Innledning

Denne gressklipperen av skyvemodell med roterende kniver er beregnet for privat bruk. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener på private eiendommer. Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for mer informasjon, inkludert sikkerhetstips, opplæringsmateriale og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres, eller du trenger service, originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 viser hvor på produktet modell- og serienumrene er plassert. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

g188341

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (Figur 2) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som det er verdt å huske på.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Nettomoment: Motorens brutto- eller nettomoment ble beregnet i et laboratorium av motorprodusenten i overensstemmelse med Society of Automotive Engineers (SAE) J1940 eller J2723. Når den er konfigurert til å overholde sikkerhets-, utslipps- og driftskrav, vil det faktiske dreiemomentet for motorer for gressklipper i denne klassen være betydelig lavere. Se motorprodusentens informasjon som følger med maskinen.

Sikkerhetsanordninger på maskinen skal ikke tukles med eller deaktiveres, og riktig drift må sjekkes regelmessig. Ikke prøv å justere eller tukle med motorhastighetskontrollen, da dette kan utgjøre en usikker driftstilstand, som kan føre til personskader.

Sikkerhet

Denne maskinen er laget i henhold til EN ISO-standard 5395.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

 • Les, forstå og følg instruksjonene og advarslene i denne brukerhåndboken og på maskinen og utstyret før du starter motoren.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen. Hold deg unna alle utmatingsåpninger.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer som tiltenkt.

 • Hold tilskuere og barn borte fra arbeidsområdet. Ikke la barn bruke maskinen. Maskinen skal kun brukes av ansvarlige personer som har opplæring, er kjent med instruksjonene og er fysisk i stand til å bruke den.

 • Stopp maskinen, slå av motoren og vent til alle bevegelige deler har stanset før du utfører service, fylling, eller fjerner materiale fra maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. For å redusere muligheten for skader må du følge disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på sikkerhetsalarmsymbolet (Graphic), som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decal134-3615
decal134-0084
decalh295159

Montering

Important: Fjern og kast plasten som beskytter motoren og eventuelt annet plast- eller innpakningsmateriale på maskinen.

Montere håndtaket

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Nedre håndtak2
Kort bolt4
Flat skive4
Fjærskive4
Mutter4
Øvre håndtak1
Håndtaksknott2
Buet skive2
Lang bolt2
 1. Fest det nedre håndtaket til gressklipperhuset med fire bolter, fire flate skiver, fire fjærskiver og fire muttere (Figur 3).

  g188335
 2. Fest det øvre håndtaket til det nedre håndtaket med to håndtaksknotter, to buede skiver og to bolter. Stram til håndtaksknottene for hånd (Figur 4).

  g188346
 3. Før kablene inn i kabelklemmen, og fest kabelklipsen til håndtaket som vist i Figur 5.

  g189081

Montere tilbakespolingsstartersnoren i snorføreren

Important: Monter tilbakespolingsstartersnoren i snorføreren for å starte motoren sikkert og på en enkelt måte hver gang du bruker maskinen.

Hold knivkontrollbøylen til det øvre håndtaket (Figur 9), og trekk tilbakespolingsstartersnoren gjennom snorføreren på håndtaket (Figur 6).

g003251

Fylle olje på motoren

Important: Maskinen leveres ikke med olje i motoren. Før du starter motoren, fyll olje på motoren.

Motoroljekapasitet: 0,55 liter

Oljeviskositet: SAE 30 eller SAE 10W-30 rensende olje

API-serviceklassifisering: SJ eller høyere

 1. Flytt maskinen til en jevn flate.

 2. Fjern peilestaven ved å vri lokket mot venstre og trekke den ut (Figur 7).

  g188326
 3. Hell forsiktig olje i oljepåfyllingsrøret til motoren er 3/4 full.

 4. Vent i ca. tre minutter til oljen stabiliseres i motoren.

 5. Tørk av peilestaven med en ren fille.

 6. Før peilestaven helt inn i oljepåfyllingsrøret, og trekk den så ut igjen.

 7. Les av oljenivået på peilestaven (Figur 7).

  • Hvis oljenivået er for lavt, fyll forsiktig på litt olje i oljepåfyllingsrøret, vent i tre minutter, og gjenta så trinn 5 til og med 7, til oljenivået på peilestaven er ved riktig nivå.

  • Hvis oljenivået på peilestaven er for høyt, må du tappe av olje helt til oljenivået på peilestaven på ved riktig nivå. Se Skifte motorolje.

