Indledning

Dette er en universalmaskine, der er beregnet til brug i forbindelse med forskellige plænevedligeholdelsesaktiviteter. Den er designet til et bredt udvalg af redskaber, som hver især udfører en specialiseret funktion. Brug af dette produkt til andre end det tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Gå til www.Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 viser model- og serienummerets placering på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Du kan scanne QR-koden på serienummermærkaten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at få adgang til garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g250007

Denne betjeningsvejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger 2 ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Det er en overtrædelse af §4442 eller §4443 i California Public Resource Code at bruge eller betjene denne motor på et skovklædt, busk- eller græsbegroet område, medmindre motoren er forsynet med en gnistskærm som defineret i §4442, der holdes i god driftsmæssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt med henblik på brandforebyggelse.

Den medfølgende motorvejledning indeholder information om U.S. Environmental Protection Agency (EPA) og California Emission Control Regulation for emissionssystemer, vedligeholdelse og garanti. Nye eksemplarer kan bestilles via motorfabrikanten.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dieselmotorens udstødningsgas og nogle af dens bestanddele er ifølge staten Californien kræftfremkaldende og kan medføre fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Batteripoler og tilbehør indeholder bly og blysammensætninger, som ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og forårsager forplantningsskader. Vask hænder efter håndtering.

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Fare

Der kan være nedgravede el-/gasledninger eller luftledninger i arbejdsområdet. Kontakt med disse kan medføre elektrisk stød eller eksplosion.

 • Steder med nedgravede ledninger, hvor der derfor ikke må graves, skal afmærkes på ejendommen eller arbejdsområdet. Kontakt din lokale afmærkningstjeneste eller dit energiselskab for at få ejendommen afmærket (eksempelvis kan den landsdækkende afmærkningstjeneste i USA kontaktes på telefon 811, og i Australien på telefon 1100).

 • Hold øje med luftledninger i arbejdsområdet, og undgå kontakt med dem.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan forårsage personskade. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning samt betjeningsvejledninger til eventuelle redskaber, før du starter motoren.

 • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Hold altid redskaber og last så lavt som muligt.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle afskærmninger og øvrige sikkerhedsanordninger sidder korrekt på plads og fungerer korrekt på maskinen.

 • Hold børn og omkringstående væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn og personer, som ikke er uddannet dertil, betjene maskinen.

 • Stands maskinen, sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, indtil alle bevægelige dele er standset, før maskinen efterses eller fyldes med brændstof.

Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, er der risiko for personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsanvisningerne og være opmærksom på advarselssymbolet Graphic, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Førerhusets klassificering for beskyttelse mod farlige stoffer

Denne maskine er udstyret med et førerhus, der er defineret som kategori 1 i henhold til EN 15695-1. Et førerhus i kategori 1 yder ikke beskyttelse mod farlige stoffer, og maskinen bør ikke bruges i et miljø med farlige stoffer, medmindre du gør følgende:

 • Brug personlige værnemidler (PPE).

 • Sørg for at blive undervist og uddannet i farlige stoffer, du risikerer at blive eksponeret for.

 • Hold brugte personlige værnemidler og anlægsbeskyttelsesprodukter (PPP) ude af førerhuset.

 • Hold brugte handsker, sko og tøj ude af førerhuset.

 • Hold førerhuset rent indvendigt.

 • Følg de instruktioner, der følger med de personlige værnemidler og anlægsbeskyttelsesprodukterne.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.

decal106-6754
decal115-7739
decal117-3276
decal125-6119
decal131-5642
decal131-8410
decal133-8062
decal136-5023
decal136-5024
decal136-5025
decal136-5026
decal136-9866
decal136-9867
decal136-2017
decal138-2748
decal138-3796
decal138-3797
decal138-3799
decal138-4061
decal138-4101
decal138-3798
decal138-4107
decal138-4135
decal138-4164
decal138-4136
decal136-9873
decal138-3792

Opsætning

Note: Maskinens venstre og højre side ses fra den normale betjeningsposition.

Kontrol af olie- og væskestande

Før du starter motoren, skal følgende væskestande kontrolleres:

Kontrol af dæktrykket

Dækkene kan være pumpet til for højt eller for lavt dæktryk af transporthensyn. Det kan derfor være nødvendigt at justere lufttrykket i dækkene. Se Kontrol af dæktrykket.

Smøring af maskinen

Smør maskinen før brug. Se Smøring af lejerne og bøsningerne.

Important: Hvis maskinen ikke smøres korrekt, kan det føre til for tidlig svigt af vigtige dele.

Montering af trækforbindelsen

Dele, der skal bruges til dette trin:

Topstang1
Trækled2
Løfteled2
Stabiliseringsled2
Trækstang1
Hammerbøjle1
Skrue (M18)2
Spændeskive2
Låseclips7
Gaffelbolt9
Nedre stift2
Ringstift8
Løftekædebolt3

Montering af stabiliseringsled, trækled og løfteled

Note: Figur 3 og Figur 4 viser monteringen af led på maskinens venstre side. Gentag denne procedure i maskinens højre side.

Note: Justering af løfteleddene påvirker parameterindstillingerne for alle redskaber. Hold 1 cm af gevindet fritlagt.

 1. Brug en løftekædebolt og 2 ringstifter til at fastgøre løfteleddet til maskinens løftearme (Figur 3).

  g263891
 2. Monter trækleddet på maskinen som følger:

  1. Hæv trykringen (Figur 3), så stiften kommer til syne.

  2. Afmonter den nedre stift (Figur 3).

  3. Anbring trækleddene som vist i Figur 3.

  4. Stik den nedre stift igennem rammen og trækleddets samling (Figur 3).

  5. Sænk trykringen, så den er placeret over stiften.

 3. Brug en gaffelbolt og en ringstift til at fastgøre løfteleddet til trækleddet (Figur 3).

 4. Brug en gaffelbolt og en låseclips til at fastgøre stabiliseringsleddene på maskinens stel (Figur 4).

  g261477
 5. Brug en gaffelbolt og en låseclips til at fastgøre stabiliseringsleddet til trækleddet (Figur 4).

 6. Monter en gaffelbolt og låseclips på stabiliseringsleddet (Figur 4).

  Brug bolt og clips til at justere stabiliseringen i forhold til det anvendte redskab. Se Justering af stabiliseringsleddene.

Montering af trækstangen

 1. Brug 2 skruer (M18) og 2 spændeskiver til at fastgøre hammerbøjlen til trækstangen (Figur 5).

  g261154
 2. Tilspænd skruerne til et moment på 338 til 393 Nm.

 3. Fastgør trækstangen på afstiveren til trækstangen. Se Montering af trækstangens ophæng.

Montering af topstangen

 1. Fastgør stangen på topstangen (Figur 6).

  g262057
 2. Fastgør topstangen til det øvre tilslutningsbeslag på maskinen. Se Montering eller afmontering af topstang.

Produktoversigt

g250932

Gør dig fortrolig med alle maskinens betjeningsanordninger (Figur 8 og Figur 9) før du starter motoren og betjener maskinen.

g195015
g244125

Gaspedal

Gaspedalen (Figur 8) giver mulighed for at variere maskinens motor- og/eller kørehastigheden. Motorhastigheden og køretøjets kørselshastighed øges ved at træde ned på pedalen. Motorens omdrejningshastighed og maskinens kørselshastighed sænkes ved at slippe pedalen.

Bremsepedal

Brug bremsepedalen (Figur 8) til at standse eller sænke maskinens hastighed.

Gearstang

Gearstangen (Figur 8) har 3 positioner: FREMAD, NEUTRAL og BAKGEAR (Figur 10).

g251057

Du kan skifte mellem FREMAD og BAKGEAR uden at stoppe maskinen.

Pladekontakt

Når et redskab ikke er aktiveret, hæver og sænker pladekontakten (Figur 11) 3-punktsophænget.

Derudover kan pladekontakten håndtere flere parametre, når du har aktiveret og bruger et redskab. Pladekontakten kan styre 3-punktsophænget, højden på 3-punktsophænget, kraftudtag, redskabets hastighed og kørehastigheden. Se softwarevejledningen for indstilling af parametre for redskaber.

g254643

Tændingsnøgle

Brug tændingsnøglen (Figur 9) til at starte og stoppe motoren. Den har tre positioner: OFF (fra), ON (til) og START. Drej nøglen med uret til positionen START for at aktivere startmotoren. Slip nøglen, når motoren starter. Nøglen går automatisk i positionen ON (til).

Drej nøglen mod uret til positionen OFF (fra) for at slukke for motoren.

Parkeringsbremsekontakt

Tryk på parkeringsbremsekontakten (Figur 9) for at aktivere eller deaktivere parkeringsbremsen.

Note: Parkeringsbremsen aktiveres automatisk, når motoren slukkes.

Infocenter

Infocenterets LCD-display (Figur 9) viser oplysninger om maskinen, f.eks. driftsstatus, opsætning af parametre for redskaber, diverse diagnostikoplysninger og andre oplysninger om maskinen.

Når du starter maskinen, vises skærmen og de gældende ikoner. Skærmbilledet afhænger af, hvilken position kontakten til valg af driftstilstand står i.

Se maskinens softwarevejledning for yderligere oplysninger.

Statusdisplay

Statusdisplayet (Figur 9) viser status for følgende oplysninger om maskinen:

 • Brændstofstand

 • Aktive fejl

 • Højde på 3-punktsophæng og forudindstillede grænser

 • Motortimer

 • Batterispænding

 • Motorhastighed

 • Temperatur på kølevæske og hydraulikvæske

Tryk på statusdisplaykontakten (Figur 9) for at skifte mellem skærmvisninger.

Se maskinens softwarevejledning for yderligere oplysninger.

Kontakt for økonomitilstand

Økonomitilstand forbedrer brændstoføkonomien, sænker maskinens lydniveau og begrænser motorhastigheden til 2.300 o/min. Brug denne funktion, når gearingen er sat til høj eller lav. Tryk på kontakten (Figur 9) for at aktivere økonomitilstand.

Kontakt til valg af driftstilstand

Brug kontakten til valg af driftstilstand (Figur 9) til at vælge en driftstilstand. Se Brug af kontakten til valg af driftstilstand for at få en beskrivelse af hver tilstand.

Lyskontakt

Brug lyskontakten (Figur 9) til at tænde og slukke forlygterne. Du kan også bruge kontakten til at styre lysene fra et sæt. Se monteringsvejledningen til det pågældende sæt.

Joystick til læsser

Hvis monteret

Brug læsserens joystick (Figur 9) til at styre frontlæsser og redskab. Se Brug læsserens joystick.

Kraftudtagskontakt

Brug kraftudtagskontakten (Figur 9) som følger:

 • Træk ud i kontakten (Figur 12) for at indkoble kraftudtaget eller aktivere redskabet (afhængigt af redskabets opsætning)

  g248960
 • Tryk kontakten ind (Figur 13) for at udkoble kraftudtaget eller deaktivere redskabet

  g248959

Differentialelåskontakt

Hold kontakten (Figur 9) inde for at aktivere differentialelåsen. Se Brug af differentialelåsen.

Kontakt til fartpilot og kontakt til at forøge/sænke hastigheden

Kontakten til fartpiloten (Figur 9) bestemmer maskinens hastighed. Flyt fartpilotkontakten til midterpositionen for at aktivere fartpiloten. Tryk kontakten fremad for at indstille hastigheden. Tryk kontakten bagud, eller træd på bremsepedalen for at deaktivere fartpiloten.

Med fartpiloten aktiveret kan du ændre maskinens hastighed med kontakten til at forøge/sænke hastigheden (Figur 9). Intervallet for øgning/sænkning af hastigheden kan variere afhængigt af den valgte maskintilstand og brugen af redskaber.

Se følgende tabel for at få en beskrivelse af maskinens intervaller for øgning/sænkning af hastighed:

DriftstilstandHastighed
Automatisk lav1,6 km/t
Automatisk høj1,6 km/t
Redskabstilstand (med rate-styret redskab)0,2 km/t
Redskabstilstand (med ikke-rate-styret redskab)0,8 km/t
Redskabstilstand (hvor der ikke udføres arbejde med et redskab)1,6 km/t

Gearingsafbryderkontakt

Når du trykker på gearingsafbryderkontakten (Figur 9) for at slukke for gearing, kører motoren ved den maksimale tilladte hastighed. Når du trækker noget tungt eller nærmer dig en stejl bakke, er det bedst at slå gearing fra for at sikre maksimal motoreffekt.

Redskabshydraulikhåndtag

Redskabshydraulikhåndtaget (Figur 9) styrer det hydrauliske flow fra redskabshydraulikportene, der sidder bag på maskinen.

 • Når håndtaget skubbes til positionen NEUTRAL, sættes den øverste eller nederste port ikke under tryk.

 • Når håndtaget skubbes til positionen RETRACT (træk tilbage), sættes den nederste port under tryk.

 • Når håndtaget skubbes til positionen FLOAT (flydeposition), låses redskabshydraulikportene i flydetilstand.

 • Når håndtaget skubbes til positionen EXTEND/CONTINUOUS RUN (udstræk/ubrudt kørsel), sættes den øverste port under tryk, og hydraulikken køres kontinuerligt.

  Important: At lade håndtaget stå i positionen EXTEND/CONTINUOUS RUN (udstræk/ubrudt kørsel), mens der ikke er tilsluttet noget redskab til maskinen, kan medføre en væsentlig temperaturstigning i hydrauliksystemet og beskadige maskinen.

Important: Når ladet sænkes, skal håndtaget skubbes til fremadrettet position i 1 eller 2 sekunder, efter at ladet kommer i kontakt med stellet, for at fastgøre det i sænket position. Hold ikke håndtaget i hverken hævet eller sænket position i mere end 5 sekunder, når cylindrene har afsluttet deres bevægelse.

Stikkontakt

Brug stikkontakten (Figur 9) til at strømføde ekstra, elektrisk tilbehør med 12 V.

Note: Stikkontakten forsyner ikke dit tilbehør med strøm, når nøglen er fjernet fra kontakten.

USB-port

Indsæt en bærbar oplader i USB-porten (Figur 9) for at oplade en personlig enhed, f.eks. en telefon eller en anden elektronisk enhed.

Note: USB-porten forsyner ikke dit tilbehør med strøm, når nøglen er fjernet fra kontakten.

Justering af førersædet

g249815

Greb til justering af sædets position

Flyt grebet til justering af sædets position (Figur 14) på siden af sædet udad, skub sædet til den ønskede position, og slip håndtaget for at låse sædet i positionen.

Justeringsknap til armlænet

Drej på knappen (Figur 14) for at indstille vinklen på armlænet.

Justeringshåndtag til sædets ryglæn

Flyt håndtaget (Figur 14) for at indstille vinklen på sædets ryglæn.

