Johdanto

Tämä kone on ajettava vaakatasoleikkuri, joka on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se tarkoitettu pääasiassa puistojen, golfkenttien, urheilukenttien ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen tai ruohon tai muun kasvuston leikkuuseen teiden varsilla eikä maatalouskäyttöön.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista ja lisävarusteista, lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää malli- ja sarjanumeron sijainnin ajoyksikön rungossa etuoikealla. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

g009699

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asianmukaisten eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Koska joillain alueilla on paikallisia, osavaltiollisia tai liittovaltiollisia säännöksiä, jotka edellyttävät kipinänsammuttimen käyttöä tämän laitteen moottorissa, äänenvaimenninyksikköön on asennettu kipinänsammutin.

Aidot Toro-kipinänsammuttimet ovat USDA Forestry Servicen hyväksymiä.

Important: Tässä moottorissa on kipinänsammuttimella varustettu äänenvaimennin. Kalifornian laki (California Public Resource Code Section 4442) kieltää tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos siinä ei ole hyvässä käyttökunnossa pidettyä, kipinänsammuttimella varustettua äänenvaimenninta tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi. Muissa osavaltioissa tai maissa voi olla vastaavia rajoituksia.

Tämä kipinäsytytysjärjestelmä on Kanadan ICES-002 -normin mukainen

Mukana toimitettavassa moottorin käyttöoppaassa on Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluelimeen EPA:han (Environmental Protection Agency) ja Kalifornian päästöjärjestelmien päästöjen valvontasääntöihin sekä kunnossapitoon ja takuuseen liittyviä tietoja. Käyttöoppaita voi tilata moottorin valmistajalta.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Dieselmoottorin tuottamat pakokaasut ja jotkin niiden aineosat sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt näitä osia.

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Turvaohjeet

Tämä kone täyttää tai ylittää seuraavat valmistushetkellä voimassa olevat standardit: CEN-standardi EN 836:1997 (kun koneessa on asianmukaiset ohjetarrat) ja ANSI B71.4-2012 -spesifikaatiot.

Laitteen epäasianmukainen käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja kiinnittämällä aina huomiota varoitusmerkkiin, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Turvalliset käyttötavat

Tämä kone on suunniteltu ANSI B71.4–2012 -standardin mukaisesti.

Koulutus

 • Lue käyttöopas ja muu koulutusmateriaali huolellisesti. Tutustu ohjauslaitteisiin, turvamerkintöihin ja laitteen oikeaoppiseen käyttöön.

 • Jos käyttäjä tai mekaanikko ei ymmärrä oppaan kieltä, omistajan on selitettävä heille sen sisältö.

 • Älä koskaan anna lasten tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkilöiden käyttää tai huoltaa leikkuria. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle.

 • Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun lähistöllä on ihmisiä (varsinkin lapsia) tai lemmikkieläimiä.

 • Muista, että käyttäjä vastaa muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen aiheutuneista vahingoista.

 • Älä kuljeta mukana matkustajia.

 • Konetta käyttävien ja sitä huoltavien henkilöiden tulee vaatia ja saada ammattitaitoista ja käytännöllistä opastusta. Omistaja vastaa käyttäjien koulutuksesta. Opastuksen tulee painottaa seuraavia seikkoja:

  • Ajoleikkureilla on työskenneltävä huolellisesti ja keskittyneesti.

  • Rinteessä luisuvaa ajoleikkuria ei saada takaisin hallintaan painamalla jarrua. Hallinnan menettämisen yleisimmät syyt ovat

   • pyörien riittämätön pito

   • liian suuri ajonopeus

   • puutteellinen jarrutus

   • konetyypin sopimattomuus tehtävään

   • piittaamattomuus maaperän ominaisuuksista, varsinkin kaltevuudesta

 • Omistaja/käyttäjä voi estää tapaturmat, loukkaantumiset tai omaisuusvahingot ja on siksi vastuussa niistä.

Valmistelut

 • Käytä aina leikatessa lujatekoisia liukastumisen estäviä kenkiä, pitkiä housuja, suojalaseja ja kuulosuojaimia. Pitkät hiukset, löysät vaatteet ja roikkuvat korut voivat takertua liikkuviin osiin. Älä käytä laitetta avojaloin tai avoimissa sandaaleissa.

 • Tarkasta huolellisesti alue, jolla laitetta on tarkoitus käyttää, ja poista kaikki esineet, jotka se voi singota.

 • Vaihda vialliset äänenvaimentimet.

 • Tutki maasto, jotta voit arvioida, mitä lisälaitteita ja -varusteita työn turvallinen suorittaminen edellyttää.

 • Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja kilvet ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

Polttoaineiden turvallinen käsittely

 • Vältä loukkaantumiset ja omaisuusvahingot käsittelemällä bensiiniä erittäin varovasti. Bensiini on erittäin tulenarkaa ja sen höyryt ovat räjähdysherkkiä.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

 • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta moottorin ollessa käynnissä.

 • Anna moottorin jäähtyä ennen tankkausta.

 • Älä täytä polttoainesäiliötä sisätiloissa.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Älä täytä astioita ajoneuvon sisällä tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla, jossa on muovipäällyste. Aseta astiat maahan ja pois ajoneuvon läheltä ennen polttoaineen lisäämistä.

 • Poista laite kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan. Jos se ei ole mahdollista, tankkaa tällainen laite mieluummin kannettavasta astiasta kuin polttoaineen jakelupistoolilla.

 • Pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan. Älä käytä polttoainepistoolin aukilukituskytkintä.

 • Jos polttoainetta on roiskunut vaatteille, vaihda vaatteet välittömästi.

 • Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen. Asenna säiliön korkki ja kiristä se huolellisesti.

Käyttö

 • Älä käytä moottoria ahtaissa tiloissa, joihin voi kertyä vaarallista häkää ja muita pakokaasuja.

 • Leikkaa ruohoa vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa.

 • Vapauta kaikki terien kiinnikkeet ja kytke seisontajarru, ennen kuin käynnistät moottorin.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai alle. Älä milloinkaan mene heittoaukon eteen.

 • Muista, että turvallista rinnettä ei ole. Ruohorinteillä ajettaessa on oltava erityisen varovainen. Kaatumisen ehkäisemiseksi:

  • Älä käynnistä tai pysähdy äkillisesti ajaessasi ylä- tai alamäkeen.

  • Pidä koneen nopeus alhaisena rinteissä ja jyrkissä käännöksissä.

  • Varo töyssyjä, kuoppia ja muita piileviä vaaroja.

  • Älä koskaan leikkaa ruohoa rinteen poikittaissuunnassa, ellei leikkuria ole suunniteltu tähän tarkoitukseen.

  • Käytä vastapainoja tai pyöräpainoja aina, kun käyttöoppaassa niin kehotetaan.

 • Varo liikennettä, kun ylität tien tai työskentelet tien lähistöllä.

 • Pysäytä terät, ennen kuin ylität muun kuin ruohopinnan.

 • Älä koskaan käytä konetta, jonka suojukset tai suojalevyt ovat vaurioituneet tai jossa ei ole suojalaitteita. Varmista, että kaikki turvalaitteet ovat paikoillaan, ne on säädetty oikein ja ne toimivat kunnolla.

 • Ennen kuin poistut käyttäjän paikalta, tee seuraavat:

  • Pysähdy tasaiselle alustalle

  • Vapauta voimanulosotto ja laske lisälaitteet alas

  • Kytke seisontajarru

  • Pysäytä moottori ja irrota virta-avain

   Important: Kun konetta on käytetty täydellä kuormalla, anna moottorin käydä joutokäynnillä viisi minuuttia, ennen kuin sammutat sen. Muutoin turboahtimeen voi tulla vikoja.

 • Sammuta moottori

  • ennen polttoainesäiliön täyttämistä

  • ennen korkeuden säätöä

  • ennen tukkeuman poistamista

  • ennen leikkurin tarkistamista, puhdistamista tai huoltamista

  • jos laite osuu esteeseen tai tärisee epätavallisesti. Tarkista, onko leikkurissa vaurioita, ja korjaa ne ennen laitteen käynnistämistä ja käyttämistä.

 • Pienennä moottorin nopeusasetusta moottorin pysäytyksen aikana.

 • Älä pane käsiä tai jalkoja leikkuuyksiköihin.

 • Varmista ennen peruuttamista, että reitti on vapaa katsomalla taakse ja alas.

 • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi sekä teitä ja jalkakäytäviä ylittäessäsi. Pysäytä terät.

 • Katso, mihin suuntaan leikkuujäte poistuu ja huolehdi, ettei tässä suunnassa ole ihmisiä.

 • Älä käytä leikkuria alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena

 • Salamanisku voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran. Jos alueella on ukonilma, konetta ei saa käyttää. Tällöin on hakeuduttava suojaan.

 • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon

 • Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

Kunnossapito ja varastointi

 • Huolehdi, että mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukalla, jotta laitetta on turvallista käyttää.

 • Konetta, jonka säiliössä on polttoainetta, ei saa säilyttää sisätiloissa, jossa kaasut voivat joutua kosketuksiin avotulen tai kipinän kanssa.

 • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen suljettuun tilaan.

 • Vähennä palovaaraa puhdistamalla moottori, äänenvaimennin, akkutila ja polttoaineen säilytysalue ruohosta, lehdistä ja liiallisesta rasvasta.

 • Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa ja kaikki laitteiden ja hydrauliosien kiinnitykset tiukalla. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat ja tarrat.

 • Tyhjennä polttoainesäiliö ulkona.

 • Varo konetta säätäessäsi, etteivät sormet jää jumiin leikkurin liikkuvien terien ja kiinteiden osien väliin.

 • Ole varovainen käsitellessäsi monikaraisia ruohonleikkureita, sillä yhden terän kääntäminen saattaa kääntää myös muita teriä.

 • Vapauta käytöt, laske leikkuuyksiköt, kytke seisontajarru, käännä avain virtalukossa POIS-asentoon ja irrota virta-avain. Odota, että kaikki osat pysähtyvät kokonaan ennen säätämistä, puhdistamista tai korjaamista.

 • Poista ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköistä, käyttöpyöristä, äänenvaimentimista ja moottorista tulipalon estämiseksi. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

 • Tue osat tarvittaessa pukkien avulla.

 • Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

 • Irrota akku ennen kuin korjaat konetta. Irrota kaapeli ensin negatiivisesta navasta ja vasta sitten positiivisesta navasta. Kytke kaapeli ensin plusnapaan ja vasta sitten miinusnapaan.

 • Ole varovainen, kun tarkastat teriä. Käytä käsineitä ja noudata varovaisuutta keloja huoltaessasi.

 • Pidä kädet ja jalat poissa liikkuvista osista. Älä tee säätöjä moottorin ollessa käynnissä, jos mahdollista.

 • Lataa akut avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto, ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta. Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

 • Varastoi kone leikkuuyksiköt ala-asentoon laskettuina tai varmista sivulavat varastointisalvoilla niin, että sivulavat eivät voi vahingossa laskeutua ala-asentoon.

Kuljetus

 • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma autoon.

 • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

 • Kiinnitä kone tiukasti hihnoilla, ketjuilla, kaapeleilla tai köysillä. Etu- ja takahihnat on suunnattava alas- ja ulospäin koneesta

Toro-ajoleikkurien turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita vakavan loukkaantumisen tai kuoleman välttämiseksi.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

Vaara

Moottorin pakokaasu sisältää hiilimonoksidia, joka on hajuton ja myrkyllinen kaasu ja voi aiheuttaa hengenvaaran.

Älä käytä moottoria ahtaissa tiloissa, joihin voi kertyä vaarallista häkää ja muita pakokaasuja.

 • Selvitä, kuinka moottorin saa sammutettua nopeasti.

 • Älä käytä konetta tennis- tai lenkkitossuissa.

 • Käytä turvakenkiä ja pitkälahkeisia housuja. Jotkin paikalliset säädökset ja vakuutussäännöt saattavat edellyttää niiden käyttämistä.

 • Käsittele polttoainetta varoen. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

 • Tarkista päivittäin, että turvakytkimet toimivat oikein. Jos jokin kytkimistä on viallinen, vaihda se ennen koneen käyttöä.

 • Istu istuimelle ennen kuin käynnistät moottorin.

 • Toimi seuraavasti, jotta et menettäisi ajoneuvon hallintaa:

  • Älä aja hiekkavallien, ojien, purojen, pengerrysten tai muiden vaaratekijöiden lähellä.

  • Hidasta vauhtia, kun teet jyrkkiä käännöksiä. Vältä äkkilähtöjä ja -pysäytyksiä.

  • Väistä aina muita tiellä liikkujia risteyksissä ja niiden läheisyydessä.

  • Käytä alamäissä ajojarruja, sillä se helpottaa laitteen hallintaa ja ajonopeuden pitämistä riittävän alhaisena.

 • Kun käytät konetta, jossa on kaatumissuojausjärjestelmä, älä poista kaatumissuojausjärjestelmää, ja käytä aina turvavyötä.

 • Nosta leikkuuyksiköt ylös siirryttäessä leikkuualueelta toiselle.

 • Älä koske moottoriin, äänenvaimentimeen tai pakoputkeen moottorin käydessä tai heti sen sammuttamisen jälkeen. Nämä osat saattavat olla niin kuumia, että ne aiheuttavat palovamman.

 • Kone voi kaatua millä tahansa rinteellä, mutta riski kasvaa rinteen kaltevuuden myötä. Vältä käyttämästä konetta jyrkillä rinteillä.

  Ohjaamisen helpottamiseksi leikkuuyksiköt on pidettävä alhaalla ajettaessa alamäessä.

 • Kytke vetopyörän käyttö hitaasti ja pidä jalka aina ajopolkimella, varsinkin ajettaessa alamäkeen.

  Jarruta käyttämällä ajopolkimen peruutusta.

 • Jos kone sammuu ajettaessa rinnettä ylöspäin, älä käännä konetta. Peruuta aina hitaasti ja suoraan alas rinnettä.

 • Jos havaitset yllättäen leikkuualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ihmisen tai lemmikkieläimen, keskeytä leikkaaminen. Älä jatka leikkaamista ennen kuin alueella ei enää ole ketään.

Kunnossapito ja varastointi

 • Varmista ennen järjestelmän paineen lisäämistä, että kaikki hydrauliputkien liittimet ovat tiukalla ja että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa.

 • Pidä kehosi ja kätesi kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä. Etsi vuotokohtia paperin tai pahvin avulla, älä käsilläsi. Paineella suihkuava hydraulineste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vakavia vammoja. Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin.

 • Ennen kuin kytket hydraulijärjestelmän pois päältä tai huollat sitä, järjestelmästä on poistettava kaikki paine sammuttamalla moottori ja laskemalla leikkuuyksiköt sekä lisälaitteet alas.

 • Tarkista kaikkien polttoaineletkujen liitännät ja kunto säännöllisesti. Kiristä tai korjaa tarvittaessa.

 • Jos moottorin on oltava käynnissä huoltosäädön aikana, pidä kätesi, jalkasi, vaatteesi ja kaikki kehosi osat kaukana leikkuuyksiköistä, moottorista ja liikkuvista osista.

 • Turvallisuus- ja tarkkuussyistä johtuen Toro-jälleenmyyjän on tarkistettava moottorin suurin käyntinopeus kierrosnopeusmittarilla.

 • Jos laite vaatii suurempaa korjausta, takuutyötä, järjestelmäpäivityksiä tai jos tarvitset apua, ota yhteys Toro-jälleenmyyjään.

 • Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Äänitehon taso

Groundsmaster 4500

Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 105 dB(A). Lukemaan sisältyy epävarmuusarvo (K) 0,7 dB(A).

Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Groundsmaster 4700

Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 105 dB(A). Lukemaan sisältyy epävarmuusarvo (K) 0,7 dB(A).

Äänitehon taso on määritetty standardissa ISO 11094 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Äänenpainetaso

Groundsmaster 4500

Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on 90 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 0,7 dB(A).

Äänenpainetaso on määritetty standardissa EN 836 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Groundsmaster 4700

Tämän laitteen äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on 90 dB(A), johon sisältyy epävarmuusarvo (K) 0,7 dB(A).

Äänenpainetaso on määritetty standardissa EN 836 kuvatun menettelyn mukaisesti.

Värinätaso

Käsi–käsivarsi

Oikealle kädelle mitattu värinätaso = 0,6 m/s2

Vasemmalle kädelle mitattu värinätaso = 0,7 m/s2

Epävarmuusarvo (K) = 0,3 m/s2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836 määritetyn menettelyn mukaisesti.

Koko vartalo

Mitattu värinätaso = 0,2 m/s2

Epävarmuusarvo (K) = 0,1 m/s2

Mitatut arvot on määritetty standardissa EN 836 määritetyn menettelyn mukaisesti.

Moottorin päästötodistus

Koneen moottori täyttää EPA Tier 4 Final -vaatimukset ja vaiheen IIIB vaatimukset.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal117-4763
decal121-3884
decal121-3887
decal120-4159
decal125-4604
decal117-4765
decal117-4766
decal106-6755
decal117-4764
decal98-4387
decal106-6754
decal93-7818
decal112-5297
decal112-5298
decal125-4605
decalbatterysymbols
decal93-7272
decal117-2718
decal112-5019
decal93-6681
decal125-4606
decal104-1086

Käyttöönotto

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Konepellin salvan (vain CE) asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Lukitustuki1
Niitti2
Aluslaatta1
Ruuvi, ¼ × 2 tuumaa1
Lukkomutteri, ¼ tuumaa1
 1. Irrota konepellin salpa sen tuesta.

 2. Irrota kaksi niittiä, jotka kiinnittävät konepellin salvan tuen konepeltiin (Kuva 3). Irrota konepellin salvan tuki konepellistä.

  g012628
 3. Kohdista kiinnitysreiät ja asenna CE-vaatimusten mukainen lukitustuki ja konepellin salvan tuki konepeltiin. Lukitustuen on oltava konepeltiä vasten (Kuva 4). Älä irrota pultti- ja mutterikokoonpanoa lukitustuen varresta.

  g012629
 4. Kohdista aluslaatat konepellin sisäpuolella oleviin reikiin.