  Important: Hvis oljenivået i motoren er for lavt eller for høyt, og du kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.

 8. Sett peilestaven ordentlig på plass.

Montere gressposen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

Gresspose1
Gressposeramme1
 1. Skyv gressposerammen inn i gressposen (Figur 8).

 2. Plasser alle seks gressposeklemmene over gressposerammen (Figur 8).

  g209825

Oversikt over produktet

g188337
ModellVektLengdeBreddeKlippebreddeHøyde
2094433 kg140 cm53 cm46 cm105 cm

Tilbehør/tilleggsutstyr

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med din autoriserte serviceforhandler eller autoriserte Toro-forhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand må du bare bruke originale Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter, kan være farlige, og bruken av disse kan føre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Slå av maskinen, vent til alle bevegelige deler har stoppet og la maskinen kjøle seg ned før du justerer, utfører service på, rengjør eller setter maskinen til oppbevaring.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Kontroller at alle vern og sikkerhetsanordninger, som avledere og/eller gressoppsamlere, er på plass og fungerer korrekt.

 • Undersøk alltid maskinen for å sikre at knivene og knivboltene er fri for skader og slitasje.

 • Undersøk området hvor du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan komme i veien for bruken av maskinen eller slynges ut av maskinen.

 • Kontakt med kniv i bevegelse vil føre til alvorlige skader. Ikke plasser fingrene under huset når du justerer klippehøyden.

Drivstoffsikkerhet

 • Drivstoff er meget brannfarlig og svært eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

  • Når du fyller tanken, må drivstoffkannen og/eller maskinen være plassert direkte på bakken og ikke i et kjøretøy eller på en gjenstand, for å hindre at statisk elektrisitet antenner drivstoffet.

  • Fyll opp drivstofftanken utendørs på et åpent område når motoren er nedkjølt. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  • Ikke håndter drivstoff når du røyker eller er i nærheten av åpen ild eller gnister.

  • Ikke ta lokket av drivstofftanken eller fyll på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.

  • Ikke prøv å starte motoren hvis du har sølt drivstoff. Unngå antenningskilder til all drivstoffdamp er forsvunnet.

  • Drivstoff må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde.

 • Drivstoff kan føre til skader eller dødsfall hvis det svelges. Hvis du utsettes for damp fra drivstoff over lengre tid, kan dette føre til alvorlig skade og sykdom.

  • Unngå innånding av damp fra drivstoff over lengre tid.

  • Hold hendene og ansiktet unna dysen og drivstofftankåpningen.

  • Hold drivstoffet unna øyne og hud.

Fylle drivstofftanken

 • For best resultat må du bruke kun ren, fersk og blyfri bensin med oktankvalitet på 87 eller høyere (vurderingsmetode (R+M)/2)).

 • ETANOL: Bensin med opptil 10 % etanol (alkoholbensin) eller 15 % MTBE (metyltertiærbutyleter) i volum er akseptabelt. Etanol og MTBE er ikke det samme. Bensin med 15 % etanol (E15) i volum er ikke godkjent for bruk. Ikke bruk bensin som inneholder mer enn 10 % etanol i volum, som f.eks. E15 (inneholder 15 % etanol), E20 (inneholder 20 % etanol) eller E85 (inneholder opptil 85 % etanol). Bruk av bensin som ikke er godkjent, kan forårsake problemer og/eller motorskade. Bruk av bensin som ikke er godkjent, dekkes ikke av garantien.

 • Ikke bruk bensin som inneholder metanol.

 • Ikke oppbevar drivstoff i drivstofftanken eller i drivstoffbeholdere over vinteren, med mindre det er tilsatt drivstoffstabilisator i drivstoffet.

 • Ikke bland olje i bensinen.

Important: For å redusere oppstartsproblemer, ha drivstoffstabilisator i drivstoffet hele sesongen, og bland det med drivstoff som er mindre enn 30 dager gammel.

g189388

Kontrollere motoroljenivået

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Kontrollere motoroljenivået.
  1. Flytt maskinen til en jevn flate.

  2. Fjern peilestaven ved å vri lokket mot venstre og trekke den ut (Figur 11).

   g188326
  3. Tørk av peilestaven med en ren fille.

