Úvod

Tento stroj je sekačka na trávu vybavená rotačními žacími noži a sedačkou řidiče; měla by být používána najímanými profesionálními pracovníky pro komerční účely. Je určena zejména k sekání trávy na dobře udržovaných travnatých plochách v parcích, na golfových a sportovních hřištích a na komerčních pozemcích. Není určena k sekání křovin, trávy a jiných porostů podél silnic ani k zemědělskému použití.

Pečlivě si tuto příručku prostudujte, abyste se naučili stroj správně obsluhovat a udržovat, a předešli tak zranění a jeho poškození. Jste odpovědní za řádnou a bezpečnou obsluhu stroje.

Společnost Toro můžete kontaktovat přímo na adrese www.Toro.com zde najdete informace o výrobcích a příslušenství, můžete vyhledat prodejce nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální díly Toro nebo doplňující informace, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce nebo zákaznický servis Toro a uveďte model a výrobní číslo svého výrobku. Obrázek 1znázorňuje umístění typového a sériového čísla na výrobku. Čísla si zapište do následujícího pole.

g005676

V této příručce jsou uvedena potenciální nebezpečí a zvláštní bezpečnostní informace označené výstražným symbolem (Obrázek 2), který signalizuje nebezpečí, které může způsobit vážný úraz nebo smrt, pokud doporučená bezpečnostní opatření nejsou dodržována.

g000502

Ke zdůraznění informací se v této příručce používají dva další výrazy. Důležité upozorňuje na zvláštní informace mechanického charakteru a Upozornění zdůrazňuje všeobecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Tento výrobek splňuje všechny relevantní směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Používání nebo provoz motoru v zalesněných, křovinatých nebo travnatých místech bez řádně funkčního a udržovaného lapače jisker (jak je uvedeno v části 4442) nebo motoru, který není vhodným způsobem zkonstruován, vybaven a udržován k zajištění prevence vzniku požáru, je porušením zákona o veřejných zdrojích státu Kalifornie, části 4442 a 4443.

Přiložená uživatelská příručka k motoru obsahuje informace o předpisech pro ochranu životního prostředí USA (EPA) a kontrolu emisí státu Kalifornie pro emisní systémy a informace o údržbě a záruce. Náhradní uživatelskou příručku k motoru je možné objednat u výrobce motoru.

Důležité upozornění

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Výfukové plyny dieselového motoru mohou podle znalostí státu Kalifornie způsobit rakovinu, vrozené vady a jiná poškození spojená s reprodukčním systémem

Vývody baterie, svorky a související príslušenství obsahují olovo a slouceniny olova, tj. chemikálie, které jsou ve státe Kalifornie známy jako látky škodlivé pro reprodukcní orgány a vyvolávající rakovinu. Po manipulaci s baterií si rádne omyjte ruce.

Používání tohoto výrobku může způsobit vystavení účinkům chemikálií, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Bezpečnost

Tento stroj splňuje nebo překračuje specifikace norem ISO 5395:2013 (v případě označení příslušnými štítky) a ANSI B71.4-2012 platných v době výroby, pokud je stroj vybaven odpovídajícím závažím dle seznamu v části Zadní závaží.

Při nesprávném používání nebo údržbě může dojít ke zranění obsluhy nebo vlastníka. Za účelem snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu, který znamená Upozornění, Výstraha nebo Nebezpečí – bezpečnostní pokyn. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění nebo smrt osob.

Pokyny pro bezpečnou obsluhu

Následující pokyny vycházejí z normy ISO  5395:2013 a ANSI B71.4-2012.

Zaškolení

 • Pečlivě si přečtěte provozní příručku a další školicí materiály. Seznamte se s ovládáním, bezpečnostními symboly a řádným používáním zařízení.

 • Pokud obsluha či mechanici nerozumí jazyku této příručky, majitel musí zajistit vysvětlení tohoto materiálu.

 • Nikdy nedovolte, aby sekačku používaly či opravovaly děti nebo osoby, které nejsou obeznámeny s těmito pokyny. Věková hranice obsluhy může být omezena místními předpisy.

 • Nikdy nesekejte, jsou-li nablízku osoby, zejména děti, nebo zvířata.

 • Mějte na paměti, že provozovatel nebo uživatel nese odpovědnost za nehody nebo ohrožení jiných osob nebo jejich majetku.

 • Na stroji nikdy nepřevážejte další osoby.

 • Všichni řidiči a mechanici by si měli opatřit odborné a praktické pokyny. Za zaškolení uživatelů zodpovídá majitel. Takové pokyny by měly zdůrazňovat:

  • potřebu zvýšené pečlivosti a soustředění při práci na strojích se sedícím řidičem,

  • skutečnost, že stroj, který začal klouzat po svahu, nikdy nedostanete zpět pod kontrolu použitím brzd. Hlavními důvody ztráty kontroly nad strojem v takových případech jsou:

   • nedostatečný záběr kol,

   • příliš rychlý pojezd stroje,

   • nepřiměřené brzdění,

   • použití typu stroje, který není pro danou práci vhodný,

   • nerespektování vlivu, který může mít stav povrchu, zejména prudkost stoupání, na provoz stroje,

   • nesprávné zavěšení nářadí a rozmístění zátěže na stroji.

Příprava

 • Při sekání vždy noste pevnou obuv, dlouhé kalhoty, ochrannou přilbu, ochranné brýle a chrániče sluchu. Dlouhé vlasy, volný oděv nebo šperky mohou být zachyceny pohyblivými díly. Se zařízením nepracujte bosí ani v sandálech.

 • Zkontrolujte důkladně místo, kde budete zařízení používat, a odstraňte veškeré předměty, které by stroj mohl odmrštit.

 • Vyměňte vadné tlumiče výfuku.

 • Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte, zda žací nože, jejich šrouby a sestava žací jednotky nejsou opotřebené nebo poškozené. Opotřebené nebo poškozené žací nože a šrouby vyměňujte po celých sadách, aby byla zachována mechanická rovnováha.

 • U strojů s několika žacími noži buďte opatrní, neboť rotace jednoho nože může způsobit rotaci ostatních nožů.

 • Prohlédněte si povrch a posuďte, jaká přídavná pracovní zařízení a příslušenství jsou nezbytná, aby bylo možné bezpečně provést požadovanou práci. Používejte pouze příslušenství a přídavná zařízení schválená výrobcem.

 • Zkontrolujte, zda jsou namontovány kontrolní prvky přítomnosti obsluhy, bezpečnostní spínače a ochranné kryty a zda správně fungují. Při nesprávném fungování těchto prvků stroj nepoužívejte.

Bezpečná manipulace s palivem

 • Abyste se vyhnuli zranění nebo poškození majetku, při manipulaci s benzínem buďte obzvláště opatrní. Benzín je vysoce hořlavý a jeho výpary jsou výbušné.

 • Uhaste všechny cigarety, doutníky, dýmky a ostatní zdroje vznícení.

 • Používejte jen schválený kanystr.

 • Nikdy nesundávejte uzávěr nádrže ani nedoplňujte palivo při spuštěném motoru.

 • Před doplňováním paliva nechejte motor vychladnout.

 • Nikdy nedoplňujte palivo do sekačky v interiéru.

 • Nikdy neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, jakým je například ohřívač vody a jiná zařízení.

 • Nikdy nádoby neplňte ve voze nebo na přívěsu nebo korbě automobilu s plastovým povrchem. Před tankováním vždy pokládejte nádoby na palivo na zem, stranou od vozidla.

 • Stroj sundejte z korby nebo přívěsu na zem a palivo doplňte na zemi. Jestliže to není možné, doplňte palivo do takového zařízení na vozidle nebo přívěsu z kanystru, nikoliv plnicí pistolí.

 • Pokud musíte použít pistoli, dotýkejte se tryskou obruby palivové nádrže nebo hrdla kanystru po celou dobu až do úplného načerpání paliva. Nezamykejte pistoli v otevřené poloze.

 • Pokud si palivem postříkáte oděv, okamžitě se převlečte.

 • Palivovou nádrž nikdy nepřeplňujte. Nasaďte víčko nádrže zpět a pevně ho utáhněte.

Provoz

 • Nenechávejte běžet motor v uzavřeném prostoru, kde se mohou hromadit výfukové plyny obsahující nebezpečný oxid uhelnatý.

 • Sekejte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.

 • Než se pokusíte spustit motor, rozpojte všechny záběrové spojky žacích nožů, zařaďte neutrál a zatáhněte parkovací brzdu. Motor spouštějte jen z pozice obsluhy. Nikdy neodstraňujte konstrukci ROPS a během provozu vždy používejte bezpečnostní pásy.

 • Nedávejte ruce nebo nohy do blízkosti rotujících částí nebo pod ně. Držte se v bezpečné vzdálenosti od vyhazovacího otvoru.

 • Pamatujte, že bezpečný svah neexistuje. Jízda po zatravněných svazích vyžaduje zvláštní pozornost. Proveďte následující opatření proti převrácení:

  • Při jízdě ze svahu anebo do svahu prudce nezastavujte ani se nerozjíždějte.

  • Při jízdě na svazích a do prudkých zatáček jezděte pomalu.

  • Dávejte pozor na vyvýšeniny, prohlubně a jiná skrytá nebezpečí.

  • Nikdy nesekejte napříč přes svah, pokud sekačka není pro takovou jízdu zkonstruována.

 • Dávejte pozor na díry v zemi a jiné skryté překážky.

 • Při přejíždění silnic nebo v jejich blízkosti dávejte pozor na provoz.

 • Před přejezdem nezatravněných ploch zastavte pohyb žacích nožů.

 • Používáte-li nějaké přídavné zařízení, nikdy nesměrujte odhoz materiálu na okolo stojící osoby ani nedovolte, aby se za provozu stroje nějaké osoby zdržovaly v jeho blízkosti.

 • Nikdy nepoužívejte stroj s poškozenými kryty, štíty nebo bez ochranných a bezpečnostních zařízení. Ujistěte se, zda jsou všechny ochranné spínače připevněny, náležitě seřízeny a řádně fungují.

 • Neměňte nastavení regulátoru motoru a nepřekračujte normální otáčky motoru. Provoz motoru při nadměrných otáčkách může zvýšit riziko zranění osob.

 • Před opuštěním místa řidiče proveďte následující kroky:

  • Zastavte na rovné ploše.

  • Vyřaďte pohon a všechna přídavná zařízení spusťte dolů.

  • Přeřaďte na neutrál a zatáhněte parkovací brzdu.

  • Zastavte motor a vytáhněte klíček.

 • Vypněte pohon příslušenství, zastavte motor a vytáhněte klíček ze zapalování v následujících situacích:

  • před nastavováním výšky sekání, pokud výšku nelze nastavit z pozice obsluhy,

  • před uvolňováním ucpaných míst,

  • před kontrolou, čištěním nebo prováděním prací na sekačce,

  • po nárazu na cizí předmět nebo při výskytu abnormálních vibrací (proveďte okamžitou kontrolu). Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození sekačky, a před spuštěním motoru a uvedením sekačky do provozu proveďte nezbytnou opravu. Utáhněte všechny matice řemenice vřetena momentem 176–203 N·m.

 • Při přepravě stroje a vždy, když stroj nepoužíváte, vyřaďte pohon přídavných zařízení.

 • Vždy vypněte motor a vyřaďte pohon přídavných zařízení před:

  • Doplňováním paliva

  • Nastavováním výšky, pokud výšku nelze nastavit z místa obsluhy

 • Před zastavením motoru uberte plyn, a jestliže je motor vybaven palivovým uzavíracím ventilem, po skončení sekání přívod paliva zavřete.

 • Nikdy nezvedejte žací jednotku, jsou-li žací nože v chodu.

 • Nepřibližujte ruce a nohy k žacím nástavcům.

 • Před couváním se pohledem dozadu a dolů ujistěte, že máte volnou cestu.

 • Při otáčení a přejíždění vozovek a chodníků zpomalte a buďte ostražití.

 • Nepoužívejte sekačku pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

 • Blesk může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud v okolí vidíte blesky nebo slyšíte hřmění, stroj nepoužívejte a vyhledejte úkryt.

 • Při nakládání či vykládání stroje z přívěsu nebo nákladního vozidla dávejte pozor.

 • Při jízdě po veřejných silnicích musí obsluha vždy zapnout blikající výstražná světla, jsou-li součástí výbavy, pokud není takové použití zakázáno zákonem.

Údržba a skladování

 • Všechny matice a šrouby musejí být dotažené, aby zařízení bylo v bezpečném provozním stavu.

 • Vybavení s palivem v nádrži nikdy neskladujte uvnitř budov, kde výpary paliva mohou přijít do styku s otevřeným plamenem nebo jiskrou.

 • Před uskladněním v uzavřeném prostoru nechte vychladnout motor.

 • V zájmu snížení rizika požáru je zapotřebí z motoru, tlumiče výfuku, prostoru pro baterii, žacích jednotek a pohonů odstraňovat zbytky trávy, listí a přebytečného oleje. Vyčistěte uniklý olej nebo palivo.

 • Z důvodu bezpečnosti vyměňujte opotřebené nebo poškozené díly.

 • Palivovou nádrž vyprazdňujte ve venkovním prostoru.

 • U strojů s několika žacími noži buďte opatrní, neboť rotace jednoho nože může způsobit rotaci ostatních nožů.

 • Je-li třeba stroj zaparkovat, odstavit anebo ponechat bez dohledu, spusťte všechny žací jednotky dolů, pokud nepoužijete spolehlivé mechanické zablokování.

 • Odpojte pohony, spusťte dolů žací jednotky, zatáhněte parkovací brzdu, zastavte motor a vytáhněte klíček ze zapalování. Před seřizováním, čištěním nebo opravou počkejte, až ustane veškerý pohyb.

 • Před uskladněním nebo přepravou zařízení zastavte přívod paliva. Neskladujte palivo v blízkosti otevřeného ohně.

 • Zaparkujte stroj na rovném povrchu. Servis smí provádět pouze vyškolený personál.

 • Pokud je třeba podepřít některé součásti, použijte hever.

 • Ze součástí, ve kterých je uložena energie, opatrně uvolněte tlak.

 • Před prováděním jakýchkoli oprav odpojte baterii. Jako první odpojte zápornou svorku a jako poslední kladnou svorku. Při opětovném zapojování připojte jako první kladnou svorku a jako poslední zápornou svorku.

 • Při kontrole žacích nožů si počínejte opatrně. Před prováděním servisních prací žací nože zabalte nebo používejte rukavice a postupujte se zvýšenou opatrností. Žací nože můžete pouze vyměnit. Nikdy je nenarovnávejte ani nesvařujte.

 • Nepřibližujte ruce a nohy k pohyblivým dílům. Pokud je to možné, neprovádějte seřizování při běžícím motoru.

 • Baterie dobíjejte na otevřeném a dobře větraném místě stranou od jisker a plamenů. Před připojením nebo odpojením baterie odpojte nabíječku. Noste ochranný oděv a používejte izolované nářadí.

Přeprava

 • Při nakládání či vykládání stroje z přívěsu nebo nákladního vozidla dávejte pozor.

 • Při nakládání stroje na přívěs nebo do auta používejte rampy plné délky.

 • Stroj bezpečně upevněte pomocí popruhů, řetězů, lan nebo provazů. Přední i zadní popruhy by měly směřovat dolů a od stroje.

Bezpečnost při práci se sekačkou Toro

Následující seznam obsahuje bezpečnostní informace specifické pro výrobky značky Toro nebo jiné bezpečnostní informace, které musíte znát, a které nejsou zahrnuty do norem CEN, ISO nebo ANSI.

