Úvod

Tento stroj je určen pro majitele domů. Je určena pro odstraňování sněhu z dlážděných ploch, jako jsou příjezdové cesty či chodníky, a dalších ploch určených k pohybu po rezidenčních či komerčních areálech. Není určen pro odstraňování jiného materiálu, než je sníh, ani pro čištění štěrkových povrchů. Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli a okolostojícím.

Pečlivě si tuto příručku prostudujte, abyste se naučili svůj výrobek správně obsluhovat a udržovat a předešli tak zranění osob a poškození stroje. Jste odpovědní za správnou a bezpečnou obsluhu stroje.

Na stránkách www.Toro.com najdete informace o bezpečnosti výrobku, podklady pro zaškolení obsluhy a informace o příslušenství. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků Toro nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální náhradní díly Toro nebo doplňující informace, kontaktujte autorizované servisní středisko nebo centrum zákaznických služeb Toro a mějte připravené typové a sériové číslo. Obrázek 1 znázorňuje umístění čísla modelu a výrobního čísla produktu. Čísla si zapište do následujícího pole.

Important: Potřebujete-li zaregistrovat svůj výrobek, zjistit informace o záruce, náhradních dílech a další údaje o výrobku, můžete pomocí mobilního telefonu naskenovat QR kód na štítku sériového čísla (je-li k dispozici).

g291846

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a uvádí bezpečnostní sdělení označená varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, které může vést k vážnému úrazu nebo usmrcení, nebudete-li doporučená opatření dodržovat.

g000502

Ke zdůraznění informací se v tomto návodu používají dva výrazy. Důležité je upozorněním na zvláštní informace o strojním zařízení a Poznámka zdůrazňuje všeobecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Tento výrobek splňuje všechny příslušné směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Important: Pokud trvale používáte tento stroj v nadmořské výšce nad 1 500 m, namontujte soupravu pro vysoké nadmořské výšky, aby motor splňoval emisní předpisy CARB/EPA. Souprava pro vysoké nadmořské výšky zvyšuje výkon motoru a současně zabraňuje zanášení zapalovací svíčky, obtížnému startování a zvyšování emisí. Jakmile soupravu namontujete, připevněte na stroj vedle typového štítku štítek pro vysoké nadmořské výšky. Odpovídající soupravu pro vysoké nadmořské výšky k vašemu stroji a štítek pro vysoké nadmořské výšky vám poskytne jakékoli autorizované servisní středisko Toro. Chcete-li vyhledat nejbližšího prodejce Toro, navštivte naše webové stránky www.Toro.com nebo kontaktujte naše oddělení zákaznických služeb Toro na číslech uvedených v prohlášení o záruce na systém řízení emisí. Jestliže je motor provozován v nadmořské výšce pod 1 500 m, demontujte soupravu z motoru a uveďte motor do původní konfigurace z výrobního závodu. Neprovozujte motor s přestavbou do vysokých nadmořských výšek v nižších nadmořských výškách; mohl by se přehřát a poškodit.Pokud si nejste jisti, zda byl váš stroj konvertován pro provoz do vysokých nadmořských výšek, vyhledejte následující štítek (Obrázek 3).

decal127-9363

Bezpečnost

Tento stroj byl vyroben v souladu se specifikacemi normy EN ISO 8437.

Obecné bezpečnostní informace

Tento výrobek může amputovat ruce a nohy a vrhat předměty. Dodržujte vždy všechny bezpečnostní pokyny, abyste zamezili vážnému úrazu.

 • Před spuštěním motoru si pozorně přečtěte tuto provozní příručku, abyste porozuměli jejímu obsahu. Každá osoba, jež pracuje s tímto výrobkem, musí znát správný způsob jeho používání, vědět, jak rychle vypnout motor, a rozumět všem výstrahám.

 • Motor vypínejte pokaždé, když z nějakého důvodu opouštíte pozici obsluhy.

 • Nepřibližujte ruce ani nohy do blízkosti pohybujících se částí stroje.

 • Nikdy stroj neprovozujte, pokud nejsou všechny jeho kryty ve správné poloze a pokud nejsou funkční i další bezpečnostní ochranná zařízení.

