Introduktion

Detta är en universalmaskin avsedd att användas för olika typer av gräsunderhåll. Den är konstruerad för att kunna användas med en rad olika specialredskap. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.

g250007

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information värd att notera.

Denna produkt uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i den separata produktspecifika försäkran om överensstämmelse.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för att förhindra brand.

Den bifogade bruksanvisningen till motorn tillhandahålls för information om den amerikanska miljömyndigheten EPA:s (US Environmental Protection Agency) och Kaliforniens lagstiftning om utsläppskontroll för utsläppssystem, underhåll och garanti. Extra bruksanvisningar kan beställas från motortillverkaren.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Avgaserna från dieselmotorer och vissa avgaskomponenter innehåller ämnen som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Batteripoler och kabelanslutningar med tillbehör innehåller bly och blyföreningar, kemikalier som den amerikanska delstaten Kalifornien anser kan orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna efter hantering.

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Fara

Det kan finnas nedgrävda eller hängande ledningar i arbetsområdet. Kontakt med dem kan orsaka elstötar eller explosion.

 • Markera de platser i arbetsområdet där det förekommer nedgrävda ledningar och gräv inte på de markerade platserna. Kontakta en lokal kabelanvisningstjänst eller något annat företag som kan märka upp området (till exempel kan du ringa 811 i USA och i Australien kan du kontakta den nationella kabelanvisningstjänsten på telefon 1100).

 • Observera om det finns hängande kraftledningar i arbetsområdet och undvik kontakt med dem.

Allmän säkerhet

Den här produkten kan orsaka personskador. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

 • Läs och se till att du förstår innehållet i denna bruksanvisning och eventuella redskapsanvisningar innan du startar motorn.

 • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Ägna dig inte åt aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga komponenter.

 • Håll alltid redskap och laster så låga som möjligt.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar korrekt.

 • Håll barn och kringstående på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn eller personer som saknar nödvändig utbildning använda maskinen.

 • Stanna maskinen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du tankar eller utför underhåll på maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen Graphic. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador och innebära livsfara.

Hyttklassificering för skydd mot farliga ämnen

Maskinen är utrustad med en hytt i kategori 1 enligt EN 15695-1. En hytt i kategori 1 tillhandahåller inte något skydd mot farliga ämnen, och maskinen ska inte användas i miljöer med farliga ämnen om du inte gör följande:

 • Använd personlig skyddsutrustning.

 • Skaffa utbildning för de farliga ämnen som du kommer att exponeras för.

 • Håll använd personlig skyddsutrustning och anläggningsskyddsprodukter borta från hytten.

 • Håll använda handskar, skor och klädesplagg borta från hytten.

 • Håll rent inne i hytten.

 • Följ anvisningarna som medföljer den personlig skyddsutrustningen och anläggningsskyddsprodukterna.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal106-6754
decal115-7739
decal117-3276
decal125-6119
decal131-5642
decal131-8410
decal133-8062
decal136-5023
decal136-5024
decal136-5025
decal136-5026
decal136-9866
decal136-9867
decal136-2017
decal138-2748
decal138-3796
decal138-3797
decal138-3799
decal138-4061
decal138-4101
decal138-3798
decal138-4107
decal138-4135
decal138-4164
decal138-4136
decal136-9873
decal138-3792

Montering

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Kontrollera vätskenivåerna

Utför följande vätskenivåkontroller innan du startar motorn:

Kontrollera däckens lufttryck

Hjulen kan ha för högt eller för lågt tryck beroende på transporten så du kan behöva justera lufttrycket i däcken. Se Kontrollera däckens lufttryck.

Smörja maskinen

Smörj maskinen före användning. Se Smörja lager och bussningar.

Important: Otillräcklig smörjning av maskinen leder till att nödvändiga komponenter går sönder i förtid.

Montera lyftlänkaget

Delar som behövs till detta steg:

Övre länk1
Draglänk2
Lyftlänk2
Krängningslänk2
Dragkrok1
Hammarspännband1
Skruv (M18)2
Bricka2
Hårnålssprint7
Sprintbult9
Nedre sprint2
Hjulsprint8
Lyftlänkspinne3

Montera krängnings-, drag- och lyftlänkar

Note: Figur 3 och Figur 4 visar länkmonteringen på maskinens vänstra sida. Upprepa det här förfarandet på maskinens högra sida.

Note: Justering av lyftlänkarna påverkar parameterinställningarna för samtliga redskap. Bibehåll en längd på 1 cm för öglans gängor.

 1. Använd en lyftlänkspinne och två hjulsprintar för att fästa lyftlänken vid maskinens lyftarmar (Figur 3).

  g263891
 2. Montera draglänken på maskinen enligt följande:

  1. Höj sprintplattan (Figur 3) så att sprinten exponeras.

  2. Ta bort den nedre sprinten (Figur 3).

  3. Placera draglänken enligt Figur 3.

  4. Sätt i den nedre sprinten genom ramen och draglänksskarven (Figur 3).

  5. Sänk sprintplattan så att den befinner sig över sprinten.

 3. Fäst lyftlänken på draglänken med hjälp av en sprintbult och en hjulsprint (Figur 3).

 4. Fäst krängningslänkarna på maskinens ram med hjälp av en sprintbult och en hårnålssprint (Figur 4).

  g261477
 5. Fäst krängningslänken på draglänken med hjälp av en sprintbult och en hårnålssprint (Figur 4).

 6. Montera en sprintbult och hårnålssprinten på krängningslänken (Figur 4).

  Använd sprinten och saxpinnen för att justera krängningen efter behov för redskapet. Se Justera krängningslänkarna.

Montera dragstången

 1. Fäst hammarspännbandet på dragstången med två skruvar (M18) och två brickor (Figur 5).

  g261154
 2. Dra åt skruvarna till 338–393 Nm.

 3. Montera dragstången på dragstångsstödet. Se Montera dragkroken.

Montera den övre länken

 1. Montera stången på den övre länken (Figur 6).

  g262057
 2. Montera den övre länken på maskinens övre länkfäste. Se Montera eller ta bort den övre länken.

Produktöversikt

g250932

Bekanta dig med alla reglage (Figur 8 och Figur 9) innan du startar motorn och använder maskinen.

g195015
g244125

Gaspedal

Med hjälp av gaspedalen (Figur 8) kan du variera maskinens motorvarvtal och/eller körhastighet. Motorvarvtalet och maskinens hastighet ökar när du trycker ned pedalen. När du släpper upp pedalen minskar motorvarvtalet och hastigheten.

Bromspedal

Använd bromspedalen (Figur 8) för att stanna eller sänka farten på maskinen.

Växelspak

Växelspaken (Figur 8) har 3 lägen: FRAMåT, NEUTRAL och BAKåT (Figur 10).

g251057

Du kan växla mellan FRAMåT och BAKåT utan att stanna maskinen först.

Växelpaddel

När ett redskap inte är inkopplat höjer och sänker växelpaddeln (Figur 11) trepunktslyften.

Växelpaddeln kan dessutom hantera flera parametrar när du har aktiverat och använder ett redskap. Paddelbrytaren kan styra trepunktslyften, trepunktslyftens höjd, körning med kraftuttag, redskapets hastighet och körhastigheten. Se programhandboken för inställning av redskapsparametrar.

g254643

Tändningslås

Tändningsnyckeln (Figur 9) används för att starta och stänga av motorn. Det har tre lägen: AV, På och START. Vrid nyckeln medurs till STARTLäGET så att startmotorn går igång. Släpp nyckeln när motorn startar. Nyckeln återgår automatiskt till läget På.

Stäng av motorn genom att vrida nyckeln moturs till det AVSTäNGDA läget.

Omkopplare för parkeringsbroms

Tryck på parkeringsbromsens omkopplare (Figur 9) för att koppla in eller ur parkeringsbromsen.

Note: Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt när du stänger av motorn.

InfoCenter

På LCD-skärmen InfoCenter (Figur 9) visas information om maskinen, till exempel driftstatus, konfiguration av parametrar för redskap, diagnostikinformation och övrig information om maskinen.

När du startar maskinen visas skärmen med motsvarande tillämpliga ikoner. Skärmarna beror på vilket läge som väljs med funktionslägesväljaren.

Mer information finns i maskinens programhandbok.

Statusskärm

Statusskärmen (Figur 9) visar status för följande maskininformation:

 • Bränslenivå

 • Aktiva fel

 • Trepunktsredskapets höjd och förinställda gränser

 • Motortimmar

 • Batterispänning

 • Motorvarvtal

 • Motorkylarvätskans och hydrauloljans temperaturer

Tryck på statusskärmknappen (Figur 9) för att växla mellan dataskärmar.

Mer information finns i maskinens programhandbok.

Omkopplare för ekonomiläge

Ekonomiläget ger bättre bränsleeffektivitet, minskar maskinens bullernivå och begränsar motorvarvtalet till 2 300 varv/min. Använd det här läget i fordonsläget Hög eller fordonsläget Låg. Tryck på omkopplaren (Figur 9) för att aktivera ekonomiläget.

Funktionslägesväljare

Välj ett funktionsläge med hjälp av funktionslägesväljaren (Figur 9). Se Använda funktionslägesväljaren för en beskrivning av varje läge.

Ljusomkopplare

Använd ljusomkopplaren (Figur 9) för att slå på och av strålkastarna. Du kan också använda omkopplaren för att styra lampor från en sats. Se monteringsanvisningarna för satsen.

Lastarens styrspak

I förekommande fall

Använd lastarens styrspak (Figur 9) för att styra frontlastaren och redskapet. Se Använda lastarens styrspak.

Kraftuttagsbrytare

Använd kraftuttagsbrytaren (PTO) (Figur 9) på följande sätt:

 • Dra ut brytaren (Figur 12) för att koppla in kraftuttaget eller aktivera redskapet (beroende på redskapets inställning)

  g248960
 • Tryck in brytaren (Figur 13) för att koppla ur kraftuttaget eller inaktivera redskapet

  g248959

Omkopplare för differentiallås

Tryck på och håll in brytaren (Figur 9) för att aktivera differentiallåset. Se Använda differentiallåset.

Omkopplare för farthållare och reglage för hastighetsökning/-minskning

Med omkopplaren för farthållaren (Figur 9) ställer du in önskad hastighet för maskinen. Flytta omkopplaren för farthållaren till mittläget för att slå på farthållaren. Tryck omkopplaren framåt för att ställa in hastigheten. Tryck omkopplaren bakåt eller tryck ned bromspedalen för att koppla ur farthållaren.

När farthållaren är aktiverad kan du använda reglaget för ökning/minskning av hastigheten (Figur 9) för att ändra maskinens hastighet. Intervallet för hastighetsökning/-minskning kan variera beroende på aktuellt maskinläge och redskap som används.

Följande tabell innehåller en beskrivning av intervall för ökning/minskning av maskinhastigheten:

FunktionslägeHastighet
Automatisk lågt1,6 km/h
Automatisk högt1,6 km/h
Redskapsläge (med hastighetskontrollerat redskap)0,2 km/h
Redskapsläge (med icke-hastighetskontrollerat redskap)0,8 km/h
Redskapsläge (arbete utförs inte med redskap)1,6 km/h

Avstängningsknapp för fordonsläge

När du trycker på avstängningsknappen för fordonsläge (Figur 9) för att stänga av fordonsläget körs motorn med den högsta tillåtna hastigheten. När du bogserar något tungt eller närmar dig en brantare sluttning är det bäst att stänga av fordonsläget för att få så hög motorkraft som möjligt.

Spak för extra hydraulik

Spaken för extra hydraulik (Figur 9) styr hydraulflödet från extraportarna baktill på maskinen.

 • Genom att flytta spaken till NEUTRALLäGET trycksätts varken den övre eller nedre porten.

 • Om spaken förs till INDRAGET LäGE trycksätts den nedre porten.

 • Om spaken förs till FLYTLäGE låses extraportarna i det flytande läget.

 • Om spaken förs till läget UTöKA/KONTINUERLIG KöRNING trycksätts den övre porten och hydrauliken körs kontinuerligt.

  Important: Om spaken står kvar i läget FöRLäNGNING/KONTINUERLIG DRIFT utan att något redskap är anslutet till maskinen kan en stor värmeutveckling bildas i hydraulsystemet och skada maskinen.

Important: När lastflaket är monterat håller du spaken i framåtläget under 1 eller 2 sekunder efter att lådan kommit i kontakt med ramen för att säkra det i nedsänkt läge. Håll inte kvar spaken i det upphöjda eller nedsänkta läget längre än 5 sekunder när cylindrarna har nått sina ändlägen.

Kraftuttag

Använd kraftuttaget (Figur 9) för att driva extra elutrustning på 12 V.

Note: Eluttaget förser inte tillbehöret med ström när nyckeln har tagits ut ur omkopplaren.

USB-port

Koppla in den bärbara laddaren i USB-porten (Figur 9) och ladda enheter, till exempel en telefon eller annan elektronisk utrustning.

Note: USB-porten förser inte tillbehöret med ström när nyckeln har tagits ut ur omkopplaren.

Justering av förarsätet

g249815

Sätesjusteringsspak

För sätesjusteringsspaken på sidan om sätet (Figur 14) utåt, skjut sätet till önskat läge och släpp sedan spaken för att låsa sätet i det läget.

Justeringsvred för armstöd

Vrid på vredet (Figur 14) för att justera armstödets vinkel.

Justeringsspak för ryggstöd

Flytta spaken (Figur 14) för att justera ryggstödets vinkel.

Viktmätare

Viktmätaren (Figur 14) anger när sätet har anpassats efter din vikt. Justera höjden genom att ställa in fjädringen i det gröna området.

Viktjusteringsspak

Använd denna spak (Figur 14) för att anpassa sätet efter din vikt. Dra upp spaken för att öka lufttrycket och tryck ner spaken för att minska lufttrycket. Sätet är korrekt justerat när viktmätaren är i det gröna området.

Hyttreglage

För maskiner med hytt
g249606

Omkopplare till vindrutetorkare

Använd den här omkopplaren (Figur 15) för att slå på och av vindrutetorkarna och ändra deras hastighet.

