Introduktion

Denna gräsklippare av gåmodell med roterande knivar är avsedd att användas av privatkunder. Den är huvudsakligen konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna gräsmattor runt bostäder. Den är inte avsedd för att klippa snår eller för jordbruksändamål. Den är främst avsedd för användning av litiumjonbatteripaket modell 81860 (medföljer modell 21863). Om dessa produkter används i andra syften än vad som avsetts kan det innebära fara för dig och kringstående.

Modell 21863T levereras varken med batteri eller laddare.

Läs denna information noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com för mer information, inklusive säkerhetsråd, utbildningsmaterial, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.

g275230
Graphic

Om du behöver hjälp kan du besöka www.toro.com/support för instruktionsfilmer, eller ring oss på +1 888 384 9939 innan du returnerar produkten.

Säkerhet

VIKTIGA SÄKERHETS-

ANVISNINGAR

VARNING – när du använder en elektrisk maskin ska du alltid läsa och följa grundläggande säkerhetsvarningar och -anvisningar för att minska risken för brand, elektriska stötar eller personskador, inklusive följande:

I. Utbildning

 1. Maskinens användare ansvarar för eventuella olyckor eller faror som uppstår för andra eller deras egendom.

 2. Låt inte barn använda eller leka med maskinen, batteripaketet eller batteriladdaren. Lokala bestämmelser kan begränsa användarens ålder.

 3. Tillåt inte personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan erfarenhet och kunskap att använda maskinen, batteripaketet eller batteriladdaren, såvida de inte har fått instruktioner eller handledning för att använda dem på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med dem.

 4. Läs alla instruktioner och varningstexter på maskinen, batteripaketet och batteriladdaren innan du använder dem.

 5. Bekanta dig med reglagen och hur maskinen, batteripaketet och batteriladdaren ska användas.

II. Förberedelser

 1. Håll åskådare, särskilt barn och husdjur, utanför arbetsområdet.

 2. Använd inte maskinen utan alla skydd och säkerhetsanordningar på plats, t.ex. gräsriktare och gräsuppsamlare, och se till att de fungerar korrekt på maskinen.

 3. Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som kan störa användningen av maskinen eller som maskinen kan slunga iväg.

 4. Kontrollera att kniven, knivskruven och knivenheten inte är slitna eller skadade innan du använder maskinen. Byt ut eventuella skadade eller oläsbara etiketter.

 5. Använd endast batteripaketet som anges av Toro. Användning av andra tillbehör och redskap kan öka risken för skador och brand.

 6. Om batteriladdaren ansluts till ett uttag som inte är 100 till 240 V kan det leda till brand eller elektriska stötar. Anslut inte batteriladdaren till ett annat uttag än 100 till 240 V. Om du vill ha en annan typ av anslutning ska du vid behov använda en anslutningsadapter för korrekt konfiguration av eluttaget.

 7. Använd inte skadade eller modifierade batteripaket eller batteriladdare, då dessa kan bete sig oförutsägbart och orsaka brand, explosion eller personskador.

 8. Om elsladden till batteriladdaren är skadad kontaktar du en auktoriserad återförsäljare för att byta ut den.

 9. Använd inte icke-laddningsbara batterier.

 10. Ladda batteripaketet endast med batteriladdaren som angetts av Toro. En laddare som är lämplig för en särskild typ av batteripaket kan utgöra en brandrisk om den används med ett annat batteripaket.

 11. Ladda batteripaketet endast på en plats med god ventilation.

 12. Utsätt inte ett batteripaket eller en batteriladdare för brand eller temperaturer över 68 °C.

 13. Följ alla laddningsanvisningar och ladda inte batteripaketet utanför det temperaturintervall som anges i anvisningarna. Om du inte följer dessa anvisningar kan batteripaketet skadas och risken för brand ökar.

 14. Bär lämplig klädsel – använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor (inte sandaler eller barfota) samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken som kan fastna i rörliga delar. Använd ett munskydd i dammiga driftsförhållanden.

III. Drift

 1. Kontakt med den roterande kniven kan orsaka allvarliga skador. Håll händerna eller fötterna borta från skärområdet och alla rörliga delar i maskinen. Håll avstånd till utkastaröppningen.

