Indledning

Denne plænetraktor med roterende skæreknive er beregnet til brug for boligejere på private ejendomme. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner. Den er ikke beregnet til at klippe krat, slå græs eller anden bevoksning langs motorveje eller til landbrugsformål.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besøg www.Toro.com for at få flere oplysninger, herunder sikkerhedstip, undervisningsmaterialer, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Scan QR-koden på serienummermærkaten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at tilgå garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

g297254

Skriv produktets model- og serienummer på linjerne herunder.

Advarselssymbolet (Figur 2) vises både i denne vejledning og på maskinen for at identificere vigtige sikkerhedsmeddelelser, som du skal følge for at undgå ulykker. Dette symbol vises med ordet Fare, Advarsel eller Forsigtig.

 • Fare angiver en overhængende farlig situation, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.

 • Advarsel angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.

 • Forsigtig Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås,kan resultere i mindre eller moderat personskade.

sa-black

Denne betjeningsvejledning bruger yderligere to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Nettomotormoment: Denne maskines brutto- eller nettomotormoment er fastsat af motorfabrikanten på et laboratorium i henhold til Society of Automotive Engineers (SAE) J1940 eller J2723. Som følge af de ændringer, der er foretaget for at overholde diverse sikkerheds-, emissions- og driftskrav, vil det reelle motormomentet på denne plæneklippertype være betydeligt lavere. Se de oplysninger fra motorproducenten, som følger med maskinen.

Gå til www.Toro.com for at se specifikationerne for din model.

Important: Hvis du i en periode bruger en maskine med en Toro-motor på over 1500 m, skal du sikre, at High Altitude-sættet er blevet monteret, så motoren overholder CARB/EPA-emissionsbestemmelserne. High Altitude-sættet øger motorens ydeevne, mens forurening af tændrøret, startvanskeligheder og øgede emissioner forhindres. Når du har monteret sættet, skal du påsætte High Altitude-mærkaten ved siden af seriemærkaten på maskinen. Kontakt en autoriseret serviceforhandler for at få det korrekte High Altitude-sæt og -mærkat til din maskine. Du kan finde en forhandler på vores websted www.Toro.com eller kontakte vores Toro Customer Care Department på de telefonnumre, der er anført i garantierklæringen om motoremissionskontrol.Fjern sættet fra motoren, og gendan motorens oprindelige fabrikskonfiguration, når motoren kører under 1500 m. Betjen ikke en motor, der har været omstillet til brug i højder, i lavere højder, da motoren kan overophede og blive beskadiget.Hvis du er i tvivl om, hvorvidt maskinen har været omstillet til brug i højder, kan du kigge efter følgende mærkat.

decal127-9363

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395:2013.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

 • Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter motoren.

 • Hold omkringstående og børn på afstand.

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Maskinen må kun betjenes eller vedligeholdes af personer, som er ansvarlige, uddannede, fortrolige med anvisningerne og fysisk i stand til det.

 • Betjen ikke maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vand og andre risikoområder eller på skråninger med en hældning på mere end 15°.

 • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle afskærmninger, sikkerhedskontakter og øvrige sikkerhedsanordninger er monteret og fungerer korrekt.

 • Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du efterser, justerer, påfylder brændstof, rengør den eller stiller den til opbevaring.

Hældningsindikator

g011841

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decaloemmarkt
decalbatterysymbols
decal117-1194
decal121-2989
decal130-0731
decal130-0765
decal131-1097
decal132-0872
decal136-4243
decal136-4244
decal136-5596
decal138-2456
decal140-3493
decal139-7473

Mærkat 132-0869 er kun til maskiner med MyRide.

decal132-0869

Mærkat 133-5198 er kun til maskiner med MyRide.

decal133-5198

Mærkat 140-3451 er kun til maskiner uden MyRide.

decal140-3451

Produktoversigt

g303937

Før du starter motoren og anvender maskinen, er det vigtigt, at du er fortrolig med alle de betjeningsanordninger, der er vist på Figur 6 og Figur 7.

Kontrolpanel

g297595

Brændstofmåler

Brændstofmåleren viser mængden af brændstof i tanken (Figur 7).

g238298

Gashåndtag

Gashåntaget kontrollerer motorhastigheden, og den har en trinløst regulerbar indstilling fra positionen LANGSOM til HURTIG (Figur 6).

Choker

Brug chokeren, før du starter en kold motor (Figur 6).

Timetæller

Timetælleren registrerer, hvor mange timer motoren har kørt. Den kører, når motoren er i gang. Brug disse tal til planlægning af regelmæssig vedligeholdelse (Figur 6).

Bevægelseshåndtag

Bevægelseshåndtagene bruges til at køre maskinen frem og tilbage og dreje den fra side til side (Figur 5).

Neutral-Lock (neutral låseposition)

Flyt bevægelseshåndtagene udad fra den midterste position til positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition), når du stiger ud af maskinen (Figur 32). Sæt altid bevægelseshåndtagene i positionen NEUTRAL-LOCK (neutral låseposition), når du standser maskinen eller efterlader den uden opsyn.

Parkeringsbremsehåndtag

Parkeringsbremsehåndtaget er placeret på venstre side af konsollen (Figur 5). Bremsehåndtaget aktiverer en parkeringsbremse på drivhjulene.

Aktiver parkeringsbremsen ved at trække den op, indtil den låses fast i den forsænkede åbning.

Deaktiver parkeringsbremsen ved at skubbe den ud af den forsænkede åbning og mod dig selv. Skub derefter parkeringsbremsen ned.

Fodbetjent skjoldløftesystem

Det fodbetjente skjoldløftesystem giver dig mulighed for at sænke og hæve klippeskjoldet fra siddende position. Du kan bruge fodpedalen til at løfte skjoldet kortvarigt for at undgå forhindringer (Figur 5).

Tændingskontakt

Tændingskontakten, der bruges til at starte og slukke motoren, har 3 positioner: OFF (fra), RUN (kør) og START (Figur 6). Se Start af motoren.

Kontakt til regulering af skærekniv (kraftudtag)

Kontakten til regulering af skæreknive, der er markeret med et kraftudtagssymbol, indkobler og udkobler strømmen til skæreknivene (Figur 6).

Klippehøjdepind

Klippehøjdepinden låser sammen med fodpedalen skjoldet i en bestemt klippehøjde. Juster kun klippehøjden, når maskinen ikke er i bevægelse (Figur 5).

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller en autoriseret Toro-forhandler, eller gå ind på www.Toro.com for at få en liste over alt godkendt udstyr og tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel.

 122 cm plæneklipperskjold137 cm plæneklipperskjold152 cm plæneklipperskjold
Klippebredde122 cm137 cm152 cm
Bredde med deflektoren nede163 cm178 cm193 cm
Bredde med deflektor hævet140 cm155 cm170 cm
Længde206 cm 206 cm 206 cm
Højde122 cm122 cm122 cm
Vægt356 kg363 kg370 kg

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Maskinen må aldrig betjenes eller vedligeholdes af børn eller utrænet personale. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Ejeren er ansvarlig for at træne alle operatører og mekanikere.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som kan forstyrre betjeningen af maskinen, eller som maskinen kan risikere at udslynge.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Kontroller, at dødemandsgreb, sikkerhedskontakter og afskærmninger er korrekt fastgjort og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, hvis de ikke fungerer korrekt.

 • Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du efterser, justerer, påfylder brændstof, rengør den eller stiller den til opbevaring.

 • Før du klipper, skal du efterse maskinen for at sikre, at klippeenhederne fungerer korrekt.

 • Vurder terrænet for at fastsætte det mest passende udstyr og relevante redskaber eller tilbehør, der kræves for at betjene maskinen korrekt og sikkert.

 • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løstsiddende tøj eller smykker.

 • Kør ikke med passagerer på maskinen.

 • Hold omkringstående og kæledyr på afstand af maskinen, mens den er i drift. Sluk maskinen og redskabet eller redskaberne, hvis nogen kommer ind på området.

 • Betjen ikke maskinen, medmindre alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger, f.eks. deflektorer og hele græsopsamleren, er på plads og fungerer korrekt. Udskift slidte eller beskadigede dele, når det er nødvendigt.

Brændstofsikkerhed

 • Brændstof er meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

  • For at undgå, at en statisk ladning antænder brændstoffet, skal beholderen og/eller maskinen placeres direkte på jorden, før de fyldes. De må ikke stå i et køretøj eller på andre genstande.

  • Fyld brændstoftanken udendørs på en plan grund i et åbent område, og når motoren er kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.

  • Håndter ikke brændstof, mens du ryger eller i nærheden af åben ild eller gnister.

  • Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke brændstof på brændstoftanken, mens motoren kører eller er varm.

  • Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.

  • Opbevar brændstof i en godkendt beholder og utilgængeligt for børn.

 • Brændstof er farligt og kan være dødbringende, hvis det indtages. Længere tids udsættelse for dampe kan forårsage alvorlige skader og sygdomme.

  • Undgå længere tids indånding af dampe.

  • Hold hænder og ansigt væk fra dysen og brændstoftankens åbning.

  • Undgå at få brændstof i øjnene eller på huden.

 • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

 • Fyld ikke beholdere i et køretøj eller på en lastbil eller anhænger med plastikforing. Anbring altid beholdere på jorden og et stykke væk fra køretøjet før påfyldning.

 • Fjern udstyr fra lastbilen eller anhængeren, og fyld brændstof på, mens den er på jorden. Hvis dette ikke er muligt, skal påfyldningen finde sted fra en bærbar beholder i stedet for direkte fra brændstofstanderen.

 • Betjen ikke maskinen, medmindre hele udstødningssystemet er på plads og i god driftsmæssig stand.

 • Påfyldningsdysen skal altid være i kontakt med kanten af åbningen i brændstoftanken eller -beholderen, indtil påfyldningen er afsluttet. Brug ikke låseenhed for slangespidsen.

 • Hvis du spilder brændstof på dit tøj, skal du straks skifte tøj.