Vægtmåler

Vægtmåleren (Figur 14) angiver, hvornår sædet er justeret til din vægt. Juster højden ved at placere affjedringen inden for det grønne område.

Håndtag til vægtindstilling

Brug dette håndtag (Figur 14) til at justere sædet efter din vægt. Træk håndtaget op for at øge lufttrykket, og tryk håndtaget ned for at reducere lufttrykket. Den korrekte justering opnås, når vægtmåleren befinder sig i det grønne område.

Betjeningsanordninger i førerhus

Til maskiner med et førerhus
g249606

Forrudeviskerkontakt

Brug denne kontakt (Figur 15) til at slå forrudeviskeren til eller fra og til at styre vinduesviskernes hastighed.

Tryk på kontakten for at sprøjte sprinklervæske på forruden.

Knap til styring af ventilator

Drej på knappen til styring af ventilatoren (Figur 15) for at regulere ventilatorhastigheden.

Lyskontakt

Tryk på kontakten (Figur 15) for at slå loftlyset til eller fra.

Knap til regulering af temperatur

Drej på knappen til regulering af temperatur (Figur 15) for at regulere lufttemperaturen i førerhuset.

Kontakt til airconditioning

Brug denne kontakt (Figur 15) til at tænde og slukke for airconditionanlægget. Brug ventilatorstyringsgrebet for at styre airconditionanlægget.

Note: Motorens omdrejningstal stiger, når du tænder airconditionanlægget.

 • Se Figur 16 for oplysninger om maskinens overordnede mål.

 • Se tabellen Traktionsenhed for yderligere mål.

g231580

Traktionsenhed

BeskrivelseDimensioner, vægt eller mål
Vægt (tør)Model 07511AABundramme: 2.340 kg
Model 07511BABundramme: 2.440 kg
Med læsser og ballastboks (mørtel tilføjet) monteret: 3.443 kg
Model 07511CABundramme: 2.581 kg
Model 07511DABundramme: 2.681 kg
Med læsser og ballastboks (mørtel tilføjet) monteret: 3.683 kg
Køretøjets bruttovægtAlle modeller: 5.443 kg
Maksimal akselvægtForaksel (med læsser): 4.535 kg
 Foraksel (uden læsser): 2.268 kg
 Bagaksel: 3.175 kg
Nominel kapacitetStandardlad: 453 kg
 Lad: 2.041 kg
Maksimal kørehastighedFremad: 34 km/t
 Bakgear: 32 km/t

Udstyr/tilbehør

Der kan fås en række forskelligt Toro-godkendt udstyr og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller autoriseret Toro-forhandler, eller gå ind på www.Toro.com for at få en fortegnelse over alt godkendt tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Du skal vide, hvordan man hurtigt standser maskinen og slukker for motoren.

 • Der må kun være operatøren og én passager i maskinen på samme tid.

 • Brug trin og holdegreb til indstigning og udstigning fra operatørplatformen. Vær forsigtig i føre med mudder, sne eller vand.

 • Efterse alle sikkerhedsanordninger og mærkater. Betjen ikke maskinen, før alle sikkerhedsanordninger er på plads og fungerer korrekt, og alle mærkater er til stede og er læselige.

 • De kemiske stoffer, der bruges, kan være farlige og giftige.

Brændstofsikkerhed

 • Vær yderst forsigtig, når du håndterer brændstof. Det er letantændeligt, og dampene kan eksplodere.

 • Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændingskilder.

 • Brug kun en godkendt brændstofbeholder.

 • Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke brændstoftanken, mens motoren kører eller er varm.

 • Du må ikke påfylde eller tømme brændstof i et lukket rum.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller andre apparater.

 • Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.

Udførelse af daglig vedligeholdelse

Før maskinen startes hver dag, skal procedurerne for hver/daglig anvendelse udføres som beskrevet i Kontrolliste for daglig vedligeholdelse.

Kontrol af dæktrykket

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dæktrykket.
 • Det rette dæktryk varierer afhængigt af, om læsseren anvendes, eller om der er monteret dæk med aggressiv profil. Se nedenstående tabel med dæktryk:

  Dæktryk

  MaskinkarakteristikaLufttryk i fordækLufttryk i bagdæk
  Læsser monteret4,48 bar1,52 bar
  Læsser afmonteret1,52 bar1,52 bar
  Dæk med aggressiv profil monteret4,48 bar2,34 bar

  Fare

  Lavt dæktryk forringer maskinens stabilitet på bakkeskråninger. Dette kan forårsage væltning, hvilket kan medføre personskade eller død.

  Pump ikke for lidt luft i dækkene.

  Important: Oprethold det anbefalede tryk i alle dæk for at sikre maskinens korrekte ydeevne. Pump ikke for lidt luft i dækkene.Kontroller lufttrykket i alle dæk, før maskinen betjenes.

  g001055

  Kontrol af sikkerhedslåsesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller sikkerhedskontakternes funktion.
 • Sikkerhedslåsesystemet forhindrer motoren i at starte, medmindre et af følgende er tilfældet:

  • Du sidder i førersædet, eller parkeringsbremsen er aktiveret.

  • Kraftudtaget er udkoblet.

  • Redskabshydraulikhåndtaget er i midterpositionen.

  • Gearstangen er i NEUTRAL position

  • Foden rører ikke gaspedalen.

  Maskinen er udstyret med en advarselsbrummer, der bruges til at gøre dig opmærksom på forhold omkring maskinen. Brummetonen lyder, når:

  • Du forlader sædet med gearstangen i positionen FREMAD eller BAKGEAR.

  • Du forlader sædet, mens traktionspedalen ikke står i neutral position.

  • Du forlader sædet med parkeringsbremsen deaktiveret og kraftudtaget aktiveret.

  Forsigtig

  Hvis sikkerhedskontakterne frakobles eller beskadiges, kan maskinen reagere uventet og forårsage personskade.

  • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

  • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

  Opfyldning af brændstoftanken

  Brændstoftankens kapacitet

  Brændstoftankens kapacitet: 53 l

  Brændstofspecifikationer

  Important: Brug kun dieselbrændstof med ultralavt svovlindhold. Brændstof med et højere svovlindhold nedbryder dieseloxidationskatalysatoren (DOC), hvilket medfører driftsproblemer og forkorter motorkomponenternes brugslevetid.Manglende iagttagelse af følgende advarsler kan beskadige motoren.

  • Brug aldrig petroleum eller benzin i stedet for dieselbrændstof.

  • Bland aldrig petroleum eller brugt motorolie med dieselbrændstoffet.

  • Opbevar aldrig brændstof i indvendigt forzinkede beholdere.

  • Brug ikke brændstofadditiver.

  Petroleumdiesel

  Cetantal: 45 eller højere

  Svovlindhold: Ultralavt svovlindhold (<15 ppm)

  Brændstoftabel

  DieselbrændstofspecifikationSted
  ASTM D975USA
  Nr. 1-D S15
  Nr. 2-D S15
  EN 590:96EU
  ISO 8217 DMXInternational
  BS 2869-A1 eller A2Storbritannien
  JIS K2204 klasse nr. 2Japan
  KSM-2610Korea
  • Brug kun rent, frisk dieselbrændstof eller biodieselbrændstoffer.

  • Køb brændstof i mængder, der kan bruges inden for 180 dage for at sikre, at brændstoffet er friskt.

  Brug sommerdieselolie (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og vinterdieselolie (nr. 1-D eller en blanding af nr. 1-D/2-D) under denne temperatur.

  Note: Brug af vinterbrændstof ved lavere temperaturer giver et lavere flammepunkt og en kold flowkarakteristik, som letter start og minimerer tilstopning af brændstoffilteret.Brug af sommerbrændstof ved en temperatur på over -7 °C bidrager til at forlænge brændstofpumpens levetid og giver øget kraft sammenlignet med vinterbrændstof.

  Brug af biodiesel

  Denne maskine kan også bruge et blandet biodieselbrændstof på op til B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel).

  Svovlindhold: Ultralavt svovlindhold (<15 ppm)

  Specifikation for biodieselbrændstof: AASTM D6751 eller EN 14214

  Specifikationen for blandet brændstof: ASTM D975, EN 590 eller JIS K2204

  Important: Petroleumdieselandelen skal have ekstra lavt svovlindhold.

  Overhold følgende forholdsregler:

  • Biodieselblandinger kan beskadige lakerede overflader.

  • Brug B5 (biodieselindhold på 5 %) eller blandinger med et lavere biodieselindhold under kolde vejrforhold.

  • Efterse alle tætninger, slanger og pakninger, der kommer i berøring med brændstoffet, da de kan nedbrydes over tid.

  • Tilstopning af brændstoffilteret kan forekomme i et vist stykke tid efter, at du er gået over til at bruge biodieselblandinger.

  • Kontakt en autoriseret Toro-forhandler for at få flere oplysninger om biodiesel.

  Påfyldning af brændstof

  g248584g244306

  Fyld tanken op til ca. 6-13 mm under toppen af tanken, ikke påfyldningsstudsen, med den type dieselbrændstof, der er beskrevet i Brændstofspecifikationer.

  Note: Fyld om muligt brændstoftanken helt op efter hver anvendelse. Dette vil minimere muligheden for akkumulering af kondens i brændstoftanken.

  Indstilling af sædet

  Anbring sædet i den stilling, hvor du har den bedste kontrol over maskinen og sidder mest behageligt. Se Justering af førersædet for justering af sædet.

  Brug af differentialelåsen

  Advarsel

  Hvis du ikke bruger differentialelåsen korrekt, kan du miste herredømmet over maskinen eller beskadige maskinen eller plænen.

  • Stop helt op for at aktivere differentialelåsen.

  • Deaktiver differentialelåsen, når du kører på tør asfalt og beton.

  • Brug kun differentialelåsen, når det er nødvendigt for at få bedre vejgreb.

  Aktivering af differentialelåsen

  1. Sørg for, at maskinen er stoppet helt.

  2. Hold kontakten til differentialelåsen nede for at aktivere differentialelåsen.

   Note: Differentialelåsen er kun aktiv, når kontakten til differentialelåsen trykkes ned, eller når parkeringsbremsen er aktiveret.

   Note: Ikonet for differentialelås Graphic vises i infocenteret, når du aktiverer differentialelåsen.

  Deaktivering af differentialelåsen

  Deaktiver differentialelåsen ved at slippe kontakten til differentialelåsen.

  Note: Du kan slippe differentialelåsen, mens maskinen er i bevægelse. Differentialelåsen kan forblive aktiv, mens en akselbelastning er til stede. Differentialelåsen udløses, når du fjerner en akselbelastning.

  Justering af trækforbindelsen

  g249858

  Brug af trækstangens ophæng

  Forklaring af vægtkapaciteter for trækstangens ophæng

  Følgende vægtkapaciteter må ikke overskrides:

  • Maksimal tilladt transportlast:

   • Redskaber med bremser: 7.250 kg

   • Redskaber uden bremser: 1.497 kg

  • Vægt af lodret trækstang: 800 kg

  Afmontering af trækstangens ophæng

  1. Fjern låseclipsen og gaffelbolten, der fastholder trækstangen på afstiveren til trækstangen (Figur 20).

   g251030
  2. Afmonter trækstangen fra afstiveren (Figur 20).

  Montering af trækstangens ophæng

  Du kan montere trækstangen justeret til venstre, justeret til højre eller i midterposition (Figur 21). Bestem den rette position for trækbommen afhængigt af redskabet, og monter derefter trækstangen som følger:

  1. Sæt trækstangen i trækstangens afstiver (Figur 21).

   g251287
  2. Fastgør trækbommen til afstiveren ved at sætte gaffelbolten igennem et af de tre monteringshuller på trækstangen og fastgøre låseclipsen på bolten (Figur 21).

   Note: Se betjeningsvejledningen til redskabet for at afgøre den korrekte position for trækstangen.

  Brug af trækkrog og kuglehovedkobling

  Ekstraudstyr

  Der fås et sæt med trækkrog og kuglehovedkobling til brug sammen med maskinen. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler.

  Justering af topstangen

  Justering af et redskab fra front til bagende

  Note: Hvis du fastgør et kategori 1-redskab til maskinen, skal de rette punkter og nav anvendes.

  1. Løsn kontramøtrikken på topstangen (Figur 22).

  2. Drej det midterste led, indtil redskabet er parallelt med jorden fra front til bagende.

   g249861
  3. Spænd kontramøtrikken (Figur 22).

  Montering eller afmontering af topstang

  Note: Se Figur 23 for hele proceduren.

  Brug ringstiften og gaffelbolten til at montere topstangen på det øvre tilslutningsbeslag. Fjern stifterne for at fjerne topstangen fra det øvre tilslutningsbeslag.

  g261123

  Justering af løfteleddene

  Justering af redskab fra side til side

  Note: Justering af løfteleddene påvirker parameterindstillingerne for alle redskaber. Hold 1 cm af gevindet fritlagt.

  1. Løsn kontramøtrikken på et af løfteleddene (Figur 24).

  2. Juster løfteleddet ind eller ud, indtil redskabet er i vater (Figur 24).

   g249859
  3. Spænd kontramøtrikken (Figur 24).

  Justering af stabiliseringsleddene

  Note: Kontroller redskabets betjeningsvejledning for proceduren for justering af stabilisering. For de fleste redskaber er der behov for et mindre svaj (13 til 25 mm).

  Note: Hvis du fastgør et kategori 1-redskab til maskinen, skal de rette punkter og nav anvendes.

  1. Fjern låseclipsen og splitten på hvert stabiliseringsled (Figur 25).

  2. Juster stabiliseringsleddet ind eller ud, indtil redskabet er i vater (Figur 25).

  3. Efter justering skal du fastgøre justeringsleddet med splitten og låseclipsen (Figur 25).

   g249860

  Tilslutning af det bageste kraftudtag

  1. Parker maskinen på en plan flade, flyt gearstangen til NEUTRAL position, aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Ret drivakslens lynkobling ind efter udgangsakslen på kraftudtaget (Figur 26).

   Note: Du kan dreje det bageste kraftudtag nok til at understøtte notjusteringen.

   g250417
  3. Træk låsekraven på drivakslens gaffel tilbage (Figur 27).

   g250500
  4. Mens du trækker låsekraven tilbage, skal du skubbe drivakslens gaffel fremad og glide gaflens sokkel hen over noterne på kraftudtagets udgangsaksel (Figur 27).

  5. Sørg for, at låsen på drivakslens gaffel klikker sikkert ind i rillen på kraftudtagets udgangsaksel.

  6. Sørg for, at afskærmningen er placeret over drivakslens gaffel (Figur 27).

  Brug af 3-punktsophænget

  Specifikationer for 3-punktsophæng

  BeskrivelseSpecifikation
  Kategori2
  Løftekapacitet1.135 kg
  Løftepunkt61 cm

  Montering af redskab på bageste 3-punktsophæng

  Note: InchMode-sættet hjælper med at montere et redskab på 3-punktsophænget. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler for at få flere oplysninger om InchMode-sættet.