 • Zdržujte se v bezpečné vzdálenosti od všech vyhazovacích otvorů. Přihlížející osoby, především malé děti, se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru.

 • Nikdy nedovolte, aby stroj ovládaly děti.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého místa představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původního štítku jej nahraďte štítkem novým.

decal94-2577

Objednací č. dílu 117-9121

decal115-5698

Pouze model 38563; objednací č. dílu 117-6036

decal117-9102

Pouze model 38568; objednací č. dílu 117-6046

decal117-9103

Nastavení

Rozložení rukojeti

g263299

Montáž vyhazovacího komínu

g262492

Doplňování motorového oleje

g253610

Seřízení ovládacího lanka

Součásti stroje

g011431
ModelHmotnostDélkaŠířkaVýška
3856337 kg122 cm54 cm107 cm
(82 lb)
3856839 kg(48 palců)(21 palců)(42 palců)
(87 lb)

Přídavná zařízení / příslušenství

Pro stroj je k dispozici řada přídavných zařízení a příslušenství schválených společností Toro, která vylepšují a rozšiřují možnosti stroje. Seznam všech schválených přídavných zařízení a příslušenství můžete získat od autorizovaného servisního prodejce nebo distributora Toro nebo jej vyhledat na stránkách www.Toro.com.

V zájmu zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Obsluha

Před provozem

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Pouze pro modely s elektrickým startérem: Používejte prodlužovací kabely a zásuvky uvedené v příručce. Před připojením ke zdroji napájení napájecí kabel zkontrolujte. Je-li kabel poškozen, vyměňte jej. Kdykoliv sněhovou frézu nestartujete, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.

 • Používejte vhodné oblečení a pomůcky, včetně ochranných brýlí, dlouhých kalhot, pevné protiskluzové obuvi a chráničů sluchu. Svažte si dlouhé vlasy, zabezpečte volný oděv a nenoste volné šperky.

 • Pečlivě zkontrolujte oblast, ve které se strojem hodláte pracovat, a odstraňte všechny předměty, jako například rohožky, sáňky, desky, dráty apod.

 • Dojde-li k poškození nebo ztrátě štítu, bezpečnostního zařízení nebo štítku (nebo štítek nelze přečíst), opravte je nebo vyměňte dříve, než uvedete stroj do provozu. Také utáhněte všechny uvolněné šrouby a matice.

Bezpečnost týkající se paliva

Palivo je extrémně hořlavé a výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby.

 • Aby nedošlo ke vznícení paliva od statického náboje, umístěte před tankováním nádobu s palivem nebo stroj na zem, nikoli na vozidlo nebo jakýkoli předmět.

 • Palivo doplňujte do nádrže venku a pouze tehdy, když je motor studený. Řádně nasaďte a upevněte uzávěry palivové nádrže a otřete veškeré rozlité palivo.

 • Nemanipulujte s palivem v blízkosti otevřeného ohně či jisker nebo když kouříte.

 • Palivo skladujte ve schváleném kanystru a uchovávejte je mimo dosah dětí.

 • Pokud je v nádrži palivo, stroj naklánějte jen podle uvedených pokynů.

 • Pokud si potřísníte oděv palivem, neprodleně se převlékněte.

Plnění palivové nádrže

 • Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete používat pouze čistý, čerstvý (ne starší než 30 dnů) bezolovnatý benzín s oktanovým číslem kolem 87 nebo vyšším (metoda stanovení (R+M)/2).

 • Přijatelná jsou i okysličená paliva s až 10 % ethanolu nebo 15 % MTBE.

 • Nepoužívejte etanolové směsi benzinu (např. E15 nebo E85) s více než 10 % etanolu. Použití těchto směsí může mít za následek problémy s výkonem nebo poškození motoru, na které se nevztahuje záruka.

 • Nepoužívejte benzín s příměsí metanolu.

 • Neuchovávejte palivo přes zimu v palivové nádrži či nádobách na palivo bez použití stabilizátoru paliva.

 • Nepřidávejte do benzínu olej.