 5. Niittaa tuet ja aluslaatat konepeltiin (Kuva 4).

 6. Kiinnitä salpa sen tukeen (Kuva 5).

  g012630
 7. Lukitse salpa paikalleen ruuvaamalla pultti konepellin lukitustuen toiseen varteen (Kuva 6). Kiristä pultti, mutta älä kiristä mutteria.

  g012631

Leikkuukorkeuden säätö

Important: Tämä leikkuupöytä leikkaa yleensä noin 6 mm alempaa kuin kelaleikkuuyksikkö, jossa on sama pukkiasetus. Näiden pyörivien leikkuupöytien pukkiasetus on ehkä säädettävä 6 mm korkeammaksi kuin samaa aluetta leikkaavien kelayksiköiden asetus.

Important: Takaleikkuuyksiköihin päästään huomattavasti paremmin käsiksi, jos leikkuuyksikkö irrotetaan ajoneuvosta. Jos yksikössä on Sidewinder®-sivuleikkuri, siirrä leikkuuyksiköt oikealle, irrota takaleikkuuyksikkö ja liu’uta se oikealle puolelle.

 1. Laske leikkuupöytä maahan, käännä avain virtalukossa PYSäYTYS-asentoon ja irrota avain.

 2. Löysää pulttia, jolla leikkuukorkeuskannattimet on kiinnitetty leikkuukorkeuslevyyn (edessä ja molemmilla puolilla) (Kuva 7).

 3. Aloita etummaisesta asetuksesta ja irrota pultti.

  g011344
 4. Tue koteloa ja irrota välikappale (Kuva 8).

 5. Säädä kotelo haluttuun leikkuukorkeuteen ja asenna välikappale vastaavan leikkuukorkeuden aukkoon ja loveen (Kuva 8)

  g026184
 6. Aseta levy kohdakkain välikappaleen kanssa.

 7. Kiristä pultti sormin.

 8. Toista säätövaiheet 4–7 molemmilla puolilla.

 9. Kiristä kaikki kolme pulttia momenttiin 41 N·m. Kiristä aina etupultti ensin.

  Note: Yli 3,8 cm:n säädöille voidaan joutua käyttämään tilapäistä asennusta välikorkeuteen, jotta osat eivät juutu kiinni toisiinsa (esim. vaihdettaessa leikkuukorkeudesta 3,1 cm korkeuteen 7 cm).

Rullan kaapimen säätö (lisävaruste)

Lisävarusteena saatava takarullan kaavin toimii parhaiten, kun kaapimen ja rullan välissä on yhtenäinen 0,5–1 mm:n rako.

 1. Löysää rasvanippa ja kiinnitysruuvi (Kuva 9).

  g011346
 2. Liu’uta kaavinta ylös tai alas, kunnes tangon ja rullan välinen rako on 0,5–1 mm.

 3. Kiristä rasvanippa ja ruuvi vuorotellen momenttiin 41 N·m.

Levittimen asennus (lisävaruste)

 1. Puhdista huolella roskat kotelon takaseinän ja vasemman seinän asennusaukoista.

 2. Asenna levitin taka-aukkoon ja kiinnitä se viidellä laippakantapultilla (Kuva 10).

  g011347
 3. Varmista, että levitin ei osu terän kumpaankaan päähän eikä työnny kotelon takaseinän pinnan sisään.

  Vaara

  Älä käytä korkeaa terää levittimen kanssa. Terä voi rikkoutua, mistä voi aiheutua henkilövahinko tai kuolema.

Koneen voitelu

Kone on rasvattava ennen käyttöä oikeiden voiteluominaisuuksien varmistamiseksi. Katso Laakerien ja holkkien rasvaus. Koneen rasvauksen laiminlyönti aiheuttaa tärkeiden osien ennenaikaisen vioittumisen.

Nestemäärien tarkistus

 1. Tarkista taka-akselin voiteluaineen määrä ennen kuin moottori käynnistetään ensimmäisen kerran. Katso Taka-akselin voiteluaineen tarkistus.

 2. Tarkista hydrauliöljyn määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä. Katso Hydraulinesteen määrän tarkistus.

 3. Tarkista moottorin öljymäärä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen. Katso Moottoriöljyn määrän tarkistus.

Laitteen yleiskatsaus

Jarrupolkimet

Kahdella polkimella (Kuva 11) käytetään erillisiä pyöräjarruja. Niiden avulla voidaan helpottaa kääntymistä ja parantaa rinteensuuntaista pitoa.

Polkimen lukitussalpa

Polkimen lukitussalpa (Kuva 11) yhdistää polkimet seisontajarrun kytkemistä varten.

Seisontajarrun poljin

Kun haluat kytkeä seisontajarrun (Kuva 11), yhdistä polkimet toisiinsa polkimen lukitussalvalla, kytke varvaspoljin ja paina oikea jarrupoljin alas. Kun haluat vapauttaa seisontajarrun, paina yhtä jarrupoljinta, kunnes seisontajarrun salpa palautuu.

g009979

Ajopoljin

Ajopoljin (Kuva 11) ohjaa käyttöä eteen- ja taaksepäin. Polkimen yläosaa painamalla kone liikkuu eteenpäin ja polkimen alaosaa painamalla taaksepäin.

Kun haluat pysähtyä, nosta jalkaa ajopolkimelta ja anna polkimen palautua keskiasentoon.

Ohjauspyörän kallistuspoljin

Kun haluat kallistaa ohjauspyörää itseesi päin, paina poljin (Kuva 11) alas ja vedä ohjauspylväs haluamaasi asentoon. Vapauta sitten poljin.

Avainkytkin

Avainkytkimessä (Kuva 12) on kolme asentoa: POIS, PääLLä/ESILäMMITYS ja KäYNNISTYS.

Voimanulosoton (PTO) kytkin

Voimanulosoton kytkimellä (Kuva 12) on kaksi asentoa: Ulos (käynnistys) ja Sisään (pysäytys). Kytke leikkuuyksikön terät vetämällä voimanulosoton kytkin ulos. Vapauta leikkuuyksikön terät painamalla painike sisään.

Hi–Lo-nopeussäädin

Kytkimellä (Kuva 12) voidaan nostaa nopeusaluetta koneen kuljettamista varten. Kun haluat vaihtaa moottorin nopeutta ylemmän ja alemman nopeusalueen (Hi–Lo) välillä, nosta leikkuupöydät, vapauta voimanulosotto, siirrä ajopoljin VAPAA-asentoon ja aja konetta alhaisella nopeudella.

Note: Leikkuupöytiä ei voida käyttää ja/tai laskea kuljetusasennosta, kun kytkin on ylemmällä nopeusalueella.

g020433

Moottorin nopeuskytkin

Moottorin nopeuskytkimessä (Kuva 12) on kaksi tilaa, joilla moottorin nopeutta voi muuttaa. Moottorin nopeutta voidaan nostaa tai laskea 100 kierr./min:n askelin napauttamalla kytkintä. Kun kytkintä pidetään painettuna, moottori siirtyy automaattisesti korkeimmalle tai alhaisimmalle joutokäyntinopeudelle riippuen siitä, kumpaa kytkimen päätä painetaan.

Nostokytkimet

Nostokytkimillä (Kuva 12) nostetaan ja lasketaan leikkuuyksiköt. Laske leikkuuyksiköt painamalla kytkimet eteenpäin ja nosta leikkuuyksiköt painamalla kytkimet taaksepäin. Kun käynnistät koneen ja leikkuuyksiköt ovat ala-asennossa, paina nostokytkin alas, jolloin leikkuuyksiköt kelluvat ja leikkaavat.

Note: Leikkuupöytiä ei voi laskea ylemmällä nopeusalueella. Ne eivät myöskään nouse tai laskeudu, jos käyttäjä on poissa istuimelta moottorin käydessä. Laske leikkuupöydät huoltoa varten kääntämällä avain virtalukossa PääLLä-asentoon samalla, kun istut kuljettajan istuimella.

Valokytkin

Kytke valot painamalla kytkimen alareunaa (Kuva 12). Katkaise valot painamalla kytkimen yläreunaa.

Pistorasia

12 voltin sähköllä toimivat lisävarusteet saavat virtaa pistorasiasta (Kuva 13).

g020512

Pussin pidike

Käytä pussin pidikettä säilytykseen (Kuva 13).

Istuimen säädöt

Pitkittäissuunnan säätövipu

Siirrä istuinta pitkittäissuunnassa vetämällä vivusta (Kuva 14).

Istuimen käsinojan säätönuppi

Säädä istuimen käsinojan kulmaa kiertämällä nuppia.

Istuimen selkänojan säätövipu

Säädä istuimen selkänojan kulmaa siirtämällä vipua (Kuva 14).

Painomittari

Painomittarin avulla istuinta voidaan säätää käyttäjän painon mukaan (Kuva 14). Korkeutta säädetään siten, että jousitus osuu vihreällä merkitylle alueelle.

g008837

Painon säätövipu

Säädä istuin käyttäjän painon mukaan (Kuva 14). Voit nostaa ilmanpainetta vetämällä vipua ylös ja laskea painetta painamalla vipua alas. Säätö on oikea, kun painomittari on vihreällä alueella.

Tietokeskuksen LCD-näytön käyttö

Tietokeskuksen LCD-näytössä on tietoja koneen käyttötilasta, vianmääritystietoja ja muita koneeseen liittyviä tietoja (Kuva 15). Tietokeskuksessa on odotusnäyttö ja päätietonäyttö. Odotusnäytön ja päätietonäytön välillä voidaan siirtyä painamalla jotakin tietokeskuksen painiketta ja valitsemalla sitten sopiva nuolen suunta.

g020650
 • Vasenta painiketta (valikon käyttöpainiketta / takaisin-painiketta) painamalla voi käyttää tietokeskuksen valikoita. Sen avulla voidaan myös siirtyä taaksepäin valikoissa.

 • Keskimmäisellä painikkeella voi selata valikoita alaspäin.

 • Oikealla painikkeella voi avata lisätietoja sisältävän valikon, jos oikealle osoittava nuoli on näkyvissä.

 • Äänimerkki kuuluu, kun leikkuupöytiä lasketaan, näytössä on ilmoituksia tai koneessa on vika.

  Note: Kunkin painikkeen käynnistämä toiminto vaihtelee tilanteen mukaan. Jokaisessa painikkeessa näkyy kuvake, joka ilmaisee painikkeen sillä hetkellä käytössä olevan toiminnon.

Tietokeskuksen kuvakkeiden selitykset

SERVICE DUEIlmoittaa, milloin on tehtävä määräaikaishuolto.
GraphicMoottorin käyntinopeuden tila.
GraphicTietokuvake
GraphicEnimmäisajonopeuden asetus
GraphicNopea
GraphicHidas
GraphicPuhallin puhaltaa taaksepäin.
GraphicRegeneraatio paikallaan ollessa tarpeen.
GraphicIlmanoton lämmitin on käytössä.
GraphicNosta vasen leikkuupöytä.
GraphicNosta keskimmäinen leikkuupöytä.
GraphicNosta oikea leikkuupöytä.
GraphicIstu istuimella.
GraphicSeisontajarru on kytkettynä.
GraphicYlempi nopeusalue.
GraphicVapaa-asento
GraphicAlempi nopeusalue.
GraphicJäähdytysnesteen lämpötila (°C tai °F)
GraphicLämpötila (kuuma)
GraphicAjo tai ajopoljin
GraphicEi sallittu
GraphicKäynnistä moottori.
GraphicVoimanulosotto on käytössä.
GraphicSammuta moottori.
GraphicMoottori
GraphicAvainkytkin
GraphicLeikkuuyksiköt laskeutuvat.
GraphicLeikkuuyksiköt nousevat.
GraphicPIN-koodi
GraphicHydrauliöljyn lämpötila
GraphicCAN-väylä
GraphicTietokeskus
GraphicViallinen tai epäonnistunut
GraphicKeskimmäinen
GraphicOikea
GraphicVasen
GraphicPolttimo
GraphicTEC-ohjaimen tai johdinsarjan ohjaimen lähtöliitäntä
GraphicYli sallitun alueen
GraphicAlle sallitun alueen
Graphic/GraphicAlueen ulkopuolella
GraphicKytkin
GraphicKuljettajan on vapautettava kytkin.
GraphicKuljettajan on vaihdettava ilmoitettuun tilaan.
Symboleja käytetään usein yhdistelminä, jolloin ne muodostavat lauseita. Alla on joitakin esimerkkejä. 
GraphicVaihda kone vapaalle.
GraphicMoottorin käynnistys ei sallittu.
GraphicMoottori sammutetaan.
GraphicMoottorin jäähdytysneste on liian kuumaa.
GraphicHydrauliöljy on liian kuumaa.
GraphicHiukkassuodattimen tuhkakertymää koskeva ilmoitus. Katso kohta Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huolto.
GraphicIstuudu istuimelle tai kytke seisontajarru.

Valikoiden käyttö

Avaa tietokeskuksen valikko painamalla päänäytössä valikkopainiketta. Esiin tulee päävalikko. Valikkojen toiminnot on merkitty lyhyesti seuraaviin taulukoihin:

Päävalikko
Valikon kohtaKuvaus
ViatSisältää luettelon koneen viimeaikaisista vioista. Lisätietoja Viat-valikosta ja sen sisältämistä tiedoista saa huolto-oppaasta tai Toro-jälleenmyyjältä.
HuoltoSisältää koneeseen liittyviä tietoja, kuten käyttötunnit ja muita vastaavia lukuja.
VianmääritysVianmääritysvalikossa on lueteltu koneen tilat. Sitä voi käyttää joidenkin ongelmien vianmääritykseen, koska siitä näkee nopeasti, mitkä koneen ohjaimet ovat käytössä ja mitkä pois käytöstä.
AsetuksetMahdollistaa tietokeskuksen näyttöasetusten muuttujien muokkaamisen.
TietojaLuettelee koneen mallinumeron, sarjanumeron ja ohjelmiston version.
Huolto 
Valikon kohtaKuvaus
TunnitNäyttää kokonaisajan, jonka kone, moottori ja puhallin ovat olleet käytössä, sekä ajan, jonka verran konetta on kuljetettu ja kuinka kauan se on ollut ylikuumentunut.
Counts (lukemat)Näyttää koneen käynnistysten, leikkuupöydän voimanulosottojen ja taaksepäinpuhallusten määrän.
Vianmääritys
Valikon kohtaKuvaus
Left DeckCenter DeckRight DeckTraction PedalTractionHI/LO RangePTOEngine RunLisätietoja Engine Run -valikosta ja sen sisältämistä tiedoista saa huolto-oppaasta tai Toro-jälleenmyyjältä.
Asetukset
Valikon kohtaKuvaus
YksikötKontrolloi tietokeskuksen yksiköitä (brittiläiset mitat tai metrijärjestelmä).
KieliTietokeskuksessa käyttävien kielten hallinta*
TaustavaloLCD-näytön kirkkauden säätö
KontrastiLCD-näytön kontrastin säätö
Suojatut valikotAntaa käyttäjän, jolle tämän yritys on antanut PIN-koodin, käyttää suojattuja valikoita.
Suojaa asetuksetMahdollistaa asetusten muuttamisen suojatuissa asetuksissa.
Automaattinen joutokäyntiSäätelee aikaa, jonka jälkeen käyttämätön kone siirtyy joutokäyntitilaan.
LeikkuunopeusSäätelee enimmäisnopeutta leikattaessa (alempi nopeusalue).
Kuljetus- nopeusSäätelee enimmäisnopeutta, kun laitetta kuljetetaan (ylempi nopeusalue).
VastapainoSäätelee leikkuupöydissä käytettävää vastapainoa.

*Vain kuljettajalle tarkoitetut tekstit on käännetty. Viat-, Huolto- ja Diagnostiikka-näytöt on tarkoitettu huoltohenkilöstölle. Otsikot on käännetty valitulle kielelle, mutta valikkovaihtoehdot ovat englanniksi.

Tietoja
Valikon kohtaKuvaus
MalliNäyttää koneen mallinumeron.
SNNäyttää koneen sarjanumeron.
OhjelmistoversioNäyttää pääohjaimen ohjelmiston version.

Suojatut valikot

Tietokeskuksen asetusvalikossa on viisi käyttökokoonpanoasetusta, joita voidaan säätää. Ne ovat automaattinen joutokäynti, enimmäisleikkuuajonopeus, enimmäiskuljetusajonopeus. Smart Power ja leikkuupöytien vastapaino. Asetukset ovat suojatussa valikossa.

Suojattujen valikoiden käyttö

Note: Koneen oletus-PIN on joko 0000 tai 1234.Jos vaihdoit PIN-koodin ja unohdit uuden koodin, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

 1. Siirry PääVALIKOSTAASETUKSET-valikkoon keskipainikkeella ja paina oikeanpuoleista painiketta (Kuva 16).

  g028523
 2. Siirry ASETUKSET-valikossa SUOJATTUUN VALIKKOON keskipainikkeella ja paina oikeanpuoleista painiketta (Kuva 17A).

  g028522
 3. PIN-koodi annetaan painamalla keskimmäistä painiketta, kunnes oikea ensimmäinen numero ilmestyy, ja siirtymällä sitten toiseen numeroon painamalla oikeanpuoleista painiketta (Kuva 17B ja Kuva 17C). Toista tätä vaihetta, kunnes viimeinen numero on annettu, ja paina oikeanpuoleista painiketta vielä kerran.

 4. Vahvista PIN-koodi painamalla keskimmäistä painiketta (Kuva 17D).

  Odota, kunnes tietokeskuksen punainen merkkivalo syttyy.

  Note: Jos tietokeskus hyväksyy PIN-koodin ja suojattu valikko avataan, näytön oikeassa yläkulmassa näkyy sana ”PIN”.

Note: Virta-avaimen kääntäminen PYSäYTYS-asentoon ja sitten KäYNNISSä-asentoon lukitsee suojatun valikon.

Suojatun valikon asetuksia voi tarkastella ja muuttaa. Kun olet siirtynyt suojattuun valikkoon, etsi kohta Suojaa asetukset. Muuta asetusta painamalla oikeanpuoleista painiketta. Suojaa asetukset voidaan määrittää POIS-tilaan. Tällöin asetuksia voidaan tarkastella ja muuttaa suojatussa valikossa ilman PIN-koodia. Jos Suojaa asetukset on PääLLä, suojatut vaihtoehdot eivät ole näkyvissä, ja niiden vaihtamiseksi suojatussa valikossa tarvitaan PIN-koodi. Kun PIN-koodi on asetettu, toiminto otetaan käyttöön ja tallennetaan kääntämällä virta-avain PYSäYTYS-asentoon ja sitten takaisin KäYNNISSä-asentoon.

