Introduktion

Maskinen är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Maskinens huvudsakliga funktion är att ta bort skräp från stora gräsområden. Den rörliga dragstången gör det möjligt att flytta den åt sidan under uppsamlingen. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerplåten (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annan produktinformation.

g247966

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information värd att notera.

Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i den separata produktspecifika överensstämmelseförklaringen.

Elektromagnetisk kompatibilitet
Hushåll: Den här enheten uppfyller kraven i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Följande två villkor ställs för driften: (1) Den här enheten får inte orsaka störningar och (2) enheten måste tåla alla eventuella störningar som den kan utsättas för, inklusive störningar som kan orsaka oavsiktlig användning.
Den här utrustningen alstrar och använder radiofrekvensenergi. Om utrustningen inte installeras och används på rätt sätt, helt i enlighet med tillverkarens anvisningar, kan den störa radio- och tv-mottagning. Utrustningen har typtestats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för en dataenhet av FCC-klass B, i enlighet med specifikationerna i underavdelning J i del 15 av FCC-reglerna, enligt ovan. Det ges dock ingen garanti för att någon viss installation inte kommer att medföra störningar. Du kan prova om den här utrustningen stör radio- eller tv-mottagningen genom att starta och stänga av utrustningen. Om den orsakar störningar kan du försöka att avhjälpa problemet genom att vidta någon eller några av följande åtgärder:Rikta om mottagningsantennen, flytta fjärrkontrollsmottagaren i förhållande till radio-/tv-antennen eller anslut styrenheten till ett annat eluttag så att styrenheten och radion/tv-apparaten hamnar i olika grenkretsar.Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker om du behöver mer hjälp.Även följande broschyr från amerikanska Federal Communications Commission kan vara användbar: ”How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems” (information om att identifiera och lösa problem med radio-/tv-störningar). Du kan beställa broschyren från U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, USA. Artikelnr: 004-000-00345-4.
FCC ID: W7OMRF24J40MDME-basenhet, OA3MRF24J40MA-handenhet
IC: 7693A-24J40MDME-basenhet, 7693A-24J40MA-handenhet
Följande två villkor ställs vid drift: (1) Den här enheten får inte orsaka störningar och (2) enheten måste tåla alla eventuella störningar som den kan utsättas för, inklusive störningar som kan orsaka oavsiktlig användning av enheten.
Intyg om elektromagnetisk kompatibilitet – Japan
Handkontroll:Graphic
RF2CAN:Graphic
Intyg om elektromagnetisk kompatibilitet – Mexiko
Handkontroll:Graphic
RF2CAN:Graphic
Intyg om elektromagnetisk kompatibilitet – Sydkorea(dekal medföljer i separat sats)
Handkontroll:Graphic
RF2CAN:Graphic
Intyg om elektromagnetisk kompatibilitet – Singapore
Handhållen:TWM240007_IDA_N4022-15
RF2CAN:TWM-240005_IDA_N4024–15
Intyg om elektromagnetisk kompatibilitet – Marocko
AGREE PAR L’ANRT MAROC
  
Numero d’agrement: MR 14093 ANRT 2017
Delivre d’agrement:29/05/2017

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Allmän säkerhet

Den här produkten kan orsaka personskador. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

 • Läs och förstå innehållet i både den här bruksanvisningen och bogserfordonets bruksanvisning innan du använder maskinen. Se till att alla som använder den här produkten förstår varningarna och vet hur maskinen och bogserfordonet ska användas.

 • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Ägna dig inte åt aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga komponenter.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll kringstående på avstånd från maskinen när den är i rörelse.

 • Håll barn på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn köra maskinen.

 • Stoppa maskinen, stäng av motorn, koppla in bogserfordonets parkeringsbroms, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du tankar, rensar eller utför underhåll på maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen Graphic. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador och innebära livsfara.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal93-9899
decal58-6520
decal108-0868
decal108-0870
decal108-0872
decal108-0863
decal108-0873
decal108-0865
decal108-0866
decal110-7999
decal131-6766
decal93-9852
decal108-0861
decal108-0862
decal133-8061

Montering

Granska maskinkraven

 • Maskinen kan dras av de flesta arbetstraktorer som är utrustade med hydraulsystem som ger 26,5 till 30 liter per minut vid 0,1379 bar och har svävardäck för användning på golfgreener. Se till att traktorn har fullgoda bromsar och dragkapacitet för släp som väger 1 587 kg. Mer anvisningar och säkerhetsåtgärder för bogsering finns i dragfordonets bruksanvisning.

 • För Workman-fordon krävs hydraulsatser med högt flöde. Workman-fordon med serienummer lägre än 900000001 måste ha en dragstång för tung drift (modell 44212 eller 44213).

  Note: Den fyrhjulsdrivna Workman-modellen lämpar sig bäst för användning på greener i bergiga eller sluttande områden.

  Important: På äldre Workman-fordonsmodeller ska du inte försöka att dra maskinen med standarddragkroken om maskinen är fullastad. Standarddragkroken klarar bara 680 kg och kan böja eller skada korsrörets axelbalk eller de bakre fjäderhängslena. Använd alltid dragstångssatsen för Workman-fordon för tung drift (modell 44212) eller krokram- och dragstångssatsen för Workman-fordon för tung drift (modell 44213).

  Important: Försök inte att dra en fullastad maskin med ett mindre arbetsfordon eller ett litet terrängfordon. De här maskinerna har oftast varken tillräcklig bromskraft och fjädring eller tillräckligt stark ram för att kunna hantera maskinens vikt.

