Wprowadzenie

Ta pchana kosiarka z obrotowymi ostrzami jest przeznaczona dla właścicieli domów z posesją. Została zaprojektowana przede wszystkim do koszenia trawy na dobrze utrzymanych trawnikach na posesjach. Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

Aby uzyskać więcej informacji, w tym dotyczących bezpieczeństwa, materiałów szkoleniowych, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji produktu odwiedź witrynę www.Toro.com.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny urządzenia. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie. Zapisz je w przewidzianym na to miejscu.

g188341

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.

g000502

W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne wymagające uwagi.

Opisywane urządzenie jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej; szczegółowe informacje zamieszczone są w odpowiedniej deklaracji zgodności, w oddzielnym arkuszu.

Moment obrotowy na wale lub moment użyteczny: Moment obrotowy na wale silnika lub moment użyteczny silnika został wyznaczony laboratoryjnie przez producenta silnika, zgodnie z wytycznymi Stowarzyszenia Inżynierów Motoryzacji (SAE) J1940 lub J2723. Rzeczywisty moment obrotowy silnika w kosiarce tej klasy może być znacznie niższy z powodu jej dostosowania do wymagań dotyczących bezpieczeństwa, emisji oraz eksploatacji. Można je znaleźć w dołączonej do maszyny dokumentacji producenta silnika.

Nie wolno ingerować w zabezpieczenia maszyny ani wyłączać ich. Należy regularnie sprawdzać poprawność ich działania. Nie wolno podejmować prób regulacji lub manipulacji przy elementach sterujących prędkością obrotową silnika. Może to spowodować wystąpienie niebezpiecznego stanu, prowadzącego do obrażeń ciała.

Bezpieczeństwo

Maszyna została zaprojektowana zgodnie z normą EN ISO 5395.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Produkt ten może spowodować amputację dłoni i stóp oraz wyrzucać obiekty. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

 • Przed uruchomieniem silnika należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać instrukcje i ostrzeżenia zawarte w niniejszej Instrukcji obsługi oraz na maszynie i osprzęcie.

 • Nie zbliżać dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny, ani nie wkładać ich pod nią. Nie zbliżać się do wyrzutnika.

 • Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i poprawnie funkcjonujących wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych.

 • Nie zezwalaj osobom postronnym ani dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny. Obsługiwać maszynę mogą jedynie osoby odpowiedzialne, przeszkolone, zaznajomione z instrukcją i dysponujące odpowiednimi możliwościami fizycznymi.

 • Przed przystąpieniem do serwisowania, uzupełniania paliwa czy usuwania przyczyny zatkania się zatrzymaj maszynę, wyłącz silnik i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.

Niewłaściwe użytkowanie lub konserwacja maszyny może spowodować obrażenia ciała. W celu zmniejszenia ryzyka obrażeń ciała postępuj zgodnie z tymi zasadami bezpieczeństwa i zawsze zwracaj uwagę na ostrzegawczy symbol bezpieczeństwa Graphic, który oznacza: Uwaga, Ostrzeżenie lub Niebezpieczeństwo – zasady bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

Graphic

Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

decal134-3615
decal134-0084
decalh295159

Montaż

Important: Zdejmij i wyrzuć zabezpieczający arkusz z tworzywa osłaniający silnik oraz wszelkie inne elementy z tworzywa lub folii użyte do zabezpieczenia maszyny.

Montaż uchwytu

Części potrzebne do tej procedury:

Dolny uchwyt2
Śruba krótka4
Podkładka płaska4
Podkładka sprężysta4
Nakrętka4
Górny uchwyt1
Pokrętło dźwigni2
Zakrzywiona podkładka2
Śruba długa2
 1. Przymocuj dolną część uchwytu do obudowy kosiarki za pomocą 4 śrub, 4 podkładek płaskich, 4 podkładek sprężystych oraz 4 nakrętek (Rysunek 3).

  g188335
 2. Zamontuj górną część uchwytu do dolnej części uchwytu za pomocą 2 pokręteł, 2 podkładek falistych i 2 śrub. Dokręć mocno pokrętła rękoma (Rysunek 4).

  g188346
 3. Włóż linki w uchwyty linek i zamocuj zacisk linki do uchwytu w sposób pokazany na Rysunek 5.

  g189081

Umieszczenie linki rozrusznika linkowego w prowadnicy

Important: Aby bezpiecznie i łatwo uruchomić silnik przed każdym użyciem maszyny, umieść linkę rozrusznika linkowego w prowadnicy.

Przyciągnij dźwignię sterującą ostrzem do górnego uchwytu (Rysunek 9) i przeciągnij linkę rozrusznika przez prowadnicę linki na uchwycie (Rysunek 6).

g003251

Uzupełnianie oleju w silniku

Important: Maszyna jest dostarczana bez oleju silnikowego. Przed uruchomieniem silnika napełnij go olejem.

