Innledning

Dette er en universalmaskin beregnet for bruk på forskjellige gressvedlikeholdsaktiviteter. Den er laget for å kunne brukes med et bredt utvalg tilbehør som hver for seg utfører spesialiserte funksjoner. Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres eller du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser hvor på produktet modell- og serienumrene er plassert. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Important: Du kan skanne QR-koden på serienummermerket (hvis det finnes) med en mobil enhet for å få tilgang til garantien, deler og annen produktinformasjon.

g250007

Denne brukerhåndboken identifiserer potensielle farer og har sikkerhetsmeldinger som identifiseres ved hjelp av sikkerhetsvarselssymbolet (Figur 2) som advarer om farer som kan føre til alvorlig personskade eller død hvis du ikke følger anbefalte forholdsregler.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Det er i strid med Californias Public Resource Code, avsnitt 4442 eller 4443, å bruke denne motoren i skogs-, busk- eller gressområder med mindre motoren er utstyrt med en fungerende gnistfanger, som definert i avsnitt 4442, eller en motor som er beregnet, utstyrt og vedlikeholdt for å unngå brann.

Den vedlagte brukerhåndboken for motoren inneholder informasjon om amerikanske miljømyndigheters (EPA) og Californias utslippskontrollreguleringer for utslippssystemer, vedlikehold og garanti. Du kan bestille nye brukerhåndbøker fra motorprodusenten.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader og skade forplantningsevnen på andre måter.

Batteriklemmer og -poler og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blysammensetninger. Dette er kjemikalier som kan forårsake kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter håndtering.

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

Sikkerhet

Fare

Det kan finnes nedgravde ledninger eller strømledninger i arbeidsområdet. Kontakt med disse kan forårsake støt eller eksplosjon.

 • Få eiendommen eller arbeidsområdet merket for jordkabler, og ikke grav i merkede områder. Kontakt den lokale merketjenesten eller forsyningsselskapet for å få eiendommen merket (for eksempel ringer du 811 i USA, eller 1100 i Australia, for å komme i kontakt med den nasjonale merketjenesten).

 • Kontroller arbeidsområdet for overhengende strømledninger og unngå kontakt med disse.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan forårsake personskade. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken og brukerhåndbøkene for eventuelt tilbehør før du starter motoren.

 • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Tilbehør og last skal alltid holdes så lavt som mulig.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer som de skal.

 • Hold barn og tilskuere borte fra arbeidsområdet. Barn og førere som ikke har mottatt opplæring, skal ikke betjene maskinen.

 • Stopp maskinen, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du utfører service eller fyller drivstoff på maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader må du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsvarselssymbolet (Graphic) som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Førerhusklassifisering for beskyttelse fra farlige stoffer

Denne maskinen er utstyrt med et førerhus i kategori 1 i henhold til EN 15695-1. Et førerhus i kategori 1 gir ikke beskyttelse mot farlige stoffer, og maskinen skal ikke brukes i omgivelser med farlige stoffer med mindre du gjør følgende:

 • Bruk personlig verneutstyr.

 • Motta trening og opplæring om farlige stoffer som du kan utsettes for.

 • Hold brukt personlig verneutstyr og plantevernprodukter ute av førerhuset.

 • Hold brukte hansker, sko og klær ute av førerhuset.

 • Hold førerhuset rent innvendig.

 • Følg instruksjonene som følger med personlig verneutstyr og plantevernprodukter.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Skift ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal106-6754
decal115-7739
decal117-3276
decal125-6119
decal131-5642
decal131-8410
decal133-8062
decal136-5023
decal136-5024
decal136-5025
decal136-5026
decal136-9866
decal136-9867
decal136-2017
decal138-2748
decal138-3796
decal138-3797
decal138-3799
decal138-4061
decal138-4101
decal138-3798
decal138-4107
decal138-4135
decal138-4164
decal138-4136
decal136-9873
decal138-3792

Montering

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Kontrollere væskenivåene

Før du starter motoren, utfører du følgende væskenivåkontroller:

Kontrollere lufttrykket i dekkene

Det kan være for mye eller for lite luft i dekkene fra fabrikken. Derfor må du justere lufttrykket i dekkene. Se Kontrollere lufttrykket i dekkene.

Smøre maskinen

Smør maskinen før bruk. Se Smøre lagrene og hylsene.

Important: Hvis du ikke smører maskinen, ødelegges viktige deler tidligere enn ellers.

Montere trekkoblingen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Toppledd1
Trekkstang2
Løftestang2
Slingrestag2
Slepestang1
Hammerstropp1
Skrue (M18)2
Skive2
Hårnålssplint7
Splittpinne9
Nedre pinne2
Ringstift8
Løftekoblingstapp3

Montere slingrestagene, trekkstengene og løftestengene

Note: Figur 3 og Figur 4 viser monteringen av stengene på venstre side av maskinen. Gjenta denne prosedyren for høyre side av maskinen.

Note: Justering av løfteleddene påvirker parameterinnstillingene for alt tilbehør. La 1 cm (⅜ tomme) av gjengene være eksponert.

 1. Bruk en løftekoblingstapp og to ringstifter for å montere løftekoblingen til maskinens løftearmer (Figur 3).

  g263891
 2. Monter trekkstangen til maskinen slik:

  1. Løft bolteplaten (Figur 3) slik at bolten synes.

  2. Fjern senkebolten (Figur 3).

  3. Plasser trekkstangen som vist i Figur 3.

  4. Sett senkebolten gjennom rammen og trekkstangleddet (Figur 3).

  5. Senk bolteplaten slik at den er plassert over bolten.

 3. Bruk en splittpinne og en ringstift for å montere løftestangen til trekkstangen (Figur 3).

 4. Bruk en splittpinne og en hårnålssplint for å montere slingrestagene til maskinrammen (Figur 4).

  g261477
 5. Bruk en splittpinne og en hårnålssplint for å montere slingrestaget til trekkstangen (Figur 4).

 6. Monter en splittpinne og hårnålssplint til slingrestaget (Figur 4).

  Bruk bolten og hårnålssplinten for å justere slingringen slik det passer for tilbehøret. Se Justere slingrestagene.

Montere slepestangen

 1. Bruk to skruer (M18) og to skiver til å montere hammerstroppen til slepestangen (Figur 5).

  g261154
 2. Trekk til skruene med et moment på 338 til 393 Nm.

 3. Monter slepestangen til slepestangstøtten. Se Montere slepestangkoblingen.

Montere toppleddet

 1. Monter stangen til toppleddet (Figur 6).

  g262057
 2. Monter toppleddet til den øvre stangbraketten på maskinen. Se Montere eller fjerne toppledet.

Oversikt over produktet

g250932

Gjør deg kjent med alle kontrollene (Figur 8 og Figur 9) før du starter motoren og bruker maskinen.

g195015
g244125

Gasspedal

Med gasspedalen (Figur 8) kan du variere motorhastigheten og/eller kjørehastigheten til maskinen. Når du trykker ned pedalen, øker turtallet og kjørehastigheten. Når du slipper opp pedalen, reduseres turtallet og kjørehastigheten.

Bremsepedal

Bruk bremsepedalen (Figur 8) for å stanse maskinen eller senke maskinhastigheten.

Girspak

Girspaken (Figur 8) har tre stillinger: FREMOVER, FRI og REVERS (Figur 10).

g251057

Du kan veksle mellom FREMOVER og REVERS uten å stanse maskinen.

Skovlbryter

Når tilbehøret ikke er aktivert, hever og senker skovlbryteren (Figur 11) trepunktskoblingen.

Skovlbryteren kan i tillegg takle flere parametere når du har aktivert tilbehøret og betjener det. Skovlbryteren kan kontrollere trepunktskoblingen, høyden for trepunktskoblingen, kraftuttaksbetjeningen, tilbehørsraten og kjørehastigheten. Se programvareveiledningen for konfigurering av tilbehørsparametere.

g254643

Nøkkelbryter

Nøkkelbryteren (Figur 9) brukes til å starte og stoppe motoren. Den har tre stillinger: AV, På og START. Vri deretter nøkkelen med urviseren til START-stillingen for å starte motoren. Slipp nøkkelen når motoren starter. Nøkkelen går automatisk til stillingen På.

Hvis du vil stanse motoren, vrir du nøkkelen mot klokken til stillingen AV.

Parkeringsbremsbryter

Trykk på parkeringsbremsbryteren (Figur 9) for å koble inn eller ut parkeringsbremsen.

Note: Parkeringsbremsen kobles automatisk inn når du slår av motoren.

InfoCenter

InfoCenter LCD-skjermen (Figur 9) viser informasjon om maskinen, som driftsstatus, konfigurasjon av tilbehørsparametere, diverse diagnostikk og annen informasjon om maskinen.

Når du starter maskinen, åpnes skjermen og viser de gjeldende ikonene. Skjermene er avhengig av hvilken modus som velges med driftsmodusvelgeren.

Du finner mer informasjon i maskinens programvareveiledning.

Statusskjerm

Statusskjermen (Figur 9) viser statusen for følgende maskininformasjon:

 • Drivstoffnivå

 • Aktive feil

 • Høyde for trepunktstilbehør og gjeldende grenseverdier

 • Motortimer

 • Batterispenning

 • Motorhastighet

 • Kjølevæske- og hydraulikkoljetemperaturer

Trykk på statusskjermbryteren (Figur 9) for å veksle mellom dataskjermene.

Du finner mer informasjon i maskinens programvareveiledning.

Bryter for Øko-modus

Øko-modus forbedrer drivstoffeffektiviteten, reduserer maskinens støynivå og begrenser motorhastigheten til 2300 o/min. Bruk denne modusen når maskinen er i høy eller lav bilmodus. Trykk på bryteren (Figur 9) for å aktivere Øko-modus.

Driftsmodusvelger

Bruk driftsmodusvelgeren (Figur 9) for å velge driftsmodus. Se Bruke driftsmodusvelgeren for en beskrivelse av alle modusene.

Lysbryter

Bruk lysbryteren (Figur 9) til å slå frontlysene av og på. Du kan også bruke bryteren for å kontrollere lysene fra et sett. Se monteringsinstruksjonene for settet.

Styrespak for laster

Hvis utstyrt med

Bruk styrespaken for lasteren (Figur 9) til å kontrollere frontlasteren og tilbehøret. Se Bruke styrespaken for lasteren.

Kraftuttaksbryter (PTO)

Slik bruker du kraftuttaksbryteren (PTO) (Figur 9):

 • Trekk ut bryteren (Figur 12) for å koble inn kraftuttaket eller tilbehøret (avhengig av det konfigurerte tilbehøret)

  g248960
 • Trykk inn bryteren (Figur 13) for å koble ut kraftuttaket eller tilbehøret

  g248959

Utjevningssperrebryter

Trykk på og hold nede bryteren (Figur 9) for å koble inn utjevningssperren. Se Bruke utjevningssperren.

Fartskontrollbryter og bryter for øk/reduser hastighet

Fartskontrollbryteren (Figur 9) angir maskinhastigheten. Flytt fartskontrollbryteren til midtre stilling for å slå på fartskontrollen. Skyv bryteren fremover for å angi hastigheten. Skyv bryteren bakover eller trykk på bremsepedalen for å koble ut fartskontrollen.

Når fartskontrollen er koblet inn, kan du bruke bryteren for øk/reduser hastighet (Figur 9) til å endre maskinhastigheten. Intervallet for øk/reduser hastighet kan variere avhengig av den aktuelle maskinmodusen og bruken av tilbehør.

Du finner beskrivelse av intervallet for øk/reduser maskinhastighet i denne tabellen:

DriftsmodusHastighet
Automatisk lav1,6 km/t
Automatisk høy1,6 km/t
Tilbehørsmodus (med ratestyrt tilbehør)0,2 km/t
Tilbehørsmodus (med ikke-ratestyrt tilbehør)0,8 km/t
Tilbehørsmodus (utfører ikke arbeid med tilbehør)1,6 km/t

Bilmodus av-bryter

Når du trykker på bilmodus av-bryteren (Figur 9) for å slå av bilmodus, kjøres motoren på maksimalt tillatt hastighet. Når du trekker en tung last eller nærmer deg en bratt skråning, er det best å slå av bilmodus, slik at du får maksimal motorkraft.

Tilleggsspak for hydraulikk

Tilleggsspaken for hydraulikk (Figur 9) styrer hydraulikkstrømmen fra tilleggsåpningene som er plassert bak på maskinen.

 • Når spaken flyttes til NøYTRAL stilling er ikke øvre eller nedre åpning under trykk.

 • Når spaken flyttes til TREKK INN-posisjonen, legges det trykk på den nedre åpningen.

 • Når spaken flyttes til FLYT-posisjon, låses ekstraåpningene i flytmodus.

 • Når spaken flyttes til UTVID/KONTINUERLIG KJøRING-posisjonen legges det trykk på den øvre åpningen og hydraulikken kjøres kontinuerlig.

  Important: Hvis spaken holdes i FORLENG DRIFT/KONTINUERLIG DRIFT-posisjonen uten at tilbehør er koblet til maskinen, kan en betydelig mengde varme bygge seg opp i hydraulikksystemet og skade maskinen.

Important: Når lasteplanet er montert, må du holde spaken i fremoverstillingen i 1–2 sekunder etter at lastekassen kommer i berøring med understellet. Da låses lasteplanet i den senkede stillingen. Ikke hold spaken i hevet eller senket stilling i mer enn fem sekunder etter at sylinderne har sluttet å bevege seg.

Stikkontakt

Bruk stikkontakten (Figur 9) for å tilføre 12 V strøm til valgfritt elektrisk tilbehør.

Note: Stikkontakten gir ikke strøm til tilbehøret når nøkkelen tas ut av bryteren.

USB-port

Sett inn en bærbar lader i USB-porten (Figur 9) for å lade en personlig enhet, f.eks. telefonen eller andre elektroniske enheter.

Note: USB-porten gir ikke strøm til tilbehøret når nøkkelen tas ut av bryteren.

Justere førersetet

g249815

Justeringsspak for setestilling

Trekk justeringsspaken for setestilling (Figur 14) på siden av setet utover, skyv setet til ønsket stilling, og slipp spaken slik at setet låses i denne stillingen.

Justeringsknott for armlene

Roter knotten (Figur 14) for å justere vinkelen på armlenet.

Justeringsspak for seterygg

Beveg spaken (Figur 14) for å justere vinkelen på seteryggen.

Vektmåler

Vektmåleren (Figur 14) angir når setet er tilpasset vekten din. Juster høyden ved å posisjonere opphenget til innenfor det grønne området.

