Indledning

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt. Oplysningerne i denne vejledning kan hjælpe dig og andre med at undgå person- og produktskade. Selvom Toro udvikler og fremstiller sikre produkter, er du selv ansvarlig for korrekt og sikker betjening af produktet. Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet.

g022350

Denne betjeningsvejledning beskriver potentielle risici og indeholder sikkerhedsmeddelelser, der angives med advarselssymbolet (Figur 2). Dette angiver en farekilde, der kan medføre alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Multi Pro WM er en særlig plænesprøjte til Workman-køretøjer, som er beregnet til at blive brugt af professionelle, ansatte operatører i kommercielle anvendelsesområder. Den er primært beregnet til sprøjtning af græs på velholdte plæner i parker, golfbaner, på sportsbaner og kommercielle områder.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Advarsel

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Sikkerhed

Hvis operatøren eller ejeren anvender eller vedligeholder maskinen forkert, kan det medføre personskade. For at nedsætte risikoen for potentiel personskade skal operatøren overholde disse sikkerhedsforskrifter og altid være opmærksom på advarselssymbolerne, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlige sikkerhedsanvisninger. Hvis forskrifterne ikke overholdes, kan det medføre personskade eller død.

Important: Læs og forstå oplysningerne i sikkerhedsafsnittet i denne betjeningsvejledning til dit Workman-køretøj, før maskinen betjenes.

Sikker betjeningspraksis

Important: Maskinen er primært beregnet til at være et offroad-køretøj og er ikke beregnet til omfattende brug på offentlige veje.Når maskinen bruges på offentlige veje, skal alle færdselsregler følges og yderligere tilbehør, der muligvis er påkrævet ved lov, skal anvendes, som lys, drejesignaler, skilt til langsomtgående køretøj og andet som måtte være påkrævet.

Workman er konstrueret og testet til sikker drift ved korrekt betjening og vedligeholdelse. Selvom risikokontrol og forebyggelse af ulykker delvist afhænger af køretøjets konstruktion og udformning, afhænger disse faktorer endvidere af, at det personale, der skal betjene, vedligeholde og opbevare maskinen, er uddannet i brugen af maskinen og udviser den fornødne opmærksomhed. Forkert brug eller vedligeholdelse af maskinen kan medføre personskade eller dødsfald.

Dette er et specialkøretøj, der kun er konstrueret til terrænkørsel. Det vil føles anderledes at køre og håndtere den, end hvad operatører er vant til fra personbiler eller trucks. Brug derfor tid på at blive fortrolig med Workman.

Ikke alle de redskaber, der kan tilsluttes Workman, beskrives i denne håndbog. Se monteringsvejledningen til redskabet for at få yderligere sikkerhedsanvisninger.

Følg nedenstående sikkerhedsanvisninger for at mindske risikoen for personskade eller død:

Den tilsynsførendes ansvar

 • Sørg for, at operatørerne er fuldt uddannede og fortrolige med betjeningsvejledningen, betjeningsvejledningen til Workman-køretøjet, uddannelsesmaterialet, motorvejledningen og alle mærkater på Workman-køretøjet.

 • Sørg for at fastlægge dine egne specielle procedurer og arbejdsregler ved usædvanlige driftsforhold (f.eks. skråninger, der er for stejle til kørsel med køretøjet). Brug kontakten til spærring af 3. gear i det høje område, hvis høj hastighed kan medføre kompromittering af sikkerheden eller misbrug af køretøjet.

Uddannelse

 • Læs betjeningsvejledningen og andet uddannelsesmateriale, før maskinen betjenes.

  Note: Hvis operatøren/-erne eller mekanikeren/-erne ikke kan læse det sprog, som vejledningen er skrevet på, er det ejerens ansvar at forklare dette materiale for dem.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Alle operatører og mekanikere bør gennemgå træning. Ejeren er ansvarlig for uddannelsen af brugerne.

 • Lad aldrig personer, som ikke er uddannet dertil, betjene eller udføre service på udstyret.

  Note: Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren.

 • Ejeren/brugeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker eller personskader, som måtte ramme vedkommende selv eller andre personer, eller beskadigelse af ejendom.

Før betjening

 • Betjen først maskinen, når du har læst og forstået indholdet i denne vejledning.

 • Tillad aldrig børn at betjene sprøjten.

 • Tillad aldrig andre voksne at betjene sprøjtemaskinen uden at de først har læst og forstået betjeningsvejledningen. Kun uddannede og autoriserede personer må betjene denne sprøjtemaskine. Sørg for, at alle operatører er fysisk og mentalt i stand til at betjene sprøjten.

 • Denne sprøjtemaskine er konstrueret til kun at bære operatøren og én passager i det sæde, der er beregnet til dette formål. Kør aldrig med yderligere passagerer på sprøjtemaskinen.

 • Sprøjten må aldrig betjenes af personer, som er trætte, sygdomsramte eller påvirket af medicin eller alkohol.

 • Lær betjeningsanordningerne at kende, og gør dig bekendt med, hvordan du stopper motoren hurtigt.

 • Hold alle afskærmninger, sikkerhedsanordninger og mærkater i orden og på plads. Hvis en afskærmning, sikkerhedsanordning eller mærkat ikke fungerer efter hensigten, er ulæselig eller beskadiget, skal den repareres eller udskiftes, før maskinen betjenes.

 • Bær korrekt beklædning, bl.a. sikkerhedsbriller, lange benklæder, kraftige, slidsikre sko eller sikkerhedssko, gummistøvler, handsker og høreværn.

 • Sæt langt hår op.

 • Hold alle, især børn og kæledyr, væk fra arbejdsområderne.

 • Vær ekstremt forsigtig, når du kører i nærheden af personer. Vær altid klar over, hvor omkringstående personer befinder sig, og hold dem væk fra arbejdsområdet.

 • Undgå at køre i mørke, især på steder, du ikke kender godt. Hvis du er nødt til at køre, når det er mørkt, skal du køre meget forsigtigt og bruge forlygterne.

 • Kontroller altid alle dele af køretøjet og eventuelle redskaber før betjening af køretøjet. Hvis noget ikke fungerer korrekt, må køretøjet ikke bruges. Sørg for, at problemet afhjælpes, før køretøjet eller påmonteret udstyr betjenes igen.

 • Sørg for, at operatørens og passagerens område er rent og frit for rester af kemikalier og ophobet restmateriale.

 • Sørg for, at alle olieslangeforbindelser er skruet stramt til, og at alle slanger er i god stand, før der sættes tryk på systemet.

  Note: Hvis sprøjtemaskinen er utæt eller beskadiget, må du ikke benytte den.

 • Da brændstof er meget brandfarligt, skal det håndteres med stor forsigtighed.

  • Brug en godkendt brændstofbeholder.

  • Fjern ikke dækslet fra brændstoftanken, når motoren er varm eller kører. Lad motoren køle af før påfyldning.

  • Ryg ikke, mens du håndterer brændstof.

  • Fyld maskinens brændstoftank udendørs.

  • Fyld brændstoftanken op til cirka 25 mm under tankens top (bunden af påfyldningsstudsen). Fyld ikke for meget på brændstoftanken.

  • Tør eventuelt spildt brændstof op.

Sikkerhed i forbindelse med kemikalier

Advarsel

De kemiske stoffer, der bruges i spreder-/sprøjtesystemet, kan være farlige og giftige for dig, omkringstående, dyr, planter, jord og ejendom.

 • Læs og følg advarselsetiketter og materialesikkerhedsdatablade for de anvendte kemikalier, og beskyt dig i henhold til kemikalieproducentens anbefalinger. Sørg for, at så lidt hud som muligt er ubeskyttet, mens du bruger kemikalier. Brug de relevante værnemidler til beskyttelse mod kontakt med kemikalier. Værnemidler omfatter:

  • sikkerhedsbriller, beskyttelsesbriller og/eller ansigtsvisir

  • åndedrætsværn eller maske

  • handsker, der er modstandsdygtige over for kemikalier

  • gummistøvler eller andet robust fodtøj

  • høreværn

  • rent tøj, sæbe og håndklæder til engangsbrug, der skal være ved hånden i tilfælde af kemisk udslip.

 • Husk, at det kan være, at der bruges mere end et kemikalie, og at oplysningerne for hvert kemikalie skal vurderes.

 • Afslå at betjene eller arbejde på sprøjten, hvis sådanne oplysninger ikke er tilgængelige!

 • Før der udføres arbejde på et sprøjtesystem, skal det sikres, at systemet er blevet skyllet tre gange og neutraliseret i henhold til kemikalieproducentens(-ernes) anbefalinger, og at alle ventiler har gennemgået 3 cyklusser.

 • Kontroller, at der er tilstrækkeligt med rent vand og sæbe i nærheden, og vask omgående de områder, hvor du har været i kontakt med kemikalier.

 • Sørg for tilstrækkelig uddannelse, før du bruger eller håndterer kemikalier.

 • Brug det rigtige kemikalie til den forhåndenværende opgave.

 • Følg kemikalieproducentens brugsvejledning til sikker brug af kemikaliet. Overskrid ikke det anbefalede systemtryk.

 • Undlad at fylde, kalibrere eller rengøre enheden, når der er personer, herunder især børn, eller dyr i nærheden.

 • Håndter kun kemikalierne på et godt ventileret sted.

 • Hav altid rent vand ved hånden – især når du fylder sprøjtens tank.

 • Undgå at spise, drikke eller ryge, mens du arbejder med kemikalier.

 • Undlad at rengøre sprøjtedyser ved at puste igennem dem eller tage dem i munden.

 • Vask altid hænderne og andre udækkede områder hurtigst muligt efter arbejdet med kemikalier.

 • Opbevar kemikalier i deres originale emballage på et sikkert sted.

 • Bortskaf ubrugte kemikalier og kemikaliebeholdere i overensstemmelse med kemikalieproducentens vejledning og den lokale lovgivning.

 • Kemikalier og dampe er farlige. Du må aldrig kravle ind i tanken eller placere hovedet over eller i åbningen.

 • Overhold alle lokale og nationale bestemmelser for spredning eller sprøjtning af kemikalier.

Under drift

Advarsel

Motorudstødningen indeholder kulilte, som er en lugtfri, dødbringende gift.

Lad ikke motoren køre indendørs eller på et lukket område.

 • Operatøren og passageren skal blive siddende, når maskinen er i bevægelse. Operatøren skal holde begge hænder på rattet, når som helst det er muligt, og passageren skal benytte de dertil beregnede holdegreb. Hold til enhver tid arme og ben inden for selve køretøjet. Transporter aldrig passagerer på lad eller på redskaber. Husk, at din passager måske ikke forventer, at du bremser eller drejer, og derfor muligvis ikke er forberedt.

 • Hold altid øje med og undgå lave nedhæng såsom grene på træer, dørrammer og gangbroer oven over dit hoved. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads oven over dig til både maskinen, sprøjtebomsektioner og dit hoved.

 • Når motoren startes:

  • Stig ind på førersædet, og aktiver parkeringsbremsen.

  • Hvis din maskine er udstyret med et kraftudtag eller gashåndtag, skal du udkoble kraftudtaget og sætte gashåndtaget i positionen OFF (fra).

  • Sæt gearstangen i neutral, og tryk koblingspedalen ned.

  • Hold foden væk fra gaspedalen.

  • Drej nøglen i startkontakten over på positionen START.

 • Det kræver koncentration at bruge maskinen. Hvis ikke køretøjet betjenes sikkert, kan det medføre en ulykke, køretøjet kan vælte, og alvorlig personskade eller død kan blive følgen. Kør forsigtigt. Sådan forhindres det, at maskinen vælter, eller at operatøren mister kontrollen over den:

  • Vær meget forsigtig, reducer hastigheden, og hold sikker afstand til bunkere, grøfter, vandløb, ramper og ukendte steder eller andre risikoområder.

  • Hold øje med huller eller andre skjulte farer.

  • Vær forsigtig, når du betjener køretøjet på en stejl skråning. Kør normalt lige op og ned ad skråninger. Sænk hastigheden, når du drejer skarpt eller vender på skråninger. Undgå at vende på skråninger, hvis det er muligt.

  • Vær ekstra forsigtig, når du betjener køretøjet på våde overflader, ved højere hastigheder eller med fuld last. Standsningstiden øges med fuld last. Skift til lavere gear, før maskinen køres op eller ned ad en skråning.

  • Undgå at stoppe og starte pludseligt. Skift ikke fra bak til fremadkørsel eller fremadkørsel til bak uden først at standse helt op.

  • Sænk farten, før du drejer. Forsøg ikke at dreje skarpt eller udføre pludselige manøvrer eller andre usikre kørselshandlinger, som kan medføre, at du mister herredømmet over køretøjet.

  • Hold alle omkringstående væk. Før du bakker, skal du se bagud og sikre dig, at der ikke er nogen bag dig. Bak langsomt.

  • Hold øje med trafikken, når du er i nærheden af eller krydser veje. Hold altid tilbage for fodgængere og andre køretøjer. Denne sprøjtemaskine er ikke beregnet til brug på gader eller motorveje. Vis altid af, når du skal dreje, eller stop tidsnok til, at andre mennesker ved, hvad din hensigt er. Overhold alle færdselsregler og -bestemmelser.

  • Betjen aldrig køretøjet i eller i nærheden af et område, hvor der er eksplosivt støv eller røggasser i luften. Køretøjets el- og udstødningssystem kan fremkalde gnister, som kan antænde eksplosive materialer.

  • Du må ikke lade nogen stå bag køretøjet under tømning af tanken, og du skal passe på ikke at tømme væsken ud på omkringståendes fødder.

  • Hvis du nogen sinde er i tvivl om en sikker betjening, skal du standse arbejdet og spørge din tilsynsførende.

 • Rør ikke motor, gearkasse, lydpotte eller lydpotteskærm, mens motoren kører, eller kort tid efter at den er stoppet, da disse områder kan være så varme, at de giver brandsår.

 • Hvis maskinen nogensinde vibrerer unormalt, skal du omgående standse, slukke motoren og vente på, at al bevægelse ophører, og efterse køretøjet for skader. Reparer alle skader, før du genoptager brugen af maskinen.

 • Før du forlader sædet:

  • Stands maskinen.

  • Sluk for motoren, og vent på, at al bevægelse standser.

  • Aktiver parkeringsbremsen.

  • Fjern nøglen fra startkontakten.

  Important: Parker ikke maskinen på en hældning.

 • Lyn kan forårsage alvorlig personskade eller død. Hvis der observeres lyn eller høres torden i området, må maskinen ikke anvendes. Søg ly.

Bremsning

 • Sænk farten, før du nærmer dig en forhindring. Således får du ekstra tid til at standse eller undvige. Hvis du rammer en forhindring, kan køretøjet og dets indhold blive beskadiget. Og hvad vigtigere er, du og din passager kan komme til skade.

 • Køretøjets bruttovægt har stor indflydelse på din evne til at standse og/eller dreje. Tung last og påmonteret udstyr gør, at køretøjet er sværere at standse eller dreje. Jo tungere lasten er, jo længere tid tager det at standse.

 • Græs og kørebaner bliver glatte, når de er våde. Det kan tage 2 til 4 gange længere at standse på våde overflader end på tørre overflader. Hvis du kører gennem stillestående vand, der er dybt nok til at gøre bremserne våde, vil de ikke fungere ordentligt, før de er tørre. Når du er kørt gennem vand, bør du teste bremserne for at sikre dig, at de fungerer korrekt. Hvis de ikke gør det, skal du køre langsomt, mens du trykker let på bremsepedalen. Så vil bremserne tørre.

Kørsel på bakker og i ujævnt terræn

Advarsel

Pludselige forandringer i terrænet kan give pludselige ratbevægelser, som kan medføre skader på hænder og arme.

 • Sænk farten, når du kører i ujævnt terræn og i nærheden af kantsten.

 • Hold løst fast i ratkransen. Hold hænderne fri af rattets eger.

Betjening af sprøjten på en skråning kan medføre, at den vælter eller ruller, eller motoren kan sætte ud, og du kan miste fart på stigninger. Dette kan medføre personskade.

 • Accelerer ikke hurtigt, og brems ikke pludseligt hårdt op, når du bakker ned ad en bakke, især ikke med last.

 • Kør aldrig på tværs af en stejl bakke. Kør altid lige op eller ned, eller kør rundt om bakken.

 • Hvis motoren sætter ud, eller du begynder at miste fart, mens du kører op ad en bakke, skal du gradvist bremse ned og langsomt bakke lige ned ad bakken.

 • Det kan være farligt at dreje, mens du kører op eller ned ad bakker. Hvis du er nødt til at dreje på en bakke, skal du gøre det langsomt og forsigtigt. Foretag aldrig skarpe eller hurtige drejninger.

 • Tung last påvirker stabiliteten. Reducer belastningen og farten, når du betjener sprøjten på bakker.

 • Undgå at standse på bakker, især med last på. Det tager længere tid at standse under kørsel ned ad bakke end på plant terræn. Hvis sprøjtemaskinen skal standses, undgå pludselige hastighedsskift, som kan forårsage, at den vælter eller ruller. Brems ikke pludseligt hårdt op, mens du ruller baglæns ned ad bakke, da dette kan få sprøjten til at vælte.

 • Brug sikkerhedsselen, når maskinen betjenes, og sørg for, at den kan åbnes hurtigt i nødstilfælde.

 • Kontroller omhyggeligt, om der er fri højde over dit hoved (dvs. om der er fri for grene, døråbninger og elektriske ledninger), før du kører under genstande, og kom ikke i berøring med sådanne.

 • Styrtbøjlesystemet må ikke fjernes.

