Johdanto

Tämä kone on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Koneen päätarkoitus on poistaa roskia laajoilta nurmialueilta. Liikuteltavan hinausaisan avulla lakaisija voidaan siirtää sivulle lakaisuasentoon. Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja laitevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Vieraile osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyviä materiaaleja tai tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaamalla sarjanumerokilvessä olevan QR-koodin (jos varusteena) mobiililaitteella saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g247966

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus
Yhdysvallat: Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttöön liittyvät seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen täytyy pystyä käsittelemään kaikki sen mahdollisesti vastaanottamat häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
Tämä laite synnyttää ja käyttää radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä oikein eli tarkasti valmistajan ohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radio- ja televisiovastaanottoon. Laite on tyyppitestattu, ja sen on todettu olevan FCC:n luokan B tietokonelaitteelle asetettujen rajojen mukainen yllä mainittujen FCC:n sääntöjen osan 15 aliosan J määritysten mukaisesti. Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiinny jossain tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite kuitenkin aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, minkä voi havaita kytkemällä laitteen virran pois ja sitten takaisin, käyttäjän kannattaa yrittää korjata häiriöitä yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista:suuntaamalla vastaanottoantennin uudelleen, siirtämällä kauko-ohjaimen vastaanotinta suhteessa radion/television antenniin tai kytkemällä ohjaimen eri pistorasiaan, jotta säädin ja radio/televisio olisivat eri haarautumispiireissä.Tarvittaessa käyttäjän tulee ottaa yhteys jälleenmyyjään tai kokeneeseen radio-/televisioasentajaan ja pyytää lisäehdotuksia.Seuraavasta Federal Communications Commissionin valmistelemasta kirjasesta saattaa olla apua: ”How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems” (”radio- ja televisiohäiriöiden tunnistaminen ja ratkaiseminen”). Tätä kirjasta jakelee U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402. Varastonro 004-000-00345-4.
FCC-TUNNUS: W7OMRF24J40MDME-perusyksikkö, OA3MRF24J40MA-kauko-ohjain
IC: 7693A-24J40MDME-perusyksikkö, 7693A-24J40MA-kauko-ohjain
Käyttöön liittyvät seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja (2) tämän laitteen täytyy pystyä käsittelemään kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.
Sähkömagneettisen yhteensopivuuden sertifiointi Japanissa
Käsikäyttöinen:Graphic
RF2CAN:Graphic
Sähkömagneettisen yhteensopivuuden sertifiointi Meksikossa
Käsikäyttöinen:Graphic
RF2CAN:Graphic
Sähkömagneettisen yhteensopivuuden sertifiointi Koreassa (tarra toimitetaan erillisen sarjan mukana)
Käsikäyttöinen:Graphic
RF2CAN:Graphic
Sähkömagneettisen yhteensopivuuden sertifiointi Singaporessa
Käsikäyttöinen:TWM240007_IDA_N4022-15
RF2CAN:TWM-240005_IDA_N4024–15
Sähkömagneettisen yhteensopivuuden sertifiointi Marokossa
AGREE PAR L’ANRT MAROC
  
Numero d’agrement: MR 14093 ANRT 2017
Delivre d’agrement:29/05/2017

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Turvaohjeet

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi aiheuttaa henkilövahingon. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan ja vetoajoneuvon käyttöoppaan sisältö ennen koneen käyttöä. Huolehdi siitä, että kaikki tuotteen käyttäjät tietävät, miten konetta ja vetoajoneuvoa käytetään, ja ymmärtävät varoitukset.

 • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Pidä kone etäällä sivullisista sen ollessa liikkeessä.

 • Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Älä koskaan anna lasten käyttää tätä laitetta.

 • Pysäytä kone, sammuta moottori, kytke vetoajoneuvon seisontajarru, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen koneen huoltoa, polttoaineen lisäystä tai tukosten poistamista.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki Graphic, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal93-9899
decal58-6520
decal108-0868
decal108-0870
decal108-0872
decal108-0863
decal108-0873
decal108-0865
decal108-0866
decal110-7999
decal131-6766
decal93-9852
decal108-0861
decal108-0862
decal133-8061

Käyttöönotto

Koneen vaatimuksiin tutustuminen

 • Konetta voidaan hinata useimmilla vetoajoneuvoilla, joiden hydrauliikkajärjestelmän teho on 26,5–30 l/min paineella 137,9 bar ja joissa on golfkenttäkäyttöön soveltuvat matalapainerenkaat. Ajoneuvossa on oltava riittävän tehokkaat jarrut, ja sen hinausaisalla on voitava hinata 1 587 kg painavaa perävaunua. Hinaus- ja varo-ohjeet ovat vetoajoneuvon käyttöoppaassa.

 • Workman-ajoneuvossa on oltava korkeatehoinen hydrauliikkasarja. Workman-ajoneuvoissa, joiden sarjanumero on alle 900000001, on oltava raskaaseen käyttöön tarkoitettu hinausaisa (malli 44212 tai 44213).

  Note: Mäkiseen maastoon tai viheriöiden lähestymispenkereisiin soveltuu parhaiten Workmanin nelivetomalli.

  Important: Käytettäessä vanhempia Workman-malleja kuormattua konetta ei saa yrittää hinata Workman-ajoneuvon vakiohinausaisalla. Sen enimmäiskapasiteetti on 680 kg, ja se voi taipua tai vaurioittaa poikkiputken akselitukea tai takajousen korvakkeita. Käytä vain raskaaseen käyttöön tarkoitettujen Workman-ajoneuvojen hinausaisasarjaa (malli 44212) tai raskaaseen käyttöön tarkoitettujen Workman-ajoneuvojen hinauskehikko- ja hinausaisasarjaa (malli 44213).

  Important: Kuormattua konetta ei saa yrittää hinata kevyellä työajoneuvolla tai golfkärryllä. Tällaisten ajoneuvojen jarrut eivät yleensä ole riittävän tehokkaat, ja niiden jousitus ja runko eivät ole riittävän lujatekoisia koneen painoon nähden.

 • Perävaunujarruja suositellaan käytettäväksi, kun konetta käytetään mäkisessä maastossa. Täyteen kuormattu kone voi painaa jopa 1 588 kg (ajoneuvon kokonaispaino). Tämä ylittää useimpien työajoneuvojen hinaus- ja jarrutuskapasiteetin. Workman-ajoneuvoon on saatavana perävaunujarrusarja.

