Indledning

Denne maskine er beregnet til brug for boligejere. Den er primært konstrueret til snerydning på brolagte overflader, f.eks. indkørsler og fortove samt andre overflader til trafik på private eller kommercielle ejendomme. Den er ikke konstrueret til at rydde andre materialer end sne, og den er heller ikke konstrueret til at rydde grusbelagte overflader. Brug af dette produkt til andre end det tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Gå til www.Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have maskinens model- og serienummer parat. Figur 1 viser model- og serienummerets placering på maskinen. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Du kan scanne QR-koden på serienummermærkaten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at registrere dit produkt og få adgang til garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g291846

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Important: Hvis du i en periode bruger maskinen over 1500 m, skal du sikre, at High Altitude-sættet er blevet monteret, så motoren overholder CARB/EPA-emissionsbestemmelserne. High Altitude-sættet øger motorens ydeevne, mens forurening af tændrøret, startvanskeligheder og øgede emissioner forhindres. Når du har monteret sættet, skal du påsætte High Altitude-mærkaten ved siden af seriemærkaten på maskinen. Kontakt en autoriseret Toro-serviceforhandler for at opnå det korrekte High Altitude-sæt og -mærkat til din maskine. Du kan finde en forhandler på vores websted www.Toro.com eller kontakte vores Toro Customer Care Department på de telefonnumre, der er anført i garantierklæringen om motoremissionskontrol. Fjern sættet fra motoren, og gendan motorens oprindelige fabrikskonfiguration, når motoren kører under 1500 m. Betjen ikke en motor, der har været omstillet til brug i højder, i lavere højder, da motoren kan overophede og blive beskadiget.Hvis du er i tvivl om, hvorvidt maskinen har været omstillet til brug i højder, kan du kigge efter følgende mærkat (Figur 3).

decal127-9363

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med specifikationerne i EN ISO 8437.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsanvisningerne for at undgå alvorlig personskade.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren. Sørg for, at alle brugere er fortrolige med betjeningen af produktet, ved, hvordan der hurtigt slukkes for motoren, og forstår advarslerne.

 • Sluk for motoren, når du forlader betjeningspositionen uanset årsagen.

 • Anbring ikke hænder og fødder i nærheden af bevægelige dele på maskinen.

 • Betjen ikke maskinen, medmindre alle værn og øvrige sikkerhedsanordninger er monteret og fungerer korrekt.

 • Hold afstand til udkaståbninger. Hold omkringstående, især små børn, væk fra arbejdsområdet.

 • Lad aldrig børn betjene sneslyngen.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decal94-2577

Bestil delnr. 117-9121

decal115-5698

Kun model 38563: Bestil delnr. 117-6036

decal117-9102

Kun model 38568: Bestil delnr. 117-6046

decal117-9103

Opsætning

Udfoldning af håndtaget

g263299

Montering af udblæsningsslisken

g262492

Påfyldning af olie på motoren

g253610

Justering af styrekablet

Produktoversigt

g011431
ModelVægtLængdeBreddeHøjde
3856337 kg122 cm54 cm107 cm
(82 pund)
3856839 kg(48")(21")(42")
(87 pund)

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskelligt Toro-godkendt udstyr og tilbehør til brug sammen med maskinen, der forbedrer og udvider dens kapabiliteter. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller autoriseret Toro-forhandler, eller gå ind på www.Toro.com for at få en fortegnelse over alle godkendte redskaber og alt godkendt tilbehør.

Brug kun originale Toro-reserve- og tilbehørsdele for at sikre optimal ydelse og fortsat overensstemmelse med sikkerhedscertificeringen. Reserve- og tilbehørsdele, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan ugyldiggøre garantien.

Betjening

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Kun modeller med elektrisk starter: Brug forlængerledninger og beholdere som angivet i vejledningen. Efterse ledningen, før du slutter den til en strømkilde. Udskift ledningen, hvis den er beskadiget. Tag netledningen ud, når du ikke er i gang med at starte sneslyngen.

 • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, fastgør løstsiddende tøj, og bær ikke løsthængende smykker.