  1. Bak langsomt maskinen, og ret trækleddene ind efter redskabets nedre tilslutninger (Figur 28).

   g252109
  2. Fastgør trækleddene til redskabet (Figur 28).

  3. Anbring topstangen ved redskabets øverste forbindelse (Figur 28).

  4. Fastgør topstangen til redskabet (Figur 28).

  5. Efter montering af redskabet nivelleres redskabet i henhold til instruktionerne i redskabets betjeningsvejledning.

  Fjernelse af redskab fra 3-punktsophæng bagpå

  1. Parker maskinen og redskabet på en plan flade.

  2. Sænk redskabet ned på den plane overflade.

  3. Aktiver parkeringsbremsen, og sluk for motoren.

  4. Fjern topstangen fra redskabet (Figur 28).

  5. Fjern trækleddene fra redskabet (Figur 28).

  6. Afmonter splitten og låseclipsen fra stabiliseringsleddene.

  7. Start motoren, deaktiver parkeringsbremsen, og kør langsomt maskinen væk fra redskabet.

  Brug af hydraulikportene

  Advarsel

  Hydraulikvæske, der slipper ud under tryk, kan trænge ind i huden og dermed forårsage personskader. Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Væske, der er sprøjtet ind under huden, skal fjernes kirurgisk af en læge inden for få timer.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på hydrauliksystemet.

  • Hold din krop og dine hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager, brug aldrig hænderne.

  Forsigtig

  Hydrauliske koblinger, hydraulikslanger/-ventiler og hydraulikvæske kan være varme. Hvis du rører ved varme dele, kan det forårsage forbrændinger.

  • Bær handsker, når du betjener de hydrauliske koblinger.

  • Lad maskinen køle af, før du rører ved de hydrauliske dele.

  • Rør ikke ved spildt hydraulikvæske.

  Tilslutning af hydraulikslanger på redskab

  Hvis et redskab skal bruge hydraulikkraft til arbejdet, tilslutter du redskabets hydraulikslanger på følgende måde:

  1. Sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Flyt redskabshydraulikhåndtaget til positionen FLOAT (flydeposition) for at tage trykket af de hydrauliske koblinger.

  3. Fjern beskyttelsesdækslerne fra hydraulikportene på maskinen.

  4. Sørg for, at hydraulikportene er rengjort for alle fremmedlegemer.

  5. Identificer lynfrakoblingsfittings til bagredskabsforlængelses- og -tilbagetrækningskredsløb til traktoren.

  6. Find redskabets forlængelses- og tilbagetrækningsslanger.

  7. Tilslut lynfrakoblingsfittingen på redskabets forlængerslange til lynfrakoblingsfittingen på forlængelseskredsløbet (Figur 29).

   g262491
  8. Tilslut lynfrakoblingsfittingen på redskabets tilbagetrækningsslange til lynfrakoblingsfittingen på tilbagetrækningskredsløbet (Figur 29).

  9. Kontroller, at tilslutningerne er forsvarlige, ved at trække i slangerne.

  Fjernelse af hydraulikslanger på redskab

  1. Aktiver parkeringsbremsen, sænk redskaberne (hvis monteret), sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  2. Flyt redskabshydraulikhåndtaget til positionen FLOAT (flydeposition) for at tage trykket af de hydrauliske koblinger.

  3. Træk tilbage i kraverne på hydraulikportene, og fjern slangerne fra hydraulikportene.

   Note: Der kan sidde en lille mængde olie mellem portene og slangeåbningerne. Hav en klud ved hånden til at tørre eventuelle olierester op.

  4. Rengør hydraulikportene og monter beskyttelsesdækslerne i portene.

  Tilføjelse af ballast til maskinen

  Fare

  Undgå personskade eller dødsfald pga. væltning, når maskinen er udstyret med læsser, ved at tilføje den anbefalede mængde ballast på maskinen.

  • Tilføj den korrekte ballast på trækket.

  • Brug ballast for at forhindre forakslen eller trækdelene i at blive overbelastet under læssearbejde.

  • Benyt altid sikkerhedsselen.

  Fastlæggelse af ballast

  Tilføj ballast på trækket, indtil bagakslens vægt på plan grund er mindst 25 % af køretøjets bruttovægt.

  Brug følgende trin og formler til at fastlægge ballasten:

  1. Læg en fuld last i læsseskovlen, løft skovlen helt fremad som vist i Figur 30.

  2. Brug en vægt til at måle køretøjets bruttovægt (GVW) på for- og bagakslen med skovlen hævet, så skovlens drejetap er lige så højt oppe som bommens drejetap (Figur 30).

  3. Brug følgende formler i den rækkefølge, der er anført i tabellen, til at beregne mængden af ballast bagtil.

   Note: Hvis R er mindre end den påkrævede bagakselvægt (RRAW), er der ikke behov for ballast (Figur 30).Hvis R er højere end RRAW, er der behov for ballast (RBR).

   Formler

   1GVW=F+B
   2RRAW=GVWx25 %
   3RBR=RRAWB
   4BR=RBRX133 %

   Forkortelser

   Forkortelser i formlerne 
   FVægt på foraksel
   BVægt på bagaksel
   GVWKøretøjets bruttovægt
   RRAWPåkrævet vægt for bagaksel
   RBRPåkrævet ballast bagtil
   BRPåkrævet ballast
   g252321

  Opfyldning af ballastboksen

  • Der kan lægges 0,3 m3 mørtel i ballastboksen som ballast.

   Note: En pose mørtel på 36 kg indeholder omkring 0,02 m3 mørtel.

  • Fyld ikke beton eller grus i ballastboksen.

  • Hvis du har brug for mere vægt, kan du bruge yderligere vægte.

  Montering af ballastboksen

  Hvis du monterer og betjener læsseren, skal du først montere ballastboksen på 3-punktsophænget. Se Montering af redskab på bageste 3-punktsophæng.

  Afmontering af ballastboksen

  Fjern ballastboksen, før du fjerner læsseren. Se Fjernelse af redskab fra 3-punktsophæng bagpå.

  Indstigning i maskinen

  Advarsel

  Det kan medføre personskade at træde forkert ind i maskinen.

  Brug altid håndtag og trin til at træde ind i maskinen. For at undgå personskade, når du træder ind, skal du sørge for at have 3-punktskontakt: 1 hånd på håndtaget og 2 fødder på trinnet.

  Træd ind i maskinen som vist i Figur 31.

  g256168

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, der kan forårsage personskade eller tingsskade.

  • Passageren må kun sidde på den dertil indrettede siddeplads. Kør ikke med passagerer på ladet. Hold omkringstående og kæledyr på afstand af maskinen, mens den er i drift.

  • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løstsiddende tøj eller smykker.

  • Brug passende personlige værnemidler, når du anvender kemikalier. Se vejledningen fra kemikalieproducenten.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Maskinen må kun betjenes udendørs eller på et område med god ventilation.

  • Maskinens maksimale bruttovægt må ikke overskrides.

  • Udvis ekstra forsigtighed under opbremsning eller når maskinen svinger med tung last på ladet.

  • Hvis maskinen er læsset med for stor last, reduceres maskinens stabilitet. Overskrid ikke ladets bærekapacitet.

  • Hvis maskinen er læsset med materialer, der ikke kan fastgøres til maskinen, som f.eks. en stor væsketank, kan de hæmme maskinens styre- og bremseevne samt dens stabilitet. Når du transporterer materiale, der ikke kan fastgøres til maskinen, skal du udvise forsigtighed, når du styrer og bremser.

  • Kør med en mindre last, og sænk maskinens kørehastigheden, når maskinen betjenes i ujævnt terræn og i nærheden af kantsten, huller og andre pludselige forandringer i terrænet. Lasten kan forrykke sig, så maskinen bliver ustabil.

  • Før du starter motoren, skal du sørge for, at transmissionen er i frigear, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at du sidder i betjeningspositionen.

  • Du og din passager skal altid blive siddende med spændte sikkerhedsseler, så længe maskinen er i bevægelse. Hold hænderne på rattet. Din passager skal benytte de dertil beregnede holdegreb. Hold til enhver tid arme og ben inden for selve maskinen.

  • Stig ikke på eller af en kørende maskine.

  • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed. Vær opmærksom på huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte genstande. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte. Højt græs kan skjule forhindringer. Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for udsynet.

  • Hold altid øje med og undgå lave nedhæng såsom grene på træer, dørrammer, gangbroer osv.

  • Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker.

  • Når maskinen bruges på offentlige veje, skal alle færdselsregler følges og yderligere tilbehør, der kan være påkrævet ved lov, skal anvendes, såsom lygter, blinklys, skilte til langsomtgående køretøjer og andet, som måtte være påkrævet.

  • Hvis maskinen på noget tidspunkt vibrerer unormalt, skal du standse den omgående, slukke for motoren, tage nøglen ud, vente på, at al bevægelse ophører, og efterse maskinen for skader. Reparer alle skader på maskinen, inden du genoptager driften.

  • Det kan tage længere tid at standse maskinen på våde overflader end på tørre overflader.

  • Rør ikke motor, transmission, aksler, udstødning, dieselpartikelfilter eller hydraulikdele, mens motoren kører, eller kort tid efter at du har slukket motoren, da disse områder kan være så varme, at det kan forårsage forbrændinger.

  • Vær yderst forsigtig ved fritrækning af en fastkørt maskine.

   • Efterse alle kæder og reb før brug. Forkert brug eller fejl i kæder, reb og bugsertræk udgør en alvorlig fare.

   • Brug trækstangen på bugseringsmaskinen til at trække en fastkørt maskine fri.

  • Efterlad ikke en kørende maskine uden opsyn.

  • Før du forlader betjeningspositionen, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan flade.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sænk lad, læsser og redskaber (hvis monteret).

   • Sæt gearstangen tilbage i NEUTRAL position.

   • Sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  • Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  • Hold hænder, fødder og tøj væk fra den roterende drivaksel til redskaber.

  • Brug kun tilbehør, der er godkendt af Toro® Company.

  Styrtbøjlesystem (ROPS) – Sikkerhed

  • Sørg for, at sikkerhedsselen er spændt, og at du kan frigøre den hurtigt i nødstilfælde.

  • Operatøren og passageren skal altid benytte deres sikkerhedsseler.

  • Du må ikke fjerne styrtbøjlesystemet fra maskinen.

  • Kontroller omhyggeligt, om der er forhindringer oven over dig, og sørg for, at du i så fald ikke kommer i kontakt med dem.

  • Hold styrtbøjlesystemet i sikker driftsmæssig stand ved at udføre grundige periodiske skadeseftersyn.

  • Betjen aldrig maskinen med et beskadiget styrtbøjlesystem. Du må ikke reparere eller ændre på styrtbøjlesystemet.

  • Styrtbøjlesystemet er en integreret sikkerhedsanordning.

  Sikkerhed på skråninger

  Skråninger er væsentlige årsager til, at føreren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge.

  • Besigtig området med henblik på at klarlægge, hvilke skråninger der er forsvarlige at betjene maskinen på, og fastlæg dine egne procedurer og regler i forbindelse med arbejde på skråninger. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne besigtigelse.

  • Hvis du føler dig utryg ved det, skal du undlade at betjene maskinen på en skråning.

  • Udfør al bevægelse på skråninger langsomt og gradvist. Undlad pludseligt at ændre maskinens hastighed eller retning.

  • Undgå at betjene maskinen i vådt terræn. Dæk kan miste traktion. Maskinen kan vælte, inden dækkene mister traktion.

  • Hvis du begynder at miste fremdrift, mens du kører op ad en skråning, skal du gradvist bremse ned og langsomt bakke lige ned ad skråningen.

  • Det kan være farligt at dreje på en skråning. Hvis du er nødsaget til at dreje på en skråning, skal du gøre det langsomt og forsigtigt.

  • Last og redskaber påvirker stabiliteten på en skråning.

   • Kør med en mindre last, og sænk kørehastigheden, når du kører på skråninger.

   • Fastgør maskinens last forsvarligt til ladet for at forhindre, at lasten forskyder sig.

   • Vær ekstra forsigtig, når du kører med last, der nemt forskydes (f.eks. væsker, sten eller sand).

  • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på en skråning, især når du kører med last.

   • Det tager længere tid at standse maskinen, når der køres ned ad en skråning end på en plan flade.

   • Hvis du skal standse maskinen, skal du undgå pludselige hastighedsskift, som ellers kan forårsage, at maskinen vælter eller ruller.

   • Brems ikke pludseligt op, mens du ruller baglæns, da dette kan få maskinen til at vælte.

  • Kør ikke maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter eller volde. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller hvis en kant giver efter.

  Sikkerhed i forbindelse med af- og pålæsning

  • Maskinens maksimale bruttovægt (GVW) må ikke overskrides, når den betjenes med et lastet lad, og/eller når den trækker en anhænger. Se Specifikationer.

  • Fordel lasten på ladet jævnt for at forbedre maskinens stabilitet og din kontrol over den.

  • Kontroller, at der ikke befinder sig nogen bag maskinen, før du aflæsser ladet.

  • Aflæs ikke et lastet lad, mens maskinen vender sidelæns på en skråning. Ændringen i vægtfordelingen kan få maskinen til at vælte.

  Start af motoren

  Important: Forsøg ikke at skubbe eller bugsere maskinen for at starte den. Maskinen kan ikke startes på denne måde, og det kan medføre skader på motor/gearkasse.

  1. Stig ind på førersædet, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Udkobl kraftudtaget.

  3. Sæt gearstangen i NEUTRAL position.

  4. Sørg for, at redskabshydraulikhåndtaget står i midterpositionen.

  5. Hold foden væk fra gaspedalen.

  6. Sæt nøglen i tændingskontakten, og drej den med uret for at starte motoren.

   Note: Slip nøglen, når motoren starter.

  Kørsel med maskinen

  1. Deaktiver parkeringsbremsen.

  2. Sæt gearstangen i den ønskede position (FREMAD eller BAKGEAR).

  3. Træd på gaspedalen, indtil du opnår den ønskede hastighed.

   Note: Undgå lange perioder med motoren i tomgang.

  Standsning af maskinen

  Fjern foden fra gaspedalen, og træd på bremsepedalen for at standse maskinen. Når du træder yderligere ned på pedalen, sænkes maskinens fart hurtigere.

  Standsning af motoren

  Important: Lad motoren køre i tomgang i 2 minutter, før du slukker den efter drift ved fuld belastning. Herved får turboladeren tid til at køle af, før motoren slukkes. I modsat fald kan turboladeren blive beskadiget.

  1. Sæt gearstangen i NEUTRAL position.

  2. Drej nøglen til positionen OFF (fra).

  3. Aktiver parkeringsbremsen.

   Note: Parkeringsbremsen aktiveres automatisk, når du slukker motoren.