Suojatun valikon asetusten näyttäminen ja muuttaminen

 1. Siirry suojatussa valikossa alas kohtaan Suojaa asetukset.

 2. Suojaa asetukset voidaan vaihtaa POIS-tilaan oikealla painikkeella. Tällöin asetuksia voidaan tarkastella ja muuttaa ilman käyttökoodia.

 3. Näytä ja muuta asetuksia käyttökoodilla valitsemalla PääLLä vasemmalla painikkeella, asettamalla käyttökoodi ja kääntämällä avain virtalukossa POIS-asentoon ja sitten PääLLä-asentoon.

Automaattisen joutokäynnin asetus

 1. Siirry Asetukset-valikon kohtaan Automaattinen joutokäynti.

 2. Vaihda oikeaa painiketta painamalla automaattisen joutokäynnin asetukseksi POIS, 8S, 10S, 15S, 20S tai 30S.

Sallitun enimmäisleikkuunopeuden asetus

 1. Etsi Asetukset-valikosta suojattu valikko ja paina oikeaa painiketta.

 2. Lisää enimmäisleikkuunopeutta (50 %, 75 % tai 100 %) painamalla oikeaa painiketta.

 3. Vähennä enimmäisleikkuunopeutta (50 %, 75 % tai 100 %) painamalla keskimmäistä painiketta.

 4. Poistu valikosta painamalla vasemmanpuoleista painiketta.

Sallitun enimmäiskuljetusnopeuden asetus

 1. Etsi Asetukset-valikosta kohta Transport Speed (kuljetusnopeus) ja paina oikeanpuoleista painiketta.

 2. Lisää enimmäiskuljetusnopeutta (50 %, 75 % tai 100 %) painamalla oikeaa painiketta.

 3. Vähennä enimmäiskuljetusnopeutta (50 %, 75 % tai 100 %) painamalla keskimmäistä painiketta.

 4. Poistu valikosta painamalla vasenta painiketta.

Smart Power -toiminnon kytkeminen PÄÄLLE/POIS

 1. Siirry asetusvalikon kohtaan Smart Power.

 2. Kytke toiminto PääLLE tai POISpainamalla oikeaa painiketta.

 3. Poistu valikosta painamalla vasenta painiketta.

Vastapainon asetus

 1. Etsi Asetukset-valikosta Vastapaino-kohta ja paina oikeaa painiketta.

 2. Vaihda Alh-, Keski- ja Korkean asetuksen välillä painamalla oikeaa painiketta.

Kun olet lopettanut asetusten säätämisen suojatussa valikossa, siirry päävalikkoon painamalla vasenta painiketta. Siirry sitten ajovalikkoon painamalla vasenta painiketta.

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

 4500-D4700-D
Leikkuuleveys2,8 m3,8 m
Kokonaisleveys, leikkuuyksiköt alhaalla286 cm391 cm
Kokonaisleveys, leikkuuyksiköt ylhäällä (kuljetus)224 cm224 cm
Kokonaispituus370 cm370 cm
Korkeus ROPS:n kanssa216 cm216 cm
Maavara15 cm15 cm
Pyöräväli, edessä224 cm224 cm
Pyöräväli, takana141 cm141 cm
Akseliväli171 cm171 cm
Nettopaino (leikkuuyksiköiden kanssa ja ilman nesteitä)1 894 kg2 234 kg
Leikkuupöytä 
Pituus86,4 cm
Leveys86,4 cm
Korkeus24,4 cm kannattimen kiinnikkeeseen26,7 cm 19 mm:n leikkuukorkeudella34,9 cm 102 mm:n leikkuukorkeudella
Paino88 kg

Lisätarvikkeet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jakelijaan tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, josta löytyy luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Suojaa Toro-laitteistoinvestointi ja huolehdi sen toiminnasta käyttämällä alkuperäisiä Toro-varaosia. Toro toimittaa alkuperäisiä varaosia, jotka on suunniteltu erityisen tarkasti laitteidemme teknisten määritysten mukaisesti. Vaadi alkuperäisiä Toro-varaosia ja voit olla huoletta.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Varoitus

Tämä kone tuottaa 85 dBA:n ylittävän äänitason käyttäjän korvan korkeudelle ja voi aiheuttaa kuulovamman pitkäaikaisessa käytössä.

Käytä kuulosuojaimia käyttäessäsi konetta.

Varoitus

Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

Irrota avain virtalukosta ennen huollon aloitusta.

Muista aina turvallisuus

Lue kaikki turvallisuusohjeet ja perehdy merkintöihin. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua ja sivullisia loukkaantumiselta.

Hengenvaara

Käyttö märällä ruoholla tai jyrkillä rinteillä saattaa aiheuttaa luisumista ja koneen hallinnan menetyksen.

Renkaiden lipeäminen reunojen yli saattaa kaataa koneen, mistä voi olla seurauksena vakava loukkaantuminen, hukkumisvaara tai kuolema.

Kaatumissuojausta ei ole, kun turvakaari on alhaalla.

Pidä turvakaari aina lukittuna yläasentoon ja käytä turvavyötä.

Lue kaatumissuojausohjeet ja -varoitukset ja noudata niitä.

Noudata seuraavia ohjeita hallinnan säilyttämiseksi ja kaatumisen ehkäisemiseksi.

 • Älä käytä pudotusten tai veden lähellä.

 • Älä käytä rinteillä, joiden kaltevuus on yli 20 astetta.

 • Vähennä rinteissä nopeutta ja ole äärimmäisen varovainen.

 • Älä muuta nopeutta tai suuntaa äkillisesti.

Varoitus

Tämän koneen tuottama äänitaso saattaa aiheuttaa kuulovamman pitkäaikaisessa altistuksessa.

Käytä kuulosuojaimia käyttäessäsi konetta.

Silmiä, korvia, käsiä, jalkoja ja päätä suojaavien varusteiden käyttö on suositeltavaa.

g009027

Jäähdytysjärjestelmän tarkastus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista jäähdytysjärjestelmä
 • Tarkista jäähdytysnesteen määrä jokaisen päivän alussa. Järjestelmän tilavuus on 8,5 l.

  1. Irrota jäähdyttimen korkki varovasti.

   Varoitus

   Jos moottori on juuri sammutettu, kuuma, paineenalainen jäähdytysneste saattaa roiskua ja aiheuttaa palovammoja.

   • Älä aukaise jäähdyttimen korkkia moottorin käydessä.

   • Käytä korkkia käsitellessäsi liinaa ja aukaise korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

   g009702
  2. Tarkista jäähdyttimen jäähdytysnesteen määrä. Jäähdytysnestettä on oltava täyttökaulan yläreunaan saakka ja paisuntasäiliön Full-merkkiin saakka (Kuva 19).

  3. Jos jäähdytysnestettä on liian vähän, lisää veden ja etyleeniglykolipakkasnesteen seosta (seossuhde 50:50). Älä käytä pelkkää vettä tai alkoholi/metanolipohjaista jäähdytysainetta.

  4. Asenna jäähdyttimen korkki ja paisuntasäiliön korkki.

  Moottoriöljyn määrän tarkistus

  Tarkista moottorin kampikammion öljymäärä ennen moottorin käynnistämistä ja koneen käyttämistä. Katso kohta Moottoriöljyn määrän tarkistus.

  Polttoainesäiliön täyttö

  Vaara

  Polttoaine on haitallista tai tappavaa nieltynä. Pitkäaikainen altistuminen höyryille voi aiheuttaa vakavan tapaturman ja sairauksia.

  • Vältä höyryjen hengittämistä.

  • Pidä kasvot etäällä jakelupistoolista ja polttoainesäiliöstä tai lisäaineaukosta.

  • Älä päästä polttoainetta silmiin tai iholle.

  Hengenvaara

  Tietyissä oloissa polttoaine on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  • Täytä polttoainesäiliö ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

  • Älä täytä polttoainesäiliötä suljetussa perävaunussa.

  • Älä tupakoi polttoainetta käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää polttoainehöyryt.

  • Polttoainetta tulee säilyttää hyväksytyssä polttoaineastiassa, joka tulee pitää poissa lasten ulottuvilta. Älä osta polttoainetta enempää kuin 180 päivän tarpeeseen.

  • Käytä laitetta vain, kun pakokaasujärjestelmä on kokonaisuudessaan paikallaan ja toimii oikein.

  Hengenvaara

  Tietyissä olosuhteissa polttoainesäiliön täytön aikana saattaa purkautua staattista sähköä, joka voi sytyttää polttoainehöyryt. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  • Aseta polttoaineastiat aina maahan ja pois ajoneuvon läheltä ennen polttoaineen lisäämistä.

  • Polttoaineastioita ei saa täyttää ajoneuvon sisällä tai kuorma-auton tai perävaunun lavalla, sillä sisämatot tai muoviset lavan päällysteet saattavat eristää astian ja hidastaa staattisen sähkön purkautumista.

  • Poista laite kuorma-autosta tai perävaunusta ja tankkaa laite, kun sen pyörillä on kosketus maahan, mikäli tämä on käytännössä mahdollista.

  • Jos se ei ole mahdollista, tankkaa kuorma-auton tai perävaunun lavalla oleva laite mieluummin kannettavasta astiasta kuin polttoaineen jakelupistoolilla.

  • Jos jakelupistoolia on käytettävä, pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan.

  Polttoainesäiliön tilavuus

  Polttoainesäiliön tilavuus: 83 l

  Polttoaineen tiedot

  Important: Käytä vain erittäin vähärikkistä dieselpolttoainetta. Suuremman rikkipitoisuuden polttoaine haurastuttaa hapetuskatalysaattoria, mikä aiheuttaa käyttöongelmia ja lyhentää moottorin osien käyttöikää.Seuraavien varoitusten laiminlyönti saattaa vaurioittaa moottoria.

  • Dieselpolttoaineen sijasta ei saa käyttää paloöljyä tai bensiiniä.

  • Dieselpolttoaineeseen ei saa sekoittaa paloöljyä tai käytettyä moottoriöljyä.

  • Polttoainetta ei sää säilyttää säiliöissä, joiden sisäpinta on sinkitty.

  • Polttoaineen lisäaineita ei saa käyttää.

  Petrodiesel

  Setaaniluku: 45 tai korkeampi

  Rikkipitoisuus: Erittäin vähärikkinen (<15 ppm)

  Polttoainetaulukko

  Dieselpolttoaineen tiedotSijainti
  ASTM D975Yhdysvallat
  Nro 1-D S15
  Nro 2-D S15
  EN 590Euroopan unioni
  ISO 8217 DMXKansainvälinen
  JIS K2204, luokitus nro 2Japani
  KSM-2610Korea
  • Käytä vain puhdasta, tuoretta dieselpolttoainetta tai biodieselpolttoaineita.

  • Jotta polttoaine olisi tuoretta, osta sitä vain 180 päivän tarpeeseen.

  Käytä kesälaatuista dieselpolttoainetta (nro 2-D) yli –7 °C:n lämpötiloissa ja talvilaatuista dieselpolttoainetta (nro 1-D tai nro 1-D / nro 2-D -seosta) alle –7 °C:n lämpötiloissa.

  Note: Talvilaatuisen polttoaineen leimahduspiste on alhaisempi, ja sen kylmävirtausominaisuudet helpottavat käynnistystä ja vähentävät polttoainesuodattimen tukkeutumista.Kesälaatuisen polttoaineen käyttö lämpötilan ollessa yli –7 °C pidentää polttoainepumpun käyttöikää ja antaa talvilaatuista polttoainetta enemmän tehoa.

  Biodiesel

  Tässä laitteessa voidaan käyttää myös polttoaineseosta, jossa on enintään 20 % biodieseliä ja 80 % petrodieseliä (B20).

  Rikkipitoisuus: Erittäin vähärikkinen (<15 ppm)

  Biodieselpolttoaineen tiedot: ASTM D6751 tai EN 14214

  Polttoaineseoksen tiedot: ASTM D975, EN 590 tai JIS K2204

  Important: Petrodieselosuuden rikkipitoisuuden on oltava erittäin alhainen.

  Noudata seuraavia varo-ohjeita:

  • Biodieselseokset voivat vahingoittaa maalattuja pintoja.

  • Käytä kylmällä säällä korkeintaan B5-seosta (biodieselpitoisuus 5 %).

  • Tarkkaile polttoaineen kanssa kosketuksiin joutuvia tiivisteitä ja letkuja, sillä ne voivat haurastua ajan mittaan.

  • Polttoainesuodattimeen voi muodostua tukoksia jonkin aikaa biodieselseosten käytön aloittamisen jälkeen.

  • Lisätietoja biodieselistä saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Polttoaineen lisäys

  Lisää dieselpolttoainetta polttoainesäiliöön, kunnes pinta on täyttökaulan alareunan tasalla.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö puhtaalla liinalla.

  3. Irrota polttoainesäiliön korkki (Kuva 20).

   g011485
  4. Lisää dieselpolttoainetta polttoainesäiliöön, kunnes pinta on täyttökaulan alareunan tasalla.

  5. Asenna polttoainesäiliön korkki tiukasti paikalleen.

   Note: Täytä polttoainesäiliö aina käytön jälkeen, jos mahdollista. Tämä estää kosteutta tiivistymästä polttoainesäiliön sisälle.

  Note: Täytä polttoainesäiliö aina käytön jälkeen, jos mahdollista. Tämä estää kosteutta tiivistymästä polttoainesäiliön sisälle.

  Hydraulinesteen määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Koneen nestesäiliö on täytetty tehtaalla noin 28,4 litralla korkealaatuista hydraulinestettä. Tarkista hydraulinesteen taso ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä, ja sen jälkeen päivittäin. Suositettu neste:

   Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (Saatavana 18,9 litran astioissa tai 208 litran tynnyreissä. Katso osanumerot osaluettelosta tai pyydä ne Toro-jälleenmyyjältä.)

  Vaihtoehtoiset nesteet: Jos Toro-nesteitä ei ole saatavana, voidaan käyttää muita nesteitä, jotka täyttävät kaikki jäljempänä luetellut vaatimukset (ominaisuudet ja standardit). Emme suosittele synteettisten nesteiden käyttöä. Pyydä voiteluaineiden jälleenmyyjältä neuvoja sopivan tuotteen valitsemiseen.

  Note: Käytä vain hyvämaineisten valmistajien tuotteita. Toro ei vastaa vääränlaisten nesteiden käytöstä aiheutuneista vahingoista.

  Kulumista estävä hydraulineste, jolla on korkea viskositeetti-indeksi / alhainen jähmepiste, ISO VG 46
   Ominaisuudet:
    Viskositeetti, ASTM D445cSt / 40 °C 44–50cSt / 100 °C 7,9–8,5
    Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270140–160
    Jähmepiste, ASTM D97-37 °C...-45 °C
   Standardit:
    Vickers I-286-S (laatutaso), Vickers M-2950-S (laatutaso), Denison HF-0

  Important: ISO VG 46 -moniastenesteen on todettu tarjoavan optimaaliset käyttöominaisuudet useissa lämpötiloissa. Jatkuvasti korkeissa lämpötiloissa (18–49 °C) työskenneltäessä ISO VG 68 -hydraulineste saattaa olla parempi vaihtoehto.

  Luonnossa hajoava hydraulineste – Mobil EAL EnviroSyn 46H

  Important: Mobil EAL EnviroSyn 46H on ainoa Toron testaama ja hyväksymä luonnossa hajoava synteettinen neste. Neste on yhteensopiva Toro-hydraulijärjestelmissä käytettyjen elastomeerien kanssa, ja sitä voidaan käyttää useissa lämpötiloissa. Neste on yhteensopiva perinteisten mineraaliöljyjen kanssa, mutta paras mahdollinen luonnossa hajoavuus ja suorituskyky saavutetaan huuhtelemalla perinteinen neste perusteellisesti pois hydraulijärjestelmästä. Öljyä on saatavana 19 litran säiliöissä tai 208 litran tynnyreissä Mobil-jälleenmyyjiltä.

  Important: Monet hydraulinesteet ovat lähes värittömiä, mikä vaikeuttaa vuotojen toteamista. Hydraulinestejärjestelmään tarkoitettua punaista värilisäainetta on saatavana 20 ml:n pulloissa. Yksi pullo riittää 15–22 litralle hydrauliöljyä. Tilaa Toro-jälleenmyyjältä osa numero 44-2500.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, käännä avain virtalukossa POIS-asentoon ja irrota avain.

  2. Puhdista hydraulinestesäiliön täyttökaulaa ja korkkia ympäröivä alue (Kuva 21). Irrota korkki täyttökaulasta.

   g012394
  3. Poista mittatikku, pyyhi puhtaaksi, työnnä se säiliöön ja vedä uudestaan ulos.

   Note: Nesteen pinnan täytyy ulottua mittatikun kahden merkinnän välille.

  4. Jos nestettä on liian vähän, lisää nestettä riittävästi, jotta pinta nousee ylempään merkkiin saakka.

  5. Työnnä mittatikku takaisin paikoilleen ja sulje täyttökaulan korkki.

  Rengaspaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista rengaspaine.
 • Renkaat on ylitäytetty kuljetusta varten. Vapauta siksi renkaista hieman ilmaa, jotta paine laskee. Renkaiden rengaspaineen on oltava 1,38 bar.

  Important: Pidä renkaiden paineet suosituksen mukaisena, jotta leikkuujälki pysyy hyvänä ja kone toimii oikein. Älä käytä renkaissa liian vähän ilmaa.

  Moottorin käynnistys ja pysäytys

  Moottorin käynnistys

  Important: Polttoainejärjestelmä on ilmattava ennen moottorin käynnistystä, jos moottori on sammunut polttoaineen loppumisen takia tai jos polttoainejärjestelmää on huollettu.

  1. Istu istuimelle, pidä jalka poissa ajopolkimelta, jotta se on VAPAA-asennossa, ja kytke seisontajarru.

  2. Käännä avain virtalukossa KäYNNISSä-asentoon ja varmista, että hehkutulppien merkkivalo syttyy.

  3. Kun hehkutulppien merkkivalo sammuu, käännä avain virtalukossa KäYNNISTYS-asentoon. Vapauta virta-avain heti moottorin käynnistyttyä ja anna sen palata Ajo-asentoon. Säädä moottorin käyntinopeutta.

