Introduktion

Denna lövblåsare är avsedd att användas av privatkunder för att flytta lövliknande skräp utomhus efter behov. Den är främst avsedd för användning med litiumjonbatteripaket av modellerna 81825, 81860 eller 81875. Det kan medföra fara för dig och kringstående om produkten används i andra syften än vad som avsetts.

Läs denna information noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett riktigt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com för mer information, inklusive säkerhetsråd, utbildningsmaterial, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Modell 51825T inkluderar varken batteri eller laddare.

Graphic

På www.Toro.com/support finns hjälp i form av instruktionsfilmer. Kontakta oss på +1-888-384-9939 innan du returnerar produkten.

Säkerhet

VARNING: Läs och följ alltid grundläggande säkerhetsanvisningar, inklusive nedanstående, för att minska risken för brand, elektriska stötar och personskador när du använder elutrustning i trädgården.

VIKTIGA SÄKERHETS-

ANVISNINGAR

I. Utbildning

 1. Utrustningens operatör ansvarar för eventuella olyckor eller faror som andra personer eller deras egendom utsätts för.

 2. Låt inte barn använda eller leka med batteripaketet eller batteriladdaren. Lokala bestämmelser kan begränsa användarens ålder.

 3. Tillåt inte personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, att använda utrustningen, batteripaketet eller batteriladdaren, såvida de inte har fått instruktioner eller handledning i att använda dem på ett säkert sätt och förstår riskerna förknippade med användning.

 4. Läs alla anvisningar och varningsmarkeringar på utrustningen, batteripaketet och batteriladdaren innan du använder dessa produkter.

 5. Bekanta dig med reglagen och korrekt användning av utrustningen, batteripaketet och batteriladdaren.

II. Förberedelser

 1. Håll kringstående och barn borta från arbetsområdet.

 2. Använd endast det batteripaket som angetts av Toro. Användning av andra tillbehör och fästanordningar kan öka risken för skador och brand.

 3. Det kan leda till brand eller elektriska stötar om batteriladdaren ansluts till ett uttag som inte är mellan 100 och 240 V. Anslut inte batteriladdaren till ett annat uttag än 100 till 240 V. Om du vill ha en annan typ av anslutning ska du vid behov använda en anslutningsadapter för korrekt konfiguration av eluttaget.

 4. Använd inte skadade eller modifierade batteripaket eller batteriladdare. Dessa kan ha ett oförutsägbart beteende som kan leda till brand, explosion och skaderisker.

 5. Om elsladden till batteriladdaren är skadad ska du kontakta en auktoriserad återförsäljare för att byta ut den.

 6. Använd inte icke-laddningsbara batterier.

 7. Ladda batteripaketet endast med batteriladdaren som angetts av Toro. En laddare som är lämplig för en särskild typ av batteripaket kan utgöra en brandrisk om den används med ett annat batteripaket.

 8. Ladda batteripaketet endast på en plats med god ventilation.

 9. Utsätt inte batteripaket eller batteriladdare för brand eller temperaturer över 68 °C.

 10. Följ alla laddningsanvisningar och ladda inte batteripaketet utanför det temperaturintervall som anges i anvisningarna. Om du inte följer dessa anvisningar kan batteripaketet skadas och risken för brand ökar.

 11. Kör endast utrustningen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 12. Klä dig lämpligt – använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte lösa smycken som kan fastna i rörliga delar. Använd munskydd vid dammiga driftförhållanden.

III. Användning

 1. Undvik farliga miljöer – Använd inte utrustningen i regn eller på fuktiga eller våta platser.

 2. Använd rätt utrustning för tillämpningen – användning för andra ändamål än de avsedda kan vara farligt för dig och kringstående.

 3. Förhindra oavsiktlig start – se till att brytaren är i läget AV innan du ansluter till batteripaketet och hanterar utrustningen. Bär inte utrustningen med fingret på brytaren och aktivera inte apparaten med brytaren i läget På.

 4. Använd endast maskinen i dagsljus eller i bra belysning.

 5. Avlägsna batteripaketet från enheten innan du utför justeringar eller byter tillbehör.

 6. Håll händer och fötter borta från öppningen och de rörliga delarna.

 7. Stäng av utrustningen, avlägsna batteripaketet från utrustningen och vänta tills alla rörelser har stannat innan du justerar, underhåller, rengör eller ställer utrustningen i förvar.

 8. Avlägsna batteripaketet från utrustningen om du lämnar den utan uppsikt.

 9. Tvinga inte utrustningen att arbeta för hårt – den presterar bättre och fungerar säkrare om den får arbeta på den nivå som den konstruerades för.