 • Undersøg omhyggeligt det område, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle dørmåtter, slæder, brædder, ledninger og andre fremmedlegemer.

 • Hvis en afskærmning, sikkerhedsanordning eller mærkat er beskadiget, ulæselig eller mangler, skal den repareres eller udskiftes, før maskinen tages i brug. Stram også løse fastgørelsesbolte/skruer osv.

Brændstofsikkerhed

Brændstof er meget brandfarligt og eksplosivt. En brand forårsaget af brændstof kan medføre forbrændinger på dig selv og andre.

 • For at undgå, at en statisk ladning antænder brændstoffet, skal beholderen og/eller sneslyngen placeres direkte på jorden, før de fyldes. De må ikke stå i et køretøj eller på andre genstande.

 • Fyld brændstoftanken udendørs, når motoren er kold. Sæt brændstofdækslet forsvarligt på plads igen, og tør eventuelt spildt brændstof op.

 • Håndter ikke brændstof, mens du ryger eller i nærheden af åben ild eller gnister.

 • Opbevar brændstof i en godkendt brændstofbeholder, som er utilgængelig for børn.

 • Når der er brændstof i tanken, må maskinen kun vippes som beskrevet i instruktionerne.

 • Hvis der kommer brændstof på dit tøj, skal du øjeblikkeligt skifte det.

Påfyldning af brændstoftanken

 • Du opnår de bedste resultater ved kun at bruge ren og frisk (højst 30 dage gammel) blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode).

 • Oxideret brændstof med op til 10 % ethanol eller 15 % MTBE (methyl-tertiær-butylether) pr. volumen accepteres.

 • Anvend ikke benzin iblandet ethanol (som f.eks. E15 eller E85) med mere end 10 % ethanol pr. volumen. Det kan medføre ydelsesproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dækket af garantien.

 • Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.

 • Opbevar ikke brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofdunke hen over vinteren, medmindre du anvender en brændstofstabilisator.

 • Fyld ikke olie i benzinen.

Må ikke fyldes til over bunden af brændstofstankstudsen (Figur 8).

g216203

Important: Køb kun den mængde brændstof, du regner med at skulle bruge på 30 dage, for at opnå de bedste resultater. Du kan også bruge brændstofstabilisator i maskinen for at holde brændstoffet friskt i længere tid, når det anvendes efter brændstofstabilisatorproducentens anvisning.

Kontrol af motoroliestanden

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller oliestanden, og påfyld om nødvendigt olie.
 • oil_check_721 Checking the Oil
  g293231

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Sluk motoren inden rensning af maskinen, og brug altid en pind.

  • Stå bag håndtagene og væk fra udblæsningsåbningen, mens maskinen betjenes. Hold ansigt, hænder, fødder og andre kropsdele samt tøj væk fra bevægelige eller roterende dele.

  • Blæs aldrig sne mod personer eller områder, hvor der kan opstå skader på ejendom.

  • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Betjen ikke maskinen samtidig med andre distraherende aktiviteter, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

  • Vær yderst forsigtig for at undgå, at maskinen glider eller vælter, især når du bakker.

  • Sørg altid for at have ordentligt fodfæste, og hold godt fast i håndtagene. Gå; løb aldrig.

  • Udvis stor forsigtighed, når du betjener maskinen på skråninger.

  • Maskinen må ikke betjenes uden god sigtbarhed eller lys.

  • Se bagud, og udvis forsigtighed, når du bakker med maskinen.

  • Når der ikke ryddes sne aktivt, skal sneglen udkobles.

  • Udvis stor forsigtighed, når du betjener maskinen på gangstier og skråninger. Vær opmærksom på skjulte farer eller trafik.

  • Forsøg aldrig at foretage justeringer, mens motoren kører, udover hvad der er beskrevet i instruktionerne.

  • Hvis du rammer en genstand, skal du slukke motoren, tage nøglen ud og efterse maskinen for skader. Reparer eventuelle skader, før du starter maskinen.