Vektjusteringsspak

Bruk denne spaken (Figur 14) for å tilpasse setet etter vekten din. Trekk opp spaken for å øke lufttrykket, og trykk den ned for å redusere lufttrykket. Setet er riktig tilpasset når vektmåleren er i det grønne området.

Førerhuskontroller

For maskiner med førerhus
g249606

Vindusviskerbryter

Bruk denne bryteren (Figur 15) for å slå vindusviskerne av eller på og styre hastigheten til vindusviskerne.

Trykk bryteren inn for å sprute spylevæske på frontruten.

Viftekontrollknott

Vri på viftekontrollknotten (Figur 15) for å regulere viftehastigheten.

Lysbryter

Trykk på bryteren (Figur 15) for å slå taklyset av eller på.

Temperaturkontrollknott

Vri på temperaturkontrollknotten (Figur 15) for å regulere lufttemperaturen i førerhuset.

Klimaanleggsbryter

Bruk denne bryteren (Figur 15) til å slå klimaanlegget av eller på. Bruk viftekontrollknappen for å kontrollere klimaanlegget.

Note: Motorturtallet stiger når du slår på klimaanlegget.

 • Se Figur 16 for de totale maskindimensjonene.

 • Se Trekkenhet-tabellen for ytterligere dimensjoner.

g231580

Trekkenhet

BeskrivelseDimensjon, vekt eller mål
Vekt (tørr)Modell 07511AABase 2340 kg
Modell 07511BABase 2440 kg
Med laster og ballastboks (morter tillagt) montert: 3443 kg
Modell 07511CABase 2581 kg
Modell 07511DABase 2681 kg
Med laster og ballastboks (morter tillagt) montert: 3683 kg
Kjøretøyets bruttovektAlle modeller: 5443 kg
Maksimal akselvektFrontaksel (med laster): 4535 kg
 Frontaksel (med laster): 2268 kg
 Bakaksel: 3175 kg
Klassifisert kapasitetStandardplan: 453 kg
 Lasteplan: 2041 kg
Maksimal kjørehastighetFremover: 34 km/t
 Bakover: 32 km/t

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller autorisert Toro-forhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør.

For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand, bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Lær deg å stanse maskinen og slå av motoren raskt.

 • Bare føreren og én passasjer er tillatt på maskinen samtidig.

 • Når du går inn i og ut av førerplattformen, bruker du trinnet og håndtaket. Vær forsiktig når det er gjørme, snø eller fuktige omgivelser.

 • Kontroller alle sikkerhetsinnretningene og merkene. Maskinen skal ikke betjenes før alle sikkerhetsinnretningene er på plass og fungerer som de skal, og alle merkene er der de skal være og leselige.

 • De kjemiske stoffene som brukes, kan være helsefarlige og giftige.

Drivstoffsikkerhet

 • Vær svært forsiktig når du håndterer drivstoff. Det er brannfarlig, og dampen er eksplosiv.

 • Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.

 • Bruk kun en godkjent drivstoffkanne.

 • Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.

 • Ikke fyll eller tøm drivstofftanken i et innelukket rom.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

 • Hvis du søler drivstoff, må du ikke prøve å starte motoren. Unngå alt som kan antennes, til all drivstoffdamp er forsvunnet.

Utføre daglig vedlikehold

Før du starter maskinen hver dag, må du utføre prosedyrene for hver bruk/daglige prosedyrer, som angitt i Sjekkliste for daglig vedlikehold.

Kontrollere lufttrykket i dekkene

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Kontroller lufttrykket i dekkene.
 • Hva som er riktig dekktrykk varierer med bruken av lasteren eller aggressive dekk. Se tabellen for dekklufttrykk nedenfor:

  Lufttrykk i dekkene

  MaskinegenskaperLufttrykk i fordekkLufttrykk i bakdekk
  Utstyrt med laster4,48 bar1,52 bar
  Laster fjernet1,52 bar1,52 bar
  Utstyrt med aggressive dekk4,48 bar2,34 bar

  Fare

  Et lavt dekktrykk reduserer maskinens stabilitet i skråninger. Dette kan føre til at maskinen velter, som igjen kan føre til skade eller død.

  Ikke pump for lite trykk i dekkene.

  Important: Pass på at alle dekkene har det samme lufttrykket, slik at maskinen virker som den skal. Ikke pump for lite trykk i dekkene.Kontroller lufttrykket i alle dekkene før du bruker maskinen.

  g001055

  Kontrollere sikkerhetssperresystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller funksjonen til bryterne på sikkerhetssperresystemet.
 • Sikkerhetssperresystemet hindrer motoren i å starte, med mindre alt dette forekommer:

  • Du sitter i setet, eller parkeringsbremsen er koblet inn.

  • Kraftuttaket (PTO) er koblet ut.

  • Tilleggsspaken for hydraulikk står i midtstillingen.

  • Sørg for at girspaken står i FRI.

  • Foten må ikke berøre gasspedalen.

  Maskinen er utstyrt med et varselslydsignal som brukes for å varsle deg om bestemte maskinforhold. Varsellyden avgis hvis:

  • du forlater setet med girspaken i stillingen FREMOVER eller REVERS.

  • du forlater setet med trekkpedalen i en annen stilling enn Fri.

  • du forlater setet med parkeringsbremsen koblet ut og kraftuttaket koblet inn.

  Forsiktig

  Hvis sikkerhetssperrebryterne frakobles eller blir ødelagt, kan maskinen utføre uventede handlinger og forårsake personskade.

  • Ikke rør sperrebryterne.

  • Kontroller sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

  Fylle drivstofftanken

  Drivstofftankens kapasitet

  Drivstofftankkapasitet: 53 liter

  Drivstoffspesifikasjoner

  Important: Bruk kun diesel med ultralavt svovelinnhold. Drivstoff med høyere innhold av svovel forringer dieseloksideringskatalysatoren (DOC), noe som forårsaker driftsproblemer og forkorter levetiden til motorkomponenter.Dersom du unnlater å følge følgende advarsler, kan det skade motoren.

  • Du må aldri bruke parafin eller bensin i stedet for diesel.

  • Bland aldri parafin eller brukt motorolje med dieseldrivstoffet.

  • Oppbevar aldri drivstoff i beholdere med sinkbelegg på innsiden.

  • Ikke bruk drivstofftilsetninger.

  Petroleumsdiesel

  Cetanverdi: 45 eller høyere

  Svovelinnhold: Ultralavt svovelinnhold (<15 ppm)

  Drivstofftabell

  Spesifikasjon av dieseldrivstoffSted
  ASTM D975USA
  Nr. 1-D S15
  Nr. 2-D S15
  EN 590-96EU
  ISO 8217 DMXInternasjonalt
  BS 2869-A1 eller A2Storbritannia
  JIS K2204 klasse nr. 2Japan
  KSM-2610Korea
  • Bruk kun rent, ferskt dieseldrivstoff eller biodieseldrivstoff.

  • Ikke kjøp mer drivstoff enn det som kan brukes opp i løpet av 180 dager. Da sikrer du at drivstoffet er ferskt.

  Bruk dieseldrivstoff av sommertype (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og drivstoff av vintertype (nr. 1-D eller nr. 1-D/2-D) ved lavere temperaturer.

  Note: Når du bruker drivstoff av vintertype ved lavere temperaturer, medfører det et lavere flammepunkt og kaldflytkarakteristika som gjør det lettere å starte, og som reduserer tetting av drivstoffilteret.Bruk av drivstoff av sommertype over -7 °C medfører lengre levetid for drivstoffpumpen, og gir økt effekt sammenlignet med drivstoff av vintertype.

  Bruke biodieseldrivstoff

  Denne maskinen kan også bruke biodieselblandet drivstoff opptil B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel).

  Svovelinnhold: Ultralavt svovelinnhold (<15 ppm)

  Spesifikasjon av biodieseldrivstoff: ASTM D6751 eller EN 14214

  Spesifikasjon av blandet drivstoff: AASTM D975, EN 590 eller JIS K2204

  Important: Petroleumsdieselandelen må ha ultralavt svovelinnhold.

  Ta følgende forholdsregler:

  • Biodieselblandinger kan skade lakkerte overflater.

  • Bruk B5 (biodieselinnhold på 5 %) eller blandinger med lavere innhold når det er kaldt vær.

  • Hold øye med tetninger, slanger og pakninger som kommer i kontakt med drivstoffet, da de kan forringes over tid.

  • Tett drivstoffilter kan forekomme i en periode etter å ha konvertert til biodieselblandinger.

  • Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler hvis du vil ha mer informasjon om biodiesel.

  Fylle drivstoff

  g248584g244306

  Fyll tanken opp til ca. 6–13 mm under toppen av tanken, ikke påfyllingshalsen, med angitt drivstoff i henhold til Drivstoffspesifikasjoner.

  Note: Fyll på drivstofftanken etter hver bruk, hvis det er mulig. Da bidrar du til minst mulig oppsamling av kondens inne i drivstofftanken.

  Justere setet

  Juster setet til en stilling som er behagelig for deg, og som gir deg best mulig kontroll over maskinen. Du finner informasjon om å tilpasse setet i Justere førersetet.

  Bruke utjevningssperren

  Advarsel

  Tap av kontroll eller skade på maskinen eller gresset kan forekomme dersom du ikke bruker utjevningssperren riktig.

  • Stans helt opp for å koble inn utjevningssperren.

  • Koble ut utjevningssperren når du kjører på tørr asfalt eller betong.

  • Bruk kun utjevningssperren ved behov for forbedret bakkekontakt.

  Aktivere utjevningssperren

  1. Forsikre deg om at maskinen er stoppet helt.

  2. Trykk og hold inne differensialsperrebryteren for å koble inn differensialsperren.

   Note: Differensialsperren er bare aktiv når differensialsperrebryteren trykkes inn eller parkeringsbremsen er på.

   Note: Ikonet for bryteren for utjevningssperren Graphic vises i InfoCenter når du kobler inn utjevningssperren.

  Deaktivere utjevningssperren

  Koble ut utjevningssperren ved å slippe utjevningssperrebryteren.

  Note: Du kan slippe utjevningssperren når maskinen er i bevegelse. Differensialsperren kan forbli på så lenge akselen er belastet. Differensialsperren slås av når du fjerner akselbelastningen.

  Justere trekkoblingen

  g249858

  Bruke slepestangkoblingen

  Forstå vektkapasiteten for slepestangkoblingen

  Ikke overskrid følgende vektkapasiteter:

  • Maksimalt tillatt transportlast:

   • Tilbehør med bremser: 7250 kg

   • Tilbehør uten bremser: 1497 kg

  • Vertikal koblingsarmvekt: 800 kg

  Fjerne slepestangkoblingen

  1. Ta ut hårnålssplinten og splittpinnen som fester slepestangen til slepestangstøtten (Figur 20).

   g251030
  2. Ta slepestangen ut av støtten (Figur 20).

  Montere slepestangkoblingen

  Du kan montere slepestangen i en venstresidejustert, høyresidejustert eller midtstilt stilling (Figur 21). Bestem den riktige slepestangstillingen for tilbehøret. Monter deretter slepestangen slik:

  1. Sett slepestangen inn i slepestangstøtten (Figur 21).

   g251287
  2. Monter slepestangen til støtten ved å sette splittpinnen inn gjennom én av de tre monteringshullplasseringene i slepestangen og monter hårnålssplinten til bolten (Figur 21).

   Note: Se brukerhåndboken for tilbehøret for informasjon om riktig slepestangstilling.

  Bruke svingtappkoblingen

  Tilleggsutstyr

  Settet med svingtappkoblingen er tilgjengelig for bruk med maskinen din. Kontakt den autoriserte Toro-forhandleren.

  Justere toppleddet

  Balansere tilbehøret i lengderetningen

  Note: Hvis du monterer et Kategori 1-tilbehør på maskinen må passende avstander og nav brukes.

  1. Løsne låsemutteren på toppleddet (Figur 22).

  2. Vri toppstaget til tilbehøret er parallelt med bakken i lengderetningen.

   g249861
  3. Stram til låsemutteren (Figur 22).

  Montere eller fjerne toppledet

  Note: Se Figur 23 for informasjon om denne prosedyren.

  Bruk ringstiften og splittpinnen for å montere toppleddet til den øverste stangbraketten. Ta ut boltene for å fjerne toppleddet fra den øverste stangbraketten.

  g261123

  Justere løftestengene

  Balansere tilbehøret på tvers

  Note: Justering av løfteleddene påvirker parameterinnstillingene for alt tilbehør. La 1 cm (⅜ tomme) av gjengene være eksponert.

  1. Løsne låsemutteren på hver av løftestengene (Figur 24).

  2. Juster løftestengene inn eller ut til tilbehøret er plant (Figur 24).

   g249859
  3. Stram til låsemutteren (Figur 24).

  Justere slingrestagene

  Note: Se brukerhåndboken for tilbehøret for informasjon om justering av slingreprosedyren. For de fleste redskapene er det nødvendig med litt slingring (13 til 25 mm).

  Note: Hvis du monterer et Kategori 1-tilbehør på maskinen må passende avstander og nav brukes.

  1. Fjern hårnålssplinten og splinten på hver av slingrestagene (Figur 25).

  2. Juster slingrestaget inn eller ut til redskapet er plant (Figur 25).

  3. Etter justeringen monterer du slingrestaget med splinten og hårnålssplinten (Figur 25).

   g249860

  Koble til bakre kraftuttak (PTO)

  1. Parker maskinen på en jevn flate, sett girspaken i FRI, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  2. Innrett hurtigkoblingen på drivakselen med utgangsakselen på kraftuttaket (Figur 26).

   Note: Du kan rotere det bakre kraftuttaket nok for å gjøre det enklere å innrette kilen.

   g250417
  3. Trekk låsekragen tilbake på drivakselkrysshodet (Figur 27).

   g250500
  4. Når du trekker tilbake låsekragen, skyver du drivakselkrysshodet forover og fører sokkelen på krysshodet over kilene på kraftuttakets utgående aksel (Figur 27).

  5. Sørg for at låsen ved drivakselkrysshodet smekker godt inn i sporet på kraftuttakets utgående aksel.

  6. Påse at dekselet er plassert over drivakselkrysshodet (Figur 27).

  Bruke trepunktskoblingen

  Spesifikasjoner for trepunktskobling

  BeskrivelseSpesifikasjon
  Kategori2
  Løftekapasitet1135 kg
  Hevepunkt61 cm

  Montere et bakre trepunktstilbehør

  Note: InchMode-settet gjør det lettere å montere trepunktstilbehør. Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler for mer informasjon om InchMode-settet.

  1. Støtt maskinen langsomt opp og innrett bunntrekkstengene med koblingene på tilbehøret (Figur 28).

   g252109
  2. Monter trekkstengene til tilbehøret (Figur 28).