Pojemność skrzyni korbowej: 0,55 litra

Lepkość oleju: Olej smarowy typu SAE 30 lub SAE 10W-30 z detergentami

Klasa serwisowa API: SJ lub wyższa

 1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

 2. Wyjmij wskaźnik poziomu, obracając jego korek w lewo i wyciągając go (Rysunek 7).

  g188326
 3. Ostrożnie wlej przez szyjkę wlewu oleju około ¾ pojemności skrzyni korbowej oleju.

 4. Odczekaj około 3 minut na ustabilizowanie się poziomu oleju w silniku.

 5. Oczyść wskaźnik poziomu za pomocą suchej szmatki.

 6. Wsuń wskaźnik poziomu do szyjki wlewu oleju, a następnie wyjmij go.

 7. Odczytaj poziom oleju na wskaźniku (Rysunek 7).

  • Jeżeli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt niski, ostrożnie dolej oleju przez szyjkę wlewu, odczekaj 3 minuty i powtarzaj czynności od 5 do7 do czasu, gdy poziom oleju na wskaźniku będzie prawidłowy.

  • Jeśli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt wysoki, spuść jego nadmiar, aby uzyskać prawidłowy poziom na wskaźniku, patrz Wymiana oleju silnikowego.

  Important: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

 8. Zamocuj prawidłowo wskaźnik poziomu.

Montaż worka na trawę

Części potrzebne do tej procedury:

Worek na trawę1
Rama worka na trawę1
 1. Włóż ramę worka na trawę do środka worka (Rysunek 8).

 2. Zamocuj wszystkie 6 zacisków worka na trawę na ramie worka na trawę (Rysunek 8).

  g209825

Przegląd produktu

g188337
ModelWagaDługośćSzerokośćSzerokość koszeniaWysokość
2094433 kg140 cm53 cm46 cm105 cm

Osprzęt/akcesoria

Dostępna jest gama osprzętu i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Toro przeznaczonych do stosowania z urządzeniem i zwiększających jego możliwości. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu, dystrybutorem lub wejdź na stronę www.Toro.com, aby uzyskać listę zatwierdzonego osprzętu i zatwierdzonych akcesoriów.

Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny należy stosować wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne. Stosowanie ich mogłoby unieważnić gwarancję na produkt.

Działanie

Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Before Operation

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

 • Przed przystąpieniem do regulacji, serwisowania, czyszczenia lub przed przechowywaniem sprzętu należy zawsze wyłączyć maszynę i zaczekać, aż wszystkie elementy ruchome się zatrzymają, a maszyna ostygnie.

 • Należy zapoznać się z bezpieczną obsługą urządzeń, elementami sterującymi operatora i znakami bezpieczeństwa.

 • Sprawdź, czy osłony i zabezpieczenia, takie jak deflektory lub wychwytywacze trawy, są prawidłowo zamocowane i działają prawidłowo.

 • Zawsze sprawdzaj maszynę, aby upewnić się, że ostrza oraz śruby ostrzy nie są zużyte ani uszkodzone.

 • Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby wpłynąć na pracę maszyny lub zostać podrzucone przez maszynę.

 • Zetknięcie się z ruchomym ostrzem prowadzi do poważnych obrażeń ciała. Regulując wysokość koszenia nie wkładaj palców pod obudowę.

Bezpieczeństwo związane z paliwem

 • Paliwo jest niezwykle łatwopalne i wybuchowe. Zapłon lub wybuch paliwa może poparzyć operatora i osoby postronne oraz spowodować straty materialne.

  • Aby zapobiec zapaleniu paliwa przez ładunek elektrostatyczny, przed napełnianiem ustaw kanister lub urządzenie bezpośrednio na podłożu, a nie w pojeździe ani na innym przedmiocie.

  • Uzupełniaj zbiornik paliwa na zewnątrz, na otwartej przestrzeni, gdy silnik jest zimny. Wytrzyj paliwo, które się rozlało.

  • Nie zbliżaj się do paliwa, kiedy palisz. Paliwo nie może znajdować się w pobliżu otwartego płomienia ani iskier.

  • Nigdy nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie uzupełniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy jest on rozgrzany.

  • W przypadku rozlania paliwa nie próbuj włączać silnika. Unikaj możliwości spowodowania zapłonu do czasu rozproszenia oparów paliwa.

  • Przechowuj paliwo w atestowanym kanistrze, poza zasięgiem dzieci.

 • W przypadku połknięcia paliwo jest szkodliwe dla zdrowia i może prowadzić do śmierci. Długotrwałe wystawienie na działanie oparów może wywołać poważne obrażenia i choroby.

  • Unikaj długotrwałego wdychania oparów paliwa.

  • Nie zbliżaj rąk ani twarzy do pistoletu dystrybutora paliwa i otworu zbiornika paliwa.

  • Unikaj kontaktu paliwa z oczami i ze skórą.

