Wersja oprogramowania: A.5, A.6 i wer. B

Wstęp

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby zapoznać się z zasadami właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie doprowadzić do jego uszkodzenia i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na użytkowniku. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj dokładnie Instrukcję obsługi.

Omówienie produktu

Przyciski na ekranie wyświetlacza

g277422
g277423

Ekran startowy – blokada po stronie wylotowej wyłączona

Note: Wersja oprogramowania: A.5 i nowsza.

Poniższe ostrzeżenie o wyłączonej blokadzie po stronie wylotowej zostaje wyświetlone w razie wyłączenia układu blokady po stronie wylotowej.

g270157

Patrz Ustawienia blokady po stronie wylotowej, aby załączyć układ blokady po stronie wylotowej.

Ekrany główne

Główny ekran informacyjny

Jest to pierwszy ekran, który zostaje wyświetlony po włączeniu zasilania urządzenia. Do przemieszczania się między ekranami służą przyciski strzałek w lewo i w prawo.

g270083

Ikona funkcji żerdzi (Rysunek 4) podświetla się na zielono po uruchomieniu Smart Touch; patrz Ekran główny funkcji SmartTouch™.

Kontrolka stanu blokady po stronie wylotowej:
Wyłączona (czarna)Załączona (zielona)
GraphicGraphic
g270081

Naciśnij przycisk 1, aby przełączać się między funkcjami żerdzi: wycofanie żerdzi, wprowadzanie żerdzi, pozycja neutralna lub ręczny załadunek żerdzi.

g236826

Użyj przycisków 2 i 3, aby wybrać rząd.

g236827

W trybie ręcznego załadunku żerdzi należy używając przycisków 2 i 3 wybrać rząd lub dołączyć żerdź do przewodu wiertniczego, patrz Ręczny załadunek żerdzi.

g236825

Naciśnij przycisk 5, aby przełączać się między siłą pchania, prędkością wiercenia (obr./min.) i momentem obrotowym.

Za pomocą przycisków 6 i 7 ustaw wartości graniczne prędkości wiercenia (obr./min.), momentu obrotowego i siły pchania.

g236824

Ustawianie prędkości obrotowej

Aby ustawić prędkość obrotową, naciśnij na przycisk OK (O) na wyświetlaczu (Rysunek 2).

Naciśnij przycisk, aby wybrać wysoką prędkość / niski moment obrotowy lub niską prędkość / wysoki moment obrotowy.

Tryb i ekran tempomatu

Wersja oprogramowania B lub nowsza

Ikona: Graphic identyfikuje tryb tempomatu.

Tryb tempomatu umożliwia obsługę bez użycia rąk w zakresie prędkości obrotowej i siły pchania ustawionych przez operatora.

Note: Tryb tempomatu można wykorzystywać tylko do wyciągania. Użycie trybu tempomatu do pchania może spowodować uszkodzenia.

Tryb tempomatu można wykorzystywać jedynie z funkcjami wykorzystującymi obroty lewe.

Uzyskiwanie dostępu do ekranu tempomatu

Naciśnij na przycisk tempomatu na manipulatorze (Rysunek 10) lub na przycisk 4 na ekranie głównym, aby przejść do ekranu tempomatu.

g290820

Naciśnij przycisk 4, aby przełączyć między trybem tempomatu i trybem wycinania.

Włączanie tempomatu

 1. W razie potrzeby ustaw wartości graniczne dla maszyny, patrz Główny ekran informacyjny .

 2. Trzymaj manipulator(y) w położeniu aktywnym na wybranej mocy i prędkości obrotowej i naciśnij na przycisk tempomatu na prawym manipulatorze (Rysunek 10), następnie zwolnij manipulator(y).

Po włączeniu reguluj ustawienia na ekranie tempomatu (Rysunek 10).

 1. Aby wybrać ustawienie, które chcesz regulować, naciśnij na przycisk 1, 3, 5 lub 8.

  Note: Ikona zmienia kolor na zielony, a zielony okrąg otacza wybraną opcję (Rysunek 11).

 2. Naciskaj przycisk 6 lub 7, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość wybranego ustawienia.

g298902

W poniższej tabeli opisano wartości funkcji, na które wpływ ma nadanie priorytetu innej funkcji.

Priorytet ma funkcja o najwyższej wartości, a nie wartość wybrana na ekranie.

Wszystkie wartości zależą od dostępnej mocy silnika.

PrzyciskPriorytetIkonaOpis
1Prędkość obrotowa żerdzi (obr./min)GraphicUstawiona prędkość obrotowa jest utrzymywana, dopóki nie zostanie przekroczony ustawiony moment obrotowy, kiedy to dochodzi do ograniczenia prędkości obrotowej.
3Moment obrotowy GraphicUstawiona wartość momentu obrotowego jest utrzymywana, dopóki nie zostanie przekroczona ustawiona maksymalna prędkość obrotowa, kiedy to dochodzi do ograniczenia wartości momentu obrotowego.
5Siła pchania (siła pchania wózka)GraphicUstawiona siła pchania wózka jest utrzymywana, dopóki nie zostanie przekroczona prędkość wózka, kiedy to dochodzi do ograniczenia siły pchania.
8Szybkość (szybkość wózka)GraphicUstawiona szybkość wózka jest utrzymywana, dopóki nie zostanie przekroczona maksymalna siła pchania wózka, kiedy to dochodzi do ograniczenia prędkości.

