Innledning

Denne gressklipperen av skyvemodell med roterende kniver er beregnet for privat bruk. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener på private eiendommer. Den er ikke beregnet på å klippe kratt eller for jordbruksbruk. Den er hovedsakelig utviklet for bruk av litium-ion-batteripakkemodellen 81860 (leveres med modell 21863). Hvis du bruker disse produktene til andre formål enn de er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

Modell 21863T inkluderer ikke batteri eller lader.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for mer informasjon, inkludert sikkerhetstips, opplæringsmateriale og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres, eller du trenger service, originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser hvor på produktet modell- og serienumrene er plassert. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Important: Du kan skanne QR-koden på serienummermerket (hvis det finnes) med en mobil enhet for å få tilgang til garantien, deler og annen produktinformasjon.

g275230
Graphic

Hvis du trenger hjelp, kan du se www.Toro.com/support for instruksjonsvideoer eller ta kontakt på 1-888-384-9939 før du returnerer dette produktet.

Sikkerhet

VIKTIGE SIKKERHETS-

INSTRUKSJONER

ADVARSEL – når du bruker en elektrisk maskin, må du alltid lese og følge de grunnleggende sikkerhetsadvarslene og -instruksjonene for å redusere faren for brann, elektrisk støt eller skader, herunder følgende:

I. Opplæring

 1. Operatøren av maskinen er ansvarlig for eventuelle ulykker eller farer som involverer andre eller eiendommen deres.

 2. Ikke la barn bruke eller leke med maskinen, batteripakken eller batteriladeren. Lokale bestemmelser kan sette aldersgrense for bruk av maskinen.

 3. Ikke la personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, bruke maskinen, batteripakken eller batteriladeren, med mindre de er under tilsyn eller har fått instruksjon i sikker bruk av laderen og forstår farene som er involvert ved å bruke den.

 4. Før du bruker maskinen, batteripakken og batteriladeren, må du lese alle instruksjonene og sikkerhetsmerkene på produktene.

 5. Gjør deg kjent med kontrollene og korrekt bruk av maskinen, batteripakken og batteriladeren.

II. Forberedelser

 1. Hold tilskuere, spesielt barn og dyr, ute av arbeidsområdet.

 2. Ikke bruk maskinen uten å sikre at alle vern og sikkerhetsanordninger, som avledere og/eller gressoppsamlere, er på plass og fungerer korrekt.

 3. Undersøk området hvor du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan komme i veien eller slynges ut av maskinen.

 4. Før du bruker maskinen må du påse at kniven, knivbolten og knivenheten ikke er slitt eller skadet. Bytt ut eventuelle skadede eller uleselige etiketter.

 5. Bruk bare batteripakken som er angitt av Toro. Bruk av annet utstyr og tilbehør kan føre til økt fare for skader og brann.

 6. Tilkobling av batteriladeren til en stikkontakt som ikke er 100–240 V, kan forårsake brann eller elektrisk støt. Ikke koble batteriladeren til en stikkontakt annet enn 100–240 V. Ved kobling til andre typer strømforsyninger kan en pluggadapter for riktig strømuttak benyttes ved behov.

 7. Ikke bruk en ødelagt eller modifisert batteripakke eller batterilader, disse kan ha uventet atferd som fører til brann, eksplosjon eller risiko for personskade.

 8. Hvis batteripakkens strømkabel er skadet, må du ta kontakt med et autorisert forhandlerverksted for å få en ny kabel.

 9. Ikke bruk ikke-oppladbare batterier.

 10. Lad kun batteripakken med batteriladeren som er spesifisert av Toro. En lader som er egnet for én type batteripakke, kan medføre en risiko for brann hvis den brukes med en annen batteripakke.

 11. Lad batteripakken på et godt ventilert område.

 12. Ikke utsett en batteripakke eller batterilader for brann eller temperaturer over 68 °C.

 13. Følg alle instruksjoner for lading, og ikke lad eller oppbevar batteripakken ved andre temperaturer enn områdene som er angitt i instruksjonene. Ellers kan du skade batteripakken og øke risikoen for brann.

