Softwarové verze: A.5, A.6 a rev B

Úvod

Přečtěte si pečlivě následující informace. Dozvíte se, jak správně výrobek používat a jak jej udržovat. Dále získáte informace, jak zabránit poškození výrobku a úrazu při práci s ním. Za správný a bezpečný provoz výrobku nese odpovědnost majitel. Více informací naleznete v provozní příručce.

Přehled součástí výrobku

Tlačítka displeje obrazovky

g277422
g277423

Úvodní obrazovka zakázaného uzamčení výstupní strany

Note: Softwarová verze A.5 a vyšší.

Výstraha zakázaného uzamčení výstupní strany se zobrazí, pokud jste zakázali systém uzamykání výstupní strany.

g270157

Postup povolení systému uzamykání výstupní strany viz Nastavení uzamčení výstupní strany.

Domovské obrazovky

Hlavní informační obrazovka

Jedná se o první obrazovku, jež se zobrazí po úvodní obrazovce. K procházení mezi obrazovkami použijte pravou a levou šipku.

g270083

Při zapnutí funkce Smart Touch se barva ikony funkcí trubek (Obrázek 4) změní na zelenou; viz Úvodní obrazovka SmartTouch™.

Stavový indikátor uzamčení výstupní strany:
Zakázáno (černý)Povoleno (zelený)
GraphicGraphic
g270081

Stiskem tlačítka 1 je možné přepínat mezi funkcemi trubek: tažení trubky, tlačení trubky, neutrál nebo ruční vkládání trubek.

g236826

Stiskem tlačítka 2 a 3 lze zvolit řadu.

g236827

V režimu ručního vkládání trubek pomocí tlačítka 2 a 3 zvolíte řadu nebo vložíte trubku do vrtné kolony; viz Ruční vkládání trubek.

g236825

Stiskem tlačítka 5 je možné přepínat mezi přítlačnou silou, otáčkami vrtáku (ot/min) a točivým momentem.

S použitím tlačítek 6 a 7 lze nastavit mezní hodnoty otáček vrtáku (ot/min), točivého momentu a přítlačné síly.

g236824

Nastavení rychlosti otáčení

Rychlost otáčení nastavíte stisknutím tlačítka OK (O) na displeji (Obrázek 2).

Stiskem tlačítka lze zvolit vysoké otáčky a nízký točivý moment, nebo nízké otáčky a vysoký točivý moment.

Režim a obrazovka automatického udržování pohybu

Softwarová verze rev. B a vyšší.

Režim automatického udržování pohybu označuje tato ikona: Graphic

Režim automatického udržování pohybu umožňuje hands-free“ ovládání otáčení a přítlaku, které nastavuje pracovník obsluhy.

Note: Režim automatického udržování pohybu používejte jen pro zatahování dozadu. Použití režimu automatického udržování pohybu pro přítlak by mohlo stroj poškodit.

Režim automatického udržování pohybu lze používat jen s funkcemi otáčení vrtáku ve směru hodinových ručiček.

Otevření obrazovky automatického udržování pohybu

Chcete-li otevřít obrazovku automatického udržování pohybu, stiskněte tlačítko automatického udržování pohybu na joysticku (Obrázek 10) nebo tlačítko 4 na domovské obrazovce.

g290820

Stiskem tlačítka 4 přepnete mezi režimem automatického udržování pohybu a navádění.

Aktivace automatického udržování pohybu

 1. Je-li to potřebné, nastavte limity stroje, viz Hlavní informační obrazovka .

 2. Chcete-li nastavit požadovanou míru přítlaku a rychlosti otáčení, podržte joystick(y) v aktivní poloze a stiskněte tlačítko automatického udržování pohybu na pravém joysticku (Obrázek 10); poté joysticky uvolněte.

Po aktivaci na obrazovce automatického udržování pohybu můžete nastavení upravit (Obrázek 10).

 1. Stiskem tlačítka 1, 3, 5 nebo 8 zvolte nastavení, které chcete upravit.

  Note: Barva ikony se změní na zelenou a zelený kruh zvýrazní zvolenou možnost (Obrázek 11).

 2. Stiskem tlačítka 6 nebo 7 zvyšíte nebo snížíte hodnotu zvoleného nastavení.

g298902

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty funkcí, na které má vliv přiřazení priority jiné funkci.

Priorita je funkce s nejvyšší hodnotou, nikoli hodnota zvolená na obrazovce.

Všechny hodnoty závisí na dostupném výkonu motoru.

