Programvaruversioner: A.5, A.6 och Rev B

Inledning

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett riktigt och säkert sätt. Läs bruksanvisningen för mer information.

Produktöversikt

Skärmens knappar

g277422
g277423

Startskärm för inaktiverat utgångssidolås

Note: Programvaruversion A.5 och senare.

Varningen för att utgångssidolåset är inaktiverat visas om du inaktiverar systemet för utgångssidolåset.

g270157

Se Inställningar för utgångssidolås för information om hur du aktiverar systemet för utgångssidolåset

Startskärmar

Huvudinformationsskärmen

Det här är den första skärmen som visas efter välkomstskärmen. Navigera mellan skärmarna genom att använda vänster och höger pilknapp.

g270083

Rörfunktionsikonen (Figur 4) blir grön när Smart Touch är påslagen. Se Startskärm för SmartTouch™.

Statuslampa för utgångssidolås:
Inaktiverat (svart)Aktiverat (grönt)
GraphicGraphic
g270081

Tryck på knapp 1 för att växla mellan rörfunktionerna: indragning av rör, nedtryckning av rör, neutralläge eller manuell rörlastning.

g236826

Tryck på knapp 2 och 3 för att välja rad.

g236827

I det manuella rörlastningsläget använder du knapp 2 och 3 för att välja en rad eller för att lasta röret på borrsträngen. Se Manuell rörlastning.

g236825

Tryck på knapp 5 för att växla mellan tryckkraft, borrhastighet (varv/min) och rotorvridmoment.

Använd knapp 6 och 7 för att ställa in gränser för borrhastighet (varv/min), rotorvridmoment och tryckkraft.

g236824

Ställa in rotorhastigheten

Använd knappen OK (O) på skärmen (Figur 2) för att ställa in rotorhastigheten.

Tryck på knappen för att välja mellan hög hastighet/lågt vridmoment eller låg hastighet/högt vridmoment.

Farthållarläge och -skärm

Programvaruversion Rev B och senare.

Farthållarläget identifieras med följande ikon: Graphic

Farthållarläget möjliggör en automatisk funktion för rotorn och tryckkraften, vilken ställs in av operatören.

Note: Använd endast farthållarläget för tillbakadragning. Om farthållarläget används för tryckning kan detta orsaka skador.

Du kan endast använda farthållarläget med funktioner som går medurs.

Öppna farthållarskärmen

Tryck på farthållarknappen på styrspaken (Figur 10) eller tryck på knapp 4 på startskärmen för att öppna farthållarskärmen.

g290820

Tryck på knapp 4 för att växla mellan farthållar- och snittläget.

Aktivera farthållning

 1. Ställ in maskingränserna vid behov. Se Huvudinformationsskärmen .

 2. Håll styrspakarna i den aktiva positionen för den tryckkraft och rotorhastighet du vill ha och tryck på farthållarknappen på den högra styrspaken (Figur 10). Släpp sedan styrspakarna.

När du har ställt in detta använder du farthållarskärmen för att justera inställningarna (Figur 10).

 1. Tryck på knapp 1, 3, 5 eller 8 för att välja den inställning som ska justeras.

  Note: Ikonen blir grön och en grön cirkel markerar det alternativ som du valt (Figur 11).

 2. Tryck på knapp 6 eller 7 för att öka eller minska värdet för den valda inställningen.

g298902

I nedanstående tabell beskrivs de funktionsvärden som påverkas när en annan funktion prioriteras.

Prioriteten är funktionen med högst värde, inte det värde som valts på skärmen.

Alla värden är beroende av motorns tillgängliga hästkrafter.

KnappPrioritetSymbolBeskrivning
1Rörets rotationshastighet (rotorvarvtal)GraphicDet inställda rotorvarvtalet bibehålls såvida inte det inställda rotorvridmomentet överskrids, i vilket fall rotorvarvtalet reduceras.
3Rotorvridmoment GraphicDet inställda rotorvridmomentet bibehålls såvida inte det maximala inställda rotorvarvtalet överskrids, i vilket fall vridmomentsvärdet reduceras.
5Tryckkraft (vagnstryck)GraphicDet inställda vagnstrycket bibehålls om inte vagnshastigheten överskrids, i vilket fall tryckkraften reduceras.
8Tryckhastighet (vagnshastighet)GraphicDen inställda vagnshastigheten bibehålls såvida inte det maximala inställda vagnstrycket överskrids, i vilket fall hastigheten reduceras.