 14. Ha på egnet tøy – ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottøy (ikke gå barbeint eller bruk sandaler) og hørselsvern. Sett opp langt hår, og ikke bruk fritthengende smykker som kan hekte seg i bevegelige deler. Bruk en støvmaske hvis nødvendig.

III. Bruk

 1. Kontakt med kniven i bevegelse vil føre til alvorlige skader. Hold hendene eller føttene dine ute av klippeområdet og unna alle bevegelige deler på maskinen. Hold deg unna alle utmatingsåpninger.

 2. Hvis du bruker denne maskinen til andre formål enn den er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

 3. Koble fra selvdrift (hvis aktuelt) før du starter maskinen.

 4. Ikke vipp maskinen når du starter motoren.

 5. Unngå utilsiktet start – påse at den elektriske startknappen er fjernet fra tenningen før du kobler til batteripakken og flytter på maskinen.

 6. Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

 7. Stopp maskinen, fjern den elektriske startknappen, fjern batteripakken fra maskinen og vent til alle bevegelser stopper før du justerer, vedlikeholder, rengjør eller lagrer maskinen.

 8. Ta ut batteripakken og den elektriske startknappen fra maskinen når du forlater den uten tilsyn, eller før du skifter tilbehør.

 9. Ikke dytt maskinen – la maskinen gjøre en bedre og sikrere jobb i hastigheten den er utviklet for.

 10. Vær oppmerksom – følg med på hva du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker maskinen. Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

 11. Maskinen skal kun brukes under forhold med god sikt og egnede værforhold. Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

 12. Vær svært forsiktig når du rygger eller trekker maskinen mot deg.

 13. Hold riktig fotfeste og balanse til enhver tid, spesielt i bakker. Klipp på tvers av bakker, aldri oppover og nedover. Vær ytterst forsiktig når du forandrer retning i bakker. Klipp ikke i veldig bratte skråninger. Gå med maskinen, ikke løp.

 14. Ikke la materiale kastes ut direkte mot noen. Unngå å la materiale kastes ut mot en vegg eller en hindring, da det kan sprette tilbake og treffe deg. Stopp kniven(e) når du krysser grusbelagte overflater.

 15. Vær oppmerksom på hull, steiner eller andre skjulte objekter. Ujevnt terreng kan føre til at du mister balansen eller fotfeste.

 16. Vått gress eller løv kan føre til alvorlig personskade hvis du mister fotfestet og kommer i kontakt med kniven. Unngå å klippe i våte forhold eller når det regner.

 17. Hvis maskinen treffer et objekt eller begynner å vibrere, må du umiddelbart slå av maskinen, fjerne den elektriske startknappen, fjerne batteripakken og vente til all bevegelse stopper før du kontrollerer om maskinen er skadet. Utfør alle nødvendige reparasjoner før du bruker maskinen igjen.

 18. Stans maskinen og fjern elektrisk start-knappen før du laster maskinen for transport.

 19. Under tøffe forhold kan batteripakken utskille væske. Unngå kontakt med væsken. Hvis du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll med vann. Hvis væsken kommer i kontakt med øynene, må du søke medisinsk hjelp. Væske som skilles ut fra batteriet, kan forårsake irritasjon eller brannskader.

IV. Vedlikehold og oppbevaring

 1. Stopp maskinen, fjern den elektriske startknappen, fjern batteripakken fra maskinen og vent til alle bevegelser stopper før du justerer, vedlikeholder, rengjør eller lagrer maskinen.

 2. Ikke prøv å reparere maskinen annet enn som angitt i instruksjonene. Service av maskinen må utføres av et autorisert forhandlerverksted med identiske erstatningsdeler.

 3. Bruk hansker og vernebriller når du vedlikeholder maskinen.

 4. Slip sløve kniver på begge sidene for å sørge for balanse. Rengjør kniven og påse at den er balansert.

 5. Skift ut kniven hvis den er bøyd, slitt eller sprukket. En ubalansert kniv fører til vibrasjon, som kan føre til skader på motoren eller personskader.

 6. Når du utfører service på kniven, må du være obs på at kniven kan bevege seg selv om strømkilden er slått av.

 7. Sjekk gressoppsamlerposen med jevne mellomrom for å se om det har oppstått forringelse eller slitasje, og erstatt en slitt pose med en [erstatnings]pose fra Toro.

