Introduktion

Läs bruksanvisningen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt. Informationen i bruksanvisningen hjälper dig och andra att undvika personskador och skador på produkten. Även om Toro konstruerar och tillverkar säkra produkter så är det du som ansvarar för att produkten används på ett bra och säkert sätt. Om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt kan du kontakta Toro via www.toro.com/sv-se.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter.

g022350

I denna bruksanvisning anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara, som kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information värd att notera.

Multi Pro WM är en specialgrässpruta för Workman-fordon. Grässprutan är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad för sprutning på väl underhållna parkgräsmattor, golfbanor, sportanläggningar och kommersiella anläggningar.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Felaktig användning eller felaktigt underhåll från förarens eller ägarens sida kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa dessa säkerhetsanvisningar och uppmärksamma varningssymbolen. Symbolen betyder Var försiktig, Varning, eller Fara – anvisning för personsäkerhet. Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller dödsfall.

Important: Läs och se till att du har förstått innehållet i avsnittet om säkerhet i denna bruksanvisning för ditt Workman-fordon innan du använder maskinen.

Säker driftspraxis

Important: Maskinen är främst utformad som ett terrängfordon och är inte avsedd för frekvent bruk på allmän väg.Vid användning av maskinen på allmän väg ska alla trafikbestämmelser följas och extrautrustning som kan vara obligatorisk enligt lag, t.ex. lampor, blinkers och skylt för att indikera långsamt gående fordon (LGF), krävs.

Workman-fordonet har konstruerats och testats för att vara säkert när fordonet används och underhålls på rätt sätt. Riskkontroll och förebyggande av olyckor har delvis samband med maskinens konstruktion och inställningar, men beror även på uppmärksamhet, ansvarskänsla och utbildning hos den personal som använder, underhåller och förvarar maskinen. Felaktig användning eller felaktigt underhåll av maskinen kan leda till personskador eller dödsfall.

Detta är ett specialfordon som inte är avsett för körning på allmän väg. Körning och handhavande är annorlunda än hos en personbil eller lastbil. Ta därför god tid på dig att lära känna din Workman.

Den här bruksanvisningen täcker inte alla tillbehör som passar Workman. Se monteringsanvisningarna som medföljer redskapet för ytterligare säkerhetsföreskrifter.

Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter för att minska risken för personskador eller dödsfall:

Arbetsledarens ansvar

 • Se till att alla förare får grundlig utbildning och har läst bruksanvisningen, bruksanvisningen för Workman-fordonet, utbildningsmaterialet, motorns bruksanvisning samt alla etiketter på Workman-fordonet.

 • Upprätta alltid egna specialrutiner och arbetsregler vid ovanliga arbetsförhållanden (t.ex. backar som är för branta för fordonskörning). Använd låsbrytaren som eliminerar treans högväxel om det finns säkerhetsrisker eller risk för missbruk av fordonet om snabb körning är möjlig.

Utbildning

 • Läs bruksanvisningen och övrigt utbildningsmaterial innan du använder maskinen.

  Note: Om en eller flera förare eller mekaniker inte kan språket som bruksanvisningen är skriven på ansvarar ägaren för att förklara innehållet för dem.

 • Lär dig hur man använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Alla förare och mekaniker måste få utbildning. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda användarna.

 • Låt inte personer som saknar nödvändig utbildning använda utrustningen eller utföra underhåll på den.

  Note: Lokala bestämmelser kan begränsa användarens ålder.

 • Ägaren/användaren kan förebygga och ansvarar för olyckor eller skador som han/hon utsätter sig själv och andra personer eller egendom för.

Före körning

 • Kör endast fordonet efter att du har läst och förstått innehållet i denna bruksanvisning.

 • Låt aldrig barn köra grässprutan.

 • Låt aldrig någon annan vuxen köra grässprutan utan att han/hon först har läst och förstår bruksanvisningen. Endast utbildade och auktoriserade personer får köra den här grässprutan. Se till att samtliga förare är fysiskt och mentalt kapabla att köra grässprutan.

 • Den här grässprutan är utformad för att endast bära upp dig, föraren, och en passagerare i det säte som tillhandahållits av tillverkaren. Ta aldrig upp ytterligare passagerare på grässprutan.

 • Kör aldrig grässprutan om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol, läkemedel eller andra droger.

 • Bekanta dig ordentligt med reglagen och lär dig att stanna motorn snabbt.

 • Håll alla skydd, skyddsanordningar och dekaler på plats. Om ett skydd eller en säkerhetsanordning inte fungerar eller om en dekal är oläslig ska detta åtgärdas innan maskinen får köras.

 • Använd lämpliga kläder och skyddsutrustning såsom skyddsglasögon, långbyxor, rejäla och halkfria skor eller skyddsskor, gummistövlar, handskar och hörselskydd.

 • Sätt upp långt hår.

 • Håll alla, särskilt barn och husdjur, på avstånd från arbetsområdet.

 • Var ytterst försiktig när du kör runt människor. Håll alltid reda på var människor befinner sig, och håll dem på avstånd från arbetsområdet.

 • Undvik att köra maskinen när det är mörkt, i synnerhet i okända områden. Kör försiktigt och använd strålkastarna om du måste köra i mörker.

 • Kontrollera alltid alla komponenter på fordonet och samtliga redskap innan du använder fordonet. Sluta använda fordonet om något är fel. Se till att problemet åtgärdas innan fordonet eller redskapet används igen.

 • Se till att förar- och passagerarutrymmet är rent och fritt från kemikalierester och skräp.

 • Se till att alla vätskeledningskopplare är åtdragna och att alla slangar är i gott skick innan du tillför tryck till systemet.

  Note: Använd inte grässprutan om den läcker eller är skadad.

 • Var försiktig när du hanterar bensin eftersom det är mycket lättantändligt.

  • Använd en godkänd bränsledunk.

  • Avlägsna inte locket från bränsletanken när motorn är varm eller igång. Låt motorn svalna före bränslepåfyllning.

  • Rök aldrig när du handskas med bensin.

  • Fyll på bränsletanken utomhus.

  • Fyll på bränsletanken till ca 25 mm under tankens översta del (påfyllningsrörets nedre kant). Fyll inte på för mycket i bränsletanken.

  • Torka upp eventuellt utspillt bränsle.

Kemikaliesäkerhet

Varning

De kemiska substanser som används i sprutsystemet kan vara farliga och giftiga för dig, kringstående, djur, växter, jorden och annan egendom.

 • Läs och följ noga de kemiska varningsetiketterna och säkerhetsdatabladen (MSDS) för alla kemikalier som används, och använd skydd i enlighet med kemikalietillverkarnas rekommendationer. Se till att så lite som möjligt av huden är bar när du använder kemikalier. Använd lämplig personskyddsutrustning som skyddar om du skulle komma i kontakt med kemikalier. Personlig skyddsutrustning inkluderar

  • skyddsglasögon och/eller ansiktsmask

  • andningsskydd eller filtermask

  • kemikaliebeständiga handskar

  • gummistövlar eller andra rejäla skor

  • hörselskydd

  • rena extrakläder, tvål och pappershanddukar nära till hands, i fall kemikalier skulle råka spillas ut.

 • Tänk på att mer än en kemikalie kan ingå och att information om varje enskild kemikalie måste tas med i beräkningen.

 • Använd aldrig sprutsystemet om informationen inte finns tillgänglig!

 • Innan du börjar arbeta med ett sprutsystem måste du kontrollera att systemet har sköljts ur tre gånger och neutraliserats enligt kemikalietillverkarens rekommendationer samt att alla ventiler har genomgått sköljcykeln tre gånger.

 • Kontrollera att det finns rinnande vatten och tvål i närheten och tvätta omedelbart bort alla kemikalier efter kontakt med huden.

 • Se till att ha grundlig utbildning om kemikalierna innan du använder eller hanterar dem.

 • Använd korrekt kemikalie för arbetet.

 • Följ kemikalietillverkarens anvisningar för att se till att kemikalien används på ett säkert sätt. Överskrid inte det rekommenderade trycket för systemet.

 • Enheten bör inte fyllas på, kalibreras eller rengöras när andra – särskilt barn – eller husdjur befinner sig i närheten.

 • Hantera kemikalier på en plats med ordentlig ventilation.

 • Se till att ha rent vatten till hands, i synnerhet vid påfyllning av grässprutans tank.

 • Ät, drick eller rök aldrig när du arbetar med kemikalier.

 • Rengör inte sprutmunstycken genom att blåsa i dem eller placera dem i munnen.

 • Tvätta alltid händerna och andra utsatta kroppsdelar omedelbart efter att arbetet med kemikalier har avslutats.

 • Kemikalier ska förvaras i den ursprungliga förpackningen på ett säkert ställe.

 • Kasta bort oanvända kemikalier och kemikaliebehållare på lämpligt sätt enligt anvisningarna från kemikalietillverkaren och tillämpliga lokala bestämmelser.

 • Kemikalier och ångor är farliga – stick aldrig in kroppsdelar i tanken och placera aldrig huvudet över eller i öppningen på tanken.

 • Följ alla lokala, regionala och nationella bestämmelser för kemikaliebesprutning.

Under körning

Varning

Motoravgaser innehåller koloxid som är ett luktfritt och dödligt gift.

Kör inte motorn inomhus eller i ett slutet utrymme.

 • Föraren och passageraren ska förbli sittande så länge maskinen är i rörelse. Föraren ska hålla bägge händerna på ratten när detta är möjligt, och passageraren ska använda de avsedda handtagen. Håll alltid armar och ben innanför fordonsstommen. Låt aldrig passagerare åka i lådan eller på redskapen. Tänk på att din passagerare kanske inte kan förutse när du ska bromsa eller svänga och kan vara oförberedd på det.

 • Var alltid uppmärksam på och undvik långa utskjutande föremål som t.ex. trädgrenar, dörrposter och gångbroar. Se till att det alltid finns tillräckligt med utrymme ovanför maskinen så att den, sprutrampssektionen och ditt huvud är fria.

 • Gör så här för att starta motorn:

  • Sitt på förarsätet och kontrollera att parkeringsbromsen är ilagd.

  • Om maskinen har ett kraftuttag eller ett handgasreglage, ska du koppla ur kraftuttaget och föra tillbaka handgasreglaget till läget OFF/AV.

  • För växelväljaren till neutralläget och tryck på kopplingspedalen.

  • Håll foten borta från gaspedalen.

  • Vrid tändningslåset till STARTLäGET.

 • Det krävs koncentration för att använda maskinen. Om fordonet inte används på säkert sätt kan följden bli olyckor, vältning och allvarliga personskador eller dödsfall. Kör försiktigt. För att minska risken för vältolyckor eller att du tappar kontrollen bör du observera följande:

  • Var ytterst försiktig, sänk farten och håll dig på säkert avstånd från sandgropar, diken, bäckar, ramper, okända områden och andra faror.

  • Se upp för hål och andra dolda faror.

  • Var försiktig när du använder fordonet i branta sluttningar. Kör i normala fall rakt uppför och nedför sluttningar. Sänk farten när du gör tvära svängar eller när du svänger i sluttningar. Undvik att svänga på sluttande underlag där detta är möjligt.

  • Var extra försiktig när du kör fordonet på våta underlag, vid högre hastigheter eller med full last. Bromstiden ökar med full last. Lägg i en lägre växel innan du börjar köra uppför eller nedför en sluttning.

  • Undvik att stanna och starta plötsligt. Växla inte från backläge till framåtläge eller vice versa utan att först stanna helt och hållet.

  • Sakta ner innan du svänger. Försök inte svänga tvärt eller göra plötsliga manövrar eller andra farliga åtgärder som kan leda till förlorad kontroll över fordonet.

  • Håll kringstående på behörigt avstånd. Titta bakåt och kontrollera att ingen står bakom dig innan du backar. Backa långsamt.

  • Se upp för trafik vid vägar och vid korsning av väg. Lämna alltid företräde till fotgängare och andra fordon. Den här grässprutan är inte konstruerad för att köras på gator eller motorvägar. Ge alltid tecken när du ska svänga eller stanna tillräckligt tidigt så att andra vet vad du tänker göra. Följ alla trafikregler och bestämmelser.

  • Kör aldrig fordonet i eller i närheten av områden där det finns damm eller ångor som är explosiva i luften. Fordonets elektriska system och avgassystem kan ge upphov till gnistor som kan antända explosiva material.

  • Låt aldrig någon stå bakom fordonet vid tömning av tanken, och töm inte ut vätska på någons fötter.

  • Om du är osäker på vad som gäller för säker körning ska du avbryta arbetet och fråga din arbetsledare.

 • Rör inte motorn, växellådan, ljuddämparen eller ljuddämparskyddet medan motorn är igång eller strax efter att motorn stängts av. Dessa områden kan vara så varma att de orsakar brännskador.

 • Om maskinen vibrerar onormalt ska du omedelbart stanna, stänga av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och sedan undersöka om det finns skador. Reparera alla skador innan du återupptar arbetet.

 • Innan du kliver ner från sätet:

  • Stanna maskinen.

  • Stanna motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Dra åt parkeringsbromsen.

  • Ta ut nyckeln ur tändningen.

  Important: Parkera inte maskinen i en sluttning.

 • Blixtnedslag kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Om det blixtrar eller åskar i området ska maskinen inte användas. Sök skydd.

Bromsa

 • Sakta ned innan du närmar dig ett hinder. Detta ger dig extra tid att stanna eller vända. Om du har kört på ett hinder kan fordonet och dess innehåll skadas. Men framför allt kan du och din passagerare skadas.

 • Fordonets bruttovikt (GVW) påverkar din förmåga att stanna och/eller svänga. Tunga laster och redskap gör ett fordon svårare att stanna eller svänga. Ju tyngre last, desto längre tid tar det att stanna.

 • Gräs och trottoarer blir hala när de är våta. Det kan ta 2 till 4 gånger så lång tid att stanna på våta underlag som på torra underlag. Om du kör genom vatten som är tillräckligt djupt för att göra bromsarna våta kommer bromsarna inte fungera ordentligt förrän de är torra. Om du kört genom vatten bör du testa bromsarna för att se till att de fungerar som de ska. Om de inte gör det ska du köra långsamt samtidigt som du trampar lätt på bromspedalen. Detta torkar ut bromsarna.

Köra i sluttningar och ojämn terräng

Varning

Plötsliga förändringar i terräng kan orsaka hastig rörelse av ratten, vilket kan resultera i hand- och armskador.

 • Sänk hastigheten när du kör i ojämn terräng och nära trottoarkanter.

 • Fatta ratten löst runt dess omkrets. Håll inte händerna på rattens ”ekrar”.

Körning på sluttning kan orsaka att grässprutan välter eller rullar bakåt, eller att du får motorstopp och förlorar fart i sluttningen. Detta kan leda till personskador.

 • Öka inte farten snabbt och tvärbromsa inte när du backar nedför en sluttning, i synnerhet med last.

 • Kör aldrig tvärs över en brant sluttning; kör alltid rakt uppför eller nedför eller kör runt sluttningen.

 • Om du får motorstopp eller börjar förlora fart när du kör uppför en sluttning ska du gradvis lägga i bromsarna och långsamt backa rakt nedför sluttningen.

 • Det kan vara farligt att svänga när du kör uppför eller nedför en sluttning. Om du måste svänga när du kör i en sluttning ska detta göras långsamt och försiktigt. Gör aldrig skarpa eller snabba svängar.

 • Tunga laster påverkar stabiliteten. Minska lastens vikt och sänk hastigheten när du kör i sluttningar.

 • Undvik att stanna i sluttningar, i synnerhet med last. Det tar längre tid att stanna i nedförsbacke än att stanna på ett jämnt underlag. Om du måste stanna grässprutan bör du undvika plötsliga hastighetsförändringar, vilket kan leda till att grässprutan tippar eller rullar bakåt. Tvärbromsa inte om du rullar bakåt eftersom detta kan få grässprutan att välta.

 • Använd säkerhetsbältet när du kör maskinen och se till att du snabbt kan ta av det vid en eventuell olycka.

 • Se till att det finns tillräckligt med utrymme ovanför dig innan du kör under föremål (t.ex. grenar, dörrar, elledningar) och vidrör dem inte.

 • Ta inte av vältskyddet (ROPS).

 • Sänk hastigheten och minska lasten när du kör i ojämn terräng eller mark samt nära trottoarkanter, hål och andra plötsliga terrängförändringar. Lasten kan glida och göra grässprutan ostadig.

Lastning

Lastens vikt kan ändra tyngdpunkten och handhavandet för Workman. Följ dessa riktlinjer för att undvika förlust av kontrollen samt personskador:

 • Minska lastens vikt när du kör i sluttningar och ojämn terräng för att undvika att tippa eller välta med fordonet.

 • Vätskelaster kan förskjutas. Lasten glider oftast i svängar, i uppförsbacke, vid plötsliga hastighetsförändringar eller vid körning på ojämna underlag. Glidande laster kan få fordonet att tippa över.

 • Vid körning med tung last ska du sänka hastigheten och beräkna tillräcklig bromssträcka. Tvärbromsa inte. Var extra försiktig i sluttningar.

