), og vri den med klokken mot START-stillingen for å starte motoren. Slipp nøkkelen så snart motoren starter. Nøkkelen flytter seg til På-stillingen. Stopp motoren ved å vri nøkkelen mot klokken til STOPP-stillingen.

Indikatorlampe for motoroljetrykk

Indikatorlampen (Figur 16) lyser når oljetrykket i motoren synker til under et sikkert nivå.

Indikatorlampe

Indikatorlampen (Figur 16) lyser når maskinsensorene oppdager en feil på ett av maskinens systemer. Stopp arbeidet ditt hvis denne lampen tennes, og kjør til et trygt sted der du eller en tekniker kan undersøke problemet. Se Diagnostisering av serviceindikatoren for mer informasjon om å undersøke systemfeil ved bruk av indikatorlampen.

Indikatorlampe for lekkasje

Denne lampen lyser og en alarm aktiveres hvis hydraulikkvæskenivået synker i beholderen. Se Bruke lekkasjedetektoren og Kontrollere nivået på den hydrauliske væsken.

Timeteller

Timetelleren (Figur 17) viser totalt antall timer maskinen har blitt brukt. Den starter når du roterer tenningsbryteren til På-stilling.

g014600

Parkeringsbremsespak

Trekk i bremsespaken (Figur 18) for å koble inn parkeringsbremsen. Frakoble den ved å klemme utløserspaken på undersiden av bremsehåndtaket og senke det til utløst stilling. Aktiver alltid parkeringsbremsen når du forlater maskinen.

g027863

Slipespak

Slipespaken sitter under plastdekselet til venstre for setet. Bruk slipespaken (Figur 19) sammen med kontrollspaken for senking og heving av klippeenheten, til å slipe spolene.

g014620

Spolehastighetskontroll

Spolehastighetskontrollen sitter under plastdekselet til venstre for setet. Bruk spolehastighetskontrollen (Figur 20) til å justere hastigheten på spolene.

g014623

Setejusteringsspak

Setejusteringsspaken finnes foran, i venstre hjørne av setet (Figur 21), og med den kan du justere setet frem- og bakover.

Note: Hvis du har behov for ytterligere justering av setet, kan du fjerne de fire mutterne som fester setets glideskinner til basen, og deretter flytte glideskinnene til det andre settet av monteringshull.

g193737

Drivstoffavstengingsventil

Steng drivstoffavstengingsventilen (Figur 22) bak setet og under drivstofftanken når du oppbevarer eller transporterer maskinen på lastebil eller tilhenger.

g014626

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

Klippebredde

151 cm

Total bredde

179 cm

Total høyde

205 cm

Total lengde (med kurv)

249 cm

Minimum klaring til bakken (på maskinens senterlinje)

11 cm

Hjulets slitebane (til midten av dekket)

128 cm

Hjulets slitebane (til utsiden av dekket)

154 cm

Hjulavstand

119 cm

Nettovekt med spoler med 8 kniver

633 kg

Nettovekt med spoler med 11 kniver

664 kg

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller Toro-forhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Før du forlater førerplassen, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt) og vente til alle bevegelige deler står stille. La maskinen kjøle seg ned før justering, vedlikehold, rengjøring eller oppbevaring.

 • Lær deg å stanse maskinen og slå av motoren raskt.

 • Kontroller at dødmannskontrollene, sikkerhetsbryterne og sikkerhetsanordninger er montert og fungerer på riktig måte. Ikke bruk maskinen hvis disse ikke fungerer som de skal.

 • Før du klipper, må du alltid undersøke maskinen for å sikre at klippeenhetene er i god stand.

 • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

Drivstoffsikkerhet

 • Vær svært forsiktig når du håndterer drivstoff. Det er brannfarlig, og dampen er eksplosiv.

 • Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.

 • Bruk bare en godkjent drivstoffkanne.

 • Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.

 • Ikke fyll eller tøm drivstofftanken i et innelukket rom.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

 • Hvis du søler drivstoff, må du ikke prøve å starte motoren. Unngå alt som kan antennes, til all drivstoffdamp er forsvunnet.

Drivstoffspesifikasjon

Drivstofftankkapasitet: 26,6 liter

Anbefalt drivstoff: Blyfri bensin med oktankvalitet på 87 eller høyere (vurderingsmetode (R+M)/2))

Etanol: Bensin med opptil 10 % etanol (alkoholbensin) eller 15 % MTBE (metyltertiærbutyleter) i volum er akseptabelt. Etanol og MTBE er ikke det samme. Bensin med 15 % etanol (E15) i volum er ikke godkjent for bruk.

 • Ikke bruk bensin som inneholder mer enn 10 % etanol i volum, som f.eks. E15 (inneholder 15 % etanol), E20 (inneholder 20 % etanol) eller E85 (inneholder opptil 85 % etanol).

 • Ikke bruk drivstoff som inneholder metanol.

 • Ikke oppbevar drivstoff i drivstofftanken eller i drivstoffbeholdere over vinteren, med mindre du bruker drivstoffstabilisator.

 • Ikke bland olje i drivstoffet.

 • For best resultat bør du kun bruke rent, ferskt (mindre enn 30 dager gammelt) drivstoff.

 • Bruk av bensin som ikke er godkjent, kan forårsake problemer og/eller motorskade som kanskje ikke dekkes av garanti.

Important: Ikke bruk andre tilsetningsstoffer i bensinen enn drivstoffstabilisator/kondisjoneringsmiddel. Ikke bruk alkoholbaserte drivstoffstabilisatorer som for eksempel etanol, metanol eller isopropanol.

Fylle tanken

 1. Rengjør rundt og ta av lokket på drivstofftanken (Figur 23).

  g272992
 2. Fyll det spesifiserte drivstoffet på tanken helt til nivået når opp til 25 mm under bunnen av påfyllingshalsen. Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

  Important: Tanken må ikke fylles helt opp.

 3. Sett på lokket.

  Note: Du vil høre et klikk når lokket festes.

 4. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

Utføre daglig vedlikehold

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Inspiser sikkerhetsbelte(r) med henblikk på slitasje, hakk og andre skader. Skift ut sikkerhetsbelte(r) hvis en eller flere komponenter ikke fungerer riktig.
 • Før du bruker maskinen på daglig basis, må du utføre følgende prosedyrer:

  Under bruk

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.

  • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår, ikke bruk løstsittende klær eller fritthengende smykker.

  • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

  • Påse at alle drivverk står i nøytral stilling, at parkeringsbremsen er aktivert og at du er i førerposisjon før du starter motoren.

  • Ikke ha med passasjerer på maskinen, og hold folk, særlig barn, borte fra arbeidsområdet.

  • Bruk maskinen bare når det er god sikt, for å unngå hull eller skjulte farer.

  • Unngå å klippe vått gress. Redusert veigrep kan føre til at maskinen glir.

  • Hold hendene og føttene borte fra klippeenhetene.

  • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

  • Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som begrenser synsfeltet.

  • Stopp klippeenhetene når du ikke klipper.

  • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau med maskinen. Overhold alltid vikeplikten.

  • Kjør motoren kun i godt ventilerte områder. Eksosen inneholder karbonmonoksid, som er dødelig ved innånding.

  • La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.

  • Før du forlater førerplassen, gjør følgende:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Koble ut klippeenheten(e), og senk tilbehøret.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen (hvis utstyrt).

   • Vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  • Maskinen skal kun brukes under forhold med god sikt og egnede værforhold. Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

  Sikkerhet for veltebeskyttelsessystem

  • Ikke fjern noen av veltebeskyttelseskomponentene fra maskinen.

  • Sørg for at sikkerhetsbeltet er festet og at du kan frigjøre det raskt i nødstilfeller.

  • Ha alltid på sikkerhetsbeltet.

  • Kontroller nøye om det finnes overhengende hindringer, og sørg for at du ikke kommer i kontakt med slike.

  • Sørg for at veltebøylebeskyttelsen er i sikker driftstilstand ved å inspisere den grundig for skade med jevne mellomrom og kontrollere at alle monteringsfester er strammet til.

  • Skift ut alle skadde veltebeskyttelseskomponenter. Ikke reparer eller gjør endringer på dem.

  Sikkerhet i skråninger

  • Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Du er ansvarlig for trygg drift i skråninger. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet.

  • Vurder forholdene ved stedet, og inspiser området for å avgjøre om det er trygt å bruke maskinen i skråningen. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne inspeksjonen.