 8. Bruk utelukkende originale reservedeler og tilbehør fra Toro for beste mulige ytelse. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter, kan være farlige, og bruk av dem kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

 9. Vedlikehold maskinen – hold knivene skarpe og rene for så gode og trygge brukstilstander som mulig. Hold håndtakene tørre, rene og frie for olje og fett. Hold verneplatene på plass og i orden. Hold knivene skarpe. Bruk kun identiske erstatningskniver.

 10. Kontroller maskinen for skadede deler – hvis vern eller andre deler er skadet, må du kontrollere om maskinen kommer til å fungere som den skal. Se etter bevegelige deler som er feiljusterte eller har satt seg fast, skadede deler, fester og andre ting som kan påvirke driften. Med mindre annet er angitt i instruksjonene, må skadede vern og deler byttes ut hos et autorisert forhandlerverksted.

 11. Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spiker og skruer som kan danne en forbindelse fra en klemme til en annen. Hvis batteriklemmene kortslutter, kan det forårsake brannskader eller brann.

 12. Kontroller at kniv- og motormonteringsboltene er strammet til med jevne mellomrom.

 13. Når du ikke bruker maskinen, må den oppbevares på et tørt og sikkert sted som er utilgjengelig for barn.

 14. FORSIKTIG – En feilbehandlet batteripakke kan utgjøre en risiko for brann eller kjemiske brannskader. Ikke demonter batteripakken. Ikke varm batteripakken til over 68 °C eller avhend den ved å brenne den. Erstatt batteripakken med kun en original Toro-batteripakke. Bruk av en annen type batteripakke kan forårsake brann eller eksplosjon. Hold batteripakker utilgjengelig for barn og i den opprinnelige emballasjen til du er klar til bruke dem.

 15. Ikke avhend batteriet ved å brenne det. Cellen kan eksplodere. Sjekk lokale forskrifter for mulige spesielle avhendingsinstruksjoner.

BEHOLD DISSE

INSTRUKSJONENE

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal140-1324
decal137-9495
decal137-9496
decal140-1328

Modell 81860

decal137-9489
decal112-8760
decal125-5026
decal137-9196
decal137-9461

Montering

Note: Batteripakken er ikke fulladet når den kjøpes. Før du bruker maskinen for første gang, må du lese Lade batteripakken.

Monter batteriladeren (valgfritt)

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Monter maskinvare (ikke inkludert)2

Hvis du ønsker, kan du montere batteriladeren sikkert på en vegg ved bruk av nøkkelhullene for veggmontering på baksiden av laderen.

Monter den innendørs (for eksempel i en garasje eller et annet tørt sted), nær et strømuttak og utilgjengelig for barn.

Se Figur 2 for hjelp med å montere laderen.

Skyv laderen over de korrekt plasserte monteringsdelene for å feste laderen på plass (monteringsdelene er ikke inkludert).

g247359

Folde ut håndtaket

Advarsel

Hvis man folder ut håndtaket på feil måte, kan dette føre til skade på ledningene, noe som igjen kan utgjøre en usikker driftstilstand.

 • Pass på at du ikke skader ledningen(e) når du folder sammen eller ut håndtaket.

 • Kontroller at ledningen(e) ledes på utsiden av håndtaket.

 • Hvis en ledning blir skadet, kontakter du et autorisert forhandlerverksted.

Important: Fjern og kast plasten som beskytter motoren og eventuelt annet plast- eller innpakningsmateriale på maskinen.

 1. Lås opp håndtaket (A i Figur 3).

 2. Flytt håndtaket bakover til driftsstillingen (B i Figur 3).

 3. Hold håndtaket mens du aktiverer håndtakslåsene for å unngå at du klemmer hendene.

 4. Hold inne håndtakslåsen til pinnen klikker på plass for å låse håndtaket i driftsstilling (C i Figur 3).

g251609

Montere gressposen

g230447

Oversikt over produktet

g297638
g036586
g292995

Passende temperaturområder

Lad/oppbevar batteripakken ved5 °C til 40 °C*
Bruk batteripakken ved-30 °C til 49 °C*
Bruk maskinen ved0 °C til 49 °C*

*Ladetiden øker hvis du ikke lader batteriet innenfor dette området.