  3. Plasser toppleddet i den øverste koblingen på tilbehøret (Figur 28).

  4. Monter toppleddet til tilbehøret (Figur 28).

  5. Etter at tilbehøret er montert, justerer du tilbehøret ifølge instruksjonene i brukerhåndboken for tilbehøret.

  Fjerne et bakre trepunktstilbehør

  1. Parker maskinen og tilbehøret på et jevnt underlag.

  2. Senk tilbehøret ned til bakken.

  3. Sett på parkeringsbremsen, og slå av motoren.

  4. Fjern toppleddet fra tilbehøret (Figur 28).

  5. Fjern trekkstengene fra tilbehøret (Figur 28).

  6. Fjern stiftene fra svingarmene.

  7. Start motoren, koble ut parkeringsbremsen og kjør maskinen langsomt unna tilbehøret.

  Bruke hydraulikkåpningene

  Advarsel

  Hydraulikkvæske som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake personskader. Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje sprøytes inn under huden. Innsprøytet væske må fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer, bruk aldri hendene til dette.

  Forsiktig

  Hydraulikkoblinger, hydraulikkslanger/-ventiler og hydraulikkvæske kan være varme. Du kan brenne deg hvis du berører varme deler.

  • Bruk hansker når du betjener hydraulikkoblingene.

  • La maskinen kjøle seg ned før du berører hydraulikkomponenter.

  • Ikke kom borti hydraulikkvæskesøl.

  Koble til hydraulikkslangene for tilbehøret

  Hvis et tilbehør har behov for hydraulisk kraft for drift, kobler du til hydraulikkslangene for tilbehøret slik:

  1. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  2. Skyv tilleggsspaken for hydraulikk til FLYT-stillingen for å avlaste trykket på hydraulikkoblingene.

  3. Fjern de beskyttende dekslene fra hydraulikkåpningene på maskinen.

  4. Påse at alle fremmedlegemer fjernes fra hydraulikkåpningene.

  5. Identifiser hurtigfrakoblingsniplene for bakre tilbehørsforlengelse og tilbaketrekkingskretsene for traktoren.

  6. Identifiser tilbehørsforlengelsen og trekk slangene tilbake.

  7. Koble hurtigfrakoblingsniplen på tilbehørsforlengelsesslangen til hurtigfrakoblingsniplen på forlengelseskretsen (Figur 29).

   g262491
  8. Koble hurtigfrakoblingsniplen på tilbehørstilbaketrekkingsslangen til hurtigfrakoblingsniplen på tilbaketrekkingskretsen (Figur 29).

  9. Bekreft at tilkoblingene er forsvarlig montert ved å dra i slangene.

  Fjerne hydraulikkslangene for tilbehøret

  1. Koble inn parkeringsbremsen, senk ned evt. tilbehør (hvis utstyrt med), slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

  2. Skyv tilleggsspaken for hydraulikk til FLYT-stillingen for å avlaste trykket på hydraulikkoblingene.

  3. Trekk tilbake hydraulikkåpningskragene og fjern slangene fra hydraulikkåpningene.

   Note: Det kan være igjen en liten mengde olje mellom porten og slangeendene. Ha en klut tilgjengelig for å tørke opp eventuell restolje.

  4. Rengjør hydraulikkåpningene og monter de beskyttende dekslene i åpningene.

  Legge ballast på maskinen

  Fare

  For å unngå personskade eller dødsfall som følge av at maskinen velter med lasteren, legger du til anbefalt mengde ballast på maskinen.

  • Legg riktig ballast til koblingen.

  • Bruk ballast for å forhindre at frontakselen eller traktorkomponentene overbelastes under drift med lasteren.

  • Bruk alltid setebeltet.

  Fastsette ballast

  Legg ballast til koblingen helt til bakre akselvekt på flatmark er minst 25 % av kjøretøyets bruttovekt.

  Følg disse trinnene og formlene for å fastsette ballasten:

  1. Fyll skuffen med full last. Løft skuffen til den ytterste stillingen, som vist i Figur 30.

  2. Bruk vekt til å måle bruttovekten (GVW) ved fremre og bakre aksel med lasteren hevet, slik at svingbolten til skuffen er like høyt oppe som svingbolten til bommen (Figur 30).

  3. Bruk disse formlene i rekkefølgen som er oppgitt i tabellen for å beregne mengden bakre ballast.

   Note: Hvis R er mindre enn den nødvendige vekten for bakakselen (RRAW), trenger du ikke ballast (Figur 30).Hvis R er større enn RRAW, trenger du ballast (BVB).

   Formler

   1GVW=F+R
   2RRAW=GVWx25 %
   3BVB=RRAWR
   4BR=BVBX133 %

   Forkortelser

   Forkortelser for formler 
   FVekt foraksel
   RVekt bakaksel
   GVWKjøretøyets bruttovekt
   RRAWPåkrevd vekt bakaksel
   BVBPåkrevd ballast bak
   BRPåkrevd ballast
   g252321

  Fylle ballastkassen

  • Det kan legges vekt til ballastkassen ved å legge til 0,3 m3 med mørtel.

   Note: En 36 kg sekk med mørtel inneholder ca. 0,02 m3 med mørtel.

  • Du må ikke fylle betong eller grus på ballastkassen.

  • Hvis du trenger mer vekt, kan du bruke ekstra lodd.

  Montere ballastkassen

  Hvis du monterer og bruker lasteren, må du først montere ballastkassen til trepunktskoblingen. Se Montere et bakre trepunktstilbehør.

  Fjerne ballastkassen

  Fjern ballastkassen før du fjerner lasteren. Se Fjerne et bakre trepunktstilbehør.

  Gå inn i maskinen

  Advarsel

  Dersom du går inn i maskinen på feil måte, kan det forårsake personskade.

  Bruk alltid håndtaket og trinnet når du går inn i maskinen. For å unngå skade når du går inn, skal du ha tre kontaktflater: 1 hånd på håndtaket og 2 føtter på trinnet.

  Gå inn i maskinen som vist i Figur 31.

  g256168

  Under bruk

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.

  • Passasjeren skal kun sitte i angitt sete. Ta aldri med passasjerer på standardplanet eller lasteplanet. Hold tilskuere og kjæledyr borte fra maskinen under drift.

  • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Ikke bruk løstsittende klesplagg eller smykker, og sett opp langt hår.

  • Ved bruk av kjemikalier må du bruke egnet personlig verneutstyr (PPE). Se kjemikalieprodusentens anvisninger.

  • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Maskinen skal kun brukes utendørs eller i et godt ventilert område.

  • Maskinens bruttovekt må aldri overskrides.

  • Vær spesielt forsiktig når du bremser eller svinger maskinen med tung last på lasteplanet.

  • Overdimensjonert last på lasteplanet kan redusere stabiliteten til maskinen. Du må ikke overskride lastekapasiteten til lasteplanet.

  • Maskinens styring, bremsing og stabilitet kan påvirkes negativt når maskinen bærer last som ikke kan bindes til maskinen, for eksempel væske i en stor tank. Når du transporterer materiale som ikke kan bindes til maskinen, må du være forsiktig når du styrer og bremser.

  • Reduser farten til maskinen og lasten når du kjører i kupert terreng, på ujevn bakke samt i nærheten av fortauskanter, hull og andre plutselige endringer i terrenget. Lasten kan forskyves og gjøre maskinen ustabil.

  • Påse at drivverket står i nøytral stilling, at parkeringsbremsen er koblet inn og at du er i førerstilling, før du starter motoren.

  • Du og passasjeren skal sitte med sikkerhetsbeltet festet når maskinen er i bevegelse. Hold begge hendene på rattet. Passasjeren skal bruke håndtakene. Hold armer og bein inni maskinen til enhver tid.

  • Ikke gå ut av eller inn i en maskin som er i bevegelse.

  • Maskinen skal kun brukes under forhold med god sikt. Vær oppmerksom på hull, steiner eller andre skjulte objekter. Maskinen kan velte i ujevnt terreng. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress. Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som reduserer synsfeltet ditt.

  • Se alltid etter og unngå lave overheng som greiner, dørstolper, overhengende gangveier og lignende.

  • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

  • Når du bruker maskinen på offentlige veier, må du følge alle trafikkregler og bruke alt ekstra tilbehør som kan være påkrevd etter loven, for eksempel lys, blinklys, skilt for saktegående kjøretøy og annet som nødvendig.

  • Hvis maskinen vibrerer unormalt, må du straks stoppe maskinen, slå av motoren, fjerne nøkkelen, vente til alle bevegelige deler har stoppet og kontrollere kjøretøyet for skader. Reparer alle skader før du fortsetter å bruke maskinen.

  • Å stoppe maskinen på våt overflate kan ta lengre tid enn på tørr overflate.

  • Ikke ta på motoren, girkassen, akslene, eksosrøret, dieselpartikkelfilteret eller hydraulikkomponentene mens motoren er i gang eller like etter at den er stoppet. Disse områdene er svært varme, og du kan brenne deg på dem.

  • Vær svært forsiktig når du frigjør en fastkjørt maskin.

   • Inspiser alle kjeder og kabler før du bruker dem. Feil på kjeder, kabler og slepestang utgjør alvorlig fare.

   • Bruk slepestangen på slepekjøretøyet når du frigjør en fastkjørt maskin.

  • La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.

  • Gjør følgende før du forlater førersetet:

   • Parker maskinen på et jevnt underlag.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Senk lasteplanet, lasteren og tilbehøret (hvis utstyrt med).

   • Sett girspaken tilbake i FRI.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  • Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

  • Hold hender, føtter og klær borte fra drivakselen til roterende tilbehør.

  • Bruk kun tilbehør som er godkjent av The Toro® Company.

  Sikkerhet for veltebeskyttelsessystem

  • Sørg for at sikkerhetsbeltet er festet og at du kan frigjøre det raskt i nødstilfeller.

  • Føreren og passasjeren må alltid ha sikkerhetsbeltene på.

  • Ikke fjern veltebeskyttelsen fra maskinen.

  • Kontroller nøye om det finnes overhengende hindringer, og sørg for at du ikke kommer i kontakt med slike.

  • Sørg for at veltebeskyttelsen er i sikker driftstilstand ved å inspisere den grundig for skade med jevne mellomrom.

  • Ikke bruk maskinen dersom veltebeskyttelsen er skadet. Veltebeskyttelsen skal ikke repareres eller modifiseres.

  • Veltebeskyttelsen er en integrert sikkerhetsenhet.

  Sikkerhet i skråninger

  Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og velting, og kan føre til alvorlige skader eller dødsfall.

  • Vurder arbeidsstedet for å se hvilke skråninger som er trygge. Fastsett egne prosedyrer og regler for bruk i skråninger. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne kontrollen.

  • Hvis du føler deg utrygg når du bruker maskinen i skråninger, skal du ikke gjøre det.

  • Kjør sakte i skråninger, og øk og reduser hastigheten gradvis. Ingen brå endringer av maskinens hastighet eller retning.

  • Ikke bruk maskinen på vått underlag. Dekk kan miste veigrepet. En velt kan oppstå før dekkene mister grepet.

  • Hvis du begynner å miste fart i en skråning, bremser du gradvis ned og rygger sakte rett ned skråningen.

  • Det kan være farlig å svinge i skråninger. Hvis du må svinge i en skråning, må du gjøre det sakte og forsiktig.

  • Lasteren og tilbehøret har innvirkning på maskinstabiliteten i skråninger.

   • Reduser belastningsvekten og farten når du bruker maskinen i en skråning.

   • Fest lasten til lasteplanet for å forhindre at den forskyves.

   • Vær ekstra påpasselig når du transporterer last som har lett for å forskyve seg (f.eks. væske, stein eller sand).

  • Unngå å starte, stoppe eller svinge i skråninger, spesielt hvis du kjører med last.

   • Det tar lengre tid å stoppe når du kjører ned en skråning enn på flat mark.

   • Unngå plutselige fartsendringer dersom maskinen må stanse, ettersom det kan føre til at maskinen velter eller ruller.

   • Ikke bråbrems når du ruller bakover, da det kan føre til at maskinen velter.

  • Ikke bruk i nærheten av kanter, grøfter eller voller. Maskinen kan plutselig velte hvis et hjul går over kanten eller hvis kanten gir etter.

  Sikkerhet ved lasting og lossing

  • Ikke overstig kjøretøyets bruttovekt når du bruker den med last på lasteplanet, og/eller trekker en tilhenger. Se Spesifikasjoner.

  • Vær oppmerksom på at maskinens stabilitet og kontroll reduseres når lasten på lasteplanet ikke er ordentlig distribuert.

  • Før du tømmer lasteplanet, må du sørge for at det ikke befinner seg noen bak maskinen.

  • Less aldri av et fullt lasteplan mens maskinen står sidelengs i en skråning. Endringer i vektfordelingen kan velte maskinen.

  Starte motoren

  Important: Ikke prøv å dytte eller taue maskinen i gang. Maskinen kan ikke startes på denne måten og dette kan resultere i skade på motor/girkasse.

  1. Sitt i førersetet, og koble inn parkeringsbremsen.

  2. Koble ut kraftuttaket.

  3. Sett girspaken i FRI.

  4. Kontroller at tilleggsspaken for hydraulikk står i midtstillingen.

  5. Hold foten borte fra gasspedalen.

  6. Sett nøkkelen inn i nøkkelbryteren, og vri den med urviseren for å starte motoren.

   Note: Slipp nøkkelen når motoren starter.

  Kjøre maskinen

  1. Deaktiver parkeringsbremsen.

  2. Flytt girspaken til foretrukket stilling (FREMOVER eller REVERS).

  3. Trykk på gasspedalen til du oppnår ønsket hastighet.

   Note: Unngå å la motoren gå for lenge på tomgang.

  Stoppe maskinen

  Når du skal stoppe maskinen, må du fjerne foten fra gasspedalen og trykke inn bremsepedalen. Når du trykker pedalen lenger ned, bremser maskinen raskere.

  Slå av motoren

  Important: La motoren gå på tomgang i to minutter før du slår den av etter å ha brukt den med full last. På denne måten kan turboladeren kjøle seg ned før motoren slås av. Hvis du ikke gjør dette, kan turboladeren skades.

  1. Sett girspaken i FRI.

  2. Vri nøkkelen til AV-stillingen.

  3. Sett på parkeringsbremsen.

   Note: Parkeringsbremsen kobles automatisk inn når du slår av motoren.

  4. Ta ut tenningsnøkkelen.

  Forsiktig

  Dersom du lar nøkkelen stå i bryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller personer i nærheten alvorlige skader.

