Úvod

Tento stroj je určený na používanie vlastníkmi domov. Navrhnutý je najmä na odstraňovanie snehu z dláždených povrchov, ako napríklad príjazdových ciest a chodníkov, a z iných povrchov určených na dopravu v obytných alebo komerčných priestoroch. Nie je navrhnutá na odstraňovanie iných materiálov, ako je sneh, ani na odstraňovanie snehu zo štrkových povrchov. Používanie tohto produktu na iný ako určený účel by mohlo byť nebezpečné pre vás a okolostojace osoby.

Tieto informácie si pozorne prečítajte, aby ste sa výrobok naučili správne ovládať a udržiavať a aby ste predchádzali zraneniam a poškodeniu výrobku. Zodpovedáte za správnu a bezpečnú obsluhu výrobku.

Na lokalite www.Toro.com získate informácie o bezpečnosti výrobkov, školiacich materiáloch týkajúcich sa prevádzky, príslušenstve a tiež pomoc pri hľadaní predajcu alebo registrácii výrobku.

Ak potrebujete servis, originálne diely od spoločnosti Toro alebo doplňujúce informácie, obráťte sa na autorizovaného servisného predajcu alebo zákaznícke stredisko spoločnosti Toro a pripravte si číslo modelu a sériové číslo vášho stroja. Obrázok 1 označuje miesto na stroji s číslom modelu a sériovým číslom. Čísla si zaznamenajte do poskytnutého priestoru.

Important: Ak chcete zaregistrovať svoj produkt a získať prístup k informáciám o záruke, súčastiach a k ďalším informáciám o produkte, oskenujte kód QR na štítku so sériovým číslom (ak sa nachádza na produkte) pomocou mobilného zariadenia.

g291846

Táto príručka identifikuje potenciálne riziká a bezpečnostné upozornenia sú v nej označené výstražným symbolom (Obrázok 2), ktorý signalizuje, že nedodržanie odporúčaných opatrení môže viesť k vážnemu alebo smrteľnému zraneniu.

g000502

V tejto príručke sa používajú na zvýraznenie informácií dve slová. Slovo Dôležité upriamuje pozornosť na špeciálne mechanické informácie a slovo Poznámka zdôrazňuje všeobecné informácie, ktoré si zaslúžia špeciálnu pozornosť.

Výrobok vyhovuje všetkým príslušným európskym smerniciam. Podrobnosti nájdete v samostatnom hárku so špecifickým vyhlásením o zhode.

Important: Ak používate tento stroj nepretržite nad 1 500 m, skontrolujte, či bola nainštalovaná súprava High Altitude Kit na používanie vo vysokej nadmorskej výške, aby stroj spĺňal nariadenia o emisiách CARB/EPA. Súprava High Altitude Kit zvyšuje výkon stroja a zároveň zabraňuje zaneseniu zapaľovacej sviečky, tvrdému štartu a zvýšeným emisiám. Po nainštalovaní súpravy pripevnite štítok pre vysokú nadmorskú výšku vedľa sériového štítka na stroji. Správnu súpravu High Altitude Kit a štítok pre vysokú nadmorskú výšku pre váš stoj získate od autorizovaného servisného predajcu spoločnosti Toro. Najbližšieho predajcu nájdete na našej webovej lokalite www.Toro.com alebo sa obráťte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Toro na číslach uvedených vo vyhlásení o systéme čistenia výfukových plynov. Pri opätovnom spustení motora pod 1 500 m odstráňte súpravu z motora a obnovte jeho pôvodné výrobné nastavenia. Neprevádzkujte motor konvertovaný na prácu vo vysokej nadmorskej výške pri nižšej nadmorskej výške. Mohlo by dôjsť k jeho prehriatiu a poškodeniu.Ak si nie ste istí, či bol stroj konvertovaný na použitie vo vysokej nadmorskej výške, pozrite si nasledujúci štítok (Obrázok 3).

decal127-9363

Bezpečnosť

Tento stroj je navrhnutý v súlade so špecifikáciami normy EN ISO 8437.

Všeobecná bezpečnosť

Tento produkt môže odletujúcimi predmetmi amputovať ruky a chodidlá. Vždy dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, aby ste predišli vážnemu zraneniu osôb.

 • Pred naštartovaním motora si prečítajte túto používateľskú príručku a oboznámte sa s jej obsahom. Zaručte, aby každá osoba používajúca tento produkt vedela, ako ho má používať a ako rýchlo vypnúť motor, a rozumela varovaniam.