  Note: Perävaunujarrusarjaa voidaan käyttää myös muissa ajoneuvoissa, joissa on 12 V:n jarruvalon lähtö.

Hinausaisan ja hydraulisylinterin irrotus kuljetusasennosta

Note: Hinausaisakokoonpanon irrottamiseen tarvitaan kaksi henkilöä.

 1. Kiilaa koneen pyörät.

 2. Irrota tappikokoonpano, pultti ja mutteri, jotka kiinnittävät hydraulisylinterin ja letkut hinausaisaan kuljetusta varten. Katkaise myös nippuside. Laske sylinteri ja letkut varovasti aisalta. Säilytä tappikokoonpano ja kiinnikkeet myöhempää käyttöä varten.

 3. Irrota sokka ja hinaustappi, joilla hinausaisa on kiinnitetty ylempään kuljetustukeen. Hinausaisa on hyvin raskas, joten ole varovainen irrottaessasi aisaa kuljetustuista.

 4. Käännä alemman kuljetustapin kohdalta ja käännä hinausaisa alas.

 5. Irrota tappikokoonpano, pultti ja mutteri, jotka kiinnittävät hinausaisan alempaan kuljetustukeen.

  Note: Kone liikkuu ylöspäin alemman tapin kuljetustuen kohdalta.

 6. Irrota kiinnikkeet, jotka kiinnittävät kuljetustuet koneeseen. Irrota kuljetustuet ja hävitä ne.

Hinausaisan asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Hinausaisa1
Hinaustappi1
Pultti (3/8 × 1¼ tuumaa)1
Mutteri (3/8-16)1
Iso aluslaatta1
Iso mutteri1

Note: Tähän toimenpiteeseen tarvitaan kaksi henkilöä.

 1. Asenna hinausaisan takapää koneen kiinnityslevyjen väliin ja kohdista asennusreiät (Kuva 3).

  Note: Aseta letkun ohjaimet hinausaisan päälle.

 2. Asenna hinaustappi kiinnityslevyjen ja hinausaisan läpi (Kuva 3).

 3. Kiinnitä hinaustapin yläpää kiinnityslevyyn pultilla (3/8 × 1-1/4 tuumaa) ja lukkomutterilla (3/8 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 3).

 4. Kiinnitä hinaustapin alapää isolla aluslaatalla ja isolla mutterilla (Kuva 3).

  g011255
 5. Löysää vastamutterit, jotka kiinnittävät lähestymiskytkimen runkoon, ja laske kytkintä, kunnes se on 2,6–4,0 mm:n päässä hinausaisan anturilevystä (Kuva 4). Lukitse säätö kiristämällä vastamutterit.

  g011587

Hydraulisylinterin asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Ohjausvarren takakieleke 1
Pultti (1/2 × 2 tuumaa)4
Litteä aluslaatta (0.531 × 0.063 tuumaa)8
Lukkomutteri (½ tuumaa)4
Pultti (3/8 × 1¼ tuumaa)2
Tappikokoonpano 2
Laippamutteri (⅜ tuumaa)2
 1. Asenna ohjausvarren takakieleke koneen runkoon neljällä pultilla (½ × 2 tuumaa), kahdeksalla litteällä aluslaatalla (0,531 × 0,063) ja neljällä lukkomutterilla (½ tuumaa). Aseta osat paikoilleen kuvan mukaisesti (Kuva 5).

  g011261
 2. Kiinnitä hydraulisylinterin kumpikin pää ohjausvarren kielekkeeseen tappikokoonpanolla, pultilla (3/8 × 1-1/4 tuumaa) ja laippamutterilla (3/8 tuumaa) (Kuva 6).

  Note: Varmista, että sylinterin tankopää (työskentelypää) on kiinnitetty ohjausvarren etukielekkeeseen.

  g011260

Virtajohdinsarjan asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Virtajohdinsarja1
Nippuside2
Sulake1
 1. Irrota akku ajoneuvosta.

 2. Kiinnitä virtajohdinsarjan rengasliitin ajoneuvon sulakerasian lähellä olevaan maadoituspulttiin.

 3. Kytke johdinsarja sulakerasian takana olevaan punaiseen johtoon.

  Note: Jos Workman-ajoneuvossa ei ole vapaata sulakepaikkaa, hanki ja asenna ajoneuvoon Toron lisäsulakerasia (osanro 92-2641).

 4. Asenna 20 A:n sulake sulakerasian aukkoon (Kuva 7).

  g248241
 5. Vie johdinsarja ajoneuvon pääjohdinsarjaa pitkin ajoneuvon takaosaan (Kuva 8).

  g010992
 6. Kiinnitä johdinsarja ajoneuvoon nippusiteillä useasta kohdasta. Johdinsarjaa ei saa viedä kuumien tai pyörivien osien läheltä.

  Note: Johdinsarja on varustettu liittimellä, joka on tarkoitettu lisävarusteena saatavaa jarrujen ohjaussarjaa varten.

 7. Kytke ajoneuvon akku. Katso ohjeet ajoneuvon käyttöoppaasta.

Koneen kiinnitys vetoajoneuvoon

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Hinaustappi 1
Sokka 1

Varmista, että koneen runko on samansuuntainen maanpinnan kanssa, jotta roskien keruu toimisi tehokkaasti.

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

 2. Peruuta vetoajoneuvo koneen luokse.

 3. Irrota jousitappi, kierrä tunkki alas ja asenna jousitappi (Kuva 9).

  g011257
 4. Nosta hinausaisaa tunkilla, kunnes se on samansuuntainen alustan kanssa.

 5. Säädä koneen vetokoukun haarukka samalle tasolle vetoajoneuvon vetokytkimen kanssa seuraavasti:

  • Irrota pultit ja lukkomutterit, joilla vetokoukun haarukka (Kuva 10) on kiinni hinausaisassa.

   g011256
  • Nosta tai laske vetokoukun haarukkaa siten, että se on suunnilleen samalla tasolla kuin vetoajoneuvon vetokytkin.

  • Kiinnitä haarukka vetokytkimeen aiemmin irrotetuilla pulteilla ja lukkomuttereilla.

   Note: Varmista, että kone on samansuuntainen maanpinnan kanssa.