 • Fyld ikke for meget brændstof på brændstoftanken. Sæt brændstofdækslet på igen, og stram det.

 • Fjern græs og andet affald fra klippeenheden, lydpotten, drevene, græsopsamleren og motorrummet for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

Påfyldning af brændstof

Anbefalet brændstof

 • For at opnå de bedste resultater skal du kun bruge ren, frisk (højst 30 dage gammel) blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode).

 • Ethanol: Benzin med op til 10 % ethanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiær-butylæter) pr. volumen accepteres. Ethanol og MTBE er ikke det samme. Benzin med 15 % ethanol (E15) pr. volumen godkendes ikke til brug. Brug aldrig benzin, der indeholder mere end 10 % ethanol pr. volumen, som f.eks. E15 (indeholder 15 % ethanol), E20 (indeholder 20 % ethanol) eller E85 (indeholder op til 85 % ethanol). Hvis der anvendes ikke-godkendt benzin, kan det medføre ydelsesproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dækket af garantien.

 • Anvend ikke benzin, der indeholder metanol.

 • Opbevar ikke brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofdunke hen over vinteren, medmindre du anvender en brændstofstabilisator.

 • Fyld ikke olie i benzin.

Brug af brændstofstabilisator

Brug af brændstofstabilisator i maskinen holder brændstoffet frisk i længere tid, når det bruges som anvist af brændstofstabilisatorens producent.

Important: Tilsæt aldrig brændstofadditiver, der indeholder metanol eller etanol.

Tilsæt den mængde brændstofstabilisator til friskt brændstof, som foreskrives af brændstofstabilisatorens producent.

Påfyldning af brændstoftanken

 1. Parker maskinen på en plan overflade.

 2. Aktiver parkeringsbremsen.

 3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

 4. Rengør området rundt om brændstoftankens dæksel.

 5. Fyld brændstoftanken, indtil brændstofmåleren når op til Full-mærket (Figur 8).

  Note: Fyld ikke brændstoftanken helt op. Tomrummet i tanken giver brændstoffet plads til at udvide sig.

  g197123

Udførelse af daglig vedligeholdelse

Før maskinen startes hver dag, skal procedurerne for Hver anvendelse/Dagligt udføres som beskrevet i .

Indkøring af en ny maskine

Det tager tid, før nye motorer kommer op på fuld kraft. Der er større friktion ved nye plæneklipperskjolde og drivsystemer, hvilket betyder større motorbelastning. Giv nye maskiner en indkøringstid på 40 til 50 timer for at komme op på fuld kraft for at opnå den bedste ydelse.

Anvendelse af sikkerhedslåsesystemet

Advarsel

Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller bliver beskadigede, kan maskinen fungere uventet og forårsage personskade.

 • Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.

 • Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

Sådan fungerer sikkerhedslåsesystemet

Sikkerhedslåsesystemet er udviklet med henblik på at forhindre motoren i at starte, medmindre:

 • Kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) er koblet fra.

 • Bevægelseshåndtagene er placeret i den NEUTRALE LåSEPOSITION.

 • Parkeringsbremsen er aktiveret.

Sikkerhedslåsesystemet er også konstrueret til at standse motoren, når bevægelseshåndtagene ikke er i NEUTRAL LåSEPOSITION, og du rejser dig fra sædet.

Afprøvning af sikkerhedslåsesystemet

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér sikkerhedslåsesystemet.
 • Kontroller altid sikkerhedslåsesystemet, før du betjener maskinen. Hvis sikkerhedssystemet ikke fungerer som beskrevet i det følgende, skal der straks tilkaldes en autoriseret forhandler til at reparere sikkerhedssystemet.

  1. Sæt dig i sædet, aktiver parkeringsbremsen, og flyt kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) til positionen ON (til). Prøv at starte motoren. Motoren bør ikke tørne.

  2. Sæt dig i sædet, aktiver parkeringsbremsen, og flyt kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag) til positionen OFF (fra). Flyt et af bevægelseshåndtagene (væk fra den NEUTRALE LåSEPOSITION). Prøv at starte motoren. Motoren bør ikke tørne. Gentag fremgangsmåden for det andet håndtag.

  3. Sæt dig i sædet, aktiver parkeringsbremsen, flyt kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) til positionen OFF (fra), og flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION. Start motoren. Deaktiver parkeringsbremsen, slip parkeringsbremsen, indkobl kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag), og rejs dig derefter let fra sædet, mens motoren kører. Motoren bør nu stoppe.

  4. Sæt dig i sædet, aktiver parkeringsbremsen, flyt kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) til positionen OFF (fra), og flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION. Start motoren. Mens motoren kører, skal et af bevægelseshåndtagene centreres og flyttes frem eller tilbage. Motoren bør nu stoppe. Gentag fremgangsmåden for det andet bevægelseshåndtag.

  5. Sæt dig i sædet, deaktiver parkeringsbremsen, flyt kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) til positionen OFF (fra), og flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LåSEPOSITION. Prøv at starte motoren. Motoren bør ikke tørne.

  Indstilling af sædet

  Sædet kan flyttes frem og tilbage. Anbring sædet i den stilling, hvor du har den bedste kontrol over maskinen og sidder mest behageligt (Figur 9).

  g027632

  Justering af MyRide™-ophængningssystemet

  Kun maskiner med MyRide

  MyRide™-ophængningssystemet kan justeres for at opnå en jævn og behagelig kørsel. Du kan justere de bageste fjedre, så du hurtigt og nemt kan skifte affjedringssystemet. Indstil affjedringssystemet til den position, hvor det er mest behageligt (Figur 10 og Figur 11).

  Rillerne til de bageste fjedre har låsepositioner til reference. Du kan placere de bageste fjedre hvor som helst i rillen, blot ikke i låsepositionerne.

  Den følgende illustration viser positionen for en blød eller fast kørsel og de forskellige låsepositioner (Figur 10).

  g195744

  Note: Sørg for, at de bageste fjedre til venstre og højre altid er indstillet i samme position.

  g195746g195745

  Omstilling til sideudblæsning

  Plæneklipperskjoldet og de skæreknive, der sendes sammen med maskinen, er udviklet med henblik på optimal kværning og sideudblæsningsydelse.

  Sæt fastgørelsesanordningerne i de samme huller i skjoldet, som de blev taget ud af oprindeligt. Dette sikrer, at ingen huller er åbne, når du betjener plæneklipperskjoldet.

  Advarsel

  Åbne huller i maskinen udsætter dig og andre for fare i form af udslyngede genstande, hvilket kan medføre alvorlig personskade.

  • Betjen aldrig maskinen, hvis der ikke er monteret fastgørelsesanordninger i alle maskinhusets monteringshuller.

  • Monter udstyret i monteringshullerne, når du fjerner kværnafskærmningen.

  Maskiner med plæneklipperskjolde på 122 cm

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Afmonter plæneklipperskjoldet. Se Afmontering af plæneklipperskjoldet.

  4. Fjern de to låsemøtrikker (5/16"), der sidder på de svejsede tappe på venstre afskærmning øverst på plæneklipperskjoldet i midten og til venstre for midten (Figur 12).

   g011149
  5. Fjern bræddebolten og låsemøtrikken på plæneklipperens sidevæg, der fastgør venstre afskærmning til skjoldet.

  6. Fjern venstre afskærmning fra plæneklipperskjoldet som vist i Figur 12.

  7. Fjern de to bræddebolte (5/16 x 3/4 tomme) og to låsemøtrikker (5/16 tomme), der fastgør den samlede højre afskærmning og kværnafskærmning på plæneklipperskjoldet (Figur 13).

   g191136
  8. Fjern de to låsemøtrikker (5/16 tomme), der fastgør de svejsede tappe på højre afskærmning til den øverste del af plæneklipperskjoldet i midten og til højre for midten (Figur 14).

   Note: Afmonter højre afskærmning fra plæneklipperskjoldet.

   g010704
  9. Find græsskærmen i posen med løsdele, og fjern fastgørelsesanordningerne ved de bageste huller i udblæsningspladen (Figur 15).

   g190734
  10. Monter afskærmningen på plæneklipperskjoldets sideudblæsningsåbning.

  11. Brug de afmonterede fastgørelsesanordninger til at fastgøre græsskærmen til skjoldet.

  12. Monter plæneklipperskjoldet. Se Montering af plæneklipperskjoldet.

  Maskiner med plæneklipperskjolde på 137 cm

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Afmonter plæneklipperskjoldet. Se Afmontering af plæneklipperskjoldet.

  4. Fjern de tre låsemøtrikker (5/16 tomme), der er fastgjort på de svejsede tappe på venstre afskærmning øverst på plæneklipperskjoldet i midten, til venstre for midten og til venstre (Figur 16).

   g011149
  5. Fjern bræddebolten og låsemøtrikken på plæneklipperens sidevæg, der fastgør venstre afskærmning til skjoldet (Figur 16).

  6. Afmonter venstre afskærmning fra plæneklipperskjoldet (Figur 16).

  7. Find de to bolte blandt løsdelene, benyt de eksisterende låsemøtrikker, og monter disse fastgørelsesanordninger i hullerne vist i Figur 16 på plæneklipperskjoldet for at forhindre udslyngning af genstande.

   Note: Monter bolten opad gennem skjoldets underside, og brug en eksisterende låsemøtrik til at fastgøre fra oversiden.

  8. Fjern bræddebolten (5/16 x ¾") og låsemøtrikken (5/16") på plæneklipperens bagvæg, der fastgør afskærmningen til skjoldet (Figur 17).

   g190737
  9. Find kværnafskærmningen ved forreste kant på sideudblæsningsåbningen (Figur 17).

  10. Fjern monteringsboltene, der fastgør kværnafskærmningen og højre afskærmning på plæneklipperskjoldet (Figur 17).

   Note: Afmonter kværnafskærmningen, og gem alle fastgørelsesanordningerne.