  4. Før peilestaven helt inn i oljepåfyllingsrøret, og trekk den så ut igjen.

  5. Les av oljenivået på peilestaven (Figur 11).

   • Hvis oljenivået er for lavt, fyll langsomt på litt olje i oljepåfyllingsrøret, vent i tre minutter og gjenta så trinn 3 til og med 5 til oljenivået på peilestaven er ved riktig nivå.

   • Hvis oljenivået på peilestaven er for høyt, må du tappe av olje helt til oljenivået på peilestaven på ved riktig nivå. Se Skifte motorolje for informasjon om hvordan du fyller på olje i veivhuset.

    Important: Hvis oljenivået i veivhuset er for lavt eller for høyt, og du kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.

  6. Sett peilestaven godt inn i oljepåfyllingsrøret.

  Justere klippehøyden

  Advarsel

  Når du justerer klippehøyden kan du komme i kontakt med kniv i bevegelse, noe som kan forårsake alvorlig personskade.

  • Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  • Ikke plasser fingrene under huset når du justere klippehøyden.

  Det er sju klippehøydeinnstillinger fra 25 til 70 mm. Juster klippehøyden som ønsket. Still forhjulene til samme høyde som bakhjulene.

  Du justerer klippehøyden ved å koble fra spaken (Figur 12), heve eller senke maskinen og deretter koble til spaken.

  g188329

  Klippehøydestillingene er vist i Figur 13.

  g208642

  Under bruk

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår, og ikke bruk løstsittende klær eller fritthengende smykker.

  • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

  • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader. Før du forlater førersetet, må du stanse motoren og vente til alle bevegelige deler står stille.

  • Når du slipper knivkontrollbøylen, skal motoren slå seg av og knivene stanse innen tre sekunder. Hvis de ikke stopper som de skal, skal du umiddelbart slutte å bruke maskinen. Kontakt en autorisert serviceforhandler.

  • Hold andre personer borte fra arbeidsområdet. Hold små barn borte fra arbeidsområdet og under oppsyn av en ansvarlig voksen som ikke kjører maskinen. Stopp maskinen hvis noen kommer inn på området.

  • Se alltid bakover og ned du før du flytter maskinen i revers.

  • Maskinen skal kun brukes under forhold med god sikt og egnede værforhold. Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

  • Vått gress eller løv kan føre til alvorlig personskade hvis du mister fotfestet og kommer i kontakt med kniven. Unngå klipping i våte forhold.

  • Vær spesielt forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller andre objekter som kan hindre sikten din.

  • Ikke la materiale kastes ut direkte mot noen. Unngå å la materiale kastes ut mot en vegg eller en hindring, da det kan sprette tilbake og treffe deg. Stopp kniven(e) når du krysser grusbelagte overflater.

  • Vær oppmerksom på hull, steiner eller andre skjulte objekter. Ujevnt terreng kan føre til at du mister balansen eller fotfeste.

  • Hvis maskinen treffer en gjenstand eller begynner å vibrere, slå av motoren øyeblikkelig, vent til alle deler i bevegelse har stoppet, og koble kabelen fra tennpluggen før du undersøker maskinen for skade. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.

  • Før du forlater førersetet, må du stanse motoren og vente til alle bevegelige deler står stille.

  • Hvis motoren har vært i drift, vil den være varm og kan forårsake alvorlige brannsår. Ikke berør den varme motoren.

  • Kjør motoren kun i godt ventilerte rom. Eksosen inneholder karbonmonoksid, som er dødelig ved innånding.

  • Kontroller gressoppsamlingskomponentene og utslippssjakten regelmessig, og skift dem ut med ekte Toro-deler når det er nødvendig.

  Sikkerhet i bakker

  • Klipp på tvers av bakker, aldri oppover og nedover. Vær ytterst forsiktig når du forandrer retning i skråninger.

  • Klipp ikke i overdrevent bratte skråninger. Dårlig fotfeste kan føre til at du glir og faller.

  • Vær forsiktig når du klipper gress i nærheten av kanter, grøfter eller voller.

  Starte motoren

  Important: Denne maskinen leveres med en gummihette over enden på tennpluggen. Pass på at metalløkken på enden av tennpluggledningen (inne i gummihetten) er sikkert festet på metalltuppen på tennpluggen.

  1. Hold knivkontrollbøylen mot håndtaket (Figur 14A).

   g188344
  2. Dra lett i tilbakespolingsstarterhåndtaket til du føler motstand, og dra deretter kraftig til (Figur 14B). Når motoren starter, la snoren gå sakte inn på spolen igjen.