 2. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

 3. Lossa självdrivningsmekanismen (om sådan finns) innan du startar maskinen.

 4. Tippa inte maskinen när du startar motorn.

 5. Förhindra oavsiktlig start – se till att den elektriska startknappen tas bort från tändningen innan du ansluter batteripaketet och hanterar maskinen.

 6. Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller materiella skador då kan uppstå.

 7. Stoppa maskinen, ta bort den elektriska startknappen, ta bort batteripaketet från maskinen och vänta tills alla rörelser har stannat innan du justerar, servar, rengör eller förvarar maskinen.

 8. Ta bort batteripaketet och den elektriska startknappen från maskinen när du lämnar den obevakad eller innan du byter tillbehör.

 9. Tvinga inte maskinen – låt maskinen göra jobbet bättre och säkrare i den takt som den är avsedd för.

 10. Var på din vakt – se upp med vad du gör och använd sunt förnuft när du använder maskinen. Använd inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

 11. Använd endast maskinen när sikten och väderförhållandena är goda. Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

 12. Var mycket försiktig när du backar eller drar maskinen mot dig.

 13. Bibehåll hela tiden ett stadigt fotstöd och balansen, särskilt i sluttningar. Klipp alltid tvärgående över sluttningar, aldrig upp och ner. Var mycket försiktig när du svänger i sluttningar. Klipp inte i väldigt branta sluttningar. Gå. Spring aldrig med maskinen.

 14. Rikta inte utkastaren mot andra människor. Undvik att kasta ut material mot väggar och föremål. Materialet kan kastas tillbaka mot dig. Stanna kniven eller knivarna när du korsar grusytor.

 15. Se upp för hål, rötter, ojämnheter, stenar och andra dolda risker. Ojämn terräng kan få dig att tappa balansen eller fotfästet.

 16. Vått gräs och våta löv kan orsaka allvarliga skador om du halkar och rör vid kniven. Undvik att klippa under våta förhållanden eller när det regnar.

 17. Om maskinen slår emot ett föremål eller börjar vibrera ska du omedelbart stänga av maskinen, ta bort den elektriska startknappen, ta ut batteripaketet och vänta tills alla rörelser har stannat innan du undersöker maskinen avseende skador. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

 18. Stoppa maskinen och ta bort den elektriska startknappen innan maskinen ska transporteras.

 19. Under skadliga förhållanden kan vätska läcka ut ur batteripaketet. Undvik kontakt. Om du råkar komma i kontakt med vätskan spolar du med vatten. Sök läkarhjälp om vätskan kommer i kontakt med ögonen. Vätska som läcker ur batteripaketet kan orsaka irritationer eller brännskador.

IV. Underhåll och förvaring

 1. Stoppa maskinen, ta bort den elektriska startknappen, ta bort batteripaketet från maskinen och vänta tills alla rörelser har stannat innan du justerar, servar, rengör eller förvarar maskinen.

 2. Försök inte reparera maskinen med undantag för vad som anges i anvisningarna. Be en auktoriserad återförsäljare att utföra service på maskinen med identiska reservdelar.

 3. Använd handskar och ögonskydd när du servar maskinen.

 4. Slipa en slö kniv på båda sidor för att bibehålla balansen. Rengör kniven och se till att den är balanserad.

 5. Byt ut kniven om den är böjd, sliten eller sprucken. En obalanserad kniv orsakar vibrationer, vilket kan skada motorn eller orsaka personskador.

 6. Tänk på att kniven fortfarande kan röra sig under service trots att strömkällan är avstängd.

 7. Kontrollera gräsuppsamlingspåsen regelbundet avseende nötning eller slitage, och byt ut utslitna påsar med en ny påse från Toro.

 8. Använd endast Toros originalreservdelar och tillbehör för att få garanterat bästa prestanda. Andra reservdelar och tillbehör kan vara farliga, och användning av dessa kan ogiltigförklara produktgarantin.

 9. Underhåll maskinen – håll skäreggarna vassa och rena för bästa och säkraste prestanda. Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett. Se till att skydden sitter på plats och att de fungerar. Håll knivarna vassa. Använd endast identiska ersättningsknivar.

