Wprowadzenie

Ta pchana kosiarka z obrotowymi ostrzami jest przeznaczona dla właścicieli domów z posesją. Została zaprojektowana przede wszystkim do koszenia trawy na dobrze utrzymanych trawnikach na posesjach. Nie jest przeznaczona do ścinania krzaków lub zastosowań w rolnictwie. Jest przeznaczona przede wszystkim do wykorzystywania akumulatorów litowo-jonowych model 81860 (dostarczanych w zestawie z modelem 21863). Używanie tych produktów w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i dla osób postronnych.

Model 21863T nie zawiera akumulatora ani ładowarki.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

Aby uzyskać więcej informacji, w tym dotyczących bezpieczeństwa, materiałów szkoleniowych, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji produktu odwiedź witrynę www.Toro.com.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny urządzenia. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie. Zapisz je w przewidzianym na to miejscu.

Important: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR na tabliczce z numerem seryjnym (jeśli występuje), aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

g275230
Graphic

Aby uzyskać pomoc, odwiedź stronę www.Toro.com/support gdzie znajdują się filmy instruktażowe lub zadzwoń pod numer 1-888-384-9939 przed zwróceniem produktu.

Bezpieczeństwo

WAŻNE INSTRUKCJE

DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE – Korzystając z maszyny elektrycznej należy zawsze zapoznać się z podstawowymi ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i instrukcjami dotyczącymi zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała, w tym:

I. Szkolenie

 1. Operator maszyny odpowiada za wszelkie występujące wypadki lub zagrożenia względem innych osób lub ich mienia.

 2. Nie wolno zezwalać dzieciom na korzystanie lub zabawę maszyną, akumulatorami lub ładowarką akumulatorów; lokalne przepisy prawa mogą ograniczać wiek operatora.

 3. Nie wolno zezwalać, aby z maszyny, akumulatorów lub ładowarki akumulatorów korzystały osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nie posiadające doświadczenia ani wiedzy w zakresie jej użytkowania, chyba że zostaną one poinstruowane lub użytkowanie będzie się odbywać pod nadzorem osoby dbającej o bezpieczeństwo użytkowania oraz rozumiejącej zagrożenia mogące wystąpić podczas użytkowania.

 4. Przed użyciem maszyny, akumulatora i ładowarki akumulatorów należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami i oznaczeniami ostrzegawczymi umieszczonymi na tych produktach.

 5. Zapoznaj się z elementami sterującymi i prawidłową obsługą maszyny, akumulatora i ładowarki akumulatorów.

II. Przygotowanie

 1. Nie zezwalaj osobom postronnym, w szczególności dzieciom i zwierzętom, na podchodzenie w pobliże obszaru pracy.

 2. Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i poprawnie działających wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych takich jak deflektory i wychwytywacze trawy.

 3. Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby wpłynąć na pracę maszyny lub zostać wyrzucone przez maszynę.

 4. Przed użyciem maszyny zawsze upewnij się, że ostrze, śruba ostrza oraz zespół ostrza nie są zużyte ani uszkodzone. Wymień uszkodzone lub nieczytelne etykiety.

 5. Stosuj jedynie akumulatory zalecane przez firmę Toro. Stosowanie innych akcesoriów i osprzętu może zwiększyć ryzyko obrażeń ciała i pożaru.

 6. Podłączenie ładowarki do gniazdka o napięciu innym niż od 100 do 240 V może spowodować pożar lub porażenie prądem. Nie wolno podłączać ładowarki akumulatorów do gniazdka innego niż o napięciu od 100 do 240 V. W celu podłączenia do gniazdka o innym napięciu należy użyć adaptera odpowiedniego dla danego rodzaju gniazdka.

 7. Nie używaj akumulatora lub ładowarki, jeżeli zostały uszkodzone lub zmodyfikowane. Mogą one zachowywać się w sposób nieprzewidziany i spowodować pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.

 8. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego ładowarki skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu w celu jego wymiany.

 9. Nie używaj baterii jednorazowego użytku.

 10. Do ładowania akumulatorów stosuj wyłącznie ładowarkę zalecaną przez firmę Toro. Ładowarka przeznaczona do jednego typu akumulatorów może przy użyciu z innym rodzajem akumulatora stwarzać ryzyko wywołania pożaru.

 11. Akumulator należy ładować wyłącznie w dobrze wentylowanym miejscu.

 12. Nie wystawiaj akumulatora ani ładowarki na działanie ognia lub temperatur wyższych niż 68°C.

 13. Postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami ładowania i unikaj ładowania akumulatora, gdy temperatura przekracza zakres podany w instrukcjach. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia akumulatora i zagrożenia powstaniem pożaru.

 14. Używaj odpowiedniej odzieży – Noś odpowiednią odzież, w tym ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową (brak obuwia jak również sandały są niedopuszczalne) i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, i nie noś luźnej biżuterii, która mogłaby zostać wciągnięta przez części ruchome. Noś maskę pyłową podczas pracy w warunkach zapylenia.