  Ta nøkkelen ut av tenningen når du forlater trekkenheten.

  Bruke standardplanet

  • Når du laster på et standard lasteplan, må du fordele lasten jevnt.

  • Vis spesiell varsomhet dersom lasten overstiger størrelsen til maskinen/standardplanet.

  • Vis spesiell varsomhet når du håndterer usentrert last som ikke kan sentreres.

  • Balanser lasten, og fest den slik at den ikke forskyves.

  Bruke baklemmen

  For å utløse baklemmen trekker du planlåsene mot midten av planet (Figur 32). Du kan senke baklemmen slik at den hviler på planet eller på vippearmakselen. Når baklemmen senkes ned i planet, kan du feste låsene inn mot midten av planet ved å rotere låsene inn i holdesporene.

  g256327

  Fjerne eller montere standardplanet

  Standardplanet er festet til chassiset med bolter og mutre (Figur 33). Fjern monteringsdelene for å fjerne planet. Bruk disse til å feste planet til chassiset.

  Forsiktig

  Standardplanet er tungt. Ikke prøv å løfte det på egen hånd.

  Bruk løfteutstyr (f.eks. en kran) for å heve eller senke planet.

  g246519

  Bruke driftsmodusvelgeren

  Note: Maskinen må stanse helt før du kan endre modus.

  Important: Hvis maskinen er satt i krabbemodus eller oppsettsmodus, deaktiveres den vanlige rengjøringsprosessen for dieselpartikkelfilteret. Hvis du forlater maskinen i en av disse modusene, kan dieselpartikkelfilteret tilstoppes, noe som kan forårsake en parkert regenerering.

  Bruk modusvelgeren for å endre maskinens driftsstatus eller for å konfigurere tilbehøret. Dette er de forskjellige modusene:

  Tilbehørsmodus

  Bruk Tilbehørsmodus for å velge den bestemte tilbehørstypen, eller dersom tilbehøret er montert og skal flyttes til arbeidsstedet. Åpne Tilbehørsmodus ved å vri driftsmodusvelgeren til -stillingen (Figur 34).

  Note: Når du skifter ut tilbehør som er montert på Outcross, kan det være du må taste inn en pin-kode.

  Note: Når maskinen kjøres i Tilbehørsmodus, fungerer den på samme måte som når du kjører i Lav bilmodus når kraftuttaksbryteren er i stillingen for AV OG DEAKTIVERT, og tilleggsspaken for hydraulikk er i FRI.

  g250707

  Høy bilmodus

  Bruk Høy bilmodus dersom du skal kjøre maskinen som en personbil med automatgir. Denne modusen har kapasitet til høyere hastighet med lavere effekt mot underlaget. Bruk denne modusen for å enkelt kunne frakte deg selv, en passasjer og nyttelast med lav vekt.

  Du åpner Høy bilmodus ved å vri driftsmodusvelgeren til -stillingen (Figur 35).

  g250708

  Lav bilmodus

  Bruk Lav bilmodus dersom du skal kjøre maskinen som en personbil med automatgir. Denne modusen har kapasitet til større nyttelast eller klatrehastighet ved bratt terreng med lavere kjørehastighet. Bruk denne modusen for effektiv frakt av tyngre nyttelast eller tilhengere.

  Du åpner Lav bilmodus ved å vri driftsmodusvelgeren til -stillingen (Figur 36).

  g250712

  InchMode

  Hvis utstyrt med

  Note: InchMode-innstillingen er tilgjengelig ved hjelp av et sett som fås som ekstrautstyr. Kontakt den autoriserte Toro-forhandleren for mer informasjon.

  Bruk InchMode-innstillingen for å gjøre det enklere å koble tilbehør til maskinen. Du får tilgang til InchMode-innstillingen ved å vri driftsmodusvelgeren til -stillingen (Figur 37).

  g250709

  For å gjøre det enklere å koble til tilbehør finner du den tjorede fjernkontrollen og bruker den til å styre maskinen fremover eller bakover og til å heve og senke trepunktskoblingen. Du kan også koble inn kraftuttaket.

  Oppsett-modus

  Bruk Oppsett-modus for å få tilgang til maskininnstillingene, serviceinformasjonen og den grunnleggende maskininformasjonen. Du kan også legge til eller justere driftsparameterne for tilbehøret.

  Du kan også bruke Oppsett-modus for å feste og konfigurere tilbehør. Motoren holder lavt tomgangsturtall når du trykker inn gasspedalen og sakte flytter maskinen fremover eller bakover. Når du trekker kraftuttaksbryteren ut, kobles kraftuttaket inn (uavhengig av den gjeldende parameterinnstillingen for kraftuttak), og du kan bruke skovlstyringen til å heve eller senke trepunktskoblingen.

  For å åpne Oppsett-modus vrir du driftsmodusvelgeren til -stillingen (Figur 38).

  Dette kan du gjøre i Oppsett-modus:

  • Du kan flytte kjøretøyet ved svært lav hastighet og lavt motorturtall.

  • Du kan heve og senke trepunktskoblingen utover innstillingene som er tillatt for det aktuelle tilbehøret.

  • Med kraftuttaksakselen i en trygg vinkel kan du aktivere kraftuttakets ytelse ved lavt turtall med kraftuttaksbryteren.

  g250713

  Bruke lasteren

  Hvis utstyrt med

  Se Figur 39 for oversikt over lasteren.

  g250499

  Lastersikkerhet

  • Bestem hva som er riktig tilbehør for jobben.

  • Påse at tilbehøret er godt festet til maskinen.

  • Ikke bruk maskinen til skogbruksarbeid.

  • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker lasteren. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da det kan føre til personskade eller materiell skade.

  • Rykk ikke i styrespaken for lasteren. Bruk jevne bevegelser.

  • Unngå overhengende strømledninger. Kontroller at du har gjennomkjøringshøyde (dvs. klaring til elektriske ledninger, greiner og døråpninger) før du kjører under gjenstander, og unngå å komme i kontakt med dem.

  • Før du begynner å grave, kontrollerer du plasseringen av kabler, gassledninger og vannledninger.

   g252565
  • Kjør sakte når du frakter materiale. I utfordrende terreng kan det oppstå materialsøl.

  • Ikke frakt gjenstander som kan bevege seg i lasteskuffen eller tilbehøret.

  • Bær lasten så tett mot bakken som mulig.

   g252563
  • Lasteren eller tilbehøret skal ikke brukes til personløft.

   g252564
  • Når lasteren er hevet, kan den falle ned helt uventet. Når du er ferdig med å bruke lasteren, senker du lasterarmene til bakken.

  • Frigjør hydraulikktrykket før du kobler til eller fra hydraulikkoblingene.

  • Koble fra lasteren og oppbevar den utelukkende på et hardt, plant underlag.

  • Parker maskinen på en jevn flate, senk lasteren mot bakken, sett på parkeringsbremsen og slå av motoren når du er ferdig med å bruke lasteren.

  • Forlat ikke førersetet hvis noen deler av maskinen berører elektriske ledninger eller kabler.

   g252566
  • Ikke la tilskuere stå i nærheten av en hevet laster.

  Lasterspesifikasjoner

  BeskrivelseMål
  Løftekapasitet998 kg
  Løftehøyde272 cm
  Rekkevidde ved maksimal løftehøyde84 cm
  Klaring med tilbehør i tømmestilling201 cm
  Klaring under plan skuff254 cm
  Rekkevidde med tilbehøret på bakken250 cm

  Note: Se Figur 16 i Spesifikasjoner for en illustrasjon av dimensjonene for løftehøyde, rekkevidde og klaring.

  Fjerne lasteren

  Fare

  Når lasteren er frakoblet, kan den falle ned og forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.

  • Ta lasteren av på en hard, jevn overflate.

  • Hold barn og andre på trygg avstand fra den frakoblede lasteren.

  1. Start motoren.

  2. Frigjør trykket på hver lasterarmlås ved å rotere lastertilbehøret litt fremover og senke den til bakken (Figur 44).

   g272121
  3. Trykk ned låsemekanismen på hver lasterarmlås og hev låsene for å låse opp lastearmene fra maskinen (Figur 45).

   g252838
  4. Bruk styrespaken for lasteren til å heve lasterarmene ut av lasterrammefestene (Figur 46).

   g272120
  5. Sett på parkeringsbremsen, og slå av motoren.

  6. Skyv lasterspaken mot venstre, høyre og tilbake til FRI-posisjonen for å avlaste trykket på hydraulikkoblingene (Figur 47).

   g252836
  7. Utfør følgende trinn for å koble fra hydraulikkoblingene (Figur 48):

   • Fjern hannslangekoblingen ved å trekke tilbake skilleveggen og deretter ta ut hannslangekoblingene.

   • Fjern hunnslangekoblingene ved å trekke tilbake hylsene på hunnslangekoblingen og deretter ta ut hunnslangekoblingene fra skilleveggene

   • Monter støvhettene på hver kobling og skillevegg.

   Important: Fjern smuss og rusk fra hver kobling og skillevegg.

   g272113
  8. Plasser slangepakken på slangelagringsplaten (Figur 49).

   g272290
  9. Start motoren, koble ut parkeringsbremsen og kjør sakte unna lasterarmene.

  10. Fjern ballastkassen. Se Fjerne et bakre trepunktstilbehør.

  Montere lasteren

  Fare

  Når lasteren er frakoblet, kan den falle ned og forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.

  • Ta lasteren av på en hard, jevn overflate.

  • Hold barn og andre på trygg avstand fra den frakoblede lasteren.

  1. Monter ballastkassen. Se Montere et bakre trepunktstilbehør.

  2. Start motoren og kjør maskinen sakte opp til lasterarmene (Figur 50).

   Note: Påse at maskinen er sentrert mellom begge sidene av lasterarmene.

   g272119
  3. Stans maskinen, slå av motoren og koble inn parkeringsbremsen.

  4. Skyv lasterspaken mot venstre, høyre og tilbake til FRI-posisjonen for å avlaste trykket på hydraulikkoblingene (Figur 51).

   g252836
  5. Utfør følgende trinn for å koble til hydraulikkoblingene (Figur 52):

   1. Fjern støvhettene fra hver kobling og skillevegg.

   2. Finn hunn- og hannkoblinger som har et kabelfeste festet til hver kobling, og merk deg at disse koblingene må være montert til øvre skillevegger som også har et kabelfeste festet til dem.

   3. Koble til hannslangekoblingene ved å trekke tilbake skilleveggen og deretter skyv hannslangekoblingene til skilleveggene.

   4. Koble til hunnslangekoblingene ved å trekke tilbake hylsene på hunnslangekoblingen og deretter skyv slangekoblingene til skilleveggene

   Important: Fjern smuss og rusk fra hver kobling og skillevegg.

   g272113
  6. Start motoren og bruk styrespaken for lasteren til å senke lasterarmene ned i festene for lasterrammen (Figur 53).

   g272289
  7. Lås lasterarmene til maskinen ved å senke hver lasterarmlåsen slik at låsemekanismen holder låsene på plass (Figur 54).

   g253797

  Montere lastertilbehør

  Important: Tilbehør kan endre stabiliteten og bruksegenskapene til maskinen.

  Important: Før du monterer tilbehøret, må du kontrollere at monteringsplatene er frie for smuss eller rusk, og at boltene kan rotere fritt. Hvis boltene ikke roterer fritt, må du smøre dem.

  1. Plasser tilbehøret på et jevnt underlag med nok plass bak til at det passer for maskinen.

  2. Vri hurtigkoblingsspakene utover for å heve hurtigkoblingsboltene.

  3. Start motoren.

  4. Vipp monteringsplaten for tilbehør fremover.

  5. Plasser monteringsplaten i den øverste kanten av mottakerplaten for tilbehøret (Figur 55).

   g215373
  6. Hev lasterarmene samtidig som du vipper monteringsplaten bakover.

   Important: Hev tilbehøret nok til å gi klaring til bakken og vipp monteringsplaten helt tilbake.

  7. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  8. Vri hurtigkoblingsspakene innover og påse at hurtigkoblingsboltene sitter godt festet inn gjennom monteringsplaten (Figur 56).

   Advarsel

   Hvis du ikke plasserer hurtigkoblingsboltene godt gjennom monteringsplaten for tilbehør, kan tilbehøret falle av maskinen og utgjøre alvorlig klemmefare for deg eller andre.

   Påse at hurtigkoblingsboltene sitter godt festet i monteringsplaten for tilbehør.

   g253679

  Fjerne lastertilbehør

  1. Parker maskinen på et jevnt underlag.

  2. Senk tilbehøret ned til bakken.

  3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  4. Koble ut hurtigkoblingsboltene ved å vri dem mot utsiden.

  5. Hvis tilbehøret bruker hydraulikk, flytter du lasterspaken forover, bakover og tilbake til FRI-posisjonen, for å avlaste trykket på hydraulikkoblingene.

  6. Hvis tilbehøret bruker hydraulikk, skyver du kragene bak på hydraulikkoblingene og kobler dem fra.

   Important: Koble tilbehørsslangene sammen for å forhindre at det hydrauliske systemet forurenses under lagring.

  7. Monter de beskyttende dekslene på hydraulikkoblingene på maskinen.

  8. Start motoren, vipp monteringsplaten fremover og rygg maskinen bort fra tilbehøret.

  Bruke lasteren

  Bruke styrespaken for lasteren

  Note: Figur 57 illustrerer bruken av styrespaken fra førerstillingen.

  • For å krumme tilbehøret forover skyver du styrespaken sakte mot høyre.

  • For å krumme tilbehøret bakover skyver du styrespaken sakte mot venstre.

  • For å senke lasterarmene skyver du styrespaken sakte forover.

  • For å heve lasterarmene skyver du styrespaken sakte bakover.

  • For å flyte tilbehøret skyver du styrespaken helt forover.

   Note: Flytestillingen hever og senker tilbehøret i henhold til overflatekonturen når du kjører maskinen.

  Når styrespaken skyves til en av mellomstillingene (f.eks. forover og til venstre), kan du kjøre lasterarmene og vippe tilbehøret samtidig.

  g249809

  Bruke indikatoren for tilbehørsnivå

  Når du bruker lasteren, kan du bruke indikatoren for tilbehørsnivå (Figur 58) til å registrere stillingen til tilbehøret fra førerstillingen. Du kan justere indikatoren for bruk med forskjellig tilbehør.

  g269766

  Løfte og kjøre med last

  For å løfte lasten skyver du styrespaken for lasteren bakover slik at lastearmene heves. Skyv deretter styrespaken mot venstre for å heve skuffen.

  Du må alltid frakte lasten nær bakken (Figur 59).

  g250728

  Fylle skuffen

  Se Figur 60 for informasjon om denne prosedyren.