 10. Kontrollera om maskinen har skadade delar – om skydd eller andra delar är skadade måste du fastställa huruvida maskinen kommer att fungera korrekt. Kontrollera om det finns feljusterade och bindande rörliga delar, trasiga delar, felmontering och andra förhållanden som kan påverka funktionen. Om inte annat anges i anvisningarna ska en auktoriserad återförsäljare reparera eller byta ut skadade skydd och delar.

 11. När batteripaketet inte används ska det förvaras på avstånd från metallföremål som gem, mynt, nycklar, spikar och skruvar som kan leda effekten från en pol till en annan. Kortslutning av batteriet kan orsaka brännskador eller eldsvåda.

 12. Kontrollera regelbundet att knivens och motorns monteringsskruvar är ordentligt åtdragna.

 13. När du inte använder maskinen ska den förvaras inomhus på en torr och säker plats utom räckhåll för barn.

 14. VAR FÖRSIKTIG – Ett felhanterat batteripaket kan medföra en brandrisk eller risk för brännskada från kemikalier. Ta inte isär batteripaketet. Värm inte upp batteripaketet över 68 °C eller elda upp det. Batteripaketet får endast bytas ut mot ett äkta Toro-batteripaket. Om en annan typ av batteripaket används kan det leda till brand eller explosion. Förvara batteripaket utom räckhåll för barn och i originalförpackningen tills de ska användas.

 15. Kassera inte batteriet i eld. Det riskerar att explodera. Kontrollera vilka kasseringsregler som gäller där du bor.

SPARA DESSA

ANVISNINGAR

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal140-1324
decal137-9495
decal137-9496
decal140-1328

Modell 81860

decal137-9489
decal112-8760
decal125-5026
decal137-9196
decal137-9461

Montering

Note: Batteripaketet är inte fulladdat när du köper det. Läs Ladda batteriet innan du använder maskinen för första gången.

Montera batteriladdaren (tillval)

Delar som behövs till detta steg:

Monteringsdelar (ingår ej)2

Batteriladdaren kan vid behov monteras säkert på väggen med hjälp av de nyckelhål för väggmontage som finns på baksidan av enheten.

Montera den inomhus (t.ex. i ett garage eller något annat torrt utrymme) nära ett spänningsuttag och utom räckhåll för barn.

Anvisningar om hur du monterar laddaren finns på Figur 2.

Skjut laddaren på plats över beslagen för att montera den (fästelement ingår ej).

g247359

Fälla upp handtaget

Varning

Om du fäller upp handtaget på fel sätt kan detta skada kablarna och leda till ett farligt driftstillstånd.

 • Skada inte kabeln/kablarna när du fäller upp och ned handtaget.

 • Kontrollera att alla kablar är dragna på utsidan av handtaget.

 • Kontakta en auktoriserad återförsäljare om en kabel skadas.

Important: Ta bort och släng skyddsplasten som täcker motorn samt all övrig plast eller emballage som finns på maskinen.

 1. Lås upp handtaget (A i Figur 3).

 2. För handtaget bakåt till körläget (B i Figur 3).

 3. Håll i handtaget medan du kopplar in handtagslåsen för att undvika att riskera klämma händerna.

 4. Ställ in handtagslåset tills stiftet klickar på plats och låser handtaget i körläget (C i Figur 3).

g251609

Montera gräsuppsamlaren

g230447

Produktöversikt

g297638
g036586
g292995

Lämpliga temperaturintervall

Ladda/förvara batteripaketet vid5 °C till 40 °C*
Använd batteripaketet vid-30 °C till 49 °C*
Använd maskinen vid0 °C till 49 °C*

* Laddningstiden förlängs om du inte laddar batteripaketet inom detta temperaturintervall.

Förvara maskinen, batteripaketet och batteriladdaren på en ren och torr avsides plats.

Körning

Före körning

Montera batteriet

Important: Använd batteripaketet endast i temperaturer som ligger inom rätt intervall. Se Specifikationer.

