Въведение

Тази роторна косачка за управление в изправено положение е предназначена за употреба от професионални наети оператори. Косачката е предназначена основно за косене на добре поддържани тревни площи в жилищни или търговски имоти. Използване на продукта за цели, различни от неговото предназначение, може да бъде опасно за Вас и странични лица.

Внимателно прочетете тази информация, за да се запознаете с правилните начини за работа и поддръжка на Вашия продукт и за избягване на наранявания или повреждане на продукта. Вие носите отговорност за правилната работа с продукта и безопасността.

Посетете www.Toro.com за допълнителна информация, включително съвети за безопасна работа, учебни материали, информация за аксесоари, помощ при намиране на дилър, или за регистриране на продукта.

Във всички случаи, когато се нуждаете от сервизно обслужване, от оригинални резервни части на Тoro, или от допълнителна информация, свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър на Тoro или с Центъра за обслужване на клиентите на Тoro, като не забравите да укажете модела и серийните номера на Вашия продукт. Фигура 1 указва местоположението на данните за модела и серийния номер на продукта. Напишете числата в предвиденото поле.

Important: За достъп до данни за гаранцията, резервни части и друга информация за продукта можете с Вашето мобилно устройство да сканирате QR кода (ако има) върху стикера със серийния номер.

g235457

В това ръководство потенциалните опасности са обозначени със съобщения за безопасност и предупредителен символ за опасност (Фигура 2), сигнализиращ опасност, която може да доведе до сериозно нараняване или смърт при неспазване на препоръчаните предпазни мерки.

g000502

За подчертаване на информацията в настоящото ръководство се използват 2 думи. Важно обръща внимание върху специализирана информация за машината, а Забележка подчертава обща информация, изискваща специално внимание.

Настоящият продукт отговаря на всички действащи европейски директиви. За подробна информация, моля, вижте Декларацията за съответствие (ДЗС) на конкретния продукт.

Употребата или експлоатацията на двигателя в земя, покрита с гора, храстовидна растителност или трева се счита се за нарушение на Кодекс на обществените ресурси на Калифорния, точка 4442 или 4443, освен ако двигателят не е оборудван с искров разрядник, както е дефинирано в точка 4442, поддържан в ефективно работно състояние, или ако двигателят е конструиран, оборудван и поддържан за предотвратяване на пожар.

Приложеното Ръководство за собственика на двигателя се доставя за предоставяне на информация за Агенцията за защита на околната среда на САЩ (EPA) и Съвета за въздушни ресурси на Калифорния, поддръжката и гаранцията. Резервни части могат да бъдат поръчвани чрез производителя на двигателя.

Моля, направете справка с информацията от производителя, доставена с машината.

Внимание

КАЛИФОРНИЯ

Предупреждение за поправка 65 в конституцията

Изгорелите газове от двигателя на този продукт съдържат химикали, признати от щат Калифорния като причинители на рак, вродени пороци и други вреди на възпроизводството.

Клемите и изводите на акумулаторите и свързаните с тях принадлежности съдържат олово и оловни съединения - химикали, признати от щата Калифорния като причинители на рак и вреди при възпроизводството. Измивайте ръцете си след работа.

Използването на този продукт може да доведе до излагане на химикали, признати от щата Калифорния като причиняващи рак, вродени заболявания или репродуктивни проблеми.

Безопасност

Тази машина е проектирана при спазване на EN ISO 5395.

Обща безопасност

Продуктът е способен да ампутира ръце и крака, както и да изхвърли обекти. Винаги спазвайте всички инструкции за безопасност за предотвратяване на сериозно нараняване.

 • Прочетете и разберете съдържанието на това Ръководство за оператора преди да стартирате машината.

 • Не поставяйте ръцете или краката си в близост до движещите се компоненти на машината.

 • Не работете с машината, без да са поставени на място всички предпазители и без другите защитни устройства за безопасност в машината да функционират правилно.

 • Стойте далеч от отвора за разтоварване.

 • Дръжте страничните лица и децата далеч от работния участък. Не допускайте деца да работят с машината. Разрешавайте само на отговорни, обучени, запознати с инструкциите и физически способни лица да работят с машината.

 • Спрете машината, изгасете двигателя и извадете контактния ключ преди обслужване, зареждане с гориво или отпушване на машината.

Неправилната употреба или поддръжка на тази машина може да доведе до наранявания. За намаляване на потенциалната опасност от нараняване, спазвайте следните инструкции за безопасност и винаги обръщайте внимание на предупредителния символ за опасност Graphic, който означава Внимание“, Предупреждение“ или Опасност“ – инструкции, свързани с личната безопасност. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване или смърт.

Етикети с указания за безопасност и инструкции

Graphic

Табелките и указанията за безопасност при работа се виждат лесно и са разположени близо до всяка потенциално опасна зона. Заменете всички повредени или липсващи стикери.

decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal93-7818
decal106-5517
decal112-3858
decal116-8775
decal131-1180
decal131-3507
decal131-3521
decal131-3524
decal131-3528
decal131-3536
decal133-4604
decal133-4641
decal133-8062
decal131-3525
decal131-3526
decal139-2878

Преглед на продукта

g031446

Запознайте се с всички органи за управление, преди да стартирате двигателя и да работите с машината.

g031182

Ключ за отводна мощност (ВОМ)

Използвайте ключа за отводна мощност (ВОМ) за задействане и освобождаване на ножовете на косачката или за стартиране или спиране на задвижваните приставки (Фигура 4); вижте Работа с ключа за управление на ножовете (ВОМ).

Брояч на работните часове

Броячът на работните часове записва броя на отработените моточасове. Броячът работи когато работи двигателя. Използвайте тези часове за планиране на периодична поддръжка (Фигура 5).

g216020

Индикатор на блокировка за безопасност

Символите на брояча на работните часове показват с черен триъгълник, че компонентът на блокировката е в правилно положение (Фигура 5).

Индикаторна лампа на акумулатора

Ако завъртите ключа в положение ON (Вкл.) за няколко секунди, напрежението на акумулатора се показва в зоната, в която нормално се показват часовете.

Акумулаторната лампа се включва, когато завъртите ключа в позиция ON (Вкл.) и когато зарядът е под правилното експлоатационно ниво (Фигура 5).

Орган за регулиране на газта

Газта управлява скоростта на двигателя и има настройка за непрекъсната променлива от позиция SLOW (Бавно) до FAST (Бързо) (Фигура 4).

Управление на смукача

Използвайте управлението на смукача за стартиране при студен двигател. Издърпайте управлението на смукача нагоре, за да го активирате. Натиснете управлението на смукача надолу, за да го деактивирате.

Ключ за управление на ножа (ВОМ)

Използвайте ключа за управление на ножа (ВОМ) за активиране и деактивиране на ножовете на косачката (Фигура 4).

Ключ на стартера

Ключът на стартера, използван за стартиране и изключване на двигателя, има 3 позиции: OFF (Изкл.), RUN (Работа) и START (Стартиране). Вижте Стартиране на двигателя.

Лостове за управление на движението

Използвайте лостовете за управление на движението за придвижване на машината напред и назад, и за завиване във всяка от двете посоки (Фигура 4).

Кранче за спиране на притока на гориво

Затворете кранчето за спиране на притока на гориво, когато транспортирате или съхранявате машината, вижте Използване на отсекателен клапана за горивото.

Note: Спецификациите и конструкцията подлежат на промени без уведомяване.

Ширина на рязане122 cm
Ширина – машини със странично разтоварване със спуснат дефлектор163 cm
Ширина – машини със странично разтоварване с вдигнат дефлектор127 cm
Дължина със спусната платформа191 cm
Дължина с вдигната платформа155 cm
Височина122 cm
Тежест408 kg

Приставки/аксесоари

Налични са одобрени от Toro приставки и аксесоари за използване с машината, за да се подобрят и разширят възможностите ѝ. Свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър или упълномощен дистрибутор на Toro, или посетете www.Toro.com за списък с всички одобрени приставки и аксесоари.

За гарантиране на оптимална работа и непрекъсната сертификация на машината за безопасност използвайте само оригинални резервни части и принадлежности от Toro. Резервни части и принадлежности, произведени от други производители, могат да бъдат опасни, а тяхната употреба може да анулира гаранцията на продукта.

Действие

Преди започване на работа

Мерки за безопасност преди започване на работа

Обща безопасност

 • Никога не допускайте с машината да работят деца или персонал без необходимото обучение. Местните наредби могат да ограничават възрастта на оператора. Собственикът носи отговорност за обучението на всички оператори и механици.

 • Запознайте се с начините за безопасна експлоатация на оборудването, органите за управление на оператора и предупредителните обозначения за безопасност.

 • Научете как бързо да спирате машината и да изключвате двигателя.

 • Проверете дали органите за контрол на присъствието на оператор, защитните превключватели и преградите са прикрепени и в изправност. Не работете с машината, ако те не функционират правилно.

 • Преди косене винаги инспектирайте машината, за да се уверите, че ножовете, болтовете на ножовете и възелът на режещите апарати са в добро работно състояние.

 • Проверете участъка, в който ще използвате машината, и отстранете всички обекти, които тя може да изхвърли.

 • Преценете терена, за да определите подходящото оборудване и всички необходими приставки или принадлежности за правилната и безопасна работа на машината.

Безопасност на горивото

 • Горивото е изключително запалимо и силно експлозивно. Пожар или експлозия на гориво може да предизвика изгаряния на Вас или други лица и да причини щети на имущество.

  • За да предотвратите възпламеняването на горивото от статичен заряд, преди зареждане поставете контейнера и/или машината директно върху земята, а не в превозно средство или върху някакъв друг предмет.

  • Зареждайте резервоара за гориво навън, на открито, когато двигателят е изключен и студен. Избършете всякакво разлято гориво.

  • Когато пушите или се намирате в близост до открит пламък или искри, не боравете с гориво.

  • Не сваляйте капачката за гориво и не доливайте гориво в резервоара, докато двигателят работи или е горещ.

  • Ако разлеете гориво, не опитвайте да стартирате двигателя. Избягвайте създаване на източник на запалване докато не се разпръснат изпаренията от горивото.

  • Съхранявайте горивото в одобрен за целта съд за гориво и далеч от досег с деца.

 • Горивото е вредно за здравето и може да има фатални последствия при поглъщане. Излагане на парите му продължително време може да предизвика сериозно увреждане или заболяване.

  • Избягвайте да вдишвате парите дълго време.

  • Дръжте ръцете си далеч от дюзата и отвора на резервоара за гориво.

  • Дръжте горивото далеч от кожата и очите си.

 • Не съхранявайте машината или контейнер за гориво на места с открит пламък или искри или където има индикаторни лампи от типа на използваните в бойлери или други уреди.

 • Не пълнете контейнери вътре в превозно средство или върху камион или платформа на ремарке с найлонови чували. Преди да ги пълните, винаги разполагайте контейнерите върху земята и далече от вашето превозно средство.

 • Сваляйте оборудването от камиона или ремаркето и наливайте гориво докато оборудването е върху земята. Ако това не е възможно, наливайте горивото с преносим контейнер, а не чрез пистолет за пълнене.

 • Не работете с машината, ако цялата изпускателната система не е на мястото си и в нужното работно състояние.

 • През цялото време дръжте пистолета за пълнене на гориво в контакт с борда на горивния резервоар или гърлото на контейнера, докато не приключите с пълненето. Не използвайте устройства с блокировка на пистолета за пълнене.

 • Ако разлеете гориво по дрехите си, незабавно се преоблечете. Избършете всякакво разлято гориво.

 • Никога не препълвайте горивния резервоар. Сложете капачката на резервоара за гориво и я затегнете добре.

Доливане на гориво

 • За най-добри резултати използвайте само чист, пресен (да не е престоял повече от 30 дни), безоловен бензин с октаново число 87 или по-високо (метод за определяне на числото (R+M)/2).

 • Етанол: Приема се използване на бензин с до 10% етанол (газьол) или 15% MTBE (метил-третичен-бутил-етер) по обем. Етанол и MTBE не е едно и също. Бензин с 15% етанол (E15) по обем не е одобрен за използване. Никога не използвайте бензин, съдържащ повече от 10 % етанол по обем, като E15 (съдържа 15 % етанол), E20 (съдържа 20 % етанол) или E85 (съдържа до 85 % етанол). Използването на неодобрен бензин може да причини проблеми с ефективността и/или повреда на двигателя, която може да не се покрива от гаранцията.

 • Не използвайте бензин, съдържащ метанол.