  • Gjennomgå instruksjonene for bruk i skråninger, oppført nedenfor, for å bruke maskinen i skråninger. Før du bruker maskinen, må du gjennomgå forholdene på stedet for å fastslå om du kan bruke maskinen under gjeldende forhold på gitt dag og ved gitt sted. Endringer i terreng kan føre til endringer ved bruk av maskinen i skråninger.

  • Ikke start, stopp eller sving maskinen i skråninger. Unngå brå endringer i hastighet eller retning. Sving sakte og gradvis.

  • Ikke bruk en maskin i omstendigheter hvor trekkraften, styringen eller stabiliteten er i tvil.

  • Fjern eller marker hindringer som grøfter, hull, hjulspor, ujevnheter, steiner eller andre skjulte objekter. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress. Maskinen kan velte i ujevnt terreng.

  • Vær oppmerksom på at bruk av maskinen på vått gress, på tvers av skråninger eller i nedoverbakker kan føre til at maskinen mister veigrepet. Hvis drivhjulene mister taket, kan kjøretøyet begynne å skli og miste bruken av bremsing og styring.

  • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen nær kanter, grøfter, voller, vann eller andre faremomenter. Maskinen kan velte hvis et hjul går over kanten eller kanten gir etter. Sett opp et sikkerhetsområde mellom maskinen og eventuelle faremomenter.

  • Identifiser faremomenter ved bunnen av skråningen. Klipp skråningen med en skyvemaskin hvis det finnes faremomenter.

  • Hvis det lar seg gjøre, hold klippeenhetene senket til bakken mens du bruker maskinen i skråninger. Hvis du hever klippeenhetene mens du kjører i skråninger, kan det føre til at maskinen blir ustabil.

  • Vær svært forsiktig med gressoppsamlingssystemer eller annet tilleggsutstyr. Disse kan endre maskinens stabilitet og føre til tap av kontroll.

  Kjøre inn maskinen

  Se i brukerhåndboken for motoren som følger med maskinen, for fremgangsmåter for oljebytte og vedlikehold som anbefales under innkjøringsfasen.

  Det er kun nødvendig med åtte driftstimer for å kjøre inn gressklipperen.

  Ettersom de første driftstimene er avgjørende for hvor driftssikker maskinen blir i fremtiden, bør du følge nøye med på funksjonene og ytelsen slik at små feil oppdages og rettes opp før de blir store. Undersøk maskinen ofte under innkjøringsfasen for å kontrollere om det finnes lekkasjer, løse fester eller andre feil.

  Starte motoren

  Note: Kontroller området under klippeenhetene for å sikre at det ikke ligger rusk der.

  1. Sett deg i setet, koble inn parkeringsbremsen, koble fra kontrollen for heving/senking av klippeenheten, og sett styrespaken i NøYTRAL stilling.

  2. Påse at trekkpedalen er i NøYTRAL stilling, og at foten din ikke er på pedalen.

  3. Hvis du starter en kald motor, flytt choken til På-stillingen.

  4. Flytt gasspaken til stillingen for HALV GASS.

  5. Sett i tenningsnøkkelen, og vri den med klokken til motoren starter.

  6. Når motoren er startet, justerer du choken slik at motoren går jevnt. Åpne choken ved å dra den bakover til AV-stillingen så snart som mulig. En varm motor trenger lite eller ingen choke.

  Kontrollere maskinen når du har startet motoren

  1. Flytt gasspaken til HURTIG-stillingen.

  2. Flytt kontrollspaken for heving/senking av klippeenheten raskt forover.

   Klippeenhetene skal senke seg, og alle spolene skal rotere.

   Note: Styrespaken skal være i midtre (klippe-)stilling for at spolene skal gå når klippeenhetene senkes

  3. Flytt kontrollspaken for heving/senking av klippeenheten bakover.

   Spolene skal slutte å rotere, og klippeenhetene heve seg til transport-stillingen.

  4. Trykk inn bremsepedalen for å unngå at maskinen beveger på seg, og styr trekkpedalen ved hjelp av stillingene fremover og bakover.

  5. Fortsett med den ovennevnte fremgangsmåten i 1–2 minutter. Flytt styrespaken til NøYTRAL stilling, koble inn parkeringsbremsen og slå av motoren.

  6. Se etter væskelekkasjer, og trekk til hydraulikkoblingene hvis du finner lekkasjer.

   Note: Når maskinen er ny og lagrene og spolene er stramme, må du benytte gasspakens HURTIG-innstilling for å utføre denne kontrollen. Dette behøves muligens ikke etter innkjøringsfasen.

   Note: Hvis det fortsetter å lekke væske, må du ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler og, om nødvendig, bytte ut deler.

   Important: Det er normalt at det er litt væske på motoren eller hjulforseglingene. Forseglingene trenger litt smøring for å fungere som de skal.

  Slå av motoren

  1. Flytt gasspaken til SAKTE-stilling, dra kontrollen for heving/senking av klippeenheten bakover og flytt styrespaken til NøYTRAL stilling.

  2. Slå av motoren ved å vri tenningsnøkkelen til AV-posisjonen. Ta nøkkelen ut av tenningen for å unngå at kjøretøyet startes ved et uhell.

  3. Steng drivstoffventilen før du setter maskinen til oppbevaring.

  Sjekke sikkerhetssperresystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Sjekk sikkerhetssperresystemet
 • Forsiktig

  Hvis sikkerhetssperrebryterne blir frakoblet eller skadet, kan det hende at maskinen virker på en uventet måte som forårsaker personskader.

  • Ikke rør sperrebryterne.

  • Sjekk sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

  Hensikten med sikkerhetssperresystemet er å forhindre at maskinen går når det er fare for at du eller maskinen kan skades.

  Sikkerhetssperresystemet hindrer motoren i å starte, med mindre:

  • Trekkpedalen er i NEUTRAL (FRI)-stilling.

  • Styrespaken er i NEUTRAL (FRI)-stilling.

  Sikkerhetssperresystemet hindrer maskinen i å flytte seg, med mindre:

  • Parkeringsbremsen er frakoblet.

  • Du sitter i førersetet.

  • Styrespaken er i KLIPP- eller TRANSPORT-stilling.

  Sikkerhetssperresystemet gjør at spolene ikke kan brukes med mindre styrespaken står i KLIPP-stillingen.

  Kontrollere trekkpedalen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Sjekk sikkerhetssperresystemet.
 • Utfør følgende systemkontroller daglig for å være sikker på at sperresystemet fungerer som det skal:

  1. Sitt i setet, sett trekkpedalen og styrespaken i NEUTRAL (FRI) og sett på parkeringsbremsen.

  2. Prøv å flytte trekkpedalen forover eller bakover.

   Hvis du ikke klarer å flytte pedalen, indikerer det at sperresystemet fungerer som det skal. Utbedre problemet dersom det ikke fungerer ordentlig.

  Kontrollere funksjonskontrollen

  1. Sitt i setet, sett trekkpedalen og styrespaken i NEUTRAL (FRI) og sett på parkeringsbremsen.

  2. Flytt styrespaken til KLIPP- eller TRANSPORT-stilling og prøv å starte motoren.

   Hvis du ikke klarer å tørne eller starte motoren, indikerer det at sperresystemet fungerer som det skal. Utbedre problemet dersom det ikke fungerer ordentlig.

  3. Sitt i setet, sett trekkpedalen og styrespaken i NEUTRAL (FRI) og sett på parkeringsbremsen.

  4. Start motoren og sett styrespaken til KLIPP- eller TRANSPORT-stilling.

   Hvis motoren stopper, indikerer det at sperresystemet fungerer som det skal.

   Utbedre problemet dersom det ikke fungerer ordentlig.

  Kontrollere dødmannsbryteren

  1. Sitt i setet, sett trekkpedalen og styrespaken i NEUTRAL (FRI) og sett på parkeringsbremsen.

  2. Start motoren.

  3. Koble fra parkeringsbremsen, sett styrespaken i KLIPP-stillingen og reis deg fra setet.

   Hvis motoren stopper, indikerer det at sperresystemet fungerer som det skal. Utbedre problemet dersom det ikke fungerer ordentlig.

  Kontrollere kontrollen for heving/senking av klippeenheten

  1. Sitt i setet, sett trekkpedalen og styrespaken i NEUTRAL (FRI) og sett på parkeringsbremsen.

  2. Start motoren.

  3. Flytt kontrollspaken for heving/senking av klippeenheten forover for å senke klippeenhetene. Klippeenhetene skal senkes, men ikke begynne å rotere.

   Hvis de begynner å rotere, fungerer ikke sperresystemet korrekt. Korriger problemet før du bruker maskinen.