 • Tänk på att tunga laster ökar din bromssträcka och minskar din förmåga att svänga snabbt utan att välta med fordonet.

Underhåll

 • Endast kvalificerad och auktoriserad personal får underhålla, reparera, justera och inspektera fordonet.

 • Stanna motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningen innan du servar eller justerar fordonet för att förhindra att någon startar motorn oavsiktligt.

 • Töm tanken innan du lutar eller tar bort sprutan från fordonet, och före förvaring.

 • Arbeta aldrig under en spruta utan att använda dig av en tankstötta.

 • Se till att alla hydraulledningskopplingar är åtdragna och att alla hydraulslangar och -ledningar är i gott skick innan du tillför tryck till systemet.

 • Håll kropp och händer borta från småläckor som kan spruta ut hydraulvätska under högt tryck. Använd kartong eller papper för att identifiera läckor – aldrig händerna.

  Fara

  Hydraulvätska som sprutar ut under tryck kan ha tillräcklig kraft för att tränga in i huden och orsaka allvarliga skador.

  Om hydraulolja tränger in i huden måste den opereras bort inom några få timmar av en läkare som är bekant med denna typ av skador, annars kan kallbrand uppstå.

 • Eliminera allt tryck i systemet genom att stanna motorn, slå om tömningsventilen från höjning till sänkning och/eller sänk tanken och redskapen innan du kopplar ur eller utför något arbete på hydraulsystemet. Om tanken måste vara i upphöjt läge ska den säkras med stöttor.

 • Håll samtliga muttrar, bultar och skruvar ordentligt åtdragna för att se till att hela maskinen är i gott skick.

 • Minska brandrisken genom att hålla området runt motorn fritt från fett, gräs, löv och smutsansamlingar.

 • Om motorn måste vara igång för att ett visst underhåll ska kunna utföras ska klädesplagg, händer, fötter och andra kroppsdelar hållas borta från motorn och alla rörliga delar. Håll kringstående på avstånd.

 • Övervarva inte motorn genom att ändra varvtalsregulatorns inställningar. Högsta tillåtna motorvarvtal är 3 650 varv/minut. Be en auktoriserad Toro-återförsäljare kontrollera det högsta motorvarvtalet med en varvräknare för att garantera säkerheten och korrekt visning.

 • Vid eventuellt behov av större reparationer eller assistans kontaktar du en auktoriserad Toro-återförsäljare.

 • Köp alltid Toros originalreservdelar och tillbehör för att försäkra optimal prestanda och säkerhet. Det kan medföra fara att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare. Ändringar av fordonet kan påverka dess funktion, prestanda, hållbarhet eller användning, och kan leda till personskador eller dödsfall. Sådan användning kan göra att garantin från Toro® upphör att gälla.

 • Detta fordon får inte modifieras utan godkännande från Toro®. Samtliga förfrågningar kan göras till The Toro® Company, Commercial Division, Vehicle Engineering Dept., 300 West 82nd St., Bloomington, Minnesota 55420-1196 USA. USA

 • Se fordonets bruksanvisning för övrigt underhåll.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Dekaler som har skadats eller försvunnit ska bytas ut eller ersättas.

decal131-5808
decal120-0616
decal120-0622
decal119-9434
decal104-8904
decal127-6976
decal120-0617
decal125-4052
decal125-8139
decal127-3966
decal127-3936
decal127-3937
decal127-6979
decal127-6981
decal127-6982
decal127-6984
decal130-8294

Montering

Important: För Multi Pro WM-grässprutan krävs att ett vältskydd med fyra stolpar eller en hytt är monterad på Workman-fordonet.

Note: Fastställ vänster och höger sida på maskinen sett från förarpositionen vid körning.

Ta bort det befintliga flaket

Var försiktig

Det kompletta flaket väger ungefär 95 kg, så försök inte montera eller ta bort det på egen hand. Ta två eller tre personer till hjälp, eller använd en travers.

Var försiktig

Det kompletta flaket väger ca 95 kg. Du kan skada dig om du tar bort flaket utan att be någon om hjälp.

 • Försök inte att montera eller ta bort det på egen hand.

 • Ta två eller tre personer till hjälp, eller använd en travers.

 1. Dra åt parkeringsbromsen och starta maskinens motor.

 2. Flytta den hydrauliska lyftspaken framåt och sänk flaket tills sprintbultarna på cylinderstavsändarnas lyftcylindrar har lösgjorts från sina monteringsspår på flakets fästplattor.

 3. Lossa på den hydrauliska lyftspaken, ansätt det hydrauliska lyftlåsets spak och stäng av motorn. Se bruksanvisningen för din maskin.

 4. Ta bort hjulsprintarna från de yttre ändarna av cylinderstavens sprintbultar (Figur 3).

  g002368
 5. Ta bort sprintbultarna som håller cylinderstavsändarna vid flakets fästplattor genom att trycka bultarna mot maskinens mittlinje (Figur 3).

 6. Ta bort hjulsprintarna och sprintbultarna som håller fast flakets tappfästen vid maskinens ramkanaler (Figur 4).

  g002369
 7. Lyft av flaket från fordonet.

 8. Förvara lyftcylindrarna i förvaringsklämmorna.

Förbereda montering av tankplattformen

Delar som behövs till detta steg:

Bakre kraftuttagssats, Workman-fordon för tung drift (manuellt växlade modeller i HD-serien)1
Finputsningssats till Multi Pro WM-grässpruta, manuellt växlat Workman-arbetsfordon (manuellt växlade modeller i HD-serien)1
Finputsningssats till Multi Pro WM-grässpruta, manuellt växlat Workman-arbetsfordon (manuellt växlade modeller i HD-serien)1
Finputsningssats till Multi Pro WM-grässpruta, automatväxlat Workman-arbetsfordon (HDX-Auto-modeller)1

Montera en bakre kraftuttagssats på Workman-fordon för tung drift (manuellt växlade modeller i HD-serien)

På manuellt växlade Workman-modeller i HD- och HDX-serien ska du genomföra en komplett montering av den bakre kraftuttagssatsen på Workman-fordon för tung drift. Se bruksanvisningen för den bakre kraftuttagssatsen på Workman-fordon för tung drift.

Sats för hydraulutrustning med högt flöde för Workman HDX-Auto-arbetsfordon (HDX-Auto-modeller som inte ingår i TC-serien)

Genomför en komplett montering av satsen för hydraulutrustning för högt flöde på Workman HDX-Auto-arbetsfordon. Se bruksanvisningen om satsen för hydraulutrustning för högt flöde på Workman HDX-Auto-arbetsfordon.

Lyfta sprutplattformen

Ta hjälp av lyftutrustning med 408 kg lyftkapacitet för att lyfta upp tankplattformen ur förpackningen vid de två främre och bakre lyftpunkterna (Figur 5).

Note: Kontrollera att tankplattformen höjs tillräckligt högt så att domkrafterna kan sättas fast.

g023738

Finputsningssats till Multi Pro Workman-grässpruta (manuellt växlade modeller i HD-serien)

På manuellt växlade Workman-modeller i HD- och HDX-serien ska du genomföra stegen för finputsningssatsen till Multi Pro WM-grässprutan för manuellt växlade Workman-arbetsfordon. Se monteringsanvisningarna för finputsningssatsen till Multi Pro WM-grässprutan på manuellt växlade Workman-arbetsfordon.

Finputsningssats till Multi Pro Workman-grässpruta (HDX-Auto-modeller)

På Workman-modeller i HDX-Automatic-serien ska du genomföra stegen för finputsningssatsen till Multi Pro WM-grässprutan för automatväxlade Workman-arbetsfordon. Se monteringsanvisningarna för finputsningssatsen till Multi Pro WM-grässprutan på automatväxlade Workman-arbetsfordon.

Montera låsfästena för tankplattformen

Delar som behövs till detta steg:

Låsfästen2
 1. Ta bort de två bakre flänsskruvar och de två flänslåsmuttrar som håller fast motorrörets stödfäste på maskinens ram (Figur 6).

  Note: Spara fästelementen för senare användning.

  g028410
 2. Vrid lyftcylindern tills du kommer åt att montera låsfästet för tankplattformen (Figur 6).

 3. Montera låsfästena på stödfästet och ramen med de två flänsskruvar och flänslåsmuttrar som togs bort i steg 1 (Figur 7).

  g028421
 4. Dra åt skruvarna och muttrarna till 91–113 N·m.

 5. Upprepa steg 1 och 4 på maskinens andra sida.

Montera tankplattformen

Delar som behövs till detta steg:

Tank och ram (komplett)1
Sprintbultar2
Konisk sprintbult2
Hårnålssprintar2
Hjulsprintar4
Skruv (½ x 1½ tum)2
Muttrar (½ tum)2

Fara

Sprutans tank innebär en risk p.g.a. lagrad energi. Om den inte hålls fast ordentligt vid montering eller demontering av enheten kan den komma i rörelse eller falla och skada dig eller kringstående.

Använd remmar och travers/lyft för att stötta upp sprutans tank under installation, demontering eller underhåll när fästbeslagen demonteras.

 1. Lyft upp tankplattformen (Figur 8) med en travers/lyft och placera den över fordonsramen med pumpen och ventilen vända bakåt.

  Note: Ta hjälp av en annan person när du utför följande steg.

  g023738
 2. Sänk sakta tankplattformen mot maskinens ram.

 3. Dra ut lyftcylindrarna till fästena på tankplattformen och rikta in cylinderns fästelement med hålen i tankplattformens fästen (Figur 9).

  g022353
 4. Använd sprintbultarna och hårnålssprintarna för att fästa tankplattformen på lyftcylindrarna på båda sidorna av maskinen.

 5. Rikta in hålen i tappfästena på baksidan av tankplattformen med hålen i flakets vridbara rör i änden på fordonets ram (Figur 10).

  g022354
 6. Montera en konisk sprintbult och två hjulsprintar vid tappfästet så att tankplattformen hålls fast mot ramen (Figur 10).

 7. Dra ut lyftcylindrarna för att höja tanken och stötta dess vikt.

  Note: Koppla loss tankenheten från lyftutrustningen.

 8. Ta loss flakstödet från förvaringsfästena baktill på vältskyddspanelen (Figur 11).

  g002397
 9. Tryck fast flakstödet på cylinderstaven och kontrollera att stödets ändar vilar på cylindertrumman och på cylinderstavens ände (Figur 12).

  g009164

Montera tömningsventilen

Delar som behövs till detta steg:

Snabbkopplare1
 1. Ta bort kabelbandet som fäster spruttankens tömningsventil och slang vid tömningsventilens fäste (Figur 13).

  g033574
 2. Ta bort de två flänsskruvarna (5/16 x ⅝ tum) från tömningsventilens kåpa (Figur 13).

 3. Montera tömningsventilen löst på dess fäste (Figur 14) med de två flänsskruvar (5/16 x ⅝ tum) som du tog bort i steg 2.

  g033575
 4. För tömningsventilen hela vägen utåt i fästets spår och dra åt de två flänsskruvarna för hand (Figur 14).

Koppla ur batteriet

Varning

Felaktig dragning av batterikabeln kan skada grässprutan och kablarna och orsaka gnistor. Gnistorna kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan pluskabeln (röd) lossas.

Varning

Batteriets kabelanslutningar eller verktyg av metall kan kortslutas mot metalldelar på grässprutan och orsaka gnistor. Gnistorna kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

 • När batteriet installeras eller tas bort får batterianslutningarna inte komma i kontakt med några av grässprutans metalldelar.

 • Låt inte metallverktyg kortsluta mellan batterianslutningarna och grässprutans metalldelar.

 1. Kläm ihop batterikåpans sidor för att frigöra flikarna från batterilådans spår, och ta bort batterikåpan från batterilådan (Figur 15).

  g028456
 2. Skjut bort kåpan och ta bort batteriets minuspol från batteriet (Figur 15).

 3. Ta bort batteriets pluspol från batteriet (Figur 15).

Ansluta hastighetsgivarens kablage

Ansluta hastighetsgivarens kablage (manuellt växlade modeller i HD-serien)

 1. Gå till sprutarkablaget och lokalisera kontakten med tre uttag för hastighetsgivarkretsen och kontakten med tre stift för fordonskretsen.

 2. Gå till maskinens växellåda och anslut maskinkablagets kontakt med tre stift för hastighetsgivaren till sprutarkablagets kontakt med tre uttag för hastighetsgivaren (Figur 16).

  g024088
 3. Anslut kontakten med tre stift för sprutarkablagets fordonskrets till kontakten med tre uttag för maskinkablagets fordonskrets.

Ansluta hastighetsgivarens kablage (HDX-Auto-modeller)

 1. Gå till sprutarkablaget och lokalisera kontakten med tre uttag för hastighetsgivarkretsen (Figur 17).

  g028436
 2. Anslut maskinkablagets kontakt med tre stift för hastighetsgivaren till sprutarkablagets kontakt med tre uttag för hastighetsgivaren (Figur 17).

Koppla sprutans pump

 • På manuellt växlade modeller i HD-serien kopplar du kraftuttagsaxeln till växellådans kraftuttag. Se bruksanvisningen för finputsningssatsen till Multi Pro WM-grässprutan på manuellt växlade Workman-arbetsfordon.

 • På HDX-Auto-modeller ansluter du hydraulmotorns slangar till snabbkopplingens fästelement vid hydraulpanelen för högt flöde. Se bruksanvisningen för finputsningssatsen till Multi Pro WM-grässprutan på automatväxlade Workman-arbetsfordon.

Montera styrkonsolen på maskinen

Delar som behövs till detta steg:

Konsolfäste1
Flänslåsmutter (5/16 tum)3
Flänsskruv (5/16 tum)3
Plastbussning2
Styrkonsol1
Sprint med fjäderklämma1
Handratt1

Montera konsolfästet

Note: På vissa Workman-fordon är styrkonsolens fästplatta monterad på instrumentbrädan på samma plats som tillvalet handgassatsen. Om en handgassats är monterad måste du ta bort fästet till handgasreglaget från instrumentbrädan, rikta in styrkonsolens fästplatta mot instrumentbrädan och montera fästet till handgasreglaget ovanpå styrkonsolens fästplatta. Se handgassatsens bruksanvisning för riktlinjer om demontering och montering av handgasreglage.

 1. Ta bort de tre skruvarna och muttrarna som håller fast instrumentbrädans nedre mittdel på instrumentbrädans stödfäste (Figur 18).

  Note: På vissa äldre Workman-maskiner kanske fyra skruvar och flänsmuttrar användas.

  Note: Kasta bort skruvarna och muttrarna.

  g028408
 2. Rikta in hålen i styrkonsolens monteringsfäste med hålen i instrumentbrädan och stödfästet (Figur 18).

 3. Montera monteringsfästet, instrumentbrädan och stödfästet med de tre flänsskruvarna (5/16 x 1 tum) och de tre flänslåsmuttrarna (5/16 tum)

 4. Dra åt muttrarna och skruvarna till (Figur 18).

 5. Placera de två plastbussningarna i monteringsfästet (Figur 18).

Montera styrkonsolen på maskinen

 1. Ta bort hårnålssprinten som håller fast styrkonsolens svängtapp på förvaringsfästet på sprutans tank.

 2. Montera styrkonsolen på dess monteringsfäste och sätt fast den med den sprint med fjäderklämma som du tog bort tidigare (Figur 19).

  Note: Kontrollera att fjäderklämman vrids över svängtappen så att sprinten sitter säkert.

  g033521
 3. Montera handratten och dra åt den så att du förhindrar konsolen från att rotera under användningen (Figur 19).

Montera grässprutans elektriska kablage

Delar som behövs till detta steg:

J-klämmor3
Skruv (¼ x ¾ tum)1
Flänsmutter (¼ tum)1

Dra grässprutans bakre elektriska kablage till styrkonsolen

 1. Montera två J-klämmor i mittkonsolen på punkterna vid Figur 20 eller Figur 21 med de befintliga skruvarna.

  g002507
  g028443
 2. Montera en J-klämma bakom passagerarsätet med en skruv (¼ x ½ tum) och en flänsmutter (¼ tum) (Figur 22).

  g024089
 3. Fäst styrkonsolens kablage vid konsolen och vältskyddet med J-klämmorna (Figur 22).

Anslut det bakre elektriska kablaget till det främre elektriska kablaget vid styrkonsolen

 1. Rikta in de två kilarna på sprutans bakre kablagekontakt med 38 stift efter de två kilspåren på det främre kablagets kontakt med 38 uttag som är ansluten till styrkonsolen (Figur 23).

  g033524
 2. Anslut den bakre kablagekontakten till den främre kablagekontakten och kontrollera att spärrhakarna på kontakterna snäpper ihop (Figur 23).

Montera sprutans säkringsblock

Delar som behövs till detta steg:

Säkringsdekal (127-3966)1
 1. På sprutans styrkonsol drar du säkringsblockdelen av det främre kablaget mellan instrumentbrädans nederdel och maskinchassits kryssrör och ned mot framsidan av maskinens säkringsblock (Figur 24).

  g033528
 2. Lokalisera det oisolerade uttaget i änden på den lediga gula strömkabeln på maskinens säkringsblock och det isolerade strömställarknivsuttaget i änden på den gula extra strömkabeln på sprutarkablagets säkringsblock (Figur 25).

  g033529
 3. Anslut det oisolerade uttaget på maskinens säkringsblock till det isolerade strömställarknivsuttaget på sprutans säkringsblock (Figur 25).

