Introduktion

Denna maskin är avsedd att användas av privatkunder. Den är främst konstruerad för att skotta snö från stenbelagda ytor, t.ex. uppfarter och trottoarer, och andra trafikområden runt bostäder eller kommersiella anläggningar. Den är inte avsedd för att forsla bort andra material än snö, eller för att rensa grusytor. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs denna information noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha maskinens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner maskinens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att registrera din produkt, få tillgång till information om garanti, reservdelar och annan produktinformation.

g291846

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som är värd att notera.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Important: Om du använder maskinen på en höjd över 1 500 m under en kontinuerlig period ska du se till att en sats för hög höjd har monterats så att motorn uppfyller utsläppskraven från CARB/EPA. Satsen för hög höjd ökar motorns prestanda, samtidigt som den förhindrar fastnade tändstift, trög start och högre utsläpp. När du har monterat satsen ska du fästa etiketten för hög höjd bredvid serienummersdekalen på maskinen. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare om du vill skaffa rätt sats för hög höjd och en etikett för hög höjd till din maskin. Du hittar återförsäljare i din närhet på vår webbplats www.Toro.com eller genom att kontakta Toros kundtjänst på de nummer som anges i garantiförklaringen om utsläppsbegränsning. Ta bort satsen från motorn och återställ motorn till dess ursprungliga fabrikskonfiguration när motorn körs på lägre höjd än 1 500 m. Kör inte en motor som har konverterats för användning på hög höjd på lägre höjd. Då kan motorn överhettas och skadas.Om du är osäker på om maskinen har konverterats för användning på hög höjd ska du leta efter följande etikett (Figur 3).

decal127-9363

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med specifikationerna i SS-EN ISO 8437.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn. Se till att alla som använder den här produkten förstår varningarna, vet hur produkten ska användas och vet hur man snabbt stänger av motorn.

 • Stäng av motorn när du lämnar körpositionen, oavsett orsak.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll avståndet till utkastaröppningen. Håll kringstående, i synnerhet små barn, borta från arbetsområdet.

 • Låt aldrig barn köra maskinen.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för operatören och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal94-2577

Beställ artikelnr 117-9121

decal115-5698

Endast modell 38563, beställ artikelnr 117-6036

decal117-9102

Endast modell 38568, beställ artikelnr 117-6046

decal117-9103

Montering

Fälla upp handtaget

g263299

Montering av utkastare

g262492

Fylla på olja i motorn

g253610

Justera styrkabeln

Produktöversikt

g011431
ModellViktLängdBreddHöjd
3856337 kg122 cm54 cm107 cm
(82 lb)
3856839 kg(48 tum)(21 tum)(42 tum)
(87 lb)

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller auktoriserad Toro-distributör, eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Endast för modeller med elektrisk start: Använd förlängningssladdar och kärl enligt handboken. Inspektera den elektriska sladden innan du ansluter den till elnätet. Byt ut sladden om den har skadats. Koppla bort strömkabeln om du inte avser att starta maskinen.

 • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår, knyt fast löst sittande klädesplagg och använd inte lösa smycken.

 • Inspektera noga det område där maskinen ska användas och plocka bort alla främmande föremål såsom dörrmattor, pulkor, plankor och kablar.

 • Före körning ska du reparera eller ersätta eventuella skydd, säkerhetsanordningar eller dekaler som är trasiga, oläsliga eller saknas. Se också till att alla skruvar, bultar och muttrar är åtdragna.

Bränslesäkerhet

Bränsle är mycket brandfarligt och explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan ge dig och andra personer brännskador.

 • Förhindra att statisk elektricitet antänder bränslet genom att ställa bränsledunken och/eller maskinen på marken före påfyllning, inte i ett fordon eller ovanpå ett föremål.

 • Fyll bränsletanken utomhus, då motorn är kall. Sätt på tanklocket ordentligt och torka upp eventuellt utspillt bränsle.

 • Hantera inte bränsle när du röker eller befinner dig i närheten av en öppen låga eller gnistor.

 • Förvara bränsle i en godkänd bränsledunk som förvaras oåtkomlig för barn.

 • Luta maskinen endast enligt anvisningarna när det finns bränsle i tanken.

 • Om du spiller bränsle på kläderna måste du byta dem omedelbart.