  11. Fjern de to låsemøtrikker (5/16"), der fastgør de svejsede tappe på højre afskærmning til den øverste del af plæneklipperskjoldet i midten og til højre for midten (Figur 18).

   g010704
  12. Fjern bræddebolten og låsemøtrikken, der fastgør højre afskærmning til den øverste del af plæneklipperskjoldet, og fjern den højre afskærmning fra plæneklipperskjoldet (Figur 18).

  13. Monter de tidligere afmonterede fastgørelsesanordninger i de forreste huller i udblæsningspladen og det forreste hul i skjoldet (Figur 17).

  14. Find græsskærmen i posen med løsdele, fjern fastgørelsesanordningerne ved de bageste huller i udblæsningspladen, og monter afskærmningen ved sideudblæsningsåbningen på plæneklipperskjoldet (Figur 19).

   g190735
  15. Brug de afmonterede fastgørelsesanordninger til at fastgøre græsskærmen til skjoldet.

  16. Monter plæneklipperskjoldet. Se Montering af plæneklipperskjoldet.

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Ejeren/operatøren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker, som kan forårsage personskade eller beskadigelse af ejendom.

  • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Berøring af skærekniven kan medføre alvorlig personskade. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen. Når du drejer nøglen til positionenOFF (fra), skal motoren slukkes, og skærekniven bør stoppe. Hvis den ikke standser, bør du straks holde op med at bruge maskinen og kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed og gode vejrforhold. Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  • Hold dine hænder og fødder væk fra klippeenhederne. Hold dig på afstand af udblæsningsåbningen.

  • Klip aldrig græs med udblæsningslugen oppe, fjernet eller ændret, medmindre der er et græssamlersystem eller kværnsæt monteret, som fungerer korrekt.

  • Slå ikke græs i bakgear, medmindre det er absolut nødvendigt. Kig altid ned og bagud, inden maskinen køres baglæns.

  • Vær ekstremt forsigtig, når du nærmer dig blinde vinkler, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere dit udsyn.

  • Stop altid skæreknivene, når du ikke klipper.

  • Hvis maskinen rammer en genstand eller begynder at ryste, skal du straks slukke motoren, tage nøglen ud (hvis den forefindes) og vente, indtil alle bevægelige dele standser, før du efterser maskinen for skader. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.

  • Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove med maskinen. Hold altid tilbage for andre.

  • Før du forlader betjeningspositionen, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Sørg for at udkoble kraftudtaget, og sænk redskaberne.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til alle bevægelige dele standser.

  • Betjen kun motoren i områder med god udluftning. Udstødningsgasser indeholder kulilte, som er dødbringende, hvis de indåndes.

  • Efterlad aldrig en kørende maskine uden opsyn.

  • Bugseret udstyr må kun fastgøres ved anhængertrækket.

  • Betjen ikke maskinen, medmindre alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger, f.eks. deflektorer og hele græsopsamleren, er på plads og fungerer korrekt. Udskift slidte eller beskadigede dele, når det er nødvendigt. Betjen ikke maskinen, medmindre alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger, f.eks. deflektorer og hele græsopsamleren, er på plads og fungerer korrekt. Udskift slidte eller beskadigede dele, når det er nødvendigt.

  • Brug kun tilbehør og redskaber, der er godkendt af Toro.

  • Denne maskine afgiver støj på mere end 85 dBA ved operatørens ører og kan give nedsat hørelse ved længere tids anvendelse.

   g229846
  • Fjern græs og andet affald fra klippeenheden, drevene, lydpotten og motoren for at forhindre brand.

  • Start motoren, og hold fødderne på god afstand af skæreknivene.

  • Hæv aldrig plæneklipperskjoldet, mens skæreknivene kører.

  • Vær opmærksom på plæneklipperens udblæsningsbane, og ret udblæsningen væk fra andre. Undgå at udkaste materiale mod en mur eller forhindring, da materialet kan rikochettere tilbage mod operatøren.

  • Stop skæreknivene, sæt farten på maskinen ned, og vær forsigtig, når du krydser andre overflader end græs, eller når du transporterer maskinen til og fra driftsområdet.

  • Skift ikke motorens regulatorhastighed, og kør ikke motoren ved for høj hastighed.

  • Børn bliver ofte tiltrukket af maskinen og klippeaktiviteten. Gå aldrig ud fra, at børn bliver på det sted, hvor du sidst så dem.

  • Hold børn væk fra driftsområdet, og sørg for, at de er under opsyn af en ansvarlig voksen, der ikke er operatør.

  • Vær agtpågivende, og sluk maskinen, hvis børn kommer ind i driftsområdet.

  • Før du bakker eller drejer maskinen, skal du kigge ned og hele vejen rundt efter små børn.

  • Medbring ikke børn på maskinen, selv når skæreknivene ikke bevæger sig. Børn kan falde af og blive alvorligt kvæstet eller forhindre dig i at betjene maskinen på sikker vis. Børn, som tidligere har fået lov til at køre på maskinen, kan uden varsel dukke op i driftsområdet og blive kørt over af maskinen.

  Sikkerhed på skråninger

  • Skråninger er en væsentlig årsag til, at føreren mister herredømmet, eller at maskinen vælter. Sådanne ulykker kan medføre alvorlige personskader, i værste tilfælde med døden til følge. Operatøren er ansvarlig for sikker betjening på skråninger. Det kræver ekstra forsigtighed at betjene maskinen på alle former for skråninger. Før maskinen betjenes på en skråning, skal du gøre følgende:

   • Gennemgå og forstå instruktionerne vedrørende skråninger i betjeningsvejledningen og på maskinen.

   • Brug en vinkelindikator til at fastslå områdets omtrentlige hældningsvinkel.

   • Betjen aldrig maskinen på skråninger med en hældning på mere end 15°.

   • Evaluer forholdene på stedet på den pågældende dag for at fastslå, om skråningen er sikker at betjene maskinen på. Brug sund fornuft og god dømmekraft, når du foretager denne evaluering. Ændringer i terrænet, såsom fugt, kan hurtigt påvirke maskinens funktion på en skråning.

  • Identificer farer ved foden af skråningen. Betjen ikke maskinen i nærheden af bratte afsatser, grøfter, volde, vand og andre risikoområder. Maskinen kan pludselig vælte, hvis et hjul kører over kanten, eller hvis en kant skrider sammen. Hold sikker afstand (to gange maskinens bredde) mellem maskinen og enhver form for farekilde. Anvend en håndplæneklipper eller en græstrimmer til at klippe græsset i disse områder.

  • Undlad at starte, standse eller vende maskinen på skråninger. Undlad at foretage pludselige hastigheds- eller retningsskift. Drej langsomt og gradvist.

  • Undlad at betjene maskinen under forhold, hvor der er tvivl om traktion, styring eller stabilitet. Vær opmærksom på, at betjening af maskinen på vådt græs, på tværs af skråninger eller ned ad bakke kan medføre, at maskinen mister traktion. Mistet traktion til drivhjulene kan forårsage udskridning og mistet bremse- og styrekontrol. Maskinen kan glide, selvom drivhjulene er stoppet.

  • Fjern eller afmærk forhindringer, såsom grøfter, huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte farekilder. Højt græs kan skjule forhindringer. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte.

  • Udvis ekstra forsigtighed under arbejde med tilbehør eller redskaber, såsom græssamlersystemer. Disse kan ændre maskinens stabilitet og forårsage mistet herredømme. Følg vejledningerne for modvægte.

  • Hvis det er muligt, skal skjoldet holdes sænket til jorden under betjening på skråninger. Hævning af skjoldet under betjening på skråninger kan gøre maskinen ustabil.

  g229111

  Sikkerhedsoplysninger om bugsering

  • Det udstyr, der skal bugseres, må kun fastgøres ved bugseringspunktet.

  • Anvend ikke maskinen som bugseringskøretøj, medmindre den har et anhængertræk monteret.

  • Overskrid ikke vægtgrænserne for bugseret udstyr og bugsering på skråninger. Bugseret vægt må ikke overskride maskinens og operatørens samlede vægt.

  • Lad aldrig børn eller andre komme i nærheden af det bugserede udstyr.

  • På skråninger kan vægten af det bugserede udstyr medføre traktionstab, øget risiko for væltning og mistet herredømme. Reducer den bugserede vægt, og sænk farten.

  • Bremselængden kan blive større i takt med vægten på en bugseret last. Kør langsomt, og vær klar til at bruge ekstra plads til at stoppe.

  • Foretag store sving, så redskabet holdes fri af maskinen.

  Indtag operatørpositionen.

  Brug plæneklipperskjoldet som et trin til at komme ind til operatørens position (Figur 22).

  g029797

  Betjening af parkeringsbremsen

  Aktiver altid parkeringsbremsen, når du standser maskinen eller efterlader den uden opsyn.

  Aktivering af parkeringsbremsen

  Parker maskinen på en plan overflade.

  g188778

  Deaktivering af parkeringsbremsen

  Deaktiver parkeringsbremsen ved at skubbe den ud af den forsænkede åbning og mod dig selv. Skub derefter parkeringsbremsen ned (Figur 24).

  g188777

  Indkobling af kontakten til regulering af skæreknive (kraftudtag)

  g008945

  Note: Indkobl altid skæreknivene med gashåndtaget i positionen HURTIG (Figur 26).

  g295538

  Udkobling af kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag)

  g009174

  Betjening af gashåndtaget

  Du kan flytte gashåndtaget mellem positionerne FAST (hurtig) og SLOW (langsom) (Figur 28).

  Brug altid positionen FAST (hurtig), når du indkobler kraftudtaget.

  g295539

  Betjening af chokeren

  Brug chokeren, før du starter en kold motor.

  1. Træk op i chokerhåndtaget for at aktivere chokeren, før tændingskontakten tages i brug (Figur 29).

   Note: Sørg for at aktivere chokeren helt. Du skal muligvis holde håndtaget oppe, når du bruger tændingskontakten.