 10. Sträck dig inte för långt – se till att alltid stå stadigt och upprätthålla balansen, särskilt i backar. Gå med utrustningen, spring aldrig med den.

 11. Var på din vakt, se på vad du gör och använd sunt förnuft när du använder utrustningen. Använd inte utrustningen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

 12. Se till att ventilöppningarna hålls fria från skräp.

 13. För inte in något föremål i öppningen och använd inte utrustningen med en blockerad öppning. Håll öppningen fri från damm, ludd, hår och allt annat som kan minska luftflödet.

 14. Var försiktig när du använder utrustningen för att rengöra trappor.

 15. Under skadliga förhållanden kan vätska läcka ut ur batteripaketet. Undvik kontakt. Om du råkar komma i kontakt med vätskan ska du spola med vatten. Om vätskan kommer i kontakt med ögonen ska du söka medicinsk hjälp. Vätska som läcker ur batteripaketet kan orsaka irritationer eller brännskador.

 16. VAR FÖRSIKTIG – Ett felhanterat batteripaketet kan medföra en brandrisk eller risk för brännskada från kemikalier. Ta inte isär batteripaketet. Värm inte upp batteripaketet över 68 °C eller elda upp det. Ersätt enbart batteripaketet med ett äkta Toro-batteripaket. Om en annan typ av batteripaket används kan det leda till brand eller explosion. Förvara batteripaket utom räckhåll för barn och i originalförpackningen tills de ska användas.

IV. Underhåll och förvaring

 1. Underhåll utrustningen varsamt – håll den ren och i gott skick för bästa prestanda och för att minska skaderisken. Följ anvisningarna för smörjning och byte av tillbehör. Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.

 2. När batteripaketet inte används ska det förvaras på avstånd från metallföremål som gem, mynt, nycklar, spikar och skruvar som kan leda effekten från en pol till en annan. Kortslutning av batteriet kan orsaka brännskador eller eldsvåda.

 3. Håll händer och fötter borta från rörliga delar.

 4. Stäng av utrustningen, avlägsna batteripaketet från utrustningen och vänta tills alla rörelser har stannat innan du justerar, underhåller, rengör eller ställer utrustningen i förvar.

 5. Kontrollera om utrustningen har skadade delar – om skydd eller andra delar är skadade ska du fastställa om utrustningen kommer att fungera korrekt. Kontrollera om det finns feljusterade eller kärvande rörliga delar, trasiga delar, fästelement eller några andra förhållanden som kan påverka funktionen. Om inte annat anges i anvisningarna ska en auktoriserad återförsäljare reparera eller byta ut skadade skydd och delar.

 6. Se till att utrustningens fästelement alltid sitter fast ordentligt.

 7. Försök inte att underhålla eller reparera utrustningen, batteripaketet eller batteriladdaren förutom på det sätt som anges i anvisningarna. Be en auktoriserad återförsäljare att utföra underhåll med identiska reservdelar för att säkerställa att produkten underhålls på ett säkert sätt.

 8. Förvara inaktiv utrustning inomhus på en plats som är torr, säker och oåtkomlig för barn.

 9. Kassera inte batteriet i eld. Det riskerar att explodera. Kontrollera vilka kasseringsregler som gäller där du bor.

SPARA DESSA

ANVISNINGAR

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och -anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal139-5219

Montering

Note: Batteripaketet är inte fulladdat när du köper det. Läs Ladda batteripaketet innan du använder verktyget för första gången.

Montera fläkten

Delar som behövs till detta steg:

Blåsarrör1

Skjut på det nedre röret på blåsarhuset. Du kan behöva trycka ned rörspärren på blåsarröret för att röret ska låsas fast (Figur 1).

g273147

Produktöversikt

Lämpliga temperaturintervall

Ladda/förvara batteripaketet vid5 °C till 40 °C*
Använd batteripaketet vid-30 °C till 49 °C
Använd blåsaren vid0 °C till 49 °C
Förvara blåsaren vid0 °C till 49 °C

* Laddningstiden förlängs om du inte laddar batteriet inom detta temperaturintervall.

Förvara verktyget, batteripaketet och batteriladdaren på en ren och torr avsides plats.

Körning

Varning

Föremål som kastas omkring kan orsaka allvarliga personskador på dig och kringstående.

 • Blås inte på hårda föremål som spikar eller skruvar.

 • Använd inte blåsaren nära kringstående eller husdjur.