Oppbevar maskinen, batteripakken og batteriladeren i et lukket rent og tørt område.

Bruk

Før bruk

Monter batteripakken

Important: Bruk batteripakken kun i temperaturer som er innenfor riktig område. Se Spesifikasjoner.

 1. Påse at ventilene på batteriet er frie for støv og rusk.

 2. Løft opp lokket på batterirommet (A i Figur 8).

 3. Innrett kammeret i batteripakken med koblingsarmen på laderen og skyv batteripakken inn i rommet til det låses på plass (B i Figur 8).

 4. Lukk lokket på batterirommet (C i Figur 8).

g251221

Justere klippehøyden

Juster klippehøyden som ønsket. Still alle hjulene til samme klippehøyde (Figur 9).

g254131

Under bruk

Start maskinen

 1. Påse at batteripakken er installert i maskinen. Se Monter batteripakken.

 2. Sett inn elektrisk start-knappen i den elektriske startbryteren (A i Figur 10).

 3. Klem inn knivkontrollbøylen og hold den mot håndtaket (B i Figur 10).

 4. Trykk på elektrisk start-knappen, og hold den nede til motoren starter (C i Figur 10).

g293036

Bruk selvdrift

Bare gå fremover med hendene plassert på det øvre håndtaket og albuene ved siden, og maskinen vil automatisk holde samme fart som deg (Figur 11).

g233423

Note: Hvis maskinen ikke ruller uhindret bakover etter selvdrift, slutt å gå, hold hendene på plass og la maskinen rulle noen centimeter frem for å deaktivere hjuldriften. Du kan også prøve å gripe rett under det øvre håndtaket på metallhåndtaket og skyve gressklipperen frem noen centimeter. Hvis maskinen fremdeles ikke ruller lett bakover, kontakt en autorisert serviceforhandler.

Resirkulere gress- og løvrester

Maskinen leveres klar til å resirkulere gress- og løvrester tilbake i plenen.

Hvis gressposen er på maskinen og spaken for automatisk oppsamling i er oppsamlingsposisjon, flytt spaken til resirkuleringsposisjon. Se Bruke spaken for automatisk oppsamling. Hvis gressposen er på maskinen, fjern den. Se Fjerne sideutslippssjakten.

Samle opp gresset

Bruk gressposen når du vil samle opp gress- og løvrester fra plenen.

Hvis sideutslippssjakten er på maskinen, fjern den. Se Fjerne sideutslippssjakten. Hvis spaken for automatisk oppsamling er i resirkuleringsposisjon, flytt den til oppsamlingsposisjonen. Se Bruke spaken for automatisk oppsamling.

Montere gressposen

 1. Løft og hold oppe den bakre avlederen (A av Figur 12).

 2. Monter gressposen og påse at pinnene på posen hviler i hakkene på håndtaket (B av Figur 12).

 3. Senk den bakre gressavlederen.

g233434

Fjerne gressposen

For å fjerne posen utfører du trinnene i Montere gressposen i motsatt rekkefølge.

Bruke spaken for automatisk oppsamling

Den automatiske oppsamlingsfunksjonen gjør det mulig å samle opp eller resirkulere gress- og løvrester når gressposen er festet til maskinen.

 • For å samle opp gress- og løvrester trykker du på knappen på spaken for automatisk oppsamling og flytter spaken fremover til knappen på spaken spretter opp (Figur 13).

  g251583
 • For å resirkulere eller slippe gress- og løvrester ut på siden trykker du på knappen på spaken og flytter spaken bakover til knappen på spaken spretter opp.

  Important: For korrekt drift bør du fjerne gressrester og andre rester fra dekselet og åpningen for automatisk oppsamling (Figur 14) før du flytter spaken for automatisk oppsamling fra én posisjon til en annen.

  g251584

Sideutslipp av gress- og løvrester

Bruk sideutslippet ved klipping av svært høyt gress.

Hvis gressposen er på maskinen og spaken for automatisk oppsamling i er oppsamlingsposisjon, flytt spaken til resirkuleringsposisjon. Se Fjerne sideutslippssjakten.