  2. Tryk chokeren ned for at deaktivere chokeren, når motoren er startet (Figur 29).

   g295540

  Brug af tændingskontakten

  1. Drej nøglen til positionen START (Figur 30).

   Note: Slip nøglen, når motoren starter.

   Important: Aktiver ikke startmotoren i mere end 5 sekunder ad gangen. Hvis motoren ikke starter, skal du vente 10 sekunder mellem forsøgene. Følges disse instruktioner ikke, kan startermotoren brænde sammen.

   Note: Der skal muligvis flere forsøg til at starte motoren, når du starter den første gang, efter at brændstofsystemet har været helt uden brændstof.

   g008947
  2. Drej nøglen til positionen STOP for at slukke for motoren.

  Start af motoren

  Note: En varm eller brandvarm motor kræver muligvis ikke choker.

  Important: Aktiver ikke starteren i mere end 5 sekunder ad gangen. Hvis startmotoren aktiveres i mere end 5 sekunder, kan startmotoren påføres skade. Hvis motoren ikke starter, skal du vente i 10 sekunder, før du aktiverer motorstarteren igen.

  g297307

  Sluk af motoren

  1. Udkobl skæreknivene ved at flytte kontakten til regulering af skæreknive til positionen FRA (Figur 27).

  2. Aktiver parkeringsbremsen.

  3. Flyt gashåndtaget til positionen FAST (hurtig).

  4. Drej nøglen til positionen OFF (fra), og tag nøglen ud.

  Forsigtig

  Børn eller andre omkringstående kan komme til skade, hvis de flytter eller forsøger at betjene maskinen, når operatøren ikke er til stede.

  Fjern altid nøglen, og aktiver parkeringsbremsen, når du efterlader maskinen uden opsyn.

  Brug af bevægelseshåndtagene

  c:\data\documentum\checkout\g004532

  Kørsel med maskinen

  Drivhjulene drejer uafhængigt af hinanden og drives af hydraulikmotorer på hver aksel. Du kan dreje en side baglæns, mens du drejer den anden forlæns, hvilket får maskinen til at rotere i stedet for at dreje. Dette forbedrer maskinens manøvredygtighed væsentligt, men der kan gå et stykke tid, før du vænner dig til, hvordan den bevæger sig.

  Gashåndtaget styrer motorens omdrejningstal målt i omdrejninger pr. minut. Indstil gashåndtaget til positionen HURTIG for at opnå den bedste ydelse. Kør altid med fuld kraft ved plæneklipning.

  Advarsel

  Maskinen kan spinde meget hurtigt. Du kan miste kontrollen over maskinen og forårsage personskade eller beskadige maskinen.

  • Udvis forsigtighed, når du drejer.

  • Sæt farten ned, før du foretager skarpe sving.

  Kørsel fremad

  Note: Motoren slukker, når du flytter traktionskontrolgrebene, mens parkeringsbremsen er aktiveret.

  Stands maskinen ved at flytte bevægelseshåndtagene til positionen NEUTRAL.

  1. Deaktiver parkeringsbremsen. Se Deaktivering af parkeringsbremsen.

  2. Flyt håndtagene til den midterste, ulåste position.

  3. Kør fremad ved langsomt at skubbe bevægelseshåndtagene fremad (Figur 33).

   g008952

  Bakning

  1. Flyt håndtagene til midterpositionen – ulåst position.

  2. Bak ved langsomt at trække bevægelseshåndtagene bagud (Figur 34).

   g008953

  Brug af sideudblæsning

  Plæneklipperen er udstyret med en hængslet græsdeflektor, der blæser det afklippede græs til siden og ned mod plænen.

  Fare

  Hvis ikke der er monteret græsdeflektor, udblæsningsdæksel eller komplet græsopsamler, udsætter du dig selv og andre for kontakt med skæreknivene og udslyngede genstande. Kontakt med plæneklipperens roterende skærekniv(e) og udslyngede genstande vil medføre personskade eller død.

  • Fjern aldrig græsdeflektoren fra plæneklipperskjoldet, da deflektoren leder materialerne ned mod plænen. Hvis græsdeflektoren beskadiges, skal den straks udskiftes.

  • Placer aldrig hænder eller fødder under plæneklipperskjoldet.

  • Forsøg aldrig at rense udblæsningsområdet eller skæreknivene, før du har sat kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) i positionen OFF (fra), drejet tændingskontakten til positionen OFF og taget nøglen ud af tændingskontakten.

  • Sørg for, at græsdeflektoren er i sænket position.

  Justering af klippehøjden

  Maskinen er udstyret med et fodbetjent skjoldløftesystem. Du kan bruge fodpedalen til at løfte skjoldet kortvarigt for at undvige forhindringer og til at hæve skjoldet.

  Du kan justere klippehøjden fra 38 til 114 mm i trin af 6 mm ved at flytte klippehøjdepinden til forskellige huller.

  1. Tryk på pedalen til skjoldløft med foden for at hæve plæneklipperskjoldet.

  2. Du kan justere klippehøjden ved at fjerne pinden fra klippehøjdebeslaget (Figur 35).

  3. Vælg det hul i klippehøjdesystemet, som svarer til den ønskede klippehøjde, og sæt pinden i (Figur 35).

  4. Sænk skjoldet langsomt, indtil håndtaget rører ved pinden.

   g297360

  Justering af antiskalperingsruller

  Hver gang klippehøjden ændres, skal antiskalperingsrullernes højde også justeres.

  Note: Juster antiskalperingsrullerne, så rullerne ikke berører jorden i normale, flade klippeområder.

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene, og aktiver parkeringsbremsen. Se Aktivering af parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Juster antiskalperingsrullerne som vist i Figur 36.

   g301976

  Tip vedrørende betjening

  Brug af hurtigindstilling af gashåndtaget

  For at opnå den bedste græsslåning og maksimal luftcirkulation skal motoren betjenes ved indstillingen HURTIG. Luft er nødvendigt for at kunne klippe græsset ordentligt, og derfor skal du ikke indstille klippehøjden for lavt eller lade plæneklipperskjoldet være helt omgivet af uklippet græs. Forsøg altid at holde 1 side af plæneklipperskjoldet fri for uklippet græs, så den nødvendige luft kan trækkes ind i plæneklipperskjoldet.

  Klipning af en græsplæne for første gang

  Klip ikke græsset helt så kort som normalt, så du kan sikre dig, at plæneklipperskjoldets klippehøjde ikke fjerner græsset helt i ujævnt terræn. Den tidligere anvendte klippehøjde er dog tit den bedste. Når du klipper græs, der er længere end 15 cm, kan det være en fordel at klippe græsset to gange for at sikre en acceptabel klippekvalitet.

  Klip af en tredjedel af græsstråets længde

  Du opnår det bedste resultat ved kun at klippe en tredjedel af græsstråets længde. Det anbefales ikke at klippe mere end dette, medmindre græsbevoksningen er spredt, eller det er sent på efteråret, hvor græsset ikke længere vokser så hurtigt.

  Skift klipperetning

  Skift mellem klipperetningen for at sikre, at græsset fortsætter med at vokse lodret. Dette medvirker også til at sprede det afklippede græs, hvilket øger nedbrydningen og gødningseffekten.

  Slå græs med de korrekte intervaller

  Græs vokser med forskellig hastighed på forskellige tider af året. Hvis du vil bevare den samme klippehøjde, skal græsset slås oftere i det tidlige forår. Når græssets væksthastighed falder midt på sommeren, skal du ikke slå græsset så tit. Hvis du ikke har mulighed for at slå græs over en længere periode, skal du først slå det med en høj klippehøjde og derefter igen to dage senere med en lavere højdeindstilling.

  Brug af en langsommere klippehastighed

  Klipningskvaliteten kan forbedres ved at køre langsommere under visse forhold.

  Undgå at klippe græsset for kort

  Når du klipper en ujævn plæne, skal du hæve klippehøjden for at undgå at skalpere plænen.

  Standsning af maskinen

  Hvis fremdriften af maskinen standses, mens græsslåningen er i gang, kan du risikere, at der falder en klump afklippet græs ned på plænen. Dette kan undgås ved at flytte maskinen hen til et tidligere klippet område, mens knivene er aktiveret, eller du kan deaktivere plæneklipperskjoldet, mens du kører fremad.

  Hold undersiden af plæneklipperskjoldet ren

  Fjern afklippet græs og snavs fra undersiden af plæneklipperskjoldet efter hver anvendelse. Hvis græs og snavs ophober sig i plæneklipperskjoldet, bliver kvaliteten af græsslåningen utilfredsstillende med tiden.

  Vedligeholdelse af kniven(e)

  Hold skærekniven(e) skarp(e) gennem hele græsslåningssæsonen, da en skarp skærekniv skærer græsset rent af uden at rive det over eller få det til at flosse. Hvis græsset rives over eller flosser, bliver spidserne brune, hvilket hæmmer væksten og øger risikoen for sygdom. Kontroller skæreknivene for skarphed hver gang efter brug samt for slid og beskadigelse. Fil eventuelle hakker ned, og slib skæreknivene, hvis det er nødvendigt. Hvis en skærekniv er beskadiget eller slidt, skal den udskiftes med det samme med en original Toro-kniv.

  Efter betjening

  Sikkerhed efter drift

  Generelt om sikkerhed

  • Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du efterser, justerer, påfylder brændstof, rengør den eller stiller den til opbevaring.

  • Fjern græs og andet affald fra klippeenheden, lydpotten, drevene, græsopsamleren og motorrummet for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Luk for brændstoftilførslen, og tag nøglen ud, før maskinen opbevares eller transporteres.

  Manuel skubning af plæneklipperen

  Important: Skub altid maskinen manuelt. Bugser ikke maskinen, da bugsering kan beskadige den.

  Skubning af maskinen

  1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene, og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Find omløbshåndtagene på stellet på begge sider af motoren.

  4. Flyt omløbshåndtagene fremad gennem nøglehullet og nedad for at låse dem på plads (Figur 37).

   Note: Gør dette for hvert håndtag.