Tento výrobek může amputovat ruce a nohy a vrhat předměty. Dodržujte vždy všechny bezpečnostní pokyny, abyste zamezili vážnému úrazu nebo smrti.

Používání tohoto výrobku pro jiné než zamýšlené účely může být nebezpečné uživateli a okolostojícím.

Důležité upozornění

Výfukové plyny motoru obsahují oxid uhelnatý, což je smrtelný jed bez zápachu, který vás může usmrtit. Nestartujte motor uvnitř nebo v uzavřených prostorech.

Příprava

Zaveďte vlastní speciální postupy a pravidla pro neobvyklé pracovní podmínky (např. pro práci na příliš příkrých svazích). Prohlédněte si celou sekanou plochu a zjistěte, na kterých svazích lze bezpečně pracovat. Při prohlídce místa se vždy snažte rozumně posoudit situaci a zohledněte stav trávníku a možné riziko převrácení stroje. Ke zjištění skutečnosti, na kterých svazích a kopcích lze bezpečně pracovat, použijte sklonoměr, který je dodáván ke každému stroji. Při provádění prohlídky místa použijte postup popsaný v kapitole Provoz v této příručce. Maximální úhel sklonu je uveden na štítku s údaji o sklonu v blízkosti ukazatele úhlu.

Zaškolení

Řidič musí být vyškolen v jízdě ve svahu. V případě neopatrnosti při jízdě ve svahu může dojít k převrácení či pádu vozidla s možným následkem vážného zranění či smrti.

Provoz

 • Naučte se, jak stroj a motor rychle vypnout.

 • Nepoužívejte stroj v teniskách nebo keckách.

 • Je doporučeno nosit ochrannou obuv a dlouhé kalhoty. Některé místní vyhlášky a pojišťovací předpisy to přímo vyžadují.

 • Nepřibližujte ruce, nohy ani oděv k pohyblivým dílům a do oblasti odhozu sekačky.

 • Naplňte palivovou nádrž tak, aby hladina byla 12 mm pod spodním okrajem hrdla palivové nádrže. Nádrž nepřeplňujte.

 • Denně kontrolujte správnou funkci ochranných spínačů. Pokud je některý spínač vadný, před použitím stroje jej vyměňte.

 • Při startování motoru zajistěte parkovací brzdu, přesuňte pedál ovládání pojezdu do neutrální polohy a vypněte pohon žacích nožů. Jakmile motor nastartuje, uvolněte parkovací brzdu a nesešlapujte pedál ovládání pojezdu. Stroj se nesmí pohnout. Pokud je patrný pohyb, vyhledejte pokyny k seřízení pohonu pojezdu v kapitole Údržba v této příručce.

 • Při práci v blízkosti pískových bunkrů, příkopů, prohlubní, strmých svahů a dalších nebezpečných míst dbejte extrémní opatrnosti.

 • Při jízdě do ostré zatáčky zpomalte.

 • Na svazích nezatáčejte.

 • Nepoužívejte stroj na příliš strmých svazích. Může dojít k převrácení ještě dříve, než ztratíte trakci.

 • U modelů 30839, 30843 a 30807 závisí úhel sklonu, při kterém dojde k převrácení stroje, na mnoha faktorech. Mezi ně patří podmínky sekání, jako je mokrý nebo zvlněný terén, rychlost (zejména při zatáčení), poloha žacích jednotek (se zařízením Sidewinder), tlak v pneumatikách a zkušenost obsluhy. Při sklonu svahu do 20 stupňů je riziko převrácení nízké. Pokud se úhel sklonu blíží maximálnímu doporučenému limitu 25 stupňů, riziko převrácení narůstá na středně nebezpečnou úroveň. Nepřekračujte úhel sklonu 25 stupňů; při tomto sklonu je riziko převrácení s následkem vážného zranění či smrti velmi vysoké.

 • U modelu 30849 závisí úhel sklonu, při kterém dojde k převrácení stroje, na mnoha faktorech. Mezi ně patří podmínky sekání, jako je mokrý nebo zvlněný terén, rychlost (zejména při zatáčení), poloha žacích jednotek (se zařízením Sidewinder), tlak v pneumatikách a zkušenost obsluhy. Při sklonu svahu do 15 stupňů je riziko převrácení nízké. Pokud se úhel sklonu blíží maximálnímu doporučenému limitu 20 stupňů, riziko převrácení narůstá na středně nebezpečnou úroveň. Nepřekračujte úhel sklonu 20 stupňů; při tomto sklonu je riziko převrácení s následkem vážného zranění či smrti velmi vysoké.

 • Pro lepší kontrolu při řízení spusťte žací jednotky při jízdě ze svahu dolů.

 • Vyhněte se prudkému zastavení a rozjedu.

 • K brzdění používejte pedál pro jízdu dozadu.

 • Při přejíždění silnic nebo v jejich blízkosti dávejte pozor na provoz. Vždy dejte přednost jiným vozidlům.

 • Při přejíždění z jedné sečené plochy na jinou zvedněte žací jednotky.

 • Při spuštěném motoru nebo krátce po jeho zastavení se nedotýkejte motoru, tlumiče výfuku, výfukového potrubí ani hydraulické nádrže, protože tyto součásti jsou natolik horké, že mohou způsobit popáleniny.

 • Tento stroj není určen ani vybaven k provozu na silnicích; jedná se o pomalu jedoucí vozidlo“. Pokud potřebujete přejet silnici nebo se po ní pohybovat, dodržujte všechny místní předpisy, např. požadované osvětlení, označení pomalu jedoucího vozidla a odrazová skla.

Údržba a skladování

 • Před prováděním servisu či seřízení zastavte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

 • Zajistěte správnou údržbu a správný provozní stav stroje. Pravidelně kontrolujte všechny matice, šrouby a hydraulická spojení.

 • Před natlakováním soustavy zkontrolujte těsnost všech spojek hydraulického potrubí a bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí.

 • Nepřibližujte tělo a ruce k netěsným dírkám nebo tryskám, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem. K hledání těchto netěsností použijte papír nebo karton, nikoli ruce. Hydraulická kapalina unikající pod vysokým tlakem má dostatečnou sílu k proniknutí do kůže a způsobení vážného zranění. Kapalina vstříknutá pod kůži musí být chirurgicky odstraněna do několika hodin. Zákrok musí provádět lékař obeznámený s tímto typem poranění, jinak může dojít ke vzniku gangrény.

 • Před prováděním jakýchkoli prací na hydraulické soustavě nebo před jejím odpojením musí být tlak v soustavě uvolněn zastavením motoru a spuštěním žacích jednotek na zem.

 • Pokud při seřizování musí běžet motor, nepřibližujte ruce, nohy, oděv ani žádné jiné části těla k žacím nástavcům, přídavným zařízením a jakýmkoli pohyblivým částem. Odveďte všechny pryč.

 • Nepřekračujte normální otáčky motoru změnou nastavení regulátoru. Z důvodu zajištění bezpečnosti a přesnosti si u autorizovaného distributora Toro nechejte zkontrolovat maximální otáčky motoru pomocí otáčkoměru.

 • Před kontrolou hladiny oleje a doplňováním oleje do klikové skříně musí být motor vypnutý.

 • Pokud potřebujete rozsáhlejší opravu nebo pomoc, obraťte se na autorizovaného distributora společnosti Toro.

 • K zajištění optimální výkonnosti a dodržení požadavků na bezpečnost stroje je nutné používat pouze originální náhradní díly a příslušenství od společnosti Toro. Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

Hladina akustického výkonu

Garantovaná úroveň akustického výkonu u tohoto zařízení činí 104 dBA s odchylkou (K) 1 dBA.

Hladina akustického výkonu byla stanovena v souladu s postupy uvedenými v normě ISO 11094.

Úroveň akustického tlaku

Úroveň akustického tlaku u tohoto zařízení v blízkosti ucha obsluhy činí 90 dBA s odchylkou (K) 1 dBA.

Hladina akustického tlaku byla stanovena v souladu s postupy uvedenými v normě EN 836.

Úroveň vibrací

Vibrace rukou a paží

Naměřená úroveň vibrací u pravé ruky = 0.5 m/s2

Naměřená úroveň vibrací u levé ruky = 0.7 m/s2

Přípustná odchylka (K) = 0,5 m/s2

Naměřené hodnoty byly získány v souladu s postupy uvedenými v normě EN 836.

Celé tělo

Naměřená úroveň vibrací = 0.44 m/s2

Přípustná odchylka (K) = 0,5 m/s2

Naměřené hodnoty byly získány v souladu s postupy uvedenými v normě EN 836.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původního štítku jej nahraďte novým.

decal94-3353
decal99-3558
decal100-4837
decal93-7276
decal93-7818
decal107-7801
decal93-6681
decal104-1086
decal106-6755
decal104-0484
decal108-9015
decal104-5181
decal106-6754
decal99-3444
decalbatterysymbols
decal117-4764
decal106-9290
decal117-5103
decal121-3532
decal121-3580
decal121-3581

Nastavení

Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy při normální pracovní poloze.

Aktivace, nabíjení a připojení akumulátoru

Důležité upozornění

Svorky akumulátoru, koncovky a související příslušenství obsahují olovo a sloučeniny olova, což jsou chemické látky, které jsou ve státě Kalifornie známé jako látky způsobující rakovinu a poškozující reprodukční systém. Po manipulaci s akumulátorem si umyjte ruce.

Note: Pokud není baterie naplněna elektrolytem nebo aktivována, zakupte tekutý elektrolyt se specifickou hustotou 1,260 od místního prodejce baterií a baterii naplňte.

Nebezpečí

Elektrolyt baterie obsahuje kyselinu sírovou, což je smrtelný jed, který může způsobit vážné poleptání.

 • Nepožívejte elektrolyt a dbejte, aby nepřišel do styku s pokožkou a nepotřísnil oči ani oděv. Chraňte si oči brýlemi a ruce gumovými rukavicemi.

 • Akumulátor doplňujte na místě, kde je k dispozici čistá voda pro opláchnutí pokožky.

 1. Otevřete kapotu.

 2. Sejměte kryt baterie (Obrázek 3).

  g008874
 3. Sejměte plnicí uzávěry z baterie a pomalu naplňte jednotlivé články, aby hladina elektrolytu byla těsně nad destičkami.

 4. Nasaďte zpět plnicí uzávěry a připojte nabíječku baterie 3 až 4 A k vývodům baterie. Nabíjejte baterii proudem 3 až 4 A po dobu 4 až 8 hodin.

  Důležité upozornění

  Při nabíjení akumulátoru vznikají plyny, které mohou explodovat.

  • Neumisťujte akumulátor v blízkosti jisker a otevřeného ohně.

  • V blízkosti akumulátoru nikdy nekuřte.

 5. Jakmile je baterie nabitá, odpojte nabíječku z elektrické zásuvky a od vývodů baterie.

 6. Sejměte plnicí uzávěry. Pomalu doplňte elektrolyt do každé buňky po prstenec plnicího otvoru. Nasaďte plnicí uzávěry.

  Important: Baterii nepřeplňujte. Elektrolyt může přetéct na jiné součásti stroje a způsobit vážnou korozi a další poškození.

 7. Upevněte kladný kabel (červený) ke kladné (+) svorce a záporný kabel (černý) k záporné (-) svorce a zajistěte je pomocí šroubů a matic (Obrázek 4). Kladná svorka (+) musí být zcela na vývodu a kabel musí být umístěn těsně u baterie. Kabel se nesmí dotýkat krytu baterie.

  Důležité upozornění

  Nesprávné vedení kabelů baterie by mohlo způsobit poškození hnací jednotky a kabely by mohly zapříčinit jiskření. Jiskry by mohly zapříčinit explozi plynů z baterie a následné zranění osob.

  • Vždy odpojujte nejprve záporný (černý) kabel akumulátoru a teprve potom kladný (červený) kabel akumulátoru.

  • Vždy připojujte nejdříve kladný (červený) kabel akumulátoru a potom záporný (černý) kabel.

  g005098

  Important: Pokud budete baterii vyměňovat, namontujte šrouby svorek tak, aby hlavy šroubů byly dole a matice nahoře. Pokud jsou šrouby svorek obráceně, mohou překážet hydraulickému vedení při změně polohy žacích jednotek.

 8. Oba konektory baterie potřete mazivem Grafo 112X, obj. č. Toro 505-47, vazelínou nebo tenkou vrstvou oleje, abyste zabránili korozi.

 9. Nasuňte gumový návlek na kladnou svorku, aby nedošlo ke zkratu.

 10. Namontujte kryt akumulátoru.

Kontrola ukazatele úhlu

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Sklonoměr1

Nebezpečí

Chcete-li zabránit riziku zranění nebo smrti v důsledku převrácení stroje, nepoužívejte stroj na svazích se sklonem větším než 25°.

 1. Zaparkujte stroj na rovném, plochém povrchu.

 2. Pomocí ručního sklonoměru (dodávaného se strojem) zkontrolujte na příčce rámu vedle palivové nádrže, zda stroj stojí vodorovně (Obrázek 5). Sklonoměr musí ukazovat 0 stupňů při pohledu z místa obsluhy.

  g008873
 3. Pokud sklonoměr neukazuje 0 stupňů, přejeďte se strojem na místo, kde získáte nulovou hodnotu. Ukazatel úhlu umístěný na stroji musí nyní rovněž ukazovat 0 stupňů.

 4. Pokud ukazatel úhlu neukazuje 0 stupňů, povolte oba šrouby a matice upevňující ukazatel úhlu k montážnímu držáku, seřiďte ukazatel tak, abyste dosáhli nulové hodnoty, a šrouby utáhněte.

Nalepení štítků CE

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Výstražný štítek (104-5181)2,54
Výstražný štítek (99-3558)1
Výstražný štítek (107-1972)3

Pokud je tento stroj používán v EU, upevněte výstražný štítky CE přes příslušné výstražné štítky v angličtině.

Montáž západky kapoty (pouze CE)

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Zajišťovací držák1
Nýt2
Podložka 1
Šroub 1/4 x 2 palce1
Pojistná matice 1/4 palce1
 1. Uvolněte západku kapoty z držáku západky kapoty.

 2. Demontujte (2) nýty upevňující držák západky kapoty ke kapotě (Obrázek 6). Odstraňte držák západky kapoty z kapoty.

  g012628
 3. Zarovnejte montážní otvory, umístěte zajišťovací držák CE a držák západky kapoty na kapotu. Zajišťovací držák musí být u kapoty (Obrázek 7). Neodstraňujte sestavu šroubu a matice z ramena zajišťovacího držáku.

  g012629
 4. Zarovnejte podložky s otvory uvnitř kapoty.

 5. Upevněte držáky pomocí nýtů a podložek ke kapotě (Obrázek 7).

 6. Zajistěte západku kapoty do držáku západky kapoty (Obrázek 8).

  g012630
 7. Našroubujte šroub do druhého ramena držáku západky kapoty a zajistěte západku na místě (Obrázek 9). Šroub pevně utáhněte, avšak matici neutahujte.

  g012631

Montáž krytu výfuku (pouze CE)

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Kryt výfuku1
Samořezný šroub4
 1. Nasaďte kryt výfuku k tlumiči výfuku a zarovnejte montážní otvory s otvory na rámu (Obrázek 10).

  g008875
 2. Upevněte kryt výfuku k rámu pomocí 4 samořezných šroubů (Obrázek 10).

Seřízení zvedacích ramen

 1. Spusťte motor, zvedněte žací jednotky a zkontrolujte, zda je mezi jednotlivými zvedacími rameny a držákem podlahové desky mezera 5–8 mm (Obrázek 11).

  g008876

  Pokud není mezera v tomto rozsahu, nastavte ji následujícím způsobem:

  1. Posuňte dorazové šrouby dozadu (Obrázek 12).

   g008877
  2. Posuňte pojistnou matici na válci dozadu (Obrázek 13).

   g008878
  3. Vytáhněte čep z konce tyče a otočte vidlicí.