  Kjøre maskinen uten å klippe

  • Kontroller at klippeenhetene er hevet helt opp.

  • Flytt styrespaken til TRANSPORT-stilling.

  • Bruk bremsene til å redusere maskinens fart når du kjører ned bratte skråninger, for å forhindre at du mister kontrollen.

  • Reduser alltid hastigheten og kjør forsiktig når du skal kjøre på ujevnt underlag.

  • Gjør deg vant med maskinens bredde. For å forhindre kostbare skader og nedetid bør du ikke forsøke å kjøre mellom gjenstander som står nær hverandre.

  Klippe greenen

  Important: Hvis lekkasjealarmen (dersom en slik er montert på modellen) går eller du legger merke til en oljelekkasje mens du klipper en green, må du øyeblikkelig heve klippeenhetene, kjøre av greenen og stanse maskinen på et område borte fra greenen. Finn årsaken til lekkasjen, og rett opp feilen.

  Før du klipper greener, finn et tomt område og øv deg på grunnleggende maskinfunksjoner (f.eks. starte og stoppe maskinen, heve og senke klippeenhetene og snu).

  Kontroller at det ikke er gjenstander på plenen, ta flagget ut av hullet og finn ut hvilken retning det er best å klippe i. Baser klipperetningen på den som ble brukt forrige gang. Klipp alltid i en annen retning enn sist, slik at det er mindre sannsynlighet for at gresset legger seg ned og på den måten unngår å komme mellom knivene og motstålet.

  Klippe greenen

  1. Nærm deg greenen med styrespaken i KLIPPE-stillingen og gasspaken i full gass.

  2. Start i den ene enden av greenen, slik at du kan klippe i sløyfer.

   Note: Dette presser gresset minst mulig sammen, i tillegg til at det blir et fint mønster på greenen.

  3. Skyv fremover kontrollspaken for heving/senking når de fremre kantene av gresskurvene krysser den ytre kanten på greenen.

   Note: Denne metoden gjør at klippeenhetene senkes ned til gresset samt at spolene startes.

   Important: Den midtre klippeenheten senkes og heves litt etter at de fremre klippeenhetene senkes/heves. Av den grunn bør du øve deg på å beregne tiden riktig, slik at du minimaliserer gressoppryddingen.

   Note: Forsinkelsen ved heving og senking av den midtre klippeenheten er avhengig av temperaturen til hydraulikkvæsken. Kald hydraulikkvæske resulterer i en lengre forsinkelse. Når væsketemperaturen øker, blir forsinkelsestiden kortere.

  4. Overlapp den forrige returveien minimalt.

   Note: For at du skal klippe i en rett linje over greenen og holde maskinen på lik avstand fra kanten på den forrige lengden du klippet, må du se for deg en siktelinje på ca. 1,8–3 m fremfor maskinen til kanten på den delen av greenen du ikke har klippet ennå (Figur 25). Noen synes at det hjelper å inkludere den ytre kanten på rattet som en del av siktelinjen, dvs. holde kanten på rattet i en rett linje i forhold til et punkt som alltid har samme avstand til fronten på maskinen.

  5. Når fronten på kurvene krysser greenkanten, må du dra styrekontrollen for heving/senking bakover og holde den til alle klippeenhetene er hevet. Dette stopper spolene og hever klippeenhetene.

   Important: Du må taime dette trinnet riktig, slik at du ikke klipper i utkanten og ennå klipper så mye som mulig av greenen for å minimalisere mengden gress som må klippes rundt den ytre utkanten.

  6. Reduser driftstiden og gjør det lettere for deg selv å begynne på neste lengde ved å snu maskinen brått i motsatt retning for deretter å snu den i den retningen du skal klippe. Denne bevegelsen er en dråpeformet sving (Figur 24), som gjør at maskinen raskt kommer på plass til neste lengde.

   g229671

   Note: Forsøk å gjøre svingen så kort som mulig, bortsett fra når det er varmt vær – en større bue gjøre at du unngår å skade gresset.

   g005116

   Note: Rattet vil ikke svinge tilbake til den opprinnelige stillingen etter en fullendt sving.

   Important: Stans aldri maskinen på en green mens klippeenhetene er i drift, da dette kan skade gresset. Hvis du stanser maskinen på en våt green, kan det føre til merker eller hakk fra hjulene.

  Klippe utkanten og fullføre jobben

  1. Avslutt klippingen av greenen med å klippe den ytre utkanten. Endre klipperetning i forhold til forrige gang.

   Note: Bruk gasspaken til å justere maskinens hastighet når du klipper utkanten. Dette vil tilpasse klemmen til den grønne og kan redusere triplex-ringen.

   Note: Du må alltid huske på at vær- og gressforholdene endrer seg, og pass på å skifte klipperetningen i forhold til forrige gang.

  2. Når du er ferdig med å klippe den ytre utkanten, bank klippespaken for heving/senking bakover for å stanse spolene og kjøre av greenen. Når ingen av klippeenhetene er på greenen, hev klippeenhetene.

   Note: Dette trinnet sørger for færre gressklumper på greenen.

  3. Sett tilbake flagget.

  4. Tøm gresskurvene for alt gress før du kjører maskinen til neste green.

   Note: Tungt, vått gress er en unødvendig belastning for kurvene og maskinen, og de øker belastningen på maskinsystemene (motoren, hydraulikksystemet, bremsene osv.).

  Etter bruk

  Sikkerhet etter bruk

  Generell sikkerhet

  • Før du forlater førerplassen, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt) og vente til alle bevegelige deler står stille. La maskinen kjøle seg ned før justering, vedlikehold, rengjøring eller oppbevaring.

  • Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne, kjøleskjermene og motoren for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • Steng drivstofftilførselen under oppbevaring eller transport på lastebiler.

  • Koble ut drivkraften til utstyret når du transporterer eller ikke bruker maskinen.

  • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

  • Vedlikehold og rengjør sikkerhetsbelte(r) etter behov.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  Sikkerhet ved tauing

  • Foreta kun tauing med en maskin som har en kobling som er beregnet for tauing. Ikke fest utstyr som skal taues i annet enn denne koblingen.

  • Følg anbefalingene fra produsenten for vektgrenser for taueutstyr og tauing i skråninger. I skråninger kan vekten på utstyret som taues medføre at man mister både trekkraft og kontroll.

  • Ikke la barn eller andre få lov til å sitte i eller på utstyr som taues.

  • Kjør sakte, og beregn ekstra avstand for å kunne stoppe under tauing.

  Kontrollere og rengjøre gressklipperen etter bruk

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller og rengjør gressklipperen etter bruk.
 • Når du er ferdig med klippingen, vask maskinen med en hageslange uten dyse for å hindre for høyt vanntrykk fra å kontaminere og skade tetningene og lagrene. Bruk aldri vann til å vaske en varm motor eller elektriske koblinger.

  Når du har rengjort maskinen, gjør følgende:

  • Inspiser maskinen for mulige hydrauliske lekkasjer, skade eller slitasje på de hydrauliske og mekaniske komponentene.

  • Kontroller at klippeenhetene er skarpe.

  • Smør bremseakslene med SAE 30-olje eller spray på smøremiddel for å forhindre korrosjon og bidra til at maskinen er i god stand til neste gang den skal brukes.

  Transportere maskinen

  • Vær forsiktig når du skal sette maskinen på en tilhenger eller lastebil, og når du skal sette den ned på bakken igjen.

  • Bruk en bred rampe når du laster maskinen på en tilhenger eller lastebil.

  • Fest maskinen godt med stropper, kjetting, kabel eller tau. Både den fremre og den bakre stroppen må ledes nedover og utover fra maskinen (Figur 26).

   g276052

  Taue maskinen

  I nødstilfeller kan du taue maskinen inntil 0,4 km.

  Important: Ikke tau maskinen i større hastighet enn 3–5 km/t, da dette kan føre til at drivverket blir skadet. Hvis du må flytte maskinen lengre enn 0,4 km, skal den transporteres på en lastebil eller tilhenger.

  1. Finn omløpsventilen på pumpen, og vri den slik at åpningen står vertikalt (Figur 27).

   g014627
  2. Før du starter motoren, må du stenge omløpsventilen ved å vri den slik at åpningen står horisontalt (Figur 27).

   Important: Ikke start motoren når omløpsventilen er åpen.

  Vedlikehold

  Forsiktig

  Hvis du ikke vedlikeholder maskinen, kan det føre til tidlig funksjonssvikt i maskinsystemer, noe som kan medføre skader på deg eller forbipasserende.