Tryck in omkopplaren för att spruta spolarvätska på vindrutan.

Fläktreglage

Vrid fläktreglaget (Figur 15) för att reglera fläktens hastighet.

Ljusomkopplare

Tryck på omkopplaren (Figur 15) för att slå på eller av taklampan.

Temperaturreglage

Vrid temperaturreglaget (Figur 15) för att reglera lufttemperaturen i hytten.

Luftkonditioneringsomkopplare

Använd den här omkopplaren (Figur 15) för att slå på och av luftkonditioneringen. Använd fläktreglaget för att styra luftkonditioneringen.

Note: Motorns varvtal stiger när du slår på luftkonditioneringen.

 • Se Figur 16 för maskinens övergripande mått.

 • Se tabellen Traktorenhet för ytterligare mått.

g231580

Traktorenhet

BeskrivningDimension, vikt eller mått
Vikt (torr)Modell 07511AABas: 2 340 kg
Modell 07511BABas: 2 440 kg
Om lastare och ballastlåda (med tillagt murbruk) har monterats: 3 443 kg
Modell 07511CABas: 2 581 kg
Modell 07511DABas: 2 681 kg
Om lastare och ballastlåda (med murbruk) har monterats: 3 683 kg
Fordonets bruttoviktAlla modeller: 5 443 kg
Maximal axelviktFramaxel (med lastare): 4 535 kg
 Framaxel (utan lastare): 2 268 kg
 Bakaxel: 3 175 kg
MärkkapacitetStandardflak: 453 kg
 Lastflak: 2 041 kg
Maximal körhastighetFramåt: 34 km/h
 Bakåt: 32 km/h

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller auktoriserad Toro-distributör, eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala bestämmelser kan begränsa användarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur man använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverreglage och säkerhetsskyltar.

 • Lär dig att stanna maskinen och stänga av motorn snabbt.

 • Endast föraren och en passagerare får vara på maskinen samtidigt.

 • Använd fotsteget och handtaget när du kliver in i och ut ur förarplattformen. Var försiktig i förhållanden med lera, snö eller fukt.

 • Kontrollera alla säkerhetsanordningar och dekaler. Kör inte maskinen förrän alla säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar korrekt och alla dekaler finns och är läsliga.

 • De kemiska substanser som används kan vara farliga och giftiga.

Bränslesäkerhet

 • Var ytterst försiktig när du hanterar bränsle. Det är brandfarligt och dess ångor är explosiva.

 • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och övriga antändningskällor.

 • Använd endast en godkänd bränslebehållare.

 • Ta inte bort tanklocket och fyll inte på bränsle i bränsletanken medan motorn är igång eller fortfarande är varm.

 • Fyll inte på eller tappa ut bränsle från maskinen i ett slutet utrymme.

 • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

 • Om du spiller ut bränsle ska du inte försöka att starta motorn. Undvik att skapa några gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

Utföra dagligt underhåll

Varje dag innan maskinen startas ska de procedurer som ska genomföras dagligen och innan varje användning, vilka anges i Kontrollista för dagligt underhåll, utföras.

Kontrollera däckens lufttryck

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Lämpligt däcktryck varierar med lastarens användning eller användning av aggressiva däck. Se däckens lufttryck i tabellen:

  Däckens lufttryck

  MaskinegenskapTryck i framdäckenTryck i bakdäcken
  Lastare monterad4,48 bar1,52 bar
  Lastare borttagen1,52 bar1,52 bar
  Utrustad med aggressiva däck4,48 bar2,34 bar

  Fara

  Ett lågt däcktryck minskar maskinens stabilitet på lutande underlag. Detta kan göra så att maskinen välter, vilket i sin tur kan leda till personskador eller dödsfall.

  Däcken får inte ha för lågt tryck.

  Important: Upprätthåll rekommenderat tryck i alla däck för att säkerställa korrekt maskindrift. Däcken får inte ha för lågt tryck.Kontrollera lufttrycket i samtliga däck innan du kör maskinen.

  g001055

  Kontrollera säkerhetssystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion.
 • Säkerhetssystemet förhindrar att motorn startar om inte samtliga följande förhållanden gäller:

  • Du sitter i sätet eller parkeringsbromsen är inkopplad.

  • Kraftuttaget är urkopplat.

  • Spaken för extra hydraulik är i mittläget.

  • Växelspaken är i NEUTRALLäGET.

  • Foten är inte på gaspedalen.

  Maskinen är utrustad med om en varningssummer som varnar dig för vissa maskinförhållanden. Summern ljuder när

  • du reser dig från sätet medan växelspaken är i läget FRAMåT eller BAKåT

  • du reser dig från sätet och gaspedalen inte är i neutralläget

  • du reser dig från sätet med parkeringsbromsen urkopplad och med kraftuttaget inkopplat

  Var försiktig

  Om säkerhetsbrytarna är frånkopplade eller skadade kan maskinen plötsligt gå igång, vilket kan leda till personskador.

  • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

  • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan maskinen körs.

  Fylla på bränsletanken

  Bränsletankens kapacitet

  Bränsletankens kapacitet: 53 liter

  Bränslespecifikationer

  Important: Använd endast dieselbränsle med mycket låg svavelhalt. Bränsle med högre svavelhalt försämrar dieseloxideringskatalysatorn (DOC), vilket orsakar funktionsproblem och förkortar livslängden på motorkomponenterna.Underlåtenhet att följa nedanstående försiktighetsåtgärder kan skada motorn.

  • Använd aldrig fotogen eller bensin istället för dieselbränsle.

  • Blanda aldrig fotogen eller använd motorolja med dieselbränslet.

  • Förvara aldrig bränsle i behållare med zinkplätering på insidan.

  • Använd inte bränsletillsatser.

  Petroleumdiesel

  Cetantal:45 eller högre

  Svavelhalt: mycket låg svavelhalt (< 15 ppm)

  Bränsletabell

  Specifikationer för dieselbränslePlats
  ASTM D975USA
  Nr 1-D S15
  Nr 2-D S15
  EN 590:96EU
  ISO 8217 DMXInternationell
  BS 2869-A1 eller A2Storbritannien
  JIS K2204 klass nr 2Japan
  KSM-2610Korea
  • Använd endast ren, färsk diesel eller biogasbränslen.

  • Köp inte mer bränsle än vad som går åt inom 180 dagar, så är det garanterat färskt.

  Använd för sommarbruk (nr 2-D) vid temperaturer över −7 °C och diesel för vinterbruk (nr 1-D eller blandning av nr 1-D/2-D) under −7 °C.

  Note: Användning av bränsle för vinterbruk vid lägre temperaturer ger lägre flampunkts- och flytpunktsegenskaper, vilket gör att maskinen startar lättare och bränslefiltret inte sätts igen i lika hög grad.Om diesel för sommarbruk används vid temperaturer över −7 °C bidrar det till att pumpen håller längre och har större effekt jämfört med bränsle för vinterbruk.

  Använda biodieselbränsle

  Maskinen kan också använda ett biodieselbränsle, upp till B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel).

  Svavelhalt: mycket låg svavelhalt (< 15 ppm)

  Specifikation för biodieselbränsle: ASTM D6751 eller SS-EN 14214

  Specifikation för blandat bränsle: ASTM D975, SS-EN 590 eller JIS K2204

  Important: Petroleumdieselandelens svavelhalt måste vara mycket låg.

  Vidta följande säkerhetsåtgärder:

  • Biodieselblandningar kan skada målade ytor.

  • Använd B5 (andel biobränsle är 5 %) eller blandningar med lägre biobränsleandel vid kallt väder.

  • Kontrollera tätningar, slangar och packningar som kommer i kontakt med bränsle, eftersom de kan försämras med tiden.

  • Vid byte till biodieselblandningar kan bränslefiltret sättas igen i början.

  • Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för mer information om biodieselbränsle.

  Fylla på bränsle

  g248584g244306

  Fyll på tanken med specificerat bränsle enligt Bränslespecifikationer till ungefär 6–13 mm under tankens, inte påfyllningsrörets, övre kant.

  Note: Fyll om möjligt på tanken varje gång maskinen har använts. Detta minskar eventuell ansamling av kondens i bränsletanken.

  Justera sätet

  Ställ in sätet så att du får bästa möjliga kontroll över maskinen och sitter bekvämt. För att justera sätet, se Justering av förarsätet.

  Använda differentiallåset

  Varning

  Om du inte använder differentiallåset korrekt kan du tappa kontrollen över eller orsaka skador på maskinen eller gräsmattan.

  • Stanna helt för att koppla in differentiallåset.

  • Koppla ur differentiallåset när du kör på torr asfalt och betong.

  • Använd endast differentiallåset när det behövs för bättre markgrepp.

  Koppla in differentiallåset

  1. Kontrollera att maskinen har stannat helt.

  2. Håll omkopplaren för differentiallåset intryckt för att aktivera differentiallåset.

   Note: Differentiallåset är aktivt endast när omkopplaren för differentiallåset trycks in eller parkeringsbromsen är inkopplad.

   Note: Ikonen för differentiallåset Graphic visas i InfoCenter när du kopplar in differentiallåset.

  Koppla ur differentiallåset

  Du kopplar ur differentiallåset genom att släppa omkopplaren för differentiallåset.

  Note: Du kan koppla ur differentiallåset när maskinen är i rörelse. Differentiallåset kan vara aktiverat medan en axelbelastning föreligger. Differentiallåset frigörs när axelbelastningen tas bort.

  Justera lyftlänkaget

  g249858

  Använda dragkroken

  Dragkrokens viktkapacitet

  Överskrid inte följande viktkapaciteter:

  • Högsta tillåtna transportlast:

   • Redskap med bromsar: 7 250 kg

   • Redskap utan bromsar: 1 497 kg

  • Vertikal bogseröglevikt: 800 kg

  Ta bort dragkroken

  1. Ta bort hårnålssprinten och sprintbulten som fäster dragstången vid dragstångsstödet (Figur 20).

   g251030
  2. Ta bort dragstången från stödet (Figur 20).

  Montera dragkroken

  Du kan montera dragstången i ett vänsterjusterat, högerjusterat eller centrerat läge (Figur 21). Fastställ korrekt dragstångsläge för redskapet och montera sedan dragstången enligt följande:

  1. Sätt i dragstången i dragstångsstödet (Figur 21).

   g251287
  2. Fäst dragstången på stödet genom att föra in sprintbulten i ett av de tre monteringshålen i dragstången och fästa hårnålssprinten i tappen (Figur 21).

   Note: Se redskapets bruksanvisning för korrekt dragstångsläge.

  Använda kroken med lös sprint

  Tillval

  Kroksatsen med lös sprint kan användas med maskinen. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  Justera den övre länken

  Ställa in redskap i längdled

  Note: Om du monterar ett kategori 1-redskap på maskinen måste lämpliga utrymmen och nav användas.

  1. Lossa kontramuttern på den övre länken (Figur 22).

  2. Rotera mittlänken tills redskapet är parallellt med marken i längdled.

   g249861
  3. Dra åt kontramuttern (Figur 22).

  Montera eller ta bort den övre länken

  Note: Se Figur 23 för detta förfarande.

  Använd hjulsprinten och sprintbulten för att montera den övre länken på det övre länkfästet. Ta bort sprintarna om du vill ta bort den övre länken från det övre länkfästet.

  g261123

  Justera lyftlänkar

  Ställa in redskap i sidled

  Note: Justering av lyftlänkarna påverkar parameterinställningarna för samtliga redskap. Bibehåll en längd på 1 cm för öglans gängor.

  1. Lossa kontramuttern på en av lyftlänkarna (Figur 24).

  2. Justera lyftlänken inåt eller utåt tills redskapet hålls jämnt (Figur 24).

   g249859
  3. Dra åt kontramuttern (Figur 24).

  Justera krängningslänkarna

  Note: Se redskapets bruksanvisning för justering av krängningen. För de flesta redskap behövs en liten krängning (13–25 mm).

  Note: Om du monterar ett kategori 1-redskap på maskinen måste lämpliga utrymmen och nav användas.

  1. Ta bort hårnålssprinten och saxsprinten på varje krängningslänk (Figur 25).

  2. Justera krängningslänken inåt eller utåt tills redskapet hålls jämnt (Figur 25).

  3. Efter justeringen fäster du krängningslänken med saxsprinten och hårnålssprinten (Figur 25).

   g249860

  Ansluta det bakre kraftuttaget (PTO)

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag, för växelspaken till NEUTRALLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Rikta in drivaxelns snabbkoppling med kraftuttagets utgående axel (Figur 26).

   Note: Du kan rotera det bakre kraftuttaget för att underlätta inriktning av den räfflade axeln.

   g250417
  3. Dra tillbaka låskragen på drivaxeloket (Figur 27).

   g250500
  4. När du drar tillbaka låskragen skjuter du drivaxeloket framåt och drar beslaget för oket över räfflorna på kraftuttagets utgångsaxel (Figur 27).

  5. Kontrollera att låset vid drivaxeloket klickar in korrekt i spåret på kraftuttagets utgångsaxel.

  6. Kontrollera att skyddet befinner sig över drivaxeloket (Figur 27).

  Använda trepunktslyften

  Specifikationer för trepunktslyft

  BeskrivningSpecifikationer
  Kategori2
  Lyftkapacitet1 135 kg
  Lyftpunkt61 cm

  Montera ett bakre trepunktsredskap

  Note: InchMode-satsen underlättar montering av trepunktsredskapet. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för mer information om InchMode-satsen.

  1. Backa långsamt upp maskinen och rikta in draglänkarna med redskapets nedre anslutningar (Figur 28).

   g252109
  2. Fäst draglänkarna till redskapet (Figur 28).