  4. Namontujte čep a zkontrolujte mezeru. V případě potřeby postup opakujte.

  5. Utáhněte pojistnou matici.

 2. Přesvědčte se, zda je mezi jednotlivými zvedacími rameny a dorazovým šroubem mezera 0,13 až 1,02 mm (Obrázek 12). Pokud není mezera v tomto rozsahu, seřiďte dorazové šrouby tak, abyste dosáhli požadované mezery.

 3. Spusťte motor, zvedněte žací jednotky a zkontrolujte, zda je mezi stykovou deskou na obrusné liště zadní žací jednotky a stykovou deskou nárazníku mezera 0,51 až 2,54 mm (Obrázek 14).

  g008879

  Pokud není mezera v tomto rozsahu, seřiďte zadní válec následujícím způsobem:

  Note: Pokud se zadní zvedací rameno během přepravy naklápí, zmenšete mezeru.

  1. Spusťte žací jednotky dolů a posuňte pojistnou matici na válci dozadu (Obrázek 15).

   g008880
  2. Uchopte tyč válce v blízkosti matice pomocí kleští a hadříku a otočte jí.

  3. Zvedněte žací jednotky a zkontrolujte mezeru. V případě potřeby postup opakujte.

  4. Utáhněte pojistnou matici.

Important: Při nedostatečné mezeře mezi předními dorazy nebo zadní obrusnou lištou může dojít k poškození zvedacích ramen.

Zadní závaží

Modely 30843, 30839 a 30807 vyhovují normám CEN EN 836:1997 a ANSI B71.4-2004, jsou-li zadní kola zatížena 22,6 kg chloridu vápenatého. Model 30849 vyhovuje normám CEN EN 836:1997 a ANSI B71.4-2004, jsou-li zadní kola zatížena 30 kg chloridu vápenatého a zadní vidlice je zatížena závažím (obj. č. 104-3965).

Important: Dojde-li k propíchnutí pneumatiky s chloridem vápenatým, odjeďte se strojem co nejrychleji z trávníku. Aby nedošlo k případnému poškození trávníku, okamžitě polijte zasaženou oblast vodou.

Seřízení rámu nosné sestavy

Seřízení předních sekacích plošin

Přední a zadní sekací plošiny vyžadují různé montážní polohy. Přední sekací plošina má dvě montážní polohy závislé na požadované výšce sekání a stupni rotace plošiny.

 1. Při výšce sekání v rozsahu 2 až 7,6 cm namontujte přední rámy do spodních montážních otvorů (Obrázek 16).

  Note: Tím umožníte větší pohyblivost sekacích plošin vzhledem k sekačce při příjezdu k prudkým přechodům do stoupání v terénu. Vzdálenost komory od nosné sestavy při sekání na ostrých vrcholcích je však omezena.

  g011343
 2. Při výšce sekání v rozsahu 6,3 až 10 cm namontujte přední rámy do horních montážních otvorů (Obrázek 16).

  Note: Tím zvýšíte vzdálenost komory od nosné sestavy díky vyšší poloze sekací komory, sekací plošina však dosáhne své maximální pohyblivosti dříve.

Seřízení zadní sekací plošiny

Přední a zadní sekací plošiny vyžadují různé montážní polohy. Zadní sekací plošina má jednu montážní polohu pro správné zarovnání se spodním rámem zařízení Sidewinder.

Při všech výškách sekání namontujte zadní sekací plošinu do zadních montážních otvorů (Obrázek 16).

Seřízení výšky sekání

Important: Tato sekací plošina obvykle seká přibližně o 6 mm níže než vřetenová žací jednotka se stejným provozním nastavením. U těchto rotačních sekacích plošin může být nutné provozní nastavení o 6 mm výše oproti vřetenovým žacím jednotkám pro stejnou oblast.

Important: Lepší přístup k zadním žacím jednotkám zajistíte vyjmutím žací jednotky ze sekačky. Pokud je jednotka vybavena zařízením Sidewinder®, seřiďte žací jednotky doprava, demontujte zadní žací jednotku a vysuňte ji směrem doprava.

 1. Spusťte sekací plošinu na zem, zastavte motor a vyjměte klíček ze zapalování.

 2. Povolte šroub upevňující jednotlivé držáky pro nastavení výšky sekání k desce nastavení výšky sekání (vpředu a na obou stranách) (Obrázek 17).

 3. Začněte seřízením vpředu. Vyšroubujte šroub.

  g011344
 4. Podepřete komoru a odstraňte rozpěrku (Obrázek 17).

 5. Přesuňte komoru do požadované výšky sekání a nasaďte rozpěrku do určeného otvoru a drážky pro nastavení výšky sekání (Obrázek 18).

  g026184
 6. Umístěte zkosenou desku k rozpěrce.

 7. Našroubujte šroub silou prstů.

 8. Opakujte kroky 4–7 a řádně seřiďte výšku na obou stranách.

 9. Všechny tři šrouby utáhněte momentem 41 N·m. Vždy nejdříve utáhněte přední šroub.

  Note: Seřízení větší než 3,8 cm může vyžadovat dočasnou montáž do střední výšky, aby nedocházelo k váznutí (např. změna výšky sekání z 3,1 na 7 cm).

Seřízení stírače válce (volitelně)

Volitelný stírač válce je zkonstruován tak, aby fungoval nejlépe, pokud je mezi válcem a stíračem mezera 0,5 až 1 mm.

 1. Povolte maznici a montážní šroub (Obrázek 19).

  g011346
 2. Posuňte stírač nahoru nebo dolů, aby mezi táhlem a válcem byla mezera 0,5 až 1 mm.

 3. Střídavým utahováním upevněte maznici a šroub utahovacím momentem 41 N·m.

Montáž mulčovacího usměrňovače (volitelně)

 1. Důkladně očistěte montážní otvory na zadní stěně a levé boční stěně komory od veškerých nečistot.

 2. Mulčovací usměrňovač umístěte do zadního otvoru a upevněte jej 5 šrouby s přírubovou hlavou (Obrázek 20).

  g011347
 3. Zkontrolujte, zda mulčovací usměrňovač nepřekáží hrotu žacího nože a nepřečnívá dovnitř plochy zadní stěny komory.

  Důležité upozornění

  Při použití mulčovacího usměrňovače nepoužívejte žací nůž s vysokým zdvihem. Nůž by se mohl zlomit a způsobit zranění či smrt.

Součásti stroje

g008887

Pedály ovládání pojezdu

Sešlápněte pedál pro jízdu dopředu (Obrázek 21), chcete-li jet dopředu. Sešlápněte pedál pro jízdu dozadu (Obrázek 21), chcete-li jet dozadu nebo pomoci k zastavení při jízdě dopředu. Při zastavení stroje nechte pedál vrátit se do neutrální polohy nebo jej přesuňte sami.

Přepínač sekání/přepravy

Patou přemístěte přepínač sekání/přepravy (Obrázek 21) doleva do přepravní polohy a doprava do polohy pro sekání. Žací jednotky jsou funkční pouze v poloze pro sekání.

Important: Rychlost při sekání je z výroby nastavena na 9,7 km/h. Lze ji zvýšit nebo snížit seřízením dorazového šroubu pro nastavení rychlosti (Obrázek 22).

g008888

Páka naklonění volantu

Zatáhněte páku naklonění volantu (Obrázek 21) dozadu a nastavte volant do požadované polohy. Poté polohu volantu zajistěte zatlačením páky dopředu.

Výřez ukazatele

Jen modely 30839, 30849 a 30807

Výřez na plošině obsluhy (Obrázek 21) ukazuje, kdy jsou žací jednotky ve středové poloze.

Ukazatel úhlu

Jen modely 30839, 30843 a 30807

Ukazatel úhlu (Obrázek 21) ukazuje sklon stroje ve svahu ve stupních.

Spínač zapalování

Spínač zapalování (Obrázek 23) určený ke spuštění, vypínání a předehřívání motoru má tři polohy: Vypnuto (Off), Zapnuto/předehřívání (On/Preheat) a Spuštění (Start). Otočte klíčkem do polohy Zapnuto/předehřívání, dokud kontrolka žhavicích svíček nezhasne (přibližně 7 sekund); poté otočením klíčku do polohy Start spusťte startér. Jakmile motor nastartuje, klíček uvolněte. Klíček se automaticky vrátí do polohy Zapnuto/běh. Motor vypnete otočením klíče ve spínači zapalování do polohy Vypnuto. Vytáhněte klíč ze spínače zapalování, aby nedošlo k náhodnému nastartování.

g008889

Škrticí klapka

Posunutím škrticí klapky (Obrázek 23) dopředu zvýšíte otáčky motoru, posunutím dozadu je snížíte.

Spínač pohonu žací jednotky

Spínač pohonu žací jednotky (Obrázek 23) má dvě polohy: Zapnuto a Vypnuto. Kolébkový spínač řídí elektromagnetický ventil na bloku ventilů, který ovládá pohon žacích jednotek.

Počitadlo provozních hodin

Počitadlo provozních hodin (Obrázek 23) udává celkový počet provozních hodin stroje. Počitadlo provozních hodin se aktivuje vždy, když otočíte klíčkem zapalování do zapnuté polohy.

Ovládací páka žací jednotky

Chcete-li spustit žací jednotky dolů, přesuňte ovládací páku žací jednotky (Obrázek 23) dopředu. Žací jednotky nelze spustit dolů, dokud je motor v chodu. Chcete-li žací jednotky zvednout, přesuňte ovládací páku dozadu do zvednuté polohy.

U modelů 30839, 30849 a 30807 posunutím páky doprava nebo doleva přesunete žací jednotky v příslušném směru. Tuto operaci lze provést, jen když jsou žací jednotky zvednuté, nebo jsou-li na zemi a stroj se pohybuje.

Note: Páku není nutné držet v přední poloze, když jsou žací jednotky spuštěné dolů.

Nebezpečí

U modelů 30839, 30849 a 30807 se přesunutím žacích jednotek dolů po svahu snižuje stabilita stroje. V takovém případě hrozí převrácení stroje, které může způsobit zranění či smrt.

Pokud je stroj napříč ve svahu, přesuňte žací jednotky ke straně, která je výše.

Výstražná kontrolka teploty chladicí kapaliny motoru

Výstražná kontrolka teploty (Obrázek 23) svítí, když je teplota chladicí kapaliny motoru vysoká. Pokud hnací jednotku nezastavíte a teplota chladicí kapaliny motoru stoupne o dalších 5 °C, motor se zastaví.

Výstražná kontrolka tlaku oleje

Výstražná kontrolka tlaku oleje (Obrázek 23) svítí, když tlak oleje klesne pod bezpečnou úroveň.

Kontrolka alternátoru

Když motor běží, musí být kontrolka alternátoru (Obrázek 23) zhasnutá. Pokud svítí, zkontrolujte systém nabíjení a podle potřeby jej opravte.

Kontrolka žhavicích svíček

Kontrolka žhavicích svíček (Obrázek 23) svítí, když jsou žhavicí svíčky v činnosti.

Parkovací brzda

Při každém vypnutí motoru zatáhněte parkovací brzdu (Obrázek 23), aby nedošlo k nežádoucímu pohybu stroje. Chcete-li zajistit parkovací brzdu, zatáhněte páku parkovací brzdy. Motor se zastaví, pokud sešlápnete pedál ovládání pojezdu při zajištěné parkovací brzdě.

Zámek páky ovládání zdvihu

Posunutím zámku páky ovládání zdvihu (Obrázek 23) dozadu zabráníte pádu žacích jednotek.

Palivoměr

Palivoměr (Obrázek 24) měří množství paliva v nádrži.

g008890

Nastavení sedátka v podélném směru

Posuňte páku (Obrázek 24) na straně sedátka směrem ven, posuňte sedátko do požadované polohy a uvolněním páky zajistěte sedátko v dané poloze.

Note: Specifikace a design se mohou bez upozornění změnit.

Hnací jednotka 
Celková šířka – šířka sekání 173 cm (68 palců)182 cm (71,8 palců)
Celková šířka – šířka sekání 183 cm (72 palců)193 cm (75,8 palců)
Délka295 cm (116 palců)
Výška k vrcholu konstrukce ROPS180 cm (70,8 palců)
Rozvor kol149 cm) (58,5 palců)
Šířka záběru145 cm (57 palců)
Světlá výška nad terénem15,3 cm (6 palců)
Hmotnost včetně žacích jednotekModely 30839, 30843 a 30807Model 30849963 kg 952 kg
Sekací plošina 
Délka86,4 cm
Šířka86,4 cm
Výška24,4 cm k montážnímu prvku nosné sestavy26,7 cm při výšce sekání 19 mm34,9 cm při výšce sekání 102 mm
Hmotnost88 kg

Přídavná zařízení / příslušenství

Pro stroj je k dispozici řada přídavných zařízení a příslušenství schválených společností Toro, která vylepšují a rozšiřují možnosti stroje. Kontaktujte autorizované servisní středisko či distributora nebo navštivte stránky www.Toro.com kde najdete seznam schválených přídavných zařízení a příslušenství.

Obsluha

Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy při normální pracovní poloze.

Kontrola hladiny motorového oleje

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Motor je dodáván s olejem v klikové skříni; před a po prvním nastartování motoru je však nutné hladinu oleje zkontrolovat.

  Kapacita klikové skříně je přibližně 3,8 litrů včetně filtru.

  Používejte vysoce kvalitní motorový olej, který splňuje následující požadavky:

  • Požadovaná úroveň klasifikace API: CH-4, CI-4 nebo vyšší.

  • Preferovaný olej: SAE 15W-40 (nad -17 °C)

  • Alternativní olej: SAE 10W-30 nebo 5W-30 (všechny teploty)

  Note: U distributora lze pořídit olej Toro Premium Engine Oil s viskozitou 15W-40 nebo 10W-30. Objednací čísla naleznete v katalogu dílů.

  Note: Pro kontrolu motorového oleje je nejvhodnější doba před zahájením každodenní práce, kdy je motor studený. Pokud již motor běžel, před kontrolou nechejte olej alespoň 10 minut stékat zpět do olejové vany. Pokud je hladina oleje na značce dolní meze nebo pod ní, doplňte olej tak, aby hladina oleje sahala po značku horní meze. NEPŘEPLŇUJTE. Pokud je hladina oleje mezi značkou horní meze a dolní meze, není potřeba olej doplňovat.

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  2. Vytáhněte měrku (Obrázek 25) a otřete ji čistým hadrem.

   g008881
  3. Zasuňte měrku do trubice a ujistěte se, že je zcela usazena. Vyjměte olejovou měrku a zkontrolujte hladinu oleje.

  4. Pokud je hladina oleje nízká, sejměte uzávěr plnicího otvoru (Obrázek 26), postupně doplňujte olej po malých dávkách a pravidelně kontrolujte hladinu oleje, dokud nedosáhne k rysce plného stavu na měrce.

   g008882
  5. Nasaďte uzávěr plnicího otvoru oleje a zavřete kapotu.

  Plnění palivové nádrže

  Používejte pouze čistou čerstvou naftu nebo bionaftu s nízkým (pod 500 miliontin) nebo velmi nízkým (pod 15 miliontin) obsahem síry. Nafta musí mít minimální cetanové číslo 40. Aby byla zajištěna čerstvost, nakupujte palivo v takovém množství, aby je bylo možné spotřebovat do 180 dní.

  Objem palivové nádrže je přibližně 42 l.