Tryck på knappen X för att återgå till Huvudinformationsskärmen .

Inaktivera farthållning

Tryck på farthållarknappen för att inaktivera farthållarläget eller skjut styrspaken på följande sätt:

 • Läge I: höger styrspak i valfri riktning

 • Läge II: höger eller vänster styrspak framåt eller bakåt.

Note: Inställningarna återställs när nyckeln vrids till det avstängda läget eller du växlar till snittläget.

Återuppta farthållning

Tryck på farthållarknappen på styrspaken för att återuppta funktionerna med samma inställningar.

Note: Inställningarna återställs när nyckeln vrids till det avstängda läget eller du växlar till snittläget.

Snittläge och -skärm

Snittläget identifieras med följande ikon: Graphic

Snittläget kan endast ställas in för tryckning, inte dragning.

Öppna snittskärmen

Tryck på snittknappen på styrspaken (Figur 12) eller tryck på knapp 4 på startskärmen för att öppna snittskärmen.

g298903

Tryck på knapp 4 för att växla mellan farthållar- och snittläget.

Aktivera snittning

 1. Placera borrstålet i den riktning (klockläge) som du behöver för att styra/snitta.

 2. Flytta styrspakarna till neutralläge.

 3. Öppna snittskärmen med hjälp av skärmen.

 4. Tryck på knapp 2 för att välja svepvinkel. Använd knapparna 6 och 7 för att justera nivån.

 5. Ställ in rotationshastighet, roterande vridmoment och tryckkraft med hjälp av snittskärm på skärmen.

 6. Tryck på snittknappen på styrspaken (Figur 12).

  Note: Borrsträngen ska börja rotera fram och tillbaka.

 7. Tryck på knapp 8 för att öppna tryckinställningen.

  Note: Ikonen blir grön och en grön cirkel markerar det alternativ som du valt (Figur 13).

 8. Tryck på knapp 6 för att långsamt öka tryckhastigheten till önskad inställning.

 9. Tryck på knapp 6 eller 7 för att öka eller minska värdet för den valda inställningen.

  g291902

I nedanstående tabell beskrivs de funktionsvärden som påverkas när en annan funktion prioriteras.

Prioriteten är funktionen med högst värde, inte det värde som valts på skärmen.

Alla värden är beroende av motorns tillgängliga hästkrafter.

KnappPrioritetSymbolBeskrivning
1Rörets rotationshastighet (rotorvarvtal)GraphicDet inställda rotorvarvtalet bibehålls såvida inte det inställda rotorvridmomentet överskrids, i vilket fall rotorvarvtalet reduceras.
2SvepvinkelGraphicNär borren inte används: ändra bågens vinkelgrad. Bågvinkeln kommer att öka eller minska i steg om 18°.
Vid aktiv borrning: ändra rörrotationens mitt. Knapp 6 är medurs. Knapp 7 är moturs. Röret justeras med 18° medurs eller moturs för varje knapptryckning.
3Rotorvridmoment GraphicDet inställda rotorvridmomentet bibehålls såvida inte det maximala inställda rotorvarvtalet överskrids, i vilket fall vridmomentsvärdet reduceras.
5Tryckkraft (vagnstryck)GraphicDet inställda vagnstrycket bibehålls om inte vagnshastigheten överskrids, i vilket fall tryckkraften reduceras.
8Tryckhastighet (vagnshastighet)GraphicDen inställda vagnshastigheten bibehålls såvida inte det maximala inställda vagnstrycket överskrids, i vilket fall hastigheten reduceras.

Tryck på knappen X för att återgå till Huvudinformationsskärmen .

Inaktivera snittning

Tryck på snittknappen för att inaktivera snittläget eller skjut styrspaken på följande sätt:

 • Läge I: höger styrspak i valfri riktning

 • Läge II: höger eller vänster styrspak framåt eller bakåt.