  1. Plasser skuffen plant mot bakken.

  2. Kjør forover og før skuffen inn i materialhaugen.

  3. Sett girspaken i REVERS.

  4. Kjør maskinen i revers samtidig som du bruker styrespaken til å heve lasterarmene og krummer skuffen.

  g250727

  Tømme last

  Du tømmer lasten ved å skyve styrespaken for lasteren mot høyre.

  Når du har tømt lasten, rygger du maskinen bort fra lasten og skyver styrespaken for lasteren opp og mot venstre for å senke og krumme skuffen bakover.

  Bruke tilbehør

  Note: Se Programvare-veiledningen for instruksjoner om hvordan du legger til/redigerer tilbehørsparameterne.

  Toro påtar seg intet ansvar for skader eller personskader som skyldes bruk av tilbehør fra andre produsenter. Brukeren samtykker til konsekvensene ved en slik risiko.

  • Hver gang redskaper eller tilbehør blir montert, må du sjekke bevegelsen i trepunktskoblingen. Pass på at slanger og deler ikke er til hinder for hverandre når trepunktskoblingen er i bruk.

   Important: Du kan skade kraftuttaksakselen hvis du betjener tilbehør ved for høy eller lav vinkel. Les alltid tilbehørets brukerhåndbok for instruksjoner om bruk av kraftuttaksakselen.

  • Tilbehør kan endre stabiliteten og bruksegenskapene til maskinen.

  • Hold hender og føtter borte fra bevegelig tilbehør.

  • Finn klempunktområdene som er merket av på trekkenheten og tilbehøret, og hold hender og føtter unna disse områdene.

  • Les alltid brukerhåndboken for tilbehøret før du bruker det.

  Important: Feil lengde på kraftuttaksakselen kan forårsake skader på maskinen og/eller tilbehøret og føre til personskade.

  Fare

  Dersom man blir sittende fast i den roterende drivakselen, kan det forårsake alvorlige skader eller dødsfall.

  • Hold hender og føtter borte fra roterende deler.

  • Påse at alle skjermene er installert og at alle roterende deksler roterer fritt.

  • Før du utfører justeringer eller vedlikehold, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen, vente til alle bevegelige deler har stoppet og påse at det ikke er bevegelse i drivakselen.

  Taue tilbehør med maskinen

  • Før du tauer tilbehør, må du bestemme den maksimale transporthastigheten for tilbehør. Se brukerhåndboken for tilbehøret.

  • Tilbehør uten bremser:

   • Bruk Lav bilmodus. Se Lav bilmodus.

   • Transport skal kun skje ved hastigheter under 13 km/t.

   • Pass på at tilbehøret eller tilhengeren veier mindre enn 1½ t når fullastet.

  • Tilbehør med bremser:

   • Bruk Lav bilmodus. Se Lav bilmodus.

   • Transport skal kun skje ved hastigheter under 13 km/t.

   • Pass på at tilbehøret eller tilhengeren veier mindre enn 7¼ t når fullastet.

   • Monter belastningskontrollenheten på området over trekk- og bremsepedalene (Figur 61). Juster kontrollenheten slik at bremseevnene blir maksimert iht. tilbehørets lastestørrelse.

    g263573
  • Maskinen kan taue tilbehør som veier mer enn maskinen selv.

  • Når du transporterer last eller trekker tilbehør, må du ikke overbelaste maskinen eller tilbehøret. Overbelastning kan gi dårlig ytelse eller skade bremsene, akslene, det hydrostatiske drivverket, motoren, styringen, karosseristrukturen eller dekkene.

   Important: For å redusere muligheten for transmisjonsskader, bør du bruke lav hastighetsinnstilling.

  Forstå dieselpartikkelfilteret og regenerering

  Dieselpartikkelfilteret (DPF) fjerner sot fra eksosen.

  DPF-regenereringsprosessen bruker varmen fra motorens utløpssystem som har økt med katalysatoren, for å redusere den oppsamlede sotmengden til aske.

  For å holde DPF-et rent må du huske følgende:

  • Kjør motoren ved full motorhastighet når det er mulig, for å fremme DPF-egenrengjøringen.

   Important: Hvis du forlater maskinen i krabbemodus eller oppsettsmodus (dvs. i en lavere motorhastighet), deaktiveres selvrengjøringsprosessen for dieselpartikkelfilteret. Hvis du forlater maskinen i en av disse modusene, kan dieselpartikkelfilteret tilstoppes, noe som kan forårsake en parkert regenerering.

  • Bruk riktig motorolje.

  • La motoren gå minst mulig på tomgang.

  • Bruk kun diesel med ultralavt svovelinnhold.

  Ha dieselpartikkelfilterets funksjon i tankene når du bruker og vedlikeholder maskinen. Når motoren er under belastning, produserer den generelt tilstrekkelig eksostemperatur for regenerering av dieselpartikkelfilteret.

  Important: La motoren gå minst mulig på tomgang eller betjen motoren mest mulig ved lavt turtall for å redusere oppsamlingen av sot i dieselpartikkelfilteret.

  Forsiktig

  Eksostemperaturen er høy (ca. 600 °C) under DPF-regenereringen. Varm eksos kan skade deg eller andre personer.

  • Bruk ikke motoren på et innestengt område.

  • Pass på at det ikke er brennbare materialer rundt eksossystemet.

  • Påse at den varme eksosen ikke berører kontaktflater som kan skades av varmen.

  • Ikke rør eksossystemkomponenter som er varme.

  • Ikke stå i nærheten av eller rundt eksosrøret til maskinen.

  Forstå ikonene for regenerering

  IkonIkondefinisjon
  Graphic• Parkert eller gjenopprettende regenerering-ikon – regenerering er forespurt.
  • Utfør regenereringen umiddelbart.
  Graphic • Registrerer at en regenerering er bekreftet
  Graphic • Registrerer at en regenerering pågår, og at eksostemperaturen er forhøyet
  Graphic • Sperre regenerering er valgt
  Graphic • Feil med NOx-kontrollsystemet, maskinen trenger service.

  Typer regenerering av dieselpartikkelfilter

  Typer regenerering av dieselpartikkelfilter som utføres mens maskinen er i drift:

  Type regenereringForhold som forårsaker DPF-regenereringDPF-beskrivelse av drift
  TilbakestillendeInntreffer hver 100. driftstime• Når ikonet for høy eksostemperatur Graphic vises i InfoCenter, pågår en regenerering.
  Det forekommer også hvis normal motordrift overgår tillatt sotoppsamlingsmengde innad i filteret
   • Under tilbakestillende regenerering opprettholder motordatamaskinen forhøyet motorhastighet for å sikre filterregenereringen.
  • Unngå å slå av motoren og unngå å bruke maskinen i krabbemodus eller oppsettmodus mens tilbakestillende regenerering utføres.

  Typer regenerering av dieselpartikkelfilter som krever at du parkerer maskinen:

  Type regenereringForhold som forårsaker DPF-regenereringDPF-beskrivelse av drift
  ParkertForekommer fordi datamaskinen fastslår at den automatiske DPF-rengjøringen ikke er tilstrekkelig.• Når ikonet for standby for tilbakestillende/parkert regenerering eller gjenopprettende regenerering Graphic vises eller en regenerering er forespurt.
  Skjer også fordi du starter en parkert regenerering
  Kan forekomme fordi den sperrede regenereringen har startet, og automatisk DPF-rengjøring er deaktivert fra å forekomme• Utfør parkert regenerering så snart som mulig for å unngå å måtte trenge en gjenopprettende regenerering.
  Kan skyldes bruk av feil drivstoff eller motorolje• En parkert regenerering krever 30 til 60 minutter for å fullføres.
   • Du må ha minst ½ tank med drivstoff i maskinen.
  • Du må parkere maskinen for å utføre en parkert regenerering.
  GjenopprettendeForekommer fordi forespørselen for parkert gjenoppretting er oversett, slik at DPF tilstoppes• Når ikonet for standby for tilbakestillende/parkert regenerering eller gjenopprettende regenerering Graphic vises eller en gjenopprettende regenerering er forespurt.
  • En gjenopprettende regenerering krever opptil 3 timer for å fullføres.
  • Du må ha minst en ½ tank med drivstoff i maskinen.
  • Du må parkere maskinen for å utføre en gjenopprettende regenerering.

  Bruke DPF-regenereringsmenyene

  Åpne DPF-regenereringsmenyene

  1. Velg servicemenyikonet i hvilken som helst modus og bla til alternativet REGENERATION (Regenerering).

  2. Velg regenereringsfunksjonen du trenger.

  Tid siden forrige regenerering

  1. Gå til DPF-regenereringsmenyen og bla til alternativet LAST REGEN (Siste regenerering).

  2. Velg oppføringen LAST REGEN (Siste regenerering).

  3. Bruk feltet LAST REGEN (Siste regenerering) for å avgjøre hvor mange timer du har kjørt motoren siden forrige tilbakestillende, parkerte eller gjenopprettende regenerering.

  4. Velg ikonet for forrige skjerm for å tilbake til skjermen for DPF-regenerering.

  Stille inn sperring av regenerering

  Gjelder kun for tilbakestillende regenerering

  En tilbakestillende regenerering produserer mer motoreksos. Hvis du bruker maskinen rundt trær, kratt, høyt gress eller andre temperaturømfintlige planter eller materialer, kan du bruke innstillingen INHIBIT REGEN (Sperring av regenerering) for å forhindre at motorens datamaskin utfører en tilbakestillende regenerering.

  Note: Alternativet INHIBIT REGEN (Sperring av regenerering) brukes alltid når det utføres vedlikehold på maskinen innendørs.

  Note: Hvis du sperrer regenerering i InfoCenter, vises et rådgivende varsel hvert 15. minutt mens motoren ber om en tilbakestillende regenerering.

  Important: Når du slår av motoren og starter den igjen, går innstillingen for sperring av regenerering tilbake til AV.

  1. Gå til DPF-regenereringsmenyen, og bla ned til alternativet INHIBIT REGEN (Sperring av regenerering).

  2. Velg oppføringen INHIBIT REGEN (Sperring av regenerering).

  3. Skift innstillingen for sperring av regenerering fra av til på.

  Forberede utføringen av en parkert eller gjenopprettende regenerering

  1. Påse at maskinen har tilstrekkelig drivstoff på tanken for typen regenerering du utfører:

   • Parkert regenerering: Drivstofftanken må være minst ¼ full før du utfører parkert regenerering.

   • Gjenopprettende regenerering: Drivstofftanken må være minst ½ full før du utfører gjenopprettende regenerering.

  2. Flytt maskinen utendørs til et område fritt for brennbare materialer eller gjenstander som kan bli ødelagt av varmen.

  3. Parker maskinen på et jevnt underlag.

  4. Sørg for at girspaken står i FRI.

  5. Koble fra kraftuttaket, og senk eventuelt tilbehør (hvis utstyrt med).

  6. Sett på parkeringsbremsen.

  7. Sett gassen til lav TOMGANG-stilling.

  8. Flytt driftsmodusvelgeren til H- eller L-posisjon.

  9. Pass på at klimaanlegget er av.

  Utføre en parkert eller gjenopprettende regenerering

  Når en parkert regenerering forespørres av motordatamaskinen, følger du meldingene i InfoCenter.

  Important: Maskinens datamaskin avbryter DPF-regenereringen hvis du øker motorhastigheten fra lav tomgang eller frigjør parkeringsbremsen.

  1. Gå til DPF-regenereringsmenyen, rull ned til alternativet PARKED REGEN (Parkert regenerering) eller RECOVERY REGEN (Gjenopprettende regenerering).

  2. Velg oppføringen for PARKED REGEN (Parkert regenerering) eller RECOVERY REGEN (Gjenopprettende regenerering).

   Note: Når du starter en gjenopprettende regenerering, forutsetter det at du oppgir riktig PIN-kode.

  3. I skjermen VERIFY FUEL LEVEL (Sjekk drivstoffnivå) kontrollerer du at du har en fjerdedel igjen på drivstofftanken, hvis du utfører en parkert regenerering, eller halvfull tank, hvis du utfører en gjenopprettende regenerering. Trykk på ikonet for neste skjerm for å fortsette.

  4. På menyen for parkert regenerering eller gjenopprettende regenerering trykker du på Neste skjerm for å starte regenereringen.

  5. På skjekklisteskjermen for DPF kontrollerer du at parkeringsbremsen er på og at motorhastigheten er satt til lav tomgang. Trykk på ikonet for neste skjerm for å fortsette.

  6. I skjermen INITIATE DPF REGEN (Start DPF-regenerering) velger du ikonet for neste skjerm for å fortsette.

  7. InfoCenter viser meldingen INITIATING DPF REGEN (Starter DPF-regenerering).

   Note: Ved behov trykker du på ikonet for avbryt for å avbryte regenereringsprosessen.

  8. InfoCenter viser tiden som gjenstår for å fullføre meldingen.

  9. InfoCenter viser startskjermen og ikonet for å bekrefte regenereringen Graphic.

   Note: Mens DPF-regenerering pågår, viser InfoCenter ikonet for høy eksostemperatur Graphic.

  10. Når motorens datamaskin fullfører en parkert eller gjenopprettende regenerering, viser InfoCenter et rådgivende varsel. Trykk på en knapp for å avslutte og gå tilbake til hovedskjermen.

   Note: Hvis regenereringen ikke fullføres, følger du det rådgivende varselet og trykker på en knapp for å avslutte og gå tilbake til startskjermen.

  Avbryte en parkert eller gjenopprettende regenerering

  Bruk innstillingen PARKED REGEN CANCEL (Avbryt parkert regenerering) eller RECOVERY REGEN CANCEL (Avbryt gjenopprettende regenerering) for å avbryte en pågående parkert eller gjenopprettende regenerering.

  1. Gå til DPF-regenereringsmenyen, og rull ned til alternativet PARKED REGEN (Parkert regenerering) eller RECOVERY REGEN (Gjenopprettende regenerering).

  2. Trykk på Neste skjerm for å avbryte en parkert regenerering eller en gjenopprettende regenerering.

  Etter bruk

  Sikkerhet etter bruk

  • Gjør følgende før du forlater førersetet:

   • Parker maskinen på et jevnt underlag.

   • Sett girspaken i FRI.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Senk alt tilbehør.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

  • Oppbevar aldri maskinen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollamper.

  • Hold alle deler av maskinen i god stand, og sørg for at de er godt festet.

  • Vedlikehold og rengjør sikkerhetsbeltene etter behov.

  • Skift ut slitte, skadde eller manglende merker.

  Forlate maskinen

  Advarsel

  Dersom du forlater maskinen på feil måte, kan det forårsake personskade.