 6. Kiinnitä koneen haarukkavetokoukku vetoajoneuvon vetokytkimeen hinaustapilla ja sokalla.

 7. Irrota jousitappi, käännä tunkki ylös varastointiasentoon ja asenna jousitappi.

Hydrauliletkujen ja johdinsarjan vienti ja kiinnitys

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Nippuside8
 1. Vie hydrauliletkut ja johdinsarja letkun ohjainten läpi hinausaisan etupuolelle (Kuva 11).

  g010996
 2. Kiinnitä hydrauliletkut ja johdinsarja kuvien mukaisesti (Kuva 12 ja Kuva 13).

  g010997
  g011048

Hydrauliletkujen asennus

Liitä hydrauliletkut koneesta vetoajoneuvon pikaliittimiin (Kuva 14).

g030511

Important: Varmista, että harja pyörii oikeaan suuntaan (moottorin suunnasta katsottuna harjan tulisi pyöriä myötäpäivään). Jos harja pyörii vastapäivään, vaihda hydrauliletkujen liitännät.

Note: Merkitse korkeapaineletku nippusiteellä letkujen oikean asennuksen varmistamiseksi (Kuva 15).

g011010

Johdinsarjan kytkentä

Kytke johdinsarja koneesta vetoajoneuvon virtajohdinsarjaan (Kuva 14).

Note: Varmista, että johdinsarja ei voi jäädä puristuksiin vetokytkimeen ja että se ei ole hinaustapin päällä tai ympärillä.

Karhenninterien asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Terän asennuskokoonpano1
Pultti (7/16 × 3-¼ tuumaa)2
Pieni aluslaatta (1/2 tuumaa)4
Iso aluslaatta1
Välikappale1
Lukkomutteri (7/16")2
Ketju1
Pultti (⅜ × 1-¼ tuumaa)1
Laippamutteri (3/8 tuumaa)1
Lukitusrengas1
 1. Kiinnitä terän asennuskokoonpano koneen rungon vasempaan päätyyn pultilla (7/16 × 3-¼ tuumaa), kahdella pienellä aluslaatalla, isolla aluslaatalla ja lukkomutterilla (7/16 tuumaa).

  Note: Sijoita osat kuvan mukaisesti (Kuva 16).

 2. Kiinnitä karhenninterä asennuskokoonpanoon pultilla (7/16 × 3-¼ tuumaa), kahdella litteällä aluslaatalla, välikappaleella ja lukkomutterilla (7/16 tuumaa). Kokoa osat kuvan mukaisesti (Kuva 16).

  Note: Aseta terän pitkä pää koneesta poispäin.

 3. Kiinnitä ketju terän asennuskokoonpanoon pultilla (⅜ × 1-¼ tuumaa) ja laippamutterilla (⅜ tuumaa) (Kuva 16).

 4. Kiinnitä ketjun toinen pää rungossa olevaan aukkoon lukitusrenkaalla (Kuva 16).

  Note: Ketjussa pitäisi olla kytkettäessä hieman löysää.

 5. Rasvaa terän asennuskokoonpanon ja karhenninterän navan rasvanippa litiumpohjaisella yleisrasvalla nro 2.

  Note: Kun karhenninta ei tarvita, irrota ketju lukitusrenkaasta, nosta karhenninkokoonpano ylöspäin ja kiinnitä ketju kohotetulle tasolle.

  g030462

Kauko-ohjaimen kokoaminen

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Kauko-ohjain1
Paristo (AAA)4
Pienet ruuvit6
 1. Irrota kuminauhat, joilla kauko-ohjaimen molemmat puolet on kiinnitetty yhteen, ja irrota takakansi.

 2. Aseta kukin paristo alustaan ja huomioi polaarisuus (Kuva 17).

  Note: Jos paristot asetetaan väärin, kone ei vaurioidu, mutta sitä ei voi käyttää. Alustassa on merkintä kunkin pariston oikeasta polaarisuudesta.

  g029817
 3. Varmista, että teräs- ja kumitiivisteet ovat paikoillaan kauko-ohjaimen urassa, ja aseta takakansi paikalleen (Kuva 17).

 4. Kiinnitä kansi kuudella ruuvilla (Kuva 17) ja kiristä ne momenttiin 1,5–1,7 N·m.

  Note: Älä kiristä ruuveja liikaa.

Laitteen yleiskatsaus

Suppilon tyhjennyspainike

Tyhjennä suppilo painamalla suppilon tyhjennyspainiketta kahdesti (Kuva 18).

Important: Koneen on oltava suoraan vetoajoneuvon takana ja kuljetuskorkeudessa ennen kuin tyhjennystoiminto voidaan aktivoida.

g030468

Lakaisijan laskupainike

Laske suppilo painamalla lakaisijan laskupainiketta (Kuva 18). Suppilo voidaan laskea, kun se on missä tahansa seuraavista asennoista:

 • Suppilon tyhjennyskorkeus

 • Kuljetuskorkeus

 • Kääntymiskorkeus

  Note: Kun suppiloa lasketaan tyhjennysasennosta, laskeminen voidaan pysäyttää milloin tahansa vapauttamalla lakaisijan laskupainike.

  Note: Kun kone on kuljetus- tai kääntymisasennossa, suppilon laskeminen voidaan pysäyttää painamalla lakaisijan nostopainiketta.

Lakaisijan nostopainike – vakiotila

Nosta kone vakiotilassa painamalla lakaisijan nostopainiketta. Suppilo pysähtyy ennalta määritettyyn korkeuteen (Kuva 18).

 • Kuljetuskorkeus (aloitusasento) on 33,7–38,7 cm.

 • Kääntymiskorkeus (sivuasento) on 21,6–26,7 cm.

Lakaisijan nostopainike – vapaavalintainen tila

Tässä tilassa käyttäjä voi säätää koneen mihin tahansa korkeuteen ja kone pysähtyy ennalta määritettyihin korkeuksiin.

Note: Lisätietoja vapaavalintaisen tilan valinnasta on kohdassa Lakaisijan nostotilan valinta.

Nosta kone vapaavalintaisessa tilassa pitämällä lakaisijan nostopainiketta painettuna, kunnes suppilo saavuttaa halutun korkeuden tai pysähtyy ennalta määritettyyn korkeuteen (Kuva 18).

 • Kuljetuskorkeus (aloitusasento) on 33,7–38,7 cm.

 • Kääntymiskorkeus (sivuasento) on 21,6–26,7 cm.

Vasemmalle siirron painike

Siirrä kone sivuun vasemmalle pitämällä vasemmalle siirron painiketta painettuna (Kuva 18). Siirto vasemmalle pysähtyy, kun painike vapautetaan.