 • Vždy keď z akéhokoľvek dôvodu opustíte prevádzkovú polohu, vypnite motor.

 • Do blízkosti pohyblivých súčastí stroja nedávajte ruky ani nohy.

 • Stroj neprevádzkujte bez všetkých ochranných prvkov a iných namontovaných a funkčných ochranných zariadení.

 • Udržujte odstup od všetkých výstupných otvorov. Do oblasti prevádzky nepúšťajte okolostojace osoby, najmä malé deti.

 • Nikdy nedovoľte, aby stroj obsluhovali deti.

Bezpečnostné a inštrukčné štítky

Graphic

Operátor dobre vidí bezpečnostné štítky a pokyny, ktoré sú umiestnené v každom priestore s potenciálne hroziacim nebezpečenstvom. Poškodené alebo chýbajúce štítky nahraďte.

decal94-2577

Obj. č. dielu 117-9121

decal115-5698

Len model 38563; objednajte diel č. 117-6036

decal117-9102

Len model 38568; objednajte diel č. 117-6046

decal117-9103

Nastavenie

Rozloženie rukoväte

g263299

Montáž výstupného žľabu

g262492

Naplnenie motora olejom

g253610

Nastavenie ovládacieho lanka

Pozrite si časť Nastavenie ovládacieho lanka.

Súčasti stroja

g011431
ModelHmotnosťDĺžkaŠírkaVýška
3856337 kg122 cm54 cm107 cm
 
3856839 kg   
 

Nadstavce/príslušenstvo

K dispozícii je celý rad schválených nadstavcov a príslušenstva značky Toro na použitie so strojom pre podporu a rozšírenie jeho možností. Zoznam všetkých schválených nadstavcov a príslušenstva vám poskytne autorizovaný servisný predajca alebo autorizovaný distribútor spoločnosti Toro alebo navštívte stránku www.Toro.com.

Ak chcete zaručiť optimálny výkon a zachovanie platnosti bezpečnostného osvedčenia stroja, používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo spoločnosti Toro. Náhradné diely a príslušenstvo od iných výrobcov by mohli byť nebezpečné a v prípade ich použitia by mohla byť platnosť záruky na produkt zrušená.

Obsluha

Pred prevádzkou

Bezpečnosť pred prevádzkou

Všeobecná bezpečnosť

 • Len pre modely s elektrickým štartérom: používajte predlžovacie káble a zásuvky, ako je špecifikované v príručke. Elektrický kábel pred zapojením do zásuvky skontrolujte. Ak je kábel poškodený, vymeňte ho. Kábel napájania odpojte vždy, keď stroj neštartujete.

 • Noste vhodný odev vrátane ochranných okuliarov, dlhých nohavíc, pevnej protišmykovej obuvi a ochrany sluchu. Dlhé vlasy si zviažte, voľný odev si zakašte a nenoste voľné šperky.

 • Dôkladne skontrolujte oblasť, v ktorej budete stroj používať, a odstráňte všetky rohožky, sane, dosky, káble a iné cudzie predmety.

 • Ak je kryt, bezpečnostné zariadenie alebo štítok poškodený, nečitateľný alebo chýba, pred spustením prevádzky ho opravte alebo nahraďte. Taktiež dotiahnite všetky uvoľnené fixačné prvky.

Bezpečnosť pri narábaní s palivom

Palivo je mimoriadne horľavé a výbušné. Požiar alebo výbuch paliva môže spôsobiť popáleniny vám a iným osobám.

 • Zapáleniu paliva statickým výbojom zabránite umiestnením nádoby alebo stroja pred plnením na zem a nie na vozidlo ani na iný predmet.

 • Nádrž plňte vonku, keď je motor studený. Bezpečne nasaďte palivový uzáver a utrite rozliate palivo.

 • S palivom nemanipulujte počas fajčenia alebo keď sa v blízkosti nachádza otvorený oheň alebo iskry.

 • Palivo skladujte v schválenej nádobe na palivo mimo dosahu detí.

 • Keď je palivo v nádrži, stroj nakláňajte len v smere definovanom v pokynoch.

 • Ak ste si palivo vyliali na odev, okamžite sa prezlečte.

Plnenie palivovej nádrže

 • Najlepšie výsledky dosiahnete používaním čistého čerstvého (menej ako 30 dní starého) bezolovnatého benzínu s oktánovým číslom 87 alebo vyšším (podľa metódy klasifikácie (R + M)/2).