Uzupełnianie paliwa

 • W celu uzyskania najlepszych wyników używaj wyłącznie czystej, świeżej benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 87 lub wyższej (metoda szacowania (R+M)/2)

 • ETANOL: Dopuszczalne jest stosowanie benzyny zawierającej do 10% etanolu (gazohol) lub 15% MTBE (etyl metylowo-t-butylowy) według objętości. Etanol i MTBE to nie to samo. Benzyna o zawartości 15% etanolu (E15) nie może być stosowana. Zabrania się stosowania benzyny o zawartości powyżej 10% etanolu (zgodnie z objętością), na przykład E15 (zawiera 15% etanolu), E20 (zawiera 20% etanolu) lub E85 (zawiera do 85% etanolu ). Zastosowanie niezalecanego rodzaju benzyny może skutkować problemami z wydajnością i/lub uszkodzeniem silnika. Zastosowanie niezalecanego rodzaju benzyny nie jest objęte gwarancją na produkt.

 • Nie używaj benzyny zawierającej metanol.

 • Nie przechowuj zimą paliwa w zbiorniku paliwa lub w kanistrach na paliwo, jeśli do paliwa nie został dodany stabilizator.

 • Nie dolewaj oleju do benzyny.

Important: Aby zmniejszyć problemy z rozruchem, dodawaj stabilizator do paliwa przez cały sezon, mieszając go z benzyną mającą nie więcej niż 30 dni.

g189388

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
  1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

  2. Wyjmij wskaźnik poziomu, obracając jego korek w lewo i wyciągając go (Rysunek 11).

   g188326
  3. Oczyść wskaźnik poziomu za pomocą suchej szmatki.

  4. Wsuń wskaźnik poziomu do szyjki wlewu oleju, a następnie wyjmij go.

  5. Odczytaj poziom oleju na wskaźniku (Rysunek 11).

   • Jeżeli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt niski, powoli dolewaj olej niewielkimi porcjami przez szyjkę wlewu, odczekaj 3 minuty, a następnie powtarzaj czynności od 3 do 5 do czasu, gdy poziom oleju na wskaźniku osiągnie prawidłowy poziom.

   • Jeśli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt wysoki, spuść jego nadmiar, aby uzyskać prawidłowy poziom na wskaźniku. Aby spuścić nadmiar oleju, patrz Wymiana oleju silnikowego.

    Important: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

  6. Zamocuj pewnie wskaźnik poziomu w szyjce wlewu oleju.

  Regulacja wysokości cięcia

  Ostrzeżenie

  Regulacja wysokości cięcia może doprowadzić do kontaktu z ruchomym ostrzem, ze skutkiem w postaci poważnych obrażeń ciała.

  • Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  • Regulując wysokość koszenia nie wkładaj palców pod obudowę.

  Możliwe jest ustawienie 7 wysokości koszenia w zakresie od 25 do 70 mm. Wyreguluj odpowiednio wysokość koszenia. Ustaw przednie i tylne koła na tej samej wysokości.

  Aby ustawić wysokość koszenia, zwolnij dźwignię (Rysunek 12), unieś lub obniż maszynę, po czym zablokuj dźwignię.

  g188329

  Pozycje wysokości koszenia są przedstawione na Rysunek 13.

  g208642

  Before Operation

  Bezpieczeństwo w czasie pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Noś odpowiednią odzież, w tym ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, i nie noś luźnej odzieży ani długiej biżuterii.

  • Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.

  • Nie używaj maszyny, będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

  • Ostrze jest ostre; kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  • Po zwolnieniu dźwigni sterującej ostrzami silnik powinien się wyłączyć, a ostrze powinno się zatrzymać w ciągu trzech sekund. Jeżeli tak się nie stanie, natychmiast przestań korzystać z maszyny i skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  • Nie zezwalaj osobom postronnym na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nie zezwalaj dzieciom na podchodzenie w pobliże odśnieżanego obszaru. Dopilnuj, aby znajdowały się pod opieką osoby dorosłej innej niż operator. Zatrzymaj maszynę, jeśli ktokolwiek wejdzie w obszar pracy.

  • Przed i podczas wykonywania maszyną ruchu do tyłu patrz zawsze w dół i za siebie.

  • Korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej widoczności i odpowiednich warunkach pogodowych. Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.

  • Mokra trawa lub liście mogą doprowadzić do poważnych obrażeń ciała w przypadku poślizgnięcia się na nich i kontaktu z ostrzem. Unikaj koszenia w mokrych warunkach.

  • Zachowaj szczególną ostrożność, zbliżając się do zakrętów z ograniczoną widocznością, krzewów, drzew lub innych obiektów, które mogą ograniczać widoczność.

  • Nie wolno kierować wyrzucanego materiału w kierunku żadnej osoby. Unikaj wyrzucania materiału na ściany lub przeszkody – może się on odbić w Twoją stronę. Przekraczając powierzchnie pokryte żwirem zatrzymaj ostrze(-a).

