Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby zapoznać się z zasadami właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie doprowadzić do jego uszkodzenia i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na użytkowniku. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj dokładnie Instrukcję obsługi.

Monitor

Opcje ekranu głównego

Główny ekran informacyjny

Jest to pierwszy ekran, który zostaje wyświetlony po włączeniu zasilania urządzenia. Do przemieszczania się między ekranami służą przyciski strzałek w lewo i w prawo.

g207713
g207712

Naciśnij przycisk 1, aby przełączać się między funkcjami żerdzi: wycofanie żerdzi, wprowadzanie żerdzi, pozycja neutralna.

Naciśnij przycisk 5, aby przełączać się między siłą pchania, prędkością wiercenia (obr./min.) i momentem obrotowym.

Za pomocą przycisków 6 i 7 ustaw wartości graniczne prędkości wiercenia (obr./min.), momentu obrotowego i siły pchania.

g210057

Ekran główny funkcji SmartTouch

Tryb SmartTouch pozwala operatorowi podawać i odkładać żerdzie z/do zasobnika żerdzi wykonując mniej czynności za pomocą manipulatora, co pozwala zmniejszyć zmęczenie operatora.

Przełącznik Ekran ustawień wózka służy do włączania i wyłączania trybu SmartTouch.

Note: Po włączeniu trybu SmartTouch ikona wprowadzania/wycofywania będzie mieć zielone tło, a u dołu ekranu pojawi się wstęga zawierająca kolejne kroki.

Important: Nie wolno przełączać się między trybami wprowadzania i wycofywania w trakcie wykonywania danej operacji. W celu przełączania między wprowadzaniem a wycofywaniem należy użyć trybu neutralnego (ręcznego); aby wyłączyć tryb SmartTouch, patrz Ekran ustawień wózka.

Wycofywanie żerdzi w trybie SmartTouch

Uruchom tryb SmartTouch, gdy zespół krzywki znajduje się w położeniu wyjściowym (3 rząd podajnika żerdzi).

Important: Pamiętaj, aby dolną część przełącznika kołyskowego krzywki na lewym manipulatorze trzymać wciśniętą, aż zostanie ukończona każda z czynności w danym kroku (Rysunek 4).

g210060

Aby przejść do poprzedniego kroku z danej procedury trzymaj wciśniętą górną część przełącznika kołyskowego krzywki na lewym manipulatorze, aż zostanie ukończona dana czynność (Rysunek 5).

g210061
 1. Naciśnij przycisk 1, aby wybrać opcję wycofywania żerdzi (Rysunek 6).

 2. Naciśnij przyciski 2 i 3, aby wybrać, w którym rzędzie ma zostać umieszczona żerdź (Rysunek 6).

  g210062
 3. Trzymaj przyciśniętą dolną część przełącznika kołyskowego (Rysunek 8), aż podnośnik się opuści, zespół krzywki przekręci się w kierunku stanowiska operatora, a ramiona wysuną się całkowicie (Rysunek 9).

  g210518
  g210462
  g210517
 4. Zwolnij przełącznik kołyskowy, aby przejść do kolejnego kroku procedury (Rysunek 10).

  g210520
 5. Rozłącz połączenie żerdzi; patrz rozdział Usuwanie żerdzi wiertniczych w Instrukcji obsługi.

 6. Przytrzymaj górny przycisk na manipulatorze, aby chwycić żerdź (Rysunek 11 oraz Rysunek 12), po czym zwolnij przycisk.

  g210533
  g210519
 7. Trzymaj przyciśniętą dolną część przełącznika kołyskowego (Rysunek 14), aż ramiona wsuną się całkowicie (Rysunek 15).

  g210522
  g210462
  g210521
 8. Zwolnij przełącznik kołyskowy, aby przejść do kolejnego kroku procedury (Rysunek 16).

  g210524
 9. Trzymaj przyciśniętą dolną część przełącznika kołyskowego (Rysunek 17), aż zespół krzywki przekręci się do wybranego rzędu pod zasobnikiem żerdzi (Rysunek 18).

  g210462
  g210523
 10. Zwolnij przełącznik kołyskowy, aby przejść do kolejnego kroku procedury (Rysunek 19).

  g210526
 11. Trzymaj przyciśniętą dolną część przełącznika kołyskowego (Rysunek 20), aż podnośnik odłoży żerdź z powrotem do zasobnika żerdzi, a krzywka przekręci się do pozycji spoczynkowej (Rysunek 21).

  g210462
  g210525
 12. Zwolnij przełącznik kołyskowy, aby ponownie rozpocząć proces wycofywania żerdzi.

