Wprowadzenie

Glebogryzarka jest przeznaczona do eksploatacji z kompaktową ładowarką Toro. Została zaprojektowana przede wszystkim do przebijania się przez twardą glebę na terenach prywatnych i publicznych. Glebogryzarka jest przeznaczona wyłącznie do spulchniania gleby. Maszyna nie została zaprojektowana do użytku na zespołach jezdnych marek innych niż Toro.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby zapoznać się z zasadami właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie doprowadzić do jego uszkodzenia i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na użytkowniku.

Aby uzyskać informacje na temat urządzenia i akcesoriów, znaleźć dealera lub zarejestrować swoje urządzenie, skontaktuj się bezpośrednio z firmą Toro za pomocą witryny internetowej www.Toro.com.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części firmy Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub biurem obsługi klienta firmy Toro. Prosimy o przygotowanie numeru modelu i numeru seryjnego produktu. Model i numery seryjne znajdują się na tabliczce znamionowej po prawej stronie głowicy napędowej. Należy zapisać je w przewidzianym na to miejscu.

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 1), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują też dwa słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające uwagi.

Niniejszy produkt spełnia wymagania stosownych dyrektyw europejskich. Więcej informacji zawiera deklaracja włączenia na końcu niniejszej broszury.

Ostrzeżenie

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Użycie tego produktu może skutkować narażeniem się na działanie związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Bezpieczeństwo

Nieprawidłowe użytkowanie lub czynności obsługowe przeprowadzane przez operatora lub właściciela mogą doprowadzić do obrażeń ciała. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa umieszczonych poniżej oraz w Instrukcji obsługi zespołu jezdnego. Należy zwracać szczególną uwagę na symbol alarmu bezpieczeństwa, tj. Uwaga, Ostrzeżenie lub Niebezpieczeństwo — są to instrukcje dotyczące bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do obrażeń lub śmierci.

Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny należy stosować wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne. Stosowanie ich mogłoby unieważnić gwarancję na produkt.

Niebezpieczeństwo

Kontakt z obracającymi się zębami glebogryzarki może spowodować obrażenia, obcięcie dłoni, stóp i innych części ciała.

 • Podczas obsługi glebogryzarki należy zachować odległość od obracających się zębów.

 • Nie zbliżaj dłoni, stóp ani innych części ciała ani odzieży do części maszyny, gdy są one w ruchu.

 • Przed przystąpieniem do regulacji, czyszczenia, naprawy i inspekcji glebogryzarki należy opuścić glebogryzarkę i ramiona ładowarki, przekręcić kluczyk zapłonu do pozycji WYłąCZENIA i wyjąć go ze stacyjki.

Ostrzeżenie

W obszarze pracy glebogryzarki mogą występować podziemne instalacje elektryczne, gazowe i/lub linie telefoniczne, których naruszenie może skutkować porażeniem lub wybuchem.

Na obszarze pracy glebogryzarki należy oznaczyć instalacje podziemne.

Ostrzeżenie

Obracające się zęby mogą wyrzucać błoto, drobiny i niewielkie kamienie, które mogą spowodować obrażenia.

 • Glebogryzarkę należy prowadzić w taki sposób, aby drobiny były wyrzucane na zewnątrz zespołu jezdnego.

 • Nie dopuszczaj osób postronnych w pobliże obszaru roboczego.

Ostrzeżenie

Przy wyłączonym silniku osprzęt znajdujący się w pozycji uniesionej może stopniowo opadać, a w rezultacie może spowodować przygniecenie lub poważne zranienie osoby postronnej.

Przy każdym wyłączeniu zespołu jezdnego osprzęt należy opuszczać na podłoże.

Ostrzeżenie

Jeśli nie osadzisz prawidłowo sworzni blokujących osprzętu w otworach płyty montażowej, osprzęt może odłączyć się od zespołu jezdnego i spaść, powodując poważne obrażenia.

 • Przed uniesieniem osprzętu upewnij się, że sworznie blokujące osprzętu są do końca wsunięte w otwory w płycie montażowej osprzętu.

 • Upewnij się, że płyta montażowa osprzętu jest wolna od zanieczyszczeń lub ziemi, które mogłyby utrudnić podłączenie osprzętu do zespołu jezdnego.

 • Więcej informacji dotyczących mocowania osprzętu do zespołu jezdnego i odłączania go można znaleźć w instrukcji obsługi zespołu jezdnego.

Ostrożnie

Złącza hydrauliczne, przewody/zawory hydrauliczne oraz płyn hydrauliczny mogą być gorące, a ich dotknięcie grozi poparzeniem.

 • Do pracy ze złączami hydraulicznymi używaj rękawic.

 • Przed dotknięciem elementów hydraulicznych zaczekaj, aż zespół jezdny ostygnie.

 • Nie dotykaj rozlanego płynu hydraulicznego.

