Innledning

Denne maskinen er beregnet på privat bruk. Den er hovedsakelig beregnet for å fjerne snø fra fast dekke, som oppkjørsler, fortauer og andre trafikkerte overflater i boligområder eller på kommersielle eiendommer. Den er ikke beregnet på å fjerne andre materialer enn snø, og er heller ikke beregnet på å rydde grusoverflater. Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, informasjon om tilbehør og hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummeret på maskinen. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Important: Du kan skanne QR-koden på serienummermerket (hvis det finnes) med en mobil enhet for å registrere produktet ditt og få tilgang til informasjon om garanti og deler samt annen produktinformasjon.

g291846

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer og identifiserer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis man ikke tar de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Important: Hvis du bruker denne maskinen over 1 500 m i en kontinuerlig periode, påse at høydesettet er installert slik at motoren innfrir CARB/EPA-utslippskrav. Høydesettet øker motorens ytelse og forhindrer tilgrising av tennpluggen, startvansker og økt utslipp. Når du har montert settet, fest høydemerket ved siden av seriemerket på maskinen. Kontakt et autorisert Toro-forhandlerverksted for å få korrekt høydesett og høydemerke for maskinen din. For å finne en forhandler nær deg, gå til vårt nettsted på www.Toro.com, eller ta kontakt med Toros kundepleieavdeling på nummeret som er oppført i erklæringen om utslippskontrollgaranti. Fjern settet fra motoren, og gjenopprett motoren til sin opprinnelige fabrikkonfigurasjon når du kjører motoren under 1 500 m. Ikke bruk en motor som har blitt konvertert for bruk i høytliggende områder i lavtliggende områder, da dette kan overopphete og skade motoren.Hvis du er usikker på om maskinen har blitt konvertert til bruk i høytliggende områder, se etter følgende merke (Figur 3).

decal127-9363

Sikkerhet

Denne maskinen er utformet i henhold til EN ISO 8437-spesifikasjoner.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter, og kan slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter motoren. Sørg for at alle som bruker dette produktet, vet hvordan de skal bruke det, vet hvordan motoren slås raskt av og forstår advarslene.

 • Slå av motoren når du forlater førerplassen, uansett årsak.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer.

 • Hold deg unna alle åpninger på utløpssjakten. Hold andre personer, spesielt små barn, borte fra arbeidsområdet.

 • La aldri barn få bruke maskinen.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal94-2577

Bestill delenr. 117-9121

decal115-5698

Kun modell 38563; Bestill delenr. 117-6036

decal117-9102

Kun modell 38568; Bestill delenr. 117-6046

decal117-9103

Montering

Folde ut håndtaket

g263299

Montere utløpssjakt

g262492

Fylle olje på motoren

g253610

Justere styrekabelen

Oversikt over produktet

g011431
ModellVektLengdeBreddeHøyde
3856337 kg122 cm54 cm107 cm
(82 pund)
3856839 kg(48 tommer)(21 tommer)(42 tommer)
(87 pund)

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner, er tilgjengelig. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller autorisert Toro-forhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand, bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter, kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Kun for modeller med elektrisk start: Bruk skjøteledninger og beholdere som beskrevet i veiledningen. Kontroller den elektriske ledningen før du kobler til strømmen. Hvis ledningen er skadet, må den skiftes ut. Koble alltid fra strømledningen når du ikke starter maskinen.

 • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår, fest løse klær og ikke bruk løse smykker.

 • Foreta en grundig inspeksjon der maskinen skal brukes, og fjern alle dørmatter, kjelker, brett, ledninger og andre uvedkommende gjenstander.

 • Hvis en verneplate, en sikkerhetsanordning eller et merke er skadet, uleselig eller mangler, må dette repareres eller skiftes ut før arbeidet begynner. Stram også til alle løse fester.

Drivstoffsikkerhet

Drivstoff er meget brannfarlig og eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader.