 1. Kontrollera att ventilerna på batteriet är fria från damm och smuts.

 2. Lyft batterifackets lock (A i Figur 8).

 3. Rikta in håligheten i batteripaketet med spetsen på laddaren och skjut in batteripaketet i facket tills det låses på plats (B i Figur 8).

 4. Stäng batterifackets lock (C i Figur 8).

g251221

Justera klipphöjden

Justera klipphöjden vid behov. Ställ in alla hjulen till samma klipphöjd (Figur 9).

g254131

Under arbetets gång

Starta maskinen

 1. Kontrollera att batteripaketet är installerat i maskinen. Se Montera batteriet.

 2. Sätt i den elektriska startknappen i den elektriska startkontakten (A i Figur 10).

 3. Kläm ihop knivstyrstången och håll den mot handtaget (B i Figur 10).

 4. Tryck på den elektriska startknappen och håll den intryckt tills motorn startar (C i Figur 10).

g293036

Använda självdrivningen

Gå rakt fram med händerna på det övre handtaget och armbågarna längs sidorna. Maskinen håller automatiskt samma tempo som du (Figur 11).

g233423

Note: Om maskinen inte rullar bakåt av sig själv efter självdrivning stannar du, håller händerna stilla och låter maskinen rulla några centimeter framåt så att drivhjulet kopplas ur. Du kan även försöka att sträcka in handen till metallhandtaget precis under det övre handtaget och skjuta maskinen några centimeter framåt. Om maskinen fortfarande inte rullar bakåt med lätthet kontaktar du en auktoriserad återförsäljare.

Återvinna klippet

Din gräsklippare levereras färdig för att kunna återvinna gräs och lövklipp tillbaka ned i gräsmattan.

Om gräsuppsamlaren är monterad på maskinen och snabbutlösarspaken är i uppsamlingsläget ska du flytta spaken till återvinningsläget. Se Använda uppsamlingspåsens snabbutlösarspak. Ta bort sidoutkastarriktaren om den är monterad på maskinen. Se Ta bort sidoutkastarriktaren.

Samla upp klippet

Använd gräsuppsamlaren när du vill samla upp gräs- och lövklipp från gräsmattan.

Ta bort sidoutkastaren om den sitter på maskinen. Se Ta bort sidoutkastarriktaren. Om uppsamlingspåsens snabbutlösarspak är i återvinningsläget ska du flytta den till uppsamlingsläget. Se Använda uppsamlingspåsens snabbutlösarspak.

Montera gräsuppsamlaren

 1. Höj och håll upp den bakre gräsriktaren (A i Figur 12).

 2. Montera gräsuppsamlaren och kontrollera att piggarna på uppsamlaren vilar i skårorna på handtaget (B i Figur 12).

 3. Sänk ned den bakre gräsriktaren igen.

g233434

Ta bort gräsuppsamlaren

Utför stegen i avsnittet Montera gräsuppsamlaren i omvänd ordning för att ta bort uppsamlaren.

Använda uppsamlingspåsens snabbutlösarspak

Med hjälp av snabbutlösningsfunktionen kan du antingen samla upp eller återvinna gräs- och lövklipp medan gräsuppsamlaren är monterad på maskinen.

 • Om du vill samla upp gräs- och lövklipp trycker du på knappen på uppsamlingspåsens snabbutlösarspak och för spaken framåt tills knappen på spaken hoppar upp (Figur 13).

  g251583
 • Om du vill återvinna eller fördela gräs- och lövklippet åt sidan trycker du på knappen på spaken och för spaken bakåt tills knappen på spaken hoppar upp.

  Important: För korrekt drift måste du ta bort gräsklipp och skräp på utlösningsluckan och den omgivande öppningen (Figur 14) innan du flyttar snabbutlösarspaken från ett läge till ett annat.

  g251584

Använda sidoutkastaren för klippet

Använd sidoutkastaren för att klippa mycket högt gräs.

Om gräsuppsamlaren är monterad på maskinen och snabbutlösarspaken är i uppsamlingsläget ska du flytta spaken till återvinningsläget. Se Ta bort sidoutkastarriktaren.