TlačítkoPrioritaIkonaPopis
1Rychlost otáčení trubky (ot/min)GraphicNastavené otáčky se udržují, pokud nedojde k překročení nastaveného točivého momentu; poté se otáčky sníží.
3Točivý moment GraphicNastavená hodnota točivého momentu se udržuje, pokud nedojde k překročení maximální hodnoty nastavených otáček; poté se hodnota točivého momentu sníží.
5Přítlačná síla (přítlak vozíku)GraphicNastavený přítlak vozíku se udržuje, dokud není překročeno tempo (rychlost) vozíku; poté se přítlačná síla sníží.
8Rychlost přítlaku (tempo/rychlost vozíku)GraphicNastavené tempo (rychlost) vozíku se udržuje, pokud nedojde k překročení maximální hodnoty nastaveného přítlaku vozíku; poté se rychlost sníží.

Stiskem tlačítka X přejdete zpět na Hlavní informační obrazovka .

Deaktivace automatického udržování pohybu

Stiskem tlačítka automatického udržování pohybu deaktivujte režim automatického udržování pohybu, nebo stiskněte joystick následovně:

 • Režim I: pravý joystick v libovolném směru

 • Režim II: pravý nebo levý joystick v poloze vpřed nebo vzad

Note: Po vypnutí klíče nebo přepnutí do režimu navádění dojde k vynulování hodnot nastavení.

Obnovení automatického udržování pohybu

Stiskem tlačítka automatického udržování pohybu na joysticku obnovíte funkce při stejném nastavení.

Note: Po vypnutí klíče nebo přepnutí do režimu navádění dojde k vynulování hodnot nastavení.

Režim a obrazovka navádění

Režim navádění označuje tato ikona: Graphic

Režim navádění lze zvolit pouze pro přítlak, nikoli pro zpětné zavádění.

Otevření obrazovky navádění

Chcete-li otevřít obrazovku navádění, stiskněte tlačítko navádění na joysticku (Obrázek 12) nebo tlačítko 4 na domovské obrazovce.

g298903

Stiskem tlačítka 4 přepnete mezi režimem automatického udržování pohybu a režimem navádění.

Aktivace navádění

 1. Umístěte vrtací korunku do směru (poloha hodin), ve kterém potřebujete řídit/navádět.

 2. Vraťte joysticky do neutrální polohy.

 3. Pomocí displeje vstupte na obrazovku navádění.

 4. Stiskem tlačítka 2 zvolte úhel výkyvu. Pomocí tlačítek 6 a 7 nastavte úroveň.

 5. Nastavte rychlost otáčení, rotační moment a přítlačnou sílu pomocí obrazovky navádění na displeji.

 6. Stiskněte tlačítko navádění na joysticku (Obrázek 12).

  Note: Vrtná kolona se musí začít otáčet tam a zpět.

 7. Stiskem tlačítka 8 vstupte do nastavení přítlaku.

  Note: Barva ikony se změní na zelenou a zelený kruh zvýrazní zvolenou možnost (Obrázek 13).

 8. Stiskem tlačítka 6 pomalu zvýšíte rychlost přítlaku na požadované nastavení.

 9. Stiskem tlačítka 6 nebo 7 zvýšíte nebo snížíte hodnotu zvoleného nastavení.

  g291902

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty funkcí, na které má vliv přiřazení priority jiné funkci.

Priorita je funkce s nejvyšší hodnotou, nikoli hodnota zvolená na obrazovce.

Všechny hodnoty závisí na dostupném výkonu motoru.

TlačítkoPrioritaIkonaPopis
1Rychlost otáčení trubky (ot/min)GraphicNastavené otáčky se udržují, pokud nedojde k překročení nastaveného točivého momentu; poté se otáčky sníží.
2Úhel výkyvuGraphicPokud neprovádíte vrtání: Změňte stupeň úhlu oblouku. Úhel oblouku se zvětší nebo zmenší o 18°.
Pokud provádíte aktivní vrtání: Změňte střed otáčení trubky. Tlačítkem 6 jej posunete ve směru hodinových ručiček. Tlačítkem 7 jej posunete proti směru hodinových ručiček. Při každém stisku tlačítka se trubka otočí o 18° doprava nebo doleva.
3Točivý moment GraphicNastavená hodnota točivého momentu se udržuje, pokud nedojde k překročení maximální hodnoty nastavených otáček; poté se hodnota točivého momentu sníží.
5Přítlačná síla (přítlak vozíku)GraphicNastavený přítlak vozíku se udržuje, dokud není překročeno tempo (rychlost) vozíku; poté se přítlačná síla sníží.
8Rychlost přítlaku (tempo/rychlost vozíku)GraphicNastavené tempo (rychlost) vozíku se udržuje, pokud nedojde k překročení maximální hodnoty nastaveného přítlaku vozíku; poté se rychlost sníží.

Stiskem tlačítka X přejdete zpět na Hlavní informační obrazovka .

Deaktivace navádění

Stiskem tlačítka navádění deaktivujte režim navádění, nebo stiskněte joystick následovně:

 • Režim I: pravý joystick v libovolném směru

 • Režim II: pravý nebo levý joystick v poloze vpřed nebo vzad

Note: Po vypnutí klíče nebo přepnutí do režimu automatického udržování pohybu dojde k vynulování hodnot nastavení.