Naciśnij przycisk X, aby powrócić do Główny ekran informacyjny .

Wyłączanie tempomatu

Naciśnij na przycisk tempomatu, aby wyłączyć tryb tempomatu, albo popchnij manipulator:

 • Tryb I: prawy manipulator w dowolnym kierunku

 • Tryb II: prawy lub lewy manipulator do przodu lub do tyłu.

Note: Ustawienia zostają zresetowane po przekręceniu kluczyka lub przełączeniu do trybu wycinania.

Wznawianie tempomatu

Naciśnij na przycisk tempomatu na manipulatorze, aby wznowić działanie funkcji z tymi samymi ustawieniami.

Note: Ustawienia zostają zresetowane po przekręceniu kluczyka lub przełączeniu do trybu wycinania.

Tryb wycinania i ekran

Ikona: Graphic identyfikuje tryb wycinania.

Tryb wycinania można załączyć jedynie podczas pchania, nigdy podczas wyciągania.

Uzyskiwanie dostępu do ekranu wycinania

Naciśnij na przycisk wycinania na manipulatorze (Rysunek 12) lub na przycisk 4 na ekranie głównym, aby przejść do ekranu wycinania.

g298903

Naciśnij przycisk 4, aby przełączyć między trybem tempomatu i trybem wycinania.

Włączanie wycinania

 1. Ustaw końcówkę wiertniczą (położenie zegarowe) w kierunku, w który chcesz kierować/wycinać.

 2. Przestaw manipulatory do położenia neutralnego.

 3. Na wyświetlaczu przejdź do ekranu wycinania.

 4. Naciśnij przycisk 2, aby ustawić kąt wychyłu. Przyciskami 6 i 7 ustaw poziom.

 5. Ustaw prędkość obrotową, moment obrotowy i siłę pchania na ekranie wycinania na wyświetlaczu.

 6. Naciśnij przycisk wycinania na manipulatorze (Rysunek 12).

  Note: Przewód wiertniczy powinien zacząć obracać się w jedną i drugą stronę.

 7. Naciśnij przycisk 8 w celu otwarcia ustawień pchania.

  Note: Ikona zmienia kolor na zielony, a zielony okrąg otacza wybraną opcję (Rysunek 13).

 8. Naciśnij przycisk 6, aby powoli zwiększać siłę pchania do wybranej nastawy.

 9. Naciskaj przycisk 6 lub 7, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość wybranego ustawienia.

  g291902

W poniższej tabeli opisano wartości funkcji, na które wpływ ma nadanie priorytetu innej funkcji.

Priorytet ma funkcja o najwyższej wartości, a nie wartość wybrana na ekranie.

Wszystkie wartości zależą od dostępnej mocy silnika.

PrzyciskPriorytetIkonaOpis
1Prędkość obrotowa żerdzi (obr./min)GraphicUstawiona prędkość obrotowa jest utrzymywana, dopóki nie zostanie przekroczony ustawiony moment obrotowy, kiedy to dochodzi do ograniczenia prędkości obrotowej.
2Kąt wychyłuGraphicGdy nie wiercisz: zmień wartość kąta łuku. Kąt łuku zostanie zwiększony lub zmniejszony o 18°.
Podczas wiercenia: zmień środek obrotu żerdzi. Przycisk 6 oznacza obroty w prawo. Przycisk 7 oznacza obroty w lewo. Żerdź jest regulowana co 18° w prawo lub w lewo za każdym naciśnięciem przycisku.
3Moment obrotowy GraphicUstawiona wartość momentu obrotowego jest utrzymywana, dopóki nie zostanie przekroczona ustawiona maksymalna prędkość obrotowa, kiedy to dochodzi do ograniczenia wartości momentu obrotowego.
5Siła pchania (siła pchania wózka)GraphicUstawiona siła pchania wózka jest utrzymywana, dopóki nie zostanie przekroczona prędkość wózka, kiedy to dochodzi do ograniczenia siły pchania.
8Szybkość (szybkość wózka)GraphicUstawiona szybkość wózka jest utrzymywana, dopóki nie zostanie przekroczona maksymalna siła pchania wózka, kiedy to dochodzi do ograniczenia prędkości.

Naciśnij przycisk X, aby powrócić do Główny ekran informacyjny .

Wyłączanie wycinania

Naciśnij na przycisk wycinania, aby wyłączyć tryb wycinania, albo popchnij manipulator:

 • Tryb I: prawy manipulator w dowolnym kierunku

 • Tryb II: prawy lub lewy manipulator do przodu lub do tyłu.

Note: Ustawienia zostają zresetowane po przekręceniu kluczyka lub przełączeniu do trybu tempomatu.

Wznawianie wycinania

Naciśnij na przycisk wycinania na manipulatorze, aby wznowić działanie funkcji z tymi samymi ustawieniami.