  3. Placera den övre länken på redskapets övre koppling (Figur 28).

  4. Fäst den övre länken till redskapet (Figur 28).

  5. Efter monteringen av redskapet ska du justera redskapets nivå enligt anvisningarna i redskapens bruksanvisning.

  Ta bort ett bakre trepunktsredskap

  1. Parkera maskinen och redskapet på ett plant underlag.

  2. Sänk ned redskapet.

  3. Koppla in parkeringsbromsen och stäng av motorn.

  4. Ta bort den övre länken från redskapet (Figur 28).

  5. Ta bort draglänkarna från redskapet (Figur 28).

  6. Ta bort sprintarna från krängningslänkarna.

  7. Starta motorn, koppla ur parkeringsbromsen och kör långsamt bort maskinen från redskapet.

  Använda hydraulportarna

  Varning

  Hydraulolja som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada. Uppsök läkare omedelbart om du blir träffad av en hydrauloljestråle och hydrauloljan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högt tryck.

  • Använd kartong eller papper för att finna hydraulläckor. Använd aldrig händerna.

  Var försiktig

  Hydraulkopplingar, hydraulledningar/ventiler och hydraulolja kan vara heta. Du kan bränna dig om du vidrör heta komponenter.

  • Bär handskar när du arbetar med hydraulkopplingarna.

  • Låt maskinen svalna innan du rör vid några hydrauliska komponenter.

  • Rör inte vid hydraulvätskespill.

  Ansluta redskapets hydraulslangar

  Om ett redskap kräver hydraulkraft för att fungera ansluter du redskapets hydraulslangar på följande sätt:

  1. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. För spaken för extra hydraulik till FLYTLäGE för att lätta på trycket i hydraulkopplingarna.

  3. Ta bort skyddskåporna från maskinens hydraulportar.

  4. Se till att alla främmande ämnen avlägsnas från hydraulportarna.

  5. Identifiera snabbkopplingarna för det bakre redskapets förlängnings- och indragningskretsar på traktorn.

  6. Identifiera redskapets förlängnings- och indragningsslangar.

  7. Anslut snabbkopplingen på redskapets förlängningsslang till förlängningskretsens snabbkoppling (Figur 29).

   g262491
  8. Anslut snabbkopplingen på redskapets indragningsslang till indragningskretsens snabbkoppling (Figur 29).

  9. Säkerställ att anslutningarna är säkra genom att dra i slangarna.

  Ta bort redskapets hydraulslangar

  1. Koppla in parkeringsbromsen, sänk ned alla redskap (i förekommande fall), stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. För spaken för extra hydraulik till FLYTLäGE för att lätta på trycket i hydraulkopplingarna.

  3. Dra hydraulportkragarna bakåt och ta bort slangarna från hydraulportarna.

   Note: Små mängder olja kan finnas kvar mellan porten och slangändarna. Ha en trasa till hands för att torka upp överflödig olja.

  4. Rengör hydraulportarna och montera skyddskåpor i portarna.

  Lägga till ballast på maskinen

  Fara

  Undvik personskador eller dödsfall på grund av vältning om maskinen är utrustad med lastaren genom att fylla på med rekommenderad mängd ballast.

  • Använd rätt ballast på dragkroken.

  • Använd ballast för att förhindra att framaxelns eller traktorns komponenter överbelastas när lastaren används.

  • Använd alltid säkerhetsbältet.

  Fastställa ballasten

  Lägg till ballast på dragkroken tills bakaxelns vikt på plan mark är minst 25 % av fordonets bruttovikt.

  Fastställ ballasten med hjälp av följande moment och formler:

  1. Lasta skopan full och lyft skopan så långt fram det går enligt Figur 30.

  2. Mät fordonets bruttovikt (GVW) vid fram- och bakaxeln med en våg med lastaren upphöjd så att skopans svängtapp är lika hög som bommens svängtapp (Figur 30).

  3. Beräkna den bakre ballasten med hjälp av följande formler i den ordning de anges i tabellen.

   Note: Om R är lägre än den nödvändiga bakaxelvikten (RRAW) behövs ingen ballast (Figur 30).Om R är högre än RRAW krävs ballast (RBR).

   Formler

   1GVW=F+R
   2RRAW=GVWx25 %
   3RBR=RRAWR
   4BR=RBRX133 %

   Förkortningar

   Förkortningar för formler 
   FFramaxelns vikt
   RBakaxelns vikt
   GVWBruttovikt för fordonet
   RRAWLägsta vikt för bakaxeln
   RBRBakre ballast krävs
   BRBallast krävs
   g252321

  Fylla ballastlådan

  • Vikt kan läggas till i ballastlådan genom tillägg av 0,3 m3 murbruk.

   Note: En påse med murbruk på 36 kg innehåller ungefär 0,02 m3 murbruk.

  • Fyll inte på betong eller grus i ballastlådan.

  • Du kan använda ytterligare vikter om du behöver mer vikt.

  Montera ballastlådan

  Om du monterar och kör lastaren måste du först montera ballastlådan på trepunktslyften. Se Montera ett bakre trepunktsredskap.

  Ta bort ballastlådan

  Ta bort ballastlåda innan du avlägsnar lastaren. Se Ta bort ett bakre trepunktsredskap.

  Gå in i maskinen

  Varning

  Felaktig instigning i maskinen kan leda till skada.

  Använd alltid handtaget och steget när du kliver in i maskinen. Använd tre kontaktpunkter för att undvika skada när du kliver in: en hand på handtaget och två fötter på fotsteget.

  Kliv in i maskinen enligt Figur 31.

  g256168

  Under arbetets gång

  Säkerhet under användning

  Allmän säkerhet

  • Ägaren/operatören kan förebygga och ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

  • Passageraren får endast sitta på den avsedda sittplatsen. Kör inte passagerare på standardflaket eller lastflaket. Håll kringstående och husdjur på avstånd från maskinen under drift.

  • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.

  • När du använder kemikalier måste du använda lämplig personlig skyddsutrustning. Se anvisningarna från kemikaliernas tillverkare.

  • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

  • Använd endast maskinen utomhus eller i ett välventilerat utrymme.

  • Överskrid inte maskinens maximala bruttovikt.

  • Var extra försiktig när du bromsar eller svänger med tung last på flaket.

  • Om du transporterar överdimensionerade laster på flaket försämras maskinens stabilitet. Överskrid inte flakets lastkapacitet.

  • Maskinens styrning, bromsning och stabilitet kan påverkas negativt när du transporterar en last som inte kan bindas fast vid maskinen, som till exempel en stor tank med vätska. Var försiktig med styrning och inbromsning om du transporterar material som inte kan bindas fast på maskinen.

  • Sänk maskinens hastighet och minska maskinens last när du kör i svår, ojämn terräng samt nära trottoarkanter, hål och andra plötsliga terrängförändringar. Lasten kan glida och göra maskinen ostadig.

  • Se till att växelspaken är i neutralläget, parkeringsbromsen är inkopplad och att du sitter i förarsätet innan du startar motorn.

  • Du och passageraren ska förbli sittande med fastspända säkerhetsbälten när maskinen är i rörelse. Håll båda händerna på ratten. Passageraren bör använda de avsedda handtagen. Håll alltid armar och ben innanför maskinens stomme.

  • Kliv inte in i eller ur en maskin som rör sig.

  • Använd endast maskinen när sikten är god. Se upp för hål, rötter, ojämnheter, stenar och andra dolda risker. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

  • Var alltid uppmärksam på och undvik lågt sittande utskjutande föremål som t.ex. trädgrenar, dörrposter, gångbroar o.s.v.

  • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

  • Vid användning av maskinen på allmän väg ska alla trafikbestämmelser följas och extrautrustning som kan vara obligatorisk enligt lag användas, såsom lampor, blinkers och skyltar för att indikera långsamt gående fordon (LGF).

  • Om maskinen vibrerar onormalt ska du omedelbart stanna, stänga av motorn, ta ut nyckeln, vänta tills all rörelse har avstannat och sedan undersöka om det finns skador. Reparera alla skador på maskinen innan du börjar använda den igen.

  • Det kan ta längre tid att stanna maskinen på vått underlag än på torrt underlag.

  • Rör inte vid motorn, växellådan, axlar, avgasrör, dieselpartikelfiltret eller hydraulkomponenter medan motorn är igång eller strax efter att du har stängt av motorn. Dessa områden kan vara så heta att de orsakar brännskador.

  • Var mycket försiktig när du drar loss en fastkörd maskin.

   • Kontrollera kedjor och kablar innan du använder dem. Fel på kedjor, kablar och bogseringsstången utgör en allvarlig fara.

   • Använd dragstången på bogseringsmaskinen för att dra loss en fastkörd maskin.

  • Lämna inte en maskin som är i gång utan uppsikt.

  • Gör följande innan du lämnar förarplatsen:

   • Parkera maskinen på ett plant underlag.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Sänk lastflaket, lastare och redskap (i förekommande fall).

   • För växelspaken till NEUTRALLäGET.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  • Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  • Håll händer, fötter och kläder på avstånd från redskapets roterande drivaxel.

  • Använd endast tillbehör som har godkänts av The Toro® Company.

  Säkerhet för vältskyddssystemet

  • Kontrollera att säkerhetsbältet är fastspänt och att du kan knäppa upp det snabbt i en nödsituation.

  • Föraren och passageraren måste alltid använda säkerhetsbälte.

  • Ta inte bort vältskyddet från maskinen.

  • Var mycket uppmärksam på hinder som kan finnas ovanför dig och vidrör dem inte.

  • Håll vältskyddet i säkert bruksskick genom att regelbundet inspektera det noga och kontrollera att det inte är skadat.

  • Använd inte maskinen om vältskyddet är skadat. Försök inte reparera eller justera vältskyddet.

  • Vältskyddet är en inbyggd säkerhetsanordning.

  Säkerhet i sluttningar

  Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som beror på förlorad kontroll eller vältning. Sådana olyckor kan leda till allvarliga personskador och innebära livsfara.

  • Undersök platsen för att avgöra vilka sluttningar som är säkra för maskindrift och fastställ egna rutiner och regler för körning i dessa sluttningar. Använd alltid sunt förnuft och gott omdöme när du utför kontrollen.

  • Om du känner dig osäker när du kör maskinen i sluttningar ska du inte köra där.

  • Rörelse i sluttningar ska ske långsamt och gradvis. Ändra inte maskinens hastighet eller riktning tvärt.

  • Undvik att köra maskinen i våt terräng. Däcken kan förlora greppet. Maskinen kan välta innan däcken förlorar greppet.

  • Om du börjar förlora fart när du kör uppför en sluttning ska du gradvis koppla in bromsarna och långsamt backa rakt nedför sluttningen.

  • Att vända i en sluttning är förenat med stora risker. Om du måste svänga när du kör i en sluttning ska detta göras långsamt och försiktigt.

  • Laster och redskap påverkar stabiliteten i sluttningar.

   • Minska lastens vikt och sänk hastigheten när du kör i sluttningar.

   • Surra fast lasten på maskinens flak så att den inte glider omkring.

   • Var extra försiktig när du transporterar laster som lätt glider omkring (till exempel vätska, sten och sand).

  • Undvik att starta, stänga av eller vända maskinen i en sluttning, särskilt om du transporterar en last.

   • Det tar längre tid att stanna vid körning nedför en sluttning jämfört med körning på plan mark.

   • Om du måste stanna maskinen bör du undvika plötsliga hastighetsförändringar eftersom det kan leda till att maskinen tippar eller välter.

   • Bromsa inte plötsligt när du rullar bakåt, eftersom det kan göra att maskinen välter.

  • Kör inte maskinen i närheten av stup, diken eller flodbäddar. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig.

  Säkerhet vid lastning och tippning

  • Överskrid inte maskinens bruttovikt när du kör med en last på lastflaket och/eller bogserar en släpvagn. Se Specifikationer.

  • Fördela lasten jämnt på flaket för att öka stabiliteten och kontrollen över maskinen.

  • Se till att det inte står någon bakom maskinen innan du tippar lastflaket (i förekommande fall).

  • Tippa inte ett lastat lastflak när maskinen står i sidled i en sluttning. Ändringen av viktfördelningen kan få maskinen att välta.

  Starta motorn

  Important: Försök inte att putta på eller bogsera maskinen för att få igång den. Det går inte att starta maskinen genom att göra detta, och det kan leda till skador på kraftöverföringen.

  1. Sitt i förarsätet och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Koppla ur kraftuttaget.

  3. Placera växelspaken i NEUTRALLäGET.

  4. Kontrollera att spaken för extra hydraulik är i mittläget.

  5. Håll inte foten på gaspedalen.

  6. Sätt i nyckeln i tändningslåset och vrid den medurs för att starta motorn.

   Note: Släpp nyckeln när motorn startar.

  Köra maskinen

  1. Koppla ur parkeringsbromsen.

  2. Flytta växelväljaren till önskat läge (FRAMåT eller BAKåT).

  3. Tryck på gaspedalen tills du når önskad hastighet.

   Note: Låt inte motorn gå på tomgång under lång tid.

  Stanna maskinen

  Stanna maskinen genom att ta bort foten från gaspedalen och sedan trampa ned bromspedalen. Ju mer du trampar ned foten på pedalen, ju snabbare saktar maskinen ned.

  Stänga av motorn

  Important: Låt motorn gå på tomgång i två minuter innan du stänger av den efter arbete under full belastning. Detta gör att turboladdaren hinner svalna innan motorn stängs av. Om du inte gör det kan turboladdaren skadas.

  1. Placera växelspaken i NEUTRALLäGET.

  2. Vrid nyckeln till läget AV.

  3. Koppla in parkeringsbromsen.

   Note: Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt när du stänger av motorn.

  4. Ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  Var försiktig

  Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

  Ta ut nyckeln ur tändningslåset när du lämnar traktorenheten.

  Använda standardflaket

  • Fördela lasten jämnt när du lastar standardflaket.

  • Var extra försiktig om lasten är bredare eller längre än maskinen/standardflaket.

  • Kör maskinen extra försiktigt när du hanterar asymmetriska laster som inte kan centreras.

  • Håll lasterna balanserade och säkrade så att de inte glider omkring.

  Använda baklämmen

  Dra flakspärrarna mot mitten av flaket (Figur 32) för att frigöra baklämmen. Du kan sänka baklämmen så att den vilar på flaket eller lyftarmsaxelarmarna. När du sänker baklämmen ned mot flaket kan du låsa spärrhakarna mot mitten av flaket genom att vrida spärrhakarna i sina hållare.

  g256327

  Ta bort eller montera standardflaket

  Standardflaket är fäst vid chassit med skruvar och muttrar (Figur 33). Ta bort fästelementen så att flaket kan avlägsnas och använd dem för att fästa flaket på chassit.

