Johdanto

Tämä kone on tarkoitettu kotikäyttöön. Se on suunniteltu pääasiassa lumen linkoamiseen keinopäällystetyiltä pinnoilta, kuten ajoteiltä ja jalkakäytäviltä, sekä muilta asuinkiinteistöjen ja kaupallisten kiinteistöjen liikenteeseen käytetyiltä alueilta. Sitä ei ole tarkoitettu muun aineksen kuin lumen linkoamiseen eikä sorapintojen puhdistamiseen. Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Vieraile osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyviä materiaaleja tai tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin koneesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaamalla sarjanumerokilvessä (jos varusteena) olevan QR-koodin mobiililaitteella voit rekisteröidä tuotteen ja saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g291846

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asianmukaisten eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Important: Jos tätä konetta käytetään yli 1 500 m:n korkeudessa pitkäkestoisesti, korkean ilmanalan sarjan on oltava asennettuna, jotta moottori täyttää CARB/EPA-päästömääräykset. Korkean ilmanalan sarja parantaa moottorin suorituskykyä ja estää sytytystulppien likaantumisen, käynnistysvaikeudet ja päästöjen lisääntymisen. Kun sarja on asennettu, kiinnitä korkean ilmanalan kilpi koneen sarjanumerokilven viereen. Ota yhteys valtuutettuun Toro-huoltoliikkeeseen oikean korkean ilmanalan sarjan ja korkean ilmanalan kilven saamiseksi. Etsi lähin huoltoliike sivustoltamme osoitteessa www.Toro.com tai ota yhteys Toro Customer Care Department -asiakaspalveluun, jonka numero(t) on lueteltu päästöjärjestelmän takuulauselmassa (Emission Control Warranty Statement). Poista sarja moottorista ja palauta moottori alkuperäisiin tehdasmäärityksiin, kun konetta käytetään alle 1 500 m:n korkeudessa. Älä käytä korkeaa ilmanalaa varten muunnettua moottoria alhaisemmassa ilmanalassa. Muuten moottori voi ylikuumentua ja vaurioitua.Jos et ole varma, onko kone muunnettu korkeaa ilmanalaa varten, katso, onko siinä seuraavaa kilpeä (Kuva 3).

decal127-9363

Turvaohjeet

Tämä kone on suunniteltu standardin EN ISO 8437 mukaisesti.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö, ennen kuin käynnistät moottorin. Huolehdi siitä, että kaikki tuotteen käyttäjät tietävät, miten sitä käytetään, miten moottori sammutetaan nopeasti, ja ymmärtävät varoitukset.

 • Sammuta moottori aina, kun poistut käyttäjän paikalta.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Pysy etäällä heittoaukosta. Älä päästä sivullisia ja erityisesti lapsia käyttöalueelle.

 • Älä anna lasten käyttää konetta.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal94-2577

Tilaa osanro 117-9121

decal115-5698

Vain malli 38563: tilaa osanro 117-6036

decal117-9102

Vain malli 38568: tilaa osanro 117-6046

decal117-9103

Käyttöönotto

Kahvan suoristaminen

g263299

Heittosuppilon asennus

g262492

Öljyn lisääminen moottoriin

g253610

Ohjauskaapelin säätö

Laitteen yleiskatsaus

g011431
MalliPainoPituusLeveysKorkeus
3856337 kg122 cm54 cm107 cm
(82 naulaa)
3856839 kg(48 tuumaa)(21 tuumaa)(42 tuumaa)
(87 naulaa)

Lisälaitteet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Käyttö

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Vain sähkökäynnistimellä varustetut mallit: Käytä käyttöoppaan mukaisia jatkojohtoja ja pistorasioita. Tarkista virtajohto ennen sen kytkemistä virtalähteeseen. Jos johto vaurioituu, se pitää vaihtaa. Irrota virtajohto aina, kun lumilinkoa ei käynnistetä.

 • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkiä housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Sido pitkät hiukset ja varmista, etteivät vaatteet roiku. Älä käytä riippuvia koruja.

 • Tarkasta huolellisesti alue, jolla konetta on tarkoitus käyttää, ja poista kaikki kynnysmatot, pulkat, laudat, johdot ja muut esineet.

 • Jos jokin suojus, turvalaite tai kilpi on vahingoittunut, epäselvä tai kadonnut, korjaa tai vaihda se ennen laitteen käyttämistä. Kiristä myös löysällä olevat kiinnittimet.

Polttoaineturvallisuus

Polttoaine on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja.

 • Aseta säiliö ja/tai kone maahan ennen polttoaineen lisäystä. Älä aseta niitä ajoneuvoon tai minkään esineen päälle. Muutoin staattinen purkaus voi sytyttää polttoaineen.

 • Täytä polttoainesäiliö ulkona, moottorin ollessa kylmänä. Asenna polttoainesäiliön korkki tiukasti paikoilleen ja pyyhi roiskeet.

 • Älä käsittele polttoainetta tupakoidessasi tai avotulen tai kipinöiden lähellä.

 • Säilytä polttoainetta sille hyväksytyssä säiliössä ja poissa lasten ulottuvilta.

 • Kun säiliössä on polttoainetta, kallista konetta vain ohjeiden mukaisesti.

 • Jos polttoainetta on roiskunut vaatteille, vaihda vaatteet välittömästi.

Polttoainesäiliön täyttö

 • Moottori toimii parhaiten, kun käytetään vain puhdasta ja uutta (korkeintaan 30 päivää vanhaa) lyijytöntä bensiiniä, jonka tieoktaaniluku (pumppuoktaaniluku) on vähintään 87 (RON + MON / 2).

 • Happipitoisia lisäaineita (enintään 10 % etanolia tai 15 % MTBE:tä) sisältävää polttoainetta voidaan käyttää.

 • Etanoliseosbensiiniä, jossa on enemmän kuin 10 tilavuusprosenttia etanolia (kuten E15 tai E85), ei saa käyttää. Tämä voi aiheuttaa toimintaongelmia tai moottorivaurioita, joita takuu ei ehkä kata.

 • Metanolia sisältävää bensiiniä ei saa käyttää.

 • Älä säilytä polttoainetta talven yli polttoainesäiliössä tai -astioissa, ellei polttoaineeseen ole lisätty stabilointiainetta.

 • Bensiiniin ei saa lisätä öljyä.

Älä täytä polttoainetta yli polttoainesäiliön kaulan (Kuva 8).

g216203

Important: Parhaiden tulosten saamiseksi osta polttoainetta ainoastaan 30 päivän arvioidun kulutuksen vaatima määrä. Muutoin koneessa voi käyttää aina polttoaineen stabilointi-/lisäainetta, jotta polttoaine säilyy pidempään, kun sitä käytetään stabilointiaineen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Moottorin öljymäärän tarkistus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä ja lisää öljyä tarvittaessa.
 • oil_check_721 Checking the Oil
  g293231

  Käytön aikana

  Turvallisuus käytön aikana

  Yleinen turvallisuus

  • Sammuta moottori ennen koneen tukoksen poistamista ja käytä aina keppiä.

  • Pysy kahvojen takana ja kaukana heittoaukosta lumilinkoa käyttäessäsi. Pidä kasvot, kädet, jalat ja muut kehon osat ja vaatteet etäällä liikkuvista tai pyörivistä osista.

  • Älä suuntaa heittoa ihmisiä kohti tai alueille, joilla voi aiheutua omaisuusvahinkoja.

  • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

  • Ole erityisen varovainen ja varo liukastumasta tai kaatumasta varsinkin peruutusvaihdetta käytettäessä.

  • Varmista, että pysyt pystyssä, ja pidä kahvoista kunnolla kiinni. Käytä laitetta kävellen, älä juokse.