Note: Inställningarna återställs när nyckeln vrids till det avstängda läget eller du växlar till farthållarläget.

Återuppta snittning

Tryck på snittknappen på styrspaken för att återuppta funktionerna med samma inställningar.

Note: Inställningarna återställs när nyckeln vrids till det avstängda läget eller du växlar till farthållarläget.

Startskärm för SmartTouch

Med SmartTouch-läget behöver föraren inte använda styrspaken lika mycket för att lasta på eller av rör, vilket motverkar förarens trötthet.

Använd Skärmen för vagninställning för att aktivera och inaktivera SmartTouch-läget.

Note: Dra/tryck-symbolen har en grön bakgrund när SmartTouch-läget är aktiverat. Menyflikar som visar ordningen för de olika stegen finns längst ned på skärmen.

Important: Du får aldrig växla mellan dra/tryck-lägena under den valda driften. Använd neutralläget (manuella läget) för att växla mellan dra/tryck-lägena. Se Skärmen för vagninställning för att inaktivera Smarttouch-läget.

Dra in rör i Smarttouch-läget

Starta SmartTouch-läget med kamenheten i parkeringsläget.

g236957
 1. Tryck på knapp 1 för att välja alternativet dra in rör (Figur 15).

 2. Tryck på knapp 2 och 3 för att välja raden där röret ska placeras (Figur 15).

  g238157
 3. Håll in den nedre högra knappen på vänster styrspak (Figur 14) tills skärmen flyttas till låda 2 (Figur 16) och rörlyftaren sänks ned, kamenheten roterar mot förarstationen och armarna sträcks ut helt (Figur 17).

  g236958
  g239743
 4. Släpp knappen för att gå till nästa steg i sekvensen (Figur 18).

  g236959
 5. Ta isär röranslutningen. Se Ta bort borrör i bruksanvisningen.

 6. Håll in den nedre vänstra knappen på vänster styrspak för att gripa tag i röret (Figur 19 och Figur 20) och släpp sedan knappen.

  g238156
  g210519
 7. Håll in den nedre högra knappen på vänster styrspak (Figur 14) tills armarna dras tillbaka helt (Figur 22).

  g236960
  g210521
 8. Släpp knappen för att gå till nästa steg i sekvensen (Figur 23).

  g236961
 9. Håll in den nedre högra knappen på vänster styrspak (Figur 14) tills kamenheten vrids åt den valda raden under rörlådan (Figur 24).

  g210523
 10. Släpp knappen för att gå till nästa steg i sekvensen (Figur 25).

  g236962
 11. Håll in den nedre högra knappen på vänster styrspak (Figur 14) tills skärmen flyttas till låda 1 och rörlyftaren för tillbaka röret i rörlådan och kammen roterar tillbaka till utgångsläget (Figur 26).

  g210525
 12. Släpp knappen för att påbörja indragningen av rör på nytt.

Trycka in rör i SmartTouch-läget

Starta SmartTouch-läget med kamenheten i parkeringsläget.

g236957
 1. Tryck på knapp 1 för att välja att tycka ned röret (Figur 28).

 2. Tryck på knapp 2 och 3 för att välja raden där röret ska tryckas ned (Figur 28).

  g238158
 3. Håll in den nedre högra knappen på vänster styrspak (Figur 27) tills kamenheten vrids åt den valda raden och röret sänks ned i öppningen (Figur 30).

  g236963
  g210463
 4. Släpp knappen för att gå till nästa steg i sekvensen (Figur 31).

  g236964
 5. Håll in den nedre högra knappen på vänster styrspak (Figur 27) tills skärmen flyttas till låda 3 (Figur 31) och kamenheten helt vrids framåt till stödet och lyftarna lyfter det återstående röret in i rörlådan (Figur 32).

  g210465
 6. Släpp knappen för att gå till nästa steg i sekvensen (Figur 33).

  g236965
 7. Håll in den nedre högra knappen på vänster styrspak (Figur 27) tills armarna sträcks ut (Figur 34).

  g210528
 8. Släpp knappen för att gå till nästa steg i sekvensen (Figur 35).

  g236966
 9. Sätt ihop röranslutningen: följ anvisningarna i Lägga till borrör i bruksanvisningen.

