Johdanto

Tämä lisälaite on ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön tarkoitettu ruiskutuslaite. Se on tarkoitettu pääasiassa puistojen, golfkenttien, urheilukenttien ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueiden ruiskutukseen.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja laitevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyvää materiaalia, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Tärkeää: skannaa sarjanumerokilvessä (jos varusteena) oleva QR-koodi mobiililaitteella, niin saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g238191

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asianmukaisten eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Kalifornian laki (California Public Resource Code, pykälät 4442 ja 4443) kieltää tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Turvaohjeet

Koneen epäasianmukainen käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki (Kuva 2), joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon tai kuoleman.

Tämä kone on suunniteltu standardin SAE J2258 mukaisesti.

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi aiheuttaa henkilövahingon. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen moottorin käynnistämistä.

 • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 • Suojaa itsesi kemikaaleilta käyttämällä asianmukaisia henkilönsuojaimia. Ruiskutusjärjestelmässä käytetyt kemikaalit voivat olla vaarallisia ja myrkyllisiä.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Pysy etäällä suutinten ruiskutusalueista ja ruiskutuksen kulkeumasta. Pidä sivulliset ja lemmikit turvallisen matkan päässä koneesta.

 • Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Älä koskaan anna lasten käyttää tätä laitetta.

 • Pysäytä kone, sammuta moottori ja irrota virta-avain ennen koneen täyttämistä, tyhjentämistä, huoltoa tai tukoksen poistamista.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Lisää turvallisuusohjeita on tämän oppaan eri kohdissa.

Lisätietoja turvallisista käyttötavoista sekä turvaohjeita ja koulutusmateriaaleja on myös osoitteessa www.Toro.com.

Kaikkia tähän koneeseen soveltuvia lisälaitteita ei käsitellä tässä käyttöoppaassa. Katso lisää turvallisuusohjeita kunkin lisälaitteen omasta käyttöoppaasta.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal131-5808
decal120-0616
decal120-0622
decal119-9434
decal104-8904
decal127-6976
decal120-0617
decal125-4052
decal125-8139
decal127-3966
decal127-3936
decal127-3937
decal127-6979
decal127-6981
decal127-6982
decal127-6984
decal130-8294

Käyttöönotto

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Note: Jos sinulla on kysyttävää tai jos tarvitset lisätietoa ruiskutusohjausjärjestelmästä, tutustu järjestelmän mukana toimitettuun käyttöoppaaseen.

Important: Tämä ruiskutuslaite myydään ilman ruiskusuuttimia.Ruiskuttimen käyttöä varten on hankittava ja asennettava suuttimet. Lisätietoja saatavilla olevista puomiosista ja lisävarusteista saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä. Suuttimien asennuksen jälkeen ja ennen ruiskutuslaitteen ensimmäistä käyttökertaa puomiosan ohitusventtiilejä on säädettävä siten, että kaikkien puomiosien paine ja ruiskutustasot pysyvät samoina, kun yksi tai useampi puomiosa kytketään pois käytöstä. Katso Ruiskutuksen säätö.

Important: Multi Pro WM -ruiskutuslaite edellyttää, että Workman-ajoneuvoon on asennettu nelipylväinen kaatumissuojausjärjestelmä tai ohjaamo.

Olemassa olevan lavan poisto

Varoitus

Täyspitkä lava painaa noin 95 kg. Seurauksena voi olla loukkaantuminen, jos lava irrotetaan ilman apua.

 • Älä yritä asentaa tai irrottaa lavaa yksin.

 • Pyydä avuksi kaksi tai kolme muuta henkilöä tai käytä kattonosturia.

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru ja käynnistä moottori.

 2. Siirrä hydraulinostimen vipua eteenpäin ja laske lavaa, kunnes sylinterien tankojen päiden nostosylintereiden liitintapeissa ei ole kuormaa lavan kiinnityslevyjen kiinnitysaukoissa.

 3. Vapauta hydraulinostimen vipu, aseta hydraulinostimen lukitusvipu, sammuta moottori ja irrota virta-avain. Katso lisätietoja koneen käyttöoppaasta.

 4. Irrota lukitussokat sylinterien tankojen liitintappien ulommista päistä (Kuva 3).

  g002368
 5. Irrota liitintapit, jotka kiinnittävät sylinterien tankojen päät lavan kiinnityslevyihin, työntämällä tappeja koneen keskilinjaa kohti (Kuva 3).

 6. Irrota lukitussokat ja liitintapit, jotka kiinnittävät lavan kääntökannattimet koneen runkokiskoihin (Kuva 4).

  g002369
 7. Nosta lava pois ajoneuvon päältä.

 8. Aseta nostosylinterit säilytyspidikkeisiin.

Säiliöalustan asennuksen valmistelu

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Takavoimanulosottosarja, Workman-ajoneuvot raskaaseen käyttöön (HD-sarjan mallit, joissa on manuaalivaihteisto)1
Korkeatehoinen hydrauliikkasarja, Workman HDX-Auto -työajoneuvot (muut kuin TC-HDX-Auto-mallit)1
Multi Pro WM -ruiskutuslaitteen viimeistelysarja, manuaaliset Workman-apuajoneuvot (HD-sarjan mallit, joissa on manuaalivaihteisto)1
Multi Pro WM -ruiskutuslaitteen viimeistelysarja, automaattiset Workman-apuajoneuvot (HDX-Auto-malli)1

Takavoimanulosottosarjan asennus raskaaseen käyttöön tarkoitetuille Workman-ajoneuvoille (HD-sarjan mallit, joissa on manuaalivaihteisto)

HD- ja HDX-sarjan Workman-mallit, joissa on manuaalivaihteisto: Asenna takavoimanulosottosarja raskaaseen käyttöön tarkoitetuille Workman-ajoneuvoille. Katso raskaaseen käyttöön tarkoitettujen Workman-ajoneuvojen takavoimanulosottosarjan asennusohjeet.

Korkeatehoinen hydrauliikkasarja, Workman HDX-Auto -apuajoneuvot (muut kuin TC-HDX-Auto-mallit)

Asenna korkeatehoinen hydrauliikkasarja Workman HDX-Auto -apuajoneuvoille. Katso Workman HDX-Auto -apuajoneuvojen korkeatehoisen hydrauliikkasarjan asennusohjeet.

Ruiskutuslaitteen alustan nosto

Käytä 408 kg:n nostokapasiteetin nostolaitteita ja nosta säiliöalusta kuljetuslaatikosta kahdesta etuosan ja kahdesta takaosan nostokohdasta (Kuva 5).

Note: Varmista, että säiliöalusta nostetaan tarpeeksi korkealle tunkkien asentamista varten.

g023738

Multi Pro Workman -ruiskutuslaitteen viimeistelysarja (HD-sarjan mallit, joissa on manuaalivaihteisto)

HD- ja HDX-sarjan Workman-mallit, joissa on manuaalivaihteisto: Suorita manuaalisille Workman-työajoneuvoille tarkoitetun Multi Pro WM -ruiskutuslaitteen viimeistelysarjan vaiheet. Katso manuaalisille Workman-työajoneuvoille tarkoitetun Multi Pro WM -ruiskutuslaitteen viimeistelysarjan asennusohjeet.

Multi Pro Workman -ruiskutuslaitteen viimeistelysarja (HDX-Auto-malli)

Automaattiset HDX-sarjan Workman-mallit: Suorita automaattisille Workman-työajoneuvoille tarkoitetun Multi Pro WM -ruiskutuslaitteen viimeistelysarjan vaiheet. Katso automaattisille Workman-työajoneuvoille tarkoitetun Multi Pro WM -ruiskutuslaitteen viimeistelysarjan asennusohjeet.

Säiliöalustan pidikkeiden asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Pidikkeet2
 1. Irrota kaksi takalaippakantapulttia ja kaksi laippalukkomutteria, joilla moottorin putken tukikannatin on kiinnitetty koneen runkoon (Kuva 6).

  Note: Säilytä kiinnittimet myöhempää käyttöä varten.

  g028410
 2. Kierrä nostosylinteriä, jotta säiliöalustan pidikkeen asennukseen on tilaa (Kuva 6).

 3. Kiinnitä pidikkeet tukikannattimeen ja runkoon kahdella laippakantapultilla ja laippalukkomutterilla, jotka irrotettiin vaiheessa 1 (Kuva 7).

  g028421
 4. Kiristä pultit ja mutterit momenttiin 91–113 N·m.

 5. Toista vaiheet 1–4 koneen toisella puolella.

Säiliöalustan asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Tankki ja alusta1
Liitintapit2
Suippopäinen liitintappi2
Sokat2
Lukitussokat4
Pultti (½ × 1½ tuumaa)2
Mutterit (½ tuumaa)2

Hengenvaara

Ruiskutuslaitteen säiliöyksikkö aiheuttaa varastoituneen energian vaaran. Jos yksikköä ei pidetä oikein paikallaan asennettaessa tai irrotettaessa, se saattaa liikkua tai pudota ja aiheuttaa tapaturman paikalla olijoille.

Tue ruiskutuslaitteen säiliöyksikkö hihnoilla ja kattonosturilla asennuksen ja irrotuksen ajaksi ja jos kiinnittimet on irrotettu huoltotöitä varten.

 1. Nosta säiliöalustayksikkö (Kuva 8) nosturin avulla ja sijoita se ajoneuvon rungon yläpuolelle siten, että pumppu- ja venttiiliyksiköt osoittavat taaksepäin.

  Note: Pyydä toinen henkilö avuksi seuraaviin toimenpiteisiin.

  g023738
 2. Laske säiliöalusta hitaasti koneen rungolle.

 3. Työnnä nostosylinterit ulos säiliöalustassa oleviin kannattimiin ja kohdista sylinterin liittimet säiliöalustan kannattimissa oleviin reikiin (Kuva 9).

  g022353
 4. Kiinnitä säiliöalusta nostosylintereihin liitintapeilla ja sokilla koneen molemmilla puolilla.

 5. Aseta säiliöalustayksikön takana olevien korvakkeiden reiät ajoneuvon rungon päässä olevan lavan saranaputken reikien kohdalle (Kuva 10).

  g022354
 6. Kiinnitä säiliöyksikkö runkoon asentamalla suippopäinen liitintappi ja kaksi lukitussokkaa korvakkeeseen (Kuva 10).

 7. Työnnä ulos nostosylinterit, jotka nostavat säiliötä ja kannattelevat sen painon.

  Note: Irrota säiliöyksikkö nostolaitteista.

 8. Irrota lavan tukitanko säilytyskannakkeista ROPS-paneelin takaa (Kuva 11).

  g002397
 9. Työnnä lavan tukitanko sylinterin tankoa vasten ja varmista, että tuen päätykielekkeet ovat sylinterin vaipan päätä ja sylinterin tangon päätä vasten (Kuva 12).

  g009164

Tyhjennysventtiilin kokoaminen

 1. Irrota nippuside, jolla ruiskutuslaitteen säiliön tyhjennysventtiili ja letku on kiinnitetty alustan tukilevyyn (Kuva 13).

  g213728
 2. Siirrä tyhjennysventtiili ja letku alustan tukilevyn ulkopuolelle (Kuva 14 A).

  g213726
 3. Irrota kaksi laippakantapulttia (5/16 × ⅝ tuumaa) tyhjennysventtiilin kotelosta (Kuva 14).

 4. Kiinnitä tyhjennysventtiili tyhjennysventtiilin kannattimeen (Kuva 14 B) kahdella laippakantapultilla (5/16 × ⅝ tuumaa), jotka irrotettiin vaiheessa 3.

 5. Kiristä kaksi laippakantapulttia käsin (Kuva 14 B).

Akun irrotus

Vaara

Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa ruiskutuslaitetta ja kaapeleita aiheuttaen kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

 • Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

 • Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelia (musta).

Vaara

Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan metalliosia, mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

 • Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun napojen koskettaa ruiskutuslaitteen metalliosia.

 • Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua akun napojen ja ruiskutuslaitteen metalliosien välille.

 1. Purista akun kannen sivuja, jotta kielekkeet irtoavat akkualustan aukoista, ja irrota akun kansi akkualustasta (Kuva 15).

  g028456
 2. Liu’uta kansi takaisin ja irrota akun miinusliitin akusta (Kuva 15).

 3. Irrota akun plusliitin akusta (Kuva 15).

Nopeusanturin johdinsarjan kytkentä

Nopeusanturin johdinsarjan kytkentä (HD-sarjan mallit, joissa on manuaalivaihteisto)

 1. Paikanna ruiskutuslaitteen johdinsarjassa nopeusanturin piirin 3-istukkainen liitin ja ajoneuvon piirin 3-nastainen liitin.

 2. Kytke koneen vaihteistossa koneen johdinsarjan nopeusanturin 3-nastainen liitin ruiskutuslaitteen johdinsarjan nopeusanturin 3-istukkaiseen liittimeen (Kuva 16).

  g024088
 3. Kytke ruiskutuslaitteen johdinsarjan ajoneuvon piirin 3-nastainen liitin koneen johdinsarjan ajoneuvon piirin 3-istukkaiseen liittimeen.

Nopeusanturin johdinsarjan kytkentä (HDX-Auto-malli)

 1. Paikanna ruiskutuslaitteen johdinsarjassa nopeusanturin piirin 3-istukkainen liitin (Kuva 17).

  g028436
 2. Kytke koneen johdinsarjan nopeusanturin 3-nastainen liitin ruiskutuslaitteen johdinsarjan nopeusanturin 3-istukkaiseen liittimeen (Kuva 17).

Ruiskutuspumpun kytkentä

 • Kytke manuaalivaihteistolla varustetuissa HD-sarjan malleissa PTO-akseli vaihteiston voimanulosottoon (PTO). Katso manuaalisille Workman-apuajoneuvoille tarkoitetun Multi Pro WM -ruiskutuslaitteen viimeistelysarjan asennusohjeet.

 • HDX-Auto-mallit: Kytke hydraulimoottorin letkut korkeatehoisen hydraulipaneelin pikaliittimiin. Katso automaattisille Workman-apuajoneuvoille tarkoitetun Multi Pro WM -ruiskutuslaitteen viimeistelysarjan asennusohjeet.

Ohjauskonsolin asennus koneeseen

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Konsolin asennuskannake1
Laippalukkomutteri (5/16 tuumaa)3
Laippakantapultti (5/16 tuumaa)3
Muoviholkki2
Ohjauskonsoli1
Jousikiinniketappi1
Käsinuppi1

Konsolin asennuskannakkeen asennus

Note: Joissain Workman-ajoneuvoissa säätöaluslevy asennetaan kojelautaan samaan kohtaan kuin lisävarusteena saatavan käsikaasusarjan kannake. Jos käsikaasusarja on asennettu, irrota käsikaasuyksikön kannake kojelaudasta, kohdista säätöaluslevy kojelautaan ja asenna käsikaasun kannake säätöaluslevyn päälle. Lisätietoja käsikaasusarjan irrottamisesta ja asentamisesta on käsikaasuyksikön asennusohjeissa.

 1. Irrota kolme pulttia ja kolme mutteria, joilla kojelaudan alempi keskiosa on kiinnitetty kojelaudan tukikannattimeen (Kuva 18).

  Note: Joissain vanhemmissa Workman-koneissa käytetään mahdollisesti neljää pulttia ja laippamutteria.

  Note: Hävitä pultit ja mutterit.

  g028408
 2. Kohdista ohjauskonsolin asennuskannakkeen reiät kojelaudan ja tukikannattimen reikiin (Kuva 18).

 3. Kiinnitä asennuskannake, kojelauta ja tukikannatin kolmella laippakantapultilla (5/16 × 1 tuumaa) ja kolmella laippalukkomutterilla (5/16 tuumaa).

 4. Kiristä mutterit ja pultit momenttiin (Kuva 18).

 5. Aseta kaksi muoviholkkia asennuskannakkeeseen (Kuva 18).

Ohjauskonsolin asennus koneeseen

 1. Irrota sokka, jolla ohjauskonsolin saranatappi on kiinnitetty ruiskutuslaitteen säiliön säilytyskannakkeeseen.

 2. Asenna ohjauskonsoli ohjauskonsolin asennuskannakkeeseen ja kiinnitä ohjauskonsoli jousikiinniketapilla (Kuva 19).

  Note: Varmista, että jousikiinnike kierretään saranatapin päälle, jotta jousikiinniketappi kiinnittyy asianmukaisesti.

  g033521
 3. Asenna ja kiristä käsinuppi, jolla estetään konsolin pyöriminen käytön aikana (Kuva 19).

Ruiskutuslaitteen sähköjohdinsarjan asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

J-kiinnikkeet3
Pultti (¼ × ¾ tuumaa)1
Laippamutteri (¼ tuumaa)1

Ruiskutuslaitteen takasähköjohdinsarjan vienti ohjauskonsoliin

 1. Asenna keskikonsoliin kaksi J-kiinnikettä merkittyihin kohtiin (Kuva 20 tai Kuva 21) käyttämällä olemassa olevia ruuveja.

  g002507
  g028443
 2. Kiinnitä J-kiinnike matkustajan istuimen taakse (Kuva 22) pultilla (¼ × ½ tuumaa) ja laippamutterilla (¼ tuumaa).

  g024089
 3. Kiinnitä ohjauskonsolin johdinsarja konsoliin ja ROPS-suojukseen J-kiinnikkeillä (Kuva 22).

Takasähköjohdinsarjan kytkentä etusähköjohdinsarjaan ohjauskonsolissa

 1. Kohdista ruiskutuslaitteen takajohdinsarjan 38-nastaisen liittimen kaksi uloketta ohjauskonsoliin yhdistetyn etujohdinsarjan 38-istukkaisen liittimen kahteen kohdistusuraan (Kuva 23).

  g033524
 2. Kytke takajohdinsarjan liitin etujohdinsarjan liittimeen, kunnes liittimien salvat napsahtavat yhteen (Kuva 23).

Ruiskutuslaitteen sulakerasian asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Sulakekilpi (127-3966)1
 1. Vie ruiskutuslaitteen ohjauskonsolissa etujohdinsarjan haara, jossa on sulakerasiat, kojelaudan pohjan ja koneen alustan poikkiputken välistä alas kohti koneen sulakerasian etupuolta (Kuva 24).

  g033528
 2. Paikanna eristämätön liitäntä koneen sulakerasian avoimen keltaisen virtajohdon päässä ja eristetty liitin ruiskutuslaitteen johdinsarjan sulakerasian keltaisen lisävarustevirtajohdon päässä (Kuva 25).

  g033529
 3. Kytke koneen sulakerasian eristämätön liitäntä ruiskutuslaitteen sulakerasian eristettyyn liittimeen (Kuva 25).

 4. Kohdista ruiskutuslaitteen sulakerasian T-liittimet koneen sulakerasian T-aukkoihin ja liu’uta ruiskutuslaitteen sulakerasiaa aukkoihin, kunnes sulakerasia on täysin paikallaan (Kuva 26).

  g028445
 5. Kiinnitä sulakekilpi ruiskutuslaitteen sulakerasian lähelle.

Ruiskutuslaitteen johdinsarjan kytkentä akkuun

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Akun liitimen pultti2
Pinnemutteri2
Kansi, leveä (akun napa, punainen)1

Akun plusnavan valmistelu

Vaara

Akun kaapeleiden virheellinen kytkentä voi vahingoittaa ruiskutuslaitetta ja kaapeleita sekä aiheuttaa kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelia (musta).

 1. Irrota mutterit ja T-pultit akun plus- ja miinuskaapeleiden pidikkeistä (Kuva 27).

  Note: Muttereita ja T-pultteja ei enää tarvita.

  g033559
 2. Irrota kansi (kapea) akun pluskaapelista (Kuva 28).

  Note: Kapeaa kantta ei enää tarvita.

  g033568
 3. Asenna leveä akun kansi akun pluskaapelin yli kuvan mukaisesti (Kuva 28).

  Note: Liu’uta kantta niin pitkälle kaapeleiden yli, että navan pidikkeeseen päästään käsiksi.

 4. Kohdista varokkeen rengasliitin (ruiskutuslaitteen johdinsarja) leveän akun kannen läpi kuvan mukaisesti (Kuva 29).

  g033560
 5. Kiinnitä liittimen pultti ja pinnemutteri löysästi akun plus- ja miinuskaapeleiden pidikkeisiin (Kuva 30).

  g033558
 6. Kiinnitä varokkeen rengasliitin (ruiskutuslaitteen johdinsarja) napaan liittimen pultissa, joka kiinnitettiin akun pluskaapeliin pinnemutterilla (Kuva 31).

  g033561
 7. Kiinnitä miinusjohdon rengasliitin (musta, ruiskutuslaitteen johdinsarja) napaan liittimen pultissa, joka kiinnitettiin akun miinuskaapeliin pinnemutterilla (Kuva 31).

 8. Kiinnitä akun pluskaapeli akun plusnapaan ja kiristä pinnemutteri käsin (Kuva 32).

  g033567
 9. Kiinnitä akun miinuskaapeli akun miinusnapaan ja kiristä pinnemutteri käsin.

 10. Purista akun kannen sivuja, kohdista kannen kielekkeet akkualustaan aukkoihin ja vapauta akun kansi (Kuva 33).

  g033557

Säiliöalustan lasku

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Pultti (½ × 1½ tuumaa)2
Lukkomutteri (½ tuumaa)2
 1. Käynnistä kone ja nosta säiliöalustaa hieman nostosylintereillä.

 2. Irrota lavan tukitanko nostosylinteristä ja aseta tuki säilytyskannakkeisiin ROPS-paneelin takana (Kuva 34 ja Kuva 35).

  g033569
  g002397
 3. Laske säiliö hitaasti runkoon nostosylintereitä käyttämällä.