Wskaźniki stabilności

Aby określić maksymalny kąt nachylenia zbocza, którym można przejechać z osprzętem zainstalowanym na zespole jezdnym, należy odszukać w poniższej tabeli wskaźnik stabilności dla kierunku, w jakim chce się jechać, a następnie odszukać kąt nachylenia dla tego wskaźnika oraz kierunku jazdy w rozdziale Dane dotyczące stabilności w instrukcji obsługi zespołu jezdnego.

Ostrzeżenie

Przekroczenie maksymalnego zalecanego nachylenia zbocza może spowodować przewrócenie się zespołu jezdnego i przygniecenie operatora lub osób postronnych.

Nie wolno prowadzić zespołu jezdnego na zboczu o nachyleniu większym niż maksymalne zalecane nachylenie ustalone za pomocą poniższych tabel oraz Instrukcji obsługi zespołu jezdnego.

Important: Jeżeli zespół jezdny wyposażony jest w koła, wówczas nie należy stosować przeciwwagi na platformie podczas stosowania osprzętu, ponieważ może to spowodować pogorszenie stabilności zespołu jezdnego w pozycjach przodem lub bokiem pod górę.

UstawienieWskaźnik stabilności
Przodem pod góręC
Graphic
Tyłem pod góręC
Graphic
Bokiem pod góręB
Graphic

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i zagubione etykiety należy wymienić.

decal93-7321
decal100-4708

Przegląd produktu

Note: Specyfikacje i konstrukcja mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania.

Szerokość120 cm (44 cale)
Szerokość spulchniania102 cm (40 cali)
Długość51 cm (20 cali)
Wysokość66 cm (26 cali)
Masa165 kg (363 funtów)

Osprzęt/akcesoria

Dostępna jest gama osprzętu i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Toro przeznaczonych do stosowania z maszyną i zwiększających jej możliwości. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub dystrybutorem, lub odwiedź stronę www.Toro.com, aby uzyskać listę zatwierdzonego osprzętu i zatwierdzonych akcesoriów.

Aby chronić urządzenie i zachować jego optymalną wydajność, stosuj oryginalne części Toro. Jeśli chodzi o niezawodność, Toro dostarcza części zamienne zaprojektowane z myślą o parametrach technicznych określonej maszyny. Używaj zawsze oryginalnych części zamiennych Toro.

Działanie

Więcej informacji dotyczących mocowania osprzętu do zespołu jezdnego i odłączania go można znaleźć w instrukcji obsługi zespołu jezdnego.

Important: Do podnoszenia i przenoszenia osprzętu należy zawsze używać zespołu jezdnego.

 • Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu, przed przystąpieniem do spulchniania oczyść obszar ze śmieci, gałęzi i kamieni.

 • Zawsze zaczynaj spulchnianie od najniższej możliwej prędkości jazdy. Jeżeli warunki na to pozwalają, zwiększ prędkość.

 • Zawsze korzystaj z pełnej mocy przepustnicy (maksymalnej prędkości silnika).

 • Spulchniaj glebę długimi prostymi liniami. Nie zakręcaj, gdy glebogryzarka znajduje się w glebie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie maszyny.

 • Unikaj nadmiernego spulchniania gleby, ponieważ bardzo rozdrobiona gleba z trudem pochłania wodę, co może skutkować powstawaniem kałuż.

 • Przy spulchnianiu bardzo ubitej, bardzo suchej lub wcześniej nieuprawianej gleby należy unieść glebogryzarkę tak, aby jej zęby zagłębiały się jedynie w najbardziej zewnętrzną jej warstwę. Przy kolejnych przejściach głębokość spulchniania można zwiększać.

 • Glebogryzarkę należy prowadzić w taki sposób, aby drobiny były wyrzucane w kierunku od operatora.

 • Jeżeli między zęby glebogryzarki dostanie się kamień lub inna przeszkoda, należy odwrócić kierunek obracania się zębów, aby je odblokować.

Konserwacja

Zalecany harmonogram konserwacji

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Po pierwszych 5 godzinach
 • Nasmaruj łańcuch.
 • Wyreguluj napięcie łańcucha.
 • Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź zęby(wymień w razie potrzeby).
 • Sprawdź i dokręć śruby zębów(wymień w razie potrzeby).
 • Co 25 godzin
 • Nasmaruj łożysko wału(niezwłocznie po każdym myciu).
 • Nasmaruj łańcuch.
 • Wyreguluj napięcie łańcucha.
 • Przed składowaniem
 • Nasmaruj łożysko wału.
 • Pomaluj odpryski na powierzchni.
 • Ostrożnie

  W przypadku pozostawienia kluczyka w stacyjce zespołu jezdnego, do którego zamocowana jest glebogryzarka, przypadkowa osoba może uruchomić silnik i spowodować poważne obrażenia ciała operatora lub osób postronnych.

  Przypadkowe uruchomienie silnika może spowodować poważne obrażenia operatora lub osób postronnych. Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  Smarowanie

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 25 godzin
 • Nasmaruj łożysko wału(niezwłocznie po każdym myciu).
 • Typ smaru: Smar ogólnego zastosowania

  1. Opuść ramiona ładowarki, przekręć kluczyk do pozycji WYłąCZENIA i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  2. Oczyść smarowniczki za pomocą szmatki.