  Při teplotách nad –7 °C používejte letní motorovou naftu (2-D), při nižších teplotách zimní motorovou naftu (1-D nebo směs 1-D/2-D). Zimní nafta má při nízkých teplotách nižší teplotu vznícení a vlastnosti tečení za studena, jež usnadní startování a omezí ucpávání palivového filtru.

  Používání letní nafty při teplotách nad -7 °C přispěje k delší životnosti palivového čerpadla a vyššímu výkonu ve srovnání se zimní naftou.

  Možnost použití bionafty

  U tohoto stroje lze rovněž použít palivo s podílem bionafty do stupně B20 (20 % bionafty, 80 % motorové nafty). Používejte výhradně bionaftu s nízkým nebo velmi nízkým obsahem síry. Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

  • Podíl bionafty v palivu musí odpovídat specifikaci ASTM D6751 nebo EN14214.

  • Složení směsi paliva musí splňovat normu ASTM D975 nebo EN590.

  • Směsi s bionaftou mohou poškodit nátěr povrchů.

  • V chladném počasí používejte bionaftu B5 (obsah bionafty 5 %) nebo nižšího stupně.

  • Kontrolujte těsnění, hadice a vložky, které jsou v kontaktu s palivem, jelikož může docházet k jejich postupnému poškození.

  • Po určité době po přechodu na směs bionafty lze předpokládat ucpání palivového filtru.

  • O další informace o bionaftě požádejte distributora.

  1. Očistěte oblast kolem uzávěru palivové nádrže (Obrázek 27).

  2. Sejměte uzávěr palivové nádrže.

  3. Naplňte nádrž ke spodnímu okraji plnicího hrdla. Nádrž nepřeplňujte. Namontujte uzávěr.

  4. Otřete veškeré rozlité palivo, aby nevznikl požár.

   g008884

   Nebezpečí

   Za jistých okolností jsou nafta a palivové výpary vysoce hořlavé a výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

   • Palivo doplňujte do nádrže pomocí trychtýře venku na otevřeném prostranství a při vypnutém a studeném motoru. Rozlitý benzin ihned utřete.

   • Neplňte palivovou nádrž až po horní okraj. Doplňujte palivo, dokud jeho hladina v nádrži nesahá 6 až 13 mm pod spodní hranu hrdla palivové nádrže. Tento prázdný prostor v nádrži umožňuje expanzi paliva.

   • Při manipulaci s palivem nikdy nekuřte a držte se stranou od otevřeného ohně nebo míst, kde se palivové výpary mohou vznítit od jiskry.

   • Palivo skladujte v čisté a schválené nádobě uzavřené víčkem.

  Kontrola chladicí soustavy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu chladiva motoru.
 • Každý den odstraňte nečistoty z chladiče motoru a chladiče oleje (Obrázek 28). Chladič čistěte každou hodinu, pokud jsou podmínky extrémně prašné a při velkém znečištění. Postupujte podle pokynů v části Čištění chladicí soustavy motoru.

  g008883

  Chladicí soustava je naplněna roztokem vody a celoroční nemrznoucí směsi etylenglykolu v poměru 50/50. Kontrolujte hladinu chladicí kapaliny na začátku každého dne před spuštěním motoru.

  Objem chladicího systému je přibližně 5,7 l.

  Výstraha

  Pokud motor běžel, může natlakovaná horká chladicí kapalina uniknout a způsobit popáleniny.

  • Neotevírejte uzávěr chladiče při běžícím motoru.

  • Při otevírání uzávěru chladiče použijte hadr a uzávěr otevírejte pomalu, aby mohla uniknout pára.

  1. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v expanzní nádrži (Obrázek 29). Když je motor studený, musí být hladina chladicí kapaliny přibližně uprostřed mezi značkami na boku nádrže.

  2. Pokud je hladina chladicí kapaliny nízká, sejměte uzávěr expanzní nádrže a doplňte systém. Nádrž nepřeplňujte.

  3. Nasaďte uzávěr expanzní nádrže.

   g008885

  Kontrola hydraulické soustavy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Nádrž stroje je z výroby naplněna přibližně 13,2 l vysoce kvalitní hydraulické kapaliny. Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny před prvním nastartováním motoru, a poté každý den. Doporučujeme používat hydraulickou kapalinu Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (Dodávána v 19litrových kbelících nebo 209litrových sudech. Objednací čísla získáte v katalogu dílů nebo od distributora společnosti Toro.)

  Alternativní kapaliny: Není-li k dispozici kapalina Toro, lze použít jiné kapaliny, pokud splňují následující materiálové vlastnosti a oborové specifikace. Společnost Toro nedoporučuje použití syntetické kapaliny. Vyhledejte vyhovující produkt ve spolupráci se svým distributorem maziv. Poznámka: Společnost Toro nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodnými náhradami, proto používejte pouze produkty od renomovaných výrobců, kteří budou stát za svým doporučením.

  Vysoký index viskozity/Hydraulická kapalina s ochranou proti opotřebení a nízkým bodem tuhnutí, ISO VG 46
   Materiálové vlastnosti:
    Viskozita, ASTM D445cSt při 40 ℃: 44 až 48cSt při 100 ℃: 7,9 až 8,5
    Index viskozity ASTM D2270140 až 160
    Bod tuhnutí, ASTM D97-36,6 °C až -45 °C
   Oborové specifikace:
    Vickers I-286-S (úroveň kvality), Vickers M-2950-S (úroveň kvality), Denison HF-0

  Important: U kapaliny ISO VG 46 Multigrade byla ověřena optimální výkonnost v širokém rozmezí teplotních podmínek. V případě provozu za stálých vysokých okolních teplot od 18 °C do 49 °C dosáhnete lepšího výkonu použitím hydraulické kapaliny ISO VG 68.

  Hydraulická kapalina Premium Biodegradable Hydraulic Fluid Mobil EAL EnviroSyn 46H

  Important: Hydraulická kapalina Mobil EAL EnviroSyn 46H je jediná syntetická biologicky odbouratelná kapalina schválená společností Toro. Tato kapalina je kompatibilní s elastomery použitými v hydraulických soustavách společnosti Toro a je vhodná pro široké rozmezí teplot. Tato kapalina je kompatibilní s běžnými minerálními oleji, avšak z důvodu maximální biologické odbouratelnosti a výkonnosti je nutné hydraulickou soustavu důkladně propláchnout běžnou kapalinou. Olej je k dispozici v nádobách o objemu 19 l nebo sudech o objemu 208 l od distributora společnosti Mobil.

  Important: Hydraulické kapaliny jsou často téměř bezbarvé, takže je obtížné lokalizovat netěsnosti. Pro hydraulický olej je k dispozici přísada s červeným barvivem v lahvičkách o objemu 20 ml . Jedna lahvička postačí na 15 až 22 l hydraulického oleje. Opatřete si díl s objednacím číslem 44-2500 od autorizovaného distributora Toro.

  1. Zastavte stroj na rovném povrchu, spusťte žací jednotky dolů a vypněte motor.

  2. Očistěte oblast okolo plnicího hrdla a uzávěru hydraulické nádrže (Obrázek 30). Demontujte uzávěr.

   g008886
  3. Vytáhněte měrku z plnicího hrdla a otřete ji čistým hadrem. Zasuňte měrku do plnicího hrdla; poté ji vytáhněte a zkontrolujte hladinu kapaliny. Hladina kapaliny by měla být do 6 mm od značky na měrce.

  4. Pokud je hladina nízká, doplňte odpovídající kapalinu tak, aby hladina dosahovala k horní značce.

  5. Vraťte měrku a uzávěr zpět na plnicí hrdlo.

  Kontrola tlaku v pneumatikách

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte tlak v pneumatikách.
 • Pneumatiky jsou při přepravě nadměrně nahuštěné. Proto je nutné upustit z nich vzduch a snížit tlak. Správný tlak vzduchu v pneumatikách je 0,97 až 1,24 baru.

  Note: Ve všech pneumatikách udržujte doporučený tlak; zajistíte tak kvalitní sekání a správnou činnost stroje.

  Nebezpečí

  Při nízkém tlaku v pneumatikách se snižuje stabilita stroje ve svahu. V takovém případě hrozí převrácení stroje, které může způsobit zranění či smrt.

  Udržujte pneumatiky dostatečně nahuštěné.

  Utažení matic kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po první hodině
 • Utáhněte matice kol.
 • Po prvních 10 hodinách
 • Utáhněte matice kol.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Utáhněte matice kol.
 • Matice kol utáhněte momentem 61 až 88 N·m.

  Důležité upozornění

  Při nedodržení správného utažení matic kol může dojít ke zranění osob.

  Spuštění a zastavení motoru

  Palivovou soustavu může být nutné odvzdušnit v následujících situacích (nahlédněte do části Odvzdušnění palivové soustavy):

  • Při prvním spuštění nového motoru

  • Motor přestal běžet kvůli nedostatku paliva.

  • Byla prováděna údržba součástí palivové soustavy, např. výměna filtru apod.

  Spuštění motoru

  1. Zatáhněte parkovací brzdu a spínač pohonu žací jednotky nastavte do polohy pro vypnutí.

  2. Sundejte nohu z pedálu ovládání pojezdu a ujistěte se, že je v neutrální poloze.

  3. Posuňte páku škrticí klapky do polovičního nastavení.

  4. Vložte klíček do zapalování a otočte jím do polohy Zapnuto/předehřívání, dokud kontrolka žhavicích svíček nezhasne (přibližně 7 sekund); poté otočením klíčku do polohy Start spusťte startér. Jakmile motor nastartuje, klíček uvolněte. Klíček se automaticky vrátí do polohy Zapnuto/běh.

   Important: Aby nedošlo k přehřívání startéru, nespínejte startér na dobu delší než 15 sekund. Po 10 sekundách souvislého startování vyčkejte 60 sekund před opětovným sepnutím.

  5. Při prvním startování motoru nebo po generální opravě motoru jezděte strojem dopředu nebo dozadu po dobu 1 až 2 minut. Rovněž použijte páku ovládání zdvihu a spínač pohonu žacích jednotek a ověřte funkčnost všech součástí.

   Otočením volantu doleva a doprava zkontrolujte odezvu řízení, poté vypněte motor a zkontrolujte, zda není patrný únik oleje, volné součásti a další viditelné závady.

   Výstraha

   Před kontrolou, zda nedochází k úniku oleje a nejsou patrné uvolněné součásti a dalších závady, vypněte motor a vyčkejte, až se všechny pohyblivé součásti zastaví.

  Zastavení motoru

  Přesuňte ovladač škrticí klapky do volnoběžné polohy, nastavte spínač pohonu žací jednotky do polohy pro vypnutí a otočte klíčem ve spínači zapalování do polohy Vypnuto. Vytáhněte klíček ze zapalování, aby nedošlo k náhodnému nastartování.

  Odvzdušnění palivové soustavy

  1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu. Palivová nádrž musí být alespoň do poloviny naplněna.

  2. Odjistěte a zvedněte kapotu.

   Nebezpečí

   Za jistých okolností jsou nafta a palivové výpary vysoce hořlavé a výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

   • Palivo doplňujte do nádrže pomocí trychtýře venku na otevřeném prostranství a při vypnutém a studeném motoru. Rozlitý benzin ihned utřete.

   • Neplňte palivovou nádrž až po horní okraj. Doplňujte palivo, dokud jeho hladina v nádrži nedosáhne 6 až 13 mm pod spodní hranu hrdla palivové nádrže. Tento prázdný prostor v nádrži umožňuje expanzi paliva.

   • Při manipulaci s palivem nikdy nekuřte a držte se stranou od otevřeného ohně nebo míst, kde se palivové výpary mohou vznítit od jiskry.

   • Palivo skladujte v čisté a schválené nádobě uzavřené víčkem.

  3. Otevřete odvzdušňovací šroub na čerpadle vstřikování paliva (Obrázek 31).

   g008891
  4. Otočte klíčkem zapalování do zapnuté polohy. Elektrické palivové čerpadlo zahájí činnost a vytlačí vzduch prostřednictvím odvzdušňovacího šroubu. Ponechte klíček v zapnuté poloze, dokud kolem šroubu nezačne vytékat souvislý proud paliva.

  5. Utáhněte šroub a otočte klíčkem do vypnuté polohy.

  Note: Po provedení uvedených postupů odvzdušnění by měl motor normálně nastartovat. Pokud však motor nenastartuje, mezi čerpadlem vstřikování a vstřikovači se mohl zachytit vzduch. Postupujte podle pokynů v části Odvzdušnění vstřikovačů.

  Kontrola bezpečnostního blokovacího systému

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte bezpečnostní blokovací systém.
 • Výstraha

  Jestliže jsou ochranné spínače odpojeny nebo poškozeny, stroj se může za provozu chovat neočekávaně a způsobit zranění osob.

  • S ochrannými spínači nemanipulujte.

  • Denně funkci ochranných spínačů kontrolujte a jakýkoli poškozený spínač před použitím stroje vyměňte.

  1. Všechny přihlížející osoby se musí vždy zdržovat mimo pracovní prostor. Nepřibližujte ruce a nohy k žacím nástavcům.

  2. Když sedíte na sedátku, nesmí motor nastartovat, pokud je zapnutý spínač žacích jednotek nebo sešlápnutý pedál ovládání pojezdu. V případě nesprávné funkce poruchu opravte.

  3. Když sedíte na sedátku, přesuňte pedál ovládání pojezdu do neutrální polohy, uvolněte parkovací brzdu a vypněte spínač žací jednotky. Motor musí nastartovat. Zvedněte se ze sedátka a pomalu sešlápněte pedál ovládání pojezdu. Motor musí do jedné až tří sekund vypnout. V případě nesprávné funkce poruchu opravte.

  Note: Parkovací brzda stroje je vybavena ochranným spínačem. Motor se zastaví, pokud sešlápnete pedál ovládání pojezdu, když je parkovací brzda zajištěná.

  Vlečení hnací jednotky

  V nouzové situaci je možné stroj vléct na krátkou vzdálenost. Společnost Toro však nedoporučuje používat vlečení jako standardní postup.

  Important: Při vlečení nepřekračujte rychlost 3 až 4 km/h, jinak hrozí nebezpečí poškození hnacího systému. Pokud potřebujete stroj přepravit na větší vzdálenost, naložte jej na nákladní automobil nebo přívěs.

  1. Vyhledejte obtokový ventil na čerpadle (Obrázek 32) a otočte jej o 90°.

   g008892
  2. Před nastartováním motoru zavřete obtokový ventil otočením o 90° (1/4 otáčky). Nestartujte motor, pokud je ventil otevřený.

  Standardní řídicí jednotka (SCM)

  Standardní řídicí jednotka je integrované elektronické zařízení, vyráběné v jedné velikosti vhodné pro všechny konfigurace. Tato jednotka používá elektronické a mechanické součásti k monitorování a řízení standardních elektrických funkcí nutných pro bezpečný provoz výrobku.

  Jednotka monitoruje vstupy včetně neutrální polohy, parkovací brzdy, pohonu žacích nožů, startování, přelapování a vysoké teploty. Jednotka budí výstupy včetně pohonu žacích nožů, startéru a elektromagnetu napájení motoru (ETR).

  Jednotka je rozdělena na vstupy a výstupy. Stav vstupů a výstupů je signalizován kontrolkami LED na desce plošných spojů.

  Vstup startovacího obvodu je napájen stejnosměrným napětím 12 V. Všechny ostatní vstupy jsou pod napětím, když je obvod uzavřen na kostru. Kontrolky LED pro jednotlivé vstupy se rozsvítí, když je příslušný obvod pod napětím. Kontrolky LED pro vstupy slouží k řešení potíží se spínači a vstupními obvody.

