Innledning

Denne blåseren er beregnet på privat bruk for å fjerne løv og rusk utendørs etter behov. Den er hovedsakelig utviklet for bruk med litiumionbatteripakke av modell 81825, 81860 eller 81875. Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller tilskuere for fare.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for mer informasjon, inkludert sikkerhetstips, opplæringsmateriale og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Modell 51825T inkluderer ikke et batteri eller en lader.

Graphic

Hvis du trenger hjelp, kan du se www.Toro.com/support for instruksjonsvideoer eller kontakt 1-888-384-9939 før du returnerer dette produktet.

Sikkerhet

ADVARSEL: Når du bruker elektriske hageapparater, må du alltid følge de grunnleggende sikkerhetsreglene for å redusere faren for brann, elektrisk støt og personskader, inkludert følgende:

VIKTIGE SIKKERHETS-

INSTRUKSJONER

I. Opplæring

 1. Operatøren av apparatet er ansvarlig for eventuelle ulykker eller farer som oppstår for andre eller deres eiendom.

 2. Ikke la barn bruke eller leke med apparatet, batteripakken eller batteriladeren. Lokalt regelverk kan sette aldersgrense for bruk av apparatet.

 3. Ikke la personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, bruke apparatet, batteripakken eller batteriladeren, med mindre de er under tilsyn eller har fått instruksjon i sikker bruk av det og forstår farene som er involvert, ved å bruke det.

 4. Les alle instruksjonene og advarselsmerkingene på laderen og batteripakken før du bruker apparatet, batteripakken og batteriladeren.

 5. Bli kjent med kontrollene og riktig bruk av apparatet, batteripakken og batteriladeren.

II. Forberedelser

 1. Hold tilskuere og barn unna driftsområdet.

 2. Bruk bare batteripakken som angitt av Toro. Bruk av annet tilbehør og utstyr kan øke risikoen for personskade og brann.

 3. Tilkobling av batteriladeren til en stikkontakt som ikke er 100–240 V, kan forårsake brann eller elektrisk støt. Ikke koble batteriladeren til en stikkontakt annet enn 100–240 V. Ved kobling til andre typer strømforsyninger kan en pluggadapter for riktig strømuttak benyttes ved behov.

 4. Ikke bruk en skadet eller modifisert batteripakke eller batterilader, som kan utvise uforutsigbar adferd som resulterer i brann, eksplosjon eller risiko for personskade.

 5. Hvis batteripakkens strømkabel er skadet, må du ta kontakt med en autorisert serviceverksted for å få en ny kabel.

 6. Ikke bruk ikke-oppladbare batterier.

 7. Lad kun batteripakken med batteriladeren som er spesifisert av Toro. En lader som er egnet for én type batteripakke, kan medføre en risiko for brann hvis den brukes med en annen batteripakke.

 8. Lad batteripakken kun på et godt ventilert område.

 9. Ikke utsett en batteripakke eller batterilader for brann eller temperaturer over 68 °C.

 10. Følg alle instruksjoner for lading, og ikke lad eller oppbevar batteripakken ved andre temperaturer enn områdene som er angitt i instruksjonene. Ellers kan du skade batteripakken og øke risikoen for brann.

 11. Bruk aldri apparatet uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer som tiltenkt.

 12. Ha på egnet tøy – ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår, og ikke bruk fritthengende smykker som kan bli fanget opp av bevegelige deler. Bruk en støvmaske i støvete driftsforhold.

III. Bruk

 1. Unngå farlige miljøer – ikke bruk apparatet i regn eller på fuktige eller våte steder.

 2. Bruk riktig apparat for bruksområdet – bruk av apparatet til andre formål enn tiltenkt bruk, kan vise seg å være farlig for deg og tilskuere.

 3. Forhindre utilsiktet start – påse at svitsjen er i AV-posisjon før du kobler til batteripakken og håndterer apparatet. Ikke bær apparatet med fingeren på bryteren eller aktiver apparatet med bryteren i På-posisjon.

 4. Apparatet må bare brukes i dagslys eller der det er god kunstig belysning.

 5. Fjern batteripakken fra apparatet før du justerer det eller skifter tilbehør.

 6. Hold hendene og føttene borte fra åpningen og alle bevegelige deler.

 7. Stans apparatet, fjern batteripakken fra det og vent til alle bevegelser stopper før du justerer, vedlikeholder, rengjør eller lagrer apparatet.