Oikealle siirron painike

Siirrä kone sivuun oikealle pitämällä oikealle siirron painiketta painettuna (Kuva 18). Siirto oikealle pysähtyy, kun painike vapautetaan.

Pysäytyspainike

Mikä tahansa käynnissä oleva toiminto voidaan keskeyttää painamalla pysäytyspainiketta.

Note: Kolmen sekunnin viive on todennäköinen.

Vianmääritysvalo

Vianmääritysvalo (Kuva 19) sijaitsee etusuojuksessa ja osoittaa koneen vikakoodit. Kun avain on käännetty KäYNNISSä-asentoon, vianmääritysvalo syttyy viiden sekunnin ajaksi, sammuu viiden sekunnin ajaksi ja vilkkuu sitten kolme kertaa sekunnissa, kunnes kauko-ohjaimen painiketta painetaan. Jos valo syttyy viideksi sekunniksi ja alkaa sitten vilkkua kymmenen kertaa sekunnissa (välittömästi tai viiden sekunnin tauon jälkeen), koneessa on vika. Katso kohta Vikakoodien tarkistus.

Note: Vianmääritysvalo syttyy, kun kauko-ohjaimen painiketta painetaan.

Note: Jos kauko-ohjaimen painike on painettuna konetta käynnistettäessä, valo ei vilku kolme kertaa sekunnissa sen jälkeen, kun se sammuu viiden sekunnin ajaksi.

g030471

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Mitat ja painot

Leveys221 cm
Korkeus202 cm
Tyhjennyskorkeus173 cm
Pituus Suppilo laskettuna: 173 cm Suppilo nostettuna: 229–249 cm
Kuivapaino680 kg
Ajoneuvon kokonaispaino1 588 kg

Radion tekniset tiedot

Taajuus2,4 GHz
Enimmäislähtöteho19,59 dBm

Lisälaitteet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Selvitä, miten koneen saa pysäytettyä ja miten vetoajoneuvon moottorin saa sammutettua nopeasti.

 • Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja suojalevyt ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

 • Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joihin kone voi osua.

 • Kun vetoajoneuvona käytetään Workman-konetta, on suositeltavaa asettaa ajoneuvon lavalle 227 kg:n paino, jos sitä käytetään rinteissä.

 • Tarkista vetoajoneuvon toimittajalta tai valmistajalta, että vetoajoneuvo soveltuu käytettäväksi tämän painoisen lisälaitteen kanssa.

 • Sammuta kone, sammuta vetoajoneuvon moottori ja irrota sen virta-avain ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin säädät konetta.

Laitteen käyttö

Koneen päätarkoitus on poistaa roskia laajoilta nurmialueilta.

Konetta käytetään kauko-ohjaimella. Kohdassa Ohjauslaitteet on lisätietoja ohjauspainikkeiden oikeasta käytöstä.

Aseta kone kuljetuksen ja kääntymisen ajaksi seuraaviin korkeuksiin:

 • Kuljetuskorkeus (aloitusasento) on 33,7–38,7 cm.

 • Kääntymiskorkeus (sivuasento) on 21,6–26,7 cm.

Vaara

Pyörivät osat voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

 • Pidä kädet, jalat, hiukset ja vaatetus etäällä liikkuvista osista tapaturmien välttämiseksi.

 • Älä käytä konetta ilman katteita, suojuksia ja turvalaitteita.

Harjan korkeuden säätö

Säädä kone siten, että harjakset osuvat kevyesti nurmen pintaan mutta eivät tunkeudu sen läpi.

Alla olevassa taulukossa on esitetty koneen suositusasetukset.

KäyttökohdeRullan/harjan asetusEtulaipan asetusHuomautuksia
Viheriöt/tiiausalustat2–4 pykälää alhaalta lukien6–13 mm maastaHarjasten osuttava kevyesti nurmen pintaan
Väylät3–5 pykälää alhaalta lukien13–25 mm maastaHarjasten ulotuttava 1/3:aan ruohon pituudesta ruohonkorsien kärjistä katsoen
Urheilukentät5–7 pykälää alhaalta lukien25–76 mm maastaHarjasten ulotuttava 1/3:aan ruohon pituudesta ruohonkorsien kärjistä katsoen
Lehdet5–9 pykälää alhaalta lukienIrrota etupaneeliHarjasten ulotuttava 1/3:aan ruohon pituudesta ruohonkorsien kärjistä katsoen
Avoimet pykälätHarjan pituusKeskiharjan varren korkeus
Säätökieleke ylhäälläSäätökieleke alhaalla
013,970 cm 15,240 cm
 14,288 cm15,558 cm
114,605 cm 15,875 cm
 14,923 cm16,193 cm
215,240 cm 16,500 cm
 15,558 cm16,828 cm
315,875 cm 17,145 cm
 16,193 cm17,463 cm
416,510 cm 17,780 cm
 16,828 cm18,098 cm
517,145 cm 18,415 cm
 17,463 cm18,733 cm
617,780 cm 19,050 cm
 18,098 cm19,368 cm
718,415 cm 19,685 cm
 18,733 cm20,003 cm
819,050 cm 20,320 cm
 19,368 cm20,638 cm
919,685 cm 20,955 cm
 20,003 cm21,273 cm
1020,320 cm 21,590 cm
 20,638 cm21,908 cm
1120,955 cm 22,225 cm
 21,273 cm22,543 cm
1221,590 cm 22,860 cm
 21,908 cm23,178 cm
1322,225 cm 23,495 cm
 22,543 cm23,813 cm

Lisätietoja koneen suositelluista asetuksista on kuvissa (Kuva 20 ja Kuva 21).

g011012
 1. Siirrä kone tasaiselle alustalle.

 2. Nosta suppilo ja asenna suppilon tukitanko. Katso Suppilon tukitangon käyttö.

 3. Löysää korkeussäätimen lukkomutteria (Kuva 21) niin, että säädintä voidaan vetää ulos noin 13 mm.

  g011013
 4. Löysää rullan korkeussäädön lukkomuttereita (Kuva 21).

 5. Vedä korkeussäädin ulos ja liikuta takarullaa ylös tai alas liu’uttamalla rullan korkeuden säätölevy halutulle korkeudelle (Kuva 21).

 6. Lukitse säätö kiristämällä lukkomutterit.

 7. Toista nämä vaiheet harjan vastakkaisella puolella ja varmista, että säädöt ovat samat.

Rullan kaapimen säätö

Rullan kaavin (Kuva 21) on säädettävä siten, että kaapimen ja rullan välissä on 2 mm:n rako. Löysää rullan kaapimen säätömuttereita, sijoita rulla haluttuun asentoon ja kiristä mutterit.