  Výstupní obvody jsou pod napětím při splnění příslušné skupiny vstupních podmínek. Tři výstupy jsou označeny PTO, ETR a START. Kontrolky LED pro výstupy monitorují stav relé a signalizují přítomnost napětí u jedné ze tří příslušných výstupních svorek.

  Výstupní obvody neurčují neporušenost výstupního zařízení, takže řešení elektrických potíží zahrnuje kontrolu výstupních kontrolek LED a tradiční testování neporušenosti zařízení a kabelového svazku. Změřte impedanci odpojené součásti, impedanci kabelového svazku (odpojte u jednotky SCM) nebo proveďte dočasné testovací buzení“ příslušné součásti.

  Jednotka SCM se nepřipojuje k externímu počítači ani přenosnému zařízení, nezaznamenává data přerušovaných závad pro účely řešení potíží ani ji nelze přeprogramovat.

  Štítek na jednotce SCM obsahuje pouze symboly. Symboly tří výstupních kontrolek LED jsou zobrazeny ve výstupním poli. Všechny ostatní kontrolky LED představují vstupy. Symboly jsou popsány v následujícím grafu.

  g008893

  Zařízení SCM využívá následující logické postupy řešení potíží.

  1. Určete závadu výstupu, kterou chcete vyřešit (PTO, START nebo ETR).

  2. Otočte klíčem spínače zapalování do polohy Zapnuto a zkontrolujte, zda červená kontrolka LED napájení svítí.

  3. Přepněte všechny vstupní spínače a zkontrolujte, zda se změní stav všech kontrolek LED.

  4. Umístěte vstupní zařízení do odpovídající polohy, abyste dosáhli požadovaného výstupu. Podle následující logické tabulky určete příslušný vstupní stav.

  5. Pokud kontrolka LED určitého výstupu svítí, ale odpovídající výstupní funkce není aktivní, zkontrolujte výstupní kabeláž, spojení a součást. Je-li to nutné, sjednejte nápravu.

  6. Pokud kontrolka LED určitého výstupu nesvítí, zkontrolujte obě pojistky.

  7. Pokud kontrolka LED určitého výstupu nesvítí a vstupy jsou v odpovídajícím stavu, připojte novou jednotku SCM a zkontrolujte, zda závada zmizí.

  Každý řádek (podélný) logické tabulky označuje požadavky na vstup a výstup jednotlivých funkcí výrobku. Funkce výrobku jsou uvedeny v levém sloupci. Symboly označují stav určitého obvodu – spojení na napětí, uzavření na kostru a otevření na kostru.

  VSTUPYVÝSTUPY
  FunkceNapájení zapnutoV neutrální polozeStartování zapnutoBrzda zajištěnaPohon PTO zapnutNa sedátkuVysoká teplota PřelapováníStart Napájení motoru (ETR)Pohon žacích nožů (PTO)
  Start+OOOO++O
  Běh (vypnutá jednotka)OOOOOOO+O
  Běh (zapnutá jednotka)OOOOOO+O
  SekáníOOOOO++
  PřelapováníOOOOO++
  Vysoká teplota  O    OOO
  • (–) označuje obvod uzavřený na kostru – LED SVÍTÍ.

  • (O) označuje obvod otevřený na kostru nebo nenapájený – LED NESVÍTÍ.

  • (+) označuje napájený obvod (cívka spojky, elektromagnet nebo vstup startování) – LED SVÍTÍ.

  • Prázdné pole označuje obvod, který není součástí logického systému.

  Při řešení potíží otočte klíčkem, aniž byste nastartovali motor. Určete příslušnou funkci, která nefunguje, a použijte logickou tabulku. Zkontrolujte, zda stav jednotlivých kontrolek LED vstupů odpovídá logické tabulce.

  Pokud jsou kontrolky LED vstupů v pořádku, zkontrolujte kontrolky LED výstupů. Pokud kontrolka LED výstupu svítí, ale zařízení není napájeno, změřte napětí dodávané do výstupního zařízení, ověřte, zda není přerušeno spojení v odpojeném zařízení, a zkontrolujte potenciální napětí kostřicího obvodu (ukostření na jinou součást). Postup opravy se liší v závislosti na zjištěném stavu.

  Výběr žacího nože

  Žací nůž se standardním kombinovaným hřbetem

  Tento žací nůž byl navržen s ohledem na dosažení vynikajícího zdvihu a rozptylu téměř za jakýchkoli podmínek. Pokud je nutný vyšší či nižší zdvih nebo menší či větší rychlost odhozu, zvažte použití jiného žacího nože.

  Vlastnosti: dosahuje vynikajícího zdvihu a rozptylu ve většině podmínek.

  Žací nůž se zahnutým hřbetem

  Tento žací nůž je obvykle nejvhodnější při nižší výšce sekání 1,9–6,4 cm.

  Vlastnosti:

  • Rozptyl je rovnoměrnější při nižší výšce sekání.

  • Rozptyl má menší tendenci k odhozu vlevo, takže zajišťuje čistší vzhled kolem bunkrů a fervejí.

  • Při nižší výšce a u hustších trávníků jsou kladeny nižší nároky na výkon.

  Žací nůž s rovnoběžným hřbetem s vysokým zdvihem

  Tento žací nůž je obvykle nejvhodnější při vyšší výšce sekání – 7 až 10 cm.

  Vlastnosti:

  • Dosahuje vyššího zdvihu a vyšší rychlosti odhozu.

  • Při vyšší výšce sekání dochází k výraznému zdvihu řídké či slabé trávy.

  • Mokrá a přilnavá posekaná tráva je vyhazována účinněji a u plošiny nedochází k ucpáním.

  • K provozu je vyžadován vyšší výkon.

  • Má tendenci k odhozu dále vlevo a při nižší výšce sekání může vytvářet řádky.

  Důležité upozornění

  Při použití mulčovacího usměrňovače nepoužívejte žací nůž s vysokým zdvihem. Nůž by se mohl zlomit a způsobit zranění či smrt.

  Žací nůž Atomic

  Tento žací nůž je ideální k mulčování listí.

  Vlastnosti: vynikající mulčování listí

  Výběr příslušenství

  Konfigurace volitelného vybavení

   Žací nůž se zahnutým hřbetemŽací nůž s rovnoběžným hřbetem s vysokým zdvihem (Nepoužívejte jej s mulčovacím usměrňovačem).Mulčovací usměrňovačStírač válce
  Sekání trávy: Výška sekání 1,9 až 4,4 cm (0,75 až 1,75 palce)Doporučený pro použití ve většině případůVhodný pro slabý nebo řídký trávníkProkazatelně zlepšuje rozptyl a vzhled po sekání u severních travin při sekání alespoň třikrát týdně a odstranění méně než 1/3 stébla trávy. Nepoužívejte jej se žacím nožem s rovnoběžným hřbetem s vysokým zdvihem.Lze jej používat vždy, když je patrné hromadění trávy na válcích nebo vytváření velkých shluků trávy. Stírače mohou při použití určitých sestav naopak zvýšit tvorbu shluků.
  Sekání trávy: Výška sekání 5 až 6,4 cm (2,00 až 2,50 palce)Doporučený pro hustý či bujný trávníkDoporučený pro slabý či řídký trávník
  Sekání trávy: Výška sekání 7 až 10 cm (2,75 až 4,00 palce)Vhodný pro bujný trávníkDoporučený pro použití ve většině případů
  Mulčování listíDoporučený pro použití s mulčovacím usměrňovačemPoužití není povoleno.Používejte jej pouze se žacím nožem s kombinovaným nebo zahnutým hřbetem.
  VýhodyJe dosaženo rovnoměrného rozptylu při nižší výšce sekání. Zaručuje čistější vzhled v okolí bunkrů a fervejí. Klade nižší nároky na výkon.Je dosaženo vyššího zdvihu a rychlosti odhozu. Řídká nebo slabá tráva je uchopena ve vysoké výšce sekání. Zajišťuje účinné vyhazování mokré a přilnavé posekané trávy.Při použití určitých sestav k sekání trávy může zlepšit rozptyl a vzhled. Je vhodný pro mulčování listí.Při použití určitých sestav omezuje hromadění trávy na válci.
  NevýhodyNezvedá trávu dostatečně při použití s vysokou výškou sekání. Mokrá nebo přilnavá tráva má tendenci hromadit se v komoře, což vede k nízké kvalitě a vyšším požadavkům na výkon.Při použití některých sestav vyžaduje vyšší výkon. Má tendenci tvořit řádky při nižší výšce sekání v bujné trávě. Nepoužívejte jej s mulčovacím usměrňovačem.Pokud se pokusíte odstranit větší množství trávy při použití usměrňovače, tráva se bude hromadit v komoře. 

  Provozní tipy

  Obecná doporučení pro modely 30839, 30843 a 30807

  Nebezpečí

  Sekačka je vybavena jedinečným systémem pojezdu, který umožňuje pohyb dopředu bokem ve svahu, i když se výše položené kolo zvedne nad zem. V takovém případě však hrozí převrácení stroje, při kterém se může vážně nebo smrtelně zranit obsluha stroje nebo osoby v okolí.

  Úhel sklonu, při kterém dojde k převrácení stroje, závisí na mnoha faktorech. Mezi ně patří například podmínky sekání jako mokrý nebo zvlněný trávník, rychlost (zejména při zatáčení), poloha žacích jednotek (se zařízením Sidewinder), tlak v pneumatikách a zkušenost obsluhy.

  Při sklonu svahu do 20 stupňů je riziko převrácení nízké. Pokud se úhel sklonu blíží maximálnímu doporučenému limitu 25 stupňů, riziko převrácení narůstá na středně nebezpečnou úroveň. Nepřekračujte úhel sklonu 25 stupňů; při tomto sklonu je riziko převrácení s následkem vážného zranění či smrti velmi vysoké.

  Proveďte průzkum místa, kde budete sekat, a určete, na kterých kopcích a svazích lze bezpečně pracovat. Při prohlídce místa se vždy snažte rozumně posoudit situaci a zohledněte stav trávníku a možné riziko převrácení stroje. Ke zjištění skutečnosti, na kterých svazích a kopcích lze bezpečně pracovat, použijte sklonoměr, který je dodáván ke každému stroji. Chcete-li provést průzkum místa, položte laťku o délce 1,25 m a průřezu 5 x 10 cm na povrch svahu a změřte úhel sklonu. Laťka umožní zjištění průměrného sklonu, nezohlední však průhyby a jámy, které mohou způsobit náhlou změnu úhlu sklonu svahu. Maximální boční sklon svahu nesmí překročit 25 stupňů.

  Stroj je rovněž vybaven ukazatelem úhlu umístěným na trubici volantu. Ukazuje boční sklon svahu, po němž stroj jede, a uvádí doporučené maximální omezení 25 stupňů.

  Vždy používejte bezpečnostní pás.

  • Vyzkoušejte si ovládání stroje a důkladně se s ním seznamte.

  • Nastartujte motor a nechejte jej běžet ve volnoběžných otáčkách, aby se zahřál. Přesuňte páku škrticí klapky do krajní přední polohy, zvedněte žací jednotky, uvolněte parkovací brzdu, sešlápněte pedál ovládání pojezdu dopředu a opatrně vyjeďte na otevřenou plochu.

  • Vyzkoušejte si jízdu dopředu a dozadu i startování a zastavení motoru. Chcete-li zastavit, sundejte nohu z pedálu ovládání pojezdu a nechte pedál vrátit se do neutrální polohy nebo jej sešlápněte do polohy pro jízdu dozadu a zastavte stroj. Při jízdě dolů ze svahu můžete k zastavení potřebovat pedál pro jízdu dozadu.

  • Při jízdě ve svazích jezděte pomalu, abyste neztratili kontrolu nad řízením, a vyhněte se zatáčení, aby nedošlo k převrácení stroje. Při jízdě napříč svahem přesuňte žací jednotky Sidewinder ke straně, která je výše ve svahu, abyste získali lepší stabilitu. Přesunutím žacích jednotek na stranu, která směřuje dolů ze svahu, naopak stabilitu snížíte. Toto nastavení proveďte vždy před jízdou napříč svahem.

  • Pokud je to možné, jezděte při sekání nahoru a dolů ze svahu, nikoli napříč svahem. Při sjíždění ze svahu nechte žací jednotky spuštěné dolů, zajistíte tak kontrolu nad řízením. Ve svahu nezatáčejte.

  • Vyzkoušejte si jízdu kolem překážek se žacími jednotkami nahoře a dole. Při jízdě úzkými místy mezi překážkami dávejte pozor na možné poškození stroje nebo žacích jednotek.

  • V případě jednotky Sidewinder je vhodné získat cit pro záběr žacích jednotek, abyste je neumístili příliš vysoko nebo je nějakým způsobem nepoškodili.

  • Jednotky lze přesunout ze strany na stranu, pokud jsou spuštěny dolů a stroj je v pohybu nebo pokud jsou zvednuty do přepravní polohy. Pokud žací jednotky přesunete, když jsou spuštěné dolů a stroj není v pohybu, můžete poškodit trávník.

  • Po nerovném terénu jezděte vždy pomalu.

  • Pokud se v blízkosti místa provozu objeví jiná osoba, zastavte stroj a počkejte, až bude opět bezpečno v práci pracovat. Stroj je určen pro použití jednou osobou. Nikdy nedovolte, aby s vámi na stroji jela jiná osoba. Je to velmi nebezpečné, neboť by mohlo dojít k vážnému zranění.

  • Nehoda se může přihodit každému. Mezi nejčastější příčiny nehod patří nadměrná rychlost, prudké zatáčení, terén (neznalost svahů a kopců, na nichž lze bezpečně sekat), nezastavení motoru před opuštěním sedátka obsluhy a požití látek, které snižují schopnost reakce. Léky na nachlazení a další léky na předpis mohou způsobit ospalost; stejně tak je nebezpečný alkohol a drogy. Je nezbytné být bdělý a dbát na bezpečnost. V opačném případě hrozí nebezpečí vážného zranění.

  • Jednotka Sidewinder umožňuje maximální převis 33 cm, díky kterému můžete sekat blíže k okrajům písečných bunkrů a dalších překáže, a přitom mít kola traktoru co nejdále od okrajů bunkrů a vodních ploch.

  • Pokud máte v cestě překážku, přesuňte žací jednotky, abyste mohli její okolí snadno posekat.

  • Při přepravě stroje z jedné pracovní oblasti do druhé zvedněte žací jednotky do krajní horní polohy, přesuňte přepínač sekání/přepravy doleva do režimu pro přepravu a škrticí klapku přesuňte do polohy Rychlý běh.

  Dráha sekání

  Často měňte dráhu, v níž sekáte, aby nebyl vzhled trávníku po sekání zhoršený z důvodu opakované práce v jednom směru.

  Vyvážení

  Systém vyvážení udržuje zadní hydraulický tlak na válce zvedání plošin na jisté hodnotě. Tento tlak vyvážení přenáší hmotnost sekacích plošin na hnací kola sekačky s cílem zlepšit trakci. Tlak vyvážení byl z výroby nastaven tak, aby bylo dosaženo optimální rovnováhy vzhledu po sekání a trakce při pojezdu pro většinu trávníků. Snížením nastavení vyvážení dosáhnete větší stability sekací plošiny, může však dojít ke snížení trakce. Zvýšením nastavení vyvážení můžete zvýšit trakci, může však docházet ke zhoršení vzhledu posekaného trávníku. Pokyny k nastavení tlaku vyvážení pro příslušnou hnací jednotku naleznete v servisní příručce.

  Řešení potíží se vzhledem posekaného trávníku

  Pokyny k řešení potíží se vzhledem posekaného trávníku naleznete na webu www.Toro.com.

