Inleiding

Deze maaitractor met draaiende messen is bedoeld voor professioneel gebruik. De machine is voornamelijk ontworpen voor het maaien van gras op goed onderhouden particuliere of commerciële gazons. Dit product gebruiken voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik kan gevaarlijk zijn voor u of voor omstanders.

Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat u weet hoe u de machine op de juiste wijze moet gebruiken en onderhouden en om schade aan de machine en letsel te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

Ga naar www.Toro.com voor documentatie over productveiligheid en bedieningsinstructies, informatie over accessoires, hulp bij het vinden van een dealer of om uw product te registreren.

Als u service, originele Toro onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende servicedealer of met de klantenservice van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van het product te vermelden. De locatie van het plaatje met het modelnummer en het serienummer van het product is aangegeven op Figuur 1. U kunt de nummers noteren in de ruimte hieronder.

Important: U kunt met uw mobiel apparaat de QR-code (indien aanwezig) op het plaatje met het serienummer scannen om toegang te krijgen tot de garantie, onderdelen en andere productinformatie.

g248729

Er worden in deze handleiding twee woorden gebruikt om uw aandacht op bijzondere informatie te vestigen. Belangrijk attendeert u op bijzondere technische informatie en Opmerking duidt algemene informatie aan die bijzondere aandacht verdient.

Dit product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen; zie voor details de aparte productspecifieke conformiteitsverklaring.

Bruto- en nettokoppel: Het bruto- en nettokoppel van deze motor is door de motorfabrikant in laboratoriumomstandigheden gemeten volgens standaard J1940 of J2723 van de Society of Automotive Engineers (SAE). Omdat bij de configuratie rekening is gehouden met de veiligheids-, emissie- en gebruiksvoorschriften, zal de motor van dit type maaiers in de praktijk veel minder koppel hebben. Raadpleeg de meegeleverde documentatie van de motorfabrikant.

Raadpleeg de meegeleverde documentatie van de motorfabrikant.

Veiligheid

Deze machine is ontworpen volgens norm EN ISO 5395:2013.

Waarschuwingspictogram

Dit waarschuwingspictogram (Figuur 2) wordt zowel in deze handleiding als op de machine gebruikt om belangrijke veiligheidsinformatie aan te geven. Deze informatie moet worden opgevolgd om ongelukken te voorkomen.

Dit pictogram betekent: ATTENTIE! PAS OP! HET GAAT OM UW VEILIIGHEID!

g000502

Dit pictogram staat boven informatie die u waarschuwt over onveilige handelingen of situaties, en wordt gevolgd door het woord GEVAAR, WAARSCHUWING of VOORZICHTIG.

GEVAAR: een direct gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt voorkomen, altijd zal leiden tot de dood of ernstig letsel.

WAARSCHUWING: een mogelijk gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot licht of ernstig letsel.

WAARSCHUWING: een mogelijk gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot licht of middelmatig letsel.

Er worden in deze handleiding nog twee woorden gebruikt om uw aandacht op bijzondere informatie te vestigen. Belangrijk attendeert u op bijzondere technische informatie en Opmerking duidt algemene informatie aan die bijzondere aandacht verdient.

Algemene veiligheid

Deze machine kan handen of voeten afsnijden en voorwerpen uitwerpen. Toro heeft deze maaier ontworpen om onder redelijke omstandigheden veilig te werken, het niet opvolgen van de veiligheidsaanwijzingen kan echter leiden tot letsel of de dood.

 • Lees de aanwijzingen en waarschuwingen met betrekking tot de machine, motor en hulpstukken in de gebruikershandleiding en ander instructiemateriaal, zorg dat u ze begrijpt, en volg ze op. Alle bestuurders en monteurs moeten instructies hebben ontvangen. Als de bestuurder(s) of monteur(s) deze handleiding niet kan/kunnen lezen dan is de eigenaar verantwoordelijk voor het uitleggen van de inhoud daarvan aan hen. De handleiding is mogelijk beschikbaar in andere talen op onze website.

 • Deze machine mag alleen worden bediend door geïnstrueerde, verantwoordelijke bestuurders, die daartoe fysiek in staat zijn en bekend zijn met de veilige werking, bedieningsorganen, veiligheidspictogrammen en gebruiksaanwijzing. Laat kinderen of personen die geen instructie hebben ontvangen, de machine nooit gebruiken of onderhoudswerkzaamheden daaraan verrichten. Plaatselijke voorschriften kunnen nadere eisen stellen aan de leeftijd van degene die met de machine werkt.

 • Houd de rolbeugel altijd in de volledig omhoog geklapte en vergrendelde stand en doe de veiligheidsgordel om.

 • Gebruik de machine niet in de buurt van steile hellingen, greppels, oevers, water of andere gevaren, of op hellingen steiler dan 15 graden.

 • Houd handen en voeten uit de buurt van de bewegende onderdelen van de machine.

 • Gebruik de machine nooit met beschadigde afschermingen, schermen en deksels. Verzeker dat de veiligheidsafschermingen, schakelaars en andere voorzieningen aanwezig zijn en juist werken.

 • Stop de machine, schakel de motor uit en verwijder het sleuteltje voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de machine, brandstof bijvult of verstoppingen verwijdert.

Hellingsindicator

g011841

Veiligheids- en instructiestickers

Graphic

Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.

decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal58-6520
decal93-7010
decal93-8069
decal98-1977
decal98-4387

Uitsluitend voor machines met zijafvoer

decal131-1180
decal107-2114
decal107-3069
decal133-8062
decal107-3961
decal107-3962
decal107-3963
decal107-3964
decal107-3968
decal107-3969
decal107-7719
decal108-5955
decal108-5957
decal108-5981
decal110-0820
decal110-2067
decal110-3852
decal110-3853

Uitsluitend voor machines met achterafvoer

decal112-3858
decal112-9028
decal114-9600
decal115-4212
decal116-5610
decal116-8283

Uitsluitend voor machines met achterafvoer

decal117-3848
decal119-0397
decal119-0398
decal121-7562
decal126-2055
decal107-9309

Uitsluitend voor machines met zijafvoer

decal127-0326
decal136-5510
decal136-5519
decal132-0871

Algemeen overzicht van de machine

g019888
g020466

Zorg dat u vertrouwd bent met alle bedieningsorganen voordat u de motor start en de machine gebruikt.

Bedieningspaneel

g010363

Contactschakelaar

De contactschakelaar, waarmee u de motor start en afzet, heeft 3 standen: UIT, LOPEN en START. Zie Starten in normale weersomstandigheden.

Gashendel

De gashendel regelt het motortoerental en zorgt voor een continu verstelbare regeling van LANGZAAM tot SNEL (Figuur 6).

Maaimesschakelaar (aftakas, PTO)

Met de maaimesschakelaar, aangeduid met het aftakassymbool (PTO), schakelt u de aandrijving naar de maaimessen aan of uit (Figuur 6).

Urenteller

De urenteller registreert het aantal uren dat de motor in bedrijf is geweest. De urenteller werkt als de motor loopt. Gebruik deze tijden om regelmatig onderhoudswerkzaamheden te plannen (Figuur 7).

g008950

Indicators veiligheidssysteem

Er staan symbolen op de urenteller die met een zwarte driehoek aangeven dat het veiligheidssysteem juist aangebracht is (Figuur 7).

Accu-indicatielampje

Als u het contactsleuteltje gedurende een paar seconden in de stand AAN zet, wordt de accuspanning weergeven in het gebied waar normaal de uren worden weergegeven.

Het acculampje wordt ingeschakeld wanneer de contactschakelaar is ingeschakeld en wanneer de lading zich onder het juiste bedrijfsniveau bevindt (Figuur 7).

Lampje gloeibougie

Het indicatielampje van de gloeibougie gaat branden als de gloeibougie in werking is (Figuur 6).

Schakelaar gloeibougie

Deze schakelaar stelt de gloeibougie in werking. Het lampje van de gloeibougie gaat dan branden. Houd de schakelaar van de gloeibougie 10 seconden ingedrukt voordat u de machine start.

Temperatuurlampje

Het temperatuurlampje gaat branden als de motor oververhit raakt (Figuur 6).

Akoestisch waarschuwingssignaal

Deze machine is voorzien van een akoestisch signaal om de gebruiker te waarschuwen dat deze de motor moet afzetten, omdat er anders schade aan de motor kan ontstaan door oververhitting. Zie Oververhittingssensor.

Rijhendels

De rijhendels worden gebruikt om de motor vooruit en achteruit te laten rijden en om bochten naar links of naar rechts te maken (Figuur 4).

Brandstofafsluitklep

De brandstofafsluitklep bevindt zich achter de bestuurdersstoel.

Sluit de brandstofafsluitklep wanneer u de machine transporteert of stalt.

Beweeg de afsluitklep naar links of rechts voor gebruik.

Vergrendelde neutraalstand

Zet de rijhendels vanuit het midden naar buiten naar de VERGRENDELDE NEUTRAALSTAND wanneer u de machine verlaat (Figuur 25). Zet de rijhendels altijd in de VERGRENDELDE NEUTRAALSTAND als u de machine stopt of onbeheerd achterlaat.

Parkeerremhendel

Als u de motor afzet, moet u de parkeerrem in werking stellen om te voorkomen dat de machine per ongeluk in beweging komt.

Werktuigen/accessoires

Een selectie van door Toro goedgekeurde werktuigen en accessoires is verkrijgbaar voor gebruik met de machine om de mogelijkheden daarvan te verbeteren en uit te breiden. Neem contact op met een erkende servicedealer of een erkende Toro distributeur, of bezoek www.Toro.com voor een lijst van alle goedgekeurde werktuigen en accessoires.

Om de beste prestaties te verkrijgen en er zeker van te zijn dat de machine altijd veilig kan worden gebruikt, moet u ter vervanging uitsluitend originele Toro onderdelen en accessoires gebruiken. Gebruik ter vervanging nooit onderdelen en accessoires van andere fabrikanten, omdat dit gevaarlijk kan zijn. Dit kan ertoe leiden dat de garantie op het product komt te vervallen.

Gebruiksaanwijzing

Note: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Voor gebruik

Veiligheidsinstructies voorafgaand aan het werk

Algemene veiligheid

 • Inspecteer het terrein om vast te stellen welke accessoires en werktuigen nodig zijn om goed en veilig te werken. Gebruik alleen accessoires en hulpstukken die goedgekeurd zijn door Toro.

 • Controleer het gebied waar de machine wordt ingezet en verwijder alle stenen, speelgoed, stokken, takken, draden, botten en andere materialen. Deze kunnen worden weggeworpen of de werking van de machine storen, en kunnen leiden tot letsel van de gebruiker of omstanders.

 • Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een veiligheidsbril, stevige, stroeve schoenen en gehoorbescherming. Draag lang haar niet los en draag geen loszittende kleding of sieraden die aangegrepen kunnen worden door bewegende delen.

  Voorzichtig

  Deze machine stelt de gebruiker bloot aan geluidsniveaus van meer dan 85 dBA. Bij langdurige blootstelling kan dit leiden tot gehoorbeschadiging.

  Draag gehoorbescherming als u deze machine gebruikt.

 • Controleer de aanwezigheid en de goede werking van de detectie van de aanwezigheid van de bestuurder, veiligheidsschakelaars en afschermingen Gebruik de machine uitsluitend als deze naar behoren werkt.

 • Gebruik de maaier niet indien er mensen, vooral kinderen, of huisdieren in de buurt zijn. Stop de machine en het werktuig indien iemand in de buurt komt.

 • Gebruik de machine niet zonder dat het gehele grasopvangsysteem, de grasgeleider, en andere veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn en goed werken. De onderdelen van de grasvanger kunnen slijten of beschadigd raken, waardoor bewegende delen zichtbaar worden of voorwerpen kunnen worden uitgeworpen. Controleer regelmatig of er onderdelen versleten zijn of hun toestand achteruit is gegaan en vervang deze indien nodig door onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen.

Brandstofveiligheid

Ga bijzonder voorzichtig om met brandstof.

Gevaar

Onder bepaalde omstandigheden is brandstof uiterst ontvlambaar en zijn de dampen explosief.

Brand of explosie van brandstof kan brandwonden bij u of anderen en schade aan eigendommen veroorzaken.

 • Vul de brandstoftank op een horizontaal oppervlak en in de open lucht wanneer de motor koud is. Eventueel gemorste brandstof opnemen.

 • U mag de brandstoftank nooit binnenshuis of in gesloten aanhangwagen vullen of aftappen.

 • Vul de brandstoftank niet helemaal vol. Vul de tank tot aan de onderkant van de vulbuis. De vrije ruimte geeft de brandstof in de tank ruimte om uit te zetten. Als de tank te vol wordt gevuld, kan dit leiden tot brandstoflekkage of schade aan de motor of het emissiesysteem.

 • Rook nooit wanneer u met brandstof bezig bent en houd de brandstof weg van open vlammen of vonken.

 • Brandstof in een goedgekeurd vat of blik en buiten bereik van kinderen bewaren.

 • Vul brandstof bij voordat u de motor start. Verwijder de dop van de brandstoftank nooit en vul de tank nooit bij als de motor loopt of heet is.

 • Als u brandstof morst, start de motor dan niet. Verlaat de morsplek en voorkom alle ontstekingsbronnen totdat de brandstofdampen volledig zijn verdwenen.

 • Gebruik het voertuig uitsluitend als het complete uitlaatsysteem is gemonteerd en naar behoren werkt.

Gevaar

In bepaalde omstandigheden kan tijdens het tanken statische elektriciteit worden ontladen waardoor vonken ontstaan die brandstofdampen tot ontbranding kunnen brengen. Brand of explosie van brandstof kan brandwonden of materiële schade veroorzaken.