Neplňte nad spodní hranu hrdla palivové nádrže (Obrázek 8).

g216203

Important: Pro dosažení co nejlepších výsledků kupujte palivo pouze v množství, které spotřebujete do 30 dnů. Jinak můžete ve stroji po celou dobu používat stabilizační aditivum paliva, které udrží palivo déle čerstvé. Postupujte přitom podle pokynů výrobce stabilizátoru paliva.

Kontrola hladiny motorového oleje

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu oleje v motoru, a je-li to třeba, doplňte jej.
 • oil_check_721 Checking the Oil
  g293231

  Během provozu

  Bezpečnostní kroky během použití

  Obecné bezpečnostní informace

  • Před uvolňováním ucpaného materiálu ze stroje vypněte motor a vždy používejte tyč.

  • Při práci se strojem stůjte za rukojetěmi a stranou od vyhazovacího otvoru. Hlavu, ruce, nohy a ostatní části těla či oblečení udržujte v bezpečné vzdálenosti od rotujících nebo pohyblivých dílů stroje.

  • Dbejte na to, aby vyhazovací komín nikdy nemířil na lidi nebo na místa, kde může dojít ke škodám na majetku.

  • Při práci se strojem buďte maximálně opatrní. Neprovádějte žádné činnosti, jež by mohly odvádět vaši pozornost, jinak hrozí nebezpečí zranění nebo poškození majetku.

  • Dávejte pozor, abyste neuklouzli nebo neupadli, zejména při zpětném chodu stroje.

  • Vždy stůjte pevně na zemi a rukama se pevně držte rukojeti. Pohybujte se chůzí, nikdy během.

  • Při práci se strojem na svahu dbejte zvláštní opatrnosti.

  • Stroj používejte pouze při dobré viditelnosti nebo kvalitním osvětlení.

  • Pokud se strojem couváte, dívejte se za sebe a buďte velmi opatrní.

  • Pokud právě neodklízíte sníh, odpojte pohon od nabíracího šroubu.

  • Při práci se strojem na chodnících nebo vozovkách dbejte zvláštní opatrnosti. Dávejte pozor na skrytá nebezpečí a provoz na silnici.

  • Nikdy se nepokoušejte provádět žádné úpravy, je-li spuštěný motor, kromě případů uvedených v pokynech.

  • Při střetu s cizím předmětem vypněte motor, vytáhněte klíč ze zapalování a ujistěte se, že nedošlo k poškození stroje. Před spuštěním stroje případné defekty opravte.

  • Pokud stroj začne abnormálně vibrovat, vypněte motor a proveďte okamžitou kontrolu, abyste zjistili příčinu vibrací.

  • Nespouštějte motor v uzavřených prostorách. Výfukové plyny jsou nebezpečné.

  • Nepřetěžujte stroj; nesnažte se odklízet sníh příliš rychle.

  • Vždy vypínejte motor předtím, než opustíte pozici obsluhy, začnete čistit nabírací šroub, rotor nebo vyhazovací komín a provádět jakékoliv opravy, nastavení či kontrolu stroje.

  Spouštění motoru

  Note: Při stisknutí tlačítka nasávání paliva si sundejte rukavici, aby z nasávacího otvoru nemohl unikat vzduch.

  Important: Při spouštění teplého motoru nepoužívejte tlačítko nasávání paliva ani sytič. Při nasání nadměrného množství paliva by se motor mohl zahltit, což by znemožnilo jeho nastartování.

  Standardní modely

  Recoil_721_Recoil Start 721 Snowthrower
  g257388

  Modely s elektrickým startérem

  Electric_721_PowerClear 721 Electric Start
  g257387

  Note: Používejte pouze prodlužovací kabel ze seznamu UL o průměru 16 G, který je určen pro použití venku a jehož délka nepřesahuje 15 m.

  Důležité upozornění

  Poškozený napájecí kabel může způsobit poranění nebo vznik požáru.

  Před připojením ke zdroji napájení důkladně napájecí kabel zkontrolujte. Je-li napájecí kabel poškozen, nepoužívejte jej ke spuštění stroje. Ihned jej opravte nebo vyměňte. Kontaktujte autorizované servisní středisko.