  Bruk alltid håndtaket og trinnet når du forlater maskinen. For å unngå skade når du går ut, skal du ha tre kontaktflater: 1 hånd på håndtaket og 2 føtter på trinnet.

  Forlat maskinen som vist i Figur 62.

  g256168

  Taue maskinen

  Note: En sekskantet skiftenøkkel (6 mm) leveres sammen med maskinen og befinner seg ved siden av hydraulikkmanifolden (Figur 63). Bruk skiftenøkkelen til å utføre denne prosedyren.

  Hvis du må taue maskinen, må du stille inn pumpen for det doble stempelet (trekkraft) for å gå utenom hydraulikkvæsken, og manuelt trykksette den hydrauliske bremsekretsen for å løse ut bremsen. Flytt maskinen en svært kort distanse ved en hastighet under 3,2 km/t. Hvis du må flytte maskinen lenger enn en kort distanse, transporterer du maskinen på tilhenger.

  Important: Hvis tauebegrensningene overstiges, kan det forekomme alvorlig skade på stempelpumpen (trekkraft).

  Important: Ikke start eller kjør motoren når pluggene er satt i omløpsstilling.

  1. Blokker hjulene for å hindre at maskinen beveger seg

  2. Fjern tilgangspanelet fra høyre side av kontrollkonsollen (Figur 63).

   g244597
  3. Still inn stemplene til omløpsstillingen ved å sette en sekskantet skiftenøkkel (6 mm) gjennom pluggenheten og vri stempelet helt inn med klokken. Se Figur 64. Gjenta dette trinnet for hver pluggenhet (fire totalt).

   g233998
  4. For å frigjøre bremsen løfter og holder du den manuelle ventilen samtidig som du pumper med håndpumpen.

  5. Pump med håndpumpen til du opplever motstand. Når det er bygget opp nok trykk, holdes den manuelle ventilen i hevet stilling og bremsen frigjøres.

  6. Fjern klossene fra hjulene og tau maskinen.

  7. Når maskinen er tauet og før du starter motoren, fører du den sekskantede skiftenøkkelen (6 mm) gjennom pluggenheten og vrir stempelet helt ut mot klokken. Gjenta dette trinnet for hver pluggenhet (fire totalt).

  8. Skyv den manuelle ventilen ned for å koble inn parkeringsbremsen.

  9. Monter tilgangsdekselet.

  Transportere maskinen

  • Ta ut nøkkelen før oppbevaring eller transport av maskinen.

  • Påse at du har en lastebil eller tilhenger som er stor nok til å håndtere maskinen og eventuelt tilbehør.

  • Vær forsiktig når du laster maskinen av eller på en lastebil eller tilhenger.

  • Bruk en bred rampe når du laster maskinen på en tilhenger eller lastebil.

  • Bruk fastspenningsbøylene på maskinen (Figur 65) for å feste maskinen sikkert.

   Important: Ikke bruk fastspenningsbøylene til å løfte maskinen. Se Heve maskinen for instruksjoner om hvordan maskinen skal løftes.

   g263576
  • Sikre at tilhengeren eller lastebilen har alle nødvendige bremser, lys og markeringer som kreves ved lov.

  • Se lokale bestemmelser for krav til tilhenger og festing

  Advarsel

  Det å kjøre i trafikken uten blinklys, lys, reflekser eller merking for saktegående kjøretøy er farlig og kan føre til ulykker og personskader.

  Monter og bruk riktig tilbehør når du kjører på offentlige og trafikkerte veier.

  Vedlikehold

  Sikkerhet ved vedlikehold

  • Før du justerer, rengjør, reparerer eller forlater maskinen, må du gjøre følgende:

   • Parker maskinen på et jevnt underlag.

   • Sett girspaken i FRI.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Senk alt tilbehør til bakken og flytt tilleggsspaken for hydraulikk til FLYT-stillingen.

   • Fjern lasteren (hvis utstyrt med). Se Fjerne lasteren.

   • Påse at DPF-regenerering er sperret. Se Stille inn sperring av regenerering.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stanset.

   • La maskinen kjøle seg ned før du utfører vedlikehold.

  • Ikke utfør vedlikehold når motoren er i gang hvis du kan unngå det. Hold deg borte fra bevegelige deler.

  • Bruk jekkstøtter for å støtte maskinen eller komponenter når det er nødvendig.

  • Vær forsiktig når du reduserer trykket i komponenter under trykk.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Stram hjulenes hakemuttere.
 • Etter de 10 første timene
 • Stram hjulenes hakemuttere.
 • Etter de 100 første timene
 • Kontroller oljenivået i hjulnavene.
 • Sjekk oljenivået i fremre og bakre utjevningsaksel.
 • Etter de 150 første timene
 • Skift oljen i hjulnavene.
 • Skift oljen i fremre og bakre utjevningsaksler.
 • Skift oljen i akslene.
 • Skift girkasseoljen for det bakre kraftuttaket.
 • Etter de 200 første timene
 • Rengjør akselventilatoren for hver aksel.
 • Etter de 250 første timene
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Etter de 1000 første timene
 • Skift hydraulikkvæsken og de to hydraulikkfiltrene.
 • For hver bruk eller daglig
 • Kontroller lufttrykket i dekkene.
 • Kontroller funksjonen til bryterne på sikkerhetssperresystemet.
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Kontroller luftrenserindikatoren.
 • Tapp vann eller andre urenheter fra drivstoffilteret/vannutskilleren.
 • Kontroller kjølevæskenivået.
 • Fjern rusk fra radiatoren/drivstoffkjøleren.
 • Kontroller nivået på hydraulikkvæsken.
 • Vask maskinen.
 • Hver 50. driftstime
 • Smør lagrene og hylsene på maskinen og lasteren.
 • Inspiser luftrenseren.
 • Sjekk batteriets tilstand. Rengjør batteriet ved behov.
 • Fjern rusk og gressrester fra motorrommet, radiatoren og oljekjøleren.
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller slangene og klemmene til kjølesystemet.
 • Hver 300. driftstime
 • Skift motorolje og filter (når maskinen brukes under forhold med høy effekt/aggressive forhold)
 • Hver 400. driftstime
 • Skift motorolje og filter (når maskinen brukes under skitne forhold).
 • Overhal luftrenseren (umiddelbart hvis indikatoren lyser rødt, og oftere under ekstremt skitne og støvete forhold).
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Skift ut drivstoffilterboksen.
 • Bytt ut motordrivstoffilteret.
 • Kontroller oljenivået i hjulnavene.
 • Sjekk oljenivået i fremre og bakre utjevningsaksel.
 • Rengjør akselventilatoren for hver aksel.
 • Stram hjulenes hakemuttere.
 • Rengjør luftfiltrene i førerhuset – skift dem ut hvis de har rifter eller er svært tilsmusset.
 • Hver 500. driftstime
 • Skift motorolje og filter (når maskinen brukes under normale forhold).
 • Hver 800. driftstime
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.(også hvis drivstoffsystemet er forurenset).
 • Hver 1000. driftstime
 • Skift oljen i hjulnavene (når maskinen brukes under skitne forhold).
 • Skift oljen i fremre og bakre utjevningsaksler (når maskinen brukes under skitne forhold).
 • Skift oljen i akslene (når maskinen brukes under skitne forhold).
 • Skift girkasseoljen for det bakre kraftuttaket (når maskinen brukes under skitne forhold).
 • Hver 1500. driftstime
 • Skift oljen i hjulnavene (når maskinen brukes under normale forhold).
 • Skift oljen i fremre og bakre utjevningsaksler (når maskinen brukes under normale forhold).
 • Skift oljen i akslene (når maskinen brukes under normale forhold).
 • Skift girkasseoljen for det bakre kraftuttaket (når maskinen brukes under normale forhold).
 • Skift hydraulikkvæsken og de to hydraulikkfiltrene.
 • Annet hvert år
 • Tøm kjølesystemet og fyll på ny væske.
 • Skift bevegelige slanger.
 • Sjekkliste for daglig vedlikehold

  Ta kopi av denne siden for rutinemessig bruk.

  VedlikeholdskontrollpunktFor uke:
  MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
  Kontroller at sikkerhetssperresystemet virker.       
  Kontroller at bremsene virker som de skal.       
  Kontroller motoroljenivået.       
  Kontroller kjølevæskenivået.       
  Tøm drivstoff-/vannutskilleren.       
  Undersøk luftfilteret, støvkoppen og lufteventilen.       
  Kontroller uvanlige motorlyder.1       
  Kontroller skjermene til radiatoren og den hydrauliske oljekjøleren for rusk og blås ut med trykkluft.       
  Kontroller uvanlige driftslyder.       
  Kontroller væskenivået i det hydrauliske systemet.       
  Kontroller om de hydrauliske slangene er skadet.       
  Kontroller om det har oppstått væskelekkasjer.       
  Kontroller drivstoffnivået.       
  Kontroller trykket i dekkene.       
  Kontroller at instrumentene virker.       
  Smør alle smøreniplene.1       
  Lakker ødelagt maling.       
  Vask maskinen.       

  1Umiddelbart etter hver vask, uavhengig av intervallet som er angitt.

  Bemerkninger om spesielle områder

  Kontroll utført av:
  PunktDatoInformasjon
     
     
     
     
     
     
     

  Forberedelse for vedlikehold

  Heve maskinen

  Fare

  Mekaniske eller hydrauliske jekker kan kanskje ikke støtte maskinen, og kan dermed føre til alvorlige skader.

  • Bruk jekkstøtter til å støtte den hevede maskinen.

  • Bruk kun mekaniske og hydrauliske jekker til å løfte maskinen.

  Heve den fremre delen av maskinen

  g244598
  1. Blokker de to bakhjulene med klosser for å hindre at maskinen beveger seg.

  2. Plasser jekken trygt under ønsket fremre løftepunkt.

  3. Når du har hevet den fremre delen av maskinen, bruker du en passende jekkstøtte under maskinrammen for å støtte maskinen.

  Heve den bakre delen av maskinen

  g244599
  1. Blokker de to forhjulene med klosser for å hindre at maskinen beveger seg.

  2. Plasser jekken trygt under ønsket bakre løftepunkt.

  3. Når du har hevet den bakre delen av maskinen, bruker du en passende jekkstøtte under maskinrammen for å støtte maskinen.

  Heve panseret

  1. Frigjør stroppene fra hver side av maskinen (Figur 68).

   g246027
  2. Åpne panseret (Figur 68).

  3. Påse at støttestangbolten for panseret står i støttestangsikringen for å kunne holde panseret i hevet stilling (Figur 69).

   g257577

  Smøring

  Smøre lagrene og hylsene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Smør lagrene og hylsene på maskinen og lasteren.
 • Maskinen har smørenipler som må smøres regelmessig med litiumbasert smørefett nr. 2.

  Important: Smør maskinen umiddelbart hver gang den er vasket.

  Trekkenhet

  Plasseringen av og antallet smørenipler er som følger:

  • Øvre og nedre kingbolt (8)

  • Ytre parallellstag (4)

  • Dreietapp på foraksel (2)

  • Kraftuttakets drivaksel (1)

  • Vippearmakselrør (1)

  • Trepunkts løftesylinder (2)

  g250869
  g251572
  g251137
  g251124
  g251125

  Laster

  Plasseringen av og antallet smørenipler er som følger:

  • Løftesylinder (4)

  • Tilbehørssylinder (4)

  • Lasterarm (2)

  • Monteringsplatehylser (4)

  • Tilbehørskobling (2)

  g251113
  g251112

  Vedlikehold av motor

  Motorsikkerhet

  Kontrollere motoroljenivået

  Forstå spesifikasjonene for motorolje

  Oljetype: Bruk motorolje av høy kvalitet med lavt askeinnhold som overholder eller overskrider følgende spesifikasjoner:

  • API-servicekategori CJ-4 eller høyere

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Important: Bruk av en annen motorolje enn API CJ-4 eller høyere, ACEA E6 eller JASO DH-2 kan føre til at dieselpartikkelfilteret tilstoppes eller forårsaker motorskade.

  Veivhuskapasitet: ca. 5,7 l med filteret.

  Viskositet: Bruk følgende viskositetsklasse for motorolje:

  • Anbefalt olje: SAE 15W-40 (over -18 °C) 

  • Alternativ olje: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer)

  Toro Premium-motorolje er tilgjengelig fra autoriserte Toro-forhandlere med viskositetsklasse på enten 15W-40 eller 10W-30. Se delekatalogen for delenummer.

  Kontrollere motoroljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Motoren leveres med olje i veivhuset. Oljenivået må imidlertid sjekkes før og etter at motoren startes for første gang.

  Du kan sjekke oljen uten å heve dekselet ved å gå gjennom motordekslet på høyre side av maskinen (Figur 77) og trekke ut peilestaven fra motoren. Hvis du må tilsette ytterligere motorolje, må du åpne panseret. Se Heve panseret.

  g259486

  Important: Kontroller motoroljenivået daglig. Hvis motoroljenivået er over Full-merket på peilestaven, kan motoroljen være fortynnet med drivstoff.Hvis motoroljenivået er over Full-merket, skifter du motoroljen.

  Den beste tiden for å sjekke motoroljen er når motoren er kald før den har blitt startet for dagen. Hvis motoren allerede har vært på, lar du oljen flyte tilbake ned i bunnpannen i minst ti minutter før du sjekker oljen. Hvis oljenivået er på eller under Add-merket på peilestaven, tilfører du mer olje til oljenivået når Full-merket. Ikke overfyll motoren med olje.

  Important: Hold motoroljenivået mellom øvre og nedre grense på peilestaven. Motoren kan svikte hvis du kjører den med for mye eller for lite olje.

  Kontroller motoroljenivået. Se Figur 78.

  g031256

  Note: Når du skal bruke en annen olje, tapper du all den gamle oljen fra veivhuset før du fyller på ny olje.

  Skifte motorolje og filter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 250 første timene
 • Skift motoroljen og oljefilteret.
 • Hver 300. driftstime
 • Skift motorolje og filter (når maskinen brukes under forhold med høy effekt/aggressive forhold)
 • Hver 400. driftstime
 • Skift motorolje og filter (når maskinen brukes under skitne forhold).
 • Hver 500. driftstime
 • Skift motorolje og filter (når maskinen brukes under normale forhold).
  1. Start motoren, og la den gå i fem minutter for å varme opp oljen.

  2. Før du forlater operatørsetet, må du parkere maskinen på en jevn flate, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler har sluttet å bevege seg.

  3. Skift motorolje og filter (Figur 79).

   g031675
  4. Fyll olje på veivhuset.