Etulaipan korkeuden säätö

Tehokasta roskien keräystä varten etulaippa (Kuva 22) on säädettävä siten, että laipan alareunan ja pinnan välissä on 6–13 mm:n rako.

Note: Suuria roskia kerättäessä, tai kun kerätään pitkässä ruohossa, voi olla tarpeen nostaa etulaippa yläasentoon tai irrottaa se kokonaan.

g011014
 1. Löysää muttereita, joilla metalliliuska ja etulaippa on kiinnitetty harjan koteloon (Kuva 23).

  g011015
 2. Säädä etulaippa haluttuun käyttökorkeuteen ja kiristä mutterit.

Rengaspaineen tarkistus

Tarkista rengaspaine päivittäin.

Oikea rengaspaine: 0,862 bar.

Enimmäisrengaspaine: 1,24 bar.

Pyöränmuttereiden kireyden tarkistus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Vaara

  Mikäli kireys ei ole oikea, pyörään voi tulla vika tai se voi irrota, mikä voi aiheuttaa tapaturman.

  Varmista, että pyöränmutterit on kiristetty oikeaan momenttiin.

  Tarkista pyöränmuttereiden kireys ja kiristä ne momenttiin 95–122 N·m.

  g292670

  Säätimen aktivointi

  Säädin (Kuva 25) aktivoituu heti, kun koneen johdinsarja on kytketty vetoajoneuvon virtajohdinsarjaan.

  • Workman-malleissa, joiden sarjanumero on alle 899999999, johdinsarjassa on virtaa.

  • Workman-malleissa, joiden sarjanumero on 900000001 tai yli, johdinsarjaan tulee virta, kun virta-avain käännetään KäYNNISSä-asentoon.

   g030472

  Säätimen aikakatkaisutoiminnon käyttö

  Kone on varustettu ohjausyksikön aikakatkaisutoiminnolla. Aikakatkaisutoiminto aktivoituu, kun kauko-ohjainta ei ole käytetty 2,5 tuntiin.

  • Aikakatkaisutilassa kauko-ohjain ei ohjaa mitään toimintoa.

  • Säätimen aktivointi aikakatkaisutilassa:

   • Workman-malleissa, joiden sarjanumero on alle 899999999, irrota koneen johdinsarja ajoneuvon virtajohdinsarjasta ja kytke se takaisin.

   • Workman-malleissa, joiden sarjanumero on 900000001 tai yli, käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon ja takaisin KäYNNISSä-asentoon.

  • Säätimen aikakatkaisun voi välttää käytön aikana siirtämällä koneen sivuun kauko-ohjaimella vähintään 2,5 tunnin välein.

  Suppilon tukitangon käyttö

  Aina kun työskennellään nostetun suppilon alla, ulostyönnettyyn nostosylinteriin on asennettava suppilon tukitanko.

  1. Nosta suppiloa, kunnes nostosylinteri on ulostyönnettynä.

  2. Irrota sokka ja tappi, joilla tukitanko on kiinnitetty koneen rungossa olevaan säilytyskannattimeen (Kuva 26). Irrota tukitanko.

   g011020
  3. Asenna suppilon tukitanko sylinterin tankoa vasten ja varmista, että tuen pää on sylinterin vaippaa ja sylinterin tangon päätä vasten (Kuva 27).

   Note: Kiinnitä suppilon tukitanko sylinterin tankoon sokalla ja tapilla.

   g011021
  4. Tukitanko siirretään säilytysasentoon irrottamalla tukitanko sylinteristä ja kiinnittämällä se koneen rungon säilytyskannakkeeseen.

  5. Asenna tai irrota tukitanko aina suppilon takaa käsin.

  Important: Älä yritä laskea suppiloa, jos tukitanko on kiinni sylinterissä.

  Käytön aikana

  Turvallisuus käytön aikana

  • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

  • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkiä housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Älä käytä löysiä vaatteita tai roikkuvia koruja, ja kiinnitä pitkät hiukset.

  • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

  • Älä käytä konetta väsyneenä, sairaana tai alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

  • Älä kuljeta matkustajia koneessa ja pidä sivulliset ja lemmikit poissa koneen luota käytön aikana.

  • Käytä konetta vain hyvän näkyvyyden vallitessa, jotta vältät kuopat ja muut piilevät vaarat.

  • Pidä kädet ja jalat etäällä liikkuvista osista.

  • Katso taakse ja alas ennen peruuttamista ja varmista, että reitti on vapaa.

  • Jos kone osuu esteeseen tai tärisee epätavallisesti, pysäytä kone, sammuta moottori ja irrota virta-avain. Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja tarkasta kone. Suorita tarvittavat korjaukset ennen käytön jatkamista.

  • Pidä rengaspaineet oikealla tasolla.

  • Noudata kaikkia yleisillä teillä ja maanteillä tapahtuvia laitekuljetuksia koskevia säädöksiä. Varmista, että kaikki vaaditut heijastimet ja valot ovat kunnossa ja puhtaita sekä näkyvissä ohittavalle ja vastaantulevalle liikenteelle.

  • Alenna nopeutta kuoppaisilla teillä ja alustoilla.

  • Koneen on oltava kuljetusasennossa (välittömästi vetoajoneuvon takana) ennen tyhjennyksen aloittamista.

  • Roskien tyhjennys voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Pysy kaukana suppilosta, kun konetta peruutetaan tai tyhjennetään.

  • Joissain harvinaisissa olosuhteissa märkä, kokoonpuristunut leikkuujäte voi kehittää lämpöä. Suppilo on aina tyhjennettävä ennen koneen varastointia.

  • Suppilon luukun nostaminen tai laskeminen voi aiheuttaa tapaturman sivullisille tai lemmikkieläimille. Pidä sivulliset ja lemmikit poissa koneen luota suppilon käytön aikana.

  • Sähköiskuvaaran takia suppilon saa tyhjentää vain alueella, jolla ei ole ilmajohtoja tai muita esteitä.

  • Suppiloa ei saa tyhjentää rinteessä. Suppilo on aina tyhjennettävä tasaisella pinnalla.

  • Pysäköi kone tasaiselle alustalle, tyhjennä suppilo, laske suppilo, kunnes rulla on maata vasten, ja kiilaa pyörät, ennen kuin irrotat koneen vetoajoneuvosta.