  Note: Toisen henkilön on tarkkailtava säiliöalustaa sitä laskettaessa. Tarkkaile letkuja jo johtoja, jotka saattavat puristua tai taipua.

 4. Tarkista säiliöalustan ja koneen rungon kohdistus.

 5. Irrota huoltopaneelit alustan rungon molemmilla puolilla (Kuva 36).

  g022355
 6. Tarkasta alustan rungon aukon kautta nähtävät letkut tai johdot puristumisen tai taipumisen varalta.

  Important: Jos säiliöalustayksikössä on puristuneita tai taipuneita letkuja tai johtoja, nosta yksikkö ylös, säädä sen asentoa ja sido letkut ja johdot syrjään.

 7. Kohdista etuasennuskannakkeet vaiheessa Säiliöalustan pidikkeiden asennus asennettuihin pidikkeisiin.

 8. Kiinnitä säiliöalustayksikön pidikkeet rungon lavakiinnikkeisiin koneen molemmin puolin pultilla (½ × 1½ tuumaa) ja lukkomutterilla (½ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 36).

 9. Kiristä pultti ja lukkomutteri momenttiin 91–113 N·m.

 10. Toista vaiheet 7–9 säiliöalustan ja koneen toisella puolella.

Keskimmäisen puomiosan asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Keskipuomiyksikkö1
Pultti (⅜ × 1 tuumaa)10
Laippalukkomutteri (⅜ tuumaa)10
Puomin kuljetusteline2
Pultti (½ × 1¼ tuumaa)4
Laippamutteri (½ tuumaa)4

Puomin kuljetustelineiden kokoaminen

 1. Kiinnitä nostolaitteet keskimmäiseen puomiosaan ja irrota se kuljetuslaatikosta.

 2. Kohdista puomin kuljetustelineet keskimmäiseen puomiosaan (Kuva 37).

  g028458
 3. Kiinnitä telineet puomiosaan (Kuva 37 ja Kuva 38) kuudella pultilla (⅜ × 1 tuumaa) ja kuudella laippalukkomutterilla (⅜ tuumaa).

  g028459
 4. Kiristä pultit ja mutterit momenttiin 37–45 N·m.

Keskimmäisen puomiosan asennus säiliöalustaan

 1. Käynnistä kone, irrota lavan tukitanko nostosylinteristä ja aseta tukitanko säilöön, laske säiliöalusta, sammuta kone ja irrota avain virtakytkimestä.

 2. Kohdista keskipuomiyksikön asennuskannakkeiden alin reikä ruiskutuslaitteen alustan rungon puomitukien kolmanneksi alimpaan reikään kuvan mukaisesti (Kuva 39).

  Note: Löysää tarvittaessa puomitukia ja säädä ne keskimmäiseen puomiosaan reikien parempaa kohdistusta varten. Kiristä pultit ja mutterit momenttiin 67–83 N·m.

  g028460
 3. Kiinnitä keskipuomiyksikkö ruiskutuslaitteen alustan runkoon neljällä pultilla (½ × 1¼ tuumaa) ja neljällä lukkomutterilla (½ tuumaa).

 4. Kiristä pultit ja mutterit momenttiin 67–83 N·m.

Puomin nostoventtiilin letkujen ja johtojen kytkentä

 • HD-sarjan mallit, joissa on manuaalivaihteisto: katso manuaalisille Workman-apuajoneuvoille tarkoitetun Multi Pro WM -ruiskutuslaitteen viimeistelysarjan asennusohjeet.

 • HDX-Auto-mallit: katso automaattisille Workman-apuajoneuvoille tarkoitetun Multi Pro WM -ruiskutuslaitteen viimeistelysarjan asennusohjeet.

Vasemman- ja oikeanpuoleisen puomiosan asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Vasemmanpuoleinen puomiosa1
Oikeanpuoleinen puomiosa1
Laippakantapultit (⅜ × 1¼ tuumaa)8
Taustakilvet8
Laippalukkomutterit (⅜ tuumaa)8
Liitintappi2
Sokka2

Jokainen puomiosa painaa noin 14 kg.

 1. Irrota neljä laippakantapulttia (⅜ × 1¼ tuumaa), neljä taustakilpeä ja neljä laippalukkomutteria (⅜ tuumaa) keskimmäisen puomiosan saranakannattimesta.

 2. Kierrä jokaista kääntökannatinta keskimmäisen puomiosan päässä niin, että kannattimet kohdistuvat pystysuuntaisesti (Kuva 40).

  g028737
 3. Nosta ulompaa puomiosaa ja kohdista ulomman puomiosan päässä olevan kolmikulmaisen kiinnityslevyn reiät kääntökannattimen reikiin.

  Note: Varmista, että ruiskutuslaitteen suuttimien kannattimet osoittavat taaksepäin.

 4. Kiinnitä saranalevy kolmikulmaiseen levyyn neljällä laippakantapultilla, neljällä taustakilvellä ja neljällä laippalukkomutterilla (Kuva 40), jotka irrotettiin vaiheessa 1.

 5. Kiristä pultit ja mutterit momenttiin 37–45 N·m.

 6. Kohdista puomin nostosylinterin tankopää kääntökannattimen sarven reikiin (Kuva 40).

  g028738
 7. Kiinnitä tankopää kääntökannattimeen liitintapilla ja sokalla (Kuva 40).

 8. Toista vaiheet 1–5 keskipuomiyksikön toisella puolella vastakkaiselle puomiosalle.

  Note: Varmista ennen toimenpiteen suorittamista loppuun, että kaikki ruiskutuslaitteen suuttimien kannattimet osoittavat taaksepäin.

Puomiletkujen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Letkukiristimet3
R-liitin2
Olkatappi2
Aluslaatta2
Mutteri2

Vasemman- ja oikeanpuoleisen puomiosan letkujen asennus

 1. Vie puomiosan letkut kuvien mukaisesti (Kuva 42 ja Kuva 43).

  g028468
  g213727
 2. Kiinnitä puomiletkut keskimmäisen puomiosan etupuolelle (Kuva 42 ja Kuva 43) yhdellä R-liittimellä, yhdellä olkatapilla (5/16 × 1 tuumaa), yhdellä lukkomutterilla (5/16 tuumaa) ja yhdellä aluslaatalla (5/16 tuumaa).

 3. Asenna puomiosan letku T-letkuliittimeen puomiosassa ja kiinnitä letku letkunkiristimellä (Kuva 42 ja Kuva 43)

  Note: Levitä nestesaippuaa T-liittimen letkuliittimeen letkun asennuksen helpottamista varten.

 4. Toista vaiheet 1–3ruiskutuslaitteen vastakkaisella puolella olevalle puomiyksikön letkulle.

Keskimmäisen puomiosan letkun asennus

 1. Vie keskimmäisen puomiosan letku kuvan mukaisesti (Kuva 44).

  g028471
 2. Asenna puomiosan letku T-letkuliittimeen keskimmäisessä puomiosassa ja kiinnitä letku letkunkiristimellä (Kuva 44).

  Note: Levitä nestesaippuaa T-liittimen letkuliittimeen letkun asennuksen helpottamista varten.

Suuttimien asennus

Kemikaalien levittämiseen käytettävät suuttimet vaihtelevat käyttökohteen mukaan. Siksi suuttimia ei ole toimitettu laitteen mukana. Hanki sopivat suuttimet valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä. Jälleenmyyjä tarvitsee seuraavat tiedot:

 • tavoiteruiskutusmäärä litroina hehtaaria kohti, Yhdysvaltain gallonina eekkeriä kohti tai Yhdysvaltain gallonina tuhatta neliöjalkaa kohti

 • ajoneuvon tavoitenopeus kilometreinä tai maileina tunnissa.

 1. Kierrä tai työnnä suutin ja sitten tiiviste suuttimen istukkaan.

 2. Liu'uta suuttimen istukka kannattimessa olevan suutinkiinnikkeen päälle.

 3. Lukitse istukan lukot kääntämällä suutinta myötäpäivään.

 4. Varmista suuttimen viuhkaosa.

Katso lisätietoja suuttimien mukana toimitetuista asennusohjeista.

Puhdasvesisäiliön asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Puhdasvesisäiliö1
90 asteen kulmaliitin (¾ tuumaa NPT)1
90 asteen tulppa1
Puhdasvesisäiliön kannatin1
Kannatinliuska4
Laippakantapultti (5/16 × ⅝ tuumaa)4
Laippalukkomutteri (5/16 tuumaa)10
Tukiputki (puhdasvesisäiliö)1
Vastamutteri (5/16 tuumaa)1
Pultti (5/16 × 1 tuumaa)1
Olkatappi (½ × 1-15/16 tuumaa)2
Pultti (5/16 × 2¼ tuumaa)2
Aluslaatta (5/16 tuumaa)2

Asennuskannattimen kokoaminen puhdasvesisäiliöön

 1. Kiinnitä puhdasvesisäiliö puhdasvesisäiliön kannattimeen kahdella kannatinliuskalla, neljällä laippakantapultilla (5/16 × ⅝ tuumaa) ja neljällä laippalukkomutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 45).

  Note: Varmista, että kulmaliitin ja tulppa on kohdistettu samalle puolelle säiliötä kuin puhdasvesisäiliön tarra.

  g033570
 2. Kiristä pultit ja mutterit momenttiin 20–25 N·m.

Säiliön tukiputken asennus

 1. Kohdista puhdasvesisäiliön tukiputki säiliön tukikanavaan (Kuva 46).

  g033572
 2. Kohdista tukiputken reiät kanavan reikiin (Kuva 46).

 3. Kiinnitä putki kanavaan (Kuva 46) kahdella olkatapilla (½ × 1-15/16 tuumaa) ja kahdella laippalukkomutterilla (5/16 tuumaa).

 4. Kiristä pultit ja mutterit momenttiin 20–25 N·m.

 5. Kierrä vastamutteri (5/16 tuumaa) pulttiin (5/16 × 1 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 46).

 6. Kierrä pultti (5/16 × 1 tuumaa) ja vastamutteri hitsausmutteriin säiliön tukiakanavan alaosassa ja kiristä pultti ja vastamutteri käsin (Kuva 46).

Säiliön asennus

Note: Multi Pro WM -ruiskutuslaite edellyttää, että Workman-ajoneuvoon on asennettu nelipylväinen kaatumissuojausjärjestelmä tai ohjaamo.

 1. Kiinnitä puhdasvesisäiliö ja kannatin tukiputkeen kahdella pultilla (5/16 × 2¼ tuumaa) ja kahdella laippalukkomutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 47).

  g033573
 2. Kiristä pultit ja mutterit momenttiin 20–25 N·m.

Takaiskuventtiililiittimen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Liitinkokoonpano1
Laippakantapultti (5/16 × ¾ tuumaa)1

Asenna liitinkokoonpano säiliön kierteisen aukon päälle (Kuva 48) ja kiinnitä se laippakantapultilla (5/16 × ¾ tuumaa).

g208978

Puomiosan saranajousien tarkistus

Important: Ruiskutusjärjestelmän käyttö puomiosan saranajousien kokoonpuristuksen ollessa virheellinen voi vaurioittaa puomiasennelmaa. Mittaa jouset ja purista ne tarvittaessa vastamutterin avulla 4 cm:n pituisiksi.

Ruiskutuslaite toimitetaan jatkopuomiosat etuasennossa, jotta koneen toimitus on helpompaa. Jousia ei ole kiristetty kokonaan tehtaalla, jotta puomiosat voivat olla tässä asennossa kuljetuksen ajan. Ennen koneen käyttöä jousien puristus on säädettävä oikeaksi.

 1. Poista tarvittaessa pakkausmateriaali, joilla vasen ja oikea jatkopuomiosa on kiinnitetty kuljetuksen ajaksi.

 2. Tue puomiosia, kun ne avataan ruiskutusasentoon.

 3. Mittaa ylemmän ja alemman jousen puristus puomiosan saranan kohdalta osien ollessa avattuina (Kuva 49).

  1. Jousien oikea puristus on 4 cm.

  2. Purista yli 4 cm:n mittaiset jouset vastamutterin avulla kokoon.

  g035648
 4. Toista vaiheet puomiosien molempien saranoiden kaikkien jousien kohdalla.

 5. Siirrä puomiosat kuljetusasentoon ”X”. Katso lisätietoja kohdasta Ruiskutusosien asettelu.

Tunkkien säilytys (lisävaruste)

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Etutunkki2
Takatunkki2
Sokka4
Liitintappi (4½ tuumaa)2
Liitintappi (3 tuumaa)2
Nuppi2
 1. Aseta etutunkit ylösalaisin runkoon etukiinnityspisteiden lähelle (Kuva 50).

  g023740
 2. Kiinnitä etutunkit asentamalla kaksi liitintappia (3 tuumaa) ja kaksi sokkaa tunkkien keskimmäiseen aukkoon.

 3. Aseta takatunkit ylösalaisin runkoon takakiinnityspisteiden lähelle (Kuva 51).

  g023739
 4. Kiinnitä takatunkit asentamalla neljä liitintappia (4½ tuumaa) ja neljä sokkaa tunkkien viimeiseen aukkoon.

Laitteen yleiskatsaus

g028854

Tietokeskuksen LCD-näyttö

Tietokeskuksen LCD-näyttö näyttää tietoja koneesta ja akkuyksiköstä. Näitä tietoja ovat esimerkiksi akun latausaste, nopeus ja vianmääritystiedot (Kuva 52). Lisätietoja on kohdassa Tietokeskuksen käyttö.

Puomiosien pääkytkin

Puomiosien pääkytkin (Kuva 52) sijaitsee konsolin sivulla kuljettajan istuimen oikealla puolella. Sen avulla voidaan aloittaa ja lopettaa ruiskutustoiminnon käyttö. Ruiskutusjärjestelmä otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä kytkintä painamalla.

Vasemman, keskimmäisen ja oikean puomiosan kytkimet

Vasemman, keskimmäisen ja oikean puomiosan kytkimet ovat ohjauspaneelissa (Kuva 52). Kukin puomiosa kytketään käyttöön painamalla sitä vastaava kytkin eteen ja pois käytöstä painamalla sitä vastaava kytkin taakse. Kun kytkin on käytössä, kytkimen valo syttyy. Nämä kytkimet vaikuttavat ruiskutusjärjestelmään ainoastaan silloin, kun puomiosien pääkytkin on kytkettynä.

Ruiskutusmäärän kytkin

Ruiskutusmäärän kytkin sijaitsee ohjauspaneelin vasemmalla puolella (Kuva 52). Ruiskutusjärjestelmän ruiskutusmäärää voi lisätä pitämällä kytkintä ylöspäin painettuna. Ruiskutusmäärää voi vähentää pitämällä kytkintä alaspäin painettuna.

Puomiosien nostokytkimet

Puomien nostokytkimet sijaitsevat ohjauspaneelissa, ja niillä nostetaan ulompia puomiosia.

Ruiskutustilan kytkin (HDX-Auto-malli)

Valitse ruiskutustilan kytkimellä jompikumpi seuraavista ruiskutusmenetelmistä:

 • Käytä manuaalista tilaa, jos haluat säätää ruiskutuslaitteen ruiskutusmäärää manuaalisesti.

 • Käytä automaattista tilaa, jos haluat, että tietokone säätää ruiskutuslaitteen ruiskutusmäärää tietokeskuksen asetuksen mukaan.

g028486

Ruiskutuksen säädinventtiili

Säiliön takana oleva säädinventtiili (Kuva 54) säätää puomiosien venttiileihin menevän tai säiliöön palautuvan nesteen määrää.

g028483

Virtausmittari

Virtausmittari mittaa nesteen virtausnopeutta puomiosien venttiileihin (Kuva 54).

Puomiosien venttiilit

Kytke puomiosien venttiilien avulla ruiskutuslaitteen paine päälle tai pois ruiskutuslaitteen suuttimiin vasemmanpuoleisessa, keskimmäisessä ja oikeanpuoleisessa puomiosassa (Kuva 54).

Puomiosien ohitusventtiilit

Puomiosien ohitusventtiilit (Kuva 55) ohjaavat puomista kulkevan nestevirran säiliöön, kun puomiosa kytketään pois käytöstä. Näitä venttiilejä voidaan säätää siten, että puomien paine pysyy aina samana riippumatta siitä, mikä yhdistelmä puomeja on käytössä. Katso kohta Puomiosien ohitusventtiilien säätö.

g028485

Säiliön kierron kuristusventtiili

Venttiili sijaitsee säiliön takaosan vasemmalla puolella (Kuva 56). Säiliön kierto aloitetaan kääntämällä nuppi kello kuuden asentoon ja lopetetaan kääntämällä nuppi kello kahdeksan asentoon.

g033579

Note: HD-sarjan mallit, joissa on manuaalivaihteisto: Jotta säiliön kierto toimisi, voimanulosoton (PTO) ja kytkimen on oltava kytkettyinä ja moottorin on käytävä tyhjäkäyntiä korkeammilla kierroksilla. Jos pysäytät ruiskutuslaitteen ja säiliön kierron on oltava päällä, aseta vaihdevipu VAPAA-asentoon, vapauta kytkin, kytke seisontajarru ja kytke käsikaasu (jos on).

Ruiskutuspumppu

Ruiskutuspumppu sijaitsee koneen takana (Kuva 57).

Hallitse ruiskutuspumppua seuraavasti:

 • HD-sarjan malli, jossa on manuaalivaihteisto: Käytä pumppua siirtämällä koneen keskikonsolissa voimanulosoton vipu KYTKETTYYN asentoon. Pysäytä pumppu siirtämällä voimanulosoton vipu VAPAUTETTUUN asentoon. Lisätietoja on Workman HDX-Auto -työajoneuvon käyttöoppaassa.

 • HDX-Auto-malli: Käytä ruiskutuspumppua painamalla ohjauspyörän pylvään vasemmalla puolella olevan kojelaudan korkeatehoisen hydraulijärjestelmän keinukytkin PääLLä-asentoon (keinukytkimen valo syttyy). Pysäytä ruiskutuspumppu painamalla keinukytkin alas POIS-asentoon. Lisätietoja on korkeatehoisen hydraulisarjan asennusohjeissa (keinukytkimen valo sammuu).

g028857

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Ruiskutusjärjestelmän omapaino (ei sisällä ajoneuvon painoa)424 kg
Säiliön tilavuus757 litraa
Ajoneuvon kokonaispituus vakioruiskutusjärjestelmän kanssa422 cm
Ajoneuvon kokonaiskorkeus vakioruiskutusjärjestelmän kanssa säiliön yläosaan asti147 cm
Ajoneuvon kokonaiskorkeus vakioruiskutusjärjestelmän kanssa, kun puomit ovat X-asennossa234 cm
Ajoneuvon kokonaisleveys vakioruiskutusjärjestelmän kanssa, kun puomit ovat X-asennossa175 cm

Lisälaitteet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Note: Jos ajoneuvo joudutaan kuljettamaan perävaunussa ruiskutuslaite asennettuna, varmista, että puomit on kiinnitetty tiukasti paikoilleen.

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Multi Pro® WM -ruiskutuslaitteita varten on lisättävä Turvallisuus ennen käyttöä -osio (ID000-428-671)

Yleinen turvallisuus

 • Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut koneen luota.

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Selvitä, kuinka koneen saa pysäytettyä ja moottorin sammutettua nopeasti.

 • Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja suojalevyt ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

 • Jos kone ei toimi oikein tai jos se on vahingoittunut jollain tavalla, älä käytä konetta. Korjaa ongelma ennen kuin käytät konetta tai lisälaitetta.

 • Varmista, että käyttäjän ja matkustajan alue ovat puhtaita ja että niissä ei ole kemikaalijäämiä tai roskia.

 • Varmista ennen järjestelmän paineen lisäämistä, että kaikki nesteputkien liittimet ovat tiukalla ja kaikki letkut ovat hyvässä kunnossa.

Kemikaaliturvallisuus

Ruiskutusjärjestelmässä käytetyt kemikaalit voivat olla vaarallisia ja myrkyllisiä sinulle, sivullisille ja eläimille, ja ne voivat vahingoittaa kasveja, maaperää ja muuta ympäristöä.

Jos käytät useampaa kuin yhtä kemikaalia, lue jokaisen kemikaalin tiedot. Älä käytä tai huolla ruiskutuslaitetta, jos näitä tietoja ei ole käytettävissä.

Varmista ennen ruiskutusjärjestelmän parissa työskentelyä, että järjestelmä on huuhdeltu kolme kertaa ja neutraloitu kemikaalin valmistajan suositusten mukaisesti ja että kaikki venttiilit ovat käyneet läpi kolme jaksoa.

Varmista, että lähettyvillä on riittävästi puhdasta vettä ja saippuaa ja pese heti pois kaikki iholle joutuneet kemikaalit.

 • Tutustu huolellisesti kaikkien käytettyjen kemikaalien varoitusmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin ja suojaudu kemikaalin valmistajan suositusten mukaisesti.

 • Suojaa kehosi aina, kun käytät kemikaaleja. Suojaa itsesi kemikaaleilta käyttämällä asianmukaisia henkilönsuojaimia:

  • suojalasit ja/tai kasvonsuojus

  • kemikaaleilta suojaava puku

  • hengityssuojain tai suodatinsuojain

  • kemikaaleja kestävät käsineet

  • kumisaappaat tai muut tukevat kengät

  • puhtaat vaihtovaatteet, saippuaa ja kertakäyttöisiä pyyhkeitä puhdistusta varten

 • Hanki riittävästi tietoa ennen kemikaalien käyttöä ja käsittelyä.