Obnovení funkce navádění

Stiskem tlačítka navádění na joysticku obnovíte funkce při stejném nastavení.

Note: Po vypnutí klíče nebo přepnutí do režimu automatického udržování pohybu dojde k vynulování hodnot nastavení.

Úvodní obrazovka SmartTouch

V režimu SmartTouch může pracovník obsluhy vkládat a vykládat trubky z trubkového boxu a přitom méně využívat joystick. To přispívá ke snížení únavy obsluhy.

Chcete-li režim SmartTouch zapnout nebo vypnout, použijte Obrazovka nastavení vozíku (Carriage Settings).

Note: Je-li režim SmartTouch zapnut, ikona pro tlačení/tažení má zelené pozadí a ve spodní části obrazovky se objeví lišta se sledem kroků.

Important: Nikdy nepřepínejte mezi režimy Tlačit/Táhnout v průběhu zvolené operace. K přepínání mezi funkcí Tlačení/Tažení použijte neutrální (ruční) režim; informace k vypnutí režimu SmartTouch naleznete v části Obrazovka nastavení vozíku (Carriage Settings).

Tažení trubky v režimu SmartTouch

Režim SmartTouch zapněte s montážním celkem excentru v parkovací poloze.

g236957
 1. Stiskem tlačítka 1 zvolíte možnost tažení trubky (Obrázek 15).

 2. Stiskem tlačítka 2 a 3 vyberete řadu, kam chcete trubku umístit (Obrázek 15).

  g238157
 3. Držte pravé spodní tlačítko na levém joysticku (Obrázek 14), dokud se zobrazení na displeji nepřesune na pole 2 (Obrázek 16) a zdvihadlo se nespustí, montážní celek excentru se neotočí směrem k plošině pracovníka obsluhy a ramena se zcela nevysunou (Obrázek 17).

  g236958
  g239743
 4. Uvolněním tlačítka přejdete na další krok v tomto postupu (Obrázek 18).

  g236959
 5. Rozpojte trubky podle pokynů v části Demontáž vrtacích trubek“ v provozní příručce.

 6. Podržením levého spodního tlačítka na levém joysticku uchopte trubku (Obrázek 19 a Obrázek 20) a tlačítko uvolněte.

  g238156
  g210519
 7. Podržte pravé spodní tlačítko na levém joysticku (Obrázek 14), dokud se ramena zcela nezasunou (Obrázek 22).

  g236960
  g210521
 8. Uvolněním tlačítka přejdete na další krok v tomto postupu (Obrázek 23).

  g236961
 9. Podržte pravé spodní tlačítko na levém joysticku (Obrázek 14), dokud se montážní celek excentru neotočí ke zvolené řadě pod trubkovým boxem (Obrázek 24).

  g210523
 10. Uvolněním tlačítka přejdete na další krok v tomto postupu (Obrázek 25).

  g236962
 11. Podržte pravé spodní tlačítko na levém joysticku (Obrázek 14), dokud se zobrazení na displeji nepřesune na pole 1, zdvihadlo neumístí trubku zpět do trubkového boxu a excentr se neotočí do výchozí polohy (Obrázek 26).

  g210525
 12. Uvolněním tlačítka znovu zahájíte postup tažení trubky.

Tlačení trubky v režimu SmartTouch

Režim SmartTouch zapněte s montážním celkem excentru v parkovací poloze.

g236957
 1. Stiskem tlačítka 1 zvolíte možnost tlačení trubky (Obrázek 28).

 2. Stiskem tlačítka 2 a 3 vyberete řadu, odkud chcete trubku získat (Obrázek 28).

  g238158
 3. Podržte pravé spodní tlačítko na levém joysticku (Obrázek 27), dokud se montážní celek excentru neotočí ke zvolené řadě a trubka se nespustí k otvoru (Obrázek 30).

  g236963
  g210463
 4. Uvolněním tlačítka přejdete na další krok v tomto postupu (Obrázek 31).

  g236964
 5. Podržte pravé spodní tlačítko na levém joysticku (Obrázek 27), dokud se zobrazení na displeji nepřesune na pole 3 (Obrázek 31), montážní celek excentru se neotočí zcela dopředu k nosiči a zdvihadla nezvednou zbývající trubku do trubkového boxu (Obrázek 32).

  g210465
 6. Uvolněním tlačítka přejdete na další krok v tomto postupu (Obrázek 33).

  g236965
 7. Podržte pravé spodní tlačítko na levém joysticku (Obrázek 27), dokud se ramena nevysunou (Obrázek 34).

  g210528
 8. Uvolněním tlačítka přejdete na další krok v tomto postupu (Obrázek 35).

  g236966
 9. Proveďte spojení trubek podle pokynů v části Doplnění vrtacích trubek“ v provozní příručce.

