Innledning

Denne maskinen er ment å brukes av fagfolk, dvs. innleide operatører til kommersielle formål. Hovedfunksjonen til maskinen er å fjerne rusk og rester fra store gressdekkede områder. Den bevegelige koblingsarmen gir en forskyvningsposisjon for oppsamling. Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser hvor på produktet modell- og serienumrene er plassert. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Important: Skann QR-koden på serienummerskiltet med en mobilenhet for å få tilgang til informasjon om garanti og deler samt annen produktinformasjon.

g247966

Denne brukerhåndboken identifiserer potensielle farer og har sikkerhetsmeldinger som identifiseres ved hjelp av sikkerhetsvarselssymbolet (Figur 2) som advarer om farer som kan føre til alvorlig personskade eller død hvis du ikke følger anbefalte forholdsregler.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Du finner mer informasjon i den produktspesifikke samsvarserklæringen.

Elektromagnetisk kompatibilitet
Innenlands: Denne enheten samsvarer med FCC-regler avsnitt 15. Maskinen kan brukes under følgende to forutsetninger: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må kunne tåle eventuell interferens den utsettes for, inkludert interferens som kan forårsake uønsket innvirkning på driften.
Dette apparatet genererer og bruker radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes på korrekt måte, i strengt samsvar med produsentens instruksjoner, kan det forårsake interferens på radio- og TV-mottakelse. Det har blitt typetestet og funnet å være innenfor grensene av en FCC klasse B-dataenhet i samsvar med spesifikasjonene i underartikkel J av artikkel 15 av FCC regler, som angitt ovenfor. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil forekomme interferens i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker interferens på radio- og TV-signaler, som kan bestemmes ved å skru utstyret av og på, oppmuntres brukeren til å prøve å eliminere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:Snu på mottakerantennen, flytt fjernkontrollmottakeren i forhold til radio-/TV-antennen, eller koble kontrollen i et annet støpsel slik at kontrollen og radio/TV er på ulike strømkretser.Om nødvendig bør brukeren ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-fagmann for andre anbefalinger.Følgende hefte fra FCC (Federal Communications Commission) kan være til hjelp: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems" ("slik identifiserer og løser du radio-/TV-interferensproblemer"). Dette heftet er tilgjengelig fra U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, USA. Bestillingsnr. 004-000-00345-4.
FCC ID: W7OMRF24J40MDME-baseenhet, OA3MRF24J40MA-håndholdt
IC: 7693A-24J40MDME-baseenhet, 7693A-24J40MA-håndholdt
Maskinen kan brukes under følgende to forutsetninger: (1) denne enheten skal ikke forårsake interferens, og (2) denne enheten må kunne tåle interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket innvirkning på driften av enheten.
Elektromagnetisk kompatibilitetssertifisering Japan
Håndholdte:Graphic
RF2CAN:Graphic
Mexico – Sertifisering for elektromagnetisk kompatibilitet
Håndholdt:Graphic
RF2CAN:Graphic
Korea – Sertifisering for elektromagnetisk kompatibilitet(Merke gitt i eget sett)
Håndholdt:Graphic
RF2CAN:Graphic
Singapore – Sertifisering for elektromagnetisk kompatibilitet
Håndholdt:TWM240007_IDA_N4022-15
RF2CAN:TWM-240005_IDA_N4024–15
Marokko – Sertifisering for elektromagnetisk kompatibilitet
AGREE PAR L’ANRT MAROC
  
Numero d’agrement: MR 14093 ANRT 2017
Delivre d’agrement:29.05.2017

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

Sikkerhet

Generell sikkerhet

Dette produktet kan forårsake personskade. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

 • Les og forstå innholdet av både denne brukerhåndboken og brukerhåndboken for tauekjøretøyet før du bruker denne maskinen. Sørg for at alle som bruker dette produktet, vet hvordan de skal bruke denne maskinen og tauekjøretøyet og forstår advarslene.

 • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer.

 • Hold tilskuere på trygg avstand fra maskinen når den er i bevegelse.

 • Hold barn borte fra arbeidsområdet. La aldri barn få bruke maskinen.

 • Stopp maskinen, slå av motoren, sett på tauekjøretøyets parkeringsbremse, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har sluttet å bevege seg før du utfører service, fyller på drivstoff eller fjerner materiale fra maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader må du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsvarselssymbolet (Graphic) som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Skift ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal93-9899
decal58-6520
decal108-0868
decal108-0870
decal108-0872
decal108-0863
decal108-0873
decal108-0865
decal108-0866
decal110-7999
decal131-6766
decal93-9852
decal108-0861
decal108-0862
decal133-8061

Montering

Gjennomgå maskinkravene

 • Maskinen kan taues av de fleste arbeidstraktorer som har hydraulikk som produserer 26,5–30 l/min ved 137,9 bar, og som har flotasjonsdekk til bruk på golfbaner. Påse at traktoren har tilstrekkelige bremser og slepekoblingskapasitet til å håndtere en lastebil på 1587 kg. Se tauekjøretøyets brukerhåndbok for instruksjoner og forbehold.

 • Workman-kjøretøyet krever hydraulikksett med høy strømning. På Workman-kjøretøyer med serienummer mindre enn 900000001 må Heavy Duty Drawbar (modell 44212 eller 44213) monteres.

  Note: Den firehjulsdrevne Workman-modellen er best for kupert terreng eller voller på golfbaner.

  Important: På eldre modeller av Workman-kjøretøyer må du ikke prøve å trekke maskinen når den er lastet med materialer, med den standardiserte Workman-koblingen. Den kan kun håndtere 680 kg og kan bli bøyd eller skade den tverrgående rørformede akselstøtten eller den bakre fjærlasken. Bruk alltid trekkbomsettet for tunge Workman-kjøretøyer (modell 44212) eller koblingsramme- og trekkbomsettet for tunge Workman-kjøretøyer (modell 44213).