 10. Håll in den nedre vänstra knappen på vänster styrspak (Figur 36) för att släppa röret (Figur 37) och släpp sedan knappen.

  g238156
  g238411
 11. Håll in den nedre högra knappen på vänster styrspak (Figur 27) tills armarna dras tillbaka och kamenheten återgår till utgångsläget (rad 3) (Figur 39).

  g236967
  g238409
 12. Släpp knappen för att påbörja nedtryckningen av rör på nytt. Kamenheten förs till raden som har valts i steg 2 av Trycka in rör i SmartTouch-läget.

Manuell rörlastning

I det manuella rörlastningsläget kan föraren lasta på och av rör i en kam som roteras utanför rörlådan.

Note: Två personer krävs för att lasta rör i kamenheten.

g238408
 1. Ställ in maskinen på manuellt rörlastningsläge. Se Skärmen för vagninställning.

 2. Använd knapp 2 och 3 för att välja om röret ska placeras i en rad eller en borrsträng (Figur 41).

  g238311
 3. Höj rörlyftaren (Figur 42).

 4. Tryck UPP kammens rotationsreglage för att rotera kamenheten utanför rörlådan (Figur 42).

 5. Höj upp rörlastningsskyddet (Figur 42).

  g238263
 6. Två personer krävs för att lasta ett rör i kamenheten (Figur 43).

 7. Sänk ned rörlastningsskyddet (Figur 43).

  g238264
 8. Sänk rörlyftaren (Figur 44).

 9. Tryck NED kammens rotationsreglage för att rotera kamenheten till det läge som valdes i steg 2 (Figur 44).

  g238312
 10. Endast vid lastning till borrsträngen: följ anvisningarna i Lägga till borrör i bruksanvisningen.

 11. Upprepa steg 3 till 9 för att fortsätta rörlastningen till rörlådan.

Alternativ på timskärmen

Skärmen för maskintimmar

Tryck på knapp 1 på timskärmen för att öppna den här skärmen.

Den här skärmen visar maskinens drifttimmar. Maskin 1 kan inte ändras. Maskin 2 kan återställas.

Knapp 5 växlar mellan maskin 1 och maskin 2.

Knapp 6 återställer de dagliga maskintimmarna.

g236833

Skärmen för förbrukning av borrvätska

Tryck på knapp 2 på timskärmen för att öppna den här skärmen.

Denna skärm visar användningen av borrvätska i maskinen. Den totala mängden borrvätska kan inte ändras. Daglig borrvätska kan återställas.

Knapp 5 växlar mellan bruk av borrvätska 1 och borrvätska 2.

Knapp 6 återställer den dagliga användningen av borrvätska.

g236834

Skärmar för underhållsscheman

Tryck på knapp 3 på timskärmen för att öppna den här skärmen.

På de här skärmarna får användaren information om det dagliga underhåll som ska utföras samt underhåll som ska utföras med 50, 250, 400 och 800 timmars intervall.

Återställ underhållsintervallet enligt anvisningarna i Skärm med PIN-kod för underhåll.

Tryck på följande knappar för att visa följande underhållsscheman:

 • Knapp 3 – dagligt underhållsschema (Figur 47)

 • Knapp 5 – 50 timmars underhållsschema (Figur 48)

 • Knapp 6 – 250 timmars underhållsschema (Figur 49)

 • Knapp 7 – 400 timmars underhållsschema (Figur 50)

 • Knapp 8 – 800 timmars underhållsschema (Figur 51)

g236832
g236830
g236829
g240193
g240194

Alternativ på inställningsskärmen

Skärmen för vagninställning

Tryck på knapp 1 på inställningsskärmen.

Använd den här skärmen för att ändra vagninställningarna. Tryck på OK-knappen för att växla mellan SmartTouch och manuell rörlastare.

Använd uppåt- och nedåtpilarna för att välja inställning: nedtryckning, indragning eller neutralläge.

g270211

Tryck ned rör: se Starta det första röret och Lägga till borrör i avsnittet Borra hålet i bruksanvisningen för fullständiga anvisningar.