  Výstraha

  Pokud necháte stroj připojený ke zdroji napájení, někdo by jej mohl neúmyslně zapnout, a způsobit tak úraz nebo škody na majetku (pouze modely s elektrickým startérem).

  Kdykoliv sněhovou frézu nestartujete, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.

  Spuštění nožů rotoru

  Přitisknutím ovládací páky k rukojeti spusťte nože rotoru (Obrázek 12).

  g219303

  Zastavení nožů rotoru

  Uvolněním ovládací páky zastavte nože rotoru (Obrázek 13).

  g011230

  Vypnutí motoru

  Chcete-li vypnout motor, otočte klíč proti směru hodinových ručiček do polohy VYPNUTO (Obrázek 14).

  g011433

  Seřízení vyhazovacího komínu a deflektoru

  Chcete-li seřídit vyhazovací komín, stiskněte páčku ovladače Quick Shoot™ na pravé straně rukojeti a posuňte ovladač po rukojeti nahoru nebo dolů. Posunutím ovladače na rukojeti dolů se vyhazovací komín otočí doleva; posunutím ovladače na rukojeti nahoru se vyhazovací komín otočí doprava (Obrázek 15).

  g006399

  Pro nastavení vyšší nebo nižší polohy deflektoru stiskněte páčku na deflektoru a posuňte deflektor nahoru nebo dolů (Obrázek 16).

  g006398

  Čištění ucpaného vyhazovacího komínu.

  Čištění provádějte následovně:

  • Vypněte motor!

  • Vyčkejte 10 sekund, abyste měli jistotu, že se nože rotoru zastavily.

  • Použijte nástroj na odstraňování sněhu, v žádném případě nečistěte komín rukama.

  Provozní tipy

  Důležité upozornění

  Nože rotoru mohou odhazovat kameny, hračky a další předměty, a přivodit tak vážný úraz obsluze nebo okolostojícím osobám.

  • Odstraňte z plochy určené k čištění všechny předměty, které by mohly nože rotoru zachytit a odhodit.

  • Sníh odklízejte v bezpečné vzdálenosti od zvířat a dětí.

  • Odstraňte sníh co nejdříve po napadnutí.

  • Jezděte se strojem po částečně se překrývajících drahách, aby bylo zajištěno úplné odstranění sněhu.

  • Kdykoliv je to možné, vyhazujte sníh po větru.

  • Pokud se stroj na kluzkém povrchu nebo v hustém sněhu nepohybuje automaticky vpřed, zatlačte na rukojeť, ale nechte stroj pracovat vlastním tempem.

  • Stroj může na nově gletovaném nebo světlém betonu zanechávat pryžové stopy. Před použitím jej tedy vyzkoušejte na méně viditelném místě. Tyto stopy však nejsou trvalé.

  Po provozu

  Bezpečnostní kroky po použití

  Obecné bezpečnostní informace

  • Nikdy neskladujte stroj s palivem v nádrži uvnitř budovy, kde se vyskytují zdroje vznícení, například bojlery, teplomety nebo sušičky oblečení. Před uskladněním stroje v jakýchkoli uzavřených prostorech nechejte vždy vychladnout motor.

  • V případě uskladnění stroje na dobu delší než 30 dní se seznamte s důležitými informacemi uvedenými v části Před uskladněním.

  • Po odklízení sněhu nechejte stroj několik minut běžet, aby nedošlo k zamrznutí nabíracího šroubu a rotoru.

  Ochrana před zamrznutím po použití

  • Nechte motor několik minut běžet, abyste zabránili zamrznutí pohyblivých částí motoru. Vypněte motor, počkejte, až se zastaví všechny pohybující se části, a odstraňte ze sněhové frézy sníh a led.

  • Odstraňte sníh a led ze spodku vyhazovacího komínu.

  • Uvolněte vyhazovací komín z nahromaděného ledu jeho otáčením doleva a doprava.

  • Po vyjmutí klíče několikrát zatáhněte za ruční startér nebo připojte elektrický napájecí kabel ke zdroji napájení a ke stroji a jednou stiskněte tlačítko elektrického startéru, aby nedošlo k zamrznutí ručního nebo elektrického startéru (pouze modely s elektrickým startérem).