Wprowadzanie żerdzi w trybie SmartTouch

Uruchom tryb SmartTouch, gdy zespół krzywki znajduje się w położeniu wyjściowym (3 rząd podajnika żerdzi).

Important: Pamiętaj, aby dolną część przełącznika kołyskowego krzywki na lewym manipulatorze trzymać wciśniętą, aż zostanie ukończona każda z czynności w danym kroku (Rysunek 22).

g210060

Aby przejść do poprzedniego kroku z danej procedury trzymaj wciśniętą górną część przełącznika kołyskowego krzywki na lewym manipulatorze, aż zostanie ukończona dana czynność (Rysunek 23).

g210061
 1. Naciśnij przycisk 1, aby wybrać wprowadzanie żerdzi (Rysunek 24).

 2. Naciśnij przyciski 2 i 3, aby wybrać, z którego rzędu ma zostać pobrana żerdź (Rysunek 24).

  g210063
 3. Trzymaj przyciśniętą dolną część przełącznika kołyskowego (Rysunek 26), aż zespół krzywki przekręci się do wybranego rzędu, a żerdź zostanie opuszczona przez otwór (Rysunek 27).

  g210464
  g210462
  g210463
 4. Zwolnij przełącznik kołyskowy, aby przejść do kolejnego kroku procedury (Rysunek 28).

  g210466
 5. Trzymaj przyciśniętą dolną część przełącznika kołyskowego (Rysunek 29), aż zespół krzywki przekręci się do końca do przodu w kierunku punktu mocowania, a podnośniki uniosą pozostałą żerdź do zasobnika żerdzi (Rysunek 30).

  g210462
  g210465
 6. Zwolnij przełącznik kołyskowy, aby przejść do kolejnego kroku procedury (Rysunek 31).

  g210467
 7. Trzymaj przyciśniętą dolną część przełącznika kołyskowego (Rysunek 32), aż wysuną się ramiona (Rysunek 33).

  g210462
  g210528
 8. Zwolnij przełącznik kołyskowy, aby przejść do kolejnego kroku procedury (Rysunek 34).

  g210530
 9. Wykonaj połączenie żerdzi; patrz rozdział Dodawanie żerdzi wiertniczych w Instrukcji obsługi.

 10. Przytrzymaj dolny przycisk na manipulatorze (Rysunek 35), aby zwolnić żerdź (Rysunek 36), po czym zwolnij przycisk.

  g210527
  g210529
 11. Trzymaj przyciśniętą dolną część przełącznika kołyskowego (Rysunek 38), aż ramiona wsuną się całkowicie, a zespół krzywki powróci do położenia wyjściowego (rząd 3) (Rysunek 39).

  g210532
  g210462
  g210531
 12. Zwolnij przełącznik kołyskowy, aby ponownie rozpocząć proces wprowadzania żerdzi. Zespół krzywki przesunie się do rzędu wybranego w kroku 2 procedury Wycofywanie żerdzi w trybie SmartTouch.

Opcje ekranu godzin i liczników

Ekran liczby motogodzin

Aby przejść do tego ekranu, naciśnij przycisk 1 na ekranie godzin.

Ekran ten pokazuje liczbę roboczogodzin maszyny. Wskazań licznika Maszyna 1 nie można zmienić. Licznik Maszyna 2 można skasować.

Przycisk 5 pozwala wyświetlić całkowitą liczbę godzin pracy silnika.

Przycisk 6 pozwala wyświetlić liczbę godzin pracy silnika, którą można skasować za pomocą przycisku 8.

g207716

Ekran zużycia płuczki wiertniczej

Aby przejść do tego ekranu, naciśnij przycisk 2 na ekranie godzin.