 • Käytä työhön sopivaa kemikaalia.

 • Noudata kemikaalin valmistajan ohjeita kemikaalin turvallisesta käytöstä. Älä ylitä suositeltua järjestelmän käyttöpainetta.

 • Älä täytä, kalibroi tai puhdista konetta, jos alueella on ihmisiä (etenkin lapsia) tai lemmikkejä.

 • Käsittele kemikaaleja hyvin tuuletetussa tilassa.

 • Pidä puhdasta vettä lähettyvillä etenkin, kun täytät ruiskutussäiliötä.

 • Älä syö, juo äläkä tupakoi, kun työskentelet kemikaalien lähettyvillä.

 • Älä puhdista ruiskutussuuttimia puhaltamalla niihin tai laittamalla niitä suuhun.

 • Pese kätesi ja muut paljaat kohdat mahdollisimman pian kemikaalien parissa työskentelyn jälkeen.

 • Säilytä kemikaaleja niiden alkuperäisissä pakkauksissaan turvallisessa paikassa.

 • Hävitä käyttämättömät kemikaalit ja kemikaaliastiat kemikaalin valmistajan ohjeiden ja paikallisten säännösten mukaan.

 • Kemikaalit ja höyryt ovat vaarallisia. Älä työnnä mitään ruumiinosia säiliöön äläkä pidä päätäsi säiliön aukon lähettyvillä.

 • Noudata kaikkia kemikaalien levitystä ja ruiskutusta koskevia paikallisia ja kansallisia määräyksiä.

Tietokeskuksen käyttö

Tietokeskuksen LCD-näytössä on tietoja koneen käyttötilasta, vianmääritystietoja ja muita koneeseen liittyviä tietoja (Kuva 58). Tietokeskuksessa on odotusnäyttö ja päätietonäyttö. Odotusnäytön ja päätietonäytön välillä voidaan siirtyä milloin tahansa painamalla jotakin tietokeskuksen painiketta ja valitsemalla sitten sopiva nuolen suunta.

g020650
 • Vasenta painiketta, valikon käyttöpainiketta / takaisin-painiketta painamalla voi käyttää tietokeskuksen valikoita. Sen avulla voi myös siirtyä taaksepäin valikoissa.

 • Keskimmäisellä painikkeella voi selata valikoita alaspäin.

 • Oikealla painikkeella voi avata lisätietoja sisältävän valikon, jos oikealle osoittava nuoli on näkyvissä.

Note: Kunkin painikkeen käynnistämä toiminto saattaa vaihdella aktiivisen toiminnon mukaan. LCD-näytön kunkin painikkeen päällä näkyy kuvake, joka ilmaisee senhetkisen toiminnon.

Tietokeskuksen käynnistys

 1. Aseta avain virtakytkimeen ja käännä se PääLLä-ASENTOON.

  Note: Tietokeskukseen syttyy valo, ja siinä näkyy alustusnäyttö (Kuva 59).

  g028527
 2. Noin 15 sekunnin jälkeen alkunäyttö tulee esiin. Näytä tietojen konteksti painamalla keskimmäistä valintapainiketta (Kuva 60).

  g028528
  • Siirry päävalikkoon painamalla keskimmäistä valintapainiketta uudelleen.

  • Oikea valintapainike: ruiskutettu kokonaisala (Kuva 61 A)

  • Oikea valintapainike: ruiskutusmäärä (Kuva 61 B)

  • Vasen valintapainike: ruiskutettu osa-alue (Kuva 61 C)

  • Vasen valintapainike: säiliön tilavuus (Kuva 61 D)

   g029189

Note: Virtakytkimen kääntäminen KäYNNISTYS-asentoon ja moottorin käynnistäminen päivittävät tietokeskuksen näytön arvot vastaamaan käynnissä olevan koneen tietoja.

Asetusvalikkoon siirtyminen

 1. Käynnistä tietokeskus. Katso kohtaTietokeskuksen käynnistys.

  Note: Alkunäyttö tulee näkyviin.

 2. Näytä tietojen konteksti painamalla keskimmäistä valintapainiketta.

  Note: Tietojen kontekstin kuvake ilmestyy näyttöön.

 3. Siirry päävalikkoon painamalla keskimmäistä valintapainiketta (Kuva 62).

  g028416
 4. Näytä asetusalavalikot painamalla oikeaa valintapainiketta.

  Note: Näkyviin tulee päävalikko, jossa on valittuna vaihtoehto Asetukset.

  Note: Valikossa voi siirtyä seuraavaan vaihtoehtoon painamalla keskimmäistä valintapainiketta (näytön alas osoittavan nuolen alla).

Mittayksiköiden muuttaminen (englantilainen ja metrinen)

 1. Siirry asetusvalikkoon. Katso kohta Asetusvalikkoon siirtyminen.

 2. Vaihda mittayksikköä painamalla oikeaa valintapainiketta (Kuva 63).

  • Englantilainen: mailia/tunti, gallona ja eekkeri

  • Turf: mailia/tunti, gallona ja 1 000 ft2

  • SI (metrijärjestelmä): km/h, litra, hehtaari

  Note: Näyttö vaihtaa englantilaisten, metristen ja Turf-yksiköiden välillä.

  g028519

  Note: Vasemman valintapainikkeen painaminen tallentaa valinnan, siirtää pois asetusvalikosta ja palauttaa päävalikkoon.

 3. Vaihda näytössä käytettävä kieli painamalla keskimmäistä valintapainiketta (näytön alas osoittavan nuolen alla oleva painike) ja siirtämällä haluttu valinta kohtaan Kieli (Kuva 63).

 4. Korosta näytössä käytettävä kieli painamalla oikeanpuoleista valintapainiketta (näytön luettelokuvakkeen alla oleva painike) (Kuva 63).

  Note: Saatavilla olevat kielet ovat englanti, espanja, ranska, saksa, portugali, tanska, hollanti (Alankomaat), suomi, italia, norja ja ruotsi.

 5. Vasemman valintapainikkeen painaminen tallentaa valinnat, siirtää pois asetusvalikosta ja palauttaa päävalikkoon (Kuva 62).

 6. Palaa alkunäyttöön painamalla vasenta valintapainiketta (Kuva 63).

Näytön taustavalon ja kontrastin säätö

 1. Siirry asetusvalikkoon. Katso kohtaAsetusvalikkoon siirtyminen.

 2. Säädä näytön taustavalon tasoa painamalla keskimmäistä valintapainiketta (painike, joka on näytön alas osoittavan nuolen alla), jolloin valinta siirretään alas taustavaloasetukseen (Kuva 64).

  g028415
 3. Näytä arvon säädön konteksti painamalla oikeaa valintapainiketta (Kuva 64).

  Note: Näytössä näkyy keskimmäisen valintapainikkeen päällä kuvake (–) ja oikeanpuoleisen valintapainikkeen päällä kuvake (+).

 4. Näytön kirkkaustasoa voidaan säätää keskimmäisellä ja oikealla valintapainikkeella (Kuva 64).

  Note: Kun kirkkausarvoa muutetaan, näytön kirkkaus muuttuu valitun kirkkaustason mukaan.

 5. Vasemman valintapainikkeen (näytön luettelokuvakkeen alla oleva painike) painaminen tallentaa valinnan, siirtää pois taustavalovalikosta ja palauttaa asetusvalikkoon (Kuva 64).

 6. Säädä näytön kontrastin tasoa painamalla keskimmäistä valintapainiketta (painike, joka on näytön alas osoittavan nuolen alla), jolloin valinta siirretään alas kontrastiasetukseen (Kuva 64).

 7. Näytä arvon säädön konteksti painamalla oikeaa valintapainiketta (Kuva 64).

  Note: Näytössä näkyy keskimmäisen valintapainikkeen päällä kuvake (–) ja oikeanpuoleisen valintapainikkeen päällä kuvake (+).

 8. Vasemman valintapainikkeen (näytön luettelokuvakkeen alla oleva painike) painaminen tallentaa valinnan, siirtää pois kontrastivalikosta ja palauttaa asetusvalikkoon (Kuva 64).

 9. Vasemman valintapainikkeen painaminen siirtää pois asetusvalikosta ja palauttaa päävalikkoon (Kuva 62 ja Kuva 64).

 10. Palaa alkunäyttöön painamalla vasenta valintapainiketta (Kuva 64).

Tietokeskuksen kuvakkeet

Kuvakkeiden selitykset

GraphicTietokuvake
GraphicSeuraava
GraphicEdellinen
GraphicVieritä alas
GraphicEnter
GraphicMuuta luettelon seuraava arvo
GraphicLisää
GraphicVähennä
GraphicAktiivinen näyttö
GraphicPassiivinen näyttö
GraphicSiirry alkunäyttöön
GraphicAktiivinen alkunäyttö
GraphicTallenna arvo
GraphicPoistu valikosta
GraphicTuntilaskuri
GraphicOikea PIN-tunnus
GraphicTarkista PIN-tunnus / säädön vahvistus
GraphicPuomien pääkytkin päällä / puomiruiskutin pois
GraphicPuomien pääkytkin päällä / puomiruiskutin päällä
GraphicTäysi ruiskutussäiliö
GraphicRuiskutussäiliö puolillaan
GraphicSäiliön taso alhainen
GraphicTyhjä ruiskutussäiliö
Graphic tai GraphicTURF-yksiköt (1 000 neliöjalkaa)
GraphicRuiskutettu alue
GraphicRuiskutettu määrä
GraphicSäädä säiliön tilavuutta
GraphicAlkunäyttö
GraphicTyhjennä aktiivinen alue
GraphicTyhjennä kaikki alueet
GraphicSäädä numeroa
GraphicValitse seuraava alue akkumulaatiota varten
GraphicRuiskutusmäärä 1
GraphicRuiskutusmäärä 2
GraphicLisäyksen määrä

Valikoiden käyttö

Avaa tietokeskuksen valikon säätöasetukset painamalla päänäytössä valikon käyttöpainiketta. Esiin tulee päävalikko. Valikkojen toiminnot on merkitty lyhyesti seuraaviin taulukoihin:

Säätö
Valikon kohtaKuvaus
TestinopeusTässä valikossa asetetaan säädön testinopeus.
VirtaussäätöTässä valikossa säädetään virtausmittari.
Nopeuden säätöTässä valikossa säädetään nopeusanturi.

Ruiskutuslaitteen ohjelmoinnin valinta

HDX-Auto-malli

Manuaalisen tilan ja automaattisen tilan välillä vaihtaminen

g028518
 • Säädä ruiskutuslaitteen ruiskutusmäärää tietokeskuksen kautta AUTOMAATTISESSA TILASSA painamalla ohjauskonsolissa ruiskutustilan kytkintä vasemmalle.

  Note: Ruiskutusmäärän kuvake tulee tietokeskuksen näyttöön.

 • Säädä ruiskutuslaitteen ruiskutusmäärää käsin MANUAALISESSA TILASSA painamalla ruiskutustilan kytkintä oikealle.

  Note: Ruiskutusmäärän kuvake poistuu näytöstä, kun automaattisesta tilasta siirrytään manuaaliseen tilaan.

Ruiskutuslaitteen ohjelmoinnin asetusten välillä vaihtaminen

g028507
 • Valitse ruiskutusmäärä 1 painamalla tietokeskuksen kahta vasemmanpuoleisinta painiketta (Kuva 66).

  Note: Kuvake Graphic tulee näyttöön.

 • Valitse ruiskutusmäärä 2 (ruiskutusmäärä) painamalla kahta oikeanpuoleisinta painiketta (Kuva 66).

  Note: Kuvake Graphic tulee näyttöön.

 • Lisää ruiskutusmäärää väliaikaisesti painamalla kahta ulommaista painiketta ja pitämällä ne painettuina (Kuva 66).

  Note: Kuvake Graphic tulee näyttöön.

  Note: Ruiskutusmäärän lisäys on prosentin suurempi kuin aktiivisen ohjelman (1 tai 2) ruiskutusmäärä. Lisää ruiskutusmäärää painamalla painikkeita ja pitämällä ne painettuina. Lopeta ruiskutusmäärän lisäys vapauttamalla painikkeet.

Ruiskutusmäärän ja ruiskutusmäärän lisäyksen ohjelmointi

HDX-Auto-malli

Ruiskutusmäärän 1 ja 2 ohjelmointi

 1. Siirry päävalikkoon painamalla alkunäytössä keskimmäistä valintapainiketta.

 2. Korosta tarvittaessa ruiskutuslaitteen ohjelman 1 ruiskutusmäärä painamalla keskimmäistä valintapainiketta (Kuva 67).

  Note: Ruiskutuslaitteen ruiskutusmäärän 1 kuvake näyttää ympyrässä olevalta numerolta 1 maalitaulun oikealla puolella.

  g028512
 3. Valitse ruiskutuslaitteen ohjelma 1 painamalla oikeaa valintapainiketta (Kuva 67 A).

 4. Määritä numeroarvo painamalla seuraavia valintapainikkeita:

  • Siirrä kohdistin seuraavaan numeroon oikealle painamalla oikeaa valintapainiketta (Kuva 67 B).

  • Lisää numeroarvoa (0–9) painamalla keskimmäistä valintapainiketta (Kuva 67 C).

 5. Kun oikeanpuoleisin arvo on määritetty, paina oikeaa valintapainiketta.

  Note: Tallennuskuvake ilmestyy keskimmäisen valintapainikkeen yläpuolelle (Kuva 67 D).

 6. Tallenna ruiskutusmäärän ohjelmointi painamalla keskimmäistä valintapainiketta (Kuva 67 D).

 7. Korosta ruiskutuslaitteen ohjelman 2 ruiskutusmäärä painamalla keskimmäistä valintapainiketta.

  Note: Ruiskutuslaitteen ruiskutusmäärän 2 kuvake näyttää ympyrässä olevalta numerolta 2 maalitaulun oikealla puolella.

  Note: Ruiskutuslaitteen ohjelman 2 ruiskutusmäärällä nurmikon ruiskutusmäärää voidaan lisätä tai vähentää kätevästi tarvittaessa.

 8. Toista vaiheet 4–6.

Ruiskutusmäärän lisäyksen ohjelmointi

Ruiskutusmäärän lisäys lisää määritetyn prosentin aktiivisen ohjelman ruiskutusmäärään, kun tietokeskuksen kahta ulompaa painiketta painetaan automaattisessa tilassa ruiskutettaessa.

 1. Siirry päävalikkoon painamalla alkunäytössä keskimmäistä valintapainiketta.

 2. Korosta tarvittaessa ruiskutusmäärän lisäys painamalla keskimmäistä valintapainiketta (Kuva 68).

  Note: Ruiskutusmäärän lisäyksen kuvake näyttää kahdelta plusmerkiltä maalitaulun oikealla puolella (Kuva 68).

  g028513
 3. Korota lisäyksen prosenttia 5 prosentin välein (enintään 20 %) painamalla oikeaa valintapainiketta (Kuva 68).

Asetusvalikon käyttö

HDX-Auto-malli

Aktiivisen ruiskutusmäärän valinta asetusvalikosta

 1. Siirry asetusvalikkoon painamalla päävalikossa keskimmäistä valintapainiketta.

 2. Korosta aktiivinen ruiskutusmäärän asetus painamalla keskimmäistä valintapainiketta (Kuva 69).

  g028520
 3. Vaihda ruiskutusmäärän 1 ja 2 välillä painamalla oikeaa valintapainiketta (Kuva 69).

 4. Tallenna ja palaa päävalikkoon painamalla vasenta valintapainiketta.

Säiliön tason hälytyksen asetus

 1. Siirry asetusvalikkoon painamalla päävalikossa keskimmäistä valintapainiketta.

 2. Korosta hälytysasetus painamalla keskimmäistä valintapainiketta (Kuva 70).

  Note: Kuvakkeet (–) ja (+) ilmestyvät keskimmäisen ja oikean valintapainikkeen yläpuolelle.

  g028521
 3. Paina oikeaa valintapainiketta (Kuva 70).

 4. Anna säiliön vähimmäismäärä, joka aiheuttaa hälytyksen ruiskutuslaitteen käytön aikana, painamalla keskimmäistä tai oikeanpuoleista valintapainiketta (Kuva 70).

  Note: Painikkeen painettuna pitäminen lisää säiliön hälytyksen arvoa kymmenellä prosentilla.

 5. Tallenna ja palaa päävalikkoon painamalla vasenta valintapainiketta.

PIN-tunnuksen syöttö tietokeskukseen

Note: Syöttämällä PIN-tunnus voidaan muuttaa käyttösuojattuja asetuksia ja ylläpitää salasanaa.

Note: Oletuksena oleva PIN-numero on 1234.

 1. Siirry asetusvalikkoon painamalla päävalikossa keskimmäistä valintapainiketta.

 2. Korosta suojattujen valikkojen asetus painamalla keskimmäistä valintapainiketta.

  g028522
 3. Valitse suojatut valikot painamalla oikeaa valintapainiketta (Kuva 71 A).

 4. Määritä numeroarvo PIN-tunnuksen syöttönäytössä painamalla seuraavia valintapainikkeita:

  • Lisää numeroarvoa (0–9) painamalla keskimmäistä valintapainiketta (Kuva 71 B).

  • Siirrä kohdistin seuraavaan numeroon oikealle painamalla oikeaa valintapainiketta (Kuva 71 C).

 5. Kun oikeanpuoleisin arvo on määritetty, paina oikeaa valintapainiketta.

  Note: Valintamerkki ilmestyy keskimmäisen valintapainikkeen yläpuolelle (Kuva 71 D).

 6. Anna salasana painamalla keskimmäistä valintapainiketta (Kuva 71 D).

PIN-tunnuksen vaihto

 1. Anna nykyinen PIN. Katso vaiheet 1–6 kohdassa PIN-tunnuksen syöttö tietokeskukseen.

 2. Siirry asetusvalikkoon painamalla päävalikossa keskimmäistä valintapainiketta.

 3. Korosta suojattujen valikkojen asetus painamalla keskimmäistä valintapainiketta.

  g028717
 4. Valitse suojatut valikot painamalla oikeaa valintapainiketta (Kuva 72 A).

 5. Anna uusi PIN syöttönäytössä painamalla seuraavia valintapainikkeita:

  • Lisää numeroarvoa (0–9) painamalla keskimmäistä valintapainiketta (Kuva 72 C).

  • Siirrä kohdistin seuraavaan numeroon oikealle painamalla oikeaa valintapainiketta (Kuva 72 C).

 6. Kun oikeanpuoleisin arvo on määritetty, paina oikeaa valintapainiketta.

  Note: Tallennuskuvake ilmestyy keskimmäisen valintapainikkeen yläpuolelle (Kuva 72 D).

 7. Odota, kunnes tietokeskuksessa näkyy arvon tallennuksesta ilmoittava viesti ja punainen merkkivalo syttyy.

Suojausasetusten määritys

Important: Tällä toiminnolla lukitaan ruiskutusmäärä ja avataan sen lukitus.

Note: Suojatuissa valikoissa olevien toimintojen asetusten muuttaminen edellyttää 4-numeroisen PIN-numeron tuntemista.

 1. Siirry asetusvalikkoon painamalla päävalikossa keskimmäistä valintapainiketta.

 2. Korosta suojattujen asetusten merkintä painamalla keskimmäistä valintapainiketta.

  Note: Jos suojausasetusten merkinnän oikealla puolella olevassa ruudussa ei ole X-merkkiä, vasemman puomin, keskimmäisen puomin, oikean puomin ja oletusasetusten palautuksen alavalikkoja ei ole lukittu PIN-tunnuksella (Kuva 74).

  g028524
 3. Paina oikeaa valintapainiketta.

  Note: PIN-tunnuksen syöttönäyttö tulee esiin.

 4. Anna PIN. Katso vaihe 4 kohdassa PIN-tunnuksen syöttö tietokeskukseen.

 5. Kun oikeanpuoleisin arvo on määritetty, paina oikeaa valintapainiketta.

  Note: Valintamerkki ilmestyy keskimmäisen valintapainikkeen yläpuolelle.

 6. Paina keskimmäistä valintapainiketta.

  Note: Vasemmanpuoleisen puomin, keskimmäisen puomin ja oikeanpuoleisen puomin alavalikot sekä alavalikko Reset Defaults (oletusasetusten nollaus) tulevat esiin.

 7. Korosta suojattujen asetusten merkintä painamalla keskimmäistä valintapainiketta.

 8. Paina oikeaa valintapainiketta.

  Note: X ilmestyy suojausasetusten merkinnän oikealla puolella olevaan ruutuun (Kuva 74).

  g028523
 9. Odota, kunnes tietokeskuksessa näkyy arvon tallennuksesta ilmoittava viesti ja punainen merkkivalo syttyy.

  Note: Suojattujen valikkojen alapuolella olevat alavalikot on lukittu PIN-tunnuksella.

  Note: Siirry alavalikoihin korostamalla suojausasetusten merkintä, painamalla oikeaa valintapainiketta, syöttämällä PIN ja painamalla keskimmäistä valintapainiketta valintamerkin kuvakkeen tullessa näyttöön.

Puomiosien kokojen palautus oletusasetuksiin

 1. Siirry oletusasetusten palautuksen merkintään painamalla keskimmäistä valintapainiketta (Kuva 75).

  g028526
 2. Valitse oletusasetusten palautus painamalla oikeaa valintapainiketta.

 3. Paina oletusasetusten näytössä vasenta valintapainiketta, jos haluat valita NO (ei), ja oikeaa valintapainiketta, jos haluat valita YES (kyllä) (Kuva 75).