Note: Ustawienia zostają zresetowane po przekręceniu kluczyka lub przełączeniu do trybu tempomatu.

Ekran główny funkcji SmartTouch

Tryb SmartTouch pozwala operatorowi podawać i odkładać żerdzie z/do zasobnika żerdzi wykonując mniej czynności za pomocą joysticka, co prowadzi do zmniejszenia zmęczenia operatora.

Przełącznik Ekran ustawień wózka służy do włączania i wyłączania trybu SmartTouch.

Note: Po włączeniu trybu SmartTouch ikona wprowadzania/wycofywania będzie mieć zielone tło, a u dołu ekranu pojawi się wstęga zawierająca kolejne kroki.

Important: Nie wolno przełączać się między trybami wprowadzania i wycofywania w trakcie wykonywania danej operacji. W celu przełączania między wprowadzaniem a wycofywaniem należy użyć trybu neutralnego (ręcznego); aby wyłączyć tryb SmartTouch, patrz Ekran ustawień wózka.

Wycofywanie żerdzi w trybie SmartTouch

Uruchom tryb SmartTouch, gdy zespół krzywki znajduje się w położeniu wyjściowym.

g236957
 1. Naciśnij przycisk 1, aby wybrać opcję wycofywania żerdzi (Rysunek 15).

 2. Naciśnij przyciski 2 i 3, aby wybrać, w którym rzędzie ma zostać umieszczona żerdź (Rysunek 15).

  g238157
 3. Trzymaj przyciśnięty prawy dolny przycisk na lewym joysticku (Rysunek 14), aż wyświetlacz przesunie się do pola 2 (Rysunek 16), a podnośnik się opuści, zespół krzywki przekręci się w kierunku stanowiska operatora, a ramiona wysuną się całkowicie (Rysunek 17).

  g236958
  g239743
 4. Zwolnij przycisk, aby przejść do kolejnego kroku procedury (Rysunek 18).

  g236959
 5. Rozłącz połączenie żerdzi; patrz rozdział Usuwanie żerdzi wiertniczych w Instrukcji obsługi.

 6. Przytrzymaj lewy dolny przycisk na lewym joysticku, aby chwycić żerdź (Rysunek 19 oraz Rysunek 20), po czym zwolnij przycisk.

  g238156
  g210519
 7. Trzymaj przyciśnięty prawy dolny przycisk na lewym joysticku (Rysunek 14), aż ramiona wsuną się całkowicie (Rysunek 22).

  g236960
  g210521
 8. Zwolnij przycisk, aby przejść do kolejnego kroku procedury (Rysunek 23).

  g236961
 9. Trzymaj przyciśnięty prawy dolny przycisk na lewym joysticku (Rysunek 14), aż zespół krzywki przekręci się do wybranego rzędu pod zasobnikiem żerdzi (Rysunek 24).

  g210523
 10. Zwolnij przycisk, aby przejść do kolejnego kroku procedury (Rysunek 25).

  g236962
 11. Trzymaj przyciśnięty prawy dolny przycisk na lewym joysticku (Rysunek 14), aż wyświetlacz przejdzie do pola 1, a podnośnik odłoży żerdź z powrotem do zasobnika żerdzi, a krzywka przekręci się do pozycji spoczynkowej (Rysunek 26).

  g210525
 12. Zwolnij przycisk, aby ponownie rozpocząć proces wycofywania żerdzi.

Wprowadzanie żerdzi w trybie SmartTouch

Uruchom tryb SmartTouch, gdy zespół krzywki znajduje się w położeniu wyjściowym.

g236957
 1. Naciśnij przycisk 1, aby wybrać wprowadzanie żerdzi (Rysunek 28).

 2. Naciśnij przyciski 2 i 3, aby wybrać, z którego rzędu ma zostać pobrana żerdź (Rysunek 28).

  g238158
 3. Trzymaj przyciśnięty prawy dolny przycisk na lewym joysticku (Rysunek 27), aż zespół krzywki przekręci się do wybranego rzędu, a żerdź opuści się przez otwór (Rysunek 30).

  g236963
  g210463
 4. Zwolnij przycisk, aby przejść do kolejnego kroku procedury (Rysunek 31).

  g236964
 5. Trzymaj przyciśnięty prawy dolny przycisk na lewym joysticku (Rysunek 27), aż wyświetlacz przejdzie do pola 3 (Rysunek 31), a zespół krzywki przekręci się do końca do przodu, a podnośnik uniesie pozostałą żerdź do zasobnika (Rysunek 32).

  g210465
 6. Zwolnij przycisk, aby przejść do kolejnego kroku procedury (Rysunek 33).

  g236965
 7. Trzymaj przyciśnięty prawy dolny przycisk na lewym joysticku (Rysunek 27), aż ramiona wysuną się (Rysunek 34).

  g210528
 8. Zwolnij przycisk, aby przejść do kolejnego kroku procedury (Rysunek 35).

  g236966
 9. Wykonaj połączenie żerdzi; patrz rozdział Dodawanie żerdzi wiertniczych w Instrukcji obsługi.