Dra in rör: se Ta bort borrör i avsnittet Borra hålet i bruksanvisningen för fullständiga anvisningar.

Manuell rörlastare: se Manuell rörlastning.

Skärmen för reglageläge

Tryck på knapp 2 på inställningsskärmen.

Använd denna skärm för att välja mellan två olika alternativ för styrspaksreglagen. Använd upp- och nedknapparna för att växla mellan läge I och läge II.

g270213
 • Läge I – höger styrspak reglerar trycket och rotationsfunktionerna. Se Figur 70 i Hjälpskärm för styrspak för mer information.

 • Läge II – höger styrspak reglerar tryckfunktionerna. Vänster styrspak reglerar rotationsfunktionerna. Se Figur 71 i Hjälpskärm för styrspak för mer information.

Skärm för underhållsalternativ

Skärm med PIN-kod för underhåll

Tryck på knapp 3 på inställningsskärmen.

Tryck på knappen OK för att öppna PIN-skärmen (Figur 55).

PIN-koden för underhåll är 12356.

g291099
g291098

Återställa underhållsintervallen

 1. Ange PIN-koden för underhåll och invänta bekräftelse på att PIN-koden är korrekt.

 2. Tryck på OK-knappen för att starta återställningen.

 3. Gå till Skärmar för underhållsscheman.

 4. Välj det intervall som du vill återställa.

 5. Tryck på intervallnumret ytterligare två gånger för återställa intervallet.

Inställningar för utgångssidolås

Note: Programvaruversion A.5 och senare

Om signalen för handkontrollen för utgångssidolåset går förlorad, batteriet i handkontrollen tar slut eller handkontrollen går sönder, kan du inaktivera systemet om du vill fortsätta arbeta.

Tryck på knapp 4 på inställningsskärmen för att ta fram skärmen för aktivering/inaktivering av systemet för utgångssidolåset.

Använd upp- och nedpilarna för att ändra inställningarna.

Om du inaktiverar utgångssidolåset måste du, innan arbete utförs på borrsträngen, stänga av maskinen och därefter ta ut och ta med tändningsnyckeln till föraren/platsen för borrsträngen. När arbetet med borrsträngen har slutförts kan du starta maskinen och fortsätta med borrningen.

g270156

Varningsmeddelande: Utgångssidolåset är inaktiverat. Ta bort och ta med tändningsnyckeln till platsen för borrsträngen tills arbetet har slutförts.

g270561

Skärmen för språk- och enhetsalternativ

Tryck på knapp 5 på inställningsskärmen för att öppna skärmen där du kan växla mellan brittiska och metriska enheter. Använd upp- och nedåtpilarna för att välja bland alternativen för språk och enheter.

g298906

Skärmen för skärminställningar

Tryck på knapp 6 på inställningsskärmen för att gå igenom de olika justeringsalternativen. Använd upp- och nedpilarna för att justera parametrarna.

Huvudskärmen för borrning zoomar in på borrfunktionerna. De här inställningarna justerar fördröjningen för hur lång tid det tar att zooma in.

g270216

Inställningsskärmen för klocka

Tryck på knapp 7 på inställningsskärmen för att konfigurera klockinställningsalternativen.

På denna skärm trycker du på knapp 7 för att växla mellan datum, tid och 12/24-klocka.

Använd upp- och nedpilarna för att justera parametrarna.

g270212

Skärmar för borrvätska eller lufthammare

Tryck på knapp 8 på inställningsskärmen för att öppna den här skärmen. Håll in knappen OK (O) och använd upp- och nedpilarna för att växla mellan borrvätskan och lufthammaren.

Important: Se till att du konfigurerar ventilerna i enlighet med ditt val. Se installationsanvisningarna för lufthammaren.

g288871
g288872

Informationsskärmar (I/O)

I/O-skärm för styrspak och kalibreringsskärm

I/O-skärm för styrspak

Tryck på knapp 1 på I/O-skärmen för att öppna I/O-skärmen för styrspaken.

g237131
 • Rotorspänningen varierar från 0,0 till 8,5 V och visas som Fungerar (övre ikonen) eller Går sönder (nedre ikonen) när den valda rotorstyrspaken används.

