Wprowadzenie

Odśnieżarka jest przeznaczona dla użytkowników domowych. Maszyna służy głównie do odśnieżania nawierzchni brukowanych, takich jak podjazdy i chodniki, a także innych nawierzchni komunikacyjnych w obiektach mieszkaniowych i handlowych. Nie należy używać maszyny do usuwania innych materiałów niż śnieg. Opisywany model nie jest przeznaczony do odśnieżania nawierzchni żwirowych. Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na użytkowniku.

Odwiedź www.Toro.com w kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny maszyny. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na maszynie. Zapisz je w przewidzianym na to miejscu.

Important: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR na tabliczce z numerem seryjnym (jeśli występuje), aby zarejestrować swoje urządzenie i uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

g291846

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne, wymagające szczególnej uwagi.

Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami europejskimi. Szczegółowe informacje można znaleźć w osobnej deklaracji zgodności produktu (DOC) dotyczącej tego wyrobu.

Important: W przypadku eksploatowania tej maszyny na wysokości powyżej 1500 m przez dłuższy czas należy zainstalować zestaw na dużą wysokość n.p.m., aby silnik mógł spełniać wymagania CARB/EPA w zakresie emisji. Zestaw na dużą wysokość n.p.m. poprawia parametry pracy silnika, zapobiegając jednocześnie powstawaniu nagaru na elektrodach świec zapłonowych, trudnościom z uruchamianiem silnika i zwiększonej emisji zanieczyszczeń. Po zainstalowaniu zestawu na maszynie należy umieścić stosowną naklejkę, obok naklejki z numerem seryjnym. Aby uzyskać zestaw na dużą wysokość n.p.m. i naklejki, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem Toro. Adres najbliższego przedstawiciela można znaleźć na stronie www.Toro.com lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta Toro pod numerami podanymi w dokumencie Emission Control Warranty Statement (Gwarancja dotycząca kontroli emisji). W przypadku eksploatacji poniżej wysokości 1500 m należy zdemontować zestaw z silnika i przywrócić oryginalną konfigurację. Silnika przystosowanego do pracy na dużej wysokości n.p.m. nie należy używać na niższych wysokościach, gdyż może to doprowadzić do jego przegrzania i uszkodzenia.Jeżeli nie wiadomo, czy dana maszyna została przystosowana do eksploatacji na dużej wysokości n.p.m., należy poszukać następującej naklejki (Rysunek 3).

decal127-9363

Bezpieczeństwo

Maszyna została zaprojektowana zgodnie z normą EN ISO 8437.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Niniejszy produkt może obciąć dłonie lub stopy oraz wyrzucać przedmioty. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

 • Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Każdy użytkownik tego urządzenia musi być zaznajomiony ze sposobem jego obsługi, sposobem szybkiego zatrzymania silnika i musi rozumieć ostrzeżenia.

 • Zanim opuścisz stanowisko operatora z jakiegokolwiek powodu wyłącz silnik.

 • Nie zbliżaj dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny.

 • Zabronione jest użytkowanie maszyny bez założonych i działających wszystkich osłon oraz innych urządzeń zabezpieczających.

 • Nie zbliżać się do wyrzutnika. Nie zezwalaj osobom postronnym, a w szczególności małym dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy.

 • Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszynę.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal94-2577

Numer zamówieniowy części: 117-9121

decal115-5698

Tylko model 38563, numer zamówieniowy części 117-6036

decal117-9102

Tylko model 38568, numer zamówieniowy części 117-6046

decal117-9103

Montaż

Rozkładanie uchwytu

g263299

Montaż tunelu wyrzutowego

g262492

Uzupełnianie oleju w silniku

g253610

Regulacja linki sterującej

Przegląd produktu

g011431
ModelMasaDługośćSzerokośćWysokość
3856337 kg122 cm54 cm107 cm
(82 funtów)
3856839 kg(48 cali)(21 cali)(42 cali)
(87 funtów)

Osprzęt/akcesoria

Dostępna jest gama osprzętu i akcesoriów akceptowanych przez firmę Toro przeznaczonych do stosowania z urządzeniem i zwiększających jego możliwości. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub dystrybutorem lub odwiedź stronę www.Toro.com, aby uzyskać listę wszystkich zatwierdzonych akcesoriów i osprzętu.

Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny należy stosować wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria pochodzące od innych producentów mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Korzystanie z nich może spowodować utratę gwarancji maszyny.

Działanie

Before Operation

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Tylko modele z rozrusznikiem elektrycznym: Używaj przedłużaczy i gniazd określonych w instrukcji. Sprawdź przewód elektryczny przed podłączeniem go do źródła zasilania. Jeśli przewód jest uszkodzony, należy go wymienić. Zawsze, kiedy nie uruchamiasz maszyny, odłączaj przewód zasilający.

 • Noś odpowiednią odzież, w tym ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, zabezpiecz luźne ubranie, i nie noś luźnej biżuterii.

 • Dokładnie sprawdź obszar, na którym będziesz używać maszyny, i usuń wszystkie wycieraczki, sanki, deski, przewody i inne przedmioty.

 • Jeśli osłona, zabezpieczenie lub naklejka ulegnie uszkodzeniu, stanie się nieczytelna lub zaginie, napraw ją lub wymień przed przystąpieniem do pracy. Dokręć także wszelkie poluzowane mocowania.

Bezpieczeństwo związane z paliwem

Paliwo jest niezwykle łatwopalne i wybuchowe. Pożar lub wybuch paliwa może poparzyć Ciebie i innych.

 • Aby zapobiec zapaleniu paliwa przez ładunek elektrostatyczny, przed napełnianiem ustaw kanister i/lub maszynę na podłożu, a nie w pojeździe lub na innym przedmiocie.

 • Uzupełniaj paliwo na zewnątrz, kiedy silnik jest zimny. Załóż z powrotem korek paliwa mocując go poprawnie i wytrzyj rozlane paliwo.

 • Nie zbliżaj się do paliwa, kiedy palisz. Paliwo nie może znajdować się w pobliżu otwartego płomienia ani iskier.

 • Przechowuj paliwo w atestowanym kanistrze, poza zasięgiem dzieci.

 • Gdy zbiornik jest napełniony paliwem, przechylaj maszynę tylko w sposób podany w instrukcji.

 • Ubranie oblane paliwem należy natychmiast zmienić.

Uzupełnianie paliwa

 • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj tylko czystej, świeżej (poniżej 30 dni) benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 87 lub wyższej (metoda klasyfikacji [R+M)/2]).

 • Można stosować paliwo nasycone tlenem, zawierające do 10% etanolu lub 15% MTBE (objętościowo).

 • Nie używaj benzyny z etanolem (takiej jak E15 lub E85) o zawartości etanolu powyżej 10% (objętościowo). Mogą wystąpić problemy z wydajnością i/lub uszkodzenie silnika, które może nie być objęte gwarancją.

 • Nie używaj benzyny zawierającej metanol.

 • Zabrania się przechowywania paliwa w zbiorniku lub kanistrach przez okres zimowy, jeżeli nie został użyty stabilizator paliwa.

 • Zabrania się dodawania oleju do benzyny.

Nie nalewać paliwa powyżej dolnego poziomu szyjki zbiornika (Rysunek 8).

g216203

Important: W celu uzyskania jak najlepszych rezultatów, kupuj tylko tyle paliwa, ile zamierzasz zużyć w ciągu 30 dni. Możesz także w każdej sytuacji skorzystać ze środka stabilizującego/dodatku uszlachetniającego paliwo w maszynie dodając go zgodnie z zaleceniami dodatku stabilizującego paliwo, aby paliwo dłużej zachowywało świeżość.

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju i w razie potrzeby uzupełnij.
 • oil_check_721 Checking the Oil
  g293231

  Before Operation

  Bezpieczeństwo w czasie pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Wyłącz silnik przed przystąpieniem do udrażniania maszyny. Zawsze posługuj się patykiem.