  4. Tag nøglen ud af tændingen.

  Forsigtig

  Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående personer.

  Tag nøglen ud af tændingen, når du forlader traktionsenheden.

  Brug af standardladet

  • Når standardladet læsses, skal lasten fordeles jævnt.

  • Vær ekstra forsigtig, hvis lasten er større end maskinens/standardladets dimensioner.

  • Udvis ekstra forsigtighed ved håndtering af last, der ikke kan anbringes i midt på ladet.

  • Hold lasten afbalanceret og fastgjort for at forhindre den i at forskubbe sig.

  Brug af bagsmækken

  Udløs bagsmækken ved at trække ladlåsene mod midten af ladet (Figur 32). Du kan sænke bagsmækken, så den hviler på ladet eller vuggeakslens arme. Mens bagsmækken sænkes ned på ladet, kan du låse låsene ind mod midten af ladet ved at dreje låsene ind i deres holdere.

  g256327

  Afmontering eller montering af standardlad

  Standardladet er fastgjort til chassiset med bolte og møtrikker (Figur 33). Fjern skruer og møtrikker for at afmontere ladet, og brug dem til at fastgøre ladet til chassiset.

  Forsigtig

  Standardladet er tungt. Forsøg ikke at hejse det selv.

  Brug løfteudstyr (f.eks. en løbekran) til at hæve eller sænke ladet.

  g246519

  Brug af kontakten til valg af driftstilstand

  Note: Maskinen skal holde stille, før du kan du skifte driftstilstand.

  Important: Hvis maskinen efterlades i InchMode eller Setup Mode (Opsætningstilstand), deaktiveres dieselpartikelfilterets (DPF) normale rensningsproces. Hvis maskinen efterlades i en af disse tilstande, kan det tilstoppe dieselpartikelfilteret og starte en parkeret regenerering.

  Brug kontakten til valg af driftstilstand til at ændre maskinens driftsstatus eller til at konfigurere redskaber. Der er følgende driftstilstande:

  Redskabstilstand (A)

  Brug redskabstilstand til at vælge den specifikke type redskab, eller når redskaber monteres og flyttes til arbejdsstedet. Vælg redskabstilstand ved at dreje kontakten til valg af driftstilstand til position (Figur 34).

  Note: Udskiftning af redskaber monteret på din Outcross kan kræve, at der indtastes en pinkode.

  Note: Kørsel i redskabstilstand fungerer på samme måde som kørsel med lav gearing (Auto L), når kraftudtagskontakten er i positionen OFF (FRA) OG DEAKTIVERET, og håndtaget til redskabshydraulikken er i NEUTRAL position.

  g250707

  Høj gearing (Auto H)

  Brug høj gearing til at køre maskinen som en passagerbil med automatgear. Denne tilstand gør det muligt at køre med højere hastighed, men mindre kraft på jorden. Brug denne tilstand til effektivt at transportere dig selv, en passager og en let last.

  Vælg høj gearing ved at dreje kontakten til valg af driftstilstand til position (Figur 35).

  g250708

  Lav gearing (Auto L)

  Brug lav gearing til at køre maskinen som en passagerbil med automatgear. Denne tilstand gør det muligt at køre med tungere last eller på stejlere stigninger ved en lavere hastighed. Brug denne tilstand til effektivt at transportere tungere last eller anhængere.

  Vælg lav gearing ved at dreje kontakten til valg af driftstilstand til position (Figur 36).

  g250712

  InchMode

  Hvis monteret

  Note: InchMode-indstillingen kan benyttes ved hjælp af et InchMode-sæt, som er ekstraudstyr. Kontakt din autoriserede Toro-forhandler for flere oplysninger.

  Brug InchMode-indstillingen ved tilslutning af redskaber til maskinen. Vælg InchMode-indstillingen ved at dreje kontakten til valg af driftstilstand til position (Figur 37).

  g250709

  Ved tilslutning af redskaber skal du finde og bruge den forankrede fjernbetjening til at dirigere maskinen fremad eller tilbage og til at løfte og sænke 3-punktsophænget. Du kan også indkoble kraftudtaget.

  Opsætningstilstand (S)

  Brug opsætningstilstand til at få adgang til maskinens indstillinger, serviceoplysninger og grundlæggende oplysninger om maskinen. Du kan også tilføje eller justere driftsparametrene for et redskab.

  Du kan også bruge opsætningstilstanden til at montere og konfigurere redskaber. Motoren forbliver i lav tomgang, når der trædes på gaspedalen og bevæger langsomt maskinen fremad eller baglæns. Hvis du trækker i kraftudtagskontakten, indkobles kraftudtaget (uafhængigt af den aktuelle parameterindstilling for kraftudtaget) og bruger pladen til at hæve eller sænke 3-punktsophænget.

  Du får adgang til opsætningstilstand ved at dreje kontakten til valg af driftstilstand til position  (Figur 38).

  Følgende er muligt i opsætningstilstand:

  • Du kan flytte køretøjet ved meget lav hastighed og lavt motoromdrejningstal.

  • Du kan hæve og sænke 3-punktsophænget ud over de tilladte indstillinger for det aktuelle redskab.

  • Med kraftudtagets transmission i en sikker vinkel kan du indkoble kraftudtagsudgangen ved et lavt motoromdrejningstal med kraftudtagskontakten.

  g250713

  Brug af læsseren

  Hvis monteret

  Se Figur 39 for en oversigt over læsseren.

  g250499

  Sikkerhed for læsser

  • Find det rette redskab til opgaven.

  • Sørg for, at redskabet er forsvarligt fastgjort til maskinen.

  • Brug ikke maskinen til skovbrug.

  • Betjening af læsseren kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

  • Ryk aldrig i læsserens joystick, men brug rolige bevægelser.

  • Styr uden om luftledninger. Kontroller, om der er frit i højden (dvs. om der er elektriske ledninger, grene og døråbninger), før du kører under genstande, og sørg for ikke at komme i berøring med dem.

  • Før du graver, skal du kontrollere placeringen af kabler, gas- og vandledninger.

   g252565
  • Kør langsomt, når du løfter materialer. Ujævne underlag kan få materialet til at glide.

  • Transportér ikke dele, der kan bevæge sig rundt i læsserskovlen eller redskabet.

  • Hold lasten så lavt og tæt på jorden som muligt.

   g252563
  • Løft ikke personer med læsser eller redskaber.

   g252564
  • En hævet læsser kan falde uventet ned. Sænk læsserarmene ned på jorden efter brug af læsseren.

  • Tag hydrauliktrykket af, inden du tilslutter eller frakobler de hydrauliske koblinger.

  • Frakobl og opbevar udelukkende læsseren på en hård, plan overflade.

  • Efter brug af læsseren skal du parkere maskinen på en plan flade, sænke læsseren ned på jorden, aktivere parkeringsbremsen og slukke motoren.

  • Forlad ikke førersædet, hvis dele af maskinen berører elektriske ledninger eller kabler.

   g252566
  • Hold omkringstående på afstand af en hævet læsser.

  Specifikationer for læsser

  BeskrivelseMål
  Løftekapacitet998 kg
  Løftehøjde272 cm
  Rækkevidde ved maks. løftehøjde84 cm
  Frihøjde med redskabet i aflæsningsposition201 cm
  Frihøjde under vandret skovl254 cm
  Rækkevidde med redskabet på jorden250 cm

  Note: Se Figur 16 i Specifikationer for en illustration af løftehøjde, rækkevidde og frihøjder.

  Afmontering af læsseren

  Fare

  En frakoblet læsser kan vælte og forårsage alvorlig personskade eller dødsfald.

  • Afmonter læsseren på en hård, plan overflade.

  • Hold børn og omkringstående på afstand af den afmonterede læsser.

  1. Start motoren.

  2. Tag trykket af hver læsserarms lås ved at dreje læsserredskabet en smule fremad og sænke den ned til jorden (Figur 44).

   g272121
  3. Tryk ned på slisken på hver læsserarms lås, og hæv sliskerne for at løsne læsserarmene fra maskinen (Figur 45).

   g252838
  4. Brug læsserens joystick til at løfte læsserarmene ud af læsserrammens beslag (Figur 46).

   g272120
  5. Aktiver parkeringsbremsen, og sluk for motoren.

  6. Flyt læsserens joystick til venstre, højre og tilbage til positionen NEUTRAL for at tage trykket af de hydrauliske koblinger (Figur 47).

   g252836
  7. Udfør følgende trin for at frakoble de hydrauliske koblinger (Figur 48):

   • Fjern hanslangekoblingerne ved at trække skotforbindelsen tilbage og trække hanslangekoblingerne ud.

   • Fjern hunslangekoblingerne ved at trække hunslangekoblingsmufferne tilbage og trække slangekoblingerne ud fra skotforbindelserne

   • Monter støvhætterne på hver kobling og skotforbindelse.

   Important: Fjern snavs og skidt fra alle koblinger og skotforbindelser.

   g272113
  8. Placer slangesamlingen på slangens opbevaringsbeslag (Figur 49).

   g272290
  9. Start motoren, deaktiver parkeringsbremsen, og kør væk fra læsserarmene.

  10. Afmonter ballastboksen. Se Fjernelse af redskab fra 3-punktsophæng bagpå.

  Montering af læsseren

  Fare

  En frakoblet læsser kan vælte og forårsage alvorlig personskade eller dødsfald.

  • Afmonter læsseren på en hård, plan overflade.

  • Hold børn og omkringstående på afstand af den afmonterede læsser.

  1. Monter ballastboksen. Se Montering af redskab på bageste 3-punktsophæng.

  2. Start motoren, og kør langsomt maskinen op til læsserarmene (Figur 50).

   Note: Sørg for, at maskinen er centreret mellem begge sider af læsserarmene.

   g272119
  3. Stop maskinen, sluk for motoren, og aktiver parkeringsbremsen.

  4. Flyt læsserens joystick til venstre, højre og tilbage til positionen NEUTRAL for at tage trykket af de hydrauliske koblinger (Figur 51).

   g252836
  5. Udfør følgende trin for at tilslutte de hydrauliske koblinger (Figur 52):

   1. Afmonter støvhætterne fra hver kobling og skotforbindelse.

   2. Find de hun- og hankoblinger, som har et kabelbånd fastgjort, og bemærk, at disse koblinger skal monteres på de øverste skotforbindelser, der også har et kabelbånd fastgjort.

   3. Tilslut hanslangekoblingerne ved at trække skotforbindelsen tilbage og skubbe hanslangekoblingerne ind i skotforbindelserne.

   4. Tilslut hunslangekoblingerne ved at trække hunslangekoblingsmufferne tilbage og skubbe slangekoblingerne ind i skotforbindelserne

   Important: Fjern snavs og skidt fra alle koblinger og skotforbindelser.

   g272113
  6. Start motoren, og brug læsserens joystick til at sænke læsserarmene ned i læsserrammens beslag (Figur 53).

   g272289
  7. Lås læsserarmene fast til maskinen ved at sænke hver arms lås, så sliskelåsen holder sliskerne på plads (Figur 54).

   g253797

  Montering af et læsserredskab

  Important: Redskaber kan påvirke maskinens stabilitet og betjeningsegenskaber.

  Important: Før redskabet påsættes, skal du sørge for, at monteringspladerne er fri for snavs eller skidt af enhver art, og at tapperne kan dreje frit. Smør tapperne med fedt, hvis de ikke kan dreje frit.

  1. Anbring redskabet på en plan flade med tilstrækkelig plads til maskinen bagved.

  2. Drej lynkoblingshåndtagene udad for at hæve lynkoblingstapperne.

  3. Start motoren.

  4. Vip redskabsmonteringspladen frem.

  5. Anbring monteringspladen inde i den øverste kant i redskabsmodtagepladen (Figur 55).

   g215373
  6. Hæv læsserarmene, samtidig med at du vipper monteringspladen bagud.

   Important: Hæv redskabet tilstrækkeligt til at være fri af jorden, og vip monteringspladen helt tilbage.

  7. Sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  8. Drej lynkoblingshåndtagene indad, og sørg for, at lynkoblingstapperne er helt i bund i monteringspladen (Figur 56).

   Advarsel

   Hvis lynkoblingstapperne ikke sidder helt fast i redskabsmonteringspladen, kan redskabet falde af maskinen og mase dig eller de omkringstående.

   Sørg for, at lynkoblingstapperne sidder helt fast inde i redskabsmonteringspladen.

   g253679

  Afmontering af et læsserredskab

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Sænk redskabet ned på jorden.

  3. Sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  4. Udkobl lynkoblingstapperne ved at dreje dem udad.

  5. Hvis redskabet betjenes ved hjælp af hydraulik, skal du flytte læsserens joystick fremad, bagud og tilbage til positionen NEUTRAL for at tage trykket af de hydrauliske koblinger.

  6. Hvis redskabet betjenes ved hjælp af hydraulik, skal du skyde kraverne tilbage på de hydrauliske koblinger og frakoble dem.

   Important: Sæt redskabets slanger sammen for at undgå, at der kommer fremmedlegemer i hydrauliksystemet under opbevaring.

  7. Monter beskyttelsesdækslerne på de hydrauliske koblinger på maskinen.

  8. Start motoren, vip monteringspladen fremad, og bak maskinen væk fra redskabet.

  Betjening af læsseren

  Brug læsserens joystick

  Note: Figur 57 illustrerer brugen af joysticket fra operatørens position.

  • Buk redskabet fremad ved langsomt at skubbe joysticket mod højre.

  • Buk redskabet bagud ved langsomt at skubbe joysticket mod venstre.

  • Sænk læsserarmene ved langsomt at skubbe joysticket fremad.

  • Hæv læsserarmene ved langsomt at trække joysticket bagud.

  • Sæt redskabet i flydeposition ved at skubbe joysticket helt frem.

   Note: Flydepositionen hæver og sænker redskabet i forhold til overfladens konturer, mens du kører maskinen.

  Ved at flytte joysticket til en mellemposition (f.eks. frem og til venstre) kan du bevæge læsserarmene og vippe redskabet samtidig.

  g249809

  Brug af niveauindikator for redskab

  Når du betjener læsseren, skal du bruge niveauindikatoren for redskab (Figur 58) til at notere dig redskabets placering fra operatørens position. Du kan justere indikatoren til brug med forskellige redskaber.

  g269766

  Løftning og transport af et læs

  Løft et læs ved at flytte læsserens joystick bagud for at hæve læsserarmene, og flyt joysticket til venstre for at hæve skovlen.

  Hold altid lasten tæt ved jorden (Figur 59).

  g250728

  Læsning af skovlen

  Se Figur 60 for hele proceduren.

  1. Placer skovlen i niveau med jorden.

  2. Kør fremad, og sæt skovlen ind i bunken af materiale.

  3. Sæt gearstangen i BAKGEAR.

  4. Kør maskinen baglæns, mens du bruger joysticket til at hæve læsserarmene og vippe skovlen opad.

  g250727

  Aflæsning af last

  Læs en last af ved at flytte læsserens joystick til højre.