  Important: Ikke prøv å taue en lastet maskin med et lett nyttekjøretøy eller en liten, lett vogn. Disse maskinene har ikke tilstrekkelige bremser, fjæring eller styrke i rammen til å håndtere vekten av maskinen.

 • Tilhengerbremser anbefales når du bruker maskinen i kupert terreng. Når den er fullastet, kan maskinen veie så mye som 1588 kg (total kjøretøysvekt, GVW). Denne vekten er over anbefalt taue- og bremsegrenser for de fleste tjenestekjøretøyer. Et tilhengerbremsesett er tilgjengelig for direkte montering med Workman-kjøretøyet.

  Note: Tilhengerbremsesettet kan tilpasses til andre kjøretøy med en bremselyskilde på 12 V.

Fjerne koblingsarmen og hydraulikksylinderen fra transportposisjon

Note: Det må være to personer som fjerner koblingsarmen.

 1. Blokker maskinens hjul.

 2. Fjern boltenheten, bolten og skruen som fester hydraulikksylinderen og slangene til koblingsarmen for å transportere. Kutt også kabelfestet. Senk sylinderen og slangene forsiktig fra armen. Ta vare på boltenheten og festene til senere bruk.

 3. Fjern hårnålssplinten og koblingstappen som fester koblingsarmen til den øvre transportbraketten. Vær forsiktig når du fjerner armen fra transportbrakettene, da koblingsarmen er svært tung.

 4. Drei på den nedre transportbolten, og drei koblingsarmen ned.

 5. Fjern boltenheten, bolten og skruen som fester koblingsarmen til nedre transportbraketten.

  Note: Maskinen flytter seg oppover ved den nedre boltens transportbrakett.

 6. Fjern festene som fester transportbrakettene til maskinen. Fjern transportbrakettene, og kast dem.

Installere koblingsarmen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Koblingsarm1
Festetapp1
Bolt (3/8 x 1¼ tomme)1
Mutter (3/8-16)1
Stor skive1
Stor mutter1

Note: Denne prosedyren krever to personer.

 1. Før inn den bakre enden av koblingsarmen mellom monteringsplatene på maskinen mens du innretter monteringshullene (Figur 3).

  Note: Plasser slangeførerne på toppen av koblingsarmen.

 2. Før koblingstappen gjennom monteringsplatene og koblingsarmen (Figur 3).

 3. Fest hver koblingstapp til monteringsplaten med en bolt (3/8 x 1 1/4 tomme) og en låsemutter (3/8 tomme) som vist i Figur 3.

 4. Fest bunnen av festetappen med en stor skive og stor mutter (Figur 3).

  g011255
 5. Løsne låsemutrene som fester nærbryteren til rammen, og senk bryteren til den er 2,6 til 4,0 mm fra følerplaten på koblingsarmen (Figur 4). Stram låsemutterne for å sikre justeringen.

  g011587

Montere hydraulikksylinderen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Bakre aktuatortapp 1
Bolt (1/2 x 2 tomme)4
Flat skive (0.531 x 0.063 tomme)8
Låsemutter (½ tomme)4
Bolt (3/8 x 1¼ tomme)2
Boltenhet 2
Flensmutter (3/8 tomme)2
 1. Fest bakre aktuatortapp til maskinrammen med fire bolter (½ x 2 tommer), åtte flate skiver (0,531 x 0,063) og fire låsemuttere (½ tomme). Plasser komponentene som vist i Figur 5.

  g011261
 2. Fest hver ende av hydraulikksylinderen til en aktuatortapp med en boltenhet, en bolt på 3/8 x 1 1/4 tomme og en flensmutter (3/8 tomme) (Figur 6).

  Note: Sørg for at stagenden (bruksenden) på sylinderen er festet til fremre aktuatortapp.

  g011260

Monter ledningsfastspenneren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Ledningsfastspenner1
Kabelfeste2
Sikring1
 1. Koble batteriet fra kjøretøyet.

 2. Fest ringterminalen for ledningsfastspenneren til jordingsbolten, i nærheten av kjøretøyets sikringsblokk.

 3. Sett fastspennerledningen inn i den røde ledningen bak på sikringsblokken.

  Note: Hvis Workman-kjøretøyet ikke har en ledig sikringsslisse, kan du anskaffe og montere en ekstra sikringsblokk fra Toro (delenr. 92-2641).

 4. Før sikringen på 20 A inn i sporet i sikringsblokken (Figur 7).

  g248241
 5. Før ledningsfastspenneren langs kjøretøyets hovedfastspenner til bakre del av kjøretøyet (Figur 8).

  g010992
 6. Fest ledningssatsen til maskinen på flere steder med kabelfester. Hold fastspenneren unna eventuelle varme eller bevegelige deler.

  Note: Fastspenneren er utstyrt med en kobler for valgfritt bremsekontrollsett.

 7. Koble til kjøretøysbatteriet. Se kjøretøyets brukerhåndbok.

Montere maskinen til tauekjøretøyet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Festetapp 1
Hårnålssplint 1

For korrekt oppsamling av rester, påse at maskinens ramme er parallell med bakken.

 1. Plasser maskinen på et flatt, jevnt underlag.

 2. Rygg tauekjøretøyet opp til maskinen.

 3. Fjern fjærtappen, roter støttebenet ned og monter fjærtappen (Figur 9).

  g011257
 4. Jekk opp koblingsarmen til den er plan med bakken.

 5. Juster maskinens koblingssjakkel til samme høyde som tauekjøretøyets sjakkel på følgende måte:

  • Fjern boltene og låsemutrene som fester koblingssjakkelen (Figur 10) til koblingsarmen.

   g011256
  • Hev eller senk koblingssjakkelen til en stilling som er omtrent på samme høyde som tauekjøretøyets kobling.

  • Fest sjakkelen til koblingen med boltene og låsemutterne du fjernet tidligere.

   Note: Påse at maskinen er parallell med bakken.