  • Uważaj na dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte obiekty. Nierówne podłoże może spowodować utratę równowagi lub oparcia dla stóp.

  • Jeśli maszyna uderzy w jakiś przedmiot lub zacznie wibrować, natychmiast wyłącz silnik, odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają i odłącz przewód świecy zapłonowej przed sprawdzeniem, czy maszyna nie jest uszkodzona. Przed kontynuowaniem pracy przeprowadź wszystkie niezbędne naprawy.

  • Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  • Jeśli silnik pracował, będzie on gorący i może spowodować poważne oparzenia. Zachowuj bezpieczną odległość od rozgrzanego silnika.

  • Uruchamiaj silnik jedynie w dobrze wentylowanych miejscach. Spaliny zawierają tlenek węgla, którego wdychanie prowadzi do śmierci.

  • Sprawdzaj często elementy wychwytywacza trawy oraz wyrzutni pod kątem zużycia lub pogorszenia ich stanu i wymieniaj je w razie potrzeby na oryginalne części Toro.

  Bezpieczeństwo pracy na zboczu

  • Koś zawsze w poprzek zbocza; nigdy w górę lub w dół. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy zmieniasz kierunek jazdy na zboczach.

  • Nie wolno kosić na nadmiernie stromych zboczach. Przy słabym oparciu stóp o grunt mogą wystąpić spowodowane ześlizgnięciem się i upadkiem.

  • Zachowaj ostrożność przy koszeniu w pobliżu zboczy, rowów lub nasypów.

  Uruchamianie silnika

  Important: Ta maszyna posiada gumową osłonę chroniącą koniec świecy zapłonowej. Upewnij się, że metalowy pierścień na końcu przewodu zapłonowego (wewnątrz gumowej osłony) jest pewnie zamocowany do metalowego wyprowadzenia na świecy zapłonowej.

  1. Przytrzymaj dźwignię sterującą ostrzem przy uchwycie (Rysunek 14A).

   g188344
  2. Pociągnij lekko za uchwyt rozrusznika do momentu, aż wyczujesz opór, a następnie pociągnij go gwałtownie (Rysunek 14B). Po uruchomieniu silnika powoli popuszczaj linkę, aż powróci do uchwytu.

  Korzystanie z napędu trybu samobieżnego

  Aby użyć napędu trybu samobieżnego, dociśnij dźwignię napędu trybu samobieżnego (Rysunek 15) do uchwytu i przytrzymaj ją.

  g188340

  Note: Ta maszyna ma stałą maksymalną prędkość jazdy wynoszącą około 3.7 km/h.

  Aby wyłączyć napęd trybu samobieżnego, zwolnij dźwignię napędu trybu samobieżnego.

  Zatrzymywanie silnika

  Aby wyłączyć silnik, puść dźwignię sterowania ostrzami.

  Note: Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu silnika przez osobę postronną gdy oddalasz się od maszyny, odłącz przewód świecy żarowej i podłącz go do masy.

  Rozdrabnianie ścinków trawy

  Ostrzeżenie

  Ostrze jest ostre; kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

  • Przed rozpoczęciem rozdrabniania ścinków sprawdź, czy zaślepka trybu rozdrabniania jest zamontowana.

  • Nie wolno załączać ostrza, jeśli nie jest zamontowana zaślepka rozdrabniania, worek na trawę lub drzwi tylne nie są w dolnej pozycji.

  Jeśli na maszynie zamontowany jest worek na trawę, zdemontuj go; patrz Demontaż worka na trawę.

  1. Podnieś i przytrzymaj w górze drzwi tylne (Rysunek 16).

   g188334
  2. Zamontuj zaślepkę trybu rozdrabniania do obudowy i zablokuj ją w otworze obudowy (Rysunek 16).

  3. Opuść drzwi tylne.

  Workowanie ścinków trawy

  Aby pozbierać ścinki liści z trawnika, użyj worka na trawę.

  Ostrzeżenie

  Ze zużytego worka na trawę mogą być wyrzucane w kierunku operatora lub osób postronnych małe kamienie lub inne podobne odpady, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

  Sprawdzaj często worek na trawę. W przypadku uszkodzenia zamontuj nowy, zamienny worek.

  Ostrzeżenie

  Ostrze jest ostre; kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

  • Przed rozpoczęciem workowania ścinków sprawdź, czy zamontowany jest worek na trawę.

  • Nie wolno załączać ostrza, jeśli nie jest zamontowana zaślepka rozdrabniania, worek na trawę lub drzwi tylne nie są w dolnej pozycji.

  Ostrzeżenie

  Maszyna może wyrzucać ścinki trawy lub inne elementy przez otwarty kanał wylotowy. Obiekty wyrzucone ze znaczną siłą mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć operatora lub osób postronnych.

  Zabrania się otwierania drzwi kanału wylotowego przy pracującym silniku.