  Overhale luftrenseren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller luftrenserindikatoren.
 • Hver 50. driftstime
 • Inspiser luftrenseren.
 • Hver 400. driftstime
 • Overhal luftrenseren (umiddelbart hvis indikatoren lyser rødt, og oftere under ekstremt skitne og støvete forhold).
 • Kontroller om luftrenserkroppen er skadet, da det kan forårsake luftlekkasje. Skift ut kroppen hvis den er skadet. Kontroller inntakssystemet for lekkasje, skade eller løse slangeklemmer.

  Overhal filteret på luftrenseren kun når indikatoren (Figur 80) tilsier det. Hvis du skifter filteret før det er nødvendig, øker det risikoen for at det kommer smuss inn i motoren når du fjerner filteret.

  g009709

  Important: Pass på at dekselet sitter riktig på og er forseglet rundt luftrenserkroppen.

  1. Bytt ut luftrenseren (Figur 81).

   g253706

   Note: Ikke rengjør et brukt element. Det kan skade filtermediet.

   Important: Ikke prøv å rengjøre sikkerhetsfilteret (Figur 82). Erstatt sikkerhetsfilteret etter hver tredje overhaling av det primære luftfilteret.

   g009712
  2. Tilbakestill indikatoren (Figur 80) hvis den viser rødt.

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Overhale drivstoffsystemet

  Tømme drivstofftanken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.(også hvis drivstoffsystemet er forurenset).
 • Tøm og rengjør tanken også hvis drivstoffsystemet blir forurenset, eller hvis du lagrer maskinen over en lengre periode. Bruk rent drivstoff til å spyle tanken.

  Kontrollere drivstoffslangene og -koblingene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Kontroller om drivstoffslangene og -koblingene er slitte, ødelagte eller løse.

  Overhale vannutskilleren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Tapp vann eller andre urenheter fra drivstoffilteret/vannutskilleren.
 • Hver 400. driftstime
 • Skift ut drivstoffilterboksen.
 • Overhal vannutskilleren (Figur 83) som vist i Figur 84.

  g246332
  g031412

  Overhale drivstoffilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Bytt ut motordrivstoffilteret.
  1. Rengjør området rundt drivstoffilterhodet (Figur 85).

   g021291
  2. Fjern filteret og rengjør hodemonteringsoverflaten (Figur 85).

  3. Smør filterpakningen med ren motorsmøreolje. Se brukerhåndboken for motoren for ytterligere informasjon.

  4. Monter den tørre filterboksen for hånd til pakningen kommer i kontakt med filterhodet, og drei den deretter en halv omdreining til.

  5. Start motoren, og se etter drivstofflekkasjer rundt filterhodet.

  Vedlikehold av elektrisk system

  Sikkerhet for elektrisk system

  • Koble fra batteriet før du reparerer maskinen. Koble kabelen fra den negative klemmen først, og deretter den andre kabelen fra den positive klemmen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Lad opp batteriet på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

  Tilgang til batteriet

  Batteriet er plassert under sidedekselet på venstre side av maskinen. For å få tilgang til batteriet fjerner du knottene og skivene som fester dekselet til maskinens chassis (Figur 86).

  g246795

  Koble fra batteriet

  Advarsel

  Batteriklemmer eller metallverktøy kan kortslutte mot metallkomponenter og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Når du fjerner eller monterer batteriet, må du passe på at batteripolene ikke berører metalldeler på maskinen.

  • La ikke metallverktøy kortslutte mellom batteripolene og metalldeler på maskinen.

  Advarsel

  Feilaktig ruting av batterikabler kan skade maskinen og kablene og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  Ta alltid av den negative (svarte) batterikabelen før du kopler fra den positive (røde) kabelen.

  1. Fjern den negative batterikabelen fra polen på batteriet (Figur 87).

   g253380
  2. Løft isolatoren og koble den positive batterikabelen fra batteriet (Figur 87).

  Koble til batteriet

  Advarsel

  Feilaktig ruting av batterikabler kan skade maskinen og kablene og forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

  1. Koble den positive kabelen til batteriet og stram batterifestemutteren (Figur 88).

   g253379
  2. Koble den negative kabelen til batteriet og stram til batterifestemutteren (Figur 88).

  Demontere og montere batteriet

  En holder (Figur 89) holder batteriet i holderen. Løsne monteringsdelene for holderen for å fjerne batteriet. Stram til igjen når du monterer batteriet.

  g253476

  Kontrollere batteriets tilstand

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Sjekk batteriets tilstand. Rengjør batteriet ved behov.
 • Important: Før du sveiser på maskinen, må du koble den negative kabelen fra batteriet for å forhindre at det elektriske systemet tar skade.

  Kontroller batteriets tilstand ukentlig eller etter hver 50. driftstime. Hold batteripolene og hele batterikassen ren. Et skittent batteri lades sakte ut.

  1. Bytt ut batteriet. Se Tilgang til batteriet.

  2. Fjern gummiisoloasjonen fra den positive terminalen og inspiser batteriet. Hvis batteriet er skittent, utfører du følgende trinn:

   1. Vask hele kassen med en oppløsning av natron og vann.

   2. Smør begge batteripolene og kabelskjøtestykkene med Grafo 112X (Toro-delenummer 505-47) for å forhindre korrosjon.

   3. Skyv gummihetten over den positive polen.

   4. Lukk batteridekselet.

  Finne sikringene

  Finne sikringene for trekkenheten

  Trekkenhetssikringene er plassert under rattet og over trekk- og bremsepedalene (Figur 90).

  g250068

  Se følgende tabell for en beskrivelse av hver sikring på maskinsikringsblokken:

  Maskinsikringsblokk

  ABCD
  1Primær T1-strøm 2 (7,5 A)Primær T1-strøm 3 (7,5 A)Primær T1-strøm 4 (7,5 A)Primær T1-strøm 5 (7,5 A)
  2Motorens ECU-strøm (10 A)Primær T1 (2 A)Forlengelsesstrøm (10 A)EU-varsellys (15 A)
  3Systemstrømforsyning (10 A)InfoCenter (2 A)Frontlys – (15 A)Stikkontakt. Selektiv kontrollventil (10 A)
  4Statusskjerm (2 A)Varsellys (10 A)Horn (10 A)Signalgiver (10 A)
  5Sete med luftfjæring (10 A)Tilhengerbremsekontroll (20 A)Forlengelsesstrøm (10 A)Bakre hjelpestrøm (15 A)

  Finne førerhussikringene

  Førerhussikringene sitter over passasjersetet. Du får tilgang til sikringene ved å fjerne sikringsboksdekselet (Figur 91).

  g250704

  Se Figur 92 for en beskrivelse av hver sikring på førerhusets sikringsblokkmerke:

  g262470

  Vedlikehold av drivsystem

  Vedlikeholde akslene

  Spesifikasjon av nav- og akselolje: Toro Premium Tractor Fluid

  Kontrollere oljenivået i hjulnavene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 100 første timene
 • Kontroller oljenivået i hjulnavene.
 • Hver 400. driftstime
 • Kontroller oljenivået i hjulnavene.
 • Note: Få en annen person til hjelpe deg å justere oljepluggene i hjulnavene når du utfører service på akseloljen.

  1. Påse at maskinen står på en jevn overflate, og fjern eventuelt tilbehør som den er utstyrt med.

  2. Flytt maskinen fremover eller bakover til pluggen for hjulnavet står i klokken 10- eller klokken 2-stilling (Figur 93).

   g250825
  3. Slå av motoren, sett styrespaken i FRI, koble inn parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen.

  4. Plasser et tappefat under tappeåpningen i hjulnavet (Figur 93).

  5. Fjern pluggen fra hjulnavet (Figur 93).

  6. Sjekk at oljenivået når bunnen av gjengene på oljeporten (Figur 93).

   • Hvis oljenivået er for høyt, må du la oljen renne ut gjennom oljeporten.

   • Hvis oljenivået er for lavt, tilsetter du den angitte oljen til hjulnavet gjennom oljeporten. Se trinn 8 i Skifte oljen i hjulnavene.

  7. Kontroller tilstanden til O-ringen på pluggen.

   Note: Skift ut pluggen dersom O-ringen er slitt eller skadet.

  8. Sett pluggen inn i oljeporten på hjulnavet (Figur 93).

  9. Gjenta trinn 2 til 8 på de andre hjulnavene.

  Skifte oljen i hjulnavene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 150 første timene
 • Skift oljen i hjulnavene.
 • Hver 1000. driftstime
 • Skift oljen i hjulnavene (når maskinen brukes under skitne forhold).
 • Hver 1500. driftstime
 • Skift oljen i hjulnavene (når maskinen brukes under normale forhold).
 • Hjulnavkapasitet: ca. 0,4 l

  Note: Hvis mulig skifter du oljen når den er varm.

  1. Flytt maskinen fremover eller bakover til oljepluggen for hjulnavet er i klokken 12-stilling. Se Figur 93 i Kontrollere oljenivået i hjulnavene.

  2. Delvis skru av oljepluggen for å frigjøre eventuelt trykk.

  3. Flytt maskinen fremover eller bakover til pluggen er i klokken 6-stilling (Figur 94).

   g250824
  4. Plasser et tappefat under oljeporten til hjulnavet (Figur 94).

  5. Fjern pluggen og tapp oljen fra planetgiret (Figur 94).

  6. Kontroller tilstanden til O-ringen for pluggen.

   Note: Skift ut pluggen dersom O-ringen er slitt eller skadet.

  7. Flytt maskinen fremover eller bakover til pluggen er i klokken 2- (Figur 94) eller klokken 10-stillingen.

  8. Tilsett den angitte oljen i hjulnavet gjennom oljeporten til oljenivået er nederst på gjengene i porten.

  9. Sett pluggen inn i oljeporten til hjulnavet.

  10. Gjenta denne prosedyren for de tre andre hjulnavene.

  Kontrollere oljenivået i akslene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 100 første timene
 • Sjekk oljenivået i fremre og bakre utjevningsaksel.
 • Hver 400. driftstime
 • Sjekk oljenivået i fremre og bakre utjevningsaksel.
  1. Plasser et tappefat under utjevningshuset på akselen.

  2. Fjern pluggene fra sikteåpningen i utjevningshuset på akselen (Figur 95 og Figur 96).

   g250850
   g250851
  3. Se gjennom sikteåpningen og kontroller at oljenivået i akselen er på nivå med bunnen av gjengene i åpningen (Figur 95 og Figur 96).

   Note: Bruk lommelykt og speil til å se oljenivået.

   • Hvis oljenivået er for høyt, må du la oljen renne ut gjennom sikteåpningen.

   • Hvis oljenivået er for lavt, tilsetter du den angitte oljen i akselhusets sikteåpning. Se trinn 6 og 7 i Skifte olje i akslene.

  4. Rengjør gjengene i siktepluggen.

  5. Bruk PTFE-gjengetetningsteip på gjengene til pluggen.

  6. Sett siktepluggen i sikteåpningen på utjevningshuset på akselen (Figur 95 og Figur 96).

  Skifte olje i akslene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 150 første timene
 • Skift oljen i fremre og bakre utjevningsaksler.
 • Hver 1000. driftstime
 • Skift oljen i fremre og bakre utjevningsaksler (når maskinen brukes under skitne forhold).
 • Hver 1500. driftstime
 • Skift oljen i fremre og bakre utjevningsaksler (når maskinen brukes under normale forhold).
 • Akseloljekapasitet: omtrent 9 l

  1. Plasser et tappefat under utjevningshuset på akselen (Figur 97 og Figur 98).

   g250854
   g252662
  2. Fjern pluggene fra sikteåpningen og tappeåpningen i utjevningshuset for akslene (Figur 97 og Figur 98).

   Note: La oljen renne helt ut av utjevningshuset og akselen.

   Note: Se Figur 96 for informasjon om sikteåpningen til bakakselen.

  3. Rengjør gjengene på pluggene.

  4. Bruk PTFE-tetningsteip på gjengene på pluggene.

  5. Installer tappepluggene i tappeåpningen på utjevningshusene (Figur 99 og Figur 100).

   g250853
   g252661
  6. Fyll akslene med den angitte oljen, gjennom sikteåpningen, til oljenivået er på nivå med gjengene nederst i åpningen (Figur 99 og Figur 100).

  7. Vent noen minutter til oljen stabiliseres og etterfyll ved behov.

   Note: Tilsett olje til oljenivået er stabilt og befinner seg nederst på gjengene i sikteåpningen.

  8. Sett påfyllingspluggene inn i sikteåpningene til utjevningshuset på akslene (Figur 99 og Figur 100).

  Rengjøre akselventilatorene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 200 første timene
 • Rengjør akselventilatoren for hver aksel.
 • Hver 400. driftstime
 • Rengjør akselventilatoren for hver aksel.
  1. Rengjør området rundt ventilatorene med et løsemiddel for rengjøring (Figur 101 og Figur 102).

   g250855
   g250856
  2. Ta ventilatorene av frontakselen og bakakslene (Figur 101 og Figur 102).

  3. Rengjør ventilatorene med løsemiddel for rengjøring.

  4. Bruk trykkluft til å tørke ventilatorene.

   Important: Bruk ansiktsbeskyttelse når du bruker trykkluft.

  5. Sett ventilatorene tilbake i front- og bakakslene (Figur 101 og Figur 102).

  Skifte hydraulikkbremseoljen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 150 første timene
 • Skift oljen i akslene.
 • Hver 1000. driftstime
 • Skift oljen i akslene (når maskinen brukes under skitne forhold).
 • Hver 1500. driftstime
 • Skift oljen i akslene (når maskinen brukes under normale forhold).
 • Note: Hydraulikkbremsen ligger ved siden av bakakselen.

  Spesifikasjon av hydraulikkbremseolje: Toro Premium Tractor Fluid

  1. Plasser et tappefat under hydraulikkbremsen (Figur 103).

   g254599
  2. Fjern tappepluggen fra tappeåpningen (Figur 103).

   Note: La oljen tømmes helt ut av bremsehuset.

  3. Rengjør gjengene på pluggen.

  4. Sett tappepluggen på plass i tappeåpningen (Figur 103).

  5. Ta ut påfyllingspluggen øverst på bremsehuset (Figur 104).

   g254600
  6. Fyll bremsehuset med 160 ml av den angitte oljen, gjennom påfyllingsåpningen.