  Note: Jos valitset YES (kyllä), puomiosien koot palautetaan oletusasetuksiin.

Tietokeskuksen ilmoitukset

Kun koneen toiminto vaatii toimenpiteitä, käyttäjän ilmoitukset näkyvät automaattisesti tietokeskuksen näytössä. Jos esimerkiksi yrität käynnistää moottorin painaen samalla ajopoljinta, näytölle ilmestyy ilmoitus, joka kertoo, että ajopolkimen on oltava VAPAA-asennossa.

Jokaista ilmoitusta kohden vilkkuu vikailmaisin ja näytössä näytetään ilmoituksen koodi (numero), ilmoituksen kuvaus ja ilmoituksen määrite kuvan mukaisesti (Kuva 76).

Ilmoituksen kuvaukset ja määritteet näytetään tietokeskuskuvakkeina. Kuvakkeiden kuvaukset löytyvät kohdasta Tietokeskuksen kuvakkeet.

Note: Ilmoituksen määrite selittää ilmoitukseen johtaneet olosuhteet ja antaa ilmoituksen poisto-ohjeet.

g202867

Note: Ilmoitukset eivät tallennu vikalokiin.

Note: Ilmoituksen voi poistaa näytöstä painamalla mitä tahansa tietokeskuksen painiketta.

Lisätietoja tietokeskuksen ilmoituksista on seuraavassa taulukossa:

Ilmoitukset

Ilmoituksen koodiKuvaus
200Käynnistys estetty: pumpun kytkin aktiivinen
201Käynnistys estetty: ei VAPAALLA
202Käynnistys estetty: ei istuimella
203Käynnistys estetty: kaasupoljin ei ole kotiasennossa
204Käynnistys estetty: käynnistimen kytkennän aikakatkaisu
205Seisontajarru on kytketty
206Pumpun käynnistys estetty: puomi aktiivinen
207Pumpun käynnistys estetty: moottorin nopeus korkea
208Kaasun/nopeuden lukitsin estetty: pumppu ei ole aktiivinen
209Kaasun lukitsin estetty: seisontajarru ei ole kytkettynä
210Nopeuden lukitsin estetty: kuljettaja ei ole istuimella tai seisontajarru on kytketty
211Kaasun/nopeuden lukitsin estetty: kytkin tai käyttöjarru on kytketty
212Säiliön alhaisen määrän hälytys
213Huuhtelupumppu PääLLä
220Virtausanturin säätö
221Virtausanturin säätö: täytä säiliö vedellä ja anna täyttömäärä
222Virtausanturin säätö: kytke pumppu päälle
223Virtausanturin säätö: kytke kaikki puomit käyttöön
224Virtausanturin säätö: säätö aloitettu
225Virtausanturin säätö: säätö valmis
226Virtausanturin säätö: säätötilasta poistuminen
231Nopeusanturin säätö
232Nopeusanturin säätö: täytä puhdasvesisäiliö ja paina Next (Seuraava)
233Nopeusanturin säätö: täytä ruiskutuslaite puoleenväliin asti vedellä ja paina Next (Seuraava)
234Nopeusanturin säätö: anna säätöetäisyys ja paina Next (Seuraava)
235Nopeusanturin säätö: merkitse annettu etäisyys ja aja se niin, että ruiskutuslaitteen puomiosat eivät ole käytössä
236Nopeusanturin säätö: nopeusanturin säätö käynnissä
237Nopeusanturin säätö: nopeusanturin säätö valmis
238Nopeusanturin säätö: kytke puomit pois käytöstä
241Säätö ei sallitulla alueella, käytetään oletusarvoa

Käynnistystä edeltävien tarkistusten suorittaminen

Tarkista seuraavat kohdat aina päivän alussa, ennen kuin ryhdyt käyttämään ruiskutuslaitetta:

 • Tarkista rengaspaine.

  Note: Tämän koneen renkaat eroavat auton renkaista; käytettävä rengaspaine on alhaisempi, jotta nurmi painuu vähemmän ja vauriot jäävät vähäisemmiksi.

 • Tarkista kaikki nestemäärät. Jos jonkin nesteen määrä on alhainen, lisää nestettä sopiva määrä.

 • Tarkista jarrupolkimen toiminta.

 • Tarkista valojen toiminta.

 • Tarkista ohjauksen toiminta kääntämällä ohjauspyörää vasemmalle ja oikealle.

 • Sammuta moottori ja tarkasta, onko öljyvuotoja, irtonaisia osia tai muita näkyviä ongelmia.

Jos jokin yllämainituista kohdista ei ole kunnossa, kerro siitä mekaanikolle tai työnvalvojalle, ennen kuin ryhdyt käyttämään ruiskutuslaitetta. Työnvalvoja voi edellyttää, että tarkistat muitakin kohtia päivittäin, joten ota selvää tarkistuksista, joihin olet velvoitettu.

Ruiskutuslaitteen valmistelu

Suuttimen valinta

Note: Katso lisätietoja suuttimen valintaoppaasta, joka on saatavana valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

Suutinrunkoihin voidaan liittää enintään kolme erilaista suutinta. Valitse haluttu suutin seuraavasti:

 1. Pysäytä ruiskutuslaite tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.

 2. Aseta puomiosien pääkytkin POIS-asentoon ja aseta ruiskutuspumpun kytkin POIS-asentoon.

 3. Kierrä suuttimien kannatinta jompaankumpaan suuntaan oikean suuttimen mukaisesti.

 4. Suorita virtaussäätö, katso Ruiskutuksen säätö.

Imusuodattimen valinta

Vakiovaruste: imusuodatin, silmäkoko 50 (sininen)

Selvitä imusuodatintaulukosta käytettäviin ruiskutussuuttimiin sopiva sihdin silmäkoko, joka perustuu kemikaaleihin ja liuoksiin, joiden viskositeetti on sama kuin vedellä.

Imusuodatintaulukko

Ruiskutussuuttimen värikoodi (virtausnopeus)Sihdin silmäkoko*Suodattimen värikoodi
Keltainen (0,8 l/min)50Sininen
Punainen (1,5 l/min)50Sininen
Ruskea (1,9 l/min)50 (tai 30)Sininen (tai vihreä)
Harmaa (2,3 l/min)30Vihreä
Valkoinen (3,0 l/min)30Vihreä
Sininen (3,8 l/min)30Vihreä
Vihreä (5,7 l/min)30Vihreä
*Tämän taulukon imusuodattimien silmäkoot perustuvat ruiskutettaviin kemikaaleihin ja liuoksiin, joiden viskositeetti on sama kuin vedellä.

Important: Kun ruiskutat suuremman viskositeetin (paksumpia) kemikaaleja tai kostutettavia jauheita sisältäviä liuoksia, saatat tarvita karkeamman sihdin lisävarusteena saatavalle imusuodattimelle. Katso Kuva 77.

g214212

Jos ruiskutusmäärä on suurempi, harkitse lisävarusteena saatavan karkeamman imusuodattimen sihdin käyttämistä. Katso Kuva 78.

g214214

Painesuodattimen valinta

Saatavilla olevia sihtikokoja:

Vakiovaruste: imusuodatin, silmäkoko 50 (sininen)

Selvitä painesuodatintaulukosta käytettäviin ruiskutussuuttimiin sopiva sihdin silmäkoko, joka perustuu kemikaaleihin ja liuoksiin, joiden viskositeetti on sama kuin vedellä.

Painesuodatintaulukko

Ruiskutussuuttimen värikoodi (virtausnopeus)Sihdin silmäkoko*Suodattimen värikoodi
Tarpeen mukaan pienemmän viskositeetin kemikaaleille tai liuoksille tai pienemmille ruiskutusmäärille100Vihreä
Keltainen (0,8 l/min)80Keltainen
Punainen (1,5 l/min)50Sininen
Ruskea (1,9 l/min)50Sininen
Harmaa (2,3 l/min)50Sininen
Valkoinen (3,0 l/min)50Sininen
Sininen (3,8 l/min)50Sininen
Vihreä (5,7 l/min)50Sininen
Tarpeen mukaan suuremman viskositeetin kemikaaleille tai liuoksille tai suuremmille ruiskutusmäärille30Punainen
Tarpeen mukaan suuremman viskositeetin kemikaaleille tai liuoksille tai suuremmille ruiskutusmäärille16Ruskea
*Tämän taulukon painesuodattimien silmäkoot perustuvat ruiskutettaviin kemikaaleihin ja liuoksiin, joiden viskositeetti on sama kuin vedellä.

Important: Kun ruiskutat suuremman viskositeetin (paksumpia) kemikaaleja tai kostutettavia jauheita sisältäviä liuoksia, saatat tarvita karkeamman sihdin lisävarusteena saatavalle painesuodattimelle. Katso Kuva 79.

g214211

Jos ruiskutusmäärä on suurempi, harkitse lisävarusteena saatavan karkeamman painesuodattimen sihdin käyttämistä. Katso Kuva 80.

g214240

Suutinkappaleen suodattimen valinta (lisävaruste)

Note: Suojaa suutinkappaletta ja lisää sen käyttöikää käyttämällä lisävarusteena saatavaa suutinkappaleen suodatinta.

Selvitä suutinkappaleen suodatintaulukosta käytettäviin ruiskutussuuttimiin sopiva sihdin silmäkoko, joka perustuu kemikaaleihin ja liuoksiin, joiden viskositeetti on sama kuin vedellä.

Suutinkappaleen suodatintaulukko

Ruiskutussuuttimen värikoodi (virtausnopeus)Sihdin silmäkoko*Suodattimen värikoodi
Keltainen (0,8 l/min)100Vihreä
Punainen (1,5 l/min)50Sininen
Ruskea (1,9 l/min)50Sininen
Harmaa (2,3 l/min)50Sininen
Valkoinen (3,0 l/min)50Sininen
Sininen (3,8 l/min)50Sininen
Vihreä (5,7 l/min)50Sininen
*Tämän taulukon suutinkappaleiden suodattimien silmäkoot perustuvat ruiskutettaviin kemikaaleihin ja liuoksiin, joiden viskositeetti on sama kuin vedellä.

Important: Kun ruiskutat suuremman viskositeetin (paksumpia) kemikaaleja tai kostutettavia jauheita sisältäviä liuoksia, saatat tarvita karkeamman sihdin lisävarusteena saatavalle suutinkappaleen suodattimelle. Katso Kuva 81.

g214246

Jos ruiskutusmäärä on suurempi, harkitse karkeamman suutinkappaleen suodattimen sihdin käyttämistä. Katso Kuva 82.

g214245

Säiliöiden täyttö

Puhdasvesisäiliön täyttö

Important: Älä käytä puhdasvesisäiliössä kierrätettyä vettä (harmaavettä).

Note: Puhdasvesisäiliön vedellä voit pestä kemikaalit pois iholta, silmistä tai muilta pinnoilta, mikäli kemikaaleja joutuu vahingossa kosketuksiin kehon kanssa.Täytä puhdasvesisäiliö aina puhtaalla vedellä ennen kemikaalien käsittelyä tai sekoittamista.

Puhdasvesisäiliö sijaitsee kaatumissuojausjärjestelmässä matkustajan istuimen takana (Kuva 83). Säiliön vedellä voit pestä kemikaalit pois iholta, silmistä tai muilta pinnoilta, mikäli kemikaaleja joutuu vahingossa kosketuksiin kehon kanssa.

 • Kun haluat täyttää säiliön, irrota säiliön yläosassa oleva korkki ja täytä säiliö puhtaalla vedellä. Asenna korkki.

 • Avaa puhdasvesisäiliön tulppa kääntämällä tulpan vipua.

g210327

Ruiskutussäiliön täyttö

Optimaalinen sekoitus ja säiliön ulkoinen puhtaus saavutetaan asentamalla kemikaalien esisekoitussarja.

Important: Jos suinkin mahdollista, älä käytä ruiskutussäiliössä kierrätettyä vettä (harmaavettä).

Important: Varmista, että käytettävät kemikaalit ovat yhteensopivia VitonTM-materiaalin kanssa (valmistajan etiketissä pitäisi olla maininta, jos se ei ole yhteensopiva). VitonTM-materiaalin kanssa yhteensopimattomat kemikaalit heikentävät ruiskutuslaitteen O-renkaita, mikä aiheuttaa vuotoja.

Important: Säiliön ensimmäisen täyttökerran jälkeen tarkasta säiliön kiinnitysliuskat välysten varalta. Kiristä niitä tarvittaessa.

 1. Tyhjennä ruiskutusjärjestelmästä lisäaine käynnistämällä puomiosat.

 2. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, siirrä vaihdetanko vapaa-asentoon, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

 3. Varmista, että säiliön tyhjennysventtiili on suljettu.

 4. Laske kemikaalin valmistajan ohjeiden mukaan vesimäärä, joka tarvitaan halutun kemikaalimäärän sekoittamiseen.

 5. Avaa ruiskutussäiliön kansi.

  Note: Säiliön kansi sijaitsee säiliön yläosan keskellä. Avaa se kääntämällä kannen etupuoliskoa vastapäivään ja avaa kansi. Sisällä oleva sihti voidaan irrottaa puhdistamista varten. Säiliö suljetaan asettamalla kansi paikalleen ja kiertämällä etupuoliskoa myötäpäivään.

 6. Lisää ¾ tarvittavasta vedestä ruiskutussäiliöön käyttämällä takaiskuventtiililiitintä.

  Important: Käytä aina puhdasta ja tuoretta vettä ruiskutussäiliöön. Älä kaada kemikaalitiivistettä tyhjään säiliöön.

  g239037
 7. Käynnistä moottori, kytke PTO ja aseta käsikaasu (jos on).

 8. Käännä säiliön kierron kytkin PääLLä-asentoon.

 9. Lisää kemikaalin valmistajan ohjeiden mukainen määrä kemikaalitiivistettä.

  Important: Jos käytät ruiskutejauhetta, sekoita jauhe pieneen määrään vettä ennen sen lisäämistä säiliöön.

 10. Lisää loput vedestä säiliöön.

  Note: Säiliön kiertoa voidaan parantaa pienentämällä ruiskutusmäärän asetusta.

Säiliön kiinnitysliuskojen tarkastus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta säiliön kiinnitysliuskat.
 • Important: Säiliön kiinnitysliuskojen kiinnikkeiden liiallinen kiristäminen saattaa johtaa säiliön ja liuskojen vääntymiseen ja vaurioihin.

  1. Täytä pääsäiliö vedellä.

  2. Tarkista, esiintyykö liuskojen ja säiliön välillä liikettä (Kuva 85).

   g028263
  3. Jos liuskat ovat löysällä, kiristä liuskojen yläpään laippalukkomuttereita ja pultteja, kunnes liuskat ovat tiukasti kiinni säiliössä (Kuva 85).

   Note: Älä kiristä säiliön kiinnitysliuskojen kiinnikkeitä liikaa.

  Ruiskutuslaitteen säätö

  Koneen valmistelu

  Important: Ennen kuin kalibroit HDX-Auto-mallissa käytetyn ruiskutusjärjestelmän, täytä ruiskutuslaitteen säiliö tarpeen mukaan puhtaalla vedellä ja pidä kone käynnissä samalla, kun ruiskutat 2,76 baarin tai sitä suuremmalla paineella vähintään 30 minuutin ajan.

  Note: Säädä ruiskutusta, ruiskutusnopeutta ja puomiosien ohitusventtiiliä ennen ruiskutuslaitteen ensimmäistä käyttöä, suuttimien vaihdon yhteydessä ja tarpeen mukaan.

  1. Täytä ruiskutussäiliö puhtaalla vedellä.

   Note: Varmista, että säiliössä on riittävästi vettä kunkin säädön suorittamista varten.

  2. Laske vasemman- ja oikeanpuoleiset puomiosat.

  3. HDX-Auto-malli: pidä kone käynnissä samalla, kun ruiskutat 2,76 baarin tai sitä suuremmalla paineella vähintään 30 minuutin ajan. Täytä ruiskutussäiliö lopuksi puhtaalla vedellä.

  4. Kytke suojatut asetukset pois päältä. Katso kohta Suojausasetusten määritys.

  5. HDX-Auto-malli: aseta ruiskutusjärjestelmä manuaaliseen tilaan. Katso kohta Manuaalisen tilan ja automaattisen tilan välillä vaihtaminen.

  Ruiskutuksen säätö

  Käyttäjälle toimitetut varusteet: ± 1/10 sekunnin mittaamiseen käytettävä sekuntikello ja 50 ml:n asteikolla varustettu astia.

  Note: Ruiskutuksen säätöön koneissa, joissa ei ole kaasun lukitusta, tarvitaan kaksi henkilöä.

  Ruiskutusjärjestelmän valmistelu

  1. Aseta vaihteisto seuraavalla tavalla:

   • Manuaalivaihteistolla varustetut HD-sarjan mallit: siirrä vaihde VAPAA-asentoon.

   • HDX-Auto-malli: siirrä vaihde P (pysäköinti) -asentoon.

  2. Kytke seisontajarru ja käynnistä moottori.

  3. Kytke ruiskutuspumppu ja säiliön kierto käyttöön.

  4. Paina kaasupoljinta, kunnes moottorin nopeus on huipussaan.

  5. Aseta moottorin nopeus seuraavalla tavalla:

   • Koneet, joissa ei ole lisävarusteena saatavaa kaasun lukitusta: yhden henkilön on painettava kaasupoljinta, kunnes moottorin nopeus on huipussaan.

    Note: Toinen henkilö kerää näytteet ruiskutuslaitteen suuttimista.

   • Koneet, joissa on lisävarusteena saatava kaasun lukitus: paina kaasupoljinta, kunnes moottorin nopeus on huipussaan, ja kytke kaasun lukitus. Tutustu Workman-käsikaasusarjan käyttöohjeisiin.

  Keräystestin suoritus

  1. Aseta kaikkien kolmen puomiosan kytkimet sekä puomiosien pääkytkin PääLLä-asentoon.

  2. Valmistaudu suorittamaan keräystesti asteikolla varustettuun astiaan.

  3. Aloita 2,76 baarin paineella ja säädä ruiskutuspainetta ruiskutusmäärän kytkimellä, jotta keräystestillä saadaan seuraavassa taulukossa esitetyt määrät.

   Note: Kerää kolme näytettä (kerää kutakin 15 sekunnin ajan) ja laske kerättyjen vesimäärien keskiarvo.

   Suuttimen väriKertymä millilitroina 15 sekunnin aikanaKertymä unsseina 15 sekunnin aikana
   Keltainen189 6,4 
   Punainen378 12,8 
   Ruskea473 16,0 
   Harmaa567 19,2 
   Valkoinen757 25,6 
   Sininen946 32,0 
   Vihreä1 419 48,0 
  4. Kun keräystestillä on saatu taulukossa esitetyt määrät, aseta valvontatilan kytkin (ruiskutusmäärän lukitus) LUKITTU-asentoon.

  5. Aseta puomiosien pääkytkin POIS-asentoon.

  Tietokeskuksen asetukset

  1. Siirry tietokeskuksessa Calibration (Säätö) -valikkoon ja valitse FLOW CAL (Virtaussäätö) seuraavasti:

   Note: Säädöt voi peruuttaa milloin tahansa valitsemalla alkunäytön kuvakkeen.

   1. Siirry valikkoihin painamalla tietokeskuksen keskimmäistä valintapainiketta kaksi kertaa.

   2. Siirry säätövalikkoon painamalla tietokeskuksen oikeanpuoleista valintapainiketta.

   3. Valitse FLOW CAL (Virtaussäätö) korostamalla se ja paina tietokeskuksen oikeanpuoleista valintapainiketta.

   4. Anna seuraavassa näytössä se vesimäärä, joka ruiskutetaan puomiosista säätöä varten. Katso alla olevaa taulukkoa.

   5. Paina tietokeskuksen oikeaa valintapainiketta.

  2. Anna virtausmäärä alla olevan taulukon mukaisesti käyttämällä plus- ja miinusmerkkejä (+ ja –).

   Suuttimen väriLitraaYhdysvaltain gallonaa
   Keltainen4211
   Punainen8322
   Ruskea10628
   Harmaa12533
   Valkoinen16744
   Sininen20855
   Vihreä31483
  3. Aseta puomiosien pääkytkin Päällä-asentoon viiden minuutin ajaksi.

   Note: Ruiskutuksen aikana tietokeskuksessa näytetään laskettava nestemäärä.

  4. Kun olet ruiskuttanut viisi minuuttia, valitse valintamerkki painamalla InfoCenterin keskimmäistä painiketta.

   Note: Säätöprosessin aikana näytetyt määrät voivat erota tietokeskukseen syötetyistä vesimääristä.

  5. Aseta puomiosien pääkytkin Pois-asentoon ja valitse valintamerkki painamalla tietokeskuksen keskipainiketta.

   Note: Säätö on nyt valmis.

  Ruiskutuslaitteen nopeuden säätö

  1. Varmista, että ruiskutuslaitteen säiliö on täynnä vettä.

  2. Siirrä kone avoimelle ja tasaiselle alueelle ja rajaa 45–152 metrin pituinen etäisyys.

   Note: Jos tarkempi tulos on tarpeen, rajaa 152 metrin etäisyys.

  3. Käynnistä moottori ja aja rajatun etäisyyden alkuun.

   Note: Kohdista eturenkaiden keskus aloitusviivaan, jotta mittaus olisi mahdollisimman tarkka.

  4. Siirry tietokeskuksessa Calibration (Säätö) -valikkoon ja valitse Speed Calibration (Nopeuden säätö).

   Note: Säädön voi peruuttaa milloin tahansa valitsemalla alkunäytön kuvakkeen.