 • Når du fyller tanken, må drivstoffkannen og/eller maskinen være plassert på bakken og ikke i et kjøretøy eller på en gjenstand, for å forhindre at statisk elektrisitet antenner drivstoffet.

 • Fyll opp drivstofftanken utendørs når motoren er nedkjølt. Sett bensinlokket godt på og tørk opp alt søl.

 • Ikke håndter drivstoff når du røyker eller er i nærheten av åpen ild eller gnister.

 • Oppbevar drivstoff i en godkjent kanne, og utenfor barns rekkevidde.

 • Når drivstoffet er i tanken, skal maskinen kun vippes slik det er beskrevet i instruksjonene.

 • Hvis du søler drivstoff på klær, bytt klær umiddelbart.

Fylle tanken

 • For best resultat bør du kun bruke ren, fersk (mindre enn 30 dager gammel) og blyfri bensin med oktankvalitet på 87 eller høyere (vurderingsmetode (R+M)/2).

 • Oksidert drivstoff med opptil 10 % etanol eller 15 % MTBE i volum er godkjent.

 • Ikke bruk etanolblandinger av bensin (som f.eks. E15 eller E85) med mer enn 10 % etanol i volum. Det kan føre til ytelsesproblemer og/eller motorskade som kanskje ikke dekkes av garantien.

 • Ikke bruk bensin som inneholder metanol.

 • Ikke oppbevar drivstoff i drivstofftanken eller i drivstoffbeholdere over vinteren, med mindre du bruker drivstoffstabilisator.

 • Ikke bland olje i bensinen.

Ikke fyll høyere enn bunnen av påfyllingshalsen til drivstofftanken (Figur 8).

g216203

Important: For best mulig resultat bør du ikke kjøpe mer drivstoff enn det du forventer å bruke de nærmeste 30 dagene. Ellers kan du ha drivstoffstabiliserings-/kondisjoneringsmiddel i maskinen til enhver tid for å holde drivstoffet ferskt lenger under bruk, som anvist av produsenten for drivstoffstabiliseringsmiddelet.

Kontrollere motoroljenivået

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Sjekk motoroljenivået, og fyll på olje etter behov.
 • oil_check_721 Checking the Oil
  g293231

  Under bruk

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  • Slå av motoren før du renser maskinen, og bruk alltid en pinne.

  • Stå alltid bak håndtakene og med utløpsåpningen vendt bort når du bruker maskinen. Hold ansikt, hender, føtter og andre kroppsdeler samt klær borte fra deler som beveger seg eller roterer.

  • Rett aldri snøskyen mot folk eller områder hvor eiendomsskade kan inntreffe.

  • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

  • Vær forsiktig slik at du ikke sklir eller faller, spesielt når maskinen brukes i revers.

  • Sørg alltid for å ha godt fotfeste og godt grep om håndtakene. Gå, ikke løp.

  • Vær svært forsiktig når du bruker kjøretøyet i hellinger.

  • Snøfreseren må kun brukes når det er godt lys og god sikt.

  • Se deg bakover, og vær forsiktig når du rygger med maskinen.

  • Når du ikke aktivt fjerner snø, kobler du fra strømtilførselen til spiralbladet.

  • Vær svært forsiktig når du bruker kjøretøyet på stier eller veier. Vær oppmerksom på skjulte farer og trafikk.

  • Foreta aldri justeringer mens motoren er i gang, med mindre annet er oppgitt i instruksjonene.

  • Etter at maskinen har kjørt på en gjenstand, slå av motoren, ta ut nøkkelen og inspiser maskinen for skade. Reparer enhver skade før du starter maskinen.

  • Hvis maskinen begynner å vibrere sterkt, må du straks slå av motoren og finne årsaken.

  • Ikke kjør motoren innendørs, ettersom eksos er farlig.

  • Maskinens kapasitet må ikke overbelastes ved at du forsøker å rydde snøen for fort.