  • Käytä konetta rinteissä erityisen varovasti.

  • Älä käytä konetta, jos näkyvyys on huono tai on liian hämärää.

  • Katso taaksesi ja ole varovainen, kun peruutat konetta.

  • Kytke virta pois kierukkaterästä, kun laitteella ei lingota.

  • Käytä konetta poluilla ja teillä erityisen varovasti. Varo piilossa olevia vaaratekijöitä ja liikennettä.

  • Älä koskaan tee mitään säätöjä moottorin käydessä, ellei ohjeissa muutoin neuvota.

  • Jos kone on osunut johonkin esineeseen, sammuta moottori, irrota avain ja tarkasta kone vaurioiden varalta. Korjaa kaikki vahingoittuneet osat, ennen kuin käynnistät koneen.

  • Jos kone alkaa täristä epänormaalisti, sammuta moottori ja etsi tärinän syy välittömästi.

  • Älä käytä moottoria sisällä. Pakokaasut ovat vaarallisia.

  • Älä ylikuormita konetta yrittämällä lingota lunta liian nopeasti.

  • Sammuta moottori, kun poistut käyttäjän paikalta, ennen tukosten poistamista kokoojasta, roottorista tai heittosuppilosta ja ennen korjaus-, säätö- tai tarkistustöitä.

  Moottorin käynnistys

  Note: Riisu käsineet, kun painat käsisyöttöpumppua, jotta ilma ei pääse karkaamaan käsisyöttöpumpun aukosta.

  Important: Älä käytä käsisyöttöpumppua tai rikastinta, jos moottori on ollut käynnissä ja se on kuuma. Liiallinen käsisyöttö saattaa kastella moottorin, jolloin käynnistys vaikeutuu.

  Vakiomallit

  Recoil_721_Recoil Start 721 Snowthrower
  g257388

  Sähkökäynnistimellä varustetut mallit

  Electric_721_PowerClear 721 Electric Start
  g257387

  Note: Käytä ainoastaan UL-hyväksyttyä 16 gaugen jatkojohtoa, joka soveltuu ulkokäyttöön ja on enintään 15 metriä pitkä.

  Vaara

  Virtajohto voi vaurioitua aiheuttaen sähköiskun tai tulipalon.

  Tarkista virtajohto huolellisesti ennen sen kytkemistä virtalähteeseen. Jos johto on vaurioitunut, älä käytä sitä koneen käynnistämiseen. Vaihda tai korjaa vaurioitunut johto välittömästi. Kysy lisätietoja valtuutetusta huoltoliikkeestä.

  Varoitus

  Jos jätät koneen kytketyksi virtalähteeseen, joku voi vahingossa käynnistää koneen ja aiheuttaa loukkaantumisia tai materiaalivahinkoja (vain sähkökäynnistimellä varustetut mallit).

  Irrota virtajohto aina, kun konetta ei käynnistetä.

  Roottorilapojen käynnistys

  Käynnistä roottorilavat painamalla ohjaustankoa kahvaa vasten (Kuva 12).

  g219303

  Roottorilapojen pysäytys

  Pysäytä roottorilavat vapauttamalla ohjaustanko (Kuva 13).

  g011230

  Moottorin sammutus

  Sammuta moottori kääntämällä avain vastapäivään PYSäYTYS-asentoon (Kuva 14).

  g011433

  Heittosuppilon ja suppilon suuntaimen säätö

  Kun haluat säätää heittosuppiloa, paina kahvan oikealla puolella olevaa Quick Shoot™ -ohjaimen liipaisinta ja siirrä sitä ylös tai alas kahvaa pitkin. Kun ohjainta siirretään kahvassa alas, heittosuppilo kääntyy vasemmalle. Kun ohjainta siirretään kahvassa ylös, heittosuppilo kääntyy oikealle (Kuva 15).

  g006399

  Jos haluat nostaa tai laskea suppilon suuntaimen kulmaa, paina suppilon suuntaimen liipaisinta ja siirrä suppilon suuntainta ylös tai alas (Kuva 16).

  g006398

  Tukoksen poisto heittosuppilosta

  Tukoksen poistaminen heittosuppilosta:

  • Sammuta moottori!