  5. Valitse tietokeskuksessa Seuraava-nuoli (→).

  6. Anna rajattu etäisyys tietokeskukseen käyttämällä plus- ja miinusmerkkejä (+ ja –).

  7. Suorita yksi seuraavista:

   • HD-sarjan mallit, joissa on manuaalivaihteisto: siirrä vaihdevipu ykkösvaihteelle ja aja merkitty etäisyys suorassa linjassa täydellä kaasulla.

   • HDX-Auto-malli: siirrä vaihdevipu D (ajo) -asentoon ja aja merkitty etäisyys suorassa linjassa täydellä kaasulla.

  8. Pysäytä kone toisen rajan kohdalla ja valitse tietokeskuksessa valintamerkki.

   Note: Hidasta ja pysäytä ajoneuvo siten, että eturenkaiden keskus kohdistuu lopetusviivaan, jotta mittaus olisi mahdollisimman tarkka.

   Note: Säätö on nyt valmis.

  Puomiosien ohitusventtiilien säätö

  Säädä ruiskutusta, ruiskutusnopeutta ja puomiosien ohitusventtiilejä ennen ruiskutuslaitteen ensimmäistä käyttöä, suuttimien vaihdon yhteydessä ja tarpeen mukaan.

  Important: Etsi avoin ja tasainen alue, jolla tämän toimenpiteen voi suorittaa.

  Note: Puomiosien ohitusventtiilien kalibrointiin koneissa, joissa ei ole kaasun lukitusta, tarvitaan kaksi henkilöä.

  Koneen valmistelu

  1. Varmista, että ruiskutuslaitteen säiliö on täynnä vettä.

  2. Aseta vaihteisto seuraavalla tavalla:

   • Manuaalivaihteistolla varustetut HD-sarjan mallit: siirrä vaihde VAPAA-asentoon.

   • HDX-Auto-malli: siirrä vaihde P (pysäköinti) -asentoon.

  3. Kytke seisontajarru ja käynnistä moottori.

  4. Aseta kolmen puomiosan kytkimet PääLLä-asentoon, mutta jätä puomiosien pääkytkin POIS-asentoon.

  5. Aseta pumpun kytkin PääLLä-ASENTOON ja käynnistä säiliön kierto.

  6. Aseta moottorin nopeus seuraavalla tavalla:

   • Koneet, joissa ei ole lisävarusteena saatavaa kaasun lukitusta: yhden henkilön on painettava kaasupoljinta, kunnes moottorin nopeus on huipussaan.

    Note: Toinen henkilö säätää puomiosien ohitusventtiilit.

   • Koneet, joissa on lisävarusteena saatava kaasun lukitus: paina kaasupoljinta, kunnes moottorin nopeus on huipussaan, ja kytke kaasun lukitus. Tutustu Workman-käsikaasusarjan käyttöohjeisiin.

  7. Siirry tietokeskuksessa Calibration (Säätö) -valikkoon ja valitse Test Speed (Testinopeus).

   Note: Säädön voi peruuttaa milloin tahansa valitsemalla alkunäytön kuvakkeen.

  8. Anna testinopeudeksi 5,6 km/h käyttämällä plus- ja miinusmerkkejä (+ ja –) ja valitse sitten kotikuvake.

  Puomiosien ohitusventtiilien säätö

  1. Säädä ruiskutusmäärä ruiskutusmäärän kytkimellä seuraavan taulukon mukaisesti.

   Suuttimen ruiskutusmäärän taulukko

   Suuttimen väriSI (metrijärjestelmä)EnglantilainenTurf
   Keltainen159 l/ha17 gal./eek.0,39 gal./1000 neliöj.
   Punainen319 l/ha34 gal./eek.0,78 gal./1000 neliöj.
   Ruskea394 l/ha42 gal./eek.0,96 gal./1000 neliöj.
   Harmaa478 l/ha51 gal./eek.1,17 gal./1000 neliöj.
   Valkoinen637 l/ha68 gal./eek.1,56 gal./1000 neliöj.
   Sininen796 l/ha85 gal./eek.1,95 gal./1000 neliöj.
   Vihreä1 190 l/ha127 gal./eek.2,91 gal./1000 neliöj.
  2. Aseta vasemman puomiosan kytkin Pois-asentoon ja säädä vasemman puomiosan ohitusventtiiliä (Kuva 86), kunnes painelukema on aiemmin säädetyllä tasolla (yleensä 2,76 bar).

   Note: Ohitusventtiilin numeroidut ilmaisimet on tarkoitettu vain viitteeksi.

   g028047
  3. Aseta vasemman puomiosan kytkin Päällä-asentoon ja aseta oikean puomiosan kytkin Pois-asentoon.

  4. Säädä oikean puomiosan ohitusventtiiliä (Kuva 86), kunnes painelukema on aiemmin säädetyllä tasolla (yleensä 2,76 bar).

  5. Aseta oikean puomiosan kytkin Päällä-asentoon ja aseta keskimmäisen puomiosan kytkin Pois-asentoon.

  6. Säädä keskimmäisen puomiosan ohitusventtiiliä (Kuva 86), kunnes painelukema on aiemmin säädetyllä tasolla (yleensä 2,76 bar).

  7. Kytke kaikki puomiosat pois käytöstä.

  8. Kytke ruiskutuspumppu pois käytöstä.

   Note: Säätö on nyt valmis.

  Säiliön kierron ohitusventtiilin ja pääohitusventtiilin säätö

  Säiliön kierron ohitusventtiilin nupin asennot

  • Säiliön kierron ohitusventtiili on täysin auki-asennossa (Open) ruudussa A (Kuva 87).

  • Säiliön kierron ohitusventtiili on kiinni-asennossa (0) ruudussa B (Kuva 87).

  • Säiliön kierron ohitusventtiili on väliasennossa (säädetty suhteessa ruiskutusjärjestelmän painemittariin) ruudussa C (Kuva 87).

  g214029

  Säiliön kierron ohitusventtiilin säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Säädä säiliön kierron ohitusventtiili.
 • Important: Etsi avoin ja tasainen alue, jolla tämän toimenpiteen voi suorittaa.

  Note: Säiliön kierron ohitusventtiilin säätöön koneissa, joissa ei ole kaasun lukitusta, tarvitaan kaksi henkilöä.

  1. Varmista, että ruiskutuslaitteen säiliö on täynnä vettä.

  2. Varmista, että säiliön kierron säädinventtiili on auki. Jos sitä on säädetty, avaa se kokonaan tällä kertaa.

  3. Aseta vaihteisto seuraavalla tavalla:

   • Manuaalivaihteistolla varustetut HD-sarjan mallit: siirrä vaihde VAPAA-asentoon.

   • HDX-Auto-malli: siirrä vaihde P (pysäköinti) -asentoon.

  4. Kytke seisontajarru ja käynnistä moottori.

  5. Kytke ruiskutuspumppu käyttöön.

  6. Aseta moottorin nopeus seuraavalla tavalla:

   • Koneet, joissa ei ole lisävarusteena saatavaa kaasun lukitusta: yhden henkilön on painettava kaasupoljinta, kunnes moottorin nopeus on huipussaan.

    Note: Toinen henkilö kerää näytteet ruiskutuslaitteen suuttimista.

   • Koneet, joissa on lisävarusteena saatava kaasun lukitus: paina kaasupoljinta, kunnes moottorin nopeus on huipussaan, ja kytke kaasun lukitus. Tutustu Workman-käsikaasusarjan käyttöohjeisiin.

  7. Aseta kolme erillistä puomiosien venttiilien kytkintä POIS-asentoon.

  8. Aseta puomiosien pääkytkin PääLLä-asentoon.

  9. Aseta järjestelmän paine SUURIMPAAN arvoon.

  10. Paina säiliön kierron kytkin POIS-ASENTOON ja tarkasta painemittari.

   • Jos lukema on edelleen 6,9 bar, säiliön kierron ohitusventtiili on säädetty oikein.

   • Jos painemittari näyttää eri lukeman, siirry seuraavaan vaiheeseen.

  11. Säädä säiliön kierron ohitusventtiiliä (Kuva 88), joka on säiliön kierron venttiilin takaosassa, kunnes mittarin painelukema on 6,9 bar.

   g033583
  12. Paina pumpun kytkin POIS-asentoon, siirrä kaasuvipu JOUTOKäYNTI-asentoon ja käännä virtakytkin PYSäYTYS-asentoon.

  Puomiosien pääohitusventtiilin säätö

  Note: Puomiosien pääohitusventtiili pienentää tai suurentaa säiliön kierron suuttimiin ohjattavaa virtausmäärää, kun puomien pääkytkin on asetettu POIS-asentoon.

  1. Varmista, että ruiskutuslaitteen säiliö on täynnä vettä.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Aseta vaihteisto seuraavalla tavalla:

   • Manuaalivaihteistolla varustetut HD-sarjan mallit: siirrä vaihde VAPAA-asentoon.

   • HDX-Auto-malli: siirrä vaihde P (pysäköinti) -asentoon.

  4. Kytke ruiskutuspumppu käyttöön.

  5. Aseta säiliön kierron kytkin PääLLä-ASENTOON.

  6. Aseta puomiosien pääkytkin POIS-asentoon.

  7. Aseta moottorin nopeus seuraavalla tavalla:

   • Koneet, joissa ei ole lisävarusteena saatavaa kaasun lukitusta: yhden henkilön on painettava kaasupoljinta, kunnes moottorin nopeus on huipussaan.

    Note: Toinen henkilö kerää näytteet ruiskutuslaitteen suuttimista.

   • Koneet, joissa on lisävarusteena saatava kaasun lukitus: paina kaasupoljinta, kunnes moottorin nopeus on huipussaan, ja kytke kaasun lukitus. Tutustu Workman-käsikaasusarjan käyttöohjeisiin.

  8. Säädä säiliössä tapahtuvaa kiertoa säätämällä puomiosien pääohitusventtiilin kahvaa (Kuva 88).

  9. Pienennä kaasu joutokäynnille.

  10. Aseta säiliön kierron kytkin ja pumpun kytkin POIS-ASENTOON.

  11. Sammuta moottori.

  Ruiskutuspumpun sijainti

  Ruiskutuspumppu sijaitsee koneen takana (Kuva 89).

  g239107

  Käytön aikana

  Turvallisuus käytön aikana

  Yleinen turvallisuus

  • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

  • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkiä housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Pitkät hiukset eivät saa roikkua vapaina. Älä käytä riippuvia koruja.

  • Käytä asianmukaisia henkilösuojaimia Kemikaaliturvallisuus-kohdan ohjeiden mukaisesti.

  • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

  • Matkustajien on istuttava heille tarkoitetuilla istumapaikoilla.

  • Käytä konetta vain, kun näkyvyys on hyvä. Vältä kuoppia ja piileviä vaaroja.

  • Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että olet käyttäjän paikalla, vaihteisto on vapaalla ja seisontajarru on kytketty.

  • Käyttäjän ja matkustajan on istuttava aina koneen ollessa liikkeessä. Pidä molemmat kädet ohjauspyörällä aina kun mahdollista. Pidä kätesi ja jalkasi aina ohjaamon sisäpuolella.

  • Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

  • Katso ennen peruuttamista taaksesi ja varmista, että takanasi ei ole ketään. Peruuta hitaasti.

  • Älä ruiskuta, kun lähistöllä on ihmisiä (varsinkin lapsia) tai lemmikkieläimiä.

  • Älä käytä konetta pudotusten, ojien tai vallien lähettyvillä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu.

  • Vähennä nopeutta ja kuormaa, kun käytät ajoneuvoa karkealla maaperällä, epätasaisella alustalla, lähellä reunakiviä, kuoppia ja muita äkkinäisiä maaperän muutoksia. Kuorma voi siirtyä, mikä heikentää laitteen vakautta.

  • Yhtäkkiset maastonmuutokset voivat aiheuttaa äkkinäisiä ohjauspyörän liikkeitä, mistä voi aiheutua vammoja käsiin tai käsivarsiin. Tartu ohjauspyörään kevyesti pyörän kehältä ja pidä kädet irti ohjauspyörän puolista.

  • Jos kone osuu esteeseen tai tärisee epätavallisesti, pysäytä kone, sammuta moottori, irrota virta-avain, kytke seisontajarru ja tarkasta terät vahinkojen varalta. Suorita tarvittavat korjaukset ennen käytön jatkamista.

  • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi koneella ja ylittäessäsi teitä ja jalkakäytäviä. Anna muille aina etuajo-oikeus.

  • Aja erityisen varovaisesti märillä alustoilla, huonolla ilmalla, suurilla nopeuksilla ja täydellä kuormalla. Pysähtymiseen tarvittava aika ja matka kasvavat näissä olosuhteissa.

  • Älä koske moottoriin tai äänenvaimentimeen moottorin ollessa käynnissä tai heti sen sammuttamisen jälkeen. Kuumat pinnat voivat aiheuttaa palovammoja.

  • Tee seuraavat toimet ennen käyttäjän paikalta poistumista:

   • Sammuta ruiskutuspumppu.

   • Pysäytä kone.

   • Kytke vaihteisto vapaalle (manuaalinen vaihteisto) tai pysäköintiasentoon (automaattinen vaihteisto).

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori.

   • Irrota avain.

  • Moottorin pakokaasu on tappavaa sisään hengitettynä. Älä käytä moottoria sisällä tai suljetussa tilassa.

  • Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.

  • Älä käytä konetta ukonilman aikana.

  • Käytä vain The Toro® Companyn hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita.

  Kaatumissuojausjärjestelmän (ROPS) turvallisuus

  • Älä irrota kaatumissuojausjärjestelmää koneesta.

  • Varmista, että turvavyö on kiinnitetty ja nopeasti avattavissa hätätilanteessa.

  • Tarkista vapaa alikulkukorkeus ja varo osumasta esteisiin.

  • Pidä kaatumissuojausjärjestelmä turvallisessa käyttökunnossa tarkistamalla se vaurioiden varalta säännöllisesti ja pitämällä kaikki kiinnittimet tiukalla.

  • Vaihda vaurioituneet kaatumissuojausjärjestelmän osat. Älä korjaa tai muuta niitä.

  Ohjaamolla varustetut koneet

  • Kaatumissuojausjärjestelmä on keskeinen ja tehokas turvalaite.

  • Toron asentama ohjaamo toimii turvakaarena.

  • Käytä aina turvavyötä.

  Turvallisuus rinteissä

  Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Käyttäjä on vastuussa turvallisesta käytöstä rinteissä. Koneen käyttö rinteissä edellyttää erityistä huolellisuutta.

  • Tutustu seuraaviin ohjeisiin koneen käytöstä rinteissä ja selvitä, voidaanko konetta käyttää kyseisellä paikalla ja vallitsevissa olosuhteissa. Maaston muutokset voivat vaikuttaa koneen käyttöön rinteissä.

  • Käyttäjän on arvioitava käyttöpaikan olosuhteet ja määritettävä niiden perusteella, onko rinne turvallinen koneen käyttöön. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.

  • Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai kääntämistä rinteissä. Aja rinteet ylös ja alas. Vältä nopeuden tai suunnan äkillistä muuttamista. Jos kääntyminen on välttämätöntä, käänny hitaasti ja vähän kerrallaan alamäkeen, jos mahdollista. Ole varovainen, kun peruutat konetta.

  • Älä käytä konetta, jos olet epävarma pidosta, kääntyvyydestä tai vakaudesta.

  • Poista tai merkitse esteet, kuten ojat, kuopat, urat, töyssyt, kivet tai muut piilevät vaarat. Korkea ruoho voi peittää esteet. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen.

  • Huomaa, että koneen käyttö märillä pinnoilla, poikittain rinteissä tai alamäessä saattaa johtaa koneen pidon menettämiseen. Pidon menetys pyörissä saattaa aiheuttaa luisumisen sekä jarrujen ja ohjauksen hallinnan menetyksen.

  • Käytä konetta erityisen varovasti pudotusten, ojien, vallien, vesiesteiden tai muiden vaarojen lähellä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu. Määritä suoja-alue koneen ja mahdollisen vaaran välille.

  • Ole erityisen varovainen, kun käytät lisälaitteita, sillä ne voivat heikentää laitteen vakautta.

  • Jos moottori sammuu tai ajoneuvo alkaa vieriä alaspäin ylämäkeen ajettaessa, paina jarrua vähän kerrallaan ja peruuta mäki hitaasti suoraan alaspäin.

  • Pidä vaihde kytkettynä aina (soveltuessa), kun ajat rinnettä alas.

  • Älä pysäköi laitetta rinteeseen.

  • Säiliön sisältämän materiaalin paino voi vaikuttaa koneen käsiteltävyyteen. Noudata seuraavia ohjeita, jotta hallittavuus säilyy ja tapaturmat voidaan välttää.

   • Kun käytössä on raskas kuorma, vähennä nopeutta ja jätä riittävä jarrutusetäisyys. Älä tee äkkijarrutuksia. Ole erityisen varovainen kaltevilla pinnoilla.

   • Nestekuormat siirtyvät erityisesti käännyttäessä, ajettaessa ylä- tai alamäkeen, äkkinäisissä nopeuden muutoksissa tai ajettaessa epätasaisella maaperällä. Kun kuorma siirtyy, laite voi kaatua.

  Ruiskutuslaitteen käyttö

  Multi Pro WM -ruiskutuslaitetta käytetään täyttämällä ensin ruiskutussäiliö, levittämällä sitten ainetta työskentelyalueelle ja puhdistamalla lopuksi säiliö. On tärkeää, että kaikki kolme vaihetta suoritetaan peräkkäin, jotta ruiskutuslaite ei vaurioituisi. Kemikaaleja ei esimerkiksi saa sekoittaa ja lisätä ruiskutussäiliöön illalla ja suihkuttaa aamulla. Tällöin seurauksena on kemikaalien rikastuminen ja mahdollisesti ruiskutuslaitteen osien vaurioituminen.

  Important: Säiliön merkinnät ovat viitteelliset, eikä niiden tarkkuus riitä säätöön.

  Varoitus

  Kemikaalit ovat vaarallisia ja saattavat aiheuttaa henkilövahinkoja.

  • Lue kemikaalien etikettien ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja noudata kaikkia valmistajan suosituksia ja varoituksia.

  • Vältä kemikaalien joutumista iholle. Jos kemikaaleja joutuu iholle, pese kyseinen kohta huolellisesti saippualla ja puhtaalla vedellä.

  • Käytä suojalaseja ja muita suojavarusteita kemikaalin valmistajan antamien suositusten mukaan.

  Multi Pro WM on suunniteltu erityisesti kestävyyttä ja pitkää käyttöikää silmällä pitäen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ruiskutuslaitteen eri osiin on tarkoituksella valittu erilaisia materiaaleja. Valitettavasti ei ole olemassa sellaisia materiaaleja, jotka soveltuisivat kaikkiin mahdollisiin käyttötilanteisiin.

  Jotkin kemikaalit ovat voimakkaampia kuin toiset, ja kukin kemikaali reagoi eri tavalla eri materiaalien kanssa. Jotkin koostumukset (esim. ruiskutejauheet, hiili) ovat erityisen hankaavia ja aiheuttavat nopeampaa kulumista. Jos kemikaalia on saatavana ruiskutuslaitteen käyttöikää pidentävänä vaihtoehtoisena valmisteena, käytä sitä.

  Puhdista kone ja ruiskutusjärjestelmä huolellisesti jokaisen käyttökerran jälkeen. Tällä toimenpiteellä varmistetaan ruiskutuslaitteen pitkä ja ongelmaton käyttöikä.

  Ruiskutus

  Ruiskutuslaitteen käyttö

  Important: Jotta seos pysyisi hyvin sekoitettuna, käytä säiliön kiertoa aina, kun säiliössä on seosta. Jotta säiliön kierto toimisi, voimanulosoton (PTO) on oltava kytkettynä ja moottorin on käytävä joutokäyntiä korkeammilla kierroksilla. Jos pysäytät ajoneuvon ja säiliön kierron on oltava käytössä, aseta vaihdevipu VAPAALLE, kytke seisontajarru, kytke voimanulosotto (PTO), paina kytkintä ja kytke käsikaasu (jos on).

  Note: Tässä toimenpiteessä oletuksena on, että voimanulosotto (PTO) on käytössä (HD-sarjan mallit, joissa on manuaalivaihteisto) ja puomiosien venttiilit on säädetty.

  1. Laske puomit paikoilleen.

  2. HDX-Auto-malli: aseta ruiskutustilan kytkin seuraavalla tavalla:

   • Kun ruiskutuslaitetta käytetään MANUAALISESSA TILASSA, paina kytkin oikealle. Katso kohta Ruiskutustilan kytkin (HDX-Auto-malli).

   • Kun ruiskutuslaitetta käytetään AUTOMAATTISESSA TILASSA, paina kytkin vasemmalle.

  3. Aseta puomiosien pääkytkin POIS-asentoon.

  4. Aseta yksittäisten puomiosien kytkimet tarvittaessa PääLLä-asentoon.

  5. Aja kohtaan, jossa aiot ruiskuttaa.

  6. Siirry tietokeskuksen ruiskutusmäärän näyttöön ja aseta haluttu ruiskutusmäärä seuraavasti:

   1. Varmista, että pumpun kytkin on PääLLä-asennossa.

   2. Valitse haluttu vaihde manuaalivaihteistolla varustetuissa HD-sarjan malleissa.

   3. Aloita ajaminen halutulla ajonopeudella.

   4. HD-sarjan mallit, joissa on manuaalivaihteisto, tai joissa on automaattivaihteisto, jota käytetään manuaalisessa tilassa: varmista, että näytössä on oikea ruiskutusmäärä. Säädä tarvittaessa ruiskutusmäärän kytkintä, kunnes näytössä on oikea ruiskutusmäärä.