 • Bromsat släp rekommenderas när maskinen används i sluttande områden. När maskinen är fullastad kan den väga upp till 1 588 kg (maximal bruttovikt). Det är en högre vikt än vad som rekommenderas vid bogsering och bromsning av de flesta arbetsfordon. En bromssats för släp finns tillgänglig för direktmontering på Workman-fordonet.

  Note: Släpets bromssats kan anpassas till andra fordon med en bromsljusströmkälla på 12 V.

Ta bort dragstången och hydraulcylindern från transportläget

Note: Två personer krävs för att demontera dragkroksenheten.

 1. Sätt klossar för maskinens hjul.

 2. Ta bort de sprintar, skruvar och muttrar som fäster hydraulcylindern och slangarna på dragstången under transporten. Skär även av kabelbanden. Sänk försiktigt ned cylindern och slangarna från dragstången. Spara sprintarna och fästelementen så att du kan använda dem igen.

 3. Ta bort hårnålssprinten och hakbulten som fäster dragstången på det övre transportfästet. Dragstången är mycket tung. Var försiktig när du tar bort den från transportfästena.

 4. Sväng vid den nedre transportpinnen och fäll ned dragstången.

 5. Ta bort de sprintar, skruvar och muttrar som fäster dragstången på det lägre transportfästet.

  Note: Maskinen rör sig uppåt vid den nedre transportfästets pinne.

 6. Ta bort de fästelement som fäster transportfästena vid maskinen. Demontera transportfästena och kasta dem.

Montera dragstången

Delar som behövs till detta steg:

Dragstång1
Hakbult1
Skruv (⅜ x 1¼ tum)1
Mutter (⅜ tum–16)1
Stor bricka1
Stor mutter1

Note: Det krävs två personer för den här proceduren.

 1. För in den bakre änden av dragstången mellan fästplattorna på maskinen och passa in den efter monteringshålen (Figur 3).

  Note: Placera slangstyrningarna ovanpå dragstången.

 2. Fäst dragstången vid fästplattorna med en hakbult (Figur 3).

 3. Fäst hakbultens övre del i fästplattan med en skruv (3/8 x 1 1/4 tum) och en låsmutter (3/8 tum) enligt Figur 3.

 4. Fäst den nedre delen av hakbulten med en stor bricka och en stor mutter (Figur 3).

  g011255
 5. Lossa kontramuttrarna som fäster avståndsbrytaren på ramen och sänk brytaren tills den är 2,6 till 4,0 mm från avkänningsskivan på dragstången (Figur 4). Dra åt kontramuttrarna för att säkra justeringen.

  g011587

Montera hydraulcylindern

Delar som behövs till detta steg:

Bakre ledfäste 1
Skruv (½ x 2 tum)4
Planbricka (0.531 x 0.063 tum)8
Låsmutter (½ tum)4
Skruv (⅜ x 1¼ tum)2
Tapp 2
Flänsmutter (⅜ tum)2
 1. Montera det bakre ledfästet på maskinramen med fyra skruvar (½ x 2 tum), åtta planbrickor (0,531 x 0,063) och fyra låsmuttrar (½ tum). Placera komponenterna i enlighet med Figur 5.

  g011261
 2. Fäst hydraulcylinderns ändar på ett ledfäste med sprintar, en skruv (⅜ x 1¼ tum) och en flänsmutter (⅜ tum)Figur 6.

  Note: Kontrollera att stångänden (den drivande änden) på cylindern är fäst vid det främre ledfästet.

  g011260

Installera strömkablaget

Delar som behövs till detta steg:

Strömkablage1
Kabelband2
Säkring1
 1. Koppla loss batteriet från fordonet.

 2. Fäst strömkablagets ringkopplingsände på markbulten vid fordonets säkringsblock.

 3. Anslut kablaget till den röda kabeln på säkringsblockets baksida.

  Note: Om Workman-fordonet inte har en öppen säkringsplats ska du skaffa och montera ett extra Toro-säkringsblock (artikelnr 92-2641).

 4. Sätt i säkringen på 20 A i skåran i säkringsblocket (Figur 7).

  g248241
 5. Dra kablaget längs huvudfordonets kablage till fordonets bakre del (Figur 8).

  g010992
 6. Fäst kablaget vid fordonet på flera platser med kabelband. Håll kablaget på avstånd från alla heta eller rörliga delar.

  Note: Kablaget är utrustat med en anslutning för det extra bromskitet.

 7. Anslut fordonets batteri, se fordonets instruktionsbok.

Ansluta maskinen till dragfordonet

Delar som behövs till detta steg:

Hakbult 1
Hårnålssprint 1

För att uppsamlingen av skräp ska fungera ordentligt måste du se till att maskinens ram är parallell med marken.

 1. Ställ maskinen på ett plant och jämnt underlag.

 2. Backa upp dragfordonet mot maskinen.

 3. Ta bort fjädersprinten, vrid ned domkraften och montera fjädersprinten (Figur 9).

  g011257
 4. Hissa upp dragstången så att den är parallell med marken.

 5. Justera maskinens dragkroksklyka till samma nivå som dragfordonets dragkrok på följande vis:

  • Ta bort de bultar och låsmuttrar som håller fast dragkroksklykan (Figur 10) på dragstången.

   g011256
  • Höj eller sänk dragkroksklykan så att den är ungefär i jämnhöjd med dragfordonets dragkrok.

  • Fäst klykan på dragkroken med de skruvar och låsmuttrar som du tog bort tidigare.

   Note: Se till att maskinen är parallell med marken.