Montere sideutslippsjakten

Lås opp og løft sideutslippsavlederen og monter sideutslippssjakten (Figur 15).

g235646

Fjerne sideutslippssjakten

For å fjerne sideutslippssjakten, løft opp sideutslippsavlederen og fjern sideutslippssjakten, og senk sideutslippsavlederen til den låses på plass.

Slå av maskinen

 1. Slipp knivkontrollbøylen (A i Figur 16).

 2. Fjern elektrisk start-knappen fra den elektriske starteren (B i Figur 16).

 3. Fjern batteripakken. Se Fjern batteripakken fra maskinen.

  Note: Når du ikke bruker maskinen, må du ta ut batteripakken.

g251435

Fjern batteripakken fra maskinen

 1. Løft opp lokket på batterirommet.

 2. Trykk på batteripakkelåsen for å frigjøre batteripakken og ta ut batteripakken.

 3. Lukk lokket på batterirommet.

Brukstips

Generelle klippetips

 • La ikke kniven treffe harde gjenstander. Klipp aldri over en gjenstand med overlegg.

 • For best mulig resultat kan du montere en ny kniv før klippesesongen begynner.

 • Skift ut kniven med en original Toro-kniv når det er nødvendig.

Klippe gress

 • Klipp kun av ca. en tredjedel av gresstrået av gangen. For forbedret kjøretid kan du bruke en høyere klippehøyde.

 • Ikke klipp lavere enn innstillingen på 51 mm med mindre gresset er glissent eller det er sent på høsten og gresset vokser saktere.

 • Når du klipper gress som er mer enn 15 cm høyt, klipp først på den høyeste klippehøydeinnstillingen og ved lavere hastighet, og klipp så en gang til på en lavere innstilling for å oppnå best mulig utseende på gressplenen. Hvis gresset er for langt, kan det føre til at maskinen tilstoppes eller at motoren stanser.

 • Vått gress og løv har en tendens til å klumpe seg på bakken og kan føre til at maskinen tilstoppes eller at motoren stanser. Unngå klipping i våte forhold.

 • Vær oppmerksom på brannfare ved svært tørre forhold, følg alle lokale brannvarsler og hold maskinen fri for tørt gress og løvrester.

 • Veksle klipperetningen. På denne måten spres gress- og løvrestene jevnere på plenen.

 • Hvis den ferdig klipte gressplenen ikke ser bra ut, kan du prøve én gang til og gjøre følgende:

  • Skift ut kniven eller bryn den.

  • Gå saktere mens du klipper.

  • Hev klippehøydeinnstillingen på maskinen.

  • Klipp gresset oftere.

  • Overlapp skårganger i stedet for å klippe en hel skårgang hver gang.

Klippe løv

 • Når du har klippet plenen, kontroller at halvparten av gresset vises gjennom lavet med klippet løv. Det kan være nødvendig å gå over løvet mer enn én gang.

 • Hvis det er mer enn 13 cm med løv på plenen, bruk en høyere klippehøyde og deretter i ønsket klippehøyde.

 • Reduser klippehastigheten hvis maskinen ikke klipper løvene fint nok.

Etter bruk

Lade batteripakken

Important: Batteripakken er ikke fulladet når du kjøper den. Før du bruker verktøyet for første gang, plasser batteripakken i laderen og lad den til LED-skjermen indikerer at batteripakken er fulladet. Les alle sikkerhetsforanstaltninger.

Important: Lad batteripakken kun i temperaturer som er innenfor riktig område. Se Spesifikasjoner.

Note: Du kan når som helst trykke på indikatorknappen for batteriladning på batteripakken for å vise gjeldende ladning (LED-indikatorer).

 1. Påse at ventilene på batteriet og laderen er frie for støv og rusk.

  g290533
 2. Innrett kammeret i batteripakken (Figur 17) med koblingsarmen på laderen.

 3. Påse at ventilene på batteriladeren er frie for støv og rusk.

 4. Skyv batteripakken inn i laderen til den sitter helt fast (Figur 17).

 5. For å fjerne batteripakken skyver du batteriet bakover ut av laderen.

 6. Se følgende tabell for å tolke LED-indikatorlampen på batteriladeren.

  IndikatorlampeIndikerer
  AvIngen batteripakke er satt inn
  Blinker grøntBatteripakken lader
  GrønnBatteripakken er ladet
  RødBatteripakken og/eller batteriladeren er over eller under det passende temperaturområdet
  Blinker rødtFeil ved lading av batteripakke*

*Se for mer informasjon.