  Jeżeli w maszynie zamontowana jest klinowa pokrywa trybu rozdrabniania, unieś tylną osłonę, zdejmij pokrywę rozdrabniania i opuść tylną osłonę.

  Montaż worka na trawę

  1. W razie potrzeby zmontuj worek na trawę, patrz Montaż worka na trawę.

  2. Podnieś i przytrzymaj w górze drzwi tylne (Rysunek 17).

   g188333
  3. Zamontuj worek na trawę, pilnując, aby bolce worka opierały się o wycięcia w uchwycie (Rysunek 17).

  4. Opuść drzwi tylne.

  Demontaż worka na trawę

  1. Podnieś i przytrzymaj w górze drzwi tylne (Rysunek 17).

  2. Zdejmij worek.

  3. Opuść drzwi tylne.

  Wyrzut skoszonej trawy do tyłu

  1. Jeśli na maszynie zamontowany jest worek na trawę, zdemontuj go przed wyrzuceniem trawy do tyłu; patrz Demontaż worka na trawę.

  2. Jeżeli w maszynie zamontowana jest klinowa pokrywa trybu rozdrabniania, unieś tylną osłonę, zdejmij pokrywę rozdrabniania i opuść tylną osłonę.

  Ostrzeżenie

  Ostrze jest ostre; kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

  • Przed pracą w trybie wyrzutu trawy do tyłu upewnij się, że drzwi tylne są w dolnej pozycji.

  • Nie wolno załączać ostrza, jeśli nie jest zamontowana zaślepka rozdrabniania, worek na trawę lub drzwi tylne nie są w dolnej pozycji.

  Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem

  Ogólne wskazówki dotyczące koszenia

  • Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny, i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby zostać podrzucone przez maszynę.

  • Unikaj uderzania ostrzem w lite obiekty. Nigdy nie koś celowo nad żadnym obiektem.

  • Jeśli maszyna uderzy w jakiś przedmiot lub zacznie wibrować, natychmiast wyłącz silnik, odłącz przewód świecy zapłonowej i sprawdź, czy maszyna nie jest uszkodzona.

  • Aby uzyskać najlepszą wydajność, przez rozpoczęciem sezonu koszenia zamontuj nowe ostrze.

  • W razie konieczności wymień ostrze wykorzystując zamiennik marki Toro

  Koszenie trawy

  • Ścinaj za jednym razem tylko około jednej trzeciej źdźbła trawy. Nie koś przy ustawieniu wysokości niższym od 51 mm, z wyjątkiem sytuacji, gdy trawa jest rzadka lub koszenie odbywa się późną jesienią, kiedy wzrost trawy jest spowolniony.

  • Kosząc trawę o wysokości powyżej 15 cm pracuj na najwyższym ustawieniu wysokości koszenia i poruszaj się wolniej. Następnie koś ponownie przy niższym ustawieniu, co pozwoli uzyskać najlepszy wygląd trawy. Jeżeli trawa jest za długa, urządzenie może się zablokować, co spowoduje zgaśnięcie silnika.

  • Mokra trawa i liście mają tendencję do tworzenia brył w ogródku i powodować zablokowanie maszyny lub zgaśnięcie silnika. Unikaj koszenia w mokrych warunkach.

  • Pamiętaj, że bardzo suche warunki zwiększają zagrożenie pożarem. Zwracaj uwagę na lokalne ostrzeżenia o zagrożeniu pożarowym. Maszyna musi się znajdować z dala od suchej trawy i liści pozostałych po koszeniu.

  • Zmieniaj kierunek koszenia. Ułatwia to rozrzucanie ścinków na trawniku, zapewniające równomierne użyźnienie.

  • Jeśli wygląd trawnika po zakończeniu koszenia jest niezadowalający, spróbuj zastosować jedną z następujących metod:

   • Wymień ostrze lub naostrz je.

   • Podczas koszenia przemieszczaj się wolniej.

   • Zwiększ wysokość koszenia maszyny.

   • Koś trawę częściej.

   • Nakładaj pokosy na siebie zamiast kosić jeden pokos za każdym przejazdem.

  Cięcie liści

  • Po skoszeniu trawy sprawdź, czy połowa trawnika jest widoczna spod pokrywy ściętych liści. Może być konieczne wykonanie więcej niż jednego przejazdu nad liśćmi.

  • Jeśli na trawniku znajduje się więcej niż 13 cm liści, wykonaj koszenie z ustawioną wyższą wysokością koszenia, po czym powtórz koszenie na pożądanej wysokości koszenia.

  • Jeśli maszyna nie tnie liści wystarczająco drobno, zmniejsz prędkość koszenia.

  After Operation

  Bezpieczeństwo po pracy

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  • Przed przystąpieniem do regulacji, serwisowania, czyszczenia lub przed przechowywaniem sprzętu należy zawsze wyłączyć maszynę i zaczekać, aż wszystkie elementy ruchome się zatrzymają, a maszyna ostygnie.