Fylla bränsletanken

 • Använd endast ren och färsk (ej äldre än 30 dagar) blyfri bensin med oktantal 87 eller högre för bästa resultat (klassificeringsmetod [R+M]/2).

 • Syresatta bränslen med upp till 10 % etanol eller 15 % MTBE baserat på volym är godkända.

 • Använd inte etanol-bensinblandningar (t.ex. E15 eller E85) som innehåller mer än 10 % etanol baserat på volym. Det kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn, vilka eventuellt inte omfattas av garantin.

 • Använd inte bensin som innehåller metanol.

 • Förvara inte bränsle i bränsletanken eller i en bränsledunk under vintern om inte en stabiliserare används.

 • Tillför inte olja i bensinen.

Fyll inte på över påfyllningsrörets nedersta del på bränsletanken (Figur 8).

g216203

Important: Köp bara så mycket bränsle som går åt inom en månad för bästa resultat. Annars kan du använda bränslestabiliserare/konditionerare i maskinen så att bränslet förblir färskt längre. Följ anvisningarna från tillverkaren av bränslestabiliseraren.

Kontrollera oljenivån i motorn

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera motoroljenivån och fyll på vid behov.
 • oil_check_721 Checking the Oil
  g293231

  Under arbetets gång

  Säkerhet under användning

  Allmän säkerhet

  • Stäng av motorn innan du rensar maskinen och använd alltid en pinne.

  • Håll dig bakom handtagen och håll avstånd till utkastaröppningen när du kör snöslungan. Håll ansikte, händer, fötter och andra kroppsdelar och klädesplagg borta från rörliga och roterande delar.

  • Rikta aldrig utkastaren mot personer eller mot områden där det kan uppstå egendomsskador.

  • Var fullt koncentrerad på maskinen när du använder den. Ägna dig inte åt aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

  • Var försiktig så att du inte halkar eller ramlar, särskilt när du kör maskinen bakåt.

  • Se till att du har bra fotfäste och håll ordentligt i handtaget. Gå! Spring aldrig.

  • Var ytterst försiktig när du använder maskinen i sluttningar.

  • Kör inte maskinen om du har dålig sikt eller belysning.

  • Ha uppsikt bakåt och var försiktig när du backar med maskinen.

  • Drivningen till matarskruven ska vara urkopplad när snöslungan inte används.

  • Var ytterst försiktig när du använder maskinen på stigar eller vägbanor. Se upp för dolda faror och trafik.

  • Gör aldrig några justeringar med motorn igång, med undantag av vad som anges i anvisningarna.

  • Om du kör på ett främmande föremål ska du stänga av motorn, ta ut nyckeln och undersöka om maskinen är skadad. Reparera eventuella skador innan du startar maskinen.

  • Om maskinen börjar vibrera onormalt ska du genast stänga av motorn och fastställa orsaken.

  • Kör inte motorn inomhus, eftersom avgaser är farliga.

  • Överbelasta inte maskinen genom att försöka röja för snabbt.

  • Stäng av motorn innan du kliver ur förarsätet, innan du rensar uppsamlaren, impellern, rotorn eller utkastarrännan samt vid reparationer, justeringar och kontroller.

  Starta motorn

  Note: Ta av dig handsken när du snapsar så att ingen luft kan komma ut ur snapshålet.

  Important: Snapsa eller choka inte om motorn har körts och är varm. För mycket snapsning kan flöda motorn och göra att den inte startar.

  Standardmodeller

  Recoil_721_Recoil Start 721 Snowthrower
  g257388

  Modeller med elstart

  Electric_721_PowerClear 721 Electric Start
  g257387

  Note: Använd bara en UL-listad 16 gauge-förlängningssladd som rekommenderas för utomhusbruk och som inte är längre än 15 m.

  Varning

  Den elektriska sladden kan skadas och orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

  Inspektera den elektriska sladden noga innan du ansluter den till elnätet. Starta inte maskinen om sladden är skadad. Reparera eller byt ut den skadade sladden omedelbart. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för hjälp.

  Var försiktig

  Om du lämnar maskinen ansluten till ett eluttag kan någon råka starta den av misstag och skada personer eller föremål (endast modeller med elektrisk start).

  Koppla bort den elektriska sladden om du inte avser att starta maskinen.

