Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett riktigt och säkert sätt. Läs bruksanvisningen för mer information.

Monitor

Alternativ på startskärmen

Huvudinformationsskärmen

Det här är den första skärmen som visas efter välkomstskärmen. Navigera mellan skärmarna genom att använda vänster och höger pilknapp.

g207713
g207712

Tryck på knapp 1 för att växla mellan rörfunktionerna: dra in rör, tryck ned rör och neutralläge.

Tryck på knapp 5 för att växla mellan tryckkraft, borrhastighet (varv/min) och rotorvridmoment.

Använd knapp 6 och 7 för att ställa in gränser för borrhastighet (varv/min), rotorvridmoment och tryckkraft.

g210057

Startskärm för Smarttouch

Med Smarttouch-läget behöver föraren inte använda styrspaken lika mycket för att lasta på eller av rör, vilket motverkar trötthet hos föraren.

Använd Skärmen för vagninställning för att aktivera och inaktivera Smarttouch-läget.

Note: Dra/tryck-ikonen har en grön bakgrund när Smarttouch-läget är aktiverat. Menyflikar visas längst ner på skärmen och går igenom stegen i rätt ordning.

Important: Du får aldrig växla mellan dra/tryck-lägena under den valda driften. Använd neutralläget (manuella läget) för att växla mellan dra/tryck-lägena. Se Skärmen för vagninställning för att inaktivera Smarttouch-läget.

Dra in rör i Smarttouch-läget

Starta Smarttouch-läget med kamenheten i utgångsläget (rad 3 på rörlådan).

Important: Kontrollera att du håller in den nedre delen av kammens vippomkopplare på vänster styrspak fullständigt tills åtgärden är avslutad vid varje steg (Figur 4).

g210060

Håll ner den övre delen av kammens vippomkopplare på vänster styrspak fullständigt tills alla åtgärder är avslutade för att gå till föregående steg i sekvensen (Figur 5).

g210061
 1. Tryck på knapp 1 för att välja alternativet dra in rör (Figur 6).

 2. Tryck på knapp 2 och 3 för att välja raden där röret ska placeras (Figur 6).

  g210062
 3. Håll in den nedre delen av vippomkopplaren (Figur 8) tills lyftaren sänks ned, kamenheten roterar mot operatörsstationen och armarna skjuts ut helt (Figur 9).

  g210518
  g210462
  g210517
 4. Släpp vippomkopplaren för att gå till nästa steg i sekvensen (Figur 10).

  g210520
 5. Ta isär röranslutningen. Se Ta bort borrör i bruksanvisningen.

 6. Håll in den övre knappen på styrspaken för att gripa tag i röret (Figur 11 och Figur 12) och släpp upp knappen.

  g210533
  g210519
 7. Håll in den nedre delen av vippomkopplaren (Figur 14) tills armarna dras in helt (Figur 15).

  g210522
  g210462
  g210521
 8. Släpp vippomkopplaren för att gå till nästa steg i sekvensen (Figur 16).

  g210524
 9. Håll in den nedre delen av vippomkopplaren (Figur 17) tills kamenheten vrids åt den valda raden under rörlådan (Figur 18).

  g210462
  g210523
 10. Släpp vippomkopplaren för att gå till nästa steg i sekvensen (Figur 19).

  g210526
 11. Håll in den nedre delen av vippomkopplaren (Figur 20) tills lyftaren för tillbaka röret i rörlådan och kammen roterar tillbaka till utgångsläget (Figur 21).

  g210462
  g210525
 12. Släpp vippomkopplaren för att påbörja processen med indragning av rör på nytt.

Trycka in rör i Smarttouch-läget

Starta Smarttouch-läget med kamenheten i utgångsläget (rad 3 på rörlådan).

Important: Kontrollera att du håller in den nedre delen av kammens vippomkopplare på vänster styrspak fullständigt tills åtgärden är avslutad vid varje steg (Figur 22).

g210060

Håll ner den övre delen av kammens vippomkopplare på vänster styrspak fullständigt tills alla åtgärder är avslutade för att gå till föregående steg i sekvensen (Figur 23).

g210061
 1. Tryck på knapp 1 för att välja att tycka ned röret (Figur 24).