Rengjøre maskinens underside

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Fjern gressrester og smuss fra undersiden av maskinen.
 • Rengjøre under maskinhuset ved hjelp av vanninntaksporten

  For best mulig resultat, rengjør maskinen med en gang etter at du er ferdig med klippe gresset.

  1. Flytt maskinen til en jevn, belagt overflate.

  2. Før du går fra maskinen, må du stanse motoren og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Senk maskinen til laveste klippehøydeinnstilling. Se Justere klippehøyden.

  4. Vask området under den bakre luken, der det klippede gresset går fra undersiden av maskinen til gressposen.

   Note: Vask ut området med den automatiske oppsamlingen (hvis utstyrt med), posisjonene både helt fremme og helt bak.

  5. Fest en hageslange som er koblet til en vannkran, til vanninntaksporten (Figur 18).

   g251300
  6. Slå på vannet.

  7. Start motoren og kjør den til det ikke kommer ut klipperester fra maskinens underside.

  8. Slå av motoren.

  9. Skru av vannet, og koble hageslangen fra maskinen.

  10. Start motoren og la den gå i et par minutter for å tørke maskinens underside for å forhindre rustdannelse.

  11. Slå av motoren, og vent til den er nedkjølt, før maskinen settes på et lukket sted.

  Rengjøre under maskinen i vertikal oppbevaringsstilling

  1. Plasser håndtaket i vertikal stilling. Se Oppbevare maskinen i vertikal oppbevaringsstilling.

  2. Vask bort gressrestene fra undersiden av maskinen.

  Folde sammen håndtaket

  Advarsel

  Hvis man folder sammen eller ut håndtaket på feil måte, kan dette føre til skade på ledningene, noe som igjen kan utgjøre en usikker driftstilstand.

  • Pass på at du ikke skader ledningene når du folder sammen eller ut håndtaket.

  • Hvis en ledning blir skadet kontakter du et autorisert forhandlerverksted.

  1. Fjern den elektriske start-knappen (Figur 19).

   g251571
  2. Hold håndtaket mens du deaktiverer håndtakslåsene for å unngå at du klemmer hendene.

  3. Løsne håndtakslåsene til du kan flytte det øvre håndtaket fritt.

  4. Fold håndtaket fram til enten vertikal stilling eller til helt fremste stilling som vist i Figur 20.

   Important: Før ledningene på utsiden av håndtakslåsene når du folder sammen håndtaket.

   g251299
  5. Fold ut håndtaket. Se Folde ut håndtaket.

  Oppbevare maskinen i vertikal oppbevaringsstilling

  Du kan oppbevare maskinen i vertikal stilling for å bruke minst mulig plass.

  Advarsel

  Hvis man folder sammen eller ut håndtaket på feil måte, kan dette føre til skade på ledningene, noe som igjen kan utgjøre en usikker driftstilstand.

  • Pass på at du ikke skader ledningene når du folder sammen eller ut håndtaket.

  • Hvis en ledning blir skadet kontakter du et autorisert forhandlerverksted.

  1. Fjern den elektriske start-knappen og batteriet fra maskinen.

  2. Påse at klippehøydeinnstillingen på maskinen er 92 mm eller lavere. Hvis den ikke er det, må den senkes. Se Justere klippehøyden.

  3. Deaktiver håndtakslåsene (Figur 21).

   g251585
  4. Fold håndtaket helt fram.

   Important: Før ledningene på utsiden av håndtaksknottene når du folder sammen håndtaket.

  5. Aktiver håndtakslåsene.

  6. Hev den fremre delen av maskinen ved hjelp av håndtaket, og flytt den til en oppbevaringsplass (Figur 22).

   g251586

  Vedlikehold

  Fjern den elektriske start-knappen og batteripakken fra maskinen før du utfører vedlikehold eller rengjør maskinen.

  Bruk bare produsentens anbefalte reservedeler og tilbehør.