 10. Podržením levého spodního tlačítka na levém joysticku (Obrázek 36) uvolněte trubku (Obrázek 37) a tlačítko uvolněte.

  g238156
  g238411
 11. Podržte pravé spodní tlačítko na levém joysticku (Obrázek 27), dokud se ramena nezasunou a montážní celek excentru se nevrátí do výchozí polohy (3. řada) (Obrázek 39).

  g236967
  g238409
 12. Uvolněním tlačítka znovu zahájíte postup tlačení trubky. Montážní celek excentru se přemístí k řadě zvolené v kroku 2 části Tlačení trubky v režimu SmartTouch.

Ruční vkládání trubek

V režimu ručního vkládání trubek může pracovník obsluhy vkládat a vykládat trubky z montážního celku excentru otočeného mimo trubkový box.

Note: Trubky do montážního celku excentru musí vkládat 2 osoby.

g238408
 1. Nastavte stroj do režimu ručního vkládání trubek, viz Obrazovka nastavení vozíku (Carriage Settings).

 2. Pomocí tlačítka 2 a 3 vyberte místo vložení trubky: řadu nebo vrtnou kolonu (Obrázek 41).

  g238311
 3. Zvedněte zdvihadlo (Obrázek 42).

 4. Zatlačením kolečka otáčení excentru NAHORU otočte montážní celek excentru mimo trubkový box (Obrázek 42).

 5. Zvedněte kryt podávání trubek (Obrázek 42).

  g238263
 6. Trubku do montážního celku excentru musí vkládat 2 osoby (Obrázek 43).

 7. Spusťte kryt podávání trubek (Obrázek 43).

  g238264
 8. Spusťte zdvihadlo (Obrázek 44).

 9. Zatlačením kolečka otáčení excentru DOLů otočte montážní celek excentru do místa zvoleného v kroku 2 (Obrázek 44).

  g238312
 10. Vkládání pouze do vrtné kolony: Viz část Doplnění vrtacích trubek“ v provozní příručce.

 11. Pokračujte ve vkládání trubek do trubkového boxu opakováním kroků 3 až 9.

Možnosti obrazovky provozních hodin

Obrazovka provozních hodin stroje (Machine Hours)

Chcete-li vstoupit na tuto obrazovku, stiskněte tlačítko 1 na obrazovce provozních hodin.

Na této obrazovce se zobrazují provozní hodiny stroje. Nastavení stroje 1 není možné změnit. Nastavení stroje 2 je možné resetovat.

Tlačítkem 5 se přepíná mezi strojem 1 a strojem 2.

Tlačítkem 6 se resetují provozní hodiny stroje.

g236833

Obrazovka spotřeby výplachové kapaliny (kalu)

Chcete-li vstoupit na tuto obrazovku, stiskněte tlačítko 2 na obrazovce provozních hodin.

Na této obrazovce se zobrazuje spotřeba výplachové kapaliny (kalu) stroje. Celkovou spotřebu výplachové kapaliny (kalu) není možné změnit. Denní spotřebu výplachové kapaliny (kalu) je možné vynulovat.

Tlačítkem 5 se přepíná mezi spotřebou výplachové kapaliny 1 a výplachové kapaliny 2.

Tlačítkem 6 se resetuje denní spotřeba výplachové kapaliny.

g236834

Obrazovky s plánem údržby

Chcete-li vstoupit na tyto obrazovky, stiskněte tlačítko 3 na obrazovce provozních hodin.

Na těchto obrazovkách se zobrazí denní plán údržby a plány údržby po každých 50, 250, 400 a 800 hodinách.

Resetování intervalu údržby viz Obrazovka pro údržbu s kódem PIN.

Stiskem následujících tlačítek zobrazíte tyto plány údržby:

 • Tlačítko 3 – program denní údržby (Obrázek 47)

 • Tlačítko 5 – program údržby po 50 hodinách (Obrázek 48)

 • Tlačítko 6 – program údržby po 250 hodinách (Obrázek 49)

 • Tlačítko 7 – program údržby po 400 hodinách (Obrázek 50)

 • Tlačítko 8 – program údržby po 800 hodinách (Obrázek 51)

g236832
g236830
g236829
g240193
g240194

Možnosti obrazovky nastavení (Settings)

Obrazovka nastavení vozíku (Carriage Settings)

Stiskněte tlačítko 1 na obrazovce nastavení.

Na této obrazovce je možné měnit nastavení vozíku. Stiskem tlačítka OK přepnete mezi funkcí SmartTouch a volbou ručního vkládání trubek.

S použitím šipek nahoru a dolů je možné zvolit tlačení, tažení a neutrál.

g270211

Tlačení trubky: Kompletní pokyny naleznete v kapitole Zahájení s první trubkou“ a Doplnění vrtacích trubek“ v části Hloubení vrtu“ v provozní příručce.