 2. Tryck på knapp 2 och 3 för att välja raden där röret ska tryckas ned (Figur 24).

  g210063
 3. Håll in den nedre delen av vippomkopplaren (Figur 26) tills kamenheten vrids åt den valda raden och röret sänks ned i öppningen (Figur 27).

  g210464
  g210462
  g210463
 4. Släpp vippomkopplaren för att gå till nästa steg i sekvensen (Figur 28).

  g210466
 5. Håll in den nedre delen av vippomkopplaren (Figur 29) tills kamenheten helt vrids framåt till stödet och lyftarna lyfter det återstående röret in i rörlådan (Figur 30).

  g210462
  g210465
 6. Släpp vippomkopplaren för att gå till nästa steg i sekvensen (Figur 31).

  g210467
 7. Håll in den nedre delen av vippomkopplaren (Figur 32) tills armarna skjuts ut (Figur 33).

  g210462
  g210528
 8. Släpp vippomkopplaren för att gå till nästa steg i sekvensen (Figur 34).

  g210530
 9. Sätt ihop röranslutningen, se Lägga till borrör i bruksanvisningen.

 10. Håll ner den nedre knappen på styrspaken (Figur 35) för att släppa röret (Figur 36) och släpp upp knappen.

  g210527
  g210529
 11. Håll ner den nedre delen av vippomkopplaren (Figur 38) tills armarna dras tillbaka och kamenheten återgår till utgångsläget (rad 3) (Figur 39).

  g210532
  g210462
  g210531
 12. Släpp vippomkopplaren för att påbörja processen med nedtryckning av rör på nytt. Kamenheten förs till raden som har valts i steg 3 av Dra in rör i Smarttouch-läget.

Alternativ på timskärmen

Skärmen för maskintimmar

Tryck på knapp 1 på timskärmen för att öppna den här skärmen.

Den här skärmen visar maskinens drifttimmar. Maskin 1 kan inte ändras. Maskin 2 kan återställas.

Knapp 5 visar det sammanlagda antalet motortimmar.

Knapp 6 visar motortimmar som kan nollställas med ett tryck på knapp nummer 8.

g207716

Skärmen för förbrukning av borrvätska

Tryck på knapp 2 på timskärmen för att öppna den här skärmen.

Denna skärm visar användningen av borrvätska i maskinen. Den totala mängden borrvätska kan inte ändras. Daglig borrvätska kan återställas.

g204519

Skärmar för smörjmedels- och underhållsinformation

Tryck på knapp 3 på timskärmen för att öppna den här skärmen.

På de här skärmarna får användaren information om det dagliga underhållet som ska utföras samt underhåll som ska utföras med 50, 250, 500 och 1 000 timmars intervall.

Om du vill återställa underhållsintervallet går du till Skärmen för underhåll- och parameteralternativ.

Tryck på knapp 5 till 8 för motsvarande serviceintervall och tryck sedan på OK-knappen tre gånger.

Tryck på följande knappar för att ta fram tillhörande underhållsscheman:

 • Knapp 3 – 10 timmars/dagligt underhållsschema (Figur 42)

 • Knapp 5 – 50 timmars underhållsschema (Figur 43)

 • Knapp 6 – 250 timmars underhållsschema (Figur 44)

 • Knapp 7 – 500 timmars underhållsschema (Figur 45)

 • Knapp 8 – 1 000 timmars underhållsschema (Figur 46)

g034777
g034778
g034779
g034780
g034781

Alternativ på inställningsskärmen

Skärmen för vagninställning

Tryck på knapp 1 på inställningsskärmen.

Använd den här skärmen för att ändra vagninställningarna. Använd upp- och nedpilarna för att växla lägen mellan att trycka ned rör, dra in rör och neutral.

g208586

Tryck på OK-knappen för att aktivera och inaktivera Smarttouch-läget.

g210058

Tryck ned rör: se Starta det första röret och Lägga till borrör i avsnittet Borra hålet i bruksanvisningen för fullständiga anvisningar.