 • Sænk farten og mindsk lasten, når du kører i ujævnt terræn og i nærheden af kantsten, huller og andre pludselige forandringer i terrænet. Lasten kan forrykkes og gøre sprøjten ustabil.

Lastning

Lastens vægt kan ændre Workman-maskinens tyngdepunkt og håndtering. Følg disse retningslinjer for at undgå at miste herredømmet og blive udsat for personskade:

 • Mindsk lastens vægt, når du kører på bakker og i ujævnt terræn, for at undgå, at køretøjet vælter.

 • Flydende læs kan forskyde sig. Disse forskydninger sker hyppigst under drejning, kørsel op eller ned ad bakke, ved pludseligt skiftende hastigheder, eller når du kører hen over ujævne overflader. Last, der forskubber sig, kan få køretøjet til at vælte.

 • Når du kører med et tungt læs, skal du sænke farten og tage højde for tilstrækkelig bremselængde. Brems ikke pludseligt op. Vær ekstra forsigtig på bakker.

 • Vær opmærksom på, at en tung last øger bremselængden og mindsker maskinens evne til at dreje hurtigt uden at vælte.

Vedligeholdelse

 • Det er kun tilladt kvalificeret og autoriseret personale at vedligeholde, reparere, justere eller efterse køretøjet.

 • Før serviceeftersyn og justeringer af maskinen: Stop motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen fra startkontakten for at forhindre, at nogen kommer til at starte motoren ved et uheld.

 • Tøm tanken, før sprøjten vippes eller fjernes fra køretøjet, og før opbevaring.

 • Arbejd aldrig under en sprøjte uden brug af støttepinden til understøttelse af tanken.

 • Sørg for, at alle hydraulikrørsforbindelser er fast tilspændt, og at alle hydraulikslanger og -rør er i god stand, før der sættes tryk på systemet.

 • Hold kroppen og hænderne væk fra små lækagehuller, der kan sprøjte hydraulikvæske ud under højtryk. Brug papir eller pap, ikke hænderne, til at finde lækager.

  Fare

  Hydraulikvæske, der trænger ud under tryk, kan have tilstrækkelig kraft til at trænge gennem huden og forårsage alvorlig personskade.

  Hvis der sprøjtes hydraulikvæske ind i huden, skal det fjernes kirurgisk inden for nogle få timer af en læge, der er bekendt med denne type skader, da der ellers kan opstå koldbrand.

 • Inden frakobling af hydrauliksystemet eller udførelse af arbejde på det skal alt tryk tages af systemet ved at standse motoren, ændre dumpventilens position fra hævet til sænket og/eller sænke tanken og redskaberne. Hvis tanken skal være i den hævede position, skal den fastgøres med sikkerhedsstøtten.

 • Hold alle møtrikker, bolte og skruer korrekt tilspændt for at sikre, at hele maskinen er i god stand.

 • Undgå brandfare: Hold motorområdet frit for overskydende fedt, græs, blade og ophobet snavs.

 • Hvis motoren skal køre for at udføre en vedligeholdelsesjustering, skal du holde hænder, fødder, tøj og alle kropsdele væk fra motoren og alle bevægelige dele. Hold alle personer på afstand.

 • Kør ikke motoren med for høj hastighed ved at ændre på regulatorindstillingerne. Den maksimale motorhastighed er 3.650 o/min. Få en autoriseret TORO-forhandler til at kontrollere det maksimale motoromdrejningstal med en omdrejningstæller af hensyn til sikker og nøjagtig drift.

 • Kontakt en autoriseret Toro-forhandler, hvis det nogen sinde skulle være nødvendigt med større reparationer, eller du har brug for anden hjælp.

 • Køb altid originale Toro-reservedele og originalt tilbehør for at være sikker på optimal ydeevne og sikkerhed. Reservedele og tilbehør fremstillet af andre producenter kan være farlige. Ændringer af dette køretøj på nogen som helst måde kan påvirke køretøjets drift, ydeevne, holdbarhed eller dets brug og kan medføre personskade eller død. En sådan brug kan gøre produktgarantien fra The Toro® Company ugyldig.

 • Dette køretøj må ikke modificeres uden The Toro® Companys godkendelse. Henvendelser skal rettes til Toro® Company, Commercial Division, Vehicle Engineering Dept., 300 West 82nd St., Bloomington, Minnesota 55420-1196. USA

 • Se køretøjets betjeningsvejledning for at få oplysninger om anden vedligeholdelse.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decal131-5808
decal120-0616
decal120-0622
decal119-9434
decal104-8904
decal127-6976
decal120-0617
decal125-4052
decal125-8139
decal127-3966
decal127-3936
decal127-3937
decal127-6979
decal127-6981
decal127-6982
decal127-6984
decal130-8294

Opsætning

Important: Multi Pro WM-plænesprøjten kræver, at styrtbøjle med fire stolper eller et førerhus er monteret på Workman-køretøjet.

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Afmontering af det eksisterende lad

Forsigtig

Det fulde lad vejer ca. 95 kg, så forsøg aldrig selv at montere eller afmontere det. Få to eller tre andre personer til at hjælpe dig, eller brug en løbekran.

Forsigtig

Det fulde lad vejer ca. 95 kg. Du kan komme til skade, hvis du afmonterer ladet uden hjælp.

 • Forsøg ikke at montere eller afmontere det alene.

 • Få to eller tre andre personer til at hjælpe dig, eller brug en løbekran.

 1. Aktiver parkeringsbremsen, og start maskinens motor.

 2. Flyt det hydrauliske løftegreb fremad, og sænk ladet, indtil gaffelboltene for løftecylinderne på cylinderstangens ender sidder løst i monteringsrillerne på ladets monteringsplader.

 3. Slip det hydrauliske løftegreb, aktiver det hydrauliske løftelåsegreb, og sluk for motoren. Se betjeningsvejledningen til din maskine.

 4. Tag ringstifterne af de yderste ender af cylinderstangens gaffelbolte (Figur 3).

  g002368
 5. Afmonter de gaffelbolte, der fastgør enderne af cylinderstangen til ladets monteringsplader, ved at skubbe stifterne mod maskinens midterlinje (Figur 3).

 6. Afmonter de ringstifter og gaffelbolte, der fastholder ladets aksebeslag på maskinens stelkanaler (Figur 4).

  g002369
 7. Løft ladet af køretøjet.

 8. Opbevar løftecylindrene i opbevaringsklemmerne.

Klargøring til montering af tankplatformen

Dele, der skal bruges til dette trin:

Bageste kraftudtagssæt, højtydende Workman-køretøjer (modeller i HD-serien med manuel transmission)1
Finishing-sæt til Multi Pro WM-plænesprøjte, manuelt Workman-arbejdskøretøj (modeller i HD-serien med manuel transmission)1
Finishing-sæt til Multi Pro WM-plænesprøjte, manuelt Workman-arbejdskøretøj (modeller i HD-serien med manuel transmission)1
Finishing-sæt til Multi Pro WM-plænesprøjte, automatisk Workman-arbejdskøretøj (HDX-Auto-model)1

Montering af det bageste kraftudtagssæt for højtydende Workman-køretøjer (modeller i HD-serien med manuel transmission)

For Workman-modeller i serien HD- og HDX med manuel transmission skal det bageste kraftudtagssæt monteres helt for højtydende Workman-køretøjer. Se monteringsvejledningen til det bageste kraftudtagssæt til højtydende Workman-køretøjer.

Hydrauliksæt med høj flydeevne til Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj (non-TC-HDX-Auto-model)

Monter hydrauliksættet med høj flydeevne helt for Workman HDX-Auto-arbejdskøretøjer. Se monteringsvejledningen til hydrauliksættet med høj flydeevne, Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj.

Løft af sprøjteplatformen

Brug løfteudstyr med en løftekapacitet på 408 kg til at løfte tankplatformen op af transportkassen ved de 2 forreste og 2 bageste løftepunkter (Figur 5).

Note: Sørg for, at tankplatformen er løftet højt nok til at montere donkraftene.

g023738

Finishing-sæt til Multi Pro Workman-plænesprøjte (modeller i HD-serien med manuel transmission)

For Workman-modeller i HD- og HDX-serien med manuel transmission skal du udføre trinene for finishing-sættet til Multi Pro WM-plænesprøjte til manuelle Workman-arbejdskøretøjer. Se monteringsvejledningen til finishing-sæt til Multi Pro WM-plænesprøjte, manuelt Workman-arbejdskøretøj.

Finishing-sæt til Multi Pro Workman-plænesprøjte (HDX-Auto-model)

For Workman-modeller i HDX-Automatic-serien skal du udføre trinene for finishing-sættet til Multi Pro WM-plænesprøjte til automatiske Workman-arbejdskøretøjer. Se monteringsvejledningen til finishing-sæt til Multi Pro WM-plænesprøjte, automatisk Workman-arbejdskøretøj.

Montering af tankplatformens tilholderbeslag

Dele, der skal bruges til dette trin:

Tilholderbeslag2
 1. Fjern de 2 bageste flangehovedbolte og 2 flangelåsemøtrikker, der fastgør motorrørets støttebeslag til maskinstellet (Figur 6).

  Note: Gem fastgørelsesanordningerne til senere brug.

  g028410
 2. Drej løftecylinderen for at give plads til montering af tankplatformens tilholderbeslag (Figur 6).

 3. Fastgør tilholderbeslagene på støttebeslaget og stellet ved hjælp af de 2 flangehovedbolte og flangelåsemøtrikker, som du fjernede i trin 1 (Figur 7).

  g028421
 4. Spænd boltene og møtrikkerne med et moment på 91 til 113 N·m.

 5. Gentag trin 1 til 4 på den modsatte side af maskinen.

Montering af tankplatformen

Dele, der skal bruges til dette trin:

Tank- og platformsenhed1
Gaffelbolte 2
Konisk gaffelbolt2
Låseclips2
Ringstifter4
Bolt (½" x 1½")2
Møtrikker (½")2

Fare

Sprøjtetankenheden udgør en fare i form af lagret energi. Hvis enheden ikke håndteres forsvarligt ved montering eller afmontering, kan den flytte sig eller vælte og skade dig eller andre omkringstående.

Brug remme og en løbekran til at understøtte sprøjtetankenheden under montering, afmontering eller vedligeholdelse, når fastspændingsanordningerne fjernes.

 1. Brug et hejseapparat til at hæve tankplatformsenheden (Figur 8), og placer den over køretøjets stel med pumpe- og ventilenhederne vendt bagud.

  Note: Få en anden person til at hjælpe dig med at udføre følgende trin.

  g023738
 2. Sænk langsomt tankplatformen ned på maskinstellet.

 3. Udvid løftecylinderne til beslagene på tankplatformen, og placer cylinderfittingerne, så de flugter med hullerne i tankplatformens beslag (Figur 9).

  g022353
 4. Fastgør tankplatformen til løftecylinderne med gaffelbolten og låseclipsen på begge sider af maskinen.

 5. Ret hullerne i drejelåsemøtrikkerne bagest på tankplatformen ind efter hullerne i ladets drejerør ved enden af køretøjets stel (Figur 10).

  g022354
 6. Monter en konisk gaffelbolt og to ringstifter på drejelåsen for at fastgøre tankenheden til stellet (Figur 10).

 7. Stræk løftecylinderne ud for at hæve tanken og understøtte dens vægt.

  Note: Kobl tankenheden fra løfteudstyret.

 8. Fjern ladstøtten fra opbevaringsbeslagene bag på styrtbøjlepanelet (Figur 11).

  g002397
 9. Skub ladstøtten ned over cylinderstangen, og sørg for, at tapperne på støtteenden hviler på enden af cylinderløbet og cylinderstangenden (Figur 12).

  g009164

Samling af aftapningsventilen

Dele, der skal bruges til dette trin:

Hurtigkobler1
 1. Fjern kabelbåndet, der fastgør aftapningsventilen og slangen til sprøjtetanken til aftapningsventilbeslaget (Figur 13).

  g033574
 2. Fjern de to flangehovedbolte (5/16" x ⅝") fra aftapningsventilens hylster (Figur 13).

 3. Monter aftapningsventilen løst på aftapningsventilbeslaget (Figur 14) med de to flangehovedbolte (5/16" x ⅝"), du fjernede i trin 2.

  g033575
 4. Flyt aftapningsventilen til den yderste placering i beslagets huller, og spænd to flangehovedbolte med hånden (Figur 14)

Afbrydelse af batteriet

Advarsel

Forkert batterikabelføring kan forårsage gnister og beskadige sprøjten og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

Frakobl altid batteriets sorte minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.

Advarsel

Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod sprøjtemaskinen metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

 • Når du fjerner eller monterer batteriet, må batteripolerne ikke få kontakt med metaldele på sprøjten.

 • Lad ikke metalværktøjer kortslutte mellem batteripolerne og sprøjtens metaldele.

 1. Klem på siderne af batteridækslet for at løsne tapperne fra åbningerne i batteribundpladen, og fjern batteridækslet fra batteribundpladen (Figur 15).

  g028456
 2. Skub dækslet tilbage, og fjern minusbatteripolen fra batteriet (Figur 15).

 3. Fjern plusbatteripolen fra batteriet (Figur 15).

Tilslutning af hastighedssensorens ledningsnet

Tilslutning af hastighedssensorens ledningsnet (modeller i HD-serien med manuel transmission)

 1. I sprøjtens ledningsnet skal du finde konnektoren med 3 sokler til hastighedssensorens kredsløb og konnektoren med 3 ben til køretøjets kredsløb.

 2. På maskinens gearkasse skal du slutte konnektoren med 3 ben, der sidder i maskinens ledningsnet til hastighedssensoren, til hastighedssensorens konnektor med 3 sokler, der sidder i sprøjtens ledningsnet ( Figur 16).

  g024088
 3. Slut konnektoren med 3 ben, der sidder i sprøjtens ledningsnet til køretøjets kredsløb, til soklen med 3 ben, der sidder i maskinens ledningsnet til køretøjets kredsløb.

Tilslutning af hastighedssensorens ledningsnet (HDX-Auto-model)

 1. På sprøjtens ledningsnet skal du finde konnektoren med 3 sokler for hastighedssensorens kredsløb (Figur 17).

  g028436
 2. Slut konnektoren med 3 ben, der sidder i maskinens ledningsnet til hastighedssensoren, til konnektoren med 3 sokler, der sidder i sprøjtens ledningsnet til hastighedssensoren (Figur 17).

Kobling af sprøjtepumpen

 • For modeller i HD-serien med manuel transmission skal du koble kraftudtagsakslen ind i gearkassens kraftudtag. Se monteringsvejledningen til finishing-sæt til Multi Pro WM-plænesprøjte, manuelt Workman-arbejdskøretøj.

 • For HDX-Auto-modellen – tilslut de hydrauliske motorslanger til fittingerne, der kan lynfrakobles, på hydraulikpanelet med stor flydeevne. Se monteringsvejledningen til finishing-sæt til Multi Pro WM-plænesprøjte, automatisk Workman-arbejdskøretøj.

Montering af kontrolkonsollen på maskinen

Dele, der skal bruges til dette trin:

Konsollens monteringsbeslag1
Flangelåsemøtrik (5/16")3
Flangehovedbolt (5/16")3
Plastikbøsning2
Kontrolkonsol1
Fjederklemmestift1
Håndgreb1

Montering af konsollens monteringsbeslag

Note: På nogle Workman-køretøjer er ophængspladen fastgjort til instrumentbrættet på samme sted, som beslaget til det valgfri gashåndtag sidder. Hvis gashåndtaget er monteret, skal du fjerne gashåndtagets beslag fra instrumentbrættet, rette ophængspladen ind efter instrumentbrættet og montere gashåndtagets beslag oven på ophængspladen. Se gashåndtagets monteringsvejledning for at få oplysninger om, hvordan gashåndtaget afmonteres og monteres.

 1. Fjern de 3 bolte og 3 møtrikker, der fastgør instrumentpanelets nederste midterste del til instrumentbrættets støttebeslag (Figur 18).

  Note: På visse ældre Workman-maskiner skal der eventuelt bruges fire bolte og flangemøtrikker.

  Note: Kasser boltene og møtrikkerne.

  g028408
 2. Ret hullerne i monteringsbeslaget til kontrolkonsollen ind efter hullerne i instrumentbrættet og støttebeslaget (Figur 18).

 3. Saml monteringsbeslaget, instrumentpanelet og støttebeslaget med de 3 flangehovedbolte (5/16" x 1") og 3 flangelåsemøtrikker (5/16")

 4. Tilspænd møtrikkerne og boltene til (Figur 18).

 5. Indsæt de 2 plastikbøsninger i monteringsbeslaget (Figur 18).

Montering af kontrolkonsollen på maskinen

 1. Fjern låseclipsen, der fastgør drejetappen på kontrolkonsollen til opbevaringsbeslaget på sprøjtetanken.

 2. Monter kontrolkonsollen på styreenhedens monteringsbeslag, og fastgør kontrolkonsollen med fjederklemmestiften (Figur 19).

  Note: Sørg for, at fjederklemmen er drejet over drejetappen for at fastgøre fjederklemmestiften.

  g033521
 3. Monter håndgrebet, og tilspænd det for at forhindre konsollen i at rotere under drift (Figur 19).

Montering af sprøjtens elektriske ledningsnet

Dele, der skal bruges til dette trin:

J-clips3
Bolt (¼" x ¾")1
Flangemøtrik (¼")1

Føring af sprøjtens bageste elektriske ledningsnet til kontrolkonsollen

 1. Monter 2 J-clips i centerkonsollen på de punkter, der kan ses i Figur 20 eller Figur 21, ved hjælp af de eksisterende skruer.

  g002507
  g028443
 2. Monter en J-clips bag passagersædet ved hjælp af en bolt (¼" x ½") og en flangemøtrik (¼") (Figur 22).

  g024089
 3. Fastgør kontrolkonsollens ledningsnet på konsollen og styrtbøjledækslet ved hjælp af J-clipsene (Figur 22).