  Var försiktig

  Standardflaket är tungt. Försök inte hissa upp det själv.

  Använda lyftutrustningen (till exempel en upphissningsanordning) för att höja eller sänka flaket.

  g246519

  Använda funktionslägesväljaren

  Note: Du måste stanna maskinen innan du kan ändra läge.

  Important: Om du lämnar maskinen i inchMode eller inställningsläge avaktiveras den normala rengöringsprocessen för dieselpartikelfiltret (DPF). Om du lämnar maskinen i något av dessa lägen kan DPF-enheten anslutas och en parkerad regenerering påbörjas.

  Använd lägesväljaren för att ändra maskinens funktionsstatus eller för att ställa in redskap. Följande lägen finns:

  Redskapsläge

  Använd redskapsläget för att välja det specifika redskapet eller när redskap monteras och flyttas till arbetsplatsen. Vrid funktionslägesväljaren till läge för att få åtkomst till redskapsläget (Figur 34).

  Note: Du kan behöva ange en PIN-kod om du byter redskap som är monterade på Outcross-enheten.

  Note: Körning av maskinen i redskapsläge fungerar på samma sätt som vid körning i fordonsläget Låg när kraftuttagsbrytaren är AVSTäNGD OCH INAKTIVERAD och spaken för extra hydraulik är i NEUTRALLäGET.

  g250707

  Fordonsläget Hög

  Använd fordonsläget Hög för att köra maskinen som en personbil med automatisk växellåda. Detta läge ger kapacitet för högre hastighet men lägre kraft mot marken. Använd det här läget för att effektivt transportera dig själv, en passagerare och en lätt nyttolast.

  Vrid funktionslägesväljaren till läge (Figur 35) för att få åtkomst till fordonsläget Hög.

  g250708

  Fordonsläget Låg

  Använd fordonsläget Låg för att köra maskinen som en personbil med automatisk växellåda. Detta läge ger kapacitet för högre nyttolaster eller körhastighet i brantare backar med en lägre körhastighet. Använd det här läget för att effektivt transportera tyngre nyttolaster eller släp.

  Vrid funktionslägesväljaren till läge (Figur 36) för att få åtkomst till fordonsläget Låg.

  g250712

  InchMode

  I förekommande fall

  Note: InchMode-inställningen är tillgänglig med hjälp av en tillvalssats. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för ytterligare information.

  Använd InchMode-inställningen för att underlätta anslutningen av redskap till maskinen. Vrid funktionslägesväljaren till läge (Figur 37) för att få åtkomst till InchMode-inställningar.

  g250709

  För att underlätta anslutning av redskap, använd den fastgjorda fjärrkontrollen för att leda maskinen framåt eller bakåt och för att lyfta och sänka trepunktslyften. Du kan också koppla in kraftuttaget.

  Inställningsläge

  I inställningsläget kan du se maskininställningar, serviceinformation och grundläggande maskininformation. Du kan också lägga till eller justera driftparametrarna för ett redskap.

  Du kan också använda inställningsläget för att fästa och konfigurera redskap. Motorn förblir i låg tomgång när du trycker på gaspedalen och förflyttar maskinen långsamt framåt eller bakåt. När du drar ut kraftuttagsbrytaren aktiveras kraftuttaget (oavsett kraftuttagets aktuella parameterinställning). Använd paddeln för att höja eller sänka trepunktslyften.

  Vrid funktionslägesväljaren till läge (Figur 38) för att få åtkomst till inställningsläget.

  Följande alternativ finns i inställningsläget:

  • Du kan flytta fordonet vid en väldigt låg hastighet och lågt varvtal.

  • Du kan höja och sänka trepunktslyften mer än den tillåtna inställningen för det aktuella redskapet.

  • När kraftuttagets drivlina sitter i en säker vinkel kan kraftuttagets uteffekt aktiveras vid ett lågt varvtal med kraftuttagsbrytaren.

  g250713

  Använda lastaren

  I förekommande fall

  Se Figur 39 för en översikt över lastaren.

  g250499

  Säkerhet för lastaren

  • Fastställ korrekt redskap för jobbet.

  • Kontrollera att redskapet är ordentligt fäst på maskinen.

  • Använd inte maskinen för skogsbruk.

  • Var maximalt fokuserad när du använder lastaren. Låt dig inte distraheras eftersom det kan leda till personskador eller skador på egendom.

  • Ryck aldrig i lastarens styrspak. Använd stadiga rörelser.

  • Se upp för nedhängande kraftledningar. Se till att det finns tillräckligt med utrymme ovanför dig innan du kör under föremål (till exempel kraftledningar, grenar, och dörrkarmar).

  • Innan du gräver kontrollerar du placeringen av kablar, gasledningar och vattenledningar.

   g252565
  • Kör långsamt när du fraktar material. Ojämna förhållanden kan göra att materialet spills ut.

  • Transportera inte delar som kan röra sig i lastarskopan eller redskapet.

  • Transportera lasten så nära marken som möjligt.

   g252563
  • Undvik att lyfta eller transportera personer med lastaren eller andra redskap.

   g252564
  • En höjd lastare kan falla oväntat. Sänk lastarmarna till marken när du har använt lastaren.

  • Avlasta hydraultrycket innan du ansluter eller kopplar ur hydraulkopplingarna.

  • Ta ur och förvara lastaren endast på en hård och plan yta.

  • Ställ maskinen på ett plant underlag, sänk lastaren till marken, koppla in parkeringsbromsen och stäng av motorn när du har använt lastaren.

  • Sitt kvar i förarsätet om någon del av maskinen kommer i kontakt med elledningar eller kablar.

   g252566
  • Inga obehöriga personer får befinna sig nära en upphöjd lastare.

  Specifikationer för lastaren

  BeskrivningMått
  Lyftkapacitet998 kg
  Lyfthöjd272 cm
  Räckvidd vid maximal lyfthöjd84 cm
  Spel när redskapet är i tippläge201 cm
  Spel under vågrätt skopa254 cm
  Räckvidd med redskapet på marken250 cm

  Note: Se Figur 16 i Specifikationer för en illustration av lyfthöjd, räckvidd och spel.

  Koppla loss lastaren

  Fara

  En frikopplad lastare kan falla och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.

  • Avlägsna lastaren på en hård och plan yta.

  • Håll barn och kringstående på avstånd från den frikopplade lastaren.

  1. Starta motorn.

  2. Avlasta trycket på varje lastarmshake genom att vinkla lastarredskapet något framåt och sänka det till marken (Figur 44).

   g272121
  3. Tryck ner spärrlåset på varje lastarmshake och höj hakarna för att låsa upp lastarmarna från maskinen (Figur 45).

   g252838
  4. Använd lastarens styrspak för att höja lastarmarna ut ur lastarens ramfästen (Figur 46).

   g272120
  5. Koppla in parkeringsbromsen och stäng av motorn.

  6. För lastarens styrspak åt vänster, höger och bakåt till NEUTRALLäGET för att lätta på trycket i hydraulkopplingarna (Figur 47).

   g252836
  7. Utför följande steg för att koppla loss hydraulkopplingarna (Figur 48):

   • Avlägsna slangkopplingarnas hanändar genom att dra bakåt på skottet och dra ut slangkopplingarnas hanändar.

   • Avlägsna slangkopplingarnas honändar genom att dra hylsorna på slangkopplingarnas honändar bakåt och dra ut slangkopplingarna från skotten.

   • Montera dammkåporna på vardera koppling och skott.

   Important: Avlägsna smuts eller skräp från kopplingarna och skotten.

   g272113
  8. Placera slangknippet på slangförvaringsplattan (Figur 49).

   g272290
  9. Starta motorn, koppla ur parkeringsbromsen och kör långsamt iväg från lastararmarna.

  10. Ta bort ballastlådan. Se Ta bort ett bakre trepunktsredskap.

  Montera lastaren

  Fara

  En frikopplad lastare kan falla och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.

  • Avlägsna lastaren på en hård och plan yta.

  • Håll barn och kringstående på avstånd från den frikopplade lastaren.

  1. Montera ballastlådan. Se Montera ett bakre trepunktsredskap.

  2. Starta motorn och kör långsamt upp maskinen mot lastarmarna (Figur 50).

   Note: Kontrollera att maskinen är centrerad mellan lastarmarnas båda sidor.

   g272119
  3. Stanna maskinen, stäng av motorn och koppla in parkeringsbromsen.

  4. För lastarens styrspak åt vänster, höger och bakåt till NEUTRALLäGET för att lätta på trycket i hydraulkopplingarna (Figur 51).

   g252836
  5. Utför följande steg för att ansluta hydraulkopplingarna (Figur 52):

   1. Avlägsna dammkåporna från varje koppling och skott.

   2. Leta reda på hon- och hankopplingarna som har kabelband fästa vid vardera koppling och observera att dessa kopplingar måste monteras på de översta motorväggarna som även de har kabelband fästa vid sig.

   3. Anslut slangkopplingarnas hanändar genom att dra bakåt på skottet och trycka in slangkopplingarnas hanändar.

   4. Anslut slangkopplingarnas honändar genom att dra hylsorna på slangkopplingarnas honändar bakåt och trycka in slangkopplingarna i skotten.

   Important: Avlägsna smuts eller skräp från kopplingarna och skotten.

   g272113
  6. Starta motorn och använd lastarens styrspak för att sänka lastarmarna ned i lastarens ramfästen (Figur 53).

   g272289
  7. Lås lastararmarna till maskinen genom att sänka haken för varje lastararm så att spärrlåset håller hakarna på plats (Figur 54).

   g253797

  Montera ett lastarredskap

  Important: Redskap kan förändra maskinens stabilitet och driftegenskaper.

  Important: Före monteringen av redskapet måste du se till att fästplattorna är fria från smuts och skräp och att stiften roterar fritt. Om stiften inte roterar fritt måste du smörja dem.

  1. Placera redskapet på en plan yta med tillräckligt utrymme bakom för att maskinen ska få plats.

  2. Vrid snabbkopplingsspakarna utåt så att snabbkopplingssprintarna höjs.

  3. Starta motorn.

  4. Luta redskapets fästplåt framåt.

  5. Stick in fästplattan i det övre fästet på redskapets kopplingsplatta (Figur 55).

   g215373
  6. Höj upp lastarmarna samtidigt som du tippar tillbaka fästplattan.

   Important: Höj upp redskapet tills det inte längre vidrör marken och tippa fästplattan bakåt så långt det går.

  7. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  8. Vrid snabbkopplingsspakarna inåt så att snabbkopplingssprintarna är ordentligt inskjutna i fästplattan (Figur 56).

   Varning

   Om snabbkopplingsstiften inte är helt inskjutna i redskapets fästplatta kan redskapet falla av maskinen och krossa dig eller kringstående.

   Se till att snabbkopplingsstiften sitter ordentligt i fästplattan.

   g253679

  Ta bort ett lastarredskap

  1. Ställ maskinen på ett plant underlag.

  2. Sänk redskapet till marknivå.

  3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  4. Koppla ur snabbkopplingsstiften genom att vrida dem mot utsidan.

  5. Om redskapet drivs hydrauliskt ska du föra styrspaken för lastaren framåt, bakåt och tillbaka till NEUTRALLäGET för att lätta på trycket i hydraulkopplingarna.

  6. Om redskapet använder hydraulisk utrustning ska du skjuta tillbaka flänsarna på hydraulkopplarna och koppla ur dem.

   Important: Anslut redskapsslangarna till varandra för att undvika föroreningar i hydraulsystemet när maskinen inte används.

  7. Montera skyddskåporna på maskinens hydraulkopplare.

  8. Starta motorn, tippa fästplattan framåt och backa maskinen bort från redskapet.

  Använda lastaren

  Använda lastarens styrspak

  Note: Figur 57 illustrerar hur styrspaken används från förarens position.

  • För att vinkla redskapet framåt flyttar du styrspaken långsamt åt höger.

  • För att vinkla redskapet bakåt flyttar du styrspaken långsamt åt vänster.

  • Flytta styrspaken långsamt framåt för att sänka lastarmarna.

  • Flytta styrspaken långsamt bakåt för att höja lastarmarna.

  • För att ”sväva” redskapet flyttar du styrspaken hela vägen framåt.

   Note: Det flytande läget höjer och sänker redskapet enligt ytkonturerna medan du kör maskinen.

  Genom att flytta styrspaken till ett mellanläge (till exempel framåt och vänster) kan du flytta lastarmarna och tippa redskapet samtidigt.

  g249809

  Använda redskapsindikatorn

  När du kör lastaren använder du redskapsindikatorn (Figur 58) för att notera redskapets position i förhållande till förarens position. Du kan justera indikatorn för användning med olika redskap.

  g269766

  Lyfta och transportera en last

  För att lyfta en last flyttar du lastarens styrspak bakåt för att höja lastarmarna och flyttar sedan styrspaken åt vänster för att lyfta skopan.

  Transportera alltid lasten nära marken (Figur 59).

  g250728

  Fylla skopan

  Se Figur 60 för detta förfarande.

  1. Placera skopan parallellt med marken.

  2. Kör framåt och för in skopan i materialhögen.

  3. Flytta växelspaken till läget BAKåT.

  4. Backa maskinen och använd styrspaken för att höja lastarmarna och vika in skopan.

  g250727

  Tömning av last

  För att tömma en last flyttar du styrspaken helt åt höger.

  När du har tömt lasten backar du iväg från lasten och flyttar lastarens styrspak uppåt och åt vänster för att sänka och vinkla tillbaka skopan.

  Använda redskap

  Note: Se programhandboken för anvisningar om hur du lägger till eller ändrar redskapsparametrar.

  Toro tar inget ansvar för maskinskador eller personskador som uppstår vid användning av redskap från andra tillverkare. Användaren accepterar dessa risker.

  • Kontrollera alltid trepunktslyftens rörelse när ett tillbehör eller redskap monteras. Se till att det inte finns några hinder för slangar och redskapsdelar när du använder trepunktslyften.