 6. Koble koblingssjakkelen på maskinen til tauekjøretøyets kobling med festetappen og hårnålssplinten.

 7. Fjern fjærtappen, roter støttebenet opp til lagringsposisjon og monter fjærtappen.

Før og fest de hydrauliske slangene og ledningsfastspenneren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Kabelfeste8
 1. Før de hydrauliske slangene og ledningsfastspenneren gjennom slangeførerne til fronten på koblingsarmen (Figur 11).

  g010996
 2. Fest hydraulikkslangene og ledningssatsen som vist i Figur 12 og Figur 13.

  g010997
  g011048

Koble til de hydrauliske slangene

Koble til hydraulikkslangene fra maskinen til hurtigkoblerne på tauekjøretøyet (Figur 14).

g030511

Important: Påse at børsten roterer i korrekt retning (når den ses fra motorenden skal børsten rotere med klokken). Hvis børsten roterer mot klokken må du reversere tilkoblingen av de hydrauliske slangene.

Note: Merk høytrykksslangen med et kabelfeste for å identifisere korrekt montering av slangene (Figur 15).

g011010

Koble til ledningssatsen

Koble ledningssatsen fra maskinen til strømledningssatsen på tauekjøretøyet (Figur 14).

Note: Sikre at ledningssatsen ikke kan komme i klem i koblingen, og at den ikke ligger oppå eller rundt koblingstappen.

Montere gressoppsugningsbladene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Bladmonteringsenhet1
Bolt (7/16 x 3¼ tommer)2
Liten skive (1/2 tomme)4
Stor skive1
Avstandsstykke1
Låsemutter (7/16 tomme)2
Kjede1
Bolt (3/8 x 1–1/4 tommer)1
Flensmutter (⅜ tomme)1
Smekklenke1
 1. Fest knivmonteringsenheten til venstre side på maskinrammen med en bolt (7/16 x 3¼ tomme), to små skiver, en stor skive og en låsemutter (7/16 tomme).

  Note: Plasser komponentene som vist i Figur 16.

 2. Fest gressoppsugingsbladet til monteringsenheten med en bolt (7/16 x 3¼ tomme), to flate skiver, et avstandsstykke og en låsemutter (7/16 tomme). Sett sammen komponentene som vist i Figur 16.

  Note: Plasser den lange enden av kniven bort fra maskinen.

 3. Fest kjedet til bladmonteringsenheten med en bolt (⅜ x 1¼ tomme) og en flensmutter (⅜ tomme) (Figur 16).

 4. Fest den andre enden av kjedet til sporet i rammen med smekklenken (Figur 16).

  Note: Det skal være noe slakk i kjedet når det er koblet til.

 5. Smør festene på bladmonteringsenheten og på gressoppsugingsnavet med nr. 2 litiumsbasert smørefett.

  Note: Når gressoppsuging ikke er nødvendig må du koble fra smekklenken, dreie gressoppsugingsenheten oppover og hekte på kjedet ved hevet nivå.

  g030462

Montere den håndholdte fjernkontrollen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Håndholdt fjernkontroll1
Batteri (AAA)4
Små skruer6
 1. Fjern gummibåndene som holder halvdelene sammen, og ta av bakdekslet.

 2. Koble hvert batteri til korrekte poler (Figur 17).

  Note: Hvis du setter batteriene i feil, blir ikke maskinen skadet, men den fungerer ikke. Batterirommet har merker for polaritet for hver pol.

  g029817
 3. Kontroller at stålpakningen og gummitetningen er plassert i kanalen på fjernkontrollen, og sett på bakdekslet igjen (Figur 17).

 4. Fest dekselet med seks skruer (Figur 17) og stram til med et moment på 1,5 til 1,7 N·m.

  Note: Skruene må ikke trekkes til for hardt.

Oversikt over produktet

Knapp for tømming av beholder

Hvis du vil tømme beholderen, trykker du to ganger på knappen for å tømme beholderen (Figur 18).

Important: Maskinen må plasseres rett bak tauekjøretøyet og i transporthøyde før tømmesekvensen kan aktiveres.

g030468

Oppsamler ned-knapp

For å senke beholderen, trykker du på Oppsamler ned-knappen (Figur 18). Du kan senke beholderen når den er ved en av følgende posisjoner:

 • Høyde for tømming av beholder

 • Transporthøyde

 • Vendehøyde

  Note: Når du senker beholderen fra tømmeposisjon, kan du stoppe senkefunksjonen for beholderen når som helst ved å slippe oppsamler ned-knappen.

  Note: Når maskinen er i transport- eller snuposisjon, kan du stoppe funksjonen for å senke beholderen ved å trykke på oppsamler opp-knappen.

Oppsamler opp-knapp – standardmodus

Hvis du vil heve maskinen i standardmodus, trykker du på oppsamler opp-knappen. Beholderen stopper i den forhåndsdefinerte høyden (Figur 18).

 • Transporthøyde (utgangsposisjon) er 33,7 til 38,7 cm.

 • Vendehøyde (forskyvningsposisjon) er 21,6 til 26,7 cm.

Oppsamler opp-knapp – valgfri modus

Denne modusen gjør det mulig for deg å justere maskinen til ønsket høyde, og den stopper ved de forhåndsdefinerte høydene.

Note: Se Bytte til oppsamler opp-modus for å bytte til valgfri modus.

Hvis du vil heve maskinen i valgfri modus, trykker og holder du inne oppsamler opp-knappen til beholderen når den ønskede høyden eller stopper ved den forhåndsdefinerte høyden (Figur 18).

 • Transporthøyde (utgangsposisjon) er 33,7 til 38,7 cm.

 • Vendehøyde (forskyvningsposisjon) er 21,6 til 26,7 cm.

Knappen forskyvning venstre

For å vri maskinen mot venstre trykker du og holder inne knappen for venstre forskyvning (Figur 18). Hvis du slipper knappen, vil bevegelsen mot venstre stoppe.

Knappen forskyving høyre

For å vri maskinen mot høyre trykker du og holder inne knappen for forskyvning høyre (Figur 18). Hvis du slipper knappen, vil bevegelsen mot høyre stoppe.