Montera sidoutkastarriktaren

Lossa och lyft upp sidoriktaren och montera sidoutkastaren (Figur 15).

g235646

Ta bort sidoutkastarriktaren

Om du vill ta bort sidoutkastaren lyfter du upp sidoriktaren, tar bort sidoutkastaren och sänker ned sidoutkastarriktaren tills den spärras fast.

Stänga av maskinen

 1. Släpp knivstyrstången (A i Figur 16).

 2. Ta bort den elektriska startknappen från den elektriska startmotorn (B i Figur 16).

 3. Ta bort batteripaketet. Se Ta ut batteripaketet ur maskinen.

  Note: Ta ut batteripaketet när du inte använder maskinen.

g251435

Ta ut batteripaketet ur maskinen

 1. Lyft batterifackets lock.

 2. Tryck batteripaketets spärr för att frigöra och ta ut batteripaketet.

 3. Stäng batterifackets lock.

Arbetstips

Allmänna klipptips

 • Undvik att låta kniven gå emot massiva objekt. Kör aldrig avsiktligt över ett föremål.

 • Montera en ny kniv när klippsäsongen börjar för att garanterat få bästa resultat.

 • Byt efter behov ut kniven mot en Toro-originalkniv.

Klippa gräs

 • Klipp endast cirka en tredjedel av grässtrået åt gången. Förbättra drifttiden genom att klippa gräset med en högre klipphöjd.

 • Klipp inte med en inställning som är lägre än 51 mm, såvida inte gräset är glest eller det är sent på hösten då gräset växer långsammare.

 • Om du klipper gräs som är mer än 15 cm högt kan det vara bra att först klippa med den högsta klipphöjdsinställningen och gå sakta, och sedan klippa en gång till med en lägre klipphöjd för att få bästa klippresultat. Om gräset är för högt kan maskinen täppas igen, vilket kan leda till motorstopp.

 • Vått gräs och våta löv har en tendens att klumpas ihop på marken, vilket kan leda till motorstopp eller till att maskinen täpps igen. Undvik att klippa under våta förhållanden.

 • Tänk på brandfaran vid mycket torra förhållanden, följ alla lokala brandvarningar och håll maskinen ren från torrt gräs och löv.

 • Byta klippriktning. Det underlättar fördelningen av det klippta gräset vilket ger en jämn gödning.

 • Försök med en eller flera av åtgärderna nedan om du inte är nöjd med klippresultatet:

  • Byt ut kniven eller låt slipa den.

  • Gå saktare när du klipper.

  • Höj gräsklipparens klipphöjdsinställning.

  • Klipp gräset oftare.

  • Överlappa klippsvepningarna istället för att klippa en hel svepning varje gång.

Klippa löv

 • Efter avslutad klippning bör halva gräsmattan synas genom täcket av sönderskurna löv. Det kan vara nödvändigt att gå över löven mer än en gång.

 • Om lövtäcket på gräsmattan är högre än 13 cm klipper du först på en högre klipphöjd och sedan igen på önskad klipphöjd.

 • Sänk klipphastigheten om gräsklipparen inte skär löven tillräckligt fint.

Efter körning

Ladda batteriet

Important: Batteripaketet är inte fulladdat när du köper det. Innan du använder verktyget för första gången ska du placera batteripaketet i laddaren och ladda det tills lysdioden indikerar att batteripaketet är färdigladdat. Läs alla säkerhetsanvisningar.

Important: Ladda batteripaketet endast i temperaturer som ligger inom rätt intervall. Se Specifikationer.

Note: När som helst kan du trycka på batteriladdningsindikatorn på batteripaketet för att visa aktuell laddning (lysdioder).

 1. Kontrollera att ventilerna på batteriet och laddaren är fria från damm och smuts.

  g290533
 2. Rikta in håligheten i batteripaketet (Figur 17) med spetsen på laddaren.