  • W czasie użytkowania maszyny stój za uchwytami, z dala od otworu wyrzutnika. Nie zbliżaj twarzy, dłoni, stóp ani innych części ciała ani odzieży do ruchomych lub wirujących części.

  • Nigdy nie kieruj wyrzutnika w stronę ludzi lub miejsc, gdzie może dojść do uszkodzenia mienia.

  • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

  • Uważaj, aby się nie poślizgnąć lub przewrócić, zwłaszcza podczas cofania.

  • Zawsze utrzymuj stabilną pozycję i mocno trzymaj uchwyty. Chodź; nie biegaj.

  • Podczas używania maszyny na pochyłym terenie zachowuj najwyższą ostrożność.

  • Nie używaj maszyny nie mając dobrej widoczności ani odpowiedniego oświetlenia.

  • Podczas cofania maszyny patrz do tyłu i zachowaj ostrożność.

  • W przypadku przerwy w odśnieżaniu wyłącz napęd śruby.

  • Podczas używania maszyny na chodnikach i drogach zachowuj najwyższą ostrożność. Uważaj na ukryte zagrożenia oraz ruch uliczny.

  • Nigdy nie próbuj dokonywać jakichkolwiek regulacji przy uruchomionym silniku, chyba, że takie polecenie podano w instrukcji.

  • Po uderzeniu w inny przedmiot zatrzymaj silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i sprawdź maszynę pod kątem uszkodzeń. Przed uruchomieniem maszyny napraw wszelkie uszkodzenia.

  • Jeśli maszyna zaczyna nadmiernie drgać, wyłącz silnik i natychmiast sprawdź przyczynę.

  • Nie wolno uruchamiać silnika wewnątrz pomieszczenia, gdyż spaliny stwarzają zagrożenie.

  • Nie przeciążaj maszyny, usiłując odśnieżać zbyt szybko.

  • Zawsze wyłączaj silnik, kiedy opuszczasz stanowisko operatora, aby odblokować kolektor, wirnik lub tunel wyrzutowy, a także przed naprawą, regulacją lub kontrolą.

  Uruchamianie silnika

  Note: Zdejmij rękawiczkę, kiedy naciskasz pompkę, aby z jej otworu nie mogło wydostać się powietrze.

  Important: Nie używaj pompki ani ssania, jeśli silnik już pracował i jest gorący. Nadmierna ilość podanego paliwa może zalać silnik i uniemożliwić rozruch.

  Modele standardowe

  Recoil_721_Recoil Start 721 Snowthrower
  g257388

  Modele z rozruchem elektrycznym

  Electric_721_PowerClear 721 Electric Start
  g257387

  Note: Używaj tylko atestowanych przedłużaczy o średnicy przewodu min. 1,5 mm, nie dłuższych niż 15 m, przeznaczonych do stosowania na zewnątrz.

  Ostrzeżenie

  Przewód elektryczny może ulec uszkodzeniu, powodując porażenie prądem lub pożar.

  Dokładnie sprawdź przewód elektryczny przed podłączeniem go do źródła zasilania. Jeśli przewód jest uszkodzony, nie używaj go do uruchamiania maszyny. Natychmiast wymień lub napraw uszkodzony przewód. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu, aby uzyskać pomoc.

  Ostrożnie

  Jeśli zostawisz maszynę podłączoną do źródła zasilania, ktoś może przypadkowo ją uruchomić, powodując obrażenia i szkody (tylko modele z rozruchem elektrycznym).

  Zawsze, kiedy nie uruchamiasz maszyny, odłączaj przewód zasilający.