  Bruke selvdrift

  For å bruke maskinen med selvdrift klemmer du selvdriftsbøylen (Figur 15) mot håndtaket og holder den.

  g188340

  Note: Maskinen har en fast maks. hastighet på ca. 3,7 km/t.

  For å koble fra selvdriften slipper du selvdriftsbøylen.

  Slå av motoren

  Frigjør knivkontrollbøylen for å slå av motoren.

  Note: Koble fra og jord tennpluggledningen før du forlater maskinen, for å forhindre at andre starter motoren ved en feil.

  Kverne klippet gress

  Advarsel

  Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader.

  • Pass på at den bakre kvernepluggen er på plass før du kverner gress- og løvrestene.

  • Ikke aktivere kniven uten at kvernepluggen på plass, gressposen montert eller bakluken ned.

  Hvis gressposen er på maskinen, fjern den. Se Fjerne gressposen.

  1. Hev og hold oppe bakluken (Figur 16).

   g188334
  2. Monter kvernepluggen i huset, og lås pluggen i åpningen på huset (Figur 16).

  3. Senk bakluken.

  Samle opp gresset

  Bruk gressposen når du vil samle opp gress- og løvrester fra plenen.

  Advarsel

  Hvis gressposen er slitt kan småsteiner eller liknende gjenstander kastes mot deg eller andre i nærheten, og føre til alvorlige personskader eller en dødsulykke.

  Kontroller gressposen ofte. Skift den ut med en ny Toro-reservepose, hvis den er skadet.

  Advarsel

  Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader.

  • Påse at gressposen er på plass før du samler opp gress- og løvrestene.

  • Ikke aktivere kniven uten at kvernepluggen på plass, gressposen montert eller bakluken ned.

  Advarsel

  Maskinen kan slynge ut gress og andre gjenstander gjennom et åpent utløp. Gjenstander som slynges ut med nok kraft, kan påføre både deg og andre i nærheten alvorlige eller dødelige skader.

  Åpne aldri luken over utløpet mens motoren er i gang.

  Hvis kvernekilen er montert på maskinen, må du heve bakluken, fjerne kvernekilen og senke bakluken.

  Montere gressposen

  1. Hvis nødvendig, monter gressposen. Se Montere gressposen.

  2. Hev og hold oppe bakluken (Figur 17).

   g188333
  3. Monter gressposehåndtaket, og påse at pinnene hviler i hakkene på håndtaket (Figur 17).

  4. Senk bakluken.

  Fjerne gressposen

  1. Hev og hold oppe bakluken (Figur 17).

  2. Fjern posen.

  3. Senk bakluken.

  Bakutslipp av gressrester

  1. Hvis gressposen er på maskinen, fjern den før du slipper ut gress- og løvrester bak. Se Fjerne gressposen.

  2. Hvis kvernekilen er montert på maskinen, må du heve bakluken, fjerne kvernekilen og senke bakluken.

  Advarsel

  Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader.

  • Påse at bakluken er nede før du slipper ut gressrester bak.

  • Ikke aktivere kniven uten at kvernepluggen på plass, gressposen montert eller bakluken ned.

  Brukstips

  Generelle klippetips

  • Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.

  • La ikke kniven treffe harde gjenstander. Klipp aldri over en gjenstand med overlegg.

  • Hvis maskinen treffer en gjenstand eller starter å vibrere, slå av motoren øyeblikkelig, koble kabelen fra tennpluggen og undersøk maskinen for skade.

  • For best mulig resultat kan du montere en ny kniv før klippesesongen begynner.

  • Skift ut kniven med en original Toro-kniv når det er nødvendig.

  Klippe gress

  • Klipp kun av ca. en tredjedel av gresstrået av gangen. Ikke klipp lavere enn innstillingen på 51 mm med mindre gresset er glissent eller det er sent på høsten og gresset vokser saktere.

  • Når du klipper gress som er mer enn 15 cm høyt, klippe først på den høyeste klippehøydeinnstillingen og ved lavere hastighet, og klipp så en gang til på en lavere innstilling for å oppnå best mulig utseende på gressplenen. Hvis gresset er for langt, kan maskinen bli tettet og motoren stanse.

  • Vått gress og løv har en tendens til å klumpe seg på bakken og kan føre til at maskinen tilstoppes eller at motoren stanser. Unngå klipping i våte forhold.