 • Var försiktig med att blåsa i rätt riktning (dvs. blåsa bort från kringstående, fönster, bilar osv.). Använd endast den hastighet som krävs.

 • Var extra försiktig när du röjer bort skräp från trappor eller andra trånga utrymmen.

 • Klä dig lämpligt – använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte lösa smycken som kan fastna i rörliga delar. Använd munskydd vid dammiga driftförhållanden.

Starta blåsaren

 1. Kontrollera att ventilerna på blåsaren är fria från damm och smuts.

 2. Rikta in håligheten i batteripaketet på handtagskåpans ände (Figur 2).

 3. Ta tag i handtaget och tryck in batteripaketet i handtaget tills spärren låser det på plats (Figur 1).

  g273146
 4. Starta blåsaren genom att trycka på reglaget för reglerbar hastighet (Figur 3).

  Note: Lägg i hastighetslåset för att se till att maskinen hålls igång utan att du behöver trycka in reglaget för reglerbar hastighet (Figur 3).

  g267241

Justera blåsarens lufthastighet

För att uppnå maximal prestanda (lufthastighet) trycker du ned reglaget för reglerbar hastighet och håller sedan ned Turbo Boost-knappen för önskad tid (Figur 3).

Använd reglaget för reglerbar hastighet för att justera lufthastigheten medan du använder lövblåsaren (Figur 3).

Koppla in hastighetslåset för att behålla den aktuella lufthastigheten (Figur 3).

Stänga av blåsaren

Stäng av blåsaren genom att koppla ur hastighetslåset (om det används) och släppa reglaget för reglerbar hastighet (Figur 3).

Important: Låt inte hastighetslåset vara aktiverat med batteripaketet på plats i blåsaren när den har stannat.

Avlägsna alltid batteripaketet när du inte använder blåsaren eller du transporterar blåsaren till eller från arbetsområdet.

Ta bort blåsarröret

Tryck ned spärrhaken för att skilja blåsarröret från blåsaren (Figur 4).

g273159

Ta bort batteriet från blåsaren

Tryck på batterispärren för att lossa batteripaketet och skjut ut batteripaketet ur blåsaren (Figur 5).

g267488

Ladda batteripaketet

Important: Batteripaketet är inte fulladdat när du köper det. Innan du använder verktyget för första gången ska du placera batteripaketet i laddaren och ladda det tills lysdioden indikerar att batteripaketet är färdigladdat. Läs alla säkerhetsanvisningar.

Important: Ladda batteripaketet endast i temperaturer som ligger inom rätt intervall. Se Specifikationer.

Note: När som helst kan du trycka på batteriladdningsindikatorn på batteripaketet för att visa aktuell laddning (lysdioder).

 1. Kontrollera att ventilerna på batteriet och batteriladdaren är fria från damm och smuts.

  g290533
 2. Rikta in håligheten i batteripaketet (Figur 6) med spetsen på laddaren.

 3. Skjut in batteripaketet i laddaren tills det sitter fast ordentligt (Figur 6).

 4. Ta bort batteripaketet genom att dra det bakåt ur laddaren.

 5. Se följande tabell för en beskrivning av batteriladdarens LED-indikatorlampa.

  IndikatorlampaAnger
  AvBatteripaket ej isatt
  Grönt blinkande ljusBatteripaketet laddas
  GrönBatteripaketet är laddat
  RödBatteripaketets och/eller batteriladdarens temperatur ligger över eller under lämpligt temperaturintervall.
  Rött blinkande ljusLaddningsfel för batteripaket*

* Se för mer information.

Förvaring

Important: Förvara verktyget, batteripaketet och laddaren endast i temperaturer som ligger inom rätt intervall. Se Specifikationer.

Important: Om du förvarar verktyget i ett år eller längre ska du ta ut batteripaketet ur verktyget och ladda batteripaketet tills två eller tre lysdioder lyser grönt på batteriet. Förvara inte ett fulladdat eller helt urladdat batteri. När du är redo att ta verktyget i bruk igen ska batteripaketet laddas tills vänster indikatorlampa på laddaren lyser grönt eller alla fyra lysdioder på batteriet blir gröna.

 • Koppla bort produkten från strömkällan (dvs. dra ur kontakten från strömkällan eller avlägsna batteripaketet) och kontrollera att den inte skadats efter användning.

 • Ta bort allt främmande material från produkten.

 • När de inte används ska verktyg, batteripaket och laddare förvaras utom räckhåll för barn.