  • Hvis maskinen begynder at ryste unormalt, skal du slukke for motoren og omgående undersøge årsagen.

  • Lad ikke motoren køre indendørs, da udstødningsgasser er farlige.

  • Du må ikke overbelaste maskinens kapacitet ved at forsøge at rydde sne ved en for høj hastighed.

  • Sluk motoren, når du forlader betjeningspositionen, før du rydder eller renser opsamleren, rotoren eller udblæsningsslisken, samt når du foretager reparationer, justeringer eller eftersyn.

  Start af motoren

  Note: Tag handsken af, når du skubber spædepumpen ind, så luften ikke kan slippe ud af spædepumpehullet.

  Important: Brug ikke spædepumpen eller chokeren, hvis motoren har kørt og er varm. Overdreven brug af spædepumpen kan drukne motoren og forhindre, at den starter.

  Standardmodeller

  Recoil_721_Recoil Start 721 Snowthrower
  g257388

  Modeller med elektrisk starter

  Electric_721_PowerClear 721 Electric Start
  g257387

  Note: Brug kun en godkendt forlængerledning med et ledertværsnit på 16 AWG, der anbefales til udendørs brug, og som ikke er længere end 15 m.

  Advarsel

  Den elektriske ledning kan blive beskadiget, hvilket kan medføre elektrisk stød eller brand.

  Efterse ledningen grundigt, før du tilslutter den til en strømkilde. Start ikke maskinen, hvis ledningen er beskadiget. Udskift eller reparer den beskadigede ledning med det samme. Kontakt en autoriseret serviceforhandler for at få assistance.

  Forsigtig

  Hvis du lader maskinen være sluttet til en strømkilde, er der risiko for, at maskinen startes ved et uheld, hvilket kan medføre personskade eller tingsskade (kun modeller med elektrisk starter).

  Tag netledningen ud, når du ikke er i gang med at starte sneslyngen.

  Indkobling af rotorbladene

  Rotorbladene indkobles ved at holde styrebøjlen mod håndtaget (Figur 12).

  g219303

  Udkobling af rotorbladene

  Slip styrebøjlen for at stoppe rotorbladene (Figur 13).

  g011230

  Slukning af motoren

  Motoren slukkes ved at dreje nøglen mod uret til positionen OFF (fra) (Figur 14).

  g011433

  Justering af udblæsningsslisken og sliskedeflektoren

  Justering af udblæsningsslisken foretages ved at trykke på aftrækkeren for Quick Shoot™-styring på højre side af håndtaget og flytte det op eller ned langs håndtaget. Ved at flytte styreenheden ned af håndtaget roteres udblæsningsslisken til venstre og ved at flytte det op roteres udblæsningsslisken til højre (Figur 15).

  g006399

  Hvis du vil hæve eller sænke vinklen på sliskedeflektoren, skal du trykke aftrækkeren på sliskedeflektoren og flytte sliskedeflektoren op eller ned (Figur 16).

  g006398

  Rengøring af stoppet udblæsningssliske

  Sådan rengøres slisken:

  • Sluk for motoren!

  • Vent 10 sekunder for at være sikker på, at rotorbladene står stille.

  • Brug altid renseværktøj og aldrig dine hænder.

  Tip vedrørende betjening

  Advarsel

  Rotorbladene kan kaste sten, legetøj og andre fremmedlegemer og forårsage alvorlig personskade på dig eller omkringstående personer.

  • Sørg for at fjerne alle genstande, som rotorbladene kan opsamle og udslynge, fra arbejdsområdet.

  • Hold alle børn og kæledyr væk fra arbejdsområdet.

  • Fjern sne, lige efter at sneen er faldet.

  • Overlap hver bane for at sikre fuldstændig snerydning.

  • Slyng sneen ud i medvind, når det er muligt.

  • Hvis sneslyngen ikke driver sig selv fremad på glatte overflader eller i tung sne, skal håndtaget skubbes fremad, men lad sneslyngen arbejde i sit eget tempo.