 • Zet brandstofvaten altijd op de grond en uit de buurt van de machine voordat u de tank bijvult.

 • Brandstofvaten niet in een voertuig, vrachtwagen of op een aanhanger vullen, omdat bekleding of kunststof beplating het vat kan isoleren en de afvoer van statische lading kan bemoeilijken.

 • Als het praktisch mogelijk is, kunt u het beste een machine met een benzinemotor eerst van de vrachtwagen of aanhanger halen en bijtanken als de machine met de wielen op de grond staat.

 • Als dit niet mogelijk is, verdient het de voorkeur dergelijke machines op een truck of aanhanger bij te vullen uit een draagbaar vat, niet met behulp van een vulpistool van een pomp.

 • Als u een vulpistool moet gebruiken, dient u de vulpijp voortdurend in contact met de rand van de brandstoftank of de opening van het vat te houden, totdat u klaar bent met bijvullen. Gebruik geen vergrendeling van het vulpistool.

Waarschuwing

Brandstof is schadelijk of dodelijk bij inname. Langdurige blootstelling aan dampen heeft bij laboratoriumdieren kanker veroorzaakt. Onvoorzichtigheid kan leiden tot ernstig letsel en ziekte.

 • Voorkom dat u dampen lange tijd inademt.

 • Houd uw gezicht uit de buurt van een vulpijp en de opening van een tank of een blik.

 • Houd ze uit de buurt van ogen en huid.

 • Probeer brandstof nooit met uw mond over te hevelen.

Voorzichtig

De ontluchting van de brandstoftank bevindt zich in de buis van de rolbeugel. De rolbeugel verwijderen of aanpassen kan leiden tot brandstoflekkage en de emissievoorschriften schenden.

 • De rolbeugel niet verwijderen.

 • De rolbeugel niet lassen, boren of aanpassen op om het even welke manier.

Voorkomen van brandgevaar:

 • Voorkom de opbouw op en rond de motor van gras, bladeren, overmatig vet of olie, en andere vervuiling die zich hier kan opbouwen.

 • Verwijder gemorste olie en brandstof en met brandstof doortrokken rommel.

 • Laat de machine afkoelen voordat u de machine binnen stalt. Stal de machine niet in de buurt van open vuur of een gesloten ruimte met waakvlammen of verwarmingsapparatuur.

Dagelijks onderhoud uitvoeren

Voer elke dag, voordat u de machine start, de dagelijkse procedures uit beschreven in .

Brandstof bijvullen

Aanbevolen brandstof

De motor loopt op schone verse dieselbrandstof met een octaangetal van minimaal 40. Koop brandstof in hoeveelheden die binnen 30 dagen kunnen worden gebruikt zodat u altijd verse brandstof heeft.

Gebruik zomerbrandstof (nr. 2-D) bij temperaturen boven -7 °C en winterbrandstof (nr. 1-D of nr. 1-D/2-D-mengsel) bij temperaturen onder -7 °C. Gebruik van winterdieselbrandstof bij lage temperaturen biedt een lager vlampunt en een lager stolpunt. Dit vergemakkelijkt het starten en vermindert de kans van een chemische scheiding van de brandstof als gevolg van lage temperaturen (vorming van was, waardoor de filters verstopt kunnen raken).

Zomerdieselbrandstof gebruiken bij temperaturen boven -7 °C draagt bij aan een langere levensduur van de onderdelen van de pomp.

Important: Gebruik geen kerosine of benzine in plaats van dieselbrandstof. Als u deze waarschuwing niet in acht neemt, kan dit leiden tot beschadiging van de motor.

Geschikt voor biodiesel

Deze machine kan ook gebruik maken van een dieselmengsel tot maximaal B20 (20% biodiesel, 80% petrodiesel). Het deel petrodiesel moet een laag of ultralaag zwavelgehalte hebben.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

 • Her deel biodiesel van de brandstof moet voldoen aan de specificatie ASTM D6751 of EN 14214.

 • Het dieselmengsel moet beantwoorden aan ASTM D975 of EN 590.

 • Gelakte oppervlakken kunnen worden beschadigd door biodiesel.

 • Gebruik B5 (biodieselinhoud 5%) of mengsels met een lager percentage in koud weer.

 • Controleer afdichtingen, slangen en pakkingen, die in contact met brandstof komen, omdat zij in de loop der tijd hierdoor kunnen worden aangetast.

 • De kans bestaat dat een brandstoffilter na verloop van tijd verstopt raakt, nadat u bent overgestapt op een biodieselmengsel.

 • Neem contact op met uw leverancier als u informatie over biodiesel wenst.

Brandstoftank vullen

 1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.

 2. Stel de parkeerrem in werking.

 3. Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.

 4. Reinig het gebied rond de dop van de brandstoftank.

 5. Vul de tank tot aan de onderkant van de vulbuis (Figuur 8).

  Note: Vul de brandstoftank niet helemaal vol. Dit geeft de brandstof in de tank ruimte om uit te zetten.

  g027726

Brandstoftanks wisselen

Important: Laat de machine niet zonder brandstof vallen, want dit kan de machine beschadigen.

De brandstofafsluitklep bevindt zich achter de linkerkant van de stoel.

De machine heeft twee brandstoftanks, een op de linkerkant en een op de rechterkant. Elke tank is aangesloten op de brandstofafsluitklep. Hiervandaan loopt een gemeenschappelijke brandstofslang naar de motor (Figuur 9).

Om de linkerbrandstoftank te gebruiken, moet u de brandstofafsluitklep naar links draaien. Om de rechterbrandstoftank te gebruiken, moet u de brandstofafsluitklep naar rechts draaien (Figuur 9).

Sluit de brandstofafsluitklep voordat u de machine transporteert of stalt.

g000962

Een nieuwe machine inrijden

Een nieuwe motor heeft tijd nodig om vol vermogen te ontwikkelen. Maai-eenheden en aandrijfsystemen hebben meer wrijving als zij nieuw zijn, waardoor de motor extra wordt belast. Houd er rekening mee dat een nieuwe machine een inrijperiode van 40 tot 50 bedrijfsuren nodig heeft om vol vermogen te ontwikkelen voor de beste prestaties.

De omkantelbeveiliging (rolbeugel) gebruiken

Waarschuwing

Om lichamelijk of dodelijk letsel te voorkomen als de machine omkantelt: laat de rolbeugel volledig omhoog geklapt en vergrendeld, en doe de veiligheidsgordel om.

Controleer of de stoel goed op de machine is bevestigd.

Waarschuwing

Er is geen omkantelbeveiliging als de rolbeugel omlaag is geklapt.

 • Klap de rolbeugel uitsluitend omlaag als dit absoluut noodzakelijk is.

 • Doe de veiligheidsgordel niet om als de rolbeugel omlaag is geklapt.

 • Rij langzaam en voorzichtig.

 • Klap de rolbeugel omhoog zodra de ruimte dit toelaat.

 • Let goed op dat er voldoende ruimte boven de machine is (denk aan takken, deuropeningen, elektrische kabels) voordat u onder een object rijdt en zorg ervoor dat u dit niet raakt.

De rolbeugel omlaag klappen

Important: Klap de rolbeugel uitsluitend omlaag als dit absoluut noodzakelijk is.

 1. Maak de R-pennen los en verwijder de 2 pennen (Figuur 11).

 2. Klap de rolbeugel omlaag (Figuur 10).

  Note: De rolbeugel kan in 2 standen omlaag worden geklapt; zie Figuur 10.

 3. Plaats de 2 pennen en zet deze vast met de R-pennen (Figuur 11).

  g004954

  Important: Zorg dat u het achterste gedeelte van de stoel bevestigt met de stoelvergrendeling.

De rolbeugel omhoog klappen

Important: Doe altijd de veiligheidsgordel om als de rolbeugel omhoog is geklapt.

 1. Maak de R-pennen los en verwijder de 2 pennen (Figuur 11).

 2. Klap de rolbeugel omhoog, plaats de 2 pennen en zet deze vast met de R-pennen (Figuur 11).

  g004955

Het veiligheidssysteem gebruiken

Waarschuwing

Niet-aangesloten of beschadigde interlockschakelaars kunnen onverwachte gevolgen hebben op de werking van de machine. Dit kan lichamelijk letsel veroorzaken.

 • Laat de interlockschakelaars ongemoeid.

 • Controleer elke dag de werking van de interlockschakelaars en vervang beschadigde schakelaars voordat u de machine weer in gebruik neemt.

Werking van het veiligheidssysteem

Het veiligheidssysteem is bedoeld om starten van de motor alleen mogelijk te maken wanneer:

 • de parkeerrem in werking is gesteld;

 • de messchakelaar (aftakas) is uitgeschakeld;

 • de rijhendels in de vergrendelde NEUTRAALSTAND staan;

Het veiligheidssysteem zorgt ervoor dat de motor wordt uitgeschakeld wanneer de rijhendels uit de VERGRENDELDE NEUTRAALSTAND worden gezet als de parkeerrem in werking is gesteld of als u de bestuurdersstoel verlaat terwijl de aftakas is ingeschakeld.

De urenteller is voorzien van indicatoren om de gebruikers op de hoogte te stellen als het veiligheidssysteem in de juiste stand staat. Als het veiligheidssysteem in de juiste stand staat, wordt een indicator weergegeven op het scherm.

g009612

Het veiligheidssysteem testen

OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
Bij elk gebruik of dagelijks
 • Controleer het veiligheidssysteem (interlock).
 • Controleer de werking van het veiligheidssysteem telkens voordat u de machine in gebruik neemt. Als het veiligheidssysteem niet werkt zoals hieronder wordt beschreven, moet u het direct laten repareren door een erkende servicedealer.

  1. Neem plaats op de stoel, stel de parkeerrem in werking en schakel de messchakelaar (aftakas) IN. Probeer de motor te starten; de motor mag nu niet gaan draaien.

  2. Neem plaats op de stoel, stel de parkeerrem in werking en schakel de messchakelaar (aftakas) UIT. Beweeg een van beide rijhendels uit de VERGRENDELDE NEUTRAALSTAND. Probeer de motor te starten; de motor mag nu niet gaan draaien. Herhaal voor de andere rijhendel.

  3. Neem plaats op de stoel, stel de parkeerrem in werking, schakel de messchakelaar UIT en zet de rijhendels in de vergrendelde NEUTRAALSTAND. Start nu de motor. Laat de motor lopen en zet de parkeerrem vrij, schakel de messchakelaar (aftakas) in en kom iets overeind uit de bestuurdersstoel. De motor moet afslaan.

  4. Neem plaats op de stoel, stel de parkeerrem in werking, schakel de messchakelaar (aftakas) UIT en zet de rijhendels in de VERGRENDELDE NEUTRAALSTAND. Start nu de motor. Als de motor loopt, centreert u een van beide rijhendels en beweegt u deze (vooruit of achteruit). De motor moet nu stoppen. Herhaal deze procedure bij de andere rijhendel.

  5. Neem plaats op de stoel, schakel de parkeerrem uit, schakel de messchakelaar (aftakas) UIT en zet de rijhendels in de VERGRENDELDE NEUTRAALSTAND. Probeer de motor te starten; de motor mag nu niet gaan draaien.

  Bestuurdersstoel instellen

  U kunt de stoel naar voren en naar achteren verschuiven. De stand van de stoel moet zo zijn dat u de machine het best kunt bedienen en dat u comfortabel zit (Figuur 13).

  g019754

  Bestuurdersstoel ontgrendelen

  1. Beweeg de stoel zo ver mogelijk naar achteren.

   Note: Dit voorkomt dat de stoel ergens tegen aan komt wanneer u hem omhoog brengt.

  2. Duw de stoelvergrendeling naar achteren om de stoel te ontgrendelen.

  3. Zet de stoel omhoog (Figuur 14).

   Note: Hierdoor kunt u bij het deel van de machine onder de stoel komen.

   g000950

  De stoelophanging verstellen

  De stoel kan worden versteld zodat u prettig en comfortabel kunt rijden. Zet de stoel in een stand die voor u het meest comfortabel is.

  Om de stoel te verstellen, draait u de knop in een van beide richtingen om de meest comfortabele positie te verkrijgen (Figuur 15).

  g019768

  Tijdens gebruik

  Veiligheid tijdens het werk

  Algemene veiligheid

  Bij het gebruik van de machine moet de bestuurder zijn/haar aandacht hier volledig op richten. Doe niets dat u afleidt, dit zou kunnen leiden tot letsel of schade.

  Waarschuwing

  Diverse motoronderdelen, vooral de knaldemper, worden bijzonder heet. Het aanraken daarvan kan leiden tot ernstige brandwonden, en ze kunnen bladeren, gras, struiken, enz. in brand steken.

  • Laat de motoronderdelen, vooral de knaldemper, afkoelen voordat u deze aanraakt.

  • Verwijder vervuiling die zich heeft opgebouwd bij de knaldemper en motor.

  Waarschuwing

  De uitlaatgassen van de motor bevatten koolmonoxide, een reukloos, dodelijk gif.

  Laat de motor niet binnen een gebouw of op een afgesloten plaats draaien omdat het gevaarlijke koolmonoxide zich daar kan opbouwen.

  • De eigenaar/gebruiker is verantwoordelijk voor ongelukken, letsel van hemzelf/haarzelf of van anderen, en schade aan eigendom, die hij/zij kan voorkomen.

  • Deze maaier is ontworpen voor één bestuurder. Neem geen passagiers mee en houd iedereen uit de buurt van de machine als deze in gebruik is.

  • Gebruik de machine niet als u onder de invloed van alcohol of drugs bent.

  • Werk uitsluitend bij daglicht of goed kunstlicht.