  5. Deaktiver parkeringsbremsen.

   g298692
  6. Aktiver parkeringsbremsen, når du er færdig.

  Betjening af maskinen

  Flyt omløbshåndtagene bagud gennem nøglehullet og nedad for at låse dem på plads som vist i Figur 37.

  Note: Gør dette for hvert håndtag.

  Transport af maskinen

  Brug en robust anhænger eller lastbil til at transportere maskinen. Brug en rampe med fuld bredde. Kontroller, at anhængeren eller lastbilen er udstyret med alle de nødvendige bremser, lys og de nødvendige skilte i henhold til lovgivningen. Læs alle sikkerhedsoplysninger omhyggeligt. Disse oplysninger kan hjælpe dig eller omkringstående personer med at undgå at komme til skade. Følg de lokale forskrifter vedr. krav til anhænger og bindepunkter.

  Advarsel

  Kørsel på gader og veje uden blinklys, lygter, refleksmarkeringer eller et skilt om langsomtgående køretøj kan føre til ulykker og forårsage personskade.

  Kør ikke maskinen på offentlige gader og veje.

  Valg af anhænger

  Advarsel

  Pålæsning af en maskine på en anhænger eller lastbil øger risikoen for at vippe og kan forårsage alvorlig personskade eller død (Figur 38).

  • Brug kun en rampe med fuld bredde. Brug ikke individuelle ramper til hver side af maskinen.

  • Overskrid ikke en vinkel på 15 grader mellem rampen og jorden eller mellem rampen og anhænger eller lastbil.

  • Sørg for, at rampen er mindst fire gange så lang som anhængerens højde eller lastbilens ladhøjde og ned til jorden. Dette sikrer, at rampens vinkel ikke overstiger 15 grader på plan grund.

  g027996

  Læsning af maskinen

  Advarsel

  Pålæsning af en maskine på en anhænger eller lastbil øger risikoen for at vippe og kan forårsage alvorlig personskade eller død.

  • Vær ekstra forsigtig, når maskinen køres på en rampe.

  • Bak maskinen op ad rampen, og kør den fremad ned ad rampen.

  • Undgå pludselig acceleration eller deceleration når maskinen køres op på en rampe. Dette kan forårsage, at man mister kontrollen eller øge risikoen for at vælte.

  1. Hvis du bruger en anhænger, skal du fastgøre den til trækkøretøjet og sætte sikkerhedskæderne på.

  2. Tilslut om nødvendigt anhængerens bremser og lygter.

  3. Sænk rampen, og sørg for, at vinklen mellem rampen og jorden ikke overstiger 15 grader (Figur 38).

  4. Bak maskinen op ad rampen (Figur 39).

   g027995
  5. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og aktiver parkeringsbremsen.

  6. Fastgør maskinen i nærheden af de forreste styrehjul og den bageste kofanger med remme, kæder, kabler eller reb (Figur 40). Der henvises til de lokale regler for bindepunkter.

   g027708

  Aflæsning af maskinen

  1. Sænk rampen, og sørg for, at vinklen mellem rampen og jorden ikke overstiger 15 grader (Figur 38).

  2. Kør maskinen fremad ned ad rampen (Figur 39).

  Vedligeholdelse

  Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

  Sikkerhed ved vedligeholdelse

  • Hvis du lader nøglen sidde i kontakten, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående. Tag nøglen ud af tændingen, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.

  • Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende:

   • Parker maskinen på en plan overflade.

   • Udkobl drevene.

   • Aktiver parkeringsbremsen.

   • Sluk motoren, og tag nøglen ud.

   • Vent, til maskinens komponenter er kølet ned, før du udfører vedligeholdelse.

  • Lad ikke personer, som ikke er uddannet dertil, udføre service på maskinen.

  • Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele og varme overflader. Undgå om muligt at foretage justeringer, mens motoren kører.

  • Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi.

  • Kontroller parkeringsbremsens funktion hyppigt. Juster og efterse den efter behov.

  • Pil aldrig ved sikkerhedsanordningerne. Efterse regelmæssigt, at de fungerer korrekt.

  • Fjern græs og snavs fra klippeenheden, lydpotten, drevene, græsopsamleren og motorrummet for at forhindre brand.

  • Tør spildt olie eller brændstof, og fjern snavs vædet med brændstof op.

  • Brug ikke udelukkende hydrauliske eller mekaniske donkrafte til at understøtte maskinen. Maskinen skal understøttes med donkrafte, når du hæver maskinen.

  • Hold alle dele i god driftsmæssig stand og alle beslag tilspændt, ikke mindst skæreknivsbeslag. Udskift alle slidte eller beskadigede mærkater.

  • Frakobl batteriet, før maskinen repareres. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan ugyldiggøre garantien.

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 5 timer
 • Udskiftning af motorolie og filter.
 • Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontrollér sikkerhedslåsesystemet.
 • Kontroller luftfilteret for snavsede, løse eller beskadigede dele.
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Rengør motorens luftindtagsskærm.
 • Eftersyn af skæreknivene.
 • Efterse græsdeflektoren for skade.
 • For hver 25 timer
 • Rengør luftfilterets skumindsats(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Kontrol af dæktrykket.
 • Kontrol af remmene for slid eller revner.
 • For hver 100 timer
 • Udskift luftfilterets skumindsats(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • Rengør luftfilterets papirindsats (oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • Kontroller og rengør køleribberne og indersiden af motorskjoldene.
 • For hver 200 timer
 • Udskift luftfilterets papirindsats (oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • For hver 300 timer
 • Kontroller og juster ventilafstanden. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
 • Før opbevaring
 • Oplad batteriet, og frakobl batterikablerne.
 • Udførelse af alle ovennævnte vedligeholdelsesprocedurer før opbevaring
 • Maling af beskadigede overflader.
 • Forsigtig

  Hvis du lader nøglen sidde i kontakten, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

  Sluk motoren, og tag nøglen ud af tændingen, før du foretager vedligeholdelse.

  Tiltag forud for vedligeholdelse

  Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin

  Løsn gardinets 2 nederste bolte for at blotlægge den øverste del af plæneklipperskjoldet (Figur 41).

  g303960

  Note: Spænd altid boltene for at montere gardinet efter vedligeholdelse.

  Motorvedligeholdelse

  Motorsikkerhed

  • Hold hænder og fødder, ansigt og tøj samt andre kropsdele væk fra lydpotten og andre varme overflader. Vent, til motorkomponenterne er kølet ned, før du udfører vedligeholdelsesarbejde.

  • Skift ikke motorens regulatorhastighed, og kør ikke motoren ved for høj hastighed.

  Eftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller luftfilteret for snavsede, løse eller beskadigede dele.
 • For hver 300 timer
 • Kontroller og juster ventilafstanden. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
 • Note: Luftfilteret skal efterses oftere under meget støvede eller sandede forhold (efter få timers brug).

  Afmontering af skum- og papirindsatser

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Rengør området omkring luftfilterdækslet for at forhindre snavs i at trænge ind i motoren og forårsage skader.

  4. Løft dækslet, og drej luftfilterenheden ud af motoren (Figur 42).

   g027800g027801
  5. Skil skum- og papirindsatserne ad (Figur 43).

   g027802

  Eftersyn af luftfilterets skumindsats

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Rengør luftfilterets skumindsats(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
 • For hver 100 timer
 • Udskift luftfilterets skumindsats(Oftere i støvede, snavsede omgivelser).
  1. Vask skumindsatsen med flydende sæbe og varmt vand. Når indsatsen er ren, skal den skylles omhyggeligt.

  2. Tør indsatsen ved at klemme den i en ren klud.

   Important: Udskift skumindsatsen, hvis den er slidt eller beskadiget.

  Eftersyn af papirluftfilterindsatsen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 100 timer
 • Rengør luftfilterets papirindsats (oftere under støvede eller snavsede forhold).
 • For hver 200 timer
 • Udskift luftfilterets papirindsats (oftere under støvede eller snavsede forhold).
  1. Rens papirindsatsen ved forsigtigt at banke på den for at fjerne støv.

   Note: Hvis papirindsatsen er meget snavset, skal den udskiftes med en ny.

  2. Undersøg indsatsen for revner, oliefilm eller beskadigelse af gummipakningen.

  3. Udskift papirindsatsen, hvis den er beskadiget.

   Important: Rengør ikke papirfilteret.

  Montering af luftfilteret

  1. Monter skumindsatsen over papirindsatsen.

   Note: Sørg for, at du ikke kommer til at beskadige elementerne.

  2. Ret filterets huller ind i manifoldåbningerne.

  3. Drej filteret ned i kammeret, og sæt det helt fast imod manifolden (Figur 44).

   g228022
  4. Luk dækslet.

  Serviceeftersyn af motorolien

  Motoroliespecifikationer

  Olietype: Selvrensende olie (API-service SF, SG, SH, SJ eller SL)

  Krumtaphusets kapacitet: 2,4 l med oliefilter

  Viskositet: Se nedenstående tabel.

  g029683

  Kontrol af motoroliestanden

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller motoroliestanden.
 • Note: Kontroller olien, mens motoren er kold.

  Important: Hvis du fylder for meget eller for lidt olie på motorens krumtaphus og starter motoren, risikerer du, at motoren beskadiges.

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

   Note: Sørg for, at motoren er afkølet, så olien har haft tid til at løbe ned i sumpen.

  3. Rengør området omkring oliepåfyldningsdækslet og målepinden, før målepinden tages ud, for at undgå, at der kommer snavs, græs osv. i motoren (Figur 46).

  g235263

  Skift af motorolie og oliefilter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Efter de første 5 timer
 • Udskiftning af motorolie og filter.
  1. Parker maskinen på en plan overflade for at sikre, at olien drænes helt.

  2. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  3. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  4. Dræn olien fra motoren.

   g027799g029570
  5. Skift motoroliefilteret (Figur 48).