 • Možno použiť okysličené palivo s max. 10 % objemu etanolu alebo s 15 % objemu MTBE (metyltributyléteru).

 • Nepoužívajte etanolové benzínové zmesi (napríklad E15 alebo E85) s vyšším obsahom etanolu ako 10 %. Prevádzkové problémy alebo poškodenie motora nemusí byť zahrnuté v záruke.

 • Nepoužívajte benzín s obsahom metanolu.

 • V zimnom období neuskladňujte palivo v palivovej nádrži ani v palivových kanistroch bez použitia palivového stabilizátora.

 • Do benzínu nepridávajte olej.

Nenapĺňajte nad spodný okraj plniaceho hrdla palivovej nádrže (Obrázok 8).

g216203

Important: Na dosiahnutie najlepších výsledkov kupujte vždy len také množstvo paliva, ktoré využijete do 30 dní. V opačnom prípade môžete v stroji vždy používať palivový stabilizátor/kondicionér, aby zostalo palivo dlhšie čerstvé. Musíte sa pritom riadiť pokynmi výrobcu palivového stabilizátora.

Kontrola hladiny motorového oleja

Servisný intervalPostup pri údržbe
Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte hladinu oleja a v prípade, že je to potrebné, olej doplňte.
 • oil_check_721 Checking the Oil
  g293231

  Počas prevádzky

  Bezpečnosť počas prevádzky

  Všeobecná bezpečnosť

  • Pred uvoľnením upchatia stroja vypnite motor a vždy používajte palicu.

  • Počas prevádzky stroja zostaňte za držadlami a mimo výstupného otvoru. Tvár, ruky, nohy a všetky ostatné časti tela alebo oblečenia nepribližujte k pohyblivým alebo rotujúcim častiam.

  • Výstupný žľab nikdy nesmerujte na ľudí alebo do oblastí, kde môže dôjsť k poškodeniu majetku.

  • Používaniu stroja venujte maximálnu pozornosť. Nevenujte sa žiadnej inej aktivite, ktorá by vás mohla rozptyľovať. V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku.

  • Dávajte si pozor, aby ste zabránili pošmyknutiu alebo pádu, najmä keď stroj používate so spätným chodom.

  • Vždy si buďte istí svojím postojom a pevne sa držte držadiel. Kráčajte, nikdy nebežte.

  • Pri používaní stroja na svahu postupujte zvlášť opatrne.

  • Stroj neprevádzkujte bez dobrej viditeľnosti alebo svetla.

  • Pri cúvaní sa pozerajte dozadu a postupujte opatrne.

  • Keď aktívne nečistíte sneh, uvoľnite vrták zo záberu.

  • Pri používaní stroja na chodníkoch alebo vozovkách postupujte zvlášť opatrne. Zostaňte ostražití kvôli skrytým nebezpečenstvám alebo doprave.

  • Počas prevádzky motora sa nikdy nepokúšajte robiť žiadne zmeny okrem prípadov, keď sa to uvádza v pokynoch.

  • Po zasiahnutí cudzieho predmetu vypnite motor, vyberte kľúč a stroj skontrolujte, či nie je poškodený. Pred naštartovaním stroja opravte všetky poruchy.

  • Ak stroj začne neobvykle vibrovať, vypnite motor a hneď zistite príčinu.

  • Motor neprevádzkujte v interiéri. Výfukové plyny sú nebezpečné.

  • Kapacitu stroja nepreťažujte snahou o príliš rýchle odstránenie snehu.

  • Motor vypnite, vždy keď opúšťate prevádzkovú polohu, pred vyčistením alebo uvoľnením upchatého zberača, rotora alebo výstupného žľabu a vždy keď vykonávate akékoľvek opravy, úpravy alebo kontroly.

  Naštartovanie motora

  Note: Pri zatláčaní sýtiča si dajte dolu rukavicu, aby z otvoru čerpadla nemohol uniknúť vzduch.

  Important: Zapaľovacie čerpadlo ani sýtič nepoužívajte, ak motor už bežal a je zohriaty. Nadmerné používanie sýtiča môže zaplaviť motor a zabrániť tak jeho naštartovaniu.

  Štandardné modely

  Recoil_721_Recoil Start 721 Snowthrower
  g257388

  Modely s elektrickým štartérom

  Electric_721_PowerClear 721 Electric Start
  g257387

  Note: Používajte len schválený 1,29 mm predlžovací kábel, ktorý sa odporúča na použitie v exteriéri a nie je dlhší ako 15 metrov.