  • Bliksem kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Als u bliksem ziet of donder hoort in het gebied, gebruik de machine dan niet en ga schuilen.

  • Wees extra voorzichtig wanneer u de machine gebruikt met accessoires of werktuigen zoals grasopvangsystemen. Deze kunnen de machine minder stabiel maken, waardoor u de controle over de machine kunt verliezen. Volg, waar nodig, de aanwijzingen voor de contragewichten op.

  • Blijf uit de buurt van gaten, bandensporen, stenen en andere verborgen gevaren. Wees voorzichtig bij het naderen van blinde hoeken, struiken, bomen, hoog gras en andere objecten die obstakels kunnen verbergen of het zicht verminderen. Op ongelijke oppervlakken kan de machine omslaan of de bestuurder het evenwicht verliezen.

  • Controleer of alle aandrijvingen in de neutraalstand staan en de parkeerrem in werking is gesteld voordat u de motor start. Doe de veiligheidsgordel om als de rolbeugel omhoog is geklapt en is vergrendeld.

  • Start de motor voorzichtig, volgens de aanwijzingen, hou uw voeten uit de buurt van de bladen.

  • Gebruik de maaier nooit met beschadigde afschermingen, schermen en deksels. Verzeker dat de veiligheidsafschermingen, schakelaars en andere voorzieningen aanwezig zijn en juist werken.

  • Blijf altijd uit de buurt van de afvoeropening. Maai nooit als de klep van de uitworp in de geheven stand staat, verwijderd is of gewijzigd is, tenzij een grasvanger of mulch-set gemonteerd is en goed werkt.

  • Houd uw handen en voeten uit de buurt van bewegende onderdelen. Doe, indien mogelijk, geen instellingen terwijl de motor loopt.

   Waarschuwing

   Handen, voeten, haar, kleding en andere dingen kunnen verstrikt raken met draaiende onderdelen. Het aanraken van draaiende onderdelen kan leiden tot ernstige snijwonden of verlies van lichaamsdelen.

   • Gebruik de machine niet als de afschermingen, schermen en veiligheidheidsvoorzieningen niet aanwezig zijn of niet goed werken.

   • Hou handen, voeten, haar, sieraden en kleding uit de buurt van de draaiende onderdelen.

  • Hef het maaidek nooit als de maaimessen draaien.

  • Let op de uitworp van de maaier en richt deze uit de buurt van mensen. Zorgt dat het afgevoerde materiaal niet tegen een muur of obstakel komt omdat het materiaal naar de bestuurder terug kan ketsen. Stop de maaimessen, verminder de snelheid, en wees voorzichtig als op een oppervlak anders dan gras rijdt en bij het transport van de maaier van en naar de maailocatie.

  • Let goed op, verminder uw snelheid en wees voorzichtig als u een bocht maakt. Kijk achterom en naar links en naar rechts voordat u van richting verandert. Maai niet in de achteruit-stand, tenzij dat strikt noodzakelijk is.

  • Wijzig de instelling van de motor toerentalregeling niet en laat de motor niet te snel lopen.

  • Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak. Zet de motor uit en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand gekomen zijn.

   • Voordat u de maaimachine gaat controleren, schoonmaken of werkzaamheden daaraan gaat verrichten.

   • Na het raken van een voorwerp of als er abnormale trillingen zijn (controleer de maaier op schade en repareer deze voordat u de maaier weer start en gebruikt).

   • Voordat u verstoppingen verwijdert.

   • Als u de maaier verlaat. Laat een draaiende machine niet zonder toezicht achter.

  • Stop de motor en wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen:

   • Voordat u brandstof bijvult.

   • Voordat u de grasvanger leegt.

   • Voordat u de hoogte instelt.

  • Als de bestuurder zich niet bewust is van kinderen in de buurt kan dit leiden tot tragische ongevallen. Kinderen komen vaak naar de machine en het maaien kijken. Ga er nooit van uit dat kinderen op de plaats blijven waar u ze voor laatst zag.

   • Hou kinderen buiten het maaigebied en onder toezicht van een andere verantwoordelijke volwassene (dus niet onder toezicht van de bestuurder).

   • Pas goed op en schakel de machine uit als er kinderen in de buurt komen.

   • Kijk voor en tijdens het achteruitrijden of van richting veranderen naar achteren, naar beneden en van links naar rechts om te zien of er kleine kinderen in de buurt zijn.

   • Laat kinderen nooit de machine bedienen.

   • Laat nooit kinderen meerijden, ook niet als de maaimessen uitgeschakeld zijn. Kinderen kunnen van de machine vallen en ernstig letsel oplopen, of het veilig gebruik van de machine onmogelijk maken. Als in kind in het verleden op een maaier heeft meegereden kan het opeens in het maaigebied verschijnen om weer mee te rijden, en kan dan overreden worden door de maaier, bij het vooruit of achteruit rijden.

  De machine veilig gebruiken op hellingen

  • Het maaien op hellingen is een belangrijke factor bij ongelukken waarbij de controle over de machine wordt verloren of deze omkantelt. Dit kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. De bestuurder is verantwoordelijk voor een veilig gebruik van de machine op hellingen. Gebruik van de machine op hellingen vereist altijd extra voorzichtigheid. Voordat de machine op een helling wordt gebruikt moet de bestuurder:

   • Lees de instructies voor gebruik op een helling in de handleiding en op de machine, en zorg dat u deze instructies begrijpt.

   • Gebruik een hellingsindicator om de hellingshoek bij benadering te bepalen.

   • Gebruik de maaimachine nooit op hellingen van meer dan 15 graden.

   • Onderzoek de toestand van het werkgebied op die dag om te bepalen of de machine veilig kan worden gebruikt op de helling. Gebruik uw gezond verstand en uw beoordelingsvermogen wanneer u dit onderzoek uitvoert. Veranderingen in het terrein, zoals de vochtigheidsgraad, kunnen snel van invloed zijn op de manier waarop de machine reageert op een helling.

  • Spoor gevaren onderaan de helling op. Gebruik de machine niet in de buurt van randen, sloten, taluds, water, of andere gevaren. De machine kan plotseling omslaan als een wiel over de rand komt of als de rand instort. Houd een veilige afstand (tweemaal de breedte van de machine) tussen de machine en landschapselementen die gevaarlijk kunnen zijn. Gebruik een loopmaaier of een handtrimmer om gras te maaien op deze plaatsen.

   g221745
  • Vermijd starten, stoppen of bochten maken op hellingen. Vermijd plotse veranderingen van snelheid of richting; verander traag en geleidelijk van richting.

  • Gebruik de machine nooit onder omstandigheden waar de goede tractie, sturen of stabiliteit onzeker zijn. Denk eraan dat de machine tractie kan verliezen doordat u bergafwaarts, op nat gras of dwars op een helling maait. Als de aandrijfwielen tractie verliezen, kunnen ze gaan slippen en kunt u niet meer remmen of sturen. De machine kan schuiven, zelfs als de aandrijfwielen niet draaien.

  • Verwijder of markeer obstakels zoals sloten, gaten, bandensporen, oneffenheden, stenen en andere verborgen gevaren. In hoog gras zijn obstakels niet altijd zichtbaar. De machine kan omslaan op oneffenheden in het terrein.

  • Wees extra voorzichtig wanneer u de machine gebruikt met accessoires of werktuigen zoals grasopvangsystemen. Deze kunnen de machine minder stabiel maken, waardoor u de controle over de machine kunt verliezen. Volg de aanwijzingen voor de contragewichten op.

  • Laat het maaidek indien mogelijk neer op de grond wanneer u de machine op een helling gebruikt. Als u het maaidek omhoog brengt op hellingen, kan de machine onstabiel worden.

  Bescherming van de rolbeugel

  Een omkantelbeveiliging (rolbeugel) is gemonteerd op de machine.

  Waarschuwing

  Er is geen omkantelbeveiliging als de rolbeugel omlaag is geklapt. Wielen die over randen heen komen, sloten, steile oever of water kunnen tot gevolg hebben dat de machine omkantelt, hetgeen ernstig of dodelijk letsel dan wel verdrinking kan veroorzaken.

  • Verwijder de rolbeugel niet.

  • Hou de rolbeugel in de omhooggeklapte en vergrendelde stand en draag de veiligheidsgordel.

  • Klap de rolbeugel uitsluitend omlaag als dit absoluut noodzakelijk is.

  • Doe de veiligheidsgordel niet om als de rolbeugel omlaag is geklapt.

  • Rij langzaam en voorzichtig.

  • Klap de rolbeugel omhoog zodra de ruimte dit toelaat.

  • Zorg ervoor dat u de veiligheidsgordel in een noodgeval snel kunt losmaken.

  • Let goed op dat er voldoende ruimte boven de machine is (denk aan takken, deuropeningen en elektrische kabels) voordat u onder een object rijdt en zorg ervoor dat u dit niet raakt.

  • Indien de machine omkantelt, moet u de eenheid naar een erkende servicedealer brengen om de rolbeugel te laten inspecteren.

  • Een beschadigde rolbeugel dient vervangen te worden. Niet herstellen of wijzigen.

  • Accessoires, veranderingen of werktuigen die worden gemonteerd aan de rolbeugel moeten goedgekeurd worden door Toro.

  Parkeerrem gebruiken

  Stel de parkeerrem altijd in werking wanneer u de machine stopt of deze onbeheerd achterlaat.

  De handrem inschakelen

  Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.

  g187227

  De handrem uitschakelen

  g187226

  De messchakelaar (aftakas) bedienen

  De messchakelaar (aftakas) start en stopt de maaimessen en eventuele bekrachtigde werktuigen.

  Messchakelaar (aftakas) inschakelen

  Note: De messchakelaar (aftakas) inschakelen met half gas of minder zorgt voor overmatige slijtage aan de aandrijfriemen.

  g008945

  Messchakelaar (aftakas) uitschakelen

  g009174

  De gashendel bedienen

  De gashendel heeft twee standen: SNEL en LANGZAAM (Figuur 21).

  Gebruik altijd de stand SNEL wanneer u de aftakas inschakelt.

  g008946

  Starten in normale weersomstandigheden

  Important: Start de motor telkens niet langer dan 30 seconden per minuut om te voorkomen dat de startmotor oververhit raakt.

  Note: Meerdere startpogingen kunnen nodig zijn als u de motor voor de eerste keer start nadat er helemaal geen brandstof in het brandstofsysteem heeft gezeten.

  g032593

  De motor starten bij koud weer (beneden -5 °C)

  Gebruik de juiste motorolie voor de starttemperatuur; zie Motorolietype.

  Important: Start de motor telkens niet langer dan 30 seconden per minuut om te voorkomen dat de startmotor oververhit raakt.

  Note: Gebruik geen brandstof die nog over is van de zomer. Gebruik uitsluitend verse winterdieselbrandstof.

  g032594

  De motor afzetten

  Voorzichtig

  Kinderen of omstanders kunnen letsel oplopen als zij de machine verplaatsen of proberen te bedienen terwijl deze onbeheerd staat.

  Verwijder altijd het sleuteltje en stel de parkeerrem in werking wanneer u de machine onbeheerd achterlaat.

  g032595

  Important: Zorg ervoor dat de brandstofafsluitklep is gesloten voordat u de machine transporteert of stalt omdat er brandstof kan lekken uit de machine. Stel de parkeerrem in werking voordat u de machine transporteert. Zorg ervoor dat u het sleuteltje verwijdert omdat de kans bestaat dat de brandstofpomp in werking blijft waardoor de accu kan ontladen.

  De rijhendels gebruiken

  g004532

  Met de machine rijden

  De aandrijfwielen draaien onafhankelijk en worden aangedreven door hydraulische motoren op elke as. U kunt de wielen aan de ene zijde achteruit laten draaien en tegelijk die aan de andere zijde vooruit, waardoor de machine om zijn as draait in plaats van een bocht te maken. Zo is de machine veel wendbaarder, maar het kan wat tijd vergen eer u gewend bent aan de manier waarop de machine beweegt.

  Met de gashendel regelt u de snelheid van de motor, oftewel het toerental (in omwentelingen per minuut). Zet de gashendel op SNEL om de beste prestaties te verkrijgen. Laat de motor tijdens het maaien altijd vol gas draaien.

  Waarschuwing

  De machine kan zeer snel ronddraaien. De bestuurder kan de controle over de machine verliezen. Dit kan leiden tot lichamelijk letsel en schade aan de machine.

  • Wees voorzichtig als u een bocht maakt.

  • Verminder de snelheid van de machine voordat u een scherpe bocht maakt.

  Vooruitrijden

  Note: De motor slaat af als u de tractiebediening beweegt terwijl de parkeerrem in werking is gesteld.

  Om de machine te stoppen, duwt u de rijhendels naar de NEUTRAAL-stand.

  1. Schakel de parkeerrem uit; zie De handrem uitschakelen.

  2. Zet de hendels in de middelste, ontgrendelde stand.

  3. Om vooruit te rijden, duwt u de rijhendels langzaam naar voren (Figuur 26).

   g008952

  Achteruitrijden

  1. Zet de hendels in de middelste, ontgrendelde stand.

  2. Om achteruit te rijden, trekt u de rijhendels langzaam naar achteren (Figuur 27).

   g008953

  Zijafvoer gebruiken

  Uitsluitend voor machines met zijafvoer

  Het maaidek is uitgerust met een scharnierende grasgeleider, die het maaisel zijwaarts en omlaag naar het gazon afvoert.

  Gevaar

  Als de grasgeleider, afsluiter van de afvoer of de grasvanger niet op de juiste plaats zijn gemonteerd, kunnen u of anderen in aanraking komen met het maaimes of uitgeworpen voorwerpen. Contact met het draaiende maaimes en uitgeworpen voorwerpen kan lichamelijk of dodelijk letsel veroorzaken.