 • Не съхранявайте гориво в резервоара за гориво или съдове за гориво през зимата, освен ако не използвате стабилизатор за гориво.

 • Не добавяйте масло в бензина.

Използване на стабилизатор/добавка

Използвайте стабилизатор/добавка за гориво в машината, за да поддържате горивото прясно съгласно насоките на производителя на стабилизатора.

Important: Не използвайте добавки за гориво, съдържащи метанол или етанол.

Добавете необходимото количество стабилизатор/добавка за горивото съгласно насоките на производителя на стабилизатора на гориво.

Зареждане на горивния резервоар

 1. Паркирайте машината върху равна повърхност, освободете ВОМ, преместете лостовете за управление на движението в позиция NEUTRAL-LOCK (Неутрално-заключено) и задействайте ръчната спирачка.

 2. Преди да напуснете мястото на оператора, изгасете двигателя, извадете ключа и изчакайте спирането на всички движещи се части.

 3. Почистете около капачката на резервоара за гориво и я свалете.

 4. Напълнете резервоара за гориво до основата на гърловината за пълнене.

  Note: Не пълнете докрай горивния резервоар. Празното пространство в горивния резервоар позволява на горивото да се разширява.

 5. Поставете стабилно обратно капачката на резервоара за гориво. Избършете всякакво разлято гориво.

g038312

Ежедневно техническо обслужване

Преди ежедневното стартиране на машината изпълнявайте процедурите преди всяко използване/всеки ден, посочени в .

Разработване на нова машина

Новите двигатели изискват време за разработване до пълния им потенциал. Платформите за косачка и задвижващите системи имат по-високо триене, с което допълнително натоварват двигателя. Предвидете 40 до 50 часа време за разработване за новите машини, за да разработите пълния им потенциал и да постигнете най-добра ефективност.

Използване на блокиращата система за безопасност

Внимание

Ако блокиращите превключватели за безопасност са прекъснати или повредени, машината може да заработи неочаквано, с което да предизвика нараняване.

 • Не възпрепятствайте работата на блокиращите превключватели.

 • Ежедневно проверявайте функционирането на блокиращите превключватели и заменете всички повредени превключватели, преди да започнете работа с машината.

Какво представлява блокиращата система за безопасност

Блокиращата система за безопасност е проектирана така, че да не допусне ВОМ да се задейства, докато не извършите едно от следните действия:

 • Да преместите един от двата лоста за управление на движението в централна, отключена позиция.

 • Да превключете ключа в положение ON (Вкл.).

  Блокиращата система за безопасност е предназначена да спре ножовете/приставките, ако преместите или освободите и двата лоста за управление на движението в позиция NEUTRAL-LOCK (Неутрално-заключено).

  Броячът на работните часове има символи за уведомяване на потребителя, когато всеки компонент на блокировката е в правилна позиция. Когато компонентът е в правилна позиция, светва триъгълник в съответното квадратче (Фигура 7).

  g031282

Изпробване на блокиращата система за безопасност

Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете блокиращата система за безопасност.
 • Изпробвайте блокиращата система за безопасност всеки път преди да използвате машината.

  Note: Ако системата за безопасност не работи съгласно описаното по-долу, незабавно поискайте от упълномощен за сервизно обслужване дилър да ремонтира системата за безопасност.

  1. Стартирайте двигателя; вижте Стартиране на двигателя.

  2. Преместете един от двата лоста за управление на движението в централна, отключена позиция.

   Note: Ножовете/приставките трябва да спрат и двигателят трябва да спре да работи.

  3. Стартирайте двигателя и освободете ръчната спирачка.

  4. Да преместите един от двата лоста за управление на движението в централна, отключена позиция.

  5. Продължете да държите лоста за управление на движението в централна, отключена позиция, издърпайте ключа за ВОМ и освободете ключа.

   Note: Съединителят и ножовете/приставките трябва да са задействани.

  6. Преместете или освободете лостовете за управление на движението в позиция NEUTRAL-LOCK (Неутрално-заключено).

   Note: Ножовете/приставките трябва да спрат, а двигателят трябва да продължи да работи.

  7. Натиснете ключа за ВОМ надолу и преместете един от двата лоста за управление на движението в централна, отключена позиция.

  8. Продължете да държите лоста за управление на движението в централна, отключена позиция, издърпайте ключа за ВОМ и освободете ключа.

   Note: Съединителят и ножовете/приставките трябва да са задействани.

  9. Натиснете ключа за ВОМ в положение OFF (Изкл.).

   Note: Ножовете/приставките трябва да спрат.

  10. Когато двигателят работи, издърпайте ключа за ВОМ и го освободете без да задържате нито един от лостовете за управление на движението в централна, отключена позиция.

   Note: Ножовете/приставките не трябва да са задействани.

  По време на работа

  Обща безопасност

  • Собственикът/операторът е в състояние да предотврати и носи отговорност за произшествия, които могат да причинят телесно нараняване или имуществени щети.

  • Носете подходящо облекло, включително защита за очите, дълги панталони, стабилни, устойчиви на хлъзгане обувки и защита за слуха. Вържете дългата коса отзад и не носете свободни дрехи или бижута.

  • Когато работите с машината, бъдете изключително внимателни. Не се ангажирайте с дейности, които ще Ви разсейват, в противен случай може да възникне телесно нараняване или имуществени щети.

  • Не работете с машината, когато сте болни, уморени или под въздействието на алкохол или лекарства/опиати.

  • Никога не превозвайте върху машината пътници и дръжте далеч странични лица и домашни любимци по време на работа.

  • Работете с машината само при добра видимост и при добри климатични условия. Не работете с машината, когато има риск от светкавици.

  • Ако се подхлъзнете по мокри трева и листа и се докоснете до ножа, това може да доведе до сериозни телесни наранявания. Избягвайте да косите трева при мокри условия.

  • Преди да стартирате двигателя, уверете се, че всички задвижвания са в неутрално положение, ръчната спирачка е задействана и вие сте в работна позиция.

  • Уверете се, че сте стъпили стабилно когато използвате машината, особено при движение назад.

  • Дръжте ръцете и краката си далеч от режещите остриета. Винаги стойте извън обсега на отвора за изхвърляне на отпадъците.

  • Преди да се придвижите назад, погледнете назад и надолу, за да сте сигурни, че пътят ви е чист.

  • Бъдете много внимателни, когато се приближавате към завои без видимост, храсти, дървета или други обекти, затрудняващи видимостта.

  • Винаги спирайте режещите ножове, когато не косите.

  • След удар в обект или щом усетите ненормална вибрация в машината, спрете я, извадете контактния ключ и изчакайте всички движещи се части да спрат, преди да инспектирате платформата на косачката или приставките. Преди да възобновите работа, извършете необходимите ремонти.

  • При завиване и прекосяване на пътища и тротоари с машината, намалете скоростта и бъдете внимателни. Винаги отстъпвайте предимство.

  • Освободете режещия апарат и изгасете двигателя, преди да регулирате височината на рязане (освен ако не можете да я регулирате от работна позиция).

  • Пускайте двигателя само в места с добра вентилация. Отработените газове от двигателя съдържат въглероден оксид, който при вдишване е смъртоносен.

  • Никога не оставяйте работещата машина без наблюдение.

  • Преди да напуснете работното място (включително за да изпразните кошовете или да отпушите улея), направете следното:

   • Паркирайте машината върху равна повърхност.

   • Освободете вала за отводна мощност.

   • Задействайте ръчната спирачка.

   • Изключете двигателя и извадете ключа на стартера.

   • Изчакайте да спрат всички движещи се части.

  • Изгасете машината и изключете задвижването на режещия апарат в следните ситуации:

   • Преди зареждане с гориво

   • Преди почистване на задръствания

   • Преди проверка, почистване или обслужване на режещия апарат

   • След удар в чужд обект или при възникване на необичайна вибрация. Проверете режещия апарат за повреди и извършете ремонт, преди да стартирате и работите с машината

   • Преди напускане на работното положение

  • Не използвайте машината като превозно средство за теглене.

  • Използвайте само принадлежности и приставки, които са одобрени от дружеството Toro®.

  Работа с ръчната спирачка

  Винаги задействайте ръчната спирачка когато изключвате машината или я оставяте без наблюдение. Преди всяка употреба проверявайте ръчната спирачка за правилно функциониране.

  Ако ръчната спирачна не държи стабилно, я регулирайте; вижте Регулиране на спирачките.

  Издърпайте лоста на спирачката назад, за да я задействате (Фигура 8).

  Натиснете лоста на спирачката напред, за да я освободите.

  g009465

  Работа с ключа за управление на ножовете (ВОМ)

  Използвайте ключа за управление на ножовете (ВОМ) заедно с лостовете за управление на движението, за да задействате или освободите ножовете на косачката.

  Задействане на ножовете на косачката (ВОМ)

  g031592

  Освобождаване на ножовете на косачката (ВОМ)

  Фигура 10 и Фигура 11 показват 2 начина за освобождаване на ножовете на косачката.

  g009174
  g031593

  Работа с газта

  Можете да местите управлението на газта между позиции FAST (Бързо) и SLOW (Бавно) (Фигура 12).

  Винаги използвайте позиция FAST (Бързо) при задействане на ВОМ.

  g008946

  Работа със смукача

  Използвайте смукача, за да стартирате студен двигател.

  1. Издърпайте бутона на смукача, за да задействате смукача преди да използвате ключа на стартера (Фигура 13).

  2. Натиснете бутона на смукача надолу, за да деактивирате смукача след стартиране на двигателя (Фигура 13).

   g008959

  Работа с ключа на запалването

  Important: Не задействайте стартера за повече от 5 секунди наведнъж. Ако двигателят не може да запали, изчаквайте 15 секунди между опитите. Неспазването на тези инструкции може да доведе до изгаряне на мотора на стартера.

  Note: Може да се наложи да повторите цикъла за стартиране на двигателя, когато го стартирате за първи път след като сте напълнили изцяло изпразнената горивна система с гориво.

  g031239
  g031281

  Стартиране на двигателя

  Important: Не задействайте стартера за повече от 5 секунди наведнъж. Ако двигателят не може да запали, изчаквайте 15 секунди между опитите. Неспазването на тези инструкции може да доведе до изгаряне на мотора на стартера.

  Note: Може да се наложи да повторите цикъла за стартиране на двигателя, когато го стартирате за първи път след като сте напълнили изцяло изпразнената горивна система с гориво.

  g030981

  Изгасяне на двигателя

  Предупреждение

  Ако оставите машината без надзор, може да пострадат деца или странични лица при опит да задвижат или да използват машината.

  Винаги изваждайте ключа и задействайте ръчната спирачка, когато оставяте машината без надзор.

  Оставете машината да работи на празен ход при ниско подаване на газ (много бавно) за 60 секунди преди да завъртите ключа на позиция OFF (Изкл.).

  g030982

  Important: Уверете се, че отсекателния клапан за гориво е затворен преди транспортиране или съхраняване на машината, за да предотвратите теч на гориво. Преди да съхраните машината, разкачете свещта (свещите), за да предотвратите вероятност за неволно стартиране.

  Работа с платформата

  Можете да използвате машината с платформа във вдигнато или спуснато положение. Изберете кое положение да използвате според вашите предпочитания.

  Внимание

  Платформата за оператора е тежка и може да причини нараняване при вдигане или спускане. Внимателно вдигнете или спуснете платформата за оператора, тъй като рязкото й спускане може да ви нарани.

  • Не слагайте ръце или пръсти в зоната на завъртане на платформата, когато спускате или вдигате платформата за оператора.

  • Уверете се, че платформата е добре закрепена, когато изваждате щифта на ключалката.

  • Уверете се, че ключалката фиксира платформата, когато я прибирате. Натиснете я силно към омекотяващата част, за да може щифта да се фиксира на мястото си.

  • Дръжте страничните лица на безопасно разстояние когато вдигате или спускате платформата.

  Работа с машината с вдигната платформа

  Работете с машината с вдигната платформа при следните условия:

  • Използване на машината в близост до свлачища

  • Използване на машината в малки зони, за които машината е твърде голяма

  • Зони с ниски клони или препятствия

  • Натоварване на машината за транспортиране

  • Движение по склонове нагоре

  За да вдигнете платформата, издърпайте платформата нагоре, за да се освободи щифта на ключалката и фиксирайте ключалката с бутона на мястото й. Натиснете я силно към омекотяващата част, за да може щифта да се фиксира на мястото си.