Tilslutning af bageste elektriske ledningsnet til forreste elektriske ledningsnet ved kontrolkonsollen

 1. Ret de to kiler på stikket med 38 ben fra sprøjtens bageste ledningsnet ind efter de to kilegange på stikket med 38 sokler fra det forreste ledningsnet, som er sluttet til kontrolkonsollen (Figur 23).

  g033524
 2. Slut det bageste ledningsnetstik til det forreste ledningsnetstik, indtil låsene på stikkene sikres med et klik (Figur 23).

Montering af sprøjtens sikringsblok

Dele, der skal bruges til dette trin:

Sikringsmærkat (127-3966)1
 1. Ved sprøjtens kontrolkonsol skal grenen af det forreste ledningsnet med sikringsblokkene føres mellem bunden af instrumentpanelet og maskinstellets krydsrør og ned mod den forreste side af maskinens sikringsblok. (Figur 24).

  g033528
 2. Find den uisolerede spadesko ved enden af sikringsblokkens åbne, gule strømledning til maskinen og den isolerede flade stiftkabelsko ved enden af sikringsblokkens gule, valgfrie strømledning til sprøjteledningsnettet (Figur 25).

  g033529
 3. Slut den uisolerede spadesko på maskinens sikringsblok til den isolerede flade stiftkabelsko på sprøjtens sikringsblok (Figur 25).

 4. Ret T-fittingerne på sprøjtens sikringsblok ind efter T-åbningerne på maskinens sikringsblok, og skub sprøjtens sikringsblok i åbningerne, indtil sikringsblokken er sat helt i (Figur 26).

  g028445
 5. Fastgør sikringsmærkatet på en overflade i nærheden af sprøjtens sikringsblok.

Tilslutning af sprøjtens ledningsnet til batteriet

Dele, der skal bruges til dette trin:

Bolt til batteripol2
Klemmemøtrik2
Dæksel – bred (batteripol – rød)1

Klargøring af den positive batteripol

Advarsel

Forkert batterikabelføring kan forårsage gnister og beskadige sprøjten og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

Tilkobl altid batteriets (røde) pluskabel, før du tilkobler det (sorte) minuskabel.

 1. Fjern møtrikkerne og T-boltene ved klemmerne på det positive og negative batterikabel (Figur 27).

  Note: Du har ikke længere brug for møtrikkerne og T-boltene.

  g033559
 2. Fjern dækslet (smal) fra det positive batterikabel (Figur 28).

  Note: Du har ikke længere brug for det smalle batteridæksel.

  g033568
 3. Monter det brede batteridæksel over det positive batterikabel som vist i Figur 28.

  Note: Skub dækslet langt nok ind over kablerne til at give adgang til klemmen.

 4. Ret ringklemmen på smeltesikringen (sprøjtens ledningsnet) ind gennem det brede batteridæksel som vist i Figur 29.

  g033560
 5. Monter en batteripolbolt og en klemmemøtrik løst på de positive og negative klemmer til batterikablerne (Figur 30).

  g033558
 6. Fastgør ringklemmen på smeltesikringen (sprøjtens ledningsnet) til enden af batteripolbolten, du monterede på det positive batterikabel med en klemmemøtrik (Figur 31).

  g033561
 7. Fastgør ringklemmen på det negative kabel (sort – sprøjtens ledningsnet) til enden af batteripolbolten, du monterede på det negative batterikabel med en klemmemøtrik (Figur 31).

 8. Monter det positive batterikabel på batteriets pluspol, og spænd klemmemøtrikken med hånden (Figur 32).

  g033567
 9. Monter det negative batterikabel på batteriets minuspol, og spænd klemmemøtrikken med hånden.

 10. Klem på siderne af batteridækslet, juster tapperne i dækslet ind efter åbningerne i batteribundpladen, og slip batteridækslet (Figur 33).

  g033557

Sænkning af tankplatformen

Dele, der skal bruges til dette trin:

Bolt (½" x 1½")2
Låsemøtrik (½")2
 1. Start maskinen, og hæv tankplatformen lidt med løftecylinderne.

 2. Fjern ladstøtten fra løftecylinderen, og gem støtten i opbevaringsbeslagene bag på styrtbøjlepanelet (Figur 34 og Figur 35).

  g033569
  g002397
 3. Brug løftecylinderne til langsomt at sænke tankplatformen ned på stellet.

  Note: Bed en anden person om at holde øje med tankplatformen, mens den sænkes. Hold øje med, at slanger og ledninger ikke klemmes eller bøjes.

 4. Kontroller, at tankplatformen og maskinens stel er placeret korrekt i forhold til hinanden.

 5. Fjern adgangspanelerne fra begge sider af platformens stel (Figur 36).

  g022355
 6. Se efter tegn på, om de slanger og ledninger, som du kan se gennem åbningen i platformens stel, er klemte eller bøjede.

  Important: Hvis nogen af slangerne eller ledningerne på tankplatformsenheden er klemte eller bøjede, skal du hæve enheden, justere dens position og binde de pågældende dele tilbage.

 7. Placer de forreste monteringsbeslag ud for de tilholderbeslag, der blev monteret i Montering af tankplatformens tilholderbeslag.

 8. Fastgør tankplatformens tilholderbeslag på ladbeslaget på stellet på begge sider af maskinen med en bolt (½" x 1½") og en låsemøtrik (½") som vist i Figur 36.

 9. Spænd bolten og låsemøtrikken til mellem 91 og 113 N·m.

 10. Gentag trin 7 til 9 på den anden side af tankplatformen og maskinen.

Montering af midterbomsektionen

Dele, der skal bruges til dette trin:

Midterbom1
Bolt (⅜" x 1")10
Flangelåsemøtrik (⅜")10
Bommens transportholder2
Bolt (½" x 1¼")4
Flangemøtrik (½")4

Montering af bommens transportholdere

 1. Fastgør løfteudstyr på midterbomsektionen, og fjern den fra transportkassen.

 2. Ret bommens transportholdere ind efter midterbomsektionen (Figur 37).

  g028458
 3. Monter holderne på bomsektionen (Figur 38 og Figur 37) med 6 bolte (⅜" x 1") og 6 flangelåsemøtrikker (⅜").

  g028459
 4. Spænd boltene og møtrikkerne med et moment på 37 til 45 N·m.

Montering af midterbomsektionen på tankplatformen

 1. Start maskinen, fjern ladstøtten fra løftecylinderen, og gem støtten, sænk tankplatformen, sluk for maskinen, og tag nøglen ud af startkontakten.

 2. Ret bommens hul i midterbommens sektionsmonteringsbeslag ind efter det tredje hul fra bunden af bomstøtterne på sprøjtens platformsstel som vist i Figur 39.

  Note: Hvis det er nødvendigt, kan du løsne bomstøtterne og rette dem ind efter midterbomsektionen, så hullerne passer bedre. Spænd boltene og møtrikkerne med et moment på 67 til 83 N·m.

  g028460
 3. Monter midterbommen på sprøjtens platformsstel med 4 bolte (½" x 1¼") og 4 låsemøtrikker (½").

 4. Spænd boltene og møtrikkerne med et moment på 67 til 83 N·m.

Tilslutning af slangerne og ledningerne for bommens løfteventil

 • For modeller i HD-serien med manuel transmission skal du se monteringsvejledningen til finishing-sæt til Multi Pro WM-plænesprøjte, manuelt Workman-arbejdskøretøj.

 • For HDX-Auto-modellen skal du se monteringsvejledningen til finishing-sæt til Multi Pro WM-plænesprøjte til automatisk Workman-arbejdskøretøj.

Montering af venstre og højre bomsektion

Dele, der skal bruges til dette trin:

Venstre bomsektion1
Højre bomsektion1
Flangehovedbolte (⅜" x 1¼")8
Bagplader8
Flangelåsemøtrikker (⅜")8
Gaffelbolt2
Låseclips2

Hver bomsektion vejer ca. 14 kg.

 1. Fjern de 4 flangehovedbolte (⅜" x 1¼"), 4 bagplader og 4 flangelåsemøtrikker (⅜") fra hængselbeslaget på midterbomsektionen.

 2. Drej hvert aksebeslag ved enden af midterbomsektionen, så beslagene flugter lodret med bommen (Figur 40).

  g028737
 3. Løft den yderste bomsektion, og ret hullerne i den trekantede monteringsplade ved enden af den yderste bomsektion ind efter hullerne i aksebeslaget.

  Note: Sørg for, at sprøjtedysernes hoveder vender bagud.

 4. Monter den hængslede plade på den trekantede plade med de fire flangehovedbolte, fire bagplader og fire flangelåsemøtrikker (Figur 40), som du fjernede i trin 1 .

 5. Spænd boltene og møtrikkerne med et moment på 37 til 45 Nm.

 6. Ret stangenden på bommens løftecylinder ind efter hullerne i hornet på aksebeslaget (Figur 40).

  g028738
 7. Fastgør stangenden på aksebeslaget med en gaffelbolt og en låseclips (Figur 40).

 8. Gentag trin 1 til 5 på den anden side af midterbommen med den modsatte bomsektion.

  Note: Før du afslutter proceduren, skal du sørge for, at alle sprøjtedysernes hoveder vender bagud.

Montering af bomslanger

Dele, der skal bruges til dette trin:

Slangeklemmer3
R-klemme2
Ansatsbolt2
Spændeskive2
Møtrik2

Montering af venstre og højre bomsektionsslange

 1. Før bomsektionsslangerne som vist i Figur 42 og Figur 43.

  g028468
  g028469
 2. Fastgør bomslangerne på forsiden af midterbomsektionen (Figur 42 og Figur 43) med 1 R-klemme, 1 ansatsbolt (5/16" x 1"), 1 låsemøtrik (5/16") og 1 spændeskive (5/16").

 3. Monter bomsektionsslangen over T-fittingen med modhager på bomsektionen, og fastgør slangen med en slangeklemme (Figur 42 og Figur 43).

  Note: Påfør en belægning af flydende sæbe på slangemodhagerne på T-fittingen for at gøre monteringen af slangen nemmere.

 4. Gentag trin 1 til 3 på bomsektionens slange på den anden side af sprøjten.

Montering af slangen til midterbomsektionen

 1. Før slangen til midterbomsektionen som vist i Figur 44.

  g028471
 2. Monter bomsektionsslangen over T-fittingen med modhager på midterbomsektionen, og fastgør slangen med en slangeklemme (Figur 44).

  Note: Påfør en belægning af flydende sæbe på slangemodhagerne på T-fittingen for at gøre monteringen af slangen nemmere.

Montering af dyserne

De dyser, du anvender til dine kemikalier, varierer afhængigt af den dosering, du har brug for. Dyserne leveres derfor ikke med sættet. Du kan kontakte en autoriseret Toro-forhandler med henblik på at få de dyser, du har behov for. Forhandleren har brug for følgende oplysninger:

 • Måldoseringsraten i liter pr. hektar, amerikanske gallons pr. acre eller amerikanske gallons pr. 1000 kvadratfod.

 • Køretøjets målhastighed i kilometer i timen eller miles i timen.

 1. Sæt eller drej dysen i dysens holder efterfulgt af en pakning.

 2. Før dysens holder hen over dysefittingen på dysehovedet.

 3. Drej dysen med uret for at låse knasterne fast på holderen.

 4. Kontroller dysens blæserenhed.

Se monteringsvejledningen, der følger med dyserne, for at få flere oplysninger.

Montering af vandtanken

Dele, der skal bruges til dette trin:

Vandtank1
90°-knærør (¾" NPT)1
90°-taphane1
Beslag til tank til rent vand1
Monteringsstrop4
Flangehovedbolt (5/16" x ⅝")4
Flangelåsemøtrik (5/16")10
Støtterør (tank til rent vand)1
Kontramøtrik (5/16")1
Bolt (5/16" x 1")1
Ansatsbolt (½" x 1-15/16")2
Bolt (5/16" x 2¼")2
Spændeskive (5/16")2

Samling af monteringsbeslaget til vandtanken

 1. Monter vandtanken på vandtanksbeslaget med to monteringsstropper, fire flangehovedbolte (5/16" x ⅝") og fire flangelåsemøtrikker (5/16") som vist i Figur 45.

  Note: Sørg for, at knærøret og taphanen flugter med samme side af tanken, som viser vandtankens mærkat.

  g033570
 2. Tilspænd boltene og møtrikkerne til et moment på 20 til 25 N∙m.

Montering af tankstøtterøret

 1. Ret vandtankens støtterører ind efter tankens støttekanal (Figur 46).

  g033572
 2. Ret hullerne i støtterøret ind efter hullerne i kanalen (Figur 46).

 3. Fastgør røret til kanalen (Figur 46) med de to ansatsbolte (½" x 1-15/16") og to flangelåsemøtrikker (5/16").

 4. Tilspænd boltene og møtrikkerne til et moment på 20 til 25 N∙m.

 5. Skru kontramøtrikken (5/16") i bolten (5/16" x 1") som vist i Figur 46.

 6. Skru bolten (5/16" x 1") og kontramøtrikken på svejsemøtrikken i bunden af tankens støttekanal, og stram bolten og kontramøtrikken med hånden (Figur 46).

Montering af tanken

Note: Multi Pro WM-plænesprøjten kræver, at en styrtbøjle med fire stolper eller et førerhus er monteret på Workman-køretøjet.

 1. Monter vandtanken og beslaget på støtterøret med to bolte (5/16" x 2¼") og to flangelåsemøtrikker (5/16") som vist i Figur 47.

  g033573
 2. Tilspænd boltene og møtrikkerne til et moment på 20 til 25 N∙m.

Montering af påfyldningskobling (med antihævertfunktion)

Dele, der skal bruges til dette trin:

Påfyldningsbeholdersamling1
Flangehovedbolt (5/16" x ¾")1

Placer påfyldningsbeholdersamlingen over hullet med gevind i tanken, og fastgør det med en flangehovedbolt (5/16" x ¾") (Figur 48).

g024091

Kontrol af bomhængslernes fjedre

Important: Hvis sprøjtesystemet anvendes, når bomhængslernes fjedre er under det forkerte tryk, kan det beskadige bommen. Mål fjedrene, og brug kontramøtrikken til om nødvendigt at sammentrykke fjedrene til 4 cm.

Sprøjtemaskine leveres med bomforlængerne drejet fremad for at gøre det nemmere at emballere maskinen. For at bommene kan være i denne position under transporten, strammes fjedrene ikke helt til på produktionstidspunktet. Før maskinen betjenes, skal fjedrene justeres til den korrekte sammentrykning.

 1. Fjern om nødvendigt de emballeringskomponenter, der holder den højre og venstre forlængerbom under forsendelsen.

 2. Understøt bommene, mens de er forlænget til sprøjteposition.

 3. Mål sammentrykningen af den øverste og nederste fjeder ved bomhængslet, mens bommene er i forlænget position (Figur 49).

  1. Tryk alle fjedre sammen, indtil de måler 4 cm.

  2. Brug kontramøtrikken til at trykke alle fjedre sammen, der måler mere end 4 cm.

  g002332
 4. Gentag proceduren for hver fjeder på begge bomhængsler.

 5. Flyt bommene til transportpositionen ”X”.

  Note: Se Brug af bommens transportholder for at få flere oplysninger.

Opbevaring af donkraftene (ekstraudstyr)

Dele, der skal bruges til dette trin:

Forreste donkraft2
Bageste donkraft2
Låseclips4
Gaffelbolt (4½")2
Gaffelbolt (3")2
Skrue2
 1. Indsæt de forreste donkrafte i rammen med bunden opad ved de forreste bindepunkter (Figur 50).

  g023740
 2. Fastgør de forreste donkrafte med to gaffelbolte (3") og to låseclips gennem donkraftenes midterste hul.

 3. Før den bageste donkraft fra bunden op i stellet i nærheden af de bageste bindepunkter (Figur 51).

  g023739
 4. Fastgør de bageste donkrafte med fire gaffelbolte (4½") og fire låseclips gennem donkraftenes sidste hul.

Lær mere om produktet

Dele, der skal bruges til dette trin:

Betjeningsvejledning1
Uddannelsesmateriale til operatøren1
Reservedelskatalog1
Registreringskort1
Vejledning til valg af dyser1
Skema til kontrol før levering1
 1. Læs vejledningerne.

 2. Se uddannelsesmaterialet til operatøren.

 3. Brug vejledningen til valg af dyser til at vælge de korrekte dyser til dit specifikke anvendelsesområde.

 4. Opbevar al dokumentation på et sikkert sted.

Produktoversigt

g028854

Infocenter, LCD-display

Infocenterets LCD-display viser oplysninger om din maskine og batteripakke, f.eks. batteriets aktuelle opladning, hastigheden, diagnostikoplysninger m.m. (Figur 52). Se Brug af infocenteret for at få flere oplysninger.

Bommens hovedkontakt

Bommens hovedkontakt gør det muligt at starte eller stoppe sprøjtningen. Tryk på kontakten for at aktivere eller deaktivere sprøjtesystemet (Figur 52).

Bomsektionens kontakter

Bomsektionens kontakter sidder langs bunden af kontrolpanelet (Figur 52). Skub hver kontakt opad for at aktivere sprøjterne for den tilsvarende bomsektion og nedad for at deaktivere dem. Når kontakten til bomsektionen er i positionen ON (Til), tændes lampen på kontakten. Disse kontakter påvirker kun sprøjtesystemet, når bommenes hovedkontakt er i positionen ON (Til).