 6. Koppla ihop maskinens dragkroksklyka och dragfordonets dragkrok med hakbulten och hårnålssprinten.

 7. Ta bort fjädersprinten, vrid upp domkraften till förvaringsläget och montera fjädersprinten.

Dra och fästa hydraulslangarna och kablaget

Delar som behövs till detta steg:

Kabelband8
 1. Dra hydraulslangarna och kablaget genom slanguppstyrningen till den främre delen av dragstången (Figur 11).

  g010996
 2. Fäst hydraulslangarna och kablaget enligt Figur 12 och Figur 13.

  g010997
  g011048

Ansluta hydraulslangarna

Anslut hydraulslangarna från maskinen till snabbkopplingarna på dragfordonet (Figur 14).

g030511

Important: Se till att borsten roterar i rätt riktning. (Borsten ska rotera medurs när den betraktas från den sida där motorn sitter). Om borsten roterar moturs byter du plats på hydraulslangarna.

Note: Märk högtrycksslangen med ett kabelband eller liknande för att markera den korrekta slanginstallationen (Figur 15).

g011010

Ansluta kablaget

Anslut maskinens kablage till dragfordonets strömkablage (Figur 14).

Note: Se till att kablaget inte kan klämmas i dragkroken och att det inte ligger ovanpå eller runt hakbulten.

Montera strängläggningsbladen

Delar som behövs till detta steg:

Bladmonteringsenhet1
Bult (7/16 x 3¼ tum)2
Liten bricka (½ tum)4
Stor bricka1
Distansbricka1
Låsmutter (7/16 tum)2
Kedja1
Skruv (⅜ x 1 ¼ tum)1
Flänsmutter (⅜ tum)1
Snäppbygel1
 1. Fäst bladmonteringssatsen på maskinramens vänstra ände med en skruv (7/16 x 3 ¼ tum), två små brickor, en stor bricka och en låsmutter (7/16 tum).

  Note: Placera komponenterna enligt Figur 16.

 2. Fäst strängläggningsbladet på monteringsanordningen med en skruv (7/16 x 3 ¼ tum), två planbrickor, en distansbricka och en låsmutter (7/16 tum). Montera komponenterna enligt Figur 16.

  Note: Vänd bladets längre ände bort från maskinen.

 3. Fäst kedjan på bladmonteringssatsen med en skruv (⅜ x 1 ¼ tum) och en flänsmutter (⅜ tum) (Figur 16).

 4. Fäst kedjans andra ände vid öppningen i ramen med hjälp av snäppbygeln (Figur 16).

  Note: När kedjan har fästs ska den ha ett visst slack.

 5. Smörj nippeln på bladmonteringssatsen och på strängläggningsbladnavet med litiumfett nr 2.

  Note: När strängläggningsfunktionen inte behövs ska kedjan kopplas bort från snäppbygeln, strängläggningsenheten vridas uppåt och kedjan fästas i det upphöjda läget.

  g030462

Sätta ihop handkontrollen

Delar som behövs till detta steg:

Handkontroll1
Batteri (AAA)4
Små skruvar6
 1. Ta bort gummibanden som håller ihop handkontrollens halvor och ta bort det bakre locket.

 2. Sätt i nya batterier i facket och var noga med att placera polerna åt rätt håll (Figur 17).

  Note: Maskinen skadas inte om du sätter i batterierna på fel sätt, men den kommer inte att fungera. Det finns polaritetsmarkeringar i facket för varje terminal.

  g029817
 3. Se till att stålpackningen och gummitätningen sitter i kanalen i handkontrollen och sätt tillbaka det bakre locket (Figur 17).

 4. Fäst locket med sex skruvar (Figur 17) och dra åt dem till 1,5–1,7 N·m.

  Note: Dra inte åt skruvarna för hårt.

Produktöversikt

Trågets tömningsknapp

Tryck på tömningsknappen (Figur 18) två gånger för att tömma tråget.

Important: Maskinen måste vara precis bakom dragfordonet och i transporthöjd innan du kan aktivera tömningssekvensen.

g030468

Uppsamlarens sänkningsknapp

Sänk tråget genom att trycka på uppsamlarens sänkningsknapp (Figur 18). Tråget kan sänkas i något av följande lägen:

 • Tömningstrågshöjd

 • Transporthöjd

 • Vändhöjd

  Note: När du sänker tråget från tömningsläget kan du stoppa det när som helst genom att släppa uppsamlarens sänkningsknapp.

  Note: När maskinen är i transport- eller vändningsläge kan du stoppa trågets sänkningsfunktion genom att trycka på uppsamlarens höjningsknapp.

Uppsamlarens höjningsknapp – standardläge

Tryck på uppsamlarens höjningsknapp för att höja upp maskinen i standardläge. Tråget stannar vid den fördefinierade höjden (Figur 18).

 • Transporthöjden (utgångsläget) är 33–38 cm.

 • Vändhöjden (förflyttningsläget) är 21–26 cm.

Uppsamlarens höjningsknapp – tillvalsläge

I det här läget kan du justera maskinen till valfri höjd, och den stannar vid de förinställda höjdinställningarna.

Note: Information om hur du växlar till tillvalsläget finns i Växla uppsamlarens uppåtläge.

Om du vill höja maskinen i tillvalsläge håller du in uppsamlarens höjningsknapp tills tråget når önskad höjd eller stannar vid den fördefinierade höjden (Figur 18).

 • Transporthöjden (utgångsläget) är 33,7–38,7 cm.

 • Vändhöjden (förflyttningsläget) är 21–26 cm.

Vänster förflyttningsknapp

Flytta maskinen till vänster genom att hålla in knappen för förflyttning vänster (Figur 18). När du släpper knappen avstannar rörelsen åt vänster.