 4. Rikta in T-kopplingarna på sprutans säkringsblock med T-skårorna på maskinens säkringsblock och skjut in sprutans säkringsblock i skårorna tills säkringsblocket sitter rätt (Figur 26).

  g028445
 5. Fäst säkringsdekalen på en yta nära sprutans säkringsblock.

Ansluta sprutarkablaget till batteriet

Delar som behövs till detta steg:

Skruv till batteripol2
Mutter för klämma2
Kåpa – bred (batteripol – röd)1

Förbereda batteriets pluspol

Varning

Felaktig dragning av batterikabeln kan skada grässprutan och kablarna och orsaka gnistor. Gnistorna kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

 1. Ta bort muttrarna och T-skruvarna vid plus- och minuskablarnas klämmor (Figur 27).

  Note: Du behöver inte muttrarna och T-skruvarna längre.

  g033559
 2. Ta bort kåpan (smal) från batteriets pluskabel (Figur 28).

  Note: Du behöver inte den smala batterikåpan längre.

  g033568
 3. Montera den breda batterikåpan över batteriets pluskabel enligt Figur 28.

  Note: Skjut kåpan över kablarna så långt att du kan nå polklämman.

 4. Dra smältlänkens (sprutkablagets) ringkoppling genom den breda batterikåpan enligt Figur 29.

  g033560
 5. Montera löst en polskruv och en klämmutter vid plus- och minuskablarnas klämmor (Figur 30).

  g033558
 6. Fäst smältlänkens (sprutkablagets) ringkoppling på polen för den polskruv du fäste vid batteriets pluskabel med en klämmutter (Figur 31).

  g033561
 7. Fäst minuskabelns ringkoppling (svart–sprutkablage) på polen för den polskruv du fäste vid batteriets minuskabel med en klämmutter (Figur 31).

 8. Montera pluskabeln på pluspolen och dra åt klämmuttern för hand (Figur 32).

  g033567
 9. Montera minuskabeln på minuspolen och dra åt klämmuttern för hand.

 10. Kläm ihop batterikåpans sidor, rikta in flikarna på kåpan med batterilådans spår och släpp batterikåpan (Figur 33).

  g033557

Sänka tankplattformen

Delar som behövs till detta steg:

Skruv (½ x 1½ tum)2
Låsmutter (½ tum)2
 1. Starta maskinen och höj upp tankplattformen något med lyftcylindrarna.

 2. Ta bort flakstödet från lyftcylindern och förvara det på förvaringshållarna på vältskyddspanelens baksida (Figur 34 och Figur 35).

  g033569
  g002397
 3. Använd lyftcylindrarna för att långsamt sänka tanken mot ramen.

  Note: Ytterligare en person ska övervaka sänkningen av tankplattformen. Kontrollera att inga slangar eller kablar hamnar i kläm eller böjs.

 4. Kontrollera att tankplattformen är rätt inriktad i förhållande till maskinens ram.

 5. Ta bort åtkomstpanelen i båda ändarna av plattformens ram (Figur 36).

  g022355
 6. Kontrollera att de slangar eller kablar som du kan se genom öppningen i plattformens ram inte hamnar i kläm eller böjs.

  Important: Om någon av slangarna eller kablarna på tankplattformen är klämda eller böjda ska enheten lyftas upp. Justera sedan slangarna/kablarna och fäst dem igen.

 7. Rikta in de främre monteringsfästena med låsfästena som monterades i Montera låsfästena för tankplattformen.

 8. Fäst låsfästet på tankplattformen mot flakfästet på ramen på maskinens båda sidor med en skruv (½ x 1½ tum) och en låsmutter (½ tum) i enlighet med Figur 36.

 9. Dra åt skruven och låsmuttrarna till 91–113 N·m

 10. Upprepa steg 7 till och med 9 på tankplattformens och maskinens andra sida.

Montera centersprutrampssektionen

Delar som behövs till detta steg:

Centersprutramp1
Skruv (⅜ x 1 tum)10
Flänslåsmutter (⅜ tum)10
Transporthållare för sprutramp2
Skruv (½ x 1¼ tum)4
Flänsmutter (½ tum)4

Montera transporthållarna för sprutramper

 1. Sätt fast lyftutrustning på centersprutrampssektionen och lyft ut den ur förpackningen.

 2. Rikta in transporthållarna för sprutramper med centersprutrampssektionen (Figur 37).

  g028458
 3. Fäst de två hållarna på sprutrampssektionen (Figur 37 och Figur 38) med sex skruvar (⅜ x 1 tum) och sex flänslåsmuttrar (⅜ tum).

  g028459
 4. Dra åt skruvarna och muttrarna till 37–45 N·m.

Montera centersprutrampssektionen på tankplattformen

 1. Starta maskinen, ta bort flakstödet från lyftcylindern och placera det i förvaring, sänk ned tankplattformen, stäng av maskinen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

 2. Rikta in det nedre hålet i sektionsmonteringsfästena för centersprutrampen med det tredje hålet nedifrån i sprutramsstöden på sprutans plattformsram i enlighet med Figur 39.

  Note: Vid behov kan sprutrampens stöd lossas och justeras vid centersprutrampssektionen för bättre inriktning i hålen. Dra åt skruvarna och muttrarna till 67–83 N·m.

  g028460
 3. Montera centersprutrampen på sprutans plattformsram med fyra skruvar (½ x 1¼ tum) och fyra låsmuttrar (½ tum).

 4. Dra åt skruvarna och muttrarna till 67–83 N·m.

Ansluta slangar och kablar för sprutrampens lyftventil

 • För manuellt växlade modeller i HD-serien ska du läsa bruksanvisningen för finputsningssatsen till Multi Pro WM-grässprutan för manuellt växlade Workman-arbetsfordon.

 • För HDX-Auto-modeller ska du läsa bruksanvisningen för finputsningssatsen till Multi Pro WM-grässprutan för automatväxlade Workman-arbetsfordon.

Montera vänster och höger sprutrampssektion

Delar som behövs till detta steg:

Vänster sprutrampssektion1
Höger sprutrampssektion1
Flänsskruvar (⅜ x 1¼ tum)8
Bromslameller8
Flänslåsmuttrar (⅜ tum)8
Sprintbult2
Hårnålssprint2

En sprutrampssektion väger cirka 14 kg.

 1. Ta bort de fyra flänsskruvarna (⅜ x 1¼ tum), de fyra bromslamellerna och de fyra flänslåsmuttrarna (⅜ tum) från gångjärnsfästet på centersprutrampssektionen.

 2. Rotera varje tappfäste i änden på centersprutrampssektionen tills fästena har riktats in vertikalt (Figur 40).

  g028737
 3. Lyft de yttre sprutrampssektionerna och rikta in hålen i den triangelformade monteringsplattan i änden på den yttre sprutrampssektionen med hålen i tappfästet.

  Note: Kontrollera att sprutmunstyckenas torn pekar bakåt.

 4. Montera gångjärnsplattan på den triangelformade plattan med de fyra flänsskruvar, fyra bromslameller och fyra flänslåsmuttrar (Figur 40) som du tog bort i steg 1.

 5. Dra åt skruvarna och muttrarna till 37–45 Nm.

 6. Montera stångänden på sprutrampens lyftcylinder med hålen i hornet på tappfästet (Figur 40).

  g028738
 7. Fäst stångänden vid tappfästet med en sprintbult och en hårnålssprint (Figur 40).

 8. Upprepa steg 1 till och med 5 på andra sidan av centersprutrampen med motsatt sprutrampssektion.

  Note: Kontrollera att alla sprutmunstyckenas torn pekar bakåt innan du avslutar proceduren.

Montera sprutrampens slangar

Delar som behövs till detta steg:

Slangklämmor3
R-klämma2
Ansatsbult2
Bricka2
Mutter2

Montera vänster och höger sprutrampssektionens slangar

 1. Dra sprutrampssektionens slangar enligt Figur 42 och Figur 43.

  g028468
  g028469
 2. Fäst sprutrampsslangen på framsidan av centersprutrampssektionen (Figur 42 och Figur 43) med en R-klämma, en ansatsbult (5/16 x 1 tum), en låsmutter (5/16 tum) och en bricka (5/16 tum).

 3. Montera sprutrampssektionens slang på T-kopplingen med hullingar vid sprutrampssektionen och fäst slangen med en slangklämma (Figur 42 och Figur 43).

  Note: Lägg på lite flytande tvål på T-kopplingens slanghulling för att underlätta monteringen av slangen.

 4. Upprepa steg 1 till och med 3 på slangen till sprutrampssektionen på andra sidan av sprutan.

Montera centersprutrampsektionens slang

 1. Dra centersprutrampsektionens slang i enlighet med Figur 44.

  g028471
 2. Montera sprutrampssektionens slang på T-kopplingen med hullingar vid centersprutrampssektionen och fäst slangen med en slangklämma (Figur 44).

  Note: Lägg på lite flytande tvål på T-kopplingens slanghulling för att underlätta monteringen av slangen.

Montera munstyckena

Vilka munstycken du ska använda för att tillföra kemikalierna beror på vilken spruthastighet du behöver tillämpa. Därför medföljer inga munstycken med satsen. För att få rätt munstycken för dina behov kontaktar du din auktoriserade Toro-återförsäljare. Var beredd att uppge följande information:

 • Målappliceringshastighet i liter per hektar, US gallon per acre eller US gallon per 1 000 kvadratfot.

 • Fordonets önskade hastighet i kilometer per timme eller miles per timme.

 1. Gänga in eller stick in munstycket i munstyckshållaren följt av en packning.

 2. För munstyckshållaren över munstycksfästets stift.

 3. Vrid munstycket medsols så att hållarens kammar låses på plats.

 4. Kontrollera fläktdelen på munstycket.

Mer information finns i monteringsanvisningarna som medföljer munstyckena.

Montera färskvattentanken

Delar som behövs till detta steg:

Färskvattentank1
Knärör, 90° (¾ tum NPT)1
Plugg, 90°1
Färskvattentankens fäste1
Monteringsband4
Flänsskruv (5/16 x ⅝ tum)4
Flänslåsmutter (5/16 tum)10
Stödrör (färskvattentank)1
Kontramutter (5/16 tum)1
Skruv (5/16 x 1 tum)1
Ansatsbult (½ x 1 15/16 tum)2
Skruv (5/16 x 2¼ tum)2
Bricka (5/16 tum)2

Montera fästet på färskvattentanken

 1. Montera färskvattentanken vid dess fäste med två monteringsband, fyra flänsskruvar (5/16 x ⅝ tum) och fyra flänslåsmuttrar (5/16 tum) enligt Figur 45.

  Note: Kontrollera att knäröret och pluggen är i linje på samma sida av tanken som färskvattentankens dekal.

  g033570
 2. Dra åt skruvarna och muttrarna till 20–25 N·m.

Montera tankens stödrör

 1. Rikta in stödröret till färskvattentanken med tankens stödkanal (Figur 46).

  g033572
 2. Rikta in hålen i stödröret med hålen i kanalen (Figur 46).

 3. Fäst röret vid kanalen (Figur 46) med de två ansatsbultarna (½ x 1 15/16 tum) och två flänslåsmuttrarna (5/16 tum).

 4. Dra åt skruvarna och muttrarna till 20–25 N·m.

 5. Gänga på kontramuttern (5/16 tum) på skruven (5/16 x 1 tum) enligt Figur 46.

 6. Gänga i skruven (5/16 x 1 tum) och kontramuttern i svetsmuttern längst ned på tankstödskanalen och dra åt skruven och kontramuttern för hand (Figur 46).

Montera tanken

Note: För Multi Pro WM-grässprutan krävs att ett vältskydd med fyra stolpar eller en hytt har monterats på Workman-fordonet.

 1. Sätt ihop färskvattentanken och fäst den på stödröret med två skruvar (5/16 x 2¼ tum) och två flänslåsmuttrar (5/16 tum) enligt Figur 47.

  g033573
 2. Dra åt skruvarna och muttrarna till 20–25 N·m.

Montera påfyllningsreservoaren med antihävertfunktion

Delar som behövs till detta steg:

Påfyllningsreservoar1
Flänsskruv (5/16 x ¾ tum)1

Placera påfyllningsreservoaren över det gängade hålet i tanken och fäst det med en flänsskruv (5/16 x ¾ tum) (Figur 48).

g024091

Kontrollera sprutrampernas gångjärnsfjädrar

Important: Om sprutsystemet används och sprutrampernas gångjärnsfjädrar har fel tryck kan sprutrampsenheten ta skada. Mät fjädrarna och använd vid behov kontramuttern för att trycka samman fjädrarna till 4 cm.

Sprutan levereras med sprutrampsförlängningarna framåtsvängda för att underlätta förpackandet av maskinen. För att sprutramperna ska kunna transporteras i detta läge dras fjädrarna inte åt för fullt vid tillverkningen. Ställ in fjädrarnas kompression korrekt innan maskinen används.

 1. Ta bort eventuella förpackningskomponenter som håller vänster och höger förlängningsramper på plats under transporten.

 2. Stöd sprutramperna när de fälls ut till sprutläget.

 3. Mät trycket hos de övre och nedre fjädrarna på sprutrampsgångjärnen med sprutramperna i utfällt läge (Figur 49).

  1. Tryck samman fjädrarna tills de mäter 4 cm.

  2. Använd kontramuttern för att trycka ihop eventuella fjädrar som mäter mer än 4 cm.

  g002332
 4. Upprepa proceduren med varje fjäder på sprutrampens båda gångjärn.

 5. Flytta sprutramperna till transportläget ”X”.

  Note: Se Använda sprutrampernas transporthållare för mer information.

Förvara domkrafter (tillval)

Delar som behövs till detta steg:

Främre domkraft2
Bakre domkraft2
Saxpinne4
Sprintbult (4½ tum)2
Sprintbult (3 tum)2
Ratt2
 1. För in the främre domkrafterna upp och ned i ramen nära de främre fästpunkterna (Figur 50).

  g023740
 2. Fäst de främre domkrafterna med två sprintbultar (3 tum) och två hårnålssprintar genom domkrafternas mitthål.

 3. Skjut in de bakre domkrafterna nedifrån, upp genom ramen, och nära de bakre fästpunkterna (Figur 51).

  g023739
 4. Fäst de bakre domkrafterna med fyra sprintbultar (4½ tum) och fyra hårnålssprintar i det sista hålet på domkrafterna.

Lär dig mer om produkten

Delar som behövs till detta steg:

Bruksanvisning1
Förarutbildningsmaterial1
Reservdelskatalog1
Registreringskort1
Valtabell1
Blad för besiktning före leverans1
 1. Läs bruksanvisningarna.

 2. Titta på förarutbildningsmaterialet.

 3. Använd munstycksvaltabellen för att välja rätt munstycken för den aktuella uppgiften.

 4. Förvara dokumentationen på ett säkert ställe.

Produktöversikt

g028854

LCD-skärmen InfoCenter

LCD-skärmen InfoCenter visar information om maskinen och batteriet, till exempel status för batteriladdning, hastighet, diagnosinformation med mera (Figur 52). Se Använda InfoCenter för mer information.

Sprutrampens huvudomkopplare

Sprutrampens huvudomkopplare gör det möjligt att starta och stänga av alla sprutningar. Tryck på omkopplaren om du vill starta eller stänga av sprutsystemet (Figur 52).

Sprutrampssektionernas omkopplare

Sprutrampssektionernas omkopplare sitter längs kontrollpanelens nedre kant (Figur 52). För omkopplarna uppåt för att starta sprutorna för motsvarande sprutrampssektion och nedåt för att stänga av dem. När sprutrampssektionen slås På tänds lampan på omkopplaren. Dessa omkopplare påverkar endast sprutsystemet när sprutrampens huvudomkopplare är påslagen.

Omkopplare för spruthastighet

Omkopplaren för spruthastighet sitter till vänster på kontrollpanelen (Figur 52). Tryck omkopplaren uppåt och håll in den för att öka spruthastigheten, eller tryck den nedåt och håll in den för att minska spruthastigheten.

Sprutrampslyftens omkopplare

De elektriska omkopplarna för sprutrampslyft höjer och sänker respektive sprutramp (Figur 52). Det finns en omkopplare för vänster respektive höger lyft. Tryck omkopplaren uppåt och håll in den för att lyfta respektive sprutramp, eller tryck omkopplaren nedåt och håll in den för att sänka ned respektive sprutramp.

Omkopplare för sprutläge (HDX-Auto-modeller)

Använd omkopplaren för sprutläge för att välja mellan manuell styrning av spruthastigheten och automatisk datorstyrning via InfoCenter.

g028486

Reglerventil (sprutmängd)

Reglerventilen sitter bakom tanken (Figur 54) och styr hur mycket vätska som leds till sprutramperna eller återflödeshastigheten till tanken.

g028483

Flödesmätare

Flödesmätaren mäter vätskans flödeshastighet till sprutrampssektionens ventiler (Figur 54).