III. Obsługa

 1. Zetknięcie się z ruchomym ostrzem prowadzi do poważnych obrażeń ciała. Nie zbliżaj dłoni ani stóp do jednostki tnącej ani ruchomych części maszyny. Nie zbliżać się do wyrzutnika.

 2. Używanie maszyny w celach niezgodnych z jej przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

 3. Przed uruchomieniem maszyny odłącz napęd trybu samojezdnego (jeżeli występuje na wyposażeniu).

 4. Nie przechylaj maszyny podczas uruchamiania silnika.

 5. Zapobieganie niezamierzonemu uruchomieniu – Upewnij się, że przycisk rozruchu elektrycznego został wyjęty ze stacyjki przed podłączeniem akumulatora i obsługą maszyny.

 6. Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

 7. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny zatrzymaj ją, wyjmij przycisk rozrusznika elektrycznego, wyjmij akumulator z maszyny i odczekaj, aż wszystkie części ruchome zatrzymają się.

 8. Zawsze wyjmuj akumulator i przycisk rozrusznika elektrycznego z maszyny, gdy pozostawiasz ją bez nadzoru oraz przed wymianą osprzętu.

 9. Nie przeciążaj maszyny – pozwól jej lepiej i bezpieczniej wykonać zadanie w tempie, do którego została zaprojektowana.

 10. Zachowaj czujność – zwracaj uwagę na to, co robisz i postępuj zdroworozsądkowo, gdy obsługujesz maszynę. Nie używaj maszyny, będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 11. Korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej widoczności i odpowiednich warunkach pogodowych. Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

 12. Zachowaj szczególną ostrożność podczas cofania lub ciągnięcia kosiarki ku sobie.

 13. Przez cały czas utrzymuj właściwą pozycję i równowagę, w szczególności na zboczach. Koś zawsze w poprzek zbocza; nigdy w górę lub w dół. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy zmieniasz kierunek jazdy na zboczach. Nie wolno kosić na nadmiernie stromych zboczach. Z maszyną należy chodzić, ale nigdy biegać.

 14. Nie wolno kierować wyrzucanego materiału w kierunku żadnej osoby. Unikaj wyrzucania materiału na ściany lub przeszkody – może się on odbić w Twoją stronę. Przekraczając powierzchnie pokryte żwirem zatrzymaj ostrze(-a).

 15. Uważaj na dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte obiekty. Nierówne podłoże może spowodować utratę równowagi lub oparcia dla stóp.

 16. Mokra trawa lub liście mogą doprowadzić do poważnych obrażeń ciała w przypadku poślizgnięcia się na nich i kontaktu z ostrzem. Unikaj koszenia w mokrych warunkach lub podczas deszczu.

 17. Jeśli maszyna uderzy w jakiś przedmiot lub zacznie wibrować, natychmiast wyłącz maszynę, wyjmij przycisk rozrusznika elektrycznego, wyjmij akumulator i odczekaj, aż wszystkie części ruchome zatrzymają się przed sprawdzeniem, czy maszyna nie jest uszkodzona. Przed kontynuowaniem pracy przeprowadź wszystkie niezbędne naprawy.

 18. Zatrzymaj maszynę i wyjmij przycisk rozrusznika elektrycznego przed załadowaniem maszyny na pojazd w celu jej przewiezienia.

 19. W przypadku niewłaściwego obchodzenia się z akumulatorem może wydostawać się z niego ciecz – należy unikać kontaktu z nią. W razie przypadkowego kontaktu z tą cieczą należy ją spłukać wodą. W razie kontaktu cieczy z oczami należy zwrócić się o pomoc lekarską. Ciecz wydostająca się z akumulatora może powodować podrażnienie lub poparzenie.

IV. Konserwacja i przechowywanie

 1. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny zatrzymaj ją, wyjmij przycisk rozrusznika elektrycznego, wyjmij akumulator z maszyny i odczekaj, aż wszystkie części ruchome zatrzymają się.

 2. Nie wolno próbować naprawić maszyny inaczej niż zgodnie z instrukcją. Oddawaj maszynę do przedstawiciela autoryzowanego serwisu w celu przeprowadzenia czynności serwisowych z wykorzystaniem identycznych części zamiennych.

 3. Podczas serwisowania maszyny należy stosować rękawice i okulary ochronne.

 4. Dla zachowania wyważenia ostrz stępione ostrza po obu stronach. Wyczyść ostrze i upewnij się, że jest dobrze wyważone.

 5. Wymień ostrze, jeżeli jest wygięte, zużyte lub pęknięte. Niewyważone ostrze powoduje drgania, które mogą doprowadzić do uszkodzenia silnika lub wywołać obrażenia ciała.

 6. Podczas konserwacji ostrza pamiętaj, że ostrze może zostać wprawione w ruch nawet, gdy zasilanie jest wyłączone.

 7. Często sprawdzaj kosz na trawę pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Wymieniaj zużyty kosz na [zamienny] kosz Toro.