Höger förflyttningsknapp

Flytta maskinen till höger genom att hålla in knappen för förflyttning höger (Figur 18). När du släpper knappen avstannar rörelsen åt höger.

Stoppknapp

Samtliga aktiva funktioner inaktiveras när du trycker på stoppknappen.

Note: Det föreligger en fördröjning på ca 3 sekunder.

Diagnoslampa

Diagnoslampan (Figur 19) finns på det främre skyddet och visar felkoder för maskinen. När du vrider nyckeln till läget KöR kommer diagnoslampan att lysa i fem sekunder, vara släckt i fem sekunder och därefter blinka tre gånger i sekunden tills du trycker på en knapp på handkontrollen. Om lampan lyser i fem sekunder och sedan börjar blinka tio gånger i sekunden (med eller utan en paus på fem sekunder) är det något fel på maskinen. Se Kontrollera felkoderna.

Note: Diagnoslampan tänds när en knapp trycks in på handkontrollen.

Note: Om du håller en knapp intryckt på handkontrollen när du startar maskinen kommer lampan inte att blinka tre gånger i sekunden efter att den har varit släckt i fem sekunder.

g030471

Note: Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Mått och vikter

Bredd221 cm
Höjd202 cm
Nödvändigt utrymme vid högtömning173 cm
Längd Sänkt tråg – 173 cm Höjt tråg – 229–249 cm
Vikt, tom680 kg
Fordonets bruttovikt1 588 kg

Radiospecifikationer

Frekvens2,4 GHz
Maximal uteffekt19,59 dBm

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller auktoriserad Toro-distributör, eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Säkerhet före användning

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala bestämmelser kan begränsa användarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur man använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverreglage och säkerhetsskyltar.

 • Lär dig att stanna maskinen och stänga av bogserfordonets motor snabbt.

 • Kontrollera att förarnärvaroreglage, säkerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan gå på.

 • När en Workman-maskin används som bogserfordon rekommenderar vi att en last på 227 kg läggs på fordonets flak vid körning i sluttningar.

 • Hör efter med bogserfordonsleverantören eller bogserfordonstillverkaren så att du säkert vet att traktorenheten är lämplig att använda tillsammans med ett tillbehör som har den här vikten.

 • Stäng av maskinen, stäng av motorn, ta ut nyckeln ur bogserfordonet och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du justerar maskinen på något sätt.

Använda maskinen

Maskinens huvudsakliga funktion är att samla upp skräp från stora gräsområden.

Maskinen styrs med handkontrollen. Läs mer om hur du använder reglageknapparna i Reglage.

Placera maskinen på följande höjder vid transport och svängning:

 • Transporthöjden (utgångsläget) är 33,7–38,7 cm.

 • Vändhöjden (flyttläget) är 21,6–26,7 cm.

Varning

Roterande delar kan orsaka allvarliga personskador.

 • Håll händer, fötter, hår och kläder borta från rörliga delar för att undvika skador.

 • Använd inte maskinen om några kåpor, höljen eller skydd har tagits bort.

Justera borsthöjden

Justera maskinen så att borstarna vidrör markytan något men inte tränger igenom gräsmattan.

De rekommenderade maskininställningarna finns i tabellen nedan.

FörhållandeVals-/borstjusteringFramklaffsjusteringAnteckningar
Greener/tee2–4 hack nedifrån6 till 13 mm från markenBorsten ska vidröra gräsmattan lätt
Fairway3–5 hack nedifrån13 till 25 mm från markenBorsten ska vidröra den översta tredjedelen på grässtråna.
Idrottsplats5–7 hack nedifrån25 till 76 mm från markenBorsten ska vidröra den översta tredjedelen på grässtråna.
Löv5–9 hack nedifrånTa bort frampanelenBorsten ska vidröra den översta tredjedelen på grässtråna.
Öppna spårBorstlängdDen mittersta borstaxelns höjd
Huvudfäste uppHuvudfäste ned
013,970 cm 15,240 cm
 14,288 cm15,558 cm
114,605 cm 15,875 cm
 14,923 cm16,193 cm
215,240 cm 16,500 cm
 15,558 cm16,828 cm
315,875 cm 17,145 cm
 16,193 cm17,463 cm
416,510 cm 17,780 cm
 16,828 cm18,098 cm
517,145 cm 18,415 cm
 17,463 cm18,733 cm
617,780 cm 19,050 cm
 18,098 cm19,368 cm
718,415 cm 19,685 cm
 18,733 cm20,003 cm
819,050 cm 20,320 cm
 19,368 cm20,638 cm
919,685 cm 20,955 cm
 20,003 cm21,273 cm
1020,320 cm 21,590 cm
 20,638 cm21,908 cm
1120,955 cm 22,225 cm
 21,273 cm22,543 cm
1221,590 cm 22,860 cm
 21,908 cm23,178 cm
1322,225 cm 23,495 cm
 22,543 cm23,813 cm

Se Figur 20 och Figur 21 för ytterligare information om rekommenderade maskininställningar.

g011012
 1. Flytta maskinen till ett plant underlag.

 2. Höj tråget och montera trågstödet. Se Använda trågstödet.

 3. Lossa låsmuttern på höjdjusteringssprinten (Figur 21) så att du kan dra ut den ungefär 13 mm.

  g011013
 4. Lossa på justeringsmuttrarna för valshöjden (Figur 21).

 5. Dra ut höjdjusteringssprinten och flytta upp eller ned den bakre valsen genom att dra justeringsplattan för valshöjden till önskad höjd (Figur 21).