  Koppla in rotorbladen

  Håll styrstången mot handtaget för att starta rotorbladen (Figur 12).

  g219303

  Urkoppling av rotorbladen

  Släpp styrstången för att stoppa rotorbladen (Figur 13).

  g011230

  Stänga av motorn

  Stäng av motorn genom att vrida nyckeln motsols till det AVSLAGNA läget (Figur 14).

  g011433

  Justera utkastaren och strålriktaren

  När du ska justera utkastaren trycker du på Quick Shoot™-styrsystemets avtryckare på handtagets högra sida och för reglaget upp eller ned längs handtaget. Om du flyttar ner reglaget längs handtaget roteras utkastaren åt vänster och om det flyttas uppåt roteras utkastaren åt höger (Figur 15).

  g006399

  Om du vill höja eller sänka strålriktarens vinkel trycker du på strålriktarens avtryckare och flyttar den uppåt eller nedåt (Figur 16).

  g006398

  Rensa en igensatt utkastare

  Så här rensar du utkastaren:

  • Stäng av motorn.

  • Vänta i 10 sekunder tills du är säker på att rotorbladen har stannat.

  • Använd alltid ett rensningsverktyg, aldrig händerna.

  Arbetstips

  Varning

  Stenar, leksaker och andra främmande föremål kan slungas ut från rotorbladen och skada dig eller kringstående allvarligt.

  • Håll området som ska röjas fritt från föremål som kan plockas upp och slungas omkring av rotorbladen.

  • Håll barn och husdjur på avstånd från det område som ska röjas.

  • Röj snön så snart som möjligt efter snöfallet.

  • Låt stråken överlappa varandra för effektiv snöröjning.

  • Låt snön slungas ut mot lä när så är möjligt.

  • Om maskinen inte driver sig själv framåt på hala underlag eller i tung snö, ska du föra handtaget framåt men låta maskinen arbeta i sin egen takt.

  • Maskinen kan avlämna gummimärken på nyborstad eller ljus betong. Testa på en avsides yta före användning. Dessa märken är inte permanenta.

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  Allmän säkerhet

  • Förvara aldrig maskinen med bränsle i tanken i en byggnad där det finns gnistkällor, som t.ex. varmvattenberedare, värmeelement och torkskåp. Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.

  • Läs avsnittet Före förvaring för vad som gäller om maskinen ställs i förvaring i mer än 30 dagar.

  • Fortsätt att ha maskinen påslagen ett par minuter efter användning så att uppsamlaren och rotorn inte fryser fast.

  Förhindra fastfrysning efter användning

  • Låt motorn vara påslagen ett par minuter för att förhindra att rörliga delar fryser fast. Stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och ta sedan bort is och snö från snöslungan.

  • Rensa bort eventuell snö och is från utkastarens nederdel.

  • Vrid utkastaren åt vänster och höger för att frigöra den från eventuell isbildning.

  • När du har tagit ut nyckeln drar du i startsnörehandtaget flera gånger, eller kopplar den elektriska sladden till ett elektriskt uttag och maskinen, och trycker på den elektriska startmotorns startknapp en gång för att undvika att startsnöret och/eller den elektriska startmotorn fryser fast (endast modeller med elektrisk startmotor).

  • Under snöiga och kalla väderförhållanden kan vissa reglage och rörliga delar frysa fast. Använd inte för mycket kraft för att försöka manövrera reglage som har frusit fast. Starta motorn och låt den gå några minuter om du har problem med att manövrera ett reglage eller en del.

  Underhåll

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Kontrollera styrkabeln och justera den vid behov.
 • Kontrollera fästelementen och dra åt dem om de är lösa.
 • Efter de första 2 timmarna
 • Byt ut motoroljan.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera motoroljenivån och fyll på vid behov.
 • Årligen
 • Kontrollera styrkabeln och justera den vid behov.
 • Kontrollera rotorbladen och låt en auktoriserad återförsäljare byta ut dem och skrapan vid behov.
 • Byt ut motoroljan.
 • Utför service på tändstiftet och byt ut det vid behov.
 • Kontrollera fästelementen och dra åt dem om de är lösa.
 • Låt en auktoriserad återförsäljare inspektera drivremmen och byta ut den vid behov.
 • Årligen eller före förvaring
 • Förbered maskinen för förvaring.
 • Säkerhet vid underhåll

  Läs följande säkerhetsföreskrifter innan du utför något underhåll på maskinen.

  • Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du justerar, rengör, förvarar eller utför underhåll på den.

  • Använd alltid skyddsglasögon eller ögonskydd vid justering och reparation för att skydda ögonen från främmande föremål som kan kastas iväg av maskinen.

  • Kontrollera regelbundet att alla fästelement är korrekt åtdragna så att maskinen är i säkert bruksskick.

  • Ändra inte motorns varvtalsinställningar.

   Köp endast Toros originalreservdelar och tillbehör.

  Kontrollera och justera styrkabeln

  Kontrollera styrkabeln

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Kontrollera styrkabeln och justera den vid behov.
 • Årligen
 • Kontrollera styrkabeln och justera den vid behov.
 • För styrstången tillbaka mot handtaget för att få bort slacket i styrkabeln (Figur 17).

  g011233

  Note: Kontrollera att det finns ett mellanrum på 2–3 mm mellan styrstången och handtaget (Figur 17).

  Important: Styrkabeln måste ha ett visst slack när du släpper styrstången för att rotorbladen ska kunna stanna normalt.

  Justera styrkabeln

  1. Skjut upp fjäderkåpan och haka loss fjädern från justerlänken (Figur 18).

   g006402

   Note: Du kan dra upp justerlänken och vajern för att underlätta lossandet av fjädern.

  2. Flytta Z-inpassningen till ett högre eller lägre hål i justerlänken efter behov för att erhålla mellanrummet på 2–3 mm mellan styrstången och handtaget (Figur 18).

   Note: Om Z-inpassningen flyttas upp, minskas mellanrummet mellan styrstången och handtaget. Om den flyttas ned ökar mellanrummet.

  3. Haka fast fjädern på justerlänken och skjut dit fjäderkåpan över justerlänken.

  4. Kontrollera justeringen; seKontrollera styrkabeln.

   Note: När snöslungan har använts en längre tid kan drivremmen bli sliten och förlora sin ursprungliga remspänning. Om drivremmen slirar (och man hör ett oavbrutet gnisslande) vid tung belastning lossar du fjädern från justerlänken och flyttar fjäderns överände till det hål som är längst från styrstångens vridpunkt (Figur 19). Haka därefter fast fjädern i justerlänken och justera styrkabeln.

   g011232

   Note: Remmen kan slira (gnissla) vid våta förhållanden. Torka ut drivsystemet genom att starta rotorn och köra den utan belastning i 30 sekunder.

  Kontrollera rotorbladen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Kontrollera rotorbladen och låt en auktoriserad återförsäljare byta ut dem och skrapan vid behov.
 • Kontrollera rotorbladen före varje arbetspass så att de inte är slitna. En auktoriserad återförsäljare ska byta ut de tre rotorbladen och skrapan när eggen på ett rotorblad har slitits ned till slitageindikatorhålet (Figur 20).

  g011544

  Byta ut motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 2 timmarna
 • Byt ut motoroljan.
 • Årligen
 • Byt ut motoroljan.
 • Kör om möjligt motorn i några minuter före oljebytet för att värma oljan. Varm olja rinner lättare och för med sig mer föroreningar.

  Motoroljespecifikationer

  Motoroljekapacitet0,60 liter*
  OljeviskositetSe Figur 23.
  API-klassificeringSJ eller högre

  * Det finns överskottsolja i vevhuset efter att du tömt ut oljan. Häll inte i fullt med olja i vevhuset. Fyll vevhuset med olja enligt anvisningarna i följande steg.

  OIL_CHANGE721_Power Clear 721
  1. Pumpa bränslet från bränsletanken till en godkänd bränsledunk eller kör motorn tills den stängs av.

  2. Flytta snöslungan till ett plant underlag.

  3. Placera ett avtappningskärl under oljepluggen och skruva sedan ur oljepluggen och luta maskinen bakåt innan du tömmer ut den använda oljan i kärlet (Figur 21).

   g006372
  4. När du har tömt ur oljan återställer du maskinen till arbetsläge.

  5. Sätt tillbaka oljepluggen och dra åt den ordentligt.

  6. Gör rent runt oljestickan.

  7. Skruva loss oljestickan och avlägsna den (Figur 22).

   g006316
  8. Fyll långsamt oljepåfyllningsröret med ca tre fjärdedelar av den mängd olja som ryms i motorn.