Ekran ten pokazuje zużycie płuczki wiertniczej przez maszynę. Całkowitego zużycia płuczki wiertniczej nie można zmienić. Dzienne zużycie płuczki wiertniczej można skasować.

g204519

Ekrany smarowania i konserwacji

Aby przejść do tego ekranu, naciśnij przycisk 3 na ekranie godzin.

Ekrany te pokazują użytkownikowi harmonogramy konserwacji z okresami międzyserwisowymi dziennymi oraz wynoszącymi 50, 250, 500 i 1000 godzin.

Aby skasować okres międzyprzeglądowy, przejdź do Ekran opcji konserwacji i parametrów.

Naciśnij przyciski od 5 do 8 w celu wybrania odpowiedniego okresu międzyserwisowego, a następnie naciśnij 3 razy przycisk OK.

Aby przejść do kolejnego harmonogramu konserwacji, należy nacisnąć odpowiednie przyciski:

 • Przycisk 3 – 10-godzinny harmonogram konserwacji (Rysunek 42)

 • Przycisk 5 – 50-godzinny harmonogram konserwacji (Rysunek 43)

 • Przycisk 6 – 250-godzinny harmonogram konserwacji (Rysunek 44)

 • Przycisk 7 – 500-godzinny harmonogram konserwacji (Rysunek 45)

 • Przycisk 8 – 1000-godzinny harmonogram konserwacji (Rysunek 46)

g034777
g034778
g034779
g034780
g034781

Opcje ekranu ustawień

Ekran ustawień wózka

Naciśnij przycisk 1 na ekranie ustawień.

Ekran ten pozwala na zmianę ustawień wózka. Naciskaj przyciski strzałek w górę i w dół, aby przełączać się między: wycofaniem żerdzi, wprowadzaniem żerdzi i pozycją neutralną.

g208586

Do włączania i wyłączania trybu SmartTouch służy przycisk OK.

g210058

Wprowadzanie żerdzi: sprawdź instrukcje Wprowadzenie pierwszej żerdzi oraz Dodawanie żerdzi wiertniczych w rozdziale Wykonywanie przewiertu Instrukcji obsługi, aby uzyskać pełny opis procedury.

Wycofywanie żerdzi: sprawdź instrukcje Usuwanie żerdzi wiertniczych w rozdziale Wykonywanie przewiertu Instrukcji obsługi, aby uzyskać pełny opis procedury.

Ekran trybu sterowania

Naciśnij przycisk 2 na ekranie ustawień.

Ekran ten pozwala na wybór jednego z 2 sposobów działania joysticków sterujących. Naciśnij przyciski w górę i w dół, aby przełączać między trybem I a trybem II.

g034776
 • Tryb I – prawy joystick służy do sterowania funkcjami pchania i obracania. Lewy joystick służy do sterowania funkcjami chwytania i podajnika żerdzi.

 • Tryb II – prawy joystick służy do sterowania funkcjami pchania i podnoszenia podajnika żerdzi. Lewy joystick służy do sterowania funkcjami obracania, chwytania i podawania żerdzi.

Ekran opcji konserwacji i parametrów

Naciśnij przycisk 3 na ekranie ustawień.

Naciśnij przyciski w górę i w dół, aby przełączać między trybami Konserwacji i Parametrów.

Kod PIN ekranu konserwacji to 12356.

Kod PIN ekranu parametrów to 73236531.

g034783

Ekran opcji językowych i jednostek

Naciśnij przycisk 5 na ekranie ustawień, aby przejść do ekranu pozwalającego przełączać między jednostkami anglosaskimi i metrycznymi. Opcje językowe i jednostki można zmieniać za pomocą strzałek w górę i w dół.

g034767

Ekran ustawień wyświetlacza

Naciśnij przycisk 6 na ekranie ustawień, aby zmieniać ustawienia zwłoki powiększenia, jasności oraz przełączać między trybem dziennym a nocnym. Wartości parametrów można zmieniać za pomocą strzałek w górę i w dół.