    Note: Automaattivaihteistolla varustetut HD-sarjan mallit, joita käytetään automaattisessa tilassa: tietokone säätää automaattisesti ruiskutuslaitteen paineen ruiskutusmäärän ylläpitoa varten.

   5. Palaa ruiskutettavaan kohtaan.

  7. Aloita ruiskutus asettamalla puomiosien pääkytkin PääLLä-asentoon.

   Note: Kun säiliö on melkein tyhjä, kierto saattaa aiheuttaa vaahtoamista säiliössä. Tämä voidaan estää sulkemalla säiliön kierron venttiili. Vaihtoehtoisesti säiliössä voidaan käyttää vaahtoamisen estoon tarkoitettua ainetta.

  8. Kun olet lopettanut ruiskuttamisen, kytke kaikki ruiskutusosat pois käytöstä asettamalla puomiosien pääkytkin POIS-asentoon ja vapauta sitten voimanulosoton (PTO) vipu (HD-sarjan mallit, joissa on manuaalivaihteisto).

  Nurmenhoidon varotoimenpiteet paikallaan käytettäessä

  Important: Joissain olosuhteissa moottorista, jäähdyttimestä ja äänenvaimentimesta säteilevä kuumuus voi vaurioittaa nurmea, kun ruiskutinta käytetään paikallaan. Paikallaan käyttöä ovat esimerkiksi säiliön kierto, käsiruiskutus tai kävelypuomin käyttö.

  Noudata seuraavia varotoimenpiteitä:

  • Vältä paikallaan ruiskutusta silloin, kun olosuhteet ovat hyvin kuumat ja/tai kuivat, koska nurmi voi tällöin olla herkempi vaurioille.

  • Vältä seisottamista nurmella paikallaan ruiskutuksen aikana. Seisota aina ajoreitillä, mikäli mahdollista.

  • Minimoi aika, jonka laite on nurmella käynnissä samassa kohdassa. Ruohon vaurioitumisen laajuuteen vaikuttavat sekä aika että lämpötila.

  • Aseta moottorin nopeus alhaisimmaksi mahdolliseksi, jolla saavutetaan haluttu paine ja virtaus. Tämä minimoi kehittyvän lämmön ja tuulettimen ilmavirran nopeuden.

  • Anna lämmön poistua ylöspäin moottoritilasta kohottamalla istuinkokoonpanoja paikallaan käytön aikana niin, että lämpö ei joudu poistumaan ajoneuvon alta.

  Ruiskutusosien asettelu

  Ruiskutuslaitteen ohjauspaneelissa olevilla puomiosien nostokytkimillä voidaan siirtää ulommat ruiskutusosat kuljetusasennosta ruiskutusasentoon poistumatta käyttäjän istuimelta. Pysäytä kone ennen ruiskutusosien asennon vaihtoa, jos mahdollista.

  Hydraulinostimen lukituksen asettaminen

  Puomin noston ohjaukseen voidaan toimittaa hydraulivoimaa kytkemällä hydraulinostimen vipu ja lukitsemalla se.

  1. Työnnä hydraulinostimen vipua eteenpäin (Kuva 90 tai Kuva 91).

   g255717
   g255830
  2. Kytke lukitus siirtämällä hydraulinostimen lukko vasemmalle (Kuva 90 tai Kuva 91).

  Ruiskutusosan asennon vaihto

  Siirrä ulommat ruiskutusosat RUISKUTUSASENTOON suorittamalla seuraavat vaiheet:

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Laske ulommat osat puomiosien nostokytkimillä.

   Note: Odota, kunnes ulommat ruiskutusosat ovat avautuneet kokonaan ruiskutusasentoon.

  Suorita ruiskutus ja vedä ulommat ruiskutusosat sitten sisään kuljetusasentoon suorittamalla seuraavat vaiheet:

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Nosta ulompia ruiskutusosia puomiosien nostokytkimillä, kunnes ne ovat siirtyneet kokonaan X-kirjaimen muotoiseen kuljetusasentoon puomien kuljetustelineeseen ja nostosylinterit ovat vetäytyneet kokonaan sisään.

   Important: Vapauta puomiosien nostokytkin/-kytkimet, kun ulommat ruiskutusosat ovat saavuttaneet halutun asennon. Ohjainten käyttö mekaanisten rajoittimien vastaisesti saattaa vaurioittaa nostosylintereitä ja/tai muita hydraulikomponentteja.

   g239336

  Important: Varmista ennen koneen kuljetusta, että ohjaimet ovat vetäytyneet kokonaan sisään, jotta puomin nostosylinteri ei vaurioidu.

  Puomiosien kuljetustelineen käyttö

  Ruiskutuslaite on varustettu puomien kuljetustelineillä, joissa on ainutlaatuinen turvatoiminto. Jos ruiskutusosa osuu kuljetusasennossa ollessaan matalalla olevaan esteeseen, ruiskutusosat voidaan työntää pois kuljetustelineistä. Jos näin tapahtuu, ruiskutusosat pysähtyvät melkein vaakasuoraan asentoon koneen taakse. Ruiskutusosat eivät vahingoitu, mutta ne on kuitenkin heti siirrettävä takaisin kuljetustelineeseen.

  Important: Ruiskutusosat voivat vahingoittua, jos niitä kuljetetaan missä tahansa muussa asennossa kuin X-kirjaimen muotoisessa kuljetusasennossa puomien kuljetustelineessä.

  Siirrä ulommat ruiskutusosat takaisin kuljetustelineeseen laskemalla ne ruiskutusasentoon ja nostamalla ne sitten takaisin kuljetusasentoon. Varmista, että nostosylinterit ovat vetäytyneet kokonaan sisään, jotta ohjausvarsi ei vahingoitu.

  Ruiskutusvinkkejä

  • Älä ruiskuta osittain aiemmin ruiskuttamillesi alueille.

  • Tarkkaile suuttimien mahdollista tukkeutumista. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet suuttimet.

  • Sammuta ruiskutus puomiosien pääkytkimellä ennen ruiskutuslaitteen pysäyttämistä. Kun ruiskutuslaite on pysähdyksissä, pidä moottorin kierrosluku tarpeeksi korkeana tyhjäkäynnin lukitsimen avulla, jotta säiliön kierto jatkuisi.

  • Paremmat tulokset saadaan, jos ruiskutuslaite on liikkeessä, kun ruiskutusosat kytketään päälle.

  • Tarkkaile ruiskutusmäärän muutoksia, jotka saattavat olla merkkinä siitä, että ajonopeus on muuttunut suuttimille sopimattomaksi tai että ruiskutusjärjestelmässä on ongelma.

  Automaattivaihteistolla varustetut HD-sarjan mallit, joita käytetään automaattisessa tilassa

  Note: Katso lisätietoja suuttimen valintaoppaasta, joka on saatavana valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  • Jos ruiskutuslaitetta käytetään hitaalla ajonopeudella, jonka vuoksi tietokone ylläpitää liian alhaista ruiskutusjärjestelmän painetta valittujen suuttimien ruiskutusmäärälle, kemikaaliseos purkautuu suuttimista väärin (virraten tai valuen). Valitse ruiskutuslaitteen suutin, jossa on alhaisempi ruiskutusmäärä.

  • Jos ruiskutuslaitetta käytetään korkealla ajonopeudella, jonka vuoksi tietokone käyttää täyttä ruiskutusjärjestelmän painetta, ja paine ei riitä haluttuun ruiskutusmäärään: hidasta ajonopeutta, jotta saat halutun ruiskutusmäärän, tai valitse ruiskutusmäärältään suurempi ruiskutuslaitteen suutin.

  Suuttimen tukoksen poistaminen

  Jos suutin tukkeutuu ruiskutuksen aikana, puhdista suutin seuraavasti:

  1. Pysäköi ruiskutuslaite tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja kytke seisontajarru.

  2. Aseta puomiosien pääkytkin POIS-asentoon ja aseta sitten ruiskutuspumpun kytkin POIS-asentoon.

  3. Irrota tukkeutunut suutin ja puhdista se vedellä täytetyllä suihkepullolla ja hammasharjalla.

  4. Asenna suutin paikalleen.

  Käytön jälkeen

  Turvallisuus käytön jälkeen

  • Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut koneen luota.

  • Kun olet lopettanut päivän työt koneella, pese kaikki koneen ulkopuolella olevat kemikaalijäämät. Katso kohta Kemikaaliturvallisuus.

  • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen suljettuun tilaan.

  • Huolla ja puhdista turvavyöt tarpeen mukaan.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  • Pidä kaikki koneen osat hyvässä kunnossa ja kaikki kiinnitykset tiukalla.

  • Vaihda kaikki kuluneet, vaurioituneet tai puuttuvat tarrat.

  Ruiskutusjärjestelmän puhdistus

  Ruiskutuslaitteen säiliön tyhjennys

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Etsi säiliön tyhjennysventtiili koneen oikealta puolelta (Kuva 93).

   g208238
  3. Avaa venttiili ja tyhjennä kaikki käyttämättä jäänyt materiaali säiliöstä (Kuva 94).

   Important: Hävitä jätemateriaali paikallisten säännösten ja valmistajan ohjeiden mukaan.

   g208237
  4. Sulje tyhjennysventtiili (Kuva 94).

  Ruiskutusjärjestelmän

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Vuosittain
 • Huuhtele ruiskutuslaite puhtaalla vedellä. Avaa huuhtelun aikana rajoitusventtiili kasvattamalla pumpun nopeutta. Tämä toimenpide puhdistaa nestejäämät venttiileistä ja letkuista.
 • Important: Ruiskutuslaite on aina tyhjennettävä ja puhdistettava välittömästi jokaisen käyttökerran jälkeen. Jos näin ei toimita, kemikaalit saattavat kuivua tai saostua putkiin ja tukkia pumpun tai muita osia.

  Käytä hyväksyttyä huuhtelusarjaa tässä koneessa. Lisätietoja saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Puhdista ruiskutusjärjestelmä jokaisen ruiskutuskerran jälkeen. Puhdista ruiskutusjärjestelmä seuraavasti:

  • Huuhtele kolme kertaa.

  • Käytä kemikaalien valmistajien suosittelemia puhdistus- ja neutralointiaineita.

  • Käytä viimeisessä huuhtelussa puhdasta vettä ilman puhdistus- tai neutralointiaineita.

  1. Lisää säiliöön vähintään 190 litraa puhdasta vettä ja sulje kansi.

   Note: Vedessä voi tarvittaessa käyttää puhdistus-/neutralointiainetta. Käytä viimeisessä huuhtelussa ainoastaan puhdasta, kirkasta vettä.

  2. Laske puomit alas ruiskutusasentoon.

  3. Käynnistä moottori ja aseta säiliön kierron kytkin PääLLä-ASENTOON.

  4. Siirrä kaasuvipu korkealle joutokäynnille.

  5. Varmista, että säiliön kierron kytkin on PääLLä-asennossa ja lisää ruiskutuspainetta ruiskutusmäärän kytkimellä.

  6. Aloita ruiskutus asettamalla puomiosien pääkytkin ja yksittäisten puomiosien kytkimet PääLLä-asentoon.

  7. Anna kaiken säiliössä olevan veden ruiskuta suuttimien läpi.

  8. Varmista, että kaikki suuttimet ruiskuttavat oikein.

  9. Aseta puomiosien pääkytkin POIS-asentoon ja sammuta ruiskutuspumppu ja moottori.

  10. Toista vaiheet 1–9 ainakin kahdesti, jotta ruiskutusjärjestelmä puhdistuu täysin.

   Important: Tämä toimenpide on tehtävä aina vähintään kolme kertaa, jotta ruiskutusjärjestelmä puhdistuu täysin ja jotta se ei vahingoitu.

  11. Puhdista imusuodatin ja painesuodatin. Katso ohjeet kohdista Imusuodattimen puhdistus ja Painesuodattimen puhdistus.

   Important: Jos käytit ruiskutejauheita, puhdista sihti jokaisen säiliöllisen jälkeen.

  12. Huuhtele ruiskutuslaitteen ulkopinnat puhtaalla vedellä puutarhaletkua käyttäen.

  13. Irrota suuttimet ja puhdista ne käsin. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet suuttimet.

  Imusuodattimen puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Puhdista imusuodatin.Puhdista imusuodatin (useammin, jos käytetään ruiskutejauheita).
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, kytke pumppu pois käytöstä, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Irrota ruiskutuslaitteen säiliön yläosassa oleva kiinnike, joka kiinnittää letkun liittimen suodattimen kotelosta tulevaan isoon letkuun (Kuva 95).

   g033577
  3. Irrota letku ja letkun liitin suodattimen kotelosta (Kuva 95).

  4. Vedä imuputken sihti ulos säiliössä olevasta suodattimen kotelosta (Kuva 96).

   g033578
  5. Puhdista imusuodatin puhtaalla vedellä.

   Important: Suodatin tulee vaihtaa, jos se on vaurioitunut tai jos sitä ei voida puhdistaa.

  6. Aseta imusuodatin suodattimen koteloon niin, että se on kokonaan paikallaan.

  7. Kohdista letku ja letkun liitin suodattimen koteloon säiliön yläosassa ja kiinnitä liitin ja kotelo kiinnikkeellä, joka irrotettiin vaiheessa 2.

  Painesuodattimen puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Puhdista painesuodatin.Puhdista painesuodatin (useammin, kun käytetään ruiskutejauheita).
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, kytke ruiskutuspumppu pois käytöstä, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Aseta tyhjennysastia painesuodattimen alle (Kuva 97).

   g033582
  3. Kierrä tyhjennyskorkkia vastapäivään ja irrota se painesuodattimen kammiosta (Kuva 97).

   Note: Anna kammion tyhjentyä kokonaan.

  4. Kierrä kammiota vastapäivään ja irrota suodatinpää (Kuva 97).

  5. Irrota painesuodatinpanos (Kuva 97).

  6. Puhdista painesuodatinpanos puhtaalla vedellä.

   Important: Suodatin tulee vaihtaa, jos se on vaurioitunut tai jos sitä ei voida puhdistaa.

  7. Tarkista, etteivät tyhjennystulpan tiiviste (sijaitsee kammion sisällä) ja kammion tiiviste (sijaitsee suodatinpään sisällä) ole vaurioituneet tai kuluneet (Kuva 97).

   Important: Jos tulpan tai kammion tiiviste on vaurioitunut, vaihda tiiviste.

  8. Asenna painesuodatinpanos suodatinpäähän (Kuva 97).

   Note: Varmista, että suodatinpanos asettuu kunnolla paikalleen suodatinpäähän.

  9. Asenna kammio suodatinpäähän ja kiristä käsin (Kuva 97).

  10. Kiinnitä tyhjennyskorkki kammion pohjassa olevaan liittimeen ja kiristä korkki käsin (Kuva 97).

  Suuttimen suodattimen puhdistus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, kytke ruiskutuspumppu pois käytöstä, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Irrota suutin ruiskukannattimesta (Kuva 98).

   g209504
  3. Irrota suuttimen suodatin (Kuva 98).

  4. Puhdista suuttimen suodatin puhtaalla vedellä.

   Important: Suodatin tulee vaihtaa, jos se on vaurioitunut tai jos sitä ei voida puhdistaa.

  5. Asenna suuttimen suodatin (Kuva 98).

   Note: Varmista, että suodatin on kokonaan paikallaan.

  6. Asenna suutin ruiskukannattimeen (Kuva 98).

  Lisäaineen laittaminen ruiskutusjärjestelmään

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Jokaisen käytön jälkeen
 • Laita ruiskutusjärjestelmään lisäainetta päivittäisen käytön jälkeen.
 • Lisäaineen määritys

  Lisäaineen määritys: propeeniglykoli, "myrkytön jäänestoaine", joka ehkäisee ruostetta

  Important: Käytä vain ruostetta ehkäisevää propeeniglykolia. Älä käytä kierrätettyä propeeniglykolia. Älä käytä etyleeniglykolipohjaisia jäänestoainetta.Älä käytä propeeniglykolia liukoisten alkoholien (metanoli, etanoli tai isopropanoli) tai suolaveden kanssa.

  Lisäaineen valmistelu

  1. Siirrä kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Lisää lisäainetta säiliöön seuraavasti:

   • Käyttövalmis (valmiiksi sekoitettu) propeeniglykolijäänestoaine: lisää säiliöön 38 litraa propeeniglykolijäänestoainetta.

   • Toimi propeeniglykolijäänestoaineen tiivisteen kanssa seuraavasti:

    1. Lisää ruiskutussäiliöön 38 litraa propeeniglykolijäänestoainetiivisteen ja veden sekoitusta. Noudata jäänestoaineen valmistajan ohjeita niin, että tuloksena oleva liuos soveltuu -45 °C:een tai kylmempään.

     Important: Käytä ruiskutuslaitteen puhdistamiseen vain puhdasta vettä.

    2. Käynnistä moottori ja aseta ruiskutuspumpun kytkin PääLLä-asentoon.

    3. Kasvata moottorin nopeutta painamalla kaasupoljinta.

    4. Aseta säiliön kierron kytkin PääLLä-ASENTOON.

     Anna lisäaineen ja veden liuoksen kiertää kolme minuuttia tai pidempään.

  Lisäaineen ruiskutus

  Suositeltu työkalu: kirkas keräysastia.

  1. Siirrä kone tyhjennysalueelle ja kytke seisontajarru päälle.

  2. Laske ulommat puomiosat alas.

  3. Aseta vasemman, keskimmäisen ja oikean puomiosan kytkimet sekä puomiosien pääkytkin PääLLä-asentoon.

  4. Anna ruiskutusjärjestelmän ruiskuttaa, kunnes lisäaine poistuu suutinten kautta.

   Note: Propeeniglykolijäänestoaine on yleensä vaaleanpunaista. Ota keräysastialla näytteet ruiskun poistamasta aineesta useiden ruiskujen kohdalla.

  5. Kytke puomiosien pääkytkin, kolme puomiosien kytkintä, säiliön kierron kytkin, ruiskutuspumpun kytkin ja moottori pois päältä ja irrota virta-avain.

  Koneen kuljettaminen tai hinaaminen

  Lisätietoja koneen kuljettamisesta ja hinaamisesta on Workman-ajoneuvon käyttöoppaassa.

  Important: Kiinnitä ulommat ruiskutusosat puomien kuljetustelineisiin.

  Kunnossapito

  Note: Kytkentä- ja hydraulikaavion voi tarvittaessa ladata maksuttomasti osoitteesta www.Toro.com etsimällä oman laitteen kotisivulla olevasta opaslinkistä.

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Turvallisuus huollon aikana

  • Tee seuraavat toimet ennen käyttäjän paikalta poistumista:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Kytke vaihteisto vapaalle (manuaalinen vaihteisto) tai pysäköintiasentoon (automaattinen vaihteisto).

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori.

   • Irrota avain.

   • Odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut koneen luota.

  • Vain pätevä ja valtuutettu henkilöstö saa kunnostaa, korjata, säätää ja tarkistaa laitteen.

  • Ennen huoltoa puhdista ja huuhtele ruiskutuslaite huolellisesti.

  • Ruiskutusjärjestelmässä käytetyt kemikaalit voivat olla vaarallisia tai myrkyllisiä käyttäjälle, sivullisille, eläimille, kasveille, maaperälle tai muulle ympäristölle.

   • Tutustu huolellisesti kaikkien käytettyjen kemikaalien varoitusmerkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin ja suojaudu kemikaalin valmistajan suositusten mukaisesti.

   • Suojaa ihosi aina, kun olet kemikaalien lähettyvillä. Suojaa itsesi kemikaaleilta käyttämällä asianmukaisia henkilönsuojaimia:

    • suojalasit ja/tai kasvonsuojus

    • kemikaaleilta suojaava puku

    • hengityssuojain tai suodatinsuojain

    • kemikaaleja kestävät käsineet

    • kumisaappaat tai muut tukevat kengät

    • puhtaat vaihtovaatteet, saippuaa ja kertakäyttöisiä pyyhkeitä puhdistusta varten

   • Älä käytä tai huolla ruiskutuslaitetta, jos kemikaalin turvallisuustietoja ei ole käytettävissä.

   • Älä täytä, kalibroi tai puhdista konetta, jos alueella on ihmisiä (etenkin lapsia) tai lemmikkejä.

   • Käsittele kemikaaleja hyvin tuuletetussa tilassa.

   • Pidä puhdasta vettä lähettyvillä etenkin, kun täytät ruiskutussäiliötä.

   • Älä syö, juo äläkä tupakoi, kun työskentelet kemikaalien lähettyvillä.

   • Älä puhdista ruiskutussuuttimia puhaltamalla niihin tai laittamalla niitä suuhun.

   • Pese kätesi ja muut paljaat kohdat mahdollisimman pian kemikaalien parissa työskentelyn jälkeen.

   • Kemikaalit ja höyryt ovat vaarallisia. Älä työnnä mitään ruumiinosia säiliöön äläkä pidä päätäsi säiliön aukon lähettyvillä.

  • Ennen koneen huoltamista tai säätämistä pysäköi se tasaiselle pinnalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori, irrota virta-avain ja anna moottorin jäähtyä.

  • Varmista, että koko kone on hyvässä kunnossa pitämällä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit kunnolla kiristettyinä.