 3. Kontrollera att ventilerna på batteriladdaren är fria från damm och smuts.

 4. Skjut in batteripaketet i laddaren tills det sitter ordentligt (Figur 17).

 5. Ta bort batteripaketet genom att dra det bakåt ur laddaren.

 6. Se följande tabell för en beskrivning av batteriladdarens LED-indikatorlampa.

  IndikatorlampaAnger
  AvBatteripaket ej isatt
  Grönt blinkande ljusBatteripaketet laddas
  GrönBatteripaketet är laddat
  RödBatteripaketets och/eller batteriladdarens temperatur ligger över eller under lämpligt temperaturintervall.
  Rött blinkande ljusLaddningsfel för batteripaket*

* Se för mer information.

Rengöra under maskinen

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Rensa bort gräsklipp och smuts från maskinens undersida.
 • Rengöra under maskinen med tvättanslutningen

  För bästa resultat bör du rengöra maskinen så snart som möjligt när du har slutat att klippa.

  1. Flytta maskinen till en plan, stenbelagd yta.

  2. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarsätet.

  3. Sänk ned maskinen till den lägsta klipphöjdsinställningen. Se Justera klipphöjden.

  4. Skölj området under den bakre luckan där klippet går från maskinens undersida till gräsuppsamlaren.

   Note: Skölj området med snabbutlösarspaken (om så utrustad) både i läget fullt framåt och fullt bakåt.

  5. Anslut en trädgårdsslang, som är ansluten till en vattenkälla, till tvättanslutningen (Figur 18).

   g251300
  6. Vrid på vattnet.

  7. Starta motorn och låt den gå tills det inte längre kommer ut något gräsklipp från undersidan av maskinen.

  8. Stäng av motorn.

  9. Stäng av vattnet och koppla bort trädgårdsslangen från maskinen.

  10. Kör motorn i några minuter för att låta undersidan av maskinen torka så att den inte rostar.

  11. Stäng av motorn och låt den svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.

  Rengöra under maskinen i lodrätt läge

  1. Ställ maskinen i lodrätt förvaringsläge. Se Ställa maskinen i förvar i lodrätt läge.

  2. Spola bort klippet från maskinens undersida.

  Fälla ned handtaget

  Varning

  Om du fäller upp eller ned handtaget på fel sätt kan detta skada kablar och leda till ett farligt driftstillstånd.

  • Skada inte kablarna när du fäller upp och ned handtaget.

  • Kontakta en auktoriserad återförsäljare om en kabel skadas.

  1. Avlägsna knappen till den elektriska startmotorn (Figur 19).

   g251571
  2. Håll i handtaget medan du kopplar ur handtagslåsen för att undvika att riskera klämma händerna.

  3. Koppla ur handtagslåsen så att du kan flytta det övre handtaget fritt.

  4. Fäll handtaget framåt, antingen till det lodrätta läget eller så långt framåt som möjligt. Se Figur 20.

   Important: Dra kablarna på utsidan av handtagslåsen när du fäller ihop handtaget.

   g251299
  5. Se Fälla upp handtaget för anvisningar om hur du fäller upp handtaget.

  Ställa maskinen i förvar i lodrätt läge

  Du kan förvara maskinen i lodrätt läge så att den tar upp mindre plats.

  Varning

  Om du fäller upp eller ned handtaget på fel sätt kan detta skada kablar och leda till ett farligt driftstillstånd.

  • Skada inte kablarna när du fäller upp och ned handtaget.

  • Kontakta en auktoriserad återförsäljare om en kabel skadas.

  1. Ta bort den elektriska startknappen och batteriet från maskinen.

  2. Kontrollera att maskinens klipphöjdsinställning är 92 mm eller lägre. Om den inte är det sänker du den. Se Justera klipphöjden.

  3. Koppla ur handtagslåsen (Figur 21).

   g251585
  4. Fäll handtaget så långt framåt som möjligt.

   Important: Dra kablarna på utsidan av handtagsreglagen när du fäller ihop handtaget.

  5. Koppla in handtagslåsen.

  6. Lyft den främre delen av maskinen i handtaget och flytta den till förvaringsutrymmet (Figur 22).

   g251586

  Underhåll

  Ta bort den elektriska startknappen och batteripaketet från maskinen innan du underhåller eller rengör maskinen.

  Använd endast de reservdelar och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

  Inspektera och underhåll maskinen regelbundet. Låt endast en auktoriserad återförsäljare reparera maskinen.