 8. Dla uzyskania najlepszych osiągów stosuj tylko oryginalne części zamienne i akcesoria firmy Toro. Inne części zamienne i akcesoria mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Korzystanie z nich może spowodować utratę gwarancji maszyny.

 9. Dbaj o dobry stan maszyny – utrzymuj ostrość krawędzi tnących i czyść je, aby maszyna pracowała wydajnie i bezpiecznie. Dbaj, aby uchwyty były suche, czyste i wolne od olejów i smarów. Dopilnuj, aby osłony znajdowały się na swoim miejscu i były sprawne. Utrzymuj ostrość ostrzy maszyny. Stosuj wyłącznie identyczne ostrza zamienne.

 10. Sprawdzaj, czy części maszyny nie są uszkodzone – w razie uszkodzenia osłon lub innych części określ, czy maszyna będzie pracowała prawidłowo. Sprawdź, czy części ruchome nie są źle ustawione lub nie trą, sprawdź czy nie występują pęknięte części, mocowania i inne stany, które mogą wpływać na pracę maszyny. Jeżeli instrukcja nie stanowi inaczej, naprawę lub wymianę uszkodzonej osłony lub części zleć przedstawicielowi autoryzowanego serwisu.

 11. Gdy akumulator nie jest używany, trzymaj go z dala od metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe i wkręty, gdyż mogłyby one spowodować zwarcie między biegunami. Zwarcie biegunów akumulatora może spowodować poparzenia lub pożar.

 12. Często sprawdzaj, czy śruby mocujące ostrza i silnika są dokręcone.

 13. Jeżeli nie korzystasz z maszyny, przechowuj ją w suchym i bezpiecznym pomieszczeniu niedostępnym dla dzieci.

 14. UWAGA – Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorem może stanowić ryzyko pożaru lub poparzenia substancjami chemicznymi. Nie demontuj akumulatora. Nie wystawiaj akumulatora na działanie temperatury powyżej 68°C i nie wrzucaj go do ognia. Wymieniaj akumulator tylko na oryginalny akumulator marki Toro. Użycie akumulatora innego producenta może spowodować pożar lub wybuch. Trzymaj akumulatory poza zasięgiem dzieci i przechowuj je w oryginalnym opakowaniu do momentu, gdy będziesz gotowy do ich użycia.

 15. Nie wrzucaj akumulatorów do ognia. Ogniwo może wybuchnąć. Sprawdź, czy przepisy lokalne nie wymagają specjalnych instrukcji utylizacji.

INSTRUKCJE NALEŻY

ZACHOWAĆ

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal140-1324
decal137-9495
decal137-9496
decal140-1328

Model 81860

decal137-9489
decal112-8760
decal125-5026
decal137-9196
decal137-9461

Montaż

Note: Po zakupie akumulator nie jest w pełni naładowany. Przed pierwszym użyciem maszyny patrz Ładowanie akumulatora.

Montaż ładowarki akumulatora (opcjonalny)

Części potrzebne do tej procedury:

Osprzęt mocujący (nie jest dołączony)2

Możliwe jest zamontowanie ładowarki do ściany – służą do tego otwory do montażu ściennego znajdujące się z tyłu urządzenia.

Ładowarkę należy zamontować wewnątrz pomieszczeń (np. w garażu lub innym suchym pomieszczeniu), w pobliżu gniazda zasilania i w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Pomoc związana z montażem ładowarki – patrz Rysunek 2.

Nasuń ładowarkę na odpowiednio ustawione elementy montażowe i zamocuj ją pewnie na swoim miejscu (elementy montażowe nie są dołączane w zestawie).

g247359

Rozkładanie uchwytu

Ostrzeżenie

Nieprawidłowe rozłożenie uchwytu może spowodować uszkodzenie linek, skutkując wystąpieniem niebezpiecznych warunków eksploatacji.

 • Podczas rozkładania lub składania uchwytu uważaj, aby nie uszkodzić linek.

 • Upewnij się, że linki są ułożone na zewnątrz uchwytu.

 • W przypadku uszkodzenia linki skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

Important: Zdejmij i wyrzuć zabezpieczający arkusz z tworzywa osłaniający silnik oraz wszelkie inne elementy z tworzywa lub folii użyte do zabezpieczenia maszyny.

 1. Odblokuj uchwyt (A na Rysunek 3).

 2. Obróć uchwyt w tył do pozycji roboczej (B na Rysunek 3).

 3. Przy załączaniu blokad uchwytu trzymaj uchwyt, aby nie dopuścić do pochwycenia dłoni.

 4. Załącz blokadę uchwytu, aż bolec wskoczy na swoje miejsce, blokując uchwyt w pozycji roboczej (C na Rysunek 3).

g251609

Montaż worka na trawę

g230447

Przegląd produktu

g297638
g036586
g292995

Odpowiedni zakres temperatur

Ładuj/przechowuj akumulator w zakresie temperaturod 5°C do 40°C*
Korzystaj z akumulatora w zakresie temperaturod -30°C do 49°C
Korzystaj z maszyny w zakresie temperaturod 0°C do 49°C*

*Czas ładowania wydłuża się, jeżeli podczas ładowania akumulatora panuje inna temperatura.