  • Vær oppmerksom på brannfare ved svært tørre forhold, følg alle lokale brannvarsler og hold maskinen fri for tørt gress og løvrester.

  • Veksle klipperetningen. På denne måten spres gress- og løvrestene jevnere på plenen.

  • Hvis den ferdig klipte gressplenen ikke ser bra ut, kan du prøve én gang til og gjøre følgende:

   • Skift ut kniven eller bryn den.

   • Gå saktere mens du klipper.

   • Hev klippehøydeinnstillingen på maskinen.

   • Klipp gresset oftere.

   • Overlapp skårganger i stedet for å klippe en hel skårgang hver gang.

  Klippe løv

  • Når du har klippet plenen, kontroller at halvparten av gresset vises gjennom lavet med klippet løv. Det kan være nødvendig å gå over løvet mer enn én gang.

  • Hvis det er mer enn 13 cm med løv på plenen, bruk en høyere klippehøyde og deretter i ønsket klippehøyde.

  • Reduser klippehastigheten hvis maskinen ikke klipper løvene fint nok.

  Etter bruk

  Sikkerhet etter bruk

  Generell sikkerhet

  • Slå av maskinen, vent til alle bevegelige deler har stoppet og la maskinen kjøle seg ned før du justerer, utfører service på, rengjør eller setter maskinen til oppbevaring.

  • Fjern gress og rusk fra maskinen for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  Sikkerhet under transport

  • Vær forsiktig når du laster maskinen av eller på en lastebil eller tilhenger.

  • Fest maskinen slik at den ikke ruller.

  Rengjøre maskinens underside

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Fjern gressrester og smuss fra undersiden av maskinen.
 • Advarsel

  Maskinen kan løsne materiale fra maskinens underside.

  • Bruk vernebriller.

  • Forbli i operatørstilling (bak håndtaket) mens motoren går.

  • Pass på at det ikke er andre personer i området.

  For best mulig resultat, rengjør maskinen med en gang etter at du er ferdig med klippe gresset.

  1. Flytt maskinen til en jevn, belagt overflate.

  2. Før du forlater førersetet, må du stanse motoren og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Senk maskinen til laveste klippehøyde, se Justere klippehøyden.

  4. Vask området under bakluken, der det klippede gresset går fra huset til gressposen.

   Note: Vask ut området med den automatiske oppsamlingen, posisjoner både helt fram og helt bak.

  5. Fest en hageslange som er koblet til en vannkran, til hurtigvaskporten (Figur 18).

   g188338
  6. Slå på vannet.

  7. Start motoren og kjør den til det ikke kommer ut mer klipperester fra maskinens underside.

  8. Slå av motoren.

  9. Skru av vannet, og koble hageslangen fra maskinen.

  10. Start motoren og la den gå i et par minutter for å tørke maskinens underside for å forhindre rustdannelse.

  11. La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.

  Folde sammen håndtaket

  Advarsel

  Hvis man folder sammen eller ut håndtaket på feil måte, kan dette føre til skade på ledningene, noe som igjen kan utgjøre en usikker driftstilstand.

  • Pass på at du ikke skader ledningene når du folder sammen eller ut håndtaket.

  • Hvis en ledning blir skadet kontakter du et autorisert forhandlerverksted.

  1. Løsne de to håndtaksknottene (Figur 19A).

   g188328
  2. Fold håndtaket ved å dreie det forover (Figur 19B).

  Vedlikehold

  Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontrollere motoroljenivået.
 • Fjern gressrester og smuss fra undersiden av maskinen.
 • Hver 100. driftstime
 • Skift tennpluggen.
 • Årlig
 • Skift ut luftfilteret. Skift det ut oftere hvis gressklipperen brukes i støvete omgivelser.
 • Skift ut kniven eller bryn den (oftere hvis eggen raskt blir sløv).
 • Rengjør luftkjølesystemet (oftere under støvete driftsforhold). Se motorhåndboken.
 • Årlig eller før lagring
 • Smør hjulene.
 • Tøm drivstofftanken før reparasjon som oppgitt og før årlig lagring.
 • Sikkerhet ved vedlikehold

  • Koble fra tennpluggledningen fra tennpluggen før du utfører vedlikeholdsprosedyrer.

  • Bruk hansker og vernebriller når du vedlikeholder maskinen.

  • Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader. Bruk hansker når du utfører service på kniven. Kniven(e) skal ikke repareres eller modifiseres.

  • Du må aldri fingre med sikkerhetsenhetene. Kontroller regelmessig at de virker tilfredsstillende.