  Работа с машината със спусната платформа

  Работете с машината със спусната платформа при следните условия:

  • Използване на машината в повечето видове зони

  • Напречно движение по склонове

  • Движение по склонове надолу

  За да спуснете платформата, натиснете платформата напред към омекотяващата част, за да освободите напрежението на щифта на ключалката, след това издърпайте бутона навън и спуснете платформата (Фигура 18).

  g031026

  Движение напред и назад

  Управлението на газта регулира скоростта на въртене на двигателя, измерена в об./мин (обороти в минута). Поставете управлението на газта в позиция FAST (Бързо) за най-добра ефективност.

  Important: При преминаване през бордюри придвижвайте машината на заден ход, колело по колело, тъй като преминаването на преден ход може да повреди машината.

  Предупреждение

  Машината може да се завърти много бързо и да изгубите контрол над нея, което да доведе до телесно нараняване и до повреда на машината.

  Преди остри завои забавете хода на машината.

  Движение на преден ход

  1. Освободете ръчната спирачка, вижте Работа с ръчната спирачка.

  2. Преместете един от двата лоста за управление на движението в централна, отключена позиция.

   g030983
  3. Бавно натиснете лостовете за управление на движението напред (Фигура 20).

   Note: Ако задвижите лост за управление на движението при задействана ръчна спирачка, двигателят изгасва.

   Note: Колкото по-далеч придвижите лостовете за управление на движението в която и да е посока, толкова по-бързо ще се движи машината в тази посока.

   Note: За спиране издърпайте лостове за управление на движението назад към позиция NEUTRAL (Неутрална).

   g009473

  Движение на заден ход

  1. Преместете двата лоста за управление на движението в централна, отключена позиция.

  2. Бавно издърпайте лостовете за управление на движението назад (Фигура 21).

   g009474

  Странично разтоварване или мулчиране на тревата

  Тази машина има дефлектор за трева, окачен на шарнирни връзки, който разпръсква късчетата окосена трева встрани и надолу към пръстта.

  Опасност

  Без дефлектора за трева, капака за разтоварване или пълния комплект на уловителя за трева, вие и другите около вас сте изложени на опасността от контакт с ножовете и изхвърляните отломки. Контактът с въртящите се ножове и изхвърляните отломки причинява нараняване или смърт.

  • Не сваляйте дефлектора за трева от машината, тъй като дефлекторът за трева насочва материала надолу към пръстта, aко дефлекторът за трева се повреди, незабавно го сменете.

  • Никога не поставяйте ръце или крака под машината.

  • Никога не опитвайте да почиствате зоната на изпразване или ножовете на косачката, ако не е освободено лостчето и валът отводна мощност (ВОМ) не е изключен. Завъртете ключа в положение OFF (Изключено). Освен това извадете ключа и разкачете кабелите от свещите.

  Регулиране на височината на рязане

  Височината на рязане може да се регулира от 38 до 127 mm в стъпки от 6 mm.

  Note: Използването на височина на рязане под 51 mm увеличава износването на ремъка на косачката. Използвайте височина на рязане над 51 mm когато е възможно.

  g267253

  Регулиране на пластината за дебит

  Можете да регулирате дебита на разтоварване за различните видове условия на косене. Регулирайте позицията на фиксатора на ексцентрика и пластината за най-добро качество на рязане.

  1. Освободете ВОМ, преместете лостовете за управление на движението в позиция NEUTRAL-LOCK (Неутрално-заключено) и задействайте ръчната спирачка.

  2. Преди да напуснете мястото на оператора, изгасете двигателя, извадете ключа и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  3. За регулиране на пластината разхлабете гайката (Фигура 23).

  4. Регулирайте пластината и гайката в слота до желания дебит на разтоварване и затегнете гайката.

   g012676

  Регулиране позицията на пластината за дебит

  Следващите фигури са само за препоръчителна употреба. Настройките може да варират в зависимост от вида на тревата, съдържанието на влага и височината на тревата.

  Note: Ако мощността на двигателя спадне, а скоростта на косачката е една и съща, отворете пластината.

  Позиция А

  Това е пълна задна позиция (вижте Фигура 24). Използвайте тази позиция за следното:

  • При условия на косене на къса, лека трева

  • При сухи условия

  • По-малки парченца срязана трева

  • Изхвърля парченцата срязана трева по-далеч от косачката

   g012677

  Позиция В

  Използвайте тази позиция при събиране на тревата (Фигура 25).

  g012678

  Позиция С

  Това е пълна отворена позиция (Фигура 26). Използвайте тази позиция за следното:

  • При условия на косене на висока, гъста трева

  • При влажни условия

  • Намалява потреблението на енергия

  • Позволява увеличаване на скоростта на придвижване при тежки условия

   g012679

  Използване на тежести

  • Монтирайте тежести за подобряване на баланса. Можете да добавите или премахнете тежести, за да създадете оптимизирана ефективност при различни работни условия и според вашите предпочитания.

  • Добавяйте или премахвайте тежестите една по една, докато постигнете желания начин на работа и баланс.

  • За поставянето на препоръчителните тежести вижте Ръководство за оператора“.

  Note: Свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър, за да поръчате комплект тежести.

  Внимание

  Прекомерните промени на теглото могат да засегнат работата и експлоатацията на машината. Това може да причини сериозно нараняване на вас или на намиращите се в близост лица.

  • Правете промени в тежестите с малки стъпки.

  • Преценявайте машината след всяка промяна на теглото, за да сте сигурни, че можете да работите с машината безопасно.

  След приключване на работа

  Мерки за безопасност след работа

  Обща безопасност

  • Винаги изключвайте двигателя, изваждайте контактния ключ, изчаквайте всички движещи се части да спрат и дайте възможност на машината да изстине, преди да я регулирате, обслужвате, почиствате или съхранявате.

  • За предотвратяване на пожар почиствайте режещите ножове, шумозаглушителите и отделението на двигателя от треви и отломки. Почистете разливанията на масло или гориво.

  • Изолирайте притока на гориво преди съхранение или транспортиране на машината.

  • Освободете ВОМ когато транспортирате или не използвате машината.

  • Никога не съхранявайте машината или контейнера за гориво на места с открит пламък, искри или където има индикаторни лампи от типа на използваните в бойлери или други уреди.

  • Използвайте широки рампи, когато натоварвате машината на ремарке или камион.

  • Вържете машината здраво, като използвате ремъци, вериги, метално въже или такелаж. Както предните, така и задните ремъци трябва да бъдат насочени надолу и навън от машината.

  Използване на отсекателен клапана за горивото

  Затворете отсекателния клапан за горивото при транспортиране, поддръжка и съхранение (Фигура 27).

  Уверете се, че отсекателния клапан за горивото е отворен при стартиране на двигателя.

  g031237g031238

  Бутане на машината на ръка

  Байпасните клапани ви позволяват да бутате машината на ръка без да работи двигателя.

  Important: Винаги бутайте машината на ръка. Не теглете машината, тъй като това може да доведе до хидравлична повреда.

  Important: Не стартирайте или не работете с машината с отворени байпасни клапани. Може да възникне повреда на системата.

  g030984

  Транспортиране на машината

  Използвайте тежкотоварно ремарке или камион за транспортиране на машината. Използвайте пълноразмерна рампа. Уверете се, че ремаркето или камионът има всички необходими спирачки, осветление и маркировки, както се изискват по закон. Моля, внимателно прочетете всички инструкции за безопасност. Познаването на тази информация може да помогне на вас и околните да избегнете наранявания. Вижте местните разпоредби за изискванията за ремарке и теглене.

  Внимание

  Управлението по улица или път без сигнализация, светлини, отражателни маркировки или емблема за бавно движещо се превозно средство е опасно и може да доведе до инциденти, причиняващи телесно нараняване.

  Не управлявайте машината по обществени пътища или магистрали.

  Избор на ремарке

  Внимание

  Товаренето на машина на ремарке или камион увеличава възможността за преобръщане и може да причини сериозно нараняване или смърт (Фигура 29).

  • Използвайте само пълноразмерна рампа; не използвайте индивидуални рампи за всяка страна на машината.

  • Уверете се, че дължината на рампата е поне 4 пъти по-голяма от височината на ремаркето или от основата на камиона до земята.

  g229507

  Товарене на машината

  Внимание

  Товаренето на машина на ремарке или камион увеличава възможността за преобръщане и може да причини сериозно нараняване или смърт.

  • Бъдете изключително внимателни, когато боравите с машина на рампа.

  • Качвайте машината на заден ход нагоре по рампата и я придвижвайте напред надолу по рампата.

  • Избягвайте внезапно ускоряване или забавяне докато управлявате машината по рампата, тъй като това може да доведе до загуба на контрол или ситуация на преобръщане.

  1. Ако използвате ремарке, свържете го с теглещата машина и свържете предпазните вериги.

  2. Ако е приложимо, свържете спирачките и светлините на ремаркето.

  3. Свалете рампата (Фигура 29).

  4. Вдигнете платформата.

   Important: Винаги дръжте платформата вдигната при товарене или разтоварване на машината.

  5. Качвайте машината на рампата на заден ход (Фигура 30).

   g031405
  6. Изгасете двигателя, извадете ключа и задействайте ръчната спирачка.

  7. Завържете машината близо до предното ходово колело и задния амортисьор с ремъци, вериги, кабел или въжета (Фигура 31). Вижте местните разпоредби за изискванията за връзване.

   g031300

  Поддръжка

  Note: Определете лявата и дясната страна на машината спрямо нормална работна позиция.

  Important: Вижте ръководството за притежателя на двигателя за допълнителна информация относно процедурите по поддръжка.

  Предупреждение

  Ако оставите ключа на запалването в ключалката на стартера, някой може да стартира двигателя и сериозно да нарани вас и стоящите наблизо.

  Извадете ключа на запалването преди да извършвате каквито и да е операции по поддръжката.

  Безопасност по време на поддръжка и обслужване

  • Преди регулиране, почистване, обслужване или напускане на машината направете следното:

   • Паркирайте машината върху равна повърхност.

   • Освободете задвижванията.

   • Задействайте ръчната спирачка.

   • Изключете двигателя и извадете ключа на стартера.

   • Изчакайте да спрат всички движещи се части.

   • Оставете компонентите на машината да се охладят преди извършване на дейности за поддръжка.

  • Не допускайте обслужване на машината от персонал без необходимото обучение.

  • Дръжте ръцете и краката си далеч от движещи се части. Ако е възможно не извършвайте регулировки, докато двигателят работи.

  • Внимателно освобождавайте налягането от компоненти с акумулирана енергия.

  • Проверявайте често функционирането на ръчната спирачка. Регулирайте и извършвайте техническо обслужване на спирачката според необходимостта.

  • Никога не променяйте функционирането на устройствата за безопасност. Проверявайте редовно правилното им функциониране.

  • За недопускане на пожар, почиствайте режещите приставки, задвижванията, шумозаглушителя и двигателя от треви и отломки. Почистете разливанията на масло или гориво.

  • Проверявайте често компонентите за улавянето на трева и ги заменяйте, когато са износени или повредени.

  • Не разчитайте на хидравличната система да задържи машината; подпрете машината със стойки когато вдигате машината.

  • Поддържайте всички части в добро работно състояние, а всички хидравлични фитинги – здраво притегнати. Заменете всички износени, повредени или липсващи части и стикери. Дръжте всички крепежни елементи притегнати, за да се гарантира безопасното работно състояние на машината.

  • За гарантиране на оптимална работа и непрекъсната сертификация на машината за безопасност използвайте само оригинални резервни части и принадлежности от Toro. Резервни части и принадлежности, произведени от други производители, могат да бъдат опасни, а тяхната употреба може да анулира гаранцията на продукта.

