Innledning

Maskinen er en universalmaskin som er beregnet for bruk av profesjonelle, innleide operatører i kommersielle bruksområder. Den er laget for hovedsakelig å klippe gress på allerede godt vedlikeholdte parkplener, golfbaner, idrettsbaner og plener i kommersielle områder. Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres, om du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Important: Du kan skanne QR-koden på serienummermerket (hvis det finnes) med den mobile enheten for å få tilgang til garantien, deler og annen produktinformasjon.

g259772

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Det er i strid med Californias Public Resource Code, avsnitt 4442 eller 4443, å bruke denne motoren i skogs-, busk- eller gressområder med mindre motoren er utstyrt med en fungerende gnistfanger, som definert i avsnitt 4442, eller en motor som er beregnet, utstyrt og vedlikeholdt for å unngå brann.

Den vedlagte brukerhåndboken for motoren inneholder informasjon om amerikanske miljømyndigheters (EPA) og Californias utslippskontrollreguleringer for utslippssystemer, vedlikehold og garanti. Du kan bestille nye brukerhåndbøker fra motorprodusenten.

Advarsel

CALIFORNIA

Proposition 65-advarsel

Staten California kjenner til at motoreksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som kan forårsake kreft, fosterskader og skade forplantningsevnen på andre måter.

Batteriklemmer og -poler og tilknyttet tilbehør inneholder bly og blysammensetninger. Dette er kjemikalier som kan forårsake kreft og forplantningsskader. Vask hendene etter håndtering.

Bruk av dette produktet kan forårsake eksponering for kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller annen forplantningsskade.

Sikkerhet

Denne maskinen er blitt designet i henhold til standardene EN ISO 5395 og ANSI B71.4-2017.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter motoren.

 • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer som tiltenkt.

 • Hold hendene og føttene borte fra bevegelige deler. Hold avstand fra utslippsåpningen.

 • Hold tilskuere, spesielt små barn, borte fra arbeidsområdet. Utstyret er ikke tillatt for barn.

 • Før du forlater førerplassen, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt) og vente til alle bevegelser står stille. La maskinen kjøle seg ned før du justerer den, utfører service på den, rengjør den eller setter den til oppbevaring.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader bør du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet (Graphic) som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal93-6681
decal93-7276
decal93-7818
decal94-3353
decal99-3444
decal106-6755
decal117-3270
decal117-4764
decalbatterysymbols
decal121-3628
decal121-3598
decal133-8062
decal106-9290
decal121-3627
decal121-3623
decal138-6974
decal121-3620

Montering

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Aktivering, lading og tilkobling av batteriet

Note: Hvis batteriet ikke er fylt med elektrolytt eller ikke er aktivert, må du kjøpe elektrolytt med en spesifikk vekt på 1,26 fra en lokal batterileverandør og tilsette i batteriet.

Fare

Elektrolytten i batteriet inneholder svovelsyre, en dødelig gift som også kan forårsake alvorlige brannskader.

 • Ikke drikk elektrolytt, og unngå kontakt med hud, øyne eller klær. Bruk vernebriller for å beskytte øynene og gummihansker for å beskytte hendene.

 • Fyll batteriet i nærheten av rent vann som kan brukes til å skylle huden.

 1. Fjern batteridekslet (Figur 3).

  g031567
 2. Ta av påfyllingslokkene fra batteriet, og fyll forsiktig hver celle med elektrolytt til nivået er like over platene.

 3. Sett på påfyllingslokkene, og koble en batterilader på 3–4 A til batteripolene.

  Note: Lad batteriet med 3–4 A i 4 til 8 timer.

  Advarsel

  Når batteriet lades, utvikles det gasser som kan eksplodere.

  • Hold gnister og flammer borte fra batteriet.

  • Du må aldri røyke i nærheten av batteriet.

 4. Når batteriet er oppladet, kobler du laderen fra strømuttaket og batteripolene.

 5. Fjern påfyllingslokkene.

 6. Fyll elektrolytt forsiktig på hver celle til elektrolytten når opp til fyllringen.

  Important: Ikke fyll for mye på batteriet. Elektrolytt kan renne ned i andre deler av maskinen, noe som fører til korrosjon og ødeleggelse.

 7. Sett på påfyllingslokkene.

 8. Koble den positive kabelen (rød) til den positive (+) klemmen og den negative kabelen (svart) til den negative (-) klemmen og fest dem med bolter og muttere (Figur 4).

  Note: Kontroller at den positive (+) klemmen er skjøvet helt ned på polen, og at kabelen er plassert tett inntil batteriet. Kabelen må ikke komme i berøring med batteridekslet.

  Advarsel

  Feilkobling av batterikabler kan skade traktoren og kablene samt forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Koble alltid fra den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

  • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

  g031568

  Important: Hvis du noen gang fjerner batteriet, må du montere batteriklemmene med boltehodene plassert på undersiden og mutterne på oversiden. Hvis batteriklemmene settes på feil vei, kan de virke inn på hydraulikkrørene når du flytter klippeenhetene.

 9. Smør begge batterikoblingene med Grafo 112X-smørefett (Toro-delenummer 505-47), vaselin eller lett smørefett for å forhindre korrosjon.

 10. Skyv gummihetten over den positive polen for å hindre muligheten for kortslutning.

 11. Sett på batteridekslet igjen.

Sjekke vinkelindikatoren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Hellingsmåler1
 1. Parker maskinen på en jevn flate.

 2. Kontroller at maskinen står på en jevn flate ved å plassere en håndholdt hellingsmåler (følger med maskinen) på rammens tverrspor, ved drivstofftanken (Figur 5).

  Note: Hellingsmåleren bør vise 0 grader når den ses fra førerens posisjon.

  g031569
 3. Hvis hellingsmåleren ikke viser 0 grader, flytter du maskinen til et annet sted til den viser 0 grader.

  Note: Vinkelindikator montert på maskinen, skal nå også vise 0 grader.

 4. Hvis vinkelindikatoren ikke viser 0 grader, løsner du de to skruene og mutterne som fester vinkelindikatoren til monteringsbraketten, justerer indikatoren slik at den viser 0 grader og strammer boltene.

Montere CE-merket

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Sikkerhetsmerke1
Produksjonsårmerke1
CE-merke1

Hvis denne maskinen skal brukes for CE, skal CE-varselmerket festes over det britiske varselmerket.

g278676

Hvis denne maskinen skal brukes for CE, så skal merket for produksjonsåret og CE-merket plasseres ved siden av serieplaten (Figur 7).

g278675

Montere panserlåsen

Kun CE-maskiner

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Panserlåsbrakett1
Nagle2
Skive1
Skrue (¼ x 2 tommer)1
Låsemutter (¼ tomme)1
 1. Hekt løs panserlåsen fra panserlåsbraketten.

 2. Fjern de to naglene som fester panserlåsbraketten til panseret (Figur 8).

  g012628
 3. Fjern panserlåsbraketten fra panseret.

 4. Plasser CE-låsebraketten og panserlåsbraketten på panseret på linje med monteringshullene (Figur 9).

  Note: Låsebraketten må være mot panseret. Ikke fjern bolten og mutteren fra låsebrakettarmen.

  g012629
 5. Rett inn skivene med hullene på innsiden av panseret.

 6. Nagle brakettene og skivene til panseret (Figur 9).

 7. Hekt låsen på panserlåsbraketten (Figur 10).

  g012630
 8. Monter bolten på panserlåsbrakettens andre arm for å låse låsen i stilling (Figur 11). Skru til bolten, men ikke stram mutteren.

  g012631

Montere eksosbeskyttelsen

Kun CE-modeller

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Eksosbeskyttelse1
Selvgjengende skrue4
 1. Plasser eksosbeskyttelsen rundt lyddemperen mens du justerer monteringshullene mot hullene i rammen (Figur 12).

  g008875
 2. Fest eksosbeskyttelsen til rammen med fire selvgjengende skruer (Figur 12).

Justere løftearmene

 1. Start motoren, hev klippeenhetene og kontroller at klaringen mellom hver løftearm og gulvplatebraketten er 5–8 mm, som vist i Figur 13.

  g031571

  Hvis klaringen ikke er i dette området, juster på følgende måte:

  1. Skru stoppeboltene tilbake (Figur 14).

   g031572
  2. Skru låsemutteren på sylinderen tilbake (Figur 15).

   g031573
  3. Fjern splinten fra stangenden og roter sjakkelen.

  4. Installer pinnen og kontroller klaringen.

   Note: Gjenta fremgangsmåten hvis det er nødvendig.

  5. Stram til sjakkelens låsemutter.

 2. Kontroller at klaringen mellom hver løftearm og stoppbolt er 0,13–1,02 mm, som vist i Figur 14.

  Note: Hvis klaringen ligger utenfor dette området, må du justere stoppboltene for å få riktig klaring.

 3. Start motoren, hev klippeenhetene og kontroller at klaringen mellom slitebøylen på toppen av den bakre klippeenhetens slitestang og støtfangerbøylen er 0,51–2,54 mm, som vist i Figur 16.

  g031574

  Hvis klaringen ikke er i dette området, juster den bakre sylinderen på følgende måte:

  Note: Hvis den bakre løftearmen lager lyder under transport, kan du redusere klaringen.

  1. Senk klippeenhetene og skru tilbake låsemutteren på sylinderen (Figur 17).

   g031575
  2. Ta tak i sylinderstangen i nærheten av mutteren med en nebbtang og roter stangen.

  3. Hev klippeenhetene og kontroller klaringen.

   Note: Gjenta fremgangsmåten hvis det er nødvendig.

  4. Stram sjakkelens låsemutter.

Important: Hvis du ikke har nok klaring på frontstoppene eller den bakre slitestangen, kan du ødelegge løftearmene.

Justere bærerammen

Justere de fremre klippeenhetene

Fremre og bakre klippeenheter skal monteres i forskjellige stillinger. Fremre klippeenhet kan monteres i to stillinger, avhengig av ønsket klippehøyde og grad av rotasjon for klippenhetene.

 1. For klippehøyde på 2 til 7,6 cm monterer du den fremre bærerammen i de nedre monteringshullene foran (Figur 18).

  Note: Dette gjør det mulig å heve klippeenhetene høyere i forhold til maskinen når man nærmer seg bratte stigninger i terrenget. Det begrenser imidlertid klaringen mellom kammer og ramme når man kjører over bratte bakketopper.

  g031576
 2. For klippehøyde på 6,3 til 10 cm, monter den fremre bærerammen i de øvre monteringshullene foran (Figur 18).

  Note: Dette øker klaringen mellom rammen og det høyere plasserte kammeret, men gjør at klippeenheten når maksimal høyde raskere.

Justere bakre klippeenhet

Fremre og bakre klippeenheter skal monteres i forskjellige stillinger. Bakre klippeenhet kan kun monteres i én stilling for korrekt innstilling med Sidewinder®-enhet under rammen.

For alle klippehøyder monterer du den bakre klippeenheten i bakre monteringshull (Figur 18).

Justering av klippehøyden

Important: Denne klippeenheten klipper ca. 6 mm lavere enn en spoleklippeenhet med samme innstilling. Det kan være nødvendig å stille inn de roterende klippeenhetene 6 mm høyere enn det man gjør ved spoleklipping i samme område.

Important: Tilgang til bakre klippeenheter er mye enklere dersom man fjerner klippeenheten fra maskinen. Hvis maskinen er utstyrt med en Sidewinder®-enhet, spol klippeenhetene mot høyre, fjern bakre klippeenhet og skyv den ut på høyre side.

 1. Senk klippeenheten til bakken, slå av motoren og ta ut tenningsnøkkelen.

 2. Løsne bolten som fester hver klippehøydebrakett til klippehøydeplaten (foran og på hver side), som vist i Figur 19.

  g031577
 3. Start med justeringen foran, fjern bolten.

 4. Ta av avstandsstykket mens du støtter kammeret (Figur 19).

 5. Flytt kammeret til ønsket klippehøyde og monter et avstandsstykke i korresponderende klippehøydehull og spor (Figur 20).

  g026184
 6. Plasser platen på linje med avstandsstykket.