Stoppknapp

Hvis du trykker på stoppeknappen, deaktiveres alle aktive funksjoner.

Note: Det er en forsinkelse på cirka tre sekunder.

Diagnostikklampe

Diagnostikklampen (Figur 19) er plassert på det fremre dekselet og viser maskinens feilkoder. Når du vrir nøkkelen til KJøR-stillingen, lyser diagnostikklampen i fem sekunder og slukker i fem sekunder, før den begynner å blinke tre ganger i sekundet til du trykker på en knapp på den håndholdte fjernkontrollen. Hvis lampen lyser i fem sekunder og deretter begynner å blinke ti ganger i sekundet (med eller uten en pause på fem sekunder), er det noe feil med maskinen. Se Kontrollere feilkoder.

Note: Diagnostikklampen tennes når du trykker på en knapp på den håndholdte fjernkontrollen.

Note: Hvis du trykker på en knapp på den håndholdte fjernkontrollen når du starter maskinen, blinker ikke lampen tre ganger i sekundet etter at den har vært slukket i fem sekunder.

g030471

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

Mål og vekt

Bredde221 cm
Høyde202 cm
Tømmehøydeklarering173 cm
Lengde Beholder senket – 173 cm Beholder hevet – 229–249 cm
Tom vekt680 kg
Totalvekt for kjøretøyet (GVW)1588 kg

Radiospesifikasjoner

Frekvens2,4 GHz
Maks. utgangseffekt19,59 dBm

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller autorisert Toro-forhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand, bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Før bruk

Sikkerhet før bruk

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Lær deg å raskt stanse maskinen og slå av tauekjøretøyets motor.

 • Kontroller at brukerens kontroller, sikkerhetsbryterne og verneplatene er montert og virker riktig. Ikke bruk maskinen dersom disse ikke fungerer som de skal.

 • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan treffes av maskinen.

 • Når du bruker en Workman-maskin som tauekjøretøy, anbefales det å legge til 227 kg ekstra vekt på kjøretøyets lasteplan ved bruk i skråninger.

 • Påse at tauekjøretøyet er egnet for bruk med et redskap av denne vekten ved å forhøre deg med leverandøren eller produsenten av tauekjøretøyet.

 • Slå av maskinen, stopp motoren, og ta ut nøkkelen til tauekjøretøyet, og vent til alle bevegelige deler har stoppet før du foretar justeringer på maskinen.

Bruke maskinen

Hovedfunksjonen til maskinen er å samle opp rusk og rester fra store gressdekkede områder.

Maskinen betjenes ved bruk av fjernkontrollen. Se Kontroller for korrekt bruk av kontrollknappene.

Sett maskinen i følgende høyde under transport og vending:

 • Transporthøyde (utgangsposisjon) er 33,7 til 38,7 cm.

 • Vendehøyde (forskyvningsposisjon) er 21,6 til 26,7 cm.

Advarsel

Roterende deler kan føre til alvorlige personskader.

 • Hold hender, føtter, hår og klær borte fra alle bevegelige deler for å forhindre skader.

 • Maskinen skal ikke betjenes med deksler, plater eller vern fjernet.

Justere børstehøyden

Juster maskinen slik at børsten er i lett berøring med overflaten, men ikke går gjennom bakken.

Se tabellen nedenfor for anbefalte maskininnstillinger.

ForholdValse/børstejusteringJustering av fremre skvettlappMerknader
Green/tee2 til 4 hakk fra bunnen6 til 13 mm over bakkenBørsten skal være lett engasjert i dekket
Fairway3 til 5 hakk fra bunnen13 til 25 mm over bakkenBørsten bør engasjeres i den øvre 1/3 av gresshøyden
Idrettsbaner5 til 7 hakk fra bunnen25 til 76 mm over bakkenBørsten bør engasjeres i den øvre 1/3 av gresshøyden
Løv5 til 9 hakk fra bunnenFjern det fremre paneletBørsten bør engasjeres i den øvre 1/3 av gresshøyden
Åpne hakkPensellengdeHøyde for midtre børsteaksel
Nøkkeltapp oppNøkkeltapp ned
013,970 cm 15,240 cm
 14,288 cm15,558 cm
114,605 cm 15,875 cm
 14,923 cm16,193 cm
215,240 cm 16,500 cm
 15,558 cm16,828 cm
315,875 cm 17,145 cm
 16,193 cm17,463 cm
416,510 cm 17,780 cm
 16,828 cm18,098 cm
517,145 cm 18,415 cm
 17,463 cm18,733 cm
617,780 cm 19,050 cm
 18,098 cm19,368 cm
718,415 cm 19,685 cm
 18,733 cm20,003 cm
819,050 cm 20,320 cm
 19,368 cm20,638 cm
919,685 cm 20,955 cm
 20,003 cm21,273 cm
1020,320 cm 21,590 cm
 20,638 cm21,908 cm
1120,955 cm 22,225 cm
 21,273 cm22,543 cm
1221,590 cm 22,860 cm
 21,908 cm23,178 cm
1322,225 cm 23,495 cm
 22,543 cm23,813 cm

Se Figur 20 og Figur 21 for ytterligere forklaring av anbefalte maskininnstillinger.

g011012
 1. Flytt maskinen til en jevn flate.

 2. Hev beholderen, og monter beholderens støttepilar. Se Bruke støttepilar for beholder.

 3. Løsne låsemutteren på høydejusteringslåsen (Figur 21) slik at den kan trekkes ut ca. 13 mm.

  g011013
 4. Løsne låsemutteren for valsehøydejusteringen (Figur 21).

 5. Trekk ut høydejusteringsnøkkelen, og flytt den bakre valsen opp eller ned ved å skyve platen for høydejustering av valse til ønsket høyde (Figur 21).

 6. Trekk til låsemutterne for å sikre justeringen.

 7. Gjenta prosedyren på motsatt side av børsten. Pass på at justeringene er like.

Justere valseskrapen

Kontroller og påse at valseskrapen (Figur 21) er justert med 2 mm klaring mellom skrapen og valsen. Løsne valseskrapens justeringsmuttere, plasser valsen som ønsket og stram mutterne.