   Important: Älä käytä käynnistysmoottoria yli 30 sekuntia yhdellä kertaa, koska se voi vaurioitua. Jos moottori ei käynnisty 30 sekunnin kuluessa, käännä virta-avain Pois-asentoon, tarkista ohjauslaitteet ja toimenpiteet, odota 30 sekuntia ja yritä käynnistää uudelleen.

   Kun lämpötila on alle –7 °C, käynnistysmoottoria voidaan käyttää 30 sekuntia, mutta sen jälkeen on pidettävä 60 sekunnin tauko. Käynnistystä voidaan yrittää kaksi kertaa.

   Varoitus

   Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet ennen kuin tarkistat öljyvuodot, irtonaiset osat tai muut viat.

  Moottorin sammutus

  Important: Kun konetta on käytetty täydellä kuormalla, anna moottorin käydä joutokäynnillä viisi minuuttia, ennen kuin sammutat sen. Näin turboahdin ehtii jäähtyä ennen moottorin sammuttamista. Muutoin turboahtimeen voi tulla vikoja.

  Note: Laske leikkuuyksiköt maahan aina, kun kone on pysäköitynä. Tämä vähentää hydraulijärjestelmän kuormitusta, ehkäisee järjestelmän osien kulumista ja estää myös leikkuuyksiköiden laskemisen vahingossa.

  1. Siirrä voimanulosoton kytkin POIS-asentoon.

  2. Kytke seisontajarru.

  3. Siirrä moottori alhaiselle joutokäyntinopeudelle.

  4. Käännä avain virtalukossa POIS-asentoon ja irrota avain.

  Smart Power

  Toro Smart Power™ -ominaisuuden ansiosta kuljettajan ei tarvitse kuunnella moottorin nopeutta raskaassa käytössä. Smart Power ehkäisee juuttumista tiheään nurmeen säätelemällä automaattisesti koneen nopeutta ja optimoimalla leikkuutuloksen.

  Puhaltimen taaksepäinpuhallus

  Hydrauliöljyn ja moottorin jäähdytysnesteen lämpötila säätelevät puhaltimen nopeutta. Taaksepäinpuhallusjakso käynnistyy automaattisesti, kun joko moottorin jäähdytysneste tai hydrauliöljy saavuttaa tietyn lämpötilan. Suunnanvaihto auttaa puhaltamaan roskat takasäleiköstä sekä laskee moottorin jäähdytysnesteen ja hydrauliöljyn lämpötilaa. Taaksepäinpuhallusjakso aloitetaan manuaalisesti painamalla tietokeskuksen ulompia painikkeita samaan aikaan neljän sekunnin ajan. Käytä taaksepäinpuhallusta, kun takasäleikkö on tukkeutunut, sekä ennen laitteen viemistä työpajaan tai säilytystilaan.

  Automaattinen joutokäynti

  Koneessa on automaattinen joutokäyntitoiminto, joka vaihtaa moottorin joutokäynnille, kun seuraavia toimintoja ei ole käytetty tietokeskuksessa määritettyyn aikaan.

  • Ajopoljin palautetaan vapaalle.

  • Voimanulosotto on pois päältä.

  • Nostokytkimet eivät ole käytössä.

   Note: Kun jotakin yllä mainituista toiminnoista käytetään, kone palaa automaattisesti aikaisempaan moottorin nopeustilaan.

  Moottorin nopeuskytkin

  Moottorin nopeuskytkimessä on kaksi tilaa, joilla moottorin nopeutta voi muuttaa. Moottorin nopeutta voidaan nostaa tai laskea (100 kierr./min:n askelin) napauttamalla kytkintä. Moottori siirtyy automaattisesti korkeimmalle tai alhaisimmalle joutokäyntinopeudelle painamalla kytkintä halutulle puolelle.

  Leikkuunopeus

  Työnvalvoja (suojattu valikko)

  Toiminnon avulla työnvalvoja voi määrittää koneen kuljettajan käytössä olevan enimmäisleikkuunopeuden 50 %, 75 % tai 100 % tasolle (alempi nopeusalue).

  Katso ohjeet leikkuunopeuden asettamiseen kohdasta Sallitun enimmäisleikkuunopeuden asetus.

  Kuljettaja

  Toiminnon avulla kuljettaja voi säätää koneen enimmäisleikkuunopeutta (alempi nopeusalue) työnvalvojan asettamissa rajoissa. Kun näkyvissä on tietokeskuksen odotus- tai päänäyttö, säädä nopeutta painamalla keskimmäistä painiketta (Graphic-kuvake).

  Note: Kun vaihdetaan alemman ja ylemmän nopeusalueen välillä, asetukset muuttuvat aiempien asetusten perusteella. Asetukset nollataan, kun koneesta katkaistaan virta.

  Kuljetusnopeus

  Työnvalvoja (suojattu valikko)

  Toiminnon avulla työnvalvoja voi määrittää koneen kuljettajan käytössä olevan enimmäiskuljetusnopeuden 50 %, 75 % tai 100 % tasolle (ylempi nopeusalue).

  Katso ohjeet kuljetusnopeuden asettamiseen kohdasta Sallitun enimmäiskuljetusnopeuden asetus.

  Kuljettaja

  Toiminnon avulla kuljettaja voi säätää koneen enimmäiskuljetusnopeutta (ylempi nopeusalue) työnvalvojan asettamissa rajoissa. Kun näkyvissä on tietokeskuksen odotus- tai päänäyttö, säädä nopeutta painamalla keskimmäistä painiketta (Graphic-kuvake).

  Note: Kun vaihdetaan alemman ja ylemmän nopeusalueen välillä, asetukset muuttuvat aiempien asetusten perusteella. Asetukset nollataan, kun koneesta katkaistaan virta.

  Vastapaino

  Vastapainojärjestelmä pitää yllä pöydän nostosylintereiden hydraulista vastapainetta. Tämä vastapainon paine parantaa pitoa siirtämällä leikkuupöydän painon leikkurin vetäville pyörille. Vastapainon paine on asetettu tehtaalla niin, että leikkuujäljen ja vetokyvyn tasapaino on mahdollisimman hyvä useimmissa nurmiolosuhteissa. Vastapainon asetusta vähentämällä voi lisätä leikkuupöydän vakautta, mutta samalla vetokyky voi heiketä. Vastapainon asetusta kasvattamalla voi lisätä vetokykyä, mutta tästä voi aiheutua leikkuujäljen ongelmia.

  Leikkuukauden eri aikoina tai nurmiolosuhteiden vaihdellessa leikkuupöytien tarvitsemaa vastapainoa (noste ylös) voidaan muuttaa olosuhteita vastaavaksi.

  Katso ohjeet vastapainon paineen asettamiseen kohdasta Vastapainon asetus.

  Turvakytkinten tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta turvakytkimet.
 • Varoitus

  Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

  • Älä kajoa turvakytkimiin.

  • Tarkista turvakytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda mahdolliset vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

  Turvakytkimet pysäyttävät koneen kuljettajan noustessa istuimelta ajopolkimen ollessa painettuna alas. Kuljettaja voi kuitenkin poistua istuimelta, kun moottori on käynnissä ja ajopoljin on vapaalla. Vaikka moottori pysyy käynnissä voimanulosoton kytkimen ja ajopolkimen vapautuksen jälkeen, suosittelemme ehdottomasti, että moottori sammutetaan ennen istuimelta poistumista.

  Tarkista turvakytkimien toiminta seuraavasti:

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksikkö alas, käännä avain virtalukossa POIS-asentoon ja kytke seisontajarru.

  2. Paina ajopoljinta. Käännä avain virtalukossa PääLLä-asentoon.

   Note: Jos moottori käynnistyy, turvajärjestelmässä on vika. Korjaa vika ennen koneen käyttöä.

  3. Käännä avain virtalukossa PääLLä-asentoon, nouse istuimelta ja siirrä voimanulosoton kytkin PääLLä-asentoon.

   Note: Voimanulosoton vipu ei saa kytkeytyä päälle. Jos voimanulosoton vipu kytkeytyy päälle, turvajärjestelmässä on vika. Korjaa vika ennen koneen käyttöä.

  4. Kytke seisontajarru, käännä avain virtalukossa PääLLä-asentoon ja siirrä ajopoljin pois VAPAA-asennosta.

   Note: Tietokeskuksessa näkyy viesti ”traction denied” (veto ei käytössä), eikä koneen pitäisi liikkua. Jos kone liikkuu, turvajärjestelmässä on vika. Korjaa vika ennen koneen käyttöä.

  Ruohon leikkaaminen koneella

  Note: Ruohon leikkaaminen moottoria kuormittavalla nopeudella edistää hiukkassuodattimen regeneraatiota.

  1. Siirrä kone työalueelle.

  2. Siirrä moottorin nopeuskytkin korkean joutokäyntinopeuden asentoon, kun se on mahdollista.

  3. Kytke voimanulosoton kytkin.

  4. Liikuta ajopoljinta hitaasti eteenpäin ja aja kone hitaasti leikkuualueen yli.

  5. Laske leikkuuyksiköt, kun niiden etuosat ovat leikkuualueella.

  6. Leikkaa ruohoa niin, että sitä leikataan ja poistetaan nopeasti leikkuujäljestä tinkimättä.

   Note: Jos leikkuunopeus on liian suuri, leikkuujälki saattaa huonontua. Palaa korkeaan joutokäyntinopeuteen vähentämällä koneen ajonopeutta tai leikkuuleveyttä.

  7. Nosta leikkuuyksiköt, kun ne ovat leikkuualueen reunan ulkopuolella.

  8. Tee pisaran muotoinen käännös seuraavaa ajoa varten.

  Hiukkassuodattimen regeneraatio

  Hiukkassuodatin (DPF) on osa pakokaasujärjestelmää. Hiukkassuodattimen hapetuskatalysaattori vähentää haitallisten kaasujen määrää, ja nokisuodatin poistaa nokea moottorin pakokaasuista.

  Hiukkassuodattimen regeneraatiossa käytetään moottorin pakokaasujen lämpöä nokisuodattimeen kertyneen noen polttamiseen, jolloin noki muunnetaan tuhkaksi ja nokisuodattimen kanavat puhdistetaan, jotta suodatetut moottorin pakokaasut virtaavat ulos hiukkassuodattimesta.

  Moottorin tietokone valvoo noen kertymistä mittaamalla hiukkassuodattimen vastapaineen. Jos vastapaine on liian suuri, nokisuodattimen noki ei pala moottorin normaalin käytön seurauksena. Pidä seuraavat seikat mielessä, jotta hiukkasuodatin pysyy puhtaana noesta:

  • Passiivista regeneraatiota tehdään jatkuvasti moottorin ollessa käynnissä. Edistä hiukkassuodattimen regeneraatiota käyttämällä moottoria täydellä nopeudella mahdollisuuksien mukaan.

  • Jos vastapaine on liian suuri, moottorin tietokone ilmoittaa asiasta tietokeskuksen kautta lisäprosessien (apu- ja nollausregeneraatio) ollessa käynnissä.

  • Anna apu- ja nollausregeneraation valmistua ennen moottorin sammuttamista.

  Pidä hiukkassuodattimen toiminta mielessä koneen käytön ja huollon aikana. Moottorin kuormitus korkealla joutokäyntinopeudella tuottaa yleensä riittävän pakokaasujen lämpötilan hiukkassuodattimen regeneraatioon.

  Important: Noen kertymistä nokisuodattimeen voidaan vähentää käyttämällä moottoria mahdollisimman vähän joutokäynnillä tai alhaisella nopeudella.

  Varoitus

  Pakokaasujen lämpötila on korkea (noin 600 °C) hiukkassuodattimen pysäköintiregeneraation tai palautusregeneraation aikana. Kuumat pakokaasut saattavat vahingoittaa käyttäjää tai sivullisia.

  • Älä koskaan käytä moottoria suljetussa tilassa.

  • Varmista, että pakokaasujärjestelmän lähellä ei ole syttyviä materiaaleja.

  • Älä kosketa kuumaa pakokaasujärjestelmän osaa.

  • Älä seiso koneen pakoputken lähellä.

  Hiukkassuodattimen noen kertymä

  • Hiukkassuodatin kerää nokea nokisuodattimeen ajan myötä. Moottorin tietokone valvoo hiukkassuodattimen nokitasoa.

  • Kun nokea on kertynyt tarpeeksi, tietokone ilmoittaa, että hiukkassuodatin on aika regeneroida.

  • Hiukkassuodattimen regeneraatiossa hiukkassuodatinta kuumennetaan, jotta noki muuttuu tuhkaksi.

  • Varoitusviestien lisäksi tietokone vähentää moottorin tehoa eri nokikertymätasoilla.

  Moottorin varoitusviestit – noen kertymä

  IlmoitustasoVikakoodiMoottorin teholuokitusSuositeltu toimenpide
  Taso 1: moottorivaroitus
  g213866
  Tietokone laskee moottorin tehon 85 prosenttiinSuorita pysäköintiregeneraatio mahdollisimman pian. Katso kohta Pysäköintiregeneraatio.
  Taso 2: Moottorivaroitus
  g213867
  Tietokone laskee moottorin tehon 50 prosenttiinSuorita palautusregeneraatio mahdollisimman pian. Katso kohta Palautusregeneraatio.

  Hiukkassuodattimen tuhkan kertymä

  • Kevyt tuhka poistetaan pakokaasujärjestelmän kautta, mutta raskas tuhka kerääntyy nokisuodattimeen.

  • Tuhkaa jää jäljelle regeneraation seurauksena. Ajan myötä hiukkassuodatin kerää tuhkaa, joka ei poistu moottorin pakokaasujen mukana.

  • Moottorin tietokone laskee hiukkassuodattimeen kertyneen tuhkan määrän.

  • Kun tuhkaa on kertynyt tarpeeksi, moottorin tietokone lähettää tietokeskukseen tiedon hiukkasuodattimen tuhkakertymästä järjestelmäilmoituksen tai moottorivian muodossa.

  • Ilmoitus ja viat ovat merkkejä siitä, että hiukkassuodatin on aika huoltaa.

  • Varoitusten lisäksi tietokone vähentää moottorin tehoa eri tuhkakertymätasoilla.

  Tietokeskuksen ilmoitus ja moottorin varoitusviestit – tuhkan kertymä

  IlmoitustasoIlmoitus tai vikakoodiMoottorin nopeuden vähennysMoottorin teholuokitusSuositeltu toimenpide
  Taso 1: järjestelmäilmoitus
  g213865
  100 %Ilmoita yrityksen huolto-osastolle, että ilmoitus #179 näkyy tietokeskuksessa.
  Taso 2: moottorivaroitus
  g213863
  Tietokone laskee moottorin tehon 85 prosenttiinHuolla hiukkassuodatin. Katso kohta Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huolto.
  Taso 3: moottorivaroitus
  g213864
  Tietokone laskee moottorin tehon 50 prosenttiinHuolla hiukkassuodatin. Katso kohta Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huolto.
  Taso 4: moottorivaroitus
  g214715
  Moottorin nopeus enimmäisvääntömomentilla + 200 kierr./minTietokone laskee moottorin tehon 50 prosenttiinHuolla hiukkassuodatin. Katso kohta Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huolto.

  Hiukkassuodattimen regeneraatiotyypit

  Hiukkassuodattimen regeneraatiotyypit, jotka suoritetaan koneen ollessa käytössä:

  RegeneraatiotyyppiHiukkassuodattimen regeneraation ehdotHiukkassuodattimen käytön kuvaus
  PassiivinenTehdään koneen normaalin käytön aikana suurella moottorin nopeudella tai kuormituksellaTietokeskuksessa ei näy passiivisen regeneraation kuvaketta.
  Passiivisen regeneraation aikana hiukkassuodatin käsittelee kuumia pakokaasuja, hapettaa haitallisia päästöjä ja polttaa nokea tuhkaksi.
  Katso kohta Passiivinen hiukkassuodattimen regeneraatio.
  ApuTehdään moottorin alhaisen nopeuden tai kuormituksen tuloksena tai tietokoneen havaitessa vastapainetta hiukkassuodattimessaKun apu-/nollausregeneraation kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa, apuregeneraatio on käynnissä.
  Apuregeneraation aikana tietokone lisää pakokaasujen lämpötilaa imuventtiiliä ohjaamalla, mikä mahdollistaa apuregeneraation.
  Katso kohta Hiukkassuodattimen apuregeneraatio.
  NollausTehdään apuregeneraation jälkeen vain, jos tietokone havaitsee, että apuregeneraatio ei vähentänyt noen määrää riittävästiKun apu-/nollausregeneraation kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa, regeneraatio on käynnissä.
  Tehdään myös 100 tunnin välein anturien lähtökohtalukemien nollausta varten
  Nollausregeneraation aikana tietokone lisää pakokaasujen lämpötilaa regeneraation aikana imuventtiiliä ja polttoaineruiskuttimia ohjaamalla.
  Katso kohta Nollausregeneraatio.

  Hiukkassuodattimen regeneraatiotyypit, jotka edellyttävät koneen pysäköintiä:

  RegeneraatiotyyppiHiukkassuodattimen regeneraation ehdotHiukkassuodattimen käytön kuvaus
  PysäköintiNoen kertyminen johtuu pitkäkestoisesta käytöstä alhaisella moottorin nopeudella tai kuormituksella. Nokea saattaa myös kertyä, jos käytetään vääränlaista polttoainetta tai öljyäKun pysäköintiregeneraation kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa, regeneraatiota pyydetään.
  Tietokone havaitsee noen kertymisestä johtuvan vastapaineen ja pyytää pysäköintiregeneraatiota
   • Suorita pysäytysregeneraatio mahdollisimman pian, jotta palautusregeneraatiota ei tarvita.
  • Pysäköintiregeneraatio kestää 30–60 minuuttia.
  • Polttoainesäiliössä täytyy olla vähintään neljäsosan verran polttoainetta.
  • Kone on pysäköitävä palautusregeneraatiota varten.
  Katso kohta Pysäköintiregeneraatio.
  PalautusTehdään, jos pysäköintiregeneraatiopyynnöt ohitetaan ja käyttöä jatketaan, jolloin nokea kertyy lisää, kun hiukkassuodatin edellyttää jo pysäköintiregeneraatiotaKun palautusregeneraation kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa, palautusregeneraatiota pyydetään.
  Anna huoltoteknikon suorittaa palautusregeneraatio. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.
  • Palautusregeneraatio kestää enintään neljä tuntia.
  • Polttoainesäiliön täytyy olla vähintään puoliksi täynnä.
  • Kone on pysäköitävä palautusregeneraatiota varten.
  Katso kohta Palautusregeneraatio.