  7. Sett påfyllingspluggen inn i påfyllingsåpningen (Figur 104).

  Skifte girkasseoljen for det bakre kraftuttaket

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 150 første timene
 • Skift girkasseoljen for det bakre kraftuttaket.
 • Hver 1000. driftstime
 • Skift girkasseoljen for det bakre kraftuttaket (når maskinen brukes under skitne forhold).
 • Hver 1500. driftstime
 • Skift girkasseoljen for det bakre kraftuttaket (når maskinen brukes under normale forhold).
 • Spesifikasjon av girkasseolje for det bakre kraftuttaket: Toro Premium Tractor Fluid

  1. Ta standardlasteplanet (hvis utstyrt) av maskinen. Se Fjerne eller montere standardplanet.

  2. Fjern pluggen fra sikteåpningen på girkassen for det bakre kraftuttaket (Figur 105).

   g256626
  3. Ta pluggen ut av tappeåpningen (Figur 106).

   Note: La oljen renne helt ut av girkassen.

   g256625
  4. Rengjør gjengene på pluggen.

  5. Sett tappepluggen på plass i tappeåpningen.

  6. Fyll girkassen med 1,4 l av den angitte oljen, gjennom siktåpningen, til oljenivået er på nivå med gjengene nederst i åpningen.

  7. Vent noen minutter til oljen stabiliseres og etterfyll ved behov.

   Note: Tilsett olje til oljenivået er stabilt og befinner seg nederst på gjengene i sikteåpningen.

  8. Sett siktepluggen på plass i sikteåpningen.

  Stramme hjulenes hakemuttere

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Stram hjulenes hakemuttere.
 • Etter de 10 første timene
 • Stram hjulenes hakemuttere.
 • Hver 400. driftstime
 • Stram hjulenes hakemuttere.
 • Angitt tiltrekkingsmoment for hjulenes hakemuttere: 380 til 433 Nm

  Stram til hjulhakemutterne i et kryssende mønster, som vist i Figur 107, til angitt moment.

  g246773

  Vedlikehold av kjølesystem

  Kjølesystemsikkerhet

  • Stopp motoren og ta ut nøkkelen før du utfører vedlikehold.

  • Du kan bli forgiftet av å svelge motorkjølevæske. Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.

  • Utslipp av varm kjølevæske under trykk, eller berøring av en varm radiator og omsluttende deler, kan føre til alvorlige brannsår.

   • La alltid motoren kjøle seg ned i minst 15 minutter før du fjerner radiatorlokket.

   • Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

  • Ikke bruk maskinen uten at dekslene er på plass.

  • Hold fingre, hender og bekledning unna roterende vifter og drivremmer.

  Kontrollere kjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller kjølevæskenivået.
 • Kontroller kjølevæskenivået hver dag før arbeidet starter. Kapasiteten til systemet er 8,5 liter.

  1. Hev panseret. Se Heve panseret.

  2. Ta radiatorlokket og lokket på ekspansjonstanken forsiktig av (Figur 108).

  3. Kontroller kjølevæskenivået i radiatoren.

   Note: Fyll radiatoren opp til toppen av påfyllingshalsen og ekspansjonstanken opp til Full-merket.

   g020441
  4. Hvis kjølevæskenivået er lavt, fyller du halvt om halvt med vann og frostvæske med etylenglykol.

   Important: Ikke bruk kjølevæsker som består av kun vann eller er alkohol-/metanolbaserte, da det kan føre til skade.

  5. Sett på radiatorlokket og ekspansjonstanklokket.

  Utføre service på motorkjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Fjern rusk fra radiatoren/drivstoffkjøleren.
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller slangene og klemmene til kjølesystemet.
 • Annet hvert år
 • Tøm kjølesystemet og fyll på ny væske.
 • Fjern daglig rusk fra radiatoren/drivstoffkjøleren. Rengjør dem oftere under skitne forhold.

  1. Hev panseret. Se Heve panseret.

  2. Senk den fremre skjermen ved å utløse stroppen som holder den på plass (Figur 109).

   g250126
  3. Rengjør området rundt radiatoren/drivstoffkjøleren grundig med trykkluft (Figur 110).

   Note: Start fra viftesiden og blås rusk bakover og ut. Rengjør så fra baksiden og blås fremover. Gjenta denne prosedyren flere ganger til alt rusk er borte.

   Important: Ikke rengjør området rundt radiatoren/drivstoffkjøleren med vann. Det kan føre til at det raskere forekommer rust og skade på komponentene på en tilstoppet maskin.

   g250128
  4. Lukk panseret.

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Sikkerhet for hydraulisk system

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje sprøytes inn under huden. Innsprøytet væske må fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  Spesifisering av hydraulikkvæske

  Beholderen fylles på i fabrikken med rundt 44 l hydraulikkvæske av høy kvalitet. Kontroller hydraulikkvæsken før du starter maskinen for første gang, og deretter hver dag. Se Kontrollere nivået på den hydrauliske væsken.

  Anbefalt erstatningsvæske: Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid, tilgjengelig i spann på 19 liter eller fat på 208 liter.

  Alternative oljer: Hvis Toro Premium Tractor Fluid ikke er tilgjengelig, kan du bruke andre vanlige universelle hydraulikkvæsker for traktor (UTHF) med petroleumsbase, forutsatt at spesifikasjonene faller innenfor oppgitt område for følgende materialegenskaper og oppfyller bransjestandarder. Vi anbefaler ikke bruk av syntetisk væske. Forhør deg med smøremiddelleverandøren for å finne et egnet produkt.

  Note: Toro er ikke ansvarlig for skader som skyldes bruk av uegnede alternativer. Bruk kun produkter fra anerkjente produsenter, som står for sine anbefalinger.

  Hydraulikkvæske med høy viskositetsindeks og lavt flytpunkt mot slitasje, ISO VG 46

  Materielle egenskaper: 
   Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C 55 til 62
   Viskositetsindeks ASTM D2270140–152
   Flytepunkt, ASTM D97-37 °C til -43 °C
  Bransjespesifikasjoner:API GL-4, Vickers 35VQ25

  Note: Mange hydraulikkvæsker er nesten fargeløse, noe som gjør det vanskelig å oppdage lekkasjer. Et rødt fargestoff for hydraulikkvæsken er tilgjengelig i flasker på 20 ml. Én flaske er nok til 15–22 liter med hydraulikkvæske. Bestill delenr. 44-2500 fra en autorisert Toro-forhandler.

  Kontrollere nivået på den hydrauliske væsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller nivået på hydraulikkvæsken.
  1. Parker maskinen på et jevnt underlag.

  2. Koble ut kraftuttaket, sett girspaken i FRI, senk alt tilbehør (hvis utstyrt med), koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  3. Fjern pluggen fra hydraulikktanken (Figur 111).

   Note: Pluggen for hydraulikktanken og peilestaven er plassert bak setet på passasjersiden.

  4. Fjern peilestaven fra hydraulikktanken, og tørk av den med en ren klut (Figur 111).

   g246146
  5. Sett peilestaven inn i hydraulikktanken.

  6. Fjern peilestaven, og kontroller væskenivået (Figur 112).

   Hydraulikkvæskenivået er på riktig nivå når væsken vises mellom de to merkene på peilestaven.

   g246147
  7. Hvis væskenivået er under det nederste merket på peilestaven, fyller du på tanken med den angitte hydraulikkvæsken (Figur 113). Gjenta trinn 4 til 6 til væskenivået vises mellom de to merkene på peilestaven.

   Important: Ikke fyll for mye væske på hydraulikktanken. Tanken er overfylt når væsken vises over det øvre merket på peilestaven.

   g246148
  8. Sett peilestaven og pluggen inn i hydraulikktanken

  9. Kontroller om det er lekkasjer i hydraulikkslangene og -beslagene.

  Skifte hydraulikkvæske og -filtre

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 1000 første timene
 • Skift hydraulikkvæsken og de to hydraulikkfiltrene.
 • Hver 1500. driftstime
 • Skift hydraulikkvæsken og de to hydraulikkfiltrene.
 • Hvis hydraulikkvæsken blir forurenset, kontakter du den autoriserte Toro-forhandleren. Systemet må tømmes. Kontaminert væske får en melkeaktig eller sort farge sammenlignet med ren væske.

  Important: Bruk erstatningsfilter fra Toro. Se maskinens delekatalog. Hvis du bruker et annet filter, kan garantien for enkelte komponenter bli ugyldig.

  1. Parker maskinen på et jevnt underlag.

  2. Koble ut kraftuttaket, sett girspaken i FRI, senk alt tilbehør (hvis utstyrt med), koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren og ta ut nøkkelen.

  3. Plasser et stort tappefat under hydraulikkvæsketanken.

  4. Åpne hydraulikktanklokket og ta ut peilestaven.

  5. Fjern tappepluggen fra bunnen av hydraulikktanken og la hydraulikkvæsken flyte ned i tappefatet (Figur 114).

   g248961
  6. Monter tappepluggen når hydraulikkoljen slutter å renne.

  7. Rengjør området rundt der filteret monteres.

  8. Plasser et tappefat under filteret og ta ut filteret (Figur 114).

  9. Smør den nye filterpakningen, og fyll filteret med hydraulikkvæske.

  10. Påse at hvert filtermonteringsområde er rent, og skru filteret på til pakningen kommer i kontakt med monteringsplaten. Stram deretter til filteret med ytterligere en halv omdreining.

  11. Fyll beholderen med hydraulikkvæske. Se Kontrollere nivået på den hydrauliske væsken.

   Important: Bruk bare de hydrauliske oljene som er angitt. Andre væsker kan skade systemet.

  12. Monter beholderens peilestav og lokk.

  13. Start motoren og bruk alle de hydrauliske kontrollene til å fordele hydraulikkvæsken i systemet.

   Note: Kontroller også at det ikke finnes lekkasjer, og slå deretter av motoren.

  14. Kontroller væskenivået og fyll på mer til nivået når opp til Full-merket på peilestaven.

   Note: Ikke fyll på for mye.

  Kontrollere de hydrauliske ledningene og slangene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Annet hvert år
 • Skift bevegelige slanger.
 • Undersøk hydrauliske ledninger og slanger daglig for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse og at de ikke er slitt på grunn av værforhold, kjemisk forringelse eller andre årsaker. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du bruker maskinen.

  Vedlikehold av førerhus

  Rengjøre førerhuset

  Important: Vær forsiktig rundt førerhusets tetninger (Figur 115). Hvis du bruker en trykkvasker, hold vaskestaven minst 0,6 m fra maskinen. Ikke bruk høytrykksvasker direkte på førerhusets tetninger eller under det bakre overhenget.

  g253433

  Rengjøre luftfiltrene i førerhuset

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Rengjør luftfiltrene i førerhuset – skift dem ut hvis de har rifter eller er svært tilsmusset.
  1. Fjern knottene og ristene fra førerhusets bakre overheng (Figur 116).

   g251432
  2. Fjern luftfiltrene fra førerhuset.

  3. Rengjør filtrene ved å blåse ren, oljefri trykkluft gjennom dem.

   Important: Filtre med hull, rifter eller andre skader må skiftes ut.

  4. Bruk knottene og ristene til å montere filtrene i førerhuset (Figur 116).

  Rengjøre førerhusets kondensatorfilter

  Formålet med førerhusets kondensatorfilter er å hindre at store rusk, for eksempel gress og løv, kommer inn i førerhusets kondensator og kondensatorvifter.

  1. Trekk skjermdekselet rett ned.

  2. Rengjør kondensatorfilteret med vann.

   Note: Bruk ikke trykkvasker.

   Important: Filtre med hull, rifter eller andre skader må skiftes ut.

  3. La forfilteret lufttørke før du monterer det på maskinen.

  4. Roter filterskjermen rundt tappene til låsen låses inn i låsfesteenheten (Figur 117).

   g253677

  Skifte interiørbelysning

  Note: Se delekatalogen for delenummeret til den riktige lyspæren.

  1. Bruk en skrutrekker for å fjerne lyslinsen fra kontrollpanelet (Figur 118).

   g253616
  2. Fjern pæren fra lampebasen (Figur 118).

  3. Sett en ny pære inn i lampebasen.

  4. Fest linsen på kontrollpanelet.

  Fylle på spylervæskebeholderen for vindusvisker

  Note: Spylervæskebeholderen for vindusvisker er plassert bak passasjersetet.

  1. Ta lokket av beholderen (Figur 119).

   g251284
  2. Fyll beholderen med spylervæske.

  3. Sett lokket på beholderen

  Lagring

  Gjøre maskinen klar til lagring

  Klargjøre trekkenheten

  1. Fjern eventuelt tilbehør som maskinen er utstyrt med.

  2. Sett girspaken i FRI. Senk alt tilbehør som maskinen er utstyrt med, slå av motoren og ta ut nøkkelen. Vent til alle bevegelige deler har stoppet, og la maskinen kjøle seg ned.

  3. Rengjør trekkenheten og motoren grundig.

   Important: Ikke bruk høytrykksspyler nær dashbordet eller på gummibelegget på førerhusets forseglinger, da dette kan føre til skade.

   Important: Ikke bruk brakkvann eller gjenvunnet vann til å rengjøre maskinen.

  4. Kontroller trykket i dekkene. Se Kontrollere lufttrykket i dekkene.

  5. Kontroller alle festene. Stram dem om nødvendig.

  6. Smør alle smørenipler og omdreiningspunkter, og tørk opp overflødig smøremiddel. Se Smøre lagrene og hylsene.

  7. Bruk litt sandpapir på og mal malte områder som har fått riper eller rust, og reparer alle hakk i metallet.

  8. Overhal batteriet og kablene slik:

   1. Ta batteriklemmene av batteripolene. Se Koble fra batteriet.

   2. Rengjør batteriet, klemmene og polene med en stålbørste og en oppløsning av natron.

   3. Smør batteripolene og kabelklemmene med Grafo 112X smørefett (Toro-delenummer 505-47) for å forhindre korrosjon.

   4. Lad batteriet sakte opp i 24 timer hver 60. dag for å forhindre blysulfatering av batteriet.

  Klargjøre motoren

  1. Tøm motoroljen fra bunnpannen, og sett tappepluggen på plass. Se Skifte motorolje og filter.

  2. Ta ut det eksisterende oljefilteret og monter et nytt. Se Skifte motorolje og filter.

  3. Fyll motoren med olje. Se Kontrollere motoroljenivået.

  4. Start motoren, og kjør den på tomgang i omtrent to minutter.

  5. Ta ut nøkkelen og steng drivstofftilførselen (hvis så utstyrt) før oppbevaring eller transport av maskinen.

  6. Spyl drivstofftanken med rent, ferskt drivstoff.

  7. Fest alle beslagene for drivstoffsystemet.

  8. Rengjør og overhal luftrenseren grundig. Se Overhale luftrenseren.

  9. Forsegl inntaket til luftrenseren og eksosåpningen med værbestandig teip.

  10. Kontroller frostvæsken, og fyll på halvt om halvt med vann og frostvæske med etylenglykol etter behov, avhengig av forventet minimumstemperatur i området.