  Препоръчителен график (-ци) за поддръжка

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първите 8 часа
 • Сменете маслото на двигателя.
 • Проверете нивото на хидравличната течност.
 • След първите 50 часа
 • Сменете хидравличните филтри и хидравличната течност.
 • След първите 100 часа
 • Проверете колесните гайки.
 • Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете блокиращата система за безопасност.
 • Проверете нивото на маслото в двигателя.
 • Почистете всмукателната преграда за въздух (по-често при условия на замърсяване и запрашеност).
 • Изпитайте ръчната спирачка.
 • Прегледайте ножовете.
 • Почистете платформата на косачката.
 • На всеки 50 часа
 • Проверете искровия арестор (ако има).
 • Проверете налягането в гумите.
 • На всеки 100 часа
 • Сменете маслото на двигателя.
 • Проверете, почистете и осигурете искрова междина.
 • Проверете акумулатора.
 • Проверете съединителя.
 • Проверете и почистете охлаждащите перки на двигателя и ребрата (по-често при условия на замърсяване и запрашаване).
 • Проверете ремъците на косачката.
 • На всеки 200 часа
 • Сменете масления филтър на двигателя.
 • На всеки 250 часа
 • Сменете грубия въздушен филтър (по-често при условия на замърсяване и запрашеност).
 • Проверете вътрешния въздушен филтър (по-често при условия на замърсяване и запрашеност).
 • На всеки 300 часа
 • Проверете и регулирайте просвета на клапана. Обърнете се към упълномощен за сервизно обслужване дилър.
 • На всеки 500 часа
 • Сменете вътрешния въздушен филтър (по-често при условия на замърсяване и запрашеност).
 • Регулирайте лагера на шарнира на ходовото колело.
 • Проверете нивото на хидравличната течност.
 • Сменете хидравличните филтри и хидравличната течност.
 • На всеки 800 часа
 • Заменете горивния филтър.
 • На всеки 1 000 часа
 • Сменете трансмисионния ремък.
 • Преди съхранение
 • Боядисайте излющените участъци от боята.
 • Изпълнете всички гореизброени процедури по техническа поддръжка преди съхранение.
 • Боядисайте излющените участъци от боята.
 • Изпълнете всички гореизброени процедури по техническа поддръжка преди съхранение.
 • Годишно
 • Смажете торзионната паразитна ролка.
 • Смажете шарнирите на предното ходово колело (по-често когато работите в условия на силно замърсяване или запрашеност).
 • Смажете главините на ходовото колело.
 • Гресирайте управлението на движението.
 • Нанесете противозадираща смазка по бутоните за омекотяващата част.
 • Огледайте болтовете на ножа и закривените шайби. Заменете ги, ако са повредени.
 • Important: Вижте ръководството за притежателя на двигателя за допълнителна информация относно процедурите по поддръжка.

  Предварителни операции по техническо обслужване

  Освобождаване на омекотяващата част за достъп от задната страна

  Можете да освободите омекотяващата част за достъп от задната страна на машината при поддръжка или настройки.

  1. Спуснете платформата.

  2. Разхлабете завъртащите се бутони от всяка страна на машината (Фигура 32).

   g032556
  3. Отстранете омекотяващата част и я спуснете върху платформата.

  4. Извършете необходимата поддръжка или регулиране на машината.

  5. Вдигнете омекотяващата част и я плъзнете върху щифтовете от двете страни на машината.

  6. Затегнете завъртащите се бутони.

  Отваряне на предпазителя на двигателя

  1. Свалете двете фланцови контрагайки, които държат удължителя на предпазителя към двата носещи винта на монтажните скоби на предпазителя (Фигура 33).

   g270364
  2. Завъртете предпазителя на двигателя напред, както е показано в Фигура 34.

   g270363
  3. Свалете удължителя на предпазителя от машината (Фигура 35).

   g270365

  Затваряне на предпазителя на двигателя

  1. Сглобете удължителя на предпазителя към машината, както е показано на Фигура 36.

   g270367
  2. Завъртете предпазителя на двигателя назад, както е показано в Фигура 37.

   g270368
  3. Подравнете отворите на предпазителя на двете носещи болта, а фланеца на удължението над отворите на предпазителя на двигателя (Фигура 38).

   g270364
  4. Сглобете двете фланцови контрагайки към двата носещи болта и затегнете контрагайките с въртящ момент от 19,78 до 25,42 N∙m.

  Смазване

  Гресиране на машината

  Смажете с литиева или молибденова грес № 2.

  1. Освободете ВОМ и задействайте ръчната спирачка.

  2. Преди да напуснете мястото на оператора, изгасете двигателя, извадете ключа и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  3. Почистете гресьорките с парцал.

   Note: Постарайте се да изстържете евентуални остатъци от боя от предната страна на гресьорките.

  4. Свържете пистолет за грес към гресьорката.

  5. Изпомпайте грес в гресьорките докато греста започне да излиза от лагерите.

  6. Избършете излишната грес.

  Смазване на торзионната паразитна ролка

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Годишно
 • Смажете торзионната паразитна ролка.
 • Important: Използвайте само високотемпературна грес. Не използвайте грес с общо предназначение.

  1. Отворете предпазителя на двигателя; вижте Отваряне на предпазителя на двигателя.

  2. Смажете торзионната паразитна ролка на платформата на косачката с помощта на високотемпературната гресьорка, показана на Фигура 39.

   g235669
  3. Затворете предпазителя на двигателя; вижте Затваряне на предпазителя на двигателя.

  Смазване на шарнирите на предното ходово колело

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Годишно
 • Смажете шарнирите на предното ходово колело (по-често когато работите в условия на силно замърсяване или запрашеност).
 • Вид грес: литиева или молибденова грес

  1. Свалете капачето за прах и регулирайте шарнирите на ходовите колела; вижте Регулиране на лагера на шарнира на ходовото колело.

   Note: Дръжте капачето за прах отстранено, докато приключите с гресирането на шарнирите на ходовото колело.

  2. Свалете шестостенната запушалка.

  3. Смажете резбата в отвора.

  4. Изпомпайте грес в гресьорката докато започне да излиза около горния лагер.

  5. Смажете резбата за грес в отвора.

  6. Поставете шестостенната запушалка и капачето за прах.

  Смазване на главините на ходовото колело

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Годишно
 • Смажете главините на ходовото колело.
 • Вид грес: литиева или молибденова грес

  1. Паркирайте машината върху равна повърхност, освободете ВОМ и задействайте ръчната спирачка.

  2. Преди да напуснете мястото на оператора, изгасете двигателя, извадете ключа и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  3. Свалете ходовото колело от вилката му.

  4. Отстранете предпазните уплътнения от главината на колелото (Фигура 40).

   g006115
  5. Отстранете 1 дистанционна гайка от комплекта на оста в ходовото колело.

   Note: По резбата на дистанционните гайки е нанесено лепило за придържане към оста. Отстранете оста (с другата дистанционна гайка, която все още е закрепена към нея) от комплекта на колелото.

  6. Отворете уплътненията, огледайте лагерите за износване или повреда и ги сменете, ако е необходимо.

  7. Смажете лагерите с грес с общо предназначение.

  8. Поставете 1 лагер и 1 ново уплътнение на колелото.

   Note: Трябва да смените уплътненията.

  9. Ако двете дистанционни гайки в комплекта на оста са премахнати (или са се развили), нанесете лепило за резби по 1 дистанционна гайка, завийте я към оста с конусен ключ с лице напред.

   Note: Не завивайте дистанционната гайка докрай на оста. Оставете около 3 mm от външната повърхност на дистанционната гайка до края на оста вътре в гайката.

  10. Сложете сглобената гайка и ос в колелото отстрани на колелото с новото уплътнение и лагер.

  11. С отворения край на колелото нагоре напълнете зоната вътре в колелото около оста с грес с общо предназначение.

  12. Поставете втория лагер и ново уплътнение на колелото.

  13. Нанесете лепило за резба по втората дистанционна гайка, като я навивате върху оста с конусен ключ обърнат навън.

  14. Завийте гайката с въртящ момент от 8 до 9 N∙m, разхлабете я, след това я завийте с въртящ момент от 2 до 3 N∙m.

   Note: Уверете се, че оста не преминава извън коя да е от гайките.

  15. Монтирайте предпазните уплътнения на главината на колелото и поставете колелото на вилката за ходово колело.

  16. Монтирайте болта на ходовото колело и затегнете гайката докрай.

  Important: За да не допуснете повреда на уплътнението и лагера, проверявайте често регулирането на лагера като завъртате ходовото колело. Ходовото колело не трябва да се върти свободно (повече от 1 или 2 оборота) или да има странична хлабина. Ако колелото се върти свободно, регулирайте въртящия момент на дистанционната гайка, докато се усети достатъчни затягане, и нанесете лепило за резба.

  Гресиране на управлението на движението

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Годишно
 • Гресирайте управлението на движението.
 • Нанесете противозадираща смазка по бутоните за омекотяващата част.
 • Смажете сферичната става за контрол на присъствието на оператор и втулката за управление на движението за двата лоста.

  Note: Използвайте капкомер между скобите на лоста за смазване на втулката, намираща се в тръбата на шарнира.

  g228034

  Техническо обслужване на двигателя

  Безопасност на двигателя

  • Изгасете двигателя, преди да проверявате маслото или да доливате масло в картера.

  • Дръжте ръцете, краката, лицето, дрехите и други части на тялото си далеч от шумозаглушителя и други горещи повърхности.

  Обслужване на въздухопречиствателя

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 250 часа
 • Сменете грубия въздушен филтър (по-често при условия на замърсяване и запрашеност).
 • Проверете вътрешния въздушен филтър (по-често при условия на замърсяване и запрашеност).
 • На всеки 300 часа
 • Проверете и регулирайте просвета на клапана. Обърнете се към упълномощен за сервизно обслужване дилър.
 • На всеки 500 часа
 • Сменете вътрешния въздушен филтър (по-често при условия на замърсяване и запрашеност).
 • Премахване на филтрите

  1. Освободете ВОМ, преместете лостовете за управление на движението в позиция NEUTRAL-LOCK (Неутрално-заключено) и задействайте ръчната спирачка.

  2. Преди да напуснете мястото на оператора, изгасете двигателя, извадете ключа и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  3. Отворете предпазителя на двигателя; вижте Отваряне на предпазителя на двигателя.

  4. Освободете задържащите скоби на въздухопречиствателя и издърпайте капака от корпуса на въздухопречиствателя (Фигура 42).

   g009031
  5. Почистете вътрешната страна на капака на въздухопречиствателя със сгъстен въздух.

  6. Внимателно плъзнете грубия филтър навън от корпуса на въздухопречиствателя (Фигура 42).

   Note: Избягвайте почукване на филтъра по корпуса отстрани.

  7. Сваляйте вътрешния филтър само за смяна.

  Инспектиране на филтрите

  1. Инспектирайте филтъра за безопасност. Ако е замърсен, сменете и филтъра за безопасност, и грубия филтър.

   Important: Не се опитвайте да почиствате предпазния филтър. Ако филтърът за безопасност е задръстен, то грубият филтър е повреден.

  2. Инспектирайте грубия филтър за повреда, като огледате филтъра срещу ярка светлина от външната страна на филтъра. Ако грубият филтър е замърсен, огънат или повреден, сменете го.

   Note: Отворите във филтъра се виждат като ярки петна. Не почиствайте грубия филтър.

  Монтиране на филтрите

  Important: За да не позволите повреда на двигателя, винаги работете с двигателя с поставени въздушни филтри и капак.

  1. Ако монтирате нови въздушни филтри, проверете всеки филтър за повреда при доставката.

   Note: Не използвайте повреден филтър.

  2. Ако сменяте вътрешния филтър, внимателно го плъзнете в корпуса на филтъра (Фигура 42).

  3. Внимателно плъзнете грубия филтър върху предпазния филтър (Фигура 42).

   Note: Уверете се, че грубият филтър добре пасва на мястото си, като го натиснете върху външния ръб докато го монтирате.

   Important: Не натискайте меката вътрешна част на филтъра.

  4. Поставете капака на въздушния филтър с капачката на отдушника надолу и го завъртете така, че оставащите скоби да фиксират капака на място (Фигура 42).

  5. Затворете предпазителя на двигателя; вижте Затваряне на предпазителя на двигателя.

  Обслужване във връзка с маслото на двигателя

  Спецификации на двигателното масло

  Вид масло: детергентно масло (API service SJ или по-висок клас)

  Капацитет за масло на двигателя: 2,1 l с филтъра; 1,8 l без филтъра

  Вискозитет: вижте долната таблица.

  g004216

  Проверка на маслото в двигателя

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Проверете нивото на маслото в двигателя.
 • Note: Проверявайте маслото при студен двигател.

  Внимание

  Контактът с гореща повърхност може да причини телесно нараняване.

  Дръжте ръцете, краката, лицето, дрехите и други части на тялото си далеч от шумозаглушителя и други горещи повърхности.

  Important: Не препълвайте картера с масло, тъй като може да причините повреда на двигателя. Не работете с двигателя с масло под долната маркировка, тъй като двигателят може да се повреди.

  1. Паркирайте машината върху равна повърхност, освободете ВОМ и задействайте ръчната спирачка.