  Hold maskinen godt vedlikeholdt og i god stand, som angitt i disse instruksjonene.

  Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

  Note: Last ned en gratis kopi av det elektriske eller hydraliske skjemaet ved å gå til www.Toro.com, og søke etter maskinen fra koblingen Håndbøker på hjemmesiden.

  Important: Se i brukerhåndboken for flere vedlikeholdsprosedyrer.

  Advarsel

  Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

  Ta nøkkelen ut av tenningen, og koble kablene fra tennpluggene før du utfører vedlikehold. Legg ledningene til side slik at de ikke kan komme i kontakt med tennpluggene ved et uhell.

  Sikkerhet ved vedlikehold

  • Før du forlater førerplassen, gjør følgende:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Koble ut klippeenheten(e), og senk tilbehøret.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen (hvis utstyrt).

   • Vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  • La maskinen kjøle seg ned før du utfører vedlikehold.

  • Ikke utfør vedlikehold når motoren er i gang hvis du kan unngå det. Hold deg borte fra bevegelige deler.

  • Støtt maskinen med jekkstøtter når du arbeider under maskinen.

  • Vær forsiktig når du slipper ut trykket i komponenter med lagret energi.

  • Hold alle deler av maskinen i god stand, og sørg for at de er godt festet.

  • Skift ut slitte eller skadde merker.

  • For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand, skal det kun brukes ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler som er laget av andre produsenter, kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Stram hjulenes hakemuttere med en momentnøkkel
 • Etter de 10 første timene
 • Stram hjulenes hakemuttere med en momentnøkkel
 • Etter de 50 første timene
 • Kontroller motorhastigheten (ved halv og full gass).
 • For hver bruk eller daglig
 • Inspiser sikkerhetsbelte(r) med henblikk på slitasje, hakk og andre skader. Skift ut sikkerhetsbelte(r) hvis en eller flere komponenter ikke fungerer riktig.
 • Sjekk sikkerhetssperresystemet
 • Sjekk sikkerhetssperresystemet.
 • Kontroller og rengjør gressklipperen etter bruk.
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Kontrollere trykket i dekkene.
 • Kontroller nivået på den hydrauliske væsken.
 • Kontroller hydraulikkledningene og -slangene.
 • Kontroller kontakten mellom spole og motstål.
 • Hver 50. driftstime
 • Overhal luftrenserens skumelement (oftere ved bruk i støvfylte eller skitne forhold).
 • Kontroller batteriets elektrolyttnivå.(Hvis maskinen er på lager, sjekk elektrolyttnivået hver 30. dag.)
 • Kontroller koblingene til batteriledningene.
 • Hver 100. driftstime
 • Overhal luftrenserens papirelement (oftere ved bruk i støvfylte eller skitne forhold).
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Hver 200. driftstime
 • Stram hjulenes hakemuttere med en momentnøkkel
 • Hver 400. driftstime
 • Smøre maskinen
 • Hver 500. driftstime
 • Skift drivstoffilter (tidligere hvis drivstoffstrømningen forhindres.).
 • Hver 800. driftstime
 • Skift hydraulikkfiltre hvis du ikke bruker anbefalt hydraulikkvæske eller har noen gang fylt beholderen med en alternativ væske.
 • Skift hydraulikkvæske hvis du ikke bruker anbefalt hydraulikkvæske eller har noen gang fylt beholderen med en alternativ væske.
 • Kontroller motorhastigheten (ved halv og full gass).
 • Kontroller ventilklaringen.
 • Hver 1000. driftstime
 • Skift tennpluggene.
 • Bytt det hydrauliske filteret hvis du bruker anbefalt hydraulikkvæske.
 • Hver 2000. driftstime
 • Skift hydraulikkvæske og filtre hvis du bruker anbefalt hydraulikkvæske.
 • Årlig
 • Kjøre inn bremsene.
 • Annet hvert år
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Skift bevegelige slanger.
 • Kontrolliste for daglig vedlikehold

  Ta kopi av denne siden for rutinemessig bruk.

  VedlikeholdskontrollpunktFor uke:
  Ma.Ti.On.To.Fr.Lø.Sø.
  Kontroller at sikkerhetssperresystemet virker.       
  Kontroller at instrumentene virker       
  Kontroller lekkasjealarmen.       
  Kontroller at bremsene virker som de skal.       
  Kontroller drivstoffnivået.       
  Kontroller hydraulikkvæskenivået.       
  Kontroller motoroljenivået.       
  Rengjør motoren, og luft kjøleribbene.       
  Kontroller luftfilterets forfilter.       
  Kontroller uvanlige motorlyder.       
  Kontroller justeringen mellom spole og motstål.       
  Kontroller om hydraulikkslangene er skadet.       
  Kontroller om det har oppstått oljelekkasjer.       
  Kontroller trykket i dekkene.       
  Kontroller klippehøydejusteringen.       
  Lakker over ødelagt maling.       
  Bemerkninger om spesielle områder
  Kontroll utført av:
  PunktDatoInformasjon
     
     
     
     
     

  Vedlikehold av motor

  Motorsikkerhet

  • Slå av motoren før du sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.

  • Du må ikke endre hastighetsregulatoren eller ruse motoren.

  Overhale luftrenseren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Overhal luftrenserens skumelement (oftere ved bruk i støvfylte eller skitne forhold).
 • Hver 100. driftstime
 • Overhal luftrenserens papirelement (oftere ved bruk i støvfylte eller skitne forhold).
  1. Rengjør luftrenserdekselet (Figur 28).

   g005125
  2. Ta av låseklemmene, og ta av luftrenserdekselet.

  3. Ta av vingemutteren som fester elementene til luftrenseren (Figur 29).

  4. Hvis skumelementet er skittent, fjerner du det fra papirelementet (Figur 29). Rengjør den grundig, som følger:

   1. Vask skumelementet med en blanding av flytende såpe og varmt vann. Klem for å fjerne smuss.

   2. Tørk det ved å pakke det inn i en ren fille. Klem på fillen og skumelementet for å tørke det.

    Important: Ikke vri skumelementet når det tørkes, dette kan forsake at skummet revner.

    g005126
  5. Kontroller papirelementets tilstand. Rengjør det ved å dunke det forsiktig mot en ren overflate, eller bytt det ut hvis det er nødvendig.

  6. Sett skumelementet, papirelementet, vingemutteren og luftrenserdekselet tilbake på plass.

   Important: Motoren må ikke brukes uten luftrenserelementet. Dette kan føre til ekstrem slitasje og skade på motoren.

  Kontrollere motoroljen

  Motoren leveres med olje i veivhuset. Oljenivået må imidlertid kontrolleres før og etter at motoren startes første gang.

  Spesifikasjon for motorolje

  API-oljeserviceklassifisering: SJ eller høyere

  Oljeviskositet: SAE 30

  Note: Bruk enhver type rensende olje av høy kvalitet.

  Kontrollere motoroljen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
  1. Parker maskinen på en jevn flate, stans motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Skru løs peilestaven, ta den ut og tørk av den med en ren fille.

  3. Sett peilestaven inn i peilestavrøret og skru den inn i røret (Figur 30).

   g005111
  4. Skru løs peilestaven, dra den ut av røret, og kontroller oljenivået.

  5. Hvis oljenivået er lavt, må du fjerne påfyllingslokket fra ventildekselet og tilsette olje i motoren gjennom påfyllingshalsen til oljenivået når opp til FULL-merket på peilestaven.

   Hell i olje sakte, og kontroller nivået ofte underveis.

   Important: Ikke overfyll motoren med olje.

  6. Sett påfyllingslokket og peilestaven på plass.

  Skifte motorolje og filter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Motoroljemengde: 1,65 l med filter

  1. Fjern tappepluggen (Figur 31) og la oljen renne ut i en beholder.

   g005127
  2. Rengjør gjengene på tappepluggen, påfør PTFE-forseglingsmiddel og monter tappepluggen (Figur 31).

  3. Ta av oljefilteret (Figur 31).

  4. Stryk et tynt lag med ren olje på den nye filterpakningen.

  5. Skru på filteret for hånd til pakningen kommer i kontakt med filteradapteren. Stram deretter filteret med en ytterligere tre fjerdedels til én omdreining. Ikke stram for mye.