Sprutrampssektionernas ventiler

Använd sprutrampssektionernas ventiler till att vrida på eller av spruttrycket till munstyckena i vänster-, höger- och centersprutrampssektionen (Figur 54).

Sprutrampssektionernas överströmningsventiler

Sprutrampssektionernas överströmningsventiler (Figur 55) leder om vätskeflödet från en sprutramp till tanken när sprutrampssektionen stängs av. Du kan justera dessa ventiler för att tillförsäkra att sprutrampstrycket förblir konstant oavsett vilken sprutrampskombination som används. Se Kalibrera sprutrampernas överströmningsventil.

g028485

Omrörningens spjällventil

Den här ventilen sitter baktill på tankens vänstra sida (Figur 56). Vrid vredet på ventilen till läget klockan 6 när du vill starta tankens omrörningsfunktion, och till läget klockan 8 när du vill stänga av omrörningen.

g033579

Note: Manuellt växlade modeller i HD-serien – för att omrörningsfunktionen ska fungera måste kraftuttaget och kopplingen vara på och motorn igång över tomgång. Om du stannar sprutan och behöver ha omrörningsfunktionen på för att cirkulera innehållet i tanken, ska du sätta växelväljaren i neutralläget, släppa kopplingen, dra åt parkeringsbromsen och ställa in handgasreglaget (i förekommande fall).

Sprutans pump

Sprutans pump sitter på maskinens bakre del (Figur 57).

Styr sprutans pump på följande sätt:

 • Modell i HD-serien med manuell transmission – för kraftuttagsspaken på maskinens mittkonsol till det AKTIVA läget när du ska använda pumpen och för kraftuttagsspaken till det URKOPPLADE läget för att stanna pumpen. Se bruksanvisningen för Workman HDX-Auto-arbetsfordon.

 • HDX-Auto-modell – slå På vippbrytaren för högflödeshydraulsystemet på instrumentbrädan till vänster om rattstången när du ska använda sprutans pump (vippbrytarens lampa tänds). Slå AV vippbrytaren när du vill stänga av sprutans pump. Se monteringsanvisningarna för högflödeshydraulsatsen (vippbrytarens lampa släcks).

g028857

Note: Specifikationer och design kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Sprutsystemets grundvikt (fordonets vikt inkluderas ej)424 kg
Tankens kapacitet757 liter
Total fordonslängd med standardsprutsystemet422 cm
Total fordonshöjd med standardsprutsystem ovanpå tanken147 cm
Total fordonshöjd med standardsprutsystem och sprutramper förvarade i X-mönster234 cm
Total fordonsbredd när standardsprutsystemet och sprutramperna förvaras i X-mönster175 cm

Tillvalsutrustning

Toro® har tillvalsutrustning och tillbehör som kan köpas separat och monteras på din Workman. Kontakta din auktoriserade återförsäljare för en komplett lista över tillvalsutrustning som finns tillgänglig för din grässpruta.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Note: Kontrollera att sprutramperna är ordentligt fästa om du måste transportera fordonet på en släpvagn med sprutan monterad.

Säkerheten främst

Läs noga om alla säkerhetsanvisningar och säkerhetsdekaler i avsnittet om säkerhet. Att känna till denna information kan hjälpa dig och kringstående att undvika skada.

Använda InfoCenter

På LCD-skärmen InfoCenter visas information om maskinen, till exempel driftsstatus, diagnosinformation och övrig information om maskinen (Figur 58). En startskärmbild och en huvudinformationsbild visas på InfoCenter. Du kan växla mellan startskärmbilden och huvudinformationsbilden när som helst genom att trycka på någon av InfoCenter-knapparna och sedan välja önskad riktningspil.

g020650
 • Vänsterknapp, menyåtkomst/bakåt-knapp – tryck på den här knappen om du vill komma till InfoCenter-menyerna. Du kan också använda den för att lämna menyn som är aktiv just nu.

 • Mittknapp – använd den här knappen när du vill bläddra nedåt i menyerna.

 • Högerknapp – använd den här knappen när du vill öppna en meny där en högerpil indikerar ytterligare innehåll.

Note: Syftet med knapparna kan ändra beroende på vilken funktion som är aktiv. Det finns en ikon över varje knapp på LCD-skärmen som anger knappens aktuella funktion.

Starta InfoCenter

 1. Sätt i nyckeln i tändningslåset och vrid den till PåSLAGET läge.

  Note: InfoCenter aktiveras och visar initieringsskärmen (Figur 59).

  g028527
 2. Startskärmbilden visas efter cirka 15 sekunder. Tryck på den mittersta valknappen för att visa information om kontext (Figur 60).

  g028528
  • Tryck på den mittersta valknappen igen för att gå till huvudmenyn.

  • Höger valknapp: total sprutad yta (A i Figur 61)

  • Höger valknapp: spruthastighet (B i Figur 61)

  • Vänster valknapp: sprutad underyta (C i Figur 61)

  • Vänster valknapp: tankvolym (D i Figur 61)

   g029189

Note: Vrid tändningslåset till startläget och STARTA motorn för att visa värden på InfoCenter-skärmen för den maskin som är igång.

Gå till inställningsmenyn

 1. Starta InfoCenter i enlighet med Starta InfoCenter.

  Note: Startskärmbilden visas.

 2. Tryck på den mittersta valknappen för att visa information om kontext.

  Note: Ikonen för information om kontext visas.

 3. Tryck på den mittersta valknappen för att gå till huvudmenyn (Figur 62).

  g028416
 4. Tryck på höger valknapp för att visa undermenyer för inställningar.

  Note: Huvudmenyn visas med markerat inställningsalternativ.

  Note: Tryck på den mittersta valknappen (knappen under den nedåtgående pilikonen på skärmen) för att flytta ned i listan med alternativ.

Ändra mätenheter (brittiska och metriska)

 1. Gå till inställningsmenyn i enlighet med Gå till inställningsmenyn.

 2. Tryck på höger valknapp för att ändra angiven mätenhet (Figur 63).

  • Brittiska: mph, gallons och acre

  • Turf: mph, gallons och 1 000 ft2

  • SI (metriska): km/h, liter och hektar

  Note: Skärmen växlar mellan brittiska och metriska enheter.

  g028519

  Note: Tryck på vänster valknapp för att spara ditt val, lämna inställningsmenyn och återvända till huvudmenyn.

 3. Ändra skärmspråket genom att trycka på den mittersta valknappen (knappen under den nedåtgående pilikonen på skärmen) för att markera språkalternativet (Figur 63).

 4. Tryck på höger valknapp (knappen under listikonen på skärmen) för att markera det språk som används på skärmen (Figur 63).

  Note: Följande språk är tillgängliga: engelska, spanska, franska, tyska, portugisiska, danska, nederländska, finska, italienska, norska och svenska.

 5. Tryck på vänster valknapp för att spara ditt/dina val, lämna inställningsmenyn och återvända till huvudmenyn (Figur 62).

 6. Tryck på vänster valknapp för att återvända till startskärmbilden (Figur 63).

Justera bakgrundsbelysningen och kontrastnivåerna på skärmen

 1. Gå till inställningsmenyn i enlighet med Gå till inställningsmenyn.

 2. Justera bakgrundsbelysningen på skärmen genom att trycka på den mittersta valknappen (knappen under nedåtpilen på skärmen) för att flytta ned till alternativet för inställning av bakgrundsbelysning (Figur 64).

  g028415
 3. Tryck på höger valknapp för att visa värdejusteringskontext (Figur 64).

  Note: Ikonen (–) visas över den mittersta valknappen på skärmen och ikonen (+) visas över höger valknapp.

 4. Använd den mittersta valknappen och höger valknapp för att ändra skärmens ljusstyrka (Figur 64).

  Note: Den valda ljusstyrkenivån visas på skärmen efter att du har ändrat värde för ljusstyrkan.

 5. Tryck på vänster valknapp (knappen under listikonen på skärmen) för att spara ditt val, lämna menyn för bakgrundsbelysning och återvända till inställningsmenyn (Figur 64).

 6. Justera skärmens kontrast genom att trycka på den mittersta valknappen (knappen under nedåtpilen på skärmen) för att flytta ned till alternativet för inställning av kontrast (Figur 64).

 7. Tryck på höger valknapp för att visa värdejusteringskontext (Figur 64).

  Note: Ikonen (–) visas över den mittersta valknappen på skärmen och ikonen (+) visas över höger valknapp.

 8. Tryck på vänster valknapp (knappen under listikonen på skärmen) för att spara ditt val, lämna menyn för kontrast och återvända till inställningsmenyn (Figur 64).

 9. Tryck på vänster valknapp för att lämna inställningsmenyn och återvända till huvudmenyn (Figur 62 och Figur 64).

 10. Tryck på vänster valknapp för att återvända till startskärmbilden (Figur 64).

InfoCenter-ikoner

Ikonbeskrivningar

GraphicInformationsikon
GraphicNästa
GraphicFöregående
GraphicBläddra nedåt
GraphicEnter/Mata in värde
GraphicÄndra nästa värde i listan
GraphicÖka
GraphicMinska
GraphicAktiv skärmbild
GraphicInaktiv skärmbild
GraphicGå till startskärmbilden
GraphicAktiv startskärmbild
GraphicSpara värde
GraphicLämna menyn
GraphicTimmätare
GraphicKorrekt PIN-kod har angivits
GraphicKontrollera PIN-kod/Verifiera kalibrering
GraphicHuvudramp på/sprutning av
GraphicHuvudramp på/sprutning på
GraphicFull tank i spruttanken
GraphicHalv tank i spruttanken
GraphicLåg tanknivå
GraphicTöm spruttanken
Graphic eller GraphicTURF-enheter (1 000 kvadratfot)
GraphicSprutad yta
GraphicSprutad volym
GraphicJustera tankvolymen
GraphicStartskärmbild
GraphicNollställ aktiv yta
GraphicNollställ alla ytor
GraphicJustera siffran
GraphicVälj nästa område för ackumulering
GraphicSpruthastighet 1
GraphicSpruthastighet 2
GraphicÖkningshastighet

Använda menyerna

Tryck på menyåtkomstknappen på huvudskärmen när du vill komma till kalibreringsinställningarna i InfoCenters menysystem. Detta tar dig till huvudmenyn. Se följande tabeller för en översikt över menyalternativen:

Kalibrering
MenyobjektBeskrivning
TesthastighetPå den här menyn anger du testhastigheten vid kalibrering.
FlödeskalibreringPå den här menyn kalibrerar du flödesmätaren.
HastighetskalibreringPå den här menyn kalibrerar du hastighetsgivaren.

Välja programmering för spruta

HDX-Auto-modeller

Växla mellan manuellt och automatiskt läge

g028518
 • För omkopplaren för sprutläge på styrkonsolen åt vänster för att AUTOMATISKT styra sprutans spruthastighet via InfoCenter.

  Note: En ikon för spruthastighet visas på InfoCenter-skärmen.

 • Tryck på omkopplaren för sprutläge till höger för att styra sprutans spruthastighet för hand i MANUELLT LäGE.

  Note: Ikonen för spruthastighet försvinner från InfoCenter-skärmen när du övergår från automatiskt till manuellt läge.

Växla mellan olika programmeringsinställningar för spruta

g028507
 • Tryck på de två vänstra knapparna på InfoCenter för att välja spruthastighet 1 (Figur 66).

  Note: Ikonen Graphic visas.

 • Tryck på de två högra knapparna för att välja spruthastighet 2 (spruthastighet) (Figur 66).

  Note: Ikonen Graphic visas.

 • Tryck på de två yttre knapparna och håll dem intryckta för en tillfällig ökning av spruthastigheten (Figur 66).

  Note: Ikonen Graphic visas.

  Note: Ökningen av spruthastigheten ligger 1 procent över spruthastigheten för det aktiva programmet (1 eller 2). Tryck på knapparna och håll dem intryckta för att genomföra ökningen av spruthastigheten och släpp knapparna för att stoppa den.

Programmera spruthastighet och ökningen av spruthastighet

HDX-Auto-modeller

Programmera spruthastighet 1 och 2

 1. Tryck på den mittersta valknappen på startskärmbilden för att gå till huvudmenyn.

 2. Tryck vid behov på den mittersta valknappen för att markera spruthastigheten för sprutprogram 1 (Figur 67).

  Note: Ikonen för sprutans spruthastighet 1 visar en etta i en cirkel till höger om skottavlans prick.

  g028512
 3. Tryck på höger valknapp för att välja sprutprogram 1 (A i Figur 67).

 4. Ställ in det numeriska värdet genom att trycka på följande valknappar:

  • Tryck på höger valknapp (B i Figur 67) för att flytta markören till nästa siffra till höger.

  • Tryck på den mittersta valknappen (C i Figur 67) för att öka det numeriska värdet (0 till 9)

 5. Tryck på höger valknapp när värdet längst till höger är inställt.

  Note: Sparikonen visas ovanför den mittersta valknappen (D i Figur 67).

 6. Tryck på den mittersta valknappen (D i Figur 67) för att spara programmeringen av spruthastigheten.

 7. Tryck på den mittersta valknappen för att markera spruthastigheten för sprutprogram 2.

  Note: Ikonen för sprutans spruthastighet 2 visar en tvåa i en cirkel till höger om skottavlans prick.

  Note: Du kan vid behov använda spruthastigheten för sprutprogram 2 till att enkelt välja en högre eller lägre spruthastighet för ditt gräs.

 8. Upprepa steg 4 till och med 6.

Programmering ökningshastighet för tillämpning

Ökningshastigheten utgör en angiven procent av spruthastigheten för det aktiva programmet när de yttre två knapparna på InfoCenter trycks in i det automatiska läget.

 1. Tryck på den mittersta valknappen på startskärmbilden för att gå till huvudmenyn.

 2. Tryck vid behov på den mittersta valknappen för att markera ökningen av spruthastighet (Figur 68).

  Note: Ikonen för ökningen av spruthastighet visar 2 (+) till höger om skottavlans prick (Figur 68).

  g028513
 3. Tryck på höger valknapp (Figur 68) för att öka i steg om 5 % (maximalt 20 %).

Använda inställningsmenyn

HDX-Auto-modeller

Välja aktiv spruthastighet på inställningsmenyn

 1. Tryck på den mittersta valknappen på huvudmenyn för att gå till inställningsmenyn.

 2. Tryck på den mittersta valknappen för att markera den aktiva inställningen av spruthastighet (Figur 69).

  g028520
 3. Tryck på höger valknapp för att växla mellan spruthastighet 1 och 2 (Figur 69).

 4. Tryck på vänster valknapp för att spara och återvända till huvudmenyn.

Ställa in varning för tanknivå

 1. Tryck på den mittersta valknappen på huvudmenyn för att gå till inställningsmenyn.

 2. Tryck på den mittersta valknappen för att markera varningsinställningen (Figur 70).

  Note: Ikonerna (-) och (+) visas ovanför den mittersta valknappen och höger valknapp.

  g028521
 3. Tryck på höger valknapp (Figur 70).

 4. Använd den mittersta valknappen och höger valknapp för att ange den lägsta tillåtna mängd som aktiverar varningen under sprutning (Figur 70).

  Note: Håll knappen intryckt för att öka tankvarningens värde med 10 %.

 5. Tryck på vänster valknapp för att spara och återvända till huvudmenyn.

Ange PIN-kod på InfoCenter

Note: En PIN-kod ger dig möjlighet ändra åtkomstskyddade inställningar och lösenordet.

Note: Den fabriksinställda PIN-koden är 1234.

 1. Tryck på den mittersta valknappen på huvudmenyn för att gå till inställningsmenyn.

 2. Tryck på den mittersta valknappen för att markera inställningen av skyddade menyer.

  g028522
 3. Tryck på höger valknapp för att välja skyddade menyer (A i Figur 71).

 4. Ställ in det numeriska värdet på inmatningsskärmen för PIN-kod genom att trycka på följande valknappar:

  • Tryck på den mittersta valknappen (B i Figur 71) för att öka det numeriska värdet (0 till 9)

  • Tryck på höger valknapp (C i Figur 71) för att flytta markören till nästa siffra till höger.

 5. Tryck på höger valknapp när värdet längst till höger är inställt.

  Note: Kryssmarkeringsikonen visas ovanför den mittersta valknappen (D i Figur 71).

 6. Tryck på den mittersta valknappen (D i Figur 71) för att ange lösenordet.

Ändra PIN-kod

 1. Ange den befintliga PIN-koden i enlighet med steg 1 till och med 6 i Ange PIN-kod på InfoCenter.

 2. Tryck på den mittersta valknappen på huvudmenyn för att gå till inställningsmenyn.

 3. Tryck på den mittersta valknappen för att markera inställningen av skyddade menyer.

  g028717
 4. Tryck på höger valknapp för att välja skyddade menyer (A i Figur 72).

 5. Ange den nya PIN-koden på inmatningsskärmen för PIN-kod genom att trycka på följande valknappar:

  • Tryck på den mittersta valknappen (B i Figur 72) för att öka det numeriska värdet (0 till 9)

  • Tryck på höger valknapp (C i Figur 72) för att flytta markören till nästa siffra till höger.