  Passiivinen hiukkassuodattimen regeneraatio

  • Passiivinen regeneraatio tehdään moottorin normaalin käytön yhteydessä.

  • Käytä moottoria täydellä nopeudella mahdollisuuksien mukaan hiukkassuodattimen koneen käytön aikaisen regeneraation edistämistä varten.

  Hiukkassuodattimen apuregeneraatio

  g214711
  • Apu-/nollausregeneraation kuvake näkyy tietokeskuksessa (Kuva 28).

  • Tietokone nostaa moottorin pakokaasujen lämpötilaa ohjaamalla imuventtiiliä.

  • Käytä moottoria täydellä nopeudella mahdollisuuksien mukaan hiukkassuodattimen koneen käytön aikaisen regeneraation edistämistä varten.

  • Kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa apuregeneraation ollessa käynnissä.

  • Jos mahdollista, älä sammuta moottoria tai vähennä moottorin nopeutta apuregeneraation ollessa käynnissä.

   Important: Anna apuregeneraation valmistua ennen moottorin sammuttamista.

   Note: Apuregeneraatio on valmis, kun kuvake Graphic katoaa tietokeskuksesta.

  Nollausregeneraatio

  g214711
  • Apu-/nollausregeneraation kuvake näkyy tietokeskuksessa (Kuva 29).

  • Tietokone nostaa moottorin pakokaasujen lämpötilaa ohjaamalla imuventtiiliä ja muuttamalla polttoaineruiskuttimien toimintaa.

   Important: Apu-/nollausregeneraation kuvake osoittaa, että koneesta poistettavien pakokaasujen lämpötila saattaa olla kuumempi kuin normaalin käytön aikana.

  • Käytä moottoria täydellä nopeudella mahdollisuuksien mukaan hiukkassuodattimen koneen käytön aikaisen regeneraation edistämistä varten.

  • Kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa nollausregeneraation ollessa käynnissä.

  • Jos mahdollista, älä sammuta moottoria tai vähennä moottorin nopeutta nollausregeneraation ollessa käynnissä.

   Important: Anna nollausregeneraation valmistua ennen moottorin sammuttamista.

   Note: Nollausregeneraatio on valmis, kun kuvake Graphic katoaa tietokeskuksesta.

  Pysäköintiregeneraatio

  g214713
  • Pysäköintiregeneraation pyyntökuvake näkyy tietokeskuksessa (Kuva 30).

  • Jos pysäköintiregeneraatiota tarvitaan, tietokeskus näyttää moottorivaroituksen SPN 3719, FMI 16 (Kuva 31) ja moottorin tietokone laskee moottorin tehon 85 prosenttiin.

   g213866

   Important: Jos pysäköintiregeneraatiota ei suoriteta kahden tunnin kuluessa, moottorin tietokone laskee moottorin tehon 50 prosenttiin.

  • Pysäköintiregeneraatio kestää 30–60 minuuttia.

  • Käyttäjä tarvitsee PIN-koodin pysäköintiregeneraation suorittamiseen, jos tähän on valtuutus käyttäjän yritykseltä.

  Pysäköinti- tai palautusregeneraation valmistelu

  1. Varmista, että koneen polttoainesäiliössä on vähintään neljäsosan verran polttoainetta.

  2. Siirrä kone ulos alueelle, jossa ei ole syttyviä materiaaleja.

  3. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  4. Varmista, että ajo- tai liikkeenohjausvivut ovat VAPAA-asennossa.

  5. Laske leikkuuyksiköt ja pysäytä ne tarvittaessa.

  6. Kytke seisontajarru.

  7. Siirrä kaasu alhaiselle JOUTOKäYNTINOPEUDELLE.

  Pysäköintiregeneraation suoritus

  Note: Ohjeita suojattujen valikoiden avaamiseen on kohdassa Suojattujen valikoiden käyttö.

  1. Käytä suojattua valikkoa ja avaa suojattujen asetusten alavalikko (Kuva 32). Katso kohta Suojattujen valikoiden käyttö.

   g028523
  2. Siirry PääVALIKKOON, selaa HUOLTOVALIKKOON keskimmäisellä painikkeella ja valitseHUOLTO painamalla oikeanpuoleista painiketta (Kuva 33).

   Note: Tietokeskuksen näytön oikeassa yläkulmassa pitäisi näkyä PIN-ilmaisin.

   g212371
  3. Paina HUOLTOVALIKOSSA keskimmäistä painiketta, kunnes DPF REGENERATION (Hiukkassuodattimen regeneraatio) -valinnat näkyvät, ja valitse DPF REGENERATION (Hiukkassuodattimen regeneraatio) painamalla oikeanpuoleista painiketta (Kuva 34).

   g212138
  4. Kun ”Initiate DPF Regen. Are you sure?” (Käynnistä hiukkassuodattimen regeneraatio. Oletko varma?) -viesti tulee näkyviin, paina keskimmäistä painiketta (Kuva 35).

   g212125
  5. Jos jäähdytysnesteen lämpötila on alle 60 °C, ”Insure Graphic is running and above 60C/140F” (Varmista, että X on käynnissä ja yli 60 °C) -viesti tulee näyttöön (Kuva 36).

   Tarkkaile näytön lämpötilaa ja käytä konetta täydellä kaasulla, kunnes lämpötila on 60 °C. Paina sitten keskimmäistä painiketta.

   Note: Jos jäähdytysnesteen lämpötila on yli 60 °C, tämä näyttö ohitetaan.

   g211986
  6. Siirrä kaasuvipu ALHAISELLE JOUTOKäYNTINOPEUDELLE ja paina keskimmäistä painiketta (Kuva 37).

   g212372
  7. Seuraavat viestit tulevat näyttöön, kun pysäköintiregeneraatio alkaa:

   1. ”Initiating DPF Regen.” (Käynnistetään hiukkassuodattimen regeneraatio) -viesti tulee näyttöön (Kuva 38).

    g212405
   2. ”Waiting on Graphic” (Odotetaan X) -viesti tulee näyttöön (Kuva 39).

    g212406
   3. Tietokone määrittää, suoritetaanko regeneraatio. Yksi seuraavista viesteistä näkyy tietokeskuksessa:

    • Jos regeneraatio sallitaan, ”Regen Initiated. Allow up to 30 minutes for completion” (Regeneraatio käynnistetty. Tämä vaihe voi kestää 30 minuuttia) -viesti näkyy tietokeskuksessa. Odota, että kone suorittaa pysäköintiregeneraation (Kuva 40).

     g213424
    • Jos moottorin tietokone ei salli regeneraatiota, ”DPF Regen Not Allowed” (Hiukkassuodattimen regeneraatio ei ole sallittu) -viesti näkyy tietokeskuksessa (Kuva 41). Poistu alkunäyttöön painamalla vasemmanpuoleista painiketta.

     Important: Jos regeneraation kaikkia vaatimuksia ei täytetty tai jos edellisestä regeneraatiosta on alle 50 tuntia, ”DPF Regen Not Allowed” (Hiukkassuodattimen regeneraatio ei ole sallittu) -viesti tulee näyttöön.

     g212410
  8. Kun regeneraatio on käynnissä, tietokeskus palaa alkunäyttöön ja näyttää seuraavat kuvakkeet:

   GraphicMoottori on kylmä: odota.
   GraphicMoottori on lämmin: odota.
   GraphicMoottori on kuuma: regeneraatio käynnissä (prosenttia valmista).
  9. Pysäköintiregeneraatio on valmis, kun ”Regen Complete” (Regeneraatio valmis) -viesti näkyy tietokeskuksessa. Poistu alkunäyttöön painamalla vasemmanpuoleista painiketta (Kuva 42).

   g212404

  Palautusregeneraatio

  • Jos pysäköintiregeneraation pyyntö (näkyy tietokeskuksessa) ohitetaan ja koneen käyttöä jatketaan, hiukkassuodattimeen kertyy kriittinen määrä nokea.

  • Jos palautusregeneraatiota tarvitaan, tietokeskus näyttää moottorivaroituksen SPN 3719, FMI 16 (Kuva 43) ja moottorin tietokone laskee moottorin tehon 85 prosenttiin.

   g213867

   Important: Jos palautusregeneraatiota ei suoriteta 15 minuutin kuluessa, moottorin tietokone laskee moottorin tehon 50 prosenttiin.

  • Suorita palautusregeneraatio, kun moottorin tehoa häviää ja pysäköintiregeneraatio ei puhdista hiukkassuodatinta noesta riittävästi.

  • Palautusregeneraatio kestää enintään neljä tuntia.

  • Jakelijan teknikon on suoritettava palautusregeneraatio. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

  Koneen työntäminen tai hinaaminen

  Important: Konetta ei saa työntää tai hinata nopeammin kuin 3–4,8 km/h, jotta vaihteisto ei vaurioidu. Ohitusventtiili on avattava aina, kun konetta työnnetään tai hinataan.

  Important: Jos konetta työnnetään tai hinataan taaksepäin, nelivetojärjestelmän sulkuventtiili on myös ohitettava. Sulkuventtiili ohitetaan liittämällä letkukokoonpano (letkun osanumero 95-8843, liittimen osanumero 95-0985 [2 kpl] ja hydrauliliitännän osanumero 340-77 [2 kpl]) peruutusajon hydrostaatissa sijaitsevaan paineentestausporttiin sekä takana olevan eturenkaan sisäpuolella olevan ajon takajakelulohkon porttien M8 ja P2 välissä sijaitsevaan porttiin.

  1. Avaa konepelti ja etsi akun/säilytyslaatikoiden takana olevan pumpun päällä sijaitsevat ohitusventtiilit (Kuva 44).

  2. Avaa venttiilit kääntämällä kutakin venttiiliä kolme kierrosta vastapäivään, jotta öljyn ohivirtaus alkaa. Älä avaa venttiileitä enempää kuin kolme kierrosta. Koska neste ohitetaan, konetta voidaan liikuttaa varovasti vaurioittamatta vaihteistoa.

   g020510
  3. Sulje ohitusventtiilit ennen moottorin käynnistämistä. Sulje venttiili kiristämällä se momenttiin 70 N·m.

  Nostokohdat

  • Etu: rungossa vetävien pyörien sisäpuolella.

  • Taka: akselin keskellä.

  Koneen kuljetus

  Käytä koneen kuljetukseen raskaaseen käyttöön tarkoitettua perävaunua tai kuorma-autoa. Varmista, että perävaunussa tai kuorma-autossa on kaikki lain vaatimat jarrut, valot ja merkit. Lue huolellisesti kaikki turvaohjeet. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua, perhettäsi, lemmikkejäsi ja sivullisia loukkaantumiselta.

  Vaara

  Kaduilla ja teillä ajaminen ilman suuntavilkkuja, valoja, heijastavia merkkejä tai hitaan ajoneuvon merkkiä on vaarallista ja saattaa aiheuttaa henkilövahinkoihin johtavan onnettomuuden.

  Älä aja koneella julkisella tiellä tai kadulla.

  Koneen kuljetus:

  1. Jos käytät perävaunua, kiinnitä se vetoajoneuvoon ja käytä turvaketjuja.

  2. Jos mahdollista, yhdistä perävaunun jarrut.

  3. Lastaa kone perävaunuun tai kuorma-autoon.

  4. Sammuta moottori, irrota avain, kytke seisontajarru ja sulje polttoaineventtiili.

  5. Kiinnitä kone sen metallisista kiinnityslenkeistä tiukasti perävaunuun tai kuorma-autoon hihnoilla, ketjuilla, kaapeleilla tai köysillä.

  Koneen lastaus

  Ole erittäin varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon. Lastaukseen suositellaan käytettäväksi yhtä täysleveää ramppia, joka on tarpeeksi leveä ulottumaan takarenkaiden yli, koneen molemmille puolille tulevien erillisten ramppien sijaan (Kuva 45). Koneen rungon alempi takaosa ulottuu takapyörien väliin ja estää taaksepäin kaatumisen. Rungon osat osuvat täysleveän rampin pintaan, jos kone alkaa kaatua taaksepäin. Jos täysleveää ramppia ei voida käyttää, käytä riittävän useaa erillistä ramppia, jotta vaikutus on sama kuin yhtenäisellä rampilla.

  Rampin on oltava tarpeeksi pitkä, jotta kulmat eivät ylitä 15 astetta (Kuva 45). Jyrkempi kulma saattaa aiheuttaa leikkurin osien takertumisen, kun laitetta siirretään rampilta perävaunuun tai kuorma-autoon. Jyrkemmät kulmat saattavat myös aiheuttaa laitteen kaatumisen taaksepäin. Jos kone lastataan rinteessä tai lähellä rinnettä, sijoita perävaunu tai kuorma-auto siten, että se on rinteen alapäässä ja ramppi on ylöspäin rinteeseen. Näin saadaan mahdollisimman pieni ramppikulma. Perävaunun tai kuorma-auton on oltava mahdollisimman vaakasuorassa.

  Important: Älä yritä kääntää konetta sen ollessa rampilla. Saatat menettää laitteen hallinnan ja ajaa laidan yli.

  Vältä äkillistä kiihdyttämistä ajaessasi ylös ramppia ja äkillistä hidastamista, kun peruutat alas ramppia. Nämä toimet saattavat aiheuttaa koneen kaatumisen taaksepäin.

  Vaara

  Koneen lastaaminen perävaunuun tai kuorma-autoon lisää taaksepäin kaatumisen mahdollisuutta, ja voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

  • Ole erittäin varovainen käyttäessäsi konetta rampilla.

  • Varmista, että kaatumissuojaus on yläasennossa, kun käytät turvavyötä koneen lastauksen aikana. Varmista, että kaatumissuojauksen ja suljetun peräkärryn katon väliin jää tilaa.

  • Käytä vain yhtä, täysleveää ramppia. Älä käytä erillisiä ramppeja koneen molemmilla puolilla.

  • Jos erillisiä ramppeja on pakko käyttää, käytä niin useaa ramppia, että saadaan konetta leveämpi yhtenäinen ramppipinta.

  • Rampin ja maan tai rampin ja perävaunun tai kuorma-auton välinen kulma ei saa olla yli 15 astetta.

  • Älä kiihdytä äkillisesti ajaessasi laitetta ylös ramppia, jotta laite ei kaadu taaksepäin.

  • Älä hidasta äkillisesti peruuttaessasi laitetta ramppia alaspäin, jotta laite ei kaadu taaksepäin.

  g000951

  Käyttöominaisuudet

  Harjoittele koneella ajamista, koska siinä on hydrostaattinen vaihteisto ja se on ominaisuuksiltaan erilainen kuin monet nurmikonhoitokoneet. Ajoyksikköä ja leikkuuyksiköitä käytettäessä on otettava huomioon muun muassa vaihteiston toiminta, moottorin käyntinopeus, leikkuuterien kuormitus sekä jarrujen toiminta.

  Toro Smart Power™ -ominaisuuden ansiosta kuljettajan ei tarvitse kuunnella moottorin nopeutta raskaassa käytössä. Smart Power ehkäisee juuttumista tiheään nurmeen säätelemällä automaattisesti koneen nopeutta ja optimoimalla leikkuutuloksen.

  Huomionarvoinen seikka on myös jarruihin kytkettyjen poljinten toiminta. Jarruja voidaan käyttää apuna käännettäessä konetta. Käytä jarruja kuitenkin varovasti varsinkin pehmeässä tai kosteassa ruohikossa, koska nurmikko voi leikkautua tahattomasti. Toinen jarruista saatava hyöty on ajotoiminnon ylläpitäminen. Esimerkiksi joissakin rinneolosuhteissa ylämäen pyörä voi luistaa ja menettää pidon. Paina tällaisessa tilanteessa ylämäen kääntöpoljinta vähitellen ja ajoittain, kunnes ylämäen pyörä lakkaa luistamasta lisäten siten vetoa alamäen pyörässä.

  Käytä konetta rinteissä erityisen varovasti. Tarkista, että istuimen salpa on kunnolla lukittuna ja että turvavyö on kiinni. Aja hitaasti ja vältä jyrkkiä käännöksiä rinteissä, jotta kone ei kaadu. Ohjaamisen helpottamiseksi leikkuuyksikkö on pidettävä alhaalla ajettaessa alamäkeen.

  Vaara

  Tämä tuote on suunniteltu painamaan esineet maata vasten, jolloin ne menettävät ruohoalueilla nopeasti energiansa. Huolimaton käyttö epätasaisessa maastossa, kimmokkeet tai väärin sijoitetut turvalaitteet voivat aiheuttaa kimpoavista esineistä johtuvia vammoja.

  • Kun ihminen tai eläin tulee leikkuualueelle tai sen läheisyyteen, lopeta leikkaaminen.

  • Älä jatka leikkaamista ennen kuin alueella ei enää ole ketään.

  Important: Kun konetta on käytetty täydellä kuormalla, anna moottorin käydä joutokäynnillä viisi minuuttia ennen kuin sammutat sen. Näin turboahdin ehtii jäähtyä ennen moottorin sammuttamista. Muutoin turboahtimeen voi tulla vikoja.

  Kytke ennen moottorin sammuttamista kaikki ohjauslaitteet vapaalle ja vaihda moottori hitaalle käyntinopeudelle. Kun moottorin käyntinopeus on hitaalla, moottorin kierrosnopeus laskee sekä melu ja tärinä vähenevät. Sammuta moottori kääntämällä avain virtalukossa POIS-asentoon.

  Terän valinta

  Normaali yhdistelmäsiipiterä

  Tämä terä on suunniteltu tarjoamaan erinomaisen noston ja leikkuujätteiden levittymisen lähes kaikissa olosuhteissa. Jos tarvitaan enemmän tai vähemmän nostoa ja poistonopeutta, kannattaa harkita toista terää.

  Ominaisuudet: Erinomainen nosto ja levittyminen useimmissa olosuhteissa.

  Kulmasiipiterä

  Terä toimii yleensä parhaiten matalammilla, 1,9–6,4 cm:n leikkuukorkeuksilla.

  Ominaisuudet:

  • Leikkuujätteen poisto pysyy tasaisempana myös matalammilla leikkuukorkeuksilla.