   Important: Du kan skada kraftuttagsaxeln om du använder redskap i en för hög eller för låg vinkel. Läs alltid redskapets bruksanvisning för anvisningar om hur kraftuttagsaxeln ska användas.

  • Redskap kan förändra maskinens stabilitet och driftegenskaper.

  • Håll händer och fötter borta från rörliga redskap.

  • Lokalisera de områden där klämrisk har markerats på traktorenheten och redskapen. Håll händer och fötter på behörigt avstånd från dessa områden.

  • Läs redskapets bruksanvisning innan du använder redskapet.

  Important: Fel kraftuttagsaxellängd kan skada maskinen och/eller redskapet och leda till personskador.

  Fara

  Intrassling i den roterande drivaxeln kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.

  • Håll händer och fötter borta från roterande delar.

  • Kontrollera att alla skydd är monterade och att alla roterande skydd roterar fritt.

  • Innan du utför justeringar eller underhåll ska du stänga av motorn, ta ut nyckeln, vänta tills alla rörliga delar har stannat och kontrollera att drivaxeln inte rör sig.

  Bogsera redskap med maskinen

  • Innan du bogserar ett redskap läser du redskapets bruksanvisning för att fastställa högsta transporthastighet för redskapet.

  • Redskap utan bromsar:

   • Använd fordonsläget Låg. Se Fordonsläget Låg.

   • Transportera inte redskapet i högre hastigheter än 13 km/h.

   • Kontrollera att redskapets eller släpets vikt är lägre än 1 ½ ton vid full last.

  • Redskap med bromsar:

   • Använd fordonsläget Låg. Se Fordonsläget Låg.

   • Transportera inte redskapet i högre hastigheter än 13 km/h.

   • Kontrollera att redskapets eller släpets vikt är lägre än 7 ¼ ton vid full last.

   • Fäst bromsstyrenheten vid området ovanför gas- och bromspedalerna (Figur 61). Justera styrenheten så att bromskraften blir bästa möjliga för redskapets laststorlek.

    g263573
  • Maskinen kan dra redskap som väger mer än maskinen.

  • Lasta inte maskinen eller redskapet för tungt när du drar en last eller bogserar ett redskap. Överbelastning kan bidra till försämrad prestanda eller skador på bromsar, axlar, hydrostatisk transmission, motor, styrning, stomme eller däck.

   Important: Minska risken för skador på kraftöverföringen genom att använda låg växel.

  Om dieselpartikelfiltret och regenerering

  Dieselpartikelfiltret (DPF) avlägsnar sot från motorns avgasrör.

  Vid DPF-regenereringen används värme från motorns avgaser som förstärks av katalysatorn för att reducera ansamlat sot till aska.

  Tänk på följande för att hålla dieselpartikelfiltret rent:

  • Kör motorn på fullt motorvarvtal så ofta du kan för att främja DPF-självrengöringen.

   Important: Om du lämnar maskinen i inchMode eller inställningsläge (dvs. vid ett lägre motorvarvtal) avaktiveras dieselpartikelfiltrets självrengöringsprocess. Om du lämnar maskinen i något av dessa lägen kan DPF-enheten anslutas och en parkerad regenerering påbörjas.

  • Använd rätt motorolja.

  • Minimera tiden som motorn går på tomgång.

  • Använd endast dieselbränsle med ultralåg svavelhalt.

  Använd och underhåll maskinen med dieselpartikelfiltrets funktioner i åtanke. När motorn är under belastning producerar den i allmänhet en tillräcklig avgastemperatur för DPF-regenerering.

  Important: Minimera tiden som du låter motorn gå på tomgång eller tiden du kör motorn på ett lägre varvtal för att minska ansamlingen av sot i dieselpartikelfiltret.

  Var försiktig

  Avgastemperaturen är mycket hög (ca 600 °C) under DPF-regenereringen. Heta avgaser kan skada dig eller andra personer.

  • Kör inte motorn i slutna utrymmen.

  • Se till att det inte finns brännbart material runt avgassystemet.

  • Kontrollera att heta avgaser inte kommer i kontakt med ytor som kan skadas av värme.

  • Vidrör inte heta avgassystemskomponenter.

  • Stå inte vid eller i närheten av maskinens avgasrör.

  Regenereringsikoner

  IkonIkondefinition
  Graphic• Parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering har begärts.
  • Utför regenereringen omedelbart.
  Graphic • Visar att en regenerering bekräftas
  Graphic • Visar att en regenerering pågår och att avgastemperaturen är hög
  Graphic • Spärra regenerering har valts
  Graphic • Funktionsfel i NOx-styrsystemet: underhåll av maskinen krävs.

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter som utförs när maskinen är igång:

  Typ av regenereringFörhållanden som leder till DPF-regenereringBeskrivning av DPF-drift
  ÅterställInträffar var 100:e timme• När ikonen för hög avgastemperatur Graphic visas i InfoCenter pågår en regenerering.
  Inträffar också om den normala motordriften överträffar den tillåtna mängden ackumulerat sot i filtret
   • Under återställningsregenerering bibehåller motorns dator ett högt motorvarvtal för att säkerställa regenerering av filtret.
  • Undvik att stänga av motorn och undvik att använda maskinen i inchMode eller inställningsläge medan återställningsregenerering sker.

  Typer av regenerering av dieselpartikelfilter där det är nödvändigt att parkera maskinen:

  Typ av regenereringFörhållanden som leder till DPF-regenereringBeskrivning av DPF-drift
  ParkeradInträffar eftersom datorn avgör att den automatiska rengöringen av dieselpartikelfiltret inte var tillräcklig.• När ikonen för återställnings-, standbyregenerering, parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering visas Graphic eller en regenerering begärs.
  Inträffar också när du har startat en parkerad regenerering
  Kan inträffa eftersom spärra regenerering har aktiverats och hindrar automatisk rengöring av dieselpartikelfiltret• Genomför en parkerad regenerering så snart som möjligt så att du inte behöver genomföra en återhämtningsregenerering.
  Detta kan inträffa som en följd av användning av fel bränsle eller motorolja• En parkerad regenerering tar 30–60 minuter.
   • Tanken måste vara minst ½ full.
  • Du måste parkera maskinen för att kunna genomföra en parkerad regenerering.
  ÅterställningInträffar eftersom begäran om parkerad återställning har ignorerats så att dieselpartikelfiltret blir kraftigt igensatt• När ikonen för återställnings-, standbyregenerering, parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering visas Graphic begärs en återhämtningsregenerering.
  • En återhämtningsregenerering tar upp till tre timmar att slutföra.
  • Tanken måste vara minst halvfull.
  • Du måste parkera maskinen för att kunna genomföra en återställningsregenerering.

  Använda menyerna för DPF-regenerering

  Gå till menyerna för DPF-regenerering

  1. Välj servicemenyikonen i valfritt läge och bläddra till alternativet REGENERATION (regenerering).

  2. Välj önskad regenereringsfunktion.

  Tid sedan senaste regenerering

  1. Gå till DPF-regenereringsmenyn och bläddra till alternativet LAST REGEN (senaste regenerering).

  2. Välj LAST REGEN (senaste regenerering).

  3. Använd fältet SENASTE REGENERERING för att fastställa i hur många timmar du har kört motorn sedan den senaste parkerade regenereringen, återställnings- eller återhämtningsregenereringen.

  4. Välj ikonen för föregående skärm för att återgå till DPF-regenereringsskärmen.

  Ställa in spärrning av regenerering

  Endast återställningsregenerering

  En återställningsregenerering leder till ökade motoravgaser. Om maskinen ska användas runt träd, snår, högt gräs eller andra temperaturkänsliga plantor eller material kan du använda inställningen INHIBIT REGEN (spärra regenerering) så att inte motordatorn utför en återställningsregenerering.

  Note: Alternativet INHIBIT REGEN (spärra regenerering) används alltid när underhållet utförs på maskinen i ett slutet utrymme.

  Note: Om du ställer in att regenerering ska spärras i InfoCenter visas ett meddelande i InfoCenter var femtonde minut medan motorn begär en återställningsregenerering.

  Important: När du stänger av motorn och startar den igen går inställningen för spärrad regenerering automatiskt över till AV.

  1. Gå till DPF-regenereringsmenyn och bläddra till alternativet INHIBIT REGEN (spärra regenerering).

  2. Välj INHIBIT REGEN (spärra regenerering).

  3. Ändra inställningen för spärr av regenerering från av till på.

  Förbereda för en parkerad regenerering eller en återställningsregenerering

  1. Kontrollera att maskinen har tillräckligt med bränsle i tanken för den typ av regenerering du ska utföra:

   • Parkerad regenerering: Se till tanken är minst ¼ full.

   • Återställningsregenerering: Se till att tanken är minst halvfull.

  2. Flytta maskinen utomhus till ett område utan brandfarligt material eller föremål som kan skadas av värme.

  3. Parkera maskinen på ett plant underlag.

  4. Se till att växelspaken är i NEUTRALLäGET.

  5. Koppla ur kraftuttaget och sänk samtliga redskap (i förekommande fall).

  6. Koppla in parkeringsbromsen.

  7. Ställ in gasreglaget på LåG TOMGåNG.

  8. Flytta väljaren för driftläge till lägena H eller L.

  9. Se till att luftkonditioneringen är avstängd.

  Utföra en parkerad regenerering eller en återhämtningsregenerering

  Om en parkerad regenerering krävs av motordatorn följer du meddelandena i InfoCenter.

  Important: Maskinens dator avbryter DPF-regenereringen om du ökar motorvarvtalet från låg tomgång eller kopplar ur parkeringsbromsen.

  1. Gå till menyn för DPF-regenerering och bläddra ner till alternativet PARKED REGEN (parkerad regenerering) eller alternativet RECOVERY REGEN (återhämtningsregenerering).

  2. Välj alternativet PARKED REGEN (parkerad regenerering) eller RECOVERY REGEN (återhämtningsregenerering).

   Note: För att starta en återhämtningsregenerering måste du ange rätt PIN-kod.

  3. På skärmen VERIFY FUEL LEVEL (kontrollera bränslenivå) kontrollerar du att minst en fjärdedel av bränsletanken är fylld om du utför en parkerad regenerering eller minst halvfull om du utför en återhämtningsregenerering. Tryck sedan på ikonen för nästa skärm för att fortsätta.

  4. Tryck på nästa skärm för att starta regenereringen på menyn Parked Regen (parkerad regenerering) eller menyn Recovery Regen (återhämtningsregenerering).

  5. Bekräfta att parkeringsbromsen är inkopplad och att motorvarvtalet är inställt på låg tomgång på skärmen med DPF-checklistan. Tryck sedan på ikonen för nästa skärm för att fortsätta.

  6. Välj ikonen för nästa skärm på skärmen INITIATE DPF REGEN (starta DPF-regenerering) för att fortsätta.

  7. Meddelandet INITIATING DPF REGEN (startar DPF-regenerering) visas i InfoCenter.

   Note: Tryck vid behov på ikonen för avbryt för att avbryta regenereringsprocessen.

  8. Ett meddelande om tidsspannet för slutföring visas i InfoCenter.

  9. InfoCenter visar startskärmen och ikonen för bekräftelse av regenereringen visas Graphic.

   Note: Medan DPF-regenereringen pågår visas ikonen för hög avgastemperatur Graphic i InfoCenter.

  10. När motorns dator har slutfört en parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering visas ett meddelande i InfoCenter. Tryck på valfri knapp för att återgå till startskärmen.

   Note: Om regenereringen inte slutförs följer du instruktionerna i meddelandet och trycker på valfri knapp för att återgå till startskärmen.

  Avbryta en parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering

  Använd inställningarna PARKED REGEN CANCEL (Avbryt parkerad regenerering) eller RECOVERY REGEN CANCEL (Avbryt återhämtningsregenerering) för att avbryta körningen av en parkerad regenerering eller återhämtningsregenerering.

  1. Gå till menyn för DPF-regenerering och bläddra ner till alternativet PARKED REGEN (parkerad regenerering) eller alternativet RECOVERY REGEN (återhämtningsregenerering).

  2. Tryck på nästa skärm för att annullera en Parked Regen (parkerad regenerering) eller avbryta en Recovery Regen (återhämtningsregenerering).

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  • Gör följande innan du lämnar förarplatsen:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Flytta växelspaken till NEUTRALLäGET.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Sänk alla redskap.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  • Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.

  • Förvara inte maskinen i närheten av en öppen låga, gnista eller kontrollampa.

  • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga fästelement åtdragna.

  • Underhåll och rengör säkerhetsbälten vid behov.

  • Byt ut slitna och skadade dekaler eller ersätt de som saknas.

  Kliva ur maskinen

  Varning

  Felaktig urstigning ur maskinen kan leda till skada.

  Använd alltid handtaget och fotsteget när du kliver ut ur maskinen. Använd tre kontaktpunkter för att undvika skada när du kliver ur: en hand på handtaget och två fötter på fotsteget.

  Kliv ur maskinen enligt Figur 62.

  g256168

  Bogsera maskinen

  Note: En sexkantnyckel (6 mm) medföljer maskinen och sitter bredvid fördelaren (Figur 63). Använd nyckeln för att genomföra det här momentet.

  Om det blir nödvändigt att bogsera maskinen måste du ställa in tandemkolvpumpen (drivning) för åsidosättning av hydraulvätska och manuellt trycksätta hydraulbromskretsen för att lossa bromsen. Flytta maskinen en mycket kort sträcka med en hastighet under 3,2 km/h. Transportera maskinen på ett släp om du måste flytta den längre än en kort sträcka.

  Important: Om bogseringsgränserna överskrids kan det uppstå allvarliga skador på kolvpumpen (drivning).

  Important: Undvik att starta och köra motorn när pluggarna är inställda på åsidosättningsläget.