  Dôležité upozornenie

  Elektrický kábel sa môže poškodiť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

  Elektrický kábel pred zapojením do zásuvky dôkladne skontrolujte. Ak je kábel poškodený, nepoužívajte ho na štartovanie stroja. Poškodený kábel okamžite vymeňte alebo opravte. Kontaktujte autorizovaného servisného predajcu, ktorý vám poskytne pomoc.

  Výstraha

  Ak stroj necháte zapojený do zásuvky, niekto by ho mohol neúmyselne naštartovať a zraniť osoby alebo poškodiť majetok (len modely s elektrickým štartérom).

  Kábel napájania odpojte vždy, keď stroj neštartujete.

  Zapojenie čepelí rotora

  Aby ste zapojili do činnosti čepele rotora, podržte ovládaciu tyč pritlačenú k rukoväti (Obrázok 12).

  g219303

  Odpojenie čepelí rotora

  Ak chcete deaktivovať čepele rotora, uvoľnite ovládaciu tyč (Obrázok 13).

  g011230

  Vypnutie motora

  Motor vypnete otočením kľúča proti smeru hodinových ručičiek do polohy OFF (Obrázok 14).

  g011433

  Nastavenie výstupného žľabu a deflektora žľabu

  Výstupný žľab nastavíte tak, že stlačíte spúšťač ovládania Quick Shoot™ na pravej strane rukoväte a posuniete ho nahor alebo nadol pozdĺž rukoväte. Posunutie ovládača pod rukoväť otočí výstupný žľab doľava. Posunutie ovládača nad rukoväť otočí výstupný žľab doprava (Obrázok 15).

  g006399

  Ak chcete zdvihnúť alebo spustiť deflektor žľabu, stlačte spúšťač na deflektore a posuňte deflektor žľabu nahor alebo nadol (Obrázok 16).

  g006398

  Vyčistenie upchatého výstupného žľabu

  Čistenie žľabu:

  • Vypnite motor!

  • Počkajte 10 sekúnd, aby ste sa uistili, či sa čepele rotora zastavili.

  • Na čistenie vždy použite čistiaci nástroj, nikdy nečistite rukami.

  Provozné tipy

  Dôležité upozornenie

  Čepele rotora môžu vyhadzovať skaly, hračky a iné cudzie predmety a spôsobiť vážne zranenie vám alebo okolostojacim osobám.

  • Čistenú oblasť udržiavajte bez predmetov, ktoré by lopatky rotora mohli zdvihnúť a odhodiť.

  • Do oblasti prevádzky nepúšťajte žiadne deti a domáce zvieratá.

  • Sneh odstraňujte čo možno najskôr po jeho napadnutí.

  • Každý záber prekryte, aby ste zabezpečili úplne odstránenie snehu.

  • Vždy, keď je to možné, nasmerujte výstup snehu v smere vetra.

  • Ak sa na klzkom povrchu alebo v ťažkom snehu stroj nepohybuje dopredu sám, zatlačte na rukoväť smerom dopredu, ale umožnite stroju postupovať vlastnou rýchlosťou.

  • Stroj môže na novom alebo svetlom betóne zanechať stopy po gume. Pred použitím ho otestujte na mieste, ktoré nie je príliš viditeľné. Tieto stopy nie sú trvalé.

  Po prevádzke

  Bezpečnosť po prevádzke

  Všeobecná bezpečnosť

  • Stroj s benzínom v nádrži nikdy neskladujte vo vnútri budov, kde sú prítomné zdroje vznietenia, napríklad ohrievače vody, ohrievače priestoru alebo sušičky odevu. Pred uskladnením stroja v akomkoľvek uzavretom priestore nechajte motor vychladnúť.

  • Keď sa chystáte stroj uskladniť na viac ako 30 dní, dôležité informácie nájdete v časti Pred uskladnením.

  • Po odhadzovaní snehu nechajte stroj niekoľko minút v prevádzke, aby ste zabránili zamrznutiu zberača a rotora.

  Zabránenie zamrznutiu po použití

  • Nechajte motor niekoľko minút bežať, aby ste zabránili zamrznutiu pohyblivých častí. Vypnite motor, počkajte, kým sa nezastavia všetky pohyblivé časti, a potom zo stroja odstráňte ľad a sneh.

  • Vyčistite všetok sneh a ľad zo spodnej strany žľabu.