 6. Tryck på höger valknapp när värdet längst till höger är inställt.

  Note: Sparikonen visas ovanför den mittersta valknappen (D i Figur 72).

 7. Vänta tills InfoCenter visar ett meddelande om att värdet har sparats och den röda indikatorlampan tänds.

Ställa in skyddade inställningar

Important: Använd den här funktionen för att spärra och frigöra spruthastigheten.

Note: Du måste känna till den fyra tecken långa PIN-koden för att kunna ändra inställningar av funktioner på den skyddade menyn.

 1. Tryck på den mittersta valknappen på huvudmenyn för att gå till inställningsmenyn.

 2. Tryck på den mittersta valknappen för att markera det skyddade inställningsalternativet.

  Note: Om det inte finns något X i rutan till höger om det skyddade inställningsalternativet, går det inte att låsa undermenyerna för vänster sprutramp, centersprutrampen, höger sprutramp och återställning av standardalternativ med PIN-koden (Figur 74).

  g028524
 3. Tryck på höger valknapp.

  Note: Inmatningsskärmen för PIN-kod visas.

 4. Ange den PIN-koden i enlighet med steg 4 i Ange PIN-kod på InfoCenter.

 5. Tryck på höger valknapp när värdet längst till höger är inställt.

  Note: Kryssmarkeringsikonen visas ovanför den mittersta valknappen.

 6. Tryck på den mittersta valknappen.

  Note: Undermenyerna för vänster sprutramp, centersprutrampen, höger sprutramp och återställning av standardalternativ visas.

 7. Tryck på den mittersta valknappen för att markera det skyddade inställningsalternativet

 8. Tryck på höger valknapp.

  Note: Ett X visas i rutan till höger om det skyddade inställningsalternativet (Figur 74).

  g028523
 9. Vänta tills InfoCenter visar ett meddelande om att värdet har sparats och den röda indikatorlampan tänds.

  Note: De skyddade menyernas undermenyer låses med PIN-koden.

  Note: Du kommer åt undermenyerna genom att markera det skyddade inställningsalternativet, trycka på höger valknapp, ange PIN-koden och genom att trycka på den mittersta valknappen när kryssmarkeringsikonen visas.

Återställa sprutrampssektionens storlekar till standardvärdet

 1. Tryck på den mittersta valknappen för att gå till alternativet för återställning av standard (Figur 75).

  g028526
 2. Tryck på höger valknapp för att välja återställning av standard.

 3. På skärmen för standardinställningar trycker du på vänster valknapp för Nej eller höger valknapp för Ja (Figur 75).

  Note: Om du väljer Ja återställs sprutrampssektionens storlekar till standardvärdena.

Förbereda användning av sprutan

Rengöra sugfiltret

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Rengör sugfiltret.Rengör sugfiltret oftare när slampulver används.
  1. Ställ sprutan på en plan yta, dra åt parkeringsbromsen, stäng av pumpen, stanna motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Ta bort hållaren som fäster slangnippeln på den stora slangen och filterkåpan på tankens ovansida (Figur 76).

   g033577
  3. Ta bort slangen och slangnippeln från filterkåpan (Figur 76).

  4. Dra ut sugfiltret ur filterkåpan i tanken (Figur 77).

   g033578
  5. Rengör sugfiltret med rent vatten.

  6. För in sugfiltret i filterkåpan tills filtret sitter ordentligt på plats.

  7. Rikta in slangen och slangnippeln med filterkåpan på tankens ovansida och säkra nippeln och kåpan med hållaren som du tog bort i steg 2.

  Inspektera tankremmarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera tankremmarna.
 • Important: Om tankremmarnas fästelement dras åt för hårt kan tanken och remmarna deformeras och skadas.

  1. Fyll huvudtanken med vatten.

  2. Kontrollera om det finns något spel mellan tankremmarna och tanken (Figur 78).

   g028263
  3. Om tankremmarna sitter löst mot tanken drar du åt flänslåsmuttrarna och skruvarna upptill på remmarna tills remmarna sitter tätt mot tanken (Figur 78).

   Note: Dra inte åt tankremmarnas fästelement för hårt.

  Använda grässprutan

  När du ska använda Multi Pro WM-sprutan ska du först fylla dess tank, sedan spruta lösningen på arbetsområdet, och slutligen rengöra tanken. Det är viktigt att du avslutar samtliga av dessa tre steg i nämnd ordning för att undvika att skada grässprutan. Du bör till exempel inte blanda och tillföra kemikalier i spruttanken på natten och spruta följande morgon. Detta leder till att kemikalierna separeras och grässprutans delar eventuellt skadas.

  Important: Markeringarna på tanken är endast till för referens och är inte tillräckligt exakta för kalibrering.

  Var försiktig

  Kemikalier är farliga och kan orsaka personskador.

  • Läs anvisningarna på kemikaliebehållarnas etiketter innan du hanterar kemikalierna och följ samtliga av tillverkarens rekommendationer och föreskrifter.

  • Håll kemikalier borta från huden. Vid hudkontakt, skölj det utsatta området ordentligt med rent vatten och tvål.

  • Bär skyddsglasögon och annan skyddsutrustning som rekommenderas av kemikalietillverkaren.

  Grässprutan Multi Pro WM har konstruerats och tillverkats i syfte att ge lång brukningstid och hög hållbarhet. För att uppnå detta mål har olika material av specifika skäl valts ut för de olika delarna på grässprutan. Tyvärr finns det inte något material som ensamt är perfekt för alla tänkbara användningsområden.

  Vissa kemikalier är aggressivare än andra, och alla kemikalier reagerar olika med olika material. Vissa konsistenser (t.ex. slampulver och kol) är mer slipande än andra, och leder till större slitage än brukligt. Om en kemikalie finns tillgänglig i en blandning som skulle ge ökad livslängd åt grässprutan, ska du använda denna blandning.

  Kom ihåg att rengöra sprutan helt efter varje användning. På så sätt gör du ditt bästa för att se till att den får ett långt och bekymmersfritt liv.

  Fylla på färskvattentanken

  Fyll alltid på färskvattentanken med rent vatten innan du hanterar eller blandar kemikalier.

  Färskvattentanken sitter på vältskyddet bakom passagerarsätet (Figur 79). Den innehåller färskvatten så att du snabbt kan skölja av kemikalier från hud, ögon eller andra delar som kan vara i fara vid en olycka.

  • Fyll tanken genom att skruva av locket ovanpå tanken och fyll på med färskvatten. Sätt tillbaka locket.

  • Vrid reglaget på pluggen för att öppna pluggen till färskvattentanken.

  g033618

  Fylla på grässprutans tank

  Montera kemikalieblandningssatsen så att du får optimal blandning samtidigt som tankens utsida hålls ren och snygg.

  Important: Kontrollera att de kemikalier du kommer att använda är förenliga med Viton (se tillverkarens etikett; där bör det framgå om kemikalien är förenlig eller ej). Om du använder en kemikalie som inte är förenlig med Viton försämras o-ringarna i grässprutan och läckor uppstår.

  Important: Kontrollera tankremmarnas spel när du har fyllt tanken för första gången. Dra åt dem vid behov.

  1. Stanna grönytesprutan på ett plant underlag, flytta växelväljaren till NEUTRALLäGET, stanna motorn och dra åt parkeringsbromsen.

  2. Avgör hur mycket vatten som behövs för att blanda den nödvändiga mängden kemikalier enligt kemikalietillverkarens anvisningar.

  3. Öppna tanklocket på grässprutans tank.

   Note: Tanklocket sitter i mitten överst på tanken. Öppna locket genom att vrida den främre halvan av det moturs och vrida upp det. Filtret inuti kan tas bort vid rengöring. Stäng tanken genom att stänga tanklocket och vrida dess främre halva medsols.

  4. Tillsätt ¾ av vattenmängden som krävs i grässprutans tank med hjälp av påfyllningsreservoaren med antihävertfunktion.

   Important: Använd alltid färskt, rent vatten i grässprutans tank. Tillsätt aldrig ett koncentrat i en tom tank.

  5. Starta motorn, koppla in kraftuttaget och ställ in handgasen (om fordonet har handgas).

  6. Slå På omkopplaren för omrörning.

  7. Tillsätt rätt mängd koncentrerad kemikalie till tanken, enligt anvisningarna från kemikalietillverkaren.

   Important: Om du använder ett slampulver, blanda pulvret med en liten mängd vatten för att bilda ett slam innan det tillsätts till tanken.

  8. Tillsätt resten av vattnet till tanken.

   Note: Du uppnår bättre omrörning om du minskar inställningen av spruthastighet.

  Använda sprutramperna

  Med hjälp av sprutrampslyftomkopplare på grässprutans kontrollpanel kan du flytta sprutramperna mellan transportläget och sprutläget utan att behöva kliva ur förarsätet. Ändra sprutrampens positioner när maskinen står stilla.

  Ställa in det hydrauliska lyftlåset

  Koppla in den hydrauliska lyftspaken och lås fast den för att framkalla hydraulisk kraft för reglering av sprutramplyften.

  1. Skjut den hydrauliska lyftspaken framåt (Figur 80 eller Figur 81).

   g255717
   g255830
  2. För det hydrauliska lyftlåset åt vänster för att koppla in låset (Figur 80 eller Figur 81).

  Ändra sprutrampsposition

  1. Stanna grässprutan på ett plant underlag.

  2. Sänk sprutramperna med hjälp av sprutrampslyftomkopplarna.

   Note: Vänta tills ramperna befinner sig i helt utfällt sprutläge.

  3. När ramperna behöver fällas in ska du stanna grässprutan på ett plant underlag.

  4. Använd sprutrampens lyftomkopplare för att höja sprutramperna tills de har förflyttat sig hela vägen in i transporthållaren och befinner sig i transportläget ”X”, och rampcylindrarna är helt indragna.

   Important: Se till att manövreringsorganen är helt indragna före transporten av maskinen så att sprutrampscylindern inte skadas.

  Använda sprutrampernas transporthållare

  Grässprutan är utrustad med en transporthållare för sprutramperna, vilken har en unik säkerhetsfunktion. Om en ramp av misstag råkar komma i kontakt med ett lågt nedhängande föremål medan ramperna befinner sig i transportläge, kan rampen/ramperna knuffas ut ur transporthållaren. Om detta sker hamnar ramperna i ett nästan vågrätt läge på fordonets bakre del. Sprutramperna tar inte skada av denna rörelse, men de ska genast flyttas tillbaka till transporthållaren.

  Important: Om ramperna transporteras i ett annat läge än i transportläget ”X” med hjälp av transporthållaren kan de skadas.

  Flytta tillbaka ramperna till transporthållaren genom att sänka dem till sprutläget och sedan höja dem tillbaka till transportläget igen. Se till att sprutrampscylindrarna är helt indragna, så att manövreringsstången inte skadas.

  Spruta

  Använda sprutan

  Important: Använd omrörningsfunktionen när det finns lösning i tanken så att lösningen förblir ordentligt blandad. För att omrörningsfunktionen ska fungera måste kraftuttaget vara inkopplat och motorn igång över tomgång. Om du stannar fordonet och behöver ha omrörningsfunktionen på ska du sätta växelväljaren i neutralläget, dra åt parkeringsbromsen, koppla in kraftuttaget, aktivera kopplingen och ställa in handgasen (om fordonet har handgas).

  Note: Den här rutinen förutsätter att kraftuttaget har kopplats in (manuellt växlade modeller i HD-serien) och att kalibreringen av sprutramperna har slutförts.

  1. Sänk sprutramperna till rätt läge.

  2. På HDX-Auto-modeller ställer du in omkopplaren för sprutläge på följande sätt:

  3. Ställ in sprutrampshuvudomkopplaren till det AVSTäNGDA läget.

  4. Ställ in de enskilda sprutrampsomkopplarna, efter behov, till ON/På.

  5. Kör fram fordonet till det område som ska sprutas.

  6. Navigera till skärmbilden Spruthastighet på InfoCenter och ställ in önskad hastighet. Så här gör du:

   1. Kontrollera att pumpens omkopplare har slagits På.

   2. Välj önskad växel på manuellt växlade modeller i HD-serien.

   3. Börja att köra med avsedd markhastighet.

   4. Kontrollera att korrekt spruthastighet visas på skärmen för manuellt växlade modeller i HD-serien eller när automatväxling används i manuellt läge. Ändra vid behov omkopplaren för spruthastighet tills den önskade hastigheten visas på skärmen.

    Note: Datorn justerar automatiskt spruttrycket för att bibehålla spruthastigheten på automatväxlade modeller i HD-serien som används i det automatiska läget.

   5. Återvänd till det område där besprutningen ska börja.

  7. Ställ sprutrampernas huvudomkopplare i PåSLAGET läge och börja spruta.

   Note: När tanken är nästan tom kan omrörningen orsaka skumbildning i tanken. Stäng av omrörningsventilen när du vill förhindra detta. Alternativt kan du använda ett medel som förhindrar skumbildning i tanken.

  8. Efter avslutad besprutning slår du av sprutrampernas huvudomkopplare för att stänga av sprutrampernas samtliga sektionsomkopplare och koppla ur kraftuttaget (manuellt växlade modeller i HD-serien).

  Säkerhetsåtgärder vid grässkötsel i stillastående lägen

  Important: Under vissa omständigheter kan värme från motorn, kylaren och ljuddämparen skada gräset när sprutning görs i stillastående läge. Som stillastående lägen räknas tankskakning, handsprutning med en sprutpistol och användning av en ramp för manuell sprutning.

  Vidta följande säkerhetsåtgärder:

  • Undvik att använda sprutan i stillastående läge under mycket varma och/eller torra förhållanden, eftersom gräsmattan kan utsättas för stor påfrestning under dessa perioder.

  • Undvik att parkera på gräsmattan vid sprutning i stillastående läge. Parkera alltid på en stig om det är möjligt.

  • Minimera tiden maskinen körs över ett särskilt område av gräsmattan. Både tid och temperatur påverkar hur mycket gräsmattan skadas.

  • Kör med så lågt motorvarvtal som möjligt för att uppnå önskat tryck och flöde. På så vis minimeras den värme som alstras och lufthastigheten från kylarfläkten.

  • Låt värmen släppas ut i riktning uppåt från motorrummet genom att höja sätet under stillastående användning, så att värmen inte tvingas ut genom maskinens undersida.

  Sprutningstips

  • Överlappa inte områden som du redan har besprutat.

  • Se upp för igensatta munstycken. Byt ut alla slitna och skadade munstycken.

  • Använd sprutrampshuvudomkopplaren för att stoppa sprutflödet innan du stannar grässprutan. När den har stannat använder du låset för motorhastigheten i neutralläge för att hålla motorhastigheten uppe, om du vill att omrörningen fortsätter.

  • Man får ett bättre resultat om grässprutan är i rörelse när sprutramperna slås på.

  • Var uppmärksam på eventuella ändringar i spruthastigheten. Detta kan innebära att farten är för hög för munstyckenas kapacitet eller att sprutsystemet har ett funktionsfel.

  Automatväxlade modeller i HD-serien som används i det automatiska läget

  Note: Mer information finns i munstycksguiden som finns tillgänglig hos din auktoriserade Toro-återförsäljare.

  • Kemikalielösningen sprutar inte ut ur munstyckena på rätt sätt (den rinner eller droppar) om du kör sprutan med en så låg markhastighet att datorn bibehåller ett för lågt spruttryck för spruthastigheten och sprutmunstyckena i fråga. Välj ett sprutmunstycke med ett lägre spruthastighetsområde.

  • Om du kör sprutan med hög markhastighet bibehåller datorn ett maximalt spruttryck som inte är korrekt för avsedd spruthastighet. Korrigera spruthastigheten genom att sänka markhastigheten för att åstadkomma korrekt spruthastighet eller välj ett sprutmunstycke med ett högre spruthastighetsområde.

  Rengöra ett munstycke

  Om ett munstycke blir igensatt när du sprutar kan du rengöra det med hjälp av en sprutflaska med vatten eller en tandborste.

  1. Stanna grässprutan på en jämn yta, stäng av motorn och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Sätt sprutrampshuvudomkopplaren i läget AV och kör sedan sprutans pump. Se Sprutans pump.

  3. Ta bort det igensatta munstycket och rengör det med hjälp av en sprutflaska med vatten eller en tandborste.

  Välja ett munstycke

  Note: Mer information finns i munstycksguiden som finns tillgänglig hos din auktoriserade Toro-återförsäljare.

  Munstyckstornen kan hantera upp till tre olika munstycken. Så här väljer du önskat munstycke:

  1. Stanna grässprutan på en jämn yta, stäng av motorn och lägg i parkeringsbromsen.

  2. Slå AV sprutrampshuvudomkopplaren och kör sprutans pump. Se Sprutans pump.

  3. Vrid munstyckstornet i någon riktning till det rätta munstycket.

  Rengöra grässprutan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Spola grässprutan med rent vatten. Höj pumphastigheten under sköljningen så att övertrycksventilen öppnas och ventilerna och slangarna töms på kvarvarande vätskor.
 • Important: Sprutan måste alltid tömmas och rengöras omedelbart efter varje användningstillfälle. Om detta råd inte följs kan kemikalierna torka eller förtjockas i ledningarna och sätta igen pumpen och andra komponenter.