Doseringskontakt

Doseringskontakten sidder i kontrolpanelets venstre side (Figur 52). Tryk på og hold kontakten opad for at øge sprøjtesystemets dosering, eller tryk på og hold den nedad for at mindske doseringen.

Bomløftekontakter

De elektriske bomløftekontakter hæver og sænker de pågældende bomme (Figur 52). Der findes en kontakt til venstre og højre bomløft. Tryk på og hold kontakten oppe for at hæve den pågældende bom, eller tryk på og hold kontakten nede for at sænke den pågældende bom.

Sprøjtetilstandskontakt (HDX-Auto-model)

Brug sprøjtetilstandskontakten til at vælge mellem manuel styring af sprøjtens dosering eller automatisk computerstyring, der styres gennem infocenteret.

g028486

Reguleringsventil (doseringskontrol)

Reguleringsventilen, der er placeret bag tanken (Figur 54), styrer mængden af væske, der føres til bommene, eller den dosering, der returneres til tanken.

g028483

Gennemstrømningsmåler

Gennemstrømningsmåleren måler væskens gennemstrømningshastighed til bomsektionens ventiler (Figur 54).

Bomsektionens ventiler

Brug bomsektionens ventiler til at tænde eller slukke for sprøjtetrykket til sprøjtedyserne i venstre, midterste og højre bomsektioner (Figur 54).

Bomsektionens omløbsventiler

Bommens omløbsventiler (Figur 55) omdirigerer væskegennemstrømningen fra en bom til tanken, når du frakobler bomsektionen. Du kan justere disse ventiler for at sikre, at bomtrykket forbliver konstant, uanset hvilken bomkombination du anvender. Se Kalibrering af bomomløbet.

g028485

Omrøringens drosselventil

Denne ventil er placeret bagerst på venstre side af tanken (Figur 56). Drej knappen på ventilen til positionen kl. 6 for at aktivere tankomrøring og til positionen kl. 8 for at afbryde tankomrøringen.

g033579

Note: Modeller i HD-serien med manuel transmission – Omrøringen fungerer kun, hvis kraftudtaget og koblingen er indkoblet, og motoren skal køre hurtigere end tomgang. Hvis du standser sprøjten og har brug for omrøring af indholdet i tanken, skal du sætte gearstangen i positionen NEUTRAL, slippe koblingen, aktivere parkeringsbremsen og indstille gashåndtaget (hvis det er monteret).

Sprøjtepumpe

Sprøjtepumpen er placeret bagest på maskinen (Figur 57).

Kontroller sprøjtepumpen ved at udføre følgende:

 • For modellen fra HD-serien med manuel transmission – Ved maskinens centerkonsol skal kraftudtagets håndtag flyttes til positionen ENGAGE (Indkobl) for at køre pumpen og til positionen DISENGANGE (Udkobl) for at standse pumpen. Se Workman HDX-Auto-arbejdskøretøjets betjeningsvejledning.

 • For HDX-Auto-modellen – På instrumentbrættet til venstre for rattets ratstamme skal vippekontakten til højstrømningshydrauliksystemet flyttes op til positionen ON (Til) for at køre sprøjtepumpen (vippekontaktens lys tændes). Tryk vippekontakten ned til positionen OFF (Fra) for at slukke sprøjtepumpen. Se monteringsvejledningen til hydrauliksættet med stor flydeevne (vippekontaktens lys slukkes).

g028857

Note: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

Sprøjtesystemets egenvægt (ekskl. køretøjets vægt)424 kg
Tankkapacitet757 l
Samlet køretøjslængde med standardsprøjtesystem422 cm
Køretøjets samlede højde med standardsprøjtesystem til toppen af tanken147 cm
Køretøjets samlede højde med standardsprøjtesystem og bommene opbevaret i et X-mønster234 cm
Køretøjets samlede bredde med standardsprøjtesystem og bommene opbevaret i et X-mønster175 cm

Ekstraudstyr

The Toro® Company fremstiller ekstraudstyr og tilbehør, som du kan købe separat og montere på din Workman. Kontakt en autoriseret serviceforhandler for at få en komplet liste over ekstraudstyr til sprøjten.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Note: Hvis du skal transportere køretøjet på en anhænger med sprøjten monteret, skal bommene være bundet forsvarligt fast.

Sæt sikkerheden i højsædet

Læs alle sikkerhedsforskrifterne nøje, og gør dig bekendt med de symboler, der findes i afsnittet om sikkerhed. Disse oplysninger kan hjælpe dig eller omkringstående personer med at undgå at komme til skade.

Brug af infocenteret

Infocenterets LCD-display viser oplysninger om maskinen, som f.eks. driftsstatus, diverse diagnostikoplysninger og andre oplysninger om maskinen (Figur 58). Infocenteret har et velkomstbillede og en hovedinformationsskærm. Du kan skifte mellem velkomstbilledet og hovedinformationsskærmen på et hvilket som helst tidspunkt ved at trykke på en vilkårlig infocenter-knap og derefter vælge den korrekte retningspil.

g020650
 • Venstre-knap, menu-/tilbage-knap – tryk på denne knap for at åbne infocenterets menuer. Du kan også bruge den til at gå ud af en menu, du i øjeblikket har åbnet.

 • Midter-knap – brug denne knap til at rulle ned i menuer.

 • Højre-knap – brug denne knap til at åbne en menu, hvor en pil til højre viser, at der er mere indhold.

Note: Hver knaps funktion kan ændres afhængigt af, hvilken funktion der er aktiv på det pågældende tidspunkt. LCD-skærmen viser et ikon over hver knap, der angiver den aktuelle funktion.

Start af infocenteret

 1. Sæt nøglen i startkontakten, og drej den til positionen ON (til).

  Note: Infocenteret lyser og viser initialiseringsskærmen (Figur 59).

  g028527
 2. Efter ca. 15 sekunder vises startskærmen. Tryk på den midterste valgknap for at få vist informationsgenvejen (Figur 60).

  g028528
  • Tryk igen på valgknappen for at navigere til hovedmenuen.

  • Højre valgknap: Samlet, sprøjtet område (A iFigur 61)

  • Højre valgknap: Dosering (B i Figur 61)

  • Venstre valgknap: Sprøjtet underområde (C i Figur 61)

  • Venstre valgknap: Tankvolumen (D i Figur 61)

   g029189

Note: Når startkontakten drejes til positionen START, og motoren startes, afspejler værdierne på infocenterets skærm den kørende maskine.

Åbning af menuen Indstillinger

 1. Start infocenteret. Se Start af infocenteret.

  Note: Startskærmen vises.

 2. Tryk på den midterste valgknap for at få vist informationsgenvejen.

  Note: Ikonet for informationsgenvejen vises.

 3. Tryk på den midterste valgknap for at få vist hovedmenuen (Figur 62).

  g028416
 4. Tryk på den højre valgknap for at få vist undermenuerne for Indstillinger.

  Note: Hovedmenuen vises med den valgte indstillingsmulighed.

  Note: Tryk på den midterste valgknap (knappen under ikonet for nedpilen på skærmen) for at flytte den valgte indstilling ned.

Ændring af måleenheder (engelsk og metrisk)

 1. Åbn menuen Indstillinger. Se Åbning af menuen Indstillinger.

 2. Måleenhed ændres ved at trykke på den højre valgknap for at ændre de angivne måleenheder (Figur 63).

  • Engelsk: mph, gallons og acre

  • Plæne: mph, gallons og 1000 ft2

  • SI (metrisk): km/t, liter, hektar

  Note: Skærmen skifter mellem engelske og metriske måleenheder.

  g028519

  Note: Tryk på den venstre valgknap for at gemme dit valg, afslutte menuen Indstillinger og vende tilbage til hovedmenuen.

 3. Det viste sprog på skærmen ændres ved at trykke på den midterste valgknap (knappen under nedpilen på skærmen) for at flytte den valgte indstilling til sprog (Figur 63).

 4. Tryk på den højre valgknap (knappen under listeikonet på skærmen) for at fremhæve det angivne sprog, der bruges på skærmen (Figur 63).

  Note: Tilgængelige sprog omfatter: engelsk, spansk, fransk, tysk, portugisisk, dansk, hollandsk, finsk, italiensk, norsk og svensk.

 5. Tryk på den venstre valgknap for at gemme dine valg, afslutte menuen Indstillinger og vende tilbage til hovedmenuen (Figur 62).

 6. Tryk på den venstre valgknap for at vende tilbage til startskærmen (Figur 63).

Justering af skærmens baggrundsbelysning og kontrastniveauer

 1. Åbn menuen Indstillinger. Se Åbning af menuen Indstillinger.

 2. Juster baggrundslyset for skærmen ved at trykke på den midterste valgknap (knappen under ikonet for nedpilen på skærmen) for at flytte den valgte indstilling ned til indstillingen Baggrundsbelysning (Figur 64).

  g028415
 3. Tryk på den højre valgknap for at få vist genvejen for værdijustering (Figur 64).

  Note: Skærmen viser et (―)-ikon over den midterste valgknap og et (+)-ikon over den højre valgknap.

 4. Brug den midterste valgknap og den højre valgknap til at ændre skærmens lysstyrkeniveau (Figur 64).

  Note: Når du ændrer lysstyrkeværdien, ændrer skærmen det valgte lysstyrkeniveau.

 5. Tryk på den venstre valgknap (knappen under listeikonet på skærmen) for at gemme dit valg, afslutte menuen Baggrundsbelysning og vende tilbage til menuen Indstillinger (Figur 64).

 6. Juster kontrastniveauet for skærmen ved at trykke på den midterste valgknap (knappen under ikonet for nedpilen på skærmen) for at flytte den valgte indstilling ned til indstillingen Kontrast (Figur 64).

 7. Tryk på den højre valgknap for at få vist genvejen for værdijustering (Figur 64).

  Note: Skærmen viser et (―)-ikon over den midterste valgknap og et (+)-ikon over den højre valgknap.

 8. Tryk på den venstre valgknap (knappen under listeikonet på skærmen) for at gemme dit valg, afslutte menuen Kontrast og vende tilbage til menuen Indstillinger (Figur 64).

 9. Tryk på den venstre valgknap for at afslutte menuen Indstillinger og vende tilbage til hovedmenuen (Figur 64 og Figur 62).

 10. Tryk på den venstre valgknap for at vende tilbage til startskærmen (Figur 64).

Infocenter-ikoner

Ikonbeskrivelser

GraphicInformationsikon
GraphicNæste
GraphicForrige
GraphicRul ned
GraphicIndtast
GraphicÆndr den næste værdi på listen
GraphicØge
GraphicMindske
GraphicAktiv skærm
GraphicInaktiv skærm
GraphicGå til startskærmen
GraphicAktiv startskærm
GraphicGem værdi
GraphicAfslut menu
GraphicTimetæller
GraphicKorrekt pinkode indtastet
GraphicKontrollér indtastning af pin/kalibreringskontrol
GraphicHovedbom tændt/bomsprøjte slukket
GraphicHovedbom tændt/bomsprøjte tændt
GraphicFuld sprøjtetank
GraphicSprøjtetank halvt fuld
GraphicTankniveau lavt
GraphicTøm sprøjtetank
Graphic eller GraphicPlæne-enheder (1.000 kvadratfod)
GraphicOmråde sprøjtet
GraphicVolumen sprøjtet
GraphicJuster tankvolumen
GraphicStartskærm
GraphicRyd aktivt område
GraphicRyd alle områder
GraphicJuster ciffer
GraphicVælg det næste område til samling
GraphicDosering 1
GraphicDosering 2
GraphicBoost

Brug af menuerne

Få adgang til kalibreringsindstillingerne i infocenterets menusystem ved at trykke på menuknappen, når du er på hovedskærmen. Dette bringer dig til hovedmenuen. I disse tabeller kan du se en oversigt over de muligheder, der er tilgængelige i menuerne:

Kalibrering
MenuelementBeskrivelse
Test speed (Testhastighed)Denne menu indstiller testhastigheden ved kalibrering.
Flow Calibration (Gennemstrømningskalibrering)Denne menu kalibrerer gennemstrømningsmåleren.
Speed Calibration (Hastighedskalibrering)Denne menu kalibrerer hastighedssensoren.

Valg af sprøjteprogrammering

HDX-Auto-model

Skift mellem manuel tilstand og automatisk tilstand

g028518
 • På kontrolkonsollen skal du trykke kontakten for sprøjtetilstand til venstre for at styre doseringen for sprøjten via infocenteret i AUTOMATIC MODE (Automatisk tilstand).

  Note: Et ikon for doseringen vises på infocenterets skærm.

 • Tryk kontakten for sprøjtetilstand til højre for at styre doseringen for sprøjten manuelt i den MANUAL MODE (Manuel tilstand).

  Note: Når der skiftes fra den automatiske tilstand til den manuelle tilstand, forsvinder ikonet for doseringen fra skærmen.

Skift mellem indstillinger for sprøjteprogrammering

g028507
 • Tryk på infocenterets 2 venstre knapper (Figur 66) for at vælge dosering 1.

  Note: Et ikon Graphic vises.

 • Tryk på infocenterets 2 højre knapper (Figur 66) for at vælge dosering 2 (dosering).

  Note: Et ikon Graphic vises.

 • Tryk på de 2 yderste knapper, og hold dem nede (Figur 66) for midlertidigt at anvende et doseringsboost.

  Note: Et ikon Graphic vises.

  Note: Doseringsboost er en yderligere procent over den aktive (1 eller 2) programmerede dosering. Tryk på knapperne, og hold dem nede for at anvende doseringsboost. Slip knapperne for at stoppe boost.

Programmering af doseringen og doseringsboost

HDX-Auto-model

Programmering af dosering 1 og 2

 1. Tryk på den midterste valgknap på startskærmen for at navigere til hovedmenuen.

 2. Tryk på den midterste valgknap, hvis det er nødvendigt, for at fremhæve doseringen for sprøjteprogram 1 (Figur 67).

  Note: Ikonet for sprøjtedosering 1 ligner tallet 1 i en cirkel til højre for en skydeskive.

  g028512
 3. Tryk på den højre knap for at vælge sprøjteprogram 1 (A i Figur 67).

 4. Angiv den numeriske værdi ved at trykke på følgende valgknapper:

  • Tryk på den højre valgknap (B i Figur 67) for at flytte markøren til den næste numeriske position til højre.

  • Tryk på den midterste valgknap (C i Figur 67) for at øge den numeriske værdi (0 til 9).

 5. Når værdien længst til højre er indstillet, skal du trykke på den højre valgknap.

  Note: Ikonet Gem vises over centerets valgknap (D i Figur 67).

 6. Tryk på den midterste valgknap (D i Figur 67) for at gemme programmeringen for doseringen.

 7. Tryk på den midterste valgknap for at fremhæve doseringen for sprøjteprogram 2.

  Note: Ikonet for sprøjtedosering 2 ligner tallet 2 i en cirkel til højre for en skydeskive.

  Note: Du kan bruge doseringen for sprøjteprogram 2 til nemt at anvende en højere eller lavere dosering til din plæne efter behov.

 8. Gentag trin 4 til 6.

Programmering af doseringsboost

Doseringsboost føjer en specificeret procent til den aktive programmerede dosering, når de 2 yderste knapper på infocenteret er trykket ned under sprøjtning i automatisk tilstand.

 1. Tryk på den midterste valgknap på startskærmen for at navigere til hovedmenuen.

 2. Tryk på den midterste valgknap, hvis det er nødvendigt, for at fremhæve doseringsboost (Figur 68).

  Note: Ikonet for doseringsboost ligner to (+)-tegn til højre for en skydeskive (Figur 68).

  g028513
 3. Tryk på den højre valgknap (Figur 68) for at øge boost-procenten i trin på 5 % (maks. 20 %).

Brug af menuen Indstillinger

HDX-Auto-model

Valg af den aktive dosering fra menuen Indstillinger

 1. Tryk på den midterste valgknap for at navigere til menuen Indstillinger fra hovedmenuen.

 2. Tryk på den midterste valgknap for at fremhæve indstillingen for den aktive dosering (Figur 69).

  g028520
 3. Tryk på den højre valgknap for at skifte mellem dosering 1 og 2 (Figur 69).

 4. Tryk på den venstre valgknap for at gemme og vende tilbage til hovedmenuen.

Indstilling af alarm for tankniveau

 1. Tryk på den midterste valgknap for at navigere til menuen Indstillinger fra hovedmenuen.

 2. Tryk på den midterste valgknap for at fremhæve indstillingen Alarm (Figur 70).

  Note: Ikonet (-) og (+) vises over centeret og de højre valgknapper.

  g028521
 3. Tryk på den højre valgknap (Figur 70).

 4. Brug den midterste eller højre valgknap til at indtaste minimumsmængden i tanken, hvor alarmen skal vises under sprøjtning (Figur 70).

  Note: Værdien for tankalarmen øges med 10 % ved at holde knappen nede.

 5. Tryk på den venstre valgknap for at gemme og vende tilbage til hovedmenuen.

Indtastning af pinkoden i infocenteret

Note: Ved at indtaste pinkoden kan du ændre de adgangsbeskyttede indstillinger og vedligeholde adgangskoden.

Note: Den indtastede pinkode er fra fabrikkens side 1234.

 1. Tryk på den midterste valgknap for at navigere til menuen Indstillinger fra hovedmenuen.

 2. Tryk på den midterste valgknap for at fremhæve indstillingen Beskyttede menuer.

  g028522
 3. Tryk på den højre valgknap for at vælge Beskyttede menuer (A i Figur 71).

 4. Angiv den numeriske værdi på skærmen til indtastning af pinkode ved at trykke på følgende valgknapper:

  • Tryk på den midterste valgknap (B i Figur 71) for at øge den numeriske værdi (0 til 9).