  • Odota kymmenen sekuntia sen varmistamiseksi, että roottorilavat ovat pysähtyneet.

  • Käytä aina puhdistustyökalua, älä koskaan käsiäsi.

  Käyttövihjeitä

  Vaara

  Roottorilavat voivat singota kiviä, leluja ja muita esineitä ja aiheuttaa siten vakavan tapaturman käyttäjälle tai sivullisille.

  • Siivoa puhdistettavalta alueelta kaikki esineet, jotka voivat joutua roottorilapojen sinkoamiksi.

  • Älä päästä lapsia ja lemmikkieläimiä käyttöalueelle.

  • Linkoa lumi mahdollisimman pian lumisateen jälkeen.

  • Kuljeta linkoa limittäin edellisen kaistan päältä, jolloin lumen linkoaminen onnistuu parhaiten.

  • Linkoa lumi myötätuuleen aina kun se on mahdollista.

  • Jos kone ei liiku omalla voimallaan eteenpäin liukkaalla pinnalla tai raskaassa lumessa, työnnä kahvaa eteenpäin, mutta anna koneen silti toimia omaan tahtiinsa.

  • Laite voi jättää kumijälkiä uudelle harjatulle tai vaalealle betonille. Testaa huomaamattomassa kohdassa ennen käyttöä. Jäljet eivät ole pysyviä.

  Käytön jälkeen

  Turvallisuus käytön jälkeen

  Yleinen turvallisuus

  • Jos polttoainesäiliössä on polttoainetta, älä varastoi konetta rakennukseen, jossa on palovaaran mahdollistavia tekijöitä, kuten kuumavesivaraajia, lämmittimiä, kuivausrumpuja jne. Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen suljettuun tilaan.

  • Jos kone varastoidaan 30 päivää pitemmäksi ajaksi, katso lisätietoja tarvittavista toimenpiteistä kohdasta Ennen varastointia.

  • Käytä laitetta vielä muutama minuutti linkoamisen jälkeen, jotta kokooja ja roottori eivät pääse jäätymään.

  Jäätymisen estäminen käytön jälkeen

  • Anna moottorin käydä muutaman minuutin ajan, jotta liikkuvat osat eivät jäädy. Sammuta moottori, odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja poista jää ja lumi koneesta.

  • Poista lumi ja jää suppilon alustasta.

  • Poista jääkertymät heittosuppilosta kääntämällä sitä vasemmalle ja oikealle.

  • Vedä narukäynnistimen kahvasta useita kertoja avaimen ollessa irrotettuna tai kytke virtajohto virtalähteeseen ja koneeseen ja paina kerran sähkökäynnistyspainiketta, jotta narukäynnistin ja/tai sähkökäynnistin eivät jäätyisi (vain sähkökäynnistimellä varustetut mallit).

  • Talvisissa oloissa ohjauslaitteet ja liikkuvat osat saattavat jäätyä. Älä käytä liikaa voimaa yrittäessäsi käyttää jäätyneitä ohjauslaitteita. Jos ohjauslaitteiden tai osien käytössä on vaikeuksia, käynnistä moottori ja anna sen käydä muutaman minuutin ajan.