  Toro rekommenderar att du använder maskinens godkända sköljsats. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för mer information.

  Rengör sprutsystemet efter varje användningstillfälle. Gör så här för att rengöra sprutsystemet på rätt sätt:

  • Skölj ur systemet tre gånger.

  • Använd de rengöringsmedel och neutraliseringsmedel som rekommenderas av kemikalietillverkarna.

  • Använd rent vatten (utan rengöringsmedel eller neutraliseringsmedel) för den sista sköljningen.

  1. Stanna grässprutan, lägg i parkeringsbromsen och stäng av motorn.

  2. Lokalisera tanktömningsventilen på maskinens vänstra sida (Figur 82).

   g033580
  3. Öppna ventilen för att tömma tanken på allt oanvänt material (Figur 83).

   Important: Bortskaffa allt kemikalieavfall i enlighet med lokala bestämmelser och tillverkarens anvisningar.

   g033581
  4. Stäng tömningsventilen (Figur 83).

  5. Fyll tanken med minst 190 liter rent färskvatten och stäng locket.

   Note: Använd vid behov ett renande/neutraliserande medel i vattnet. Använd endast rent, klart vatten i den sista sköljningen.

  6. Sänk sprutramperna till sprutläget.

  7. Starta motorn och för gasreglaget till hög tomgång.

  8. Kontrollera att omrörningsomkopplaren är i det PåSLAGNA läget.

  9. Slå på sprutans pump och använd spruthastighetsbrytaren för att öka trycket till ett högt värde.

  10. Ställ sprutrampshuvudomkopplaren och sprutrampsomkopplarna i PåSLAGET läge och börja spruta.

  11. Låt allt vatten i tanken spruta ut genom munstyckena.

  12. Kontrollera munstyckena för att försäkra att de sprutar korrekt.

  13. Sätt sprutrampshuvudomkopplaren i läget AV, stäng av sprutans pump och stäng av motorn.

  14. Upprepa steg 5 t.o.m. 13 minst 2 gånger till för att försäkra att sprutsystemet är helt rent.

   Important: Genomför alltid denna procedur minst tre gånger för att vara säker på att sprutsystemet är helt rent och på så vis förhindra att det skadas.

  15. Rengör filtret, se Rengöra sugfiltret.

   Important: Om du använde kemikalier i form av slampulver, ska filtret rengöras efter varje tank.

  16. Använd en trädgårdsslang och spruta utvändigt på grässprutan med rent vatten.

  17. Ta bort munstyckena och rengör dem för hand. Byt ut slitna och skadade munstycken.

  Kalibrera sprutan

  Förbereda maskinen för kalibrering

  Important: Innan du kalibrerar sprutsystemet på en HDX-Auto-modell ska du vid behov fylla sprutans tank med rent vatten och köra maskinen samtidigt som du sprutar med 2,76 bar eller mer i minst 30 minuter.

  Note: Om du använder sprutan för första gången, byter munstycken eller om behov uppstår, ska du kalibrera sprutflödet, spruthastigheten och rampens överströmningsventil.

  1. Fyll grässprutans tank med rent vatten.

   Note: Kontrollera att det finns tillräckligt med vatten i tanken för samtliga kalibreringsrutiner.

  2. Sänk vänster och höger sprutrampssektioner.

  3. HDX-Auto-modellen – kör maskinen samtidigt som du sprutar med 2,76 bar eller mer i minst 30 minuter. Fyll grässprutans tank med rent vatten när du är klar.

  4. Stäng av de skyddade inställningarna i enlighet med Ställa in skyddade inställningar.

  5. HDX-Auto-modeller ställer du in sprutsystemet på manuellt läge i enlighet med Växla mellan manuellt och automatiskt läge.

  Kalibrera sprutflödet

  Utrustning som föraren måste ha: Stoppur som kan mäta ± 1/10 sekund och en behållare märkt med steg om 50 ml.

  Note: Två personer krävs för att kalibrera sprutflödet på maskiner som inte har gasreglagelås.

  1. Ställ in växlingen på följande sätt:

   • Modeller i HD-serien med manuell transmission – sätt växeln i NEUTRALLäGET.

   • Lägg i parkeringsväxeln (P) på HDX-Auto-modeller.

  2. Dra åt parkeringsbromsen och starta motorn.

  3. Slå på sprutans pump och starta omrörningen.

  4. Tryck ned gaspedalen tills du uppnår maximalt motorvarvtal.

  5. Ställ in motorvarvtalet på följande sätt:

   • En person trycker ned gaspedalen tills maximalt motorvarvtal uppnås på en maskin som inte har tillvalet gasreglagelås.

    Note: Den andra personen tar prover från sprutmunstyckena.

   • Tryck ned gaspedalen tills maximalt motorvarvtal uppnås och ställ in gasreglagelåset på en maskin som har tillvalet gasreglagelås. Se bruksanvisningen för Workmans handgasreglagesats.

  6. Sätt alla tre sprutrampsomkopplarna och sprutrampshuvudomkopplaren i PåSLAGET läge.

  7. Förbered för ett uppsamlingsprov med den graderade behållaren.

  8. Börja med 2,76 bar och justera spruttrycket med hjälp av omkopplaren för sprutmängd för att få de provmängder som visas i tabellen nedan.

   Note: Ta tre prover med 15 sekunders mellanrum och räkna fram ett genomsnitt för den insamlade vattenmängden.

   Färg på munstyckeMilliliter som samlats upp inom 15 sekunderUns som samlats upp inom 15 sekunder
   Gul1896,4
   Röd37812,8
   Brun47316,0
   Grå56719,2
   Vit75725,6
   Blå94632,0
   Grön1 41948,0
  9. När du har fått de provmängder som krävs enligt tabellen ovan ställer du in övervakningsomkopplaren på det LåSTA läget.

  10. Sätt sprutrampshuvudomkopplaren i läget AV.

  11. Gör så här för att gå till kalibreringsmenyn på InfoCenter och välja Flödeskalibrering:

   Note: Välj ikonen för startskärmen när du vill för att avbryta kalibreringen.

   1. Tryck två gånger på mittknappen på InfoCenter för att komma åt menyerna.

   2. Gå till kalibreringsmenyn genom att trycka på den högra knappen på InfoCenter.

   3. Välj Flödeskalibrering genom att markera det och tryck på den högra knappen på InfoCenter.

   4. På nästa skärmbild anger du den mängd vatten som sprutrampen kommer att spruta ut under kalibreringsproceduren (se tabellen nedan).

   5. När du har angett volymen trycker du på den högra knappen på InfoCenter.

  12. Använd plus- (+) och minustecknen (-) för att ange flödesvolymen enligt tabellen nedan.

   Färg på munstyckeLiterUS Gallons
   Gul4211
   Röd8322
   Brun10628
   Grå12533
   Vit16744
   Blå20855
   Grön31483
  13. Sätt sprutrampshuvudomkopplaren i läget På i fem minuter.

   Note: Allteftersom maskinen sprutar ut vätskan visar InfoCenter den uppmätta mängden vätska.

  14. När sprutningen har pågått i fem minuter klickar du på bockmarkeringen genom att trycka på mittknappen på InfoCenter.

   Note: Det gör inget om mängden som visas under kalibreringsproceduren inte stämmer överens med den mängd vatten som du angav i InfoCenter.

  15. Slå AV sprutrampens huvudomkopplare efter fem minuter och välj bockmarkeringen på InfoCenter.

   Note: Kalibreringen är nu genomförd.

  Kalibrering av spruthastighet

  1. Kontrollera att sprutans tank är fylld med vatten.

  2. Markera upp ett avstånd på 45–152 m i ett öppet och plant område.

   Note: Toro rekommenderar att du markerar 152 m för mer noggranna resultat.

  3. Starta motorn och kör fram till den punkt där det markerade området startar.

   Note: Rikta in mittpunkten på framdäcken med startlinjen för att erhålla det mest precisionsmässiga resultatet.

  4. Gå till InfoCenter, navigera till kalibreringsmenyn och välj Speed Calibration (Hastighetskalibrering).

   Note: Välj ikonen för startskärmen när du vill för att avbryta kalibreringen.

  5. Välj Nästa-pilen (→) på InfoCenter.

  6. Använd plus- (+) och minustecknen (-) för att ange den markerade sträckan i InfoCenter.

  7. Vidta en av följande åtgärder:

   • Lägg i den första växeln och kör den markerade sträckan i en rak linje med full gas påmanuellt växlade modeller i HD-serien.

   • Lägg i körväxeln (D) och kör den markerade sträckan i en rak linje med full gas på HDX-Auto-modeller.

  8. Stanna maskinen vid slutet på den markerade sträckan och välj bockmarkeringen i InfoCenter.

   Note: Sakta in, låt maskinen rulla tills den stannar och rikta in mittpunkten på framdäckena med slutlinjen för den mest precisionsmässiga mätningen.

   Note: Kalibreringen är nu genomförd.

  Kalibrera sprutrampernas överströmningsventil

  Important: Välj ett öppet och plant område för att göra detta.

  Note: Två personer krävs för att kalibrera sprutrampernas överströmningsventil på maskiner som inte har gasreglagelås.

  1. Kontrollera att sprutans tank är fylld med vatten.

  2. Ställ in växlingen på följande sätt:

   • Modeller i HD-serien med manuell transmission – sätt växeln i NEUTRALLäGET.

   • Lägg i parkeringsväxeln (P) på HDX-Auto-modeller.

  3. Lägg i parkeringsbromsen och starta motorn.

  4. Slå På de tre sprutrampsomkopplarna, men låt sprutrampens huvudomkopplare vara AV.

  5. Sätt pumpomkopplaren i PåSLAGET läge och starta omrörningen.

  6. Ställ in motorvarvtalet på följande sätt:

   • En person trycker ned gaspedalen tills maximalt motorvarvtal uppnås på en maskin som inte har tillvalet gasreglagelås.

    Note: Den andra personen justerar sprutrampssektionens överströmningsventiler.

   • Tryck ned gaspedalen tills maximalt motorvarvtal uppnås och ställ in gasreglagelåset på en maskin som har tillvalet gasreglagelås. Se bruksanvisningen för Workmans handgasreglagesats.

  7. Gå till InfoCenter, navigera till kalibreringsmenyn och välj Test Speed (Provhastighet).

   Note: Välj ikonen för startskärmen när du vill för att avbryta kalibreringen.

  8. Använd plus- (+) och minustecknen (–) för att ange en provhastighet på 5,6 km/h och välj därefter ikonen för startskärmen.

  9. Använd omkopplaren för sprutmängd för att justera spruthastigheten enligt tabellen nedan.

   Spruthastighetstabell för munstycke

   Färg på munstyckeSI (metriskt)EngelskaTurf
   Gul159 l/ha17 gpa0,39 gpk
   Röd319 l/ha34 gpa0,78 gpk
   Brun394 l/ha42 gpa0,96 gpk
   Grå478 l/ha51 gpa1,17 gpk
   Vit637 l/ha68 gpa1,56 gpk
   Blå796 l/ha85 gpa1,95 gpk
   Grön1,190 l/ha127 gpa2,91 gpk
  10. Stäng av den vänstra sprutrampen och justera sprutrampens överströmningsventil (Figur 84) tills trycket når den nivå som justerades tidigare (typiskt 2,76 bar).

   Note: De sifferförsedda indikatorerna på överströmningsventilen utgör endast referenser.

   g028047
  11. Vrid på den vänstra sprutrampen och stäng av den högra sprutrampen.

  12. Justera den högra sprutrampens överströmningsventil (Figur 84) tills trycket når den nivå som justerades tidigare (typiskt 2,76 bar).

  13. Vrid på den högra sprutrampen och stäng av centersprutrampen.

  14. Justera centersprutrampens överströmningsventil (Figur 84) tills trycket når den nivå som justerades tidigare (typiskt 2,76 bar).

  15. Stäng av alla sprutramper.

  16. Stäng av pumpen.

   Note: Kalibreringen är nu genomförd.

  Rattlägen för överströmningsventilen för omrörning

  • Överströmningsventilen för omrörning ska vara i öppet läge enligt A i Figur 85.

  • Överströmningsventilen för omrörning ska vara i stängt (0) läge enligt B i Figur 85

  • Överströmningsventilen för omrörning ska vara i mellanläge (justera i förhållande till sprutans tryckmätare) enligt C i Figur 85.

  g028228

  Kalibrera omrörningsöverströmningsventilen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Årligen
 • Kalibrera omrörningsöverströmningsventilen.
 • Important: Välj ett öppet och plant område för att göra detta.

  Note: Två personer krävs för att kalibrera omrörningens överströmningsventil på maskiner som inte har gasreglagelås.

  1. Kontrollera att sprutans tank är fylld med vatten.

  2. Kontrollera att omrörningsventilen är öppen. Om den har justerats ska du öppna den helt och hållet den här gången.

  3. Ställ in växlingen på följande sätt:

   • Modeller i HD-serien med manuell transmission – sätt växeln i NEUTRALLäGET.

   • Lägg i parkeringsväxeln (P) på HDX-Auto-modeller.

  4. Lägg i parkeringsbromsen och starta motorn.

  5. Slå på sprutans pump.

  6. Ställ in motorvarvtalet på följande sätt:

   • En person trycker ned gaspedalen tills maximalt motorvarvtal uppnås på en maskin som inte har tillvalet gasreglagelås.

    Note: Den andra personen tar prover från sprutmunstyckena.

   • Tryck ned gaspedalen tills maximalt motorvarvtal uppnås och ställ in gasreglagelåset på en maskin som har tillvalet gasreglagelås. Se bruksanvisningen för Workmans handgasreglagesats.

  7. Ställ de tre sprutrampsventilerna i AVSTäNGT läge.

  8. Ställ sprutrampshuvudomkopplaren i PåSLAGET läge.

  9. Ställ in maximalt systemtryck.

  10. Ställ omrörningsomkopplaren i AVSTäNGT läge och läs av tryckmätaren.

   • Om avläsningen fortfarande är 6,9 bar har omrörningsöverströmningsventilen kalibrerats korrekt.

   • Om det avlästa värdet på tryckmätaren är ett annat fortsätter du med nästa steg.

  11. Justera omrörningsöverströmningsventilen (Figur 86) på baksidan av omrörningsventilen tills tryckmätaren visar 6,9 bar.

   g033583
  12. Slå AV pumpomkopplaren, för gasreglaget till TOMGåNGSLäGET och slå AV tändningslåset.

  Justera huvudsprutrampens överströmningsventil

  Note: Genom att justera huvudsprutrampens överströmningsventil kan du minska eller öka flödet till tankens munstycken för omrörning när sprutrampshuvudomkopplaren är i AVSTäNGT läge.

  1. Kontrollera att sprutans tank är fylld med vatten.

  2. Ansätt parkeringsbromsen.

  3. Ställ in växlingen på följande sätt:

   • Modeller i HD-serien med manuell transmission – sätt växeln i NEUTRALLäGET.

   • Lägg i parkeringsväxeln (P) på HDX-Auto-modeller.

  4. Slå på sprutans pump.

  5. Sätt omrörningsomkopplaren i det PåSLAGNA läget.

  6. Sätt sprutrampshuvudomkopplaren i AVSTäNGT läge.

  7. Ställ in motorvarvtalet på följande sätt:

   • En person trycker ned gaspedalen tills maximalt motorvarvtal uppnås på en maskin som inte har tillvalet gasreglagelås.

    Note: Den andra personen tar prover från sprutmunstyckena.

   • Tryck ned gaspedalen tills maximalt motorvarvtal uppnås och ställ in gasreglagelåset på en maskin som har tillvalet gasreglagelås. Se bruksanvisningen för Workmans handgasreglagesats.

  8. Använd handtaget till huvudsprutrampens överströmningsventil för att kontrollera omrörningen i tanken (Figur 86).

  9. Sänk hastigheten tills maskinen går på tomgång.

  10. Ställ omrörningsomkopplaren och pumpomkopplaren i AVSTäNGT läge.

  11. Stäng av maskinen.

  Underhåll

  Note: Behöver du ett elschema eller hydraulschema för din maskin? Hämta en kostnadsfri kopia av schemat genom att gå till www.Toro.com där du sedan klickar på länken Manuals och söker efter din maskin.

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Rengör sugfiltret.Rengör sugfiltret oftare när slampulver används.
 • Kontrollera tankremmarna.
 • Var 50:e timme
 • Smörj pumpen.
 • Var 100:e timme
 • Smörj smörjnipplarna.
 • Smörj sprutrampernas gångjärn.
 • Var 200:e timme
 • Kontrollera alla slangar och anslutningar för att se om de har skador och om de är ordentligt fastsatta.
 • Rengör flödesmätaren(oftare när slampulver används).
 • Var 400:e timme
 • Kontrollera o-ringarna i ventilenheterna och byt ut dem vid behov.
 • Byt tryckfiltret.
 • Kontrollera pumpmembranet och byt ut det vid behov(kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare).
 • Kontrollera pumpens backventiler och byt ut dem vid behov(kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare).
 • Kontrollera nylonsvängbussningarna.
 • Årligen
 • Spola grässprutan med rent vatten. Höj pumphastigheten under sköljningen så att övertrycksventilen öppnas och ventilerna och slangarna töms på kvarvarande vätskor.
 • Kalibrera omrörningsöverströmningsventilen.
 • Important: Ytterligare information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till din maskin och bruksanvisningen till motorn.