Maszynę, akumulator i ładowarkę należy przechowywać w czystym i suchym pomieszczeniu.

Działanie

Before Operation

Montaż akumulatora

Important: Akumulator należy eksploatować jedynie w dopuszczalnym zakresie temperatur, patrz Specyfikacje.

 1. Dopilnuj, aby otwory wentylacyjne akumulatora nie były zatkane przez brud.

 2. Otwórz pokrywę komory akumulatora (A na Rysunek 8).

 3. Ustaw wycięcie w akumulatorze równo z wypustem na maszynie i wsuń akumulator do komory tak, aby zablokował się na swoim miejscu (B na Rysunek 8).

 4. Zamknij pokrywę komory akumulatora (C na Rysunek 8).

g251221

Regulacja wysokości cięcia

Wyreguluj odpowiednio wysokość koszenia. Ustaw wszystkie cztery koła na takiej samej wysokości koszenia (Rysunek 9).

g254131

Before Operation

Uruchomienie maszyny

 1. Upewnij się, że akumulator jest zainstalowany w maszynie, patrz Montaż akumulatora.

 2. Wsuń przycisk rozrusznika elektrycznego do stacyjki elektrycznej (A na Rysunek 10).

 3. Przyciągnij dźwignię sterującą ostrzem do uchwytu i przytrzymaj w tej pozycji (B na Rysunek 10).

 4. Naciśnij przycisk rozrusznika elektrycznego i przytrzymaj go do momentu uruchomienia silnika (C na Rysunek 10).

g293036

Korzystanie z napędu trybu samobieżnego

Wystarczy iść, z łokciami przy bokach, uchwyciwszy rękoma górny uchwyt; maszyna automatycznie dostosuje prędkość do operatora (Rysunek 11).

g233423

Note: Jeżeli urządzenie nie cofa się swobodnie po skorzystaniu z trybu samobieżnego, zatrzymaj się z rękami nieruchomo i pozwól kosiarce przejechać kilka centymetrów do przodu, aby zwolnić napęd kół. Możesz również sięgnąć pod górny uchwyt, chwytając metalową rączkę, i przesunąć maszynę do przodu o kilka centymetrów. Jeśli urządzenia dalej nie jeździ z łatwością do tyłu, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym.

Recykling ścinków

Urządzenie jest fabrycznie przystosowane do recyklingu ścinków trawy i liści oraz kierowania ich z powrotem na trawnik.

Jeśli na maszynie zamontowany jest worek na trawę, a dźwignia ustawienia worka jest w pozycji Workowanie”, przesuń dźwignię w pozycję Recykling”; patrz Obsługa dźwigni ustawienia worka. Jeśli na maszynie jest zamontowany boczny tunel wyrzutowy, zdemontuj go: patrz Demontaż tunelu wyrzutu bocznego.

Workowanie ścinków

Aby pozbierać ścinki liści z trawnika, użyj worka na trawę.

Jeśli na maszynie jest zamontowany boczny tunel wyrzutowy, zdemontuj go: patrz Demontaż tunelu wyrzutu bocznego. Jeśli dźwignia ustawienia worka jest w pozycji Recykling”, przesuń ją w pozycję Workowanie”; patrz Obsługa dźwigni ustawienia worka.

Montaż worka na trawę

 1. Podnieś i przytrzymaj w górze tylny deflektor (A na Rysunek 12).

 2. Zamontuj worek na trawę, pilnując, aby bolce worka opierały się o wycięcia w uchwycie (B na Rysunek 12).

 3. Opuść tylny deflektor.

g233434

Demontaż worka na trawę

Aby zdemontować worek na trawę, wykonaj czynności w odwrotnej kolejności niż w punkcie Montaż worka na trawę.

Obsługa dźwigni ustawienia worka

Możliwość zmiany ustawień worka umożliwia operatorowi zbieranie lub recykling ścinków trawy i liści, gdy worek na trawę jest zamontowany na maszynie.

 • W celu workowania ścinków trawy i liści naciśnij przycisk na dźwigni ustawienia worka i przesuwaj dźwignię do przodu do momentu, gdy przycisk na dźwigni wyskoczy (Rysunek 13).

  g251583
 • W celu rozdrabniania lub wyrzutu bocznego ścinków trawy i liści naciśnij przycisk na dźwigni i przesuwaj dźwignię do tyłu, do momentu gdy przycisk na dźwigni wyskoczy.

  Important: Aby zapewnić prawidłową pracę, przed zmianą pozycji dźwigni ustawienia worka usuń wszelkie ścinki traw i zabrudzenia z drzwiczek worka oraz otaczającego je otworu (Rysunek 14).

  g251584

Boczny wyrzut ścinków trawy

Do koszenia bardzo wysokiej trawy użyj bocznego otworu wyrzutowego.