  • Ve sněhových a chladných podmínkách mohou některé ovládací prvky a pohyblivé části stroje zamrznout. Snažíte-li se rozhýbat zamrzlé díly, nepoužívejte hrubou sílu. Máte-li potíže s ovládáním jakéhokoliv ovládacího prvku nebo součásti, spusťte motor a nechte ho několik minut běžet.

  Údržba

  Doporučený harmonogram údržby

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po první hodině
 • Zkontrolujte ovládací lanko, a je-li třeba, seřiďte je.
 • Zkontrolujte, zda nejsou povolené šrouby a matice, a v případě potřeby je utáhněte.
 • Po prvních 2 hodinách
 • Vyměňte motorový olej.
 • Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu oleje v motoru, a je-li to třeba, doplňte jej.
 • Každý rok
 • Zkontrolujte ovládací lanko, a je-li třeba, seřiďte je.
 • Zkontrolujte nože rotoru a v případě potřeby nechte nože rotoru a shrnovač vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
 • Vyměňte motorový olej.
 • Zkontrolujte zapalovací svíčku a v případě potřeby ji vyměňte.
 • Zkontrolujte, zda nejsou povolené šrouby a matice, a v případě potřeby je utáhněte.
 • Nechte v autorizovaném servisním středisku zkontrolovat hnací řemen. Je-li třeba, nechte jej vyměnit.
 • Každý rok nebo před uskladněním
 • Připravte stroj na uskladnění.
 • Bezpečnost při provádění úkonů údržby

  Před provedením jakýchkoli úkonů údržby stroje si přečtěte následující bezpečnostní opatření.

  • Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním nechejte stroj vychladnout.

  • Při nastavování nebo opravách stroje vždy používejte ochranné brýle chránící oči před předměty, které může stroj odmrštit.

  • Často kontrolujte, zda jsou všechny montážní prvky správně utaženy, aby byl stroj udržován v bezpečném provozním stavu.

  • Neměňte nastavení regulátoru motoru.

   Kupujte výhradně originální náhradní díly a příslušenství značky Toro.

  Kontrola a nastavení ovládacího lanka

  Kontrola ovládacího lanka

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po první hodině
 • Zkontrolujte ovládací lanko, a je-li třeba, seřiďte je.
 • Každý rok
 • Zkontrolujte ovládací lanko, a je-li třeba, seřiďte je.
 • Volné ovládací lanko napněte tak, že přitáhnete ovládací páku k rukojeti (Obrázek 17).

  g011233

  Note: Dbejte na to, aby mezi ovládací pákou a rukojetí byla mezera o velikosti 2 mm až 3 mm (Obrázek 17).

  Important: Aby se nože rotoru řádně zastavily, musí být ovládací lanko po uvolnění ovládací páky částečně prověšené.

  Seřízení ovládacího lanka

  1. Odsuňte kryt pružiny a vyhákněte pružinu ze seřizovacího článku (Obrázek 18).

   g006402

   Note: Pro snadnější vyháknutí pružiny můžete povytáhnout seřizovací článek a lanko.

  2. Přemístěte Z-fitink do vyššího nebo nižšího otvoru na seřizovacím článku tak, aby mezi ovládací pákou a rukojetí byla mezera 2 až 3 mm (Obrázek 18).

   Note: Posunutím Z-fitinku výš se mezera mezi ovládací pákou a rukojetí zmenší; posunutím fitinku níž se mezera zvětší.

  3. Zahákněte pružinu do seřizovacího článku a nasuňte kryt pružiny na seřizovací článek.

  4. Zkontrolujte seřízení; postupujte podle pokynů v části Kontrola ovládacího lanka.

   Note: Po dlouhodobějším používání může dojít k opotřebení hnacího řemene a ztrátě jeho správného napětí. Pokud hnací řemen pod velkou zátěží prokluzuje (nepřetržitě píská), odpojte pružinu od seřizovacího článku a vložte horní konec pružiny do otvoru, který je dál od otočného bodu ovládací páky (Obrázek 19). Potom připojte pružinu k seřizovacímu článku a seřiďte ovládací lanko.

   g011232

   Note: Řemen může za mokra prokluzovat (pískat). Hnací soustavu vysušíte tak, že spustíte rotor a necháte jej 30 sekund běžet bez zátěže.