  • Otáčajte výstupný žľab doľava a doprava, aby ste z neho uvoľnili vytvorený ľad.

  • Po vybratí kľúča niekoľkokrát potiahnite rukoväť navíjacieho štartéra alebo pripojte elektrický kábel do zásuvky a k stroju a jedenkrát stlačte tlačidlo elektrického štartovania, aby ste zabránili zamrznutiu navíjacieho štartéra alebo elektrického štartéra (len modely s elektrickým štartérom).

  • V snehu a v studených podmienkach môžu niektoré ovládacie prvky a pohyblivé časti zamrznúť. Pri snahe o ovládanie zamrznutých ovládacích prvkov nepoužívajte nadmernú silu. Ak máte problémy s obsluhou ktoréhokoľvek ovládacieho prvku alebo časti, naštartujte motor a niekoľko minút ho nechajte bežať.

  Údržba

  Odporúčaný harmonogram údržby

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvej hodine
 • Ovládacie lano skontrolujte a v prípade potreby ho nastavte.
 • Skontrolujte uvoľnené fixačné prvky a v prípade potreby ich dotiahnite.
 • Po prvých 2 hodinách
 • Vymeňte motorový olej.
 • Pri každom použití alebo denne
 • Skontrolujte hladinu oleja a v prípade, že je to potrebné, olej doplňte.
 • Každý rok
 • Ovládacie lano skontrolujte a v prípade potreby ho nastavte.
 • Skontrolujte čepele rotora a v prípade potreby nechajte čepele rotora a škrabák vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
 • Vymeňte motorový olej.
 • Vykonajte servis zapaľovacej sviečky a v prípade potreby ju vymeňte.
 • Skontrolujte uvoľnené fixačné prvky a v prípade potreby ich dotiahnite.
 • Nechajte autorizovaným servisným predajcom skontrolovať hnací remeň a v prípade potreby ho nechajte vymeniť.
 • Každý rok alebo pred uskladnením
 • Pripravte stroj na uskladnenie.
 • Bezpečnosť pri údržbe

  Pred vykonaním akejkoľvek údržby stroja si prečítajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

  • Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky časti neprestanú pohybovať. Pred úpravou, servisom, čistením alebo skladovaním nechajte stroj vychladnúť.

  • Počas vykonávania úpravy alebo opravy vždy noste ochranné okuliare, aby ste si chránili zrak pred vniknutím cudzích predmetov, ktoré môžu odlietavať od stroja.

  • Fixačné prvky často kontrolujte, či sú správne dotiahnuté, aby ste sa ubezpečili, že stroj je v bezpečnom pracovnom stave.

  • Nemeňte nastavenie regulátora motora.

   Kupujte len originálne náhradné diely a príslušenstvo značky Toro.

  Kontrola a nastavenie ovládacieho lanka

  Kontrola ovládacieho lanka

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvej hodine
 • Ovládacie lano skontrolujte a v prípade potreby ho nastavte.
 • Každý rok
 • Ovládacie lano skontrolujte a v prípade potreby ho nastavte.
 • Posuňte ovládaciu lištu späť smerom k rukoväti, aby ste odstránili nedostatočné napnutie ovládacieho lanka (Obrázok 17).

  g011233

  Note: Uistite sa, že medzi ovládacou lištou a rukoväťou je medzera so šírkou 2 mm až 3 mm (Obrázok 17).

  Important: Ovládacie lanko musí mať mierny previs, keď uvoľníte ovládaciu lištu čepelí rotora, aby sa tieto správne zastavili.

  Nastavenie ovládacieho lanka

  1. Vysuňte nahor kryt pružiny a odpojte pružinu z očka nastavovača (Obrázok 18).

   g006402

   Note: Očko nastavovača a lanko môžete potiahnuť smerom nahor, aby ste odpojenie pružiny uľahčili.

  2. Posuňte armatúru Z do vyššieho alebo nižšieho otvoru na očku nastavovača, aby ste dosiahli medzeru 2 až 3 mm medzi ovládacou lištou a rukoväťou (Obrázok 18).

   Note: Posun armatúry Z vyššie zmenšuje medzeru medzi ovládacou lištou a rukoväťou; posun nižšie zväčšuje medzeru.