Jeśli na maszynie zamontowany jest worek na trawę, a dźwignia ustawienia worka jest w pozycji Workowanie”, przesuń dźwignię w pozycję Recykling”; patrz Demontaż tunelu wyrzutu bocznego.

Montaż tunelu wyrzutu bocznego

Odblokuj i unieś deflektor boczny i zamontuj tunel wyrzutu bocznego (Rysunek 15).

g235646

Demontaż tunelu wyrzutu bocznego

Aby zdemontować tunel wyrzutu bocznego, unieś deflektor boczny, zdejmij tunel wyrzutu bocznego, a następnie opuść deflektor wyrzutu bocznego aż do bezpiecznego zatrzaśnięcia.

Wyłączanie maszyny

 1. Zwolnij dźwignię sterującą ostrzami (A na Rysunek 16).

 2. Wyjmij przycisk rozrusznika elektrycznego ze stacyjki elektrycznej (B na Rysunek 16).

 3. Zdemontuj akumulator, patrz Demontaż akumulatora z maszyny.

  Note: Wyjmuj akumulator zawsze, gdy nie używasz maszyny.

g251435

Demontaż akumulatora z maszyny

 1. Otwórz pokrywę komory akumulatora.

 2. Naciśnij na zatrzask akumulatora, aby zwolnić akumulator, a następnie wyjmij go.

 3. Zamknij pokrywę komory akumulatora.

Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

Ogólne wskazówki dotyczące koszenia

 • Unikaj uderzania ostrzem w lite obiekty. Nigdy nie koś celowo nad żadnym obiektem.

 • Aby uzyskać najlepszą wydajność, przez rozpoczęciem sezonu koszenia zamontuj nowe ostrze.

 • W razie konieczności wymień ostrze wykorzystując zamiennik marki Toro

Koszenie trawy

 • Ścinaj za jednym razem tylko około jednej trzeciej źdźbła trawy. Aby wydłużyć czas pracy, koś trawę na wyższym ustawieniu wysokości koszenia.

 • Nie koś przy ustawieniu wysokości niższym od 51 mm, z wyjątkiem sytuacji, gdy trawa jest rzadka lub koszenie odbywa się późną jesienią, kiedy wzrost jest spowolniony.

 • Kosząc trawę o wysokości powyżej 15 cm pracuj przy najwyższym ustawieniu wysokości koszenia i poruszaj się wolniej. Następnie koś przy niższym ustawieniu, aby uzyskać najlepszy wygląd trawy. Jeżeli trawa jest za długa, urządzenie może się zablokować, co spowoduje zgaśnięcie silnika.

 • Mokra trawa i liście mają tendencję do tworzenia brył w ogródku i mogą powodować zablokowanie maszyny lub zgaśnięcie silnika. Unikaj koszenia w mokrych warunkach.

 • Pamiętaj, że bardzo suche warunki zwiększają zagrożenie pożarem. Zwracaj uwagę na lokalne ostrzeżenia o zagrożeniu pożarowym. Maszyna musi się znajdować z dala od suchej trawy i liści pozostałych po koszeniu.

 • Zmieniaj kierunek koszenia. Ułatwia to rozrzucanie ścinków na trawniku, zapewniające równomierne użyźnienie.

 • Jeśli wygląd trawnika po zakończeniu koszenia jest niezadowalający, spróbuj zastosować jedną z następujących metod:

  • Wymień ostrze lub naostrz je.

  • Podczas koszenia przemieszczaj się wolniej.

  • Zwiększ wysokość koszenia maszyny.

  • Koś trawę częściej.

  • Nakładaj pokosy na siebie zamiast kosić jeden pokos za każdym przejazdem.

Cięcie liści

 • Po skoszeniu trawy sprawdź, czy połowa trawnika jest widoczna spod pokrywy ściętych liści. Może być konieczne wykonanie więcej niż jednego przejazdu nad liśćmi.

 • Jeśli na trawniku znajduje się więcej niż 13 cm liści, wykonaj koszenie z ustawioną wyższą wysokością koszenia, po czym powtórz koszenie na pożądanej wysokości koszenia.

 • Jeśli maszyna nie tnie liści wystarczająco drobno, zmniejsz prędkość koszenia.

After Operation

Ładowanie akumulatora

Important: Po zakupie akumulator nie jest w pełni naładowany. Przed pierwszym użyciem narzędzia włóż akumulator do ładowarki i naładuj do go pełna, aż kontrolka LED wskaże pełne naładowanie akumulatora. Zapoznaj się z wszystkimi zasadami bezpieczeństwa.

Important: Ładuj akumulator jedynie w odpowiednim zakresie temperatur, patrz Specyfikacje.

Note: W dowolnym momencie możesz nacisnąć przycisk stanu naładowania akumulatora, aby wyświetlić aktualny poziom naładowania (diody kontrolne LED).