  • Slå av motoren hver gang du forlater førerplassen, før du renser eller fjerner materiale fra oppsamleren, rotoren eller utløpssjakten, og ved reparasjon, justering eller inspeksjon.

  Starte motoren

  Note: Ta av hansken når du trykker inn primeren slik at luften ikke kan slippe ut av primerhullet.

  Important: Ikke bruke primeren eller choken hvis motoren har vært i gang og er varm. For mye priming kan oversvømme motoren slik at den ikke starter.

  Standardmodeller

  Recoil_721_Recoil Start 721 Snowthrower
  g257388

  Modeller med elektrisk start

  Electric_721_PowerClear 721 Electric Start
  g257387

  Note: Bruk kun en UL-merket, 16-måls skjøteledning som er anbefalt for utendørs bruk og ikke overskrider 15 meter.

  Advarsel

  Den elektriske ledningen kan bli skadet, og forårsake støt eller brann.

  Kontroller den elektriske ledningen grundig før du kobler til strømmen. Hvis ledningen er skadet, må du ikke bruke den for å starte maskinen. Reparer eller skift ut den skadede ledningen umiddelbart. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.

  Forsiktig

  Hvis du lar snøfreseren stå i et strømuttak, kan noen starte snøfreseren ved et uhell og påføre skade på mennesker eller eiendom (kun for modeller med elektrisk starter).

  Koble alltid fra strømledningen når du ikke starter maskinen.

  Aktivere rotorbladene

  For å aktivere rotorbladene, hold kontrollbøylen mot håndtaket (Figur 12).

  g219303

  Deaktivere rotorbladene

  For å deaktivere rotorbladene, slipp kontrollbøylen (Figur 13).

  g011230

  Slå av motoren

  For å slå av motoren vrir du nøkkelen mot klokken til AV-stillingen (Figur 14).

  g011433

  Justere utløpssjakten og sjaktavlederen

  For å justere utløpssjakten, trykk på uløseren av Quick Shoot™-kontrollen på høyre side av hendelen og beveg den opp eller ned langs håndtaket. Hvis du flytter kontrollen ned på håndtaket, rotere utløpssjakten til venstre, hvis du beveger kontrollen opp på håndtaket, roterer utløpssjakten til høyre (Figur 15).

  g006399

  For å heve eller senke vinkelen på sjaktavlederen, trykk på utløseren på sjaktavlederen, og beveg sjaktavlederen opp eller ned (Figur 16).

  g006398

  Rengjøre en blokkert utløpssjakt

  Slik rengjør du sjakten:

  • Slå av motoren!

  • Vent i ti sekunder for å være sikker på at rotorblader har stoppet å rotere.

  • Bruk alltid rengjøringsutstyr, aldri hendene, til å gjøre rent.

  Brukstips

  Advarsel

  Rotorbladene kan kaste steiner, leketøy og andre gjenstander opp i luften, noe som kan forårsake skade på deg eller forbipasserende.

  • Hold området som skal ryddes, fritt for alt som kan bli frest opp og kastet ut av rotorbladene.

  • Hold barn og kjæledyr borte fra arbeidsområdet.

  • Rydd vekk snøen så snart som mulig etter at det har snødd.

  • Overlapp hver skårgang for å være sikker på at all snø blir fjernet.

  • La snøen blåse ut med vindretningen hvis det er mulig.

  • Hvis snøfreseren ikke går framover på glatte overflater eller når det er mye snø, kan du trykke håndtaket framover, men la snøfreseren jobbe i eget tempo.

  • Maskinen kan etterlate gummimerker på nybørstet eller lysfarget betong. Test på et lite synlig sted før bruk. Disse merkene er ikke permanente.

  Etter bruk

  Sikkerhet etter bruk

  Generell sikkerhet

  • En snøfreser med drivstoff på tanken må aldri oppbevares inne i bygninger der det finnes antennelseskilder, slik som varmtvannstanker, varmeovner eller tørketromler/-skap. La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

  • Se Før lagring for viktig informasjon hvis maskinen skal lagres i mer enn 30 dager.