  • Verwijder de grasgeleider nooit van het maaidek omdat hiermee het maaisel wordt afgevoerd naar het gazon. Een beschadigde grasgeleider moet direct worden vervangen.

  • Steek nooit uw handen of voeten onder het maaidek.

  • Probeer nooit het afvoersysteem of de maaimessen te reinigen zonder eerst de messchakelaar (aftakas) UIT te schakelen, het contactsleuteltje op UIT te draaien en het sleuteltje uit het contact te nemen.

  • Controleer of de grasgeleider omlaag staat.

  De maaihoogte instellen

  Stel de maaihoogte in van 38 tot 127 mm in stappen van 6 mm door de gaffelpen in verschillende openingen te plaatsen.

  1. Zet de maaihoogtehendel omhoog in de TRANSPORTSTAND (eveneens de maaihoogtestand van 127 mm) (Figuur 28).

   g009568
  2. Om de maaihoogte in te stellen, verwijdert u de pen uit de maaihoogtebeugel (Figuur 28).

  3. Kies de opening in de maaihoogtebeugel die overeenkomt met de gewenste maaihoogtestand, en steek daarin de pen (Figuur 28).

  4. Zet de maaihoogtehendel in de gewenste stand.

  Antiscalpeerrollen afstellen

  Machines met zijafvoer

  Als u de maaihoogte wijzigt, stel dan de hoogte van de antiscalpeerrollen in.

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit en stel de parkeerrem in werking.

  2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  3. Stel de antiscalpeerrollen af zoals wordt getoond in Figuur 29, Figuur 30 en Figuur 31.

   g029955
   g029956
   g029957

  Machines met achterafvoer

  Als u de maaihoogte wijzigt, verdient het de aanbeveling de hoogte van de antiscalpeerrollen in te stellen.

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit en stel de parkeerrem in werking.

  2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  3. Stel de antiscalpeerrollen af zoals wordt getoond in Figuur 32 en Figuur 33.

   g024242
   g024243

  De glijder(s) afstellen

  Voor machines met achterafvoer

  Monteer de glijders in de laagste stand als de machine wordt gebruikt bij een maaihoogte van meer dan 64 mm en in de hoogste stand als de machine wordt gebruikt bij een maaistand van minder dan 64 mm.

  Note: Als de glijders slijten, kunt u versleten glijders omdraaien en op de andere kant van het maaidek monteren. Hierdoor kunt u de glijders langer gebruiken voordat u deze moet vervangen.

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit en stel de parkeerrem in werking.

  2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  3. Verwijder de slotbouten en de moeren van de glijders (Figuur 34).

   g024244
  4. Zet de glijders in de gewenste stand en zet ze vast met de slotbouten en de moeren.

   Note: Gebruik uitsluitend de bovenste of middelste openingen om de glijders af te stellen. De onderste openingen worden gebruikt als de glijders op een maaidek worden omgewisseld, waarbij zij de bovenste openingen op de andere kant van het maaidek worden.

  5. Om beschadiging van de glijder te voorkomen, dient u de slotbouten en moeren van elke glijder vast te draaien tot 12,4-14,7 N·m.

  De knop van de afvoerplaat instellen

  Voor machines met zijafvoer

  Deze procedure is alleen van toepassing op machines met de afvoerplaatknop. Bepaalde modellen zijn voorzien van bouten en moeren in plaats van deze afvoerplaatknop en u kunt deze op dezelfde wijze aanpassen.

  U kunt de uitworp van de maaier aanpassen aan de maaiomstandigheden. Zorg ervoor dat u de knop en de plaat zodanig plaatst dat u het beste maairesultaat verkrijgt.

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit en stel de parkeerrem in werking.

  2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  3. Draai de knop los.

  4. Schuif de knop in de gewenste stand.

  5. Draai de knop aan.

  Stand van afvoerplaat instellen

  Voor machines met zijafvoer

  De volgende afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld als aanbeveling. De instelling is afhankelijk van de grassoort, het vochtgehalte en de hoogte van het gras.

  Note: Als het motorvermogen afneemt en de rijsnelheid van de maaimachine hetzelfde blijft, opent u de plaat.

  Stand A

  Dit is de volledig achterwaartse stand. Deze stand wordt aanbevolen in de volgende gevallen:

  • Maaiomstandigheden met kort, licht gras

  • Droge omstandigheden

  • Kleiner maaisel

  • Werpt maaisel verder weg van de maaimachine

   g295810

  Stand B

  Zet de plaat in deze stand als u het maaisel opvangt. Altijd uitlijnen met de opening van de blazer.

  g295811

  Stand C

  Dit is de volledig voorwaartse stand. Deze stand wordt aanbevolen in de volgende gevallen:

  • Maaiomstandigheden met hoog, dicht gras

  • Natte omstandigheden

  • Vermindert het energieverbruik van de motor

  • Maakt hogere rijsnelheid mogelijk in zware omstandigheden

   g295812

  Oververhittingssensor

  Deze machine is voorzien van een sensor die de maaier uitschakelt als de motor oververhit raakt. Als de motor oververhit raakt, wordt het maaidek uitgeschakeld, er klinkt een waarschuwingssignaal en er wordt een lampje ingeschakeld.

  Als het maaidek automatisch wordt uitgeschakeld vanwege oververhitting, kunt u de machine nog wel naar een veilig gebied rijden en op een vrachtwagen of aanhanger laden.

  Als de machine oververhit raakt, controleer dan of het gebied rond de motor en radiateur vrij is van vuil. Zet de motor uit en laat hem afkoelen voordat u het maaidek inschakelt. Als de motor opnieuw oververhit raakt, moet u de machine naar een erkende servicedealer brengen.

  Tips voor bediening en gebruik

  Gebruik van de snel-stand van de gashendel

  Voor een optimaal maairesultaat en een maximale luchtcirculatie moet u de gashendel op SNEL zetten. Om het gras goed te maaien is lucht nodig; zet de maaihoogte dus niet te laag en zorg ervoor dat het maaidek niet helemaal door ongemaaid gras is omgeven. Probeer altijd één zijkant van het maaidek vrij van ongemaaid gras te houden, zodat lucht in het maaidek kan worden gezogen.

  Wanneer u een gazon voor de eerste keer maait

  Laat het gras iets langer dan normaal om te voorkomen dat oneffenheden in het gras volledig worden weggemaaid. In het algemeen kan het best de voorheen gebruikte maaihoogte worden gekozen. Als u gras van meer dan 15 cm lang gaat maaien, kunt u het best in twee keer maaien om een goed maairesultaat te verkrijgen.

  Eén derde van de lengte van het gras afmaaien

  Aanbevolen wordt niet meer dan ongeveer één derde van de lengte van het gras af te maaien. Meer afmaaien wordt afgeraden, tenzij het gras dun is, of in de late herfst, wanneer het gras langzamer groeit.

  Maairichting afwisselen

  Maai afwisselend in verschillende richtingen, zodat het gras rechtop blijft staan. Dit zorgt ook voor een betere verspreiding van het maaisel, wat de vertering en bemesting ten goede komt.

  Met de juiste regelmaat maaien

  Het tempo waarmee het gras groeit, varieert per jaargetijde. Om dezelfde maaihoogte te behouden, moet u in het vroege voorjaar vaker maaien. Als de groeisnelheid in de zomer afneemt, maait u minder vaak. Als u langere tijd niet hebt kunnen maaien, maait u eerst op een hoge maaihoogte. Maai 2 dagen later op een lagere maaihoogte.

  Een lagere maaisnelheid gebruiken

  Om de maairesultaten te verbeteren, moet u in bepaalde omstandigheden bij een lagere rijsnelheid maaien.

  Gras niet te kort afmaaien

  Wanneer u op oneffenheden maait, moet u de maaihoogte hoger zetten om een golvend gazon te voorkomen.

  De machine stoppen

  Als u de machine tijdens het maaien moet stoppen, kan er een kluit maaisel op uw gazon achterblijven. Om dit te voorkomen kunt u naar een reeds gemaaid oppervlak gaan met de messen ingeschakeld, of u kunt het maaidek uitschakelen terwijl u vooruitgaat.

  Onderkant van het maaidek schoonhouden

  Verwijder na elk gebruik maaisel en vuil van de onderkant van het maaidek. Als zich gras en vuil in het maaidek ophopen, leidt dat uiteindelijk tot een onbevredigend maairesultaat.

  Onderhoud van de maaimessen

  Zorg gedurende het hele maaiseizoen voor een scherp maaimes. Een scherp mes snijdt het gras goed af zonder het te scheuren of te kwetsen. Door scheuren en kwetsen wordt het gras bruin aan de randen, waardoor het langzamer groeit en gevoeliger is voor ziekten. Controleer na elk gebruik of de maaimessen scherp zijn en of ze versleten of beschadigd zijn. Vijl regelmatig kerven en inkepingen weg en slijp de messen indien dit nodig is. Als een mes beschadigd of versleten is, moet u dit onmiddellijk vervangen door een origineel Toro mes.

  Na gebruik

  Veiligheid na het werk

  Algemene veiligheid

  • Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aandrijvingen uit, stel de parkeerrem in werking, stop de motor en verwijder het sleuteltje. Wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen en laat de machine afkoelen voor het instellen, schoonmaken, repareren of stallen. Laat personeel dat niet bekend is met de instructies, nooit onderhoudswerkzaamheden aan de machine uitvoeren.

  • Maak de machine schoon zoals beschreven in Onderhoud. Voorkom de opbouw op en rond de motor van gras, bladeren, overmatig vet of olie, en andere vervuiling die zich hier kan opbouwen. Deze materialen kunnen brandbaar zijn en tot brand leiden.

  • Controleer regelmatig of er versleten of beschadigde onderdelen zijn die tot gevaar kunnen leiden. Zet losse bevestigingsmiddelen vast.

  De brandstofafsluitklep gebruiken

  De brandstofafsluitklep bevindt zich onder de stoel. Beweeg de stoel naar voren om erbij te kunnen.

  Sluit de brandstofafsluitklep tijdens transport, onderhoud en opslag.

  Controleer of de brandstofafsluitklep geopend is als u de motor start.

  g008948

  Machine met de hand duwen

  Important: U moet de machine altijd met de hand duwen. Slepen van de machine kan schade aan het hydraulische systeem veroorzaken.

  De machine duwen

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit en stel de parkeerrem in werking.

  2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  3. Draai de omloopkleppen een slag naar links om de machine te duwen (Figuur 39).

   Note: Hierdoor kan de hydraulische vloeistof langs de pomp worden geleid zodat de wielen kunnen draaien.

   Important: Draai de omloopkleppen niet meer dan één slag. Dit voorkomt dat de kleppen uit de behuizing vallen en de vloeistof naar buiten stroomt.

  4. Zet de parkeerrem vrij voordat u de machine gaat duwen.

  Machine in bedrijf stellen

  Draai de omloopkleppen 1 slag naar rechts om de machine in bedrijf te stellen (Figuur 39).

  Note: Draai de omloopkleppen niet te vast.

  Important: De machine rijdt alleen als de omloopkleppen zijn ingedraaid.

  g010371

  De machine transporteren

  Gebruik een aanhanger of vrachtwagen voor zwaar vervoer om de machine te transporteren. Gebruik altijd een oprijplaat over de volledige breedte. Zorg ervoor dat de aanhanger of vrachtwagen is voorzien van alle benodigde remmen, verlichting en aanduidingen die wettelijk vereist zijn. Lees aandachtig alle veiligheidsinstructies. Met behulp van deze informatie kunt u voorkomen dat omstanders of uzelf letsel oplopen. Raadpleeg de lokale vereisten inzake aanhangwagens en de bevestiging van machines.

  Waarschuwing

  Rijden op de weg zonder richtingaanwijzers, verlichting, reflectoren of een bord met de aanduiding 'Langzaam rijdend voertuig' is gevaarlijk en kan leiden tot ongelukken die lichamelijk letsel veroorzaken.

  Rijd niet met de machine op de openbare weg.

  Een aanhanger kiezen

  Waarschuwing

  Als een machine wordt geladen op een aanhanger of een vrachtwagen, wordt de kans vergroot dat de machine kantelt. Dit kan ernstig lichamelijk letsel of de dood veroorzaken (Figuur 40).

  • Gebruik één oprijplaat over de volledige breedte. Gebruik geen afzonderlijke oprijplaten voor elke kant van de machine.

  • Zorg ervoor dat de hoek van de oprijplaat en de grond of van de oprijplaat en de aanhanger of vrachtwagen niet groter is dan 15 graden.

  • Zorg ervoor dat de oprijplaat minstens 4 keer zo lang is als de afstand van de laadbak van de vrachtwagen of aanhanger tot de grond. Hierdoor is de hoek die de oprijplaat maakt niet groter dan 15 graden op een vlakke ondergrond.

  g027996

  De machine laden

  Waarschuwing

  Als een machine wordt geladen op een aanhanger of een vrachtwagen, wordt de kans vergroot dat de machine kantelt. Dit kan ernstig lichamelijk letsel of de dood veroorzaken.

  • Ga zeer voorzichtig te werk als u een machine een hellingbaan op-/afrijdt.

  • Rij de machine achteruit op de oprijplaat en rij er vooruit af.

  • U mag niet abrupt versnellen of vertragen als u de machine een hellingbaan op- of afrijdt, omdat anders de machine kan kantelen of u de controle over de machine kunt verliezen.

  1. Als u een aanhanger gebruikt, bevestig deze dan aan het sleepvoertuig en sluit de veiligheidskettingen aan.

  2. Sluit indien van toepassing de remmen en verlichting van de aanhanger aan.

  3. Laat de oprijplaat zakken; zorg dat de hellingshoek van de oprijplaat ten opzichte van de grond niet groter is dan 15 graden (Figuur 40).