  • Tryk på den højre valgknap (C i Figur 71) for at flytte markøren til den næste numeriske position til højre.

 5. Når værdien længst til højre er indstillet, skal du trykke på den højre valgknap.

  Note: Fluebensikonet vises over den midterste valgknap (D i Figur 71).

 6. Tryk på den midterste valgknap (D i Figur 71) for at indtaste adgangskoden.

Ændring af pinkoden

 1. Indtast den nuværende pinkode. Se trin 1 til 6 i Indtastning af pinkoden i infocenteret.

 2. Tryk på den midterste valgknap for at navigere til menuen Indstillinger fra hovedmenuen.

 3. Tryk på den midterste valgknap for at fremhæve indstillingen Beskyttede menuer.

  g028717
 4. Tryk på den højre valgknap for at vælge Beskyttede menuer (A i Figur 72).

 5. Indtast den nye pinkode på indtastningsskærmen ved at trykke på følgende valgknapper:

  • Tryk på den midterste valgknap (B i Figur 72) for at øge den numeriske værdi (0 til 9).

  • Tryk på den højre valgknap (C i Figur 72) for at flytte markøren til den næste numeriske position til højre.

 6. Når værdien længst til højre er indstillet, skal du trykke på den højre valgknap.

  Note: Ikonet Gem vises over centerets valgknap (D i Figur 72).

 7. Vent, indtil infocenteret viser meddelelsen "værdi gemt", og den røde advarselslampe lyser.

Indstilling af Beskyt indstillinger

Important: Brug denne funktion til at låse og låse op for doseringen.

Note: Du skal kende den 4-cifrede pinkode for at ændre indstillingerne for funktioner i de beskyttede menuer.

 1. Tryk på den midterste valgknap for at navigere til menuen Indstillinger fra hovedmenuen.

 2. Tryk på den midterste valgknap for at fremhæve indstillingen Beskyt indstillinger.

  Note: Hvis der ikke er et X i feltet til højre for indstillingen Beskyt indstillinger, er undermenuerne for L-bom, C-bom, R-bom og Nulstil standarder ikke låst med pinkoden (Figur 74).

  g028524
 3. Tryk på den højre valgknap.

  Note: Skærmen til indtastning af pinkoden vises.

 4. Indtast pinkoden. Se trin 4 i Indtastning af pinkoden i infocenteret.

 5. Når værdien længst til højre er indstillet, skal du trykke på den højre valgknap.

  Note: Et fluebensikon vises over den midterste valgknap.

 6. Tryk på den midterste valgknap.

  Note: Undermenuerne for L-bom, C-bom, R-bom og Nulstil standarder vises.

 7. Tryk på den midterste valgknap for at fremhæve indstillingen Beskyt indstillinger.

 8. Tryk på den højre valgknap.

  Note: Der vises et X i feltet til højre for indstillingen Beskyt indstillinger (Figur 74).

  g028523
 9. Vent, indtil infocenteret viser meddelelsen "værdi gemt", og den røde advarselslampe lyser.

  Note: Undermenuerne under indstillingen Beskyttede menuer er låst med pinkoden.

  Note: For at få adgang til undermenuerne skal du fremhæve indstillingen Beskyt indstillinger, trykke på den højre valgknap, indtaste pinkoden, og når fluebensikonet vises, skal du trykke på den midterste valgknap.

Nulstilling af bomsektionsstørrelser til standard

 1. Tryk på den midterste valgknap for at navigere til indstillingen Nulstil til standard (Figur 75).

  g028526
 2. Tryk på den højre valgknap for at vælge Nulstil til standard.

 3. På skærmen Standardindstillinger skal du trykke på den venstre valgknap for Nej eller den højre valgknap for Ja (Figur 75).

  Note: Hvis du vælger ja, gendannes bomsektionsstørrelserne til fabriksindstillingen.

Klargøring til anvendelse af sprøjtemaskinen

Rengøring af sugefilteret

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengør sugefilteret.Sugefilteret skal rengøres oftere ved brug af opløselige pulverstoffer.
  1. Anbring sprøjtemaskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, stands pumpen, stop motoren, og tag tændingsnøglen ud af startkontakten.

  2. Fjern holderen øverst på sprøjtetanken, som fastgør slangefittingen, der er fastgjort til den store slange fra filterhuset (Figur 76).

   g033577
  3. Fjern slangen og slangefittingen fra filterhuset (Figur 76).

  4. Træk sugefilteret ud af filterhuset i tanken (Figur 77).

   g033578
  5. Rengør sugefilteret med rent vand.

  6. Indsæt sugefilteret i filterhuset, indtil filteret sidder helt på plads.

  7. Juster slangen og slangefittingen efter filterhuset øverst på tanken, og fastgør fittingen og huset med den holder, du fjernede i trin 2.

  Eftersyn af tankremmene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller tankremmene.
 • Important: Hvis tankremmenes fastspændingsanordninger strammes for hårdt, kan det medføre deformering og beskadigelse af tanken og remmene.

  1. Fyld hovedtanken med vand.

  2. Kontroller, om der er bevægelse mellem tankremmene og tanken (Figur 78).

   g028263
  3. Hvis tankremmene sidder løst fast på tanken, skal flangelåsemøtrikkerne og boltene øverst på remmene strammes, indtil remmene flugter med tankens overflade (Figur 78).

   Note: Overspænd ikke tankremmenes beslag.

  Betjening af sprøjten

  For at betjene Multi Pro WM skal du først fylde sprøjtetanken, herefter sprøjte opløsningen på arbejdsområdet og til sidst rengøre tanken. Det er vigtigt, at du gennemfører alle tre trin umiddelbart efter hinanden for at undgå at beskadige sprøjten. Bland og fyld f.eks. ikke kemikalier i sprøjtetanken om aftenen for derefter først at sprøjte om morgenen. Dette medfører nemlig udskillelse af kemikalierne og mulig beskadigelse af sprøjtens dele.

  Important: Tankmarkeringerne er kun til reference og ikke nøjagtige nok til kalibrering.

  Forsigtig

  Kemikalier er farlige og kan forårsage personskader.

  • Læs vejledningen på kemikaliernes etiketter, før de håndteres, og følg producentens anbefalinger og forholdsregler.

  • Få ikke kemikalier på huden. Skulle det alligevel ske, skal det påvirkede område vaskes grundigt med sæbe og vand.

  • Bær beskyttelsesbriller og andet beskyttelsesudstyr i overensstemmelse med producentens anbefalinger.

  Multi Pro WM er specielt udviklet med henblik på slidstærkhed, hvilket giver dig den lange holdbarhed, som du har brug for. Der er valgt forskellige materialer af specifikke årsager på forskellige steder på sprøjten for at opfylde dette mål. Desværre findes der ikke et enkelt materiale der er perfekt til alle anvendelsesområder.

  Visse kemikalier er mere aggressive end andre, og alle kemikalier reagerer forskelligt på forskellige materialer. Visse konsistenser (f.eks. opløselige pulverstoffer, kul) virker mere slibende og medfører et højere omfang af slitage end normalt. Hvis det er muligt at købe et kemikalie i en opløsning, der giver sprøjten en længere levetid, bør dette alternative stof bruges.

  Husk at rengøre sprøjten grundigt efter brug. Det gør sit til, at sprøjten får en lang levetid uden problemer.

  Fyldning af vandtanken

  Fyld altid vandtanken med rent vand, før du håndterer eller blander kemikalier.

  Vandtanken med rent vand sidder på styrtbøjlesystemet bag passagersædet (Figur 79). Den indeholder rent vand, der kan bruges til at vaske kemikalier af huden, øjnene eller andre kropsdele, hvis du ved et uheld skulle få kemikalier på dig.

  • Hvis du vil fylde tanken, skal du skrue dækslet øverst på tanken af og fylde tanken med ferskvand. Sæt dækslet på igen.

  • Vandtankens taphane åbnes ved at dreje håndtaget på taphanen.

  g033618

  Påfyldning af sprøjtetanken

  Monter sættet til forblanding af kemikalier, så optimal blanding sikres, og tankens ydre holdes rent.

  Important: Kontroller, at de kemikalier, du skal bruge, er kompatible til brug med Viton (se producentens mærkat. Den bør angive, om produktet er kompatibelt). Bruger du et kemikalie, som ikke er kompatibelt med Viton, nedbrydes O-ringene i sprøjten, hvilket forårsager lækager.

  Important: Når tanken er blevet fyldt første gang, skal du kontrollere, om der er spil i tankremmene. Stram dem om nødvendigt.

  1. Stands sprøjten på en plan overflade, flyt gearstangen til positionen NEUTRAL, stands motoren, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Kontroller, hvor meget vand du skal bruge til at blande den ønskede mængde kemikalie i henhold til kemikalieproducentens anbefalinger.

  3. Åbn tankdækslet på sprøjtetanken.

   Note: Tankens låg er placeret midt på toppen af tanken. Det åbnes ved at skrue den forreste halvdel af dækslet mod uret og åbne det. Du kan tage filteret ud, hvis det trænger til rengøring. Tanken lukkes ved at lukke dækslet og dreje den forreste halvdel af dækslet med uret.

  4. Kom ¾ af det påkrævede vand på sprøjtetanken ved hjælp af påfyldningskoblingen (med antihævertfunktion).

   Important: Brug altid frisk, rent vand i sprøjtetanken. Hæld ikke koncentrat i en tom tank.

  5. Start motoren, indkobl kraftudtaget, og indstil gashåndtaget, hvis køretøjet er udstyret med det.

  6. Drej omrøringskontakten til positionen TIL.

  7. Tilsæt den korrekte mængde kemisk koncentrat til tanken som foreskrevet af kemikalieproducenten.

   Important: Hvis du bruger et pulver, skal det blandes med en lille mængde vand for at danne en slamlignende masse, før du hælder det på tanken.

  8. Hæld den resterende mængde vand på tanken.

   Note: Reducer doseringsindstillingen for at opnå bedre omrøring.

  Betjening af bommene

  Bomløftekontakterne på sprøjtens kontrolpanel gør det muligt at flytte bommene mellem transportpositionen og sprøjtepositionen uden at forlade førersædet. Skift bomposition, mens maskinen holder stille.

  Aktivering af låsen til hydraulisk løft

  Aktiver det hydrauliske løftegreb, og lås det for at tilføre hydraulisk kraft til styring af bomløftet.

  1. Skub det hydrauliske løftegreb frem (Figur 80 eller Figur 81).

   g255717
   g255830
  2. Flyt låsen til det hydrauliske løftegreb til venstre for at aktivere låsen (Figur 80 eller Figur 81).

  Ændring af bommens position

  1. Stop sprøjten på plant terræn.

  2. Brug bomløftekontakterne til at sænke bommene.

   Note: Vent, indtil bommene når den fulde, forlængede sprøjteposition.

  3. Når bommene skal trækkes tilbage igen, skal sprøjten standses på plant terræn.

  4. Brug bomløftekontakter til at løfte bommene, indtil de er trukket helt tilbage i bomtransportholderen og danner ”X”-transportpositionen, og bomcylindrene er trukket helt tilbage.

   Important: Beskadigelse af bommens aktuatorcylinder kan forhindres ved at sørge for, at aktuatorerne er trukket helt tilbage før transport af maskinen.

  Brug af bommens transportholder

  sprøjtemaskinen er udstyret med en bomtransportholder med en unik sikkerhedsfunktion. I tilfælde af at bommen ved et uheld får kontakt med et lavt nedhængende objekt, mens bommen er i transportposition, kan bommen/-ene skubbes ud af transportholderen. Hvis dette sker, vil bommene standse i en næsten vandret position bag på køretøjet. Selv om bommene ikke tager skade af denne bevægelse, skal de alligevel straks flyttes tilbage i transportholderen.

  Important: Bommene kan beskadiges, hvis de transporteres i andre positioner end ”X”-transportpositionen i bomtransportholderen.

  Bommene kan flyttes tilbage i transportholderen ved at sænke bommen/-ene til sprøjtepositionen og derefter hæve den/-m tilbage til transportpositionen. Kontroller, at bomcylindrene er trukket helt tilbage, så aktuatorstangen ikke beskadiges.

  Sprøjtning

  Brug af sprøjten

  Important: For at sikre at opløsningen forbliver godt blandet, skal du bruge omrøringsfunktionen, når du har fyldt en opløsning på tanken. Omrøringen fungerer kun, hvis kraftudtaget er indkoblet, og motoren skal køre hurtigere end tomgang. Hvis du standser køretøjet og har brug for at have omrøringsfunktionen aktiveret, skal du sætte gearstangen i neutral position (frigear), aktivere parkeringsbremsen, indkoble kraftudtaget, indkoble koblingen og indstille gashåndtaget, hvis det er monteret.

  Note: Denne procedure forudsætter, at kraftudtaget er indkoblet (modeller i HD-serien med manuel transmission), og bomsektionens ventilkalibrering er udført.

  1. Sænk bommene til position.

  2. For HDX-Auto-modellen skal du indstille sprøjtetilstandskontakten som følger:

   • Når du bruger sprøjten i MANUAL MODE (Manuel tilstand), skal du trykke kontakten til højre. Se Sprøjtetilstandskontakt (HDX-Auto-model).

   • Når du bruger sprøjten i AUTOMATIC MODE (Automatisk tilstand), skal du trykke kontakten til venstre.

  3. Indstil hovedbomkontakten til positionen OFF (fra).

  4. Indstil efter behov de enkelte bomkontakter til positionen ON (Til).

  5. Kør hen til det sted, hvor du ønsker at sprøjte.

  6. Naviger til doseringskontaktskærmen på infocenteret, og angiv den ønskede dosering. Dette gøres ved at:

   1. Sørg for, at pumpens kontakt er i positionen ON (Til).

   2. For modeller i HD-serien med manuel transmission skal du vælge det ønskede gear.

   3. Begynd at køre med din målhastighed.

   4. For modeller i HD-serien med manuel transmission eller med automatisk transmission brugt i manuel tilstand skal du bekræfte, at skærmen viser den korrekte dosering. Manipuler om nødvendigt doseringskontakten, indtil monitoren viser den ønskede dosering.

    Note: For modeller i HD-serien med automatisk transmission, der betjenes i den automatiske tilstand, justerer computeren automatisk sprøjtetrykket for at opretholde doseringen.

   5. Vend tilbage til det sted, hvor du vil begynde at sprøjte.

  7. Indstil hovedbomkontakten til positionen ON (Til), og gå i gang med at sprøjte.

   Note: Når tanken næsten er tom, kan omrøringsfunktionen forårsage skumdannelse i tanken. Sørg for, at omrøringsventilen er slukket, så du undgår dette. Du kan også som alternativ bruge et stof, der forhindrer skumdannelse i tanken.

  8. Når du er færdig med at sprøjte, skal du indstille hovedbomkontakten til positionen OFF (Fra) for at deaktivere alle bomsegmentkontakter og udkoble kraftudtaget (modeller i HD-serien med manuel transmission).

  Forholdsregler i forbindelse med plænepleje ved drift, når maskinen står stille

  Important: Under visse forhold er der risiko for, at varme fra motoren, køleren og lydpotten beskadiger græsset, når sprøjten betjenes, mens maskinen står stille. Det er tilfældet under tankomrøring, håndsprøjtning med en sprøjtepistol eller ved brug af en bom til manuel sprøjtning.

  Træf følgende forholdsregler:

  • Undgå at sprøjte, mens maskinen står stille, når det er meget varmt og/eller meget tørt, da plænen kan være under større belastning i sådanne perioder.

  • Undgå at parkere på plænen under sprøjtning. Parker på en sti, når det er muligt.

  • Minimer det tidsrum maskinen kører på det samme stykke plæne. Omfanget af beskadigelsen af græsset påvirkes både af, hvor lang tid maskinen står stille, og temperaturen.

  • Brug en så lav motorhastighed som muligt til at opnå det ønskede tryk og den ønskede stråle. Derved minimeres den frembragte varme og lufthastigheden fra ventilatoren.

  • Lad varmen slippe væk i opadgående retning fra motorrummet ved at hæve sædet under sprøjtning, når maskinen står stille, i stedet for at tvinge varmen ud under køretøjet.

  Sprøjtetips

  • Overlap ikke områder, som du allerede har sprøjtet.

  • Hold øje med om dyser tilstoppes. Udskift alle slidte eller beskadigede dyser.

  • Brug hovedbomkontakten til at standse gennemstrømningen til sprøjten, før selve sprøjten standses. Når den er stoppet, kan du bruge den låsekontakten til neutral motorhastighed til at holde omrøringen kørende.

  • Du kan få bedre resultater, hvis sprøjten er i bevægelse, når du aktiverer bommene.

  • Vær opmærksom på forandringer i doseringen. De kan angive, at din hastighed har ændret sig og overskredet dysernes kapacitet, eller der er måske opstået et problem med sprøjtesystemet.

  Modeller i HD-serien med automatisk transmission betjent i automatisk tilstand

  Note: Se vejledningen til dysevalg, som fås hos en autoriseret Toro-forhandler.

  • Hvis du betjener sprøjten ved langsom hastighed, der medfører, at computeren opretholder et tryk for sprøjtesystemet, der er for lavt for de valgte dysers dosering, udledes den kemiske opløsning fra dysen forkert (løber eller drypper). Vælg en sprøjtedyse med et lavere doseringsområde.

  • Hvis du betjener sprøjten ved en høj hastighed, der medfører, at computeren bruger det fulde tryk for sprøjtesystemet, og sprøjtetrykket er utilstrækkeligt for at opnå den ønskede dosering, skal du sænke hastigheden for at opnå doseringen eller vælge en sprøjtedyse med et højere doseringsområde.

  Rensning af en tilstoppet dyse

  Hvis en dyse tilstoppes under sprøjtning, kan du rense den ved hjælp af en forstøverflaske med vand eller en tandbørste.