  Obecné tipy pro model 30849

  Nebezpečí

  Úhel sklonu, při kterém dojde k převrácení stroje, závisí na mnoha faktorech. Mezi ně patří například podmínky sekání jako mokrý nebo zvlněný trávník, rychlost (zejména při zatáčení), tlak v pneumatikách a zkušenost obsluhy.

  Při sklonu svahu do 15 stupňů je riziko převrácení nízké. Pokud se úhel sklonu blíží maximálnímu doporučenému limitu 20 stupňů, riziko převrácení narůstá na středně nebezpečnou úroveň. Nepřekračujte úhel sklonu 20 stupňů; při tomto sklonu je riziko převrácení s následkem vážného zranění či smrti velmi vysoké.

  Proveďte průzkum místa, kde budete sekat, a určete, na kterých kopcích a svazích lze bezpečně pracovat. Při prohlídce místa se vždy snažte rozumně posoudit situaci a zohledněte stav trávníku a možné riziko převrácení stroje. Ke zjištění skutečnosti, na kterých svazích a kopcích lze bezpečně pracovat, použijte sklonoměr, který je dodáván ke každému stroji. Chcete-li provést průzkum místa, položte laťku o délce 1,25 m a průřezu 5 x 10 cm na povrch svahu a změřte úhel sklonu. Laťka umožní zjištění průměrného sklonu, nezohlední však průhyby a jámy, které mohou způsobit náhlou změnu úhlu sklonu svahu. Maximální boční sklon svahu nesmí překročit 20 stupňů.

  Vždy používejte bezpečnostní pás.

  • Vyzkoušejte si ovládání stroje a důkladně se s ním seznamte.

  • Nastartujte motor a nechejte jej běžet ve volnoběžných otáčkách, aby se zahřál. Přesuňte páku škrticí klapky do krajní přední polohy, zvedněte žací jednotky, uvolněte parkovací brzdu, sešlápněte pedál ovládání pojezdu dopředu a opatrně vyjeďte na otevřenou plochu.

  • Vyzkoušejte si jízdu dopředu a dozadu i startování a zastavení motoru. Chcete-li zastavit, sundejte nohu z pedálu ovládání pojezdu a nechte pedál vrátit se do neutrální polohy nebo jej sešlápněte do polohy pro jízdu dozadu a zastavte stroj. Při jízdě dolů ze svahu můžete k zastavení potřebovat pedál pro jízdu dozadu.

  • Při jízdě ve svazích jezděte pomalu, abyste neztratili kontrolu nad řízením, a vyhněte se zatáčení, aby nedošlo k převrácení stroje.

  • Pokud je to možné, jezděte při sekání nahoru a dolů ze svahu, nikoli napříč svahem. Při sjíždění ze svahu nechte žací jednotky spuštěné dolů, zajistíte tak kontrolu nad řízením. Ve svahu nezatáčejte.

  • Vyzkoušejte si jízdu kolem překážek se žacími jednotkami nahoře a dole. Při jízdě úzkými místy mezi překážkami dávejte pozor na možné poškození stroje nebo žacích jednotek.

  • V případě jednotky Sidewinder je vhodné získat cit pro záběr žacích jednotek, abyste je neumístili příliš vysoko nebo je nějakým způsobem nepoškodili.

  • Jednotky lze přesunout ze strany na stranu, pokud jsou spuštěny dolů a stroj je v pohybu nebo pokud jsou zvednuty do přepravní polohy. Pokud žací jednotky přesunete, když jsou spuštěné dolů a stroj není v pohybu, můžete poškodit trávník.

  • Po nerovném terénu jezděte vždy pomalu.

  • Pokud se v blízkosti místa provozu objeví jiná osoba, zastavte stroj a počkejte, až bude opět bezpečno v práci pracovat. Stroj je určen pro použití jednou osobou. Nikdy nedovolte, aby s vámi na stroji jela jiná osoba. Je to velmi nebezpečné, neboť by mohlo dojít k vážnému zranění.

  • Nehoda se může přihodit každému. Mezi nejčastější příčiny nehod patří nadměrná rychlost, prudké zatáčení, terén (neznalost svahů a kopců, na nichž lze bezpečně sekat), nezastavení motoru před opuštěním sedátka obsluhy a požití látek, které snižují schopnost reakce. Léky na nachlazení a další léky na předpis mohou způsobit ospalost; stejně tak je nebezpečný alkohol a drogy. Je nezbytné být bdělý a dbát na bezpečnost. V opačném případě hrozí nebezpečí vážného zranění.

  • Jednotka Sidewinder umožňuje maximální převis 33 cm, díky kterému můžete sekat blíže k okrajům písečných bunkrů a dalších překáže, a přitom mít kola traktoru co nejdále od okrajů bunkrů a vodních ploch.

  • Pokud máte v cestě překážku, přesuňte žací jednotky, abyste mohli její okolí snadno posekat.

  • Při přepravě stroje z jedné pracovní oblasti do druhé zvedněte žací jednotky do krajní horní polohy, přesuňte přepínač sekání/přepravy doleva do režimu pro přepravu a škrticí klapku přesuňte do polohy Rychlý běh.

  Techniky sekání

  • Při zahájení sekání nejdříve zapněte žací jednotky a poté pomalu přijeďte k sekané oblasti. Jakmile jsou přední žací jednotky nad sekanou oblastí, spusťte žací jednotky dolů.

  • Chcete-li dosáhnout profesionálně rovného posekání a pásů, které jsou v některých případech požadovány, vyhledejte vzdálený strom nebo jiný objekt a jeďte přímo k němu.

  • Jakmile přední žací jednotky dosáhnou okraje sekané oblasti, zvedněte je a proveďte manévr ve tvaru slzy, kterým se rychle srovnáte pro další průjezd.

  • Ke snadnému sekání kolem bunkrů, vodních ploch a dalších překážek slouží jednotka Sidewinder. Přesuňte ovládací páku doleva nebo doprava podle potřeby. Žací jednotky lze rovněž přesunout, aby nevznikaly stopy po pneumatikách.

  • Žací jednotky mají tendenci odhazovat trávu vlevo od stroje. Při vyžínání okolo pískových překážek se pohybujte ve směru hodinových ručiček, aby kousky trávy nepadaly do překážky.

  • Žací jednotky mohou být vybaveny přišroubovanými mulčovacími usměrňovači. Mulčovací usměrňovače pracují dobře, je-li trávník pravidelně udržován tak, že při sekání je odstraňována tráva v délce max. 25 mm. Je-li při použití mulčovacích usměrňovačů odstraňována nadměrná délka travních stébel, vzhled trávníku po sekání může být horší a výkon potřebný k sekání může být vyšší. Mulčovací usměrňovače jsou vhodné rovněž k rozsekání podzimního listí na malé kousky.

  Sečte, když je tráva suchá.

  Sečte buď později ráno, kdy už není rosa, která způsobuje vytváření chomáčů trávy, nebo později odpoledne, kdy nehrozí poškození čerstvě posekané trávy přímým slunečním světlem.

  Zvolte vhodné nastavení výšky sekání odpovídající podmínkám.

  Při sekání odstraňte přibližně 2,5 cm, ne však více než 1/3 stébla trávy. V případě výjimečně husté a bujné trávy může být nutné zvednout nastavení výšky sekání o další stupeň.

  Na začátku sekání vždy používejte ostré žací nože.

  Ostré nože sekají trávu čistě, aniž by docházelo k trhání nebo třepení stébel jako u tupých nožů. Trhání a třepení trávy při sekání způsobuje, že travní stébla na řezu hnědnou, což zpomaluje růst trávy a zvyšuje její náchylnost k chorobám. Zkontrolujte, zda je žací nůž v dobrém stavu a hřbet je kompletní.

  Kontrola stavu žací jednotky

  Zkontrolujte, zda jsou sekací komory v dobrém stavu. Narovnejte všechny ohnuté součásti komory; tím zajistíte správnou vzdálenost mezi hrotem nože a komorou.

  Po dokončení sekání

  Jakmile sečení dokončíte, důkladně stroj omyjte pomocí zahradní hadice bez trysky, aby příliš silný proud vody nerozprostřel znečištění a nepoškodil těsnění a ložiska. Chladič motoru a chladič oleje udržujte čisté a bez nahromaděných nečistot a posekané trávy. Po čištění je vhodné stroj zkontrolovat a zaměřit se při tom na případný únik hydraulické kapaliny, poškození nebo opotřebení hydraulických a mechanických součástí a naostření nožů žací jednotky.

  Important: Po umytí stroje přesuňte mechanismus jednotky Sidewinder několikrát zleva doprava, čímž odstraníte vodu uvízlou mezi bloky ložisek a křížovou trubicí.

  Údržba

  Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy při normální pracovní poloze.

  Doporučený harmonogram údržby

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po první hodině
 • Utáhněte matice kol.
 • Po prvních 10 hodinách
 • Utáhněte matice kol.
 • Zkontrolujte stav a napnutí všech řemenů.
 • Vyměňte hydraulický filtr.
 • Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte olej a olejový filtr.
 • Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Zkontrolujte hladinu chladiva motoru.
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Zkontrolujte tlak v pneumatikách.
 • Zkontrolujte bezpečnostní blokovací systém.
 • Vypusťte vodu z odlučovače.
 • Každý den odstraňte nečistoty z chladiče motoru a chladiče oleje.
 • Zkontrolujte hydraulické potrubí a hadice.
 • Zkontrolujte dobu zastavení žacích nožů
 • Po každých 25 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hladinu elektrolytu.(V případě odstavení stroje provádějte kontrolu každých 30 dnů.)
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte všechna ložiska a pouzdra.(Mazání ložisek a pouzder provádějte každý den, pokud jsou provozní podmínky výrazně prašné a při zvýšeném množství nečistot.)
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte stav a napnutí všech řemenů.
 • Po každých 150 hodinách provozu
 • Vyměňte olej a olejový filtr.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Utáhněte matice kol.
 • Údržba vzduchového filtru(Častěji v prašném nebo špinavém prostředí.)
 • Zkontrolujte seřízení parkovací brzdy.
 • Vyměňte hydraulický filtr.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Zkontrolujte palivové potrubí a spojky.
 • Vyměňte nádobu palivového filtru.
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Po každých 500 hodinách provozu
 • Promažte ložiska zadní nápravy.
 • Každé 2 roky
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Výstraha

  Jestliže ponecháte klíč ve spínači zapalování, může kdokoli náhodně spustit motor a způsobit vám nebo přihlížejícím osobám vážné zranění.

  Před prováděním jakékoli údržby vyjměte klíč za zapalování.

  Seznam denní údržby

  Tuto stránku si zkopírujte pro každodenní použití.

  Úkon údržbyPro týden:
  PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
  Zkontrolujte činnost ochranných spínačů.       
  Zkontrolujte činnosti brzd.       
  Zkontrolujte hladinu motorového oleje.       
  Zkontrolujte hladinu kapaliny v chladicí soustavě.       
  Vypusťte odlučovač vody a paliva.       
  Zkontrolujte vzduchový filtr, prachovou nádobu a přetlakový ventil.       
  Zkontrolujte nezvyklý hluk motoru.2       
  Zkontrolujte znečištění chladiče a mřížky.       
  Zkontrolujte nezvyklý hluk při provozu.       
  Zkontrolujte hladinu oleje v hydraulické soustavě.       
  Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození hydraulických hadic.       
  Zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapalin.       
  Zkontrolujte hladinu paliva.       
  Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.       
  Zkontrolujte správnou funkci nástrojů.       
  Zkontrolujte seřízení výšky sekání.       
  Promažte všechny maznice.2       
  Opravte poškozený lak.       

  1 Při obtížném startování, nadměrné tvorbě kouře nebo těžkém chodu motoru zkontrolujte žhavicí svíčku a trysky vstřikovačů.

  2Po každém mytí bez ohledu na uvedený interval.

  Important: Další pokyny k postupům údržby naleznete v provozní příručce k motoru.

  Note: Potřebujete elektrické schéma nebo hydraulické schéma vašeho stroje? Volně dostupnou kopii schématu si stáhněte na stránkách www.Toro.com, kde v odkazu "Manuals" (Návody) na domovské stránce vyhledejte svůj stroj.

  Zápis problematických oblastí

  Kontrolu provedl(a):
  PoložkaDatumInformace
     
     
     
     
     
     
     

  Tabulka servisních intervalů

  decal117-5103

  Postupy před údržbou stroje

  Demontáž kapoty

  Kapotu lze snadno odstranit, a usnadnit tak postupy údržby v motorovém prostoru stroje.

  1. Odjistěte a zvedněte kapotu.

  2. Odstraňte závlačku, která zajišťuje otočný čep kapoty k montážním držákům (Obrázek 35).

   g008908
  3. Přesuňte kapotu doprava, zvedněte opačnou stranu a vytáhněte ji z držáků.

  Note: Nasazení kapoty proveďte opačným postupem.

  Použití servisní západky sekací plošiny

  Při provádění servisu sekací plošiny použijte servisní západku, zabráníte tak možnému úrazu.

  1. Umístěte zařízení Sidewinder sekací plošiny do středu hnací jednotky.

  2. Zvedněte sekací plošiny do přepravní polohy.

  3. Zatáhněte parkovací brzdu a vypněte stroj.

  4. Uvolněte táhlo západky (Obrázek 36) z uchycovacího prvku na předním rámu nosné sestavy.

   g011350
  5. Zvedněte vnější část předních sekacích plošin a umístěte západku přes čep na rámu umístěný v přední části plošiny pro obsluhu (Obrázek 36).

  6. Sedněte si do sedátka stroje a nastartujte hnací jednotku.

  7. Spusťte sekací plošiny do polohy pro sekání.

  8. Zastavte stroj a vytáhněte klíček.

  9. Odjištění sekacích plošin proveďte opačným postupem.

  Mazání

  Mazání ložisek a pouzder

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte všechna ložiska a pouzdra.(Mazání ložisek a pouzder provádějte každý den, pokud jsou provozní podmínky výrazně prašné a při zvýšeném množství nečistot.)
 • Po každých 500 hodinách provozu
 • Promažte ložiska zadní nápravy.
 • Stroj je vybaven maznicemi, které je třeba pravidelně promazávat univerzálním mazivem č. 2 na bázi lithia. Mazání ložisek a pouzder je nutné provádět každý den, pokud jsou provozní podmínky výrazně prašné a se zvýšeným množstvím nečistot. Při provozu v prašných podmínkách se zvýšeným množstvím nečistot mohou nečistoty vniknout do ložisek a pouzder a způsobit rychlejší opotřebení. Maznice promažte okamžitě po každém mytí bez ohledu na uvedený interval.

  Umístění maznic a množství maziva je následující:

  • Otočný čep zadní žací jednotky (Obrázek 37)

   g008894
  • Otočný čep přední žací jednotky (Obrázek 38)

   g008895
  • Konce válce jednotky SideWinder (2) (Obrázek 39)

   g008896
  • Svislý čep řízení (Obrázek 40)

   g008897
  • Otočný čep zadního zvedacího ramena a zvedací válec (2) (Obrázek 41)

   g008898
  • Otočný čep levého předního zvedacího ramena a zvedací válec (2) (Obrázek 42)

   g008899
  • Otočný čep pravého předního zvedacího ramena a zvedací válec (2) (Obrázek 43)

   g008900
  • Mechanismus seřízení neutrální polohy (Obrázek 44)

   g008901
  • Přepínač sekání/přepravy (Obrázek 45)

   g008902
  • Otočný čep napnutí řemene (Obrázek 46)

   g008903
  • Válec řízení (Obrázek 47).

   g008904

   Note: V případě potřeby namontujte další maznici na opačný konec válce řízení. Demontujte kolo, namontujte maznici, promažte ji, odstraňte a nasaďte zátku (Obrázek 48).

   g008905
  • Ložiska dříku vřetena žací jednotky (2 na žací jednotku) (Obrázek 49)

   Note: Použijte libovolnou maznici podle toho, která je přístupnější. Napumpujte mazivo do maznice, dokud se na spodní straně pouzdra vřetena (pod plošinou) neobjeví malé množství maziva.

   g008906
  • Ložiska zadního válce (2 na žací jednotku) (Obrázek 50)

   g011349

   Note: Drážka na mazivo v montážním prvku válce musí být vždy zarovnána s otvorem pro mazivo na obou koncích hřídele válce. S ohledem na snazší zarovnání drážky a otvoru je na jednom konci hřídele válce vyznačena značka.