 7. Monter bolten (stram til med fingrene).

 8. Gjenta trinn 4 til 7 for hver sidejustering.

 9. Stram de tre boltene til 41 N∙m.

  Note: Stram den fremste bolten først.

  Note: Justeringer på over 3,8 cm krever muligens midlertidig montering til en mellomliggende høyde for å hindre binding (f.eks. kan klippehøyden endres fra 3,1 til 7 cm).

Justere valseskrapen

ekstrautstyr

Den bakre valseskrapen, som er ekstrautstyr, fungerer best når det er en jevn åpning på 0,5–1 mm mellom skrapen og valsen.

 1. Løsne smørenippelen og monteringsskruen (Figur 21).

  g031578
 2. Før skrapen opp eller ned til det er en åpning på 0,5 til 1 mm mellom stangen og valsen.

 3. Stram smørenippelen og skruen vekselvis til 41 N·m.

Montere kvernskjermen

ekstrautstyr

Kontakt din autoriserte Toro-forhandler for riktig kvernskjerm.

 1. Rens alt rusk fra monteringshullene på bakveggen og venstre vegg i kammeret.

 2. Monter kvernskjermen i den bakre åpningen, og fest med fem flenshodebolter (Figur 22).

  g031579
 3. Kontroller at kvernskjermen ikke kommer i veien for knivtuppene og ikke stikker ut på innsiden av bakveggen i kammeret.

  Fare

  Bruk av kniven for klipping av høyt gress sammen med kvernskjermen kan føre til at kniven brekker og forårsake personskader eller dødsfall.

  Ikke bruk kniven for klipping av høyt gress sammen med skjermen.

Oversikt over produktet

g031595
g021539

Trekkpedaler

Trykk inn trekkpedalen for fremoverkjøring for å kjøre fremover. Trykk ned trekkpedalen for bakoverkjøring for å kjøre gressklipperen bakover eller for å stoppe når du kjører fremover (Figur 23).

Note: La pedalen bevege seg, eller beveg den til NøYTRAL stilling for å stoppe maskinen.

Vippejusteringsspak

Dra vippejusteringsspaken tilbake for å vippe rattet til ønsket stilling. Skyv deretter spaken fremover for å stramme (Figur 23).

Parkeringsbrems

Når du slår av motoren, må du sette parkeringsbremsen på for å forhindre at kjøretøyet skal bevege seg ved et uhell. Når du vil koble til parkeringsbremsen, drar du opp spaken (Figur 24).

Note: Motoren slår seg av dersom trekkpedalen trykkes ned når parkeringsbremsen er på.

Tenningsbryter

Tenningsbryteren brukes til å starte, stoppe og forvarme motoren. Tenningsbryteren har tre stillinger: AV, På/FORVARME og START. Vri nøkkelen til På/FORVARME-stilling til glødeplugglampen slukkes (etter ca. sju sekunder). Vri så nøkkelen til START for å aktivere startmotoren. Slipp nøkkelen når motoren starter (Figur 24).

Hvis du vil stanse motoren, vrir du nøkkelen til AV-stillingen.

Note: Ta nøkkelen ut av tenningen for å unngå at kjøretøyet startes ved et uhell.

Setejusteringsspak

Flytt setejusteringsspaken på siden av setet utover, skyv setet til ønsket stilling og frigjør spaken slik at det låses i denne stillingen (Figur 25).

Drivstoffmåler

Drivstoffmåleren registrerer hvor mye drivstoff det er i tanken (Figur 25).

g031598

Timeteller

Timemåleren registrerer antallet timer som du bruker maskinen med nøkkelbryteren i KJøR-posisjon. Bruk tidene for å planlegge vanlig vedlikehold.

Varsellampe for motorens kjølemiddeltemperatur

Varsellampen for temperatur lyser hvis motorens kjølevæsketemperatur er høy. Hvis kjølevæsketemperaturen stiger med ytterligere 10°, stopper motoren (Figur 24).

Indikatorlampe for glødeplugg

Indikatorlampen for glødeplugg lyser når glødepluggene er i bruk (Figur 24).

Varsellampe for oljetrykk

Varsellampen for oljetrykk lyser når oljetrykket i motoren synker til under et sikkert nivå (Figur 24). Hvis oljetrykket er lavt, slå av motoren og finn årsaken. Reparer motoroljesystemet før du starter motoren igjen.

Løftelåsspake

Bruk løftelåsspaken til å feste løftebryteren (Figur 24) til HEV KLIPPEENHET-stillingen, når du utfører vedlikeholdsarbeid på klippeenheten, eller når du transporterer mellom klippesteder.

Klippe-/transportpedal

Bruk hælen for å flytte klippe-/transportføringen til venstre for å transportere og til høyre for å klippe (Figur 24).

Note: Klippeenhetene fungerer kun i klippestillingen.

Important: Klippehastighet er stilt inn på 9,7 km/t på fabrikken. Du kan øke eller redusere klippehastigheten ved å justere stoppskruen for hastighet (Figur 26).

g031596

Indikatorspor

Indikatorsporet i førerplattformen angir om klippeenhetene er i midtstilling (Figur 23).

Gass

Skyv gasspaken forover for å øke motorhastigheten og bakover for å redusere den (Figur 24).

Kraftuttaksbryter

Kraftuttaksbryteren har to stillinger: Ut (start) og Inn (stopp). Trekk kraftuttaksbryteren ut for å tilkoble knivene til klippeenheten. Trykk knappen inn for å frakoble klippeenhetens kniver (Figur 24).

Klippeenhetens girspake

Hvis du vil senke klippeenhetene til bakken, flytter du girskiftvelgeren for klippeenhetene fremover. Du hever klippeenheten ved å dra girskiftvelgeren bakover til HEVE-stillingen (Figur 24).

Note: Klippeenhetene kan kun senkes hvis motoren går.

Flytt spaken til høyre eller venstre for å flytte klippeenhetene i samme retning.

Note: Gjør kun dette når klippeenhetene er hevet eller berører bakken og maskinen er i bevegelse.

Note: Du trenger ikke å holde spaken i fremoverstilling når du senker klippeenhetene.

Generatorlampe

Generatorlampen bør være av når motoren er i gang (Figur 24).

Note: Hvis det lyser, kontroller ladesystemet og reparer det om nødvendig.

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

g192077
BeskrivelseFigur 27 referanseMål eller vekt
Total bredde i klippestillingA192 cm
Total bredde i transportstillingB184 cm
HøydeC197 cm
Hjulavstand, breddeD146 cm
Hjulavstand, lengdeE166 cm
Total lengde i klippestillingF295 cm
Total lengde i transportstillingG295 cm
Bakkeklaring 15 cm
Vekt 963 kg

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller Toro-forhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Før bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, kjøre eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Før du forlater førerplassen, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt) og vente til alle bevegelser står stille. La maskinen kjøle seg ned før du justerer den, utfører service på den, rengjør den eller setter den til oppbevaring.

 • Lær deg å stanse maskinen og slå av motoren raskt.

 • Kontroller at dødmannskontrollene, sikkerhetsbryterne og verneplatene er montert og fungerer på korrekt måte. Ikke bruk maskinen hvis disse ikke fungerer som de skal.

 • Før du klipper, må du alltid undersøke maskinen for å sikre at knivene, knivboltene og klippeenhetene er i god stand. Skadde eller slitte knivblader og bolter må skiftes ut i sett for å opprettholde balansen.

 • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

Drivstoffsikkerhet

 • Vær svært forsiktig når du håndterer drivstoff. Det er brannfarlig, og dampen er eksplosiv.

 • Slukk alle sigaretter, sigarer, piper og andre tennkilder.

 • Bruk bare en godkjent drivstoffkanne.

 • Ta aldri lokket av drivstofftanken eller fyll på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.

 • Ikke fyll eller tøm drivstofftanken i et innelukket rom.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

 • Hvis du søler drivstoff, må du ikke prøve å starte motoren. Unngå alt som kan antennes, til all drivstoffdamp er forsvunnet.

Fylle drivstoff

Anbefalt drivstoff

Bruk kun rent, ferskt dieseldrivstoff eller biodieseldrivstoff med lavt (<500 ppm) eller ultralavt (<15 ppm) svovelinnhold. Minimumsklassifisering for cetan bør være 40. Ikke kjøp mer drivstoff enn det som kan brukes opp i løpet av 180 dager, dette for å sikre at drivstoffet er ferskt.

Important: Bruk av drivstoff med ikke-ultralavt svovelinnhold vil skade motorens utslippssystem.

Drivstofftankkapasitet: 42 l

Bruk dieseldrivstoff av sommertype (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 °C og vintertype (nr. 1-D eller nr. 1-D/2-D blanding) under den temperaturen. Når du bruker drivstoff av vintertype ved lavere temperaturer, medfører det et lavere flammepunkt og kaldflytkarakteristika som gjør det lettere å starte, og som reduserer tetting av drivstoffilteret.

Bruk av drivstoff av sommertype over -7 °C medfører lengre levetid for drivstoffpumpen og gir økt effekt sammenliknet med drivstoff av vintertype.

Important: Ikke bruk parafin eller bensin i stedet for dieseldrivstoff. Dersom du unnlater å følge denne advarselen kan det skade motoren.

Bruke biodieseldrivstoff

Denne maskinen kan også bruke biodieselblandet drivstoff opptil B20 (20 % biodiesel, 80 % petrodiesel).

Svovelinnhold: Ultralavt svovelinnhold (<15 ppm)

Spesifikasjon for biodieseldrivstoff: ASTM D6751 eller EN 14214

Spesifikasjon for blandet drivstoff: ASTM D975, EN 590 eller JIS K2204

Important: Petroleumdieselandelen må ha ultralavt svovelinnhold.

Ta følgende forholdsregler:

 • Biodieselblandinger kan skade lakkerte overflater.

 • Bruk B5 (biodieselinnhold på 5 %) eller lavere blandinger i kaldt vær.

 • Hold øye med forseglinger, slanger og pakninger som kommer i kontakt med drivstoffet, da de kan forringes over tid.

 • Tett drivstoffilter kan forekomme i en periode etter å ha konvertert til biodieselblandinger.

 • Ta kontakt med en autorisert Toro-forhandler hvis du vil ha mer informasjon om biodiesel.

Fylle drivstofftanken

 1. Rengjør området rundt drivstofftanklokket (Figur 28).

 2. Fjern drivstofftanklokket.

 3. Fyll drivstoff på tanken til nivået når opp til bunnen av påfyllingshalsen. Ikke fyll på for mye. Sett på lokket.

 4. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl for å unngå brannfare.

  g008884

Note: Fyll på drivstofftanken etter hver bruk, hvis det er mulig. Dette vil minimere oppsamlingen av kondens inne i drivstofftanken.

Kontrollere motoroljenivået

Før du starter motoren og bruker maskinen, må du sjekke oljenivået i veivhuset. Se Kontrollere motoroljenivået.

Kontrollere kjølesystemet

Før du starter motoren og bruker maskinen, sjekk kjølesystemet. Se Kontrollere kjølesystemet.

Kontrollere det hydrauliske systemet

Før du starter motoren og bruker maskinen, sjekk hydraulikksystemet. Se Kontrollere nivået på hydraulikkvæsken.

Velge en kniv

Standard kombinasjonsknivving

Denne kniven er laget for å gi utmerket løft og spredning under nesten alle forhold. Hvis det er nødvendig med mer eller mindre løft og utslippshastighet, vurder å bruke en annen kniv.

Egenskaper: Utmerket løft og utslipp under nesten alle forhold

Skrå knivving (ikke i samsvar med CE)

Kniven klipper vanligvis best i lavere klippehøyder på 1,9 til 6,4 cm.

Egenskaper

 • Utslippet blir jevnere i lavere klippehøyder.

 • Det klipte gresset kastes vanligvis ut til venstre, noe som gir et ryddigere utseende rundt voller og kanter.