  • La maskinen gå i noen få minutter etter at du har ryddet snø, for å unngå at oppsamleren eller rotoren fryser fast.

  Motvirke tilfrysing etter bruk

  • La motoren gå i noen få minutter for å unngå at bevegelige deler fryser fast. Slå av motoren og vent til alle delene har stanset før du fjerner is og snø fra maskinen.

  • Fjern eventuell snø eller is fra sjaktbasen.

  • Roter utløpssjakten på begge sider for å fjerne eventuell isoppsamling.

  • Med nøkkelen fjernet, trekk i tilbakespolingsstarterhåndtaket gjentatte ganger, eller sett den elektriske ledningen i strømuttaket og maskinen, og trykk én gang på den tilhørende knappen. Dette unngår at tilbakespolingsstarteren og/eller den elektriske starteren fryser fast (kun modeller med elektrisk start).

  • Når det er kaldt ute og mye snø, kan det hende at noen kontroller og bevegelige deler fryser fast. Ikke bruk for mye makt når du prøver å bruke kontroller som er frosset. Hvis du har problemer med å bruke noen kontroller eller deler, starter du motoren og lar den gå i noen minutter.

  Vedlikehold

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Kontroller styrekabelen, og juster den om nødvendig.
 • Kontroller alle løse fester, og stram dem om nødvendig.
 • Etter de 2 første timene
 • Skift motoroljen.
 • For hver bruk eller daglig
 • Sjekk motoroljenivået, og fyll på olje etter behov.
 • Årlig
 • Kontroller styrekabelen, og juster den om nødvendig.
 • Undersøk rotorbladene og la et autorisert serviceverksted bytte ut rotorbladene og skrapen om nødvendig.
 • Skift motoroljen.
 • Overhal tennpluggen, og erstatt om nødvendig.
 • Kontroller alle løse fester, og stram dem om nødvendig.
 • La et autorisert serviceverksted undersøke drivremmen, og bytt den ut hvis det er nødvendig.
 • Årlig eller før lagring
 • Klargjøre maskinen for oppbevaring.
 • Sikkerhet ved vedlikehold

  Les de følgende sikkerhetsforholdsreglene før du utfører vedlikehold på maskinen:

  • Slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler stopper før du forlater førerposisjonen. La maskinen kjøles ned før justering, service, rengjøring eller oppbevaring.

  • Ha alltid på deg vernebriller eller verneskjerm ved utføring av en justering eller reparasjon, for å beskytte øynene fra fremmedlegemer som kan kastes fra maskinen.

  • Undersøk alle festene regelmessig for å se om tiltrekningsmomentet er riktig, slik at du er sikker på at maskinen er trygg å bruke.

  • Du må ikke endre innstillingen av motorregulatoren i motoren.

   Kjøp utelukkende originale reservedeler og tilbehør fra Toro.

  Kontrollere og justere styrekabelen

  Kontrollere styrekabelen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Kontroller styrekabelen, og juster den om nødvendig.
 • Årlig
 • Kontroller styrekabelen, og juster den om nødvendig.
 • Beveg kontrollbøylen bak mot håndtaket for å fjerne slakken i styrekabelen (Figur 17).

  g011233

  Note: Kontroller at det er en avstand på 2 mm til 3 mm mellom kontrollbøylen og håndtaket (Figur 17).

  Important: Styrekabelen må ha noe slakk når du kobler fra kontrollbøylen for rotorbladene for å stoppe helt.

  Justere styrekabelen

  1. Skyv fjærdekselet opp og hekt løs fjæren fra justeringskoblingen (Figur 18).

   g006402

   Note: Du kan trekke justeringskoblingen og fjæren opp slik at det er lettere å hekte løs fjæren.