 8. Fjern batteripakken fra apparatet når du forlater det uten tilsyn.

 9. Ikke tving apparatet – la det gjøre jobben bedre og tryggere i hastigheten den ble utformet for.

 10. Ikke strekk deg for langt – hold riktig fotfeste og balanse til enhver tid, spesielt i skråninger. Gå, ikke løp med apparatet.

 11. Vær oppmerksom – følg med på det du gjør, og vær fornuftig når du bruker apparatet. Ikke bruk apparatet når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

 12. Kontroller at ventilasjonsåpningene ikke er tilstoppet med rusk.

 13. Ikke sett inn noe objekt i åpningen eller bruk apparatet med en blokkert åpning. Hold åpningen fri for støv, lo, hår eller annet som kan redusere luftstrømmen.

 14. Vær ekstra forsiktig når du bruker apparatet til å rengjøre trapper.

 15. Under tøffe forhold kan batteripakken utskille væske. Unngå kontakt med væsken. Hvis du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll med vann. Hvis væsken kommer i kontakt med øynene, må du søke medisinsk hjelp. Væske som skilles ut fra batteriet, kan forårsake irritasjon eller brannskader.

 16. FORSIKTIG – En feilbehandlet batteripakke kan utgjøre en risiko for brann eller kjemiske brannskader. Ikke demonter batteripakken. Ikke varm batteripakken til over 68 °C eller tenn på den. Erstatt batteripakken med kun en original Toro-batteripakke. Bruk av en annen type batteripakke kan forårsake brann eller eksplosjon. Hold batteripakker utilgjengelig for barn og i den opprinnelige emballasjen til du er klar til bruke dem.

IV. Vedlikehold og oppbevaring

 1. Vedlikehold apparatet nøye – hold det rent og i god stand for best mulig ytelse og for å redusere risikoen for personskade. Følg instruksjonene for smøring og bytte av tilbehør. Hold håndtakene tørre, rene og frie for olje og fett.

 2. Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spiker og skruer som kan danne en forbindelse fra en klemme til en annen. Hvis batteriklemmene kortslutter, kan det forårsake brannsår eller brann.

 3. Hold hendene og føttene borte fra bevegelige deler.

 4. Stans apparatet, fjern batteripakken fra det og vent til alle bevegelser stopper før du justerer, vedlikeholder, rengjør eller lagrer apparatet.

 5. Kontroller apparatet for skadede deler – hvis det finnes skadede verneplater eller andre deler, må du avgjøre om det vil fungere korrekt. Se etter feiljusterte og binding av bevegelige deler, ødelagte deler, fester og eventuelle andre forhold som kan påvirke driften. Med mindre det er angitt i instruksjonene, må en autorisert serviceforhandler reparere eller skifte ut et skadet vern eller en skadet del.

 6. Hold alle festene på apparatet stramme.

 7. Ikke prøv å betjene eller reparere apparatet, batteripakken eller batteriladeren, bortsett fra det som er angitt i instruksjonene. Få en autorisert serviceforhandler til å utføre service ved å bruke identiske reservedeler for å sikre at produktet vedlikeholdes på en sikker måte.

 8. Oppbevar et inaktivt apparat innendørs på et sted som er tørt, sikkert og utilgjengelig for barn.

 9. Du må ikke kaste et batteri inn i flammer. Cellen kan eksplodere. Sjekk lokale forskrifter for mulige spesielle avhendingsinstruksjoner.

TA VARE PÅ DISSE

INSTRUKSJONENE

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for operatøren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal139-5219

Montering

Note: Batteripakken er ikke fulladet når du kjøper den. Før du bruker verktøyet for første gang, se Lade batteripakken.

Montere blåseren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Blåserør1

Skyv blåserøret på blåserhuset. Du må kanskje trykke ned tappen for blåserøret for å låse det på plass (Figur 1).

g273147

Oversikt over produktet

Passende temperaturområder

Lad/oppbevar batteripakken ved5 °C til 40 °C*
Bruk batteripakken ved-30 °C til 49 °C
Bruk blåseren ved0 °C til 49 °C
Oppbevar blåseren ved0 °C til 49 °C

*Ladetiden øker hvis du ikke lader batteriet innenfor dette området.

Oppbevar verktøyet, batteripakken og batterilader i et innelukket, rent, tørt område.

Bruk

Advarsel

Blåseren kan slynge rusk, noe som kan forårsake alvorlige personskader på deg eller andre personer.

 • Ikke blås harde gjenstander som spikre eller bolter.