  Kontrola nožů rotoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Zkontrolujte nože rotoru a v případě potřeby nechte nože rotoru a shrnovač vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
 • Před každým použitím zkontrolujte, zda nože rotoru nejsou opotřebené. Pokud je ostří nožů rotoru opotřebené až k otvoru pro indikaci opotřebení, nechejte v autorizovaném servisním středisku nože rotoru a shrnovač vyměnit (Obrázek 20).

  g011544

  Výměna motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 2 hodinách
 • Vyměňte motorový olej.
 • Každý rok
 • Vyměňte motorový olej.
 • Je-li to možné, před výměnou oleje nechte několik minut běžet motor, aby se olej zahřál. Zahřátý olej má lepší viskozitu a odnáší více nečistot.

  Specifikace motorového oleje

  Množství motorového oleje0,60 l*
  Viskozita olejeViz Obrázek 23.
  API provozní klasifikaceSJ nebo vyšší

  *Po vypuštění oleje zůstane v klikové skříni zbývající olej. Nelijte celé množství oleje do klikové skříně. Klikovou skříň naplňte olejem podle pokynů v následujících krocích.

  OIL_CHANGE721_Power Clear 721
  1. Přečerpejte palivo z palivové nádrže do schváleného kanystru nebo nechejte pracovat motor, dokud se nezastaví.

  2. Umístěte stroj na rovný povrch.

  3. Pod vypouštěcí zátku oleje umístěte sběrnou nádobu na olej, vypouštěcí zátku vyjměte, nakloňte stroj dozadu a použitý olej vypusťte do sběrné nádoby (Obrázek 21).

   g006372
  4. Po vypuštění použitého oleje vraťte stroj do provozní polohy.

  5. Nasaďte zpět vypouštěcí zátku a pevně ji utáhněte.

  6. Očistěte okolí uzávěru plnicího hrdla oleje / měrky.

  7. Vyšroubujte měrku a vyjměte ji (Obrázek 22).

   g006316
  8. Prostřednictvím plnicí trubice oleje opatrně nalijte olej přibližně do ¾ objemu motoru.

   Note: Pro snadnější doplňování oleje můžete stroj mírně naklonit dopředu (rukojetí nahoru). Před kontrolou hladiny oleje nezapomeňte vrátit stroj do provozní polohy.

   Important: Nenaklánějte stroj dopředu až na čelo, mohlo by dojít k úniku paliva ze stroje.

   Použijte Obrázek 23 pro výběr oleje s nejlepší viskozitou vzhledem k očekávanému rozsahu venkovních teplot.

   g011606
  9. Počkejte 3 minuty, než se olej v motoru usadí.

  10. Vyžínač očistěte vlhkým hadříkem.

  11. Uveďte stroj do provozní polohy, zasuňte měrku do plnicí trubice oleje, avšak nezašroubovávejte ji. Poté měrku vytáhněte.

  12. Odečtěte výšku hladiny oleje na měrce.

   • Pokud je hladina oleje na měrce příliš nízká, opatrně do plnicí trubice doplňte malé množství oleje, vyčkejte 3 minuty a opakujte kroky 10 až 12, dokud nebude dosaženo správné hladiny oleje na měrce.

   • Je-li hladina oleje příliš vysoká, vypusťte přebytečný olej, aby bylo dosaženo správné výšky oleje na měrce.

   Important: Pokud spustíte motor s příliš nízkou nebo vysokou hladinou motorového oleje, můžete ho poškodit.

  13. Bezpečně zasuňte měrku do plnicí trubky oleje.

  14. Případný rozlitý olej utřete.

  15. Použitý olej zlikvidujte předepsaným způsobem.

  Údržba zapalovací svíčky

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každý rok
 • Zkontrolujte zapalovací svíčku a v případě potřeby ji vyměňte.
 • Používejte zapalovací svíčku NGK BPR6ES nebo Champion RN9YC či ekvivalentní.