 6. Dra åt låsmuttrarna för att säkra justeringen.

 7. Gör samma sak på borstens andra sida. Säkerställ att justeringarna är desamma.

Justera valsskrapan

Kontrollera och justera valsskrapan (Figur 21) så att det finns ett fritt utrymme på 2 mm mellan skrapan och valsen. Lossa justeringsmuttrarna för valsskrapan, ställ in valsen i önskat läge och dra åt muttrarna.

Justera framklaffshöjden

För att uppsamling ska kunna utföras på bästa möjliga sätt ska framklaffen (Figur 22) justeras så att det finns ett fritt utrymme på 6–13 mm mellan klaffens nedre kant och markytan.

Note: Du kan behöva höja framklaffen helt eller ta bort den när du plockar upp skräp av större storlek eller plockar upp skräp i högt gräs.

g011014
 1. Lossa på muttrarna som fäster metallremsan och framklaffen till borsthöljet (Figur 23).

  g011015
 2. Justera framklaffen till önskad funktionshöjd och dra åt muttrarna.

Kontrollera däcktrycket

Kontrollera däcktrycket dagligen för att se till att däcken har rätt tryck.

Korrekt däcklufttryck: 0,862 bar

Maximalt däcktryck: 1,24 bar

Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 200:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Varning

  Om hjulmuttrarna inte dras åt ordentligt kan hjulen lossna eller fungera felaktigt, vilket kan leda till personskador.

  Kontrollera att hjulmuttrarna är åtdragna med rätt vridmoment.

  Kontrollera hjulmuttrarna och dra åt dem till 95–122 N·m.

  g292670

  Aktivera styrenheten

  Styrenheten (Figur 25) aktiveras när maskinkablaget ansluts till bogserfordonets strömkablage.

  • På Workman-modeller med serienummer lägre än 899999999 är kablaget strömförande.

  • På Workman-modeller med serienummer 900000001 och högre vrider du nyckeln till det PåSLAGNA läget för att tillföra ström till kablaget.

   g030472

  Använda styrenhetens timeout-funktion

  Maskinen är utrustad med en timeout-funktion för styrenhetsmodulen. Timeout-funktionen aktiveras efter att fjärrsändaren varit inaktiv i 2,5 timmar i sträck.

  • I timeout-läget kontrollerar fjärrsändaren inga funktioner.

  • Aktivera styrenheten i timeout-läge:

   • På Workman-modeller med serienummer lägre än 899999999 kopplar du från och återansluter maskinkablaget till fordonets strömkablage.

   • På Workman-modeller med serienummer 900000001 och högre vrider du nyckeln till AVSTäNGT läge och tillbaka till PåSLAGET läge.

  • Undvik styrenhetstimeout under användning genom att använda fjärrsändaren för att flytta maskinen åtminstone en gång per 2,5 timme.

  Använda trågstödet

  När du arbetar under tråget när det är upphöjt måste du se till att trågstödet monteras på den utdragna lyftcylindern.

  1. Höj tråget tills lyftcylindern skjuter ut.

  2. Ta bort hårnålssprinten och sprinten som håller fast trågstödet vid förvaringsfästet på maskinens ram (Figur 26). Ta bort trågstödet.

   g011020
  3. Sätt fast trågstödet på cylinderstaven och se till att stödets ände vilar mot cylindertrumman och cylinderstångens ände (Figur 27).

   Note: Fäst trågstödet vid cylinderstången med hårnålssprinten och bulten.

   g011021
  4. Ta bort trågstödet från cylindern och sätt fast det i förvaringsfästet på maskinens ram när det inte används.

  5. Stå alltid bakom tråget när trågstödet monteras eller tas bort.

  Important: Försök inte sänka tråget medan trågstödet är monterat på cylindern.

  Under arbetets gång

  Säkerhet under användning

  • Ägaren/föraren kan förebygga och ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

  • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.

  • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Ägna dig inte åt aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

  • Kör inte maskinen om du är trött, sjuk eller påverkad av alkohol, läkemedel eller andra droger.

  • Låt aldrig passagerare åka på maskinen och håll kringstående personer och husdjur på avstånd från maskinen under drift.

  • Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.

  • Håll händer och fötter borta från rörliga delar.

  • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

  • Stanna maskinen, stäng av motorn, ta ut nyckeln, vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du undersöker maskinen efter att ha kört på ett föremål, eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

  • Se till att alltid ha korrekt däcktryck.

  • Se till att du följer alla bestämmelser innan transport av utrustning på allmän väg och motorvägar. Kontrollera att alla reflexer och strålkastare som krävs finns på plats samt att de är rena och kan ses av omkörande och mötande trafik.

  • Sänk farten på ojämna vägar och underlag.

  • Maskinen ska vara i transportläget (precis bakom bogserfordonet) innan tömning aktiveras.

  • Tömning av skräp kan orsaka allvarliga skador. Håll dig på avstånd från tråget när du backar eller tömmer maskinen.

  • I vissa ovanliga fall kan vått och sammanpressat gräsklipp alstra värme. Töm alltid tråget innan du ställer maskinen i förvaring.

  • Kringstående och husdjur kan skadas när trågets lucka höjs och sänks. Håll kringstående och husdjur borta från maskinen när du använder tråget.

  • Undvik risken för elektriska stötar genom att endast tömma tråget på platser där det inte finns några ledningar eller andra hinder ovanför.

  • Töm aldrig tråget i en backe. Töm alltid tråget på ett plant underlag.

  • Parkera maskinen på ett plant underlag, töm tråget, sänk tråget tills valsen vilar på marken och blockera hjulen innan du kopplar bort maskinen från bogserfordonet.