  Smörja maskinen

  Maskinen behöver inte smörjas. Alla lager har smorts på fabriken och ska inte behöva smörjas igen.

  Byta ut kniven

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Byt ut kniven eller låt slipa den (oftare om kniven snabbt blir slö).
 • Important: För att montera kniven korrekt behöver du en momentnyckel. Om du inte har någon momentnyckel eller inte vill utföra den här proceduren kontaktar du en auktoriserad återförsäljare.

  Byt omedelbart ut kniven om den är skadad eller sönder. Byt ut kniven eller låt slipa och balansera den om bladet är slött eller repigt.

  Varning

  Tänk på att kniven fortfarande kan röra sig under service trots att strömkällan är avstängd. Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador.

  Använd handskar då du handskas med kniven.

  1. Ta bort den elektriska startknappen och batteripaketet från maskinen.

  2. Håll kniven stilla med hjälp av en träkloss (Figur 23).

  3. Ta bort kniven och spara alla monteringsdelar (Figur 23).

   g231389
  4. Sätt fast den nya kniven och alla monteringsdelar (Figur 24).

   g231390

   Important: Placera knivens böjda del uppåt mot maskinkåpan.

  5. Använd en momentnyckel för att dra åt knivskruven till 68 Nm.

  Justera självdrivningen

  Endast för modeller med självdrivning

  Om du monterar en ny drivkabel eller om självdrivningen inte är korrekt inställd ska du justera den.

  1. Vrid justeringsmuttern moturs för att lossa kabeljusteringen (Figur 25).

   g269307
  2. Justera kabelspänningen (Figur 25) genom att dra den tillbaka eller trycka den framåt och sedan hålla den i det läget.

   Note: Tryck kabeln mot motorn för att öka drivkraften och dra kabeln bort från motorn för att minska drivkraften.

  3. Vrid justeringsmuttern medurs för att dra åt kabeljusteringen.

   Note: Dra åt muttern ordentligt med en hylsa eller skiftnyckel.

  Förbereda batteripaketet för återvinning

  Important: När batteripaketet avlägsnas ska polerna täckas över med kraftig tejp. Försök inte att förstöra eller plocka isär batteripaketet eller ta bort någon av dess komponenter.

  Kontakta din lokala kommunansvariga eller din auktoriserade Toro-återförsäljare för mer information om hur du kan återvinna batteriet på ett korrekt sätt.

  Förvaring

  Important: Förvara maskinen, batteripaketet och laddaren endast i temperaturer som ligger inom rätt intervall. Se Specifikationer.

  Important: Om du förvarar maskinen i ett år eller längre ska du ta ut batteripaketet ur maskinen och ladda batteripaketet tills två eller tre lysdioder lyser grönt på batteriet. Förvara inte ett fulladdat eller helt urladdat batteri. När du är redo att ta maskinen i bruk igen ska batteripaketet laddas tills vänster indikatorlampa på laddaren lyser grönt eller alla fyra lysdioder på batteriet blir gröna.

  • Koppla bort produkten från strömkällan (dvs. avlägsna batteripaketet) och kontrollera att den inte skadats efter användning.

  • Ta bort allt främmande material från produkten.

  • När de inte används ska maskinen, den elektriska startknappen, batteripaketet och batteriladdaren förvaras utom räckhåll för barn.

  • Håll maskinen, batteripaketet och batteriladdaren på avstånd från frätande medel, som trädgårdskemikalier och vägsalt.

  • Minska risken för allvarliga personskador genom att inte förvara batteripaketet utomhus eller i fordon.

  • Förvara maskinen, batteripaketet och batteriladdaren på en ren och torr avsides plats.

  Felsökning

  Utför endast stegen som beskrivs i de här instruktionerna. Alla övriga inspektioner, underhåll och reparationer får endast utföras av en auktoriserad verkstad eller en liknande behörig specialist, om du inte kan lösa problemet själv.