  1. Stands sprøjten på en plan overflade, stop motoren, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Indstil hovedbomkontakten til positionen OFF (Fra) og kør derefter sprøjtepumpen. Se Sprøjtepumpe.

  3. Fjern den tilstoppede dyse, og rens den med en forstøver med vand eller en tandbørste.

  Valg af dyse

  Note: Se vejledningen til dysevalg, som fås hos en autoriseret Toro-forhandler.

  Dysehovedenhederne kan bruge op til 3 forskellige dyser. Sådan vælges den ønskede dyse:

  1. Stands sprøjten på en plan overflade, stop motoren, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Indstil bommens hovedkontakt til positionen OFF (Fra) og kør sprøjtepumpen. Se Sprøjtepumpe.

  3. Drej dysernes hoved i den ene eller anden retning for at justere dysen.

  Rengøring af sprøjte-

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Skyl sprøjtemaskinen med rent vand. I løbet af rengøringsproceduren skal du øge pumpehastigheden for at åbne aflastningsventil og tømme ventiler og slanger for restvæsker.
 • Important: Du skal altid tømme og rengøre sprøjtemaskinen umiddelbart efter brug. Gør du ikke dette, kan kemikalierne tørre ind eller fortykkes i slangerne, hvilket tilstopper pumpen og andre dele.

  Toro anbefaler, at det godkendte skyllesæt anvendes til denne maskine. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler for at få flere oplysninger.

  Rengør sprøjtesystemet efter hver omgang sprøjtning. Rengør systemet korrekt ved at:

  • bruge tre separate skylninger,

  • bruge rensemidler og neutraliserende midler i henhold til kemikalieproducentens anbefalinger,

  • bruge rent, friskt vand (ingen rensemidler eller neutraliserende midler) til sidste skylning.

  1. Stands sprøjten, aktiver parkeringsbremsen, og sluk motoren.

  2. Find tankens aftapningsventil i maskinens venstre side (Figur 82).

   g033580
  3. Åbn ventilen for at dræne alt ubrugt materiale fra tanken (Figur 83).

   Important: Bortskaf alle affaldskemikalier i henhold til lokale bestemmelser og materialeproducentens instruktioner.

   g033581
  4. Luk aftapningsventilen (Figur 83).

  5. Fyld tanken med mindst 190 liter rent vand, og luk dækslet.

   Note: Du kan bruge et rengørings-/neutraliseringsstof i vandet efter behov. Ved den sidste skylning må du kun bruge rent, klart vand.

  6. Sænk bommene til sprøjteposition.

  7. Start motoren, og flyt gashåndtaget til en højere tomgang.

  8. Kontroller, at omrøringskontakten er indstillet til positionen TIL.

  9. Tænd sprøjtepumpen, og brug doseringskontakten til at øge trykket.

  10. Indstil hovedbomkontakten og bomkontrolkontakterne til positionen TIL, og gå i gang med at sprøjte.

  11. Lad alt vandet i tanken blive sprøjtet ud gennem dyserne.

  12. Kontroller, at alle dyserne sprøjter korrekt.

  13. Indstil bommens hovedkontakt til positionen OFF (Fra), sluk for sprøjtepumpen, og stop motoren.

  14. Gentag trin 5 til 13 mindst to gange mere for at sikre, at sprøjtesystemet er helt rent.

   Important: Du skal altid gennemføre denne procedure mindst 3 gange for at sikre, at sprøjtesystemet er helt rent, så skader på systemet forhindres.

  15. Rengør filtret. Se Rengøring af sugefilteret.

   Important: Hvis du har brugt opløselige pulverkemikalier, skal filteret rengøres efter hver tank.

  16. Brug en haveslange til at skylle ydersiden af sprøjten med rent vand.

  17. Afmonter dyserne og rengør dem manuelt. Udskift slidte eller beskadigede dyser.

  Kalibrering af sprøjten

  Klargøring af maskinen til kalibrering

  Important: Inden kalibrering af sprøjtesystemet på HDX-Auto-modellen skal sprøjtetanken fyldes efter behov med rent vand, og maskinen skal betjenes, mens der sprøjtes ved 2,76 bar eller derover i mindst 30 minutter.

  Note: Før sprøjten bruges første gang, hvis dyserne udskiftes, eller hvis der er behov for det, skal du kalibrere sprøjtens gennemstrømning, hastighed og bomomløbet.

  1. Fyld sprøjtetanken med rent vand.

   Note: Sørg for, at der er tilstrækkeligt med vand i tanken til at gennemføre alle kalibreringsprocedurerne.

  2. Sænk venstre og højre bomsektion.

  3. For HDX-Auto-modellen – betjen maskinen, mens der sprøjtes ved 2,76 bar eller derover i mindst 30 minutter. Fyld sprøjtetanken med rent vand, når du er færdig.

  4. Indstil de beskyttede indstillinger til fra. Se Indstilling af Beskyt indstillinger.

  5. For HDX-Auto-modellen – indstil sprøjtesystemet til manuel tilstand. Se Skift mellem manuel tilstand og automatisk tilstand.

  Kalibrering af sprøjtegennemstrømningen

  Udstyr, der medbringes af operatøren: Stopur, der kan måle ned til ± 1/10 af et sekund, og en beholder med måleangivelser på 50 ml.

  Note: Der skal to personer til at kalibrere sprøjtens gennemstrømning for maskiner uden gaslås .

  1. Indstil transmissionen på følgende måde:

   • For modeller i HD-serien med manuel transmission – skift transmissionen til positionen NEUTRAL.

   • For HDX-Auto-modellen – skift transmissionen til P (parkering).

  2. Aktiver parkeringsbremsen, og start motoren.

  3. Tænd sprøjtepumpen, og aktiver omrøringen.

  4. Tryk gaspedalen ned, indtil du når den maksimale motorhastighed.

  5. Indstil motorhastigheden på følgende måde:

   • For maskiner uden den valgfri gaslås – få én person til at trykke gaspedalen ned, indtil du når den maksimale motorhastighed.

    Note: Den anden person indsamler prøver fra sprøjtedyserne.

   • For maskiner med den valgfri gaslås skal du trykke gaspedalen ned, indtil du når den maksimale motorhastighed og indstille gaslåsen. Se betjeningsvejledningen til Workman-gashåndtag.

  6. Indstil alle tre bomkontakter og hovedbomkontakten til positionen ON (TIL).

  7. Gør klar til at udføre en opsamlingstest med beholderen med måleangivelserne.

  8. Start ved 2,76 bar, og brug doseringskontakten til at justere sprøjtetrykket, så en opsamlingstest giver de mængder, der er anført i følgende tabel.

   Note: Indsaml tre prøver med hver 15 sekunders interval, og beregn gennemsnitsmængden af indsamlet vand.

   DysefarveMilliliter opsamlet på 15 sekunderUnser opsamlet på 15 sekunder
   Gul1896,4
   Rød37812,8
   Brun47316,0
   Grå56719,2
   Hvid75725,6
   Blå94632,0
   Grøn1.41948,0
  9. Når opsamlingstesten giver de ovenfor anførte mængder, skal kontakten til overvågningshastighedsspærren sættes til positionen LOCK (Låst).

  10. Drej bommens hovedkontakt til positionen OFF (Fra).

  11. Naviger til kalibreringsmenuen i infocenteret, og vælg Flow Calibration (Gennemstrømningskalibrering) som følger:

   Note: Du kan til enhver tid annullere en kalibrering ved at vælge ikonet Startskærm.

   1. Tryk to gange på den midterste knap i infocenteret for at gå ind i menuerne.

   2. Gå ind i kalibreringsmenuen ved at trykke på den højre knap i infocenteret.

   3. Vælg Flow Cal (gennemstrømningskalibrering), og tryk på den højre knap i infocenteret.

   4. På den næste skærm skal du indtaste den kendte mængde vand, som bliver sprøjtet ud af bommene til kalibreringsproceduren. Se oversigten nedenfor.

   5. Når den kendte mængde er blevet indtastet, skal du trykke på den højre knap i infocenteret.

  12. Indtast gennemstrømningsvolumen ved hjælp af symbolerne plus (+) og minus (-) i overensstemmelse med følgende tabel.

   DysefarveLiterAmerikanske gallons
   Gul4211
   Rød8322
   Brun10628
   Grå12533
   Hvid16744
   Blå20855
   Grøn31483
  13. Drej bommens hovedkontakt til positionen ON (Til) i fem minutter.

   Note: Efterhånden som maskinen sprøjter, viser infocenteret den mængde væske, der måles.

  14. Efter fem minutters sprøjtning skal du klikke på fluebenet ved at trykke på den midterste knap i infocenteret.

   Note: Det er ok, hvis det antal gallons, der vises under kalibreringen, ikke svarer til den kendte mængde vand, der blev indtastet i infocenteret.

  15. Drej bommens hovedkontakt til positionen OFF (Fra) efter fem minutter, og vælg fluebenet i infocenteret.

   Note: Kalibrering er nu gennemført.

  Kalibrering af sprøjtehastigheden

  1. Sørg for, at sprøjtetanken er fyldt med vand.

  2. Afmærk en afstand på 45-152 m i et åbent, plant område.

   Note: Toro anbefaler afmærkning af 152 m, hvis du vil have mere nøjagtige resultater.

  3. Start motoren, og kør til startstedet i det afmærkede område.

   Note: Placer midten af forhjulene, så de flugter med startlinjen, for at få det mest nøjagtige måleresultat.

  4. Naviger til kalibreringsmenuen i infocenteret, og vælg Speed Calibration (Hastighedskalibrering).

   Note: Du kan til enhver tid annullere en kalibrering ved at vælge ikonet Startskærm.

  5. Vælg pilen Næste (→) i infocenteret.

  6. Indtast den afmærkede afstand ved hjælp af symbolerne plus (+) og minus (-) i infocenteret.

  7. Udfør en af følgende handlinger:

   • For modeller i HD-serien med manuel transmission – sæt maskinen i første gear, og kør hele den afmærkede afstand i en lige linje ved fuld gas.

   • For HDX-Auto-modellen – sæt maskinen i D (kør), og kør hele den afmærkede afstand i en lige linje ved fuld gas.

  8. Stop maskinen ved afslutningen på den afmærkede afstand, og vælg fluebenet i infocenteret.

   Note: Tag farten af, og foretag en rullende standsning ved at placere midten af forhjulene, så de flugter med mållinjen, for at få det mest nøjagtige måleresultat.

   Note: Kalibrering er nu gennemført.

  Kalibrering af bomomløbet

  Important: Vælg et åbent, fladt område til udførelse af denne procedure.

  Note: Der skal to personer til at kalibrere bomomløbet for maskiner uden gaslås.

  1. Sørg for, at sprøjtetanken er fyldt med vand.

  2. Indstil transmissionen på følgende måde:

   • For modeller i HD-serien med manuel transmission – skift transmissionen til positionen NEUTRAL.

   • For HDX-Auto-modellen – skift transmissionen til P (parkering).

  3. Aktiver parkeringsbremsen, og start motoren.

  4. Med hovedbomkontakten i positionen OFF (Fra) skal de tre bomkontakter indstilles til positionen ON (Til).

  5. Indstil pumpekontakten til positionen ON (til), og aktiver omrøringen.

  6. Indstil motorhastigheden på følgende måde:

   • For maskiner uden den valgfri gaslås – få én person til at trykke gaspedalen ned, indtil du når den maksimale motorhastighed.

    Note: Den anden person skal justere bomsektionens omløbsventiler.

   • For maskiner med den valgfri gaslås skal du trykke gaspedalen ned, indtil du når den maksimale motorhastighed og indstille gaslåsen. Se betjeningsvejledningen til Workman-gashåndtag.

  7. Naviger til kalibreringsmenuen i infocenteret, og vælg Test Speed (Testhastighed).

   Note: Du kan til enhver tid annullere en kalibrering ved at vælge ikonet Startskærm.

  8. Indtast en testhastighed på 5,6 km/t ved hjælp af symbolerne plus (+) og minus (–), og vælg derefter ikonet Startskærm.

  9. Indstil doseringen ved hjælp af doseringskontakten i overensstemmelse med tabellen nedenfor.

   Tabel over dysedoseringstilstanden

   DysefarveSI (metrisk)EngelskPlæne
   Gul159 l/ha17 gpa0,39 gpk
   Rød319 l/ha34 gpa0,78 gpk
   Brun394 l/ha42 gpa0,96 gpk
   Grå478 l/ha51 gpa1,17 gpk
   Hvid637 l/ha68 gpa1,56 gpk
   Blå796 l/ha85 gpa1,95 gpk
   Grøn1,190 l/ha127 gpa2,91 gpk
  10. Slå den venstre bom fra, og juster bommens omløbsventil (Figur 84), indtil trykværdien svarer til det tidligere indstillede niveau (typisk 2,76 bar).

   Note: De nummererede indikatorer på omløbsventilen er kun til reference.

   g028047
  11. Slå den venstre bom til, og slå den højre bom fra.

  12. Juster den højre boms omløbsventil (Figur 84), indtil trykværdien svarer til det tidligere indstillede niveau (typisk 2,76 bar).

  13. Slå den højre bom til, og slå den midterste bom fra.

  14. Juster den midterste boms omløbsventil (Figur 84), indtil trykværdien svarer til det tidligere indstillede niveau (typisk 2,76 bar).

  15. Slå alle bommene fra.

  16. Sluk for pumpen.

   Note: Kalibrering er nu gennemført.

  Placeringer af knap til omrøringsomløbsventil

  • Omrøringsomløbsventilen er i positionen helt Åben som vist i A i Figur 85.

  • Omrøringsomløbsventilen er i positionen Lukket (0) som vist i B i Figur 85.

  • Omrøringsomløbsventilen er i en midterposition (justeret i forhold til trykmåleren for sprøjtesystemet) som vist i C i Figur 85.

  g028228

  Kalibrering af omrøringsomløbsventilen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Kalibrer omrøringsomløbsventilen.
 • Important: Vælg et åbent, fladt område til udførelse af denne procedure.

  Note: Der skal to personer til at kalibrere omrøringsomløbsventilen for maskiner uden gaslås .

  1. Sørg for, at sprøjtetanken er fyldt med vand.

  2. Kontroller, at omrøringskontrolventilen er åben. Hvis der er stillet på den, skal den åbnes helt nu.

  3. Indstil transmissionen på følgende måde:

   • For modeller i HD-serien med manuel transmission – skift transmissionen til positionen NEUTRAL.

   • For HDX-Auto-modellen – skift transmissionen til P (parkering).

  4. Aktiver parkeringsbremsen, og start motoren.

  5. Tænd sprøjtepumpen.

  6. Indstil motorhastigheden på følgende måde:

   • For maskiner uden den valgfri gaslås – få én person til at trykke gaspedalen ned, indtil du når den maksimale motorhastighed.

    Note: Den anden person indsamler prøver fra sprøjtedyserne.

   • For maskiner med den valgfri gaslås skal du trykke gaspedalen ned, indtil du når den maksimale motorhastighed og indstille gaslåsen. Se betjeningsvejledningen til Workman-gashåndtag.

  7. Indstil de tre individuelle bomventiler til positionen OFF (Fra).

  8. Indstil hovedbomkontakten til positionen ON (Til).

  9. Indstil systemtrykket til Maksimum.

  10. Tryk omrøringskontakten til positionen OFF (fra), og aflæs trykmåleren.

   • Hvis den fortsat står på 6,9 bar, er omrøringsomløbsventilen korrekt kalibreret.

   • Hvis trykmåleren står på noget andet, skal du fortsætte til næste trin.

  11. Juster omrøringsomløbsventilen (Figur 86) på bagsiden af omrøringsventilen, indtil trykmåleren står på 6,9 bar.

   g033583
  12. Tryk pumpekontakten til positionen OFF (Fra), flyt gashåndtaget til positionen IDLE (Tomgang), og drej startkontakten til positionen OFF (Fra).

  Justering af hovedbommens omløbsventil

  Note: Ved at justere hovedbommens omløbsventil mindskes eller øges det flow, der sendes til omrøringsdyserne i tanken, når hovedbomkontakten er i positionen OFF (Fra).

  1. Sørg for, at sprøjtetanken er fyldt med vand.

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Indstil transmissionen på følgende måde:

   • For modeller i HD-serien med manuel transmission – skift transmissionen til positionen NEUTRAL.

   • For HDX-Auto-modellen – skift transmissionen til P (parkering).

  4. Tænd sprøjtepumpen.

  5. Indstil omrøringskontakten til positionen ON (til).

  6. Indstil hovedbomkontakten til positionen OFF (Fra).

  7. Indstil motorhastigheden på følgende måde:

   • For maskiner uden den valgfri gaslås – få én person til at trykke gaspedalen ned, indtil du når den maksimale motorhastighed.

    Note: Den anden person indsamler prøver fra sprøjtedyserne.

   • For maskiner med den valgfri gaslås skal du trykke gaspedalen ned, indtil du når den maksimale motorhastighed og indstille gaslåsen. Se betjeningsvejledningen til Workman-gashåndtag.

  8. Juster grebet til hovedbommens omløbsventil for at styre omrøringen i tanken (Figur 86).

  9. Sænk hastigheden til tomgang.

  10. Indstil omrøringskontakten og pumpekontakten til positionen OFF (fra).

  11. Sluk for maskinen.

  Vedligeholdelse

  Note: Leder du efter et Ledningsdiagram eller Hydraulikdiagram til din maskine? Download et gratis eksemplar af diagrammet ved at besøge www.Toro.com og søge efter din maskine via vejledningslinket på hjemmesiden.