 • Lavere strømkrav ved lavere klippehøyder og tett gress.

Parallell vinge for klipping av høyt gress (Ikke i samsvar med CE)

Kniven klipper vanligvis bedre i høyere klippehøyder på 7 til 10 cm.

Egenskaper:

 • Høyere løft og utslippshastighet

 • Spredt eller tynt gress klippes godt ved høyere klippehøyder

 • Vått eller klebrig gress slippes ut mer effektivt, noe som reduserer opphoping i klippeenheten.

 • Krever flere hestekrefter for å gå

 • Gresset slippes vanligvis ut mer til venstre, og kan suges inn igjen ved lavere klippehøyder

Advarsel

Bruk av en kniv for klipping av høyt gress sammen med kvernskjermen kan føre til at kniven brekker og forårsake personskader eller dødsfall.

Ikke bruk kniven for klipping av høyt gress sammen med kvernskjermen.

Atomic-kniv

Denne kniven er utformet for å gi utmerket løvkverning.

Egenskap: Utmerket løvkverning

Velge tilbehør

Konfigurering av tilleggsutstyr

 Kniv med skrå knivvingParallell knivving for klipping av høyt gress(Ikke bruk sammen med kvernskjermen)(Ikke i samsvar med CE)KvernskjermenValseskrape
Klippe gress: 1,9 til 4,4 cm klippehøydeAnbefales for de fleste bruksområderKan fungere bra ved lett eller spredt gressdekkeHar vist seg å forbedre spredning og resultatet etter klipping for nordvendte gressplener som klippes minst tre ganger i uken og der mindre enn 1/3 av gresstrået fjernes. Ikke bruk sammen med parallell knivving for klipping av høyt gressBruk hver gang det bygges opp gress på valsene eller du ser store, flate gressklumper. Skrapene kan føre til at gresset klumper seg mer for visse bruksområder.
Klippe gress: 5 til 6,4 cm klippehøydeAnbefales for tykt eller frodig gressdekkeAnbefales for tynt eller spredt gressdekke
Klippe gress: 7 til 10 cm klippehøydeKan fungere godt i frodig gressAnbefales for de fleste bruksområder
LøvkverningAnbefalt ved bruk av kvernskjerm Skal ikke brukesBruk kun med knivving med vinkel
FordelerJevnt utslipp ved lave klippehøyder; ryddigere rundt bunkere og fairwayer; lavere strømkravHøyere løft og utslippshastighet. Spredt eller tynt gress klippes ved høyere klippehøyder. Vått eller klebrig gress slippes ut på en effektiv måteKan forbedre spredning og utseende ved visse bruksområder. Svært bra for løvkverningReduserer oppsamling av gress på valse for visse bruksområder.
UlemperLøfter ikke gresset like fint i høyere klippehøydeinnstillinger. Vått eller klebrig gress har en tendens til å samle seg opp i kammeret og føre til dårligere klippekvalitet og høyere energiforbrukKrever mer strøm for noen bruksområder. Tendens til å suge gress inn ved lave klippehøyder i frodig gress. Ikke bruk sammen med kvernskjermenGresset bygger seg opp i kammeret dersom du prøver å fjerne for mye gress når skjermen er montert 

Sjekke sikkerhetssperresystemet

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Sjekk sikkerhetssperresystemet.
 • Forsiktig

  Hvis sikkerhetssperrebryterne blir frakoblet eller skadet, kan det hende at maskinen virker på en uventet måte og forårsaker personskader.

  • Ikke rør sikkerhetssystemene.

  • Sjekk bryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

  1. Kjør maskinen sakte til et stort, åpent område.

  2. Senk klippeenheten(e), slå av motoren og sett på parkeringsbremsen.

  3. Når du sitter på setet, må du ikke trykke ned bryteren for klippeenheten eller trekkpedalen når motoren startes.

   Note: Løs problemet dersom det ikke fungerer ordentlig.

  4. Når du sitter på setet, sett trekkpedalen i NøYTRAL stilling, parkeringsbremsen FRAKOBLET og bryteren for klippeenhetene i AV-stilling.

   Note: Motoren skal starte. Reis deg fra setet og trykk trekkpedalen sakte ned. Motoren vil stoppe om ett til tre sekunder. Hvis den ikke stopper, er det en feil i sperresystemet som du må reparere før du bruker maskinen igjen.

  Note: Maskinen er utstyrt med en sperrebryter på parkeringsbremsen. Motoren slår seg av dersom trekkpedalen trykkes ned når parkeringsbremsen er på.

  Under bruk

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.

  • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår, ikke bruk løstsittende klær eller fritthengende smykker.

  • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

  • Påse at alle drivverk står i nøytral stilling, at parkeringsbremsen er aktivert og at du er i førerposisjon før du starter motoren.

  • Ikke ha med passasjerer på maskinen, og hold folk, særlig barn, borte fra arbeidsområdet.

  • Bruk maskinen bare når det er god sikt, for å unngå hull eller skjulte farer.

  • Unngå å klippe vått gress. Redusert veigrep kan føre til at maskinen glir.

  • Hold hendene og føttene borte fra bevegelige deler. Hold avstand fra utslippsåpningen.

  • Se bak- og nedover før du rygger, slik at du ikke kjører på noen.

  • Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller annet som begrenser synsfeltet.

  • Stopp knivene når du ikke klipper.

  • Stopp maskinen, ta nøkkelen ut av tenningen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du undersøker tilbehøret, hvis du har truffet gjenstander eller hvis maskinen begynner å vibrere unormalt. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.

  • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau med maskinen. Overhold alltid vikeplikten.

  • Koble ut drivkraften til klippeenheten, slå av motoren, ta ut nøkkelen, og vent til alle bevegelige deler har stanset før du justerer klippehøyden (med mindre du kan justere den fra driftsstillingen).

  • Kjør motoren kun i godt ventilerte områder. Eksosen inneholder karbonmonoksid, som er dødelig ved innånding.

  • La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.

  • Før du forlater førerplassen, gjør følgende:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen (hvis utstyrt).

   • Vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  • Maskinen skal kun brukes under forhold med god sikt og egnede værforhold. Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

  • Ikke bruk maskinen til tauing.

  • Bruk kun utstyr, tilbehør og reservedeler som er godkjent av Toro.

  Sikkerhet for veltebeskyttelsessystem

  • Ikke fjern noen av veltebeskyttelseskomponentene fra maskinen.

  • Sørg for at sikkerhetsbeltet er festet og at du kan frigjøre det raskt i nødstilfeller.

  • Kontroller nøye om det finnes overhengende hindringer, og sørg for at du ikke kommer i kontakt med slike.

  • Sørg for at veltebøylebeskyttelsen er i sikker driftstilstand ved å inspisere den grundig for skade med jevne mellomrom og kontrollere at alle monteringsfester er strammet til.

  • Skadde veltebeskyttelseskomponenter skal skiftes ut. Ikke reparer eller gjør endringer på dem.

  • Bruk alltid sikkerhetsbeltet når veltebøylen er i hevet stilling.

  • Veltebøylebeskyttelsen er en integrert sikkerhetsenhet. Hold en sammenleggbar veltebøyle i hevet og låst stilling, og bruk sikkerhetsbelte når du bruker maskinen med veltebøylen i hevet stilling.

  • Senk en sammenleggbar veltebøyle midlertidig kun når nødvendig. Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er felt ned.

  • Vær oppmerksom på at det ikke finnes veltebøylebeskyttelse når en sammenleggbar veltebøyle er i senket stilling.

  • Kontroller området som du skal klippe, og ta aldri ned en sammenleggbar veltebøyle i områder med skråninger, kanter eller vann.

  Sikkerhet i skråninger

  • Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Du er ansvarlig for trygg drift i skråninger. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet.

  • Vurder forholdene ved stedet, og inspiser området for å avgjøre om det er trygt å bruke maskinen i skråningen. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne inspeksjonen.

  • Les instruksjonene nedenfor for bruk av maskinen i skråninger og avgjør om du kan bruke maskinen under forholdene på dagen og stedet. Endringer i terreng kan føre til endringer ved bruk av maskinen i skråninger.

  • Ikke start, stopp eller sving maskinen i skråninger. Unngå brå endringer i hastighet eller retning. Sving sakte og gradvis.

  • Ikke bruk en maskin i omstendigheter hvor trekkraften, styringen eller stabiliteten er i tvil.

  • Fjern eller marker hindringer som grøfter, hull, hjulspor, ujevnheter, steiner eller andre skjulte objekter. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress. Maskinen kan velte i ujevnt terreng.

  • Vær oppmerksom på at bruk av maskinen på vått gress, på tvers av skråninger eller i nedoverbakker kan føre til at maskinen mister veigrepet. Hvis drivhjulene mister taket, kan kjøretøyet begynne å skli og miste bruken av bremsing og styring.

  • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen nær kanter, grøfter, voller, vann eller andre faremomenter. Maskinen kan velte hvis et hjul går over kanten eller kanten gir etter. Sett opp et sikkerhetsområde mellom maskinen og eventuelle faremomenter.

  • Identifiser faremomenter ved bunnen av skråningen. Klipp skråningen med en skyvemaskin hvis det finnes faremomenter.

  • Hvis det er mulig, må klippeenhetene holdes senket til bakken når maskinen brukes i skråninger. Hvis du hever klippeenhetene mens du kjører i skråninger, kan det gjøre maskinen ustabil.

  • Vær svært forsiktig med gressoppsamlingssystemer eller annet tilleggsutstyr. Disse kan endre maskinens stabilitet og føre til tap av kontroll. Hold alltid maskinen i gir når du kjører ned skråninger. Ikke rull ned skråninger (gjelder kun for drivenheter med gir).

  Starte motoren

  1. Kontroller at parkeringsbremsen er på og at klippeenhetens drivbryter står i FRAKOBLET stilling.

  2. Ta foten av trekkpedalen, og kontroller at den står i NøYTRAL stilling.

  3. Flytt gasspaken til stillingen for halv gass.

  4. Sett i nøkkelen og vri den til stillingen På/FORVARME til glødepluggindikatoren slutter å lyse (omtrent syv sekunder). Vri deretter nøkkelen til START-stillingen for å tilkoble startmotoren.

   Important: Starteren må ikke tilkobles lengre enn 15 sekunder for å unngå overoppheting av startmotoren. Etter 10 sekunder sammenhengende omdreining må du vente 60 sekunder før du aktiverer startmotoren igjen.

  5. Slipp nøkkelen når motoren starter.

   Note: Nøkkelen flyttes automatisk til På/KJøR-stillingen.

  6. Når du starter motoren for første gang, eller etter en overhaling av motoren, kjører du maskinen forover og bakover i ett til to minutter.

   Note: Bruk også løftespaken og klippeenhetens drivbryter for å sikre at alle deler fungerer som de skal.

  7. Vri rattet mot høyre og venstre for å kontrollere at styringen fungerer som den skal, slå deretter av motoren og kontroller om det er oljelekkasjer, løse deler eller andre feil.

  Slå av motoren

  1. Flytt gasskontrollen til stillingen for TOMGANGSKJøRING.

  2. Flytt klippeenhetens drivbryter til FRAKOBLET-stillingen.

  3. Vri nøkkelbryteren til AV-stilling.

  4. Ta nøkkelen ut av tenningen for å unngå at kjøretøyet startes ved et uhell.

  Standard kontrollmodul (SCM)

  Standard kontrollmodul (SCM) er en kompakt elektronisk enhet som kun produseres i én størrelse. Modulen bruker både faste og mekaniske deler for å overvåke og kontrollere vanlige elektriske egenskaper som er nødvendig for at produkter skal være trygge i bruk.

  Modulmonitorens inngang inkluderer nøytral, parkeringsbrems, kraftuttak, start, sliping og høy temperatur. Modulen gir strøm til utganger som kraftuttak, starter og ETR-solenoid.

  Modulen er delt inn i innganger og utganger. Innganger og utganger gjenkjennes ved hjelp av grønne lysdiodeindikatorer som er montert til det trykte kretskortet.