Dra in rör: se Ta bort borrör i avsnittet Borra hålet i bruksanvisningen för fullständiga anvisningar.

Skärmen för reglageläge

Tryck på knapp 2 på inställningsskärmen.

Använd denna skärm för att välja mellan två olika alternativ för styrspaksreglagen. Använd upp- och nedknapparna för att växla mellan läge I och läge II.

g034776
 • Läge I – höger styrspak reglerar trycket och rotationsfunktionerna. Vänster styrspak reglerar skruvstäds- och rörlastarfunktionerna.

 • Läge II – höger styrspak reglerar trycket och rörlastarens lyftfunktion. Vänster styrspak reglerar rotations-, skruvstäds- och rörlastarfunktionerna.

Skärmen för underhåll- och parameteralternativ

Tryck på knapp 3 på inställningsskärmen.

Tryck på upp- och nedpilarna för att växla mellan Underhåll och Parametrar.

PIN-koden för underhåll är 12356.

PIN-koden för Parametrar är 73236531.

g034783

Skärmen för språk- och enhetsalternativ

Tryck på knapp 5 på inställningsskärmen för att öppna skärmen där du kan växla mellan brittiska och metriska enheter. Använd upp- och nedåtpilarna för att välja bland alternativen för språk och enheter.

g034767

Skärmen för skärminställningar

Tryck på knapp 6 på inställningsskärmen för att växla mellan zoomfördröjning, ljusstyrka och dag- eller nattläge. Använd upp- och nedpilarna för att justera parametrarna.

Huvudskärmen för borrning zoomar in på borrfunktionerna. De här inställningarna justerar fördröjningen för hur lång tid det tar att zooma in.

Note: Smarttouch-menyfliksekvensen döljs när skärmen är inzoomad.

g034773

Skärmen för inställning av klocka

Tryck på knapp 7 på inställningsskärmen för att växla mellan de olika klockalternativen. Använd upp- och nedpilarna för att justera parametrarna.

g034774

I/O-skärmar

I/O-skärm för styrspak

Tryck på knapp 1 på I/O-skärmen för att öppna I/O-skärmen för styrspaken.

När vippomkopplaren på vänster kontrollpanel är i borrposition lyser den övre vänstra ikonen grönt, och styrspaksspänningarna samt de två hastigheterna och utgångssidolåset kan kontrolleras.

När vippomkopplaren är i justeringsläge lyser den övre högra ikonen grönt. Justeringsläget gör att du kan flytta maskinen och förbereda borrningen.

g034769
 • Rotorspänningen varierar från 0,0 till 8,5 V och visas som Fungerar (övre ikonen) eller Går sönder (nedre ikonen) när den valda rotorstyrspaken används.

 • Vagnen visar ett intervall på 0,0–10,0 V i den riktning för tryck eller dragkraft som valts med styrspaken.

 • Den nedre vänstra ikonen anger vagnens skruvstäds-, last- eller vagn bakåt-position när vagnen flyttas till lägena längst bak.

 • Den lägre mittikonen visar om tvåvalshastigheten har valts för vagnen.

 • Den nedre högra ikonen visar statusen för utgångssidolåset (ESL). Vagn- och roteringsåtgärder är blockerade om indikatorn är svart.

I/O-skärm för motor

Tryck på knapp nummer 2 på I/O-skärmen för att öppna den här skärmen.

Den här skärmen visar motorinformation.

g204577

Motorhastighet (varv/min): Visar motorns hastighet (varv/min) i steg om 100.

Motoroljetryck: Visar motorns oljetryck (bar eller psi).

Batterispänning: Visar batterispänningen.

Om motorn är avstängd mäts spänningen av Toros styrenhet.

Motortemperatur: Visar motorns kylvätsketemperatur. Temperaturen sjunker till 4°Cnär motorn är avstängd.

Luftfilter: Om filtret inte är igensatt är ikonen för luftfiltret grön, annars är indikatorn röd.