  Turvallisuus rinteissä

  • Vetoajoneuvon tekniset tiedot on tarkistettava, jotta sen rinneominaisuuksia ei ylitetä.

  • Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Käyttäjä on vastuussa turvallisesta käytöstä rinteissä. Koneen käyttö rinteissä edellyttää erityistä huolellisuutta.

  • Käyttäjän on arvioitava käyttöpaikan olosuhteet ja tarkastettava käyttöpaikka ja määritettävä niiden perusteella, onko rinne turvallinen koneen käyttöön. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.

  • Tutustu seuraaviin ohjeisiin koneen käytöstä rinteissä ja määritä käyttöolosuhteiden perusteella, voidaanko konetta käyttää kyseisellä paikalla ja vallitsevissa olosuhteissa. Maaston muutokset voivat vaikuttaa koneen käyttöön rinteissä.

  • Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai kääntämistä rinteissä. Vältä nopeuden tai suunnan äkillistä muuttamista. Käänny hitaasti ja vähän kerrallaan.

  • Älä käytä konetta olosuhteissa, joissa pito, ohjaus tai vakaus on kyseenalainen.

  • Poista tai merkitse esteet, kuten ojat, kuopat, urat, töyssyt, kivet tai muut piilevät vaarat. Korkea ruoho voi peittää esteet. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen.

  • Huomaa, että koneen käyttö märässä ruohossa, poikittain rinteissä tai alamäessä saattaa johtaa koneen pidon menettämiseen. Pidon menetys vetopyörissä saattaa aiheuttaa luisumisen ja jarrujen ja ohjauksen hallinnan menetyksen.

  • Käytä konetta erityisen varovasti pudotusten, ojien, vallien, vesiesteiden tai muiden vaarojen lähellä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu. Määritä suoja-alue koneen ja mahdollisen vaaran välille.

  Turvajärjestelmän tarkastus

  Varoitus

  Turvakytkimet on tarkoitettu käyttäjän suojaksi. Jos turvakytkimet on irrotettu tai jos ne eivät toimi oikein, laite saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa tapaturman.

  • Älä irrota turvakytkimiä.

  • Varmista, että turvajärjestelmä toimii oikein tarkistamalla kytkinten toiminta päivittäin.

  • Jos jokin kytkimistä on viallinen, vaihda se ennen koneen käyttöä.

  Turvalukitusjärjestelmässä on seuraavat toiminnot:

  • Se estää harjaa pyörimästä suppilon ollessa yläasennossa.

  • Se estää suppiloa tyhjentymästä koneen ollessa sivuasennossa.

  • Suppilon tyhjennyksestä varoitetaan äänimerkillä. Älä siirrä vetoajoneuvoa suppiloa tyhjennettäessä.

  Käyttövihjeitä

  • Määritä paras lakaisusuunta tarkistamalla alue ennen lakaisun aloittamista.

   Note: Suoraan lakaisu on helpompaa, jos edestä määritetään riittävän kaukana oleva kiintopiste.

  • Pyri aina käsittelemään mahdollisimman pitkä, yhtäjaksoinen alue kerrallaan, ja aja vastakkaiseen suuntaan palatessasi osittain edellisen kaistan päältä.

  • Nurmialustoilla harja poimii ilmastusjätteet, risut, leikkuujätteet, lehdet, neulaset ja kävyt sekä pienet roskat.

  • Kone myös tasaa nurmen. Harja parantaa ruohonleikkuun tulosta nostamalla ruohon leikkuun jälkeen. Harjauksen lievä karhentava vaikutus parantaa veden ja kasvinsuojeluaineiden läpäisykykyä ja vähentää täten nurmen uudistamistarvetta.

   Important: Konetta ei saa kääntää liian jyrkästi, jotta nurmi ei vahingoitu.

  • Kun suppilo on täynnä, kone ei enää kerää roskia yhtä tehokkaasti, ja maahan sinkoutuu tai jää materiaalia.

  Suppilon tyhjennys

  Hengenvaara

  Laitteen kaatuminen tai sähköisku voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

  • Suppiloa ei saa tyhjentää rinteessä. Suppilo on aina tyhjennettävä tasaisella maalla.

  • Suppilon saa tyhjentää vain alueella, jolla ei ole ilmajohtoja tai muita esteitä.

  Important: Varmista, että kone on kiinnitetty vetoajoneuvon vetokytkimeen hinaustapilla ja liitintapilla tyhjennyksen aikana.

  Important: Koneen on oltava suoraan vetoajoneuvon takana ja kuljetuskorkeudessa, ennen kuin tyhjennystoiminto voidaan aktivoida.

  1. Sijoita kone tasaiselle alustalle ja varmista, että se on kuljetusasennossa ennen tyhjennystä.

  2. Paina suppilon tyhjennyspainiketta yhden sekunnin ajan, vapauta painike sekunniksi ja paina sitten tyhjennyspainiketta uudelleen (Kuva 28).

   Note: Kone ei reagoi, jos suppilon tyhjennyspainiketta painetaan liian nopeasti.

   g030468
   g030465

   Varoitus

   Suppilon tyhjennys voi aiheuttaa tapaturman sivullisille tai lemmikkieläimille.

   Pidä sivulliset ja lemmikit poissa suppilon luota tyhjennyksen aikana.

  Suppilon lasku

  Laske suppilo painamalla lakaisijan laskupainiketta.

  Note: Varmista ennen koneen hinauksen aloittamista, että suppilo on ala-asennossa.

  Koneen käyttö kylmällä säällä

  Koneen hydraulinesteen käyttölämpötilan on oltava 82 °C, jotta kelluva koneen pää toimisi oikein.

  Lakaisijan nostotilan valinta

  Lakaisijan nostopainikkeessa on kaksi mahdollista tilaa: vakio ja vapaavalintainen.

  Vakiotilassa käyttäjä voi nostaa koneen ennalta määritettyihin korkeuksiin. Katso kohta Lakaisijan nostopainike – vakiotila.

  Vapaavalintaisessa tilassa käyttäjä voi säätää koneen mihin tahansa korkeuteen ja kone pysähtyy ennalta määritettyihin korkeuksiin. Katso Lakaisijan nostopainike – vapaavalintainen tila.

  1. Irrota ohjausyksikön suojus.

  2. Irrota kaksi johtokytkentää saparoliittimestä kuvan mukaisesti (Kuva 30).

  3. Liitä kaksi johtokytkentää olemassa olevaan saparoliittimeen, joka on kiinni johdinsarjassa.

  4. Asenna ohjausyksikön suojus paikalleen.

   g030597

   Note: Voit palauttaa vakiotilan käyttöön asentamalla alkuperäisen saparoliittimen takaisin.