  Załączanie łopatek wirnika

  Aby załączyć łopatki wirnika, przyciśnij dźwignię sterującą do uchwytu (Rysunek 12).

  g219303

  Wyłączanie łopatek wirnika

  Aby wyłączyć łopatki wirnika, zwolnij dźwignię sterującą (Rysunek 13).

  g011230

  Zatrzymywanie silnika

  Aby wyłączyć silnik, przekręć kluczyk zapłonu w lewo w pozycję OFF (Rysunek 14).

  g011433

  Regulacja tunelu wyrzutowego i deflektora

  Aby wyregulować tunel wyrzutowy, naciśnij przycisk sterowania Quick Shoot™ z prawej strony uchwytu i przesuń je w górę lub w dół na uchwycie. Przesunięcie sterowania w dół uchwytu obraca tunel wyrzutowy w lewo; natomiast przesunięcie sterowania w górę uchwytu obraca tunel wyrzutowy w prawo (Rysunek 15).

  g006399

  Aby zwiększyć lub zmniejszyć kąt deflektora tunelu wyrzutowego, naciśnij przycisk na deflektorze i przesuń go w górę lub w dół (Rysunek 16).

  g006398

  Odblokowywanie tunelu wyrzutowego

  Aby odblokować tunel:

  • Zatrzymaj silnik!

  • Odczekaj 10 sekund, aby mieć pewność, że łopatki wirnika zatrzymały się.

  • Do czyszczenia zawsze używaj odpowiedniego narzędzia, nigdy nie wykorzystuj do tego celu dłoni.

  Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

  Ostrzeżenie

  Łopaty wirnika mogą wyrzucać kamienie, zabawki i inne przedmioty, powodując poważne obrażenia u operatora lub osób postronnych.

  • Uprzątnij z odśnieżanego obszaru wszystkie przedmioty, które łopatki wirnika mogłyby pochwycić i wyrzucić.

  • Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom przebywać na odśnieżanym obszarze.

  • Odśnieżaj, gdy tylko spadnie śnieg.

  • Aby odśnieżanie było dokładne, trasy przejazdu odśnieżarki powinny nieco się nakładać.

  • W miarę możliwości wyrzucaj śnieg z wiatrem.

  • Jeśli maszyna nie porusza się sama do przodu na śliskich nawierzchniach lub w ciężkim śniegu, popychaj uchwyt, ale pozwól jej pracować własnym tempem.

  • Maszyna może pozostawiać ślady gumy na świeżym betonie szczotkowanym lub zabarwionym na jasny kolor. Przed jej użyciem sprawdź jej zachowanie w niewidocznym miejscu. Takie ślady nie są trwałe.

  After Operation

  Bezpieczeństwo po skończonej pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Nigdy nie przechowuj maszyny z paliwem w zbiorniku w budynku, gdzie występują otwarte źródła zapłonu, takie jak podgrzewacze c.w.u., wolnostojące grzejniki, suszarki do ubrań itp. Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek pomieszczeniu zaczekaj, aż silnik ostygnie.

  • Jeżeli maszyna ma być przechowywana przez okres dłuższy niż 30 dni, zapoznaj się z ważnymi informacjami podanymi w Przed składowaniem.

  • Po zakończeniu odśnieżania zostaw maszynę uruchomioną przez kilka minut, aby zapobiec zamarznięciu kolektora i wirnika.

  Zapobieganie zamarzaniu po pracy

  • Zostaw silnik uruchomiony na kilka minut, aby zapobiec zamarznięciu ruchomych części. Wyłącz silnik, zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają, po czym usuń lód i śnieg z maszyny.

  • Usuń cały śnieg i lód z podstawy tunelu wyrzutowego.

  • Obróć tunel wyrzutowy w lewo i prawo, aby pozbyć się nagromadzonego lodu.

  • Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki pociągnij kilka razy za uchwyt rozrusznika linkowego lub podłącz przewód elektryczny do źródła zasilania i maszyny, i naciśnij jeden raz przycisk rozrusznika elektrycznego, aby zapobiec zamarznięciu rozrusznika linkowego i/lub elektrycznego (tylko modele z rozruchem elektrycznym).

  • Kiedy pada śnieg i panuje niska temperatura, niektóre elementy sterowania i ruchome części mogą zamarzać. Nie używaj nadmiernej siły, próbując poruszyć zamarznięte elementy sterowania. W razie problemów z poruszeniem dowolnego elementu sterowania lub części, uruchom silnik i zostaw uruchomiony na kilka minut.