  Når du har læsset af, skal du bakke maskinen væk fra læsset og flytte læsserens joystick op og til venstre for at sænke og bukke skovlen tilbage.

  Brug af redskaber

  Note: Se softwarevejledningen for at få instruktioner om at tilføje og redigere parametre for redskaber.

  Toro påtager sig intet ansvar for ting- eller personskade, der skyldes brug af redskaber fra andre producenter. Brugeren påtager sig disse risici.

  • Hver gang et redskab monteres, skal du kontrollere 3-punktsophængets bevægelse. Sørg for, at slanger og redskabsdele ikke kommer i klemme, når 3-punktsophænget anvendes.

   Important: Der er risiko for, at kraftudtagsakslen beskadiges, hvis du bruger redskaber i en for høj eller for lav vinkel. Læs altid redskabets betjeningsvejledning angående instruktioner om betjening af kraftudtagsakslen.

  • Redskaber kan påvirke maskinens stabilitet og betjeningsegenskaber.

  • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige redskaber.

  • Lokaliser klempunktområderne, som er markeret på traktionsenheden og redskaberne, og hold hænder og fødder væk fra disse områder.

  • Læs redskabets betjeningsvejledningen, inden du benytter redskabet.

  Important: Forkert længde på kraftudtagsakslen kan beskadige maskinen og/eller redskabet og medføre personskade.

  Fare

  Hvis noget vikles ind i den roterende drivaksel, kan det forårsage alvorlig personskade eller dødsfald.

  • Hold hænder og fødder væk fra roterende dele.

  • Sørg for, at alle afskærmninger er monteret, og at alle roterende skærme drejer frit.

  • Før du foretager justeringer eller vedligeholdelse, skal du slukke motoren, tage nøglen ud, vente, indtil alle bevægelige dele stopper, og sørge for, at der ikke er bevægelse i drivakslen.

  Bugsering af et redskab med maskinen

  • Før du bugserer et redskab, skal du kende den maksimale transporthastighed for redskabet. Se redskabets betjeningsvejledning.

  • Redskaber uden bremser:

   • Brug lav gearing. Se Lav gearing (Auto L).

   • Transporter ved en hastighed på maksimalt 13 km/t.

   • Sørg for, at redskabets eller anhængerens vægt ligger under 1,5 t, når det/den er fuldt lastet.

  • Redskaber med bremser:

   • Brug lav gearing. Se Lav gearing (Auto L).

   • Transporter ved en hastighed på maksimalt 13 km/t.

   • Sørg for, at redskabets eller anhængerens vægt ligger under 7,25 t, når det/den er fuldt lastet.

   • Monter bremsestyreenheden på området over traktions- og bremsepedalerne (Figur 61). Juster styreenheden, så bremseevnen er optimeret til redskabets laststørrelse.

    g263573
  • Maskinen er i stand til at trække redskaber med en vægt, der er større end maskinens egen vægt.

  • Overlæs ikke maskinen, når du kører med last eller trækker en anhænger eller et redskab. Overlæsning kan forårsage dårlig ydeevne eller skader på bremser, aksler, hydrostatisk transmission, motor, styring, karosseristruktur eller dæk.

   Important: Brug det lave område for at reducere risikoen for transmissionsskader.

  Sådan fungerer dieselpartikelfilteret og regenerering

  Dieselpartikelfilteret (DPF) fjerner sod fra motorens udstødning.

  DPF-regenereringsprocessen anvender varme fra motorens udstødning, som øges af katalysatoren, til at reducere akkumuleret sod til aske.

  Husk følgende for at holde dieselpartikelfilteret rent:

  • Kør motoren ved fuld motorhastighed, når det er muligt, for at fremme DPF-selvrengøringen.

   Important: Hvis maskinen efterlades i InchMode eller Setup Mode (Opsætningstilstand) (dvs. ved en lavere motorhastighed), deaktiveres dieselpartikelfilterets selvrensende proces. Hvis maskinen efterlades i en af disse tilstande, kan det tilstoppe dieselpartikelfilteret og starte en parkeret regenerering.

  • Brug den korrekte motorolie.

  • Lad motoren køre så lidt som muligt i tomgang.

  • Brug kun dieselolie med et ultralavt svovlindhold.

  Betjen og vedligehold maskinen med henblik på DPF-enhedens funktion. En motor under belastning producerer generelt en tilstrækkelig udstødningstemperatur for DPF-regenerering.

  Important: Minimer det tidsrum, du lader motoren køre i tomgang eller lader den køre ved lav hastighed, for at reducere ophobningen af sod i dieselpartikelfilteret.

  Forsigtig

  Udstødningstemperaturen er varm (ca. 600 °C) under en DPF-regenerering. Varm udstødningsgas kan skade dig eller andre personer.

  • Lad aldrig motoren køre i et indelukket område.

  • Sørg for, at der ikke befinder sig brændbare materialer omkring udstødningssystemet.

  • Sørg for, at varm udstødningsgas ikke berører overflader, der kan beskadiges af varme.

  • Rør ikke ved en varm del af udstødningssystemet.

  • Stå ikke tæt på maskinens udstødningsrør.

  Forklaring af ikonerne for regenerering

  IkonIkondefinition
  Graphic• Ikon for parkeret regenerering eller genopretningsregenerering – maskinen anmoder om regenerering.
  • Udfør regenereringen omgående.
  Graphic • Indikerer, at en regenerering er bekræftet
  Graphic • Indikerer, at en regenerering er i gang, og at udstødningstemperaturen er forhøjet
  Graphic • Forhindring af regenerering er valgt
  Graphic • Funktionsfejl i NOx-styringssystemet. Maskinen kræver serviceeftersyn.

  Typer af regenerering af dieselpartikelfilter

  Typer af regenerering af dieselpartikelfilter, der udføres, mens maskinen er i drift:

  RegenereringstypeForhold, der forårsager DPF-regenereringDPF-beskrivelse af drift
  NulstilFinder sted efter hver 100. driftstime• Når ikonet for høj udstødningstemperatur Graphic vises i infocenteret, er en regenerering i gang.
  Sker også, hvis normal motordrift overgår den tilladte mængde af ophobet sod i filteret
   • Under nulstillingsregenerering opretholder motorcomputeren en høj motorhastighed for at sikre filterregenerering.
  • Undgå at slukke motoren, og undgå at bruge maskinen i InchMode eller Setup Mode (Opsætningstilstand), mens nulstillingsregenereringen behandles.

  Typer af dieselpartikelfilterregenereringer, der kræver, at du parkerer maskinen:

  RegenereringstypeForhold, der forårsager DPF-regenereringDPF-beskrivelse af drift
  ParkeretSker fordi computeren afgør, at den automatiske DFP-rensning ikke har været tilstrækkelig.• Når ikonet for nulstil-standby-/parkeret regenerering eller genopretningsregenerering Graphic vises, eller maskinen anmoder om en regenerering.
  Sker også, fordi du påbegynder en parkeret regenerering
  Kan opstå, fordi blokering af regenerering er blevet startet og har forhindret automatisk DFP-rengøring• Udfør parkeret regenerering så hurtigt som muligt for at undgå en genopretningsregenerering.
  Kan opstå som følge af forkert brændstof eller motorolie• En parkeret regenerering tager 30 til 60 minutter at gennemføre.
   • Du skal have mindst ½ tank brændstof i tanken.
  • Du skal parkere maskinen for at udføre en parkeret regenerering.
  GenopretningSker, fordi anmodningen om parkeret genopretning er blevet ignoreret, hvilket kan medføre, at DPF-enheden er blevet tilstoppet• Når ikonet for nulstil-standby-/parkeret regenerering eller genopretningsregenerering Graphic vises, anmoder maskinen om en genopretningsregenerering.
  • En genopretningsregenerering tager op til 3 timer at gennemføre.
  • Du skal have mindst en ½ tank brændstof i maskinen.
  • Du skal parkere maskinen for at udføre en genopretningsregenerering.

  Forklaring af menuerne for DPF-regenerering

  Adgang til menuerne for DPF-regenerering

  1. Vælg servicemenuikonet i en hvilken som helst tilstand, og rul til valgmuligheden REGENERATION (regenerering).

  2. Vælg den ønskede regenereringsfunktion.

  Tid siden sidste regenerering

  1. Gå til menuen DPF Regeneration (DPF-regenerering), og rul ned til valgmuligheden LAST REGEN (seneste regenerering).

  2. Vælg LAST REGEN (seneste regenerering).

  3. Brug feltet LAST REGEN til at afgøre, hvor mange driftstimer motoren har kørt siden sidste nulstillingsregenerering, parkerede regenerering eller genopretningsregenerering.

  4. Vælg ikonet for forrige skærm for at vende tilbage til skærmen for DPF-regenerering.

  Indstilling af funktion til blokering af regenerering (Inhibit Regen)

  Kun nulstillingsregenerering

  En nulstillingsregenerering genererer øget motorudstødning. Hvis du betjener maskinen rundt om træer, tæt krat, højt græs eller andre temperaturfølsomme planter eller materialer, kan du bruge indstillingen INHIBIT REGEN (blokering af regenerering) til at forhindre, at motorcomputeren udfører en nulstillingsregenerering.

  Note: Valgmuligheden INHIBIT REGEN (blokering af regenerering) bruges altid, når der udføres vedligeholdelse på maskinen i et indelukket område.

  Note: Hvis du indstiller infocenteret til at blokere regenerering, viser infocenteret en rådgivningsmeddelelse hvert 15. minut, og motoren anmoder om en nulstillingsregenerering.

  Important: Når du slukker motoren og starter den igen, indstilles funktionen til blokering af regeneration (Inhibit Regen) som standard til OFF (fra).

  1. Gå til menuen DPF Regeneration (DFP-regenerering), og rul ned til valgmuligheden INHIBIT REGEN (blokering af regenerering).

  2. Vælg INHIBIT REGEN (blokering af regenerering).

  3. Skift indstillingen for forhindring af regenerering fra Off (fra) til On (til).

  Klargøring til at udføre parkeret regenerering eller genopretningsregenerering

  1. Sørg for, at maskinen har tilstrækkeligt med brændstof i tanken til den type regenerering, du skal udføre:

   • Parkeret regenerering: Sørg for, at brændstoftanken er ¼ fyldt, inden du udfører den parkerede regenerering.

   • Genopretningsregenerering: Sørg for, at brændstoftanken er ½ fyldt, inden du udfører en genopretningsregenerering.

  2. Flyt maskinen udenfor til et område på afstand af brandfarlige materialer eller ting, som kan tage skade af varme.

  3. Parker maskinen på en plan flade.

  4. Sørg for, at gearstangen er i NEUTRAL position.

  5. Udkobl kraftudtaget, og sænk redskaberne (hvis monteret).

  6. Aktiver parkeringsbremsen.

  7. Sæt gashåndtaget i positionen LOW IDLE (lav tomgangshastighed).

  8. Drej kontakten til valg af driftstilstand til positionen H eller L.

  9. Sørg for, at airconditionanlægget er slået fra.

  Udførelse af en parkeret regenerering eller genopretningsregenerering

  Når motorcomputeren anmoder om en parkeret regenerering, skal du følge meddelelserne i infocenteret.

  Important: Maskinens computer annullerer DPF-regenereringen, hvis du øger motorhastigheden fra lav tomgang eller deaktiverer parkeringsbremsen.

  1. Gå til menuen DPF Regeneration (DFP-regenerering), og rul ned til valgmuligheden PARKED REGEN (parkeret regenerering) eller RECOVERY REGEN (genopretningsregenerering).

  2. Vælg indstillingen PARKED REGEN (parkeret regenerering) eller indstillingen RECOVERY REGEN (genopretningsregenerering).

   Note: For at starte en genopretningsregenerering skal du indtaste den korrekte pinkode.

  3. På skærmen VERIFY FUEL LEVEL (bekræft brændstofstand) skal du bekræfte, at du har ¼ tank brændstof, hvis du udfører den parkerede regenerering, eller ½ tank brændstof, hvis du udfører genopretningsregenereringen, og derefter trykke på ikonet for næste skærmbillede for at fortsætte.

  4. Tryk på næste skærm fra menuen Parked Regen (parkeret regenerering) eller Recovery Regen (genopretningsregenerering) for at starte regenereringen.

  5. På skærmen med kontrollisten for DPF skal du bekræfte, at parkeringsbremsen er aktiveret, og at motorhastigheden er indstillet til lav tomgang. Tryk på ikonet for næste skærm for at fortsætte.

  6. På skærmbilledet INITIATE DPF REGEN (start DPF-regenerering) skal du vælge ikonet for næste skærm for at fortsætte.

  7. Infocenteret viser meddelelsen INITIATING DPF REGEN (starter DPF-regenerering).

   Note: Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på annuller-ikonet for at annullere regenereringsprocessen.

  8. Infocenteret viser, hvor lang tid det tager at gennemføre regenereringen.

  9. Infocenteret viser startskærmen, og ikonet for anerkendelse af regenerering vises Graphic.

   Note: Mens DPF-regenereringen kører, viser infocenteret ikonet for høj udstødningstemperaturGraphic.

  10. Når motorcomputeren har gennemført en parkeret regenerering eller genopretningsregenerering, viser infocenteret en rådgivningsmeddelelse. Tryk på en vilkårlig knap for at afslutte og gå til startskærmen.

   Note: Hvis regenereringen ikke fuldføres, skal du følge vejledningen på skærmen og trykke på en vilkårlig knap for at gå til startskærmen.

  Annullering af en parkeret regenerering eller genopretningsregenerering

  Brug indstillingen PARKED REGEN CANCEL (annuller parkeret regenerering) eller RECOVERY REGEN CANCEL (annuller genopretningsregenerering) til at annullere en igangværende parkeret regenerering eller genopretningsregenerering.

  1. Gå til menuen DPF Regeneration (DFP-regenerering). Rul ned til valgmuligheden PARKED REGEN (parkeret regenerering) eller RECOVERY REGEN (genopretningsregenerering).

  2. Tryk på ikonet for næste skærm for at annullere en parkeret regenerering eller en genopretningsregenerering.

  Efter betjening

  Sikkerhedshensyn efter drift

  • Før du forlader betjeningspositionen, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan flade.

   • Sæt gearstangen i positionen NEUTRAL.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sænk alle redskaber.

   • Sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  • Lad motoren køle af, før du stiller maskinen til opbevaring på et lukket sted.

  • Opbevar ikke maskinen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus.

  • Hold alle dele af maskinen i god driftsmæssig stand og alle fastgørelsesdele tilspændt.

  • Vedligehold og rengør sikkerhedsselerne efter behov.

  • Udskift alle slidte, beskadigede eller manglende mærkater.