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengør sugefilteret.Sugefilteret skal rengøres oftere ved brug af opløselige pulverstoffer.
 • Kontroller tankremmene.
 • For hver 50 timer
 • Smør pumpen.
 • For hver 100 timer
 • Smør smøreniplerne.
 • Smør bomhængslerne.
 • For hver 200 timer
 • Efterse alle slangerne og tilslutningerne for beskadigelse og korrekt påsætning.
 • Rengør gennemstrømningsmåleren(Oftere ved brug af pulverstoffer).
 • For hver 400 timer
 • Efterse O-ringene i ventilen, og udskift dem om nødvendigt.
 • Udskift trykfilteret.
 • Efterse pumpemembranen, og udskift den efter behov(kontakt en autoriseret Toro-serviceforhandler).
 • Efterse pumpens kontraventiler, og udskift dem efter behov(kontakt en autoriseret Toro-serviceforhandler).
 • Efterse nylondrejebøsningerne.
 • Årlig
 • Skyl sprøjtemaskinen med rent vand. I løbet af rengøringsproceduren skal du øge pumpehastigheden for at åbne aflastningsventil og tømme ventiler og slanger for restvæsker.
 • Kalibrer omrøringsomløbsventilen.
 • Important: Se maskinens betjeningsvejledning for at få oplysninger om yderligere vedligeholdelsesprocedurer for motoren.

  Kontrolliste for daglig vedligeholdelse

  Kopier denne side til rutinemæssig brug.

  VedligeholdelsespunkterI ugen:
  Man.Tirs.Ons.Tors.Fre.Lør.Søn.
  Efterse bremsens og parkeringsbremsens funktion.       
  Efterse gearskiftets/frigearets funktion.       
  Kontroller brændstofstanden.       
  Kontroller motorens oliestand, før tanken fyldes.       
  Kontroller transakslens oliestand, før tanken fyldes.       
  Efterse luftfilteret, før tanken fyldes.       
  Efterse motorens køleribber, før tanken fyldes.       
  Kontroller for usædvanlige motorlyde.       
  Kontroller for usædvanlige driftslyde.       
  Kontroller dæktrykket.       
  Kontroller for væskelækager.       
  Kontroller instrumenternes funktion.       
  Kontroller gaspedalens funktion.       
  Rengør sugefilteret.       
  Kontroller spidsningen.       
  Smør alle smørenipler.1       
  Pletreparationsmaling.       

  1Umiddelbart efter hver vask, uanset det angivne interval

  Bemærkninger om problemområder

  Eftersyn foretaget af:
  PunktDatoOplysninger
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10  

  Forsigtig

  Hvis du lader nøglen sidde i startkontakten, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller omkringstående.

  Fjern nøglen fra startkontakten, og frakobl det positive batterikabel, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes. Skub batterikablet til side, så det ikke tilfældigt kommer i berøring med batteriets pol.

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Adgang til maskinen

  Hævning af tankenheden

  Fare

  Sprøjtetankenheden udgør en fare i form af lagret energi. Hvis enheden ikke håndteres forsvarligt ved montering eller afmontering, kan den flytte sig eller vælte og skade dig eller andre omkringstående.

  Brug remme og en løbekran til at understøtte sprøjtetankenheden under montering, afmontering eller vedligeholdelse, når fastspændingsanordningerne fjernes.

  En tom tankenhed kan vippes eller hæves, således at man opnår fuld adgang til motoren og andre interne komponenter. Drej bomforlængeren fremad for at fordele vægten mere jævnt. Træf følgende forholdsregler:

  1. Parker køretøjet med en tom tank på en plan overflade.

  2. Brug bomkontakterne til at hæve bomforlængeren til ca. 45°.

  3. Stop maskinen, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen fra startkontakten.

  4. Fjern sikkerhedsboltene foran på platformen (Figur 87).

   g022366
  5. Fold bomforlængerne fremad, langs med tankenheden for at fordele vægten mere jævnt og forhindre den i at vippe bagover.

  6. Hæv tankenheden, indtil løftecylindrene er helt udstrakte.

  7. Fjern ladstøtten fra opbevaringsbeslagene bag på styrtbøjlepanelet (Figur 88).

   g002397
  8. Skub ladstøtten ned over cylinderstangen, og sørg for, at tapperne på støtteenden hviler på enden af cylinderløbet og stangenden af løftecylinderen (Figur 89).

   g009164

  Sænkning af tankenheden

  1. Fjern ladstøtten fra cylinderen, og sæt den i beslagene bag på styrtbøjlepanelet, når du er parat til at sænke tankenheden.

   Forsigtig

   Forsøg ikke at sænke tankenheden, når ladsikkerhedsstøtten er placeret på cylinderen.

  2. Træk forsigtigt løftecylinderne ind for at sænke tanken ned til stellet.

  3. Monter de to tilholderbolte og fastgørelsesanordninger for at fastgøre tankenheden.

  4. Vip bomforlængerne tilbage til den strakte position.

  5. Brug bomkontakterne til at hæve bomforlængerne til positionen TRANSPORT.

  Smøring

  Smøring af sprøjtesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 50 timer
 • Smør pumpen.
 • For hver 100 timer
 • Smør smøreniplerne.
 • Smør alle lejer og bøsninger efter hver 100. time eller en gang om året, alt efter hvad der indtræffer først.

  Fedttype:Lithiumbaseret fedt nr. 2

  1. Tør smøreniplen ren, så der ikke kan komme fremmedlegemer ind i lejet eller bøsningen.

  2. Pump fedt ind i lejer eller bøsninger.

  3. Tør overskydende fedt af.

  g018934

  Smøring af bomhængslerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Smør bomhængslerne.
 • Important: Hvis bomhængslet vaskes med vand, skal alt vand og snavs fjernes fra hængslet og rent smøringsolie påføres.

  Fedttype:Lithiumbaseret fedt nr. 2.

  1. Tør smøreniplerne rene, så der ikke kan komme fremmedlegemer ind i lejet eller bøsningen.

  2. Pump fedt ind i lejet eller bøsningen ved hver nippel Figur 91.

   g002014
  3. Tør overskydende fedt af.

  4. Gentag denne procedure for hver drejetap på bommen.

  Vedligeholdelse af sprøjtesystemet

  Advarsel

  De kemiske stoffer, der bruges i sprøjtesystemet, kan være farlige og giftige for dig, omkringstående, dyr, planter, jord og lignende.

  • Læs, og følg advarselsetiketter og materialesikkerhedsdatablade for de anvendte kemikalier, og beskyt dig i henhold til kemikalieproducentens anbefalinger. Brug f.eks. behørigt personbeskyttelsesudstyr, herunder ansigtsmaske, briller, handsker og andet udstyr, der kan beskytte dig mod kontakt med kemikalier.

  • Husk, at det kan være, at der bruges mere end et kemikalie, og oplysningerne for hvert kemikalie skal vurderes.

  • Afslå at betjene eller arbejde på sprøjten, hvis sådanne oplysninger ikke er tilgængelige!

  • Før der udføres arbejde på et sprøjtesystem, skal det sikres, at systemet er blevet skyllet tre gange og neutraliseret i henhold til kemikalieproducentens(-ernes) anbefalinger, og at alle ventiler har gennemgået tre cyklusser.

  • Kontroller, at der er tilstrækkeligt med rent vand og sæbe i nærheden, og vask omgående de områder, hvor du har været i kontakt med kemikalier.

  Eftersyn af slangerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Efterse alle slangerne og tilslutningerne for beskadigelse og korrekt påsætning.
 • For hver 400 timer
 • Efterse O-ringene i ventilen, og udskift dem om nødvendigt.
 • Undersøg slangerne i sprøjtesystemet for revner, lækager eller anden skade. Efterse samtidig forbindelserne og beslagene for tilsvarende beskadigelse. Udskift slanger og beslag, hvis de er beskadiget.

  Udskiftning af trykfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Udskift trykfilteret.
  1. Parker maskinen på en plan flade, sluk for sprøjtepumpen, sluk motoren, og tag nøglen ud af startkontakten.

  2. Anbring en dræningsbakke under trykfilteret (Figur 92).

   g033582
  3. Drej aftapningsdækslet mod urets retning, og tag den ud af trykfilterets skål (Figur 92).

   Note: Lad al væske løbe ud af skålen.

  4. Drej skålen imod urets retning, og fjern filterhovedet (Figur 92).

  5. Fjern det gamle trykfilterelement (Figur 92).

   Note: Bortskaf det gamle filter.

  6. Kontroller aftapningsproppens pakning (inden i skålen) og skålens pakning (inden i filterhovedet) for skader og slid (Figur 92).

   Note: Udskift proppens, skålens eller begges eventuelt beskadigede eller slidte pakninger.

  7. Monter det nye trykfilterelement i filterhovedet (Figur 92).

   Note: Sørg for, at filterelementet sidder godt fast i filterhovedet.

  8. Monter skålen på filterhovedet, og stram med hånden (Figur 92).

  9. Monter aftapningsdækslet på fittingen i bunden af skålen, og stram dækslet med hånden (Figur 92).

  Undersøgelse af sprøjtepumpen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Efterse pumpemembranen, og udskift den efter behov(kontakt en autoriseret Toro-serviceforhandler).
 • Efterse pumpens kontraventiler, og udskift dem efter behov(kontakt en autoriseret Toro-serviceforhandler).
 • Note: Følgende maskinkomponenter betragtes som reservedele, der forbruges, medmindre de skønnes at være defekte, eller ikke er omfattet af garantien for denne maskine.

  Få en autoriseret ToroShort-serviceleverandør til at kontrollere følgende interne pumpekomponenter for skade:

  • Pumpemembran

  • Pumpens kontraventiler

  Udskift om nødvendigt komponenter.

  Justering af bommene, så de er vandrette

  Følgende fremgangsmåde kan anvendes til at justere aktuatorerne på midterbommen, så venstre og højre bom bevares i vandret position.

  1. Forlæng bommene til sprøjteposition.

  2. Fjern splitten fra drejetappen (Figur 93).

   g013780
  3. Løft op på bommen, fjern splitten (Figur 93), og sænk langsomt bommen ned på jorden.

  4. Efterse tappen for skader, og udskift den om nødvendigt.

  5. Brug en skruenøgle på de flade sider af aktuatorstangen at gøre den ubevægelig, og løsn derefter kontramøtrikken, så øjestangen kan manipuleres (Figur 94).

   g014220
  6. Drej øjestangen i aktuatorstangen, så den forlængede aktuator forkortes eller forlænges til den ønskede position (Figur 94).

   Note: Du skal dreje øjestangen halve eller hele omgange, så du kan montere stangen på bommen.

  7. Når den ønskede position er opnået, skal kontramøtrikken strammes, så aktuator- og øjestangen fastgøres.

  8. Hæv bommen for at tilpasse drejetappen til aktuatorstangen.

  9. Mens du holder bommen, skal du føre stiften gennem bommens drejetap og aktuatorstangen (Figur 93).

  10. Når stiften er på plads, skal bommen slippes og stiften fastgøres med splitten, som tidligere blev afmonteret.

  11. Gentag proceduren for hvert aktuatorstangleje om nødvendigt.

  Eftersyn af nylondrejebøsningerne

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 400 timer
 • Efterse nylondrejebøsningerne.
  1. Anbring sprøjtemaskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, stands pumpen, stop motoren, og tag tændingsnøglen ud af startkontakten.

  2. Forlæng bommene til sprøjtepositionen, og understøt dem ved hjælp af støtter eller remme fra en lift.

  3. Når bommens vægt er understøttet, kan du fjerne den bolt og møtrik, der fastholder drejetappen på bommen (Figur 95).

   g022367
  4. Fjern drejetappen.

  5. Fjern bommen og akselbeslaget fra stellet i midten, så der er adgang til nylonbøsningerne.

  6. Fjern og efterse nylonbøsningerne fra akselbeslagets for- og bagside (Figur 95).

   Note: Udskift eventuelle beskadigede bøsninger.

  7. Kom en lille smule olie på nylonbøsningerne, og monter dem på aksebeslaget.

  8. Monter bommen og aksebeslaget på midterstellet, og tilpas åbningerne (Figur 95).

  9. Monter drejetappen, og fastgør den med den bolt og møtrik, som du afmonterede tidligere.

  Gentag denne procedure for hver bom.

  Rengøring

  Rengøring af gennemstrømningsmåleren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 200 timer
 • Rengør gennemstrømningsmåleren(Oftere ved brug af pulverstoffer).
  1. Skyl og dræn hele sprøjtesystemet grundigt.

  2. Tag gennemstrømningsmåleren af sprøjten og skyl den igennem med rent vand.

  3. Fjern låseringen fra opstrømssiden (Figur 96).

   g012934
  4. Rens turbinen og turbinenavet for at kunne fjerne filspåner og evt. pulverstoffer.

  5. Efterse turbinebladene for slid.

   Note: Hold turbinen i hånden og drej den rundt. Den bør kunne dreje frit med meget lidt modstand. I modsat fald skal den udskiftes.

  6. Monter gennemstrømningsmåleren.

  7. Brug en luftdyse med et lavt tryk (0,34 bar) for at sikre, at turbinen drejer frit.

   Note: Hvis turbinen ikke drejer frit, skal den sekskantede tap i bunden af turbinenavet løsnes med 1/16 omgang, indtil den drejer frit.

  Rengøring af sprøjtens ventiler

  Afmontering af ventilaktuatoren

  1. Anbring sprøjtemaskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, stands pumpen, stop motoren, og tag tændingsnøglen ud af startkontakten.

  2. Fjern 3-benskonnektoren på ventilaktuatoren fra den elektriske 3-sokkelkonnektor på sprøjtens ledningsnet.

  3. Fjern den holder, der fastgør aktuatoren til manifoldventilen for hastighedsreguleringsventilen, omrøringsventilen, hovedbomventilen eller bomsektionsventilen (Figur 97).

   Note: Tryk de 2 ben på holderen sammen, imens du trykker den ned.

   Note: Behold aktuatoren og holderen til montering i Montering af ventilaktuatoren.

   g028237
  4. Fjern aktuatoren fra manifoldventilen.

  Afmontering af hastighedsreguleringens manifoldventil

  1. Fjern de to flangeklemmer og de to pakninger, der fastgør hastighedsreguleringsventilens manifold (Figur 98) til trykfilteret og omrøringsventilen.

   Note: Gem flangeklemmerne og pakningerne til montering i Montering af hastighedsreguleringens manifoldventil.

   g033584
  2. Afmonter den holder, der fastgør udgangsfittingen til hastighedsreguleringsventilens manifoldkobling (Figur 99).

   g033585
  3. Afmonter de to flangehovedbolte (¼" x ¾") og to flangelåsemøtrikker (¼"), der fastgør hastighedsreguleringsventilen til ventilbeslaget, og afmonter ventilmanifolden fra maskinen (Figur 99).

   Note: Løsn om nødvendigt monteringsbolte og -møtrikker til trykfilterhovedet for at lette fjernelsen af hastighedsreguleringsventilen.

   Note: Gem flangehovedboltene, flangelåsemøtrikkerne og holderen til montering i Montering af hastighedsreguleringens manifoldventil.

  Afmontering af omrøringsmanifoldventilen

  1. Fjern tre flangeklemmer og tre pakninger, der fastgør omrøringsventilens manifold (Figur 100) til omrøringsomløbsventilen, hastighedsreguleringsventilen og hovedbomventilen.

   Note: Gem flangeklemmerne og pakningerne til montering i Montering af omrøringsmanifoldventilen.

   g033586
  2. Afmonter den holder, der fastgør udgangsfittingen til manifoldkoblingen til omrøringsventilen (Figur 101).

   g033587
  3. Afmonter flangehovedbolten (¼" x ¾") og flangelåsemøtrikken (¼"), der fastgør omrøringsventilen til ventilbeslaget, og afmonter ventilmanifolden fra maskinen (Figur 101).

   Note: Gem flangehovedbolten, flangelåsemøtrikken og holderen til montering i Montering af omrøringsmanifoldventilen.

  Afmontering af hovedbommens manifoldventil

  1. Afmonter de flangeklemmer og pakninger, der fastgør hovedbomventilens manifold (Figur 102) til hovedbommens omløbsventil, omrøringsventilen og 90°-knærøret (for enden af slangen til gennemstrømningsmåleren).

   Note: Gem flangeklemmerne og pakningerne til montering i Montering af hovedbommens manifoldventil.

   g033590
  2. Afmonter den holder, der fastgør 90°-udgangsfittingen til hovedbomventilens manifoldkobling (Figur 103).

   g033591
  3. Afmonter flangehovedbolten (¼" x ¾") og flangelåsemøtrikken (¼"), der fastgør hovedbomventilen til ventilbeslaget, og afmonter ventilmanifolden fra maskinen (Figur 103).

   Note: Gem flangehovedbolten, flangelåsemøtrikken og holderen til montering i Montering af hovedbommens manifoldventil.

  Afmontering af sektionsmanifoldventilen

  1. Fjern de klemmer og pakninger, der fastgør manifolden til sektionsventilen (Figur 104) til sektionsventilen ved siden af (hvis det er venstre sektionsventil) og reduktionskoblingen.

   g028236
  2. Afmonter de holdere, der fastgør udgangsstudsen til sektionsventilmanifolden og ventilmanifolden til omløbsfittingen (Figur 105).

   g028238
  3. For venstre eller højre bomsektionsventiler skal flangehovedboltene og flangelåsemøtrikkerne, der fastgør sektionsventilen/erne til ventilbeslaget, afmonteres, og ventilmanifolden/erne skal afmonteres fra maskinen. For den midterste sektionsventil skal sektionsventilmanifolden afmonteres fra maskinen (Figur 106).

   g028239

  Rengøring af manifoldventilen

  1. Placer ventilspindelen, så den er i lukket position (B i Figur 107).

   g027562
  2. Fjern de 2 endedækselfittinger fra hver ende af manifoldhuset (Figur 108 og Figur 109).

   g028243
   g028240
  3. Drej ventilspindelen, så kuglen er i åben position (A i Figur 107).