   Important: Křížovou trubici jednotky Sidewinder nemažte. Ložiskové bloky jsou samomazné.

  Údržba motoru

  Údržba vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 200 hodinách provozu
 • Údržba vzduchového filtru(Častěji v prašném nebo špinavém prostředí.)
  • Zkontrolujte, zda není plášť vzduchového filtru poškozen, což by mohlo způsobit únik vzduchu. V případě poškození jej vyměňte. Zkontrolujte, zda se v celém sacím systému nevyskytují netěsnosti, poškození nebo uvolněné hadicové svorky.

  • Údržbu vzduchového filtru provádějte v doporučeném servisním intervalu nebo dříve, pokud výkonnost motoru klesá z důvodu extrémně prašných podmínek či při velkém znečištění. Předčasná výměna vzduchového filtru pouze zvyšuje nebezpečí vniknutí nečistot do motoru při demontovaném filtru.

  • Kryt musí být správně usazen a utěsněn s pláštěm vzduchového filtru.

  1. Uvolněte západky upevňující kryt vzduchového filtru k plášti (Obrázek 51).

   g008909
  2. Sejměte kryt z pláště vzduchového filtru.

  3. Před vyjmutím filtru odstraňte pomocí nízkotlakého vzduchu (o tlaku 2,76 baru, čistého a suchého) nečistoty nahromaděné mezi vnější stranou primárního filtru a nádobou. Nepoužívejte vysokotlaký vzduch, který by mohl nečistoty protlačit přes filtr do sacího systému. Tento postup čištění zabrání vniknutí nečistot do systému sání při demontovaném filtru.

  4. Vyjměte a vyměňte primární filtr (Obrázek 52).

   Čištění použité vložky není doporučováno vzhledem k možnému poškození média filtru.

   g008910
  5. Kontrolou těsnicího konce filtru a pláště zjistěte, zda nový filtr nebyl poškozen při přepravě. Nepoužívejte poškozenou vložku.

  6. Zasuňte nový filtr tlakem na vnější obrubu vložky a usaďte jej v nádobě. Netlačte na pružný střed filtru.

  7. Očistěte otvor pro vypuzování nečistot ve snímatelném krytu. Vyjměte z krytu gumový výtlačný ventil, vyčistěte dutinu a výtlačný ventil nasaďte zpět.

  8. Nasaďte kryt tak, aby gumový výtlačný ventil směřoval dolů, přibližně mezi 5. a 7. hodinu při pohledu od konce.

  9. Zajistěte kryt západkami.

  Výměna motorového oleje a filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte olej a olejový filtr.
 • Po každých 150 hodinách provozu
 • Vyměňte olej a olejový filtr.
  1. Demontujte libovolnou vypouštěcí zátku (Obrázek 53) a nechte olej vytékat do vypouštěcí nádoby. Jakmile olej přestane vytékat, zašroubujte zátku vypouštěcího otvoru.

   g008911
  2. Demontujte olejový filtr (Obrázek 54). Na těsnění nového filtru lehce naneste tenkou vrstvu čistého oleje a našroubujte jej. Filtr neutahujte příliš.

   g008912
  3. Doplňte olej do klikové skříně. Postupujte podle pokynů v části Kontrola hladiny motorového oleje.

  Údržba palivového systému

  Servis palivové nádrže

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každé 2 roky
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Nádrž vypusťte a vyčistěte, pokud je palivová soustava kontaminována nebo má být stroj po delší dobu odstaven z provozu. K vypláchnutí nádrže použijte čisté palivo.

  Kontrola palivového potrubí a spojek

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Zkontrolujte palivové potrubí a spojky.
 • Zkontrolujte, zda není palivové potrubí narušené nebo poškozené a spojky nejsou uvolněné.

  Vypuštění odlučovače vody

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Vypusťte vodu z odlučovače.
  1. Umístěte pod palivový filtr čistou nádobu.

  2. Povolte vypouštěcí ventil na spodní straně nádoby filtru (Obrázek 55).

   g009880
  3. Po vypuštění ventil utáhněte.

  Výměna nádoby palivového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte nádobu palivového filtru.
  1. Vyčistěte montážní oblast nádoby filtru (Obrázek 55).

  2. Odstraňte nádobu filtru a vyčistěte montážní plochu.

  3. Promažte těsnění na nádobě filtru čistým olejem.

  4. Rukou namontujte nádobu filtru tak, aby se těsnění dotýkalo montážní plochy, a poté ji otočte o další 1/2 otáčky.

  Odvzdušnění vstřikovačů

  Note: Tento postup používejte pouze tehdy, pokud jste palivovou soustavu odvzdušnili běžným postupem a motor přesto nelze nastartovat. Postupujte podle pokynů v části Odvzdušnění palivové soustavy.

  1. Povolte přípojku potrubí k sestavě trysky č. 1 a držáku.

   g008913
  2. Posuňte škrticí klapku do polohy Rychlý běh.

  3. Otočte klíčkem zapalování do polohy Start a sledujte průtok paliva kolem přípojky. Otočte klíčkem do vypnuté polohy, jakmile bude průtok souvislý.

  4. Přípojku potrubí bezpečně utáhněte.

  5. Opakujte postup u zbývajících trysek.

  Údržba elektrického systému

  Údržba baterie

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 25 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hladinu elektrolytu.(V případě odstavení stroje provádějte kontrolu každých 30 dnů.)
 • Je nutné udržovat správnou hladinu elektrolytu v baterii a čistit horní část baterie. Pokud odstavujete stroj na místech s extrémně nízkými teplotami, baterie se vybije mnohem rychleji, než pokud je stroj uložen na mírně chladném místě.

  Udržujte hladinu v článcích pomocí destilované nebo demineralizované vody. Nenaplňujte články nad úroveň rozděleného prstence uvnitř článku. Namontujte uzávěry plnicích otvorů tak, aby větrací otvory byly otočeny dozadu (směrem k palivové nádrži).

  Nebezpečí

  Elektrolyt baterie obsahuje kyselinu sírovou, což je smrtelný jed, který může způsobit vážné poleptání.

  • Elektrolyt nepijte a dbejte na to, aby nepřišel do styku s pokožkou a zrakem a nepotřísnil oděv. Chraňte si oči brýlemi a ruce gumovými rukavicemi.

  • Akumulátor doplňujte na místě, kde je k dispozici čistá voda pro opláchnutí pokožky.

  Horní část baterie udržujte v čistotě pravidelným umýváním pomocí kartáče namočeného v roztoku amoniaku nebo uhličitanu sodného. Po čištění opláchněte horní plochu baterie vodou. Během čištění baterie nesundávejte uzávěry plnicích otvorů.

  Kabely baterie musí být těsně upevněny ke svorkám, aby byl zajištěn dostatečný elektrický kontakt.

  Důležité upozornění

  Nesprávné vedení kabelů baterie by mohlo způsobit poškození hnací jednotky a kabely by mohly zapříčinit jiskření. Jiskry by mohly zapříčinit explozi plynů z baterie a následné zranění osob.

  • Vždy odpojujte nejprve kabel ze záporného vývodu baterie (černý) a teprve potom z kladného vývodu baterie (červený).

  • Vždy připojujte nejdříve kabel z kladného vývodu akumulátoru (červený) a teprve potom kabel ze záporného vývodu (černý).

  Pokud se na svorkách vyskytne koroze, odpojte kabely (záporný kabel (-) nejdříve) a oškrábejte zvlášť svorky a kontakty. Připojte zpět kabely, kladný kabel (+) nejdříve, a potřete svorky vazelínou.

  Důležité upozornění

  Svorky akumulátoru, koncovky a související příslušenství obsahují olovo a sloučeniny olova, což jsou chemické látky, které jsou ve státě Kalifornie známé jako látky způsobující rakovinu a poškozující reprodukční systém. Po manipulaci s akumulátorem si umyjte ruce.

  Pojistky

  Pojistky elektrické soustavy stroje se nacházejí pod krytem konzoly.

  Údržba hnací soustavy

  Seřízení pohonu pojezdu pro neutrální polohu

  Pokud se stroj pohybuje, když je pedál ovládání pojezdu v NEUTRáLNí poloze, seřiďte vačkový mechanismus ovládání pojezdu.

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, snižte žací jednotky, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč ze spínače zapalování.

  2. Založte přední a zadní kola na jedné straně klíny.

  3. Zvedněte protilehlé přední a zadní kolo nad zem a podepřete rám podpěrnými bloky.

   Důležité upozornění

   Pokud stroj není řádně podepřen, může dojít k jeho náhodnému pádu a zranění osoby pod ním.

   Přední a zadní kolo musí být zvednuto nad zem, jinak během seřizování dojde k pohybu stroje.

  4. Povolte pojistnou matici vačkového mechanismu pro seřízení pohonu (Obrázek 57).

   g008922

   Důležité upozornění

   Motor musí být spuštěn, abyste mohli provést konečné nastavení vačky pro seřízení pohonu. Při kontaktu s horkými nebo pohybujícími se částmi může dojít ke zranění osob.

   Nepřibližujte ruce, nohy, obličej ani jiné části těla k tlumiči výfuku, jiným horkým částem motoru ani rotujícím částem.

  5. Nastartujte motor a otáčením šestihranným koncem vačky oběma směry určete střední polohu neutrálního pásma.

  6. Zajistěte seřízení utažením pojistné matice.

  7. Vypněte motor.

  8. Odstraňte podpěry a spusťte stroj na zem. Proveďte zkoušku pojezdu stroje a přesvědčte se, zda nedochází k pohybu, když je pedál ovládání pojezdu v neutrální poloze.

  Údržba chladícího systému

  Čištění chladicí soustavy motoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Každý den odstraňte nečistoty z chladiče motoru a chladiče oleje.
 • Nečistoty odstraňujte z chladiče oleje a chladiče motoru každý den. Ve znečištěných podmínkách provádějte čištění častěji.

  1. Vypněte motor a zvedněte kapotu. Důkladně odstraňte všechny nečistoty z motorového prostoru.

  2. Odstraňte přístupový panel (Obrázek 58).

   g008914
  3. Odjistěte chladič oleje a otočte jej dozadu (Obrázek 59). Obě strany chladiče oleje a prostor chladiče motoru pečlivě očistěte vodou nebo stlačeným vzduchem. Otočte chladič oleje zpět do příslušné polohy.

   g008915
  4. Nasaďte přístupový panel a zavřete kapotu.

  Údržba brzd

  Seřízení parkovací brzdy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 200 hodinách provozu
 • Zkontrolujte seřízení parkovací brzdy.
  1. Uvolněte stavěcí šroub připevňující kolečko k páce parkovací brzdy (Obrázek 60).

   g008923
  2. Otáčejte kolečkem, až dosáhnete síly 41 až 68 N·m potřebné k aktivaci páky.

  3. Po seřízení utáhněte stavěcí šroub.

  Údržba řemenů

  Servis řemenů motoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 10 hodinách
 • Zkontrolujte stav a napnutí všech řemenů.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte stav a napnutí všech řemenů.
 • Napnutí řemene alternátoru/ventilátoru

  1. Otevřete kapotu.

  2. Zkontrolujte napnutí stlačením řemene uprostřed mezi řemenicemi alternátoru a klikového hřídele silou 30 N·m. Řemen by se měl prohnout o 11 mm.

   g008916
  3. Pokud prohnutí neodpovídá uvedené hodnotě, proveďte následující postup napnutí řemene.

   1. Povolte šroub upevňující držák k motoru a šroub upevňující alternátor k držáku.

   2. Mezi alternátor a motor zasuňte páčidlo a páčením vychylte alternátor.

   3. Jakmile dosáhnete správného napnutí řemene, zajistěte seřízenou polohu utažením šroubu alternátoru a šroubu držáku.

  Výměna hnacího řemene hydrostatu

  1. Nasaďte nástrčkový klíč nebo malou trubku na konec pružiny napínající řemen.

   Důležité upozornění

   Při povolování napnutí pružiny buďte opatrní, protože pružina je silně napnutá.

  2. Zatlačením konce pružiny (Obrázek 62) dolů a dopředu pružinu uvolněte z držáku a povolte její napnutí.

   g008917
  3. Nasaďte řemen zpět.

  4. Napnutí pružiny proveďte opačným postupem.

  Údržba ovládacích prvků

  Seřízení škrticí klapky

  1. Přesuňte páku škrticí klapky dozadu až na doraz k výřezu v ovládacím panelu.

  2. Povolte konektor kabelu škrticí klapky na ramenu páky čerpadla vstřikování (Obrázek 63).

   g008918
  3. Přidržte rameno páky čerpadla vstřikování k dorazu pro nízké volnoběžné otáčky a utáhněte konektor kabelu.

  4. Povolte šrouby upevňující ovladač škrticí klapky k ovládacímu panelu.

  5. Zatlačte ovládací páku škrticí klapky do krajní přední polohy.

  6. Posuňte dorazovou desku tak, aby se dotýkala páky škrticí klapky, a utáhněte šrouby, které upevňují ovladač škrticí klapky k ovládacímu panelu.

  7. Pokud během provozu nezůstává škrticí klapka na místě, utáhněte pojistnou matici sloužící k nastavení třecího prvku páky škrticí klapky utahovacím momentem 5 až 6 N·m. Maximální síla nutná k ovládání páky škrticí klapky by měla být 27 N·m.

  Údržba hydraulického systému

  Výměna hydraulického filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 10 hodinách
 • Vyměňte hydraulický filtr.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Vyměňte hydraulický filtr.
 • Použijte originální náhradní filtr společnosti Toro (obj. č. 86-3010).

  Important: Použití jiného filtru může vyústit v ukončení platnosti záruky u některých součástí.

  1. Zastavte stroj na rovném povrchu, spusťte žací jednotky, vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu a vyjměte klíček ze zapalování.

  2. Zavěste hadici k montážní desce filtru.

  3. Vyčistěte okolí místa montáže filtru. Postavte pod filtr nádobu na zachycení oleje (Obrázek 64) a filtr odstraňte.

   g008920
  4. Namažte těsnění nového filtru a naplňte filtr hydraulickou kapalinou.

  5. Montážní oblast filtru musí být čistá. Našroubujte filtr, aby gumové těsnění dosedlo na montážní desku; potom filtr dotáhněte o další 1/2 otáčky.

  6. Uvolněte hadici z montážní desky filtru.

  7. Spusťte motor a nechejte ho běžet přibližně dvě minuty, aby byl ze systému odstraněn vzduch. Zastavte motor a zkontrolujte, zda nedochází k úniku.

  Výměna hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Pokud je kapalina znečištěná, obraťte se na místního distributora Toro a požádejte o vypláchnutí systému. Znečištěná kapalina má ve srovnání s čistým olejem mléčnou nebo černou barvu.