 10. Przytrzymaj lewy dolny przycisk na lewym joysticku (Rysunek 36), aby zwolnić żerdź (Rysunek 37), po czym zwolnij przycisk.

  g238156
  g238411
 11. Trzymaj przyciśnięty prawy dolny przycisk na lewym joysticku (Rysunek 27), aż ramiona wsuną się, a zespół krzywki powróci do położenia wyjściowego (rząd 3) (Rysunek 39).

  g236967
  g238409
 12. Zwolnij przycisk, aby ponownie rozpocząć proces wprowadzania żerdzi. Zespół krzywki przesunie się do rzędu wybranego w kroku 2 procedury Wprowadzanie żerdzi w trybie SmartTouch.

Ręczny załadunek żerdzi

Dzięki trybowi ręcznego załadunku żerdzi operatorzy mogą podawać i odkładać żerdzie z/do zespołu krzywki, gdy znajdzie się ona na zewnątrz zasobnika żerdzi.

Note: Do wkładania żerdzi do zespołu krzywki wymagane są 2 osoby.

g238408
 1. Załącz w maszynie tryb ręcznego załadunku żerdzi; patrz Ekran ustawień wózka.

 2. Używając przycisków 2 i 3 wybierz rząd, w którym mają być umieszczane żerdzie, wybierając rząd lub przewód wiertniczy (Rysunek 41).

  g238311
 3. Unieś podajnik (Rysunek 42).

 4. Popchnij pokrętło obrotu krzywki W GóRę, aby obrócić zespół krzywki na zewnątrz zasobnika żerdzi (Rysunek 42).

 5. Unieś osłonę podawania żerdzi (Rysunek 42).

  g238263
 6. Niech 2 osoby umieszczą żerdź w zespole krzywki (Rysunek 43).

 7. Opuść osłonę podawania żerdzi (Rysunek 43).

  g238264
 8. Opuść podajnik (Rysunek 44).

 9. Popchnij pokrętło obrotu krzywki W Dół, aby obrócić zespół krzywki do miejsca wybranego w kroku 2 (Rysunek 44).

  g238312
 10. Dodawanie żerdzi do przewodu wiertniczego: patrz rozdział Dodawanie żerdzi wiertniczych w podręczniku użytkownika.

 11. Powtórz kroki od 3 do 9, aby kontynuować załadunek żerdzi do zasobnika.

Opcje ekranu godzin i liczników

Ekran liczby motogodzin

Aby przejść do tego ekranu, naciśnij przycisk 1 na ekranie godzin.

Ekran ten pokazuje liczbę roboczogodzin maszyny. Wskazań licznika Maszyna 1 nie można zmienić. Licznik Maszyna 2 można skasować.

Przycisk 5 pozwala przełączać między Maszyną 1 a Maszyną 2.

Przycisk 6 kasuje dzienny licznik motogodzin.

g236833

Ekran zużycia płuczki wiertniczej

Aby przejść do tego ekranu, naciśnij przycisk 2 na ekranie godzin.

Ekran ten pokazuje zużycie płuczki wiertniczej przez maszynę. Całkowitego zużycia płuczki wiertniczej nie można zmienić. Dzienne zużycie płuczki wiertniczej można skasować.

Przycisk 5 pozwala przełączać między zużyciem płuczki 1 a zużyciem płuczki 2.

Przycisk 6 kasuje dzienne zużycie płuczki wiertniczej.

g236834

Ekrany harmonogramu konserwacji

Aby przejść do tego ekranu, naciśnij przycisk 3 na ekranie godzin.

Ekrany te pokazują użytkownikowi harmonogramy konserwacji z okresami międzyserwisowymi dziennymi oraz wynoszącymi 50, 250, 400 i 800 godzin.

Aby skasować okres międzyprzeglądowy, patrz Okno kodu PIN dostępu do ekranu konserwacji.

Aby wyświetlić następujące harmonogramy konserwacji, należy nacisnąć odpowiednie przyciski:

 • Przycisk 3 – codzienny harmonogram konserwacji (Rysunek 47)

 • Przycisk 5 – 50-godzinny harmonogram konserwacji (Rysunek 48)

 • Przycisk 6 – 250-godzinny harmonogram konserwacji (Rysunek 49)

 • Przycisk 7 – 400-godzinny harmonogram konserwacji (Rysunek 50)

 • Przycisk 8 – 800-godzinny harmonogram konserwacji (Rysunek 51)

g236832
g236830
g236829
g240193
g240194

Opcje ekranu ustawień

Ekran ustawień wózka

Naciśnij przycisk 1 na ekranie ustawień.

Ekran ten pozwala na zmianę ustawień wózka. Naciśnij przycisk OK, aby przełączyć między systemem SmartTouch a opcją ręcznego załadunku żerdzi.

Za pomocą strzałek w górę i w dół wybierz wprowadzanie, wycofywanie lub ustawienie neutralne.

g270211

Wprowadzanie żerdzi: sprawdź instrukcje Wprowadzenie pierwszej żerdzi oraz Dodawanie żerdzi wiertniczych w rozdziale Wykonywanie przewiertu Instrukcji obsługi, aby uzyskać pełny opis procedury.