  3. Pripojte pružinu k očku nastavovača a nasuňte kryt pružiny na očko nastavovača.

  4. Skontrolujte nastavenie. Pozrite si časť Kontrola ovládacieho lanka.

   Note: Po dlhom používaní môže byť hnací remeň opotrebovaný a stratiť správne napnutie. Ak hnací remeň skĺzne (nepretržite vŕzga) pri ťažkej záťaži, odpojte pružinu od ramena nastavovača a presuňte horný koniec pružiny k otvoru, ktorý je ďalej od orientačného bodu na ovládacej tyči (Obrázok 19). Potom pripojte pružinu k ramenu nastavovača a nastavte ovládacie lanko.

   g011232

   Note: V mokrých podmienkach môže remeň preklzávať (pískať); aby ste systém vysušili, naštartujte motor a nechajte ho bežať bez zaťaženia 30 sekúnd.

  Kontrola čepelí rotora

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Každý rok
 • Skontrolujte čepele rotora a v prípade potreby nechajte čepele rotora a škrabák vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
 • Pred každou novou sezónou používania skontrolujte čepele rotora na opotrebovanie. Keď sa hrana čepele rotora opotrebovala až po otvor indikátora opotrebovania, nechajte čepele rotora a škrabák vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku (Obrázok 20).

  g011544

  Výmena motorového oleja

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Po prvých 2 hodinách
 • Vymeňte motorový olej.
 • Každý rok
 • Vymeňte motorový olej.
 • Ak je to možné, pred výmenou oleja nechajte motor niekoľko minút bežať, aby sa olej zahrial. Zohriaty olej lepšie vyteká a odnáša viac nečistôt.

  Špecifikácie motorového oleja

  Objem motorového oleja0,60 l*
  Viskozita olejaPozrite si časť Obrázok 23.
  Klasifikácia APISJ alebo vyššie

  * Po vypustení oleja sa v kľukovej skrini nachádza zvyškový olej. Do kľukovej skrine nelejte olej po maximálnu kapacitu. Olej do kľukovej skrine nalejte podľa nasledujúcich krokov.

  OIL_CHANGE721_Power Clear 721
  1. Vypustite palivo z palivovej nádrže do schválenej nádoby na palivo alebo nechajte motor bežať, kým sa nevypne.

  2. Stroj presuňte na rovný povrch.

  3. Pod výpustnú zátku oleja umiestnite záchytnú nádobu, demontujte zátku, nakloňte stroj smerom dozadu a vypustite použitý olej do záchytnej nádoby (Obrázok 21).

   g006372
  4. Po vypustení použitého oleja vráťte stroj späť do prevádzkovej polohy.

  5. Namontujte výpustnú zátku oleja a bezpečne ju dotiahnite.

  6. Vyčistite okolie plniaceho otvoru oleja/mierky.

  7. Odskrutkujte mierku a vyberte ju (Obrázok 22).

   g006316
  8. Do plniaceho hrdla oleja opatrne nalejte olej približne do 3/4 kapacity motora.

   Note: Stroj môžete nakloniť trochu dopredu (rukoväť smerom nahor), aby ste uľahčili doplnenie oleja. Pred kontrolou hladiny oleja nezabudnite stroj vrátiť späť do prevádzkovej polohy.

   Important: Stroj nenakláňajte úplne dopredu až na jeho prednú hranu, pretože by zo stroja mohlo vytiecť palivo.

   Pomocou Obrázok 23 vyberte najlepšiu viskozitu oleja pre očakávaný rozsah vonkajších teplôt.

   g011606
  9. Počkajte tri minúty, kým sa olej v motore neusadí.

  10. Mierku utrite čistou handrou.

  11. Keď je stroj v prevádzkovej polohe, vložte mierku do plniaceho hrdla oleja, no nezaskrutkujte ju. Potom mierku vytiahnite.

  12. Pozrite si hladinu oleja na mierke.

   • Ak je hladina oleja na mierke príliš nízka, do plniaceho hrdla oleja opatrne dolejte malé množstvo oleja, počkajte tri minúty a opakujte kroky 10 až 12, kým nebude hladina oleja na mierke správna.

   • Ak je hladina oleja na mierke príliš vysoká, vypúšťajte prebytočný olej, kým nebude hladina oleja na mierke správna.

   Important: Ak je hladina oleja v motore príliš nízka alebo vysoká a spustíte motor, môžete ho poškodiť.

  13. Mierku bezpečne namontujte do plniaceho hrdla oleja.

  14. Poutierajte rozliaty olej.

  15. Použitý olej správnym spôsobom zrecyklujte.

  Servis zapaľovacej sviečky

  Servisný intervalPostup pri údržbe
  Každý rok
 • Vykonajte servis zapaľovacej sviečky a v prípade potreby ju vymeňte.
 • Použite zapaľovaciu sviečku NGK BPR6ES alebo Champion RN9YC alebo ekvivalentnú.