  Konserwacja

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszej godzinie
 • Sprawdź i w razie potrzeby wyreguluj linkę sterującą.
 • Sprawdź i w razie potrzeby dokręć luźne mocowania.
 • Po pierwszych 2 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju i w razie potrzeby uzupełnij.
 • Co rok
 • Sprawdź i w razie potrzeby wyreguluj linkę sterującą.
 • Sprawdź łopatki wirnika i w razie potrzeby zleć wymianę łopatek i zgarniacza przedstawicielowi autoryzowanego serwisu.
 • Wymień olej silnikowy.
 • Serwisuj i w razie potrzeby wymień świecę zapłonową.
 • Sprawdź i w razie potrzeby dokręć luźne mocowania.
 • Zleć przedstawicielowi autoryzowanego serwisu kontrolę i ewentualną wymianę paska napędowego.
 • Co rok lub przed składowaniem
 • Przygotuj maszynę do przechowywania.
 • Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji

  Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych w maszynie należy zapoznać się z następującymi zasadami bezpieczeństwa:

  • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

  • Zawsze zakładaj okulary ochronne lub osłonę oczu przed przystąpieniem do regulacji lub naprawy maszyny, aby chronić oczy przed przedmiotami, które mogą być przez nią wyrzucane.

  • Często regularnie sprawdzaj dokręcenie wszystkich mocowań, aby zapewnić bezpieczną eksploatację maszyny.

  • Nie zmieniaj ustawień regulatora silnika.

   Kupuj tylko oryginalne części zamienne i akcesoria firmy Toro.

  Kontrola i regulacja linki sterującej

  Kontrola linki sterującej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszej godzinie
 • Sprawdź i w razie potrzeby wyreguluj linkę sterującą.
 • Co rok
 • Sprawdź i w razie potrzeby wyreguluj linkę sterującą.
 • Przesuń dźwignię sterującą do tyłu w stronę uchwytu, aby usunąć luz linki sterującej (Rysunek 17).

  g011233

  Note: Upewnij się, że między dźwignią i uchwytem jest szczelina 2-3 mm (Rysunek 17).

  Important: Linka sterująca musi mieć pewien luz przy zwalnianiu dźwigni sterującej, aby łopatki wirnika mogły się prawidłowo zatrzymać.

  Regulacja linki sterującej

  1. Przesuń w górę osłonę sprężyny i odczep sprężynę od łącznika regulacyjnego (Rysunek 18).

   g006402

   Note: Możesz pociągnąć w górę łącznik regulacyjny i linkę, aby ułatwić odczepianie sprężyny.

  2. Przesuń mocowanie-Z odpowiednio w wyższy lub niższy otwór na łączniku regulacyjnym, aby uzyskać szczelinę o szerokości od 2-3 mm między dźwignią sterującą i uchwytem (Rysunek 18).

   Note: Przesunięcie mocowania Z wyżej zmniejsza, a przesunięcie go niżej zwiększa szczelinę między dźwignią sterującą i uchwytem.

  3. Zaczep sprężynę na łączniku regulacyjnym i nasuń na niego osłonę.

  4. Sprawdź regulacje; patrz Kontrola linki sterującej.

   Note: Po dłuższym użytkowaniu pasek napędowy może ulec zużyciu i poluzowaniu. Jeśli pasek napędowy ślizga się (bez przerwy piszczy) przy dużym obciążeniu, odłącz sprężynę od łącznika regulacyjnego i przesuń górny koniec sprężyny w otwór znajdujący się dalej od osi przegubu w dźwigni (Rysunek 19). Następnie zaczep sprężynę na łączniku regulacyjnym i wyreguluj linkę sterującą.

   g011232

   Note: Przy mokrej pogodzie pasek może się ślizgać (piszczeć); aby wysuszyć układ napędowy, uruchom wirnik i pozwól mu pracować bez obciążenia przez 30 sekund.