Tažení trubky: Kompletní pokyny naleznete v kapitole Demontáž vrtacích trubek“ v části Hloubení vrtu“ v provozní příručce.

Ruční vkládání trubek: Viz Ruční vkládání trubek.

Obrazovka režimu ovládání (Control Mode)

Stiskněte tlačítko 2 na obrazovce nastavení.

Na této obrazovce můžete zvolit jednu ze 2 možností ovládání joystickem. Stiskem tlačítek nahoru a dolů přepnete mezi režimem I a režimem II.

g270213

Obrazovka s možnostmi údržby

Obrazovka pro údržbu s kódem PIN

Stiskněte tlačítko 3 na obrazovce nastavení.

Stiskem tlačítka OK otevřete obrazovku pro zadání kódu PIN (Obrázek 55).

Kód PIN pro obrazovku údržby je 12356.

g291099
g291098

Resetování intervalů údržby

 1. Zadejte kód PIN pro údržbu a počkejte na zprávu s potvrzením zadání správného kódu PIN.

 2. Stiskem tlačítka OK zahájíte postup resetování.

 3. Přejděte do části Obrazovky s plánem údržby.

 4. Zvolte interval, který chcete resetovat.

 5. Opakovaným stiskem čísla intervalu 2 resetujte interval.

Nastavení uzamčení výstupní strany

Note: Softwarová verze A.5 a vyšší.

Pokud přenosné dálkové ovládání uzamčení výstupní strany ztrácí signál, baterie ztrácí kapacitu nebo je poškozená, je možné systém zakázat, abyste mohli pokračovat v práci.

Stiskem tlačítka 4 na obrazovce Settings“ (nastavení) vstoupíte na obrazovku, kde lze systém zamykání výstupní strany povolit nebo zakázat.

S použitím šipek nahoru a dolů změňte nastavení.

Pokud zakážete uzamčení výstupní strany, před prací na vrtné koloně vypněte stroj, vyjměte klíč zapalování a uložte jej do místa pracoviště operátora vrtné kolony. Po dokončení práce na vrtné koloně můžete stroj spustit a pokračovat ve vrtání.

g270156

Výstražná zpráva: Exit side lockout disabled“ (uzamčení výstupní strany zakázáno). Vyjměte klíč zapalování a umístěte jej do stanice vrtné kolony, dokud práce nebude dokončena.

g270561

Obrazovka nastavení jazyka a jednotek (Language and Units Options)

Stiskem tlačítka 5 na obrazovce nastavení vstoupíte na obrazovku, kde lze přepnout mezi anglickými a metrickými jednotkami. Pomocí kláves se šipkami nahoru a dolů změníte nastavení jazyka a jednotek.

g298906

Obrazovka Nastavení obrazovky

Stiskem tlačítka 6 na obrazovce nastavení lze přepínat mezi různými možnostmi nastavení. S použitím šipek nahoru a dolů upravíte parametry.

Hlavní obrazovka vrtání se zvětší u funkce vrtání. Toto nastavení slouží k nastavení doby zpoždění zvětšení.

g270216

Obrazovka nastavení času (Clock Settings)

Stiskem tlačítka 7 na obrazovce nastavení lze upravit možnosti nastavení času.

Jakmile vstoupíte na tuto obrazovku, stiskem tlačítka 7 přepínejte mezi datem, časem a formátem zobrazení 12/24 hodin.

S použitím šipek nahoru a dolů upravíte parametry.

g270212

Obrazovka výplachové kapaliny nebo pneumatického kladiva

Na tuto obrazovku lze vstoupit stiskem tlačítka 8 na obrazovce Nastavení“ (Settings). Podržte tlačítko OK (O) a stiskem šipky nahoru a dolů přepněte mezi režimem výplachové kapaliny a režimem pneumatického kladiva.

Important: Ujistěte se, že jste zvolili hodnoty podle svého výběru. Další informace naleznete v části Pokyny k montáži pneumatického kladiva.

g288871
g288872

Informativní obrazovky (vstup/výstup)

Obrazovka pro vstup/výstup joysticku a kalibraci joysticku

Obrazovka pro vstup/výstup joysticku

Stiskem tlačítka 1 na obrazovce pro vstup/výstup lze vstoupit na obrazovku pro vstup/výstup joysticku.

g237131
 • Napětí otáčení je v rozsahu od 0,0 do 8,5 V a platí jak pro spojování (horní ikona), tak pro rozpojování (dolní ikona) při pohybu zvoleným otočným joystickem.

 • Pro přítlak nebo zpětné zavádění indikuje vozík rozsah 0,0 až 10,0 V ve směru zvoleném joystickem.

 • Levá spodní ikona označuje, zda je správně zkalibrován levý joystick.