   Note: Sørg for, at oliefilterpakningen berører motoren, og drej derefter filteret en ekstra ¾ omgang.

   g027477
  6. Hæld langsomt ca. 80 % af den angivne olie i påfyldningsrøret, og tilsæt langsomt ekstra olie, så oliestanden når op til mærket Full (fuld) (Figur 49).

   g235264
  7. Bortskaf den brugte olie på et genbrugsanlæg.

  Serviceeftersyn af tændrøret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure

  Sørg for, at gnistgabet mellem midter- og sideelektroden er korrekt, før tændrøret monteres. Brug en tændrørsnøgle til at afmontere og montere tændrøret og en søgelære til at kontrollere og justere gnistgabet. Monter om nødvendigt et nyt tændrør.

  Type: Champion® RN9YC eller NGK® BPR6ES

  Gnistgab: 0,76 mm

  Afmontering af tændrøret

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Rengør området omkring bunden af tændrøret for at forhindre, at der slipper snavs og materiale ind i motoren.

  4. Fjern tændrøret (Figur 50).

   g027478

  Kontrol af tændrøret

  Important: Rengør ikke tændrøret/tændrørene. Udskift altid tændrøret/tændrørene, når det/de har: en sort belægning, slidte elektroder, oliefilm eller revner.

  Hvis der kan ses en lys brun eller grå farve på isolatoren, fungerer motoren korrekt. En sort belægning på isoleringen betyder normalt, at luftfilteret er snavset.

  Indstil gnistgabet til 0,76 mm.

  g206628

  Montering af tændrøret

  g027960

  Rensning af kølesystemet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Rengør motorens luftindtagsskærm.
 • For hver 100 timer
 • Kontroller og rengør køleribberne og indersiden af motorskjoldene.
  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern luftfilteret fra motoren.

  4. Løsn boltene, og fjern ventilatorhuset (Figur 53).

   g298763
  5. Sæt luftfilteret i filterbasen for at forhindre, at der trænger snavs ind i luftindtaget.

  6. Fjern snavs og græs fra delene.

  7. Fjern luftfilteret, og monter ventilatorhuset. Tilspænd boltene med et moment på 8,8 Nm.

  8. Isæt luftfilteret.

  Vedligeholdelse af brændstofsystem

  Fare

  Under visse forhold er brændstof meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

  Se BrændstofsikkerhedID000-507-120 for at få en samlet liste over brændstofrelaterede forholdsregler.

  Udskiftning af det indbyggede brændstoffilter

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure

  Monter aldrig et snavset filter efter at have fjernet det fra brændstofrøret.

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Udskift filteret (Figur 54).

   Note: Bemærk: Kontroller, at mærkerne på filteret følger brændstoffets strømningsretning.

   g027939g033082

  Vedligeholdelse af elektrisk system

  Elektrisk system – Sikkerhed

  • Frakobl batteriet, før maskinen repareres. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst.

  • Oplad batterier på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før du slutter den til eller kobler den fra batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj.

  Serviceeftersyn af batteriet

  Afmontering af batteriet

  Advarsel

  Ukorrekt afmontering af kablerne fra batteriet kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskade.

  • Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.

  • Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Løsn de to fastgørelsesanordninger på batteridækslet mod uret 1/4 omgang, og fjern batteridækslet (Figur 55).

   g297596
  4. Tag det sorte minusjordkabel af batteriets pol (Figur 56).

   Note: Gem alle fastgørelsesanordningerne.

  5. Skyd gummikappen op ad det røde pluskabel.

  6. Tag det (røde) positive kabel af batteriets pol (Figur 56).

   Note: Gem alle fastgørelsesanordningerne.

  7. Fjern batteritilholderen (Figur 56) og løft batteriet op fra batteribakken.

   g297597

  Opladning af batteriet

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Før opbevaring
 • Oplad batteriet, og frakobl batterikablerne.
  1. Fjern batteriet fra chassiset. Se Afmontering af batteriet.

  2. Oplad batteriet i mindst 1 time ved 6-10 A.

   Note: Batteriet må ikke overoplades.

  3. Når batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladeren ud af stikkontakten og dernæst koble opladningskablerne fra batteriets poler (Figur 57).

   g000538

  Montering af batteriet

  1. Placer batteriet i bakken (Figur 56).

  2. Sæt det positive batterikabel (rødt) i den positive batteripol vha. de fastgørelsesanordninger, som du fjernede tidligere.

  3. Sæt det negative batterikabel i den negative batteripol vha. de fastgørelsesanordninger, som du fjernede tidligere.

  4. Før den røde klemme over på den positive (røde) batteripol.

  5. Fastgør batteriet med tilholderen (Figur 56).

  6. Monter batteridækslet ved at skubbe ned og spænde to fastgørelsesanordninger med uret (Figur 55).

  Serviceeftersyn af sikringerne

  Det elektriske system er beskyttet af sikringer. Det behøver ingen vedligeholdelse, men hvis en sikring springer, skal du dog kontrollere komponenten og kredsløbet for fejl eller kortslutning.

  Sikringstype:

  • Hovedsikring – F1 (15 A, flade stikben)

  • Ladekredsløbssikring – F2 (25 A, flade stikben)

  For at udskifte hovedsikringen (15 A) skal du række ind i åbningen i konsollens side, trække sikringen ud og sætte en ny 15 A-sikring i (Figur 58).

  g297599

  For at udskifte ladekredsløbssikringen (25 A) skal du finde sikringen til venstre for batteriet, trække den ud og sætte en ny 25 A-sikring i (Figur 59).

  g297598

  Vedligeholdelse af drivsystem

  Kontrol af dæktrykket

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Kontrol af dæktrykket.
 • Oprethold lufttrykket i for- og baghjulene som angivet. Ujævnt dæktryk kan forårsage ujævn klipning. Kontroller trykket ved ventilspindlen (Figur 60). Dæktrykket skal kontrolleres, når dækkene er kolde. På denne måde opnås den mest præcise trykmåling.

  Pump de forreste styrehjuls dæk op til 1,03 bar.

  Pump de bageste drivhjuls dæk op til 0,9 bar.

  g000554

  Vedligeholdelse af remme

  Eftersyn af remmene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Kontrol af remmene for slid eller revner.
 • Udskift remmen, hvis den er slidt. Tegnene på en slidt rem omfatter en hvinende lyd, når remmen roterer, glidende skæreknive under plæneklipning og flossede kanter, brændemærker og revner på remmen.

  Udskiftning af plæneklipperremmen

  Tegnene på en slidt rem omfatter en hvinende lyd, når remmen roterer, glidende skæreknive under plæneklipning og flossede kanter, brændemærker og revner på remmen. Udskift remmen, hvis nogen af disse forhold opstår.

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Sænk plæneklipperen til en klippehøjdeposition på 76 mm.

  4. Fjern plæneklipperskjoldets gardin. Se Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin.

  5. Løsn de to bolte på hver remskærm, men fjern dem ikke.

  6. Skub dækslet, indtil det er frit af boltene, og løft det op og ud for at tage det af.

  7. Brug et fjederværktøj (Toro-delnr. 92-5771) til at fjerne styrefjederen fra skjoldtappen, så spændingen fjernes fra styreremskiven (Figur 61).

   g009806
  8. Sænk plæneklipperen til den laveste klippehøjde, og sæt klippehøjdesplitten i låsepositionen for den laveste klippehøjde.

  9. Fjern remmen fra plæneklipperskjoldets remskiver, og fjern den eksisterende rem.

  10. Før den nye rem rundt om plæneklipperens remskiver og koblingsremskiven under motoren (Figur 61).

   Advarsel

   Fjederen er spændt, når den monteres, og kan forårsage personskade.

   Vær forsigtig, når du fjerner remmen.

  11. Brug et fjederværktøj (Toro-delnr. 92-5771) til at montere styrefjederen over skjoldtappen, så styreremskiven og plæneklipperremmen tilspændes (Figur 61).

  12. Kontroller, at remmen er korrekt placeret i alle remskiver.

  13. For at installere remskærmene skal du sætte tapperne på hver skærm ind i de tilsvarende åbninger på klippeenhedens beslag og sikre dig, at de er på plads.

  14. Drej dækslet mod skjoldet, og skub hakkene under de løsnede bolte, indtil de sidder på plads.

  15. Spænd boltene for at fastgøre dækslet til skjoldet.

  16. Monter plæneklipperskjoldets gardin. Se Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin.

  Vedligeholdelse af plæneklipperen

  Skæreknivssikkerhed

  • Efterse jævnligt skæreknivene for slid og skader.

  • Vær forsigtig, når du efterser knivene. Pak skæreknivene ind, eller bær handsker, og vær forsigtig når du efterser skæreknivene. Du må kun udskifte eller slibe skæreknivene. De må aldrig rettes ud eller svejses.

  • På maskiner med flere skæreknive skal du udvise forsigtighed, da én skæreknivs rotation kan få andre skæreknive til at rotere.

  • Udskift slidte eller beskadigede skæreknive og bolte sætvis for at bevare afbalanceringen.

  Serviceeftersyn af skæreknivene

  For at sikre en god klippekvalitet skal skæreknivene holdes skarpe. Det kan være praktisk at have en eller flere ekstra skæreknive ved hånden i forbindelse med slibning og udskiftning.

  Før besigtigelse eller eftersyn af skæreknivene

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, fjern nøglen, og tag tændrørskablerne fra tændrørene.

  Eftersyn af skæreknivene

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Eftersyn af skæreknivene.
  1. Efterse skærekanterne (Figur 62).

  2. Hvis kanterne ikke er skarpe, eller hvis de har hakker, skal skæreknivene afmonteres og slibes. Se Slibning af skæreknivene.

  3. Efterse skæreknivene, især det buede område.

  4. Hvis skæreknivene er beskadiget eller slidt, eller hvis der er antydning af en revne i dette område, skal der straks monteres nye skæreknive (Figur 62).

   g006530

  Kontrol for bøjede skæreknive

  Note: Maskinen skal stå på en plan overflade, når følgende procedure udføres.