  Kontrola łopatek wirnika

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Sprawdź łopatki wirnika i w razie potrzeby zleć wymianę łopatek i zgarniacza przedstawicielowi autoryzowanego serwisu.
 • Przed każdym odśnieżaniem sprawdzaj zużycie łopatek wirnika. Kiedy krawędź łopatki wirnika zużyje się do otworu wskazującego zużycie, zleć wymianę łopatek wirnika i zgarniacza przedstawicielowi autoryzowanego serwisu (Rysunek 20).

  g011544

  Wymiana oleju silnikowego

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 2 godzinach
 • Wymień olej silnikowy.
 • Co rok
 • Wymień olej silnikowy.
 • W miarę możliwości uruchom silnik na kilka minut przed wymianą oleju, aby go rozgrzać. Rozgrzany olej łatwiej wypływa i zawiera więcej zanieczyszczeń.

  Specyfikacja oleju silnikowego

  Ilość oleju silnikowego0,60 litra*
  Lepkość olejuPatrz Rysunek 23.
  Klasa serwisowa APISJ lub wyższa

  * Po spuszczeniu oleju w skrzyni korbowej zostaje pewna ilość szczątkowa. Nie napełniaj skrzyni korbowej olejem w ilości równej jej pojemności. Napełniaj skrzynię korbową olejem zgodnie z poniższym opisem.

  OIL_CHANGE721_Power Clear 721
  1. Spuść paliwo ze zbiornika do atestowanego kanistra lub zostaw silnik uruchomiony, aż się zatrzyma.

  2. Ustaw maszynę na równym podłożu.

  3. Umieść pojemnik na zużyty olej pod korkiem spustowym; wyjmij korek i przechyl maszynę do tyłu, aby spuścić zużyty olej do pojemnika (Rysunek 21).

   g006372
  4. Po spuszczeniu zużytego oleju ustaw maszynę w pozycji roboczej.

  5. Załóż korek spustowy oleju i mocno go dokręć.

  6. Wyczyść obszar wokół wlewu / wskaźnika poziomu oleju.

  7. Odkręć wskaźnik poziomu i wyjmij go (Rysunek 22).

   g006316
  8. Ostrożnie wlej przez szyjkę wlewu oleju około ¾ pojemności skrzyni korbowej oleju.

   Note: Możesz przechylić maszynę nieco do przodu (uchwyt w górę), aby ułatwić dolewanie oleju. Pamiętaj, aby przed sprawdzeniem poziomu oleju ustawić maszynę w pozycji roboczej.

   Important: Nie przechylaj maszyny całkowicie do przodu, ponieważ może z niej wyciec paliwo.

   Wykorzystaj Rysunek 23, aby wybrać najlepszą lepkość oleju dla spodziewanego zakresu temperatur na zewnątrz.

   g011606
  9. Odczekaj 3 minuty na ustabilizowanie się poziomu oleju w silniku.

  10. Wytrzyj wskaźnik poziomu czystą szmatką.

  11. Ustawiwszy maszynę w położeniu roboczym wsuń wskaźnik poziomu do szyjki wlewu oleju, ale nie wkręcaj go, następnie wyjmij wskaźnik poziomu.

  12. Odczytaj poziomu oleju na wskaźniku.

   • Jeżeli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt niski, ostrożnie dolewaj olej niewielkimi porcjami przez szyjkę wlewu, odczekaj 3 minuty i powtarzaj czynności od 10 do 12 do czasu, gdy poziom oleju na wskaźniku osiągnie prawidłowy poziom.

   • Jeśli poziom oleju jest zbyt wysoki, spuść jego nadmiar, aby uzyskać prawidłowy poziom na wskaźniku.

   Important: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

  13. Zamocuj pewnie wskaźnik poziomu w szyjce wlewu oleju.

  14. Wytrzyj cały rozlany olej.

  15. Przekaż zużyty olej do recyklingu.

  Serwisowanie świecy zapłonowej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Serwisuj i w razie potrzeby wymień świecę zapłonową.
 • Używaj świec NGK BPR6ES, Champion RN9YC lub podobnych.

  1. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  2. Obróć tunel wyrzutowy, aby był skierowany do przodu.

  3. Zdemontuj tunel wyrzutowy, uchwyt i uszczelkę tunelu, odkręcając 3 duże i jedną małą śrubę (Rysunek 24).

   g006489
  4. Odkręć 4 śruby mocujące osłonę (Rysunek 25).

   g011435
  5. Odkręć korek zbiornika paliwa.