  Säkerhet i sluttningar

  • Gå igenom specifikationerna för bogserfordonet för att se till att du inte överskrider dess kapacitet i sluttningar.

  • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Du ansvarar för säker drift i sluttningar. Om du kör maskinen i en sluttning måste du vara extra försiktig.

  • Utvärdera förhållandena på platsen för att bedöma om sluttningen är säker för att köra maskinen i, bland annat genom att undersöka platsen. Använd alltid sunt förnuft och gott omdöme när du utför kontrollen.

  • Gå igenom instruktionerna för körning av maskinen i sluttningar nedan och beakta förhållandena för att fastställa om maskinen kan användas under de förhållanden som råder på den platsen och den dagen. Förändringar i terrängen kan leda till att maskinens manövrering i sluttningar förändras.

  • Undvik att starta, stänga av eller svänga med maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga ändringar i hastighet eller riktning. Sväng långsamt och successivt.

  • Använd inte maskinen under förhållanden där det råder tvekan om dragkraft, styrning eller stabilitet.

  • Avlägsna eller märk ut hinder såsom diken, hål, fåror, gupp, stenar och andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter.

  • Observera att om du kör maskinen på vått gräs, tvärs över sluttningar eller nedför en sluttning kan maskinen förlora dragkraft. Om drivhjulen tappar dragkraft kan detta leda till att maskinen slirar och att du förlorar kontrollen över bromsning och styrning.

  • Var mycket försiktig när du använder maskinen nära stup, diken, flodbäddar, farliga vattendrag eller andra faror. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden.

  Kontrollera säkerhetssystemet

  Var försiktig

  Säkerhetsbrytarna är där för att skydda dig. Säkerhetsbrytare som är frånkopplade eller som inte fungerar kan göra att det är farligt att använda maskinen och kan orsaka personskador.

  • Koppla inte ur säkerhetsbrytarna.

  • Brytarna ska kontrolleras dagligen för att säkerställa att säkerhetssystemet fungerar som det ska.

  • Om en brytare inte fungerar ska den bytas ut innan du använder maskinen.

  Säkerhetssystemet har följande funktioner:

  • Det förhindrar att borsten roterar när tråget är i det upphöjda läget.

  • Det förhindrar att tråget töms när maskinen har flyttats till höger eller vänster.

  • Ett larm ljuder när tråget töms. Flytta inte dragfordonet när tråget töms.

  Arbetstips

  • Innan uppsamlingsarbetet påbörjas bör du undersöka området för att avgöra i vilken riktning uppsamlingen bör utföras.

   Note: För att hålla en rak linje under uppsamlingsarbetet kan du ta sikte på ett föremål längre bort.

  • Försök alltid köra en lång, kontinuerlig sträcka som överlappas något när du kör tillbaka.

  • På gräsmattor plockar borsten upp hålpipningsmaterial, kvistar, gräsklipp, löv, barr, kottar och annat mindre skräp.

  • Maskinen vårdar också gräsmattan. Borsten kammar igenom och lyfter upp gräset så att det får en jämn yta när det klipps. Under uppsamlingen har den en lätt genomskärande effekt som bidrar till att vatten och insektsmedel lättare tränger igenom, vilket minskar behovet av förnyelse.

   Important: Gör inga skarpa svängar när du använder maskinen eftersom det kan skada gräsmattan.

  • När tråget är fullt samlar inte maskinen längre upp skräp på ett effektivt sätt, utan lämnar kvar eller kastar tillbaka material på marken.

  Tömma tråget

  Fara

  Om maskinen välter eller om någon får en elektrisk stöt kan det orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.

  • Töm aldrig tråget i en backe. Töm alltid tråget på plan mark.

  • Utför endast tömning på platser där det inte finns ledningar eller andra hinder ovanför.

  Important: Se till att maskinen är fäst vid dragfordonets dragkrok med hakbulten och sprintbulten under tömningsprocessen.

  Important: Se till att maskinen är precis bakom dragfordonet och i transporthöjd innan tömningssekvensen aktiveras.

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag och se till att transportläget är inställt innan tömning.

  2. Håll in trågets tömningsknapp i en sekund, släpp den en sekund och tryck in den igen (Figur 28).

   Note: Maskinen reagerar inte om du trycker för snabbt på tömningsknappen.

   g030468
   g030465

   Var försiktig

   Kringstående och husdjur kan skadas vid tömning av tråget.

   Håll kringstående och husdjur på avstånd från tråget vid tömning.

  Sänka tråget

  Sänk tråget genom att trycka på uppsamlarens sänkningsknapp.

  Note: Se till att tråget är nedsänkt innan du börjar dra maskinen.

  Använda maskinen i kallt väder

  Maskinens hydraulvätska måste komma upp till en temperatur på 82 °C för att det svävande maskinhuvudet ska fungera korrekt.

  Växla uppsamlarens uppåtläge

  Uppsamlarens uppåtknapp har två möjliga lägen: standard och tillval.

  I standardläget kan du höja maskinen till de förinställda höjdinställningarna. Anvisningar finns i Uppsamlarens höjningsknapp – standardläge.

  I tillvalsläget kan du justera maskinen till vilken höjd som helst, och den stannar vid de förinställda höjdinställningarna. Se Uppsamlarens höjningsknapp – tillvalsläge.

  1. Ta bort kåpan från styrenheten.

  2. Koppla loss de två kabelanslutningarna från anslutningstråden enligt Figur 30.

  3. Anslut de två kabelanslutningarna till anslutningstråden som är fastgjord på kablaget.

  4. Montera kåpan på styrenheten.

   g030597

   Note: Koppla in den ursprungliga anslutningstråden för att återgå till standardläge.