 • Pravá spodní ikona označuje, zda je správně zkalibrován pravý joystick.

Kalibrace joysticků

Pomocí této obrazovky zkontrolujete kalibraci joysticků. Kalibrace ovládací skříně pojezdu viz Kalibrace ovládací skříně pojezdu.

Červená tečka ve středu terčů zobrazuje pohyb levého a pravého joysticku. Pokud červená tečka nedosáhne hodnoty ±10 000, navštivte autorizované servisní středisko nebo joystick vyměňte.

g238476

Obrazovka pro vstup/výstup motoru

Chcete-li vstoupit na tuto obrazovku, stiskněte tlačítko 2 na obrazovce pro vstup/výstup. Na této obrazovce se zobrazují informace o motoru.

g237125

Otáčky motoru (ot/min): Zde se zobrazují otáčky motoru po krocích v hodnotě 100 (ot/min).

Tlak motorového oleje: Zde se zobrazuje ikona motorového oleje.

Vzduchový filtr: Ikona vzduchového filtru je zelená; je-li filtr zanesený, je červená.

Teplota motoru: zde se zobrazuje teplota chladicí kapaliny motoru. Teplota klesne na 4,4°C, když je motor vypnutý.

Napětí akumulátoru: zde se zobrazuje napětí akumulátoru. Je-li motor vypnutý, napětí měří řídicí jednotka Toro.

Filtr hydraulické kapaliny: Ikona filtru hydraulické kapaliny je zelená; je-li filtr zanesený, je červená.

Teplota hydraulické kapaliny: Zobrazuje teplotu hydraulické kapaliny.

Nízká hladina hydraulické kapaliny: Je-li hladina hydraulické kapaliny nízká, ikona je zobrazena červeně.

Obrazovka pro vstup/výstup ramena excentru a kalibraci excentru

Chcete-li vstoupit na tuto obrazovku, stiskněte tlačítko 3 na obrazovce pro vstup/výstup.

Na této obrazovce je možné provést kalibraci montážního celku excentru.

 1. Stiskem tlačítka 3 přepínáte mezi zapnutím a vypnutím kalibrace.

 2. Stiskem tlačítka nahoru a dolů na monitoru zvolíte místo vkládání a polohu řady trubek.

 3. Chcete-li kalibraci uložit, 2krát stiskněte tlačítko OK v požadované poloze.

g238451
g238452

Napětí ve spodní části označuje získané napětí snímače excentru. Napětí je v rozsahu 1,0 až 4,0 V. Jakákoli vyšší nebo nižší hodnota poukazuje buď na chybu snímače nebo nesprávnou kalibraci.

Ostatní napětí jsou kalibrovaná napětí.

Obrazovka nápovědy k joysticku

Chcete-li vstoupit na tyto obrazovky, stiskněte tlačítko 4 na obrazovce pro vstup/výstup.

Na těchto obrazovkách jsou uvedeny funkce jednotlivých tlačítek joysticku.

Obrazovkami je možno procházet s použitím šipek nahoru a dolů.

g237126
g237127
g237128
g237129
g237130

Obrazovka pro vstup/výstup levého joysticku

Chcete-li vstoupit na tuto obrazovku, stiskněte tlačítko 5 na obrazovce pro vstup/výstup.

Stiskněte jednotlivá tlačítka na joysticích a ujistěte se, že se vždy rozsvítí příslušná ikona.

g237132

Obrazovka pro vstup/výstup pravého joysticku

Chcete-li vstoupit na tuto obrazovku, stiskněte tlačítko 6 na obrazovce pro vstup/výstup.

Stiskněte jednotlivá tlačítka na joysticích a ujistěte se, že se vždy rozsvítí příslušná ikona.

g237133

Obrazovka pro vstup/výstup ovládací skříně pojezdu a kalibraci ovládací skříně pojezdu

Obrazovka pro vstup/výstup ovládací skříně pojezdu (Travel Pendant I/O)

Chcete-li vstoupit na tuto obrazovku, stiskněte tlačítko 7 na obrazovce pro vstup/výstup.

Na obrazovce ovládací skříně pojezdu se zobrazuje napětí a poloha joysticku, umístěného na ovládací skříni.

Note: Jestliže je ovládací skříň mimo dosah a není možné provést její kalibraci, zobrazí se zpráva Pendant Out Of Range“ (Ovládací skříň mimo dosah). Aby bylo možné kalibraci provést, přesuňte ovládací skříň blíže ke stroji.

g237134

Kalibrace ovládací skříně pojezdu

Servisní intervalPostup při údržbě
Po každých 400 hodinách provozu
 • Proveďte kalibraci ovládací skříně pojezdu.
 • Ve středu terče je červená tečka; hodnota napětí pro FNR (vpřed, neutrál a vzad) a řízení zobrazí údaj 2,5 V předtím, než se bude vrták moci posunout. Pokud se červená tečka přemístí mimo vnější černý kruh, ovládací skříň je nutné opravit nebo vyměnit.