  2. Beveg Z-anordningen til et høyere eller lavere hull på justeringskoblingen for å få en avstand på 2 til 3 mm mellom kontrollbøylen og håndtaket (Figur 18).

   Note: Beveg Z-anordningen høyere for å minske avstanden mellom kontrollbøylen og håndtaket, beveg det lavere for å øke avstanden.

  3. Fest fjæren på justeringskoblingen og beveg fjærdekselet over justeringskoblingen.

  4. Kontroller justeringen, se Kontrollere styrekabelen.

   Note: Etter omfattende bruk kan det hende at drivremmen er slitt, og at den ikke er stram nok. Hvis drivremmen glir (vedvarende hvining) når du kjører med tung last, koble fjæren fra justeringskoblingen og flytt den øvre delen av fjæren til hullet som er lengre borte fra omdreiningspunktet i kontrollbøylen (Figur 19). Koble så til fjæren til justeringskoblingen og juster styringskabelen.

   g011232

   Note: Drivremmen kan gli (hvine) under våte forhold; du fjerner fuktighet fra drivverket ved å starte rotoren og kjøre den uten belastning i 30 sekunder.

  Undersøke rotorbladene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Undersøk rotorbladene og la et autorisert serviceverksted bytte ut rotorbladene og skrapen om nødvendig.
 • Kontroller rotorbladene for slitasje før hver sesong. Når eggen på et rotorblad er slitt ned til slitasjehullet, la et autorisert serviceverksted bytte ut rotorbladene og skraperen (Figur 20).

  g011544

  Skifte motorolje

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 2 første timene
 • Skift motoroljen.
 • Årlig
 • Skift motoroljen.
 • Hvis mulig, la motoren gå i noen minutter for å varme opp oljen før du skifter den. Varm olje flyter bedre og bærer med seg flere urenheter.

  Spesifikasjoner for motorolje

  Motoroljekapasitet0,60 l*
  OljeviskositetSe Figur 23.
  API-serviceklassifikasjonSJ eller høyere

  *Det er restolje i veivhuset etter at du har tappet oljen. Ikke hell hele oljekapasiteten i veivhuset. Fyll veivhuset med olje som anvist i følgende trinn.

  OIL_CHANGE721_Power Clear 721
  1. Bruk en håndpumpe til å pumpe drivstoff fra drivstofftanken over i en bensinkanne, eller kjør motoren til den stanser.

  2. Sett maskinen på en jevn flate.

  3. Plasser et oljetappefat under oljetappepluggen, fjern pluggen, vipp snøfreseren bakover og tapp den brukte oljen i oljetappefatet (Figur 21).

   g006372
  4. Etter at den brukte oljen er tappet, sett snøfreseren tilbake i driftsstilling.

  5. Monter oljetappepluggen, og fest den godt.

  6. Rengjør oljelokk/peilestav.

  7. Skru ut peilestaven og fjern den (Figur 22).

   g006316
  8. Hell forsiktig olje i oljepåfyllingsrøret til motoren er 3/4 full.

   Note: Du kan vippe maskinen litt forover (håndtaket opp) for å gjøre det enklere å fylle på olje. Husk å sette maskinen tilbake i driftsstilling før du kontrollerer oljenivået.

   Important: Ikke vipp maskinen helt forover til fronten berører bakken, da drivstoff kan lekke ut av maskinen.

   Bruk Figur 23 for å velge den beste oljeviskositeten for forventet utendørstemperatur.

   g011606
  9. Vent i tre minutter til oljen stabiliseres i motoren.

  10. Rengjør peilestaven med en ren fille.

  11. Med maskinen i driftsposisjon, sett peilestaven inn i oljepåfyllingsrøret uten å skru den inn, og trekk den deretter ut igjen.

  12. Les av oljenivået på peilestaven.

   • Hvis oljenivået er for lavt, fyll forsiktig på litt olje i oljepåfyllingsrøret, vent i tre minutter, og gjenta så trinn 10 til og med 12, til oljenivået på peilestaven er på riktig nivå.