   Note: Ventilspindelen vil være parallel med ventilgennemstrømningen, og kuglen vil glide ud.

  4. Fjern spindelholderen fra åbningerne i spindelporten i manifolden (Figur 108 og Figur 109).

  5. Fjern spindelholderen og ventilspindelsædet fra manifolden (Figur 108 og Figur 109).

  6. Tag ventilspindelenheden ud af manifoldhuset (Figur 108 og Figur 109).

  7. Rengør den indvendige side af manifolden og den udvendige side af kugleventilen, ventilspindelenheden, spindelopsamlingen og endefittingerne.

  Samling af manifoldventilen

  1. Kontroller udgangsstudsens O-ringe (kun sektionsventilmanifold), endedækslets O-ringe, kontrasædets O-ringe og kuglesædet for skader eller slitage (Figur 108 og Figur 109).

   Note: Udskift eventuelle beskadigede eller slidte O-ringe eller sæder.

  2. Smør ventilspindelen, og placer den i ventilspindelsædet (Figur 108 og Figur 109).

  3. Monter ventilspindelen og sædet i manifolden, og fastgør spindelen og sædet med spindelholderen (Figur 108 og Figur 109).

  4. Sørg for, at kontrasædets O-ring og kuglesædet flugter med hinanden og er placeret i endedækselfittingen (Figur 108 og Figur 109)

  5. Monter endedækselfittingen på manifoldhuset, så flangen på endedækselfittingen rører manifoldhuset (Figur 108 og Figur 109), og drej derefter endedækselfittingen yderligere ⅛ til ¼ omgang.

   Note: Vær forsigtig, så fittingens ende ikke beskadiges.

  6. Indsæt kuglen i ventilhuset (Figur 110).

   Note: Ventilspindelen skal passe i kugledrevsåbningen. Hvis ventilspindelen ikke passer, justeres kuglens placering (Figur 110).

   g027565
  7. Drej ventilspindelenheden, så ventilen er lukket (B i Figur 107)

  8. Gentag trin 4 og 5 for den anden endedækselfitting.

  Montering af hastighedsreguleringens manifoldventil

  1. Ret en pakning ind mellem flangerne på hastighedsreguleringens ventilmanifold og trykfilterhovedet (A i Figur 111).

   Note: Løsn om nødvendigt monteringsbolte og -møtrikker til trykfilteret efter behov for at opnå frigang.

   g028538
  2. Saml hastighedsreguleringens ventilmanifold, pakning og trykfilterhoved med en flangeklemme, og spænd med hånden (A i Figur 111).

  3. Ret en pakning ind mellem flangerne på hastighedsreguleringsventilen og omrøringsventilmanifolden (A i Figur 111).

  4. Saml hastighedsreguleringens ventilmanifold, pakning og omrøringsventilmanifold med en flangeklemme, og spænd med hånden (A i Figur 111).

  5. Saml hastighedsreguleringsventilen til ventilbeslaget med de to flangehovedbolte og to flangelåsemøtrikker (A i Figur 111), som du afmonterede i trin 3 af Afmontering af hastighedsreguleringens manifoldventil, og spænd møtrikken og bolten til mellem 10 og 12 N·m.

  6. Saml udgangsfittingen på koblingsfittingen nederst på manifolden til hastighedsreguleringsventilen (B i Figur 111).

  7. Fastgør udgangsfittingen på koblingsfittingen ved at indsætte en holder i udgangsfittingens stik (B i Figur 111).

  8. Hvis du har løsnet monteringsboltene og -møtrikkerne til trykfilterhovedet, skal du spænde dem med et moment på 10 til 12 N·m.

  Montering af omrøringsmanifoldventilen

  1. Ret flangen på omrøringsventilmanifolden, en pakning og flangen på omrøringsomløbsventilen ind efter hinanden (Figur 112).

   Note: Løsn om nødvendigt monteringsbolte og -møtrikker til hovedbomventilen efter behov for at opnå frigang.

   g033604
  2. Saml omrøringsomløbsventilen, pakningen og omrøringsventilmanifolden ved hjælp af en flangeklemme, og spænd med hånden (Figur 113).

  3. Ret en pakning ind mellem flangerne på hastighedsreguleringsventilen og omrøringsventilmanifolden (A i Figur 113).

   g033605
  4. Saml hastighedsreguleringsventilen, pakningen og omrøringsventilmanifolden med en klemme, og spænd med hånden (A i Figur 113).

  5. Ret en pakning ind mellem flangerne i omrøringsventilmanifolden og hovedbomventilen (A i Figur 113).

  6. Saml omrøringsventilens manifold, pakning, og hovedbomventil med en flangeklemme og stram med hånden (A i Figur 113).

  7. Saml udgangsfittingen på koblingsfittingen i bunden af manifolden til omrøringsventilen (B i Figur 113).

  8. Fastgør udgangsfittingen til koblingsfittingen ved at indsætte en holder i udgangsfittingens stik (B i Figur 113).

  9. Saml omrøringsventilen til ventilbeslaget med flangehovedbolten og flangelåsemøtrikken (Figur 112), som du fjernede i trin 3 af Afmontering af omrøringsmanifoldventilen, og spænd møtrikken og bolten til mellem 10 og 12 N·m.

  10. Hvis du har løsnet hovedbomventilens monteringsbolte og -møtrikker, skal du spænde dem med et moment på mellem 10 og 12 N·m.

  Montering af hovedbommens manifoldventil

  1. Ret flangen på hovedbommens ventilmanifold, en pakning og flangen på hovedbommens omløbsventil (Figur 114) ind efter hinanden.

   g033590
  2. Saml hovedbommens ventilmanifold, pakningen, og hovedbommens omløbsventil med en flangeklemme, der spændes med hånden (Figur 114).

  3. Ret flangen på hovedbommens ventilmanifold, en pakning og omrøringsventilmanifolden (Figur 114) ind efter hinanden.

  4. Saml hovedbommens ventilmanifold, pakning og omrøringsventilmanifold med en flangeklemme, og stram med hånden (Figur 114)

  5. Ret stikket på 90°-udgangsfittingen på koblingsfittingen ind efter bunden af manifolden til hovedbommens ventil (Figur 115).

   g033591
  6. Fastgør udgangsfittingen på koblingsfittingen ved at indsætte en holder i udgangsfittingens stik (Figur 115).

  7. Saml omrøringsventilen til ventilbeslaget med flangehovedbolten og flangelåsemøtrikken (Figur 114), som du fjernede i trin 3 af Afmontering af hovedbommens manifoldventil, og spænd møtrikken og bolten til mellem 10 og 12 N·m.

  Montering af sektionsmanifoldventilen

  1. Placer den øvre endedækselfitting til manifoldventilen i omløbsfittingen (A i Figur 116).

   Note: Løsn om nødvendigt monteringsbolte og -møtrikker til omløbsfittingen efter behov for at opnå frigang.

   g033609
  2. Fastgør endedækselfittingen på omløbsfittingen ved at indsætte en holder i omløbsfittingens sokkel (A i Figur 116).

  3. Saml udgangsfittingen på den nedre endedækselfitting i manifoldventilen (A i Figur 116).

  4. Fastgør endedækselfittingen på udgangsfittingen ved at indsætte en holder i udgangsfittingens sokkel (A i Figur 116).

  5. Ret en pakning ind mellem flangerne på reduktionskoblingen og sektionsventilmanifolden (B i Figur 116).

  6. Saml reduktionskoblingen, pakningen og sektionsventilmanifolden ved hjælp af en klemme, og tilspænd ved håndkraft (B i Figur 116).

  7. Hvis du monterer de to sektionsventiler yderst til venstre, skal du rette en pakning ind mellem flangerne på de to sektionsventilmanifolder (B i Figur 116) ved siden af.

  8. Saml de to sektionsventilmanifolder og pakningen med en klemme, og tilspænd ved håndkraft (B i Figur 116).

  9. Saml ventilerne til ventilbeslaget til venstre og højre bomsektionsventiler ved hjælp af flangehovedbolten og flangelåsemøtrikken, som du fjernede i trin 3 af Afmontering af sektionsmanifoldventilen, og spænd møtrikkerne og boltene med et moment på 10 til 12 N·m.

  10. Hvis du løsnede monteringsboltene og -møtrikkerne til omløbsfittingen, skal du spænde dem med et moment på mellem 10 og 12 N·m.

  Montering af ventilaktuatoren

  1. Ret aktuatoren ind efter manifoldventilen (Figur 97).

  2. Fastgør aktuatoren og ventilen ved hjælp af den holder, som du fjernede i trin 3 under Afmontering af ventilaktuatoren.

  3. Tilslut 3-benskonnektoren til ventilaktuatorens ledningsnet til 3-sokkelkonnektoren på sprøjtens ledningsnet.

  Opbevaring

  1. Anbring sprøjtemaskinen på en plan overflade, aktiver parkeringsbremsen, stands pumpen, stop motoren, og tag tændingsnøglen ud af startkontakten.

   Note: Udkobl kraftudtaget for Workman-modeller i HD- og HDX-serien med manuel transmission.

  2. Fjern snavs og skidt fra hele maskinen, herunder ydersiden af ribberne på motorens cylinderhoved og blæserhuset.

   Important: Du kan vaske maskinen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Brug ikke højtryksvand til at vaske maskinen. Hvis maskinen højtryksrenses, kan det beskadige det elektriske system og fjerne nødvendigt smørefedt fra friktionssteder. Undgå overdreven brug af vand, særligt i nærheden af kontrolpanelet, lygter, motoren og batterierne.

  3. Forbered sprøjtesystemet, som følger:

   1. Tøm tanken med rent vand.

   2. Tøm sprøjtesystemet så fuldstændigt, som det er muligt.

   3. Forbered en rusthæmmende antifrostopløsning, som ikke er baseret på alkohol, i henhold til producentens anvisninger.

   4. Hæld antifrostopløsningen ned i tanken til rent vandt og sprøjtetanken.

   5. Lad sprøjtepumpen køre i et par minutter for at lade antifrostopløsningen cirkulere rundt i sprøjtesystemet og eventuelt sprøjtetilbehør, der er monteret. Se Sprøjtepumpe.

   6. Tøm tanken til rent vand og sprøjtesystemet så fuldstændigt, som det er muligt.

  4. Brug bomløftekontakterne til at hæve bommene. Hæv bommene, indtil de er trukket helt tilbage i bomtransportholderen og danner ”X”-transportpositionen, og bomcylindrene er trukket helt tilbage.

   Note: Kontroller, at bomcylindrene er trukket helt tilbage, så aktuatorstangen ikke beskadiges.

  5. Udfør følgende vedligeholdelsestrin med henblik på kort- eller langvarig opbevaring

   • Kortvarig opbevaring (mindre end 30 dage), rengør sprøjtesystemet. Se Rengøring af sprøjte-.

   • Langvarig opbevaring (længere end 30 dage), udfør følgende:

    1. Rengør sprøjteventilerne. Se Rengøring af sprøjtens ventiler.

    2. Smør sprøjten. Se Smøring.

    3. Kontroller og tilspænd alle bolte, møtrikker og skruer.

     Note: Reparer eller udskift dele, der er slidte eller beskadigede.

    4. Efterse alle sprøjteslangernes tilstand.

     Note: Udskift alle slanger, der er slidte eller beskadigede.

    5. Stram alle slangefittingerne.

    6. Mal alle ridsede eller blottede metaloverflader med den maling, der kan købes hos din autoriserede serviceforhandler.

    7. Opbevar maskinen i en ren, tør garage eller på et passende sted.

    8. Tag nøglen ud af startkontakten, og læg den et sikkert sted, der er utilgængeligt for børn.

    9. Tildæk maskinen for at beskytte den og holde den ren.

  Afmontering af sprøjten og tankplatformen

  Løfteudstyrets kapacitet: 408 kg

  Fare

  Sprøjtetankenheden udgør en fare i form af lagret energi. Hvis enheden ikke håndteres forsvarligt ved montering eller afmontering, kan den flytte sig eller vælte og skade dig eller andre omkringstående.

  Brug remme og en løbekran til at understøtte sprøjtetankenheden under montering, afmontering eller vedligeholdelse, når fastspændingsanordningerne fjernes.

  Klargøring af midterkonsollen

  1. Kobl batteriets kabler fra batteriet. Se Montering af sprøjtens sikringsblok.

  2. Adskil sprøjtens sikringsblok fra maskinens sikringsblok, og kobl ledningerne mellem de to sikringsblokke fra. Se Montering af sprøjtens sikringsblok.

  3. Fjern ledningsnettet fra J-clipsene. Se Føring af sprøjtens bageste elektriske ledningsnet til kontrolkonsollen.

  4. Løsn håndgrebet, der er placeret under konsollen, og fjern låseclipsen. Se Montering af kontrolkonsollen på maskinen.

  5. Frakobl batteriklemmerne på ledninger, der forbinder sprøjtens sikringsblok med maskinens sikringsblok. Se Montering af sprøjtens sikringsblok.

  6. Adskil sprøjtens sikringsblok fra maskinens sikringsblok. Se Montering af sprøjtens sikringsblok.

  7. Fjern konsollen fra konsolmonteringsbeslaget ved maskinens instrumentbræt, og ret drejetappen på kontrolkonsollen ind efter opbevaringsbeslaget på den forreste tankrem (Figur 117). Se Montering af kontrolkonsollen på maskinen.

   g033615
  8. Sæt konsollen på beslaget, og fastgør drejetappen til beslaget med låseclipsen (Figur 117).

  Montering af donkraftene

  Løfteudstyrets kapacitet: 408 kg

  1. Ret den forreste donkraft ind efter donkraftens modtager foran på tanken (Figur 118).

   g028422
  2. Sæt donkraften i modtageren, indtil det midterste hul i det vandrette donkraftrør er på linje med hullet øverst på modtageren (Figur 118).

  3. Sæt gaffelbolten (1/2" x 3") i hullerne i donkraften og modtageren, og fastgør gaffelbolten med en låseclips (5/32" x 2⅝").

  4. Skru et låsegreb på modtageren, og stram grebet ved håndkraft (Figur 118).

  5. Ret den bageste donkraft ind efter den bageste donkrafts modtager (Figur 119).

   g028423
  6. Ret hullet øverst på donkraften ind efter hullet i tankplatformens stel (Figur 119).

  7. Fastgør donkraften til modtageren og stellet med to gaffelbolte (½" x 4½") og 2 låseclipse (5/32" x 2⅝") som vist i Figur 119.

  8. Gentag trin 7 til 7 for den forreste og bageste donkraft på den anden side af tankplatformen.

  Afmontering af sprøjteplatformen

  1. Sænk bommene til ca. 45°, og drej dem fremad (Figur 120).

   g033619
  2. Fjern de to bolte (½" x 1½") og to låsemøtrikker (½"), der fastholder tankplatformens tilholderbeslag på ladbeslaget på stellet på begge sider af maskinen. Se Sænkning af tankplatformen.

  3. Hæv tankplatformen med løftecylinderne, monter cylinderlåsen, og udfør følgende:

   Note: Se Hævning af tankenheden.

  4. Fjern cylinderlåsen, og sænk tankplatformen med løftecylinderne. Se Sænkning af tankenheden.

  5. Fastgør løfteudstyret til de forreste donkraftes vandrette rør og den lodrette stang på de bageste donkrafte (Figur 120).

  6. Løft tankenheden ca. 7,5 til 10 cm, og fjern ringstifterne og gaffelboltene, der fastgør løftecylinderne på tankenheden.

  7. Hæv tankplatformen fra maskinen højt nok til at fjerne platformen fra maskinen (Figur 120).

  8. Kør forsigtigt køretøjet fremad og væk fra tankplatformen.

  9. Sænk langsomt tankplatformen til jorden.

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  En bomsektion sprøjter ikke.
  1. Den elektriske forbindelse på bomventilen er snavset eller frakoblet.
  2. Der er sprunget en sikring.
  3. En slange er blevet klemt.
  4. En omløbsventil på bommen er justeret forkert.
  5. En af bomventilerne er beskadiget.
  6. Det elektriske system er beskadiget.
  1. Deaktiver ventilen manuelt. Frakobl den elektriske konnektor på ventilen, og rengør alle kabler. Tilslut den derefter igen.
  2. Kontroller sikringerne, og udskift dem om nødvendigt.
  3. Reparer eller udskift slangen.
  4. Juster bommens omløbsventil.
  5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  6. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  En bomsektion afbrydes ikke.
  1. Bomsektionsventilen er beskadiget.
  1. Demonter bomsektionsventilen. Se afsnittet Rengøring af sprøjtens ventiler. Inspicer alle dele, og udskift de dele, der er beskadiget.
  Der er en lækage i en bomventil.
  1. En pakning er slidt eller beskadiget.
  1. Demonter ventilen, og udskift pakningerne ved hjælp af ventilreparationssættet. Kontakt din autoriserede serviceforhandler.
  Trykket falder, når en bom aktiveres.
  1. Bommens omløbsventil er justeret forkert.
  2. Der sidder noget på tværs i bommens ventil.
  3. Et dysefilter er beskadiget eller tilstoppet.
  1. Juster bommens omløbsventil.
  2. Fjern indgangs- og udgangsforbindelserne til bomventilen, og fjern eventuelle forhindringer.
  3. Fjern og efterse alle dyser.

  Diagrammer

  Gennemstrømningsdiagram, sprøjtesystem TEGN. 125-0699

  g255831