  • Maskinen kan efterlade gummimærker på nyt børstet eller lystfarvet beton. Prøvekør på et upåfaldende sted inden brug. Disse mærker ikke er permanente.

  Efter betjening

  Sikkerhed efter drift

  Generelt om sikkerhed

  • Opbevar aldrig maskinen med brændstof i tanken i en bygning, hvor der er antændingskilder, f.eks. varmtvandsbeholdere, rumopvarmere eller tørretumblere. Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.

  • Se vigtige oplysninger vedrørende opbevaring af maskinen i mere end 30 dage under Før opbevaring.

  • Lad maskinen køre et par minutter efter snerydningen for at undgå, at opsamleren eller rotoren fryser fast.

  Forhindring af fastfrysning efter brug

  • Lad motoren køre i nogle minutter for at undgå, at bevægelige dele fryser fast. Sluk motoren, vent på, at alle bevægelige dele standser, og fjern is og sne fra maskinen.

  • Fjern sne og is fra nederst på slisken.

  • Roter udblæsningsslisken til venstre og højre for at fjerne ophobning af is.

  • Tag nøglen ud, træk i håndtaget til tilbageslagsstarteren flere gange, eller tilslut den elektriske ledning til en strømkilde, og tryk én gang på den elektriske startknap for at forhindre tilbageslagsstarteren og/eller den elektriske starter i at fryse til (kun modeller med elektrisk starter).

  • Når det sner eller er koldt, er der risiko for, at betjeningsanordningerne og bevægelige dele fryser fast. Sørg for ikke at påføre maskinen for stor belastning ved forsøg på at betjene de fastfrosne betjeningsanordninger. Hvis du har problemer med at få betjeningsanordninger eller dele til at fungere, skal du starte motoren og lade den køre i nogle minutter.

  Vedligeholdelse

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Kontroller styrekablet, og juster det om nødvendigt.
 • Kontroller, om der er løse fastgørelsesanordninger, og stram dem om nødvendigt.
 • Efter de første 2 timer
 • Skift motorolien.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller oliestanden, og påfyld om nødvendigt olie.
 • Årlig
 • Kontroller styrekablet, og juster det om nødvendigt.
 • Efterse rotorbladene, og få om nødvendigt en autoriseret serviceforhandler til at udskifte rotorbladene og skraber.
 • Skift motorolien.
 • Efterse tændrøret, og udskift det om nødvendigt.
 • Kontroller, om der er løse fastgørelsesanordninger, og stram dem om nødvendigt.
 • Få en autoriseret serviceforhandler til at efterse drivremmen, og udskift den om nødvendigt.
 • Årlig eller før opbevaring
 • Klargør sneslyngen til opbevaring.
 • Vedligeholdelsessikkerhed

  Læs følgende sikkerhedsforanstaltninger, før der udføres vedligeholdelse på maskinen:

  • Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til al bevægelse er ophørt, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af inden justering, eftersyn og rengøring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.

  • Brug altid beskyttelsesbriller under justering eller reparation for at beskytte øjnene mod fremmedlegemer, der kan blive slynget ud fra maskinen.

  • Kontroller med jævne mellemrum, at alle fastgørelsesbolte/skruer osv. er tilspændte for at sikre, at maskinen er i sikker driftsmæssig stand.

  • Lav ikke om på regulatorindstillingerne på motoren.

   Køb kun originale Toro-reservedele og tilbehør.

  Kontrol og justering af kontrolkablet

  Kontrol af styrekablet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Kontroller styrekablet, og juster det om nødvendigt.
 • Årlig
 • Kontroller styrekablet, og juster det om nødvendigt.
 • Flyt styrebøjlen tilbage mod håndtaget for at fjerne slækket i styrekablet (Figur 17).

  g011233

  Note: Sørg for, at der er en afstand på 2 til 3 mm mellem styrebøjlen og håndtaget (Figur 17).

  Important: Styrekablet skal have noget slæk, når du udkobler styrebøjlen, så rotorbladene stopper helt.

  Justering af styrekablet

  1. Skub fjederdækslet op, og tag fjederen af justeringsleddet (Figur 18).

   g006402

   Note: Du kan trække justeringsleddet og kablet op for at gøre det nemmere at tage fjederen af.