  6. Tilsett olje til veivhuset. Se Kontrollere motoroljen og Spesifikasjon for motorolje.

  7. Avhend oljefilteret og den brukte oljen på korrekt måte.

  Skifte tennpluggene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 1000. driftstime
 • Skift tennpluggene.
 • Tennpluggspesifikasjonen: Champion RC 14YC

  Elektrodeavstandsspesifikasjon: 0,76 mm

  1. Rengjør området rundt tennpluggen slik at fremmedlegemer ikke kan falle ned i sylinderen.

  2. Trekk ledningene av tennpluggene, og fjern pluggene.

  3. Kontroller tilstanden til sideelektroden, midtelektroden og midtelektrodens isolator for å se at det ikke finnes noen skader.

   Important: En tennplugg som er sprukket, skitten eller svikter på annen måte må skiftes ut. Elektrodene må ikke sandblåses, skrapes eller rengjøres ved bruk av stålbørste fordi partikler kan løsne fra tennpluggen, falle inn i sylinderen og skade motoren.

  4. Still inn elektrodeavstanden mellom midten og siden på elektrodene til 0,76 mm, som vist i Figur 32.

   g251456
  5. Monter tennpluggen og pakningen, og stram pluggen til 23 Nm.

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Skifte drivstoffilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Skift drivstoffilter (tidligere hvis drivstoffstrømningen forhindres.).
 • Drivstoffilteret i tanken er i drivstoffslangen mellom drivstofftanken og forgasseren (Figur 33).

  Fare

  Under visse forhold er drivstoff er meget brannfarlig og svært eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

  • Tøm drivstoff ut av drivstofftanken når motoren er kald. Dette skal gjøres utendørs på et åpent sted. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  • Du må aldri røyke når du tømmer drivstoff, og du må holde deg unna åpen ild eller steder der en gnist kan antenne drivstoffdamp.

  1. Steng drivstoffavstengingsventilen (Figur 33).

   g005131
  2. Plasser et tappefat under filteret, løsne slangeklemmen på forgassersiden av filteret, og fjern drivstoffledningen fra filteret (Figur 33).

  3. Løsne den andre slangeklemmen, og fjern filteret (Figur 33).

  4. Monter det nye filteret slik at pilen på filteret peker bort fra drivstofftanken.

  Kontrollere drivstoffslangene og -koblingene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Annet hvert år
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Kontroller om koblingene er slitte, ødelagte eller løse.

  Vedlikehold av elektrisk system

  Sikkerhet for elektrisk system

  • Koble fra batteriet før du reparerer maskinen. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Lad opp batteriet på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

  Vedlikeholde batteriet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Kontroller batteriets elektrolyttnivå.(Hvis maskinen er på lager, sjekk elektrolyttnivået hver 30. dag.)
 • Korrekt elektrolyttnivå for batteriet må vedlikeholdes, og toppen av batteriet må rengjøres. Oppbevar maskinen et kjølig sted for å unngå at batteriet tappes.

  For å oppnå god elektrisk kontakt må batterikablene sitte fast på batteripolene.

  Fare

  Elektrolytten i batteriet inneholder svovelsyre, en gift som kan være dødelig ved inntak og som kan forårsake alvorlige brannskader.

  • Ikke drikk elektrolytt, og unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk vernebriller for å beskytte øynene og gummihansker for å beskytte hendene.

  • Fyll batteriet i nærheten av rent vann som kan brukes til å skylle huden.

  1. Kontroller elektrolyttnivået i batteriets celler.

  2. Hvis nødvendig, tilsett destillert vann eller vann uten mineraler i batteriets celle.

   Note: Hev kun elektrolyttnivået til bunnen av den delte ringen inni hver celle.

  3. Rengjør toppen av batteriet ved å vaske den regelmessig med en børste dyppet i ammoniakk eller en oppløsning med natriumbikarbonat.

  4. Skyll overflaten av batteriet med vann etter rengjøring.

   Important: Ikke ta av påfyllingslokkene mens du rengjør batteriet.

  Advarsel

  Feilkobling av batterikabler kan skade traktoren og kablene samt forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Koble alltid fra den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

  • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

  Hvis det er rust på polene, kobler du fra kablene, den negative (-) kabelen først, og skraper av klemmene og polene hver for seg. Koble kablene til igjen, den positive (+) kabelen først, og smør deretter vaselin på polene.

  Finne sikringene

  Sikringene i det elektriske systemet er plassert under setet (Figur 34).

  g195277

  Vedlikehold av drivsystem

  Kontrollere trykket i dekkene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontrollere trykket i dekkene.
 • Varier trykket i dekkene for alle tre hjulene avhengig av gressforholdene, fra et minimum på 0,83 bar til et maksimum på 1,10 bar.

  Kontrollere at hjulmutterne er strammet til

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Stram hjulenes hakemuttere med en momentnøkkel
 • Etter de 10 første timene
 • Stram hjulenes hakemuttere med en momentnøkkel
 • Hver 200. driftstime
 • Stram hjulenes hakemuttere med en momentnøkkel
 • Advarsel

  Hvis du ikke opprettholder korrekt tilstramming av hjulmutterene, kan det føre til personskader.

  Stram hjulmutrene til angitt moment ved spesifiserte intervaller.

  Angitt tiltrekkingsmoment for hjulmutter: 95–122 Nm

  Note: For å sikre jevn fordeling strammer du hjulmutterne i et X-mønster.

  Justere frigiret

  Hvis maskinen beveger seg når trekkpedalen står i NEUTRAL (FRI), må den nøytrale returmekanismen justeres.

  1. Påse at omløpsventilen er lukket.

  2. Løft maskinen og støtt den ved rammen, slik at ett av forhjulene ikke lenger er i kontakt med bakken.

   Note: Hvis maskinen er utstyrt med trehjulsdriftssett, skal du også heve og låse bakhjulet.

  3. Start motoren, sett gassen til SAKTE-stilling og kontroller at det fremre hjulet som er over gulvet, ikke roterer.

  4. Hvis hjulet roterer, må du slå av motoren og gjøre følgende:

   1. Løsne mutteren som fester eksenteren til toppen av hydrostaten (Figur 35).

    g014616
   2. Flytt styrespaken til NEUTRAL (FRI)-stilling og gassen til SAKTE-stilling. Start motoren.

   3. Stram eksenteren til den ikke beveger seg i noen retning. Når hjulet ikke lenger roterer, må du stramme mutteren som låser eksenteren og justeringen (Figur 35). Kontroller justeringen med gassen i SAKTE- og HURTIG-stillingen.

    Note: Ta kontakt med din autoriserte Toro-forhandler eller se servicehåndboken for ytterligere justering hvis hjulet fremdeles dreier seg når eksenteren er justert maksimalt.

  Justere transporthastigheten

  Maksimal transporthastighet

  Trekkpedalen leveres justert for maksimal transporthastighet, men du må kanskje justere den hvis pedalen når full slaglengde før den berører pedalstopperen, eller hvis du vil du vil redusere transporthastigheten.

  For å oppnå maksimal transporthastighet må du sette styrespaken i TRANSPORT-stilling og trykke inn trekkpedalen. Utfør følgende justeringsprosedyre hvis pedalen kommer i kontakt med stopperen (Figur 36) før du kjenner spenning i kabelen:

  g015494
  1. Sett styrespaken i TRANSPORT-stillingen og løsne på låsemutteren som fester pedalstopperen til gulvplaten (Figur 36).

  2. Stram pedalstopperen helt til den ikke lenger kommer i kontakt med pedalen.

  3. Fortsett å tråkke forsiktig på transportpedalen, og juster pedalstopperen slik at den kommer i kontakt med pedalstangen og stram mutterene.

   Important: Påse at kabelstrammingen ikke er overdreven, ellers vil du redusere kabelens levetid.

  Redusere transporthastigheten

  1. Trykk inn trekkpedalen, og løsne låsemutteren som fester pedalstopperen til gulvplaten.

  2. Løsne pedalstopperen til du oppnår ønsket transporthastighet.

  3. Stram låsemutteren som sikrer pedalstopperen.

  Justere klippehastigheten

  Klippehastighet er stilt inn på 6,1 km/t på fabrikken.

  Du kan justere hastigheten fremover fra 0 til 8 km/t.

  1. Løsne låsemutteren på vuggetappbolten (Figur 37).

  2. Løsne mutteren som fester låse- og klippebrakettene på pedalstangen.

   g014625
  3. Drei vuggetappbolten med klokken for å redusere klippehastigheten og mot klokken for å øke klippehastigheten.

  4. Stram låsemutteren på vuggetappbolten og mutteren på pedaltappen for å låse justeringen (Figur 37). Sjekk justeringen, og juster etter behov.