  Kunnossapito

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista ohjauskaapeli ja säädä tarvittaessa.
 • Tarkista, etteivät kiinnittimet ole löysällä. Kiristä tarvittaessa.
 • 2 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä ja lisää öljyä tarvittaessa.
 • Vuosittain
 • Tarkista ohjauskaapeli ja säädä tarvittaessa.
 • Tarkasta roottorilavat. Roottorilavat ja työntölevy on tarvittaessa vaihdettava valtuutetussa huoltoliikkeessä.
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Huolla sytytystulppa ja vaihda se tarvittaessa.
 • Tarkista, etteivät kiinnittimet ole löysällä. Kiristä tarvittaessa.
 • Anna valtuutetun huoltoliikkeen tarkastaa käyttöhihna ja vaihtaa se tarvittaessa.
 • Vuosittain tai ennen varastointia
 • Valmistele lumilinko varastointia varten.
 • Huoltoturvallisuus

  Lue seuraavat varotoimenpiteet ennen koneen huoltamista:

  • Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  • Käytä koneen säätöjen ja korjauksen aikana aina silmäsuojaimia, sillä laite voi singota ilmaan esineitä.

  • Tarkasta kaikkien kiinnittimien kireys säännöllisesti, jotta kone pysyy turvallisessa käyttökunnossa.

  • Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia.

   Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita.

  Ohjauskaapelin tarkistus ja säätö

  Ohjauskaapelin tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista ohjauskaapeli ja säädä tarvittaessa.
 • Vuosittain
 • Tarkista ohjauskaapeli ja säädä tarvittaessa.
 • Siirrä ohjaustankoa taaksepäin kahvaa kohti siten, että ohjauskaapeliin ei jää löysää (Kuva 17).

  g011233

  Note: Varmista, että ohjaustangon ja kahvan välissä on 2–3 mm:n rako (Kuva 17).

  Important: Ohjauskaapelissa on oltava löysää, kun vapautat ohjaustangon, jotta roottorilavat pysähtyvät asianmukaisesti.

  Ohjauskaapelin säätö

  1. Liu'uta jousisuojus ylös ja irrota jousi säätökappaleesta (Kuva 18).

   g006402

   Note: Säätökappale ja kaapeli voidaan vetää ylös jousen irrotuksen helpottamiseksi.

  2. Siirrä Z-liitin ylempään tai alempaan reikään säätökappaleessa siten, että ohjaustangon ja kahvan välissä on 2–3 mm:n rako (Kuva 18).

   Note: Kun Z-liitintä siirretään ylemmäs, ohjaustangon ja kahvan välinen rako pienenee, ja kun sitä siirretään alemmas, rako kasvaa.

  3. Kiinnitä jousi säätökappaleeseen ja liu'uta jousisuojus säätökappaleen päälle.

  4. Tarkista säätö (katso Ohjauskaapelin tarkistus).

   Note: Pitkällisen käytön seurauksena käyttöhihna saattaa kulua ja löystyä. Jos käyttöhihna luistaa (vinkuu jatkuvasti) raskaalla kuormalla, irrota jousi säätökappaleesta ja siirrä jousen yläpää reikään, joka on kauempana ohjaustangon nivelkohdasta (Kuva 19). Kiinnitä jousi sitten säätökappaleeseen ja säädä ohjauskaapeli.

   g011232

   Note: Hihna voi luistaa (vinkua) märissä oloissa. Kuivaa käyttöjärjestelmä käynnistämällä roottori ja antamalla sen käydä ilman kuormaa 30 sekuntia.

  Roottorilapojen tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Tarkasta roottorilavat. Roottorilavat ja työntölevy on tarvittaessa vaihdettava valtuutetussa huoltoliikkeessä.
 • Tarkasta roottorilapojen kuluminen aina ennen jokaista käyttökertaa. Kun roottorilavan reuna on kulunut kulumisenilmaisimen aukkoon saakka, anna valtuutetun huoltoliikkeen vaihtaa roottorilavat ja työntölevy (Kuva 20).

  g011544

  Moottoriöljyn vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  2 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Vuosittain
 • Vaihda moottoriöljy.
 • Jos mahdollista, lämmitä öljy ennen vaihtoa käyttämällä moottoria muutaman minuutin ajan. Lämmin öljy juoksee paremmin ja kuljettaa enemmän epäpuhtauksia.