Wycofywanie żerdzi: sprawdź instrukcje Usuwanie żerdzi wiertniczych w rozdziale Wykonywanie przewiertu Instrukcji obsługi, aby uzyskać pełny opis procedury.

Ręczny załadunek żerdzi: patrz Ręczny załadunek żerdzi.

Ekran trybu sterowania

Naciśnij przycisk 2 na ekranie ustawień.

Ekran ten pozwala na wybór jednego z 2 sposobów działania joysticków sterujących. Naciśnij przyciski w górę i w dół, aby przełączać między trybem I a trybem II.

g270213
 • Tryb I – prawy joystick służy do sterowania funkcjami pchania i obracania. Dodatkowe informacje można znaleźć na Rysunek 70 na Ekran pomocy dla joysticków.

 • Tryb II – prawy joystick służy do sterowania funkcjami pchania. Lewy joystick służy do sterowania funkcjami obracania. Dodatkowe informacje można znaleźć na Rysunek 71 na Ekran pomocy dla joysticków.

Ekran opcji konserwacji

Okno kodu PIN dostępu do ekranu konserwacji

Naciśnij przycisk 3 na ekranie ustawień.

Naciśnij przycisk OK, aby otworzyć ekran PIN (Rysunek 55).

Kod PIN ekranu konserwacji to 12356.

g291099
g291098

Zresetowanie okresów międzyprzeglądowych

 1. Wprowadź kod PIN konserwacji i czekaj na potwierdzenie przyjęcia kodu.

 2. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć proces resetowania.

 3. Przejdź do Ekrany harmonogramu konserwacji.

 4. Wybierz okres, który chcesz zresetować.

 5. Naciśnij numer okresu jeszcze 2 razy, aby zresetować okres.

Ustawienia blokady po stronie wylotowej

Note: Wersja oprogramowania: A.5 lub nowsza

W razie utraty sygnału przez pilot zdalnego sterowania blokadą po stronie wylotowej, rozładowania baterii lub uszkodzenia go, układ można wyłączyć w celu kontynuowania pracy.

Aby włączyć/wyłączyć układ blokady po stronie wylotowej, naciśnij przycisk 4 na ekranie ustawień.

Ustawienia można zmieniać za pomocą strzałek w górę i w dół.

W przypadku wyłączenia blokady po stronie wylotowej, przed pracą na przewodzie wiertniczym, wyłącz maszynę, wyjmij kluczyk zapłonu i zabierz go do operatora/miejsca przewodu wiertniczego. Po zakończeniu prac przy przewodzie wiertniczym możesz uruchomić maszynę i kontynuować wiercenie.

g270156

Ostrzeżenie: Blokada po stronie wylotowej wyłączona. Wyjmij kluczyk zapłonu i zabierz go do miejsca przewodu wiertniczego do czasu ukończenia prac.

g270561

Ekran opcji językowych i jednostek

Naciśnij przycisk 5 na ekranie ustawień, aby przejść do ekranu pozwalającego przełączać między jednostkami anglosaskimi i metrycznymi. Opcje językowe i jednostki można zmieniać za pomocą strzałek w górę i w dół.

g298906

Ekran ustawień wyświetlacza

Aby przechodzić do kolejnych ustawień, naciskaj przycisk 6 na ekranie ustawień. Wartości parametrów można zmieniać za pomocą strzałek w górę i w dół.

Główny ekran wiercenia wyświetla funkcję wiercenia. Ustawienia te służą do zmiany czasu opóźnienia przy przejściu.

g270216

Ekran ustawień zegara

Naciśnij przycisk 7 na ekranie ustawień, aby ustawić opcje ustawień zegara.

Będąc na tym ekranie, naciśnij przycisk 7, aby przełączać pomiędzy datą, godziną i sposobem wyświetlania daty 12/24 godziny.

Wartości parametrów można zmieniać za pomocą strzałek w górę i w dół.

g270212

Ekrany płuczki lub młota pneumatycznego

Aby przejść do tego ekranu, naciśnij przycisk 8 na ekranie ustawień. Przytrzymaj przycisk OK (O) i za pomocą strzałek w górę i w dół przełączaj ustawienie między trybami udaru hydraulicznego i pneumatycznego.

Important: Upewnij się, że ustawiasz zawory zgodnie z wyborem. Patrz Instrukcja instalacji młota pneumatycznego.

g288871
g288872

Ekrany informacyjne (wej./wyj.)

Ekran wej./wyj. i kalibracji joysticka

Ekran wej./wyj. joysticka

Naciśnij przycisk 1 na ekranie wej./wyj., aby przejść do ekranu wej./wyj. joysticka.

g237131
 • Napięcie funkcji obrotowych zmienia się w zakresie od 0,0 do 8,5 wolta i występuje przy łączeniu (górna ikona) lub rozłączaniu (dolna ikona) po poruszeniu wybranego manipulatora ruchu obrotowego.