  2. Преди да напуснете мястото на оператора, изгасете двигателя, извадете ключа и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  3. Проверете нивото на маслото в двигателя, както е показано в (Фигура 44).

   g031341g194611

  Смяна на маслото на двигателя

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първите 8 часа
 • Сменете маслото на двигателя.
 • На всеки 100 часа
 • Сменете маслото на двигателя.
 • Note: Отнесете отработеното масло в център за рециклиране на масла.

  1. Паркирайте машината така, че страната за източване да е леко по-надолу от отсрещната страна, за да се гарантира пълно източване.

  2. Освободете ВОМ, преместете лостовете за управление на движението в позиция NEUTRAL-LOCK (Неутрално-заключено) и задействайте ръчната спирачка.

  3. Преди да напуснете мястото на оператора, изгасете двигателя, извадете ключа и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  4. Сменете маслото в двигателя, както е показано в Фигура 45.

   g031341g031447
  5. Бавно излейте около 80% от посоченото масло в тръбата за пълнене и бавно добавете допълнително масло до отметката Full (Пълно) (Фигура 46).

   g194610
  6. Стартирайте двигателя и придвижете машината до равна повърхност.

  7. Проверете отново нивото на маслото.

  Смяна на масления филтър на двигателя

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 200 часа
 • Сменете масления филтър на двигателя.
 • Note: Сменяйте масления филтър по-често при работни условия, които са силно запрашени или песъчливи.

  1. Източете маслото от двигателя, вижте Смяна на маслото на двигателя.

  2. Сменете масления филтър на двигателя (Фигура 47).

   g031341g027477

   Note: Уверете се, че гарнитурата на масления филтър опира в двигателя, след това завъртете филтъра на още 3/4 оборот.

  3. Напълнете картера с правилния вид ново масло, вижте Смяна на маслото на двигателя.

  Обслужване на свещта

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 100 часа
 • Проверете, почистете и осигурете искрова междина.
 • Уверете се, че въздушната междина между центъра и страничните електроди преди да монтирате запалителната свещ.

  Използвайте ключ за запалителна свещ за премахване и монтиране на запалителните свещи и инструмент за междина/дебеломерна пластина и регулирайте въздушната междина. Монтирайте нови запалителни свещи, ако е необходимо.

  Тип: NGK® BPR4ES или еквивалентна

  Въздушна междина: 0,75 mm

  Сваляне на запалителна свещ

  1. Паркирайте машината върху равна повърхност, освободете ВОМ и задействайте ръчната спирачка.

  2. Преди да напуснете мястото на оператора, изгасете двигателя, извадете ключа и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  3. Свалете запалителната свещ както е показано на Фигура 48.

   g031449g027478

  Проверка на запалителна свещ

  Important: Не почиствайте запалителните свещи. Винаги сменяйте запалителните свещи, когато имат черно покритие, износени електроди, маслен филм или пукнатини.

  Ако видите светлокафяво или сиво покритие по изолатора, двигателят работи правилно. Черно покритие по изолатора обикновено означава, че въздушният филтър е мръсен.

  Настройте междината на 0,75 mm.

  g206628

  Монтиране на запалителна свещ

  g027661

  Проверка на искровия арестор

  За машини с искров арестор
  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 50 часа
 • Проверете искровия арестор (ако има).
 • Внимание

  Горещите компоненти на изпускателната система могат да възпламенят горивните изпарения след изключване на двигателя. Горещите частици, изхвърляни по време на работа на двигателя, могат да възпламенят запалимите материали, което да доведе до телесно нараняване или материални щети.

  Не зареждайте с гориво или не задействайте двигателя, ако няма искров арестор.

  1. Паркирайте машината върху равна повърхност, освободете ВОМ и задействайте ръчната спирачка.

  2. Преди да напуснете мястото на оператора, изгасете двигателя, извадете ключа и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  3. Изчакайте шумозаглушителя да се охлади.

  4. Ако видите счупване на преградата или на заварки, сменете арестора.

  5. Ако преградата е свързана, отстранете арестора, разклатете частиците, за да излязат от арестора и почистете преградата с телена четка (потопете преградата в разтворител, ако е необходимо).

  6. Монтирайте арестора на изхода на изпускателната система.

  Техническо обслужване на горивната система

  Източване на горивния резервоар

  Можете да източите горивния резервоар, като го отстраните и излеете горивото от гърлото, вижте Сваляне на горивния резервоар. Можете също да източите горивния резервоар с помощта на сифон чрез следната процедура.

  Опасност

  При определени условия горивото е изключително запалимо и силно експлозивно. Пожар или експлозия на гориво може да предизвика изгаряния на Вас или други лица и да причини щети на имущество.

  • Източете горивото от горивния резервоар когато двигателят е студен. Направете това на открито. Избършете всякакво разлято гориво.

  • Никога не пушете по време на източване на гориво и стойте далеч от открит пламък или от ситуации, когато горивните пари могат да бъдат възпламенени от искра.

  1. Освободете ВОМ, преместете лостовете за управление на движението в позиция NEUTRAL-LOCK (Неутрално-заключено) и задействайте ръчната спирачка.

  2. Преди да напуснете мястото на оператора, изгасете двигателя, извадете ключа и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  3. Почистете около капачката за гориво и не допускайте отпадъци да попадат в горивния резервоар (Фигура 51).

  4. Свалете капачката за гориво.

  5. Поставете сифонна помпа в горивния резервоар.

  6. С помощта на сифонната помпа източете горивото в контейнер за гориво.

  7. Избършете всякакво разлято гориво.

   g031397

  Сваляне на горивния резервоар

  1. Спуснете платформата.

  2. Освободете омекотяващата част, вижте Освобождаване на омекотяващата част за достъп от задната страна.

  3. Свалете напречната скоба.

   g031413
  4. Свалете горивния резервоар и го поставете на платформата на оператора.

   Note: Ако искате да преместите горивния резервоар по-далече от машината, отстранете линиите за гориво и вентилация от горната страна на резервоара.

  Смяна на горивния филтър

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 800 часа
 • Заменете горивния филтър.
 • Не монтирайте замърсен филтър, ако е свален от горивната линия.

  Note: Избършете всякакво разлято гориво.

  1. Паркирайте машината върху равна повърхност, освободете ВОМ и задействайте ръчната спирачка.

  2. Преди да напуснете мястото на оператора, изгасете двигателя, извадете ключа и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  3. Затворете отсекателния клапан за гориво, вижте Използване на отсекателен клапана за горивото.

  4. Сменете горивния филтър, както е показано в Фигура 53.

   g027518

  Техническо обслужване на електрическата система

  Безопасност на електрическата система

  • Разкачете акумулатора или свалете проводника на запалителната свещ преди да се покажат отметките. Най-напред прекъснете връзката към отрицателната, а след това към положителната клема. Най-напред свържете положителната клема, а след това отрицателната.

  • Зареждайте акумулатора на открито, добре проветрено място, далече от искри и открит пламък. Изключете зарядното устройство, преди да го свържете или разкачите от акумулатора. Носете защитни ръкавици и използвайте изолирани инструменти.

  Обслужване на акумулатора

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 100 часа
 • Проверете акумулатора.
 • Винаги поддържайте акумулатора чист и напълно зареден. Използвайте хартия за почистване, за да почистите корпуса на акумулатора. Ако клемите на акумулатора са корозирали, почистете ги с разтвор от четири части вода и 1 част сода за хляб. Нанесете леко покритие с грес на клемите на акумулатора, за да предотвратите корозия.

  Напрежение: 12 V

  Сваляне на акумулатора

  1. Паркирайте машината върху равна повърхност, освободете ВОМ и задействайте ръчната спирачка.

  2. Преди да напуснете мястото на оператора, изгасете двигателя, извадете ключа и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  3. Свалете акумулатора както е показано на Фигура 54.

   g030988

  Зареждане на акумулатора

  Внимание

  При зареждане на акумулатора се отделя газ, който може да експлодира.

  Никога не пушете в близост до акумулатора и дръжте искри и открит пламък далеч от акумулатора.

  Important: Винаги поддържайте акумулатора напълно зареден (1,265 специфична плътност), за да не допуснете повреда на акумулатора когато температурата е под 0°C.

  1. Свалете акумулатора от шасито, вижте Сваляне на акумулатора.

  2. Проверете нивото на електролита.

  3. Уверете се, че капачките за пълнене са поставени на акумулатора.

  4. Заредете акумулатора за 1 час при 25 до 30 А или 6 часа при 4 до 6 А.

  5. Когато акумулаторът е напълно зареден, откачете зарядното устройство от електрическия куплунг и разкачете зареждащите кабели на зарядното устройство от клемите на акумулатора (Фигура 55).

  6. Монтирайте акумулатора към машината и свържете кабелите на акумулатора, вижте Монтиране на акумулатора.

   Note: Не работете с машината с разкачен акумулатор, може да възникне електрическа повреда.

   g000538

  Монтиране на акумулатора

  Монтирайте акумулатора както е показано на Фигура 56.

  g030989

  Обслужване на предпазителите

  Електрическата система е защитена с предпазители. Тя не изисква поддръжка. Ако предпазител изгори, проверете компонента или веригата за неизправност или късо съединение.

  1. Паркирайте машината върху равна повърхност, освободете ВОМ и задействайте ръчната спирачка.

  2. Преди да напуснете мястото на оператора, изгасете двигателя, извадете ключа и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  3. Освободете омекотяващата част за оператора от задната страна на машината.

  4. Извадете предпазителя и го сменете (Фигура 57).

  5. Монтирайте омекотяващата част за оператора.

   g031414

  Техническо обслужване на системата за задвижване

  Коригиране на траекторията

  Ако натиснете и двата лоста за управление на движението напред на еднакво разстояние и машината тегли на 1 страна, регулирайте траекторията както следва.

  1. Паркирайте машината върху равна повърхност, освободете ВОМ и задействайте ръчната спирачка.

  2. Преди да напуснете мястото на оператора, изгасете двигателя, извадете ключа и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  3. Освободете омекотяващата част от задната страна на машината, вижте Освобождаване на омекотяващата част за достъп от задната страна.

   Note: За по-лесен достъп можете да свалите горивния резервоар, вижте Сваляне на горивния резервоар.

  4. Завъртете пръта за управление наляво в стъпки от четвърт оборот, докато траекторията на машината се изправи (Фигура 58).

   Note: Ако машината дърпа надясно, скъсете пръта за управление, като го завъртите надясно. Ако машината дърпа наляво, удължете пръта за управление, като го завъртите наляво.

   Note: Регулирайте пръта за управление наляво, така че скоростта на лявото колело да отговаря на скоростта на дясното колело. Не регулирайте скоростта на дясното колело, тъй като това позиционира лоста за управление на движението извън центъра за слота за неутрално заключване от таблото за управление.

   Important: Не завъртайте прекалено много пръта за управление, тъй като това може да причини пълзене“ на машината в неутрална позиция.

   g031531
  5. Проверете дали траекторията е правилна и регулирайте пръта, ако е необходимо.

   Note: Ако не можете да постигнете правилна траектория чрез регулиране на левия прът за управление, свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър.

  6. Проверете дали машината не пълзи“ от неутрално положение при освободена ръчна спирачка.

  7. Монтирайте горивния резервоар, ако сте го свалили.

  8. Монтирайте омекотяващата част.

  Проверка на налягането в гумите

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 50 часа
 • Проверете налягането в гумите.
 • Поддържайте налягането на въздуха в задните гуми при 0,83 до 0,97 бара.

  Important: Неравномерното налягане може да доведе до неравномерно рязане.

  Note: Предните гуми са полу-пневматични гуми и не изискват поддържане на налягането на въздуха.

  g001055

  Регулиране на лагера на шарнира на ходовото колело

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 500 часа
 • Регулирайте лагера на шарнира на ходовото колело.
  1. Освободете ключ за управление на ножа (ВОМ), преместете лостовете за управление на движението в позиция NEUTRAL-LOCK (Неутрално-заключено) и задействайте ръчната спирачка.

  2. Преди да напуснете мястото на оператора, изгасете двигателя, извадете ключа и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  3. Свалете капачето за прах от ходовото колело и затегнете контрагайката (Фигура 60).

  4. Затегнете контрагайката докато пружинните шайби се стегнат в плоско положение и след това върнете 1/4 оборот за правилно задаване на предварителния товар на лагерите (Фигура 60).

   Important: Уверете се, че пружинните шайби са правилно поставени както е показано на Фигура 60.