  4. Rij de machine achteruit op de oprijplaat (Figuur 41).

   g028043
  5. Zet de motor af, verwijder het sleuteltje en stel de parkeerrem in werking.

  6. Zet de machine vast bij de voorste zwenkwielen en de achterbumper; gebruik hierbij spanbanden, kettingen, kabels of touwen (Figuur 42). Raadpleeg de lokale vereisten inzake de bevestiging van machines.

   g027338

  De machine van de aanhanger rijden

  1. Laat de oprijplaat zakken; zorg dat de hellingshoek van de oprijplaat ten opzichte van de grond niet groter is dan 15 graden (Figuur 40).

  2. Rij de machine vooruit de oprijplaat af (Figuur 41).

  Onderhoud

  Veiligheid bij onderhoud

  Waarschuwing

  Iemand zou de motor kunnen starten terwijl er onderhoud of aanpassingen gebeuren. Als de motor per ongeluk gestart wordt, kan dat u en andere omstanders ernstig verwonden.

  Verwijder het sleuteltje uit het contact en stel de parkeerrem in werking voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

  Waarschuwing

  De motor kan bijzonder heet worden. Het aanraken van een hete motor kan leiden tot ernstige brandwonden.

  Laat de motor geheel afkoelen voordat u service of onderhoud uitvoert in de buurt van de motor.

  • Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aandrijvingen uit, stel de parkeerrem in werking, stop de motor en verwijder het sleuteltje. Wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen en laat de machine afkoelen voor het instellen, schoonmaken of repareren. Laat personeel dat niet bekend is met de instructies, nooit onderhoudswerkzaamheden aan de machine uitvoeren.

  • Maak de accukabels los voordat u reparatiewerkzaamheden gaat verrichten. Maak eerst de minpool van de accu los en daarna de pluspool. Sluit eerst de pluspool van de accu aan en daarna de minpool.

  • Verzeker dat de machine, afschermingen, en alle veiligheidsvoorzieningen op hun plaats zitten en goed werken. Controleer regelmatig of er onderdelen versleten zijn of hun toestand achteruit is gegaan en vervang deze indien nodig door onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen.

   Waarschuwing

   Het verwijderen of wijzigen van originele apparatuur, onderdelen en/of accessoires kan van invloed zijn op de garantie, en de beheersbaarheid en veiligheid van de machine. Niet-goedgekeurde wijzigingen aan de originele apparatuur of het niet gebruiken van Toro onderdelen zou kunnen leiden tot ernstig of dodelijk letsel. Niet-goedgekeurde wijzigingen aan de machine, brandstof of afblaassysteem kunnen leiden tot inbreuk op veiligheidsnormen zoals die van ANSI, OSHA en NFPA en/of regelgeving zoals die van EPA en CARB.

   Waarschuwing

   Hydraulische vloeistof die onder druk ontsnapt, kan door de huid heen dringen en letsel veroorzaken. Vloeistof die per ongeluk in de huid is geïnjecteerd, dient binnen enkele uren operatief te worden verwijderd door een arts die bekend is met deze vorm van verwondingen, omdat anders gangreen kan ontstaan.

   • Controleer of alle hydraulische slangen en leidingen, indien aanwezig, in goede staat verkeren en alle hydraulische aansluitingen en verbindingsstukken stevig vastzitten voordat u druk zet op het hydraulische systeem.

   • Houd lichaam en handen uit de buurt van kleine lekgaten of spuitmonden waaruit onder hoge druk hydraulische vloeistof ontsnapt.

   • U kunt lekken in het hydraulische systeem opsporen met behulp van karton of papier, en dus niet met uw handen.

   • Hef alle druk in het hydraulische systeem op veilige wijze op door de rijhendels in neutraal te zetten en de motor uit te schakelen voordat u werkzaamheden verricht aan het hydraulische systeem.

   Waarschuwing

   De onderdelen van het brandstofsysteem staan onder hoge druk. Gebruik van de verkeerde onderdelen kan leiden tot storingen, brandstoflekkage en mogelijk explosies.

   Gebruik uitsluitend goedgekeurde brandstofleidingen en brandstoffilters voor hogedruksystemen.

  • Wees voorzichtig als u de messen controleert. Omwikkel de maaimessen of draag handschoenen en wees voorzichtig als u er onderhoudswerkzaamheden aan verricht. Vervang beschadigde maaimessen. Probeer ze nooit recht te buigen of te lassen.

  • Plaats de machine en/of onderdelen ervan op assteunen indien dit nodig is.

   Voorzichtig

   Vertrouw nooit uitsluitend op een mechanische of hydraulische krik om de machine op te heffen voor service- of onderhoudswerkzaamheden. Dit kan gevaarlijk zijn. Een mechanische of hydraulische krik kan een machine soms niet goed ondersteunen of slecht functioneren, waardoor de machine kan vallen. Dit kan letsel veroorzaken.

   Vertrouw nooit uitsluitend op een mechanische of hydraulische krik om het maaidek op te heffen. Gebruik goede assteunen of gelijkwaardige middelen om de machine te ondersteunen.

  • Haal voorzichtig de druk van onderdelen met opgeslagen energie.

  • Houd uw handen en voeten uit de buurt van bewegende onderdelen. Doe, indien mogelijk, geen instellingen terwijl de motor loopt. Als de motor moet lopen en onderdelen in beweging moeten zijn voor het doen van instellingen of onderhoud moet u bijzonder voorzichtig zijn.

   Waarschuwing

   Contact met bewegende onderdelen of hete oppervlakken kan lichamelijk letsel veroorzaken.

   Houd uw vingers, handen en kleding uit de buurt van draaiende onderdelen en hete oppervlakken.

  • Controleer alle bouten regelmatig om te verzekeren dat ze goed vast zitten.

  Aanbevolen onderhoudsschema

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Na de eerste 8 bedrijfsuren
 • Koelvloeistofpeil controleren.
 • Hydraulische vloeistof controleren.
 • Na de eerste 25 bedrijfsuren
 • Vervang het hydraulische filter.
 • Na de eerste 50 bedrijfsuren
 • Motorolie vervangen.
 • Het motoroliefilter vervangen.
 • De motorolie verversen.
 • Na de eerste 100 bedrijfsuren
 • Het koppel van de wielmoeren controleren.
 • Controleer de kroonmoer van de wielnaaf.
 • De olie van de tandwielkast verversen.
 • Bij elk gebruik of dagelijks
 • Controleer het veiligheidssysteem (interlock).
 • Controleer het motoroliepeil.
 • Controleer de veiligheidsgordel
 • Koelvloeistofpeil controleren.
 • Motoroliekoeler reinigen.
 • Controleer de maaimessen.
 • Het maaidek reinigen.
 • Om de 25 bedrijfsuren
 • Smeer het maaidek en de assen.
 • Smeer de arm van de riemspanpoelie.
 • Smeer de arm van de riemspanpoelie van de pomp.
 • Smeer de arm van de riemspanpoelie van de aftakas.
 • Remhendel smeren
 • Hydraulische vloeistof controleren.
 • Om de 40 bedrijfsuren
 • Brandstoffilter/waterafscheider aftappen.
 • Om de 50 bedrijfsuren
 • De bandenspanning controleren.
 • Controleer de drijfriem van de aftakas.
 • Controleer de aandrijfriem van de pomp.
 • Wisselstroomdynamo controleren.
 • Om de 100 bedrijfsuren
 • Smeer de scharnierpunten van de hefinrichting van het maaidek.
 • Motorolie vervangen.
 • De motorolie verversen.
 • Het peil van de olie in de tandwielkast controleren.
 • Slangen van koelsysteem van motor controleren.
 • Alle riemen op slijtage en scheurtjes controleren.
 • Spanning van de riem van de wisselstroomdynamo controleren.
 • Om de 150 bedrijfsuren
 • Smeer de machine met dunvloeibare olie of sproeismering; raadpleeg het hoofdstuk Smering.
 • Om de 200 bedrijfsuren
 • Het motoroliefilter vervangen.
 • Draaipunt van rem smeren
 • Om de 250 bedrijfsuren
 • Het luchtfilter controleren en/of vervangen(vaker als de machine wordt gebruikt in stoffige of vuile omstandigheden).
 • Vervang het hydraulische filter en ververs de hydraulische vloeistof als u Mobil® 1 vloeistof gebruikt.
 • Om de 400 bedrijfsuren
 • Smeer de draaipunten van de zwenkwielen (dit moet vaker gebeuren als de machine wordt gebruikt in stoffige of vuile omstandigheden).
 • Brandstoffilter vervangen(vaker als de machine wordt gebruikt in stoffige of vuile omstandigheden).
 • Om de 500 bedrijfsuren
 • Het koppel van de wielmoeren controleren.
 • Controleer de kroonmoer van de wielnaaf.daarna
 • Stel de lager van het draaipunt van het zwenkwiel af.
 • Elektrische koppeling afstellen.
 • Vervang het hydraulische filter en ververs de vloeistof als u Toro® HYPR-OIL™ 500 hydraulische vloeistof gebruikt.
 • Maandelijks
 • Controleer of de accu opgeladen is.
 • Jaarlijks
 • Smeer de lagers van de zwenkwielen opnieuw(dit moet vaker gebeuren als de machine wordt gebruikt in stoffige of vuile omstandigheden).
 • De zwenkwielnaven smeren.
 • De olie van de tandwielkast verversen.
 • Motorkoelvloeistof verversen.
 • Important: Raadpleeg de Gebruikershandleiding van de motor voor verdere onderhoudsprocedures.

  Voorzichtig

  Als u het sleuteltje in het contact laat, bestaat de kans dat iemand de motor per ongeluk start waardoor u en andere omstanders ernstig letsel kunnen oplopen.

  Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact voordat u onderhoud uitvoert.

  Procedures voorafgaande aan onderhoud

  De Z Stand

  De Z Stand wordt gebruikt om de voorkant van de machine omhoog te zetten zodat u het maaidek kunt reinigen en de maaimessen kunt verwijderen.

  Waarschuwing

  De machine kan op iemand neervallen en ernstig lichamelijk of de dood veroorzaken.

  • Ga zeer voorzichtig te werk als u de machine op de Z Stand hebt geplaatst.

  • Gebruik de Z Stand uitsluitend om de maaier te reinigen en messen te verwijderen.

  • Plaats de machine nooit lange tijd op de Z Stand.

  • U moet altijd de motor afzetten, de parkeerrem in werking stellen en het contactsleuteltje verwijderen voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de maaimachine.

  De machine de Z Stand oprijden

  Important: Rij de machine naar een horizontaal oppervlak en plaats deze op de Z Stand.

  1. Breng het maaidek omhoog in de transportstand.

  2. Verwijder de pen van de beugel (Figuur 43).

   g001811
  3. Zet de vergrendeling omhoog.

  4. Draai het voetstuk van de Z Stand aan de voorkant naar buiten en schuif de Z Stand in de richting van de machine, in de onderkant van de sleuf (Figuur 43 en Figuur 44).

   g001812
  5. Plaats het voetstuk op de grond en laat de vergrendeling op de draailip rusten (Figuur 44).

  6. Start de motor en laat deze op halfgas lopen.

   Note: Om de beste resultaten te verkrijgen, moet u het voetstuk in spleten in een voetpad of een gazon plaatsen (Figuur 44).

  7. Rij de machine de Z Stand op. Stop de machine als de vergrendeling boven de lip in de vergrendelde stand valt (Figuur 44).

  8. Stel de parkeerrem in werking, zet de motor af en verwijder het sleuteltje.

  9. Zorg ervoor dat de aandrijfwielen zijn geblokkeerd of vastgezet.

   Waarschuwing

   De kans bestaat dat de parkeerrem de machine niet houdt als deze op de Z Stand staat; hierdoor kan lichamelijk letsel of schade aan eigendommen ontstaan.

   Plaats de machine alleen op de Z Stand met de wielen vastgezet of geblokkeerd.

  10. Voer onderhoudswerkzaamheden uit.

  De machine van de Z Stand afrijden

  1. Verwijder de blokjes.

  2. Zet de vergrendeling omhoog in de ontgrendelde stand (Figuur 45).

   g001813
  3. Start de motor en laat deze op halfgas lopen. Zet de parkeerrem vrij.

  4. Rij langzaam achterwaarts van de Z Stand af.

  5. Zet de Z Stand terug in de ruststand (Figuur 43).

  De afdekking van het maaidek losmaken

  Draai de onderste bout van de afdekking los om de afdekking van het maaidek los te maken en toegang te krijgen tot de bovenkant van het maaidek (Figuur 46). Plaats na de onderhoudswerkzaamheden de afdekking weer terug en draai de bout weer vast.

  g027945

  Het plaatmetaalscherm verwijderen

  Zet de 2 voorste bouten los en verwijder het plaatmetaalscherm om bij de maaierriemen en de spilassen te komen (Figuur 47). Bevestig na de onderhoudswerkzaamheden het plaatmetaalscherm weer terug en draai de bouten weer vast.

  g027946

  Smering

  De machine smeren

  Smeer de machine vaker als ze wordt gebruikt in stoffige of vuile omstandigheden. Zie Figuur 48 of Figuur 49 voor de locatie van de smeernippels.

  Type vet: nr. 2 vet op lithium- of molybdeenbasis

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit en stel de parkeerrem in werking.

  2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  3. Reinig de smeernippels met een doek.

   Note: Verwijder indien nodig verf van de voorkant van de fitting(s).