   Note: Du kan luta maskinen lite framåt (handtaget upp) så går det lättare att fylla på olja. Kom ihåg att ställa maskinen plant innan du kontrollerar oljenivån.

   Important: Luta inte maskinen så långt framåt så att den balanserar på nosen eftersom bränsle då kan läcka ut ur maskinen.

   Använd Figur 23 för att välja rätt oljeviskositet för det förväntade utomhustemperaturintervallet.

   g011606
  9. Vänta i tre minuter tills oljan har lagt sig i motorn.

  10. Torka av oljestickan med en ren trasa.

  11. När maskinen är i driftläget sätter du i oljestickan i oljepåfyllningsröret utan att skruva fast den. Ta sedan ut oljestickan igen.

  12. Läs av oljenivån på oljestickan.

   • Om oljestickan visar att oljenivån är för låg fyller du försiktigt på lite olja i påfyllningsröret, väntar i tre minuter och upprepar steg 10 till 12 tills oljestickan visar korrekt nivå.

   • Om oljestickan visar att oljenivån är för hög tappar du ut överflödig olja tills oljestickan visar korrekt nivå.

   Important: Om motorn körs när oljenivån i motorn är för låg eller för hög kan motorn skadas.

  13. Sätt tillbaka oljestickan i påfyllningsröret ordentligt.

  14. Torka upp all utspilld olja.

  15. Lämna in oljan på godkänd återvinningsstation.

  Utför service på tändstiftet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Utför service på tändstiftet och byt ut det vid behov.
 • Använd ett tändstift av typen NGK BPR6ES eller Champion RN9YC eller motsvarande.

  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Rotera utkastaren så att den är riktad framåt.

  3. Ta bort utkastaren, utkastarhandtaget och utkastarens tätning genom att ta bort de tre stora skruvarna och den lilla skruven (Figur 24).

   g006489
  4. Ta bort de fyra skruvar som håller fast höljet (Figur 25).

   g011435
  5. Ta bort tanklocket.

  6. Ta bort höljet (Figur 25).

  7. Skruva på tanklocket.

  8. Lossa kabeln från tändstiftet.

  9. Rengör runt tändstiftet.

  10. Skruva bort tändstiftet ur cylindertoppen.

   Important: Ett sprucket, skadat eller smutsigt tändstift måste bytas ut. Rengör inte elektroderna eftersom flagor kan ta sig in i cylindern och orsaka skador på motorn.

  11. Ställ in gapet på det nya stiftet till 0,76 mm enligt Figur 26.

   g000533
  12. Sätt fast tändstiftet och dra åt det till ett moment på 20–27 Nm.

  13. Anslut tändkabeln till tändstiftet.

   Note: Kontrollera att ventilationsröret dras ovanför tändkabeln enligt Figur 27.

   g011440
  14. Ta bort tanklocket.

  15. Sätt dit höljet med skruvarna som du tog bort i steg 4.

   Note: Kontrollera att det övre och nedre höljet passar ihop i sidospåren.

  16. Skruva på tanklocket.

  17. Sätt fast utkastarens tätning, utkastaren och utkastarhandtaget på maskinen med de fästelement som du tog bort i steg 3.

   Note: Den lilla skruven sätts i det lilla hålet i tätningen på utkastaröppningens framsida.

  Byta ut drivremmen

  Byt drivremmen om den har blivit sliten, oljeindränkt, sprucken, nött eller fått andra skador.

  1. Ta bort drivremskåpan genom att lossa de tre skruvarna enligt Figur 28.

   g008238
  2. Haka loss bromsfjädern från mellandrevsarmen för att minska remspänningen (Figur 28).

  3. Lossa skruven och den böjda brickan som håller fast rotorskivan (Figur 28).

  4. Ta bort rotorskivan och drivremmen (Figur 28).

  5. Montera den nya drivremmen enligt Figur 29.

   g008317

   Note: Dra först den nya drivremmen runt motorremskivan, runt mellanremskivan och slutligen runt den lösa rotorskivan precis ovanför rotorspindeln (Figur 28).

  6. Montera rotorskivan på rotorspindeln (Figur 28).

  7. Montera den böjda brickan och rotorskivans skruv, och dra åt ordentligt (Figur 28).

   Note: De böjda brickornas konkava sida passar mot skivans utsida.