  • Palovaara pienenee, kun moottoritila pidetään puhtaana liiallisesta rasvasta, kemikaaleista, ruohosta, lehdistä ja liasta.

  • Jos moottorin on oltava käynnissä huoltosäädön aikana, pidä kädet, jalat, vaatteet ja kaikki kehon osat kaukana moottorista ja liikkuvista osista. Älä päästä ulkopuolisia lähelle.

  • Älä säädä koneen ajonopeutta. Turvallisuus- ja tarkkuussyistä johtuen kannattaa antaa valtuutetun Toro-jälleenmyyjän tarkistaa ajonopeus.

  • Jos kone vaatii suurempaa korjausta tai jos tarvitset teknisiä neuvoja, ota yhteyttä valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  • Koneen muuttaminen miten tahansa voi vaikuttaa sen toimintaan, suorituskykyyn, kestävyyteen tai käyttöön, mikä voi aiheuttaa tapaturman tai kuoleman. Tämän johdosta ajoneuvon takuu voi raueta.

  • Jos mahdollista, älä huolla konetta moottorin ollessa käynnissä. Pysy etäällä liikkuvista osista.

  • Tue kone tai sen osat tarvittaessa pukkien avulla.

  • Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta säiliön kiinnitysliuskat.
 • Puhdista imusuodatin.Puhdista imusuodatin (useammin, jos käytetään ruiskutejauheita).
 • Puhdista painesuodatin.Puhdista painesuodatin (useammin, kun käytetään ruiskutejauheita).
 • Jokaisen käytön jälkeen
 • Laita ruiskutusjärjestelmään lisäainetta päivittäisen käytön jälkeen.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Voitele pumppu.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Voitele puomien saranat.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Tarkasta kaikki letkut ja liitokset vaurioiden varalta ja oikean kiinnityksen varmistamiseksi.
 • Puhdista virtausmittari(useammin, jos käytetään ruiskutejauheita).
 • 400 käyttötunnin välein
 • Tarkasta venttiiliyksikköjen O-renkaat ja vaihda ne tarvittaessa.
 • Vaihda imusuodatin.
 • Vaihda painesuodatin.
 • Tarkasta pumpun kalvo ja vaihda se tarvittaessa.(ota yhteys valtuutettuun Toro-huoltoliikkeeseen).
 • Tarkista pumpun sulkuventtiilit ja vaihda tarvittaessa.(ota yhteys valtuutettuun Toro-huoltoliikkeeseen).
 • Tarkasta nailoniset tappiholkit.
 • Vuosittain
 • Säädä säiliön kierron ohitusventtiili.
 • Huuhtele ruiskutuslaite puhtaalla vedellä. Avaa huuhtelun aikana rajoitusventtiili kasvattamalla pumpun nopeutta. Tämä toimenpide puhdistaa nestejäämät venttiileistä ja letkuista.
 • Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on sekä koneen että moottorin käyttöoppaissa.

  Päivittäisen huollon tarkastuslista

  Ota tästä sivusta kopioita.

  Tarkistettavat kohdatViikolle:
  MaTiKeToPeLaSu
  Tarkista jarrujen ja seisontajarrun toiminta.       
  Tarkista vaihdevivun/vapaan toiminta.       
  Tarkista polttoaineen määrä.       
  Tarkista moottorin öljymäärä, ennen kuin täytät säiliön.       
  Tarkista vaihteistoöljyn määrä, ennen kuin täytät säiliön.       
  Tarkista ilmansuodatin, ennen kuin täytät säiliön.       
  Tarkista moottorin jäähdytysrivat, ennen kuin täytät säiliön.       
  Tarkista, kuuluuko moottorista epätavallisia ääniä.       
  Tarkista, kuuluuko epätavallisia käyntiääniä.       
  Tarkista rengaspaine.       
  Tarkista nestevuodot.       
  Tarkista mittareiden toiminta.       
  Tarkista kaasupolkimen toiminta.       
  Puhdista imuputken sihti.       
  Tarkista aurauskulma.       
  Voitele kaikki rasvanipat.1       
  Korjaa maalipinnan vauriot.       

  1Välittömästi jokaisen pesun jälkeen luettelon mukaisesta huoltovälistä huolimatta

  Todetut viat

  Tarkastuksen suoritti:
  VikaPäivämääräHuomio
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10  

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Varoitus

  Jos jätät avaimen virtakytkimeen, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

  Irrota avain virtakytkimestä ja akun miinuskaapeli akusta ennen huoltoa. Aseta akun kaapeli sivuun niin, ettei se osu vahingossa akun napaan.

  Koneen osiin pääsy

  Säiliöyksikön nosto

  Hengenvaara

  Ruiskutuslaitteen säiliöyksikkö aiheuttaa varastoituneen energian vaaran. Jos yksikköä ei pidetä oikein paikallaan asennettaessa tai irrotettaessa, se saattaa liikkua tai pudota ja aiheuttaa tapaturman paikalla olijoille.

  Tue ruiskutuslaitteen säiliöyksikkö hihnoilla ja kattonosturilla asennuksen ja irrotuksen ajaksi ja jos kiinnittimet on irrotettu huoltotöitä varten.

  Säiliöyksikkö voidaan nostaa, jotta moottoriin ja muihin sisäisiin osiin päästään käsiksi. Käännä puomijatke eteenpäin, jotta paino jakautuu tasaisemmin.

  1. Tyhjennä ruiskutussäiliö.

  2. Pysäköi ajoneuvo tasaiselle alustalle.

  3. Nosta puomijatketta puomien kytkimillä noin 45 astetta.

  4. Kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  5. Irrota turvapultit alustan etuosasta (Kuva 99).

   g022366
  6. Taita puomijatkeet eteenpäin säiliöyksikön suuntaisesti, jotta paino jakautuu tasaisemmin ja jotta ajoneuvo ei kaadu taaksepäin.

  7. Nosta säiliöyksikköä, kunnes nostosylinterit ovat täysin ulostyönnettyinä.

  8. Irrota lavan tukitanko säilytyskannakkeista ROPS-paneelin takaa (Kuva 100).

   g002397
  9. Työnnä lavan tukitanko sylinterin tankoa vasten ja varmista, että tuen päätykielekkeet ovat sylinterin vaipan päätä ja nostosylinterin tangon päätä vasten (Kuva 101).

   g009164

  Säiliöyksikön laskeminen

  1. Kun olet valmis laskemaan säiliöyksikön, irrota lavan tukitanko sylinteristä ja aseta se ROPS-paneelin takana oleviin kannattimiin.

   Important: Älä yritä laskea säiliöyksikköä, jos lavan tukitanko on sylinterissä.

  2. Laske säiliö runkoon varovasti vetämällä nostosylinterit sisään.

  3. Kiinnitä säiliöyksikkö asentamalla kaksi pidikepulttia ja kiinnikettä.

  4. Taita puomijatkeet taaksepäin avattuun asentoon.

  5. Nosta puomijatkeet puomien kytkimillä KULJETUSASENTOON.

  Voitelu

  Ruiskutuspumpun voitelu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Voitele pumppu.
 • Rasvatyyppi: Mobil XHP 461

  1. Paikanna ruiskutuspumpun rasvanipat.

   Note: Pumppu sijaitsee koneen takaosassa.

   g208179
  2. Pyyhi kaksi etärasvanippaa puhtaaksi.

  3. Pumppaa rasvaa kuhunkin etärasvanippaan.

  4. Pyyhi pois ylimääräinen rasva.

  Puomin saranoiden voitelu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Voitele puomien saranat.
 • Important: Jos puomin sarana pestään vedellä, vesi ja roskat on poistettava saranakokoonpanosta ja saranoihin on lisättävä rasvaa.

  Rasvatyyppi: litiumrasva nro 2

  1. Pyyhi rasvanipat puhtaaksi, ettei epäpuhtauksia pääse laakeriin tai holkkiin.

  2. Pumppaa laakeriin tai holkkiin rasvaa kunkin nipan kohdalla, Kuva 103.

   g002014
  3. Pyyhi pois ylimääräinen rasva.

  4. Toista nämä vaiheet kunkin puomin nivelen kohdalla.

  Ruiskutusjärjestelmän huolto

  Letkujen tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Tarkasta kaikki letkut ja liitokset vaurioiden varalta ja oikean kiinnityksen varmistamiseksi.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Tarkasta venttiiliyksikköjen O-renkaat ja vaihda ne tarvittaessa.
 • Tarkasta kaikki ruiskutusjärjestelmän letkut halkeamien, vuotojen ja muiden vaurioiden varalta. Tarkasta samalla liitokset ja kiinnitykset vastaavien vaurioiden varalta. Vaihda kaikki mahdollisesti vaurioituneet letkut ja kiinnikkeet.

  Imusuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Vaihda imusuodatin.
 • Note: Määritä työhön sopiva imusuodattimen silmäkoko kohdan Imusuodattimen valinta avulla.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, kytke pumppu pois käytöstä, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Irrota ruiskutuslaitteen säiliön yläosassa oleva kiinnike, joka kiinnittää letkun liittimen suodattimen kotelosta tulevaan isoon letkuun (Kuva 104).

   g033577
  3. Irrota letku ja letkun liitin suodattimen kotelosta (Kuva 104).

  4. Irrota vanha imusuodatin säiliössä olevasta suodattimen kotelosta (Kuva 105).

   Note: Hävitä vanha suodatin.

   g033578
  5. Asenna uusi imusuodatin suodattimen koteloon.

   Note: Varmista, että suodatin on kokonaan paikallaan.

  6. Kohdista letku ja letkun liitin suodattimen koteloon säiliön yläosassa ja kiinnitä liitin ja kotelo kiinnikkeellä, joka irrotettiin vaiheessa 2.

  Painesuodattimen vaihtaminen

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Vaihda painesuodatin.
 • Note: Määritä työhön sopiva painesuodattimen sihtikoko kohdan Painesuodattimen valinta avulla.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, kytke ruiskutuspumppu pois käytöstä, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Aseta tyhjennysastia painesuodattimen alle (Kuva 106).

   g033582
  3. Kierrä tyhjennyskorkkia vastapäivään ja irrota se painesuodattimen kammiosta (Kuva 106).

   Note: Anna kammion tyhjentyä kokonaan.

  4. Kierrä kammiota vastapäivään ja irrota suodatinpää (Kuva 106).

  5. Irrota vanha painesuodatinpanos (Kuva 106).

   Note: Hävitä vanha suodatin.

  6. Tarkista, etteivät tyhjennystulpan tiiviste (sijaitsee kammion sisällä) ja kammion tiiviste (sijaitsee suodatinpään sisällä) ole vaurioituneet tai kuluneet (Kuva 106).

   Note: Jos tulpan tai kammion tiiviste on vaurioitunut, vaihda tiiviste.

  7. Asenna uusi painesuodatinpanos suodatinpäähän (Kuva 106).

   Note: Varmista, että suodatinpanos asettuu kunnolla paikalleen suodatinpäähän.

  8. Asenna kammio suodatinpäähän ja kiristä käsin (Kuva 106).

  9. Kiinnitä tyhjennyskorkki kammion pohjassa olevaan liittimeen ja kiristä korkki käsin (Kuva 106).

  Suuttimen suodattimen vaihto

  Note: Määritä työhön sopiva suuttimen suodattimen sihtikoko kohdan Suutinkappaleen suodattimen valinta (lisävaruste) avulla.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, kytke ruiskutuspumppu pois käytöstä, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Irrota suutin ruiskukannattimesta (Kuva 107).

   g209504
  3. Irrota vanha suuttimen suodatin (Kuva 107).

   Note: Hävitä vanha suodatin.

  4. Asenna uusi suuttimen suodatin (Kuva 107).

   Note: Varmista, että suodatin on kokonaan paikallaan.

  5. Asenna suutin ruiskukannattimeen (Kuva 107).

  Ruiskutuspumpun tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkasta pumpun kalvo ja vaihda se tarvittaessa.(ota yhteys valtuutettuun Toro-huoltoliikkeeseen).
 • Tarkista pumpun sulkuventtiilit ja vaihda tarvittaessa.(ota yhteys valtuutettuun Toro-huoltoliikkeeseen).
 • Note: Seuraavat laitteen osat katsotaan kuluviksi osiksi, ellei niitä havaita viallisiksi. Ne eivät kuulu laitteen takuun piiriin.

  Valtuutetun Toro-jälleenmyyjän on tarkastettava seuraavat pumpun sisäosat vaurioiden varalta:

  • Pumpun kalvo

  • Pumpun sulkuventtiilikokoonpanot

  Vaihda osat tarvittaessa.

  Nailonisten tappiholkkien tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkasta nailoniset tappiholkit.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, kytke pumppu pois käytöstä, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Avaa ulommat puomiosat ruiskutusasentoon ja tue ne pukeilla tai hihnoilla ja nostolaitteella.

  3. Irrota pultti ja mutteri, joilla saranatappi on kiinni, ja irrota tappi (Kuva 108).

   g242083
  4. Irrota puomi ja kääntökannatin keskirungon päätykanavasta, jotta pääset käsiksi nailonholkkeihin.

  5. Irrota ja tarkasta nailonholkit kääntökannattimen etu- ja takaosista (Kuva 108).

   Note: Vaihda kuluneet tai vaurioituneet holkit.

  6. Voitele nailonholkit pienellä määrällä öljyä ja asenna ne kääntökannattimeen (Kuva 108).

  7. Kohdista kääntökannattimen reiät päätykanavan reikiin (Kuva 108).

  8. Asenna saranatappi ja kiinnitä se paikalleen vaiheessa 3 irrotetulla laippapultilla ja laippalukkomutterilla.

  9. Toista vaiheet 2–8 toisen ulomman puomiosan kohdalla.

  Puomien säätö vaaka-asentoon

  Keskipuomin ohjaimia voidaan säätää pitämään vasen ja oikea puomi tasassa seuraavasti.

  1. Avaa puomit ruiskutusasentoon.

  2. Irrota sokka saranatapista (Kuva 109).

   g013780
  3. Nosta puomia ja irrota tappi (Kuva 109). Laske puomi sitten varovasti maahan.

  4. Tarkasta tappi vaurioiden varalta ja vaihda se tarvittaessa.

  5. Estä ohjausvarren liike tarttumalla sen tasaiseen osaan vääntötyökalulla ja löysää sitten vastamutteria, jotta silmukkavartta voidaan säätää (Kuva 110).

   g014220
  6. Lyhennä tai pidennä laajennettu ohjausvarsi haluttuun asentoon kääntämällä silmukkavartta ohjausvarressa (Kuva 110).

   Note: Silmukkavartta on käännettävä puolikkaita tai kokonaisia kierroksia, jotta varsi voidaan asentaa puomiin.

  7. Kun haluttu asento on saavutettu, kiinnitä ohjausvarsi ja silmukkavarsi kiristämällä vastamutteri.

  8. Aseta nivel ja ohjausvarsi kohdakkain nostamalla puomia.

  9. Pitele puomia ja työnnä tappi sekä puomin nivelen että ohjausvarren läpi (Kuva 109).

  10. Kun tappi on paikallaan, vapauta puomi ja varmista tappi aikaisemmin irrotetulla sokalla.

  11. Toista vaiheet tarvittaessa kunkin ohjausvarren laakerin kohdalla.

  Puhdistus

  Virtausmittarin puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Puhdista virtausmittari(useammin, jos käytetään ruiskutejauheita).
  1. Huuhtele ja tyhjennä koko ruiskutusjärjestelmä perusteellisesti.

  2. Irrota virtausmittari ruiskutuslaitteesta ja huuhtele se puhtaalla vedellä.

  3. Irrota pidätinrengas sisääntulopuolelta (Kuva 111).

   g214630
  4. Puhdista turbiini ja turbiinin napa metallilastuista ja ruiskutejauheesta.

  5. Tarkista turbiinin siivet kulumien varalta.

   Note: Pidä turbiinia kädessä ja pyöritä sitä. Sen pitäisi pyöriä vapaasti ilman huomattavaa vastusta. Jos se ei pyöri vapaasti, vaihda se.

  6. Asenna virtausmittari.

  7. Käytä ilmasuutinta alhaisella paineella (0,34 bar) ja varmista, että turbiini pyörii vapaasti.

   Note: Jos se ei pyöri vapaasti, löysää turbiinin navan pohjassa olevaa kuusiotappia 1/16 kierrosta, kunnes turbiini pyörii vapaasti.

  Ruiskutusventtiilien puhdistus

  Venttiilin ohjaimen irrottaminen

  1. Pysäköi ruiskutuslaite tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, kytke pumppu pois käytöstä, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Irrota venttiilin ohjaimen 3-nastainen liitin ruiskutuslaitteen johdinsarjan 3-istukkaisesta sähköliittimestä.

  3. Irrota kiinnike, jolla ohjain on kiinnitetty ruiskutuksen säädinventtiilin, säiliön kierron venttiilin, puomiosien pääventtiilin tai puomiosien venttiilin jakoputkeen (Kuva 112).

   Note: Purista kiinnikkeen tappeja yhteen ja työnnä sitä samalla alas.

   Note: Säilytä ohjain ja kiinnike asennusta varten kohdassa Venttiilin ohjaimen asennus.

   g028237
  4. Irrota ohjain venttiilin jakoputkesta.

  Ruiskutuksen säädinventtiilin jakoputken irrottaminen

  1. Irrota kaksi laippakiristintä ja kaksi tiivistettä, joilla ruiskutuksen säädinventtiilin jakoputki (Kuva 113) on kiinnitetty painesuodattimeen ja säiliön kierron venttiiliin.

   Note: Säilytä laippakiristimet ja tiivisteet kohdassa Ruiskutuksen säädinventtiilin jakoputken asennus tehtävää asennusta varten.

   g033584
  2. Irrota kiinnike, jolla lähtöliitin on kiinnitetty ruiskutuksen säädinventtiilin jakoputken liittimeen (Kuva 114).

   g033585
  3. Irrota kaksi laippakantapulttia (¼ × ¾ tuumaa) ja kaksi laippalukkomutteria (¼ tuumaa), joilla ruiskutuksen säädinventtiili on kiinnitetty venttiilin asennuskannattimeen, ja irrota venttiilin jakoputki koneesta (Kuva 114).

   Note: Ruiskutuksen säädinventtiilin irrotusta voi tarvittaessa helpottaa löysäämällä painesuodattimen pään kiinnitysosia.

   Note: Säilytä laippakantapultit, laippalukkomutterit ja kiinnike kohdassa Ruiskutuksen säädinventtiilin jakoputken asennus tehtävää asennusta varten.

  Säiliön kierron venttiilin jakoputken irrottaminen

  1. Irrota kolme laippakiristintä ja kolme tiivistettä, joilla säiliön kierron venttiilin jakoputki (Kuva 115) on kiinnitetty säiliön kierron ohitusventtiiliin, ruiskutuksen säädinventtiiliin ja puomien pääventtiiliin.

   Note: Säilytä laippakiristimet ja tiivisteet kohdassa Säiliön kierron venttiilin jakoputken asennus tehtävää asennusta varten.

   g033586
  2. Irrota kiinnike, jolla pikaliittimen istukka on kiinnitetty säiliön kierron venttiilin jakoputken pikaliittimeen (Kuva 116).

   g214596
  3. Irrota laippakantapultti (¼ × ¾ tuumaa) ja laippalukkomutteri (¼ tuumaa), joilla säiliön kierron venttiili on kiinnitetty venttiilin asennuskannattimeen, ja irrota venttiilin jakoputki koneesta (Kuva 116).

   Note: Säilytä laippakantapultti, laippalukkomutteri ja kiinnike kohdassa Säiliön kierron venttiilin jakoputken asennus tehtävää asennusta varten.

  Puomien pääventtiilin jakoputken irrottaminen

  1. Irrota laippakiristimet ja tiivisteet, joilla puomien pääventtiilin jakoputki (Kuva 117) on kiinnitetty puomien pääohitusventtiiliin, säiliön kierron venttiiliin ja 90 asteen laippakulmaliittimeen (virtausmittarin letkun päässä).

   Note: Säilytä laippakiristimet ja tiivisteet kohdassa Puomien pääventtiilin jakoputken asennus tehtävää asennusta varten.

   g033590
  2. Irrota kiinnike, jolla 90 asteen lähtöliitin on kiinnitetty puomien pääventtiilin jakoputken liittimeen (Kuva 118).

   g033591
  3. Irrota laippakantapultti (¼ × ¾ tuumaa) ja laippalukkomutteri (¼ tuumaa), joilla puomien pääventtiili on kiinnitetty venttiilin asennuskannattimeen, ja irrota venttiilin jakoputki koneesta (Kuva 118).

   Note: Säilytä laippakantapultti, laippalukkomutteri ja kiinnike kohdassa Puomien pääventtiilin jakoputken asennus tehtävää asennusta varten.

  Puomiosan venttiilin jakoputken irrottaminen

  1. Irrota kiristimet ja tiivisteet, joilla puomiosan venttiilin jakoputki (Kuva 119) on kiinnitetty viereisen puomiosan venttiiliin (jos irrotat vasemmanpuoleisen puomiosan venttiilin, irrota se supistusliittimestä ja viereisen puomiosan venttiilistä).

   g028236
  2. Irrota kiinnikkeet, joilla lähtöliitin on kiinnitetty puomiosan venttiilin jakoputkeen ja venttiilin jakoputki on kiinnitetty ohitusliittimeen (Kuva 120).

   g028238
  3. Vasemman tai oikean puomiosan venttiilit: irrota laippakantapultit ja laippalukkomutterit, jotka kiinnittävät puomiosien venttiilit venttiilin asennuskannattimeen, ja irrota venttiilien jakoputket koneesta. Keskimmäisen puomiosan venttiili: irrota puomiosan venttiilin jakoputki koneesta (Kuva 121).

   g028239

  Venttiilin jakoputken puhdistaminen

  1. Aseta venttiilinvarsi kiinni-asentoon (ruutu B, Kuva 122).

   g027562
  2. Irrota päätysuojuksen liitinkokoonpanot jakoputken rungon molemmista päistä (Kuva 123 ja Kuva 124).

   g028243
   g028240
  3. Käännä venttiilinvartta niin, että kuula on auki-asennossa (Kuva 122 A).