  2. Flyt efter behov Z-beslaget til et højere eller lavere hul på justeringsleddet for at opnå en afstand på 2 til 3 mm mellem styrebøjlen og håndtaget (Figur 18).

   Note: Ved at flytte Z-beslaget højere mindskes afstanden mellem styrebøjlen og håndtaget og ved at flytte det længere ned øges afstanden.

  3. Sæt fjederen på justeringsleddet, og sæt fjederdækslet over justeringsleddet.

  4. Kontroller justeringen. Se Kontrol af styrekablet.

   Note: Efter længerevarende brug kan drivremmen blive slidt og miste den rette remspænding. Hvis drivremmen glider (fortsat hvinen) med tung last, skal du tage fjederen af justeringsleddet og flytte den øvre ende af fjederen til hullet, der er længere fra drejepunktet på styrebøjlen (Figur 19). Forbind dernæst fjederen til justeringsleddet, og juster styrekablet.

   g011232

   Note: Remmen kan glide (hvine) under våde forhold. Drivsystemet tørres ved at starte rotoren og lade den køre uden belastning i 30 sekunder.

  Eftersyn af rotorbladene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Efterse rotorbladene, og få om nødvendigt en autoriseret serviceforhandler til at udskifte rotorbladene og skraber.
 • Før hvert brug skal rotorbladene efterses for slitage. Når rotorbladets æg er slidt ned til slidindikatorhullet, skal rotorbladene og skraberen udskiftes af en autoriseret serviceforhandler (Figur 20).

  g011544

  Skift af motorolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 2 timer
 • Skift motorolien.
 • Årlig
 • Skift motorolien.
 • Lad om muligt motoren køre i nogle få minutter for at varme olien op, før du skifter den. Varm olie flyder lettere og fører flere forureningsstoffer med sig ud.

  Motoroliespecifikationer

  Motoroliekapacitet0,60 l*
  OlieviskositetSe Figur 23.
  API-serviceklassifikationSJ eller højere

  *Der er olierester i krumtaphuset, efter at du har drænet olien. Hæld ikke den mængde olie, der svarer til hele motorens oliekapacitet, i krumtaphuset. Fyld krumtaphuset med olie som anvist i de følgende trin.

  OIL_CHANGE721_Power Clear 721
  1. Pump brændstoffet fra brændstoftanken over i en godkendt brændstofbeholder, eller lad motoren køre, ind til den slukker.

  2. Flyt maskinen til en plan overflade.

  3. Sæt en olieaftapningsbakke under olieaftapningsproppen, fjern proppen, og vip maskinen bagover, så den brugte olie kan løbe ned i fadet (Figur 21).

   g006372
  4. Efter aftapning af den brugte olie skal sneslyngen sættes tilbage i brugsposition.

  5. Monter olieaftapningsproppen, og spænd den godt fast.

  6. Rengør området omkring oliepåfyldningen/målepinden.

  7. Skru målepinden af, og fjern den (Figur 22).

   g006316
  8. Hæld forsigtigt ¾ af motorens oliekapacitet i påfyldningsrøret.

   Note: Du kan vippe maskinen lidt fremad (håndtaget op) for at gøre det nemmere at fylde olie på. Husk, at maskinen skal stå i normal driftsstilling, når du kontrollerer oliestanden.

   Important: Vip ikke maskinen så meget, at den vælter, da maskinen så kan lække brændstof.

   Brug Figur 23 til at vælge den bedste olieviskositet til det forventede udendørs temperaturområde.

   g011606
  9. Vent 3 minutter, så olien bundfældes i motoren.

  10. Tør målepinden af med en ren klud.

  11. Isæt målepinden i oliepåfyldningsrøret – med maskinen i betjeningspositionen – men skru den ikke på plads. Fjern derefter målepinden.