  Indikátory napravo a nalevo od kruhu zobrazují směr jízdy pásu. Napětí se zobrazuje v rozsahu 0 až 10,0 V.

  Obrazovka pro vstup/výstup DPF motoru

  Chcete-li vstoupit na tuto obrazovku, stiskněte tlačítko 8 na obrazovce pro vstup/výstup.

  g237124

  Ruční regenerace (regen): Proces regenerace zahájíte stiskem šipky dolů.

  Uzamčení při regeneraci: Stiskem tlačítka OK uzamknete stroj během provádění ruční regenerace.

  Vysoká teplota výfuku: Tato ikona se zobrazí, je-li teplota výfuku vysoká.

  Potlačení regenerace: Stiskem šipky nahoru proces regenerace odložíte.

  Výstražný symbol: Tato ikona se zobrazí, je-li nutné provedení regenerace nebo pokud došlo k závadě filtru DPF.

  Výstraha zastavení motoru: Tato ikona se zobrazí, je-li nutné provedení regenerace. Stroj nebude pracovat, dokud se proces nedokončí.

  Množství sazí: Jedná se o množství sazí v procentech. Je-li množství sazí větší než 50 %, proveďte cyklus regenerace.

  Množství popelu: Jedná se o množství popelu v procentech. Je-li množství popelu větší než 10 %, proveďte cyklus regenerace.

  Poslední regenerace: Jedná se o počet hodin od posledního cyklu regenerace.

  Odstraňování závad

  Obrazovky chyb a informací o stroji (Errors and Machine Information)

  Obrazovky se závadami vrtáku

  Chcete-li vstoupit na tuto obrazovku, stiskněte tlačítko 1 na obrazovce chyb a informací o stroji.

  Na této obrazovce se zobrazují veškeré chyby související s vrtáním.

  Stiskem tlačítka 5 lze po stránkách procházet chybami.

  Stiskem tlačítka 6 vymažete chybové zprávy.

  g237122

  Obrazovka závad motoru (Engine Errors)

  Chcete-li vstoupit na tuto obrazovku, stiskněte tlačítko 2 na obrazovce chyb a informací o stroji.

  Na této obrazovce se zobrazují veškeré závady motoru.

  Stiskem tlačítka 5 lze po stránkách procházet chybami.

  Stiskem tlačítka 6 vymažete chybové zprávy.

  g237121

  Informační obrazovka o softwaru

  Chcete-li vstoupit na tuto obrazovku, stiskněte tlačítko 3 na obrazovce chyb a informací o stroji.

  Na této obrazovce se zobrazují informace o stroji a softwaru včetně modelového a sériového čísla a softwarové verze.

  g237123

  Informační obrazovka CAN

  Na tuto obrazovku vstoupíte stiskem tlačítka 4.

  Pokud jsou některé z těchto ikon zobrazeny červeně, postupujte podle pokynů v servisní příručce.

  g237120

  Obrazovka vstupů/výstupů funkcí

  Chcete-li vstoupit na tuto obrazovku, stiskněte tlačítko 8 na Obrazovky chyb a informací o stroji (Errors and Machine Information).

  g288904
  Ovládací prvekIkonaBarvaPopis
  Spínač sedadla GraphicČernáNa sedadle sedí pracovník obsluhy.
  GraphicZelenáSedadlo obsluhy je prázdné.
  Zábrana pro chodceGraphicČernáZábrana je ve správné poloze pro vrtání.
  GraphicČernáZábrana není ve správné poloze pro vrtání.
  Uzamčení výstupní stranyGraphicČernáVýstupní strana není uzamčena.
  GraphicZelenáVýstupní strana je uzamčena.
  StrojGraphicZelenáStroj je aktivní.
  VozíkGraphicZelenáVozík je funkční.
  Montážní celek excentruGraphicČernáMontážní celek excentru je v neutrální poloze.
  GraphicZelenáMontážní celek excentru se otáčí dopředu.
  GraphicZelenáMontážní celek excentru se otáčí dozadu.
  Rameno excentruGraphicČernáRameno excentru není v činnosti.
  GraphicČerná a zelenáRameno excentru se zasunuje.
  GraphicČernáFunkce vysouvání ramena excentru není v činnosti.
  GraphicČerná a zelenáRameno excentru se vysunuje.
  Upínací mechanismus trubekGraphicČernáUpínací mechanismus trubek není v činnosti.
  GraphicZelenáUpínací mechanismus trubek se zavírá.
  GraphicZelenáUpínací mechanismus trubek se otevírá.
  ZdvihadloGraphicČernáFunkce spouštění zdvihadla není v činnosti.
  GraphicZelenáZdvihadlo se spouští dolů.
  GraphicČernáFunkce zvedání zdvihadla není v činnosti.
  GraphicZelenáZdvihadlo se zvedá.
  MazivoGraphicČernáMazání není v činnosti.
  GraphicZelenáMazání je aktivováno.
  Svěrák / nehybný klíčGraphicČernáSvěrák / nehybný klíč není v činnosti.
  GraphicZelenáSvěrák / nehybný klíč se otevírá.
  GraphicZelenáSvěrák / nehybný klíč se zavírá.
  KlíčGraphicČernáKlíč není v činnosti.
  GraphicZelenáKlíč se zavírá.
  GraphicZelenáKlíč se otevírá.
  GraphicČernáFunkce spojování/rozpojování klíče není v činnosti.
  GraphicZelenáKlíč se otáčí proti směru hodinových ručiček.
  GraphicZelenáKlíč se otáčí ve směru hodinových ručiček.
  Stříkací pistoleGraphicČernáStříkací pistole není v činnosti.
  GraphicZelenáStříkací pistole je aktivní.
  SloupGraphicČernáFunkce otáčení sloupu (levý/pravý) není v činnosti.
  GraphicZelenáSloup (levý/pravý) se otáčí ve směru hodinových ručiček.
  GraphicZelenáSloup (levý/pravý) se otáčí proti směru hodinových ručiček.
  GraphicČernáFunkce zvedání nebo spouštění sloupu (levý/pravý) není v činnosti.
  GraphicZelenáSloup (levý/pravý) se zvedá.
  GraphicZelenáSloup (levý/pravý) se spouští.