 • Vagnen visar ett intervall på 0,0–10,0 V i den riktning för tryck eller dragkraft som valts med styrspaken.

 • Den nedre vänstra symbolen anger om vänster styrspak är rätt kalibrerad.

 • Den nedre högra symbolen anger om höger styrspak är rätt kalibrerad.

Kalibrera styrspakarna

På den här skärmen kontrollerar du kalibreringen av styrspakarna. Kalibrering av handkontrollen för transport beskrivs i Kalibrera handkontrollen för transport.

Den röda punkten mitt i målen visar vänster och höger styrspaksrörelse. Om den röda punkten inte når ± 10 000 ska du be en auktoriserad återförsäljare att serva eller byta ut din styrspak.

g238476

I/O-skärm för motor

Tryck på knapp 2 på I/O-skärmen för att ta fram den här skärmen. Den här skärmen visar motorinformation.

g237125

Motorvarvtal (varv/min): visar motorns hastighet (varv/min) i steg om 100.

Motoroljetryck: visar symbolen för motorns oljetryck.

Luftfilter: om filtret inte är igensatt är ikonen för luftfiltret grön, annars är indikatorn röd.

Motortemperatur: Visar motorns kylvätsketemperatur. Temperaturen sjunker till 4°Cnär motorn är avstängd.

Batterispänning: Visar batterispänningen. Om motorn är avstängd mäts spänningen av Toros styrenhet.

Hydraulvätskefilter: om filtret inte är igensatt är ikonen för hydraulvätskefilter grön, annars är indikatorn röd.

Hydraulvätsketemperatur: visar hydraulvätskans temperatur.

Låg hydraulvätskenivå: symbolen blir röd när hydraulvätskenivån är låg

I/O-skärm för kamarm och kamkalibrering

Tryck på knapp 3 på I/O-skärmen för att öppna den här skärmen.

På den här skärmen kalibrerar du kamenheten.

 1. Tryck på knapp 3 för att aktivera och inaktivera kalibreringen.

 2. Tryck på upp- och nedknapparna på skärmen för att välja positionen för lastning samt rörraden.

 3. Tryck på OK-knappen två gånger vid önskad position för att spara kalibreringen.

g238451
g238452

Spänningsvärdet längst ner anger kammens rådata från spänningssensorn. Spänningsintervallet varierar från 1,0 till 4,0 V. Högre eller lägre spänning indikerar antingen givarfel eller felkalibrering.

De andra spänningsvärdena är kalibrerade spänningsvärden.

Hjälpskärm för styrspak

Tryck på knapp 4 på I/O-skärmen för att öppna dessa skärmar.

Dessa skärmar visar funktionen för varje styrspaksknapp.

Bläddra bland skärmarna med uppåt- och nedåtpilarna.

g237126
g237127
g237128
g237129
g237130

I/O-skärm för vänster styrspak

Tryck på knapp 5 på I/O-skärmen för att öppna den här skärmen.

Tryck på styrspakarnas knappar samtidigt som du kontrollerar att motsvarande symboler tänds.

g237132

I/O-skärmen för höger styrspak

Tryck på knapp 6 på I/O-skärmen för att öppna den här skärmen.

Tryck på styrspakarnas knappar samtidigt som du kontrollerar att motsvarande symboler tänds.

g237133

I/O-skärm för handkontroll och kalibreringsskärm

I/O-skärmen för styrkontroll

Tryck på knapp 7 på I/O-skärmen för att öppna den här skärmen.

Styrkontrollskärmen visar spänningen och positionen för styrspaken som sitter på handkontrollen.

Note: Meddelandet ”Handkontroll utom räckhåll” visas om handkontrollen är utom räckhåll och inte kan kalibreras. För handkontrollen närmare maskinen för att kalibrera den.

g237134

Kalibrera handkontrollen för transport

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Var 400:e timme
 • Kalibrera handkontrollen för transport.
 • Den röda punkten är i mitten av siktet och i höjd med FNR (Front-Neutral-Reverse) och styrspänningen ska visa 2,5 V innan borren kan förflyttas. Handkontrollen ska servas eller ersättas om den röda punkten hamnar utanför den svarta ytterringen.