  Käytön jälkeen

  Turvallisuus käytön jälkeen

  • Pysäköi vetoajoneuvo tasaiselle alustalle, kytke vetoajoneuvon seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  • Anna moottorin jäähtyä ennen koneen varastointia suljettuun tilaan.

  • Pidä kaikki koneen osat hyvässä kunnossa ja kaikki kiinnitykset tiukalla.

  • Vaihda kaikki kuluneet, vaurioituneet tai puuttuvat tarrat.

  Koneen tarkastus ja puhdistus

  Puhdista kone huolellisesti lakaisun jälkeen. Anna suppilon kuivua. Tarkista puhdistuksen jälkeen, että koneen mekaaniset osat eivät ole vaurioituneet. Näillä toimenpiteillä varmistetaan, että kone toimii oikein seuraavalla lakaisukerralla.

  Koneen kuljetus

  • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai lavalle.

  • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai lavalle.

  • Älä kuljeta konetta, jos kuljetushälytys ja -valo ovat päällä.

  • Koneen kuljetuksen aikana kone on kiinnitettävä peräkärryyn koneen etupuolella (Kuva 31) ja akselissa (Kuva 32) olevien kiinnityspisteiden avulla.

   Note: Jos kiinnityspisteitä ei käytetä koneen kuljetuksen aikana, kone saattaa vaurioitua.

   g011023
   g011024

  Kunnossapito

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 25 käyttötunnin välein
 • Puhdista harjan alue.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Rasvaa kone.Jos konetta käytetään normaaleissa olosuhteissa, voitele kaikki laakerit ja holkit heti jokaisen pesun jälkeen. Voitele laakerit ja holkit päivittäin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset ja likaiset.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista renkaiden kunto.
 • Vaihda harja.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Vaihda etulaippa.
 • 600 käyttötunnin välein
 • Tarkista suppilo vaurioiden varalta.
 • Päivittäisen huollon tarkastuslista

  Ota tästä sivusta kopioita.

  Tarkistettavat kohdatViikolle:
  MaTiKeToPeLaSu
  Tarkista turvajärjestelmän toiminta.       
  Kuuntele, kuuluuko käytettäessä outoja ääniä.       
  Tarkista rengaspaine.       
  Tarkista, ettei hydrauliletkuissa ole vaurioita.       
  Tarkista nestevuodot.       
  Tarkista vetopyörän toiminta.       
  Tarkasta suppilo.       
  Puhdista harjasta sen ympärille mahdollisesti kiertyneet roskat.       
  Tarkista harjan kuluneisuus.1       
  Voitele kaikki rasvanipat.2       
  Korjaa maalipinnan vauriot.       

  1 Vaihda, jos puuttuu tai on vaurioitunut

  2Välittömästi jokaisen pesun jälkeen luettelon mukaisesta huoltovälistä huolimatta

  Todetut viat

  Tarkastuksen suoritti:
  VikaPäivämääräHuomio
     
     
     
     
     
     
     

  Turvallisuus huollon aikana

  • Sammuta kone, pysäytä vetoajoneuvo, kytke vetoajoneuvon seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen koneen huoltoa tai säätöä.

  • Kiilaa koneen pyörät aina, kun se on irrotettu vetoajoneuvosta.

  • Tee vain tässä käyttöoppaassa kuvattuja huoltotoimia. Jos kone vaatii suurehkoja korjauksia tai jos tarvitset apua, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  • Varmista koneen turvallinen käyttökunto tarkistamalla, että mutterit, pultit ja ruuvit on kiristetty huolellisesti.

  • Jos mahdollista, älä huolla konetta moottorin ollessa käynnissä. Pysy etäällä liikkuvista osista.

  • Vapauta paine varovasti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

  • Kun työskentelet koneen alla, tue se pölkyillä tai tukitelineillä. Älä koskaan tue konetta hydraulijärjestelmän avulla.

  • Tarkista piikkien kiinnityspulttien kiristysmomentti päivittäin.

  • Varmista huolto- tai säätötöiden jälkeen, että kaikki suojukset on asennettu takaisin paikoilleen ja että ne ovat tiukasti kiinni.

  Hydraulijärjestelmän turvallinen käyttö

  • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin. Lääkärin on poistettava neste kirurgisesti muutaman tunnin sisällä.

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliliitokset ja -liittimet ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  Koneen voitelu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Rasvaa kone.Jos konetta käytetään normaaleissa olosuhteissa, voitele kaikki laakerit ja holkit heti jokaisen pesun jälkeen. Voitele laakerit ja holkit päivittäin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset ja likaiset.
 • Koneessa on 11 rasvanippaa, jotka on voideltava litiumpohjaisella rasvalla nro 2.

  1. Voitele seuraavat rasvanipat:

   • Suppilon ylänivel (2 kpl) (Kuva 33)

   • Harjan nivel (2 kpl) (Kuva 34)

   • Nostosylinteri (2 kpl) (Kuva 35)

   • Suppilon alanivel (2 kpl) (Kuva 36)

   • Hinausaisan nivel (1 kpl) (Kuva 37)

   • Karhenninterän kiinnityskohta (Kuva 38)

   • Karhenninterän napa (Kuva 38)

  2. Pyyhi rasvanipat puhtaiksi, jotta laakeriin tai holkkiin ei pääse epäpuhtauksia.

  3. Pumppaa laakeriin tai holkkiin rasvaa.

  4. Pyyhi pois liika rasva.

   g011025
   g011026
   g011027
   g011028
   g011029
   g011030

  Kauko-ohjaimen ja perusyksikön yhdistäminen

  Important: Lue koko toimenpiteen ohjeet ennen toimenpiteen suorittamista.

  Kauko-ohjaimesta on muodostettava yhteys perusyksikköön, ennen kuin järjestelmää voi käyttää. Kauko-ohjain yhdistetään yhdistämistoimenpiteellä järjestelmän perusyksikköön jo tehtaalla. Toimi seuraavasti tilanteissa, joissa kauko-ohjaimen ja perusyksikön välinen yhteys on muodostettava uudelleen (esimerkiksi kun käytössä olevaan perusyksikköön halutaan yhdistää uusi ohjain tai varaohjain).