Justere høyden på fremre skvettlappen

For de beste resteoppsamlingsresultatene justerer du den fremre skvettlappen (Figur 22) med 6 til 13 mm klaring mellom bunnen av skvettlappen og overflaten.

Note: Det kan være nødvendig å heve den fremre skvettlappen helt opp eller fjerne den fremre skvettlappen når du samler opp større rester eller plukker opp rester i langt gress.

g011014
 1. Løsne mutrene som fester metallbåndet og skvettlappen foran på børstehuset (Figur 23).

  g011015
 2. Juster skvettlappen foran til ønsket driftshøyde og stram mutterne.

Kontrollere trykket i dekkene

Kontroller dekktrykket daglig for å sikre at det er korrekt.

Korrekt lufttrykk i dekk: 0,862 bar

Maks. lufttrykk i dekk: 1,24 bar

Kontrollere hvor stramt hjulenes hakemuttere sitter

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
Etter de 10 første timene
 • Stram hjulenes hakemuttere.
 • Hver 200. driftstime
 • Stram hjulenes hakemuttere.
 • Advarsel

  Hvis hjulmutrene og -boltene ikke er strammet tilstrekkelig til, kan det hende at det oppstår en feil, eller at et hjul faller av. Dette kan føre til personskader.

  Påse at hjulenes hakemuttere er strammet til korrekt moment.

  Kontroller og stram hjulhakemutterne til 95–122 N·m.

  g292670

  Aktivere kontrollenheten

  Kontrollenheten (Figur 25) aktiveres så fort du kobler maskinens ledningssats til tauekjøretøyets strømfastspenner.

  • På Workman-modeller med serienummer mindre enn 899999999, har fastspenneren strømtilførsel.

  • På Workman-modeller med serienumre fra 900000001 og opp vrir du tenningsnøkkelen til DRIFTSposisjon for å koble strømmen til fastspenneren.

   g030472

  Bruke tidsavbruddsfunksjonen for kontrolleren

  Maskinen er utstyrt med en tidsavbruddsfunksjon for kontrollmodulen. Tidsavbruddsfunksjonen blir aktivert hvis ikke fjernkontrollen brukes innen 2,5 time.

  • Fjernkontrollen kontrollerer ikke funksjonene i tidsavbruddsmodus.

  • Slik starter du kontrollenheten i tidsavbruddsmodus:

   • På Workman-modeller med serienummer mindre enn 899999999 kobler du fra og til maskinens ledningssats i kjøretøyets strømfastspenner.

   • På Workman-modeller med serienumre fra 900000001 og opp vrir du tenningsnøkkelen til AV-posisjon og tilbake til DRIFTSposisjon.

  • Hvis du ønsker å unngå tidsavbrudd for kontrollen ved bruk, bruker du fjernkontrollen til å vri maskinen minst hver 2,5 time.

  Bruke støttepilar for beholder

  Når du arbeider under en hevet beholder, må du påse at beholderens støttepilar er montert på den utstrakte løftesylinderen.

  1. Hev beholderen til løftesylinderne er helt utstrakte.

  2. Fjern hårnålssplinten og bolten som fester støttepilaren til lagringsbraketten på maskinrammen (Figur 26). Fjern støttepilaren for beholderen.

   g011020
  3. Før inn beholderens støttepilar på sylinderstangen. Påse at pilarendene hviler på sylinderløpet og ikke på enden av sylinderstangen (Figur 27).

   Note: Fest beholderens støttepilarer til sylinderstangen med hårnålssplinten og bolten.

   g011021
  4. For å lagre støttepilarene, fjern støttepilarene fra sylinderen og fest den til lagringsbraketten på maskinrammen.

  5. Du må alltid montere eller fjerne støttepilaren fra baksiden av beholderen.

  Important: Ikke forsøk å senke beholderen med støttepilaren på sylinderen.

  Under bruk

  Sikkerhet under drift

  • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.

  • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Ikke bruk løstsittende klesplagg eller smykker, og sett opp langt hår.

  • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

  • Ikke bruk maskinen når du er trett, syk eller påvirket av alkohol eller medisiner.

  • Ha aldri med passasjerer på maskinen, og hold tilskuere og kjæledyr borte fra maskinen under drift.

  • Bruk maskinen bare når det er god sikt, for å unngå hull eller skjulte farer.

  • Hold hendene og føttene borte fra bevegelige deler.

  • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

  • Hvis du treffer gjenstander eller hvis maskinen begynner å vibrere unormalt, må du stoppe maskinen, slå av motoren, ta ut nøkkelen, vente til alle bevegelige deler har stanset, og undersøke maskinen. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.

  • Pass på at det er riktig dekktrykk til enhver tid.

  • Påse at du overholder alle forskrifter for transportutstyr på offentlige veier og motorveier. Påse at alle påkrevde reflektorer og lys er på plass, og at de er rene og synlige for forbikjørende og motgående trafikk.

  • Reduser hastigheten på ujevne veier og underlag

  • Maskinen må være i transportposisjon (rett bak tauekjøretøyen) før tømmingssyklusen aktiveres.

  • Tømming av rester kan føre til alvorlige skader. Hold deg unna beholderen mens maskinen rygger eller tømmer.

  • Under sjeldne forhold kan vått og komprimert gress produsere varme. Tøm alltid beholderen før du setter maskinen til lagring.

  • Heving og senking av beholderdøren kan føre til at mennesker eller kjæledyr skader seg. Hold tilskuere og kjæledyr borte fra maskinen når beholderen brukes.

  • Tøm beholderen kun i områder der det ikke finnes løse ledninger eller andre hindringer, for å unngå å få elektrisk støt.

  • Ikke tøm beholderen i en skråning. Tøm alltid beholderen på en jevn flate.