  Udstigning af maskinen

  Advarsel

  Det kan medføre personskade at stige forkert ud af maskinen.

  Brug altid håndtag og trin til at stige ud af maskinen. For at undgå personskade, når du træder ud, skal du sørge for at have 3-punktskontakt: 1 hånd på håndtaget og 2 fødder på trinnet.

  Træd ud af maskinen som vist i Figur 62.

  g256168

  Bugsering af maskinen

  Note: Der følger en sekskantnøgle (6 mm) med til maskinen, som er placeret ved siden af hydraulikmanifolden (Figur 63). Brug skruenøglen til denne procedure.

  Hvis det bliver nødvendigt at bugsere maskinen, skal du indstille dobbeltstempelpumpen (traktionspumpen), så hydraulikvæsken løber udenom, og manuelt sætte tryk på det hydrauliske bremsekredsløb for at deaktivere bremsen. Flyt kun maskinen over en meget kort afstand og ved en hastighed på under 3,2 km/t. Hvis du har behov for at flytte maskinen over længere afstande, skal maskinen transporteres på en anhænger.

  Important: Hvis trækgrænserne overskrides, kan det medføre alvorlig beskadigelse af stempelpumpen (traktionspumpen).

  Important: Start eller kør ikke motoren, mens propperne sidder i omløbspositionen.

  1. Bloker hjulene for at forhindre, at maskinen bevæger sig

  2. Fjern adgangspanelet fra højre side af kontrolpanelet (Figur 63).

   g244597
  3. Indstil stemplerne i omløbsposition ved at indsætte en sekskantnøgle (6 mm) igennem propenheden og dreje stemplet med uret hele vejen ind. Se Figur 64. Gentag dette trin for hver propenhed (4 i alt).

   g233998
  4. Du løsner bremsen ved at løfte og holde i den manuelle ventil, mens du pumper med håndpumpen.

  5. Pump med håndpumpen, indtil du mærker modstand. Når der er skabt tilstrækkeligt med tryk, bliver den manuelle ventil siddende oppe, og bremsen løsnes.

  6. Fjern stopklodserne fra hjulene, og bugser maskinen.

  7. Efter bugsering og inden motoren startes, skal du indsætte en sekskantnøgle (6 mm) igennem propenheden og dreje stemplet mod uret hele vejen ud. Gentag dette trin for hver propenhed (4 i alt).

  8. Skub den manuelle ventil ned for at aktivere parkeringsbremsen.

  9. Monter adgangspanelet.

  Bugsering af maskinen

  • Tag nøglen ud, før maskinen opbevares eller transporteres.

  • Sørg for, at du har en lastbil eller anhænger, der er stor nok til maskinen og eventuelle redskaber.

  • Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en anhænger eller lastbil.

  • Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses på en anhænger eller lastbil.

  • Brug bindepunkterne på maskinen (Figur 65) til at fastgøre maskinen forsvarligt.

   Important: Brug ikke bindepunkterne til at løfte maskinen. Se Hævning af maskinen for instruktioner til at løfte maskinen.

   g263576
  • Kontroller, at anhængeren eller lastbilen er udstyret med alle de nødvendige bremser, lys og den nødvendige mærkning i henhold til lovgivningen.

  • Følg de lokale forskrifter vedr. krav til anhænger og bindepunkter

  Advarsel

  Kørsel på gader og veje uden blinklys, lygter, refleksmarkeringer eller et skilt om langsomtgående køretøj kan føre til ulykker og forårsage personskade.

  Monter og brug det rette tilbehør, når der køres på offentlig gade eller vej.

  Vedligeholdelse

  Sikkerhed under vedligeholdelsesarbejde

  • Gør følgende før justering, rengøring eller reparation af maskinen, eller før maskinen forlades:

   • Parker maskinen på en plan flade.

   • Sæt gearstangen i positionen NEUTRAL.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sænk alle redskaber ned til jorden, og flyt redskabshydraulikhåndtaget til FLOAT (flydeposition).

   • Fjern læsseren (hvis monteret). Se Afmontering af læsseren.

   • Sørg for, at der er blokeret for DPF-regenerering. Se Indstilling af funktion til blokering af regenerering (Inhibit Regen).

   • Sluk for motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til alle bevægelige dele er standset.

   • Vent, til maskinens komponenter er kølet ned, før du udfører vedligeholdelse.

  • Udfør så vidt muligt ikke vedligeholdelse, mens motoren kører. Hold afstand til bevægelige dele.

  • Brug donkrafte til at understøtte maskinen eller komponenter efter behov.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter med oplagret energi.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Tilspænding af hjullåsemøtrikkerne.
 • Efter de første 10 timer
 • Tilspænding af hjullåsemøtrikkerne.
 • Efter de første 100 timer
 • Kontroller oliestanden i hjulnavene.
 • Kontroller oliestanden i for- og bagakseldifferentiale.
 • Efter de første 150 timer
 • Skift olien i hjulnavene.
 • Skift olien i for- og bagakseldifferentialerne.
 • Skift olien i akslerne
 • Skift gearolien til det bageste kraftudtag.
 • Efter de første 200 timer
 • Rengør hver aksels ånderør.
 • Efter de første 250 timer
 • Skift motorolie og filter.
 • Efter de første 1000 timer
 • Skift hydraulikvæsken og de to hydraulikfiltre.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller dæktrykket.
 • Kontroller sikkerhedskontakternes funktion.
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Kontroller advarselslampen for luftfilteret.
 • Tøm brændstoffilteret/vandudskilleren for vand eller andre forureningsstoffer dagligt.
 • Kontroller kølevæskestanden.
 • Fjern snavs fra køleren/brændstofkøleren.
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
 • Vask maskinen.
 • For hver 50 timer
 • Smør maskinens og læsserens lejer og bøsninger.
 • Efterse luftfilteret.
 • Kontroller batteriets tilstand, og rengør batteriet, hvis der er behov for det.
 • Fjern snavs og avner fra motorrummet, køleren og oliekøleren.
 • For hver 100 timer
 • Undersøg kølesystemslangerne og -klemmerne.
 • For hver 300 timer
 • Skift motorolie og filter (når maskinen bruges med høj effekt/under aggressive forhold).
 • For hver 400 timer
 • Skift motorolie og filter (når maskinen bruges under snavsede forhold).
 • Efterse luftfilteret (straks, hvis indikatorlampen for luftfilter lyser rødt, og oftere under ekstremt snavsede eller støvede forhold).
 • Efterse brændstofslanger og -forbindelser.
 • Udskift brændstoffilterskålen.
 • Udskift motorbrændstoffilteret.
 • Kontroller oliestanden i hjulnavene.
 • Kontroller oliestanden i for- og bagakseldifferentiale.
 • Rengør hver aksels ånderør.
 • Tilspænding af hjullåsemøtrikkerne.
 • Rengør førerhusets luftfiltre; udskift dem, hvis de er slidte eller meget beskidte.
 • For hver 500 timer
 • Skift motorolie og filter (når maskinen bruges under normale forhold).
 • For hver 800 timer
 • Tøm og rengør brændstoftanken.(også hvis brændstofsystemet er forurenet).
 • For hver 1000 timer
 • Skift olien i hjulnavene (når maskinen bruges under snavsede forhold).
 • Skift olien i for- og bagakseldifferentialerne (når maskinen bruges under snavsede forhold).
 • Skift olien i akslerne (når maskinen bruges under snavsede forhold).
 • Skift gearolien til det bageste kraftudtag (når maskinen bruges under snavsede forhold).
 • For hver 1500 timer
 • Skift olien i hjulnavene (når maskinen bruges under normale forhold).
 • Skift olien i for- og bagakseldifferentialerne (når maskinen bruges under normale forhold).
 • Skift olien i akslerne (når maskinen bruges under normale forhold).
 • Skift gearolien til det bageste kraftudtag (når maskinen bruges under normale forhold).
 • Skift hydraulikvæsken og de to hydraulikfiltre.
 • Hvert 2. år
 • Gennemskyl kølesystemet, og udskift væsken.
 • Udskift slanger, der bevæger sig.
 • Kontrolliste for daglig vedligeholdelse

  Kopier denne side til rutinemæssig brug.

  VedligeholdelsespunkterI ugen:
  MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
  Kontroller sikkerhedslåsbetjeningen.       
  Kontroller bremsefunktionen.       
  Kontroller motoroliestanden.       
  Kontroller kølesystemets væskestand.       
  Tøm vand-/brændstofudskilleren.       
  Kontroller luftfilteret, støvhætten og udluftningsventilen.       
  Kontroller, om der er usædvanlige motorlyde.1       
  Kontroller kølerens og hydraulikoliekølerens skærme for snavs og blæs ud med trykluft.       
  Kontroller for usædvanlige lyde under drift.       
  Kontroller væskestanden i hydrauliksystemet.       
  Kontroller, om hydraulikslangerne er beskadigede.       
  Kontrol for væskelækager.       
  Kontroller brændstofstanden.       
  Kontroller dæktrykket.       
  Kontrol af instrumenternes funktion.       
  Smør alle smøreniplerne.1       
  Reparation af beskadiget maling.       
  Vask maskinen.       

  1Umiddelbart efter hver vask, uanset det angivne interval.

  Bemærkninger om problemområder

  Eftersyn foretaget af:
  PunktDatoOplysninger
     
     
     
     
     
     
     

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Hævning af maskinen

  Fare

  Mekaniske eller hydrauliske donkrafte kan svigte og forårsage alvorlige skader.

  • Brug donkrafte til at understøtte den hævede maskine.

  • Brug kun mekaniske eller hydrauliske donkrafte til at løfte maskinen.

  Løft af maskinens forende

  g244598
  1. Bloker de 2 baghjul med stopklodser for at forhindre, at maskinen bevæger sig.

  2. Placer donkraften forsvarligt under det forreste donkraftpunkt.

  3. Når du har hævet maskinens forende, skal du bruge en passende donkraft eller støttebuk under maskinens stel til at understøtte maskinen.

  Hævning af maskinens bagende

  g244599
  1. Bloker de 2 forhjul med stopklodser for at forhindre, at maskinen bevæger sig.

  2. Placer donkraften forsvarligt under det bageste donkraftpunkt.

  3. Når du har hævet maskinens bagende, skal du bruge en passende donkraft eller støttebuk under maskinens stel til at understøtte maskinen.

  Løftning af motorhjelmen

  1. Løsn holdestykkerne på begge sider af maskinen (Figur 68).

   g246027
  2. Løft motorhjelmen (Figur 68).

  3. Sørg for, at bolten på motorhjelmens støttepind sidder i holderen så motorhjelmen holdes åben (Figur 69).

   g257577

  Smøring

  Smøring af lejerne og bøsningerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Smør maskinens og læsserens lejer og bøsninger.
 • Maskinen har smørenipler, som skal smøres jævnligt med litiumbaseret fedt nr. 2.

  Important: Smør maskinen straks efter hver vask.

  Traktionsenhed

  Smørepunkternes placering og antal er som følger:

  • Øvre og nedre styrebolt (8)

  • Ydre forbindelsesstang (4)

  • Forakslens drejetap (2)

  • Kraftudtagets drivaksel (1)

  • Vuggeakslens rør (1)

  • 3-punktsophængets løftecylinder (2).

  g250869
  g251572
  g251137
  g251124
  g251125

  Læsser

  Smørepunkternes placering og antal er som følger:

  • Løftecylinder (4)

  • Redskabscylinder (4)

  • Læsserarm (2)

  • Monteringspladens bøsninger (4)

  • Redskabskoblingsled (2)

  g251113
  g251112

  Motorvedligeholdelse

  Motorsikkerhed

  Serviceeftersyn af motorolien

  Forklaring af specifikationer for motorolie

  Olietype: Brug motorolie af høj kvalitet med lavt askeindhold, der opfylder eller overstiger følgende specifikationer::

  • API-servicekategori CJ-4 eller højere

  • ACEA-servicekategori E6

  • JASO-servicekategori DH-2

  Important: Brug af andre motorolier end API CJ-4 eller højere, ACEA E6 eller JASO DH-2 kan forårsage tilstopning af dieselpartikelfilteret eller beskadige motoren.

  Krumtaphusets kapacitet: ca. 5,7 liter med filteret.

  Viskositet: Brug motorolie med følgende viskositetsgrad:

  • Foretrukken olie: SAE 15W-40 (over -18 °C) 

  • Alternativ olie: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer)

  Toro Premium-motorolie kan købes hos din autoriserede Toro-forhandler med en viskositetsgrad på enten 15W-40 eller 10W-30. Se reservedelskataloget for at få vist reservedelsnumrene.

  Kontrol af motoroliestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Motoren leveres med olie i krumtaphuset, men oliestanden skal alligevel kontrolleres, før og efter motoren startes første gang.

  Du kan kontrollere olien uden at åbne motorhjelmen ved at række igennem motorafskærmningen på maskinens højre side (Figur 77) og trække målepinden ud fra motoren. Hvis der skal efterfyldes motorolie, skal du løfte motorhjelmen. Se Løftning af motorhjelmen.

  g259486

  Important: Kontroller motorolien dagligt. Hvis motoroliestanden er over Full-mærket på målepinden, kan motorolien være blevet fortyndet med brændstof.Hvis motoroliestanden er over Full-mærket, skal motorolien skiftes.

  Det bedste tidspunkt at kontrollere motorolien på er, når motoren er kold, og inden den startes første gang på en dag. Hvis motoren allerede har kørt, skal olien drænes tilbage i sumpen ca. 10 minutter før, der udføres kontrol. Hvis oliestanden er på eller under Add-mærket på målepinden, skal du tilsætte olie for at bringe oliestanden op på Full-mærket. Overfyld ikke motoren med olie.

  Important: Hold motoroliestanden mellem den øvre og nedre grænse på målepinden. Motoren kan svigte, hvis du kører med for meget eller for lidt olie.

  Kontroller motoroliestanden. Se Figur 78.

  g031256

  Note: Når der benyttes en anden olie, skal al den gamle olie tappes af krumtaphuset, før ny olie påfyldes.

  Udskiftning af motorolie og filter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 250 timer
 • Skift motorolie og filter.
 • For hver 300 timer
 • Skift motorolie og filter (når maskinen bruges med høj effekt/under aggressive forhold).
 • For hver 400 timer
 • Skift motorolie og filter (når maskinen bruges under snavsede forhold).
 • For hver 500 timer
 • Skift motorolie og filter (når maskinen bruges under normale forhold).
  1. Start motoren, og lad den køre i 5 minutter for at varme olien op.

  2. Parker maskinen på en plan overflade, sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Skift motorolien og oliefilteret (Figur 79).

   g031675
  4. Fyld olie på krumtaphuset.

  Serviceeftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller advarselslampen for luftfilteret.
 • For hver 50 timer
 • Efterse luftfilteret.
 • For hver 400 timer
 • Efterse luftfilteret (straks, hvis indikatorlampen for luftfilter lyser rødt, og oftere under ekstremt snavsede eller støvede forhold).
 • Kontroller luftfilterhuset for skader, som kan medføre en luftlækage. Udskift luftfilterhuset, hvis det er beskadiget. Kontroller indsugningssystemet for lækager, skader eller løse slangeklemmer.

  Servicer kun luftfilteret, når serviceindikatoren (Figur 80) viser, at det er nødvendigt. Hvis du udskifter luftfilteret, før det er nødvendigt, øger du blot risikoen for, at der kommer snavs ind i motoren, når filteret afmonteres.

  g009709

  Important: Sørg for, at dækslet sidder korrekt og slutter tæt sammen med luftfilterelementet.

  1. Udskift luftfilteret (Figur 81).

   g253706

   Note: Rengør ikke et brugt filter, da rengøring kan beskadige filtermediet.

   Important: Forsøg aldrig at rense sikkerhedsfilteret (Figur 82). Udskift sikkerhedsfilteret efter hvert tredje primærfiltereftersyn.

   g009712
  2. Nulstil indikatoren (Figur 80), hvis den viser rødt.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Serviceeftersyn af brændstofsystemet

  Tømning af brændstoftanken

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 800 timer
 • Tøm og rengør brændstoftanken.(også hvis brændstofsystemet er forurenet).
 • Tøm og rengør også tanken, hvis brændstofsystemet forurenes, eller hvis du planlægger at stille maskinen til opbevaring i en længere periode. Brug rent brændstof til at skylle tanken med.

  Eftersyn af brændstofslanger og -forbindelser

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Efterse brændstofslanger og -forbindelser.
 • Efterse brændstofslangerne og forbindelserne for slitage, skader eller løse forbindelser.

  Serviceeftersyn af vandudskilleren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Tøm brændstoffilteret/vandudskilleren for vand eller andre forureningsstoffer dagligt.
 • For hver 400 timer
 • Udskift brændstoffilterskålen.
 • Efterse vandudskilleren (Figur 83) som vist i Figur 84.

  g246332
  g031412

  Serviceeftersyn af brændstoffilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Udskift motorbrændstoffilteret.
  1. Rengør området omkring brændstoffilterhovedet (Figur 85).

   g021291
  2. Afmonter filteret, og rengør filterhovedets monteringsflade (Figur 85).

  3. Smør filterpakningen med ren motorsmøreolie. Der findes flere oplysninger i betjeningsvejledningen til motoren.

  4. Monter tørfilterdåsen med hånden, indtil pakningen berører filterhovedet. Drej dernæst endnu ½ omgang.

  5. Start motoren, og kontroller, om der er brændstoflækager omkring filterhovedet.

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Elektrisk system – Sikkerhed

  • Frakobl batteriet, før maskinen repareres. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Oplad batteriet på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

  Adgang til batteriet

  Batteriet er placeret under sideafskærmningen på maskinens venstre side. For at få adgang til batteriet skal du fjerne de skruer og spændeskiver, der fastgør dækslet til maskinens chassis (Figur 86).

  g246795

  Frakobling af batteriet

  Advarsel

  Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på maskinen.

  • Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og maskinens metaldele.

  Advarsel

  Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det (røde) pluskabel.

  1. Tag batteriets minuskabel af batteripolen (Figur 87).

   g253380
  2. Løft isolatoren, og tag batteriets pluskabel af batteripolen (Figur 87).

  Tilslutning af batteriet

  Advarsel

  Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.

  1. Tilslut pluskablet til batteriet, og tilspænd batteriklemmemøtrikken (Figur 88).

   g253379
  2. Tilslut minuskablet til batteriet, og tilspænd batteriklemmemøtrikken (Figur 88).

  Afmontering og montering af batteriet

  En holder (Figur 89) holder batteriet fast i bakken. Løsn holderskruen for at tage batteriet ud, og spænd den, når du monterer batteriet.

  g253476

  Kontrol af batteriets tilstand

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Kontroller batteriets tilstand, og rengør batteriet, hvis der er behov for det.
 • Important: Før der foretages svejsninger på maskinen, skal minuskablet frakobles batteriet for at forhindre, at det elektriske system beskadiges.

  Kontroller batteriets tilstand hver uge eller efter hver 50 driftstimer. Hold polerne og hele batterikassen rene, da et snavset batteri langsomt vil aflades.

  1. Adgang til batteriet. Se Adgang til batteriet.

  2. Fjern gummiisolatoren fra pluspolen, og efterse batteriet. Hvis batteriet er snavset, skal du gøre følgende:

   1. Vask hele kassen med en opløsning af tvekulsurt natron og vand.

   2. Smør batteripolerne og kabelforbindelserne med fedt af typen Grafo 112X (skin-over) (Toro-reservedelsnr. 505-47) for at forhindre korrosion.

   3. Skyd gummikappen hen over batteriets pluspol.

   4. Luk batteridækslet.

  Sikringernes placering

  Placering af traktionsenhedens sikringer

  Traktionsenhedens sikringer er placeret under rattet og over traktions- og bremsepedalerne (Figur 90).

  g250068

  Se følgende tabel for en beskrivelse af hver sikring i maskinens sikringsblok:

  Maskinens sikringsblok

  ABCD
  1Primær T1-strøm 2 (7,5 A)Primær T1-strøm 3 (7,5 A)Primær T1-strøm 4 (7,5 A)Primær T1-strøm 5 (7,5 A)
  2ECU-motorstrøm (10 A)Primær T1 (2 A)Ekspansionsstrøm (10 A)EU-katastrofelys (15 A)
  3Systemstrømforsyning (10 A)Infocenter (2 A)Forlygter (15 A)Stikkontakt, fleksibel kontrolventil (10 A)
  4Statusdisplay (2 A)Katastrofelys (10 A)Horn (10 A)Roterende blinklys (10 A)
  5Luftaffjedret sæde (10 A)Styring til anhængerbremse (20 A)Ekspansionsstrøm (10 A)Reservestrøm bagtil (15 A)

  Placering af sikringer i førerhuset

  Sikringerne i førerhuset sidder over passagersædet. Du får adgang til sikringerne ved at fjerne sikringsdåsedækslet (Figur 91).

  g250704

  Se Figur 92 for en beskrivelse af hver sikring på mærkaten til førerhusets sikringsblok.

  g262470

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Serviceeftersyn af akslerne

  Specifikationer for nav- og akselolie: Toro Premium Tractor Fluid

  Kontrol af oliestanden i hjulnav.

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 100 timer
 • Kontroller oliestanden i hjulnavene.
 • For hver 400 timer
 • Kontroller oliestanden i hjulnavene.
 • Note: Få en anden person til at hjælpe dig med at anbringe oliepropperne i hjulnavene, når du efterser akselolien.

  1. Sørg for, at maskinen holder på en plan overflade, og fjern eventuelle redskaber.

  2. Flyt maskinen fremad eller bagud, indtil proppen til hjulnavet er enten i position klokken 2 eller klokken 10 (Figur 93).

   g250825
  3. Sluk for motoren, flyt gearstangen til NEUTRAL position, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

  4. Anbring en drænbakke under drænåbningen i hjulnavet (Figur 93).

  5. Fjern proppen fra hjulnavet (Figur 93).

  6. Kontroller, at oliestanden er ved bunden af gevindene i olieåbningen (Figur 93).

   • Hvis oliestanden er for høj, skal overskydende olie drænes fra olieåbningen.

   • Hvis oliestanden er for lav, skal den angivne olietype påfyldes hjulnavet gennem olieåbningen. Se trin 8 i Udskiftning af olie i hjulnavene.

  7. Kontroller tilstanden på proppens O-ring.

   Note: Udskift proppen, hvis O-ringen er slidt eller beskadiget.

  8. Monter proppen i hjulnavets olieåbning (Figur 93).

  9. Gentag trin 2 til 8 for de andre hjulnav.

  Udskiftning af olie i hjulnavene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 150 timer
 • Skift olien i hjulnavene.
 • For hver 1000 timer
 • Skift olien i hjulnavene (når maskinen bruges under snavsede forhold).
 • For hver 1500 timer
 • Skift olien i hjulnavene (når maskinen bruges under normale forhold).
 • Hjulnavenes oliekapacitet: ca. 0,4 liter

  Note: Skift så vidt muligt olien, når den er varm.

  1. Flyt maskinen fremad eller bagud, indtil olieproppen til hjulnavet er placeret svarende til klokken 12. Se Figur 93 i Kontrol af oliestanden i hjulnav..

  2. Skru olieproppen delvist af for at udligne trykket.

  3. Flyt maskinen fremad eller bagud, indtil proppen er i position klokken 6 (Figur 94).

   g250824
  4. Anbring en drænbakke under hjulnavets olieåbning (Figur 94).

  5. Fjern proppen, og aftap olien fra planetdrevet (Figur 94).

  6. Kontroller tilstanden på proppens O-ring.

   Note: Udskift proppen, hvis O-ringen er slidt eller beskadiget.

  7. Flyt maskinen fremad eller bagud, indtil proppen er enten i position klokken 2 (Figur 94) eller klokken 10.

  8. Tilfør den angivne olie til hjulnavet gennem olieåbningen, indtil oliestanden når bunden af gevindene i åbningen.

  9. Monter proppen i hjulnavets olieåbning.

  10. Gentag denne procedure for de andre hjulnav.

  Kontrol af oliestanden i akslerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 100 timer
 • Kontroller oliestanden i for- og bagakseldifferentiale.
 • For hver 400 timer
 • Kontroller oliestanden i for- og bagakseldifferentiale.
  1. Anbring en drænbakke under akslens differentialehus.

  2. Fjern propperne fra inspektionsåbningen i akslens differentialehus (Figur 95 og Figur 96).

   g250850
   g250851
  3. Se igennem inspektionsåbningen, og kontroller, at oliestanden i akslen er i niveau med bunden af gevindene i åbningen (Figur 95 og Figur 96).

   Note: Brug en lommelygte og et spejl som hjælp, så du kan se oliestanden.

   • Hvis oliestanden er for høj, skal overskydende olie drænes fra inspektionsåbningen.

   • Hvis oliestanden er for lav, skal den angivne olie tilføres gennem inspektionsåbningen i akselhuset. Se trin 6 og 7 i Udskiftning af olie i akslerne.

  4. Rengør gevindene på proppen til inspektionsåbningen.

  5. Sæt PTFE-forseglingstape på proppens gevind.

  6. Sæt proppen i inspektionsåbningen i akslens differentialehus (Figur 95 og Figur 96).

  Udskiftning af olie i akslerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 150 timer
 • Skift olien i for- og bagakseldifferentialerne.
 • For hver 1000 timer
 • Skift olien i for- og bagakseldifferentialerne (når maskinen bruges under snavsede forhold).
 • For hver 1500 timer
 • Skift olien i for- og bagakseldifferentialerne (når maskinen bruges under normale forhold).
 • Akseloliekapacitet: cirka 9 liter

  1. Anbring en drænbakke under akslens differentialehus (Figur 97 og Figur 98).

   g250854
   g252662
  2. Fjern propperne fra inspektionsåbningen og drænåbningen på akslernes differentialehuse (Figur 97 og Figur 98).

   Note: Lad al olien løbe ud af differentialehus og aksel.

   Note: Se Figur 96 for bagakslens inspektionsåbning.

  3. Rengør gevindene på propperne.

  4. Sæt PTFE-forseglingstape på proppernes gevind.

  5. Monter aftapningspropperne i drænåbningerne på differentialehusene (Figur 99 og Figur 100).

   g250853
   g252661
  6. Fyld akslerne med den angivne olie gennem inspektionsåbningen, indtil olien er på niveau med gevindet i bunden af åbningen (Figur 99 og Figur 100).

  7. Vent et par minutter, så olien kan synke ned, og tilføj mere olie efter behov.

   Note: Fortsæt med at tilføre olie, indtil oliestanden stabiliseres og er nået til bunden af gevindene i inspektionsåbningen.

  8. Monter påfyldningsproppen i inspektionsåbningerne på akslernes differentialehuse (Figur 99 og Figur 100).

  Rengøring af akslernes ånderør

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 200 timer
 • Rengør hver aksels ånderør.
 • For hver 400 timer
 • Rengør hver aksels ånderør.
  1. Rengør området omkring ånderørene med et rensemiddel (Figur 101 og Figur 102).

   g250855
   g250856
  2. Fjern ånderørene fra forakslen og bagakslen (Figur 101 og Figur 102).

  3. Rengør ånderørene med et rengøringsmiddel.

  4. Brug trykluft til at tørre ånderørene.

   Important: Brug ansigtsbeskyttelse, når der arbejdes med trykluft.

  5. Monter ånderørene i for- og bagaksel (Figur 101 og Figur 102).

  Udskiftning af bremsernes hydraulikolie

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 150 timer
 • Skift olien i akslerne
 • For hver 1000 timer
 • Skift olien i akslerne (når maskinen bruges under snavsede forhold).
 • For hver 1500 timer
 • Skift olien i akslerne (når maskinen bruges under normale forhold).
 • Note: Den hydrauliske bremse sidder i forbindelse med bagakslen.

  Specifikationer for bremseolie: Toro Premium Tractor Fluid

  1. Anbring en drænbakke under hydraulikbremsen (Figur 103).

   g254599
  2. Fjern aftapningsproppen fra drænåbningen (Figur 103).

   Note: Lad al olien løbe ud af bremsehuset.

  3. Rengør gevindene på proppen.

  4. Monter aftapningsproppen i drænåbningen (Figur 103).

  5. Fjern påfyldningsproppen øverst på bremsehuset (Figur 104).

   g254600
  6. Fyld 160 ml af den angivne olie i bremsehuset gennem påfyldningshullet.

  7. Monter påfyldningsproppen i påfyldningshullet (Figur 104).

  Udskiftning af gearolien til bageste kraftudtag

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 150 timer
 • Skift gearolien til det bageste kraftudtag.
 • For hver 1000 timer
 • Skift gearolien til det bageste kraftudtag (når maskinen bruges under snavsede forhold).
 • For hver 1500 timer
 • Skift gearolien til det bageste kraftudtag (når maskinen bruges under normale forhold).
 • Specifikationer for gearolie til bageste kraftudtag: Toro Premium Tractor Fluid

  1. Fjern standardladet (hvis monteret) fra maskinen. Se Afmontering eller montering af standardlad.

  2. Fjern proppen fra inspektionsåbningen på det bageste kraftudtags gearkasse (Figur 105).

   g256626
  3. Fjern proppen fra drænåbningen (Figur 106).

   Note: Lad al olien løbe ud af gearkassen.

   g256625
  4. Rengør gevindene på proppen.

  5. Monter aftapningsproppen i drænåbningen.

  6. Fyld gearkassen med 1,4 l af den angivne olie gennem inspektionsåbningen, indtil olien er på niveau med gevindet i bunden af åbningen.