  Note: Kun kauko-ohjain yhdistetään toiseen perusyksikköön, se erotetaan alkuperäisestä perusyksiköstä.

  1. Katkaise perusyksikön virta.

  2. Ota kauko-ohjain käteen, asetu perusyksikön viereen ja varmista, että näköyhteys perusyksikköön on selkeä ja esteetön.

  3. Pidä VASEMMALLE SIIRRON ja OIKEALLE SIIRRON painikkeita painettuina samanaikaisesti. LED-valo vilkkuu noin kerran sekunnissa.

  4. Jatka molempien painikkeiden painamista, kunnes LED-valo alkaa vilkkua noin kahdesti sekunnissa.

  5. Vapauta painikkeet.

  6. Pidä VASEMMALLE SIIRRON painiketta painettuna. LED-valo vilkkuu noin kahdesti sekunnissa.

  7. Paina edelleen VASEMMALLE SIIRRON painiketta ja käännä virta-avain KäYNNISSä-asentoon. LED-valo alkaa palaa tasaisesti, jos toimenpide onnistui.

   Note: Tähän voi kulua 20 sekuntia.

  8. Vapauta VASEMMALLE SIIRRON painike.

   Järjestelmä on nyt valmis käyttöön juuri yhdistetyn kauko-ohjaimen kanssa.

   g030468

  Kauko-ohjaimen paristojen vaihtaminen

  Kauko-ohjain toimii neljällä AAA-paristolla. Varmista, että asennat paristot oikein paristolokeron merkintöjen mukaan, jotta laite ei vahingoittuisi.

  1. Irrota kauko-ohjaimen takaosassa olevat kuusi ruuvia ja irrota kansi (Kuva 40).

   Note: Jos mahdollista, anna kumi- ja terästiivisteen olla urassa, kun irrotat kannen ja paristot.

   g029817
  2. Irrota tyhjät paristot ja hävitä ne asianmukaisesti paikallisten säädösten mukaisesti.

  3. Aseta kukin uusi paristo alustaan ja huomioi polaarisuus.

   Note: Jos paristot asetetaan väärin, laite ei vaurioidu, mutta sitä ei voi käyttää.

  4. Jos olet vahingossa irrottanut kumi- ja terästiivisteen, aseta ne varovasti takaisin kauko-ohjaimen uraan.

  5. Aseta kansi takaisin paikalleen ja kiinnitä se aiemmin irrotetuilla kuudella ruuvilla (Kuva 40), ja kiristä ne momenttiin 1,5–1,7 N·m.

   Note: Älä kiristä ruuveja liikaa.

  Varastointi

  1. Puhdista kone huolellisesti liasta, lehdistä ja roskista.

  2. Tarkista rengaspaine. Katso Rengaspaineen tarkistus.

  3. Tarkista kaikki kiinnikkeet ja kiristä ne tarvittaessa.

  4. Voitele kaikki rasvanipat. Pyyhi pois ylimääräinen voiteluaine.

  5. Tarkista harjan kunto ja vaihda se tarvittaessa.

  Vianetsintä

  OngelmaMahdolliset syytKorjaustoimenpiteet
  Kone ei kerää roskia.

  Harja on vaurioitunut.

  Harja on liian korkealla.

  Etulaippa on liian alhaalla tai liian ylhäällä.

  Vaihda harja.

  Säädä harjan korkeutta. Katso kohta Harjan korkeuden säätö.

  Säädä etulaipan korkeutta. Katso kohta Etulaipan korkeuden säätö.

  Kone tärisee liikaa.

  Tarkista harjan akselin laakerit. Jos laakerit ovat hyvin kuumat, tarkista ne vaurioiden varalta.

  Harjan ympärille on kiertynyt roskia.

  Vaihda kaikki vaurioituneet laakerit.

  Poista roskat.

  Koneen vianmääritysvalo ei syty, kun kauko-ohjaimen painiketta painetaan.

  Taajuudessa on häiriöitä.

  Yhdistä kauko-ohjain perusyksikköön. Katso kohta Kauko-ohjaimen ja perusyksikön yhdistäminen .

  Vikakoodien tarkistus

  Jos vianmääritysvalo osoittaa, että järjestelmässä on vika (katso kohta Vianmääritysvalo), määritä vika tarkistamalla vikakoodit.

  Vianmääritystilaan siirtyminen ja koodien tarkistus

  1. Käännä virta-avain KäYNNISSä-asentoon.

  2. Katkaise virta irrottamalla ajoneuvon johdinsarja koneen johdinsarjasta.

  3. Irrota etusuojus.

  4. Vedä kiinnityskorkki pois kahdesta vianmäärityksen rinnakkaiskytkimestä (Kuva 41, A).

  5. Liitä vianmäärityksen rinnakkaiskytkimet yhteen (Kuva 41, B).

   g030474
  6. Kytke koneen virta liittämällä ajoneuvon ja koneen johdinsarjat yhteen.

  7. Määritä vikakoodi laskemalla välähdysten määrä ja katso sitten seuraavaa taulukkoa:

   Note: Jos vikoja on useampia, molempien vikojen välähdyssarjat esiintyvät, seuraa pitkä tauko, ja välähdyssarjat toistuvat.

   KoodiMerkkivalon vilkkumistapaKäyttäytyminenTiedot
   Konekohtaiset viat
   11Yksi välähdys, tauko, yksi välähdys, pitkä tauko, toistoYhteys PERUSYKSIKKÖÖN on kadonnutKytkintä ei ole kytketty. Paikanna irrallinen tai poiskytketty johdinsarjan liitin ja yhdistä se.
   Johdotuksessa on ongelma. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.
   PERUSYKSIKKÖ on viallinen. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.
   12Yksi välähdys, tauko, kaksi välähdystä, pitkä tauko, toistoVersio ei sovi yhteen PERUSYKSIKÖN ja/tai kauko-ohjaimen kanssa.Väärä ohjelmisto (asenna oikea ohjelmisto TORODIAGista). Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.
   13Yksi välähdys, tauko, kolme välähdystä, pitkä tauko, toistoVäärä kauko-ohjain – ei ole käytössä versiossa A.Väärän tuotteen yhdistäminen (esimerkiksi MH-400-koneen ohjelmistoa yritetään päivittää ProPass-kauko-ohjaimella).
  8. Asenna etusuojus.

  Vikakoodien nollaus

  Kun ongelma on ratkaistu, irrota ja kytke sitten vianmäärityskytkimet. Vianmääritysvalo vilkkuu jatkuvasti kerran sekunnissa.