  1. Zastavte motor a čakajte, pokým sa nezastavia všetky pohyblivé časti.

  2. Otočte výstupný žľab tak, aby smeroval dopredu.

  3. Odmontujte výstupný žľab, rukoväť výstupného žľabu a jeho tesnenie tak, že odstránite tri veľké skrutky a jednu malú (Obrázok 24).

   g006489
  4. Odmontujte 4 skrutky, ktoré prichytávajú kryt (Obrázok 25).

   g011435
  5. Odmontujte uzáver palivovej nádrže.

  6. Odmontujte kryt (Obrázok 25).

  7. Nasaďte uzáver palivovej nádrže.

  8. Drôt odpojte od zapaľovacej sviečky.

  9. Vyčistite priestor okolo zapaľovacej sviečky.

  10. Vyberte zapaľovaciu sviečku z hlavy valca.

   Important: Vymeňte prasknutú alebo znečistenú zapaľovaciu sviečku. Elektródy nečistite, pretože nečistoty môžu spadnúť do valca a poškodiť motor.

  11. Nastavte odtrh zapaľovacej sviečky na hodnotu 0,76 mm, ako je zobrazené na Obrázok 26.

   g000533
  12. Namontujte zapaľovaciu sviečku a dotiahnite ju na hodnotu 27 až 30 N∙m.

  13. K zapaľovacej sviečke pripojte drôt.

   Note: Skontrolujte, či odvzdušňovacia hadica vedie ponad kábel zapaľovacej sviečky podľa nákresu na Obrázok 27.

   g011440
  14. Odmontujte uzáver palivovej nádrže.

  15. Namontujte kryt a skrutky, ktoré ste odmontovali v kroku 4.

   Note: Uistite sa, že horný a dolný kryt do seba v bočných drážkach zapadnú.

  16. Nasaďte uzáver palivovej nádrže.

  17. Namontujte tesnenie žľabu, výstupný žľab a rukoväť výstupného žľabu na stroj. Použite spojovací materiál odmontovaný v kroku 3.

   Note: Malá skrutka prechádza malým otvorom tesnenia žľabu na prednej strane otvoru výstupného žľabu.

  Výmena hnacieho remeňa

  Ak sa hnací remeň opotrebuje, nasiakne olejom, nadmerne popraská, zoderie sa alebo sa inak poškodí, vymeňte ho.

  1. Demontujte kryt hnacieho remeňa odskrutkovaním troch skrutiek podľa nákresu na Obrázok 28.

   g008238
  2. Odpojte pružinu brzdy z pomocnej páky riadenia a uvoľnite napnutie remeňa (Obrázok 28).

  3. Odskrutkujte skrutku a vyberte oblú podložku, ktorá upevňuje remenicu rotora (Obrázok 28).

  4. Demontujte remenicu rotora a hnací remeň (Obrázok 28).

  5. Namontujte nový hnací remeň a veďte ho podľa nákresu na Obrázok 29.

   g008317

   Note: Nový hnací remeň veďte najprv okolo remenice motora, potom remenice páky riadenia a napokon okolo voľnej remenice rotora nachádzajúcej sa tesne nad hriadeľom rotora (Obrázok 28).

  6. Namontujte remenicu rotora na hriadeľ rotora (Obrázok 28).

  7. Namontujte oblú podložku a skrutku remenice rotora a pevne ju utiahnite (Obrázok 28).

   Note: Konkávna strana podložky musí byť otočená k vonkajšej strane remenice.

  8. Namontujte na pomocnú páku riadenia pružinu brzdy (Obrázok 29).

  9. Namontujte kryt a skrutky hnacieho remeňa, ktoré ste odmontovali v kroku 1.

   Note: Dbajte na to, aby bol hnací remeň správne nastavený a funkčný. Pozrite si časti Kontrola ovládacieho lanka a Nastavenie ovládacieho lanka.