 • Ikke bruk blåseren i nærheten av andre personer eller dyr.

 • Pass på hvor du blåser (dvs. blås bort fra tilskuere, vinduer, biler osv.). Bruk kun så mye hastighet som nødvendig.

 • Vær svært forsiktig når du rengjør rusk fra trapper eller andre trange områder.

 • Ha på egnet tøy – ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår, og ikke bruk fritthengende smykker som kan bli fanget opp av bevegelige deler. Bruk en støvmaske i støvete driftsforhold.

Starte blåseren

 1. Påse at ventilene på blåseren er frie for støv og rusk.

 2. Innrett kammeret i batteripakken med koblingsarmen på håndtakshuset (Figur 2).

 3. Ta tak i håndtaket og skyv batteripakken inn i håndtaket til låsen låses på plass (Figur 1).

  g273146
 4. For å starte blåseren klemmer du på utløseren for variabel hastighet (Figur 3).

  Note: Aktiver hastighetslåsen for å holde maskinen på uten å trykke på utløseren for variabel hastighet (Figur 3).

  g267241

Justere lufthastigheten til blåseren

For å oppnå maksimal ytelse (lufthastighet) må du trykke den variable hastighetsutløseren helt ned. Deretter trykker og holder du inne turboknappen i ønsket tidsperiode (Figur 3).

Bruk utløseren for variabel hastighet for å justere lufthastigheten mens du blåser (Figur 3).

Aktiverer hastighetslåsen for å holde en jevn lufthastighet (Figur 3).

Slå av blåseren

For å stoppe blåseren kobler du fra hastighetslåsen (hvis den er i bruk) og slipper utløseren for variabel hastighet (Figur 3).

Important: Etter at du har stoppet blåseren, må du ikke la hastighetslåsen være aktivert med batteripakken i blåseren.

Fjern batteripakken når du ikke bruker blåseren eller transporterer blåseren til eller fra arbeidsområdet.

Fjerne blåserøret

Trykk ned tappen for å skille blåserøret fra blåseren (Figur 4).

g273159

Fjerne batteriet fra blåseren

Trykk på batterilåsen på maskinen for å frigjøre batteripakken, og skyv batteripakken ut av blåseren (Figur 5).

g267488

Lade batteripakken

Important: Batteripakken er ikke fulladet når du kjøper den. Før du bruker verktøyet for første gang, plasser batteripakken i laderen og lad den til LED-skjermen indikerer at batteripakken er fulladet. Les alle sikkerhetsforanstaltninger.

Important: Lad batteripakken kun i temperaturer som er innenfor riktig område. Se Spesifikasjoner.

Note: Du kan når som helst trykke på indikatorknappen for batteriladning på batteripakken for å vise gjeldende ladning (LED-indikatorer).

 1. Påse at ventilene på batteriet og batteriladeren er frie for støv og rusk.

  g290533
 2. Innrett kammeret i batteripakken (Figur 6) med koblingsarmen på laderen.

 3. Skyv batteripakken inn i laderen til den sitter helt fast (Figur 6).

 4. For å fjerne batteripakken skyver du batteriet bakover ut av laderen.

 5. Se følgende tabell for å tolke LED-indikatorlampen på batteriladeren.

  IndikatorlampeIndikerer
  AvIngen batteripakke er satt inn
  Blinker grøntBatteripakken lader
  GrønnBatteripakken er ladet
  RødBatteripakken og/eller batteriladeren er over eller under det passende temperaturområdet.
  Blinker rødtFeil ved lading av batteripakke*

*Se for mer informasjon.

Oppbevaring

Important: Oppbevar verktøyet, batteripakken og laderen kun i temperaturer som er innenfor riktig område. Se Spesifikasjoner.

Important: Hvis du skal oppbevare verktøyet i et år eller mer, fjern batteripakken fra verktøyet og lad batteripakken til to eller tre LED-indikatorer blir grønne på batteriet. Ikke oppbevar et fulladet eller helt utladet batteri. Når du vil bruke verktøyet igjen, lader du batteripakken til den venstre indikatorlampen på laderen blir grønn eller alle fire LED-indikatorene på batteriet blir grønne.

 • Koble produktet fra strømforsyningen (dvs. fjern pluggen fra strømforsyningen eller batteripakken) og kontroller det for skade etter bruk.

 • Fjern alle fremmedlegemer fra produktet.

 • Oppbevar verktøyet, batteripakken og batteriladeren utilgjengelig for barn når de ikke er i bruk.