  12. Aflæs oliestanden på målepinden.

   • Hvis oliestanden på målepinden er for lav, skal du forsigtigt hælde en lille mængde olie i oliepåfyldningsrøret, vente 3 minutter og derefter gentage trin 10 til 12, indtil oliestanden er på det korrekte niveau på målepinden.

   • Hvis oliestanden på målepinden er for høj, skal den overskydende olie aftappes, indtil oliestanden befinder sig på det korrekte niveau på målepinden.

   Important: Du risikerer at beskadige motoren, hvis du starter den, når oliestanden i motoren er for lav eller for høj.

  13. Stik målepinden fast ned i oliepåfyldningsrøret.

  14. Tør eventuelt spildt olie op.

  15. Bortskaf den brugte olie korrekt.

  Serviceeftersyn af tændrøret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Efterse tændrøret, og udskift det om nødvendigt.
 • Brug et NGK BPR6ES eller Champion RN9YC tændrør eller tilsvarende.

  1. Sluk for motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  2. Roter udblæsningsslisken, så den vender fremad.

  3. Fjern udblæsningsslisken, udblæsningssliskens håndtag og sliskeforseglingen ved at fjerne 3 store skruer og 1 lille skrue (Figur 24).

   g006489
  4. Fjern de 4 skruer, der fastgør afskærmningen (Figur 25).

   g011435
  5. Fjern brændstofdækslet.

  6. Fjern afskærmningen (Figur 25).

  7. Sæt brændstofdækslet på.

  8. Kobl tændrørskablet fra tændrøret.

  9. Rengør omkring tændrøret.

  10. Fjern tændrøret fra topstykke.

   Important: Udskift tændrøret, hvis det er revnet, beskadiget eller snavset. Rengør ikke elektroderne, da partikler, der kommer ind i cylinderen, kan forårsage motorskade.

  11. Indstil afstanden til tændrøret til 0,76 mm som vist i Figur 26.

   g000533
  12. Monter tændrøret, og tilspænd det med et moment på 27-30 Nm.

  13. Slut kablet til tændrøret.

   Note: Sørg for, at ånderøret føres over tændrørsledningen som vist i Figur 27.

   g011440
  14. Fjern brændstofdækslet.

  15. Monter afskærmningen med skruerne, du fjernede i trin 4.

   Note: Sørg for, at den øvre og nedre afskærmning passer sammen i siderillerne.

  16. Sæt brændstofdækslet på.

  17. Monter sliskeforseglingen, udblæsningsslisken og udblæsningssliskens håndtag på maskinen med de anordninger, du fjernede i trin 3.

   Note: Den lille skrue skal i det lille hul i sliskeforseglingen foran på udblæsningssliskeåbningen.

  Udskiftning af drivremmen

  Hvis drivremmen bliver slidt, indsmurt i olie, får mange revner, bliver flosset eller beskadiget på anden måde, skal remmen udskiftes.

  1. Fjern drivremmens skærm ved at fjerne de 3 bolte som vist i figur Figur 28.

   g008238
  2. Tag bremsefjederen ud fra styrearmen, så remspændingen løsnes (Figur 28).

  3. Fjern skruen og den buede skive, der holder rotorremskiven på plads (Figur 28).

  4. Fjern rotorremskiven og drivremmen (Figur 28).

  5. Monter den nye drivrem, og før den som vist i Figur 29.

   g008317

   Note: Før først den nye drivrem omkring motorremskiven, derefter styreremskiven og til sidst omkring den løse rotorremskive, der er placeret lige over rotorakslen (Figur 28).

  6. Monter rotorremskiven på rotorakslen (Figur 28).

  7. Monter den buede skive og bolten til rotorremskiven, og spænd dem helt (Figur 28).

   Note: Den konkave side af den buede skive skal vende mod remskivens yderside.

  8. Monter bremsefjederen på styrearmen (Figur 29).

  9. Monter drivremmens skærm med de bolte, du fjernede i trin 1.

   Note: Kontroller, at drivremmen er korrekt justeret og fungerer. Se Kontrol af styrekablet og Justering af styrekablet.