Główny ekran wiercenia wyświetla funkcję wiercenia. Ustawienia te służą do zmiany czasu opóźnienia przy przejściu.

Note: Po powiększeniu ekranu wstęga z krokami SmartTouch zostanie ukryta.

g034773

Ekran ustawień zegara

Naciśnij przycisk 7 na ekranie ustawień, aby przełączać się między opcjami zegara. Wartości parametrów można zmieniać za pomocą strzałek w górę i w dół.

g034774

Ekrany wej./wyj.

Ekran wej./wyj. joysticka

Naciśnij przycisk 1 na ekranie wej./wyj., aby przejść do ekranu wej./wyj. joysticka.

Po ustawieniu przełącznika kołyskowego na lewym panelu sterowania w pozycji wiercenia górna lewa ikona zapala się na zielono i możliwe jest sprawdzenie napięć na wyjściach joysticków oraz sprawdzenie ustawienia przełącznika dwóch prędkości oraz blokady po stronie wylotowej.

Po ustawieniu przełącznika kołyskowego w pozycji ustawiania, górna prawa ikona zapala się na zielono. Pozycja ustawiania pozwala na przemieszczanie maszyny i przygotowanie do wiercenia.

g034769
 • Napięcie funkcji obrotowych zmienia się w zakresie od 0,0 do 8,5 wolta i występuje przy łączeniu (górna ikona) lub rozłączaniu (dolna ikona) po poruszeniu wybranego manipulatora ruchu obrotowego.

 • Pole z wózkiem wskazuje napięcie w zakresie od 0,0 do 10,0 woltów na wybranym manipulatorze przesuniętym w kierunku pchania lub wycofywania.

 • Dolna ikona po lewej stronie wskazuje pozycję chwytania, załadunku lub cofania wózka podczas przemieszczania wózka do tyłu.

 • Dolna ikona na środku wskazuje wybraną pozycję wyboru dwóch prędkości wózka.

 • Dolna ikona po prawej stronie wskazuje stan blokady po stronie wylotowej (ESL, Exit Side Lockout). Podświetlenie wskaźnika na czarno oznacza, że kierowanie wózkiem i wykonywanie czynności obrotowych nie jest możliwe.

Ekran wej./wyj. silnika

Aby przejść do tego ekranu, naciśnij przycisk 2 na ekranie wej./wyj.

Na tym ekranie przedstawione są informacje dotyczące silnika.

g204577

Prędkość obrotowa silnika (obr./min.): wskazuje prędkość obrotową silnika z podziałką co 100 obr./min.

Ciśnienie oleju silnikowego: wskazuje ciśnienie oleju silnikowego (w barach lub psi).

Napięcie akumulatora: wyświetla napięcie akumulatora.

Gdy silnik jest wyłączony, napięcie jest mierzone przez sterownik Toro.

Temperatura silnika: wyświetla temperaturę płynu chłodzącego silnik. Po wyłączeniu silnika temperatura zostaje obniżona do wartości 5°C.

Filtr powietrza: ikona filtra powietrza powinna świecić się na zielono. Jeśli filtr jest zatkany, będzie świecić się na czerwono.

Filtr oleju hydraulicznego: ikona filtra oleju hydraulicznego powinna świecić się na zielono. Jeśli filtr jest zatkany, będzie świecić się na czerwono.

Spadek prędkości obrotowej silnika: za pomocą strzałek w górę i w dół wybierz maksymalną dopuszczalną wartość spadku obrotów silnika z zakresu 50, 75 oraz 80 procent. Wartość spadku oznacza najniższą wartość poniżej prędkości niskiego obciążenia (obr./min.) (poniżej 75 procent obciążenia), do której mogą spaść obroty silnika, zanim nastąpi zmniejszenie mocy dostarczanej do głowicy obrotowej w celu utrzymania obrotów na tej wartości.

Ekran wej./wyj. ramienia krzywki

Aby przejść do tego ekranu, naciśnij przycisk 3 na ekranie wej./wyj.

Ekran ten pozwala na zmianę opcji kalibracyjnych krzywki.