  1. Blockera hjulen för att förhindra att maskinen kommer i rörelse

  2. Ta bort åtkomstpanelen från styrkonsolens högra sida (Figur 63).

   g244597
  3. Ställ in kolvarna på åsidosättningsläget genom att föra in en sexkantnyckel (6 mm) genom pluggen och vrida kolven medurs hela vägen in. Se Figur 64. Upprepa det här momentet för varje pluggenhet (totalt fyra).

   g233998
  4. För att frigöra bromsen lyfter du och håller i den manuella ventilen samtidigt som du pumpar med handpumpen.

  5. Pumpa med handpumpen tills du känner ett motstånd. När trycket är tillräckligt högt förblir den manuella ventilen i upphöjt läge och bromsen frigörs.

  6. Ta bort klossarna från däcken och bogsera maskinen.

  7. Efter bogsering och innan du startar motorn sätter du i en sexkantnyckel (6 mm) i pluggen och vrider kolven moturs hela vägen ut. Upprepa det här momentet för varje pluggenhet (totalt fyra).

  8. Tryck ned den manuella ventilen för att koppla in parkeringsbromsen.

  9. Montera åtkomstpanelen.

  Transportera maskinen

  • Ta ut nyckeln vid förvaring och transport av maskinen.

  • Se till att du har en lastbil eller ett släp med tillräcklig storlek för maskinen och redskapen.

  • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen från en släpvagn eller lastbil.

  • Använd ramper i fullbredd för att lasta maskinen på en släpvagn eller lastbil.

  • Använd fästöglorna på maskinen (Figur 65) för att fästa maskinen korrekt.

   Important: Lyft inte maskinen med fästöglorna. Se Höja maskinen för anvisningar om hur du lyfter maskinen.

   g263576
  • Se till att alla bromsar, lampor och märkningar som krävs enligt lag finns på släpvagnen eller lastbilen.

  • Kontrollera tillämpliga lokala bestämmelser för transport på släp

  Varning

  Det är farligt att köra på gator och vägar utan blinkers, strålkastare och reflexer samt utan en skylt med ”långsamtgående fordon”, och det kan orsaka olyckor med personskador som följd.

  Montera och använd rätt tillbehör när du kör på allmän väg.

  Underhåll

  Säkerhet vid underhåll

  • Gör följande innan du justerar, rengör eller reparerar maskinen, eller när du lämnar den utan uppsikt:

   • Parkera maskinen på ett plant underlag.

   • Flytta växelspaken till NEUTRALLäGET.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Sänk ned alla redskap till marken och för spaken för extra hydraulik till FLYTLäGE.

   • Avlägsna lastaren (i förekommande fall). Se Koppla loss lastaren.

   • Kontrollera att DPF-regenerering är spärrad. Se Ställa in spärrning av regenerering.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

   • Låt maskinens komponenter svalna innan du utför något underhåll.

  • Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan motorn är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

  • Stötta upp maskinen eller dess komponenter med domkrafter när så behövs.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter som lagrar energi.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Efter de första 100 timmarna
 • Kontrollera oljenivån i hjulnaven.
 • Kontrollera oljenivån i fram- och bakaxeldifferentialerna.
 • Efter de första 150 timmarna
 • Byta oljan i hjulnaven.
 • Byta oljan i fram- och bakaxeldifferentialerna.
 • Byta oljan i axlarna.
 • Byta växellådsoljan för det bakre kraftuttaget.
 • Efter de första 200 timmarna
 • Rengör andningsfiltret för varje axel.
 • Efter de första 250 timmarna
 • Byt motorolja och oljefilter.
 • Efter de första 1000 timmarna
 • Byta ut hydraulvätskan och de två hydraulfiltren.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion.
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Kontrollera luftrenarindikatorn.
 • Töm ut vatten eller andra föroreningar från bränslefiltret/vattenseparatorn.
 • Kontrollera kylvätskenivån.
 • Ta bort skräp från kylaren/bränslekylaren.
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Tvätta maskinen.
 • Var 50:e timme
 • Smörj maskinen samt lastarens lager och bussningar.
 • Kontrollera luftrenaren.
 • Kontrollera batteriets skick och rengör det vid behov.
 • Ta bort allt skräp och alla beläggningar från motorrummet, kylaren och oljekylaren.
 • Var 100:e timme
 • Inspektera kylsystemets slangar och klämmor.
 • Var 300:e timme
 • Byt motoroljan och oljefiltret (om du använder maskinen under arbetsförhållanden som kräver hög effekt och är aggressiva).
 • Var 400:e timme
 • Byt motoroljan och oljefiltret (om du använder maskinen under smutsiga arbetsförhållanden).
 • Serva luftrenaren (omedelbart om indikatorn är röd, och oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Byt ut bränslefilterskålen.
 • Byt ut motorbränslefiltret.
 • Kontrollera oljenivån i hjulnaven.
 • Kontrollera oljenivån i fram- och bakaxeldifferentialerna.
 • Rengör andningsfiltret för varje axel.
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Rengör hyttens luftfilter. Byt ut dem om de är trasiga eller mycket smutsiga.
 • Var 500:e timme
 • Byt motoroljan och oljefiltret (om du använder maskinen under normala arbetsförhållanden).
 • Var 800:e timme
 • Töm och rengör bränsletanken.(Även när bränslesystemet är förorenat.)
 • Var 1000:e timme
 • Byta oljan i hjulnaven (om du använder maskinen under smutsiga arbetsförhållanden).
 • Byta oljan i fram- och bakaxeldifferentialerna (om du använder maskinen under smutsiga arbetsförhållanden).
 • Byta oljan i axlarna (om du använder maskinen under smutsiga arbetsförhållanden).
 • Byta växellådsoljan för det bakre kraftuttaget (om du använder maskinen under smutsiga arbetsförhållanden).
 • Var 1500:e timme
 • Byta oljan i hjulnaven (om du använder maskinen under normala förhållanden).
 • Byta oljan i fram- och bakaxeldifferentialerna (om du använder maskinen under normala arbetsförhållanden).
 • Byta oljan i axlarna (om du använder maskinen under normala förhållanden).
 • Byta växellådsoljan för det bakre kraftuttaget (om du använder maskinen under normala arbetsförhållanden).
 • Byta ut hydraulvätskan och de två hydraulfiltren.
 • Vartannat år
 • Spola kylsystemet och byt ut kylvätskan.
 • Byt ut rörliga slangar.
 • Kontrollista för dagligt underhåll

  Kopiera den här sidan och använd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  MåndagTisdagOnsdagTorsdagFredagLördagSöndag
  Kontrollera att säkerhetsförreglingarna fungerar.       
  Kontrollera bromsens funktion.       
  Kontrollera oljenivån i motorn.       
  Kontrollera vätskenivån i kylsystemet.       
  Töm vatten-/bränsleseparatorn.       
  Kontrollera luftfiltret, dammkåpan och luftningsventilen.       
  Lyssna efter ovanliga motorljud.1       
  Undersök om det finns skräp i kylargallret och hydrauloljekylarens galler och blås ut med tryckluft.       
  Kontrollera om det förekommer missljud vid användning.       
  Kontrollera vätskenivån i hydraulsystemet.       
  Kontrollera att det inte finns skador på hydraulslangarna.       
  Undersök om systemet har oljeläckor.       
  Kontrollera bränslenivån.       
  Kontrollera däcktrycket.       
  Kontrollera instrumentfunktionen.       
  Smörj alla smörjnipplarna.1       
  Applicera förbättringsfärg på eventuell skadad lack.       
  Tvätta maskinen.       

  1 Omedelbart efter varje tvätt, oavsett intervallet i listan.

  Anteckningar om särskilda problem

  Kontrollen utförd av:
  ArtikelDatumInformation
     
     
     
     
     
     
     

  Förberedelser för underhåll

  Höja maskinen

  Fara

  Det är inte säkert att mekaniska eller hydrauliska domkrafter räcker till för att hålla uppe maskinen, vilket kan resultera i allvarliga personskador.

  • Stötta upp den upphöjda maskinen med pallbockar.

  • Använd endast mekaniska eller hydrauliska pallbockar för att lyfta maskinen.

  Höja upp maskinens främre del

  g244598
  1. Spärra de två bakhjulen med klossar för att förhindra att maskinen rör sig.

  2. Placera domkraften på ett säkert sätt under önskad främre domkraftspunkt.

  3. När maskinens främre parti är upphöjt stöttar du upp maskinen med hjälp av en lämplig pallbock.

  Höja maskinens bakre del

  g244599
  1. Spärra de två framhjulen med klossar för att förhindra att maskinen rör sig.

  2. Placera domkraften på ett säkert sätt under önskad bakre domkraftspunkt.

  3. När maskinens bakre parti är upphöjt stöttar du upp maskinen med hjälp av en lämplig pallbock.

  Lyfta motorhuven

  1. Lossa spännbanden från maskinens båda sidor (Figur 68).

   g246027
  2. Lyft upp motorhuven (Figur 68).

  3. Kontrollera att motorhuvsstöttans bult är i spärrläget så att huven kan lämnas i höjt läge (Figur 69).

   g257577

  Smörjning

  Smörja lager och bussningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Smörj maskinen samt lastarens lager och bussningar.
 • Maskinen har smörjnipplar som måste smörjas regelbundet med fett nr 2 på litiumbas.

  Important: Smörj maskinen omedelbart efter varje tvätt.

  Traktorenhet

  Smörjpunkternas placering och antal är som följer:

  • Övre och undre axeltapp (8)

  • Yttre dragstång (4)

  • Framaxeltapp (2)

  • Kraftuttagsaxel (1)

  • Rör för lyftarmsaxel (1)

  • Lyftcylinder med trepunktslyft (2)

  g250869
  g251572
  g251137
  g251124
  g251125

  Lastare

  Smörjpunkternas placering och antal är som följer:

  • Lyftcylinder (4)

  • Redskapscylinder (4)

  • Lastararm (2)

  • Fästplattans bussningar (4)

  • Redskapskoppling (2)

  g251113
  g251112

  Motorunderhåll

  Motorsäkerhet

  • Kontrollera att DPF-regenerering är spärrad. Se Ställa in spärrning av regenerering.

  • Stäng av motorn och ta ut nyckeln innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.

  Serva motoroljan

  Specifikationer för motorolja

  Oljetyp: Använd högkvalitativ motorolja med låg askhalt som uppfyller eller överträffar följande specifikationer:

  • API-servicekategori CJ-4 eller högre

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Important: Om motorolja av annan typ än API CJ-4 eller högre, ACEA E6 eller JASO DH-2 används kan detta orsaka att dieselpartikelfiltret täpps igen eller att motorn skadas.

  Vevhusvolym: cirka 5,7 liter med filter.

  Viskositet: Använd motorolja med följande viskositetsklass:

  • Rekommenderad olja: SAE 15W-40 (över -18 °C) 

  • Alternativ olja: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alla temperaturer)

  Toro Premium-motorolja med en oljeviskositet på 15W-40 eller 10W-30 kan köpas hos auktoriserade Toro-återförsäljare. Artikelnumren anges i reservdelskatalogen.

  Kontrollera oljenivån i motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Motorn levereras med olja i vevhuset. Oljenivån måste dock kontrolleras innan och efter motorn startas första gången.

  Du kan kontrollera oljan utan att öppna motorhuven genom att sträcka dig förbi motorskölden på maskinens högra sida (Figur 77) och dra ut oljestickan från motorn. För att tillsätta ytterligare motorolja måste du öppna motorhuven. Se Lyfta motorhuven.

  g259486

  Important: Kontrollera motoroljan dagligen. Om oljenivån är ovanför markeringen Full på oljestickan kan motoroljan vara utspädd med bränsle.Byt motorolja om motoroljenivån är ovanför markeringen Full.

  Det är bäst att kontrollera motoroljan när motorn är kall, innan den har startats för dagen. Låt oljan rinna tillbaka ned till sumpen i minst 10 minuter innan du kontrollerar den, om motorn redan har varit igång. Fyll på olja tills nivån når upp till markeringen ”Full” på oljestickan om nivån ligger på eller under markeringen ”Add”. Fyll inte på för mycket olja i motorn.

  Important: Motoroljenivån ska ligga mellan den övre och den nedre markeringen på oljestickan. Motorn kan gå sönder om du kör den med för mycket eller för lite olja.

  Kontrollera motoroljenivån, se Figur 78.

  g031256

  Note: När du använder annan olja bör du tappa ut all gammal olja ur vevhuset innan du fyller på ny olja.

  Byta motoroljan och oljefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 250 timmarna
 • Byt motorolja och oljefilter.
 • Var 300:e timme
 • Byt motoroljan och oljefiltret (om du använder maskinen under arbetsförhållanden som kräver hög effekt och är aggressiva).
 • Var 400:e timme
 • Byt motoroljan och oljefiltret (om du använder maskinen under smutsiga arbetsförhållanden).
 • Var 500:e timme
 • Byt motoroljan och oljefiltret (om du använder maskinen under normala arbetsförhållanden).
  1. Starta motorn och låt den gå i fem minuter så att oljan värms upp.

  2. Parkera maskinen på ett jämnt underlag, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

  3. Byt motorns olja och filter (Figur 79).

   g031675
  4. Fyll på olja i vevhuset.

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera luftrenarindikatorn.
 • Var 50:e timme
 • Kontrollera luftrenaren.
 • Var 400:e timme
 • Serva luftrenaren (omedelbart om indikatorn är röd, och oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Undersök om luftrenarhuset har skador som skulle kunna orsaka en luftläcka. Byt ut stommen om den är skadad. Kontrollera intagssystemet och leta efter läckor, skador eller lösa slangklämmor.

  Utför service på luftrenarfiltret bara när serviceindikatorn (Figur 80) anger att det krävs. Om du byter luftfiltret tidigare än nödvändigt ökar det risken för att smuts kommer in i motorn när du har avlägsnat filtret.

  g009709

  Important: Försäkra dig om att kåpan sitter som den ska och sluter tätt runt luftrenarhuset.

  1. Byt ut luftrenaren (Figur 81).

   g253706

   Note: Rengör inte ett använt element eftersom det kan skada filtermediet.

   Important: Försök aldrig att rengöra säkerhetsfiltret (Figur 82). Byt ut säkerhetsfiltret mot ett nytt var tredje gång huvudfiltret servas.

   g009712
  2. Nollställ indikatorn (Figur 80) om den är röd.