  Inspiser og vedlikehold maskinen regelmessig. Maskinen skal kun repareres hos autoriserte forhandlerverksteder.

  Smøre maskinen

  Du behøver ikke smøre maskinen, alle lagre ble smurt på fabrikken, og dette skal vare i hele maskinens levetid.

  Skift ut kniven

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Skift ut kniven eller bryn den (oftere hvis eggen raskt blir sløv).
 • Important: Du trenger en momentnøkkel for å montere kniven korrekt. Hvis du ikke har en momentnøkkel, eller ikke føler deg kompetent til å utføre prosedyren, kontakt en autorisert serviceforhandler.

  Hvis kniven er skadet eller sprukket, må den skiftes ut omgående. Hvis kniveggen er sløv eller har hakk, skal den brynes og balanseres eller skiftes ut.

  Advarsel

  Når du utfører service på kniven, må du være obs på at kniven kan bevege seg selv om strømkilden er slått av. Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader.

  Bruk hansker når du utfører service på kniven.

  1. Fjern den elektriske start-knappen og batteripakken fra maskinen.

  2. Bruk en treblokk til å holde kniven fast (Figur 23).

  3. Fjern kniven, behold alle monteringsdeler (Figur 23).

   g231389
  4. Monter den nye kniven og alle monteringsdeler (Figur 24).

   g231390

   Important: Plasser knivens bueformede ender slik at de er vendt mot maskinhuset.

  5. Stram knivbolten med en momentnøkkel til 68 Nm.

  Justere selvdrift

  Kun for modeller med selvdrift

  Når du monterer en ny selvdriftskabel eller hvis selvdriftsdrevet er feiljustert, juster selvdriften.

  1. Skru justeringsmutteren mot klokken for å løsne kabeljusteringen (Figur 25).

   g269307
  2. Juster strammingen på kabelen (Figur 25) ved å trekke den utover eller skyve den forover, og holde den stillingen.

   Note: Skyv kabelen mot motoren for å øke friksjonen, og trekk kabelen bort fra motoren for senke friksjonen.

  3. Skru justeringsmutteren med klokken for å stramme kabeljusteringen.

   Note: Stram mutteren med en pipenøkkel eller skrunøkkel.

  Klargjøre batteripakken for resirkulering

  Important: Når du fjerner batteripakken, dekk polene på batteripakken med kraftig teip. Ikke forsøk å ødelegge eller demontere batteripakken eller fjerne noen av komponentene.

  Ta kontakt med lokale myndigheter eller en autorisert Toro-forhandler hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan resirkulere batteriet på en forsvarlig måte.

  Lagring

  Important: Oppbevar maskinen, batteripakken og laderen kun i temperaturer som er innenfor riktig område. Se Spesifikasjoner.

  Important: Hvis du skal oppbevare maskinen i et år eller mer, fjerner du batteripakken fra verktøyet og lader batteripakken til to eller tre LED-indikatorer blir grønne på batteriet. Ikke oppbevar et fulladet eller helt utladet batteri. Når du vil bruke maskinen igjen, lader du batteripakken til den venstre indikatorlampen på laderen blir grønn eller alle fire LED-indikatorene på batteriet blir grønne.

  • Koble produktet fra strømforsyningen (dvs. fjern batteripakken), og kontroller det for skade etter bruk.

  • Fjern alle fremmedlegemer fra produktet.

  • Oppbevar maskinen, den elektriske start-knappen, batteripakken og batteriladeren utilgjengelig for barn når de ikke er i bruk.

  • Hold maskinen, batteripakken og batteriladeren borte fra korroderende midler som hagekjemikalier og avisingssalter.

  • For å redusere risikoen for alvorlig personskade må du ikke oppbevare batteripakken utendørs eller i kjøretøy.

  • Oppbevar maskinen, batteripakken og batteriladeren i et lukket rent og tørt område.

  Feilsøking

  Utfør kun trinnene beskrevet i disse instruksjonene. Alt ytterligere inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeid må utføres av et autorisert serviceverksted eller en tilsvarende kvalifisert spesialist hvis du ikke kan løse problemet selv.