  1. Vypněte motor a zvedněte kapotu.

  2. Odpojte hydraulické vedení (Obrázek 65) nebo odstraňte hydraulický filtr (Obrázek 64) a nechte hydraulickou kapalinu vytéct do vypouštěcí nádoby. Jakmile hydraulická kapalina přestane vytékat, připojte hydraulické vedení.

   g008919
  3. Naplňte nádrž (Obrázek 66) přibližně 13,2 l hydraulické kapaliny; postupujte podle pokynů v části Kontrola hydraulické soustavy.

   Important: Používejte pouze určené hydraulické kapaliny. Jiné kapaliny by mohly systém poškodit.

   g008886
  4. Namontujte uzávěr nádrže. Nastartujte motor a použijte všechny ovládací prvky hydraulického systému, aby se systém naplnil hydraulickou kapalinou. Zkontrolujte rovněž, zda nedochází k netěsnostem; poté motor zastavte.

  5. Zkontrolujte hladinu kapaliny a doplňte dostatečné množství, aby hladina dosahovala ke značce plného stavu na měrce. Nádrž nepřeplňujte.

  Kontrola hydraulického potrubí a hadic

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hydraulické potrubí a hadice.
 • Zkontrolujte, zda u hydraulického potrubí a hadic nejsou patrné netěsnosti, zalomené potrubí, volné montážní držáky, opotřebení, volné spoje a narušení vlivem počasí a chemikálií. Před provozem proveďte všechny nezbytné opravy.

  Důležité upozornění

  Hydraulická kapalina unikající pod tlakem může proniknout do kůže a způsobit zranění.

  • Před natlakováním hydraulické soustavy zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

  • Nepřibližujte tělo a ruce k netěsným dírkám nebo tryskám, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

  • K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.

  • Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.

  • Pokud se kapalina dostane do kůže, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

  Údržba sekací plošiny

  Demontáž sekacích plošin od hnací jednotky

  1. Umístěte stroj na rovný povrch, spusťte sekací plošiny na zem, vypněte motor a zatáhněte parkovací brzdu.

  2. Odpojte a odstraňte hydraulický motor z plošiny (Obrázek 67). Zakryjte horní část vřetena, aby nedošlo k jeho znečištění.

   g011351
  3. Odstraňte pojistný kolík nebo přídržnou matici upevňující rám nosné sestavy plošiny k otočenému čepu zvedacího ramena (Obrázek 68).

   g011352
  4. Sekací plošinu odsuňte od hnací jednotky.

  Montáž sekacích plošin k hnací jednotce

  1. Umístěte stroj na rovný povrch a vypněte motor.

  2. Umístěte sekací plošinu do polohy před hnací jednotkou.

  3. Nasaďte rám nosné sestavy plošiny na otočný čep zvedacího ramena. Zajistěte jej pomocí pojistného kolíku nebo přídržné matice (Obrázek 68).

  4. Namontujte hydraulický motor k plošině (Obrázek 67). Zkontrolujte, zda je O-kroužek ve správné poloze a není poškozený.

  5. Promažte vřeteno.

  Údržba roviny žacích nožů

  Rotační plošina je dodávána s továrním přednastavením výšky sekání 5 cm a roztečí žacích nožů 7,9 mm. Výšky vlevo a vpravo jsou rovněž přednastaveny v rozsahu do ±0,7 mm od sebe navzájem.

  Sekací plošina je zkonstruována tak, aby odolala nárazům žacích nožů bez deformace komory. Pokud dojde k nárazu do pevného předmětu, zkontrolujte, zda není žací nůž poškozen a zda je rovina žacích nožů přesná.

  Kontrola roviny žacích nožů

  1. Demontujte hydraulický motor ze sekací plošiny a vyjměte sekací plošinu ze sekačky.

  2. Použijte zvedák (nebo alespoň dvě osoby) a umístěte sekací plošinu na rovný stůl

  3. Označte jeden konec žacího nože značkovačem nebo tužkou. Pomocí tohoto konce žacího nože pak zkontrolujte všechny výšky.

  4. Umístěte ostří označeného konce žacího nože do polohy 12 hodin (přímo dopředu ve směru sekání) (Obrázek 69) a změřte výšku od stolu k ostří žacího nože.

   g011353
  5. Otočte označený konec žacího nože do polohy 3 hodiny a 9 hodin (Obrázek 69) a změřte výšky.

  6. Srovnejte naměřenou výšku v poloze 12 hodin s nastavením výšky sekání. Musí být v rozmezí do 0,7 mm. Výšky v poloze 3 a 9 hodin musí být o 3,8 ±2,2 mm vyšší než nastavení v poloze 12 hodin a rozdíl mezi nimi musí být do 2,2 mm.

  Pokud některá z naměřených výšek neodpovídá specifikaci, přejděte k části Seřízení roviny žacích nožů.

  Seřízení roviny žacích nožů

  Začněte seřízením vpředu (vždy vyměňujte pouze jeden držák).

  1. Demontujte držák pro nastavení výšky sekání (přední vlevo nebo vpravo) z rámu plošiny (Obrázek 70).

  2. Nastavte vymezovací podložky o velikosti 1,5 mm a/nebo 0,7 mm mezi rám plošiny a držák, abyste dosáhli požadovaného nastavení výšky (Obrázek 70).

   g011354
  3. Namontujte držák pro nastavení výšky sekání k rámu plošiny a zbývající vymezovací podložky umístěte pod držák nastavení výšky sekání.

  4. Upevněte šroub s vnitřním šestihranem / rozpěrku a přírubovou matici.

   Note: Šroub s vnitřním šestihranem a rozpěrka jsou spojeny prostředkem Loctite, aby nedošlo k pádu rozpěrky dovnitř rámu plošiny.

  5. Zkontrolujte výšku v poloze 12 hodin a podle potřeby seřiďte.

  6. Zjistěte, zda je nutné seřídit pouze jeden nebo oba držáky (pravý i levý) pro nastavení výšky sekání. Pokud je strana v poloze 3 nebo 9 hodin o 3,8 ±2,2 mm vyšší než nová výška vpředu, není seřízení pro danou stranu nutné. Seřiďte druhou stranu v rámci rozsahu ±2,2 mm vzhledem ke správné straně.

  7. Seřiďte držák pro nastavení výšky sekání vpravo a vlevo opakováním kroků 1 až 3.

  8. Utáhněte vratové šrouby a přírubové matice.

  9. Opět zkontrolujte výšku v poloze 12, 3 a 9 hodin.

  Údržba žacího nože

  Demontáž žacího nože

  Žací nůž je nutné vyměnit, pokud dojde k nárazu do pevného předmětu, žací nůž není vyvážený nebo je ohnutý. Používejte vždy originální náhradní nože Toro, abyste zajistili bezpečnost a optimální výkonnost. Nikdy nepoužívejte náhradní nože jiných výrobců - jejich použití může být nebezpečné.

  1. Zvedněte sekací plošinu do nejvyšší polohy, vypněte motor a zatáhněte parkovací brzdu. Podložte sekací plošinu, aby nemohla spadnout.

  2. Pomocí hadru nebo silně polstrovaných rukavic uchopte konec žacího nože. Demontujte šroub žacího nože, ochranný kryt a žací nůž z dříku vřetena (Obrázek 71).

   g011355
  3. Namontujte žací nůž hřbetem směrem k sekací plošině s ochranným krytem a šroubem žacího nože (Obrázek 71). Utáhněte šroub žacího nože utahovacím momentem 115-149 N·m.

   Nebezpečí

   Opotřebený nebo poškozený žací nůž může prasknout a úlomek nože může odletět do prostoru obsluhy nebo zasáhnout příhlížející osoby a způsobit vážné zranění nebo smrt

   • Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k opotřebení či poškození nožů.

   • Prasklý nebo zlomený žací nůž nikdy nesvařujte.

   • Opotřebený nebo poškozený žací nůž vždy vyměňte.

  Kontrola a broušení žacího nože

  1. Zvedněte sekací plošinu do nejvyšší polohy, vypněte motor a zatáhněte parkovací brzdu. Podložte sekací plošinu, aby nemohla spadnout.

  2. Pečlivě zkontrolujte ostří žacích nožů, zejména v místech, kde se setkávají ploché a zakřivené části (Obrázek 72). Jelikož písek a abrazivní materiál mohou obrušovat kov, který spojuje ploché a zakřivené části žacího nože, je nutné žací nůž před použitím stroje kontrolovat. Pokud je patrné opotřebení (Obrázek 72), vyměňte žací nůž; postupujte podle pokynů v části Demontáž žacího nože.

   Nebezpečí

   Dojde-li u žacího nože k opotřebení, vytvoří se mezi hřbetem a plochou částí nože drážka (Obrázek 72). Nakonec může dojít k odlomení části žacího nože a vymrštění této části ze skříně, což může způsobit vážné zranění vám či jiným osobám.

   • Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k opotřebení či poškození nožů.

   • Opotřebený nebo poškozený žací nůž vždy vyměňte.

   g006924
  3. Zkontrolujte ostří všech žacích nožů. Pokud jsou ostří otupená nebo nerovná, nabruste je. Bruste pouze horní část ostří a udržujte původní úhel sekání, abyste zachovali ostrost (Obrázek 73). Vyvážení nože neporušíte, pokud uberete z obou ostří stejné množství materiálu.

   g006926
  4. Chcete-li zkontrolovat, zda je žací nůž rovnoběžný a plochý, položte jej na rovný povrch a zkontrolujte jeho konce. Konce žacího nože musí být o něco níže než střed a ostří musí být níže než pata nože. Takový žací nůž bude zajišťovat kvalitní sekání a vyžadovat minimální výkon motoru. Naopak žací nůž, jehož konce jsou výše než střed nebo ostří je výše než pata, je ohnutý či deformovaný a je nutné jej vyměnit.

  5. Namontujte žací nůž hřbetem směrem k sekací plošině s ochranným krytem a šroubem žacího nože. Utáhněte šroub žacího nože utahovacím momentem 115–149 N·m.

  Kontrola doby zastavení žacích nožů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte dobu zastavení žacích nožů
 • Žací nože sekací plošiny se musí zcela zastavit přibližně za 5 sekund po vypnutí spínače sekací plošiny.

  Note: Plošiny je třeba spustit na čistou část trávníku nebo na pevný povrch, aby nedošlo k vymrštění prachu a nečistot.

  Při kontrole doby zastavení musí druhá osoba stát vzadu alespoň 6 m za plošinou a sledovat žací nože sekací plošiny. Obsluha vypne sekací plošiny a zaznamená dobu, za kterou se žací nože zcela zastaví. Pokud je tato doba delší než 7 sekund, je nutné seřízení brzdného ventilu. O pomoc při seřízení požádejte distributora Toro.

  Údržba předního válce

  U předního válce zkontrolujte, zda nedošlo k opotřebení, nadměrnému chvění či váznutí. Opravte nebo vyměňte válec nebo díly, pokud u některých zjistíte nežádoucí stav.

  Demontáž předního válce

  1. Vyšroubujte montážní šroub válce (Obrázek 74).

  2. Vsuňte průbojník přes konec pouzdra válce a vytlačte opačné ložisko ven střídavým klepáním na opačnou stranu vnitřního kroužku ložiska. Mělo by dojít k odkrytí 1,5 mm okraje vnitřního kroužku.

   g011356
  3. Vytlačte ven druhé ložisko.

  4. Zkontrolujte, zda nedošlo k případnému poškození pouzdra válce, ložisek a rozpěrky ložisek (Obrázek 74). Poškozené díly vyměňte a smontujte.

  Montáž předního válce

  1. Zatlačte první ložisko do pouzdra válce (Obrázek 74). Zatlačte pouze na vnější kroužek nebo rovnoměrně na vnitřní i vnější kroužek.

  2. Vložte rozpěrku (Obrázek 74).

  3. Zatlačte druhé ložisko do pouzdra válce (Obrázek 74); tlačte při tom rovnoměrně na vnitřní i vnější kroužek, dokud vnitřní kroužek nebude v kontaktu s rozpěrkou.

  4. Namontujte sestavu válce do rámu plošiny.

   Important: Upevnění sestavy válce s větší mezerou než 1,5 mm vytváří postranní tlak na ložisko a může vést k předčasnému zadření ložiska

  5. Ověřte, zda mezi sestavou válce a montážními držáky na rámu plošiny není mezera větší než 1,5 mm. Pokud je mezera větší než 1,5 mm, vyplňte místo dostatečným počtem podložek o průměru 16 mm.

  6. Šrouby utáhněte utahovacím momentem 108 N·m.

  Uskladnění

  Skladování baterie

  Pokud bude stroj odstaven déle než 30 dnů, vyjměte baterii a plně ji dobijte. Uložte baterii v chladném prostředí, aby nedocházelo k rychlému vybití baterie. Aby nedošlo ke zmrznutí baterie, ujistěte se, že je zcela nabitá. Specifická hustota elektrolytu plně nabité baterie je 1,265 až 1,299.

  Příprava před dlouhodobým odstavením

  Tyto postupy proveďte vždy, když stroj odstavujete na dobu delší než 30 dnů.

  Hnací jednotka

  1. Pečlivě očistěte hnací jednotku, žací nástavce a motor.

  2. Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. Nahustěte všechny pneumatiky na 0,97 až 1,24 baru.

  3. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné upevňovací prvky; podle potřeby je utáhněte.

  4. Namažte nebo potřete olejem všechny maznice a otočné čepy. Přebytečné mazivo utřete.

  5. Lehce přebruste a přelakujte poškrábané, popraskané nebo zkorodované lakované plochy. Opravte všechny důlky v kovovém plášti.

  6. Následujícím způsobem proveďte údržbu akumulátoru a kabelů:

   1. Sejměte svorky akumulátoru z vývodů akumulátoru.

   2. Vyjměte akumulátor.

   3. Před uskladněním a pak každých 60 dnů akumulátor pomalu nabíjejte po dobu 24 hodin, aby nedošlo k vylučování síranu olovnatého.

    Aby nedošlo ke zmrznutí akumulátoru, ujistěte se, že je zcela nabitý. Specifická hustota elektrolytu plně nabité baterie je 1,265 až 1,299.

   4. Baterii, svorky a vývody očistěte ocelovým kartáčem a roztokem jedlé sody.

   5. Na svorky kabelů a vývody akumulátoru naneste tenkou vrstvu maziva Grafo 112X (obj. č. Toro 505-47) nebo vazelíny, abyste zabránili korozi.

   6. Baterii skladujte na polici nebo ve stroji na chladném místě. Ponechte kabely odpojené, pokud je baterie uložena ve stroji.

  Motor

  1. Vypusťte motorový olej z olejové vany a namontujte vypouštěcí zátku.

  2. Demontujte a zlikvidujte olejový filtr. Namontujte nový olejový filtr.

  3. Naplňte olejovou vanu přibližně 3,8 l motorového oleje SAE 15W-40.

  4. Nastartujte motor a nechejte ho běžet přibližně dvě minuty ve volnoběžných otáčkách.

  5. Vypněte motor.

  6. Důkladně vypusťte veškeré palivo z palivové nádrže, potrubí palivové soustavy, palivového filtru a odlučovače vody.

  7. Propláchněte palivovou nádrž čerstvou čistou motorovou naftou.

  8. Utáhněte všechny spojky palivové soustavy.

  9. Pečlivě vyčistěte sestavu vzduchového filtru a proveďte jeho údržbu.

  10. Vstup vzduchového filtru a výstup výfuku utěsněte voděodolnou páskou.

  11. Zkontrolujte nemrznoucí směs a doplňte ji podle potřeby v závislosti na očekávané minimální teplotě.

  Sekací plošina

  Pokud je sekací plošina oddělena od hnací jednotky na libovolně dlouhou dobu, nasaďte zátku vřetena do horní části vřetena, aby bylo vřeteno chráněno před prachem a vodou.