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  • Parkera bogserfordonet på ett jämnt underlag, koppla in bogserfordonets parkeringsbroms, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet.

  • Låt maskinen svalna innan du ställer undan maskinen i ett slutet utrymme.

  • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga beslag åtdragna.

  • Byt ut slitna och skadade dekaler, eller ersätt de som saknas.

  Inspektera och rengöra maskinen

  När uppsamlingsarbetet har avslutats bör maskinen rengöras noga. Lufttorka tråget. Efter rengöringen ska du kontrollera att maskinens mekaniska komponenter är oskadda. Utförande av rutinerna garanterar att maskinen fungerar tillfredsställande nästa gång uppsamlingsarbete utförs.

  Transportera maskinen

  • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen från en släpvagn eller lastbil.

  • Använd ramper i fullbredd för att lasta maskinen på en släpvagn eller lastbil.

  • Transportera aldrig maskinen när transportlarmet och lampan är aktiverade.

  • När maskinen transporteras ska fästpunkterna användas för att fästa maskinens främre del (Figur 31), och axeln (Figur 32) ska användas för att fästa maskinens bakre del vid släpet.

   Note: Maskinen kan skadas om den transporteras utan att fästpunkterna används.

   g011023
   g011024

  Underhåll

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 25:e timme
 • Rengör borstområdet.
 • Var 50:e timme
 • Smörj maskinen.Om maskinen används under normala förhållanden ska samtliga lager och bussningar smörjas omedelbart efter varje tvätt. Smörj kullager och bussningar dagligen om maskinens används under dammiga och smutsiga förhållanden.
 • Var 100:e timme
 • Inspektera däckens tillstånd.
 • Byt ut borsten.
 • Var 200:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Byt ut framklaffen.
 • Var 600:e timme
 • Undersök om tråget har fått några skador.
 • Kontrollista för dagligt underhåll

  Kopiera sidan och använd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  Mån.Tis.Ons.Tors.Fre.Lör.Sön.
  Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion.       
  Kontrollera om det förekommer missljud vid användningen.       
  Kontrollera däcktrycket.       
  Kontrollera att det inte finns skador på hydraulslangarna.       
  Undersök om systemet har oljeläckor.       
  Kontrollera reglagedriften.       
  Kontrollera tråget.       
  Ta bort allt bort skräp som har fastnat i borsten.       
  Kontrollera slitage på borsten.1       
  Smörj alla smörjnipplarna.2       
  Måla i skadad lack.       

  1 Ersätt vid skada eller försvinnande

  2Omedelbart efter varje tvätt, oavsett intervallet i listan.

  Anteckningar om särskilda problem

  Kontrollen utförd av:
  ArtikelDatumInformation
     
     
     
     
     
     
     

  Säkerhet vid underhåll

  • Innan du underhåller eller justerar maskinen ska du stänga av maskinen, stanna bogserfordonet, stänga av motorn, koppla in bogserfordonets parkeringsbroms, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Sätt klossar för maskinens hjul när den inte är kopplad till ett bogserfordon.

  • Utför endast det underhåll som beskrivs i den här bruksanvisningen. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare vid eventuellt behov av större reparationer eller assistans.

  • Se till att maskinen är säker att använda genom att dra åt alla muttrar, bultar och skruvar.

  • Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan motorn är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter som lagrar energi.

  • Maskinen ska stöttas upp med klossar eller förvaringsstöd när arbete utförs på undersidan. Förlita dig aldrig på att hydrauliksystemet ska stötta upp maskinen.

  • Kontrollera luftarpinnarnas fästbultar dagligen för att se till att de är åtdragna enligt specifikationerna.

  • Se till att alla skydd har monterats och stängts säkert efter underhåll eller justering av maskinen.

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Uppsök läkare omedelbart om du blir träffad av en hydrauloljestråle och hydrauloljan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högt tryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  Smörja maskinen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Smörj maskinen.Om maskinen används under normala förhållanden ska samtliga lager och bussningar smörjas omedelbart efter varje tvätt. Smörj kullager och bussningar dagligen om maskinens används under dammiga och smutsiga förhållanden.
 • Maskinen har 11 smörjnipplar som måste smörjas med litiumfett nr 2.

  1. Smörj följande smörjnipplar:

   • Trågets (övre) vridfäste (2) (Figur 33)

   • Borstens vridfäste (2) (Figur 34)

   • Lyftcylindern (2) (Figur 35)

   • Trågets (nedre) vridfäste (2) (Figur 36)

   • Dragstångens vridfäste (1) (Figur 37)

   • Strängläggningsbladfästet (Figur 38)

   • Strängläggningsbladnavet (Figur 38)

  2. Torka rent smörjnipplarna så att främmande ämnen inte kan leta sig in i kullagren eller bussningarna.

  3. Pumpa in fett i lagren eller bussningarna.

  4. Torka bort överflödigt fett.

   g011025
   g011026
   g011027
   g011028
   g011029
   g011030

  Associera fjärrkontrollen med basenheten

  Important: Läs all information om förfarandet innan du utför det.

  Kontakt mellan fjärrkontrollen och basenheten måste upprättas innan systemet kan användas. Fjärrkontrollen associeras med systemets basenhet redan på fabriken med hjälp av associeringsproceduren. Följ dessa steg om du behöver upprätta kontakten mellan fjärrkontrollen och basenheten på nytt (t.ex. om du vill lägga till en ny eller en extra fjärrkontroll till basenheten):

  Note: Om du kopplar fjärrkontrollen till en annan basenhet så kopplas den fjärrkontrollen bort från sin ursprungliga basenhet.