  • Kone sylkee leikkuujätettä vasemmalle vähemmän, minkä ansiosta hiekkaesteiden ja väylien reunat pysyvät siistimpinä.

  • Matalilla leikkuukorkeuksilla ja tiheillä nurmilla tehonkulutus on alhaisempi.

  Korkea rinnakkainen siipiterä

  Terä toimii yleensä paremmin korkeammilla, 7–10 cm:n leikkuukorkeuksilla.

  Ominaisuudet:

  • Enemmän nostoa ja nopeampi poistonopeus.

  • Harva tai veltto nurmi saadaan nostettua ylös huomattavasti paremmin korkeammilla leikkuukorkeuksilla.

  • Märät tai tahmeat leikkuujätteet poistetaan tehokkaammin, mikä vähentää leikkuupöytään kertyvää jätettä.

  • Kuluttaa enemmän tehoa.

  • Pyrkii poistamaan leikkuujätteen kauemmas vasemmalle ja saattaa tehdä karheaa leikkuujälkeä matalilla leikkuukorkeuksilla.

  Vaara

  Älä käytä korkeaa terää levittimen kanssa. Terä voi rikkoutua, mistä voi aiheutua henkilövahinko tai kuolema.

  Atomic-terä

  Tämä terä on suunniteltu tehokkaaseen lehtien levitykseen.

  Ominaisuudet: Erinomainen lehtien levitys.

  Lisävarusteiden valinta

  Lisävarusteiden kokoonpanot

   Kulmikas siipiteräKorkea rinnakkainen siipiterä(Ei saa käyttää levittimen kanssa)LevitinRullan kaavin
  Ruohonleikkuu: 1,9–4,4 cm:n leikkuukorkeusSuositellaan useimpiin käyttötarkoituksiin.Saattaa soveltua hyvin kevyelle ja harvalle nurmelle.Todettu parantavan leikkuujätteiden leviämistä ja leikkuun jälkeisiä ominaisuuksia pohjoisten alueiden ruohoilla, jotka leikataan vähintään kolme kertaa viikossa, ja silloin, kun leikataan vähemmän kuin 1/3 ruohon korkeudesta. Ei saa käyttää korkean rinnakkaisen siipiterän kanssa.Voidaan käyttää aina, kun rulliin kertyy ruohoa tai ruoho paakkuuntuu. Kaapimet voivat kuitenkin lisätä paakkuuntumista joissain käyttökohteissa.
  Ruohonleikkuu: 5–6,4 cm:n leikkuukorkeusSuositellaan paksulle tai tiheälle nurmelle.Suositellaan kevyelle tai harvalle nurmelle.
  Ruohonleikkuu: 7–10 cm:n leikkuukorkeusSaattaa soveltua hyvin tiheälle nurmelle.Suositellaan useimpiin käyttötarkoituksiin.
  Lehtien levitysSuositellaan käytettäväksi levittimen kanssa.KiellettyKäytä vain yhdistelmäsiipiterän tai kulmasiipiterän kanssa.
  EdutTasainen leikkuujätteen poisto matalammilla leikkuukorkeuksilla, hiekkaesteiden ja väylien reunat pysyvät siistimpinä. Pienempi tehontarve.Enemmän nostoa ja suurempi poistonopeus. Harva tai lakoontunut nurmi saadaan nostettua ylös korkeammilla leikkuukorkeuksilla. Märät tai tahmeat leikkuujätteet poistuvat tehokkaasti.Voi parantaa leikkuujätteiden levittymistä ja leikkuujälkeä joissain käyttökohteissa. Soveltuu erittäin hyvin lehtien levitykseen.Vähentää ruohon kertymistä rullaan joissain käyttökohteissa.
  HaitatEi nosta ruohoa hyvin korkeilla leikkuukorkeuksilla. Märkä ja tahmea ruoho kertyy koteloon, mikä heikentää leikkuujälkeä ja kuluttaa enemmän tehoa.Vaatii enemmän tehoa joissain käyttökohteissa. Saattaa karhentaa leikkuujälkeä matalammilla leikkuukorkeuksilla tiheässä ruohossa. Ei saa käyttää levittimen kanssa.Ruoho kertyy koteloon, jos yritetään leikata liian paljon kerralla levittimen ollessa paikallaan. 

  Käyttövihjeitä

  Paras leikkuuajankohta

  Leikkaa aamupäivällä välttääksesi kastetta, joka aiheuttaa ruohon paakkuuntumista, tai alkuillasta välttääksesi vaurioita, jotka suora auringonvalo voi aiheuttaa herkkään vastaleikattuun ruohoon.

  Valitse olosuhteisiin sopiva leikkuukorkeus

  Leikkaa yhden leikkuun aikana noin 25 mm tai korkeintaan ⅓ ruohon korkeudesta. Poikkeuksellisen rehevässä ja tiheässä ruohikossa leikkuukorkeutta voidaan joutua siirtämään seuraavaan asetukseen.

  Leikkaa sopivin aikavälein

  Normaaliolosuhteissa nurmi on tarpeen leikata noin 4–5 päivän välein. Ruohon kasvunopeus kuitenkin vaihtelee. Nurmen leikkuukorkeuden voi säilyttää tasaisena (mikä on suotavaa) leikkaamalla keväällä useammin. Ruohon kasvu hidastuu keskikesällä, joten nurmen voi leikata sen jälkeen 8–10 päivän välein. Jos et pääse leikkaamaan ruohoa pitkään aikaan sääolosuhteiden tai muiden syiden vuoksi, leikkaa ensin terät asetettuna korkealle ja leikkaa uudelleen 2–3 päivän kuluttua matalammalla teräasetuksella.

  Leikkaa aina terävillä terillä

  Terävä terä leikkaa puhtaasti repimättä tai silppuamatta ruohoa tylsän terän lailla. Repimisen ja silppuamisen seurauksena ruoho muuttuu ruskeaksi reunoilta, kasvu heikentyy ja alttius taudeille kasvaa.

  Leikkuukuviot

  Leikkuukuviota on vaihdettava usein, jotta vältetään samaan suuntaan toistuvan leikkuun aiheuttamat leikkuujäljen ongelmat.

  Leikkuujäljen ongelmien ratkaiseminen

  Lisätietoja on Aftercut Appearance Troubleshooting Guide -oppaassa osoitteessa www.Toro.com.

  Kuljetus (vain Groundsmaster 4700-D)

  Käytä kahta takana olevaa ulompien leikkuuyksiköiden kuljetuslukitsinta, kun konetta siirretään pitkiä matkoja, epätasaisen maaston ylitse tai perävaunussa.

  Käytön jälkeen

  Jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, puhdista leikkuukoteloiden alapuoli aina käytön jälkeen. Jos leikkuukoteloon pääsee muodostumaan jäänteitä, leikkuuteho heikentyy.

  Note: Laske leikkuuyksiköt maahan aina, kun kone on pysäköitynä. Tämä vähentää hydraulijärjestelmän kuormitusta, ehkäisee järjestelmän osien kulumista ja estää myös leikkuuyksiköiden laskemisen vahingossa.

  Kunnossapito

  Tarvitsetko koneen kytkentäkaavion tai hydraulikaavion? Kaavion voi tarvittaessa ladata maksuttomasti osoitteesta www.Toro.com etsimällä oman laitteen kotisivulla olevasta opaslinkistä.

  Important: Katso moottorin käyttöoppaasta ja leikkuuyksikön käyttöoppaasta tietoja muista huoltotoimenpiteistä.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 200 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda planeettapyörästön öljy.
 • Vaihda taka-akselin voiteluaine.
 • Vaihda hydraulisuodattimet.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista jäähdytysjärjestelmä
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Tarkista rengaspaine.
 • Tarkasta turvakytkimet.
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Tyhjennä vesi tai muut kertymät vedenerottimesta.
 • Tyhjennä vesi tai muut kertymät polttoainesuodattimesta/vedenerottimesta.
 • Poista lika moottorin alueelta, jäähdyttimestä ja öljynjäähdyttimestä.
 • Tarkista, että hydrauliletkuissa ja putkissa ei ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja että letkut eivät ole kiertyneet tai kiinnitykset tai liitännät löystyneet.
 • Tarkasta terän pysäytysaika.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Rasvaa laakerit ja holkit
 • Tarkasta akun kunto.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista laturin hihnan kunto ja kireys.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 250 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Huolla ilmanpuhdistin. (Huolla ilmanpuhdistin aikaisemmin, jos ilmanpuhdistimen ilmaisin näyttää punaista. Huolla se useammin, jos olosuhteet ovat erittäin likaiset tai pölyiset.)
 • Tarkista polttoaineletkut ja liitännät.
 • Vaihda polttoainesuodatin.
 • Vaihda polttoainesuodattimen kotelo.
 • Tarkista planeettapyörästön aksiaalinen välys.
 • Tarkista planeettapyörästön öljyn määrä (Tarkista öljy myös, jos ulkopuolella näkyy vuotoa.)
 • Tarkista taka-akselin voiteluaineen määrä.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • Vaihda planeettapyörästön öljy.(Tai vuosittain sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin)
 • Vaihda taka-akselin voiteluaine.
 • Tarkista takapyörien aurauskulmat.
 • Vaihda hydraulineste.
 • Vaihda hydraulisuodattimet.
 • 6000 käyttötunnin välein
 • Pura, puhdista ja kokoa hiukkassuodattimen nokisuodatin,tai puhdista nokisuodatin, jos moottoriviat spn 3720 fmi 16, spn 3720 fmi 0, tai spn 3720 fmi 16 näkyvät tietokeskuksessa.
 • Ennen varastointia
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • Tarkista rengaspaineet.
 • Tarkista kaikki kiinnikkeet.
 • Rasvaa tai öljyä kaikki rasvanipat ja nivelet.
 • Maalaa kuluneet pinnat.
 • Vuosittain
 • Tarkasta polttoaineletkut ja liitännät.
 • Päivittäisen huollon tarkastuslista

  Ota tästä sivusta kopioita.

  Tarkistettavat kohdatViikolle:
  MaTiKeToPeLaSu
  Tarkista turvajärjestelmän toiminta.       
  Tarkista jarrujen toiminta.       
  Tarkista moottorin öljymäärä ja polttoainemäärä.       
  Tarkista jäähdytysnesteen määrä.       
  Tyhjennä veden/polttoaineen erotin.       
  Tarkista ilmansuodattimen rajoitinilmaisin.       
  Tarkista, että jäähdyttimessä, öljynjäähdyttimessä ja säleikössä ei ole leikkuujätettä.       
  Kuuntele, kuuluuko moottorista epätavallisia käyntiääniä.1       
  Tarkista, kuuluuko käytön aikana epätavallisia ääniä.       
  Tarkista hydraulijärjestelmän nestepinnan taso.       
  Tarkista, ettei hydrauliletkuissa ole vaurioita.       
  Tarkista nestevuodot.       
  Tarkista rengaspaine.       
  Tarkista mittareiden toiminta.       
  Voitele kaikki rasvanipat.2       
  Tarkista leikkuukorkeussäätö.       
  Korjaa maalipinnan vauriot.       

  1. Tarkista hehkutulppa ja ruiskutussuuttimet, jos käynnistys on hidas, savua on liikaa tai käyntiääni on karkea.

  2. Välittömästi jokaisen pesun jälkeen, luettelon mukaisesta huoltovälistä riippumatta.

  Huoltovälitaulukko

  decal125-4606

  Varoitus

  Jos avain jätetään virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

  Irrota avain virtalukosta ennen huoltoa.

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Konepellin irrotus

  1. Avaa konepellin salvat (Kuva 47) ja käännä konepelti auki.

   g009984
  2. Irrota sokat, jotka kiinnittävät konepellin takakannattimet rungon tappeihin, ja nosta konepelti irti.

  Voitelu

  Laakerien ja holkkien rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Rasvaa laakerit ja holkit
 • Koneessa on rasvanippoja, jotka on voideltava säännöllisesti litiumrasvalla nro 2.

  Rasvanippojen sijainnit ja määrät ovat seuraavat:

  • Jarruakselin tappilaakerit (5) (Kuva 48)

   g009704
  • Taka-akselin tappiholkit (2) (Kuva 49)

   g009705
  • Ohjaussylinterin pallonivelet (2) (Kuva 50)

   g009706
  • Raidetangon pallonivelet (2) (Kuva 50)

  • Olkatapin holkit (2) (Kuva 50). Olkatapin yläliitos voidellaan vain kerran vuodessa (kaksi pumppausta).

  • Nostovarren holkit (1/lava) (Kuva 51)

   g009707
  • Nostosylinterin holkit (2/leikkuupöytä) (Kuva 51)

  • Leikkuuyksikön kara-akselin laakerit (2/leikkuuyksikkö) (Kuva 52)

   Note: Kumpaa tahansa nippaa voidaan käyttää sen mukaan, kumpaan on helpompi ulottua. Pumppaa rasvaa nippaan, kunnes sitä alkaa tulla hiukan karakotelon pohjasta (leikkuupöydän alla).

   g009708
  • Leikkuuyksikön kantovarren holkit (1/leikkuuyksikkö) (Kuva 52)

  • Takarullan laakerit (2/leikkuuyksikkö) (Kuva 53)

   g005979

   Important: Varmista, että kunkin rullan kannattimen voitelu-ura kohdistuu rulla-akselin kummassakin päässä olevaan voiteluaukkoon. Uran ja aukon kohdistamista helpottaa rullan akselin toisessa päässä oleva kohdistusmerkki.

  Moottorin huolto

  Ilmanpuhdistimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Huolla ilmanpuhdistin. (Huolla ilmanpuhdistin aikaisemmin, jos ilmanpuhdistimen ilmaisin näyttää punaista. Huolla se useammin, jos olosuhteet ovat erittäin likaiset tai pölyiset.)
 • Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voivat aiheuttaa ilmavuodon. Vaihda, jos runko on vaurioitunut. Tarkista, että ilmanottojärjestelmässä ei ole vuotoja, vaurioita tai löysiä letkunkiristimiä.

  Huolla ilmanpuhdistimen suodatin vain silloin, kun huoltoilmaisin (Kuva 54) edellyttää sitä. Ilmansuodattimen tarpeeton vaihtaminen vain kasvattaa mahdollisuutta, että moottoriin pääsee likaa suodattimen irrotuksen yhteydessä.

  g009709

  Important: Varmista, että suojus on asetettu oikein ja että se on tiiviisti ilmanpuhdistimen rungon ympärillä.

  1. Vedä salpaa ulospäin ja kierrä ilmanpuhdistimen suojusta vastapäivään (Kuva 55).

   g009710
  2. Irrota ilmanpuhdistimen rungon suojus.

  3. Poista pääsuodattimen ja kotelon väliin kertynyt lika matalapaineisella (2,76 bar, puhdas ja kuiva) ilmalla. Älä käytä korkeapaineista ilmaa, sillä se voi työntää lian suodattimen läpi ilmanottokanavaan.

   Note: Puhdistaminen estää lian joutumisen ilmanottoon pääsuodattimen irrottamisen yhteydessä.

  4. Irrota ja vaihda pääsuodatin (Kuva 56).

   Note: Ei ole suositeltavaa puhdistaa käytettyä suodatinta, sillä suodatinaineet saattavat vaurioitua.

  5. Tarkasta suodattimen tiivistetty pää ja runko kuljetusvaurioiden varalta. Älä käytä viallista elementtiä.

  6. Työnnä uusi suodatin paikalleen ja purista samalla ulkokehää, jotta se asettuu koteloon. Älä paina suodattimen joustavaa keskikohtaa.

   g009711

   Important: Älä koskaan yritä puhdistaa varosuodatinta (Kuva 57). Vaihda varosuodatin joka kolmannella pääsuodattimen huoltokerralla.

   g009712
  7. Puhdista irrotettavassa suojuksessa oleva lianpoistoaukko. Puhdista ontelo irrottamalla, puhdistamalla ja vaihtamalla kuminen poistoventtiili.

  8. Asenna suojus siten, että kuminen poistoventtiili osoittaa alaspäin eli noin kello viiden ja kello seitsemän välille päästä katsottuna.

  9. Palauta ilmaisin (Kuva 54), jos se näyttää punaista.

  Moottoriöljyn huolto

  Öljyluokitus

  Käytä vähintään seuraavien määritysten mukaista korkealaatuista, vähätuhkaista moottoriöljyä:

  • API-huoltoluokitus CJ-4 tai korkeampi

  • ACEA-huoltoluokitus E6

  • JASO-huoltoluokitus DH-2

  Important: Jos käytetään moottoriöljyä, jonka luokitus ei ole API CJ-4 tai korkeampi, ACEA E6 tai JASO DH-2, hiukkassuodatin saattaa tukkeutua tai moottori vahingoittua.

  Käytä seuraavaa moottoriöljyn viskositeettiluokitusta:

  • Suositus: SAE 15W-40 (yli -18 °C) 

  • Vaihtoehto: SAE 10W-30 tai 5W-30 (kaikki lämpötilat)

  Toro Premium -moottoriöljyä on saatavana valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä (viskositeettiluokitus 15W-40 tai 10W-30). Katso osanumerot osaluettelosta.

  Moottoriöljyn määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Moottori toimitetaan kampikammio öljyllä täytettynä, mutta öljymäärä on kuitenkin tarkistettava ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen.

  Important: Tarkista moottoriöljy päivittäin. Jos moottoriöljyn määrä on mittatikun Full-merkin yläpuolella, moottoriöljyyn on ehkä sekoittunut polttoainetta.Jos moottoriöljyn määrä on Full-merkin yläpuolella, vaihda moottoriöljy.

  Paras aika tarkistaa moottoriöljy on moottorin ollessa viileä ennen päivän ensimmäistä käynnistystä. Jos moottori on ollut käynnissä, anna öljyn valua takaisin öljypohjaan ainakin 10 minuutin ajan ennen tarkistusta. Jos öljyn taso on mittatikun Add-merkinnän kohdalla tai sen alapuolella, lisää öljyä mittatikun Full-merkintään saakka.Älä täytä moottoria liian täyteen öljyä.

  Important: Pidä moottoriöljyn määrä mittatikun ylä- ja alarajojen välissä. Moottori saattaa pysähtyä, jos öljyä on sitä käytettäessä liian vähän tai liian paljon.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Vapauta moottorin suojuksen salvat ja avaa moottorin suojus.