  4. Zet een smeerpistool op de nippel.

  5. Spuit vet in de nippels totdat er nieuw vet bij de lagers naar buiten komt.

  6. Overtollig vet wegvegen.

  decal140-4362
  decal140-4363

  Dunvloeibare olie of sproeismering gebruiken

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 100 bedrijfsuren
 • Smeer de scharnierpunten van de hefinrichting van het maaidek.
 • Machines met zijafvoer

  Gebruik dunvloeibare olie of sproeismering om de scharnierpunten van de hefinrichting van het maaidek te smeren.

  g017028

  Machines met achterafvoer

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 150 bedrijfsuren
 • Smeer de machine met dunvloeibare olie of sproeismering; raadpleeg het hoofdstuk Smering.
 • Gebruik dunvloeibare olie of sproeismering om de volgende zones van de machine te smeren:

  • Actuator stoelschakelaar

  • Scharnierpunt van de remhendel

  • Lagerbussen van remstang

  • Bronzen lagerbussen van de rijhendels

  Maaidek en riemspanpoelies smeren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 25 bedrijfsuren
 • Smeer het maaidek en de assen.
 • Smeer de arm van de riemspanpoelie.
 • Smeer de arm van de riemspanpoelie van de pomp.
 • Smeer de arm van de riemspanpoelie van de aftakas.
 • Type vet: nr. 2 vet op lithium- of molybdeenbasis

  Important: Controleer elke week of de assen van het maaidek overvloedig zijn gesmeerd.

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit en stel de parkeerrem in werking.

  2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  3. Draai de onderste bout los waarmee de afdekking van het maaidek is bevestigd aan het maaidek; zie De afdekking van het maaidek losmaken.

  4. Verwijder het plaatmetaalscherm, zie Het plaatmetaalscherm verwijderen

  5. Verwijder de drijfriemkappen.

  6. Pomp vet in de arm van de spanpoelie op het maaidek (Figuur 51).

  7. Pomp vet in de smeernippels op de duwarmen (Figuur 51 of Figuur 52).

   g187362
   g194085
  8. Smeer de arm van de riemspanpoelie van de aftakas (Figuur 53).

  9. Smeer de arm van de riemspanpoelie van de pomp (Figuur 53).

   g007170
  10. Plaats het plaatmetaalscherm.

  11. Draai de onderste bout waarmee de afdekking van het maaidek is bevestigd aan het maaidek vast.

  Draaipunten van de zwenkwielen smeren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 400 bedrijfsuren
 • Smeer de draaipunten van de zwenkwielen (dit moet vaker gebeuren als de machine wordt gebruikt in stoffige of vuile omstandigheden).
 • Jaarlijks
 • Smeer de lagers van de zwenkwielen opnieuw(dit moet vaker gebeuren als de machine wordt gebruikt in stoffige of vuile omstandigheden).
  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit en stel de parkeerrem in werking.

  2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  3. Verwijder de stofkap en stel de draaipunten van de zwenkwielen bij. Plaats de stofkap pas terug als het smeren voltooid is; zie Lager van draaipunt van zwenkwiel afstellen.

  4. Verwijder de zeskantige plug.

  5. Draai een smeernippel in de opening.

  6. Pomp smeervet in de smeernippel totdat er vet bij het bovenste lager naar buiten komt.

  7. Trek de smeernippel uit de opening. Monteer de zeskantige plug en de dop.

  De zwenkwielnaven smeren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Jaarlijks
 • De zwenkwielnaven smeren.
  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit en stel de parkeerrem in werking.

  2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  3. Breng de maaier omhoog om eenvoudig toegang te krijgen.

  4. Verwijder het zwenkwiel uit de zwenkwielvorken.

  5. Verwijder de afdichtinghouders uit de wielnaaf.

   g006115
  6. Verwijder een afstandsmoer van de as van het zwenkwiel.

   Note: Er is afdichtkit aangebracht tussen de afstandsmoeren en de as.

  7. Verwijder de as (terwijl de andere afstandsmoer er nog aan bevestigd is) van de wielconstructie.

  8. Wrik de afdichtingen los en inspecteer de lagers op slijtage of beschadigingen. Vervangen indien nodig.

  9. Smeer de lagers met smeervet voor algemene doeleinden.

  10. Plaats 1 lager en 1 nieuwe afdichting in het wiel.

  11. Als beide afstandsmoeren ontbreken op de as, breng dan afdichtkit aan op 1 van de afstandsmoeren en draai deze op de as met de afgeplatte kanten aan de buitenzijde.

   Note: Draai de afstandsmoer niet volledig tot het einde van de as. Laat een afstand van ongeveer 3 mm vrij tussen het buitenste oppervlak van de afstandsmoer en het einde van de as binnen de moer.

  12. Plaats de as met de moer in het wiel aan de zijde met de nieuwe afdichting en het lager.

  13. Laat het open uiteinde van het wiel omhoog wijzen en vul het gebied rond de as aan de binnenzijde van het wiel met smeervet voor algemene doeleinden.

  14. Plaats het tweede lager en een nieuwe afdichting in het wiel.

  15. Breng afdichtkit aan op de tweede afstandsmoer en draai deze op de as met de afgeplatte kanten aan de buitenzijde.

  16. Draai de moer aan met een torsie van 8-9 N·m, draai de moer los en draai deze opnieuw vast met een torsie van 2-3 N·m.

   Note: Zorg ervoor dat de as niet buiten de moeren steekt.

  17. Plaats de afdichtinghouders op de wielnaaf en steek het wiel in de zwenkwielvork.

  18. Monteer de zwenkwielbout en draai de moer volledig vast.

  Important: Controleer de afstelling van het lager regelmatig om schade aan de afdichting en het lager te voorkomen. Draai het zwenkwiel rond. Het wiel mag niet vrij ronddraaien (meer dan 1 of 2 omwentelingen) of zijspeling hebben. Als het wiel blijft doordraaien, moet u de torsie van de afstandsmoer afstellen totdat het wiel lichte weerstand ondervindt. Breng nog een laag afdichtkit aan.

  Onderhoud motor

  Veiligheid van de motor

  • U moet de motor afzetten voordat u het oliepeil controleert of het carter bijvult met olie.

  • Houd uw kleding, gezicht, handen, voeten en andere lichaamsdelen uit de buurt van de geluiddemper en andere hete oppervlakken.

  Onderhoud van het luchtfilter

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 250 bedrijfsuren
 • Het luchtfilter controleren en/of vervangen(vaker als de machine wordt gebruikt in stoffige of vuile omstandigheden).
 • Note: U moet de filters vaker controleren als de machine wordt gebruikt in buitengewoon stoffige of zanderige omstandigheden.

  Het luchtfilter verwijderen

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit en stel de parkeerrem in werking.

  2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  3. Maak de sluitingen op het luchtfilter los en trek het luchtfilterdeksel van de luchtfilterbehuizing (Figuur 55).

  4. Reinig de binnenkant van het luchtfilterdeksel met perslucht.

  5. Schuif het filter voorzichtig uit de luchtfilterbehuizing (Figuur 55).

   Note: Zorg ervoor dat u niet met het filter tegen de zijkant van de luchtfilterbehuizing stoot.

  6. Inspecteer het filter op beschadiging door een felle lichtbron op de buitenkant van het filter te richten en er doorheen te kijken.

   Note: Gaten in het filter zijn herkenbaar als lichte plekken. Als het filter is beschadigd, moet u dit weggooien.

   g001049

  Luchtfilter monteren

  1. Als u een nieuwe filter monteert, moet u dit controleren op transportschade. Een beschadigd filter mag niet worden gebruikt.

  2. Schuif het filter voorzichtig in het filterhuis (Figuur 56).

   Note: Zorg ervoor dat het filter volledig vastzit door de buitenring van het filter tijdens de montage aan te drukken.

   Important: Druk niet op het zachte midden van het filter.

  3. Plaats het luchtfilterdeksel en maak de sluitingen vast (Figuur 56).

   g001048

  Motoroliepeil controleren/motorolie verversen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Na de eerste 50 bedrijfsuren
 • Motorolie vervangen.
 • Het motoroliefilter vervangen.
 • Bij elk gebruik of dagelijks
 • Controleer het motoroliepeil.
 • Om de 100 bedrijfsuren
 • Motorolie vervangen.
 • Om de 200 bedrijfsuren
 • Het motoroliefilter vervangen.
 • Motorolietype

  Type olie: Hoogwaardige reinigingsolie met onderhoudsclassificatie CJ-4 of hoger van het API voor dieselmotoren. Gebruik geen speciale additieven voor de aanbevolen typen olie.

  Carterinhoud: 3,7 liter

  Viscositeit: zie onderstaande tabel.

  g001061

  Het motoroliepeil controleren

  Note: Controleer het oliepeil als de motor koud is.

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit en stel de parkeerrem in werking.

  2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  3. Motoroliepeil controleren (Figuur 58).

   g032601g032641
  4. Start de motor, laat hem gedurende 5 minuten stationair lopen, zet de motor uit, wacht 3 minuten en controleer dan het motoroliepeil. Indien nodig kunt u olie bijvullen totdat het peil de VOL-markering op de peilstok bereikt.

   Important: Zorg ervoor dat het oliepeil tussen de markeringen voor het minimum- en het maximumpeil op de peilstok staat. Anders kan de motor defect raken.

   Important: Vul de olie zeer langzaam bij en zorg ervoor dat de vulopening niet verstopt raakt (afbeelding 40). Al u te snel olie bijvult of de opening verstopt raakt, bestaat de kans dat de olie overloopt en de luchtinlaten verstopt raken. Hierdoor kan de motor schade oplopen.

   g000955

  De motorolie aftappen

  1. Start de motor en laat deze vijf minuten lopen.

   Note: Warme olie kan beter worden afgetapt.

  2. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit en stel de parkeerrem in werking.

  3. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

   g032646g032642

   Note: Geef de afgewerkte olie af bij een inzamelcentrum.

  Het motoroliefilter vervangen

  1. Laat de olie uit de motor lopen; raadpleeg De motorolie aftappen.

  2. Vervang het motoroliefilter (Figuur 61).

   g032649g032644
  3. Voeg olie toe; zie Motorolie bijvullen.

  Motorolie verversen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Na de eerste 50 bedrijfsuren
 • De motorolie verversen.
 • Om de 100 bedrijfsuren
 • De motorolie verversen.
  1. Start de motor en laat deze vijf minuten lopen.

   Note: Warme olie kan beter worden afgetapt.

  2. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit en stel de parkeerrem in werking.

  3. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  4. Plaats een opvangbak onder de aftapplug. Verwijder de aftapplug en laat alle olie weglopen (Figuur 62).

  5. Verwijder de vuldop op de bovenkant van de motor (Figuur 64).

   Note: Hierdoor kan de olie makkelijker weglopen.

  6. Plaats de aftapplug en draai deze vast met een torsie van 35 N·m.

   Note: Geef de afgewerkte olie af bij een inzamelcentrum.

   g001058

  Motorolie bijvullen

  1. Kantel de stoel naar voren en verwijder het frontpaneel van de motor (Figuur 63).

   g001312
  2. Verwijder de olievulbuis/peilstok (Figuur 64).

   g001162
  3. Gebruik een slang en een trechter om olie in de motor te gieten (Figuur 65).

  4. Controleer regelmatig het peil met de peilstok en voeg langzaam olie toe totdat het peil het bovenste gaatje op de peilstok bereikt. Zie Motorolietype voor het juiste type olie en de gepaste viscositeit bij verschillende temperatuursomstandigheden.

   g001163

   Important: Vul de olie zeer langzaam bij en zorg ervoor dat de vulopening niet verstopt raakt (Figuur 66). Al u te snel olie bijvult of de opening verstopt raakt, bestaat de kans dat de olie overloopt en de luchtinlaten verstopt raken. Hierdoor kan de motor schade oplopen.

   g000955
  5. Plaats de peilstok terug en monteer het frontpaneel van de motor.

  6. Start de motor en laat deze vijf minuten stationair lopen.

  7. Zet de motor af.

  8. Wacht 3 minuten en controleer het oliepeil.

  9. Vul indien nodig olie bij, totdat het oliepeil het bovenste gaatje op de peilstok bereikt.

  10. Plaats de peilstok en de vuldop terug en monteer het frontpaneel van de motor.

  11. Controleer op lekkages.

   Important: Het carter nooit overvullen met olie. Hierdoor kan de motor worden beschadigd.

  Onderhoud brandstofsysteem

  Gevaar

  In bepaalde omstandigheden is brandstof uiterst ontvlambaar en zeer explosief. Brand of explosie van brandstof kan brandwonden bij u of anderen en materiële schade veroorzaken.

  Zie Brandstof bijvullen voor een volledige lijst van voorzorgsmaatregelen met betrekking tot brandstof.

  Brandstoffilter/waterafscheider onderhoudsbeurt geven

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 40 bedrijfsuren
 • Brandstoffilter/waterafscheider aftappen.
 • Om de 400 bedrijfsuren
 • Brandstoffilter vervangen(vaker als de machine wordt gebruikt in stoffige of vuile omstandigheden).
 • Waterafscheider aftappen

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit en stel de parkeerrem in werking.

  2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  3. Ga naar de waterafscheider op de linkerkant van de machine.

  4. Plaats een opvangbak onder de waterafscheider.

  5. Open de aftapklep op de waterafscheider ongeveer één slag om water en andere verontreinigingen weg te laten lopen (Figuur 67).

  6. Sluit de aftapklep als er dieselbrandstof naar buiten komt (Figuur 67).

   g007169

  Brandstoffilter vervangen

  Na verwijdering mag u nooit een vuil brandstoffilter opnieuw aan de brandstofslang monteren.

  1. Laat de motor afkoelen.

  2. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit en stel de parkeerrem in werking.