  Startkretsinngangen aktiveres av 12 VDC. Alle andre innganger aktiveres når kretsen er lukket til jorden. Hver inngang har en lysdiode som lyser når den aktuelle kretsen aktiveres. Bruk inngangslysdiodene til feilsøking av bryteren og inngangskretsen.

  Utgangskretsene aktiviseres av egnede inngangsforhold. De tre utgangene inkluderer kraftuttak, ETR og start. Utgangslysdiodene overvåker reléforholdet, og indikerer hvor mange volt det er i én av de tre spesifikke utgangsterminalene.

  Utgangskretsene avgjør ikke om utgangsenheten er i god stand, så elektrisk feilsøking inkluderer kontroll av utgangslysdiode samt helsetest av standardenhet og ledningssats. Mål den frakoblede komponentimpedansen, impedansen gjennom ledningssatsen (koble fra ved SCM) eller ved å "testaktivere" den aktuelle komponenten midlertidig.

  SCM-en kan ikke kobles til en ekstern datamaskin eller håndholdt enhet, den kan ikke omprogrammeres, og den registrer ikke periodiske feilsøkingsdata.

  Merket på SCM-en inkluderer kun symboler. De tre lysdiodeutgangssymbolene vises i utgangsboksen, mens alle andre lysdioder er innganger, som vist i Figur 29.

  g031611

  For å feilsøke SCM-enheten, utfør følgende trinn:

  1. Avgjør hvilken utgangsfeil du prøver å løse (kraftuttak, START eller ETR).

  2. Vri nøkkeltenningen til På, og kontroller at den røde strømlysdioden lyser.

  3. Flytt alle inngangsbryterne for å sikre at alle lysdiodene endrer tilstand.

  4. Plasser inngangsinnretningene slik at de får riktig utgang.

   Note: Bruk følgende diagram til å avgjøre riktig inngangsforhold.

  5. Gjennomgå følgende reparasjonsalternativer hvis en spesifikk lysdiode lyser.

   • Hvis den spesifikke utgangslysdioden lyser uten riktig utgangsfunksjon, må du kontrollere utgående ledningssats, koblinger og komponenter.

    Note: Reparer etter behov.

   • Hvis én spesifikk utgangslysdiode ikke lyser, må du kontrollere begge sikringene.

   • Hvis én spesifikk utgangslysdiode ikke lyser og inngangene fungerer som de skal, må du montere en ny SCM og kontrollere at feilen forsvinner.

  Hver rad (på tvers) i diagrammet nedenfor identifiserer inngangs- og utgangskrav for hver spesifikke produktfunksjon. Produktfunksjonene er listet opp i den venstre kolonnen. Symbolene identifiserer spesifikke kretsforhold inkludert: aktivisert til spenning, lukket til jord og åpen til jord.

  InngangerUtganger
  FunksjonStrøm PÅI NØYTRALStart PÅBremse PÅKraftuttak PÅI setetHøy temp. SlipingStart ETRKraftuttak
  Start+OOOO++O
  Kjør (ikke på enhet)OOOOOOO+O
  Kjør (på enhet)OOOOOO+O
  KlippingOOOOO++
  SlipingOOOOO++
  Høy temp.  O    OOO
  • (–) Indikerer en krets som er lukket til jord – lysdiode på.

  • (O) Indikerer en krets som er åpen til jord eller deaktivert – lysdiode av

  • (+) Indikerer en aktivisert krets (koblingsspole, solenoid eller startinngang) – lysdiode på

  • En blank rute indikerer en krets som ikke står i diagrammet.

  Vri rundt nøkkelen uten å starte motoren for å feilsøke. Identifiser den spesifikke funksjonen som ikke virker, og finn den i diagrammet. Kontroller tilstanden til hver inngangslysdiode for å forsikre deg om at den stemmer overens med diagrammet.

  Hvis inngangslysdioden stemmer, må du kontrollere utgangslysdioden. Hvis utgangslysdioden lyser, men enheten ikke er aktivisert, må du måle utgangsenhetens spenning, den frakoblede enhetens kontinuerlighet og den potensielle jordkretsens (flytende jord) spenning.

  Brukstips

  Utføre en undersøkelse over området

  Når du skal utføre en undersøkelse over området, legger du en planke (2 x 4) på 1,25 meter langs bakken for å måle vinkelen på hellingen, sammen med hellingsmåleren som følger med maskinen. Planken (2 x 4) vil vise gjennomsnittet på skråningens vinkel, men vil ikke ta hensyn til ujevnheter og hull som kan føre til plutselige endringer. Når området har blitt undersøkt, se Sikkerhet før bruk.

  I tillegg er maskinen er utstyrt med en vinkelindikator som er plassert på styrerøret. Denne indikerer hellingen på skråningen maskinen befinner seg på.

  Betjene maskinen

  • Start motoren, og la den gå på TOMGANG til den er varm. Skyv gasspaken helt frem, løft klippeenhetene, ta av parkeringsbremsen, trykk inn trekkpedalen og kjør forsiktig til et åpent område.

  • Øv deg på å kjøre fremover og i revers samt å starte og stoppe maskinen. Du stopper maskinen ved å ta foten av trykkpedalen og sette den tilbake i NøYTRAL, eller trykke ned reverspedalen. Når du kjører maskinen i nedoverbakke, kan det være du må bruke reverspedalen for å stoppe.

  • Øv på å kjøre rundt gjenstander med klippeenhetene hevet og senket. Vær forsiktig når du kjører mellom gjenstander, slik at du ikke skader maskinen eller klippeenhetene.

  • Gjør deg kjent med rekkevidden på klippeenhetene på siden slik at du ikke skader dem.

  • Ikke flytt klippeenhetene fra side til side, med mindre de er senket og maskinen er i bevegelse eller de er hevet opp i transportstilling. Dersom du flytter klippeenhetene når de er senket og maskinen står stille, kan det skade gresset.

  • Kjør alltid sakte i ulendt terreng.

  • Klippeenhetene på siden har opptil 33 cm overheng, noe som gjør at du kan klippe nærmere kanten på sandbunkere og andre hindre samtidig som dekkene holdes så langt borte fra grøfter og vann som mulig.

  • Dersom det kommer et hinder, justerer du klippeenhetene for å klippe rundt det.

  • Når du transporterer maskinen fra et arbeidsområde til et annet, hever du klippeenhetene maksimalt, skyver klippe-/transportpedalen mot venstre til transport og setter gassen i HURTIG-stillingen.

  Endre klippemønster

  Endre klippemønstrene ofte for å minimere et dårlig sluttresultat på grunn av repetitiv klipping i kun én retning.

  Forstå motvekt

  Motvektssystemet opprettholder hydraulisk mottrykk på klippeenhetenes løftesylindre. Dette trykket øker trekkraften ved overføring av klippeenhetens vekt til klipperens drivhjul. Motvektstrykket har blitt innstilt på fabrikken for optimal balanse for sluttresultat og trekk under de fleste gressforhold.

  Reduksjon av motvektsinnstillingen kan gi en mer stabil klippeenhet, men kan også redusere trekkraften. Økning av motvektsinnstillingen kan øke trekkevnen, men kan også gi et dårlig sluttresultat. Se servicehåndboken for trekkenheten for veiledning angående justering av motvektstrykk.

  Løse problemer med sluttresultatet

  Se feilsøkingsveiledningen for sluttresultat på www.toro.com

  Bruke korrekte klippeteknikker

  • Når du skal begynne å klippe, kobler du inn klippeenhetene og kjører sakte mot området som skal klippes. Så snart de fremre klippeenhetene er på området som skal klippes, senker du dem.

  • Når du skal klippe en rett linje eller striper, noe som er ønskelig i enkelte tilfeller, finner du et tre eller en annen gjenstand som står på litt avstand og kjører rett mot den.

  • Så snart de fremre klippeenhetene når kanten på området som skal klippes, løfter du klippeenhetene og tar en vid sving for å komme hurtig på plass til neste lengde.

  • Når du skal klippe rundt sandbunkere, dammer eller andre ujevnheter, bruker du klippeenhetene på siden og flytter kontrollspaken mot venstre eller høyre, alt etter hva som skal klippes. Du kan også flytte klippeenhetene for å variere dekksporingen.

  • Klippeenhetene bruker å slynge gress til venstre for maskinen. Når du klipper rundt sandbunkere, klipp med klokken for å unngå at gresset slynges i bunkeren.

  • Kvernskjermer er tilgjengelig for klippeenhetene. Kvernskjermene er praktiske når gressdekket vedlikeholdes jevnlig for å unngå å fjerne mer enn 2,5 cm gress per gang. Dersom du klipper for mye gress med kvernskjermene montert, kan det ha negativ virkning på plenen og motoren blir utsatt for større belastning. Kvernskjermene er også nyttige når man skal kutte opp løv om høsten.

  Velge riktig klippehøyde etter forholdene

  Klipp omtrent 25 mm eller ikke mer enn en tredjedel av gresstrået når du klipper. I svært frodig og tett gress kan det hende at du må heve klippehøyden.

  Klippe med skarpe kniver

  En skarp kniv lager et jevnere kutt uten å rive eller trevle opp gresstråene slik en sløv kniv gjør. Riving og trevling fører til at gresset blir brunt på tuppene. Dette går ut over veksten til gresset og gjør det mer utsatt for sykdommer. Sørg for at kniven er i god stand og at knivvingen er hel.

  Kontrollere klippeenhetens tilstand

  Pass på at klippekamrene er i god stand. Rett ut evt. krumminger i kammerkomponentene for å sikre korrekt klaring mellom knivtupp og kammer.

  Vedlikeholde maskinen etter klipping

  Etter klipping, vask maskinen med en hageslange uten dyse for å unngå kontaminering og skade på forseglingene og lagrene på grunn av for kraftig vanntrykk. Kontroller at det ikke kommer smuss eller gress inn i radiatoren og oljekjøleren. Etter vask, inspiser maskinen for mulige hydrauliske lekkasjer, skade eller slitasje på de hydrauliske og mekaniske komponentene, og kontroller om klippeenhetens kniver er skarpe.

  Important: Når at du har vasket maskinen, flytter du klippeenhetene på siden fra høyre til venstre flere ganger for å fjerne vann mellom lagerblokkene og tverrhylsene.

  Etter bruk

  Generell sikkerhet

  • Før du forlater førerplassen, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt) og vente til alle bevegelser står stille. La maskinen kjøle seg ned før du justerer den, utfører service på den, rengjør den eller setter den til oppbevaring.

  • Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne og motorrommet for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • Hvis klippeenhetene er i transportstilling, bruk mekanisk lås (hvis tilgjengelig) før du forlater maskinen uten tilsyn.

  • La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

  • Ta ut nøkkelen og steng drivstofftilførselen (hvis så utstyrt) før oppbevaring eller transport av maskinen.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  • Vedlikehold og rengjør sikkerhetsbelte(r) etter behov

  Transportere maskinen

  • Ta ut nøkkelen og steng drivstofftilførselen (hvis så utstyrt) før oppbevaring eller transport av maskinen.

  • Vær forsiktig når du skal sette maskinen på en tilhenger eller lastebil, og når du skal sette den ned på bakken igjen.

  • Bruk en bred rampe når du laster maskinen på en tilhenger eller lastebil.

  • Fest maskinen godt.

  Finne festepunktene

  Det finnes festepunkter foran og bak på maskinen (Figur 30).

  Note: Bruk stropper som er BOT-godkjent og med korrekt klassifisering i fire hjørner til å sikre maskinen.

  • To foran på førerplattformen

  • Bakdekk

  g192121g192122

  Skyve eller taue maskinen

  I nødstilfeller kan du flytte maskinen over svært korte avstander ved å aktivere omløpsventilen i hydraulikkpumpen og deretter skyve eller taue maskinen.

  Important: Ikke skyv eller tau maskinen med en større hastighet enn 3–4,8 km/t. Hvis du skyver eller tauer i en raskere hastighet, kan det interne drivverket skades. Hvis du må flytte maskinen over større avstander, bør den transporteres på en lastebil eller tilhenger.