  5. Поставете капачето за прах (Фигура 60).

   g001297

  Обслужване на ходовите колела и лагерите

  Ходовите колела се въртят на ролков лагер, придържан от втулка ключ. Ако лагерът се поддържа добре смазан, износването ще е минимално. Неподдържането на лагера добре смазан причинява бързо износване. Клатещо се ходово колело обикновено указва износен лагер.

  1. Свалете контрагайката и болта на колелото като придържате ходовото колело към вилката му (Фигура 61).

   g009453
  2. Свалете 1 втулка, след това издърпайте втулката ключ и ролковия лагер извън главината на колелото (Фигура 61).

  3. Свалете външния лагер от главината на колелото и почистете евентуално останала грес и прах от главината на колелото (Фигура 61).

  4. Инспектирайте ролковия лагер, втулките, втулката ключ и вътрешността на главината на колелото за износване.

   Note: Сменете повредените или износени части (Фигура 61).

  5. Поставете 1 втулка в главината на колелото (Фигура 61).

  6. Гресирайте ролковия лагер и втулката ключ и я плъзнете в главината на колелото (Фигура 61).

  7. Поставете втората втулка в главината на колелото (Фигура 61).

  8. Монтирайте ходовото колело към вилката на ходовото колело и го фиксирайте с болта на колелото и контрагайката (Фигура 61).

  9. Затегнете контрагайката докато втулката ключ опре от вътрешната страна на вилките на ходовото колело (Фигура 61).

  10. Гресирайте гресьорката на ходовото колело.

  Сваляне на подложката на съединителя

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 100 часа
 • Проверете съединителя.
 • Когато спирачката на съединителя се износи до точката, в която съединителят вече не се задейства, можете да премахнете подложка, за да удължите живота на съединителя (Фигура 62).

  g010869
  1. Паркирайте машината върху равна повърхност, освободете ВОМ и задействайте ръчната спирачка.

  2. Преди да напуснете мястото на оператора, изгасете двигателя, извадете ключа и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  3. С помощта на въздушен компресор издухайте отломките под спирачния механизъм и около дистанционните елементи на спирачката.

   g010868
  4. Проверете състоянието на проводниците от кабелния сноп, конекторите и клемите. Почистете ги или ги ремонтирайте в случай на необходимост.

  5. Проверете дали има напрежение 12 V при конекторите на съединителя, когато задействате ключа на ВОМ.

  6. Измерете междината между ротора и арматурата. Ако междината е по-голяма от 1 mm, изпълнете следните стъпки:

   1. Разхлабете монтажните болтове на спирачката с ½ до 1 пълен оборот както е показано на Фигура 64.

    Note: Не премахвайте спирачния механизъм от работния кожух/арматурата. Спирачният механизъм е износен в съответствие с арматурата и трябва да продължи да съответства на арматурата след като отстраните подложката, за да се гарантира правилен спирачен въртящ момент.

    g010870
   2. Използвайте остри клещи или извадете подложката на ръка.

    Note: Не изхвърляйте подложката докато не се уверите, че съединителят функционира правилно.

    g010871
   3. С помощта на пневматична линия издухайте отломките под спирачния механизъм и около дистанционните елементи на спирачката.

   4. Затегнете всеки болт (М6 х 1) до въртящ момент от 12,3 до 13,7 N∙m.

   5. Използвайте дебеломерна пластина с дебелина 0,25 mm, проверете дали е налична междина между ротора и повърхността на арматурата от двете страни на спирачния механизъм както е показано на Фигура 66 и Фигура 67.

    Note: Поради начина на износване на ротора и повърхностите на арматурата (пикове и вдлъбнатини), понякога е трудно да се измери действителната хлабина.

    g010872
    g010873
    • Ако междината е по-малко от 0,25 mm, тогава поставете подложката и вижте .

    • Ако междината е достатъчна, процедирайте с проверката на безопасността в стъпка 6.

   6. Извършете следващата проверка за безопасност:

    1. Седнете в седалката и стартирайте двигателя.

    2. Уверете се, че ножовете не се задействат, когато ключът за ВОМ е в позиция OFF (Изкл.) и съединителят е освободен.

     Note: Ако съединителят не се освобождава, монтирайте подложката и вижте .

    3. Задействайте и освободете ключа за ВОМ 10 последователни пъти, за да се уверите, че съединителят функционира правилно.

     Note: Ако съединителят не се задейства правилно, вижте .

  Проверка на колесните гайки

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първите 100 часа
 • Проверете колесните гайки.
 • Проверете и затегнете колесните гайки с въртящ момент от 115 до 142 N∙m.

  Техническо обслужване на охладителната система

  Почистване на всмукателната преграда за въздух

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Почистете всмукателната преграда за въздух (по-често при условия на замърсяване и запрашеност).
 • Преди всяка употреба премахнете натрупалата се трева, замърсяване или други отломки от цилиндъра и охлаждащите се перки на цилиндъра, всмукателната преграда за въздух на края на маховика и лостовете и връзките на регулатора на карбуратора. Това помага да се гарантират адекватно охлаждане на двигателя и правилни обороти на двигателя и намалява възможността от прегряване или механична повреда на двигателя.

  Почистване на охладителната система

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 100 часа
 • Проверете и почистете охлаждащите перки на двигателя и ребрата (по-често при условия на замърсяване и запрашаване).
  1. Паркирайте машината върху равна повърхност, освободете ВОМ и задействайте ръчната спирачка.

  2. Преди да напуснете мястото на оператора, изгасете двигателя, извадете ключа и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  3. Свалете всмукателната преграда за въздух и корпуса на перките (Фигура 68).

  4. Почистете отломките и тревата от частите на двигателя.

  5. Монтирайте всмукателната преграда за въздух и корпуса на перките (Фигура 68).

   g031343

  Техническо обслужване на спирачките

  Изпитване на ръчната спирачка

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Изпитайте ръчната спирачка.
 • Преди всяка употреба изпитвайте ръчната спирачка на равна повърхност и по наклон.

  Винаги задействайте ръчната спирачка когато спирате машината или я оставяте без наблюдение. Ако ръчната спирачна не държи стабилно, я регулирайте.

  1. Освободете РТО и задействайте ръчната спирачка

  2. Преди да напуснете мястото на оператора, изгасете двигателя, извадете ключа и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  3. Освободете ръчната спирачка.

  4. Задействайте лоста на спирачката и се уверете, че машината не се движи.

  5. Регулирайте спирачката, ако е необходимо.

  Регулиране на спирачките

  1. Свалете капачката на резервоара, вижте Сваляне на горивния резервоар.

  2. Разхлабете болта на кабелната скоба от лявата страна на машината.

   g031396
  3. Издърпайте кабелите надолу, докато се изпънат напълно.

  4. Затегнете гайката.

  5. Монтирайте горивния резервоар, напречната скоба и омекотяващата част.

  Техническо обслужване на ремъка

  Проверка на ремъците

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 100 часа
 • Проверете ремъците на косачката.
 • Проверете ремъците за пукнатини, прегорели ръбове, белези от прегаряне, износване, признаци за прегряване или друга повреда.

  Признаците за износен ремък на косачка са свирене при въртене на ремъка, плъзгане на ножовете при рязане на тревата, прегорели ръбове на ремъка и пукнатини. Сменете ремъка на косачката, ако установите някой от тези признаци.

  Подготовка за смяна на ремъка на косачка с платформа

  1. Освободете РТО и задействайте ръчната спирачка.

  2. Преди да напуснете мястото на оператора, изгасете двигателя, извадете ключа и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  3. Отворете предпазителя на двигателя; вижте Отваряне на предпазителя на двигателя.

  Смяна на ремъка на косачка с платформа

  1. Освободете РТО и задействайте ръчната спирачка.

  2. Преди да напуснете мястото на оператора, изгасете двигателя, извадете ключа и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  3. Сменете ремъка, както е показано в Фигура 70.

   g031344
  4. Затворете предпазителя на двигателя; вижте Затваряне на предпазителя на двигателя.

  Смяна на трансмисионния ремък

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  На всеки 1 000 часа
 • Сменете трансмисионния ремък.
  1. Свалете капачката на резервоара, вижте Сваляне на горивния резервоар.

  2. Свалете капачката на резервоара за хидравличната течност.

  3. Намерете пробките за източване на дъното на трансмисията и поставете съд за източване под пробката (Фигура 71).

   g267274
  4. Оставете хидравличната течност да се източи от машината.

  5. Свалете долния хидравличен маркуч (Фигура 72).

   g031345
  6. Свалете напрегнатата пружина (Фигура 72).

   Предупреждение

   Пружината е под напрежение когато е монтиране и може да причини телесно нараняване.

   Носете предпазни очила и внимавайте когато отстранявате пружината.

  7. Отстранете трансмисионния ремък от съединителя и стопера на съединителя (Фигура 72).

  8. Монтирайте новия ремък.

  9. Монтирайте напрегнатата пружина и долния хидравличен маркуч.

  10. Монтирайте пробките за източване и ги затегнете с въртящ момент до 22 до 27 N∙m.

  11. Добавете хидравлична течност до нивото за пълнене.

  12. Монтирайте капачката на резервоара за хидравличната течност.

  13. Пуснете машината за 10 минути и проверете дали хидравличната течност е на правилното ниво.

  Техническо обслужване на системата за управление

  Регулиране на лостовете за управление на движението

  Ако лостовете за управление на движението не са подравнени хоризонтално, регулирайте ги.

  1. Паркирайте машината върху равна повърхност, освободете ВОМ и задействайте ръчната спирачка.

  2. Преди да напуснете мястото на оператора, изгасете двигателя, извадете ключа и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  3. Натиснете лостовете за управление на движението надолу от позицията NEUTRAL-LOCK (Неутрално-заключено) (Фигура 73).

  4. Проверете дали десният лост за управление на движението е хоризонтално подравнен с левия лост за управление на движението (Фигура 73).

   g009436

   Note: За хоризонтално регулиране на десния лостове за управление на движението регулирайте ексцентрика.

  5. Освободете омекотяващата част от задната страна на машината.

  6. Разхлабете гайката, която държи ексцентрика (Фигура 74).

   g031538
  7. Регулирайте ексцентрика докато се подравни с левия лост за управление на движението и затегнете гайката за ексцентрика.

   Note: Движението на ексцентрика по посока на часовниковата стрелка (във вертикална позиция) спуска ръкохватката; движението на ексцентрика по посока, обратна на часовниковата стрелка (във вертикална позиция) повдига ръкохватката.

   Important: Уверете се, че плоската част на ексцентрика не преминава над вертикална позиция (вдясно или вляво); в противен случай може да повредите ключа.

  8. Повторете стъпки 3 до 7 за левия лост за управление на движението.

  Техническо обслужване на хидравличната система

  Безопасност на хидравличната система

  • В случай на впръскване на хидравлична течност в кожата незабавно потърсете медицинска помощ. Впръсканата течност трябва да се отстрани по хирургически път в рамките на няколко часа от лекар.

  • Преди създаване на налягане в системата се уверете, че всички линии и маркучи за хидравлична течност са в добро състояние, а хидравличните съединения и фитинги не пропускат.

  • Дръжте тялото и ръцете си далеч от течове през микроскопични отвори или дюзи, от които се изхвърля хидравлична течност под високо налягане.

  • За установяване на течове на хидравлична течност използвайте хартия или картон.

  • За безопасност, преди извършване на работи по хидравличната система, освободете изцяло налягането в нея.

  Спецификации на хидравличната система

  Вид на хидравличната течност: хидравлична течност Toro® HYPR-OIL 500

  Капацитет за течност на хидравличната система: 4,7 l

  Important: Използвайте посочената течност. Други хидравлични течности могат да повредят системата.

  Проверка на хидравличната течност

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първите 8 часа
 • Проверете нивото на хидравличната течност.
 • На всеки 500 часа
 • Проверете нивото на хидравличната течност.
 • Note: Проверявайте хидравличната течност когато течността е студена.

  1. Паркирайте машината върху равна повърхност, освободете ВОМ и задействайте ръчната спирачка.

  2. Преди да напуснете мястото на оператора, изгасете двигателя, извадете ключа и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  3. Почистете зоната около капачката и гърловината за пълнене на хидравличния резервоар (Фигура 75).

   g031401
  4. Свалете капачката от гърловината за пълнене (Фигура 75).

   Note: Погледнете вътре, за да проверите нивото на флуида в резервоара.

  5. Добавете течност в резервоара докато достигне минималното ниво за пълнене в студено състояние.