  3. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  4. Sluit de brandstofafsluitklep (Figuur 68).

  5. Maak de 2 slangklemmen los en ontkoppel de brandstofslangen van het brandstoffilter (Figuur 68).

  6. Plaats een nieuw filter. Sluit de brandstofslangen aan op het brandstoffilter en monteer de 2 slangklemmen (Figuur 68).

  7. Open de brandstofafsluitklep.

  8. Start de motor en controleer op olielekkages.

   g007697

  Onderhoud van de brandstoftank

  Probeer de brandstoftank niet zelf af te tappen. Laat een erkende servicedealer de brandstoftank aftappen en onderdelen van het brandstofsysteem een onderhoudsbeurt geven.

  Onderhoud elektrisch systeem

  Veiligheid van het elektrisch systeem

  • Koppel de accu af voordat u reparaties aan de machine verricht. Maak eerst de minpool van de accu los en daarna de pluspool. Bevestig eerst de pluspool van de accu en daarna de minpool.

  • Laad de accu op in een open, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van vonken en open vuur. Haal de oplader uit het stopcontact voordat u de accu aan- of loskoppelt. Draag beschermende kleding en gebruik geïsoleerd gereedschap.

  Onderhoud van de accu

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Maandelijks
 • Controleer of de accu opgeladen is.
 • Accu verwijderen

  Waarschuwing

  Accupolen of metalen gereedschappen kunnen kortsluiting maken met metalen onderdelen van de machine, waardoor vonken kunnen ontstaan. Hierdoor kunnen accugassen tot ontploffing komen en lichamelijk letsel veroorzaken.

  • Zorg ervoor dat bij het verwijderen of installeren van de accu de accupolen niet in aanraking komen met metalen onderdelen van de machine.

  • Voorkom dat metalen gereedschappen kortsluiting veroorzaken tussen de accupolen en metalen onderdelen van de machine.

  Waarschuwing

  De accukabels onjuist afkoppelen kan schade aan de machine en de kabels tot gevolg hebben en vonken veroorzaken. Hierdoor kunnen accugassen tot ontploffing komen en lichamelijk letsel veroorzaken.

  • Maak altijd de minkabel (zwart) van de accu los voordat u de pluskabel (rood) losmaakt.

  • Sluit altijd de pluskabel (rood) van de accu aan voordat u de minkabel (zwart) aansluit.

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit en stel de parkeerrem in werking.

  2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  3. Verwijder de accu zoals getoond in Figuur 69.

   g032750

  Accu opladen

  Waarschuwing

  Bij het opladen produceert de accu gassen die tot ontploffing kunnen komen.

  Rook nooit in de buurt van de accu en zorg ervoor dat er geen vonken of vlammen vlakbij de accu komen.

  Important: Zorg ervoor dat de accu altijd volledig geladen is (soortelijk gewicht 1,265). Dit is vooral belangrijk om beschadiging van de accu te voorkomen bij temperaturen beneden 0 °C.

  1. Verwijder de accu van het chassis; raadpleeg Accu verwijderen.

  2. Laad de accu 10 tot 15 minuten op bij 25 tot 30 A of 30 minuten bij 10 A.

   Note: De accu niet te ver opladen.

  3. Zodra de accu volledig is opgeladen, haalt u de acculader uit het stopcontact en maakt u vervolgens de oplaadkabels los van de accuklemmen (Figuur 70).

  4. Monteer de accu in de machine en sluit de accukabels aan; zie De accu plaatsen.

   Note: Gebruik de machine nooit wanneer de accu is losgekoppeld; dit kan beschadigingen aan het elektrische systeem tot gevolg hebben.

   g000960

  De accu plaatsen

  Note: Plaats de accu in een bak met de accupolen van de hydraulische tank weg (Figuur 71).

  g032751

  Onderhoud van de zekeringen

  De elektrische installatie is beveiligd door middel van zekeringen. Deze behoeven geen onderhoud. Als er een zekering is doorgebrand, moet u echter het onderdeel of circuit controleren op defecten of kortsluiting.

  1. Maak de motorkap open om toegang te krijgen tot de zekeringhouder (Figuur 72).

  2. Om een zekering te vervangen, trekt u de zekering omhoog.

  3. Monteer een nieuwe zekering (Figuur 72).

   g012492

  Onderhoud aandrijfsysteem

  Veiligheidsgordel controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • Controleer de veiligheidsgordel
 • Controleer de veiligheidsgordel op slijtage en sneden en controleer de juiste werking van het terugtreksysteem en de sluiting. Vervang de veiligheidsgordel als deze is beschadigd.

  De sporing afstellen

  Onder de stoel zit een knop waarmee de sporing van de machine kan worden afgesteld.

  Important: U moet eerst de neutraalstand van de hendel en de neutraalstand van de hydraulische pomp afstellen voordat u de sporing afstelt; zie Neutraalstand van rijhendel afstellen en Neutraalstand hydraulische pomp afstellen.

  1. Schakel de messchakelaar (aftakas) uit.

  2. Rijd naar een open, vlak gebied en zet de rijhendels in de VERGRENDELDE NEUTRAALSTAND.

  3. Zet de gashendel halverwege tussen LANGZAAM en SNEL.

  4. Duw beide rijhendels even ver naar voren.

  5. Controleer de sporing van de machine.

  6. Stel de parkeerrem in werking, zet de motor af en verwijder het sleuteltje.

  7. Ontgrendel de stoel en kantel deze naar voren zodat u bij de sporingsknop kunt komen.

  8. Pas indien nodig de sporingsknop aan.

   Note: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

   • Als de machine een afwijking naar rechts heeft, draait u de knop naar de linkerkant van de machine; zie Figuur 73.

   • Als de machine een afwijking naar links heeft, draait u de knop naar de rechterkant van de machine; zie Figuur 73.

  9. Stel net zo lang af totdat de sporing correct is.

   g001070

  De bandenspanning controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 50 bedrijfsuren
 • De bandenspanning controleren.
 • De juiste bandenspanning in de voor- en achterbanden is 0,9 bar. Een ongelijke bandenspanning kan leiden tot onregelmatige maairesultaten. De bandenspanning kan het best bij koude banden worden gecontroleerd.

  g001055

  De wielmoeren controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Na de eerste 100 bedrijfsuren
 • Het koppel van de wielmoeren controleren.
 • Om de 500 bedrijfsuren
 • Het koppel van de wielmoeren controleren.
 • Controleer de wielmoeren en draai ze vast met een torsie van 122 tot 129 N·m.

  De kroonmoer van de wielnaaf aandraaien

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Na de eerste 100 bedrijfsuren
 • Controleer de kroonmoer van de wielnaaf.
 • Om de 500 bedrijfsuren
 • Controleer de kroonmoer van de wielnaaf.daarna
  1. Verwijder de borgpen.

  2. Draai de kroonmoer vast met een torsie van 319 N·m.

  3. Blijf de moer traag aandraaien tot de volgende sleuf uitgelijnd is met het kruisgat in de as van de wielmotor.

  4. Plaats de borgpen en buig 1 tand over het uiteinde van de as.

  Note: Gebruik geen anti-seize op de wielnaaf.

  Lager van draaipunt van zwenkwiel afstellen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 500 bedrijfsuren
 • Stel de lager van het draaipunt van het zwenkwiel af.
  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit en stel de parkeerrem in werking.

  2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  3. Verwijder de stofkap van het zwenkwiel en draai de borgmoer aan (Figuur 75).

  4. Draai de borgmoer aan totdat de veerringen vlak liggen, en draai deze vervolgens een ¼ slag terug om de voorspanning op de lagers correct af te stellen (Figuur 75).

   Important: Zorg ervoor dat de veerringen goed zijn geplaatst, zoals getoond in Figuur 75.

  5. Plaats de stofkap (Figuur 75).

   g001297

  Onderhoud van de tandwielkast

  Het peil van de olie in de tandwielkast controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 100 bedrijfsuren
 • Het peil van de olie in de tandwielkast controleren.
 • Gebruik SAE 75W–90 synthetische tandwielolie.

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit en stel de parkeerrem in werking.

  2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  3. Verwijder de plug aan de zij- of achterkant van de tandwielkast (Figuur 76).

  4. Het oliepeil moet tot aan de opening in de tandwielkast staan.

  5. Giet indien nodig olie bij totdat het oliepeil de opening bereikt.

   g001156

  De olie van de tandwielkast verversen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Na de eerste 100 bedrijfsuren
 • De olie van de tandwielkast verversen.
 • Jaarlijks
 • De olie van de tandwielkast verversen.
 • Neem contact op met een erkende servicedealer om de olie in de tandwielkast te verversen.

  Elektrische koppeling afstellen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 500 bedrijfsuren
 • Elektrische koppeling afstellen.
 • De koppeling is afstelbaar zodat er goed geschakeld en geremd kan worden.

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit en stel de parkeerrem in werking.

  2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  3. Ontgrendel de stoel en kantel deze naar voren.

  4. Maak de knoppen van het voorpaneel los en verwijder het paneel.

  5. Trek aan de veerbelaste spanpoelie voor de aandrijfriem van de aftakas en verwijder de riem van de poelie van de koppeling (Figuur 77).

   g007167
  6. Maak de stekker voor de elektrische aansluiting van de koppeling los (Figuur 78).

  7. Verwijder de 2 bouten waarmee de rubberen band van de koppeling is bevestigd aan het frame van de maaier (Figuur 78).

  8. Verwijder de middelste bout waarmee de koppeling is bevestigd aan de uitgaande as van de motor en verwijder de koppeling en de spie (Figuur 78).

   g007166
  9. Steek een voelermaat van 0,381 tot 0,533 mm door een inspectiesleuf in de zijkant van de eenheid (Figuur 79).

   Note: Controleer of deze tussen de wrijvingsvlakken van de armatuur en de rotor zit.

  10. Draai de borgmoeren aan totdat de voelermaat licht is vastgeklemd maar gemakkelijk binnen de spleet kan bewegen (Figuur 79).

  11. Herhaal deze procedure bij de overige gleuven.

  12. Controleer nogmaals elke sleuf en stel de koppeling iets bij totdat de voelermaat tussen de rotor en de armatuur hiermee zeer licht contact maakt.

   g007168
  13. Monteer de koppeling aan de uitgaande as van de motor met de spie.

  14. Breng schroefdraadborgmiddel aan op de middelste bout.

  15. Houd de krukas aan de achterkant van de machine vast terwijl u de middelste bout monteert. Zet deze vast met een torsie van 68 N·m (Figuur 78).

  16. Monteer de rubberen band van de koppeling op het frame van de maaier met de 2 bouten en moeren die u eerder hebt verwijderd (Figuur 78).

  17. Trek aan de veerbelaste spanpoelie voor de aandrijfriem van de aftakas en monteer deze op de poelie van de koppeling (Figuur 77).

  18. Sluit de stekker voor de elektrische aansluiting van de koppeling aan (Figuur 78).

  19. Plaats het frontpaneel van de motor en draai de knoppen vast.

  20. Zet de stoel omlaag.

  Onderhoud koelsysteem

  Gevaar

  De draaiende as en ventilator kunnen letsel veroorzaken.

  • Gebruik de machine nooit zonder dat de kappen zijn geplaatst.

  • Houd uw vingers, handen en kleding uit de buurt van een draaiende ventilator en aandrijfas.

  • Zet de motor af en verwijder het contactsleuteltje voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

  Koelvloeistofpeil controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Na de eerste 8 bedrijfsuren
 • Koelvloeistofpeil controleren.
 • Bij elk gebruik of dagelijks
 • Koelvloeistofpeil controleren.
 • Om de 100 bedrijfsuren
 • Slangen van koelsysteem van motor controleren.
 • Type vloeistof: Mengsel dat half uit antivries/DexCool® met verlengde levensduur en half uit water bestaat

  Inhoud van de koelsysteem: 4,6 l

  Note: U mag de radiateurdop niet verwijderen. Anders kan er lucht in het koelsysteem komen.

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit en stel de parkeerrem in werking.

  2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  3. Ontgrendel de stoel en kantel deze omhoog.

  4. Als de motor is afgekoeld, controleert u het peil van de overloopfles. De vloeistof moet tot aan de verdikking op de buitenkant van de overloopfles staan (Figuur 80).

  5. Als het peil van de koelvloeistof te laag is, moet u de overloopfles bijvullen met een mengsel dat half uit antivries/Dex-Cool® en half uit water bestaat (Figuur 80).

  6. Vul de fles met dit mengsel tot aan de streep op de fles (Figuur 80).

   g001103

  De koeler van de hydraulische olie en het radiateurscherm reinigen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • Motoroliekoeler reinigen.
 • Voor elk gebruik moet u het radiateurscherm en de oliekoeler controleren en reinigen. Verwijder met perslucht aangekoekt gras of ander vuil van de oliekoeler en het radiateurscherm (Figuur 81).

  g001104

  Motorkoelvloeistof verversen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Jaarlijks
 • Motorkoelvloeistof verversen.
 • Neem contact op met een erkende Service Dealer voor verversing van de koelvloeistof.

  Onderhouden remmen

  Parkeerrem afstellen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 25 bedrijfsuren
 • Remhendel smeren
 • Om de 200 bedrijfsuren
 • Draaipunt van rem smeren
  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit en stel de parkeerrem in werking.

  2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  3. Meet de lengte van de veer (Figuur 82).

   Note: De afstand tussen de ringen moet 64 mm zijn.

  4. Als afstelling vereist is, schakel dan de parkeerrem uit, draai de contramoer onder de veer los en stel de moer direct onder de veer af (Figuur 82).

  5. Draai de moer totdat de lengte correct is.

   Note: Draai de moer naar rechts om de veer korter te maken en naar links om de veer langer te maken.