Hydraulvätskefilter: Om filtret inte är igensatt är ikonen för hydraulvätskefiltret grön, annars är indikatorn röd.

Motorn tappar i kraft: Använd upp- och nedpilarna för att välja hur mycket motorn får tappa i kraft inom ett intervall på 50, 75 och 80 procent. Det värde motorn får tappa i kraft är den lägsta punkten under lågbelastninghastigheten (varv/min) (under 75 procents belastning) som motorn får sjunka till innan drivningen av rundmatningshuvudet minskas till att upprätthålla det lägsta värdet.

I/O-skärmen för kamarm

Tryck på knapp 3 på I/O-skärmen för att öppna den här skärmen.

Använd den här skärmen för att justera kalibreringsalternativen för kammen.

Tryck på uppåt- och nedåtknapparna för att välja positionen för lastning och rörraden.

g204520

Spänningsvärdet längst ner anger kammens rådata från spänningssensorn. Spänningsintervallet varierar från 1,0 till 4,0 V. Högre eller lägre spänning indikerar antingen givarfel eller felkalibrering.

De andra spänningsvärdena är kalibrerade spänningsvärden.

Tryck på knapp 3 för att aktivera och inaktivera kalibreringen.

Tryck på OK-knappen tre gånger vid önskad rad för att spara kalibreringen.

I/O-skärm för extrautrustning

Tryck på knapp 5 på I/O-skärmen för att öppna den här skärmen.

Alla ikoner ändras från svart till grönt när motsvarande funktioner används.

g207493

Pilar visas ovanför symbolen för uppbrytningsskruvstädet för att ange när det roterande skruvstädet är öppet eller stängt.

I/O-skärmen för styrenhet

Tryck på knapp 6 på I/O-skärmen för att öppna den här skärmen.

g204521

Sätesbrytare: Visar en pil som pekar utåt när ingen person sitter i sätet, och en person i sätet när du sitter i sätet.

Utgångssidolås: Växlar mellan svart och grönt under användning.

Krockvarning för vagn: Varningsskärmen (Figur 59) visas om:

 • vagnen är i borrområdet och du försöker styra lastarmen eller rörkammen, eller

 • du försöker styra vagnen när lastararmen eller rörkammen inte är i utgångsläget.

g210794

Status för borrvätskepump:

 • Svart ikon: borrvätskepumpen är avstängd

 • Gul ikon: borrvätskepumpen är i vänteläge

 • Grön ikon: borrvätskepumpen är påslagen

 • Grön ikon med siffran 100: borrvätskepumpen är inställd på maxflöde

Flöde för borrvätskepump: lyser grönt när vippomkopplaren för borrvätskeflödet aktiveras.

I/O-skärmen för styrkontroll

Tryck på knapp 7 på I/O-skärmen för att öppna den här skärmen.

Styrkontrollskärmen visar spänningen och positionen för styrspaken som sitter på handkontrollen.

g034772

Den röda punkten är i mitten av siktet och i höjd med FNR (Front-Neutral-Reverse) och styrspänningen ska visa 2,5 V innan borren kan förflyttas. Handkontrollen ska servas eller ersättas med en ny om den röda punkten hamnar utanför den svarta ytterringen. Indikatorerna till höger och vänster om cirkeln visar larvbandens färdriktning. Spänningsintervallet varierar från 0,0–10,0 V.

Skärmar för felmeddelanden och maskininformation

Skärmar för borrningsfel

Tryck på knapp 1 på skärmen för felmeddelanden och maskininformation för att öppna den här skärmen.

Skärmen visar alla borrningsfel.

Tryck på knapparna 5 och 6 för att bläddra genom felen.

g034787

Skärmen för motorfel

Tryck på knapp 2 på skärmen för felmeddelanden och maskininformation för att öppna den här skärmen.

Skärmen visar alla motorfel.

Tryck på knapparna 5 och 6 för att bläddra genom felen.

g034788

Skärmen för maskininformation

Tryck på knapp 3 på skärmen för felmeddelanden och maskininformation för att öppna den här skärmen.

Skärmen visar maskininformation inklusive modell, serienummer och programversion.

g204578