  8. Montera bromsfjädern på mellandrevsarmen (Figur 29).

  9. Montera drivremmens kåpa med skruvarna som du tog bort i steg 1.

   Note: Kontrollera att drivremmen är korrekt justerad och att den fungerar. Se Kontrollera styrkabeln och Justera styrkabeln.

  Justera Quick Shoot-styrsystemet

  Ställ in Quick Shoot-reglagevajrarna om det finns mer än 13 mm slack i Quick Shoot-vajern (Figur 30) eller om utkastaren inte roterar till samma vinkel åt höger och vänster.

  g006514
  1. Lossa de två klämmorna på Quick Shoot-reglagevajern (Figur 31).

   g006406
  2. Placera Quick Shoot-reglaget mellan de två pilarna på det övre handtagets högra sida (Figur 32).

   g006405
  3. Vrid utkastaren så att den är riktad rakt framåt och så att pilen på utkastarens baksida ligger i linje med pilen på höljet (Figur 33).

   g006521
  4. Håll utkastaren rakt framåt, dra det nedre vajerhöljet nedåt tills vajern spänns och dra åt skruven på den nedre vajerklämman ordentligt (Figur 34).

   g006512
  5. Dra det övre vajerhöljet framåt tills vajern spänns och dra åt skruven på den övre vajerklämman ordentligt (Figur 35).

   g006513

   Note: Spänn inte vajrarna för hårt. Om vajrarna spänns för hårt blir det svårt att använda Quick Shoot.

  Förvaring

  Säker förvaring

  • Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du justerar, rengör, förvarar eller utför underhåll på den.

  • Bränsleångor är mycket lättantändliga, explosiva och farliga att andas in. Om du förvarar produkten i ett utrymme med en öppen låga kan bränsleångorna antändas och orsaka en explosion.

  • Förvara inte maskinen i ett hus (bostad), källare eller något annat utrymme där det finns gnistkällor som t.ex. varmvattenberedare, värmeelement, torkskåp, pannor och liknande.

  • Luta inte maskinen framåt eller bakåt när det finns bränsle i bränsletanken. Det kan läcka ut bränsle ur maskinen.

  • Förvara inte maskinen med handtaget lutat mot marken, olja kan då läcka in i motorcylindern och ut på marken, vilket kan leda till att motorn inte kan startas.

  Ställa maskinen i förvar

  1. När du ska fylla på bränsle för sista gången under aktuell säsong ska du tillsätta bränslestabiliserare till färskt bränsle enligt anvisningarna från bränslestabiliserarens tillverkare.

   Important: Förvara inte bränsle längre än vad bränslestabiliserartillverkaren anger.

  2. Låt motorn gå i tio minuter så att det stabiliserade bränslet fördelas i bränslesystemet.

  3. Stäng av motorn, låt den svalna och tappa ur bränsletanken eller kör motorn tills den stängs av.

  4. Starta motorn och kör den tills den stängs av.

  5. Choka eller snapsa motorn, starta den en tredje gång och kör tills den inte startar igen.

  6. Tappa av förgasarbränslet genom förgasarens avtappningsskruv och in i ett godkänt bensinkärl.

  7. Kassera oanvänt bränsle på lämpligt sätt. Lämna in bränslespill till återvinning eller använd det i bilen.

  8. Byt motoroljan medan motorn fortfarande är varm. Se Byta ut motoroljan.

  9. Avlägsna tändstiftet, seUtför service på tändstiftet.

  10. Spruta in 10 ml (två teskedar) olja i tändstiftshålet.

  11. Montera tändstiftet för hand och skruva sedan åt det till 27–30 N∙m.

  12. När du har tagit ut nyckeln drar du långsamt i startsnörehandtaget så att oljan fördelas på cylinderns insida.

  13. Rengör motorn.

  14. Måla i lackskador med färg som du köpt från en auktoriserad återförsäljare. Slipa skadade ytor innan du målar dem och använd rostskydd så att metalldelarna inte rostar.

  15. Se till att alla skruvar, bultar och muttrar är åtdragna. Reparera eller byt ut skadade delar.

  16. Täck över maskinen och förvara den på en ren, torr plats utom räckhåll för barn. Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.