  Important: Omløpsventilen må være åpen når du skyver eller tauer maskinen. Steng ventilen når maskinen er skjøvet eller tauet til ønsket sted.

  1. Finn pumpens omløpsventil (Figur 31) og løsne den ved å vri den 90° (en kvart omdreining).

   g031610
  2. Skyve eller slepe maskinen.

  3. Når du er ferdig med å skyve eller taue maskinen, lukker du omløpsventilen ved å vri den 90° (en kvart omdreining).

   Important: Påse at omløpsventilen er lukket før du starter motoren. Hvis motoren kjøres med omløpsventilen åpen, vil det føre til at drivverket overopphetes.

  Vedlikehold

  Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

  Note: Last ned en gratis kopi av det elektriske eller hydrauliske skjemaet ved å gå til www.Toro.com, og søke etter maskinen fra koblingen Håndbøker på hjemmesiden.

  Sikkerhet ved vedlikehold

  • Før du forlater førerplassen, gjør følgende:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen (hvis utstyrt).

   • Vent til alle bevegelige deler har stoppet.

  • La maskinen kjøle seg ned før du utfører vedlikehold.

  • Hvis klippeenhetene er i transportstilling, bruk mekanisk lås (hvis utstyrt) før du forlater maskinen uten tilsyn.

  • Ikke utfør vedlikehold når motoren er i gang hvis du kan unngå det. Hold deg borte fra bevegelige deler.

  • Støtt maskinen med jekkstøtter når du arbeider under maskinen.

  • Vær forsiktig når du slipper ut trykket i komponenter med lagret energi.

  • Hold alle deler av maskinen i god stand, og sørg for at de er godt festet, spesielt delene som fester knivene.

  • Skift ut slitte eller skadde merker.

  • For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand, skal det kun brukes ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler som er laget av andre produsenter, kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Stram til hjulenes hakemutre.
 • Etter de 10 første timene
 • Stram til hjulenes hakemutre.
 • Kontroller tilstanden og spenningen til alle remmene.
 • Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen og motoroljefilteret.
 • For hver bruk eller daglig
 • Sjekk sikkerhetssperresystemet.
 • Sjekk motoroljenivået.
 • Tøm vannutskilleren.
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Kontroller nivået på motorkjølemiddelet.
 • Fjern smuss fra radiatoren og oljekjøleren (rengjør dem oftere under skitne forhold).
 • Kontroller nivået på hydraulikkvæsken.
 • Kontroller hydrauliske ledninger og slanger for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse.
 • Kontroller stoppetiden til kniven.
 • Rengjør maskinen.
 • Rengjør og vedlikehold setebeltet.
 • Hver 25. driftstime
 • Kontroller elektrolyttnivået i batteriet.(Hvis maskinen er på lager, sjekk den hver 30. dag.)
 • Hver 50. driftstime
 • Smør alle lagrene og hylsene.
 • Fjern luftrenserdekslet og rengjør det. Ikke fjern filteret.
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller tilstanden og spenningen til alle remmene.
 • Hver 150. driftstime
 • Skift motoroljen og motoroljefilteret.
 • Hver 200. driftstime
 • Vedlikehold luftrenserfilteret.(Oftere under ekstremt skitne og støvete forhold.)
 • Stram til hjulenes hakemutre.
 • Kontroller justeringen av parkeringsbremsen.
 • Hver 400. driftstime
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Bytt ut drivstoffilteret.
 • Hver 500. driftstime
 • Smør lagrene i bakakselen.
 • Hver 800. driftstime
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Skift hydraulikkvæske og -filtre hvis du ikke bruker anbefalt hydraulikkvæske eller har noen gang fylt beholderen med en alternativ væske.
 • Skift hydraulikkvæske og -filtre hvis du ikke bruker anbefalt hydraulikkvæske eller har noen gang fylt beholderen med en alternativ væske (oftere hvis indikatoren for serviceintervall er i den røde sonen).
 • Hver 1000. driftstime
 • Hvis du bruker den anbefalte hydraulikkvæsken, skift ut hydraulikkfilteret (oftere hvis indikatoren for serviceintervall er i den røde sonen).
 • Hver 2000. driftstime
 • Skift hydraulikkvæske og filtre hvis du bruker anbefalt hydraulikkvæske.
 • Før lagring
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Annet hvert år
 • Tøm og skyll hydraulikktanken.
 • Skift bevegelige slanger.
 • Kontrolliste for daglig vedlikehold

  Ta kopi av denne siden for rutinemessig bruk.

  VedlikeholdskontrollpunktFor uke:
  MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
  Kontroller at sikkerhetssperresystemet virker.       
  Kontroller at bremsene virker som de skal.       
  Sjekk motoroljenivået.       
  Kontroller kjølevæskenivået.       
  Tøm drivstoff-/vannutskilleren.       
  Undersøk luftfilteret, støvkoppen og lufteventilen.       
  Kontroller uvanlige motorlyder.1       
  Kontroller at det ikke er rusk i radiatoren eller på skjermen       
  Kontroller uvanlige driftslyder.       
  Kontroller oljenivået i det hydrauliske systemet.       
  Kontroller om de hydrauliske slangene er skadet.       
  Kontroller om det har oppstått oljelekkasjer.       
  Kontroller drivstoffnivået.       
  Kontroller trykket i dekkene.       
  Kontroller at instrumentene virker.       
  Kontroller klippehøydejusteringen.       
  Smør alle smøreniplene.2       
  Lakker ødelagt maling.       
  Vask maskinen.       

  1Kontroller glødepluggene og injektormunnstykkene dersom maskinen er vanskelig å starte, produserer mye røyk eller motoren går ujevnt.

  2Umiddelbart etter hver vask, uavhengig av det oppførte intervallet.

  Important: Se i brukerhåndboken for flere vedlikeholdsprosedyrer.

  Bemerkninger om spesielle områder

  Kontroll utført av:
  PunktDatoInformasjon
     
     
     
     

  Forberedelse for vedlikehold

  Gjøre maskinen klar for vedlikehold

  1. Påse at kraftuttaket er utkoblet.

  2. Parker maskinen på en jevn flate.

  3. Sett på parkeringsbremsen.

  4. Senk klippeenheten(e) om nødvendig.

  5. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  6. Vri tenningsnøkkelen til STOPP-stillingen, og ta den ut.

  7. La maskinen kjøle seg ned før du utfører vedlikehold.

  Fjerne panseret

  1. Lås opp og løft panseret.

  2. Fjern hårnålssplinten som fester panseret til monteringsbrakettene (Figur 32).

   g031613
  3. Skyv panseret mot høyre, løft den andre siden og dra det ut av brakettene.

  Note: Reverser denne prosedyren for å montere panseret.

  Bruk av servicelåsen for klippeenheten

  Bruk servicelåsen for å unngå skader når du utfører service på klippeenhetene.

  1. Plasser sideklippeenheten med trekkenheten.

  2. Hev klippeenheten til transportstillingen.

  3. Aktiver parkeringsbremsen og slå av maskinen.

  4. Løsne låsestaget fra holderen på fremre bæreramme (Figur 33).

   g031614
  5. Løft utsiden av de fremre klippeenhetene og plasser låsen over rammepinnen som er montert på forsiden av operatørplattformen (Figur 33).

  6. Sitt på førersetet og start maskinen.

  7. Senk klippeenhetene til klippestilling.

  8. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

  9. For å låse opp klippeenhetene utfører du prosedyren i motsatt rekkefølge.

  Smøring

  Smøre lagrene og hylsene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Smør alle lagrene og hylsene.
 • Hver 500. driftstime
 • Smør lagrene i bakakselen.
 • Maskinen har smørenipler som må smøres regelmessig med litiumbasert smørefett nr. 2. Smør også maskinen umiddelbart etter hver gang den vaskes.

  Plassering av og antall smørenipler er som følger:

  • Bakre klippeenhetsaksel (Figur 34)

   g008894
  • Fremre klippeenhetsaksel (Figur 35)

   g008895
  • 2 sylinderender på siden (Figur 36)

   g008896
  • Akselstyretapper (Figur 37)

   g195307
  • 2 bakre løftearmstapper og løftesylindre (Figur 38)

   g008898
  • 2 venstre, fremre løftearmstapper og løftesylindre (Figur 39)

   g008899
  • 2 høyre, fremre løftearmstapper og løftesylindre (Figur 40)

   g008900
  • Nøytralinnstillingsmekanisme (Figur 41)

   g008901
  • Klippe-/transportpedal (Figur 42)

   g008902
  • Remspenningstapp (Figur 43)

   g008903
  • Akselstyresylinder (Figur 44)

   g008904
  • Klippeenhetens spindelaksellager (2 per klippeenhet) (Figur 45)

   Note: Du kan bruke nippelen som er lettest tilgjengelig. Pump smørefett inn i nippelen inntil du ser en liten mengde smørefett nederst på spindelhuset (under klippeenheten).

   g008906
  • Bakre valselagre (2 per klippeenhet) (Figur 46)

   g195309

   Note: Påse at smørerillen på hver valse er på linje med smørehullet i hver ende av valseakselen. For å hjelpe deg å rette inn rillen og hullet finnes det et innrettingsmerke på den ene enden av valseakselen.

   Important: Ikke smør på tverrhylsene på klippeenhetene på siden. Lagerblokkene er selvsmørende.

  Vedlikehold av motor

  Motorsikkerhet

  • Slå av motoren og fjern nøkkelen før du sjekker oljen eller tilsetter olje til veivhuset.

  • Du må ikke endre hastighetsregulatoren eller ruse motoren.

  Overhale luftrenseren

  Kontroller luftrenserhuset for skade som kan føre til en luftlekkasje, og erstatt det hvis det er skadet. Kontroller hele inntakssystemet for lekkasje, skade eller løse slangeklemmer. Inspiser også koblingene på gummiinntaksslangen på luftrenseren og turboladeren for å sikre at koblingene er komplette.

  Pass på at dekselet sitter korrekt på og er forseglet rundt luftrenserkroppen.

  Vedlikeholde luftrenserdekselet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 50. driftstime
 • Fjern luftrenserdekslet og rengjør det. Ikke fjern filteret.
 • Kontroller om luftrenserkroppen er skadet, noe som kan forårsake en luftlekkasje. Skift en ødelagt luftrenser.

  Rengjør luftrenserdekselet (Figur 47).

  g031340

  Vedlikeholde luftrenserfilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 200. driftstime
 • Vedlikehold luftrenserfilteret.(Oftere under ekstremt skitne og støvete forhold.)
  1. Før du tar av filteret bruker du ren, tørr luft under lavt trykk (2,76 bar) for å fjerne store oppsamlinger av smuss mellom utsiden av hovedfilteret og boksen.

   Important: Unngå å bruke luft under høyt trykk som kan presse smuss gjennom filteret og inn i inntakstrakten, og dermed føre til skade. Denne rengjøringsprosessen hindrer at smuss flyttes til inntaket når filteret fjernes.

  2. Ta av primærfilteret (Figur 48).

   Important: Det brukte elementet må ikke rengjøres, for å unngå at filtermediet blir skadet. Inspiser det nye filteret for transportskade, kontroller forseglingsenden av filteret og kroppen. Ikke bruk et ødelagt filter.

   Important: Ikke prøv å rengjøre sikkerhetsfilteret. Skift ut sikkerhetsfilteret hver tredje overhaling av det primære luftfilteret (Figur 49).

   g032050
   g008861
  3. Skift ut primærfilteret (Figur 48).

  4. Sett inn det nye filteret ved å påføre trykk på den utvendige kanten av elementet for å sette det på plass i boksen.

   Note: Ikke trykk på det elastiske midtpunktet til filteret.

  5. Rengjør smussutstøtningsporten i det avtakbare dekselet.

  6. Fjern gummiuttaksventilen fra dekselet, rengjør hulrommet og sett uttaksventilen inn igjen.

  7. Monter dekselet med gummiuttaksventilen vendt nedover – mellom urviserstillingene kl. 5 til kl. 7 sett fra enden, og fest låsen (Figur 48).