  Kontrollista för dagligt underhåll

  Kopiera sidan och använd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  Mån.Tis.Ons.Tors.Fre.Lör.Sön.
  Kontrollera bromsen och parkeringsbromsen.       
  Kontrollera växelväljaren/neutralläget.       
  Kontrollera bränslenivån.       
  Kontrollera motoroljenivån innan du fyller på tanken.       
  Kontrollera motoroljenivån innan du fyller på tanken.       
  Kontrollera luftfiltret innan du fyller på tanken.       
  Kontrollera motorns kylfläktblad innan du fyller på tanken.       
  Undersök ovanliga motorljud.       
  Kontrollera ovanliga driftljud.       
  Kontrollera däcktrycket.       
  Undersök om systemet har oljeläckor.       
  Kontrollera instrumentfunktionen.       
  Kontrollera gaspedaldriften.       
  Rengör sugfiltret.       
  Kontrollera hjulskränkningen.       
  Smörj alla smörjnipplar.1       
  Måla i skadad lack.       

  1Omedelbart efter varje tvätt, oavsett intervallet i listan.

  Anteckningar om särskilda problem

  Kontrollen utförd av:
  ArtikelDatumInformation
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10  

  Var försiktig

  Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller andra kringstående allvarligt.

  Ta ut nyckeln ur tändningslåset och koppla bort pluskabeln från batteriet innan du påbörjar något underhåll. För batterikabeln åt sidan så att den inte oavsiktligt kommer i kontakt med batteripolen.

  Förberedelser för underhåll

  Komma åt maskinen

  Lyfta upp tanken

  Fara

  Sprutans tank innebär en risk p.g.a. lagrad energi. Om den inte hålls fast ordentligt vid montering eller demontering av enheten kan den komma i rörelse eller falla och skada dig eller kringstående.

  Använd remmar och travers/lyft för att stötta upp sprutans tank under installation, demontering eller underhåll när fästbeslagen demonteras.

  En tom tank kan tippas eller lyftas upp för att få åtkomst till motorn och andra interna komponenter. Luta sprutrampsförlängningen framåt för att fördela vikten jämnt. Använd följande rutin:

  1. Parkera fordonet med en tom tank på en plan yta.

  2. Använd sprutrampsomkopplarna för att lyfta upp sprutrampsförlängningen till cirka 45 grader.

  3. Stäng av maskinen, dra åt parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  4. Ta bort säkerhetsbultarna från plattformens framkant (Figur 87).

   g022366
  5. Fäll sprutrampsförlängningarna framåt, längs tankenheten, för att fördela vikten jämnare och förhindra att den tippar bakåt.

  6. Höj upp tankplattformen tills lyftcylindrarna är helt utdragna.

  7. Ta loss flakstödet från förvaringsfästena baktill på vältskyddspanelen (Figur 88).

   g002397
  8. Tryck fast flakstödet på cylinderstaven och kontrollera att stödets ändar vilar på cylindertrumman och på stavänden på lyftcylindern (Figur 89).

   g009164

  Sänka ned tankplattformen

  1. När du är redo att sänka tankenheten tar du av flakstödet från cylindern och för in det i fästena baktill på vältskyddets panel.

   Var försiktig

   Försök inte sänka tankplattformen medan flakstödet är monterat på cylindern.

  2. Dra tillbaka lyftcylindrarna och sänk försiktigt ned tanken till ramen.

  3. Montera de två fästbultarna och fästbeslagen så att tankplattformen hålls fast.

  4. Fäll sprutrampsförlängningarna bakåt till utsträckt läge.

  5. Använd sprutrampsomkopplarna för att lyfta upp sprutrampsförlängningarna till TRANSPORTLäGET.

  Smörjning

  Smörja sprutsystemet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 50:e timme
 • Smörj pumpen.
 • Var 100:e timme
 • Smörj smörjnipplarna.
 • Smörj samtliga lager och bussningar var 100:e timme eller en gång per år, beroende på vilket som inträffar först.

  Typ av fett: Nr 2 på litiumbas

  1. Torka av smörjnippeln så att okända partiklar inte kan leta sig in i lagren eller bussningarna.

  2. Pumpa in fett i lagren eller bussningarna.

  3. Torka av överflödigt fett.

  g018934

  Smörja sprutrampernas gångjärn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Smörj sprutrampernas gångjärn.
 • Important: Om sprutrampens gångjärn tvättas med vatten, måste allt vatten och skräp avlägsnas från gångjärnet och nytt smörjfett påföras.

  Typ av fett: Litiumfett nr 2.

  1. Torka av smörjnipplarna så att okända partiklar inte kan leta sig in i lagren eller bussningarna.

  2. Pumpa in fett i lagret eller bussningen vid varje nippel Figur 91.

   g002014
  3. Torka av överflödigt fett.

  4. Upprepa proceduren med varje svängtapp på sprutramperna.

  Underhålla sprutsystemet

  Varning

  De kemiska substanser som används i sprutsystemet kan vara farliga och giftiga för dig, omkringstående personer, djur, växter, jorden och annan egendom.

  • Läs och följ noga de kemiska varningsetiketterna och säkerhetsdatabladen (MSDS) för alla använda kemikalier och använd skydd i enlighet med kemikalietillverkarnas rekommendationer. Använd till exempel lämplig personskyddsutrustning som ansiktsmask och skyddsglasögon, handskar och annan utrustning som skyddar om du skulle komma i kontakt med kemikalien.

  • Tänk på att mer än en kemikalie kan ingå och att information om varje enskild kemikalie måste tas med i beräkningen.

  • Använd aldrig sprutsystemet om informationen inte finns tillgänglig!

  • Innan du börjar arbeta med ett sprutsystem måste du kontrollera att systemet har sköljts ur tre gånger och neutraliserats enligt kemikalietillverkarens rekommendationer samt att alla ventiler har genomgått sköljcykeln tre gånger.

  • Kontrollera att det finns rinnande vatten och tvål i närheten och tvätta omedelbart bort alla kemikalier efter kontakt med huden.

  Kontrollera slangarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Kontrollera alla slangar och anslutningar för att se om de har skador och om de är ordentligt fastsatta.
 • Var 400:e timme
 • Kontrollera o-ringarna i ventilenheterna och byt ut dem vid behov.
 • Undersök alla slangar i sprutsystemet för att se om de har några sprickor, läckor eller andra skador. Kontrollera samtidigt anslutningar och nipplar i samma syfte. Byt ut skadade slangar och nipplar.

  Byta tryckfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Byt tryckfiltret.
  1. Ställ maskinen på ett jämnt underlag, stäng av sprutans pump, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Placera ett kärl under tryckfiltret (Figur 92).

   g033582
  3. Vrid avtappningslocket motsols och ta bort det från tryckfiltrets skål (Figur 92).

   Note: Låt skålen tömmas helt.

  4. Vrid skålen motsols och ta bort filterhuvudet (Figur 92).

  5. Ta bort det gamla tryckfiltret (Figur 92).

   Note: Kasta det gamla filtret.

  6. Kontrollera att avtappningspluggens packning (sitter på insidan av skålen) och skålens packning (sitter på filterhuvudets insida) inte är slitna eller skadade (Figur 92).

   Note: Byt ut pluggens och/eller skålens packningar om de är skadade eller slitna.

  7. Montera det nya tryckfiltret i filterhuvudet (Figur 92).

   Note: Kontrollera att filtret sitter ordentligt i filterhuvudet.

  8. Montera skålen på filterhuvudet och dra åt för hand (Figur 92).

  9. Sätt på avtappningslocket på skruvförbindningen i skålens botten och skruva åt det för hand (Figur 92).

  Kontrollera sprutans pump

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera pumpmembranet och byt ut det vid behov(kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare).
 • Kontrollera pumpens backventiler och byt ut dem vid behov(kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare).
 • Note: Nedanstående maskinkomponenter anses vara slitdelar och täcks inte av den garanti som gäller för maskinen, förutom vid tillverkningsdefekter.

  Låt en auktoriserad Toro-återförsäljare kontrollera att följande inre pumpkomponenter inte är skadade:

  • pumpmembranet

  • pumpens backventilenheter.

  Byt ut komponenter vid behov.

  Justera sprutramperna så att de står plant

  Följande rutin kan användas vid justering av stoppen på mittrampen i syfte att hålla de vänstra och högra sprutramperna på samma nivå:

  1. Fäll ut sprutramperna till sprutläget.

  2. Ta bort saxpinnen från svängtappen (Figur 93).

   g013780
  3. Höj sprutrampen, ta bort tappen (Figur 93) och sänk därefter långsamt sprutrampen till marken.

  4. Undersök om tappen har några skador, och byt ut den om det behövs.

  5. Använd en skiftnyckeln på manövreringsstångens platta sidor för att hålla fast den och lossa sedan kontramuttern så att du kan reglera öglestången (Figur 94).

   g014220
  6. Vrid öglestången i manövreringsstången för att förkorta eller förlänga det utökade manövreringsorganet till önskat läge (Figur 94).

   Note: Du måste vrida öglestången ett halvt eller helt varv för att kunna montera stången på sprutan.

  7. När de önskade lägena har erhållits drar du åt kontramuttern för att fästa manövreringsorganet och öglestången.

  8. Höj upp sprutrampen så att svängleden kommer i nivå med manövreringsstången.

  9. Håll i sprutrampen och för in tappen genom både svängleden och manövreringsstången på sprutrampen (Figur 93).

  10. När tappen sitter på plats släpper du sprutrampen och säkrar tappen med saxpinnen som togs bort tidigare.

  11. Upprepa vid behov proceduren för alla manövreringsstänger.

  Kontrollera nylonsvängbussningarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 400:e timme
 • Kontrollera nylonsvängbussningarna.
  1. Ställ sprutan på en plan yta, dra åt parkeringsbromsen, stäng av pumpen, stanna motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Fäll ut sprutramperna till sprutläget och stöd dem med hjälp av stöd eller remmar från en hiss.

  3. När sprutrampens vikt hålls upp tar du bort bulten och muttern som fäster svängtappen på sprutrampsenheten (Figur 95).

   g022367
  4. Ta bort svängtappen.

  5. Ta bort sprutrampen och tappfästet från mittramen för att komma åt nylonbussningarna.

  6. Ta bort nylonbussningarna från fram- och baksidan på tappfästet och undersök dem (Figur 95).

   Note: Byt ut skadade bussningar.

  7. Påför en mindre mängd olja på nylonbussningarna och sätt tillbaka dem i tappfästet.

  8. Montera sprutrampen och tappfästsenheten på mittramen, och se till att hålen kommer i höjd med varandra (Figur 95).

  9. Sätt tillbaka svängtappen och fäst den med skruven och muttern som togs bort tidigare.

  Upprepa proceduren med varje sprutramp.

  Rengöring

  Rengöra flödesmätaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Rengör flödesmätaren(oftare när slampulver används).
  1. Skölj och töm hela sprutsystemet ordentligt.

  2. Ta bort flödesmätaren från sprutan och spola den med rent vatten.

  3. Ta bort fästringen på uppströmssidan (Figur 96).

   g012934
  4. Rengör turbinen och turbinnavet för att ta bort metallspån och eventuellt slampulver.

  5. Kontrollera att turbinbladen inte är slitna.

   Note: Håll turbinen i handen och snurra den. Den ska snurra fritt och inte sakta sig särskilt mycket. Byt i annat fall ut den.

  6. Montera flödesmätaren.

  7. Använd en luftstråle med lågt tryck (0,34 bar) för att säkerställa att turbinen snurrar fritt.

   Note: Om den inte gör det lossar du den sexkantiga tappen längst ned i turbinnavet 1/16 varv tills turbinen snurrar fritt.

  Rengöra grässprutans ventiler

  Ta bort ventilens manövreringsorgan

  1. Ställ sprutan på en plan yta, dra åt parkeringsbromsen, stäng av pumpen, stanna motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

  2. Ta bort kontakten med tre stift till ventilens manövreringsorgan från kontakten med tre uttag på grässprutans kablage.

  3. Ta bort hållaren som fäster manövreringsorganet vid sprutmängdsventilens grenrör, omrörningsventilen, huvudsprutrampventilen eller sprutrampssektionens ventil (Figur 97).

   Note: Kläm ihop hållarens två ben samtidigt som du trycker ned den.

   Note: Spara manövreringsorganet och hållaren för montering i Montera ventilens manövreringsorgan.

   g028237
  4. Ta bort manövreringsorganet från grenrörsventilen.

  Ta bort grenrörsventilen för sprutmängd

  1. Ta bort de två flänsklämmorna och packningarna som fäster sprutmängdsventilens grenrör (Figur 98) vid tryckfiltret och omrörningsventilen.

   Note: Spara flänsklämmorna och packningarna för montering i Montera grenrörsventilen för sprutmängd.

   g033584
  2. Ta bort hållaren som fäster utloppskopplingen vid sprutmängdsventilens grenrörskoppling (Figur 99).

   g033585
  3. Ta bort de två flänsskruvar (¼ x ¾ tum) och två flänslåsmuttrar (¼ tum) som fäster sprutmängdsventilen vid ventilmonteringen, och ta sedan bort ventilgrenröret från maskinen (Figur 99).

   Note: Vid behov kan tryckfilterhuvudets monteringsdelar lossas för att underlätta borttagningen av sprutmängdsventilen.

   Note: Spara flänsskruvarna, flänslåsmuttrarna och hållaren för montering i Montera grenrörsventilen för sprutmängd.

  Ta bort omrörningsventilens grenrör

  1. Ta bort de tre flänsklämmor och tre packningar som fäster omrörningsventilens grenrör (Figur 100) vid omrörningsöverströmningsventilen, sprutmängdsventilen och huvudsprutrampventilen.

   Note: Spara flänsklämmorna och packningarna för montering i Montera omrörningsventilens grenrör.

   g033586
  2. Ta bort hållaren som fäster utloppskopplingen vid omrörningsventilens grenrörskoppling (Figur 101).

   g033587
  3. Ta bort flänsskruven (¼ x ¾ tum) och flänslåsmuttern (¼ tum) som fäster omrörningsventilen vid ventilfästet, och ta sedan bort ventilgrenröret från maskinen (Figur 101).

   Note: Spara flänsskruven, flänslåsmuttern och hållaren för montering i Montera omrörningsventilens grenrör.

  Ta bort huvudsprutrampventilens grenrör

  1. Ta bort flänsklämmorna och packningarna som fäster huvudsprutrampventilens grenrör (Figur 102) vid huvudsprutrampens överströmningsventil, omrörningsventilen och det 90-gradiga vinkelröret med fläns (vid änden av flödesmätarens slang).

   Note: Spara flänsklämmorna och packningarna för montering i Montera huvudsprutrampventilens grenrör.

   g033590
  2. Ta bort hållaren som fäster den 90-gradiga utloppskopplingen vid huvudsprutrampventilens grenrörskoppling ()Figur 103.

   g033591
  3. Ta bort flänsskruven (¼ x ¾ tum) och flänslåsmuttern (¼ tum) som fäster huvudsprutrampventilen vid ventilfästet, och ta sedan bort ventilgrenröret från maskinen (Figur 103).

   Note: Spara flänsskruven, flänslåsmuttern och hållaren för montering i Montera huvudsprutrampventilens grenrör.

  Ta bort sektionsventilens grenrör

  1. Ta bort klämmor och packningar som fäster sektionsventilens grenrör (Figur 104) på sektionsventilen intill (om det är vänster sektionsventil) och reducerkopplingen.

   g028236
  2. Ta bort hållarna som fäster utloppskopplingen vid sektionsventilens grenrör och ventilgrenröret vid överströmningskopplingen (Figur 105).

   g028238
  3. För den högra eller vänstra sprutrampssektionens ventil tar du bort flänsskruven och flänslåsmuttern som håller fast sektionsventilen vid ventilfästet, och sedan avlägsnar du ventilgrenröret från maskinen. För centersektionsventilen tar du bort sektionsventilens grenrör från maskinen (Figur 106).

   g028239

  Rengöra grenrörsventilen

  1. Placera ventilskaftet så att ventilen är stängd (B i Figur 107).

   g027562
  2. Ta bort ändkåpans två fästen från respektive ände av grenrörshuset (Figur 108 och Figur 109).

   g028243
   g028240
  3. Vrid ventilskaftet så att kulan är i öppet läge (A i Figur 107).

   Note: Ventilskaftet kommer att vara parallellt med ventilflödet och kulan kommer att glida ut.