  1. Vypněte motor a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.

  2. Otočte vyhazovací komín tak, aby směřoval dopředu.

  3. Odmontujte vyhazovací komín, rukojeť vyhazovacího komínu a těsnění komínu tak, že vyšroubujete tři velké šrouby a 1 malý šroub (Obrázek 24).

   g006489
  4. Vyšroubujte čtyři šrouby, kterými je připevněn ochranný kryt (Obrázek 25).

   g011435
  5. Sejměte uzávěr palivové nádrže.

  6. Sejměte ochranný kryt (Obrázek 25).

  7. Nasaďte uzávěr palivové nádrže.

  8. Odpojte koncovku zapalovací svíčky.

  9. Očistěte okolí zapalovací svíčky.

  10. Vytáhněte svíčku z hlavy válce.

   Important: Prasklou, zanesenou nebo znečištěnou svíčku vyměňte. Nečistěte elektrody, protože nečistoty pronikající do válce by mohly poškodit motor.

  11. Upravte vzdálenost na svíčce na 0,76 mm, viz Obrázek 26.

   g000533
  12. Namontujte zapalovací svíčku a utáhněte ji na utahovací moment 27-30 N·m.

  13. Připojte kabel k zapalovací svíčce.

   Note: Dbejte na to, aby větrací trubka vedla nad kabelem zapalovací svíčky, jak je znázorněno na Obrázek 27.

   g011440
  14. Sejměte uzávěr palivové nádrže.

  15. Nasaďte zpět ochranný kryt a upevněte jej šrouby, které jste demontovali v kroku 4.

   Note: Dbejte na to, aby horní a dolní díl ochranného krytu do sebe zapadly postranními drážkami.

  16. Nasaďte uzávěr palivové nádrže.

  17. Pomocí šroubů, které jste demontovali v kroku 3, namontujte zpět těsnění komínu, vyhazovací komín a rukojeť vyhazovacího komínu.

   Note: Malý šroub prochází malým otvorem v těsnění komínu v přední části otvoru vyhazovacího komínu.

  Výměna hnacího řemene

  Pokud je hnací řemen opotřebený, nasáklý olejem, nadměrně popraskaný, otřepený nebo jinak poškozený, vyměňte jej.

  1. Demontujte 3 šrouby a sejměte kryt hnacího řemene, viz Obrázek 28.

   g008238
  2. Vyhákněte pružinu brzdy z ramene napínací řemenice; tím uvolníte napnutí řemene (Obrázek 28).

  3. Demontujte šroub a vlnitou podložku, jež upevňují řemenici rotoru (Obrázek 28).

  4. Demontujte řemenici rotoru a sejměte hnací řemen (Obrázek 28).

  5. Nasaďte a naveďte nový hnací řemen, viz Obrázek 29.

   g008317

   Note: Nejdříve navlékněte nový hnací řemen na řemenici motoru, poté na napínací řemenici a nakonec na volnoběžnou řemenici rotoru, která se nachází přímo nad hřídelem rotoru (Obrázek 28).

  6. Nasaďte řemenici rotoru na hřídel rotoru (Obrázek 28).

  7. Nasaďte vlnitou podložku, namontujte šroub řemenice rotoru a pevně je utáhněte (Obrázek 28).

   Note: Vydutá strana vlnité podložky musí směřovat k vnější straně řemenice.

  8. Na rameno napínací řemenice nasaďte pružinu brzdy (Obrázek 29).

  9. Upevněte kryt hnacího řemene pomocí šroubů, které jste demontovali v kroku 1.

   Note: Zkontrolujte, zda je hnací řemen správně nastaven a funkční, viz Kontrola ovládacího lankaSeřízení ovládacího lanka .