   • Hvis oljenivået på peilestaven er for høyt, må du tappe av olje helt til oljenivået på peilestaven er på riktig nivå.

   Important: Hvis oljenivået i motoren er for lavt eller for høyt, og du kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.

  13. Sett peilestaven godt inn i oljepåfyllingsrøret.

  14. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  15. Resirkuler den brukte oljen på korrekt måte.

  Overhale tennpluggen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Overhal tennpluggen, og erstatt om nødvendig.
 • Bruk en tennplugg av typen NGK BPR6ES eller Champion RN9YC, eller en tilsvarende plugg.

  1. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  2. Vri utløpssjakten slik at den peker fremover.

  3. Fjern utløpssjakten, det tilhørende håndtaket og sjakttetningen ved å ta ut de tre store skruene og én liten skrue (Figur 24).

   g006489
  4. Fjern de fire skruene som fester dekselet (Figur 25).

   g011435
  5. Fjern drivstofftanklokket.

  6. Fjern dekselet (Figur 25).

  7. Fest drivstofftanklokket.

  8. Koble ledningen fra tennpluggen.

  9. Rengjør rundt tennpluggen.

  10. Fjern tennpluggen fra sylinderhodet.

   Important: En tennplugg som er sprukket eller skitten, må skiftes ut. Ikke rengjør elektrodene. Partikler som kommer inn i sylinderen kan føre til at motoren skades.

  11. Juster åpningen på tennpluggen til 0,76 mm som vist i Figur 26.

   g000533
  12. Monter tennpluggen og stram til med et moment på 27 til 30 Nm.

  13. Koble ledningen til tennpluggen.

   Note: Påse at ventilatorslangen ligger riktig rundt tennpluggledningen, som vist i Figur 27.

   g011440
  14. Fjern drivstofftanklokket.

  15. Monter dekselet med skruene du fjernet i trinn 4.

   Note: Kontroller at øvre og nedre deksel passer sammen i siderennene.

  16. Fest drivstofftanklokket.

  17. Monter sjakttetningen, utløpssjakten og det tilhørende håndtaket på maskinen ved hjelp av utstyret du fjernet i trinn 3.

   Note: Den lille skruen passer inn i det lille hullet i sjakttetningen på fremsiden av utløpssjaktåpningen.

  Skifte drivremmen

  Hvis drivremmen blir slitt, gjennomvått av olje, får mange sprekker, frynsete kanter eller blir skadet på annen måte, skal remmen skiftes ut.

  1. Fjern drivremdekselet ved å fjerne de tre boltene som vist i Figur 28.

   g008238
  2. Hekt løs bremsefjæren fra lederullarmen for å avlaste remmens spenning (Figur 28).

  3. Fjern skruen og bueskiven som holder rotorremskiven (Figur 28).

  4. Fjern rotordrivremmen og drivremmen (Figur 28).

  5. Monter den nye drivremmen, før den som vist i Figur 29.

   g008317

   Note: Før den nye drivremmen først rundt motorremskiven, så lederullen og til slutt rundt den løse rotorremskiven posisjonert rett over rotorakselen (Figur 28).

  6. Monter rotorremskiven på rotorakselen (Figur 28).

  7. Monter bueskiven og rotorskivebolten og trekk den godt til (Figur 28).

   Note: Den konkave siden av de buete skivene skal ligge mot yttersiden av remskiven.

  8. Monter bremsefjæren på lederullarmen (Figur 29).

  9. Monter drivremdekselet med boltene du fjernet i trinn 1.

   Note: Påse at drivremmen er riktig justert og fungerer. Se Kontrollere styrekabelen og Justere styrekabelen.