  Nastavenie ovládania Quick Shoot

  Ak je vôľa v lanku Quick Shoot (Obrázok 30) väčšia ako 13 mm alebo ak sa výstupný žľab neotáča doľava a doprava v rovnakom uhle, nastavte ovládacie lanká Quick Shoot.

  g006514
  1. Uvoľnite dve svorky ovládacích laniek Quick Shoot (Obrázok 31).

   g006406
  2. Umiestnite ovládanie Quick Shoot medzi dve šípky umiestnené na pravej strane hornej rukoväte (Obrázok 32).

   g006405
  3. Otočte výstupný žľab priamo dopredu tak, aby bola šípka na zadnej strane výstupného žľabu zarovnaná so šípkou na kryte (Obrázok 33).

   g006521
  4. Pridržte výstupný žľab otočený dopredu a ťahajte obal spodného lanka nadol, aby sa odstránila jeho vôľa. Poriadne utiahnite skrutku na spodnej svorke lanka (Obrázok 34).

   g006512
  5. Ťahajte obal horného kábla dopredu, kým sa neodstráni vôľa lanka. Poriadne utiahnite skrutku na hornej svorke lanka (Obrázok 35).

   g006513

   Note: Lanká príliš nenapínajte. Ak lanká napnete príliš, bude ovládanie Quick Shoot ťažšie.

  Uskladnenie

  Bezpečnosť pri skladovaní

  • Skôr než odídete z polohy operátora, vypnite motor, vyberte kľúč a počkajte, kým sa všetky časti neprestanú pohybovať. Pred úpravou, servisom, čistením alebo skladovaním nechajte stroj vychladnúť.

  • Palivové výpary sú extrémne horľavé, výbušné a v prípade inhalácie nebezpečné. Ak výrobok skladujete v oblasti s otvoreným ohňom, benzínové výpary sa môžu vznietiť a spôsobiť výbuch.

  • Stroj neskladujte v dome (obývanej časti), pivnici ani v žiadnej inej oblasti, kde sa môžu nachádzať zdroje vznietenia, napríklad ohrievače vody alebo priestoru, sušičky odevov, pece a iné zariadenia.

  • Stroj nenakláňajte dopredu ani dozadu, keď sa v nádrži nachádza palivo. V opačnom prípade môže palivo zo stroja vytiecť.

  • Stroj neskladujte s rukoväťou sklopenou smerom nadol na zem, pretože olej môže pretiecť do valca motora a na zem a motor sa nemusí dať naštartovať.

  Uskladnenie stroja

  1. Pri poslednom dopĺňaní paliva v sezóne pridajte do čerstvého paliva podľa pokynov výrobcu stabilizátor paliva.

   Important: Palivo neskladujte dlhšie, ako odporúča výrobca stabilizátora paliva.

  2. Motor nechajte v prevádzke 10 minút, aby sa upravené palivo dostalo do celého palivového systému.

  3. Vypnite motor, nechajte ho vychladnúť a vypustite palivovú nádrž alebo nechajte motor bežať, kým sa nezastaví.

  4. Naštartujte motor a nechajte ho v prevádzke, kým sa nezastaví.

  5. Načerpajte palivo do motora alebo použite sýtič, naštartujte motor tretíkrát a nechajte ho bežať dovtedy, kým sa nenaštartuje.

  6. Vypustite palivo z karburátora cez vypúšťaciu skrutku karburátora do schválenej nádoby na benzín.

  7. Správnym spôsobom zlikvidujte nepoužité palivo. Recyklujte ho podľa miestnych predpisov alebo ho použite v automobile.

  8. Keď je motor ešte stále zohriaty, vymeňte olej. Pozrite si časť Výmena motorového oleja.

  9. Demontujte zapaľovaciu sviečku. Pozrite si časť Servis zapaľovacej sviečky.

  10. Do otvoru na zapaľovaciu sviečku nalejte 10 ml (dve čajové lyžičky) oleja.

  11. Zapaľovaciu sviečku namontujte rukou a potom ju dotiahnite na hodnotu 27 až 30 N∙m.

  12. Po vybratí kľúča pomaly vyťahujte rukoväť navíjacieho štartovania, aby sa olej rovnomerne naniesol na vnútornú stranu valca.

  13. Stroj očistite.

  14. Otlčené povrchy pretrite náterom, ktorý vám poskytne autorizovaný servisný predajca. Postihnuté oblasti pred natretím očistite brúsnym papierom a použite antikorózny prostriedok, ktorý zabráni zhrdzaveniu kovových dielov.

  15. Dotiahnite všetky uvoľnené fixačné prvky. Všetky poškodené diely opravte alebo vymeňte.

  16. Stroj zakryte a uskladnite ho na čistom a suchom mieste mimo dosahu detí. Pred uskladnením stroja v akomkoľvek uzavretom priestore nechajte motor vychladnúť.