  • Når du vender maskinen på siden kan drivstoffet lekke ut. Drivstoff er meget brannfarlig og eksplosivt, og kan føre til personskader. Kjør motoren tom eller fjern bensinen med en håndpumpe, sug den aldri opp med hevert.

  • For å oppnå optimal ytelse for maskinen skal det kun brukes ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter, kan være farlige, og bruken av disse kan føre til at garantien blir ugyldig.

  Gjøre klar til vedlikehold

  1. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  2. Koble tennpluggledningen fra tennpluggen (Figur 20).

   g188342
  3. Når du har utført vedlikeholdsprosedyrer, koble tennpluggledningen til tennpluggen.

   Important: Før du vender maskinen på siden for å skifte olje eller kniv, la drivstofftanken kjøre tom gjennom normal bruk. Hvis du må vende maskinen på siden før den har gått tom for drivstoff, bruk en hånddrevet drivstoffpumpe til å tømme drivstoffet. Vend alltid maskinen over på siden med peilestaven ned.

  Advarsel

  Når du vender maskinen på siden, kan drivstoffet lekke ut. Drivstoff er meget brannfarlig og eksplosivt, og kan føre til personskader.

  Kjør motoren tom, eller fjern drivstoffet med en håndpumpe, sug det aldri opp med hevert.

  Skifte tennpluggen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Skift tennpluggen.
 • Bruk en tennplugg av typen Champion RN9YC eller en tilsvarende plugg.

  1. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  2. Koble ledningen fra tennpluggen.

  3. Rengjør rundt tennpluggen.

  4. Fjern tennpluggen fra motoren.

   Important: En tennplugg som er sprukket eller skitten, må skiftes ut. Ikke rengjør elektrodene, siden partikler som kommer inn i motoren, kan føre til at motoren skades.

  5. Juster åpningen på den nye pluggen til 0,76 mm, som vist i Figur 21.

   g000533
  6. Monter tennpluggen

  7. Stram pluggen til 20 N·m.

  8. Koble ledningen til tennpluggen.

  Skifte luftfilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Skift ut luftfilteret. Skift det ut oftere hvis gressklipperen brukes i støvete omgivelser.
  1. Trykk ned låsetappene oppå luftfilterdekselet (Figur 22).

   g015983
  2. Åpne dekselet.

  3. Fjern papirluftfilteret og skumforfilteret (Figur 23).

   g015984
  4. Inspiser skumforfilteret og skift det hvis det er skadet eller skittent.

  5. Kontroller papirluftfilteret.

   1. Hvis papirluftfilteret er skadet eller vått av olje eller drivstoff, skift det.

   2. Hvis papirluftfilteret er skittent, bank det noen ganger lett mot en hard overflate eller blås komprimert luft på mindre enn 2,07 bar gjennom den siden av filteret som venter mot motoren.

    Note: Ikke børst smusset av filteret, dette skyver smusset inn i fibrene.

  6. Fjern smuss fra luftrenserkroppen og dekk til med en fuktig klut. Ikke tørk smuss inn i luftkanalen.

  7. Sett skumforfilteret og papirluftfilteret inn i luftrenseren.

  8. Sett på dekslet igjen.

  Skifte motorolje

  Det er ikke nødvendig å skifte motoroljen, men hvis du vil skifte olje, bruk følgende prosedyre.

  Motoroljekapasitet: 0,55 liter

  Oljeviskositet: SAE 30 eller SAE 10W-30 rensende olje

  API-serviceklassifisering: SJ eller høyere

  Note: La motoren gå i noen minutter for å varme opp oljen før du skifter den. Varm olje flyter bedre og bærer med seg flere urenheter.

  1. Flytt maskinen til en jevn flate.

  2. Se Gjøre klar til vedlikehold.

  3. Fjern peilestaven ved å vri lokket mot venstre og trekke den ut (Figur 24).

   g188326
  4. Vend gressklipperen over på siden (slik at luftfilteret vender opp) for å tømme den brukte oljen fra oljefyllingsrøret (Figur 25).

   g015604
  5. Etter at den brukte oljen er tappet ut, sett maskinen tilbake i driftsstilling.