  Vedlikehold av bremser

  Kjøre inn bremsene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Kjøre inn bremsene.
 • Hold bremsene inne mens du kjører maskinen i klippehastighet helt til bremsene er varme, noe du kjenner på lukten. Det kan hende du må justere bremsene etter at du har kjørt dem inn. Se Justere bremsene.

  Justere bremsene

  Hvis bremsen ikke holder maskinen på plass ved parkering, kan du justere bremsene ved å bruke skilleveggen nær bremsetrommelen. Ta kontakt med ditt autoriserte forhandlerverksted eller se servicehåndboken for mer informasjon.

  Note: Kjør inn bremsene hvert år, se Kjøre inn bremsene.

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Sikkerhet for hydraulikksystem

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden. Innsprøytet væske må fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  Service i forbindelse med hydraulikkvæske

  Hvis væsken blir forurenset, få din autoriserte Toro-forhandler til å skylle systemet. Kontaminert væske får en melkeaktig eller sort farge sammenlignet med ren væske.

  Spesifisering av hydraulikkvæske

  Beholderen fylles på fabrikken med hydraulikkvæske av høy kvalitet. Kontroller nivået på hydraulikkvæsken før du starter maskinen for første gang, og deretter hver dag. Se Kontrollere nivået på den hydrauliske væsken.

  Anbefalt hydraulikkvæske: Toro PX Extended Life-hydraulikkvæske. Tilgjengelig i spann på 19 liter eller fat på 208 liter.

  Note: En maskin med den anbefalte erstatningsvæsken trenger ikke væske og filterskift så ofte.

  Alternative hydraulikkvæsker: Hvis Toro PX Extended Life-hydraulikkvæske ikke er tilgjengelig, kan du bruke kan andre konvensjonelle, petroleumsbaserte hydraulikkvæsker med spesifikasjonene som faller innenfor området for de følgende materialegenskaper og møter bransjestandarder. Syntetisk væske må ikke benyttes. Forhør deg med oljeforhandleren din for å finne et egnet produkt.

  Note: Toro er ikke ansvarlig for skader som skyldes bruk av uegnede alternativer. Bruk bare produkter fra anerkjente produsenter som står for sine anbefalinger.

  Hydraulikkvæske med høy viskositetsindeks og lavt flytpunkt mot slitasje, ISO VG 46

  Materielle egenskaper: 
   Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C 44 til 48
   Viskositetsindeks ASTM D2270140 eller høyere
   Flytepunkt, ASTM D97-37 °C to -45 °C
   Bransjespesifikasjoner:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 eller M-2952-S)

  Note: Mange hydraulikkvæsker er nesten fargeløse, noe som gjør det vanskelig å oppdage lekkasjer. Et rødt fargestoff for hydraulikkvæsken er tilgjengelig i flasker på 20 ml. Én flaske er nok til 15–22 liter med hydraulikkvæske. Bestill delenr. 44-2500 fra en autorisert Toro-forhandler.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable-hydraulikkvæske er den eneste syntetiske, nedbrytbare væsken som godkjennes av Toro. Denne oljen er kompatibel med elastomerne som benyttes i Toros hydraulikksystemer, og er egnet til en rekke temperaturforhold. Denne oljen er kompatibel med tradisjonelle mineraloljer, men for å oppnå maksimal biologisk nedbrytbarhet og ytelse, må hydraulikksystemet tømmes fullstendig for tradisjonell olje. Oljen er tilgjengelig i spann på 19 liter eller fat på 208 liter fra en autorisert Toro-forhandler.

  Kontrollere nivået på den hydrauliske væsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller nivået på den hydrauliske væsken.
 • Hydraulikkvæskebeholderen fylles på fabrikken med hydraulikkvæske av høy kvalitet. Før du bruker maskinen på daglig basis, må du kontrollere nivået på hydraulikkvæsken. Maskinen har en peilestav eller et hvitt plastvindu foran på hydraulikkvæskebeholderen (bak setet på venstre side) som brukes til å kontrollere hydraulikkvæskenivået. Det skal være væske helt opp til mellom linjene i vinduet eller merkene på peilestaven. Hvis ikke, fyll på med væske.

  Important: For å forhindre at systemet forurenses rengjør du oppå hydraulikkvæskebeholderne før du lager hull i dem. Pass på at påfyllingstuten og trakten er rene.

  1. Sett maskinen på en jevn flate.

   Note: Pass på at maskinen har kjølt seg ned, slik at væsken er kald.

  2. Sjekk hydraulikkoljenivået ved å finne peilestaven for hydraulikksystemet øverst på lekkasjedetektortanken (Figur 38).

   g275970
  3. Fjern peilestaven og tørk den med en ren klut, skru peilestaven tilbake inn i tanken.

  4. Fjern peilestaven, og kontroller væskenivået.

   • Hvis væskenivået er mellom merkene på peilestaven, er nivået tilstrekkelig.

   • Hvis væskenivået ikke er mellom merkene, må det fylles på mer væske.

  5. Hvis du trenger å fylle på mer hydraulikkvæske, fjerner du den hydrauliske pluggen fra hydraulikktanken og fyller forsiktig spesifisert hydraulikkvæske på tanken helt til oljenivået er mellom de to merkene på peilestaven.

   Note: Ikke bland ulike typer hydraulikkvæske.

  6. Sett lokket og peilestaven på plass.

   Note: Kontroller hydraulikkomponentene visuelt. Kontroller om det finnes lekkasjer, løse fester, manglende deler og feilførte ledninger. Foreta eventuelle reparasjoner.

  Skifte det hydrauliske filteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Skift hydraulikkfiltre hvis du ikke bruker anbefalt hydraulikkvæske eller har noen gang fylt beholderen med en alternativ væske.
 • Hver 1000. driftstime
 • Bytt det hydrauliske filteret hvis du bruker anbefalt hydraulikkvæske.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, slå av motoren, koble inn parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

  2. Fyll det nye filteret og smør pakningen med spesifisert hydraulikkvæske.

  3. Plasser et tappefat under hydraulikkfilteret på den høyre siden av motoren (Figur 39).

   g014619
  4. Rengjør området rundt filterhodets filtermonteringsområde.

   Note: Ha det nye filteret klart innen rekkevidde før du fjerner det gamle filteret.

  5. Fjern det gamle hydraulikkfilteret fra filterhodet og monter raskt det nye hydrauliske filteret (Figur 39) ved å skru det på for hånd til pakningen kommer i kontakt med filterhodet. Stram deretter filteret ytterligere en ¾ vridning.

  6. Tørk av alle deler av maskinen som hydraulikkvæske har dryppet på.

  7. Sjekk hydraulikkvæskenivået og tilsett spesifisert hydraulikkvæske etter behov. Se Kontrollere nivået på den hydrauliske væsken.

  Note: Avhend filteret og hydraulikkvæsken på forsvarlig vis.

  Skifte hydraulikkvæsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Skift hydraulikkvæske hvis du ikke bruker anbefalt hydraulikkvæske eller har noen gang fylt beholderen med en alternativ væske.
 • Hver 2000. driftstime
 • Skift hydraulikkvæske og filtre hvis du bruker anbefalt hydraulikkvæske.
 • Kapasitet på hydraulikktanken: 25,7 l

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, slå av motoren, koble inn parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

  2. På høyre side av maskinen, plasser et tappefat med en kapasitet på 26,5 l eller mer under hydraulikkfilteret (

  3. Rengjør området rundt filterhodets filtermonteringsområde.

  4. Fjern hydraulikkfilteret fra filterhodet og la hydraulikkvæsken renne helt ut.

  5. Monter det nye oljefilteret i henhold til trinnene 2 til 6 av Skifte det hydrauliske filteret.

  6. Fyll hydraulikkbeholderen med spesifisert hydraulikkvæske. Se Spesifisering av hydraulikkvæske og Kontrollere nivået på den hydrauliske væsken.

  7. Start maskinen og kjør den på tomgang i tre til fem minutter for å sirkulere væsken og fjerne luft som eventuelt er fanget i systemet. Slå av motoren og kontroller væskenivået.

  Kontrollere hydraulikkledningene og -slangene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller hydraulikkledningene og -slangene.
 • Advarsel

  Hydraulikkvæske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake personskader.

  • Kontroller at alle hydraulikkvæskeslanger og -ledninger er i god stand, og at alle hydraulikkoblinger og -beslag er tette, før hydraulikksystemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulikkvæske under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden.