  • Parker maskinen på en jevn flate, tøm beholderen, senk beholderen til valsen er på bakken og blokker hjulene før du fjerner maskinen fra tauekjøretøyet.

  Sikkerhet i skråninger

  • Gå gjennom tauekjøretøyets spesifikasjoner for å sikre at du ikke overskrider skråningskapasiteten.

  • Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Du er ansvarlig for trygg drift i skråninger. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet.

  • Vurder forholdene ved stedet, og inspisere området for å avgjøre om det er trygt å bruke maskinen i skråningen. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne kontrollen.

  • Les instruksjonene for bruk av maskinen i skråninger nedenfor, og vurder forholdene for å avgjøre om du kan bruke maskinen under forholdene på dagen og stedet. Endringer i terreng kan føre til endringer ved bruk av maskinen i skråninger.

  • Ikke start, stopp eller sving maskinen i skråninger. Ikke foreta brå endringer i hastighet eller retning. Sving sakte og gradvis.

  • En maskin hvor trekkraften, styringen eller stabiliteten er i tvil, skal ikke brukes under noen omstendigheter.

  • Fjern eller marker hindringer som grøfter, hull, hjulspor, ujevnheter, steiner eller andre skjulte objekter. Høyt gress kan skjule hindringer. Maskinen kan velte i ujevnt terreng.

  • Vær oppmerksom på at bruk av maskinen på vått gress, på tvers av skråninger eller i nedoverbakker kan føre til at maskinen mister veigrepet. Hvis drivhjulene mister taket, kan det føre til at maskinen sklir og at bremse- og styringsevnen reduseres.

  • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen nær kanter, grøfter, voller, vann, eller andre farer. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul går over kanten eller kanten gir etter. Fastsett et sikkerhetsområde mellom maskinen og eventuelle farer.

  Kontrollere sperresystemet

  Forsiktig

  Sperrebryterne er til for å beskytte deg. Sikkerhetssperrebrytere som er frakoblet eller ikke fungerer kan gjøre at maskinen driver på en måte som ikke er trygg og kan føre til personskader.

  • Ikke koble fra sikkerhetssperrebryterne.

  • Kontroller sperrebryterne daglig for å være sikker på at sperresystemet fungerer som det skal.

  • Hvis en av bryterne ikke fungerer, bytter du den ut før du bruker maskinen.

  Sikkerhetssperresystemet har følgende funksjoner:

  • Det hindrer børsten fra å rotere når beholderen er i hevet posisjon.

  • Det hindrer at beholderen tømmes når maskinen er i forskyvningsposisjon.

  • En lydalarm lyder når beholderen tømmes. Flytt ikke tauekjøretøyet mens beholderen blir tømt.

  Brukstips

  • Før du begynner oppsamlingen må du undersøke området for å bestemme hvilken retning som er best å kjøre i.

   Note: Rett deg inn mot et objekt i foran deg for å opprettholde en rett linje under oppsamlingen.

  • Prøv alltid å lage en lang, kontinuerlig linje med noe overlapping på turen tilbake.

  • På gressbelagte områder samler børsten opp gresstuster, kvister, gressrester, løv, granbar og kongler og små rester.

  • Maskinen pleier også gressdekket. Børsten grer gjennom og løfter gresset for en enhetlig klipp når det klippes. Etter hvert som den rydder opp, øker den lette rivingen gjennomtrengningen av vann og ugressmidler, og reduserer på denne måten behovet for renovering.

   Important: Ikke sving skarpt når du bruker maskinen, da det kan skade gressdekket.

  • Når beholderen er full, fungerer ikke maskinen like effektivt, og den lar rester ligge igjen på bakken eller slipper ut materiale på bakken.

  Tømme beholderen

  Fare

  Hvis maskinen velter eller du får elektrisk støt, kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall.

  • Ikke tøm beholderen i en skråning. Tøm alltid beholderen på jevn grunn.

  • Tømming skal kun skje i et område der det ikke finnes overhengende ledninger og andre hindringer.

  Important: Påse at maskinen er festet til tauekjøretøyets kobling med koblingstappen og splittpinnen under tømmingen.

  Important: Påse at maskinen er plassert rett bak tauekjøretøyet og i transporthøyde før tømmesekvensen kan aktiveres.

  1. Plasser maskinen på jevn grunn, og kontroller at den er i transportposisjon før tømming.

  2. Trykk på knappen for tømming av beholderen i ett sekund, slipp knappen i ett sekund, og trykk på knappen for tømming av beholderen igjen (Figur 28).

   Note: Maskinen reagerer ikke hvis du trykker for raskt på knappen for tømming av beholderen.

   g030468
   g030465

   Forsiktig

   Tømming av beholderen kan skade mennesker eller kjæledyr.

   Hold tilskuere og kjæledyr på trygg avstand fra beholderen ved tømming.

  Senke beholderen

  Hvis du vil senke beholderen, trykker du på oppsamler ned-knappen.

  Note: Påse at beholderen er i senket stilling før du begynner å taue maskinen.

  Bruke maskinen i kaldt vær

  Hydraulikkvæsken i maskinen må nå en driftstemperatur på 82 °C for korrekt drift av flotasjonsmaskinhodet.

  Bytte til oppsamler opp-modus

  Oppsamler opp-knappen har to mulige moduser: standard og valgfri.

  Standardmodusen gjør det mulig å heve maskinen til de forhåndsdefinerte høydene. Se Oppsamler opp-knapp – standardmodus

  Den valgfrie modusen gjør det mulig for deg å justere maskinen til ønsket høyde, og den stopper ved de forhåndsdefinerte høydene. Se Oppsamler opp-knapp – valgfri modus.

  1. Fjern dekslet fra kontrollmodulen.

  2. Koble de to ledningskontaktene fra grisehalekoblingen som vist i Figur 30.

  3. Koble de to ledningskontaktene til i den eksisterende grisehalekoblingen som er festet til ledningssatsen.

  4. Monter dekselet på kontrollmodulen.

   g030597

   Note: Hvis du vil gå tilbake til standardmodus, monterer du den opprinnelige grisehalekontakten.