  Kontrollere motoroljen

  Kontrollere motoroljenivået

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Sjekk motoroljenivået.
 • Motoren leveres med olje i veivhuset. Oljenivået må imidlertid kontrolleres før og etter at motoren startes for første gang.

  Veivhusets kapasitet er på ca. 2,8 liter med filteret.

  Bruk motorolje av høy kvalitet med lavt askeinnhold som minst overholder følgende spesifikasjoner:

  • Nødvendig API-klassifisering: CH-4, CI-4 eller høyere

  • Anbefalt olje: SAE 15W-40 over -17 ºC

  • Alternativ olje: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer)

  Note: Toro Premium-motorolje er tilgjengelig fra din distributør med viskositet på enten 15W-40 eller 10W-30. Se også motorhåndboken (som følger med maskinen) for ytterligere anbefalinger.

  Note: Den beste tiden for å sjekke motoroljen er når motoren er kald før den har blitt startet for dagen. Hvis du allerede har kjørt motoren, lar du oljen flyte tilbake ned i bunnpannen i minst ti minutter før du sjekker oljen. Hvis oljenivået er på eller under ADD-merket på peilestaven, fyll på mer olje til oljenivået når FULL-merket. Ikke fyll på for mye. Hvis oljenivået er mellom FULL- og ADD-merkene, trenger du ikke fylle på mer olje.

  Kontroller motoroljenivået som vist i Figur 50.

  g029301

  Skifte motorolje og filter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift motoroljen og motoroljefilteret.
 • Hver 150. driftstime
 • Skift motoroljen og motoroljefilteret.
  1. Start motoren, og la den gå i fem minutter for å varme opp oljen.

  2. Før du forlater operatørsetet må du parkere maskinen på en jevn flate, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Skift motoroljen som vist i Figur 51.

   g031623
  4. Skift motoroljefilteret som vist i Figur 52.

   g027477

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Tømme drivstofftanken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • Før lagring
 • Tøm og rengjør drivstofftanken.
 • I tilleggg til den planlagte serviceintervallen, tøm og rengjør tanken hvis drivstoffsystemet blir forurenset, eller hvis du oppbevarer maskinen over en lengre periode. Bruk rent drivstoff til å spyle tanken.

  Kontrollere drivstoffslangene og -koblingene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Kontroller drivstoffslangene og -koblingene.
 • Kontroller om koblingene er slitte, ødelagte eller løse.

  Overhale vannutskilleren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Tøm vannutskilleren.
 • Hver 400. driftstime
 • Bytt ut drivstoffilteret.
 • Tømme vannutskilleren

  1. Plasser et tappefat under drivstoffilteret.

  2. Løsne tappeventilen på bunnen av filteret (Figur 53).

   g031634
  3. Stram til ventilen etter tømming.

  Skifte drivstoffilteret

  1. Rengjør området der filteret skal monteres (Figur 53).

  2. Fjern filteret og rengjør monteringsoverflaten.

  3. Smør pakningen på filteret med ren olje.

  4. Monter filteret for hånd til pakningen kommer i berøring med monteringsoverflaten, og drei det deretter en halv omdreining til.

  Tappe drivstoffsystemet

  1. Utfør prosedyren for forberedelse av vedlikehold. Se Gjøre maskinen klar for vedlikehold.

  2. Sikre at drivstofftanken er minst halvfull.

  3. Lås opp og løft panseret.

   Fare

   Under visse forhold er diesel og dampen fra drivstoff svært brannfarlig og eksplosivt. En brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff, kan påføre deg og andre brannskader og forårsake skade på eiendom.

   Røyk aldri når du håndterer drivstoff, og hold deg borte fra åpen ild eller steder der drivstoffgass kan antennes av gnister.

  4. Åpne lufteskruen på pumpen for drivstoffinnsprøyting (Figur 54).

   g031609
  5. Vri tenningsnøkkelen til På-stillingen.

   Note: Den elektriske drivstoffpumpen startes slik at luften kommer ut rundt lufteskruen. La nøkkelen stå i På-stillingen til det kommer en kraftig strøm av drivstoff ut rundt skruen.

  6. Stram til skruen, og vri nøkkelen til AV-stillingen.

  Note: Normalt starter motoren når du har utført denne prosedyren. Hvis motoren ikke starter, kan det ha dannet seg en luftlomme mellom innsprøytingspumpen og injektorene. Se Tappe luft fra injektorene.

  Tappe luft fra injektorene

  Note: Bruk kun denne fremgangsmåten hvis drivstoffsystemet er tømt for luft ved bruk av vanlige fremgangsmåter for priming og motoren ikke starter. Se Tappe drivstoffsystemet.

  1. Løsne rørforbindelsen til injektormunnstykke nr. 1 og holderen ved innsprøytingspumpen (Figur 55).

   g031615
  2. Sett gassen til HURTIG-stilling.

  3. Vri nøkkelen i nøkkelbryteren til START-stilling og se drivstoffet flyte rundt koblingen.

   Note: Vri tenningsnøkkelen til AV-stillingen når drivstoffet renner kraftig.

  4. Stram rørforbindelsen forsvarlig.

  5. Gjenta denne prosedyren for de gjenværende munnstykkene.

  Vedlikehold av elektrisk system

  Sikkerhet for elektrisk system

  • Koble fra batteriet før du reparerer maskinen. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Lad opp batteriet på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

  Vedlikeholde batteriet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 25. driftstime
 • Kontroller elektrolyttnivået i batteriet.(Hvis maskinen er på lager, sjekk den hver 30. dag.)
 • Sørg for at elektrolyttnivået i batteriet er korrekt, og hold batteriets overside ren. Hvis du oppbevarer maskinen på et varmt sted, vil batteriet utlades raskere enn hvis du oppbevarer maskinen på et kjølig sted.

  Oppretthold cellenivået med destillert vann eller vann uten mineraler. Ikke fyll cellene over bunnen av den delte ringen inni hver celle. Installer påfyllingslokkene med luftehullene mot baksiden (mot drivstofftanken).

  Fare

  Elektrolytten i batteriet inneholder svovelsyre, en dødelig gift som også kan forårsake alvorlige brannskader.

  • Ikke drikk elektrolytt, og unngå kontakt med hud, øyne eller klær. Bruk vernebriller for å beskytte øynene og gummihansker for å beskytte hendene.

  • Fyll batteriet i nærheten av rent vann som kan brukes til å skylle huden.

  Hold toppen av batteriet ren ved å vaske den regelmessig med en børste dyppet i ammoniakk eller en oppløsning med natriumbikarbonat. Skyll overflaten med vann etter rengjøring. Ikke ta av påfyllingslokkene mens du vasker batteriet.

  For å oppnå god elektrisk kontakt, må batterikablene sitte fast på batteripolene.

  Advarsel

  Feilaktig ruting av batterikabler kan skade gressklipperen og kablene samt forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Ta alltid av den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

  • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

  Hvis det er rust på polene, må du koble fra kablene (den negative (–) kabelen først) og skrape av klemmene og polene hver for seg. Koble kablene til (den positive (+) kabelen først) og smør deretter vaselin på polene.

  Vedlikeholde sikringene

  Sikringene i maskinens elektriske anlegg finnes under konsolldekslet.

  Hvis maskinen stopper eller har andre problemer med det elektriske systemet, sjekk sikringene. Sjekk hver sikring etter tur og fjern dem én om gangen for å se om noen av dem er gått.

  Important: Hvis du må erstatte en sikring, bruk alltid samme type og av samme strømstyrke som den du skal erstatte, ellers kan du skade det elektriske systemet. Se merket plassert ved siden av sikringene for et diagram over hver sikring og tilhørende strømstyrke.

  Note: Hvis en sikring går ofte, har du antageligvis en kortslutning i det elektriske systemet og burde få en kvalifisert fagmann til å utføre service på den.

  Vedlikehold av drivsystem

  Kontrollere trykket i dekkene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Fare

  Et lavt dekktrykk reduserer maskinens stabilitet i skråninger. Dette kan føre til at maskinen velter, som igjen kan føre til skade eller død.

  Ikke pump for lite trykk i dekkene.

  Korrekt lufttrykk i dekkene er 0,97 til 1,24 bar, som vist i Figur 56.

  Important: Pass på at alle dekkene har det samme lufttrykket, slik at kvaliteten på klippingen blir god og maskinen virker riktig.Kontroller lufttrykket i alle dekkene før du bruker maskinen.

  g001055

  Kontrollere tilstrammingen av hjulenes hakemutre

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter første time
 • Stram til hjulenes hakemutre.
 • Etter de 10 første timene
 • Stram til hjulenes hakemutre.
 • Hver 200. driftstime
 • Stram til hjulenes hakemutre.
 • Stram hjulenes hakemutre til 61 til 88 N·m.

  Advarsel

  Hvis du ikke opprettholder korrekt tilstramming av hjulenes hakemutre, kan det føre til personskader.

  Stram til hjulenes hakemutre til korrekt tilstrammingsverdi.

  Justere trekkdrivet for fri

  Dersom maskinen beveger seg når trekkpedalen står i NøYTRAL stilling, må trekkammen justeres.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk klippeenheten, sett på parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta nøkkelen ut av tenningen.

  2. Kil fast eller blokker fremre og bakre hjul på én side.

  3. Hev fremre og bakre hjul på motsatt side opp fra gulvet, og plasser støtteklosser under rammen.

   Advarsel

   Dersom maskinen ikke er støttet opp ordentlig, kan den falle ved et uhell og skade personer i nærheten.

   Et forhjul og et bakhjul må være hevet fra bakken, for å unngå at maskinen beveger seg når den justeres.

  4. Løsne låsemutteren på trekkjusteringskammen (Figur 57).

   g008922

   Advarsel

   Motoren må være i gang slik at du kan utføre den endelige justeringen av trekkjusteringskammen. Direkte kontakt med deler som er varme eller i bevegelse kan føre til personskader.

   For å beskytte deg mot personskade må du holde hender, føtter, ansiktet og andre kroppsdeler borte fra lyddemperen, andre varme deler i motoren og andre deler som roterer.

  5. Start motoren, og roter den sekskantede kambolten i begge retninger for å finne midtstillingen på det nøytrale spennet.

  6. Stram låsemutteren for å sikre justeringen.

  7. Slå av motoren.

  8. Fjern støtteblokkene, og senk maskinen ned på verkstedgulvet. Prøvekjør maskinen for å forsikre deg om at den ikke beveger seg når trekkpedalen står i nøytral.

  Vedlikehold av kjølesystem

  Kjølesystemsikkerhet

  • Du kan bli forgiftet av å svelge motorkjølevæske. Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.

  • Utslipp av varm kjølevæske under trykk, eller berøring av en varm radiator og omsluttende deler, kan føre til alvorlige brannsår.

   • La alltid motoren kjøle seg ned i minst 15 minutter før du fjerner radiatorlokket.

   • Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

  • Ikke bruk maskinen uten at dekslene er på plass.

  • Hold fingre, hender og bekledning unna roterende vifter og drivremmer.

  Kontrollere kjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller nivået på motorkjølemiddelet.
 • Rengjør radiatoren for rusk (Figur 58).

  g195255

  Rengjør radiatoren hver time hvis forholdene er veldig støvete og skitne. Se Rengjøre kjølesystemet.

  Kjølesystemet er fylt halvt om halvt med vann og permanent frostvæske med etylenglykol. Kontroller kjølevæskenivået hver dag før du starter motoren.

  Kapasiteten til kjølesystemet er omtrent 5,7 l.

  Forsiktig

  Hvis motoren er varm, kan det hende at varm kjølevæske under trykk kommer ut, noe som kan forårsake brannsår.

  • Ikke åpne radiatorlokket når motoren går.

  • Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

  1. Kontroller kjølemiddelnivået i ekspansjonstanken (Figur 59).

   Note: Når motoren er kald, skal kjølevæskenivået være omtrent midt mellom merkene på siden av tanken.

   g031618
  2. Hvis kjølemiddelnivået er lavt, tar du av lokket på ekspansjonstanken og etterfyller systemet.

   Note: Ikke fyll på for mye.

  3. Sett på ekspansjonstanklokket.

  Rengjøre kjølesystemet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Fjern smuss fra radiatoren og oljekjøleren (rengjør dem oftere under skitne forhold).
  1. Åpne panseret.

  2. Rengjør motorområdet grundig for alle rester.

  3. Start fra forsiden og blås rusk ut mot bakdelen med trykkluft.

  4. Rengjør så radiatoren fra baksiden og blås fremover og ut.

   Note: Gjenta prosedyren flere ganger til du har fjernet alle agnene og alt rusk.

   Important: Hvis du rengjør radiatoren med vann, vil komponentene bli skadet eller ruste tidligere enn ellers, og rusk komprimeres.

   g195255
  5. Lukk og lås panseret.

  Vedlikehold av bremser

  Justere parkeringsbremsen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 200. driftstime
 • Kontroller justeringen av parkeringsbremsen.
  1. Løsne setteskruen som fester knotten til parkeringsbremsespaken (Figur 61).

   g031637
  2. Stram knotten til 41 til 68 N∙m for å aktivere spaken.

  3. Stram til justeringsskruen.

  Vedlikehold av remmer

  Overhale motorremmene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 10 første timene
 • Kontroller tilstanden og spenningen til alle remmene.
 • Hver 100. driftstime
 • Kontroller tilstanden og spenningen til alle remmene.
 • Kontrollere spenningen til generatorremmen

  1. Åpne panseret.

  2. Benytt 30 N kraft til generatorremmen midt mellom lederullene (Figur 62).

   g031638
  3. Hvis remmen ikke gir etter 11 mm, fullfør følgende prosedyre for å stramme remmen:

   1. Løsne bolten som fester støtten til motoren og bolten som fester generatoren til støtten.

   2. Sett et spikerjern mellom generatoren og motoren, og bruk spikerjernet til å flytte generatoren utover.

   3. Når du har oppnådd korrekt spenning, skal du trekke til vekselstrømsgeneratoren og avstive skruene for å sikre justeringen.

  Skifte hydrostatdrivremmen

  1. Stikk en skiftenøkkel eller en liten bit av et rør inn i enden av remspenningsfjæren.

   Forsiktig

   Fjæren som strammer remmen er under stort press, og hvis du frigjør fjærens spenning feil kan det føre til skade.

   Vær forsiktig når du frigjør fjærens spenning og skifter remmen.

  2. Trykk ned og frem på fjærenden for å hekte den av braketten og frigjøre fjærens spenning (Figur 63).

   g031639
  3. Bytt remmen.

  4. Reverser denne prosedyren for å spenne fjæren.

  Vedlikehold av kontrollsystem

  Justere gassen

  1. Skyv gasspaken bakover til den stopper mot sporet i kontrollpanelet.

  2. Løsne gasskabelkontakten på innsprøytingspumpens spakarm (Figur 64).

   g031640
  3. Hold innsprøytingspumpens spakarm mot stopperen for lav tomgang, og fest kabelkontakten.

  4. Løsne skruene som fester gasskontrollen til kontrollpanelet.

  5. Skyv gasskontrollspaken helt frem.

  6. Skyv stopplaten til den kommer i kontakt med gasspaken, og stram skruene som fester gasskontrollen til kontrollpanelet.

  7. Dersom gassen beveger seg under drift, trekk til låsemutteren (brukt til å innstille friksjonen på gasspaken) med 5–6 N∙m.

   Note: Maks. kraft som kreves for å bruke gasspaken skal være 27 N∙m.

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Sikkerhet for hydraulikksystem

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden. Innsprøytet væske må fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  Service i forbindelse med hydraulikkvæske

  Spesifisering av hydraulikkvæske

  Beholderen fylles på fabrikken med hydraulikkvæske av høy kvalitet. Kontroller nivået på hydraulikkvæsken før du starter maskinen for første gang, og deretter hver dag. Se Kontrollere nivået på hydraulikkvæsken.

  Anbefalt hydraulikkvæske: Toro PX Extended Life-hydraulikkvæske. Tilgjengelig i spann på 19 liter eller fat på 208 liter.

  Note: En maskin med den anbefalte erstatningsvæsken trenger ikke væske og filterskift så ofte.

  Alternative hydraulikkvæsker: Hvis Toro PX Extended Life-hydraulikkvæske ikke er tilgjengelig, kan du bruke kan andre konvensjonelle, petroleumsbaserte hydraulikkvæsker med spesifikasjonene som faller innenfor området for de følgende materialegenskaper og møter bransjestandarder. Syntetisk væske må ikke benyttes. Forhør deg med oljeforhandleren din for å finne et egnet produkt.

  Note: Toro er ikke ansvarlig for skader som skyldes bruk av uegnede alternativer. Bruk bare produkter fra anerkjente produsenter som står for sine anbefalinger.

  Hydraulikkvæske med høy viskositetsindeks og lavt flytpunkt mot slitasje, ISO VG 46

  Materielle egenskaper: 
   Viskositet, ASTM D445cSt ved 40 °C 44 til 48
   Viskositetsindeks ASTM D2270140 eller høyere
   Flytepunkt, ASTM D97-37 °C to -45 °C
   Bransjespesifikasjoner:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 eller M-2952-S)

  Note: Mange hydraulikkvæsker er nesten fargeløse, noe som gjør det vanskelig å oppdage lekkasjer. Et rødt fargestoff for hydraulikkvæsken er tilgjengelig i flasker på 20 ml. En flaske er nok til 15–22 liter med hydraulikkvæske. Bestill delenr. 44-2500 fra en autorisert Toro-forhandler.

  Important: Toro Premium Synthetic Biodegradable-hydraulikkvæske er den eneste syntetiske, nedbrytbare væsken som godkjennes av Toro. Denne oljen er kompatibel med elastomerne som benyttes i Toros hydraulikksystemer, og er egnet til en rekke temperaturforhold. Denne oljen er kompatibel med tradisjonelle mineraloljer, men for å oppnå maksimal biologisk nedbrytbarhet og ytelse, må hydraulikksystemet tømmes fullstendig for tradisjonell olje. Oljen er tilgjengelig i spann på 19 liter eller fat på 208 liter fra en autorisert Toro-forhandler.

  Kontrollere nivået på hydraulikkvæsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller nivået på hydraulikkvæsken.
  1. Utfør prosedyren for forberedelse av vedlikehold. Se Gjøre maskinen klar for vedlikehold.

  2. Rengjør rundt påfyllingshalsen og lokket på den hydrauliske tanken (Figur 65).

   g031641
  3. Fjern lokket på den hydrauliske tanken (Figur 65).

  4. Fjern peilestaven fra påfyllingshalsen, og tørk av den med en ren fille.

  5. Før peilestaven ned i påfyllingshalsen før du tar den ut og kontroller væskenivået.

   Note: Væskenivået bør være innenfor 6 mm fra merket på peilestaven.

  6. Hvis nivået er lavt, fyller du på væske for å heve nivået til FULL-merke.

  7. Sett peilestaven og lokket på plass på påfyllingshalsen.

  Skifte hydraulikkvæsken

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Skift hydraulikkvæske og -filtre hvis du ikke bruker anbefalt hydraulikkvæske eller har noen gang fylt beholderen med en alternativ væske.
 • Hver 2000. driftstime
 • Skift hydraulikkvæske og filtre hvis du bruker anbefalt hydraulikkvæske.
 • Annet hvert år
 • Tøm og skyll hydraulikktanken.
 • Hydraulikkvæskekapasitet: 13,2 l

  Hvis væsken blir forurenset, ta kontakt med den lokale Toro-forhandleren for å skylle systemet. Forurenset væske ser melkeaktig eller svart ut.

  1. Slå av motoren, og åpne panseret.

  2. Koble fra hydraulikkledningen eller fjern det hydrauliske filteret, og la hydraulikkvæsken renne ned i et oppsamlingsfat (Figur 68 og Figur 66).

   g031643
  3. Monter hydraulikkledningen når hydraulikkvæsken slutter å renne (Figur 66).

  4. Fyll beholderen (Figur 67) med omtrent 13,2 liter hydraulikkvæske. Se Spesifisering av hydraulikkvæske og Kontrollere nivået på hydraulikkvæsken.

   Important: Bruk bare hydraulikkvæskene som er angitt. Andre væsker kan skade systemet.

   g031641
  5. Sett lokket på beholderen.

  6. Start motoren.

  7. Bruk alle hydrauliske kontroller til å fordele hydraulikkvæsken i systemet, kontroller om det har oppstått lekkasjer og slå av motoren.

  8. Kontroller væskenivået, og fyll på mer til nivået når opp til FULL-merket på peilestaven.

   Note: Ikke fyll på for mye.

  Skifting av det hydrauliske filteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 800. driftstime
 • Skift hydraulikkvæske og -filtre hvis du ikke bruker anbefalt hydraulikkvæske eller har noen gang fylt beholderen med en alternativ væske (oftere hvis indikatoren for serviceintervall er i den røde sonen).
 • Hver 1000. driftstime
 • Hvis du bruker den anbefalte hydraulikkvæsken, skift ut hydraulikkfilteret (oftere hvis indikatoren for serviceintervall er i den røde sonen).
 • Bruk et originalt Toro-erstatningsfilter (delenr. 86-3010).

  Important: Hvis du bruker et annet filter, kan dette føre til at garantien blir ugyldig for enkelte komponenter.

  1. Utfør prosedyren for forberedelse av vedlikehold. Se Gjøre maskinen klar for vedlikehold.

  2. Klem av slangen som er festet til filterets monteringsplate.

  3. Rengjør rundt filterets monteringsområde, plasser et tappefat under filteret, og ta ut filteret (Figur 68).

   g195308
  4. Smør den nye filterpakningen, og fyll filteret med hydraulikkvæske.

  5. Påse at filterets festeområde er rent og skru filteret på til pakningen kommer i kontakt med monteringsplaten. Stram deretter til filteret med en halv omdreining.

  6. Slipp slangen som er festet til filterets monteringsplate.

  7. Start motoren, og la den gå i omtrent to minutter for å blåse luft ut fra systemet.

  8. Stopp motoren og kontroller om det finnes lekkasjer.

  Kontrollere de hydrauliske ledningene og slangene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller hydrauliske ledninger og slanger for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse.
 • Annet hvert år
 • Skift bevegelige slanger.
 • Kontroller hydrauliske ledninger og slanger for å kontrollere at det ikke er lekkasjer, at det ikke er knekk på dem, at ingen monteringsstøtter er løse, at ingen beslag er løse og at de ikke er slitt på grunn av værforhold eller kjemisk forringelse. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du bruker maskinen.

  Vedlikehold av klippeenheten

  Skille klippeenhetene fra trekkenheten

  1. Utfør prosedyren for forberedelse av vedlikehold. Se Gjøre maskinen klar for vedlikehold.

  2. Fjern monteringsskruene for den hydrauliske motoren, og koble fra og fjern den hydrauliske motoren fra klippeenheten (Figur 69).

   Important: Dekk over toppen av spindelen for å hindre at den blir skitten.

   g031644
  3. Fjern ringstiften eller holdemutteren som fester klippeenhetens bæreramme til løftearmens svingbolt (Figur 70).

   g031645
  4. Rull klippeenheten bort fra trekkenheten.

  Montere klippeenhetene på trekkenheten

  1. Utfør prosedyren for forberedelse av vedlikehold. Se Gjøre maskinen klar for vedlikehold.

  2. Flytt klippeenheten til riktig posisjon foran trekkenheten.

  3. Tre klippeenhetens bæreramme på løftearmens svingbolt og fest den med ringstiften eller holdemutteren (Figur 70).

  4. Monter den hydrauliske motoren på klippeenheten ved å bruke monteringsskruene for den hydrauliske motoren (Figur 69).

   Note: Sørg for at O-ringen er riktig plassert og ikke skadet.