  1. Bryt strömmen till basenheten.

  2. Ställ dig nära basenheten med fjärrkontrollen i hand så att ingenting finns mellan dig och enheten och så att du tittar rakt på den.

  3. Håll in knapparna för FöRFLYTTNING VäNSTER och FöRFLYTTNING HöGER samtidigt. Lysdioden blinkar ungefär en gång i sekunden.

  4. Håll nere båda knapparna tills lysdioden börjar blinka ungefär två gånger i sekunden.

  5. Släpp knapparna.

  6. Tryck ned och håll in knappen för FöRFLYTTNING VäNSTER. Lysdioden blinkar ungefär två gånger i sekunden.

  7. Fortsätt att hålla in knappen för FöRFLYTTNING VäNSTER och vrid nyckeln till KöRLäGET. Lysdioden lyser med fast sken om proceduren lyckas.

   Note: Det kan ta upp till 20 sekunder.

  8. Släpp knappen för FöRFLYTTNING VäNSTER.

   Maskinen kan nu användas med fjärrkontrollen i fråga.

   g030468

  Byta batterier i handkontrollen

  Handkontrollen drivs med fyra AAA-batterier. Placera batterierna åt rätt håll – polariteten finns markerad på insidan av batterifacket – så att enheten inte skadas.

  1. Ta bort de 6 skruvarna från baksidan av kontrollen och ta bort kåpan (Figur 40).

   Note: Om det är möjligt ska du lämna gummitätningen och stålpackningen i kanalen när du tar bort kåpan och batterierna.

   g029817
  2. Ta ut de förbrukade batterierna och kassera dem i enlighet med lokala bestämmelser.

  3. Sätt i nya batterier i facket och var noga med att placera polerna åt rätt håll.

   Note: Enheten skadas inte om batterierna sätts i fel, men den fungerar inte.

  4. Om du oavsiktligt tar bort gummitätningen och stålpackningen ska du sätta tillbaka dem försiktigt i kanalen på handkontrollen.

  5. Sätt tillbaka locket och fäst det med de sex skruvar som du tog bort tidigare (Figur 40) och dra åt dem till 1,5–1,7 Nm.

   Note: Dra inte åt skruvarna för hårt.

  Förvaring

  1. Rengör maskinen noga så att det inte finns jord, löv eller skräp kvar på den.

  2. Kontrollera däcktrycket. Se Kontrollera däcktrycket.

  3. Kontrollera och dra vid behov åt alla fästelement.

  4. Smörj alla smörjnipplar. Torka bort överflödigt fett.

  5. Kontrollera borstens skick och byt ut den om nödvändigt.

  Felsökning

  FörhållandeMöjliga orsakerÅtgärd
  Maskinen plockar inte upp skräp.

  Borsten är skadad.

  Borsthöjden är för hög.

  Framklaffen sitter för högt eller för lågt.

  Byt ut borsten.

  Justera borsthöjden, se Justera borsthöjden.

  Justera framklaffshöjden, se Justera framklaffshöjden.

  Maskinen vibrerar för mycket.

  Kontrollera lagren på borstaxeln. Kontrollera om lagren är skadade om de är mycket heta.

  Främmande föremål har fastnat i borsten.

  Byt ut alla skadade lager.

  Ta bort alla främmande föremål.

  Diagnoslampan på maskinen tänds inte om du trycker på en knapp på fjärrkontrollen.

  Det förkommer frekvensstörningar.

  Associera fjärrkontrollen med basenheten, se Associera fjärrkontrollen med basenheten .

  Kontrollera felkoderna

  Om diagnoslampan visar att det finns ett systemfel (se Diagnoslampa) kontrollerar du felkoderna för att fastställa vad som är fel med maskinen.

  Gå in i undersökningsläget och kontrollera koderna

  1. Vrid nyckeln till KöRLäGET.

  2. Koppla från strömmen genom att skilja fordonskablaget från maskinens kablage.

  3. Ta bort det främre locket.

  4. Lossa den fastgjorda kåpan från de två diagnosshuntkontakterna (Figur 41A).

  5. Koppla ihop de två diagnosshuntkontakterna (Figur 41B).

   g030474
  6. Koppla ihop fordonskablaget och maskinkablaget för att driva maskinen.

  7. Räkna antalet blinkningar för att fastställa felkoden och titta i nedanstående tabell.

   Note: Om det är flera fel blinkar båda felen, därefter är det en lång paus och sedan upprepas blinkningssekvensen.

   KodBlinkningsmönster för lampaBeteendeDetaljer
   Maskinspecifika fel
   11En blinkning, paus, en blinkning, lång paus, sedan upprepningIngen kontakt med basenhetenAnslutningen är inte inkopplad. Lokalisera den lösa eller urkopplade kabelkontakten och anslut den.
   Någonting är fel med kablarna. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
   Det är något fel på basenheten. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
   12En blinkning, paus, två blinkningar, lång paus, sedan upprepningVersionsinkompatibilitet i basen och/eller handkontrollenFel programvara (installera korrekt programvara från TORODIAG). Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
   13En blinkning, paus, tre blinkningar, lång paus, sedan upprepningFel handkontroll – inte infört i version ADet finns en felaktig produktkoppling (du försöker t.ex. att uppdatera programvara på en MH-400 med en ProPass-handkontroll)
  8. Montera det främre locket.

  Återställa felkoder

  Koppla från och anslut diagnoskontakterna när problemet är löst. Diagnoslampan blinkar en gång i sekunden.