  Underhålla bränslesystemet

  Serva bränslesystemet

  Tömma bränsletanken

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Töm och rengör bränsletanken.(Även när bränslesystemet är förorenat.)
 • Töm och rengör även tanken om bränslesystemet förorenas eller om du ställer maskinen i förvaring under en längre period. Använd rent bränsle för att spola ur tanken.

  Kontrollera bränsleledningar och anslutningar

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera bränsleledningar och anslutningar.
 • Undersök om bränsleledningar och anslutningar är skadade eller har försämrats på annat sätt, eller om det finns lösa anslutningar.

  Serva vattenseparatorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Töm ut vatten eller andra föroreningar från bränslefiltret/vattenseparatorn.
 • Var 400:e timme
 • Byt ut bränslefilterskålen.
 • Serva vattenseparatorn (Figur 83) enligt Figur 84.

  g246332
  g031412

  Serva bränslefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Byt ut motorbränslefiltret.
  1. Gör rent området kring bränslefilterhuvudet (Figur 85).

   g021291
  2. Demontera filtret och rengör filterhuvudets monteringsyta (Figur 85).

  3. Smörj filterpackningen med ren motorsmörjolja. Mer information finns i bruksanvisningen till motorn.

  4. Montera den torra filterskålen för hand tills packningen kommer i kontakt med filterhuvudet, och vrid den sedan ytterligare ett halvt varv.

  5. Starta motorn och kontrollera om det finns bränsleläckor kring filterhuvudet.

  Underhålla elsystemet

  Elsystemets säkerhet

  • Koppla bort batteriet innan reparation utförs på maskinen. Lossa minusanslutningen först och plusanslutningen sist. Anslut först plusanslutningen och sedan minusanslutningen.

  • Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort. Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

  Komma åt batteriet

  Batteriet sitter under sidokåpan på maskinens vänstra sida. För att komma åt batteriet tar du bort vred och brickor som fäster kåpan på maskinchassit (Figur 86).

  g246795

  Koppla ur batteriet

  Varning

  Batteriets kabelanslutningar eller verktyg av metall kan orsaka kortslutning mot metall och orsaka gnistor. Gnistorna kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  • Låt inte batterianslutningarna komma i kontakt med några av maskinens metalldelar när du monterar eller tar bort batteriet.

  • Låt inte metallverktyg orsaka kortslutning mellan batterianslutningarna och maskinens metalldelar.

  Varning

  Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistorna kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  Lossa alltid den negativa (svarta) batterikabeln innan den positiva (röda) lossas.

  1. Ta bort batteriets minuskabel från batteripolen (Figur 87).

   g253380
  2. Lyft upp isolatorn och ta bort batteriets pluskabel från batteripolen (Figur 87).

  Ansluta batteriet

  Varning

  Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistorna kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

  Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

  1. Anslut pluskabeln till batteriet och dra åt batteriklämmans mutter (Figur 88).

   g253379
  2. Anslut minuskabeln till batteriet och dra åt batteriklämmans mutter (Figur 88).

  Ta bort och montera batteriet

  Batteriet hålls på plats i lådan med en hållare (Figur 89). Lossa hållarens fästelement för att ta bort batteriet. Dra åt dem när du monterar batteriet.

  g253476

  Kontrollera batteriets skick

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Kontrollera batteriets skick och rengör det vid behov.
 • Important: Lossa minuskabeln från batteriet innan svetsning företas på maskinen så att skador på det elektriska systemet kan undvikas.

  Kontrollera batteriets skick varje vecka eller var 50:e körtimme. Se till att hålla kabelanslutningarna och batterikåpan rena eftersom ett smutsigt batteri långsamt laddas ur.

  1. Komma åt batteriet. Se Komma åt batteriet.

  2. Ta bort gummiisolatorn från pluskabelanslutningen och undersök batteriet. Gör så här om batteriet är smutsigt:

   1. Tvätta hela kåpan med en lösning bestående av natriumbikarbonat och vatten.

   2. Ytbelägg båda batteripolerna och kabelskorna med smörjfett av typen Grafo 112X (skin-over) (Toro-artikelnr 505-47) för att förhindra korrosion.

   3. Trä gummiskon över den positiva anslutningen.

   4. Stäng batterikåpan.

  Leta reda på säkringarna

  Lokalisera traktorenhetens säkringar

  Traktorenhetens säkringar sitter under ratten och ovanför gas- och bromspedalerna (Figur 90).

  g250068

  Följande tabell beskriver alla säkringar på maskinens säkringsblock:

  Maskinens säkringsblock

  ABCD
  1Primär T1-ström 2 (7,5 A)Primär T1-ström 3 (7,5 A)Primär T1-ström 4 (7,5 A)Primär T1-ström 5 (7,5 A)
  2Motorns ECU-effekt (10 A)Primär T1 (2 A)Extraström (10 A)EU Varningslampor (15 A)
  3Drivsystem (10 A)InfoCenter (2 A)Strålkastare (15 A)Eluttag, selektiv manöverventil (10 A)
  4Statusskärm (2 A)Varningslampor (10 A)Signalhorn (10 A)Varningslampa (10 A)
  5Luftfjädring för säte (10 A)Släpvagnens bromsstyrning (20 A)Extraström (10 A)Hjälpström bak (15 A)

  Lokalisera hyttsäkringarna

  Hyttsäkringarna sitter ovanför passagerarsätet. Du får tillgång till säkringarna genom att ta bort kåpan på säkringslådan (Figur 91).

  g250704

  Se Figur 92 för en beskrivning av varje säkring på dekalen för hyttens säkringsblock:

  g262470

  Underhålla drivsystemet

  Serva axlarna

  Oljespecifikation för nav och axel: Toro Premium Tractor Fluid

  Kontrollera oljenivån i hjulnaven

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 100 timmarna
 • Kontrollera oljenivån i hjulnaven.
 • Var 400:e timme
 • Kontrollera oljenivån i hjulnaven.
 • Note: Låt någon hjälpa dig att rikta in oljepluggarna i hjulnaven när du servar axeloljan.

  1. Se till att maskinen står på en plan yta och ta bort eventuella monterade redskap.

  2. Flytta maskinen framåt eller bakåt tills pluggen för hjulnavet antingen är i klockan-tio- eller klockan-två-läget (Figur 93).

   g250825
  3. Stäng av motorn, för växelspaken till NEUTRALLäGET, koppla in parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.

  4. Placera ett avtappningskärl under avtappningsöppningen i hjulnavet (Figur 93).

  5. Ta bort pluggen från hjulnavet (Figur 93).

  6. Kontrollera att oljenivån är vid botten av oljeöppningens gängor (Figur 93).

   • Om oljenivån är för hög låter du överflödig olja tömmas ut från oljeöppningen.

   • Om oljenivån är för låg fyller du på specificerad olja i hjulnavets oljeöppning. Se steg 8 i Byta oljan i hjulnaven.

  7. Kontrollera skicket på pluggens O-ring.

   Note: Byt ut pluggen om O-ringen är sliten eller skadad.

  8. Montera pluggen i hjulnavets oljeöppning (Figur 93).

  9. Upprepa steg 2 till 8 för de andra hjulnaven.

  Byta oljan i hjulnaven

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 150 timmarna
 • Byta oljan i hjulnaven.
 • Var 1000:e timme
 • Byta oljan i hjulnaven (om du använder maskinen under smutsiga arbetsförhållanden).
 • Var 1500:e timme
 • Byta oljan i hjulnaven (om du använder maskinen under normala förhållanden).
 • Hjulnavets oljekapacitet: ca 0,4 liter

  Note: Byt oljan när den är varm om det är möjligt.

  1. Flytta maskinen framåt eller bakåt tills oljepluggen för hjulnavet är i klockan-tolv-läget. Se Figur 93 i Kontrollera oljenivån i hjulnaven.

  2. Skruva delvis loss oljepluggen för att frigöra eventuellt tryck.

  3. Flytta maskinen framåt eller bakåt tills pluggen är i klockan-sex-läget (Figur 94).

   g250824
  4. Placera ett avtappningskärl under hjulnavets oljeöppning (Figur 94).

  5. Ta bort pluggen och tappa ur oljan från planetväxeln (Figur 94).

  6. Kontrollera skicket på pluggens O-ring.

   Note: Byt ut pluggen om O-ringen är sliten eller skadad.

  7. Flytta maskinen framåt eller bakåt tills pluggen antingen är i klockan-två- (Figur 94) eller klockan-tio-läget.

  8. Fyll på angiven olja i hjulnavet genom oljeöppningen tills oljenivån är i nivå med botten av gängorna i öppningen.

  9. Sätt i pluggen i hjulnavets oljeöppning.

  10. Upprepa förfarandet för övriga hjulnav.

  Kontrollera axlarnas oljenivå

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 100 timmarna
 • Kontrollera oljenivån i fram- och bakaxeldifferentialerna.
 • Var 400:e timme
 • Kontrollera oljenivån i fram- och bakaxeldifferentialerna.
  1. Placera ett avtappningskärl under axelns differentialhus.

  2. Ta bort pluggarna från inspektionsöppningen i axelns differentialhus (Figur 95 och Figur 96).

   g250850
   g250851
  3. Titta igenom inspektionsöppningen och kontrollera att oljenivån i axeln står i nivå med botten av gängorna i öppningen (Figur 95 och Figur 96).

   Note: Kontrollera oljenivån med en ficklampa och en spegel.

   • Om oljenivån är för hög låter du överflödig olja tappas ut från inspektionsöppningen.

   • Om oljenivån är för låg fyller du på specificerad olja i axelhusets inspektionsport. Se steg 6 och 7 i Byta olja i axlarna.

  4. Rengör gängorna på inspektionspluggen.

  5. Applicera PTFE-gängtätningstejp på pluggens gängor.

  6. Montera inspektionspluggen i inspektionsöppningen på axelns differentialhus (Figur 95 och Figur 96).

  Byta olja i axlarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 150 timmarna
 • Byta oljan i fram- och bakaxeldifferentialerna.
 • Var 1000:e timme
 • Byta oljan i fram- och bakaxeldifferentialerna (om du använder maskinen under smutsiga arbetsförhållanden).
 • Var 1500:e timme
 • Byta oljan i fram- och bakaxeldifferentialerna (om du använder maskinen under normala arbetsförhållanden).
 • Axelns oljekapacitet: ca 9 liter

  1. Placera ett avtappningskärl under axelns differentialhus (Figur 97 och Figur 98).

   g250854
   g252662
  2. Ta bort pluggarna från inspektionsöppningen och avtappningsöppningen på axlarnas differentialhus (Figur 97 och Figur 98).

   Note: Låt all olja tappas ut från differentialhuset och axeln.

   Note: Se Figur 96 för bakaxelns inspektionsöppning.

  3. Rengör pluggarnas gängor.

  4. Applicera PTFE-gängtätningstejp på pluggarnas gängor.

  5. Montera avtappningspluggarna i differentialhusens avtappningsöppningar (Figur 99 och Figur 100).

   g250853
   g252661
  6. Fyll axlarna med den specificerade oljan genom inspektionsöppningen tills den är i nivå med gängorna på botten av öppningen (Figur 99 och Figur 100).

  7. Vänta några minuter tills oljan har lagt sig och tillsätt sedan mer olja efter behov.

   Note: Fortsätt att fylla på olja tills oljenivån stabiliseras och är i nivå med botten av gängorna för inspektionsöppningen.

  8. Montera påfyllningspluggarna i inspektionsöppningarna på axlarnas differentialhus (Figur 99 och Figur 100).

  Rengöra axelns andningsfilter

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 200 timmarna
 • Rengör andningsfiltret för varje axel.
 • Var 400:e timme
 • Rengör andningsfiltret för varje axel.
  1. Rengör området kring andningsfiltren med en rengöringsvätska (Figur 101 och Figur 102).

   g250855
   g250856
  2. Ta bort andningsfiltren från framaxeln och bakaxeln (Figur 101 och Figur 102).

  3. Rengör andningsfiltren med en rengöringsvätska.

  4. Torka andningsfiltren med tryckluft.

   Important: Sätt på dig ett ansiktsskydd när du använder tryckluft.

  5. Montera andningsfiltren i fram- och bakaxlarna (Figur 101 och Figur 102).

  Byta hydraulbromsoljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 150 timmarna
 • Byta oljan i axlarna.
 • Var 1000:e timme
 • Byta oljan i axlarna (om du använder maskinen under smutsiga arbetsförhållanden).
 • Var 1500:e timme
 • Byta oljan i axlarna (om du använder maskinen under normala förhållanden).
 • Note: Hydraulbromsen sitter intill bakaxeln.

  Oljespecifikation för hydraulbroms: Toro Premium Tractor Fluid

  1. Placera ett avtappningskärl under hydraulbromsen (Figur 103).

   g254599
  2. Ta bort avtappningspluggen från avtappningsöppningen (Figur 103).

   Note: Låt all olja tappas ut från bromshuset.

  3. Rengör pluggens gängor.

  4. Montera avtappningspluggen i avtappningsöppningen (Figur 103).

  5. Ta bort påfyllningspluggen på toppen av bromshuset (Figur 104).

   g254600
  6. Fyll bromshuset med 160 ml av den specificerade oljan genom påfyllningsöppningen.

  7. Montera påfyllningspluggen i påfyllningsöppningen (Figur 104).

  Byta växellådsolja för det bakre kraftuttaget

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 150 timmarna
 • Byta växellådsoljan för det bakre kraftuttaget.
 • Var 1000:e timme
 • Byta växellådsoljan för det bakre kraftuttaget (om du använder maskinen under smutsiga arbetsförhållanden).
 • Var 1500:e timme
 • Byta växellådsoljan för det bakre kraftuttaget (om du använder maskinen under normala arbetsförhållanden).
 • Oljespecifikation för bakre kraftuttag: Toro Premium Tractor Fluid

  1. Ta bort standardflaket (i förekommande fall) från maskinen. Se Ta bort eller montera standardflaket.

  2. Ta bort pluggen från inspektionsöppningen på växellådan för det bakre kraftuttaget (Figur 105).

   g256626
  3. Ta bort pluggen från avtappningsöppningen (Figur 106).