 1. Dopilnuj, aby otwory wentylacyjne akumulatora i ładowarki nie były zatkane przez brud.

  g290533
 2. Ustaw wycięcie w akumulatorze (Rysunek 17) równo z wypustem na ładowarki.

 3. Dopilnuj, aby otwory wentylacyjne ładowarki nie były zatkane przez brud.

 4. Wsuń akumulator na ładowarkę, aby zaskoczył na swoje miejsce (Rysunek 17).

 5. Aby wyjąć akumulator, wysuń go z ładowarki.

 6. Poniższa tabela zawiera objaśnienie stanów lampki kontrolnej LED na ładowarce.

  Lampka kontrolnaZnaczenie
  WyłączonyAkumulator nie jest podłączony
  Miganie zielonym światłemTrwa ładowanie akumulatora
  ZielonyAkumulator jest naładowany
  CzerwonaTemperatura akumulatora i/lub ładowarki jest poza dopuszczalnym zakresem
  Miganie czerwonym światłemBłąd ładowania akumulatora*

*Dodatkowe informacje podano w rozdziale .

Czyszczenie dolnej części urządzenia.

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Usuń ścinki trawy i zanieczyszczenia spod maszyny.
 • Mycie maszyny od spodu za pomocą złącza czyszczenia

  Najlepsze rezultaty daje mycie maszyny tuż po zakończeniu koszenia.

  1. Ustaw maszynę na płaskiej utwardzonej nawierzchni.

  2. Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się.

  3. Opuść maszynę do najniższej wysokości koszenia. Patrz Regulacja wysokości cięcia.

  4. Umyj wodą obszar za tylną pokrywą, w miejscu, gdzie ścinki trawy przemieszczają się ze spodniej strony maszyny do worka na trawę.

   Note: Umyj obszar, gdy przełącznik workowania na żądanie (jeżeli występuje) ustawiony jest w pozycji wysuniętej najbardziej do przodu i do tyłu.

  5. Podłącz wąż ogrodowy z wodą do złącza czyszczenia (Rysunek 18).

   g251300
  6. Włącz dopływ wody.

  7. Uruchom silnik i zostaw uruchomiony, aż spod maszyny przestaną wydobywać się ścinki trawy.

  8. Wyłącz silnik.

  9. Wyłącz dopływ wody i odłącz wąż ogrodowy od maszyny.

  10. Uruchom silnik i pozostaw go na kilka minut, aby osuszyć spód maszyny i zapobiec jego rdzewieniu.

  11. Przed przechowywaniem maszyny w zamkniętym pomieszczeniu po wyłączeniu silnika zaczekaj, aż ostygnie.

  Czyszczenie maszyny od spodu w pozycji pionowej

  1. Ustaw maszynę w pozycji pionowej, patrz Przechowywanie maszyny w pozycji pionowej.

  2. Opłucz maszynę od spodu ze ścinków trawy.

  Składanie uchwytu

  Ostrzeżenie

  Nieprawidłowe złożenie lub rozłożenie uchwytu może spowodować uszkodzenie linek, skutkując wystąpieniem niebezpiecznych warunków eksploatacji.

  • Rozkładając lub składając uchwyt, nie wolno dopuść do uszkodzenia linek.

  • W przypadku uszkodzenia linki skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  1. Wyjmij przycisk rozrusznika elektrycznego (Rysunek 19).

   g251571
  2. Przy rozłączaniu blokad uchwytu trzymaj uchwyt, aby nie dopuścić do pochwycenia dłoni.

  3. Zwolnij blokady uchwytu, aż górny uchwyt da się swobodnie poruszać.

  4. Złóż uchwyt do przodu, ustawiając w pozycji pionowej lub w pozycji całkowitego wychylenia do przodu (patrz rys. Rysunek 20).

   Important: Podczas składania uchwytu poprowadź linki na zewnątrz uchwytu.

   g251299
  5. Aby rozłożyć uchwyt, patrz Rozkładanie uchwytu.

  Przechowywanie maszyny w pozycji pionowej

  Maszynę można przechowywać w pozycji pionowej, aby zmniejszyć powierzchnię zajętej przestrzeni.

  Ostrzeżenie

  Nieprawidłowe złożenie lub rozłożenie uchwytu może spowodować uszkodzenie linek, skutkując wystąpieniem niebezpiecznych warunków eksploatacji.

  • Rozkładając lub składając uchwyt, nie wolno dopuść do uszkodzenia linek.

  • W przypadku uszkodzenia linki skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  1. Wyjmij przycisk rozrusznika elektrycznego i akumulator z maszyny.

  2. Upewnij się, że ustawiona jest wysokość koszenia 92 mm lub niższa; w przeciwnym razie należy ją zmniejszyć, patrz Regulacja wysokości cięcia.

  3. Zwolnij blokady uchwytu (Rysunek 21).

   g251585
  4. Złóż uchwyt całkowicie do przodu.

   Important: Podczas składania uchwytu poprowadź linki na zewnątrz uchwytu.