  6. Hell forsiktig olje i oljepåfyllingsrøret til motoren er 3/4 full.

  7. Vent i ca. tre minutter til oljen stabiliseres i motoren.

  8. Tørk av peilestaven med en ren fille.

  9. Før peilestaven helt inn i oljepåfyllingsrøret, og trekk den så ut igjen.

  10. Les av oljenivået på peilestaven (Figur 25).

   • Hvis oljenivået er for lavt, fyll forsiktig på litt olje i oljepåfyllingsrøret, vent i tre minutter, og gjenta så trinn 8 til og med 10 til oljenivået på peilestaven er ved riktig nivå.

   • Hvis oljenivået på peilestaven er for høyt, må du tappe av olje helt til oljenivået på peilestaven er ved riktig nivå.

   Important: Hvis oljenivået i motoren er for lavt eller for høyt, og du kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.

  11. Sett peilestaven ordentlig på plass.

  12. Resirkuler den brukte oljen på korrekt måte.

  Skift ut kniven

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Skift ut kniven eller bryn den (oftere hvis eggen raskt blir sløv).
 • Important: Du trenger en momentnøkkel for å montere kniven korrekt. Hvis du ikke har en momentnøkkel, eller ikke føler deg kompetent til å utføre prosedyren, kontakt en autorisert serviceforhandler.

  Kontroller kniven hver gang gressklipperen går tom for drivstoff. Hvis kniven er skadet eller sprukket, må den skiftes ut omgående. Hvis kniveggen er sløv eller har hakk, skal den brynes og balanseres eller skiftes ut.

  Advarsel

  Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader.

  Bruk hansker når du utfører service på kniven.

  1. Se Gjøre klar til vedlikehold.

  2. Vend maskinen over på siden med peilestaven ned.

  3. Bruk en treblokk til å holde kniven fast (Figur 26).

   g188339
  4. Fjern kniven, behold alle monteringsdeler (Figur 26).

  5. Monter den nye kniven og alle monteringsdeler (Figur 27).

   g188330

   Important: Plasser knivens bueformede ender slik at de peker mot klipperhuset.

  6. Stram knivbolten med en momentnøkkel til 45 N·m.

  Smøre hjulene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig eller før lagring
 • Smør hjulene.
 • Påfør et par dråper litiumbasert smørefett nr. 2 på kulelagrene på hvert av hjulene (Figur 28).

  g189817

  Lagring

  Maskinen må oppbevares på et kjølig, rent og tørt sted.

  Sikkerhet ved oppbevaring

  Slå av maskinen, vent til alle bevegelige deler har stoppet og la maskinen kjøle seg ned før du justerer, utfører service på, rengjør eller setter maskinen til oppbevaring.

  Gjøre maskinen klar til oppbevaring

  1. Når du for siste gang for sesongen heller på mer drivstoff, tilsett stabiliseringsmiddel (for eksempel Toro Premium Fuel Treatment) i drivstoffet.

  2. Drivstoff kasseres i henhold til lokale forskrifter. Resirkuler i samsvar med lokale forskrifter, eller bruk drivstoffet i bilen din.

   Note: Gammelt drivstoff i drivstofftanken er den viktigste årsaken til at det kan være vanskelig å starte. Ikke lagre drivstoff uten stabilisator i mer enn 30 dager, og ikke lagre stabilisert drivstoff i mer enn 90 dager.

  3. Kjør maskinen til den går tom for drivstoff.

  4. Start motoren på nytt.

  5. La motoren gå til den slår seg av. Når du ikke lenger kan starte motoren, er den tilstrekkelig tom for drivstoff.

  6. Koble ledningen fra tennpluggen.

  7. Ta ut tennpluggen, hell 30 ml motorolje gjennom tennplugghullet, og dra sakte i startsnoren flere ganger for å fordele oljen gjennom sylinderen, for å forhindre korrosjon i sylinderen mellom sesongene.

  8. Monter tennpluggen løst.

  9. Stram alle løse skruer, bolter og muttere.

  Ta maskinen frem fra oppbevaring

  1. Kontroller og stram alle fester.

  2. Fjern tennpluggen og roter motoren hurtig ved å trekke i tilbakespolingshåndtaket for å blåse ut overflødig olje fra sylinderen.

  3. Monter tennpluggen, og trekk den til med et moment på 20 N·m.

  4. Utfør de vedlikeholdsprosedyrene. Se .

  5. Kontroller motoroljenivået. Se Kontrollere motoroljenivået.

  6. Fyll drivstofftanken med ferskt drivstoff. Se Fylle drivstofftanken.

  7. Koble ledningen til tennpluggen.