  Justere Quick Shoot-kontrollen

  Hvis det er mer enn 13 mm slakk i Quick Shoot-kabelen (Figur 30) eller utløpssjakten ikke roterer like mange grader hver vei (til venstre og høyre), juster Quick Shoot-styringskablene.

  g006514
  1. Løsne de 2 Quick Shoot-styrekabelklemmene (Figur 31).

   g006406
  2. Still inn Quick Shoot-kontrollen mellom de to pilene plassert på høyre side av det øvre håndtaket (Figur 32).

   g006405
  3. Roter utløpssjakten slik at den peker rett fremover og pilen bak på utløpssjakten rettes inn med pilen på dekselet (Figur 33).

   g006521
  4. Hold utløpssjakten i denne stillingen, trekk det nedre kabelhuset nedover til du fjerner slakken i kabelen, og fest skruen på den nedre kabelklemmen godt (Figur 34).

   g006512
  5. Trekk det øvre kabelhuset fremover til du fjerner slakken i kabelen, og fest skruen på den øvre kabelklemmen godt (Figur 35).

   g006513

   Note: Ikke stram kablene for mye. Hvis kabelen er for stram, vil Quick Shoot-en være vanskelig å bruke.

  Lagring

  Sikkerhet ved oppbevaring

  • Slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler stopper før du forlater førerposisjonen. La maskinen kjøles ned før justering, service, rengjøring eller oppbevaring.

  • Drivstoffgass er meget brannfarlig, eksplosiv og farlig å innånde. Hvis produktet oppbevares i nærheten av ild, kan drivstoffgass antennes og forårsake en eksplosjon.

  • Maskinen må aldri oppbevares inne i hus (bolig), i kjeller eller på andre steder der det finnes antenningskilder, slik som varmtvannsbeholdere og varmeovner, tørketromler/-skap, fyringsanlegg og liknende.

  • Ikke vipp maskinen forover eller bakover med drivstoff i drivstofftanken, da drivstoff kan lekke ut av maskinen.

  • Ikke oppbevar maskinen med håndtaket vippet ned på bakken, fordi olje kan lekke inn i motorsylindrene og på bakken, og motoren vil kanskje ikke starte.

  Oppbevare snøfreseren

  1. Når du fyller på drivstoff den siste gangen i året, blander du stabiliseringsmiddel i nytt drivstoff som anvist av produsenten av stabiliseringsmiddelet.

   Important: Ikke oppbevar drivstoff lengre enn anbefalt av produsenten av drivstoffstabiliseringsmiddelet.

  2. Kjør motoren i ti minutter for å fordele bensinen med tilsettingsmidlet i drivstoffsystemet.

  3. Stopp motoren, la den avkjøles, og tøm drivstofftanken eller kjør til motoren stopper av seg selv.

  4. Start motoren igjen, og kjør den til den slås av.

  5. Choke eller prim motoren, start den for tredje gang og kjør motoren til den ikke starter.

  6. Tapp drivstoffet i forgasseren gjennom forgasserens tappeskrue og opp i en godkjent bensinbeholder.

  7. Avhend ubrukt drivstoff på korrekt måte. Resirkuler i samsvar med lokale forskrifter, eller bruk drivstoffet i bilen din.

  8. Skift motoroljen mens motoren fortsatt er varm. Se Skifte motorolje.

  9. Fjern tennpluggen. Se Overhale tennpluggen.

  10. Sprut 10 ml med olje i tennplugghullet.

  11. Monter tennpluggen for hånd, og trekk den til med et moment på 27 til 30 N∙m.

  12. Med nøkkelen fjernet, dra sakte i tilbakespolingsstarteren for å fordele oljen på innsiden av sylinderen.

  13. Rengjør snøfreseren.

  14. Lakker avskallede overflater med lakk som er tilgjengelig fra et autorisert serviceverksted. Puss området før lakkering og bruk et rustforhindrende middel for å forhindre at metalldeler ruster.

  15. Trekk til alle løse fester. Reparer eller skift ut ødelagte deler.

  16. Dekk til maskinen, og oppbevar den på et rent, tørt sted som er utilgjengelig for barn. La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.