  Seřízení ovladače Quick Shoot

  Pokud je lanko Quick Shoot (Obrázek 30) prověšené o více než 13 mm nebo pokud se vyhazovací komín neotáčí doleva a doprava pod stejným úhlem, je třeba lanko ovladače Quick Shoot seřídit.

  g006514
  1. Povolte 2 svorky lanka ovladače Quick Shoot (Obrázek 31).

   g006406
  2. Umístěte ovladač Quick Shoot mezi 2 šipky na pravé straně horní rukojeti (Obrázek 32).

   g006405
  3. Otočte vyhazovací komín tak, aby směřoval rovně dopředu a šipka na zadní straně vyhazovacího komínu byla naproti šipce na ochranném krytu (Obrázek 33).

   g006521
  4. Držte vyhazovací komín v poloze, v níž směřuje rovně dopředu, zatáhněte za plášť dolního lanka směrem dolů tak, aby se lanko napnulo, a pevně utáhněte šroub na svorce dolního lanka (Obrázek 34).

   g006512
  5. Zatáhněte za plášť horního lanka směrem dopředu tak, aby se lanko napnulo, a pevně utáhněte šroub na svorce horního lanka (Obrázek 35).

   g006513

   Note: Nenapínejte lanka příliš. Pokud jsou lanka příliš napnutá, Quick Shoot se bude obtížně ovládat.

  Uskladnění

  Bezpečnost při skladování

  • Před opuštěním místa obsluhy vypněte motor, vytáhněte klíč a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo skladováním nechejte stroj vychladnout.

  • Výpary z paliva jsou extrémně hořlavé, výbušné a jejich vdechování je nebezpečné. Pokud výrobek skladujete v místě s otevřeným ohněm, může dojít ke vznícení výparů z paliva a následné explozi.

  • Neskladujte stroj v domě (obytném prostoru), sklepě ani žádném jiném prostoru, kde se mohou vyskytovat zdroje vznícení, jako jsou bojlery, teplomety, sušičky oblečení, pece a jiná zařízení.

  • Nenaklánějte stroj dopředu ani dozadu, pokud je v nádrži palivo, mohlo by dojít k úniku paliva ze stroje.

  • Při skladování nesmí být stroj nakloněn rukojetí k zemi. Došlo by tak k úniku oleje do válce motoru a na zem a motor by nebylo možné nastartovat.

  Skladování stroje

  1. Při posledním doplňování paliva v sezóně přidejte do čerstvého paliva stabilizátor podle pokynů výrobce stabilizátoru paliva.

   Important: Neskladujte palivo déle, než doporučuje výrobce stabilizátoru paliva.

  2. Nechejte motor 10 minut běžet, aby se upravené palivo rozptýlilo po celém palivovém systému.

  3. Vypněte motor, nechejte jej vychladnout a vypusťte palivovou nádrž nebo nechejte motor běžet, dokud se nezastaví.

  4. Spusťte motor a nechte jej pracovat, dokud se sám nezastaví.

  5. Použijte sytič nebo tlačítko pro nasátí paliva, potřetí nastartujte motor a nechte jej běžet dokud jej již nebude možné znovu spustit.

  6. Pomocí vypouštěcího šroubu vypusťte palivo v karburátoru do schváleného kanystru.

  7. Vypuštěné palivo předepsaným způsobem zlikvidujte. Recyklujte ho podle místních předpisů nebo ho použijte v automobilu.

  8. Vyměňte motorový olej, dokud je motor teplý. Viz Výměna motorového oleje.

  9. Demontujte zapalovací svíčku, viz Údržba zapalovací svíčky .

  10. Do otvoru zapalovací svíčky vstříkněte 10 ml (dvě kávové lžičky) oleje.

  11. Ručně namontujte zapalovací svíčku a utáhněte ji na utahovací moment 27-30 N·m.

  12. Po vyjmutí klíče pomalu zatáhněte za rukojeť ručního startéru, aby došlo k rozptýlení oleje uvnitř válce.

  13. Vyčistěte stroj.

  14. Poškozené části povrchu opravte barvou, kterou dodává autorizovaný servisní prodejce. Poškozená místa před natíráním obruste a použijte antikorozní přípravek, abyste ochránili kovové části před rezavěním.

  15. Utáhněte všechny uvolněné šrouby a matice. Opravte nebo vyměňte všechny poškozené součásti.

  16. Sněhovou frézu přikryjte a uložte ji na bezpečné místo z dosahu dětí. Před uskladněním stroje v jakýchkoli uzavřených prostorech nechejte vždy vychladnout motor.