  Moottoriöljyn laatuvaatimukset

  Moottorin öljytilavuus0,60 l*
  Öljyn viskositeettiKatso kohta Kuva 23.
  API-huoltoluokitusSJ tai korkeampi

  *Kampikammiossa on jäljellä öljyä sen tyhjentämisen jälkeen. Älä kaada kaikkea öljyä kampikammioon. Täytä kampikammio öljyllä seuraavien ohjeiden mukaisesti.

  OIL_CHANGE721_Power Clear 721
  1. Ime polttoaine polttoainesäiliöstä hyväksyttyyn polttoaineastiaan tai anna moottorin käydä, kunnes se sammuu.

  2. Siirrä kone tasaiselle alustalle.

  3. Aseta öljyn tyhjennysastia tyhjennystulpan alle, irrota tulppa ja kallista konetta taaksepäin antaen käytetyn öljyn valua astiaan (Kuva 21).

   g006372
  4. Kun öljy on tyhjentynyt, palauta kone käyttöasentoon.

  5. Asenna öljyntyhjennystulppa ja kiristä se tiukkaan.

  6. Puhdista öljyntäyttö-/mittatikkua ympäröivä alue.

  7. Kierrä mittatikku auki ja irrota se (Kuva 22).

   g006316
  8. Kaada öljyä öljyntäyttöputkeen varovasti noin kolmen neljäsosan verran moottorin tilavuudesta.

   Note: Öljyn lisääminen on helpompaa, jos konetta kallistetaan eteenpäin (kahva ylöspäin). Muista palauttaa kone käyttöasentoon ennen öljymäärän tarkistamista.

   Important: Älä kallista konetta kokonaan eteen nokalleen, sillä muuten polttoainetta voi vuotaa koneesta.

   Valitse kuvan (Kuva 23) avulla paras öljyn viskositeetti odotettavissa olevan ulkoilman lämpötila-alueen mukaan.

   g011606
  9. Anna öljyn asettua moottorissa kolmen minuutin ajan.

  10. Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla.

  11. Aseta kone käyttöasentoon ja asenna sitten mittatikku öljyntäyttöputkeen, mutta älä ruuvaa sitä kiinni, ja poista sitten mittatikku.

  12. Lue öljymäärä mittatikusta.

   • Jos mittatikku näyttää liian alhaisen öljymäärän, lisää öljyntäyttöputkeen varovasti pieni määrä öljyä, odota kolme minuuttia ja toista sitten vaiheet 10–12, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea.

   • Jos öljyä on mittatikun mukaan liikaa, valuta ylimääräistä öljyä, kunnes öljyn määrä on mittatikun mukaan oikea.

   Important: Jos moottorissa on liikaa tai liian vähän öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

  13. Asenna mittatikku öljyntäyttöputkeen tukevasti.

  14. Pyyhi läikkynyt öljy pois.

  15. Kierrätä käytetty öljy asianmukaisesti.

  Sytytystulpan huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Huolla sytytystulppa ja vaihda se tarvittaessa.
 • Käytä NGK BPR6ES- tai Champion RN9YC -sytytystulppaa tai vastaavaa.

  1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  2. Käännä heittosuppiloa siten, että se osoittaa eteenpäin.

  3. Irrota heittosuppilo, heittosuppilon kahva ja suppilon tiiviste irrottamalla kolme isoa ja yksi pieni ruuvi (Kuva 24).

   g006489
  4. Irrota 4 ruuvia, joilla suojus on kiinnitetty (Kuva 25).

   g011435
  5. Irrota polttoainesäiliön korkki.

  6. Irrota suojus (Kuva 25).

  7. Asenna polttoainesäiliön korkki paikalleen.

  8. Irrota johto sytytystulpasta.

  9. Puhdista sytytystulpan ympäristö.

  10. Irrota sytytystulppa sylinterinkannesta.

   Important: Vaihda viallinen tai likainen sytytystulppa. Älä puhdista elektrodeja, koska niistä voi irrota sylinteriin karstaa, jolloin moottori voi vaurioitua.