  6. Zdejmij osłonę (Rysunek 25).

  7. Załóż korek zbiornika paliwa.

  8. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  9. Wyczyść obszar wokół świecy zapłonowej.

  10. Wyjmij świecę zapłonową z głowicy cylindra.

   Important: Wymień, jeśli świeca jest pęknięta lub zanieczyszczona. Nie czyść elektrod, ponieważ drobne zanieczyszczenia, które dostaną się do cylindra, mogą uszkodzić silnik.

  11. Ustaw przerwę na świecy na 0,76 mm w sposób widoczny na Rysunek 26.

   g000533
  12. Wkręć świecę zapłonową i dokręć ją momentem 27–30 N∙m.

  13. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.

   Note: Dopilnuj, aby rura odpowietrznika została poprowadzona nad kablem świecy zapłonowej, jak pokazuje Rysunek 27.

   g011440
  14. Odkręć korek zbiornika paliwa.

  15. Zamocuj osłonę za pomocą śrub odkręconych w kroku 4.

   Note: Upewnij się, że górna i dolna osłona dopasowały się w bocznych rowkach.

  16. Załóż korek zbiornika paliwa.

  17. Załóż uszczelkę tunelu, tunel wyrzutowy i uchwyt tunelu na maszynie za pomocą śrub odkręconych w kroku 3.

   Note: Mała śruba przechodzi przez mały otwór w uszczelce tunelu z przodu otworu tunelu wyrzutowego.

  Wymiana paska napędowego

  Jeśli pasek napędowy zużyje się, nasiąknie olejem, będzie nadmiernie spękany lub pomarszczony lub ulegnie innemu uszkodzeniu, wymień pasek.

  1. Zdejmij pokrywę paska napędowego – w tym celu odkręć 3 śruby pokazane na Rysunek 28.

   g008238
  2. Odczep sprężynę hamulca z ramienia koła pasowego luźnego, aby zwolnić napięcie paska (Rysunek 28).

  3. Odkręć śrubę i zdejmij podkładkę zakrzywioną, które mocują koło pasowe wirnika (Rysunek 28).

  4. Zdejmij koło pasowe wirnika i pasek napędowy (Rysunek 28).

  5. Zamontuj nowy pasek napędowy, prowadząc go w sposób przedstawiony na Rysunek 29.

   g008317

   Note: Poprowadź nowy pasek napędowy najpierw wokół koła pasowego silnika, następnie przez koło pasowe luźne i wreszcie wokół luźnego koła pasowego wirnika, znajdującego się tuż nad wałem wirnika (Rysunek 28)

  6. Zamontuj koło pasowe wirnika na wale wirnika (Rysunek 28).

  7. Załóż podkładkę wykrzywioną i przykręć śrubę koła pasowego wirnika. Przykręć je dokładnie (Rysunek 28).

   Note: Wklęsła strona podkładki wykrzywionej powinna być skierowana na zewnątrz koła pasowego.

  8. Załóż sprężynę hamulca na ramię koła pasowego luźnego (Rysunek 29).

  9. Zainstaluj pokrywę paska napędowego za pomocą śrub odkręconych w kroku 1.

   Note: Upewnij się, że pasek napędowy jest odpowiednio wyregulowany i działa poprawnie, patrz Kontrola linki sterującej i Regulacja linki sterującej.

  Regulacja sterowania Quick Shoot

  Jeśli linka Quick Shoot (Rysunek 30) ma ponad 13 mm luzu lub tunel wyrzutowy nie obraca się w lewo i w prawo o jednakowy kąt, należy wyregulować linki sterujące Quick Shoot.

  g006514
  1. Poluzuj 2 zaciski linki sterującej Quick Shoot (Rysunek 31).

   g006406
  2. Ustaw sterowanie Quick Shoot między 2 strzałkami umieszczonymi po prawej stronie górnego uchwytu (Rysunek 32).