  5. Smør spindelen.

  Vedlikeholde knivplanet

  Den roterende klippeenhet er forhåndsinnstilt fra fabrikken til 5 cm klippehøyde og en knivvinkel på 7,9 mm. Venstre og høyre klippehøyder er også forhåndsinnstilt til ikke å skille mer enn ±0,7 mm.

  Klippeenheten er laget slik at den kan motstå støt fra kniven uten at kammeret deformeres. Hvis kniven treffer en hard gjenstand, undersøk kniven for skade og knivplanet for jevnhet.

  Undersøke knivplanet

  1. Fjern den hydrauliske motoren fra klippeenheten, og fjern klippeenheten fra trekkenheten.

   Note: Bruk en vinsj (eller minst to personer) til å plassere klippeenheten på et flatt bord.

  2. Sett et merke på den ene siden av kniven med en tusj eller markør.

   Note: Bruk denne enden av kniven til å sjekke alle høyder.

  3. Plasser kniveggen på den merkede enden av kniven i en stilling tilsvarende urviserstilling 12 (rett foran klipperetningen), og mål høyden fra bordet til kniveggen (Figur 71).

   g011353
  4. Roter den merkede enden av kniven til stillingene tilsvarende urviserstillingene 3 og 9 og mål høydene (Figur 71).

  5. Sammenlikne målt høyde for urviserstilling 12 med innstilt klippehøyde.

   Note: Den skal være innenfor 0,7 mm. Klokken 3- og klokken 9-høydene skal være 3,8±2,2 mm høyere enn klokken 12-høyden, og ikke skille mer enn 2,2 mm.

  Hvis noen av disse målene ikke er som spesifisert, fortsett til Justere knivplanet.

  Justere knivplanet

  Start med justering foran (endre én brakett om gangen).

  1. Ta klippehøydebraketten (fremre, venstre eller høyre) av rammen til klippeenheten (Figur 72).

   g031647
  2. Juster 1,5 mm mellomlegg og/eller 0,7 mm mellomlegg mellom klippeenhetens ramme og brakett for å oppnå ønsket klippehøyde (Figur 72).

  3. Monter klippehøydebraketten på klippeenhetens ramme med resten av mellomleggene plassert under klippehøydebraketten (Figur 72).

  4. Fest bolten med innvendig sekskant og avstandsstykket og flensmutteren.

   Note: Bolten med innvendig sekskant og avstandsstykket holdes sammen med Loctite for å hindre at avstandsstykket faller på innsiden av klippeenhetens ramme.

  5. Kontroller innstillingen for urviserstilling 12-posisjonen og juster om nødvendig.

  6. Avgjør om du må justere kun én eller begge (høyre og venstre side) klippehøydebrakettene.

   Note: Hvis urviserstilling 3-siden eller urviserstilling 9-siden er 1,6 til 6,0 mm høyere enn den nye høyden foran, er det ikke nødvendig å justere denne siden. Juster den andre siden til ±2,2 mm fra korrekt side.

  7. Juster høyre og/eller venstre klippehøydebraketter ved å gjenta trinn 1 til og med 3.

  8. Fest låsebolter og flensmutre.

  9. Kontroller høydene for urviserstillingene 12, 3 og 9.

  Vedlikeholde fremre valse

  Undersøk fremre valse for slitasje, om den svinger mye eller sitter fast. Utfør vedlikehold på eller skift ut valsen eller komponenter dersom en av disse tilstandene er tilstede.

  Fjerne fremre valse

  1. Fjern valsens festebolt (Figur 73).

   g031649
  2. Sett inn en kjørner gjennom enden av valsehuset og driv ut motsatt lager ved å dunke vekselvis på motsatt side av indre kulesete i lageret.

   Note: Ca. 1,5 mm av kanten til det indre kulesetet skal være eksponert.

  3. Skyv ut det andre lageret.

  4. Undersøk valsehus, lagre og avstandsstykke for lager for skader (Figur 73).

   Note: Skift ut skadede komponenter og monter den fremre valsen.

  Montere fremre valse

  1. Trykk enten på kun ytre kulesete eller både indre og ytre kulesete. Trykk det første lageret inn i valsehuset (Figur 73).

   Note: Trykk enten på kun ytre kulesete eller både indre og ytre kulesete.

  2. Sett inn mellomstykket (Figur 73).

  3. Trykk enten på kun ytre kulesete eller både indre og ytre kulesete. Trykk det andre lageret inn i valsehuset til det berører avstandsstykket (Figur 73).

  4. Monter valseenheten på klippeenhetens ramme.

   Important: Hvis du fester valseenheten med en åpning på mer enn 1,5 mm, oppstår det en sidebelastning på lageret, noe som kan føre til at lageret svikter tidligere enn normalt.

  5. Kontroller at det ikke er en åpning på mer enn 1,5 mm mellom valseenheten og valsemonteringsbrakettene på klippeenhetens ramme.

   Note: Hvis åpningen er større enn 1,5 mm, monter nok skiver med diameter på 5/8 tomme til å fylle tomrommet.

  6. Fest monteringsbolten med et moment på 108 N∙m.

  Knivsikkerhet

  • Undersøk kniven regelmessig for slitasje eller skade.

  • Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Legg noe rundt knivene eller bruk hansker, og vær svært forsiktig når du håndterer knivene. Bare skift ut eller slip knivene. Du må aldri rette eller sveise dem.

  • Vær forsiktig hvis maskinen har flere knivblader, da resten av knivene kan begynne å rotere når det ene knivbladet roteres.

  Vedlikeholde kniven

  Demontere og montere klippeenhetens kniv(er)

  Bytt ut kniven hvis den treffer en hard gjenstand, er ute av balanse eller er bøyd. Du må alltid bruke ekte Toro-kniver for å sørge for sikkerhet og optimal ytelse ved bruk.

  1. Parker maskinen på en jevn flate, hev klippeenheten til høyeste stilling, koble inn parkeringsbremsen, slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

   Note: Blokker klippeenheten, slik at den ikke kan falle ved et uhell.

  2. Hold enden av kniven med en fille eller en tykk hanske.

  3. Fjern knivbolten, antiskalperingsvernet og kniven fra spindelakselen (Figur 74).

   g011355
  4. Monter kniven, antiskalperingskoppen og knivens bolt og stram knivbolten til med et moment på 115 til 149 Nm.

   Important: Buen på kniven må vende mot innsiden av klippeenheten for å sikre riktig klipping.

   Note: Når du har truffet en gjenstand, må du stramme alle spindelrullmutrene til med et moment på 115 til 149 Nm.

  Undersøke og skjerpe kniven

  Note: Kontroller kniven før du bruker maskinen. Kontroller kniven før du bruker maskinen. Sand og slipende materiale kan slite på metallet mellom den flate og bøyde delen av kniven. Skift ut kniven hvis du oppdager slitasje. Se Undersøke og skjerpe kniven.

  1. Utfør prosedyren for forberedelse av vedlikehold. Se Gjøre maskinen klar for vedlikehold.

  2. Sett en støtte under klippeenheten for å unngå at den velter ved et uhell.

  3. Undersøk kniveggene nøye, særlig der de flate og bøyde delene av kniven møtes (Figur 75).

   g031648
  4. Inspiser kniveggene til alle knivene. Slip kniveggene hvis de er sløve eller har hakk, slip kun toppen av kniveggen og behold opprinnelig kuttevinkel for å sikre at kniven blir skarp (Figur 76).

   Note: Kniven opprettholder balansen hvis like mye metall fjernes fra begge kniveggene.

   g006926
  5. Legg kniven på en jevn overflate og kontrollerer endene for å sikre at den er rett og parallell.

   Note: Plasser knivendene litt lavere enn midtdelen, og kniveggen lavere enn hælen på kniven. Denne kniven gir et godt klipperesultat og krever minimalt med motorkraft. En kniv som er høyere på endene enn på midten, eller som har en knivegg som er høyere enn hælen, bøyes eller vris, og kniven og må erstattes.

   g276373

   Note: Knivendene må være litt lavere enn midtdelen, og kniveggen må være lavere enn hælen på kniven. Disse egenskapene gir et godt klipperesultat og krever mindre motorkraft.

   Note: Hvis knivendene er høyere enn midtdelen, eller hvis kniveggenene er høyere enn hælen, må kniven skiftes ut. Disse egenskapene indikerer at kniven er bøyd eller vridd.

  6. Bruk antiskalperingsvernet og knivbolten til å monter kniven med vingen mot klippeenheten.

  7. Stram knivbolten til 115–149 Nm.

  Kontrollere stoppetiden til kniven

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller stoppetiden til kniven.
 • Klippeenhetens kniver skal stoppe innen 7 sekunder etter at du slår av klippeenhetene.

  Note: Sørg for at klippeenhetene senkes på en ren del av plenen eller en hard overflate for å unngå støv og rusk.

  Bekreft stopptiden ved å få en hjelper til å stå på minst 6 meter unna klippeenhetene og holde øye med knivene på én av klippeenhetene. Slå av klippeenhetene og noterer tiden det tar før knivene stopper helt. Hvis tiden er mer enn 7 sekunder, må bremseventilen justeres. Kontakt din lokale Toro-forhandler hvis du trenger hjelp med å utføre denne justeringen.

  Lagring

  Lagringssikkerhet

  • Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen (hvis utstyrt) og vente til alle bevegelser står stille. La maskinen kjøle seg ned før du justerer den, utfører service på den, rengjør den eller setter den til oppbevaring.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen i nærheten av åpen ild, gnister eller kontrollampe, som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  Gjøre maskinen klar til oppbevaring

  Important: Ikke bruk brakkvann eller gjenvunnet vann til å rengjøre maskinen.

  Klargjøre trekkenheten

  1. Rengjør trekkenheten, klippeenhetene og motoren grundig.

  2. Kontroller trykket i dekkene. Se Kontrollere trykket i dekkene.

  3. Kontroller alle festene. Stram dem om nødvendig.

  4. Smør alle smørepunkter og omdreiningspunkter. Tørk opp overflødig smøremiddel.

  5. Bruk litt sandpapir på og mal malte områder som har fått riper eller rust. Reparer alle hakk i metallet.

  6. Overhal batteriet og kablene:

   1. Ta batteriklemmene av batteripolene.

    Note: Koble alltid til den negative klemmen først og den positive klemmen sist. Koble alltid til den positive klemmen først og den negative klemmen sist.

   2. Rengjør batteriet, klemmene og polene med en stålbørste og en oppløsning av natron.

   3. Smør batteripolene og kabelklemmene med Grafo 112X (delenummer 505-47) eller vaselin for å forhindre korrosjon.

   4. Lad batteriet sakte opp i 24 timer hver 60. dag for å forhindre blysulfatering av batteriet.

  Klargjøre motoren

  1. Tøm motoroljen fra bunnpannen, og sett tappepluggen tilbake.

  2. Ta ut og kast oljefilteret. Sett inn et nytt oljefilter.

  3. Fyll på oljetanken med tilmålt mengde motorolje.

  4. Vri tenningsnøkkelen til På-stillingen, start motoren, og la den gå på tomgang i ca. 2 minutter.

  5. Vri tenningsnøkkelen til AV-stillingen.

  6. Tøm alt drivstoff fra drivstofftanken, slangene og drivstoffilteret/vannutskillerenheten.

  7. Spyl drivstofftanken med rent, ferskt dieseldrivstoff.

  8. Fest alle beslagene for drivstoffsystemet.

  9. Rengjør og overhal luftrenseren grundig.

  10. Forsegl inntaket til luftrenseren og eksosåpningen med værbestandig teip.

  11. Kontroller frostvæskebeskyttelsen og tilsett som nødvendig for forventet minimumstemperatur i ditt område.

  Oppbevare klippeenhetene

  Hvis en klippeenhet skilles fra trekkenheten for lengre perioder, skal det monteres en spindelplugg på toppen av spindelen for å beskytte den mot støv og vann.