 • Pole z wózkiem wskazuje napięcie w zakresie od 0,0 do 10,0 woltów na wybranym manipulatorze przesuniętym w kierunku pchania lub wycofywania.

 • Ikona po lewej stronie u dołu wskazuje, czy lewy manipulator jest prawidłowo skonfigurowany.

 • Ikona po prawej stronie u dołu wskazuje, czy prawy manipulator jest prawidłowo skonfigurowany.

Kalibracja joysticków

Sprawdź za pomocą tego ekranu, czy joysticki są skalibrowane. Kalibracja kasety sterowniczej jazdy jest opisana w Kalibracja kasety sterowniczej jazdy.

Czerwona kropka w środku celownika wskazuje ruch lewego i prawego joysticka. Jeżeli czerwona kropka nie osiąga wartości ±10 000, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisu w celu naprawy lub wymiany joysticka.

g238476

Ekran wej./wyj. silnika

Aby przejść do tego ekranu, naciśnij przycisk 2 na ekranie wej./wyj. Na tym ekranie przedstawione są informacje dotyczące silnika.

g237125

Prędkość obrotowa silnika (obr./min.): wskazuje prędkość obrotową silnika z podziałką co 100 obr./min.

Ciśnienie oleju silnikowego: wyświetla ikonę oleju silnikowego.

Filtr powietrza: ikona filtra powietrza powinna świecić się na zielono. Jeśli filtr jest zatkany, będzie świecić się na czerwono.

Temperatura silnika: wyświetla temperaturę płynu chłodzącego silnik. Po wyłączeniu silnika temperatura zostaje obniżona do wartości 5°C.

Napięcie akumulatora: wyświetla napięcie akumulatora. Gdy silnik jest wyłączony, napięcie jest mierzone przez sterownik Toro.

Filtr oleju hydraulicznego: ikona filtra oleju hydraulicznego powinna świecić się na zielono. Jeśli filtr jest zatkany, będzie świecić się na czerwono.

Temperatura oleju hydraulicznego: wyświetla temperaturę oleju hydraulicznego.

Poziom oleju hydraulicznego jest niski: gdy poziom oleju hydraulicznego jest niski, ikona zaświeci się na czerwono

Ekran wej./wyj. i Kalibracji ramienia krzywki

Aby przejść do tego ekranu, naciśnij przycisk 3 na ekranie wej./wyj.

Ekran ten pozwala na kalibrację zespołu krzywki.

 1. Naciśnij przycisk 3, aby włączyć/wyłączyć kalibrację.

 2. Naciśnij przyciski w górę i w dół na monitorze, aby wybrać pozycję załadunku oraz pozycję rzędu żerdzi.

 3. Naciśnij 2 razy przycisk OK w pożądanej pozycji, aby zapisać kalibrację.

g238451
g238452

Napięcie wskazane u dołu to surowe napięcie z czujnika krzywki. Napięcie mieści się w zakresie od 1,0 do 4,0 V. Wskazanie wyższego lub niższego napięcia oznacza usterkę czujnika lub błąd kalibracji.

Pozostałe napięcia są napięciami kalibrowanymi.

Ekran pomocy dla joysticków

Aby przejść do tych ekranów, naciśnij przycisk 4 na ekranie wej./wyj.

Na tych ekranach widoczne są funkcje każdego z przycisków na joystickach.

Ekrany te można przewijać za pomocą strzałek w górę i w dół.

g237126
g237127
g237128
g237129
g237130

Ekran wej./wyj. lewego joysticka

Aby przejść do tego ekranu, naciśnij przycisk 5 na ekranie wej./wyj.

Naciskaj przyciski na joystickach i sprawdzaj, czy odpowiadająca im ikona zapala się.

g237132

Ekran wej./wyj. prawego joysticka

Aby przejść do tego ekranu, naciśnij przycisk 6 na ekranie wej./wyj.

Naciskaj przyciski na joystickach i sprawdzaj, czy odpowiadająca im ikona zapala się.

g237133

Ekran wej./wyj. i kalibracji kasety sterowniczej jazdy

Ekran wej./wyj. pilota jazdy

Aby przejść do tego ekranu, naciśnij przycisk 7 na ekranie wej./wyj.

Ekran pilota jazdy pozwala sprawdzić napięcie i położenie joysticka znajdującego się na pilocie.

Note: Komunikat Kaseta sterownicza poza zasięgiem” jest wyświetlany w przypadku znajdowania się kasety poza zasięgiem i niemożności jej kalibracji. Ustaw kasetę bliżej maszyny i skalibruj.

g237134

Kalibracja kasety sterowniczej jazdy

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Co 400 godzin
 • Skalibruj kasetę sterowniczą jazdy.
 • Przed użyciem wiertnicy należy upewnić się, czerwona kropka znajduje się w środku celownika, a napięcie kierunku przód-neutralny-tył (FNR) oraz skręcania wynosi 2,5 V. Jeżeli czerwona kropka będzie znajdować się poza zewnętrznym czarnym okręgiem, pilot należy oddać do naprawy lub wymienić.