Naciśnij przyciski w górę i w dół, aby wybrać pozycję załadunku oraz pozycję rzędu żerdzi.

g204520

Napięcie wskazane u dołu to surowe napięcie z czujnika krzywki. Napięcie mieści się w zakresie od 1,0 do 4,0 V. Wskazanie wyższego lub niższego napięcia oznacza usterkę czujnika lub błąd kalibracji.

Pozostałe napięcia są napięciami kalibrowanymi.

Naciśnij przycisk 3, aby włączyć/wyłączyć kalibrację.

Naciśnij 3 razy przycisk OK w pożądanym wierszu, aby zapisać wynik kalibrację.

Ekran wej./wyj. funkcji dodatkowych

Aby przejść do tego ekranu, naciśnij przycisk 5 na ekranie wej./wyj.

Podczas użycia odpowiednich funkcji wszystkie ikony zmieniają kolor z czarnego na zielony.

g207493

Ikona imadła do rozłączania żerdzi będzie posiadać u góry strzałki wskazujące otwieranie oraz zamykanie imadła podczas jego obracania się.

Ekran wej./wyj. sterownika

Aby przejść do tego ekranu, naciśnij przycisk 6 na ekranie wej./wyj.

g204521

Przełącznik fotela: pokazuje strzałkę skierowaną na zewnątrz, gdy fotel jest pusty, oraz symbol osoby, gdy operator jest obecny.

Blokada po stronie wylotowej: w przypadku zadziałania zmienia kolor z czarnego na zielony.

Ostrzeżenie o kolizji wózka: ekran ostrzeżenia (Rysunek 59) pojawia się, jeśli:

 • wózek znajduje się w obszarze wiercenia w momencie, gdy operator próbuje sterować ramieniem podajnika lub krzywką żerdzi, lub

 • operator próbuje poruszać wózkiem, gdy ramię podajnika albo krzywka żerdzi znajdują się pozycji innej niż spoczynkowa.

g210794

Stan pompy płuczki:

 • Ikona czarna: pompa płuczki jest wyłączona

 • Ikona żółta: pompa płuczki jest w stanie gotowości

 • Ikona zielona: pompa płuczki pracuje

 • Ikona zielona z liczbą 100: pompa płuczki pracuje z maksymalnym przepływem

Przepływ pompy płuczki: zapala się na zielono po uruchomieniu przełącznika kołyskowego przepływu płuczki.

Ekran wej./wyj. pilota jazdy

Aby przejść do tego ekranu, naciśnij przycisk 7 na ekranie wej./wyj.

Ekran pilota jazdy pozwala sprawdzić napięcie i położenie joysticka znajdującego się na pilocie.

g034772

Przed użyciem wiertnicy należy upewnić się, czerwona kropka znajduje się w środku celownika, a napięcie kierunku przód-neutralny-tył (FNR) oraz skręcania wynosi 2,5 V. Jeżeli czerwona kropka będzie znajdować się poza zewnętrznym czarnym okręgiem, pilot należy oddać do naprawy lub wymienić. Wskaźniki po lewej i prawej stronie celownika pokazują kierunek ruchu każdej z gąsienic. Napięcia są wyświetlane w zakresie od 0 do 10,0 V.

Ekrany błędów i informacji o maszynie

Ekrany błędów wiertnicy

Aby przejść do tego ekranu, naciśnij przycisk 1 na ekranie błędów i informacji o maszynie.

Na tym ekranie przedstawiane są wszelkie błędy wiertnicy.

Użyj przycisków 5 i 6, aby przechodzić do kolejnych stron z błędami.

g034787

Ekran błędów silnika

Aby przejść do tego ekranu, naciśnij przycisk 2 na ekranie błędów i informacji o maszynie.

Na tym ekranie przedstawiane są wszelkie błędy silnika.

Użyj przycisków 5 i 6, aby przechodzić do kolejnych stron z błędami.

g034788

Ekran informacji o maszynie

Aby przejść do tego ekranu, naciśnij przycisk 3 na ekranie błędów i informacji o maszynie.

Na tym ekranie przedstawione są informacje o maszynie, takie jak: model, numer seryjny i wersja oprogramowania.

g204578