  6. Монтирайте капачката на гърловината за пълнене.

  Смяна на хидравличната течност и филтрите

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  След първите 50 часа
 • Сменете хидравличните филтри и хидравличната течност.
 • На всеки 500 часа
 • Сменете хидравличните филтри и хидравличната течност.
 • Сменяйте хидравличната течност по-често при тежки условия или при работа в горещ климат. Свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър за хидравличен комплект за смяна на хидравличните филтри.

  Внимание

  Горещата хидравлична течност може да причини тежки изгаряния.

  Оставете хидравличната течност да се охлади, преди да извършвате поддръжка по хидравличната система.

  1. Паркирайте машината върху равна повърхност, освободете ВОМ и задействайте ръчната спирачка.

  2. Преди да напуснете мястото на оператора, изгасете двигателя, извадете ключа и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  3. Свалете капачката на резервоара, вижте Сваляне на горивния резервоар.

  4. Свалете капачката на резервоара за хидравличната течност.

  5. Намерете пробката за източване на дъното на всяка трансмисия и поставете съд за източване под пробките (Фигура 76).

   g268090
  6. Свалете пробката за източване.

  7. Оставете хидравличната течност напълно да се източи от машината.

  8. Свалете капачката на хидравличния филтър и филтъра от всяка трансмисия.

  9. Монтирайте нови хидравлични филтри с пружината обърната навън и монтирайте капачките на филтъра.

  10. Монтирайте пробките за източване и ги затегнете с въртящ момент до 22 до 27 N∙m.

  11. Разхлабете вентилационната пробка във всяка трансмисия, така че да е хлабава и за може да се разклаща (Фигура 77).

   Note: Това позволява на въздуха да излезе от хидравличната система когато добавяте хидравлична течност.

   g031544
  12. Бавно добавете течност към хидравличния резервоар, докато започне да излиза от 1 от вентилационните отвори.

   Important: Използвайте течността, указана в Спецификации на хидравличната система или подобна. Други течности могат да повредят системата.

   Important: Следете нивото на течността в хидравличния резервоар, за да не прелее.

  13. Затегнете вентилационните пробки.

  14. Монтирайте капачката на резервоара за хидравличната течност.

  15. Монтирайте резервоара за гориво.

  16. Стартирайте двигателя и го оставете да работи около 2 минути за обезвъздушаване на системата.

  17. Изгасете двигателя и проверете за течове.

   Note: Ако едното или и двете колела не се задвижват, вижте Обезвъздушаване на хидравличната система.

  Обезвъздушаване на хидравличната система

  Системата за задвижване се обезвъздушава сама, но може да е необходимо да се обезвъздуши системата, ако се смени течността или след като се извършат дейности по системата.

  1. Паркирайте машината върху равна повърхност, освободете ВОМ и задействайте ръчната спирачка.

  2. Преди да напуснете мястото на оператора, изгасете двигателя, извадете ключа и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  3. Повдигнете задната страна на машината върху крикова опора достатъчно високо, за да се вдигнат задвижващите колела от земята.

  4. Стартирайте двигателя и преместете управлението на газта в позиция за работа на празен ход.

   Note: Ако задвижващото колело не се върти, съдействайте на очистката на системата като внимателно завъртите гумата в посока напред.

  5. Проверете нивото на хидравличната течност когато спадне и долейте течност, ако е необходимо, за да се поддържа правилното ниво.

  6. Повторете тази процедура за отсрещното колело.

  Поддръжка на платформата на косачката

  Обслужване на режещите ножове

  За да осигурите превъзходно качество на рязане, поддържайте ножовете остри. За удобно подостряне и смяна, дръжте на разположение резервни ножове.

  Безопасност във връзка с ножовете

  Износен или повреден режещ нож може да се счупи и част от ножа може да бъде изхвърлена към вас или към намиращи се наоколо хора, което да доведе до тежко телесно нараняване или смърт.

  • Инспектирайте периодично ножовете за износване или повреда.

  • Бъдете внимателни при проверка на режещите ножове. Увивайте ножовете или носете ръкавици и работете с повишено внимание при обслужване на ножовете. Само сменяйте или подостряйте ножовете; никога не ги изправяйте или заварявайте.

  • Винаги инспектирайте машината, за да се уверите, че ножовете и болтовете на ножовете не са износени или повредени. За да запазите баланса, сменяйте износените или повредени ножове и болтове в комплект.

  • Внимавайте при машини с няколко ножа, тъй като завъртането на един нож може да предизвика завъртане на други ножове.

  Преди инспектиране или обслужване на ножовете

  1. Паркирайте машината върху равна повърхност, освободете ВОМ и задействайте ръчната спирачка.

  2. Изключете двигателя, свалете ключа и разкачете проводниците на запалителните свещи от запалителните свещи.

  Преглеждане на ножовете

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Прегледайте ножовете.
  1. Инспектирайте режещите ножове (Фигура 78).

  2. Ако ръбовете не са остри или имат нащърбвания, свалете и заточете ножа, вижте Подостряне на ножовете.

  3. Инспектирайте ножовете, особено в извитата част.

  4. Ако забележите напуквания, износване или формиране на канали в този част, незабавно сменете ножа с нов (Фигура 78).

   g006530

  Проверете за огънати ножове

  1. Завъртете ножовете докато краищата се обърнат напред и назад.

  2. Измерете от равната повърхност до режещия ръб, позиция A, на ножовете (Фигура 79).

   g000975
  3. Завъртете срещуположните краища на ножовете напред.

  4. Измерете от равна повърхност до режещия ръб на ножовете в същата позиция като в горната стъпка 2.

   Note: Разликата между размерите, получени в стъпки 2 и 3 не трябва да надвишават 3 mm.

   Note: Ако този размер надвишава 3 mm, ножът трябва да се смени.

   Внимание

   Огънат или повреден нож може да се счупи и тежко да нарани вас или намиращи се в близост лица.

   • Винаги сменяйте огънат или повреден нож с нов.

   • Не пилете и не създавайте остри канали в ръбовете или повърхностите на ножа.

  Сваляне на ножовете

  Сменете ножа, ако той удари твърд предмет, не е балансиран или е огънат. За оптимална работа и непрекъснато съответствие със сертификацията за безопасност на машината използвайте само оригинални резервни ножове от Toro. Резервни ножове, направени от друг производител, могат да доведат до несъответствие със стандартите за безопасност.

  1. Задръжте края на ножа с помощта на парцал или дебело подплатена ръкавица.

  2. Свалете болта на ножа, закривената шайба и ножа от вала на шпиндела (Фигура 80).

   g004536

  Подостряне на ножовете

  1. Използвайте пила за заостряне на режещия ръб в двата края на ножа (Фигура 81).

   Note: Запазете първоначалния ъгъл.

   Note: Ножът запазва баланса си, ако еднакво количество метал бъде отнето от двата режещи ръба.

   g000552
  2. Проверете баланса на ножа, като го поставите на балансиращо устройство за нож (Фигура 82).

   Note: Ако ножът остане в хоризонтално положение, той е балансиран и може да се използва.

   Note: Ако ножът не е балансиран, изпилете малко количество материал само от края на зоната на крилото (Фигура 81).

   g000553
  3. Повторете тази процедура докато ножът се балансира.

  Монтиране на ножовете

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Годишно
 • Огледайте болтовете на ножа и закривените шайби. Заменете ги, ако са повредени.
  1. Огледайте болта на ножа за повредени резби. Сменете болта и закривената шайба ако е необходимо.

  2. Монтирайте ножа към вала на шпиндела (Фигура 83).

   Important: Закривената част на ножа трябва да сочи нагоре към вътрешността на платформата на косачката, за да се гарантира правилно рязане.

  3. Монтирайте закривената шайба и болта на ножа (Фигура 83).

   Note: Конусът на закривената шайба трябва да се монтира към главата на болта (Фигура 83).

  4. Затегнете болта на ножа с въртящ момент от 115 до 150 N∙m.

   g004536

  Нивелиране на платформата на косачката

  Подготовка на машината

  Когато монтирате платформата на косачката или когато видите неравно рязане по тревната площ се уверете, че платформата на косачката е нивелирана по всяко време.

  Нивелирайте платформата на косачката от всяка страна преди да регулирате наклона отпред назад.

  1. Паркирайте машината върху равна повърхност, освободете ВОМ и задействайте ръчната спирачка.

  2. Изключете двигателя, свалете ключа и разкачете проводниците на запалителните свещи от запалителните свещи.

  3. Проверете налягането в гумите на двете задвижващи колела, вижте Проверка на налягането в гумите.

  4. Проверете платформата на косачката за огънати ножове; свалете и сменете огънатите ножове, вижте Проверете за огънати ножове.

  5. Спуснете платформата на косачката до позиция за височина на рязане 76 mm.

  Проверете височината на платформата на косачката от всяка страна

  1. Регулирайте налягането на задните гуми.

  2. Уверете се, че ножовете не са огънати, вижте Проверете за огънати ножове.

  3. Позиционирайте ножовете от всяка страна.

  4. Измерете в местата B и C от равна повърхност до режещия ръб на върха на ножа (Фигура 84).

   g006888
  5. Разликата между измерванията B и C не трябва да е повече от 6 mm.

   Note: Ако не е правилна, вижте Нивелиране на платформата на косачката от всяка страна.

  Нивелиране на платформата на косачката от всяка страна

  1. Разхлабете страничната гайка и контрагайката в скобите, които искате да регулирате (Фигура 85).

   g031415
  2. Завъртете горния болт на скобите, за да регулирате височината на платформата на косачката (Фигура 85).

   Note: Завъртете болтовете по посока на часовниковата стрелка, за да вдигнете платформата на косачката, завъртете болта по посока, обратна на часовниковата стрелка, за да спуснете косачката.

  3. Затегнете контрагайката и страничните болтове.

  4. Регулирайте височината от всяка страна, вижте Нивелиране на платформата на косачката от всяка страна.

  Проверка на наклона отпред назад на платформата на косачката

  1. Регулирайте налягането на гумите в задните гуми до правилните спецификации.

  2. Позиционирайте 1 нож отпред назад. Измерете в местата А и В от равна повърхност до режещия ръб на върховете на ножовете (Фигура 86).

   Note: Ножът на косачката трябва да е с 6 mm по-ниско отпред в A от височината отзад в точка B.

  3. Завъртете ножовете и повторете за другите ножове.

   g001041
  4. Ако наклонът отпред назад не е правилен, вижте Нивелиране на платформата на косачката отпред назад.

  Нивелиране на платформата на косачката отпред назад

  1. Разхлабете контрагайката и страничния болт в скобите, които искате да регулирате (Фигура 87).

   g031416
  2. Завъртете горния болт на скобите, за да регулирате височината на платформата на косачката (Фигура 87).

   Note: Завъртете болта по посока на часовниковата стрелка, за да вдигнете платформата на косачката, завъртете болта по посока, обратна на часовниковата стрелка, за да спуснете косачката.

  3. Затегнете контрагайката и страничните болтове.

  4. Проверете наклона отпред назад, вижте Проверка на наклона отпред назад на платформата на косачката.

  Съответствие с височината на рязане

  1. Проверете налягането на задните гуми.

  2. Задайте височината на рязане на позиция за 7,6 cm, вижте Регулиране на височината на рязане.

  3. При позиционирана на равна повърхност машина поставете 1 нож отпред назад.

  4. Измерете в А и от равна повърхност до режещия ръб на върховете на ножовете (Фигура 88).

   Note: Измерената стойност трябва да е 7,6 cm.

   g000975
  5. Ако измерването е неправилно, намерете предните 2 скоби на машината (Фигура 87).

  6. Разхлабете страничния болт и контрагайката на скобите.

  7. Регулирайте горния болт на скобите докато върховете на ножовете отговарят на 7,6 cm.

  8. Затегнете контрагайката и страничните болтове.

  Регулиране на пружината за вдигане на платформата на косачката

  Note: Регулирането на компресионната пружина предупреждава до колко плава платформата на косачката и количеството усилие, необходимо за повдигане на платформата при използване на моста за височината на рязане.

  • По-голяма компресия на пружината намалява необходимото усилие на лоста за повдигане и води до по-силно плаване на платформата на косачката.

  • По-малка компресия на пружината увеличава необходимото усилие на лоста за повдигане и води до по-малко плаване на платформата на косачката.

  1. Вдигнете лост за височината на рязане и го фиксирайте в транспортна позиция.

  2. Проверете разстоянието между пружинната гайка и задната страна на заварената монтажна планка (Фигура 89).