  • Oczyść maszynę z trawy i innych pozostałości, aby zapobiec ewentualnym pożarom. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.

  • Nie wolno przechowywać maszyny lub kanistra na paliwo w pobliżu otwartego ognia, iskier lub lamp kontrolnych, takich jak montowane na podgrzewaczu wody lub innych urządzeniach.

  Bezpieczeństwo podczas transportu

  • Zachowaj ostrożność podczas umieszczania maszyny na przyczepie lub zjeżdżania z niej.

  • Zabezpiecz maszynę przed stoczeniem się.

  Czyszczenie dolnej części urządzenia.

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Usuń ścinki trawy i zanieczyszczenia spod maszyny.
 • Ostrzeżenie

  Maszyna może wyrzucać materiał spod obudowy.

  • Noś osłonę oczu.

  • Gdy silnik jest uruchomiony, należy pozostawać w pozycji roboczej (za uchwytem).

  • Nie dopuszczaj do obszaru pracy osób postronnych.

  Najlepsze rezultaty daje mycie maszyny tuż po zakończeniu koszenia.

  1. Ustaw maszynę na płaskiej utwardzonej nawierzchni.

  2. Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  3. Opuść maszynę na najniższą wysokość koszenia, patrz Regulacja wysokości cięcia.

  4. Umyj wodą obszar pod tylną osłoną, w miejscu gdzie ścinki trawy przemieszczają się z obudowy do worka na trawę.

   Note: Umyj obszar, gdy worek ustawiony jest w pozycji wysuniętej najbardziej do przodu i do tyłu.

  5. Podłącz wąż ogrodowy z wodą do złącza szybkiego czyszczenia (Rysunek 18).

   g188338
  6. Włącz dopływ wody.

  7. Uruchom silnik i zostaw uruchomiony, aż spod maszyny przestaną wydobywać się ścinki trawy.

  8. Wyłącz silnik.

  9. Wyłącz dopływ wody i odłącz wąż ogrodowy od maszyny.

  10. Uruchom silnik i pozostaw go na kilka minut, aby osuszyć spód maszyny i zapobiec jego rdzewieniu.

  11. Przed przechowywaniem maszyny w zamkniętym pomieszczeniu zaczekaj, aż silnik ostygnie.

  Składanie uchwytu

  Ostrzeżenie

  Nieprawidłowe złożenie lub rozłożenie uchwytu może spowodować uszkodzenie linek, skutkując wystąpieniem niebezpiecznych warunków eksploatacji.

  • Rozkładając lub składając uchwyt, nie wolno dopuść do uszkodzenia linek.

  • W przypadku uszkodzenia linki skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

  1. Poluzuj 2 pokrętła uchwytu (Rysunek 19A).

   g188328
  2. Złóż uchwyt, obracając go do przodu (Rysunek 19B).

  Konserwacja

  Note: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

  Zalecany harmonogram konserwacji

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Przed każdym użyciem lub codziennie
 • Sprawdź poziom oleju w silniku.
 • Usuń ścinki trawy i zanieczyszczenia spod maszyny.
 • Co 100 godzin
 • Wymień świecę zapłonową.
 • Co rok
 • Wymień filtr powietrza; w warunkach zapylenia wymieniaj go częściej.
 • Wymień ostrze lub naostrz je (częściej, jeżeli krawędzie tępią się szybciej).
 • Czyść układ chłodzenia powietrzem (czyść częściej w warunkach znacznego zapylenia). Patrz instrukcja obsługi silnika.
 • Co rok lub przed składowaniem
 • Nasmaruj koła.
 • Opróżnij zbiornik paliwa zgodnie ze wskazówkami przed naprawami oraz przed rozpoczęciem corocznego okresu przechowywania.
 • Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji

  • Przed wykonaniem którejkolwiek z procedur konserwacyjnych odłącz kabel świecy zapłonowej od świecy.

  • Podczas serwisowania maszyny należy stosować rękawice i okulary ochronne.

  • Ostrze jest ostre; kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Podczas serwisowania ostrza, należy stosować rękawice ochronne. Zabrania się naprawiania lub modyfikowania ostrzy.

  • Nie manipuluj przy urządzeniach zabezpieczających. Regularnie sprawdzaj prawidłowość ich działania.

  • Wywrócenie maszyny może spowodować wyciek paliwa. Paliwo jest łatwopalne, ma właściwości wybuchowe i może spowodować obrażenia ciała. Poczekaj, aż pracujący silnik zgaśnie z braku paliwa lub usuń je pompką ręczną; nigdy nie odciągaj paliwa za pomocą lewara.

  • Dla zagwarantowania optymalnej wydajności maszyny, stosuj wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne. Stosowanie ich mogłoby unieważnić gwarancję na produkt.