  Indikatorerna till höger och vänster om cirkeln visar larvbandens färdriktning. Spänningsintervallet varierar från 0,0–10,0 V.

  I/O-skärm för motor-DPF

  Tryck på knapp 8 på I/O-skärmen för att öppna den här skärmen.

  g237124

  Manuell regenerering (regen): tryck på nedåtpilen för att starta en regenereringscykel.

  Regenereringsspärr: Tryck på OK-knappen för att spärra maskinen under en manuell regenerering.

  Hög avgastemperatur: symbolen visas när avgastemperaturen är hög.

  Spärra regenerering: tryck på uppåtpilen för att skjuta upp en regenereringscykel.

  Varningssymbol: symbolen visas när det är dags för en regenerering eller när ett problem har uppstått med dieselpartikelfiltret.

  Motorstoppsvarning: symbolen visas när en regenerering krävs. Maskinen kan inte köras förrän processen är genomförd.

  Sotbelastning: anger procentuell sotbelastning. Genomför en regenereringscykel när sotbelastningen är 50 % eller mer.

  Askbelastning: anger procentuell askbelastning. Genomför en regenereringscykel när askbelastningen är 10 % eller mer.

  Senaste regenereringen: antalet timmar sedan den senaste regenereringscykeln.

  Felsökning

  Skärmar för felmeddelanden och maskininformation

  Skärmar för borrningsfel

  Tryck på knapp 1 på skärmen för felmeddelanden och maskininformation för att öppna den här skärmen.

  Skärmen visar alla borrningsfel.

  Tryck på knapp 5 för att bläddra igenom felen.

  Tryck på knapp 6 för att återställa felmeddelandena.

  g237122

  Skärmen för motorfel

  Tryck på knapp 2 på skärmen för felmeddelanden och maskininformation för att öppna den här skärmen.

  Skärmen visar alla motorfel.

  Tryck på knapp 5 för att bläddra igenom felen.

  Tryck på knapp 6 för att återställa felmeddelandena.

  g237121

  Skärm för programvaruinformation

  Tryck på knapp 3 på skärmen för felmeddelanden och maskininformation för att öppna den här skärmen.

  Skärmen visar maskin- och programvaruinformation inklusive modell, serienummer och programvaruversion.

  g237123

  Skärm för maskinens CAN-information

  Tryck på knapp 4 för att öppna den här skärmen.

  Ta hjälp av servicehandboken om någon av dessa symboler är röd.

  g237120

  I/O-funktionsskärm

  Tryck på knapp 8 från Skärmar för felmeddelanden och maskininformation för att öppna den här skärmen.

  g288904
  StyrenhetIkonFärgBeskrivning
  Sätesbrytare GraphicSvartFörarsätet är upptaget.
  GraphicGrönFörarsätet är obesatt.
  Grind för fotgängareGraphicSvartGrinden är i rätt läge för borrning.
  GraphicSvartGrinden är inte i rätt läge för borrning.
  UtgångssidolåsGraphicSvartUtgångssidolåset är inte i drift.
  GraphicGrönUtgångssidolåset är i drift.
  MaskinGraphicGrönMaskinen är aktiv.
  VagnGraphicGrönVagnen är i drift.
  KamenhetGraphicSvartKamenheten är i det neutrala läget.
  GraphicGrönKamenheten roterar framåt.
  GraphicGrönKamenheten roterar bakåt.
  KamarmGraphicSvartKamarmen är inte i drift.
  GraphicSvart och grönKamarmen dras tillbaka.
  GraphicSvartKamarmens förlängningsfunktion är inte i drift.
  GraphicSvart och grönKamarmen skjuts ut.
  RörgripdonGraphicSvartRörgripdonet är inte i drift.
  GraphicGrönRörgripdonet stängs.
  GraphicGrönRörgripdonet öppnas.
  RörlyftareGraphicSvartRörlyftarens sänkningsfunktion är inte i drift.
  GraphicGrönRörlyftaren sänks.
  GraphicSvartRörlyftarens höjningsfunktion är inte i drift.
  GraphicGrönRörlyftaren höjs.
  SmörjningGraphicSvartSmörjningen är inte i drift.
  GraphicGrönSmörjningen är aktiverad.
  Skruvstädsnyckel/stillastående skruvstädGraphicSvartSkruvstädsnyckeln/det stillastående skruvstädet är inte i drift.
  GraphicGrönSkruvstädsnyckeln/det stillastående skruvstädet öppnas.
  GraphicGrönSkruvstädsnyckeln/det stillastående skruvstädet stängs.
  SkruvstädGraphicSvartSkruvstädet är inte i drift.
  GraphicGrönSkruvstädet stängs.
  GraphicGrönSkruvstädet öppnas.
  GraphicSvartSkruvstädets hopsättnings-/isärtagningsfunktion är inte i drift.
  GraphicGrönSkruvstädet roterar moturs.
  GraphicGrönSkruvstädet roterar medurs.
  SprutpistolGraphicSvartSprutpistolen är inte i drift.
  GraphicGrönSprutpistolen är aktiverad.
  StolpeGraphicSvartStolpens (vänster/höger) rotationsfunktion är inte i drift.
  GraphicGrönStolpen (vänster/höger) roterar medurs.
  GraphicGrönStolpen (vänster/höger) roterar moturs.
  GraphicSvartStolpens (vänster/höger) höjnings- eller sänkningsfunktion är inte i drift.
  GraphicGrönStolpen (vänster/höger) höjs.
  GraphicGrönStolpen (vänster/höger) sänks.