   g006405
  3. Obróć tunel wyrzutowy w taki sposób, aby był skierowany bezpośrednio do przodu, a strzałka z tyłu tunelu zrównała się ze strzałką na osłonie (Rysunek 33).

   g006521
  4. Przytrzymaj tunel wyrzutowy skierowany do przodu, ciągnij dolną osłonę linki w dół, aż zlikwidujesz luz linki, po czym dokręć mocno śrubę na dolnym zacisku linki (Rysunek 34).

   g006512
  5. Ciągnij górną osłonę linki do przodu, aż zlikwidujesz luz linki, po czym dokręć mocno śrubę na górnym zacisku linki (Rysunek 35).

   g006513

   Note: Nie napinaj linek zbyt mocno. Jeśli linki zostaną zbyt mocno napięte, obsługa Quick Shoot będzie utrudniona.

  Przechowywanie

  Bezpieczeństwo przy przechowywaniu

  • Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie.

  • Opary paliwa są łatwopalne, wybuchowe i niebezpieczne w razie wdychania. Przechowując produkt w miejscu, gdzie występuje otwarty płomień, może dojść do zapłonu oparów paliwa i wybuchu.

  • Nie przechowuj maszyny w domu (mieszkaniu), piwnicy, ani innych miejscach, gdzie mogą występować źródła zapłonu, takie jak podgrzewacze c.w.u., wolnostojące grzejniki, suszarki do ubrań, piece i podobne urządzenia.

  • Nie przechylaj maszyny do przodu ani do tyłu z paliwem w zbiorniku, ponieważ paliwo może z niej wyciec.

  • Nie przechowuj maszyny z uchwytem opuszczonym na podłoże, gdyż może to spowodować to napłynięcie oleju do cylindra silnika i wyciek na podłoże, a silnik może się nie uruchomić i nie móc pracować.

  Przechowywanie maszyny

  1. Przy ostatnim tankowaniu w sezonie dodaj stabilizator paliwa, aby je odświeżyć, zgodnie z zaleceniami producenta stabilizatora paliwa.

   Important: Nie należy przechowywać paliwa dłużej niż sugeruje to producent stabilizatora do paliwa.

  2. Uruchom silnik na 10 minut, aby rozprowadzić wzbogacone paliwo w układzie paliwowym.

  3. Wyłącz silnik, zaczekaj, aż ostygnie i spuść paliwo ze zbiornika lub zostaw silnik uruchomiony, aż się zatrzyma.

  4. Uruchom silnik i pozwól, aby pracował aż do wyłączenia.

  5. Włącz ssanie lub zalej układ paliwowy silnika, uruchom go po raz trzeci i próbuj tak długo, aż nie będzie go można uruchomić.

  6. Spuść paliwo z gaźnika przez śrubę spustową do atestowanego kanistra na benzynę.

  7. Odpowiednio usuń niewykorzystane paliwo. Oddaj je do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami lub wykorzystaj w samochodzie.

  8. Kiedy silnik będzie jeszcze ciepły, wymień olej silnikowy. Patrz Wymiana oleju silnikowego.

  9. Wyjmij świecę zapłonową, patrz Serwisowanie świecy zapłonowej.

  10. Wlej 10 ml (2 łyżeczki) oleju do otworu po świecy zapłonowej.

  11. Wkręć świecę zapłonową ręką, po czym dokręć ją momentem 27–30 N∙m.

  12. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki pociągnij powoli za uchwyt rozrusznika linkowego, aby rozprowadzić olej wewnątrz cylindra.

  13. Wyczyść maszynę.

  14. Pomaluj miejsca, w których odprysnął lakier, lakierem dostępnym u przedstawiciela autoryzowanego serwisu. Przed malowaniem przeszlifuj te miejsca papierem ściernym i zagruntuj środkiem antykorozyjnym, aby zabezpieczyć elementy metalowe przed korozją.

  15. Dokręć wszelkie poluzowane mocowania. Napraw lub wymień wszystkie uszkodzone części.

  16. Przykryj maszynę i przechowaj ją w czystym, suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek pomieszczeniu zaczekaj, aż silnik ostygnie.