  11. Aseta sytytystulpan kärkiväliksi 0,76 mm kuvan mukaisesti (Kuva 26).

   g000533
  12. Asenna sytytystulppa ja kiristä se momenttiin 27–30 N·m.

  13. Kytke johto sytytystulppaan.

   Note: Varmista, että huohotinputki sijaitsee sytytystulpan johdon yläpuolella kuvan mukaisesti (Kuva 27).

   g011440
  14. Irrota polttoainesäiliön korkki.

  15. Asenna suojus ruuveilla, jotka irrotettiin vaiheessa 4.

   Note: Varmista, että ylempi ja alempi suojus asettuvat yhteen sivu-urissa.

  16. Asenna polttoainesäiliön korkki paikalleen.

  17. Asenna koneeseen suppilon tiiviste, heittosuppilo ja heittosuppilon kahva kiinnitystarvikkeilla, jotka irrotettiin vaiheessa 3.

   Note: Pieni ruuvi asetetaan suppilon tiivisteessä olevaan pieneen reikään (heittosuppilon aukon edessä).

  Käyttöhihnan vaihto

  Vaihda käyttöhihna, jos se kuluu, öljyyntyy, murtuu huomattavasti, rispaantuu tai vaurioituu muulla tavalla.

  1. Irrota käyttöhihnan suojus poistamalla kolme pulttia kuvan mukaisesti (Kuva 28).

   g008238
  2. Vapauta hihnan jännitys irrottamalla jarrun jousi kiristinpyörän varresta (Kuva 28).

  3. Irrota ruuvi ja jousialuslaatta, joka kiinnittää roottorin hihnapyörän (Kuva 28).

  4. Irrota roottorin hihnapyörä ja käyttöhihna (Kuva 28).

  5. Asenna uusi käyttöhihna kuvan mukaisesti (Kuva 29).

   g008317

   Note: Vie uusi käyttöhihna ensin moottorin hihnapyörän ympäri, sitten kiristinpyörän ympäri ja lopuksi juuri roottorin akselin yläpuolella sijaitsevan löysän roottorin hihnapyörän ympäri (Kuva 28).

  6. Asenna roottorin hihnapyörä roottorin akseliin (Kuva 28).

  7. Asenna jousialuslaatta ja roottorin hihnapyörän pultti ja kiristä ne huolellisesti (Kuva 28).

   Note: Jousialuslaatan kovera puoli tulee hihnapyörän ulkopuolta vasten.

  8. Asenna jarrun jousi kiristinpyörän varteen (Kuva 29).

  9. Asenna käyttöhihnan suojus pulteilla, jotka irrotettiin vaiheessa 1.

   Note: Varmista, että käyttöhihna on oikein säädetty ja toimintakunnossa. Katso kohdat Ohjauskaapelin tarkistus ja Ohjauskaapelin säätö.

  Quick Shoot -ohjaimen säätö

  Jos Quick Shoot -kaapelissa (Kuva 30) on yli 13 mm löysää tai heittosuppilo ei käänny yhtä paljon vasemmalle ja oikealle, säädä Quick Shoot -ohjauskaapeleita.

  g006514
  1. Löysää kaksi Quick Shoot -ohjauskaapelin pidikettä (Kuva 31).

   g006406
  2. Aseta Quick Shoot -ohjain yläkahvan oikealla puolella olevan kahden nuolen väliin (Kuva 32).

   g006405
  3. Käännä heittosuppiloa siten, että se osoittaa suoraan eteenpäin ja että heittosuppilon takana oleva nuoli on suojuksessa olevan nuolen kohdalla (Kuva 33).

   g006521
  4. Pidä heittosuppiloa suoraan eteenpäin, vedä alempaa kaapelisuojusta alaspäin, kunnes kaapelissa ei ole enää löysää, ja kiristä alemman kaapelin pidikkeen ruuvi tiukkaan (Kuva 34).

   g006512
  5. Vedä ylempää kaapelisuojusta eteenpäin, kunnes kaapelissa ei ole enää löysää, ja kiristä ylemmän kaapelin pidikkeen ruuvi tiukkaan (Kuva 35).

   g006513

   Note: Älä kiristä kaapeleita liian kireälle. Jos kaapelit ovat liian kireällä, Quick Shoot -ohjainta on vaikea käyttää.