   Note: Låt all olja tappas ut från växellådan.

   g256625
  4. Rengör pluggens gängor.

  5. Montera avtappningspluggen i avtappningsöppningen.

  6. Fyll växellådan med 1,4 l av den specificerade oljan genom inspektionsöppningen tills den är i nivå med gängorna på botten av öppningen.

  7. Vänta några minuter tills oljan har lagt sig och tillsätt sedan mer olja efter behov.

   Note: Fortsätt att fylla på olja tills oljenivån stabiliseras och är i nivå med botten av gängorna för inspektionsöppningen.

  8. Montera inspektionspluggen i inspektionsöppningen.

  Dra åt hjulmuttrarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter den första timmen
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Efter de första 10 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 400:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Vridmomentspecifikationer för hjulmuttrar: 380 till 433 Nm

  Dra åt hjulmuttrarna korsvis till angivet åtdragningsmoment enligt Figur 107.

  g246773

  Underhålla kylsystemet

  Säkerhet för kylsystemet

  • Stäng av motorn och ta ut nyckeln innan du utför underhåll.

  • Motorns kylvätska kan orsaka förgiftning vid förtäring. Förvara den utom räckhåll för barn och husdjur.

  • Het kylvätska som sprutas ut under tryck kan orsaka allvarliga brännskador, och detsamma gäller om man vidrör den heta kylaren eller närliggande delar.

   • Låt motorn svalna i minst 15 minuter innan du öppnar kylarlocket.

   • Använd en trasa för att öppna kylarlocket, och tänk på att öppna locket sakta så att ånga kan komma ut.

  • Kör inte maskinen om inte kåporna sitter på plats.

  • Håll fingrar, händer och kläder borta från den roterande fläkten och drivremmen.

  Kontrollera kylsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera kylvätskenivån.
 • Kontrollera kylvätskenivån i början av varje dag. Systemet rymmer 8,5 liter.

  1. Lyft upp motorhuven enligt Lyfta motorhuven.

  2. Ta försiktigt av kylarlocket och locket till expansionstanken (Figur 108).

  3. Kontrollera kylvätskenivån i kylaren.

   Note: Kylaren ska fyllas upp till påfyllningsrörets översta del och expansionstanken ska fyllas upp till Full-markeringen.

   g020441
  4. Tillsätt en 50/50-blandning av vatten och frostskyddsmedel med etylenglykol om kylvätskenivån är låg.

   Important: Använd inte enbart vatten och inte heller alkohol-/metanolbaserade kylvätskor eftersom skador kan uppstå.

  5. Sätt tillbaka kylarlocket och locket till expansionstanken.

  Serva motorns kylsystem

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Ta bort skräp från kylaren/bränslekylaren.
 • Var 100:e timme
 • Inspektera kylsystemets slangar och klämmor.
 • Vartannat år
 • Spola kylsystemet och byt ut kylvätskan.
 • Ta bort skräp från kylaren/bränslekylaren dagligen. Rengör dem oftare vid smutsiga förhållanden.

  1. Lyft upp motorhuven enligt Lyfta motorhuven.

  2. Sänk ned framskärmen genom att lossa spännbandet som håller den på plats (Figur 109).

   g250126
  3. Rengör kylaren/bränslekylaren ordentligt med tryckluft (Figur 110).

   Note: Börja från fläktsidan och blås skräpet bakåt. Rengör sedan bakifrån och blås framåt. Upprepa det här förfarandet flera gånger tills alla beläggningar och allt skräp är borta.

   Important: Rengör inte kylaren/bränslekylarområdet med vatten. Det kan leda till att systemet blir igensatt, rostbildning samt skador på komponenterna.

   g250128
  4. Stäng motorhuven.

  Underhålla hydraulsystemet

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Uppsök läkare omedelbart om du blir träffad av en hydrauloljestråle och hydrauloljan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högt tryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  Specifikationer för hydraulvätskan

  Tanken fylls på fabriken med cirka 44 liter högkvalitativ hydraulvätska. Kontrollera hydraulvätskenivån innan motorn startas för första gången och därefter dagligen. Se Kontrollera hydraulvätskenivån.

  Rekommenderad utbytesvätska: Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid. Finns i 19 liters dunkar eller 208 liters fat.

  Alternativa vätskor: Om Toro Premium Tractor Fluid inte finns att tillgå kan en annan vanlig, oljebaserad universalhydraulvätska för traktorer (UTHF) användas, under förutsättning att specifikationerna för den faller inom det angivna området i fråga om alla nedanstående materialegenskaper och den uppfyller branschens standarder. Vi rekommenderar inte att du använder syntetisk vätska. Hör om din smörjmedelsdistributör kan rekommendera en lämplig produkt.

  Note: Toro ansvarar inte för skador som uppstått till följd av att felaktiga vätskor använts. Använd därför endast produkter från ansedda tillverkare som ansvarar för sina rekommendationer.

  Högt viskositetsindex/nötningsförhindrande hydraulvätska, med låg flytpunkt, av typen ISO VG 46

  Materialegenskaper: 
   Viskositet, ASTM D445cSt vid 40 °C: 55 till 62
   Viskositetsindex, ASTM D2270140 till 152
   Flytpunkt, ASTM D97–37 °C till –43 °C
  Branschspecifikationer:API GL-4, Vickers 35VQ25

  Note: Många hydraulvätskor är nästintill färglösa, vilket gör det svårt att upptäcka läckor. Det finns en rödfärgstillsats till hydraulvätskan i flaskor om 20 ml. En flaska räcker till 15–22 liter hydraulvätska. Beställ artikelnr 44-2500 från en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  Kontrollera hydraulvätskenivån

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
  1. Parkera maskinen på ett plant underlag.

  2. Koppla ur kraftuttaget, flytta växelspaken till NEUTRALLäGET, sänk alla redskap (i förekommande fall), koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  3. Ta bort pluggen från hydraultanken (Figur 111).

   Note: Hydraultankens plugg och oljesticka sitter bakom sätet på passagerarsidan.

  4. Ta ut oljestickan ur hydraultanken och torka av den med en ren trasa (Figur 111).

   g246146
  5. För in oljestickan i hydraultanken.

  6. Dra ur oljestickan och kontrollera oljenivån (Figur 112).

   Hydraulvätskans nivå är lämplig när vätskan visas mellan de två markeringarna på oljestickan.

   g246147
  7. Fyll på specificerad hydraulvätska i tanken (Figur 113) om vätskenivån ligger under det nedre märket på oljestickan. Upprepa steg 4 till 6 tills vätskenivån är mellan de två markeringarna på oljestickan.

   Important: Fyll inte på för mycket vätska i hydraultanken. Tanken är överfylld när vätskan syns ovanför oljestickans övre markering.

   g246148
  8. För in oljestickan och pluggen i hydraultanken

  9. Kontrollera att hydraulslangar och nipplar inte läcker.

  Byta hydraulvätskan och hydraulfiltren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 1000 timmarna
 • Byta ut hydraulvätskan och de två hydraulfiltren.
 • Var 1500:e timme
 • Byta ut hydraulvätskan och de två hydraulfiltren.
 • Om hydraulvätskan blir förorenad ska du kontakta din auktoriserade Toro-återförsäljare. Systemet måste spolas. Förorenad hydraulvätska ser mjölkaktig eller svart ut jämfört med ren vätska.

  Important: Använd ersättningsfilter från Toro. Se maskinens reservdelskatalog. Om något annat filter används kan garantin för några av komponenterna bli ogiltig.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag.

  2. Koppla ur kraftuttaget, flytta växelspaken till NEUTRALLäGET, sänk alla redskap (i förekommande fall), koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  3. Ställ ett stort avtappningskärl under hydraulvätsketanken.

  4. Ta bort hydraultanklocket och oljestickan.

  5. Ta bort avtappningspluggen från tankens undersida och låt hydraulvätskan rinna ned i avtappningskärlet (Figur 114).

   g248961
  6. Montera avtappningspluggen när hydraulvätskan har slutat rinna.

  7. Gör rent kring området där filtret ska monteras.

  8. Ställ ett avtappningskärl under filtret och ta bort filtret (Figur 114).

  9. Smörj den nya filterpackningen och fyll filtret med hydraulvätska.

  10. Se till att samtliga områden där filtren ska monteras är rena och skruva fast varje filter tills packningen kommer i kontakt med fästplattan. Dra sedan åt filtret ytterligare ett halvt varv.

  11. Fyll tanken med hydraulvätska. Se Kontrollera hydraulvätskenivån.

   Important: Använd endast specificerade hydrauloljor. Andra oljor kan orsaka skador på systemet.

  12. Sätt tillbaka oljestickan och locket.

  13. Starta motorn och använd samtliga hydraulreglage för att sprida hydrauloljan i hela systemet.

   Note: Kontrollera även att det inte finns några läckor och stäng sedan av motorn.

  14. Kontrollera vätskenivån och fyll på så att nivån når upp till markeringen Full på oljestickan.

   Note: Fyll inte på för mycket.

  Kontrollera hydraulledningarna och -slangarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Vartannat år
 • Byt ut rörliga slangar.
 • Undersök hydraulledningarna och -slangarna dagligen och kontrollera om det finns läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage eller kemiskt slitage. Reparera alla eventuella skador innan du använder maskinen igen.

  Underhåll av hytten

  Rengöra hytten

  Important: Var försiktig runt hyttens tätningar (Figur 115). Om du använder en högtryckstvätt ska du hålla sprutpistolen minst 60 cm från maskinen. Använd inte högtryckstvätten direkt på hyttens tätningar och på det bakre överhänget.

  g253433

  Rengöra hyttens luftfilter

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Rengör hyttens luftfilter. Byt ut dem om de är trasiga eller mycket smutsiga.
  1. Ta bort vred och galler från hyttens bakre överhäng (Figur 116).

   g251432
  2. Ta bort luftfiltren från hytten.

  3. Rengör filtren genom att blåsa ren, oljefri tryckluft genom dem.

   Important: Om ett filter har ett hål, en reva eller annan skada ska filtret i fråga bytas ut.

  4. Montera filtren i hytten (Figur 116) med hjälp av vreden och gallren.

  Rengöra hyttens kondensatorfilter

  Syftet med hyttens kondensatorfilter är att förhindra att skräp av större storlek som gräs och löv kommer in i hyttens kondensator och kondensatorfläktar.

  1. Dra skärmkåpan rakt nedåt.

  2. Rengör kondensatorfiltret med vatten.

   Note: Använd inte en högtryckstvätt.

   Important: Om filtret har ett hål, en reva eller någon annan skada ska filtret i fråga bytas ut.

  3. Låt filtret torka innan du monterar det i maskinen.

  4. Vrid filterenheten runt flikarna tills spärren låser fast i spärrenheten (Figur 117).

   g253677

  Byta ut taklampan

  Note: Du hittar artikelnumret för aktuell glödlampa i reservdelskatalogen.

  1. Ta bort lampglaset från manöverpanelen med en skruvmejsel. (Figur 118)

   g253616
  2. Ta bort lampan från sockeln (Figur 118).

  3. Montera en ny lampa i sockeln.

  4. Montera lampglaset på manöverpanelen.

  Fylla på vindrutetorkarens vätskebehållare

  Note: Vindrutetorkarens vätskebehållare sitter bakom passagerarsätet.

  1. Skruva av locket till behållaren (Figur 119).

   g251284
  2. Fyll behållaren med spolarvätska.

  3. Byta ut locket på behållaren

  Förvaring

  Förbereda maskinen för förvaring

  Förbereda traktorenheten

  1. Avlägsna eventuella monterade redskap.

  2. För växelspaken till NEUTRALLäGET, sänk eventuella monterade redskap, stäng av motorn och ta ut nyckeln. Vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt maskinen svalna.

  3. Rengör traktorenheten och motorn ordentligt.

   Important: Använd inte högtrycksvatten nära instrumentbrädan eller hyttens gummitätningar eftersom detta kan orsaka skador.

   Important: Använd inte bräckt eller återvunnet vatten vid rengöring av maskinen.

  4. Kontrollera lufttrycket i däcken. Se Kontrollera däckens lufttryck.

  5. Kontrollera om något av fästdonen är löst och dra åt om det behövs.

  6. Smörj eller olja samtliga smörjnipplar och svängpunkter och torka bort överflödigt fett. Se Smörja lager och bussningar.

  7. Sandpappra lätt och måla i områden där färgen har skrapats av, flagat eller rostat och reparera eventuella bucklor i metallstommen.

  8. Serva batteriet och kablarna på följande sätt:

   1. Ta bort batteriets kabelanslutningar från batteripolerna. Se Koppla ur batteriet.

   2. Rengör batteriet, kabelanslutningarna och polerna med en stålborste och bakpulverlösning.

   3. Ytbelägg kabelanslutningarna och batteriposterna med smörjfett av typen Grafo 112X (skin-over) (Toro-artikelnr 505-47) för att förhindra korrosion.

   4. Ladda långsamt upp batteriet i 24 timmar var 60:e dag för att förhindra att det blysulfateras.

  Förbereda motorn

  1. Töm motoroljan från kärlet och sätt tillbaka avtappningspluggen. Se Byta motoroljan och oljefiltret.

  2. Ta bort det befintliga oljefiltret och montera ett nytt oljefilter. Se Byta motoroljan och oljefiltret.

  3. Fylla på olja i motorn. Se Serva motoroljan.

  4. Starta motorn och kör den på tomgång i cirka två minuter.

  5. Ta ut nyckeln och stäng av bränsletillförseln (om tillämpligt) vid förvaring och transport.

  6. Spola bränsletanken med färskt, rent bränsle.

  7. Dra åt alla kopplingar i bränslesystemet.

  8. Rengör och serva luftrenaren ordentligt. Se Serva luftrenaren.

  9. Täta luftrenarens inlopp och avgasutloppet med väderbeständig tejp.

  10. Kontrollera frostskyddsmedlet och fyll på med en 50/50 blandning av vatten och frostskyddsmedel med etylenglykol om så behövs, så att du klarar de förväntade lägsta temperaturerna i ditt område.