  Etter bruk

  Sikkerhet etter bruk

  • Parker tauekjøretøyet på et jevnt underlag, sett på tauekjøretøyets parkeringsbremse, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset, før du forlater førersetet.

  • La maskinen bli kald før den settes på et lukket sted.

  • Hold alle deler av maskinen i god stand, og sørg for at de er godt festet.

  • Skift ut slitte, skadde eller manglende merker.

  Inspisere og rengjøre maskinen

  Når du er ferdig å samle opp, må du rengjøre maskinen nøye. La beholderen lufttørke. Etter rengjøring må du inspisere maskinen for mulige skader på mekaniske komponenter. Ved å utføre disse prosedyrene påser du at maskinen fungerer tilfredsstillende under neste oppsamlingsøkt.

  Transportere maskinen

  • Vær forsiktig når du laster maskinen av eller på en lastebil eller tilhenger.

  • Bruk en bred rampe når du laster maskinen på en tilhenger eller lastebil.

  • Ikke transporter maskinen når transportalarmen og lampen er aktivert.

  • Når du transporterer maskinen, kan du bruke festene til å sikre fronten på maskinen (Figur 31) og akselen (Figur 32) til å sikre den bakre delen av maskinen på traileren.

   Note: Transport av maskinen uten å bruke fester kan føre til skader på maskinen.

   g011023
   g011024

  Vedlikehold

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 10 første timene
 • Stram hjulenes hakemuttere.
 • Hver 25. driftstime
 • Rengjør børsteområdet.
 • Hver 50. driftstime
 • Smør maskinen.Hvis du bruker maskinen under vanlige forhold, smører du alle lagrene og hylsene umiddelbart etter hver vask. Smør lagrene og hylsene daglig når du bruker maskinen i støvete og skitne driftsforhold.
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller tilstanden på dekkene.
 • Skift ut børsten.
 • Hver 200. driftstime
 • Stram hjulenes hakemuttere.
 • Skift ut fremre skvettlapp.
 • Hver 600. driftstime
 • Se etter skader på beholderen.
 • Kontrolliste for daglig vedlikehold

  Ta kopi av denne siden for rutinemessig bruk.

  VedlikeholdskontrollpunktFor uke:
  Ma.Ti.On.To.Fr.Lø.Sø.
  Kontroller at sikkerhetssperrene virker ordentlig.       
  Kontroller uvanlige driftslyder.       
  Kontroller trykket i dekkene.       
  Kontroller om de hydrauliske slangene er skadet.       
  Kontroller om det har oppstått væskelekkasjer.       
  Sjekk at kontrollene virker som de skal.       
  Kontroller beholderen.       
  Rengjør børsten for materiale som sitter fast.       
  Kontroller børsten for slitasje.1       
  Smør alle smøreniplene.2       
  Lakker over ødelagt maling.       

  1 Skift ut ved mangler eller skader

  2Umiddelbart etter hver vask, uavhengig av intervallet som er angitt

  Bemerkninger om spesielle områder

  Kontroll utført av:
  PunktDatoInformasjon
     
     
     
     
     
     
     

  Sikkerhet ved vedlikehold

  • Før du overhaler eller justerer maskinen, må du slå av maskinen, stoppe tauekjøretøyet, sette på tauekjøretøyets parkeringsbremse, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler har stoppet.

  • Blokker hjulene på maskinen når den er koblet fra et tauekjøretøy.

  • Foreta kun vedlikehold som er beskrevet i håndboken. Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler hvis det er nødvendig med store reparasjoner eller du trenger hjelp.

  • Påse at maskinen er trygg å bruke ved å holde alle muttere, bolter og skruer godt strammet.

  • Ikke utfør vedlikehold når motoren er i gang hvis du kan unngå det. Hold deg borte fra bevegelige deler.

  • Vær forsiktig når du reduserer trykket i komponenter under trykk.

  • Støtt maskinen med klosser eller lagringspilarer når du arbeider på undersiden. Du må aldri stole på at traktorens hydraulikksystem støtter maskinen.

  • Kontroller pipemonteringsboltene ofte, for å sikre at de er strammet i henhold til spesifikasjonene.

  • Påse at alle vern er montert og ordentlig lukket etter at du har utført vedlikehold og justeringer på maskinen.

  Sikkerhet for hydraulisk system

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje sprøytes inn under huden. Innsprøytet væske må fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  Smøre maskinen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Smør maskinen.Hvis du bruker maskinen under vanlige forhold, smører du alle lagrene og hylsene umiddelbart etter hver vask. Smør lagrene og hylsene daglig når du bruker maskinen i støvete og skitne driftsforhold.
 • Maskinen har elleve smørenipler som krever smøring med nr. 2 litiumbasert smørefett.

  1. Smør følgende smørenipler:

   • Beholderaksel (øvre) (2) (Figur 33)

   • Børsteaksel (2) (Figur 34)

   • Løftesylinder (2) (Figur 35)

   • Beholderaksel (nedre) (2) (Figur 36)

   • Koblingsarmaksel (1) (Figur 37)

   • Feste til gressoppsugingsblad (Figur 38)

   • Nav til gressoppsugingsblad (Figur 38)

  2. Tørk av smøreniplene for å forhindre at fremmedmateriale kommer inn i lagrene eller hylsene.

  3. Pump smørefett inn i lageret eller hylsen.

  4. Tørk opp overflødig fett.

   g011025
   g011026
   g011027
   g011028
   g011029
   g011030

  Koble sammen fjernkontrollen og baseenheten

  Important: Les instruksene nøye før du utfører prosedyren.

  Sørg for at fjernkontrollen kommuniserer med baseenheten før du bruker systemet. Fjernkontrollen knyttes til systemets baseenhet allerede på fabrikken ved bruk av sammenkoblingsprosedyren. I situasjoner hvor det er nødvendig å gjenopprette kontakten mellom fjernkontrollen og baseenheten (f.eks. når du skal opprette kontakt mellom en ny fjernkontroll eller reservefjernkontroll og en gjeldende baseenhet), må du gjøre følgende.