  Varastointi

  Turvallisuus varastoinnin aikana

  • Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta. Anna koneen jäähtyä ennen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

  • Polttoainehuurut ovat hyvin tulenarkoja ja räjähtäviä sekä vaarallisia hengitettyinä. Jos tuote varastoidaan paikkaan, jossa on avotulta, polttoainehöyryt voivat syttyä ja aiheuttaa räjähdyksen.

  • Älä varastoi konetta (asuin)taloon, kellariin tai muuhun tilaan, jossa on palovaaran mahdollistavia tekijöitä, kuten kuumavesi- tai muita lämmittimiä, vaatteiden kuivausrumpuja, uuneja ja muita vastaavia laitteita.

  • Älä kallista konetta eteenpäin tai taaksepäin, kun säiliössä on polttoainetta, sillä muuten polttoainetta voi vuotaa koneesta.

  • Älä varastoi konetta kahva kallistettuna maahan. Muutoin öljyä voi vuotaa moottorin sylinteriin ja maahan, ja kone ei välttämättä käynnisty.

  Koneen varastointi

  1. Lisää uuteen polttoaineeseen stabilointiainetta stabilointiaineen valmistajan ohjeiden mukaan kauden viimeisellä polttoainesäiliön täyttökerralla.

   Important: Polttoainetta ei saa säilyttää polttoaineen stabilointiaineen valmistajan suositusta kauempaa.

  2. Käytä moottoria 10 minuuttia, jotta lisäaineistettu polttoaine leviää polttoainejärjestelmään.

  3. Sammuta moottori, anna sen jäähtyä ja tyhjennä polttoainesäiliö tai anna moottorin käydä, kunnes se sammuu.

  4. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes se sammuu.

  5. Käytä rikastinta tai käsisyöttöpumppua, käynnistä moottori kolmannen kerran ja käytä moottoria, kunnes se ei enää lähde käyntiin.

  6. Tyhjennä kaasuttimessa oleva polttoaine kaasuttimen tyhjennyspultin kautta hyväksyttyyn bensiinisäiliöön.

  7. Hävitä käyttämätön polttoaine asianmukaisesti. Kierrätä se paikallisten säädösten mukaan tai käytä sitä autossasi.

  8. Kun moottori on vielä lämmin, vaihda moottoriöljy. Katso Moottoriöljyn vaihto.

  9. Irrota sytytystulppa. Katso kohta Sytytystulpan huolto.

  10. Lisää 10 ml (kaksi teelusikallista) öljyä sytytystulpan aukkoon.

  11. Asenna sytytystulppa käsin ja kiristä se momenttiin 27–30 N·m.

  12. Kun avain on irrotettu, vedä narukäynnistimen kahvasta hitaasti, jotta öljy leviää sylinterin sisäpuolelle.

  13. Puhdista kone.

  14. Korjausmaalaa kaikki lohkeilleet pinnat maalilla, jota on saatavissa valtuutetusta huollosta. Hio vioittuneet kohdat ennen maalausta, ja käytä ruosteenestoainetta metalliosien ruostumisen estämiseksi.

  15. Kiristä löysällä olevat kiinnittimet. Korjaa tai vaihda kaikki vaurioituneet osat.

  16. Peitä lumilinko ja varastoi se puhtaaseen ja kuivaan paikkaan pois lasten ulottuvilta. Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen suljettuun tilaan.