  1. Hæv plæneklipperskjoldet til den højeste klippehøjde.

  2. Bær tykt polstrede handsker eller anden tilstrækkelig håndbeskyttelse, drej langsomt skærekniven til en position, der gør det muligt for dig at måle afstanden mellem skærekanten og den plane flade, som maskinen befinder sig på (Figur 63).

   g014972
  3. Mål fra spidsen af skærekniven til den plane overflade (Figur 64).

   g014973
  4. Drej samme skærekniv 180 grader, så den modsatte skærekant nu befinder sig i samme position (Figur 65).

   g014974
  5. Mål fra spidsen af skærekniven til den plane overflade (Figur 66).

   Note: Forskellen bør ikke være større end 3 mm.

   g014973
   1. Hvis forskellen mellem A og B er større end 3 mm, udskiftes skærekniven med en ny skærekniv. Se Afmontering af skæreknivene og Montering af skæreknivene.

    Note: Hvis en bøjet skærekniv udskiftes med en ny skærekniv, og forskellen stadig er over 3 mm, er knivspindlen muligvis bøjet. Kontakt en autoriseret serviceforhandler med henblik på eftersyn.

   2. Hvis forskellen er inden for det tilladte, skal du gå videre til næste skærekniv.

  6. Gentag proceduren på hver skærekniv.

  Afmontering af skæreknivene

  Udskift skæreknivene, hvis de rammer et solidt objekt, eller hvis skærekniven er ude af balance eller bøjet.

  1. Hold på skæreknivens ende med en klud eller en tyk handske.

  2. Fjern skæreknivsbolten, den buede spændeskive og skærekniven fra spindelakslen (Figur 67).

   g010341

  Slibning af skæreknivene

  1. Anvend en fil til at slibe begge ender af skærekniven (Figur 68).

   Note: Bevar den oprindelige vinkel.

   Note: Skærekniven bevarer balancen, hvis der fjernes den samme mængde materiale på begge skærekanter.

   g000552
  2. Kontroller knivens balance ved at placere den på en afbalanceringsenhed (Figur 69).

   Note: Hvis skærekniven forbliver i en vandret position, er kniven afbalanceret og kan benyttes.

   Note: Hvis kniven ikke er afbalanceret, skal der slibes lidt mere metal af sejlområdet (Figur 68).

   g000553
  3. Gentag denne procedure, indtil skærekniven er afbalanceret.

  Montering af skæreknivene

  1. Monter skærekniven på spindelakslen (Figur 67).

   Important: Den buede del af skærekniven skal pege opad mod indersiden af plæneklipperen for at sikre en god klipning.

  2. Monter den buede skive (med den buede side mod skærekniven) samt knivbolten (Figur 67).

  3. Tilspænd skæreknivsbolten til et moment på 135 til 150 N·m.

   g010341

  Nivellering af plæneklipperskjoldet

  Kontroller, at plæneklipperskjoldet er plant, hver gang du monterer plæneklipperen, eller når du ser en ujævn klipning på plænen.

  Kontroller plæneklipperskjoldet for bøjede skæreknive før nivellering, og fjern og udskift bøjede skæreknive. Se Kontrol for bøjede skæreknive, før du fortsætter.

  Niveller først plæneklipperskjoldet fra side til side. Derefter kan du justere den langsgående hældning.

  Krav:

  Kontrol af tværgående nivellering

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Indstil klippehøjden til 76 mm.

  4. Drej forsigtigt skæreknivene fra side til side.

  5. Mål mellem de udvendige skærekanter og den plane overflade (Figur 71).

   Note: Hvis begge mål ikke er inden for 5 mm, er en justering nødvendig. Se Nivellering af plæneklipperskjoldet.

   g229303

  Kontrol af den langsgående knivhældning

  Kontroller den langsgående knivhældning, hver gang du justerer plæneklipperen. Hvis plæneklipperens forende er mere end 7,9 mm lavere end bagenden af plæneklipperen, skal skæreknivens hældning justeres.

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Indstil klippehøjden til 76 mm.

  4. Drej forsigtigt skæreknivene, så de vender på langs (Figur 72).

  5. Mål fra spidsen af den forreste skærekniv til den plane overflade og spidsen af den bageste skærekniv til den plane overflade (Figur 72).

   Note: Hvis den forreste skæreknivs spids ikke er 1,6 til 7,9 mm lavere end den bageste skæreknivs spids, skal du fortsætte til proceduren Nivellering af plæneklipperskjoldet.

   g229304

  Nivellering af plæneklipperskjoldet

  1. Sæt antiskalperingsrullerne i de øverste huller, eller fjern dem helt, når denne procedure udføres. Se Justering af antiskalperingsruller.

  2. Flyt klippehøjdehåndtaget til positionen på 76 mm. Se Justering af klippehøjden.

  3. Placer 2 blokke med hver en tykkelse på 6,6 cm under hver side af skjoldets forkant, men ikke under antiskalperingsrullebeslagene (Figur 73).

  4. Placer 2 blokke med hver en tykkelse på 7,3 cm under bagkanten af klippedækket – 1 på hver side af klippeskjoldet (Figur 73).

   g297501
  5. Løsn justeringsboltene i alle fire hjørner, så skjoldet hviler sikkert på alle fire blokke (Figur 74).

   g297515
  6. Sørg for, at alle fire kæder er stramme (Figur 74).

  7. Tilspænd de fire justeringsbolte (Figur 74).

  8. Sørg for, at blokkene passer nøjagtigt ind under skjoldet, og at alle boltene er tilspændte.

  9. Bekræft, at skjoldet er plant ved at kontrollere den tværgående nivellering og den langsgående skæreknivshældning. Gentag om nødvendigt skjoldnivelleringsproceduren.

  Afmontering af plæneklipperskjoldet

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, fjern nøglen, og tag tændrørskablerne fra tændrørene.

  3. Sænk plæneklipperen til en klippehøjdeposition på 76 mm.

  4. Løsn de nederste to bolte, der fastholder plæneklipperskjoldets gardin på plæneklipperskjoldet. Se Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin.

  5. Fjern plæneklipperremmen fra motorremskiven. Se Udskiftning af plæneklipperremmen.

  6. Fjern låseclipsen og spændeskiven, der fastgør kædebolten på rammen og skjoldet, og fjern kædestangen (Figur 75).

   g297517
  7. Løft plæneklipperskjoldet op for at udløse spændingen på plæneklipperskjoldet.

  8. Afmonter kæderne fra krogene på skjoldløftearmene (Figur 76).

   g297515
  9. Hæv klippehøjden til transportpositionen.

  10. Fjern remmen fra koblingsremskiven på motoren.

  11. Skyd plæneklipperen ud fra undersiden af maskinen.

   Note: Gem alle dele til fremtidig montering.

  Montering af plæneklipperskjoldet

  1. Parker maskinen på en plan flade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk motoren, fjern nøglen, og tag tændrørskablerne fra tændrørene.

  3. Skyd plæneklipperen ind under maskinen.

  4. Sænk klippehøjdehåndtaget til den laveste position.

  5. Sæt klippehøjdesplitten i låsepositionen for den laveste klippehøjde.

  6. Løft klippeskjoldets bagende, og sæt kæderne fast på de bageste løftearme (Figur 76).

  7. Sæt de forreste kæder fast på de forreste løftearme (Figur 76).

  8. Monter den lange kædestang gennem stelbeslaget og skjoldet.

  9. Sæt kædebolten fast med låseclipsene og spændeskiverne, du fjernede tidligere (Figur 75).

  10. Monter plæneklipperremmen på motorremskiven. Se Udskiftning af plæneklipperremmen.

  11. Tilspænd de nederste to bolte, der fastholder plæneklipperskjoldets gardin på plæneklipperskjoldet. Se Frigivelse af plæneklipperskjoldets gardin.

  Udskiftning af græsdeflektoren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Efterse græsdeflektoren for skade.
 • Advarsel

  En utildækket udblæsningsåbning kan resultere i, at maskinen udkaster genstande mod dig eller omkringstående, hvilket kan medføre alvorlig personskade. Der kan også opstå kontakt med skærekniven.

  Betjen aldrig maskinen uden at have monteret en kværnafskærmning, en udblæsningsdeflektor eller et græssamlersystem.

  1. Fjern splitten fra stangens ende (Figur 77).

  2. Tag fjederen ud af hakket i deflektorbeslaget, og skub stangen ud af de svejsede skjoldbeslag, fjederen og udblæsningsdeflektoren (Figur 77).

   g302010
  3. Fjern den beskadigede eller slidte udblæsningsdeflektor.

  4. Placer den nye udblæsningsdeflektor med beslagenderne mellem de svejsede beslag på skjoldet som vist i Figur 78.

  5. Monter fjederen på stangens lige ende.

  6. Placer fjederen på stangen som vist i Figur 78, så den kortere fjederende kommer ud under stangen før bøjningen og går over stangen, idet den vender tilbage fra bøjningen.

  7. Løft fjederens øjeende, og sæt den i hakket på deflektorbeslaget (Figur 78).

   g297573
  8. Fastgør stang- og fjederenheden ved at dreje den, så den korte ende af stangen er bag det forreste beslag, som er svejset fast på skjoldet (Figur 78).

   Important: Græsdeflektoren skal fjederbelastes i den sænkede position. Løft deflektoren op for at kontrollere, at den smækker helt ned.

  9. Monter splitten i stangens ende (Figur 77).

  Rengøring

  Rensning af ophængningssystemet

  Kun MyRide-maskiner

  Note: Rengør ikke støddæmperne med vand under tryk (Figur 79).

  g030538

  Bortskaffelse af affald

  Motorolie, batterier, hydraulikvæske og motorkølervæske forurener miljøet. Bortskaf dem i henhold til den lokale gældende lovgivning.

  Opbevaring

  Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

  • Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet. Lad maskinen køle af, inden du justerer, efterser, rengør eller stiller den til opbevaring.