  Undersøk hydraulikkledninger og -slanger daglig for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse. Foreta alle nødvendige reparasjoner før bruk.

  Kontrollere lekkasjesystemet

  Lekkasjesystemet er laget for å gjøre det enklere å oppdage lekkasjer i hydraulikkvæskesystemet. Flytebryteren stenges hvis væskenivået i hovedhydraulikkbeholderen synker med 118–177 ml. Etter en forsinkelse på ett sekund, slår alarmen seg på og varsler føreren (Figur 42). Utvidelse av væsken som et resultat av at maskinen varmes opp under bruk, forårsaker at væsken transporteres til reservehydraulikkbeholderen. Væsken flyter tilbake til hovedtanken når tenningsbryteren slås av.

  g229108
  g229109
  g229110

  Kontrollere at systemet fungerer som det skal

  1. Flytt lekkasjebryteren bakover og hold den der mens tenningsbryteren står i På-stillingen. Etter tidsforsinkelsen på ett sekund, skal alarmen gå.

  2. Slipp lekkasjebryteren.

  Kontrollere at lekkasjesystemet fungerer som det skal

  1. Sett tenningsbryteren i På-stillingen. Ikke start motoren.

  2. Fjern lokket på hydraulikktanken fra tankåpningen.

  3. Sett en ren stang eller skrutrekker inn i tankåpningen, og trykk flytebryteren forsiktig ned (Figur 43): Alarmen skal gå etter ett sekund.

   g229112
  4. Slipp flytebryteren: Alarmen slutter.

  5. Monter hydraulikktanklokket.

  6. Sett tenningsbryteren i AV-stillingen.

  Bruke lekkasjedetektoren

  Lekkasjealarmen kan gå av følgende grunner:

  • En lekkasje på 118–177 ml har oppstått.

  • Væskenivået i hovedbeholderen er redusert med 118–177 ml fordi væsken har trukket seg sammen under nedkjøling.

  Hvis alarmen går, slå av maskinen så fort som mulig og kontroller den for lekkasjer. Kjør av greenen først hvis alarmen går mens du klipper greenen. Angi kilden til lekkasjen og reparer den før du fortsetter driften.

  Hvis du ikke finner noen lekkasje og du mistenker at det er en falsk alarm, må du flytte bryteren til AV-stillingen og la maskinen stå i ro i 1–2 minutter slik at væskenivået får stabilisert seg. Deretter kan du starte opp maskinen igjen, og prøve den på et område uten følsomt underlag for å få bekreftet at det ikke er noen lekkasje.

  Falske alarmer, som et resultat av væskesammentrekning, kan forårsakes av at maskinen går på tomgang etter normal drift. Det kan også oppstå falsk alarm hvis maskinen brukes med lett belastning etter å ha blitt kjørt med tung belastning over lengre tid. Slå maskinen av i stedet for å la den gå på tomgang over lengre tid for å unngå at det oppstår falske alarmer.

  Vedlikehold av klippeenheten

  Knivsikkerhet

  En slitt eller skadet kniv eller motstål kan brekke, og deler kan slynges ut mot deg eller andre og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke.

  • Inspiser knivene og motstålet regelmessig med tanke på stor slitasje eller skade.

  • Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Bruk hansker, og vær forsiktig når du utfører service på dem. Kniver og motstål skal kun skiftes ut eller slipes. Du må aldri rette dem ut eller sveise dem.

  • Vær forsiktig med maskiner med flere klippeenheter, da rotering av én klippeenhet kan få spolene i de andre klippeenhetene til å rotere.

  Montering og fjerning av klippeenhetene

  Forsiktig

  Klippeenhetens kniver er skarpe og kan kutte hendene dine.

  Bruk tykke lærhansker eller kuttebestandige hansker når du håndterer klippeenhetene.

  Note: Når du sliper, stiller inn klippehøyde eller utfører annet vedlikehold på klippeenhetene, må du oppbevare klippeenhetenes spolemotorer på lagringsplassen på fremsiden av hjulopphengsarmene for å forhindre at de skades.

  Important: Ikke hev hjulopphenget til transportstilling når spolemotorene er i holderne på maskinens ramme. Dette kan føre til skade på motorer eller slanger.

  Important: Når du trenger å velte klippeenheten, støtt opp bakdelen for å sikre at mutterne på motstålets justeringsskruer ikke hviler på arbeidsoverflaten (Figur 44).

  g014596

  Montere klippeenhetene

  1. Løft opp fothvileren og drei den åpen, slik at man kan komme til midtstillingen til klippeenheten (Figur 45).

   Forsiktig

   Fothvileren kan klemme fingre dersom den faller ned i lukket stilling.

   Hold fingrene vekk fra området til fothvileren mens den er i åpen stilling.

   g014602
  2. Sett klippeenheten under hjulopphengsarmen i midten.

  3. Åpne låsene på hjulopphengsarmbøylen slik at de peker opp (dvs. at de er åpne) (Figur 46), og trykk hjulopphengsarmen ned så bøylen ligger over klippeenhetens bøyle (Figur 47).

   g014609
   g014611
  4. Skyv låsene ned og rundt klippeenhetsbøylen og lås dem slik at de sitter på plass (Figur 46).

   Note: Du hører og føler et "klikk" når låsene låses på plass.

  5. Dekk kileakselen i klippeenhetsmotoren med rent smørefett (Figur 48).

  6. Sett motoren inn på klippeenhetens venstre side (fra brukerens synspunkt), og dra motorholdebøylen på klippeenheten mot motoren til du hører et "klikk" på begge sider (Figur 48).

   g014690
  7. Monter en gresskurv på kurvkrokene på hjulopphengsarmen.

  8. Gjør det samme på de andre klippeenhetene.

  Fjerne klippeenhetene

  1. Parker maskinen på en ren og jevn flate, senk klippeenhetene ned på bakken til hjulopphengets hydraulikk er fullstendig utstrakt, sett på parkeringsbremsen, stopp motoren og ta ut nøkkelen.

  2. Skyv motorholdebøylen ut av sporene på motoren mot klippeenheten, og fjern motoren.

   g014605
  3. Flytt motoren til lagringsplassen foran på hjulopphengsarmen (Figur 50).

   g014608

   Note: Når du sliper, stiller inn klippehøyde eller utfører annet vedlikehold på klippeenhetene, må du oppbevare klippeenhetenes spolemotorer på lagringsplassen på fremsiden av hjulopphengsarmene for å forhindre at de skades.

   Important: Ikke hev hjulopphenget til transportstilling når spolemotorene er i holderne på maskinens ramme. Dette kan føre til skade på motorer eller slanger. Fest klippeenhetene til hjulopphengsarmene med kabelfester hvis du må flytte trekkenheten uten å ha installert klippeenhetene først.

  4. Åpne låsene på hjulopphengsarmbøylen til klippeenheten du skal fjerne (Figur 46).

  5. Koble låsene fra klippeenhetsbøylen.

  6. Rull klippeenheten ut fra under hjulopphengsarmen.

  7. Gjenta trinn2 til og med 6 for de andre klippeenhetene etter behov.

  Kontrollere berøringen mellom spolen og motstålet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller kontakten mellom spole og motstål.
 • Kontroller berøringen mellom spolen og motstålet hver dag før du bruker maskinen, uavhengig av om klippekvaliteten har vært tilfredsstillende tidligere. Det må være lett kontakt over hele lengden av spolen og motstålet. Se klippeenhetens brukerhåndbok.

  Slipe spolene

  Advarsel

  Kontakt med spolene eller andre bevegelige deler kan føre til personskader.

  • Hold fingre, hender og klær borte fra spolene eller andre bevegelige deler.

  • Forsøk aldri å dreie spolene for hånd eller med føttene mens motoren er i gang.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, senk klippeenhetene, slå av motoren, ta ut nøkkelen, og aktiver på parkeringsbremsen.

  2. Fjern plastdekselet på venstre side av setet.

  3. Foreta innledende spole til motstål-justeringer som er korrekte for sliping på alle klippeenhetene som skal slipes. Se klippeenhetens brukerhåndbok.

   Fare

   Endring av motorhastigheten mens du sliper kan føre til at spolene stopper.

   • Endre aldri motorhastigheten mens du sliper.

   • Slip bare på lav tomgangshastighet.

  4. Start maskinen, og la den gå på tomgang.

  5. Drei slipespaken til R (REVERS)-stillingen (Figur 51).

   g014620
  6. Drei spolehastighetskontrollen til innstilling 1 (Figur 52).

   g014623
  7. Med styrespaken i NEUTRAL (FRI)-stilling, flytt kontrollen for heving/senking av klippeenheten fremover for å starte slipeoperasjonen på angitte spoler.