  3. Poista mittatikku, pyyhi puhtaaksi, työnnä takaisin ja vedä uudestaan ulos.

   Note: Öljyn pinnan on oltava oikealla alueella (Kuva 58).

   g020435
  4. Jos öljyn pinta jää oikean alueen alle, irrota täyttöaukon korkki (Kuva 58) ja lisää öljyä, kunnes pinta yltää Full-merkkiin saakka. Älä täytä liikaa.

   Note: Kun käytät eri öljyä, tyhjennä kaikki vanha öljy kampikammiosta ennen uuden öljyn lisäämistä.

  5. Asenna öljyntäyttökorkki ja työnnä mittatikku paikoilleen.

  6. Sulje moottorin suojus ja salpaa se kiinni.

  Kampikammion öljytilavuus

  Noin 5,7 litraa suodattimen kanssa

  Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  250 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy ja suodatin.
  1. Irrota tyhjennystulppa (Kuva 59) ja anna öljyn valua tyhjennysastiaan. Kun öljyä ei enää valu, asenna tyhjennystulppa takaisin.

   g020434
  2. Irrota öljynsuodatin (Kuva 60).

  3. Levitä ohut kerros puhdasta öljyä uuden suodattimen tiivisteeseen ennen asennusta. Älä kiristä liikaa.

   g020436
  4. Lisää öljyä kampikammioon. Katso Moottoriöljyn määrän tarkistus.

  Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  6000 käyttötunnin välein
 • Pura, puhdista ja kokoa hiukkassuodattimen nokisuodatin,tai puhdista nokisuodatin, jos moottoriviat spn 3720 fmi 16, spn 3720 fmi 0, tai spn 3720 fmi 16 näkyvät tietokeskuksessa.
  • Jos ilmoitusviesti näkyy tietokeskuksessa, hiukkassuodattimen suositeltu aika hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huoltoon alkaa lähestyä.

   g213865
  • Jos moottoriviat , , tai näkyvät tietokeskuksessa (Kuva 62), puhdista nokisuodatin seuraavalla tavalla:

   g214715g213864g213863
   1. Tietoja hapetuskatalysaattorin ja hiukkassuodattimen nokisuodattimen purkamisesta ja kokoamisesta on huolto-oppaan moottoria koskevassa kohdassa.

   2. Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen varaosia tai huoltoa saa ottamalla yhteyden valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.

   3. Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään ja anna heidän nollata moottorin ECU puhtaan hiukkassuodattimen asennuksen jälkeen.

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Hengenvaara

  Tietyissä olosuhteissa dieselpolttoaine ja polttoainehöyryt ovat erittäin tulenarkoja ja räjähdysherkkiä. Polttoaineen aiheuttamasta tulipalosta tai räjähdyksestä voi olla seurauksena palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  • Täytä polttoainesäiliö suppilon avulla ulkona avoimessa tilassa, kun moottori on sammutettu ja jäähtynyt. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.

  • Polttoainesäiliötä ei saa täyttää aivan täyteen. Lisää polttoainetta säiliöön, kunnes pinta on 6–13 mm täyttökaulan alareunan alapuolella. Säiliöön jäävä tyhjä tila antaa polttoaineen laajentua.

  • Älä tupakoi polttoainetta käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää polttoainehöyryt.

  • Säilytä polttoaine puhtaassa, turvallisuushyväksytyssä säiliössä. Pidä korkki suljettuna.

  Polttoainesäiliön tyhjennys

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tyhjennä vesi tai muut kertymät vedenerottimesta.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • Ennen varastointia
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • Tyhjennä ja puhdista säiliö, jos polttoainejärjestelmä likaantuu tai jos kone on tarkoitus varastoida pitkäksi aikaa. Huuhtele säiliö puhtaalla polttoaineella.

  Polttoaineletkujen ja liitäntöjen tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista polttoaineletkut ja liitännät.
 • Vuosittain
 • Tarkasta polttoaineletkut ja liitännät.
 • Tarkista, ettei niissä ole kulumia, vaurioita tai löysiä liitäntöjä.

  Polttoainesuodattimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodatin.
  1. Puhdista polttoainesuodatinpään ympäristö (Kuva 63).

   g021291
  2. Irrota suodatin ja puhdista suodatinpään asennuspinta (Kuva 63).

  3. Voitele suodattimen tiiviste puhtaalla voitelevalla moottoriöljyllä. Katso moottorin käyttöopas.

  4. Asenna kuiva suodatinkotelo käsin, kunnes tiiviste koskettaa suodatinpäätä. Kierrä sitten vielä puoli kierrosta.

  5. Käynnistä moottori ja tarkista, ettei polttoainetta vuoda suodatinpään alueelta.

  Vedenerottimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tyhjennä vesi tai muut kertymät polttoainesuodattimesta/vedenerottimesta.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodattimen kotelo.
  1. Aseta puhdas astia polttoainesuodattimen alle (Kuva 64).

  2. Löysää suodatinkotelon pohjassa olevaa tyhjennystulppaa ja avaa kotelon päällä oleva ilmareikä.

   g007367
  3. Puhdista suodatinkotelon kiinnityskohdan ympäristö.

  4. Irrota suodatinkotelo ja puhdista asennuspinta.

  5. Voitele suodatinkotelon tiiviste puhtaalla öljyllä.

  6. Asenna suodatinkotelo käsin, kunnes tiiviste koskettaa asennuspintaa. Kierrä sitten vielä puoli kierrosta.

  7. Kiristä suodatinkotelon pohjassa oleva tyhjennystulppa ja sulje kotelon päällä oleva ilmareikä.

  Polttoaineputken sihti

  Polttoainesäiliössä oleva polttoaineputki on varustettu sihdillä, joka estää roskien pääsyn polttoainejärjestelmään. Irrota polttoaineputki ja puhdista sihti tarvittaessa.

  Sähköjärjestelmän huolto

  Akun lataus ja liitännät

  Vaara

  Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt akkua.

  1. Avaa käyttäjän konsolipaneelin salpa ja nosta paneeli (Kuva 65).

   g009985

   Hengenvaara

   Akkuneste sisältää rikkihappoa, joka on tappava myrkky ja aiheuttaa vakavia syöpymiä.

   • Älä juo akkunestettä äläkä anna sen päästä kosketuksiin ihon, silmien tai vaatteiden kanssa. Käytä suojalaseja ja kumikäsineitä.

   • Akku on täytettävä paikassa, jossa on aina saatavilla puhdasta vettä ihon huuhtelua varten.

  2. Kytke 3–4 A:n akkulaturi akun napoihin. Lataa akkua 3–4 A:n virralla 4–8 tunnin ajan.

  3. Kun akku on latautunut, irrota laturi virtalähteestä ja akun navoista.

   Vaara

   Akun latauksen yhteydessä syntyy räjähdysherkkiä kaasuja.

   Älä tupakoi akun lähettyvillä. Älä päästä kipinöitä tai liekkejä kosketuksiin akun kanssa.

  4. Kiinnitä pluskaapeli (punainen) akun plusnapaan (+) ja miinuskaapeli (musta) akun miinusnapaan (-) (Kuva 66). Kiinnitä kaapelit napoihin kantaruuveilla ja muttereilla. Varmista, että positiivinen (+) liitin on kunnolla kiinni akun navassa, ja että kaapeli on tiiviisti akkua vasten. Kaapeli ei saa koskettaa akun suojusta. Työnnä kumisuojus plusnavan päälle mahdollisen oikosulun ehkäisemiseksi.

   g009986
  5. Kiinnitä kaapelit napoihin kantaruuveilla ja muttereilla.

   Note: Varmista, että plusliitin (+) on kunnolla kiinni akun navassa ja että kaapeli on tiiviisti akkua vasten. Kaapeli ei saa koskettaa akun kantta.

  6. Työnnä kumisuojus plusnavan päälle mahdollisen oikosulun ehkäisemiseksi.

   Vaara

   Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt akkua.

  7. Voitele molemmat akkuliitännät Grafo 112X -suojarasvalla, osanumero 505-47, vaseliinilla tai kevyellä rasvalla ruostumisen ehkäisemiseksi. Vedä kumisuojus akun plusnavan päälle.

  8. Sulje konsolipaneeli ja kiinnitä salpa.

   Vaara

   Akun navat tai metallityökalut voivat aiheuttaa oikosulun koskettaessaan metalliosia, mistä voi seurata kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

   • Kun irrotat tai asennat akun, älä anna akun napojen koskettaa koneen metalliosia.

   • Älä anna metallityökalujen aiheuttaa oikosulkua akun napojen ja koneen metalliosien välille.

   Vaara

   Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita aiheuttaen kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

   • Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

   • Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelia (musta).

  Akun huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Tarkasta akun kunto.
 • Important: Ennen kuin hitsaat konetta, irrota (musta) miinuskaapeli akusta, jotta sähköjärjestelmä ei vaurioidu.

  Note: Pidä liittimet ja koko akkukotelo puhtaana vähittäisen purkautumisen välttämistä varten. Puhdista akku irrottamalla akku ensin koneesta ja pesemällä koko kotelo liuoksella, jossa on ruokasoodaa ja vettä. Huuhtele puhtaalla vedellä. Päällystä akkunavat ja kaapeliliittimet Grafo 112X -suojarasvalla (osanumero 505-47) tai vaseliinilla, jotta ne eivät ruostu.

  Sulakkeet

  decal125-4605

  Avaa salpa ja ota sulakkeet (Kuva 69) esiin nostamalla käyttäjän konsolipaneeli (Kuva 68).

  g009985
  g010255

  Vetojärjestelmän huolto

  Planeettapyörästön aksiaalisen välyksen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista planeettapyörästön aksiaalinen välys.
 • Planeettapyörästössä/vetopyörissä ei saa olla aksiaalista välystä (pyörät eivät saa liikkua, kun niitä vedetään tai työnnetään akselin suuntaisesti).

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, laske leikkuuyksiköt, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  2. Kiilaa takarenkaat, nosta koneen etuosa ja tue etuakseli/-runko pukeilla.

   Hengenvaara

   Tunkilla tuettu kone voi olla epävakaa ja luiskahtaa ja vahingoittaa siten koneen alla olevaa henkilöä.

   • Älä käynnistä moottoria, kun laite on nostettu tunkilla.

   • Poista aina avain avainkytkimestä, ennen kuin nouset pois koneesta.

   • Aseta pyöriin vierimisen estävät kiilat, kun nostat konetta tunkilla.

   • Tue kone pukkien avulla.

  3. Tartu toiseen etupyörään, työnnä/vedä sitä koneeseen päin ja poispäin ja tarkkaile mahdollista liikettä.

   g028798
  4. Toista vaihe 3 toisella vetopyörällä.

  5. Jos jompikumpi pyörä liikkuu, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään, jotta planeettapyörästö voidaan uusia.

  Pyöränmuttereiden kireyden tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Vaara

  Mikäli pyöränmuttereiden kireyttä ei pidetä oikeana, pyörään voi tulla vika tai se voi irrota, mikä voi aiheuttaa tapaturman.

  Kiristä etu- ja takapyörien mutterit momenttiin 115–136 N·m 1–4 käyttötunnin jälkeen ja uudelleen 8 käyttötunnin jälkeen. Kiristä mutterit tämän jälkeen 200 tunnin välein.

  Note: Etupyörän mutterit ovat ½–20 UNF. Takapyörän mutterit ovat M12 x 1.6-6H (metrijärjestelmän mukaan).

  Planeettapyörästön öljyn tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista planeettapyörästön öljyn määrä (Tarkista öljy myös, jos ulkopuolella näkyy vuotoa.)
 • Lisää tarvittaessa korkealaatuista SAE 85W-140 -vaihteistoöljyä.

  1. Aseta kone tasaiselle alustalle ja aseta pyörä siten, että yksi tarkistustulppa (Kuva 71) on kello 12:n asennossa ja toinen tulppa kello 3:n asennossa.

   g019500
  2. Irrota kello kolmen asennossa oleva tulppa (Kuva 71).

   Note: Öljyn pinnan tulee ulottua tarkistustulpan aukon alareunaan saakka.

  3. Jos öljyn pinta on matalalla, irrota kello 12:n asennossa oleva tulppa ja lisää öljyä, kunnes sitä alkaa virrata ulos kello kolmen asennossa olevasta aukosta.

  4. Asenna molemmat tulpat.

  5. Toista vaiheet 1–4 vastakkaisessa planeettapyörästössä.

  Planeettapyörästön öljyn vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda planeettapyörästön öljy.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda planeettapyörästön öljy.(Tai vuosittain sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin)
 • Lisää tarvittaessa korkealaatuista SAE 85W-140 -vaihteistoöljyä.

  1. Aseta kone tasaiselle alustalle ja aseta pyörä siten, että yksi tarkistustulpista on kello kuuden asennossa (Kuva 72.

   g008862
  2. Aseta tyhjennysastia planeettapyörän navan alle, irrota tulppa ja valuta öljy.

  3. Aseta tyhjennysastia jarrurummun alle, irrota tyhjennystulppa ja valuta öljy (Kuva 73).

   g019743
  4. Kun kaikki öljy on valunut molemmista paikoista, asenna tulppa jarrurumpuun.

  5. Käännä pyörää niin, että planeettapyörästön avoin tulpan aukko on kello 12:n asennossa.

  6. Lisää avoimen aukon kautta planeettapyörästöön hitaasti 0,65 litraa korkealaatuista SAE 85W-140 -vaihteistoöljyä.

   Important: Jos planeettapyörästö on täynnä, ennen kuin öljyä on lisätty 0,65 litraa, odota yksi tunti tai asenna tulppa ja liikuta konetta noin kolme metriä, jotta öljy leviää jarrujärjestelmään. Irrota sitten tulppa ja lisää jäljellä oleva öljy.

  7. Asenna tulppa.

  8. Toista menettely vastakkaisella planeettapyörästö-/jarrukokoonpanolla.

  Taka-akselin voiteluaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkista taka-akselin voiteluaineen määrä.
 • Taka-akseli toimitetaan tehtaalta SAE 85W-140 -vaihteistoöljyllä täytettynä. Järjestelmän tilavuus on 2,4 litraa. Tarkista järjestelmä silmämääräisesti päivittäin vuotojen varalta.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Irrota tarkistustulppa akselin toisesta päästä (Kuva 74) ja varmista, että voiteluaineen pinta on aukon alareunan tasolla.

  3. Jos voiteluainetta on liian vähän, irrota täyttötulppa (Kuva 74) ja lisää riittävästi voiteluainetta, jotta voiteluaineen pinta nousee tarkistustulppien aukkojen alareunan tasolle.

   g009716

  Taka-akselin voiteluaineen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda taka-akselin voiteluaine.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda taka-akselin voiteluaine.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Puhdista alue kolmen tyhjennystulpan ympäriltä, yksi kummassakin päässä ja yksi keskellä (Kuva 75).

   g009717
  3. Irrota kolme (3) öljyntarkistustulppaa ja pääakselin huohottimen kansi, jotta öljy valuu paremmin.

  4. Irrota tyhjennystulpat, jotta öljy pääsee virtaamaan astioihin.

  5. Asenna tulpat.

  6. Irrota tarkistustulppa ja lisää akseliin noin 2,4 litraa 85W-140-vaihteistoöljyä siten, että öljyn pinta ulottuu aukon alareunaan saakka.

  7. Asenna tarkistustulppa paikalleen.

  Takapyörien aurauskulman tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Tarkista takapyörien aurauskulmat.
  1. Mittaa keskeltä keskelle -etäisyys (akselikorkeudella) ohjaavien pyörien etu- ja takapuolella. Etupuolen mitan on oltava 3 mm pienempi kuin takapuolen mitan (Kuva 76).

   g009169
  2. Jos mittaa on säädettävä, irrota sokka ja mutteri raidetangon jommastakummasta pallonivelestä (Kuva 77) ja irrota raidetangon pallonivel akselikotelon tuesta.

   g009718
  3. Löysää raidetankojen molemmissa päissä olevat kiristimet (Kuva 77).

  4. Käännä irrotettua palloniveltä sisään- tai ulospäin yhden kokonaisen kierroksen verran ja kiristä raidetangon irrotetun pään kiristin.

  5. Käännä koko pallonivelkokoonpanoa samaan suuntaan (sisään- tai ulospäin) yhden kokonaisen kierroksen verran ja kiristä raidetangon kiinnitetyn pään kiristin.

  6. Asenna pallonivel akselikotelon tukeen ja kiristä mutteri sormitiukkuuteen ja mittaa aurauskulma.

  7. Toista menettely tarvittaessa.

  8. Kiristä mutteri ja asenna uusi sokka, kun säätö on oikea.

  Jäähdytysjärjestelmän huolto

  Moottorin jäähdytysjärjestelmän huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Poista lika moottorin alueelta, jäähdyttimestä ja öljynjäähdyttimestä.
 • Puhdista ne useammin likaisissa olosuhteissa.

  Koneessa on hydraulikäyttöinen puhallinjärjestelmä, joka poistaa jäähdyttimeen/öljynjäähdyttimeen ja säleikköön kertyneet roskat automaattisesti (tai manuaalisesti) puhaltamalla taaksepäin. Tämä toiminto voi vähentää jäähdyttimen/öljynjäähdyttimen puhdistukseen kuluvaa aikaa, mutta tavanomaiset puhdistustoimet on kuitenkin suoritettava. Jäähdytin/öljynjäähdytin on yhä puhdistettava ja tarkastettava ajoittain.

  1. Vapauta ja avaa takasäleikkö (Kuva 78).

  2. Puhdista säleikkö huolellisesti.

   Note: Jos haluat irrottaa säleikön, nosta saranan tapit ylös.

   g009988
  3. Puhdista öljynjäähdyttimen ja jäähdyttimen molemmat sivut (Kuva 79) perusteellisesti paineilmalla. Aloita edestä ja puhalla roskat pois taaksepäin. Puhdista sitten takaa alkaen ja puhalla eteenpäin. Toista useita kertoja, kunnes roskia ei enää ole.

   g020509

   Important: Jäähdyttimen/öljynjäähdyttimen puhdistaminen vedellä edistää ruostumista ja osien vaurioitumista sekä pakkaa roskia järjestelmään.

  4. Sulje takasäleikkö ja kiinnitä se salvalla.

  Jarrujen huolto

  Jarrujen säätö

  Säädä käyttöjarruja, jos jarrupolkimissa on välystä yli 25 mm tai kun jarrut eivät toimi tehokkaasti. Vapaaliike on etäisyys, jonka jarrupoljin liikkuu, ennen kuin tunnet jarruvastuksen.