  Justering af Quick Shoot-styring

  Hvis der er mere end 13 mm slæk i Quick Shoot-kablet (Figur 30), eller hvis udblæsningsslisken ikke roterer til venstre og højre i lige vinkler, skal Quick Shoot-styrekablerne justeres.

  g006514
  1. Løsn de 2 Quick Shoot-styrekabelklemmer (Figur 31).

   g006406
  2. Placer Quick Shoot-styringen mellem de 2 pile placeret på højre side af det øvre håndtag (Figur 32).

   g006405
  3. Roter udblæsningsslisken, så den peger ligeud, og pilen bag på udblæsningsslisken har samme retning på pilen på afskærmningen (Figur 33).

   g006521
  4. Hold udblæsningsslisken ligeud, træk den nedre kabelafskærmning nedad, indtil du fjerner slæk i kablet, og stram skruen på den nedre kabelklemme godt til (Figur 34).

   g006512
  5. Træk den øvre kabelafskærmning fremad, indtil du fjerner slæk i kablet, og stram skruen på den øvre kabelklemme godt fast (Figur 35).

   g006513

   Note: Overspænd ikke kablerne. Hvis kablerne er overspændte, vil Quick Shoot være svær at betjene.

  Opbevaring

  Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

  • Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til al bevægelse er ophørt, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af inden justering, eftersyn og rengøring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.

  • Brændstofdampe er meget brandfarlige, eksplosive og farlige, hvis de indåndes. Hvis du opbevarer produktet et sted med åben ild, kan brændstofdampe antændes og forårsage en eksplosion.

  • Opbevar ikke sneslyngen i et hjem (beboelsesområde), kælder eller andre områder, hvor der kan være antændelseskilder, f.eks. varmtvands- og rumopvarmere, tørretumblere og andre apparater.

  • Maskinen må ikke vippes forover eller bagover med brændstof i brændstoftanken, da der kan løbe brændstof ud af maskinen.

  • Opbevar ikke maskinen med håndtaget tippet ned mod jorden, da olien ellers kan lække ind i motorcylinderen og ned på jorden, så motoren måske ikke kan starte.

  Opbevaring af maskinen

  1. Tilsæt brændstofstabilisator for at holde brændstoffet frisk som foreskrevet af brændstofstabilisatorproducenten ved sæsonens sidste påfyldning.

   Important: Opbevar ikke brændstof længere tid end anbefalet af brændstofstabilisatorens producent.

  2. Lad motoren køre i 10 minutter for at fordele brændstoffet, der er tilsat stabilisator, i brændstofsystemet.

  3. Sluk for motoren, lad den køle ned, og tøm brændstoftanken, eller lad motoren køre, indtil den slår fra.

  4. Start motoren, og lad den køre, indtil den slår fra.

  5. Brug choker eller spædepumpe på motoren, start den en tredje gang, og lad motoren køre, indtil den ikke starter.

  6. Aftap brændstoffet i karburatoren gennem karburatorens aftapningsskrue og ned i en godkendt benzinbeholder.

  7. Bortskaf ubrugte brændstof korrekt. Genbrug det i henhold til de lokale forskrifter, eller brug det i din bil.

  8. Mens motoren stadig er varm, skal motorolien skiftes. Se Skift af motorolien.

  9. Udskift tændrøret. Se Serviceeftersyn af tændrøret.

  10. Sprøjt 10 ml (2 tsk.) olie i tændrørshullet.

  11. Monter tændrøret, og spænd det herefter til 27 til 30 N∙m.

  12. Tag nøglen ud, og træk langsomt i håndtaget til tilbageslagsstarteren for at fordele olien inden i cylinderen.

  13. Rengør sneslyngen.

  14. Pletmal ridsede overflader med maling, der kan købes hos en autoriseret serviceforhandler. Slib de berørte områder med sandpapir, før de males, og brug et rustforebyggende middel for at forhindre, at metaldele ruster.

  15. Stram løse fastgørelsesanordninger. Reparer eller udskift alle beskadigede dele.

  16. Tildæk sneslyngen, og opbevar den på et rent, tørt sted, der er utilgængeligt for børn. Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.