  Výstražné ikony

  Výstraha IkonaPopisŘešení
  Kolize vozíku Graphic
  • Vozík je v prostoru vrtáku a vy se pokoušíte ovládat nakládací rameno nebo excentr trubek.

  • Pokoušíte se ovládat vozík, když nakládací rameno nebo excentr trubek není ve výchozí poloze.

  K odstranění této výstrahy postupujte následovně:
  • přemístěte montážní celek excentru do výchozí polohy, anebo

  • přemístěte vozík vzad

  Kryt podávání trubek GraphicKryt podávání trubek není ve spuštěné poloze.Spusťte kryt podávání trubek.
  Napětí excentru GraphicNapětí excentru je nad nebo pod minimální nebo maximální hodnotou. Zkontrolujte Obrazovka pro vstup/výstup ramena excentru a kalibraci excentru excentr a proveďte jeho kalibraci.
  Ovládací skříň pojezdu Graphic
  • Spínač přítomnosti obsluhy není stlačen, když se pokoušíte přepravit stroj.

  • Joystick na palec na ovládací skříni není vystředěn.

  • Uvolněte všechna tlačítka na ovládací skříni pojezdu, podržte spínač přítomnosti obsluhy a pokračujte v přepravě stroje.

  • Ovládací skříň pojezdu vyžaduje opravu. Obraťte se na autorizované servisní středisko.

  Vozík GraphicDošlo k závadě snímače na vrtacím vozíku.
  • Zkontrolujte vodiče na snímači.

  • Kontaktujte autorizované servisní středisko.

  Vzduchový filtr motoru GraphicVzduchový filtr je ucpaný.Postup údržby vzduchového filtru naleznete v provozní příručce.
  Studený hydraulický olej GraphicTeplota hydraulického oleje je nižší než 4 °C.Není nutný žádný zásah. Otáčky motoru jsou limitovány na maximálních 1 100 ot/min.
  Studený hydraulický olej GraphicTeplota hydraulického oleje je nižší než 15 °C.Není nutný žádný zásah. Otáčky motoru jsou limitovány na maximálních 1 800 ot/min.
  Horký hydraulický olej (Tato ikona je nahrazena ve verzi A.6 a vyšší. Viz část níže.)GraphicTeplota hydraulického oleje je vyšší než 93 °C.Není nutný žádný zásah.
  Nízká hladina hydraulického oleje GraphicHladina hydraulického oleje je nízká a je nutné olej zkontrolovat a doplnit.Postup údržby hydraulického oleje naleznete v provozní příručce.
  Softwarová verze A.5
  Exit Side Lockout Disabled (uzamčení výstupní strany zakázáno)Graphic

  Uzamčení výstupní strany je zakázáno.

  K odstranění této výstrahy postupujte následovně:
  Softwarová verze A.6
  Varování: horký olejGraphicTeplota oleje je v rozmezí 91°C (195°F) a 99°C (210°F). Funkčnost bude omezena, dokud teplota neklesne pod tyto úrovně. Alarm zrušíte stisknutím tlačítka X.
  Upozornění: horký olejGraphicTeplota oleje je vyšší než 99°C (210°F). Funkčnost bude omezena, dokud teplota neklesne pod tyto úrovně.Alarm zrušíte stisknutím tlačítka X.