  5. Załącz blokady uchwytu.

  6. Unieś przód maszyny za uchwyt i przenieś do miejsca przechowywania (Rysunek 22).

   g251586

  Konserwacja

  Wyjmij przycisk rozrusznika elektrycznego i akumulator z maszyny przed rozpoczęciem konserwacji lub czyszczenia maszyny.

  Używaj tylko części zamienne i akcesoria zalecane przez producenta.

  Regularnie prowadź przeglądy i konserwację maszyny. Oddaj maszynę do naprawy wyłącznie przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu.

  Smarowanie maszyny

  Maszyna nie wymaga smarowania; wszystkie łożyska są nasmarowane fabrycznie na cały okres żywotności maszyny.

  Wymiana ostrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Wymień ostrze lub naostrz je (częściej, jeżeli krawędzie tępią się szybciej).
 • Important: Aby prawidłowo zainstalować ostrze, należy użyć klucza dynamometrycznego. Jeżeli nie posiadasz klucza dynamometrycznego lub nie jesteś pewny swoich działań, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

  Jeżeli ostrze zostanie uszkodzone lub pęknie, należy je natychmiast wymienić. Jeżeli krawędź ostrza jest stępiona lub wyszczerbiona, ostrze należy naostrzyć i wyważyć albo wymienić.

  Ostrzeżenie

  Podczas konserwacji ostrza pamiętaj, że ostrze może zostać wprawione w ruch nawet, gdy zasilanie jest wyłączone. Ostrze jest ostre; kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

  Podczas serwisowania ostrza, należy stosować rękawice ochronne.

  1. Wyjmij przycisk rozrusznika elektrycznego i akumulator z maszyny.

  2. Aby unieruchomić ostrze, należy użyć kawałka drewna (Rysunek 23).

  3. Zdemontuj ostrze, zachowując cały osprzęt mocujący (Rysunek 23).

   g231389
  4. Zamontuj nowe ostrze i cały osprzęt mocujący (Rysunek 24).

   g231390

   Important: Ustaw zakrzywione końce ostrza w kierunku obudowy maszyny.

  5. Za pomocą klucza dynamometrycznego dokręć śrubę ostrza z momentem 68 N·m.

  Regulacja napędu samobieżnego

  Tylko modele samobieżne

  Zawsze po zamontowaniu nowej linki napędu samobieżnego lub jeśli napęd samobieżny jest rozregulowany należy przeprowadzić regulację linki napędu samobieżnego.

  1. Obróć nakrętkę regulacyjną w lewo, aby poluzować mocowanie linki (Rysunek 25).

   g269307
  2. Wyreguluj naprężenie linki (Rysunek 25) pociągając ją do tyłu lub popychając do przodu i przytrzymując w tym położeniu.

   Note: Popchnij linkę w kierunku do silnika, aby zwiększyć trakcję, lub pociągnij linkę w kierunku od silnika, aby zmniejszyć trakcję.

  3. Obróć nakrętkę regulacyjną w prawo, aby dokręcić mocowanie linki.

   Note: Mocno dokręć nakrętkę z wykorzystaniem klucza.

  Przygotowanie akumulatora do recyklingu

  Important: Po zdemontowaniu zabezpiecz zaciski akumulatora taśmą klejącą do zastosowań przemysłowych. Nie wolno podejmować prób uszkodzenia ani demontażu akumulatora ani demontować żadnych jego części.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje o właściwym sposobie utylizacji akumulatora, skontaktuj się z lokalnym samorządem lub autoryzowanym dystrybutorem firmy Toro.

  Przechowywanie

  Important: Przechowuj maszynę, akumulator i ładowarkę jedynie w odpowiednim zakresie temperatur, patrz Specyfikacje.

  Important: W przypadku przechowywania maszyny przez okres roku lub dłużej należy odłączyć akumulator od maszyny i naładować akumulator do momentu, gdy na akumulatorze zaświecą się na zielono 2 lub 3 lampki LED. Nie przechowuj całkowicie naładowanego ani całkowicie rozładowanego akumulatora. Przed ponownym użyciem maszyny naładuj akumulator do momentu, gdy lewa lampka na ładowarce zaświeci się na zielono lub gdy wszystkie 4 lampki na akumulatorze zaświecą się na zielono.

  • Po użyciu odłącz produkt od zasilania (tzn. odłącz akumulator) i sprawdź, czy nie został uszkodzony.

  • Wyczyść produkt z wszelkich ciał obcych.

  • Kiedy nie korzystasz z maszyny, przechowują ją wraz z przyciskiem rozrusznika elektrycznego, akumulatorem i ładowarką w miejscu niedostępnym dla dzieci.

  • Trzymaj maszynę, akumulator i ładowarkę z dala od środków żrących, takich jak chemia ogrodowa i sól drogowa.

  • Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń ciała, nie przechowuj akumulatora na zewnątrz pomieszczeń ani w pojazdach.

  • Maszynę, akumulator i ładowarkę należy przechowywać w czystym i suchym pomieszczeniu.