   Note: Kun venttiilinvarsi on linjassa venttiilin virtauksen kanssa, kuula liukuu ulos.

  4. Irrota varren kiinnike jakoputken varren portissa olevista koloista (Kuva 123 ja Kuva 124).

  5. Irrota varren kiinnike ja venttiilinvarren istukka jakoputkesta (Kuva 123 ja Kuva 124).

  6. Vedä venttiilinvarsikokoonpano ulos jakoputken rungosta (Kuva 123 ja Kuva 124).

  7. Puhdista jakoputken sisäpuoli ja kuulaventtiilin ulkopuoli, venttiilinvarsikokoonpano, venttiilinvarren pidike ja päätyliittimet.

  Venttiilin jakoputken kokoaminen

  Käyttäjälle toimitettavat varusteet: kirkas silikonirasva.

  Important: Käytä jatkoputken kokoamisessa vain silikonirasvaa.

  1. Tarkista, että lähtöliittimen O-renkaat (vain puomiosan venttiilin jakoputkessa), päätysuojuksen O-renkaat, istukan O-renkaan tukirenkaat tai kuulan istukka eivät ole vaurioituneet tai kuluneet (Kuva 123 ja Kuva 124).

   Note: Vaihda kaikki vaurioituneet tai kuluneet O-renkaat.

  2. Levitä silikonirasvaa venttiilinvarteen ja aseta se venttiilinvarren istukkaan (Kuva 123 ja Kuva 124).

  3. Asenna venttiilinvarsi ja istukka jakoputkeen ja kiinnitä ne varren kiinnikkeellä (Kuva 123 ja Kuva 124).

  4. Varmista, että istukan O-renkaan tukirengas ja kuulan istukka ovat kohdallaan ja asettuvat kunnolla päätysuojuksen liittimeen (Kuva 123 ja Kuva 124)

  5. Asenna päätysuojuksen liitinkokoonpano jakoputken runkoon niin, että päätysuojuksen liittimen laippa koskettaa jakoputken runkoa (Kuva 123 ja Kuva 124). Käännä sen jälkeen päätysuojuksen liitintä vielä ⅛–¼ kierrosta.

   Note: Varo vahingoittamasta liittimen päätä.

  6. Aseta kuula venttiilin runkoon (Kuva 125).

   Note: Venttiilinvarren pitäisi sopia kuulan aukkoon. Jos venttiilinvarsi ei sovi, säädä kuulan asentoa (Kuva 125).

   g027565
  7. Käännä venttiilinvarsikokoonpanoa niin, että venttiili on kiinni-asennossa (Kuva 122 B).

  8. Toista vaiheet 4 ja 5 toisen päätysuojuksen liitinkokoonpanon kohdalla.

  Ruiskutuksen säädinventtiilin jakoputken asennus

  1. Aseta tiiviste ruiskutuksen säädinventtiilin jakoputken ja painesuodattimen pään laippojen väliin (Kuva 126 A).

   Note: Saat tarvittaessa lisää tilaa löysäämällä painesuodattimen pään kiinnitysosia.

   g238670
  2. Kiinnitä ruiskutuksen säädinventtiilin jakoputki, tiiviste ja painesuodattimen pää laippakiristimellä ja kiristä käsin (Kuva 126 A).

  3. Aseta tiiviste ruiskutuksen säädinventtiilin ja säiliön kierron venttiilin jakoputken laippojen väliin (Kuva 126 A).

  4. Kiinnitä ruiskutuksen säädinventtiilin jakoputki, tiiviste ja säiliön kierron venttiilin jakoputki laippakiristimellä ja kiristä käsin (Kuva 126 A).

  5. Liitä ruiskutuksen säädinventtiili venttiilin asennuskannattimeen kahdella laippakantapultilla ja kahdella laippalukkomutterilla (Kuva 126 A), jotka irrotettiin kohdan Ruiskutuksen säädinventtiilin jakoputken irrottaminenvaiheessa 3, ja kiristä mutteri ja pultti momenttiin 10–12 N·m.

  6. Liitä lähtöliitin ruiskutuksen säädinventtiilin jakoputken pohjassa olevaan liittimeen (Kuva 126 B).

  7. Kiinnitä lähtöliitin liittimeen asettamalla kiinnike lähtöliittimen istukkaan (Kuva 126 B).

  8. Jos löysäsit painesuodattimen pään kiinnitysosia, kiristä mutteri ja pultti momenttiin 10–12 N·m.

  Säiliön kierron venttiilin jakoputken asennus

  1. Aseta säiliön kierron venttiilin jakoputken laippa, tiiviste ja säiliön kierron ohitusventtiilin laippa kohdakkain (Kuva 127).

   Note: Saat tarvittaessa lisää tilaa löysäämällä puomien pääventtiilin kiinnitysosia.

   g033604
  2. Kiinnitä säiliön kierron ohitusventtiili, tiiviste ja säiliön kierron venttiilin jakoputki laippakiristimellä ja kiristä käsin (Kuva 128).

  3. Aseta tiiviste ruiskutuksen säädinventtiilin ja säiliön kierron venttiilin jakoputken laippojen väliin (Kuva 128 A).

   g033605
  4. Kiinnitä ruiskutuksen säädinventtiili, tiiviste ja säiliön kierron venttiilin jakoputki laippakiristimellä ja kiristä käsin (Kuva 128 A).

  5. Aseta tiiviste säiliön kierron venttiilin jakoputken ja puomien pääventtiilin laippojen väliin (Kuva 128 A).

  6. Kiinnitä säiliön kierron venttiilin jakoputki, tiiviste ja puomien pääventtiili laippakiristimellä ja kiristä käsin (Kuva 128 A).

  7. Liitä lähtöliitin säiliön kierron venttiilin jakoputken pohjassa olevaan liittimeen (Kuva 128 B).

  8. Kiinnitä lähtöliitin liittimeen asettamalla kiinnike lähtöliittimen istukkaan (Kuva 128 B).

  9. Liitä säiliön kierron venttiili venttiilin asennuskannattimeen laippakantapultilla ja laippalukkomutterilla (Kuva 127), jotka irrotettiin kohdan Säiliön kierron venttiilin jakoputken irrottaminen vaiheessa 3, ja kiristä mutteri ja pultti momenttiin 10–12 N·m.

  10. Jos löysäsit puomien pääventtiilin kiinnitysosia, kiristä mutteri ja pultti momenttiin 10–12 N·m.

  Puomien pääventtiilin jakoputken asennus

  1. Aseta puomien pääventtiilin jakoputken laippa, tiiviste ja puomien pääohitusventtiilin laippa kohdakkain (Kuva 129).

   g033590
  2. Kiinnitä puomien pääventtiilin jakoputki, tiiviste ja puomien pääohitusventtiili laippakiristimellä ja kiristä käsin (Kuva 129).

  3. Aseta puomien pääventtiilin jakoputken laippa, tiiviste ja säiliön kierron venttiilin jakoputki kohdakkain (ruutu B, Kuva 129).

  4. Kiinnitä puomien pääventtiilin jakoputki, tiiviste ja säiliön kierron venttiilin jakoputki laippakiristimellä ja kiristä käsin (Kuva 129).

  5. Kohdista 90 asteen lähtöliitin puomien pääventtiilin jakoputken pohjassa olevaan liittimeen (Kuva 130).

   g033591
  6. Kiinnitä lähtöliitin liittimeen asettamalla kiinnike lähtöliittimen istukkaan (Kuva 130).

  7. Liitä säiliön kierron venttiili venttiilin asennuskannattimeen laippakantapultilla ja laippalukkomutterilla (Kuva 129), jotka irrotettiin kohdan Puomien pääventtiilin jakoputken irrottaminen vaiheessa 3, ja kiristä mutteri ja pultti momenttiin 10–12 N·m.

  Puomiosan venttiilin jakoputken asennus

  1. Aseta venttiilin jakoputken ylempi päätysuojuksen liitin ohitusliittimeen (ruutu A, Kuva 131).

   Note: Saat tarvittaessa lisää tilaa löysäämällä ohitusliittimen kiinnitysosia.

   g033609
  2. Kiinnitä päätysuojuksen liitin ohitusliittimeen asettamalla kiinnike ohitusliittimen istukkaan (ruutu A, Kuva 131).

  3. Kiinnitä lähtöliitin venttiilin jakoputken alempaan päätysuojuksen liittimeen (ruutu A, Kuva 131).

  4. Kiinnitä päätysuojuksen liitin lähtöliittimeen asettamalla kiinnike lähtöliittimen istukkaan (ruutu A, Kuva 131).

  5. Aseta tiiviste supistusliittimen ja puomiosan venttiilin jakoputken laippojen väliin (ruutu B, Kuva 131).

  6. Liitä supistusliitin, tiiviste ja puomiosan venttiilin jakoputki kiristimellä ja kiristä käsin (ruutu B, Kuva 131).

  7. Jos asennat kahden vasemmanpuoleisen puomiosan venttiileitä, aseta tiiviste kahden vierekkäisen puomiosan venttiilin jakoputken laippojen väliin (ruutu B, Kuva 131).

  8. Liitä kaksi vierekkäistä puomiosan venttiilin jakoputkea ja tiiviste kiristimellä ja kiristä käsin (ruutu B, Kuva 131).

  9. Vasemman tai oikean puomiosan venttiilit: liitä venttiilit venttiilin asennuskannattimeen laippakantapultilla ja laippalukkomutterilla, jotka irrotettiin vaiheessa 3 kohdassa Puomiosan venttiilin jakoputken irrottaminen, ja kiristä mutterit ja pultit momenttiin 10–12 N·m.

  10. Jos löysäsit ohitusliittimen kiinnitysosia, kiristä mutteri ja pultti momenttiin 10–12 N·m.

  Venttiilin ohjaimen asennus

  1. Kohdista ohjain venttiilin jakoputkeen ja (Kuva 112).

  2. Kiinnitä ohjain ja venttiili kiinnikkeellä, joka irrotettiin kohdan 3 vaiheessa Venttiilin ohjaimen irrottaminen.

  3. Kytke venttiilin ohjaimen johdinsarjan 3-nastainen liitin ruiskutuslaitteen johdinsarjan 3-istukkaiseen liittimeen.

  Varastointi

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, kytke ruiskutuspumppu pois käytöstä, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut koneen luota.

   Note: Vapauta voimanulosotto (PTO) HD- ja HDX-sarjan Workman-malleissa, joissa on manuaalivaihteisto.

  2. Puhdista lika ja rasva koko laitteesta, myös moottorin sylinterinkannen rivoista ja tuulettimen kotelosta.

   Important: Kone voidaan pestä miedolla pesuaineella ja vedellä. Älä pese konetta painepesurilla. Painepesu voi vahingoittaa sähköjärjestelmää tai huuhtoa pois tarpeellisen rasvan kitkakohdista. Älä käytä liian paljon vettä etenkään kojetaulun, valojen, moottorin ja akun läheisyydessä.

  3. Valmistele ruiskutusjärjestelmä seuraavasti:

   1. Tyhjennä puhdasvesisäiliö.

   2. Tyhjennä ruiskutusjärjestelmä niin hyvin kuin mahdollista.

   3. Valmista ruostetta ehkäisevää alkoholitonta jäänestoainetta tuotteen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

   4. Lisää jäänestoainetta puhdasvesisäiliöön ja ruiskutuslaitteen säiliöön.

   5. Pidä ruiskutuslaitteen pumppua käynnissä muutaman minuutin ajan, jotta jäänestoaine pääsee kiertämään koko ruiskutusjärjestelmään ja asennettuihin ruiskutuslisälaitteisiin. Katso kohta Ruiskutuspumppu.

   6. Tyhjennä puhdasvesisäiliö ja ruiskutusjärjestelmä niin hyvin kuin mahdollista.

  4. Nosta puomit puomien nostokytkimillä. Nosta puomeja, kunnes ne ovat siirtyneet kokonaan X-kirjaimen muotoiseen kuljetusasentoon puomien kuljetustelineeseen ja puomien sylinterit ovat vetäytyneet kokonaan sisään.

   Note: Varmista, että puomin sylinterit ovat vetäytyneet kokonaan sisään, jotta ohjausvarsi ei vahingoitu.

  5. Suorita seuraavat lyhyt- tai pitkäaikaisen varastoinnin huoltotoimenpiteet:

   • Lyhytaikainen varastointi (alle 30 päivää), puhdista ruiskutusjärjestelmä; katso Ruiskutusjärjestelmän.

   • Pitkäaikainen varastointi (yli 30 päivää), suorita seuraavat toimenpiteet:

    1. Puhdista ruiskutusventtiilit. Katso kohta Ruiskutusventtiilien puhdistus.

    2. Voitele ruiskutuslaite. Katso kohta Voitelu.

    3. Tarkista ja kiristä kaikki pultit, mutterit ja ruuvit.

     Note: Korjaa tai vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet osat.

    4. Tarkista kaikkien ruiskuletkujen kunto.

     Note: Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet letkut.

    5. Kiristä kaikki letkukiinnikkeet.

    6. Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai lohkeilleet metallipinnat maalilla, jota on saatavana valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

    7. Varastoi kone puhtaaseen, kuivaan autotalliin tai varastotilaan.

    8. Irrota avain virtakytkimestä ja säilytä sitä turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.

    9. Peitä kone, jotta se pysyy suojassa ja puhtaana.

  Ruiskutuslaitteen ja säiliöalustan irrotus

  Nostolaitteiden kapasiteetti: 408 kg

  Hengenvaara

  Ruiskutuslaitteen säiliöyksikkö aiheuttaa varastoituneen energian vaaran. Jos yksikköä ei pidetä oikein paikallaan asennettaessa tai irrotettaessa, se saattaa liikkua tai pudota ja aiheuttaa tapaturman paikalla olijoille.

  Tue ruiskutuslaitteen säiliöyksikkö hihnoilla ja kattonosturilla asennuksen ja irrotuksen ajaksi ja jos kiinnittimet on irrotettu huoltotöitä varten.

  Keskikonsolin valmistelu

  1. Irrota akun kaapelit akusta. Katso kohta Akun irrotus.

  2. Erota ruiskutuslaitteen sulakerasia koneen sulakerasiasta ja irrota niiden väliset johdot. Katso kohta Ruiskutuslaitteen sulakerasian asennus.

  3. Irrota johdinsarja J-kiinnikkeistä. Katso kohta Ruiskutuslaitteen takasähköjohdinsarjan vienti ohjauskonsoliin.

  4. Löysää konsolin alla oleva käsinuppi ja irrota sokka. Katso kohta Ohjauskonsolin asennus koneeseen.

  5. Irrota liittimet johdoista, joilla ruiskutuslaitteen sulakerasia on kytketty koneen sulakerasiaan. Katso kohta Ruiskutuslaitteen sulakerasian asennus.

  6. Erota ruiskutuslaitteen sulakerasia koneen sulakerasiasta. Katso kohta Ruiskutuslaitteen sulakerasian asennus.

  7. Irrota konsoli konsolin asennuskannakkeesta koneen kojelaudassa ja kohdista ohjauskonsolin saranatappi säiliön etukiinnitysliuskan säilytyskannakkeeseen (Kuva 132). Katso kohta Ohjauskonsolin asennus koneeseen.

   g033615
  8. Asenna konsoli kannakkeeseen ja kiinnitä saranatappi kannakkeeseen sokalla (Kuva 132).

  Tunkkien asennus

  Nostolaitteiden kapasiteetti: 408 kg

  1. Kohdista etutunkki tunkin vastakappaleeseen säiliön etuosassa (Kuva 133).

   g028422
  2. Aseta tunkkia vastakappaleeseen, kunnes vaakasuuntaisen tunkkiputken keskireikä on kohdistettu vastakappaleen päällä olevaan reikään (Kuva 133).

  3. Aseta liitintappi (½ × 3 tuumaa) tunkin ja vastakappaleen reikiin ja kiinnitä liitintappi sokalla (5/32 × 2⅝ tuumaa).

  4. Kierrä lukitusnuppi vastakappaleeseen ja kiristä se käsin (Kuva 133).

  5. Kohdista takatunkki takatunkin vastakappaleeseen (Kuva 134).

   g028423
  6. Kohdista tunkin päällä oleva reikä säiliöalustan rungossa olevaan reikään (Kuva 134).

  7. Kiinnitä tunkki vastakappaleeseen ja runkoon kahdella liitintapilla (½ × 4½ tuumaa) ja kahdella sokalla (5/32 × 2⅝ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 134).

  8. Toista vaiheet 1–7 etu- ja takatunkeille säiliöalustan toisella puolella.

  Ruiskutuslaitteen alustan irrotus

  1. Laske puomit noin 45 asteen kulmaan ja käännä ne sitten eteenpäin (Kuva 135).

   g033619
  2. Irrota kaksi pulttia (½ × 1½ tuumaa) ja kaksi lukkomutteria (½ tuumaa), joilla säiliöalustayksikön pidike on kiinnitetty rungon lavakiinnikkeisiin koneen molemmin puolin. Katso kohta Säiliöalustan lasku.

  3. Nosta säiliöalusta nostosylintereillä, asenna sylinterilukko ja suorita seuraavat toimet:

   Note: Katso kohta Säiliöyksikön nosto.

   • Irrota manuaalivaihteistolla varustetuissa HD- ja HDX-sarjan Workman-malleissa PTO-akseli vaihteiston voimanulosotosta (PTO). Katso manuaalisille Workman-apuajoneuvoille tarkoitetun Multi Pro WM -ruiskutuslaitteen viimeistelysarjan asennusohjeet.

   • Irrota automaattivaihteistolla varustetuissa HDX-sarjan Workman-malleissa korkeatehoisen hydraulipaneelin letkut ja tuki liitännät. Katso automaattisille Workman-apuajoneuvoille tarkoitetun Multi Pro WM -ruiskutuslaitteen viimeistelysarjan asennusohjeet.

   • Irrota nopeusanturin johdot. Katso kohdat Nopeusanturin johdinsarjan kytkentä (HD-sarjan mallit, joissa on manuaalivaihteisto) ja Nopeusanturin johdinsarjan kytkentä (HDX-Auto-malli).

  4. Irrota sylinterilukko ja laske säiliöalusta nostosylintereillä. Katso kohta Säiliöyksikön laskeminen.

  5. Kiinnitä nostolaitteet etutunkkien vaakasuuntaisiin putkiin ja takatunkkien pystysuuntaiseen tolppaan (Kuva 135).

  6. Nosta säiliöyksikköä 7,5–10 cm ja irrota lukitussokat ja liitintapit, jotka kiinnittävät nostosylinterit säiliöyksikköön.

  7. Nosta säiliöalusta koneesta niin korkealle, että alusta irtoaa koneesta (Kuva 135).

  8. Siirrä ajoneuvoa varovasti eteenpäin ja pois säiliöalustasta.

  9. Laske säiliöalusta hitaasti maahan.

  Vianetsintä

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Jokin puomiosa ei ruiskuta.
  1. Puomiosien venttiilin sähköliitäntä on likainen tai irronnut.
  2. Sulake on palanut.
  3. Letku on puristuksissa.
  4. Puomiosan ohitus on säädetty väärin.
  5. Puomiosan venttiili on vaurioitunut.
  6. Sähköjärjestelmä on vahingoittunut.
  1. Sulje venttiili manuaalisesti. Irrota venttiilin sähköliitäntä ja puhdista kaikki johdot. Kiinnitä sitten johdot takaisin.
  2. Tarkista sulakkeet ja vaihda ne tarvittaessa.
  3. Korjaa tai vaihda letku.
  4. Säädä puomiosan ohitusta.
  5. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.
  6. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.
  Jokin puomiosa ei kytkeydy pois käytöstä.
  1. Puomiosan venttiili on vaurioitunut.
  1. Pura puomiosan venttiili. Katso kohta Ruiskutusventtiilien puhdistus. Tarkista kaikki osat ja vaihda vaurioituneet osat.
  Jokin puomiosan venttiili vuotaa.
  1. Jokin tiiviste tai venttiilin istukka vuotaa.
  1. Pura venttiili ja vaihda tiivisteet käyttämällä venttiilin korjaussarjaa. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.
  Ruiskusuuttimet vuotavat, kun puomiosien kytkimet kytketään pois.
  1. Suuttimen rungon ja sulkuventtiilin kalvon väliin on kerääntynyt roskaa.
  1. Puhdista suuttimen runko ja kalvo. Katso kohta Suuttimen rungon ja sulkuventtiilin kalvon puhdistus.
  Paine alenee, kun puomi kytketään käyttöön.
  1. Puomin ohitusventtiili on väärin säädetty.
  2. Puomin venttiilissä on tukos.
  3. Suuttimen suodatin on vaurioitunut tai tukossa.
  1. Säädä puomin ohitusventtiili.
  2. Poista puomin venttiilin tulo- ja poistoaukon liittimet ja poista tukokset.
  3. Irrota ja tarkasta kaikki suuttimet.

  Kaaviot

  Vuokaavio, ruiskutusjärjestelmä

  g209531