  Note: Hvis du kobler fjernkontrollen til en annen baseenhet, vil denne fjernkontrollen kobles fra den opprinnelige baseenheten.

  1. Koble strømmen fra baseenheten.

  2. Stå i nærheten av baseenheten i uhindret, klar synslinje mens du holder fjernkontrollen i hånden.

  3. Trykk og hold nede knappene for FORSKYVNING VENSTRE og FORSKYVNING HøYRE samtidig. LED-lyset blinker omtrent én gang i sekundet.

  4. Fortsett å holde begge knappene nede til LED-lyset begynner å blinke omtrent to ganger i sekundet.

  5. Slipp knappene.

  6. Trykk og hold nede knappen for FORSKYVNING VENSTRE. LED-lyset blinker omtrent to ganger i sekundet.

  7. Fortsett å holde nede knappen for FORSKYVNING VENSTRE, og vri nøkkelstarten til KJøR-stilling. LED-lyset lyser konstant hvis prosedyren var vellykket.

   Note: Dette kan ta opptil 20 sekunder.

  8. Slipp opp knappen for FORSKYVNING VENSTRE.

   Systemet er klart til bruk med en bestemt fjernkontroll.

   g030468

  Skifte ut batterier på fjernkontrollen

  Den håndholdte fjernkontrollen drives med fire AAA-batterier. Når du setter i batteriene, må du overholde korrekt polaritet som avmerket på innsiden av batterirommet for å unngå å skade enheten.

  1. Fjern de seks skruene på baksiden av fjernkontrollen, og ta av dekslet (Figur 40).

   Note: La om mulig gummitetningen og stålpakningen være i kanalen når du fjerner dekslet og batteriene.

   g029817
  2. Fjern de utladede batteriene og avhend på korrekt måte i henhold til lokale regler.

  3. Koble de nye batteriene til korrekte poler.

   Note: Hvis batteriene monteres feil, vil ikke enheten bli ødelagt, men den vil ikke fungere.

  4. Hvis du utilsiktet fjerner gummitetningen og stålpakningen, må du forsiktig legge dem på plass i kanalen i den håndholdte fjernkontrollen igjen.

  5. Sett dekslet på plass og fest det med de seks skruene du fjernet tidligere (Figur 40), og stram til med et moment på 1,5 til 1,7 Nm.

   Note: Skruene må ikke trekkes til for hardt.

  Lagring

  1. Rengjør maskinen grundig slik at den er fri for skitt, løv og rester.

  2. Kontroller trykket i dekkene. Se Kontrollere trykket i dekkene.

  3. Kontroller alle fester, og trekk dem til etter behov.

  4. Smør alle smøreniplene. Tørk opp overflødig smøremiddel.

  5. Kontroller tilstanden til børsten, og skift den ut om nødvendig.

  Feilsøking

  ForholdMulige årsakerLøsning
  Maskinen samler ikke opp rusk og rester.

  Børsten er ødelagt.

  Børstehøyden er for høy.

  Den fremre skvettlappen er for lav eller for høy.

  Skift ut børsten.

  Justere børstehøyden. Se Justere børstehøyden.

  Justere den fremre skvettlappen. Se Justere høyden på fremre skvettlappen.

  Maskinen vibrerer for mye.

  Kontroller lagrene på børsteakselen. Hvis de er overdrevent varme, kontrollerer du lagrene for skader.

  Fremmedlegemer sitter fast i børsten.

  Bytt ut eventuelle skadde lager.

  Fjern eventuelle fremmedlegemer.

  Diagnostikklampen på maskinen tennes ikke når jeg trykker på en knapp på fjernkontrollen.

  Det forekommer frekvensforstyrrelse.

  Koble fjernkontrollen til baseenheten. Se Koble sammen fjernkontrollen og baseenheten .

  Kontrollere feilkoder

  Hvis diagnostikklampen indikerer at det er en systemfeil (se Diagnostikklampe), må du kontrollere feilkodene for å finne ut hva som er feil med maskinen.

  Gå inn i diagnostikkmodus og kontrollere kodene

  1. Vri tenningsnøkkelen til DRIFTSposisjon.

  2. Koble fra strømmen ved å separere kjøretøyets ledningssats fra maskinens ledningssats.

  3. Fjern det fremre dekselet.

  4. Trekk det festede lokket av de to diagnostiske shuntkoblingene (Figur 41A).

  5. Koble de diagnostiske shuntkoblingene sammen (Figur 41B).

   g030474
  6. Koble kjøretøyets og maskinens ledningssats sammen for å drive maskinen.

  7. Tell antall blink for å finne feilkoden, og se i følgende tabell:

   Note: Hvis det er flere feil, blinker begge feilene etterfulgt av en lang pause, deretter gjentas blinkesekvensene.

   KodeBlinkemønster for lysdiodeAtferdDetaljer
   Maskinspesifikke feil
   11Blink én gang, pause, blink én gang, lang pause, gjentaTapt kommunikasjon med baseenhetKontakten er ikke koblet til. Finn den løse eller frakoblede kontakten til ledningssatsen, og koble den til.
   Det er noe feil med ledningene. Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler.
   Dårlig baseenhet. Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler.
   12Blink én gang, pause, blink to ganger, lang pause, gjentaVersjon ikke kompatibel med baseenhet og/eller HHFeil programvare (installer korrekt programvare fra TORODIAG). Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler.
   13Blink én gang, pause, blink tre ganger, lang pause, gjentaFeil HH – ikke implementert på Rev ADet finnes en feil produktforbindelse (dvs. prøver å oppdatere programvare på en MH-400 med en ProPass-håndholdt)
  8. Monter frontdekselet.

  Tilbakestille feilkodene

  Koble fra og koble til diagnostikkonnektorene når problemet er løst. Diagnostikklampen blinker konstant én gang i sekundet.