  1. Vapauta lukitussalpa jarrupolkimista, jotta molemmat polkimet toimivat itsenäisesti toisiinsa nähden.

  2. Pienennä jarrupolkimien vapaata liikettä kiristämällä jarruja:

   1. Löysää jarrukaapelin kierteisessä päässä olevaa etummaista mutteria (Kuva 80).

    g009721
   2. Siirrä kaapelia taaksepäin kiristämällä takimmaista mutteria, kunnes jarrupolkimissa on 13–25 mm vapaata liikettä.

   3. Kiristä etummaiset mutterit, kun jarrut on säädetty oikein.

  Hihnan huolto

  Laturin hihnan huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista laturin hihnan kunto ja kireys.
 • Note: Hihnan pitäisi painua 10 mm. Jos painuma on väärä, siirry kohtaan 2. Jos painuma on oikea, jatka käyttöä.

  1. Löysää laturin kahta () kiinnityspulttia (Kuva 81).

  2. Löysää tai kiristä laturin hihnaa, kiristä pultit ja varmista oikea kireys tarkistamalla hihnan painuma uudelleen.

   g020537

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Hydraulinesteen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulineste.
 • Jos neste saastuu, ota yhteys Toro-jälleenmyyjän, sillä koko järjestelmä on huuhdeltava. Saastunut neste näyttää maitomaiselta tai mustalta puhtaaseen öljyyn verrattuna.

  1. Käännä avain virtalukossa PYSäYTYS-asentoon ja nosta konepelti.

  2. Irrota letku säiliön pohjasta ja anna hydraulinesteen valua suureen tyhjennysastiaan.

  3. Asenna letku, kun hydraulinestettä ei enää valu.

  4. Lisää säiliöön noin 28,4 litraa hydraulinestettä. Katso kohtaHydraulinesteen määrän tarkistus.

   Important: Käytä vain ohjeissa mainittuja hydraulinesteitä. Muut nesteet saattavat vahingoittaa järjestelmää.

  5. Laita säiliön korkki paikalleen.

  6. Käynnistä moottori, käytä kaikkia hydraulisia laitteita, jotta hydraulineste leviää koko järjestelmään, ja tarkista vuotojen varalta.

  7. Käännä avain virtalukossa POIS-asentoon.

  8. Tarkista nestemäärä ja lisää nestettä mittatikun Full-merkintään saakka. Älä täytä liikaa.

  Hydraulisuodattimien vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda hydraulisuodattimet.
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulisuodattimet.
 • Käytä koneen takaosassa (leikkuuyksikkö) Toron vaihtosuodattimia, joiden osanumero on 94-2621, ja koneen etuosassa vaihtosuodattimia, joiden osanumero on 75-1310.

  Important: Muiden suodattimien käyttö saattaa mitätöidä joidenkin osien takuun.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, käännä avain virtalukossa POIS-asentoon, kytke seisontajarrut ja irrota avain.

  2. Puhdista suodattimen kiinnitysalueen ympäristö. Aseta tyhjennysastia suodattimen alle ja irrota suodatin (Kuva 82 ja Kuva 83).

  3. Voitele uuden suodattimen tiiviste ja täytä suodatin hydraulinesteellä.

   g009723
   g009989
  4. Tarkista, että suodattimen asennuskohta on puhdas.

  5. Kierrä suodatinta käsin, kunnes tiiviste koskettaa asennuspintaa. Kiristä sitten vielä ½ kierrosta.

  6. Käynnistä moottori ja anna sen käydä kaksi minuuttia, jotta kaikki ilma purkautuu järjestelmästä.

  7. Käännä avain virtalukossa POIS-asentoon ja tarkista, ettei järjestelmässä ole vuotoja.

  Hydrauliletkujen ja -putkien tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista, että hydrauliletkuissa ja putkissa ei ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja että letkut eivät ole kiertyneet tai kiinnitykset tai liitännät löystyneet.
 • Tarkista, että hydrauliletkuissa ja putkissa ei ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja että letkut eivät ole kiertyneet tai kiinnitykset tai liitännät löystyneet. Suorita kaikki tarvittavat korjaukset ennen koneen käyttöä.

  Vaara

  Paineella suihkuava hydraulineste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vammoja.

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliputkien liittimet ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin.

  Leikkuupöydän kunnossapito

  Leikkuupöytien irrotus ajoyksiköstä

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuupöydät maahan, käännä avain virtalukossa PYSäYTYS-asentoon ja kytke seisontajarru.

  2. Kytke hydraulimoottori irti ja irrota se leikkuupöydästä (Kuva 84). Peitä karan pää, jotta se ei likaannu.

   g011351
  3. Irrota lukitussokka tai mutteri (vain GM 4700), joka kiinnittää leikkuupöydän kannatinrungon nostovarren saranatappiin (Kuva 85).

   g011352
  4. Kieritä leikkuupöytä irti ajoyksiköstä.

  Leikkuupöytien kiinnitys ajoyksikköön

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja käännä avain virtalukossa PYSäYTYS-asentoon.

  2. Siirrä leikkuupöytä ajoyksikön eteen oikeaan kohtaan.

  3. Liu’uta leikkuupöydän kannatinrunko nostovarren saranatappiin. Kiinnitä lukitussokalla tai mutterilla (vain GM 4700) (Kuva 85).

  4. Asenna hydraulimoottori leikkuupöytään (Kuva 84). Varmista, että O-rengas on paikallaan ja että se on ehjä.

  5. Rasvaa kara.

  Terätason huolto

  Vaakatasoleikkuupöydän leikkuukorkeudeksi asennetaan tehtaalla 5 cm ja terän kaltevuudeksi 7,9 mm. Vasemman ja oikean puolen korkeudet ovat tehdasasetuksen mukaan 0,7 mm:n sisällä toisistaan.

  Leikkuupöytä on suunniteltu niin, että terään kohdistuvat iskut eivät väännä koteloa. Jos terä osuu kiinteään esineeseen, tarkista, että terä ei ole vaurioitunut ja että terätaso on asetuksen mukainen.

  Terätason tarkastus

  1. Irrota hydraulimoottori leikkuupöydästä ja irrota sitten leikkuupöytä ajoneuvosta.

  2. Aseta leikkuupöytä tasaiselle pöydälle nostolaitteen tai vähintään kahden henkilön avulla.

  3. Merkitse terän toinen pää maalikynällä tai tussilla. Tarkista kaikki korkeusasetukset tämän terän avulla.

  4. Aseta merkityn terän pään leikkuusärmä kello 12:n asentoon (suoraan eteenpäin leikkuusuuntaan) (Kuva 86) ja mittaa etäisyys pöydän pinnasta leikkuusärmään.

   g011353
  5. Käännä terän merkitty pää kello 3:n ja kello 9:n asentoon (Kuva 86) ja mittaa etäisyydet.

  6. Vertaa kello 12:n asennon mitattua korkeutta leikkuukorkeusasetukseen. Näiden on oltava 0,7 mm:n sisällä toisistaan. Kello 3:n ja kello 9:n etäisyyksien on oltava 3,8±2,2 mm suuremmat kuin kello 12:n asennossa ja 2,2 mm:n sisällä toisistaan.

  Jos jokin mitoista on rajojen ulkopuolella, jatka kohdasta Terätason säätö.

  Terätason säätö

  Aloita etummaisesta asetuksesta (muuta yksi kannatin kerrallaan).

  1. Irrota leikkuukorkeuskannatin (etu, vasen tai oikea) leikkuupöydän rungosta (Kuva 87).

  2. Käytä halutun korkeusasetuksen saavuttamiseen leikkuupöydän rungon ja kannattimen välissä 1,5 mm:n välilevyjä ja/tai 0,7 mm:n välilevyä (Kuva 87).

   g011354
  3. Asenna leikkuukorkeuskannatin leikkuupöydän runkoon ja aseta jäljelle jääneet välilevyt leikkuukorkeuskannattimen alle.

  4. Kiinnitä kuusiopultti/välikappale ja laippamutteri.

   Note: Kuusiopultti ja välikappale on kiinnitetty toisiinsa kierrelukitusaineella, jotta välikappale ei pääse putoamaan leikkuupöydän rungon sisään.

  5. Tarkista korkeus kello 12:n asennossa ja säädä tarvittaessa.

  6. Määritä, onko säädettävä vain toista leikkuukorkeuden kannatinta vai molempia (oikeaa ja vasenta). Jos kello 3:n tai 9:n asennon puoli on 3,8±2,2 mm korkeammalla kuin uusi etukorkeus, kyseistä puolta ei tarvitse säätää. Säädä toinen puoli enintään 2,2 mm:n päähän oikein säädetystä puolesta.

  7. Säädä oikean ja/tai vasemman puolen leikkuukorkeuskannattimet toistamalla vaiheet 1–3.

  8. Kiristä lukkopultit ja laippamutterit.

  9. Tarkista asentojen kello 12, 3 ja 9 korkeudet uudelleen.

  Terän huolto

  Terän irrotus

  Terä on vaihdettava, jos se on osunut kiinteään esineeseen, jos se on epätasapainossa tai jos se on taipunut. Käytä aina alkuperäisiä Toro-vaihtoteriä, jotta turvallisuus ja suorituskyky ovat optimaaliset. Älä käytä muiden valmistajien valmistamia vaihtoteriä, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

  1. Nosta leikkuupöytä korkeimpaan asentoon, sammuta moottori ja kytke seisontajarru. Tue leikkuupöytä, ettei se pääse vahingossa putoamaan.

  2. Tartu terän päähän liinan tai paksun hansikkaan avulla. Irrota teräpultti, nurmisuojakupu ja terä kara-akselista (Kuva 88).

   g011355
  3. Asenna terä, siipipuoli kohti leikkuupöytää, sekä nurmisuojakupu ja teräpultti (Kuva 88). Kiristä teräpultti momenttiin 115–149 N·m.

   Hengenvaara

   Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua, ja terästä voi sinkoutua siruja käyttäjää tai ohikulkijaa kohti, mikä voi aiheuttaa vakavan onnettomuuden tai jopa kuoleman.

   • Terä on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

   • Älä hitsaa murtunutta tai haljennutta terää.

   • Kulunut tai vaurioitunut terä on aina vaihdettava.

  Terän tarkastus ja teroitus

  1. Nosta leikkuupöytä korkeimpaan asentoon, käännä avain virtalukossa PYSäYTYS-asentoon ja kytke seisontajarru.

  2. Tue leikkuupöytä, ettei se pääse vahingossa putoamaan.

  3. Tarkasta terän leikkuusärmät huolellisesti, varsinkin kohdat, joissa terän tasaiset ja käyrät osat kohtaavat (Kuva 89).

  4. Tarkista terä ennen koneen käyttöä, koska hiekka ja hankaavat materiaalit voivat kuluttaa metallia, jolla terän tasaiset ja käyrät osat liittyvät toisiinsa. Vaihda terä, jos siinä on kulumisen merkkejä (Kuva 89). Katso kohta Terän irrotus.

   Hengenvaara

   Jos terän annetaan kulua, siiven ja terän tasaisen osan väliin muodostuu ura (Kuva 89). Terästä voi lopulta irrota pala, joka voi sinkoutua kotelon alta ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

   • Terä on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

   • Kulunut tai vaurioitunut terä on aina vaihdettava.

   g006924
  5. Tarkista kaikkien terien leikkuusärmät. Teroita leikkuusärmät, jos ne ovat tylsät tai urautuneet. Teroita vain leikkuusärmän yläosa ja säilytä alkuperäinen leikkuukulma terävyyden varmistamiseksi (Kuva 90).

   Note: Terä säilyttää tasapainonsa, kun molemmista leikkuusärmistä poistetaan metallia yhtä paljon.

   g006926
  6. Tarkista terän suoruus ja yhdensuuntaisuus asettamalla terä tasaiselle pinnalle ja tarkistamalla sen päät.

   Note: Terän päiden on oltava hiukan keskikohtaa alempana ja leikkuusärmän on oltava terän takareunaa alempana. Tällaisen terän leikkuujälki on hyvä, ja se vaatii vain vähän moottoritehoa. Jos terän päät ovat ylempänä kuin keskikohta tai jos leikkuusärmä on ylempänä kuin takareuna, terä on vääntynyt tai kiero, ja se on vaihdettava.

  7. Asenna terä, siipipuoli kohti leikkuupöytää, sekä nurmisuojakupu ja teräpultti. Kiristä teräpultti momenttiin 115–149 N·m.

  Terän pysäytysajan tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkasta terän pysäytysaika.
 • Leikkuupöydän terien on pysähdyttävä kokonaan noin viidessä sekunnissa sen jälkeen, kun leikkuupöytä kytketään pois käytöstä.

  Note: Laske leikkuupöydät puhtaalle nurmelle tai kovalle alustalle, jossa ne eivät nostata pölyä tai leikkuujätettä.

  1. Pyydä avustajaa asettumaan vähintään kuuden metrin päähän leikkuupöydästä ja tarkkailemaan yhden leikkuupöydän teriä.

  2. Kytke leikkuupöydät pois käytöstä ja mittaa kuinka kauan terien pysähtyminen kokonaan kestää.

   Note: Jos aika on yli seitsemän sekuntia, jarruventtiiliä on säädettävä. Lisätietoja säädön suorittamisesta saa Toro-jälleenmyyjältä

  Tarkista pysäytysaika siten, että avustaja asettuu vähintään kuuden metrin päähän leikkuupöydästä ja tarkkailee yhden leikkuupöydän teriä. Käyttäjä kytkee leikkuupöydät pois käytöstä, ja avustaja mittaa, kuinka kauan terien pysähtyminen kokonaan kestää. Jos aika on yli seitsemän sekuntia, jarruventtiiliä on säädettävä. Lisätietoja säädön suorittamisesta saa Toro-jälleenmyyjältä.

  Eturullan huolto

  Tarkista eturulla kulumien varalta ja että se ei huoju liikaa eikä juutu kiinni. Rulla tai sen osat on huollettava tai vaihdettava, jos jokin näistä ongelmista ilmenee.

  Eturullan irrotus

  1. Irrota rullan kiinnityspultti (Kuva 91).

  2. Aseta rullan kotelon päähän pistepuikko ja irrota vastapäisen puolen laakeri napauttamalla vuorotellen laakerin sisäkehän vastakkaisia puolia.

   Note: Sisäkehän reunasta on oltava näkyvissä 1,5 mm.

   g011356
  3. Irrota toinen laakeri työntämällä.

  4. Tarkista, että rullan kotelo, laakerit ja laakerin välikappale ovat ehjät (Kuva 91). Vaihda rikkoutuneet osat ja kokoa eturulla uudelleen.

  Eturullan asennus

  1. Asenna ensimmäinen laakeri rullan koteloon (Kuva 91). Paina pelkästään ulompaa kehää tai sisä- ja ulkokehää yhtä voimakkaasti.

  2. Asenna välikappale (Kuva 91).

  3. Asenna toinen laakeri rullan koteloon (Kuva 91) painamalla sisä- ja ulkokehää yhtä voimakkaasti, kunnes sisäkehä koskettaa välikappaletta.

  4. Asenna rullakokoonpano leikkuupöydän runkoon.

  5. Tarkista, että rullakokoonpanon ja rullan leikkuupöydän runkoon kiinnittävien kannattimien välys on enintään 1,5 mm. Jos välys on yli 1,5 mm, säädä välys asentamalla riittävästi ⅝ tuuman aluslaattoja.

   Important: Jos rullakokoonpano kiinnitetään siten, että välys on yli 1,5 mm, laakeriin kohdistuva sivuttainen rasitus voi rikkoa sen.

  6. Kiristä kiinnityspultti momenttiin 108 N·m.

  Varastointi

  Ajoyksikön valmistelu

  1. Puhdista ajoyksikkö, leikkuuyksiköt ja moottori huolellisesti.

  2. Tarkista rengaspaineet. Katso Rengaspaineen tarkistus.

  3. Tarkista, etteivät kiinnikkeet ole löysällä, ja kiristä tarvittaessa.

  4. Rasvaa kaikki rasvanipat ja nivelet. Pyyhi pois ylimääräinen voiteluaine.

  5. Hio varovasti ja maalaa korjausmaalilla maalipinnat, jotka ovat naarmuuntuneet, lohkeilleet tai ruostuneet. Korjaa kaikki metallirungossa olevat kolhut.

  6. Huolla akku ja kaapelit seuraavasti:

   1. Irrota akkuliittimet akun navoista.

   2. Puhdista akku, liittimet ja navat teräsharjalla ja ruokasoodaliuoksella.

   3. Voitele kaapeliliittimet ja akun navat Grafo 112X -suojarasvalla (osanumero 505-47) tai vaseliinilla ruostumisen ehkäisemiseksi.

   4. Lataa akku hitaasti 60 päivän välein 24 tunnin ajan, jotta akkuun ei muodostu lyijysulfaattia.

  7. Kytke kuljetuslukitsimet (vain Groundsmaster 4700-D).

  Moottorin valmistelu

  1. Tyhjennä moottoriöljy öljypohjasta ja aseta tyhjennystulppa paikalleen.

  2. Irrota ja hävitä öljynsuodatin. Asenna uusi öljynsuodatin.

  3. Lisää öljysäiliöön 5,7 litraa moottoriöljyä, jonka luokitus on SAE 15W-40 CH-4, CI-4 tai korkeampi.

  4. Käynnistä moottori ja käytä sitä joutokäynnillä parin minuutin ajan.

  5. Sammuta moottori.

  6. Huuhtele polttoainesäiliö tuoreella ja puhtaalla dieselpolttoaineella.

  7. Varmista kaikki polttoainejärjestelmän liitännät.

  8. Puhdista ja huolla ilmanpuhdistinjärjestelmä perusteellisesti.

  9. Tiivistä ilmanpuhdistimen imuaukko sekä pakoaukko säänkestävällä teipillä.

  10. Tarkista pakkassuojaus ja lisää veden ja etyleeniglykolin seosta (50:50) alueella odotettavissa olevan alimman lämpötilan mukaan.

  Leikkuupöytä

  Jos leikkuupöytä irrotetaan ajoyksiköstä pidemmäksi aikaa, suojaa kara pölyltä ja kosteudelta asentamalla karan päälle karatulppa.