  Wskaźniki po lewej i prawej stronie celownika pokazują kierunek ruchu każdej z gąsienic. Napięcia są wyświetlane w zakresie od 0 do 10,0 V.

  Ekran wej./wyj. filtra DPF silnika

  Aby przejść do tego ekranu, naciśnij przycisk 8 na ekranie wej./wyj.

  g237124

  Regeneracja ręczna: Aby rozpocząć cykl regeneracji, naciśnij przycisk strzałki w dół.

  Blokada regeneracji: Naciśnij przycisk OK, aby zablokować maszynę podczas regeneracji ręcznej.

  Wysoka temperatura układu wydechowego: Ta ikona pojawia się, gdy układ wydechowy nagrzewa się do wysokiej temperatury.

  Wstrzymanie regeneracji: Naciśnij przycisk strzałki w górę, aby przełożyć cykl regeneracji na później.

  Symbol ostrzegawczy: Ten symbol zapala się, gdy minął czas wykonania regeneracji lub występuje problem z filtrem DPF.

  Ostrzeżenie o zatrzymaniu silnika: Ten symbol zapala się, gdy wymagane jest wykonanie regeneracji. Maszyna nie będzie wykonywała pracy do momentu ukończenia tego procesu.

  Obciążenie sadzą: Jest to aktualne obciążenie sadzą w procentach. Cykl regeneracji należy zainicjować, gdy obciążenie sadzą jest na poziomie 50% lub wyższym.

  Obciążenie popiołem: Jest to aktualne obciążenie popiołem w procentach. Cykl regeneracji należy zainicjować, gdy obciążenie popiołem jest na poziomie 10% lub wyższym.

  Ostatnia regeneracja: Jest to liczba godzin, jaka upłynęła od ostatniego cyklu regeneracji.

  Wykrywanie i rozwiązywanie problemów

  Ekrany błędów i informacji o maszynie

  Ekrany błędów wiertnicy

  Aby przejść do tego ekranu, naciśnij przycisk 1 na ekranie błędów i informacji o maszynie.

  Na tym ekranie przedstawiane są wszelkie błędy wiertnicy.

  Użyj przycisków 5, aby przechodzić do kolejnych stron z błędami.

  Użyj przycisku 6, aby zresetować komunikaty błędów.

  g237122

  Ekran błędów silnika

  Aby przejść do tego ekranu, naciśnij przycisk 2 na ekranie błędów i informacji o maszynie.

  Na tym ekranie przedstawiane są wszelkie błędy silnika.

  Użyj przycisków 5, aby przechodzić do kolejnych stron z błędami.

  Użyj przycisku 6, aby zresetować komunikaty błędów.

  g237121

  Ekran informacji o oprogramowaniu

  Aby przejść do tego ekranu, naciśnij przycisk 3 na ekranie błędów i informacji o maszynie.

  Na tym ekranie przedstawione są informacje o maszynie i oprogramowaniu, takie jak: model, numer seryjny i wersja oprogramowania.

  g237123

  Ekran informacyjny magistrali CAN maszyny

  Aby przejść do tego ekranu, naciśnij przycisk 4.

  Gdy którakolwiek z ikon świeci się na czerwono, sprawdź rozwiązanie w Podręczniku serwisowym.

  g237120

  Ekran wej./wyj. funkcji

  Aby przejść do tego ekranu, naciśnij przycisk 8 na Ekrany błędów i informacji o maszynie.

  g288904
  SterownikIkonaKolorOpis
  Przełącznik fotela GraphicCzarnyFotel operatora jest zajęty.
  GraphicZielonyFotel operatora jest wolny.
  Bramka chroniąca pieszychGraphicCzarnyBramka jest poprawnie ustawiona do wiercenia.
  GraphicCzarnyBramka jest niepoprawnie ustawiona do wiercenia.
  Blokada po stronie wylotowejGraphicCzarnyBlokada po stronie wylotowej jest wyłączona.
  GraphicZielonyBlokada po stronie wylotowej jest załączona.
  UrządzenieGraphicZielonyMaszyna jest aktywna.
  WózekGraphicZielonyWózek pracuje.
  Zespół krzywkiGraphicCzarnyZespół krzywki znajduje się w położeniu neutralnym.
  GraphicZielonyZespół krzywki obraca się do przodu.
  GraphicZielonyZespół krzywki obraca się do tyłu.
  Ramię krzywkiGraphicCzarnyRamię krzywki nie pracuje.
  GraphicCzarny i zielonyRamię krzywki cofa się.
  GraphicCzarnyFunkcja wysuwu ramienia krzywki nie pracuje.
  GraphicCzarny i zielonyRamię krzywki wysuwa się.
  Chwytak żerdziGraphicCzarnyChwytak żerdzi nie pracuje.
  GraphicZielonyChwytak żerdzi zamyka się.
  GraphicZielonyChwytak żerdzi otwiera się.
  Podajnik żerdziGraphicCzarnyFunkcja opuszczania podnośnika nie pracuje.
  GraphicZielonyPodnośnik opuszcza się.
  GraphicCzarnyFunkcja podnoszenia podnośnika nie pracuje.
  GraphicZielonyPodnośnik podnosi się.
  SmarGraphicCzarnySmar jest wyłączony.
  GraphicZielonySmar jest aktywny.
  Imadło nieruchomeGraphicCzarnyImadło nieruchome jest wyłączone.
  GraphicZielonyImadło nieruchome otwiera się.
  GraphicZielonyImadło nieruchome zamyka się.
  ImadłoGraphicCzarnyImadło jest wyłączone.
  GraphicZielonyImadło zamyka się.
  GraphicZielonyImadło otwiera się.
  GraphicCzarnyFunkcja łączenia/rozłączania imadła jest wyłączona.
  GraphicZielonyImadło obraca się w lewo.
  GraphicZielonyImadło obraca się w prawo.
  Pistolet natryskowyGraphicCzarnyPistolet natryskowy jest wyłączony.
  GraphicZielonyPistolet natryskowy jest włączony.
  KotwaGraphicCzarnyFunkcja obrotów (lewej/prawej) kotwy jest wyłączona.
  GraphicZielonyKotwa (lewa/prawa) obraca się w prawo.
  GraphicZielonyKotwa (lewa/prawa) obraca się w lewo.
  GraphicCzarnyFunkcja unoszenia lub opuszczania (lewej/prawej) kotwy jest wyłączona.
  GraphicZielonyKotwa (lewa/prawa) unosi się.
  GraphicZielonyKotwa (lewa/prawa) opuszcza się.