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Maskinen startar inte.
  1. Batteriet sitter inte helt på plats i maskinen.
  2. Batteripaketet är inte laddat.
  3. Batteripaketet är skadat.
  4. Det är något annat elektriskt fel på maskinen.
  1. Ta bort och sätt tillbaka batteriet i maskinen, och se till att det är korrekt monterat och spärrat.
  2. Ta ut batteripaketet ur maskinen och ladda det.
  3. Byt ut batteripaketet.
  4. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Maskinen körs inte kontinuerligt.
  1. Det finns fukt på batteripaketets kablar.
  2. Batteriet är inte helt monterat i verktyget.
  1. Låt batteripaketet torka eller torka det på egen hand.
  2. Ta bort och sätt tillbaka batteriet i verktyget, och se till att det är korrekt monterat och spärrat.
  Maskinen når inte full effekt.
  1. Batteripaketets laddningskapacitet är för låg.
  2. Luftventilerna är blockerade.
  1. Ta ut batteripaketet ur maskinen och ladda batteripaketet helt.
  2. Rengör luftventilerna.
  Batteripaketet laddas snabbt ur.
  1. Batteripaketets temperatur ligger över eller under lämpligt temperaturintervall.
  1. Flytta batteripaketet till en torr plats där temperaturen är mellan 5 °C och 40 °C.
  Batteriladdaren fungerar inte.
  1. Batteriladdarens temperatur ligger över eller under lämpligt temperaturintervall.
  2. Uttaget som laddaren är ansluten till har ingen strömförsörjning.
  1. Koppla ur batteriladdaren och flytta den till en torr plats där temperaturen är mellan 5 °C och 40 °C.
  2. Kontakta en behörig elektriker för att reparera uttaget.
  LED-indikatorlampan på batteriladdaren är röd.
  1. Batteriladdarens och/eller batteripaketets temperatur ligger över eller under lämpligt temperaturintervall.
  1. Koppla ur batteriladdaren och flytta batteriladdaren och batteripaketet till en torr plats där temperaturen är mellan 5 °C och 40 °C.
  LED-indikatorlampan på batteriladdaren blinkar rött.
  1. Ett fel har uppstått i kommunikationen mellan batteripaketet och laddaren.
  2. Batteripaketets nivå är svag.
  1. Ta bort batteripaketet från batteriladdaren, koppla ur batteriladdaren från vägguttaget och vänta i 10 sekunder. Anslut batteriladdaren till uttaget igen och placera batteripaketet på batteriladdaren. Om LED-indikatorlampan på batteriladdaren fortfarande blinkar rött upprepar du proceduren igen. Om LED-indikatorlampan på batteriladdaren fortfarande blinkar rött efter två försök ska batteripaketet kasseras på korrekt sätt i en återvinningsanläggning som tar batterier.
  2. Kassera litiumjonbatteripaket på korrekt sätt på en återvinningsstation som tar batterier.
  Det är svårt att ta bort batteripaketet från verktyget.
  1. Batteripaketet/verktyget är nytt eller det finns korrosion på batteripolerna och/eller kontaktstiften på verktyget.
  1. Rengör polerna på batteriet och verktyget. Applicera därefter icke-ledande fett på batteripolerna. Använd inte någon annan typ av smörjmedel eftersom det kan skada polerna.
  Maskinen producerar ett pipande ljud.
  1. Batteripaketet är inte laddat.
  2. Maskinen är i ett osäkert läge för drift.
  3. Maskinen är överbelastad.
  4. Det är något annat elektriskt fel på maskinen.
  1. Ta ut batteripaketet ur maskinen och ladda det.
  2. Se till att maskinen inte är i en extrem vinkel under drift.
  3. Skär gräset på en högre klipphöjd eller gå i långsammare takt när du klipper.
  4. Försök med andra felsökningsåtgärder. Om larmet kvarstår kontaktar du en auktoriserad återförsäljare.
  Skärkvaliteten är nedsatt eller otillfredsställande.
  1. Kniven är slö.
  1. Låt kniven slipas eller bytas ut.
  Maskinen skär ojämnt.
  1. Kniven är slö.
  2. Klippdäcket är skadat.
  1. Låt kniven slipas eller bytas ut.
  2. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  Maskinen vibrerar.
  1. Kniven är böjd eller skadad.
  1. Inspektera kniven och byt ut den vid behov.