  Przygotowanie do konserwacji

  1. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  2. Odłącz przewód od świecy zapłonowej (Rysunek 20).

   g188342
  3. Po wykonaniu procedur konserwacyjnych podłącz kabel świecy zapłonowej do świecy.

   Important: Przed przechyleniem maszyny w celu wymiany oleju lub wymiany ostrza kontynuuj normalną pracę, aż do wyczerpania się całego paliwa w zbiorniku. Jeśli konieczne jest przechylenie kosiarki przed wyczerpaniem się paliwa, użyj ręcznej pompy paliwowej, aby usunąć paliwo. Zawsze przewracaj maszynę na bok ze wskaźnikiem poziomu skierowanym w dół.

  Ostrzeżenie

  Przechylenie maszyny może spowodować wyciek paliwa. Paliwo jest łatwopalne, ma właściwości wybuchowe i może spowodować obrażenia ciała.

  Poczekaj, aż pracujący silnik zgaśnie z braku paliwa lub usuń paliwo pompą ręczną; nie używaj lewara.

  Wymiana świecy zapłonowej

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co 100 godzin
 • Wymień świecę zapłonową.
 • Używaj świecy zapłonowej Champion RN9YC lub odpowiednika.

  1. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

  2. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  3. Wyczyść obszar wokół świecy zapłonowej.

  4. Wykręć świecę zapłonową z silnika.

   Important: Wymień, jeśli świeca jest pęknięta lub zanieczyszczona. Nie czyść elektrod, ponieważ drobne zanieczyszczenia, które się dostaną do silnika mogą go uszkodzić.

  5. Ustaw przerwę nowej świecy na 0,76 mm w sposób widoczny na Rysunek 21.

   g000533
  6. Wkręć świecę zapłonową.

  7. Dokręć świecę z momentem 20 N∙m.

  8. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.

  Wymiana filtra powietrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Wymień filtr powietrza; w warunkach zapylenia wymieniaj go częściej.
  1. Wciśnij wypustki zatrzasku na górze pokrywy filtra powietrza (Rysunek 22).

   g015983
  2. Otwórz pokrywę.

  3. Wyjmij papierowy filtr powietrza i piankowy filtr wstępny (Rysunek 23).

   g015984
  4. Sprawdź piankowy filtr wstępny, wymień go, jeżeli jest uszkodzony lub nadmiernie zabrudzony.

  5. Sprawdź papierowy filtr powietrza.

   1. Jeśli papierowy filtr powietrza jest uszkodzony lub zawilgocony olejem lub paliwem, wymień go.

   2. Jeśli filtr jest zanieczyszczony, stuknij nim kilkukrotnie o twardą powierzchnię lub przedmuchaj sprężonym powietrzem o ciśnieniu poniżej 2,07 bara przez bok filtra skierowany do silnika.

    Note: Nie usuwaj zanieczyszczeń z filtra szczotką; szczotkowanie powoduje wciskanie zanieczyszczeń w włókna.

  6. Usuwaj zanieczyszczenia z korpusu filtra powietrza i pokrywy za pomocą wilgotnej tkaniny. Nie zmiataj zanieczyszczeń do kanału powietrznego.

  7. Włóż wstępny filtr piankowy oraz papierowy filtr powietrza do obudowy filtra powietrza.

  8. Zamontuj pokrywę.

  Wymiana oleju silnikowego

  Wymiana oleju w silniku nie jest wymagana, ale jeżeli pojawi się taka potrzeba, postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

  Pojemność skrzyni korbowej: 0,55 litra

  Lepkość oleju: Olej smarowy typu SAE 30 lub SAE 10W-30 z detergentami

  Klasa serwisowa API: SJ lub wyższa

  Note: Uruchom silnik na kilka minut przed wymianą oleju, aby go rozgrzać. Rozgrzany olej łatwiej wypływa i zawiera więcej zanieczyszczeń.

  1. Ustaw maszynę na równym podłożu.

  2. Patrz Przygotowanie do konserwacji.

  3. Wyjmij wskaźnik poziomu, obracając jego korek w lewo i wyciągając go (Rysunek 24).

   g188326
  4. Przechyl maszynę na bok (tak, aby filtr powietrza był skierowany w górę), aby spuścić zużyty olej przez szyjkę wlewu oleju (Rysunek 25).

   g015604
  5. Po spuszczeniu zużytego oleju ustaw maszynę ponownie w położeniu roboczym.

  6. Ostrożnie wlej przez szyjkę wlewu oleju około ¾ pojemności skrzyni korbowej oleju.

  7. Odczekaj około 3 minut na ustabilizowanie się poziomu oleju w silniku.

  8. Oczyść wskaźnik poziomu za pomocą suchej szmatki.

  9. Wsuń wskaźnik poziomu do szyjki wlewu oleju, a następnie wyjmij go.

  10. Odczytaj poziom oleju na wskaźniku (Rysunek 25).

   • Jeżeli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt niski, ostrożnie dolewaj olej niewielkimi porcjami przez szyjkę wlewu, odczekaj 3 minuty i powtarzaj czynności od 8 do 10 do czasu, gdy poziom oleju na wskaźniku osiągnie prawidłowy poziom.