  Ikony ostrzeżeń

  Ostrzeżenie IkonaOpisRozwiązanie
  Kolizja wózka Graphic
  • wózek znajduje się w obszarze wiercenia w momencie, gdy operator próbuje sterować ramieniem podajnika lub krzywką żerdzi, lub

  • operator próbuje poruszać wózkiem, gdy ramię podajnika albo krzywka żerdzi znajdują się pozycji innej niż spoczynkowa

  Aby usunąć ostrzeżenie, wykonaj jedną z czynności:
  • Przesuń zespół krzywki do położenia spoczynkowego i/lub

  • Odwróć wózek

  Osłona podawania żerdzi GraphicOsłona podawania żerdzi nie została opuszczona.Opuść osłonę podawania żerdzi.
  Napięcie krzywki GraphicNapięcie krzywki jest poniżej lub powyżej wartości minimalnej lub maksymalnej. Sprawdź Ekran wej./wyj. i Kalibracji ramienia krzywki i skalibruj krzywkę.
  Kaseta sterownicza jazdy Graphic
  • Podczas próby jazdy maszyną przycisk obecności operatora nie jest naciśnięty lub

  • Joystick obsługiwany kciukiem na kasecie sterowniczej nie jest wyśrodkowany

  • Zwolnij wszystkie przyciski na kasecie sterowniczej jazdy, przytrzymaj przycisk obecności operatora i kontynuuj manewry maszyną.

  • Kaseta sterownicza jazdy wymaga serwisu, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  Wózek GraphicCzujnik na wózku wiertniczym wskazuje błąd.
  • Sprawdź przewody czujnika.

  • Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  Filtr powietrza dolotowego GraphicOgraniczony przepływ przez filtr powietrza.Odszukaj odpowiedni rozdział w podręczniku użytkownika w celu wykonania serwisu filtra powietrza.
  Olej hydrauliczny jest zimny GraphicOlej hydrauliczny ma temperaturę niższą niż 4°C.Nie wymaga wykonania żadnej czynności. Prędkość obrotowa silnika jest ograniczona do poziomu 1100 obr./min.
  Olej hydrauliczny jest chłodny GraphicOlej hydrauliczny ma temperaturę niższą niż 15°C.Nie wymaga wykonania żadnej czynności. Prędkość obrotowa silnika jest ograniczona do poziomu 1800 obr./min.
  Olej hydrauliczny jest gorący (Ikona ta została zastąpiona w wersjach od A.6. Patrz punkt poniżej.)GraphicOlej hydrauliczny ma temperaturę wyższą niż 93°C.Nie wymaga wykonania żadnej czynności.
  Niski poziom oleju hydraulicznego GraphicPoziom oleju hydraulicznego jest niski, wymaga sprawdzenia i uzupełnienia.Odszukaj odpowiedni rozdział w podręczniku użytkownika w celu wykonania serwisu oleju hydraulicznego.
  Wersja oprogramowania: A.5
  Wyłączona blokada po stronie wylotowejGraphic

  Blokada po stronie wylotowej jest wyłączona.

  Aby usunąć ostrzeżenie, wykonaj jedną z czynności:
  Wersja oprogramowania: A.6
  Ostrzeżenie o gorącym olejuGraphicTemperatura oleju wynosi od 91°C do 99°C. Działanie zostanie ograniczone do czasu, aż temperatura obniży się poniżej tego poziomu. Naciśnij przycisk X, aby skasować alarm.
  Przestroga o gorącym olejuGraphicTemperatura oleju przekracza 99°C. Działanie zostanie ograniczone do czasu, aż temperatura obniży się poniżej tego poziomu.Naciśnij przycisk X, aby skasować alarm.