 • Hold verktøyet, batteripakken og batteriladeren borte fra korroderende midler som hagekjemikalier og avisingssalter.

 • For å redusere risikoen for alvorlig personskade må du ikke oppbevare batteripakken utendørs eller i kjøretøy.

 • Oppbevar verktøyet, batteripakken og batterilader i et innelukket, rent, tørt område.

Feilsøking

Utfør kun trinnene beskrevet i disse instruksjonene. Alt ytterligere inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeid må utføres av et autorisert serviceverksted eller en tilsvarende kvalifisert spesialist hvis du ikke kan løse problemet selv.

ProblemPossible CauseCorrective Action
Verktøyet starter ikke.
 1. Batteriet er ikke fullstendig montert i verktøyet.
 2. Batteripakken er ikke ladet.
 3. Batteripakken er skadet.
 4. Det er et annet elektrisk problem med verktøyet.
 1. Fjern og sett deretter batteriet inn i verktøyet igjen, og påse at det er fullstendig montert og låst.
 2. Fjern batteripakken fra verktøyet og lad det.
 3. Bytt ut batteripakken.
 4. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
Verktøyet når ikke full effekt.
 1. Batteripakkens ladekapasitet er for lav.
 2. Luftventilene er blokkert.
 1. Fjern batteripakken fra verktøyet og lad batteripakken helt opp.
 2. Rengjør luftventilene.
Batteripakken lades raskt ut.
 1. Batteripakken er over eller under det passende temperaturområdet.
 1. Flytt batteripakken til et sted der det er tørt og temperaturen er mellom 5 °C og 40 °C.
Batteriladeren fungerer ikke.
 1. Batteriladeren er over eller under det passende temperaturområdet.
 2. Uttaket som batteriladeren er koblet til, har ikke strøm.
 1. Koble fra batteriladeren og flytt den til et sted der det er tørt og temperaturen er mellom 5 °C og 40 °C.
 2. Kontakt din autoriserte elektriker for å reparere strømuttaket.
LED-indikatorlampen på batteriladeren lyser rødt.
 1. Batteriladeren og/eller batteripakken er over eller under det passende temperaturområdet.
 1. Koble fra batteriladeren, og flytt batteriladeren og batteripakken til et sted der det er tørt og temperaturen er mellom 5 °C og 40 °C.
LED-indikatorlampen på batteriladeren blinker rødt.
 1. Det er en feil i kommunikasjonen mellom batteripakken og laderen.
 2. Batteripakken er svak.
 1. Fjern batteripakken fra batteriladeren, koble batteriladeren fra strømuttaket, og vent i 10 sekunder. Koble batteriladeren til strømuttaket igjen, og plasser batteripakken på batteriladeren. Hvis LED-indikatorlampen på batteriladeren fremdeles blinker rødt, gjentar du denne prosedyren. Hvis LED-indikatorlampen på batteriladeren fremdeles blinker rødt etter to forsøk, skal batteripakken kasseres ved et resirkuleringsanlegg for batterier.
 2. Resirkuler eller kasser batteripakken på korrekt måte ved et resirkuleringsanlegg for batterier.
Verktøyet kjører ikke eller kjører ikke uten avbrudd.
 1. Det er fuktighet på ledningene til batteripakken.
 2. Batteriet er ikke fullstendig montert i verktøyet.
 3. Batteripakken har lav lading.
 1. La batteripakken tørke eller tørk den tørr.
 2. Fjern og sett deretter batteriet inn i verktøyet igjen, og påse at det er fullstendig montert og låst.
 3. Lad batteripakken.
Det er vanskelig å fjerne batteripakken fra verktøyet.
 1. Batteripakken/verktøyet er nytt eller det er rust på batteriklemmene og/eller klemmene på verktøyet.
 1. Rengjør klemmene på batteripakken og verktøyet med en tørr fille. Påfør deretter ikke-ledende fett på batteriklemmene. Ikke bruk andre smøremidler da de kan skade klemmene.
Hastighetslåsen forblir ikke aktivert.
 1. Hastighetslåsskruen er løs.
 1. Stram hastighetslåsskruen ved å dreie skruen ¼ omdreining. Hvis hastigheteslåsen fortsatt ikke forblir aktivert, drei hastighetslåsskruen ytterligere ¼ omdreining.
Verktøyet produserer en pipelyd.
 1. Flere mulige årsaker.
 1. Prøv de andre feilsøkingshandlingene, eller ta kontakt med en autorisert serviceforhandler.