 • Håll redskapet, batteripaketet och batteriladdaren på avstånd från frätande medel, som trädgårdskemikalier och vägsalt.

 • Minska risken för allvarliga personskador genom att inte förvara batteripaketet utomhus eller i fordon.

 • Förvara verktyget, batteripaketet och batteriladdaren på en ren och torr avsides plats.

Felsökning

Utför endast stegen som beskrivs i de här instruktionerna. Alla övriga inspektioner, underhåll och reparationer får endast utföras av en auktoriserad verkstad eller en liknande behörig specialist, om du inte kan lösa problemet själv.

ProblemPossible CauseCorrective Action
Verktyget startar inte.
 1. Batteriet sitter inte helt på plats i verktyget.
 2. Batteripaketet är inte laddat.
 3. Batteripaketet är skadat.
 4. Det är något annat elektriskt fel på verktyget.
 1. Ta bort och sätt tillbaka batteriet i verktyget, se till att det är korrekt monterat och spärrat.
 2. Ta ut batteripaketet ur verktyget och ladda det.
 3. Byt ut batteripaketet.
 4. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
Verktyget når inte full kraftförsörjning.
 1. Batteripaketets laddningskapacitet är för låg.
 2. Luftventilerna är blockerade.
 1. Ta ut batteripaketet ur verktyget och ladda batteripaketet helt.
 2. Rengör luftventilerna.
Batteripaketet laddas snabbt ur.
 1. Batteripaketets temperatur ligger över eller under lämpligt temperaturintervall.
 1. Flytta batteripaketet till en torr plats där temperaturen är mellan 5 °C och 40 °C.
Batteriladdaren fungerar inte.
 1. Batteriladdarens temperatur ligger över eller under lämpligt temperaturintervall.
 2. Uttaget som laddaren är ansluten till har ingen strömförsörjning.
 1. Koppla ur batteriladdaren och flytta den till en torr plats där temperaturen är mellan 5 °C och 40 °C.
 2. Kontakta en behörig elektriker för att reparera uttaget.
LED-indikatorlampan på batteriladdaren är röd.
 1. Batteriladdarens och/eller batteripaketets temperatur ligger över eller under lämpligt temperaturintervall.
 1. Koppla ur batteriladdaren och flytta batteriladdaren och batteripaketet till en torr plats där temperaturen är mellan 5 °C och 40 °C.
LED-indikatorlampan på batteriladdaren blinkar rött.
 1. Ett fel har uppstått i kommunikationen mellan batteripaketet och laddaren.
 2. Batteripaketet nivå är svag.
 1. Ta bort batteripaketet från batteriladdaren, koppla ur batteriladdaren från vägguttaget och vänta i 10 sekunder. Anslut batteriladdaren till uttaget igen och placera batteripaketet på batteriladdaren. Om LED-indikatorlampan på batteriladdaren fortfarande blinkar rött upprepar du proceduren igen. Om LED-indikatorlampan på batteriladdaren fortfarande blinkar rött efter två försök ska batteripaketet kasseras på korrekt sätt i en återvinningsanläggning som tar batterier.
 2. Kassera litiumjonbatteripaket på korrekt sätt på en återvinningsstation som tar batterier.
Verktyget fungerar inte eller fungerar inte utan avbrott.
 1. Det finns fukt på batteripaketets kablar.
 2. Batteriet sitter inte helt på plats i verktyget.
 3. Batteripaketets laddning är låg.
 1. Låt batteripaketet torka eller torka det på egen hand.
 2. Ta bort och sätt tillbaka batteriet i verktyget, se till att det är korrekt monterat och spärrat.
 3. Ladda batteripaketet.
Det är svårt att ta bort batteripaketet från verktyget.
 1. Batteripaketet/verktyget är nytt eller det finns korrosion på batteripolerna och/eller kontaktstiften på verktyget.
 1. Rengör polerna på batteripaketet och verktyget med en torr trasa. Applicera därefter icke-ledande fett på batteripolerna. Använd inte någon annan typ av smörjmedel eftersom det kan skada polerna.
Hastighetslåset avaktiveras efter inkoppling.
 1. Hastighetslåsskruven är lös.
 1. Dra åt hastighetslåsskruven genom att vrida den ¼ varv. Om hastighetslåset fortfarande avaktiveras efter inkoppling vrider du hastighetslåsskruven ytterligare ¼ varv.
Verktyget producerar ett pipande ljud.
 1. Flera möjliga orsaker.
 1. Försök med andra felsökningsåtgärder eller kontakta en auktoriserad återförsäljare.