  Varningssymboler

  Varning SymbolBeskrivningLösning
  Vagnkrock Graphic
  • Vagnen står i borrområdet och du försöker styra lastararmen eller rörkammen

  • Du försöker styra vagnen när lastararmen eller rörkammen inte är i utgångsläget

  Gör följande för att ta bort varningen:
  • För kammen till utgångsläget och/eller

  • Vänd på vagnen

  Rörlastningsskydd GraphicRörlastningsskyddet är inte i nedsänkt läge.Sänk ned rörlastningsskyddet.
  Kamspänning GraphicKammens spänning över- eller understiger det lägsta eller högsta tillåtna värdet. Kontrollera I/O-skärm för kamarm och kamkalibrering och kalibrera kammen.
  Handkontroll för transport Graphic
  • Brytaren för förarnärvaro är inte intryckt vid försök att transportera maskinen, eller

  • Handkontrollens styrspak inte är centrerad

  • Släpp alla knappar på handkontrollen för transport, håll ned brytaren för förarnärvaro och fortsätt att transportera maskinen.

  • Handkontrollen för transport behöver service – kontakta en auktoriserad återförsäljare

  Vagn GraphicSensorn på borrvagnen har ett fel.
  • Kontrollera kablarna på sensorn.

  • Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.

  Motorns luftfilter GraphicLuftfiltret är igensatt.Serva luftfiltret enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
  Kall hydraulolja GraphicHydrauloljan är kallare än 4 °C.Ingen åtgärd krävs. Motorns varvtal begränsas till högst 1 100 varv/min.
  Kall hydraulolja GraphicHydrauloljan är kallare än 15 °C.Ingen åtgärd krävs. Motorns varvtal begränsas till högst 1 800 varv/min.
  Varm hydraulolja (Denna ikon har bytts ut i version A.6 och senare. Se avsnittet nedan.)GraphicHydrauloljan är varmare än 93 °C.Ingen åtgärd krävs.
  Låg hydrauloljenivå GraphicHydrauloljenivån är låg, vilket betyder att den måste kontrolleras och fyllas på.Serva hydrauloljan enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
  Programvaruversion: A.5
  Utgångssidolås inaktiveratGraphic

  Utgångssidolåset är inaktiverat

  Gör följande för att ta bort varningen:
  Programvaruversion: A.6
  Varning för het oljaGraphicOljetemperaturen är mellan 91 °C och99  C. Funktionaliteten kommer att vara begränsad fram tills temperaturen faller under dessa nivåer. Tryck på X-knappen för att avbryta larmet.
  Varning för het oljaGraphicOljetemperaturen är över 99 °C. Funktionaliteten kommer att vara begränsad fram tills temperaturen faller under dessa nivåer.Tryck på X-knappen för att avbryta larmet.