  3. Уверете се, че дължината е между 47 и 50 mm (Фигура 89).

  4. Ако е необходимо, регулирайте разстоянието, като регулирате болта пред монтажната планка (Фигура 89).

   g031398
  5. Повторете тази процедура за отсрещната пружина за вдигане на платформата на косачката.

  Смяна на дефлектора за трева

  Внимание

  Непокрит отвор за разтоварване може да позволи на машината да изхвърли обекти към странични лица, което да доведе до сериозно нараняване. Също така може да се случи контакт с ножовете.

  Не работете с машината без поставен капак, планка за мулчиране, дефлектор или кош за трева.

  1. Свалете контрагайката, болта, пружината и дистанционния елемент, които държат дефлектора към шарнирните скоби (Фигура 90).

   g015594
  2. Свалете повредения или износен дефлектор за трева.

  3. Поставете дистанционния елемент и пружината към дефлектора за трева.

  4. Поставете 1 J-образен край на пружината зад ръба на платформата на косачката.

   Note: Уверете се, че 1 J-образен край на пружината е монтиран зад ръба на платформата на косачката, преди да монтирате болта както е показано на Фигура 90.

  5. Монтирайте болта и гайката.

  6. Поставете 1 J-образен край на пружината около дефлектора за трева (Фигура 90).

   Important: Дефлекторът за трева трябва да може да се върти. Повдигнете дефлектора нагоре до напълно отворено положение и се уверете, че се върти до крайно долно положение.

  Почистване

  Почистване под косачката

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди всяка употреба или ежедневно
 • Почистете платформата на косачката.
 • Премахвайте ежедневно натрупаната под косачката трева.

  1. Освободете ВОМ, преместете лостовете за управление на движението в позиция NEUTRAL-LOCK (Неутрално-заключено) и задействайте ръчната спирачка.

  2. Преди да напуснете мястото на оператора, изгасете двигателя, извадете ключа и изчакайте спирането на всички движещи се части.

  3. Повдигнете предната част на машината и използвайте криковата опора за придържане на косачката.

  Изхвърляне на отпадъци

  Двигателно масло, акумулатори, хидравлична течност и охлаждащо вещество за двигателя са замърсители на околната среда. Изхвърляйте ги в съответствие с вашите държавни и местни разпоредби.

  Съхранение

  Безопасност при съхранение

  • Преди съхраняване на машината оставете двигателя да се охлади.

  • Не съхранявайте машината или горивото в близост до пламъци или не източвайте гориво на закрито.

  Почистване и съхранение

  Интервал на техническо обслужванеПроцедура по поддръжка
  Преди съхранение
 • Боядисайте излющените участъци от боята.
 • Изпълнете всички гореизброени процедури по техническа поддръжка преди съхранение.
  1. Освободете вала на отводна мощност (ВОМ), задействайте ръчната спирачка, изключете двигателя и извадете ключа.

  2. Махнете остатъци от трева, замърсявания и боклуци от външните части на машината, особено от двигателя.

   Important: Можете да миете машината с неагресивен препарат и вода. Не мийте машината с течност под налягане. Избягвайте да използвате прекалено много вода при миене, особено близо до задвижващата система и двигателя. Миенето с вода или пара под налягане може да избута замърсяване и вода в критичните части като лагерите на шпиндела и електрическите ключове.

  3. Почистете замърсяванията и парчетата трева от външната част на ребрата на цилиндровата глава на двигателя и корпуса на вентилатора.

  4. Проверете ръчната спирачка, вижте Изпитване на ръчната спирачка.

  5. Извършете обслужване на въздухопречиствателя, вижте Обслужване на въздухопречиствателя.

  6. Гресирайте машината, вижте Гресиране на машината.

  7. Сменете маслото на двигателя; вижте Смяна на маслото на двигателя.

  8. Проверете налягането в гумите; вижте Проверка на налягането в гумите.

  9. За дългосрочно съхранение направете следното:

   1. Налейте стабилизатор/добавка в горивото в резервоара в съответствие с инструкциите на производителя на стабилизатора.

   2. Оставете двигателя да работи 5 минути, за да се разпространи кондиционираното гориво по горивната система.

   3. Спрете двигателя,оставете да изстине и източете горивото от резервоара, вижте Източване на горивния резервоар, или оставете двигателя да работи, докато сам изгасне.

   4. Стартирайте двигателя и го оставете да работи, докато изгасне сам. Повторете със задействан смукач (ако има), докато двигателят не се стартира.

   5. Изхвърлете горивото правилно, рециклирайте го в съответствие с местните разпоредби.

    Important: Не съхранявайте гориво, което съдържа добавка за стабилизиране/кондициониране по-дълго от времето, препоръчано от производителя на стабилизатора за гориво.

  10. Свалете запалителните свещи и проверете състоянието им, вижте Сваляне на запалителна свещ.

  11. При свалени запалителни свещи налейте 15 ml (2 супени лъжици) двигателно масло в отвора за запалителната свещ и използвайте стартера, за да завъртите двигателя и да разпределите маслото вътре в цилиндъра.

  12. Монтирайте запалителните свещи, но не свързвайте проводника към запалителните свещи.

  13. Проверете и притегнете всички крепежи. Ремонтирайте или сменете всички части, които са повредени или повредени.

  14. Боядисайте евентуално наличните драскотини или оголени метални повърхности с боя от упълномощен за сервизно обслужване дилър.

  15. Съхранявайте машината в чист, сух гараж или място за съхранение. Извадете ключа от превключвателя и го съхранявайте на леснозапомнящо се място. Покрийте машината, за да я предпазите, и я поддържайте чиста.

  Отстраняване на неизправности

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Двигателят не се стартира, стартира се трудно или не успява да се задържи стартиран.
  1. Резервоарът за гориво е празен или отсекателният клапа е затворен.
  2. Управлението на смукача не е задействано.
  3. Проводник на запалителна свещ е разхлабен или прекъснат.
  4. Запалителната свещ има нагар, замърсена е или междината е неправилна.
  5. Въздухоочистителят е замърсен.
  6. Замърсяването е в горивния филтър.
  7. В горивната система има замърсяване, вода или застояло гориво.
  8. Междината между блокиращите превключватели за безопасност не е правилна.
  1. Напълнете резервоара с гориво и отворете клапана
  2. Задействайте управлението на смукача.
  3. Свържете кабела към запалителната свещ.
  4. Монтирайте нова запалителна свещ с правилна междина.
  5. Извършете обслужване на филтърния елемент на въздухопречиствателя.
  6. Заменете горивния филтър.
  7. Обърнете се към упълномощен за сервизно обслужване дилър.
  8. Обърнете се към упълномощен за сервизно обслужване дилър.
  Двигателят губи мощност.
  1. Товарът на двигателя е прекомерен.
  2. Въздухоочистителят е замърсен.
  3. Нивото на маслото в картера е ниско.
  4. Охлаждащите перки и проходите за въздух под корпусите на вентилатора на двигателя са запушени.
  5. Запалителната свещ има нагар, замърсена е или междината е неправилна.
  6. Вентилационният отвор в капачката за гориво е запушен.
  7. Замърсяването е в горивния филтър.
  8. В горивната система има замърсяване, вода или застояло гориво.
  1. Намалете скоростта на придвижване.
  2. Извършете обслужване на филтърния елемент на въздухопречиствателя.
  3. Добавете масло в картера.
  4. Отстранете препятствията от охлаждащите перки и проходите за въздух.
  5. Монтирайте нова запалителна свещ с правилна междина.
  6. Почистете или сменете капачката за гориво.
  7. Заменете горивния филтър.
  8. Обърнете се към упълномощен за сервизно обслужване дилър.
  Двигателят прегрява.
  1. Товарът на двигателя е прекомерен.
  2. Нивото на маслото в картера е ниско.
  3. Охлаждащите перки и проходите за въздух под корпусите на вентилатора на двигателя са запушени.
  1. Намалете скоростта на придвижване.
  2. Добавете масло в картера.
  3. Отстранете препятствията от охлаждащите перки и проходите за въздух.
  Машината не се управлява.
  1. Нивото в резервоара за хидравлична течност е ниско.
  2. Има въздух в хидравличната система.
  3. Ремък за задвижване на помпата се изхлузва.
  4. Липсва пружина на паразитната ролка на ремък за задвижване на помпата.
  5. Байпасен клапан на помпата е отворен.
  1. Добавете хидравлична течност в резервоара.
  2. Обезвъздушете хидравличната система.
  3. Сменете ремъка за задвижване на помпата.
  4. Сменете пружината на паразитната ролка на ремъка за задвижване на помпата.
  5. Затегнете байпасните клапани. Затегнете с въртящ момент 12 до 15 N∙m.
  Има аномални вибрации.
  1. Има огънати или дебалансирани режещи ножове.
  2. Монтажен болт на нож е разхлабен.
  3. Монтажните болтове на двигателя са разхлабени.
  4. Има разхлабена ремъчна шайба на двигателя, ремъчна шайба на паразитното колело или ремъчна шайба на нож.
  5. Повредена е ремъчна шайба на двигателя.
  6. Шпиндел на нож е огънат.
  1. Монтирайте нови режещи ножове.
  2. Затегнете монтажния болт на ножа.
  3. Затегнете монтажните болтове на двигателя.
  4. Затегнете съответната ремъчна шайба.
  5. Обърнете се към упълномощен за сервизно обслужване дилър.
  6. Обърнете се към упълномощен за сервизно обслужване дилър.
  Височината на рязане е неравна.
  1. Ножовете не са остри.
  2. Режещите ножове са огънати.
  3. Платформата на косачката не е нивелирана.
  4. Наклонът на платформата на косачката е грешен.
  5. Долната страна на платформата на косачката е замърсена.
  6. Налягането на гумите не е правилно.
  7. Шпиндел на нож е огънат.
  1. Подострете ножовете.
  2. Монтирайте нови режещи ножове.
  3. Нивелирайте платформата на косачката от всяка страна.
  4. Коригирайте наклона отпред назад.
  5. Почистете долната страна на платформата на косачката.
  6. Регулирайте налягането на гумите.
  7. Обърнете се към упълномощен за сервизно обслужване дилър.
  Ножовете не се въртят.
  1. Ремък за задвижване на помпата е износен, разхлабен или скъсан.
  2. Ремък на задвижването на помпата е излязъл от ремъчната шайба.
  3. Ремък на платформата на косачката е износен, разхлабен или скъсан.
  4. Ремък на платформата на косачката е излязъл от ремъчната шайба.
  5. Пружина на паразитна ролка е счупена или липсва.
  6. Електрически съединител е извън настройката.
  7. Конекторът на съединителя или проводника е повреден.
  8. Електрическият съединител е повреден.
  9. Блокиращата система за безопасност не позволява въртене на ножовете.
  10. Ключът за ВОМ е неизправен.
  1. Проверявайте обтягането на ремъка.
  2. Монтирайте задвижващия ремък и проверете регулиращите валове и водачите на ремъка за правилната им позиция.
  3. Монтирайте нов ремък на платформата на косачката.
  4. Монтирайте нова ремъчна шайба на платформата на косачката и проверете ремъчната шайба на паразитната ролка, рамото на паразитната ролка и пружината за правилната им позиция и функциониране.
  5. Сменете пружината.
  6. Регулирайте въздушната междина на съединителя.
  7. Обърнете се към упълномощен за сервизно обслужване дилър.
  8. Обърнете се към упълномощен за сервизно обслужване дилър.
  9. Обърнете се към упълномощен за сервизно обслужване дилър.
  10. Обърнете се към упълномощен за сервизно обслужване дилър.
  Съединителят не се задейства.
  1. Изгорял е предпазителят.
  2. Има ниско подаване на напрежение към съединителя.
  3. Намотката е повредена.
  4. Има неадекватно подаване на ток.
  5. Въздушната междина ротор/арматура е твърде голяма.
  1. Заменете предпазителя. Проверете съпротивлението на намотката, заряда на акумулатора, системата за зареждане и кабелните връзки и сменете компонентите, ако е необходимо.
  2. Проверете съпротивлението на намотката, заряда на акумулатора, системата за зареждане и кабелните връзки и сменете частите, ако е необходимо.
  3. Сменете съединителя.
  4. Ремонтирайте или сменете главните проводници на съединителя или електрическата система. Почистете контактните точки на конектора.
  5. Отстранете подложки или сменете съединителя.

  Схеми

  Електрическа схема DWG 131-1199

  g269997