  4. Ta bort ventilskafthållaren från hålen i grenrörets skaftport (Figur 108 och Figur 109).

  5. Ta bort ventilskafthållaren och ventilskaftets säte från grenröret (Figur 108 och Figur 109).

  6. Ta bort ventilskaftenheten inuti grenrörshuset (Figur 108 och Figur 109).

  7. Rengör grenrörets insida och utsidan på kulventilen, ventilskaftet, skaftstoppet och ändkopplingarna.

  Montera grenrörsventilen

  1. Kontrollera att utloppskopplingens o-ringar (endast sektionsventilens grenrör), ändkåpans o-ringar, bakre sätets o-ringar och kullagret inte är skadade eller slitna (Figur 108 och Figur 109).

   Note: Byt ut alla skadade eller slitna o-ringar och lager.

  2. Stryk på smörjfett på ventilskaftet och montera det i ventilskaftsätet (Figur 108 och Figur 109).

  3. Montera ventilskaftet och sätet på grenröret och fäst dem med ventilskafthållaren (Figur 108 och Figur 109).

  4. Kontrollera att bakre sätets O-ring och kullagret är inriktade och sitter ordentligt i ändkåpans fäste (Figur 108 och Figur 109)

  5. Montera ändkåpans fästenhet på grenrörshuset tills flänsen på ändkåpans fäste vidrör grenrörshuset (Figur 108 och Figur 109), och vrid sedan ändkåpans fäste ytterligare ett åttondels till ett kvarts varv.

   Note: Var försiktig så att du inte skadar änden på fästet.

  6. Montera kulan i ventilhuset (Figur 110).

   Note: Ventilskaftet ska passa i kulans drivspår. Justera kulans position om ventilskaftet inte passar (Figur 110).

   g027565
  7. Vrid ventilskaftenheten så att ventilen är stängd (B i Figur 107).

  8. Upprepa steg 4 och 5 för den andra ändkåpans fästenhet.

  Montera grenrörsventilen för sprutmängd

  1. Rikta in en packning mellan flänsen på grenrörsventilen för sprutmängd och flänsen på tryckfilterhuvudet (A i Figur 111).

   Note: Lossa tryckfiltrets monteringsdelar efter behov för att skapa spelrum.

   g028538
  2. Montera grenröret för sprutmängdsventilen, packningen och tryckfilterhuvudet med en flänsklämma och dra åt för hand (A i Figur 111).

  3. Rikta in en packning mellan flänsen på sprutmängdsventilen och flänsen på omrörningsventilens grenrör (A i Figur 111).

  4. Montera grenröret för sprutmängdsventilen, packningen och omrörningsventilens grenrör med en flänsklämma och dra åt för hand (A i Figur 111).

  5. Montera sprutmängdsventilen på ventilfästet med de två flänsskruvar och två flänslåsmuttrar (A i Figur 111) som du tog bort i steg 3 under Ta bort grenrörsventilen för sprutmängd. Dra åt skruven och muttern till mellan 10 och 12 N·m.

  6. Montera utloppskopplingen på kopplingen längst ned på sprutmängdsventilens grenrör (B i Figur 111).

  7. Fäst kopplingens utloppskoppling genom att föra in en hållare i sockeln på utloppskopplingen (B i Figur 111).

  8. Om du lossade på tryckfilterhuvudets monteringsdelar drar du åt skruvarna och muttrarna till 10 och 12 N·m.

  Montera omrörningsventilens grenrör

  1. Rikta in flänsen på omrörningsventilens grenrör mot en packning och omrörningsöverströmningsventilens fläns (Figur 112).

   Note: Lossa huvudsprutrampventilens monteringsdelar efter behov för att skapa marginal.

   g033604
  2. Montera omrörningsöverströmningsventilen, packningen och omrörningsventilens grenrör med en flänsklämma och dra åt för hand (A i Figur 113).

  3. Rikta in en packning mellan flänsen på sprutmängdsventilen och flänsen på omrörningsventilens grenrör (A i Figur 113).

   g033605
  4. Montera sprutmängdsventilen, packningen och omrörningsventilens grenrör med en flänsklämma och dra åt för hand (A i Figur 113).

  5. Rikta in en packning mellan flänsen på omrörningsventilens grenrör och huvudsprutrampventilen (A i Figur 113).

  6. Montera omrörningsventilens grenrör, packningen och huvudsprutrampventilen med en flänsklämma och dra åt för hand (A i Figur 113).

  7. Montera utloppskopplingen på kopplingen längst ned på omrörningsventilens grenrör (B i Figur 113).

  8. Fäst utloppskopplingen vid kopplingen genom att föra in en hållare i utloppskopplingens sockel (B i Figur 113).

  9. Montera omrörningsventilen på ventilfästet med flänsskruven och flänslåsmuttern (Figur 112) som du tog bort i steg 3 under Ta bort omrörningsventilens grenrör. Dra åt skruven och muttern till mellan 10 och 12 N·m.

  10. Om du lossade på huvudsprutrampventilens monteringsdelar drar du åt skruven och muttern till 10 och 12 N·m.

  Montera huvudsprutrampventilens grenrör

  1. Rikta in flänsen på huvudsprutrampventilens grenrör mot en packning och flänsen på huvudsprutrampens överströmningsventil (Figur 114).

   g033590
  2. Montera huvudsprutrampventilens grenrör, packningen och huvudsprutrampventilens överströmningsventil med en flänsklämma som dras åt för hand (Figur 114).

  3. Rikta in flänsen på huvudsprutrampventilens grenrör mot en packning och omrörningsventilens grenrör (Figur 114).

  4. Montera huvudsprutrampventilens grenrör, packningen och omrörningsventilens grenrör med en flänsklämma och dra åt för hand (Figur 114)

  5. Rikta in den 90-gradiga utloppskopplingens sockel efter kopplingen längst ned på huvudsprutrampventilens grenrör (Figur 115).

   g033591
  6. Fäst kopplingens utloppskoppling genom att föra in en hållare i utloppskopplingens sockel (Figur 115).

  7. Montera omrörningsventilen på ventilfästet med flänsskruven och flänslåsmuttern (Figur 114) som du tog bort i steg 3 under Ta bort huvudsprutrampventilens grenrör. Dra åt skruven och muttern till mellan 10 och 12 N·m.

  Montera sektionsventilens grenrör

  1. Montera det övre fästet på grenrörsventilens ändkåpa på överströmningskopplingen (A i Figur 116).

   Note: Lossa överströmningskopplingens monteringsdelar efter behov för att skapa spelrum.

   g033609
  2. Fäst ändkåpans fäste på överströmningskopplingen genom att föra in en hållare i sockeln på överströmningskopplingen (A i Figur 116).

  3. Montera utloppskopplingen på det nedre fästet på grenrörsventilens ändkåpa (A i Figur 116).

  4. Fäst ändkåpans fäste på utloppskopplingen genom att föra in en hållare i sockeln på utloppskopplingen (A i Figur 116).

  5. Rikta in en packning mellan flänsen på reducerkopplingen och sektionsventilens grenrör (B i Figur 116).

  6. Montera reducerkopplingen, packningen och sektionsventilens grenrör med en klämma och dra åt för hand (B i Figur 116).

  7. Om du monterar de två sektionsventilerna längst till vänster ska du rikta in en packning mellan flänsarna på de två intilliggande sektionsventilernas grenrör (B i Figur 116).

  8. Montera de två intilliggande sektionsventilernas grenrör och packningen med en klämma och dra åt för hand (B i Figur 116).

  9. För den högra och vänstra sprutrampssektionens ventil monterar du ventilerna på ventilfästet med flänsskruven och flänslåsmuttern som du tog bort i steg 3 under Ta bort sektionsventilens grenrör. Dra åt skruvarna och muttrarna till mellan 10 och 12 N·m.

  10. Om du lossade på överströmningskopplingens monteringsdelar drar du åt skruvarna och muttrarna till 10 och 12 N·m.

  Montera ventilens manövreringsorgan

  1. Rikta in manövreringsorganet mot grenrörsventilen och (Figur 97).

  2. Sätt fast manövreringsorganet och ventilen med hållaren som du tog bort i steg 3 i Ta bort ventilens manövreringsorgan.

  3. Koppla ihop kontakten med tre stift på kablaget till ventilens manövreringsorgan med kontakten med tre uttag på grässprutans kablage..

  Förvaring

  1. Ställ sprutan på en plan yta, lägg i parkeringsbromsen, stäng av pumpen, stanna motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

   Note: Koppla ur kraftuttaget på manuellt växlade Workman-modeller i HD- och HDX-serien.

  2. Rengör hela maskinen från smuts och lort, inklusive utsidan av motorns cylinderhuvudflänsar och blåsarhuset.

   Important: Tvätta maskinen med ett milt rengöringsmedel och vatten. Använd inte högtrycksvatten för att tvätta maskinen. Högtryckstvätt kan skada elsystemet och tvätta bort fett som behövs i friktionspunkter. Spola inte med för mycket vatten, i synnerhet inte i närheten av kontrollpanelen, lamporna, motorn eller batteriet.

  3. Förbered sprutsystemet på följande sätt:

   1. Töm färskvattentanken.

   2. Töm sprutsystemet så mycket som möjligt.

   3. Blanda ett rosthämmande, icke alkoholbaserat frostskyddsmedel enligt tillverkarens anvisningar.

   4. Tillsätt frostskyddsmedlet i färskvattentanken och sprutans tank.

   5. Kör sprutpumpen i några minuter så att frostskyddsmedlet distribueras i sprutsystemet och eventuella sprutredskap, se Sprutans pump.

   6. Töm färskvattentanken och sprutsystemet så mycket som möjligt.

  4. Höj ramperna med hjälp av sprutrampslyftomkopplarna. Höj ramperna tills de har förflyttat sig hela vägen in i transporthållaren och befinner sig i transportläget ”X”, och rampcylindrarna är helt indragna.

   Note: Se till att sprutrampscylindrarna är helt indragna, så att manövreringsstången inte skadas.

  5. Genomför nedanstående underhållssteg vid kortvarig eller långvarig förvaring.

   • Kortvarig förvaring (färre än 30 dagar), rengör sprutsystemet. Se Rengöra grässprutan.

   • Långvarig förvaring (fler än 30 dagar), utför följande:

    1. Rengör sprutventilerna i enlighet med Rengöra grässprutans ventiler.

    2. Smörj sprutan i enlighet med Smörjning.

    3. Kontrollera och dra åt alla bultar, muttrar och skruvar.

     Note: Reparera eller byt ut delar som är slitna eller skadade.

    4. Kontrollera skicket på sprutans alla slangar.

     Note: Byt ut slangar som är slitna eller skadade.

    5. Dra åt samtliga slangnipplar.

    6. Måla lackskador och bara metallytor med färg från en auktoriserad återförsäljare.

    7. Förvara maskinen i ett rent och torrt garage eller lagerutrymme.

    8. Ta ut nyckeln ur tändningen och placera nyckeln på en säker plats utom räckhåll för barn.

    9. Täck över maskinen för att skydda den och hålla den ren.

  Ta bort sprutan och tankplattformen

  Lyftutrustningens kapacitet: 408 kg

  Fara

  Sprutans tank innebär en risk p.g.a. lagrad energi. Om den inte hålls fast ordentligt vid montering eller demontering av enheten kan den komma i rörelse eller falla och skada dig eller kringstående.

  Använd remmar och travers/lyft för att stötta upp sprutans tank under installation, demontering eller underhåll när fästbeslagen demonteras.

  Förbered mittkonsolen

  1. Koppla loss batterikablarna från batteriet i enlighet med Montera sprutans säkringsblock.

  2. Separera sprutans säkringsblock och maskinens säkringsblock och ta sedan bort kablarna mellan de två säkringsblocken i enlighet med Montera sprutans säkringsblock.

  3. Ta bort kablaget från J-klämmorna i enlighet med Dra grässprutans bakre elektriska kablage till styrkonsolen.

  4. Lossa på handratten som sitter under konsolen och ta sedan bort hårnålssprinten i enlighet med Montera styrkonsolen på maskinen.

  5. Koppla från kabelkontakterna som ansluter sprutans säkringsblock till maskinens säkringsblock, se Montera sprutans säkringsblock.

  6. Separera sprutans säkringsblock från maskinens säkringsblock, se Montera sprutans säkringsblock.

  7. Ta bort konsolen från dess monteringsfäste på maskinens instrumentbräda och rikta in styrkonsolens svängtapp efter förvaringsfästet vid det främre tankbandet (Figur 117), se Montera styrkonsolen på maskinen.

   g033615
  8. Montera konsolen på fästet och sätt fast svängtappen på fästet med hårnålssprinten (Figur 117).

  Montera domkrafterna

  Lyftutrustningens kapacitet: 408 kg

  1. Rikta in den främre domkraften med domkraftsstödet på tankens framsida (Figur 118).

   g028422
  2. Sätt in domkraften i stödet tills mitthålet i det horisontella domkraftsröret riktas in med hålet längst upp i stödet. (Figur 118).

  3. Sätt in sprintbulten (½ x 3 tum) i hålen i domkraften och stödet och sätt sedan fast sprintbulten med hårnålssprinten (5/32 x 2⅝ tum).

  4. Gänga in en låsratt i stödet och dra åt den för hand (Figur 118).

  5. Rikta in den bakre domkraften med det bakre domkraftsstödet (Figur 119).

   g028423
  6. Rikta in hålet längst upp på domkraften med hålet i tankplattformens ram (Figur 119)

  7. Sätt fast domkraften på stödet och ramen med två sprintbultar (½ x 4½ tum) och två hårnålssprintar (5/32 x 2⅝ tum) i enlighet med Figur 119.

  8. Upprepa steg 7 till och med 7 för de främre och bakre domkrafterna på tankplattformens andra sida.

  Ta bort sprutplattformen

  1. Sänk ned sprutramperna till cirka 45° och luta dem sedan framåt (Figur 120).

   g033619
  2. Ta bort de två skruvar (½ x 1½ tum) och de två låsmuttrar (½ tum) som håller fast låsfästet på tankplattformen mot flakfästet på ramen på maskinens båda sidor i enlighet med Sänka tankplattformen.

  3. Höj tankplattformen med lyftcylindrarna, montera cylinderlåset och vidta följande åtgärd:

   Note: Se Lyfta upp tanken.

   • På manuellt växlade modeller i HD- och HDX-serien kopplar du bort kraftuttagsaxeln från växellådans kraftuttag. Se bruksanvisningen för finputsningssatsen till Multi Pro WM-grässprutan på manuellt växlade Workman-arbetsfordon.

   • På automatväxlade HDX Workman-modeller kopplar du loss slangarna från hydraulpanelen för högt flöde och sätter hattar på fästelementen. Se bruksanvisningen för finputsningssatsen till Multi Pro WM-grässprutan på automatväxlade Workman-arbetsfordon.

   • Koppla loss varvtalsgivarens kablar i enlighet med Ansluta hastighetsgivarens kablage (manuellt växlade modeller i HD-serien) och Ansluta hastighetsgivarens kablage (HDX-Auto-modeller).

  4. Ta bort cylinderlåset och sänk tankplattformen med lyftcylindrarna i enlighet medSänka ned tankplattformen.

  5. Fäst lyftutrustningen på de horisontella rören på de främre domkrafterna och de vertikala stolparna på de bakre domkrafterna (Figur 120).

  6. Lyft tankenheten 7,5–10 cm och ta bort hjulsprintarna och sprintbultarna som fäster lyftcylindrarna mot tankenheten.

  7. Lyft upp tankplattformen från maskinen tillräckligt högt så att plattformen går fri från maskinen (Figur 120).

  8. Kör försiktigt fordonet framåt och bort från tankplattformen.

  9. Sänk sedan ned plattformens tank på marken.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  En sprutrampssektion sprutar inte.
  1. Den elektriska anslutningen på sprutrampsventilen är smutsig eller frånkopplad.
  2. En säkring är trasig.
  3. En slang har blivit klämd.
  4. En överströmningsventil till en sprutramp är felaktigt justerad.
  5. En av sprutventilerna är skadad.
  6. Elsystemet är skadat.
  1. Stäng av ventilen manuellt. Koppla från den elektriska anslutningen på ventilen och rengör alla kablar, och anslut den igen.
  2. Kontrollera säkringarna och byt ut efter behov.
  3. Reparera eller byt ut slangen.
  4. Justera sprutrampens överströmningsventiler.
  5. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
  6. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
  En sprutrampssektion stängs inte av.
  1. Sprutrampssektionens ventil är sönder.
  1. Demontera sprutrampssektionens ventil. Se avsnittet Rengöra grässprutans ventiler. Kontrollera alla delar och byt ut eventuella trasiga delar.
  En sprutrampsventil läcker.
  1. En tätning är sliten eller trasig.
  1. Demontera ventilen och byt ut tätningarna med hjälp av ventilreparationssatsen. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
  Trycket sjunker när en sprutramp slås på.
  1. Sprutrampens överströmningsventil är felaktigt justerad.
  2. Något har fastnat i sprutrampens ventilstomme.
  3. Ett munstycksfilter är skadat eller igensatt.
  1. Justera sprutrampens överströmningsventil.
  2. Ta bort inlopps- och utloppsanslutningarna till sprutrampens ventil och ta bort blockeringen.
  3. Ta bort alla munstycken och kontrollera dem.

  Scheman

  Flödesschema för sprutsystem DWG 125-0699

  g255831