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Maskinen starter ikke.
  1. Batteriet er ikke fullstendig montert i maskinen.
  2. Batteripakken er ikke ladet.
  3. Batteripakken er skadet.
  4. Det er et annet elektrisk problem med maskinen.
  1. Fjern og sett deretter batteriet inn i maskinen igjen, og påse at det er fullstendig montert og låst.
  2. Fjern batteripakken fra maskinen og lad den opp.
  3. Bytt ut batteripakken.
  4. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Maskinen kjører ikke kontinuerlig.
  1. Det er fuktighet på ledningene til batteripakken.
  2. Batteriet er ikke fullstendig montert i verktøyet.
  1. La batteripakken tørke eller tørk den.
  2. Fjern og sett deretter batteriet inn i verktøyet igjen, og påse at det er fullstendig montert og låst.
  Maskinen oppnår ikke full effekt.
  1. Batteripakkens ladekapasitet er for lav.
  2. Luftventilene er blokkert.
  1. Ta ut batteripakken fra maskinen og lad opp batteripakken fullstendig.
  2. Rengjør luftventilene.
  Batteripakken lades raskt ut.
  1. Batteripakken er over eller under det passende temperaturområdet.
  1. Flytt batteripakken til et sted der det er tørt og temperaturen er mellom 5 °C og 40 °C.
  Batteriladeren fungerer ikke.
  1. Batteriladeren er over eller under det passende temperaturområdet.
  2. Uttaket som batteriladeren er koblet til, har ikke strøm.
  1. Koble fra batteriladeren og flytt den til et sted der det er tørt og temperaturen er mellom 5 °C og 40 °C.
  2. Kontakt din autoriserte elektriker for å reparere strømuttaket.
  LED-indikatorlampen på batteriladeren lyser rødt.
  1. Batteriladeren og/eller batteripakken er over eller under det passende temperaturområdet.
  1. Koble fra batteriladeren, og flytt batteriladeren og batteripakken til et sted der det er tørt og temperaturen er mellom 5 °C og 40 °C.
  LED-indikatorlampen på batteriladeren blinker rødt.
  1. Det er en feil i kommunikasjonen mellom batteripakken og laderen.
  2. Batteripakken er svak.
  1. Fjern batteripakken fra batteriladeren, koble batteriladeren fra strømuttaket, og vent i 10 sekunder. Koble batteriladeren til strømuttaket igjen, og plasser batteripakken på batteriladeren. Hvis LED-indikatorlampen på batteriladeren fremdeles blinker rødt, gjentar du denne prosedyren. Hvis LED-indikatorlampen på batteriladeren fremdeles blinker rødt etter to forsøk, skal batteripakken kasseres ved et resirkuleringsanlegg for batterier.
  2. Resirkuler eller kasser batteripakken på korrekt måte ved et resirkuleringsanlegg for batterier.
  Det er vanskelig å fjerne batteripakken fra verktøyet.
  1. Batteripakken/verktøyet er nytt eller det er rust på batteriklemmene og/eller klemmene på verktøyet.
  1. Rengjør klemmene på batteripakken og verktøyet. Påfør deretter ikke-ledende fett på batteriklemmene. Ikke bruk andre smøremidler da de kan skade klemmene.
  Maskinen produserer en pipelyd.
  1. Batteripakken er ikke ladet.
  2. Maskinen er i en utrygg posisjon for drift.
  3. Maskinen er overbelastet.
  4. Det er et annet elektrisk problem med maskinen.
  1. Fjern batteripakken fra maskinen og lad den opp.
  2. Påse at maskinen ikke befinner seg i en ekstrem vinkel under drift.
  3. Bruk en høyere klippehøyde eller kjør i en lavere hastighet under klipping.
  4. Prøv andre handlinger for feilsøking. Hvis du fortsatt hører alarmen, må du ta kontakt med et autorisert forhandlerverksted.
  Klippekvaliteten er blitt dårligere eller ikke god nok.
  1. Kniven er sløv.
  1. Slip kniven eller bytt den ut.
  Maskinen klipper ujevnt.
  1. Kniven er sløv.
  2. Klippeenheten er skadet.
  1. Slip kniven eller bytt den ut.
  2. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Maskinen vibrerer.
  1. Kniven er bøyd eller skadet.
  1. Inspiser kniven og bytt den ut hvis nødvendig.