  8. Bruk en børste med langt håndtak, og tilsett slipekjemikalier. Bruk aldri en børste med kort skaft.

  9. Hvis spolene stopper eller blir uberegnelige ved sliping, velg en høyere spolehastighetsinnstilling til hastigheten stabiliseres, returner deretter spolehastigheten til innstilling 1 eller den hastigheten som du ønsker.

  10. Hvis du vil foreta en justering til klippeenhetene under sliping, slår du av spolene ved å flytte kontrollen for senking/heving av klippeenhetene bakover, og deretter slå av motoren. Etter at justeringene er fullført, gjenta trinnene 4 til og med 8.

  11. Gjenta prosedyren for alle klippeenheter som du vil skal slipes.

  12. Still slipespakene tilbake til F (FOROVER)-stillingen, sett på dekselet og vask av all slipemassen fra klippeenhetene når du er ferdig. Juster klippeenhetens spole til motstål etter behov. Flytt hastighetskontrollen for klippeenhetens spoler til ønsket klippestilling.

   Important: Hvis slipespaken ikke dreies tilbake til F (FOROVER)-stillingen etter sliping, kommer ikke klippeenhetene til å heves riktig eller til å fungere riktig.

  Stille inn spolehastigheten

  For å oppnå konsekvent høy kvalitet og et jevnt sluttresultat må du stille inn spolehastighetskontrollen riktig (plassert på fordelerblokken under dekslet til venstre for setet). Juster spolehastighetskontrollen på følgende måte:

  1. Velg klippehøyden for klippeenhetene.

  2. Velg ønsket bakkehastighet som er best egnet til forholdene.

  3. Bruk følgende tabell for å fastslå innstillingen for spolehastighet for dine klippeenheter med 5, 8, 11 eller 14 kniver. Se Spolehastighetstabell.

  4. Juster spolehastigheten ved å vri knotten (Figur 52) til indikatorpilene er i linje med tallet du fastslo i trinn 3.

   Note: Du kan øke eller redusere spolehastigheten i respons på gressforhold.

  Spolehastighetstabell

  Spolehastighetstabell

  GraphicKlippehøyde

  GraphicKlippeenhet med 5 kniver

  GraphicKlippeenhet med åtte kniver

  GraphicKlippeenhet med 11 kniver

  GraphicKlippeenhet med 14 kniver

   

  Bakkehastighet

   

  6,1 km/t

  8,0 km/t

  6,1 km/t

  8,0 km/t

  6,1 km/t

  8,0 km/t

  6,1 km/t

   

  Spolehastighetsinnstilling

  1,6 mm

  *N/R

  *N/R

  9

  *N/R

  9

  *N/R

  9

  2,4 mm

  *N/R

  *N/R

  9

  *N/R

  9

  *N/R

  9

  3,2 mm

  *N/R

  *N/R

  9

  *N/R

  9

  *N/R

  *N/R

  4,0 mm

  *N/R

  *N/R

  9

  *N/R

  9

  *N/R

  *N/R

  4,8 mm

  *N/R

  *N/R

  9

  *N/R

  7

  *N/R

  *N/R

  5,5 mm

  *N/R

  *N/R

  9

  *N/R

  6

  *N/R

  *N/R

  6,4 mm

  7

  *N/R

  6

  7

  5

  7

  *N/R

  7,9 mm

  6

  *N/R

  5

  6

  4

  6

  *N/R

  9,5 mm

  6

  4

  4

  5

  4

  5

  *N/R

  11,1 mm

  6

  6

  4

  5

  3

  4

  *N/R

  12,7 mm

  5

  6

  3

  4

  *N/R

  *N/R

  *N/R

  15,9 mm

  4

  5

  3

  3

  *N/R

  *N/R

  *N/R

  19,0 mm

  3

  4

  3

  3

  *N/R

  *N/R

  *N/R

  22,2 mm

  3

  4

  *N/R

  3

  *N/R

  *N/R

  *N/R

  25,4 mm

  3

  3

  *N/R

  *N/R

  *N/R

  *N/R

  *N/R

  *N/R: Ikke anbefalt

  Diagnostikksystem

  Diagnostisering av serviceindikatoren

  Indikatoren tennes ved maskinfeil. Når lampen er på kan du benytte datamaskinens koder til å undersøke problemet ved å gå inn i diagnostikkmodus. I diagnostikkmodus blinker serviceindikatoren et gitt antall ganger for å gi deg eller din autoriserte Toro-forhandler feilkoden som kan identifisere problemet.

  Note: Du kan ikke starte motoren i diagnostikkmodus.

  Gå inn i diagnostikkmodus

  1. Stopp maskinen, aktiver parkeringsbremsen og vri tenningsnøkkelen til AV-stilling.

  2. Flytt styrespaken til TRANSPORT-stilling.

  3. Sjekk at slipespaken er i F (FOROVER)-stillingen.

  4. Forlat førersetet.

  5. Hold kontrollen for heving/senking av klippeenheten i HEVET-stilling.

  6. Vri tenningsbryteren til KJøR-stillingen.

  7. Tell kodene mens de blinker (du kan frigjøre kontrollen for heving/senking av klippeenheten når blinkingen begynner).

  Vri nøkkelen til AV-stilling for å gå ut av diagnostikkmodus når du er ferdig.

  Fastslå feilkode

  Systemet vil vise de tre siste feilene som oppsto i de siste 40 timer. Dette gjøres med en serie av blinkende lys som følger:

  • Hvis det ikke er noen feil, vil lyset blinke jevnt med middels hastighet uten pause (1 Hz).

  • Hvis det finnes feil, vil det først blinke i tierplassen, fulgt av en pause, og deretter blinke i enerplassen. I følgende eksempler er # ett blink. Eksempler:

   • Blinkerekkefølgen for kode 15 er #_#####

   • Blinkerekkefølgen for kode 42 er ####_##

   • Blinkerekkefølgen for kode 123 er ############_###

  • Ved flere enn én maskinfeil vil tierplassen til neste feil starte etter en pause etter enerplassen til første feil.

   Note: Systemet lagrer kun de tre siste feilkodene.

  Ta kontakt med din autoriserte Toro-forhandler eller se servicehåndboken for en liste over feilkodene.

  Lagring

  Hvis du vil oppbevare maskinen over en lengre tidsperiode, må du utføre følgende trinn:

  Lagringssikkerhet

  • Slå av maskinen, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt) og vent til alle bevegelige deler har stoppet før du forlater førerstillingen. La maskinen kjøle seg ned før justering, vedlikehold, rengjøring eller oppbevaring.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  Gjøre maskinen klar til oppbevaring

  1. Slå alltid av maskinen, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt med dette), vent til alle bevegelige deler har stoppet, og la maskinen kjøle seg ned før du justerer, rengjør, oppbevarer eller reparerer den.

  2. Fjern oppsamlet smuss og gamle gressrester. Slip spolene og motstålene. Se i brukerhåndboken for klippeenheten hvis det er nødvendig. Smør motstålet og spoleknivene med antirustmiddel. Smør alle smørepunkter.

  3. Hev og støtt maskinen for å fjerne vekten fra dekkene.

  4. Skifte hydraulikkvæske og -filter. Undersøk hydrauliske ledninger og koblinger, og erstatt skadde eller slitte deler etter behov. Se Skifte det hydrauliske filteret, Skifte hydraulikkvæsken, og Kontrollere hydraulikkledningene og -slangene.

  5. Tøm drivstofftanken for drivstoff. Kjør motoren til den stanser. Bytt ut drivstoffilteret. Se Skifte drivstoffilteret.

  6. Drener olje fra veivhuset mens motoren fortsatt er varm. Fyll på med fersk olje. Se Skifte motorolje og filter.

  7. Fjern tennpluggene, hell 30 ml med SAE 30-olje i sylinderne og vri tenningsnøkkelen sakte for å fordele oljen. Skift tennpluggene. Se Skifte tennpluggene.

  8. Fjern smuss og gressrester fra sylinderen, sylindertoppribbene og viftehuset.

  9. Fjern batteriet, og lad det helt opp. Se Vedlikeholde batteriet. Lagre det enten på en hylle eller på maskinen. La kablene være frakoblet hvis batteriet lagres på maskinen. Lagre batteriet på et kjølig sted for å hindre at batteriladningen forringes raskt.

  10. Oppbevar maskinen på et varmt og tørt sted hvis mulig.