  Rozwiązywanie problemów

  Wykonuj jedynie czynności opisane w niniejszej instrukcji. Jeżeli samodzielnie nie możesz rozwiązać problemu, dalsze czynności kontrolne, konserwacyjne i naprawcze mogą być wykonywane jedynie przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu lub specjalistę o podobnych kwalifikacjach.

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Maszyna nie włącza się.
  1. Akumulator nie jest dokładnie zamontowany w maszynie.
  2. Akumulator nie jest naładowany.
  3. Akumulator jest uszkodzony.
  4. W maszynie występuje inny problem elektryczny.
  1. Zdemontuj akumulator z maszyny, a następnie zamontuj go ponownie. Dopilnuj, aby był właściwie założony i zabezpieczony.
  2. Zdemontuj akumulator z maszyny i naładuj go.
  3. Wymień akumulator.
  4. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Praca maszyny jest przerywana.
  1. Zaciski akumulatora są zawilgocone.
  2. Akumulator nie jest całkowicie zamontowany w narzędziu.
  1. Odczekaj, aż akumulator wyschnie lub wytrzyj go do sucha.
  2. Zdemontuj akumulator z narzędzia, a następnie zamontuj go ponownie. Dopilnuj, aby był właściwie założony i zabezpieczony.
  Maszyna nie osiąga pełnej mocy.
  1. Poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski.
  2. Wyloty powietrza są zatkane.
  1. Zdemontuj akumulator z maszyny i całkowicie naładuj go.
  2. Wyczyść wyloty powietrza.
  Akumulator szybko się rozładowuje.
  1. Temperatura akumulatora jest poza dopuszczalnym zakresem.
  1. Przenieś akumulator do suchego miejsca, w którym panuje temperatura z zakresu od 5°C do 40°C.
  Ładowarka akumulatora nie działa.
  1. Temperatura ładowarki jest poza dopuszczalnym zakresem
  2. Zasilanie nie dociera do gniazda, do którego podłączona jest ładowarka.
  1. Odłącz ładowarkę i przenieś ją do suchego miejsca, w którym panuje temperatura z zakresu od 5°C do 40°C.
  2. Skontaktuj się z uprawnionym elektrykiem w celu naprawy gniazda.
  Lampka kontrolna LED na ładowarce świeci się na czerwono.
  1. Temperatura ładowarki i/lub akumulatora jest poza dopuszczalnym zakresem.
  1. Odłącz ładowarkę od zasilania i przenieś ładowarkę oraz akumulator do suchego miejsca, w którym panuje temperatura z zakresu od 5°C do 40°C.
  Lampka kontrolna LED na ładowarce miga na czerwono.
  1. Wystąpił błąd łączności między akumulatorem a ładowarką.
  2. Akumulator ma obniżoną pojemność.
  1. Odłącz akumulator od ładowarki, odłącz ładowarkę od gniazdka i odczekaj 10 sekund. Podłącz z powrotem ładowarkę do gniazdka i umieść na niej akumulator. Jeżeli lampka LED na ładowarce nadal miga na czerwono, jeszcze raz powtórz tę procedurę. Jeżeli po dwóch próbach lampka LED na ładowarce nadal miga na czerwono, należy oddać akumulator do utylizacji w zakładzie zajmującym się utylizacją akumulatorów.
  2. Należy oddać akumulator do utylizacji w zakładzie zajmującym się utylizacją akumulatorów.
  Trudno jest wyjąć akumulator z narzędzia.
  1. Akumulator /narzędzie jest nowy lub występuje korozja na zaciskach akumulatora i/lub zaciskach narzędzia.
  1. Oczyść styki akumulatora i narzędzia. Następnie pokryj zaciski akumulatora smarem dielektrycznym; nie używaj innego rodzaju smaru, ponieważ grozi to uszkodzeniem zacisków.
  Z maszyny wydobywa się brzęczący dźwięk.
  1. Akumulator nie jest naładowany.
  2. Maszyna nie znajduje się w położeniu bezpiecznej pracy.
  3. Maszyna jest przeciążona.
  4. W maszynie występuje inny problem elektryczny.
  1. Zdemontuj akumulator z maszyny i naładuj go.
  2. Upewnij się, że podczas pracy maszyna nie jest przechylona pod znacznym kątem.
  3. Koś trawę na wyższym ustawieniu wysokości koszenia lub podczas koszenia przemieszczaj się wolniej.
  4. Spróbuj innych rozwiązań. Jeżeli alarm nie ustaje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Jakość cięcia spadła lub jest niezadowalająca.
  1. Ostrze jest stępione.
  1. Naostrz lub wymień ostrze.
  Koszenie jest nierówne.
  1. Ostrze jest stępione.
  2. Podwozie tnące jest uszkodzone.
  1. Naostrz lub wymień ostrze.
  2. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
  Występują drgania maszyny.
  1. Ostrze jest zakrzywione lub uszkodzone.
  1. Sprawdź ostrze i wymień je w razie potrzeby.