  7. Vent et par minutter, så olien kan synke ned, og tilføj mere olie efter behov.

   Note: Fortsæt med at tilføre olie, indtil oliestanden stabiliseres og er nået til bunden af gevindene i inspektionsåbningen.

  8. Sæt inspektionsproppen i inspektionsåbningen.

  Tilspænding af hjullåsemøtrikkerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter den første time
 • Tilspænding af hjullåsemøtrikkerne.
 • Efter de første 10 timer
 • Tilspænding af hjullåsemøtrikkerne.
 • For hver 400 timer
 • Tilspænding af hjullåsemøtrikkerne.
 • Tilspændingsspecifikation for hjullåsemøtrikkerne: 380-433 Nm

  Tilspænd hjullåsemøtrikkerne i et krydsmønster som vist i Figur 107 til det angivne tilspændingsmoment.

  g246773

  Vedligeholdelse af kølesystem

  Kølesystem – Sikkerhed

  • Sluk for motoren, og tag nøglen ud, før der foretages vedligeholdelsesarbejde.

  • Indtagelse af motorkølevæske kan forårsage forgiftning. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.

  • Udslip af varm kølervæske under tryk eller berøring af den varme køler og de omgivende dele kan forårsage alvorlige forbrændinger.

   • Lad altid motoren køle af i mindst 15 minutter, før kølerdækslet tages af.

   • Brug en klud, når kølerdækslet åbnes, og åbn det langsomt, så damp kan slippe ud.

  • Betjen ikke maskinen, medmindre dækslerne er monteret.

  • Hold fingre, hænder og tøj væk fra den roterende ventilator og drivremmen.

  Kontrol af kølesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller kølevæskestanden.
 • Kontroller kølevæskestanden ved hver dags start. Systemets kapacitet er på 8,5 liter.

  1. Løft motorhjelmen. Se Løftning af motorhjelmen.

  2. Afmonter forsigtigt kølerens dæksel og ekspansionsbeholderens dæksel (Figur 108).

  3. Kontroller kølevæskestanden i køleren.

   Note: Køleren bør fyldes til toppen af påfyldningsstudsen, og ekspansionsbeholderen bør fyldes til Full-mærket.

   g020441
  4. Hvis kølevæskestanden er lav, tilsættes en 50/50-blanding af vand og ethylenglycol-frostvæske.

   Important: Brug ikke alkohol-/methanolbaserede kølervæsker eller udelukkende vand, da det kan forårsage skade.

  5. Monter kølerens dæksel og ekspansionsbeholderens dæksel.

  Serviceeftersyn af motorkølesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Fjern snavs fra køleren/brændstofkøleren.
 • For hver 100 timer
 • Undersøg kølesystemslangerne og -klemmerne.
 • Hvert 2. år
 • Gennemskyl kølesystemet, og udskift væsken.
 • Fjern snavs fra køleren/brændstofkøleren dagligt. Rengør dem oftere under snavsede forhold.

  1. Løft motorhjelmen. Se Løftning af motorhjelmen.

  2. Sænk den forreste skærm ved at løsne det holdestykke, der holder den på plads (Figur 109).

   g250126
  3. Rengør området omkring køleren/brændstofkøleren grundigt med trykluft (Figur 110).

   Note: Start fra ventilatorsiden, og blæs snavs ud mod bagsiden. Rengør dernæst fra bagsiden, og blæs mod forenden. Gentag denne procedure adskillige gange, indtil snavs og avner er fjernet.

   Important: Du må ikke rengøre området omkring køleren/brændstofkøleren med vand. Det kan tilstoppe systemet, skabe for tidlig korrosion og beskadige komponenterne.

   g250128
  4. Luk motorhjelmen.

  Vedligeholdelse af hydrauliksystem

  Hydrauliksystem – Sikkerhed

  • Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Væske, der er sprøjtet ind under huden, skal fjernes kirurgisk af en læge inden for få timer.

  • Sørg for, at alle slanger og rør til hydraulikvæske er i god stand, og at alle hydrauliske forbindelser og fittings slutter tæt, før der sættes tryk på hydrauliksystemet.

  • Hold din krop og dine hænder væk fra splithulslækager eller dyser, der sprøjter højtrykshydraulikvæske ud.

  • Brug pap eller papir til at finde eventuelle hydrauliklækager.

  • Tag hele trykket af det hydrauliske system, før der udføres arbejde på det.

  Hydraulikvæskespecifikationer

  Beholderen er fra fabrikken fyldt med ca. 44 liter hydraulikvæske af høj kvalitet. Kontroller hydraulikvæskestanden, før motoren startes første gang, og derefter dagligt. Se Kontrol af hydraulikvæskestanden.

  Anbefalet udskiftningsvæske: Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid. Fås i spande med 19 l eller tromler med 208 l.

  Alternative væsker: Såfremt Toro Premium Tractor Fluid ikke kan fås, kan du anvende andre traditionelle, mineraloliebaserede universaltraktorhydraulikvæsker, forudsat at deres specifikationer overholder industristandarderne samt alle angivne materialeegenskaber. Vi anbefaler ikke brug af syntetisk væske. Spørg din smøremiddelforhandler til råds for at finde frem til et tilfredsstillende produkt.

  Note: Toro påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkerte erstatningsprodukter. Brug derfor kun produkter fra producenter med et godt omdømme, som står bag deres anbefaling.

  Slidhæmmende hydraulikvæske med højt viskositetsindeks/lavt flydepunkt, ISO VG 46

  Materialeegenskaber: 
   Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C 55 til 62
   Viskositetsindeks ASTM D2270140–152
   Flydepunkt, ASTM D97-37 °C til -43 °C
  Branchespecifikationer:API GL-4, Vickers 35VQ25

  Note: Mange hydraulikvæsker er næsten farveløse, og det kan derfor være svært at få øje på lækager. Der kan fås et rødt tilsætningsstof til hydraulikvæsken i flasker med 20 ml. En flaske er nok til 15 til 22 l hydraulikvæske. Bestil delnr. 44-2500 fra din autoriserede Toro-forhandler.

  Kontrol af hydraulikvæskestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller hydraulikvæskestanden.
  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Udkobl kraftudtaget, flyt gearstangen til NEUTRAL position, sænk alle redskaber (hvis monteret), aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  3. Fjern proppen fra hydrauliktanken (Figur 111).

   Note: Proppen og målepinden til hydrauliktanken er placeret bag sædet i passagersiden.

  4. Fjern målepinden fra hydrauliktanken, og aftør den med en ren klud (Figur 111).

   g246146
  5. Sæt målepinden i hydrauliktanken.

  6. Fjern målepinden, og kontroller væskestanden (Figur 112).

   Hydraulikvæskestanden er på det rette niveau, når der er væske mellem de to mærker på målepinden.

   g246147
  7. Hvis væskestanden er under det nederste mærke på målepinden, skal du tilføje den angivne hydraulikvæske i tanken (Figur 113). Gentag trin 4 til 6, indtil væskestanden er mellem de to mærker på målepinden.

   Important: Overfyld ikke hydrauliktanken med væske. Tanken er overfyldt, når der er væske over det øverste mærke på målepinden.

   g246148
  8. Sæt målepind og prop tilbage i hydrauliktanken

  9. Kontroller, om der er lækager på hydraulikslanger og fittings.

  Udskiftning af hydraulikvæske og -filtre

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 1000 timer
 • Skift hydraulikvæsken og de to hydraulikfiltre.
 • For hver 1500 timer
 • Skift hydraulikvæsken og de to hydraulikfiltre.
 • Hvis hydraulikvæsken bliver forurenet, skal du kontakte din autoriserede Toro-forhandler. Systemet skal skylles ud. Forurenet væske ser mælkeagtig eller sort ud sammenlignet med ren væske.

  Important: Brug Toro-filtre. Se maskinens reservedelskatalog. Brug af andre filtertyper kan gøre garantien på visse komponenter ugyldig.

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Udkobl kraftudtaget, flyt gearstangen til NEUTRAL position, sænk alle redskaber (hvis monteret), aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud.

  3. Anbring en stor drænbakke under hydraulikvæsketanken.

  4. Fjern hydrauliktankens dæksel og målepinden.

  5. Fjern aftapningsproppen fra bunden af tanken, og lad hydraulikvæsken løbe ned i bakken (Figur 114).

   g248961
  6. Monter aftapningsproppen, og spænd den til, når hydraulikvæsken holder op med at løbe.

  7. Rengør området omkring filtermonteringen.

  8. Anbring en drænbakke under filteret, og afmonter filteret (Figur 114).

  9. Smør den nye filterpakning, og fyld filteret med hydraulikvæske.

  10. Sørg for, at hvert filtermonteringsområde er rent, og skru filteret på, indtil pakningen berører monteringspladen. Spænd derefter filteret yderligere ½ omgang.

  11. Fyld beholderen med hydraulikvæske. Se Kontrol af hydraulikvæskestanden.

   Important: Brug kun de angivne hydraulikvæsker. Andre væsker kan beskadige systemet.

  12. Monter beholderens målepind og hætte.

  13. Start motoren, og brug alle de hydrauliske betjeningsanordninger til at fordele hydraulikvæsken gennem hele systemet.

   Note: Kontroller også, om der er lækager, og sluk derefter motoren.

  14. Kontroller væskeniveauet, og påfyld nok til at hæve niveauet til Full-mærket på målepinden.

   Note: Fyld ikke for meget på.

  Kontrol af hydraulikrør og -slanger

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hvert 2. år
 • Udskift slanger, der bevæger sig.
 • Efterse dagligt hydraulikrør og -slanger for lækager, bøjede rør, løse monteringsholdere, slid, løse fittings, forringelser på grund af vejrlig og kemisk forringelse. Foretag alle nødvendige reparationer, før maskinen betjenes.

  Vedligeholdelse af førerhus

  Rengøring af førerhuset

  Important: Vær forsigtig omkring førerhusets tætninger (Figur 115). Hvis du bruger en højtryksrenser, skal du holde højtryksrenserpistolen mindst 60 cm væk fra maskinen. Brug ikke højtryksrenser direkte på førerhusets tætninger eller under bageste udhæng.

  g253433

  Rengøring af førerhusets luftfiltre

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Rengør førerhusets luftfiltre; udskift dem, hvis de er slidte eller meget beskidte.
  1. Fjern skruer og riste fra førerhusets bageste udhæng (Figur 116).

   g251432
  2. Fjern luftfiltrene fra førerhuset.

  3. Rengør filtrene ved at blæse ren, oliefri trykluft gennem dem.

   Important: Hvis der konstateres huller, revner eller anden beskadigelse, udskiftes filteret.

  4. Brug skruerne og ristene til at montere filtrene i førerkabinen (Figur 116).

  Rengøring af førerhusets kondensatorfilter

  Formålet med førerhusets kondensatorfilter er at forhindre affald som græs og blade i at trænge ind i førerhusets kondensator og kondensatorventilatorer.

  1. Træk filterdækslet lige ned.

  2. Rengør kondensatorfilteret med vand.

   Note: Brug ikke højtryksrenser.

   Important: Hvis der konstateres huller, revner eller anden beskadigelse i filteret, skal det udskiftes.

  3. Lad filteret tørre, før det monteres i maskinen.

  4. Drej filtersigten omkring tapperne, indtil låsen låses fast i låsebeslagsamlingen (Figur 117).

   g253677

  Udskiftning af pære i loftlyst

  Note: Se reservedelskataloget for at få reservedelsnummeret på den rigtige pære.

  1. Brug en skruetrækker til at fjerne lygteglasset fra lyspanelet. (Figur 118)

   g253616
  2. Tag pæren ud af fatningen (Figur 118).

  3. Isæt en ny pære i fatningen.

  4. Monter lygteglasset på lyspanelet.

  Påfyldning af sprinklervæske

  Note: Beholderen til sprinklervæske er placeret bag passagersædet.

  1. Fjern dækslet fra beholderen (Figur 119).

   g251284
  2. Fyld beholderen med sprinklervæske.

  3. Sæt dækslet på beholderen igen

  Opbevaring

  Klargøring af maskinen til opbevaring

  Klargøring af traktionsenheden

  1. Fjern eventuelle tilkoblede redskaber.

  2. Flyt gearstangen til NEUTRAL position, sænk eventuelle tilkoblede redskaber, sluk motoren, og tag nøglen ud. Vent på, at al bevægelse standser, og lad motoren køle af.

  3. Rengør traktionsenheden og motoren grundigt.

   Important: Brug ikke en højtryksrenser i nærheden af instrumentbrættet eller på førerhusets gummitætninger, da dette kan forårsage skader.

   Important: Brug ikke brakvand eller genanvendt vand til at rengøre maskinen.

  4. Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket.

  5. Kontroller, at der ikke er løse dele, som skal være fastspændte, og efterspænd dem om nødvendigt.

  6. Smør alle fittings og drejepunkter med fedt eller olie, og tør overskydende fedt eller olie af. Se Smøring af lejerne og bøsningerne.

  7. Slib let med sandpapir, og benyt pletreparationslak på lakerede områder, som er blevet ridsede, har været udsat for stenslag eller har rustpletter. Reparer eventuelle buler i metalkarrosseriet.

  8. Udfør eftersyn på batteriet og kablerne som beskrevet herunder:

   1. Fjern batteriklemmerne fra batteripolerne. Se Frakobling af batteriet.

   2. Rengør batteriklemmerne og -polerne med en stålbørste og en opløsning med tvekulsurt natron.

   3. Smør batteripolerne og kabelforbindelserne smøres med fedt af typen Grafo 112X (skin-over) (Toro-reservedelsnr. 505-47) for at forhindre korrosion.

   4. Oplad langsomt batteriet hver 60. dag i 24 timer for at forhindre blysulfatering af batteriet.

  Klargøring af motoren

  1. Aftap motorolien fra oliesumpen, og monter aftapningsproppen. Se Udskiftning af motorolie og filter.

  2. Fjern det eksisterende oliefilter, og monter et nyt oliefilter. Se Udskiftning af motorolie og filter.

  3. Fyld olie på motoren. Se Serviceeftersyn af motorolien.

  4. Start motoren, og lad den køre i tomgang i ca. to minutter.

  5. Tag nøglen ud, og luk for brændstoftilførslen (hvis udstyret hermed), før maskinen stilles til opbevaring eller transporteres.

  6. Skyl brændstoftanken med frisk, rent brændstof.

  7. Efterspænd alle brændstofsystemfittings.

  8. Rengør og efterse luftfilterenheden grundigt. Se Serviceeftersyn af luftfilteret.

  9. Forsegl luftfilterindtaget og udstødningsåbningen med vejrbestandigt tape.

  10. Kontroller frostvæskebeskyttelsen, og påfyld en 50/50-opløsning af vand og ethylenglycol-frostvæske som nødvendigt til den forventede minimumstemperatur i dit område.