  3. Usuń farbę z przodu smarowniczek.

  4. Podłączyć smarownicę do każdej smarowniczki.

  5. Następnie wtłocz smar do smarowniczek, aż zacznie wyciekać z łożysk.

  6. Wytrzyj nadmiar smaru.

  Smarowanie łańcucha napędowego glebogryzarki
  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 5 godzinach
 • Nasmaruj łańcuch.
 • Co 25 godzin
 • Nasmaruj łańcuch.
 • Typ smaru: Komercyjny smar do łańcucha

  1. Opuść ramiona ładowarki, przekręć kluczyk do pozycji WYłąCZENIA i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  2. Zdejmij osłonę napędu łańcuchowego (Rysunek ).

  3. Nałóż komercyjny smar do łańcuchów na ogniwa łańcucha.

  4. Zamontuj osłonę napędu łańcuchowego.

  Regulacja napięcia łańcucha napędowego glebogryzarki

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Po pierwszych 5 godzinach
 • Wyreguluj napięcie łańcucha.
 • Co 25 godzin
 • Wyreguluj napięcie łańcucha.
 • Note: Luz łańcucha powinien wynosić od 1 do 2 cm (½ do ¾ cala), mierzony pośrodku między kołami łańcuchowymi.

  1. Opuść ramiona ładowarki, przekręć kluczyk do pozycji WYłąCZENIA i wyjmij kluczyk ze stacyjki.

  2. Zdejmij osłonę napędu łańcuchowego (Rysunek 2).

  3. Odkręć 2 śruby z płyty montażowej silnika hydraulicznego (Rysunek 2).

  4. Za pomocą śruby regulatora podnieś silnik hydrauliczny, aby zwiększyć napięcie łańcucha (Rysunek 2).

   g031234
  5. Po ustawieniu odpowiedniego napięcia łańcucha dokręć śrubę regulatora, a następnie śruby płyty montażowej silnika hydraulicznego (Rysunek 2).

   Note: Jeżeli ustawienie poprawnego napięcia łańcucha za pomocą śruby regulatora jest już niemożliwe lub jeżeli awarie łańcucha powtarzają się regularnie, należy wymienić łańcuch.

  6. Zamontuj osłonę napędu łańcuchowego.

  Wymiana zębów glebogryzarki

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź zęby(wymień w razie potrzeby).
 • Sprawdź i dokręć śruby zębów(wymień w razie potrzeby).
 • Note: Zużyte lub tępe zęby ograniczają sprawność glebogryzarki.

  1. Zainstaluj zęby tak, aby na każdej piaście znajdowały się 2 lewe zęby i 2 prawe zęby (Rysunek 3).

   g030786

   Note: Krawędzie tnące zębów powinny być skierowane w stronę tyłu maszyny.

  2. Dokręć śruby mocujące zęby z momentem siły od 85 do 104 Nm (63 do 77 funtów na stopę).

  Przechowywanie

  1. Przed długoterminowym przechowywaniem umyj osprzęt roztworem łagodnego środka myjącego w wodzie, aby usunąć ziemię i zanieczyszczenia.

  2. Sprawdź stan łańcucha napędowego. Wyreguluj i nasmaruj łańcuch.

  3. Nasmaruj wszystkie elementy mocujące.

  4. Sprawdź i dokręć wszystkie śruby, nakrętki i wkręty. Napraw lub wymień wszystkie uszkodzone lub zużyte części.

  5. Pomaluj wszystkie porysowane i gołe powierzchnie metalowe. Lakier jest do zakupu w autoryzowanym zakładzie serwisowym.

  6. Glebogryzarkę należy przechowywać w czystym, suchym pomieszczeniu. Przykryj urządzenie w sposób, który pozwoli ją ochronić i utrzymać w czystości.

  Rozwiązywanie problemów

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Glebogryzarka nie włącza się.
  1. Złącze hydrauliczne nie zostało poprawnie podłączone.
  2. Jedno lub więcej złącz hydraulicznych jest uszkodzonych.
  3. Przewód hydrauliczny jest zatkany.
  4. Zawór hydrauliki pomocniczej w zespole jezdnym nie otwiera się.
  5. Występuje niedrożność w glebogryzarce (np. kamień lub korzeń).
  6. Łańcuch napędowy jest rozerwany.
  7. Łańcuch napędowy jest luźny.
  8. Zawór hydrauliczny nie działa poprawnie.
  9. Silnik napędowy nie działa poprawnie.
  1. Sprawdź i dociśnij wszystkie złącza.
  2. Sprawdź złącza i wymień w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.
  3. Znajdź i usuń przyczynę zatkania.
  4. Napraw zawór hydrauliki pomocniczej.
  5. Znajdź i usuń przeszkodę.
  6. Napraw lub wymień łańcuch.
  7. Wyreguluj napięcie łańcucha.
  8. Wymień lub napraw zawór hydrauliczny.
  9. Wymień lub napraw silnik napędowy.