   • Jeśli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt wysoki, spuść jego nadmiar, aby uzyskać prawidłowy poziom na wskaźniku.

   Important: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie.

  11. Zamocuj prawidłowo wskaźnik poziomu.

  12. Przekaż zużyty olej do recyklingu.

  Wymiana ostrza

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok
 • Wymień ostrze lub naostrz je (częściej, jeżeli krawędzie tępią się szybciej).
 • Important: Aby prawidłowo zainstalować ostrze, należy użyć klucza dynamometrycznego. Jeżeli nie posiadasz klucza dynamometrycznego lub nie jesteś pewny swoich działań, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

  Ostrze należy skontrolować za każdym razem, gdy w maszynie zabraknie paliwa. Jeżeli ostrze zostanie uszkodzone lub pęknie, należy je natychmiast wymienić. Jeżeli krawędź ostrza jest stępiona lub wyszczerbiona, ostrze należy naostrzyć i wyważyć albo wymienić.

  Ostrzeżenie

  Ostrze jest ostre; kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

  Podczas serwisowania ostrza, należy stosować rękawice ochronne.

  1. Patrz Przygotowanie do konserwacji.

  2. Przechyl maszynę na bok tak, aby wskaźnik poziomu był skierowany w dół.

  3. Aby unieruchomić ostrze, należy użyć kawałka drewna (Rysunek 26).

   g188339
  4. Zdemontuj ostrze, zachowując cały osprzęt mocujący (Rysunek 26).

  5. Zamontuj nowe ostrze i cały osprzęt mocujący (Rysunek 27).

   g188330

   Important: Ustaw zakrzywione końce ostrza w kierunku obudowy kosiarki.

  6. Za pomocą klucza dynamometrycznego dokręć śrubę ostrza z momentem 45 N·m.

  Smarowanie kół

  Częstotliwość serwisowaniaProcedura konserwacji
  Co rok lub przed składowaniem
 • Nasmaruj koła.
 • Wpuść kilka kropel smaru litowego nr 2 w łożyska kulkowe każdego z kół (Rysunek 28).

  g189817

  Przechowywanie

  Przechowuj maszynę w chłodnym, czystym i suchym miejscu.

  Bezpieczeństwo przy przechowywaniu

  Przed przystąpieniem do regulacji, serwisowania, czyszczenia lub przed przechowywaniem sprzętu należy zawsze wyłączyć maszynę i zaczekać, aż wszystkie elementy ruchome się zatrzymają, a maszyna ostygnie.

  Przygotowanie maszyny do przechowywania

  1. Przy ostatnim tankowaniu w danym roku dodaj do paliwa stabilizator paliwa (taki jak dodatek uszlachetniający do paliwa Toro Premium).

  2. Odpowiednio zutylizuj niewykorzystane paliwo. Paliwo należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lub wykorzystać w samochodzie.

   Note: Głównym powodem trudności z rozruchem jest pozostawienie starego paliwa w zbiorniku. Nie należy przechowywać paliwa bez stabilizatora dłużej niż przez 30 dni oraz paliwa ze stabilizatorem dłużej niż 90 dni.

  3. Uruchom maszynę i pozwól jej pracować, aż silnik zatrzyma się z powodu braku paliwa.

  4. Uruchom silnik ponownie.

  5. Uruchom silnik i poczekaj, aż sam się wyłączy. Silnik będzie dostatecznie suchy, kiedy nie będzie można go uruchomić.

  6. Odłącz kabel od świecy zapłonowej.

  7. Wykręć świecę zapłonową i wlej 30 ml oleju silnikowego przez otwór świecy, a następnie powoli pociągnij kilka razy za linkę rozrusznika, aby rozprowadzić olej w cylindrze, co zapobiegnie jego korozji podczas przechowywania poza sezonem.

  8. Zainstaluj świecę zapłonową, lekko ją dokręcając.

  9. Dokręć wszystkie nakrętki, śruby i wkręty.

  Przygotowanie maszyny po przechowywaniu

  1. Sprawdź i dokręć wszystkie mocowania.

  2. Wykręć świecę zapłonową i szybko zakręć silnikiem, używając rozrusznika linkowego, aby wydmuchać nadmiar oleju z cylindra.

  3. Wkręć świecę zapłonową i dokręć ją kluczem dynamometrycznym z momentem 20 N∙m.

  4. Wykonaj wszystkie wymagane procedury konserwacji, patrz .

  5. Sprawdź poziom oleju w silniku, patrz Sprawdzanie poziomu oleju w silniku.

  6. Uzupełnij zbiornik świeżym paliwem; patrz Uzupełnianie paliwa.

  7. Podłącz kabel do świecy zapłonowej.