  • Opbevar ikke maskinen eller brændstof i nærheden af flammer, og dræn ikke brændstoffet indendørs eller i en lukket anhænger.

  • Opbevar ikke maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

  Rengøring og opbevaring

  1. Udkobl kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  3. Fjern afklippet græs og snavs fra alle maskinens ydre dele, særligt motoren og det hydrauliske system. Fjern snavs og avner fra motorens køleribber og blæserhuset.

   Important: Du kan vaske maskinen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Udsæt ikke maskinen for højtryksrensning. Undgå overdreven brug af vand, særligt i nærheden af kontrolpanelet, motoren og hydraulikpumperne.

  4. Kontroller parkeringsbremsefunktionen. Se Betjening af parkeringsbremsen.

  5. Udfør serviceeftersyn af luftfilteret. Se Eftersyn af luftfilteret.

  6. Skift krumtaphusolien. Se Skift af motorolie og oliefilter.

  7. Kontroller dæktrykket. Se Kontrol af dæktrykket.

  8. Oplad batteriet. Se Opladning af batteriet.

  9. Skrab enhver større ophobning af græs og snavs af plæneklipperens underside, og vask derefter maskinen med en haveslange.

   Note: Kør maskinen med kontakten til regulering af skæreknivene (kraftudtag) indkoblet og motoren ved høj tomgangshastighed i 2 til 5 minutter efter vask.

  10. Kontroller skæreknivenes tilstand. Se Serviceeftersyn af skæreknivene.

  11. Klargør maskinen til opbevaring, hvis den ikke skal bruges i mere end 30 dage. Klargør maskinen til opbevaring på følgende måde.

   1. Tilsæt brændstofstabilisator til frisk brændstof i tanken. Følg blandingsvejledningen fra brændstofstabilisatorfabrikanten. Anvend ikke en alkoholbaseret stabilisator (ethanol eller methanol).

   2. Lad motoren køre i 5 minutter for at fordele brændstoffet i brændstofsystemet.

   3. Sluk for motoren, lad den køle af, og dræn brændstoftanken.

   4. Start motoren, og lad den køre, indtil den slår fra.

   5. Brændstof skal bortskaffes på forsvarlig vis. Genbrug olien i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

    Important: Opbevar ikke brændstof med stabilisator længere tid end anbefalet af brændstofstabilisatorens producent.

  12. Fjern gløderøret/-ene, og besigtig deres tilstand. Se Serviceeftersyn af tændrøret. Når tændrøret/-ene er afmonteret fra motoren, hældes der 30 ml (to spiseskefulde) motorolie ned i tændrørshullet. Brug den elektriske starter til at tørne motoren for at fordele olien i cylinderen. Monter tændrøret/-ene. Sæt ikke kablet på tændrøret/tændrørene.

  13. Kontroller og stram alle bolte, møtrikker og skruer. Reparer eller udskift alle beskadigede dele.

  14. Mal alle ridsede eller blotlagte metaloverflader. Maling kan købes hos en autoriseret serviceforhandler.

  15. Opbevar maskinen i en ren, tør garage eller på et passende sted. Tag nøglen ud af tændingskontakten, og opbevar den utilgængeligt for børn og andre uautoriserede brugere. Tildæk maskinen for at beskytte den og holde den ren.

  Opbevaring af batteriet

  1. Oplad batteriet helt.

  2. Lad batteriet hvile i 24 timer, og kontroller derefter batterispændingen.

   Note: Hvis batterispændingen er under 12,6 V, skal du gentage trin 1 og 2.

  3. Kobl kablerne fra batteriet.

  4. Kontroller spændingen jævnligt for at sikre, at spændingen ligger på 12,4 V eller højere.

   Note: Hvis batterispændingen er under 12,4 V, skal du gentage trin 1 og 2.

  Tips til opbevaring af batterier

  • Opbevar batteriet i lodret position på et tørt, køligt sted.

  • Batterierne må ikke stables direkte oven på hinanden, medmindre de opbevares i papkasser.

  • Stabl ikke mere end 3 batterier (kun 2, hvis batteriet er af kommerciel type).

  • Afprøv et vådt batteri hver 4. til 6 måned, og oplad det om nødvendigt.

  • Batteriet skal altid afprøves og oplades, før det installeres.

  Fejlfinding

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Brændstoftanken viser tegn på sammentrykning, eller maskinen viser hyppigt tegn på, at den løber tør for brændstof.
  1. Luftfilterets papirindsats er blokeret.
  1. Rengør papirindsatsen.
  Motoren overopheder.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  3. Køleribberne og luftkanalerne under motorens blæserhus er tilstoppede.
  4. Luftfilteret er snavset.
  5. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  1. Sænk kørehastigheden.
  2. Fyld olie på krumtaphuset.
  3. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne.
  4. Rens eller udskift luftfilterindsatsen.
  5. Kontakt en autoriseret forhandler.
  Starteren tørner ikke.
  1. Kontakten til regulering af skæreknive er indkoblet.
  2. Bevægelseshåndtagene er ikke placeret i den neutrale låseposition.
  3. Batteriet er fladt.
  4. De elektriske forbindelser er rustne eller løse.
  5. Der er sprunget en sikring.
  6. Et relæ eller en kontakt er beskadiget.
  1. Deaktiver kontakten til regulering af skæreknive.
  2. Flyt bevægelseshåndtagene udad til positionen Neutral-lock (neutral låseposition).
  3. Oplad batteriet.
  4. Kontroller, om de elektriske tilslutninger har forbindelse.
  5. Udskift sikringen.
  6. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Motoren starter ikke, er svær at starte eller sætter ud.
  1. Brændstoftanken er tom.
  2. Chokeren (hvis relevant) er ikke aktiveret.
  3. Luftfilteret er snavset.
  4. Tændrørskablet sidder løst eller er faldet af.
  5. Tændrøret/-ene er ødelagt, snavset/-ede, eller gnistgabet er forkert.
  6. Der er snavs i brændstoffilteret.
  7. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  8. Der er forkert brændstof i brændstoftanken.
  9. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  1. Fyld brændstoftanken op.
  2. Flyt chokerhåndtaget til positionen On (til).
  3. Rens eller udskift luftfilterindsatsen.
  4. Monter kablet/-erne på tændrøret.
  5. Monter et nyt/nye tændrør med korrekt gnistgab.
  6. Udskiftning af brændstoffilteret.
  7. Kontakt en autoriseret forhandler.
  8. Tøm tanken, og udskift brændstoffet med den korrekte type.
  9. Fyld olie på krumtaphuset.
  Motoren mister kraft.
  1. Motorbelastningen er for stor.
  2. Luftfilteret er snavset.
  3. Oliestanden i krumtaphuset er lav.
  4. Køleribberne og luftkanalerne under motorens blæserhus er tilstoppede.
  5. Tændrøret/-ene er ødelagt, snavset/-ede, eller gnistgabet er forkert.
  6. Brændstoftankens aftræk er blokeret.
  7. Der er snavs i brændstoffilteret.
  8. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsystemet.
  9. Der er forkert brændstof i brændstoftanken.
  1. Sænk kørehastigheden.
  2. Rens luftfilterindsatsen.
  3. Fyld olie på krumtaphuset.
  4. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne.
  5. Monter et nyt/nye tændrør med korrekt gnistgab.
  6. Kontakt en autoriseret forhandler.
  7. Udskift brændstoffilteret.
  8. Kontakt en autoriseret forhandler.
  9. Kontakt en autoriseret forhandler.
  Maskinen kører ikke.
  1. Omløbsventilerne er åbne.
  2. Trækremmene er slidte, løse eller sprunget.
  3. Trækremmene er gået af remskiverne.
  4. Transmissionen har svigtet.
  1. Luk trækventilerne.
  2. Kontakt en autoriseret forhandler.
  3. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  4. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Maskinen vibrerer unormalt.
  1. Skærekniven(e) er bøjede eller ude af balance.
  2. Skæreknivenes monteringsbolt er løs.
  3. Motorens monteringsbolte er løse.
  4. Der er en løs motorremskive, styreremskive, eller en af skæreknivenes remskiver er løs.
  5. Motorremskiven er beskadiget.
  6. Skæreknivspindlen er bøjet.
  7. Motorophænget sidder løst eller er slidt.
  1. Monter en eller flere nye skæreknive.
  2. Tilspænd skæreknivenes monteringsbolt.
  3. Tilspænd motorens monteringsbolte.
  4. Tilspænd den løse remskive.
  5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  6. Kontakt en autoriseret forhandler.
  7. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
  Klippehøjden er ujævn.
  1. Skærekniven/-knivene er ikke skarp(e).
  2. Skærekniven/-knivene er bøjet/-ede.
  3. Plæneklipperen er ikke nivelleret.
  4. En antiskalperingsrulle (hvis relevant) er ikke indstillet korrekt.
  5. Undersiden af plæneklipperskjoldet er snavset.
  6. Dæktrykket er ikke korrekt.
  7. En knivspindel er bøjet.
  1. Slib kniven/knivene.
  2. Monter en eller flere nye skæreknive
  3. Niveller plæneklipperen på tværs og på langs.
  4. Juster antiskalperingshjulets højde.
  5. Rengør undersiden af plæneklipperskjoldet.
  6. Tilpas dæktrykket.
  7. Kontakt en autoriseret forhandler.
  Knivene roterer ikke.
  1. Drivremmen er slidt, løs eller sprunget.
  2. Drivremmen er gået af remskiven.
  3. Kontakten til kraftudtaget eller kraftudtagskoblingen er defekt.
  4. Plæneklipperremmen er slidt, løs eller sprunget.
  1. Monter en ny drivrem.
  2. Monter drivremmen, og kontroller, at justeringsakslerne og remstyrene er korrekt placeret.
  3. Kontakt en autoriseret forhandler.
  4. Monter en ny plæneklipperrem.

  Diagrammer

  El-diagram—137-7002

  g297640