  6. Draai de 2 moeren samen vast.

  7. Schakel de parkeerrem in en controleer nogmaals de afmeting van de veer.

  8. Indien afstelling nodig is, moet u bovenstaande procedure herhalen.

  9. Herhaal deze procedure aan de andere kant van de machine.

   g001294

  Onderhoud riemen

  Riemen controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 100 bedrijfsuren
 • Alle riemen op slijtage en scheurtjes controleren.
 • Vervang de riem als deze versleten is. Een aantal indicaties van een versleten riem: een gierend geluid tijdens het draaien van de riem, de messen die slippen tijdens het maaien, gerafelde randen en schroeiplekken en scheuren op de riem.

  Drijfriem van maaidek vervangen

  Machines met zijafvoer

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit en stel de parkeerrem in werking.

  2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  3. Draai de onderste bout los waarmee de afdekking van het maaidek is bevestigd aan het maaidek; zie De afdekking van het maaidek losmaken.

  4. Verwijder het plaatmetaalscherm, zie Het plaatmetaalscherm verwijderen.

  5. Verwijder de aandrijfriemkappen (Figuur 83).

   g006541
  6. Verwijder de spanpoelieveer.

  7. Verwijder de riemgeleider van de veerbelaste spanpoelie die afgebeeld is in Figuur 84.

  8. Verwijder de aanwezige riem.

  9. Leg de nieuwe riem rond de poelies van het maaidek en de poelie van de tandwielkast onder de motor (Figuur 84).

   g006479
  10. Monteer de riemgeleider op de veerbelaste spanpoelie in een hoek van 45° zoals wordt getoond in Figuur 84. Draai de bouten vast met een torsie van 37 tot 45 N·m.

  11. Monteer de veer van de spanpoelie op de twee polen (Figuur 84).

  12. Schuif de aandrijfriemkappen in de lippen, monteer de bouten en zet de sluitingen vast (Figuur 85).

   g006535
  13. Plaats het plaatmetaalscherm.

  14. Draai de onderste bout waarmee de afdekking van het maaidek is bevestigd aan het maaidek vast.

  Machines met achterafvoer

  Important: De bevestigingen op de deksels van deze machine zijn zo ontworpen dat ze op het deksel blijven zitten nadat de bevestiging is losgemaakt. Draai alle bevestigingen op een deksel een paar slagen losser zodat het deksel loszit maar nog wel bevestigd is en draai de bevestigingen daarna pas helemaal los totdat het deksel eraf komt. Hiermee voorkomt u dat u per ongeluk de bouten van de borgringen losdraait.

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit en stel de parkeerrem in werking.

  2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  3. Draai de onderste bout los waarmee de afdekking van het maaidek is bevestigd aan het maaidek; zie De afdekking van het maaidek losmaken.

  4. Verwijder het plaatmetaalscherm, zie Het plaatmetaalscherm verwijderen

  5. Verwijder de drijfriemkappen en de bijbehorende bouten.

  6. Draai de arm van de vaste spanpoelie los en beweeg deze om de spanning eraf te halen (Figuur 86).

  7. Verwijder de oude riem.

  8. Leg de nieuwe riem rond de poelies.

  9. Plaats een dopsleutel met een kort verlengstuk of een onderbrekerstang in het vierkante gat in de arm van de vaste spanpoelie (Figuur 86).

  10. Zet het maaidek op een maaihoogte van 76 mm.

  11. Om de riemspanning te vergroten, draait u de dopsleutel of onderbrekerstang linksom zodat de arm van de vaste spanpoelie beweegt totdat de afstand tussen de haken van de veer 16,5 cm bedraagt (Figuur 86).

   g005911
  12. Terwijl u spanning op de riem houdt, draait u de twee bouten aan die de arm van de vaste spanpoelie op zijn plaats houden.

  13. Verwijder de dopsleutel of onderbrekerstang uit de vierkante opening in de arm van de vaste spanpoelie.

  14. Plaats de drijfriemkappen met de lippen in de sleuven. Monteer de schroeven en maak de sluitingen vast (Figuur 87).

   g012506
  15. Monteer het plaatmetaalscherm, zie Het plaatmetaalscherm verwijderen.

  16. Draai de bout vast waarmee de afdekking van het maaidek is bevestigd; zie De afdekking van het maaidek losmaken.

  17. Controleer de spanning van de drijfriemen.

  Aandrijfriem van aftakas vervangen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 50 bedrijfsuren
 • Controleer de drijfriem van de aftakas.
  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit en stel de parkeerrem in werking.

  2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  3. Maak de knoppen van het frontpaneel van de motor los en verwijder het paneel (Figuur 88).

   g001312
  4. Haal de veer van de arm van de spanpoelie (Figuur 89).

  5. Verwijder de aanslagbeugel van de koppeling.

  6. Verwijder de oude drijfriem van de aftakas.

  7. Leg de drijfriem van de aftakas om de koppelingspoelie en de poelie van de tandwielkast (Figuur 89).

  8. Monteer de rubberen aanslag van de koppeling.

  9. Monteer de veer op de arm van de spanpoelie (Figuur 89).

   g007176

  Aandrijfriem van pomp vervangen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 50 bedrijfsuren
 • Controleer de aandrijfriem van de pomp.
 • Note: Verwijder eerst de aandrijfriem van de aftakas als de aandrijfriem van de pomp moet worden vervangen.

  1. Kantel de stoel naar voren en verwijder het frontpaneel van de motor.

  2. Verwijder de drijfriem van de aftakas.

  3. Haal de veer van de arm van de spanpoelie (Figuur 90).

  4. Plaats de nieuwe riem rond de motorpoelie en de poelie van de pomp van het hydraulische systeem (Figuur 90).

  5. Monteer de drijfriem van de aftakas.

  6. Monteer de veer op de arm van de spanpoelie (Figuur 90).

   g007177

  Riem van wisselstroomdynamo vervangen en spannen

  Riem van wisselstroomdynamo vervangen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 50 bedrijfsuren
 • Wisselstroomdynamo controleren.
 • Als de riem van de wisselstroomdynamo moet worden vervangen, moet u de machine naar een erkende servicedealer brengen.

  Riem van wisselstroomdynamo spannen

  1. Plaats een staaf tussen de wisselstroomdynamo en het motorblok.

  2. Beweeg de wisselstroomdynamo naar buiten totdat de riem tussen de motor en de poelies van de wisselstroomdynamo een speling van 7 tot 9 mm heeft als deze wordt ingedrukt met een kracht van 10 kg (Figuur 91).

  3. Draai de bouten van de wisselstroomdynamo vast.

  4. Controleer nogmaals de speling van de riem en stel zo nodig de riem af.

  5. Als de speling correct is, draait u de onderste en bovenste bout vast (Figuur 91).

   g000968

  Riemspanning van de wisselstroomdynamo controleren.

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Om de 100 bedrijfsuren
 • Spanning van de riem van de wisselstroomdynamo controleren.
  1. Druk met een kracht van 44 N halverwege tussen de poelies op de riem.

  2. Als de speling niet correct is (en dus geen 10 mm bedraagt), moet u de montagebouten van de wisselstroomdynamo losdraaien (Figuur 92).

   g008932
  3. Pas de riemspanning van de wisselstroomdynamo aan.

  4. Draai de montagebouten vast.

  5. Controleer nogmaals de speling van de riem om zeker van te zijn dat de spanning correct is.

  Onderhoud bedieningsysteem

  Neutraalstand van rijhendel afstellen

  Als de rijhendels niet in één lijn staan of gemakkelijk in de sleuf van het bedieningspaneel glijden, moet u de hendels afstellen. De hendel, de veer en de stang moeten afzonderlijk worden afgesteld.

  Note: De rijhendels moeten op de juiste wijze worden gemonteerd.

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit en stel de parkeerrem in werking.

  2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  3. Ontgrendel de stoel en kantel deze naar voren.

  4. Begin met de linker of de rechter rijhendel.

  5. Zet de hendel in de neutraalstand zonder deze te vergrendelen (Figuur 93).

  6. Trek de hendel naar achteren totdat de gaffelpen (op de arm onder de draaias) contact maakt met het uiteinde van de sleuf (en net druk op de veer begint uit te oefenen); zie Figuur 93.

  7. Controleer of de hendel de juiste positie heeft ten opzichte van de inkeping in het bedieningspaneel (Figuur 93).

   Note: Zet de hendel in het midden zodat deze naar buiten draait naar de VERGRENDELDE NEUTRAALSTAND.

   g001046
  8. Als de rijhendel moet worden afgesteld, draait u de moer en de contramoer tegen de gaffel (Figuur 94).

  9. Oefen een lichte achterwaartse druk uit op de rijhendel en draai de kop van de stelbout in de juiste richting totdat de rijhendel in de VERGRENDELDE NEUTRAALSTAND is gecentreerd (Figuur 94).

   Note: Als u achterwaartse druk blijft uitoefenen op de hendel, zal de pen op het einde van de sleuf blijven en zal de stelbout de hendel in de juiste stand kunnen brengen.

  10. Draai de moer en de contramoer vast (Figuur 94).

  11. Herhaal deze procedure aan de andere kant van de machine.

   g001155

  Onderhoud hydraulisch systeem

  Veiligheid van het hydraulische systeem

  • Waarschuw onmiddellijk een arts als er hydraulische vloeistof is geïnjecteerd in de huid. Geïnjecteerde vloeistof moet binnen enkele uren operatief worden verwijderd door een arts.

  • Controleer of alle hydraulische slangen en leidingen in goede staat verkeren en alle hydraulische aansluitingen en fittings stevig vastzitten voordat u druk zet op het hydraulische systeem.

  • Houd lichaam en handen uit de buurt van kleine lekgaten of spuitmonden waaruit onder hoge druk hydraulische vloeistof ontsnapt.

  • U kunt lekken in het hydraulische systeem opsporen met behulp van karton of papier.

  • Hef alle druk in het hydraulische systeem op veilige wijze op, voordat u werkzaamheden gaat verrichten aan het hydraulische systeem.

  Specificaties hydraulische vloeistof

  Hydraulische vloeistof: Toro® HYPR-OIL 500 hydraulische vloeistof of Mobil® 1 15W-50 vloeistof

  Important: Gebruik de aanbevolen vloeistof. Andere vloeistoffen kunnen het hydraulische systeem beschadigen.

  Inhoud van het hydraulische systeem: 3,9 liter

  Het peil van de hydraulische vloeistof controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Na de eerste 8 bedrijfsuren
 • Hydraulische vloeistof controleren.
 • Om de 25 bedrijfsuren
 • Hydraulische vloeistof controleren.
 • Note: U kunt de hydraulische vloeistof controleren als ze warm is of als ze koud is. De keerplaat in de tank geeft 2 niveaus aan, afhankelijk of de vloeistof warm of koud is.

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit en stel de parkeerrem in werking.

  2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  3. Reinig de omgeving van de vulbuis van de hydraulische tank (Figuur 95).

  4. Verwijder de dop van de vulbuis en kijk erin om na te gaan of er vloeistof in het reservoir aanwezig is (Figuur 95).

  5. Als het reservoir leeg is, moet u dit vullen met vloeistof totdat het peil de Koud-markering op de keerplaat bereikt.

  6. Laat de machine 15 minuten laag stationair lopen om lucht uit het systeem te verwijderen en de vloeistof warm te laten worden; zie Starten in normale weersomstandigheden.

   Note: Controleer het peil als de vloeistof warm is. De vloeistof moet tussen koud en heet staan.

  7. Indien nodig moet u de hydraulische tank bijvullen met vloeistof.

   Note: Het vloeistofpeil moet aan de bovenkant van de Warm-markering op de keerplaat staan als de vloeistof warm is (Figuur 95).

  8. Plaats de dop terug op de vulbuis.

   g004819

  Hydraulische vloeistof verversen en de filter vervangen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Na de eerste 25 bedrijfsuren
 • Vervang het hydraulische filter.
 • Om de 250 bedrijfsuren
 • Vervang het hydraulische filter en ververs de hydraulische vloeistof als u Mobil® 1 vloeistof gebruikt.
 • Om de 500 bedrijfsuren
 • Vervang het hydraulische filter en ververs de vloeistof als u Toro® HYPR-OIL™ 500 hydraulische vloeistof gebruikt.
 • Gebruik een zomerfilter bij temperaturen boven 0 °C.

  Gebruik een winterfilter bij temperaturen beneden 0 °C.

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit en stel de parkeerrem in werking.

  2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

   Important: Gebruik ter vervanging geen filter voor motorolie omdat dit ernstige schade aan het hydraulische systeem kan veroorzaken.

  3. Plaats een opvangbak onder het filter. Verwijder het oude filter en veeg de pakking van het filtertussenstuk schoon (Figuur 96).

   g001044
  4. Verwijder de rechter hydraulische leiding die naar het tussenstuk gaat (Figuur 97).

  5. Laat de vloeistof uit het systeem in de opvangbak lopen.

  6. Monteer de rechter hydraulische leiding op het tussenstuk (Figuur 97).

   g001313
  7. Smeer een dun laagje hydraulische vloeistof op de rubberen pakking van het nieuwe filter (Figuur 97).

  8. Monteer het nieuwe hydraulische filter op het filtertussenstuk.

   Note: Niet te vast aandraaien.

  9. Vul de hydraulische tank met hydraulische vloeistof totdat de vloeistof over het filter stroomt. Draai vervolgens het vloeistoffilter rechtsom totdat de rubberen pakking contact maakt met het filtertussenstuk. Draai het filter daarna met de hand nog een extra ½ slag vast (Figuur 97).

  10. Neem gemorste vloeistof op.

  11. Vul vloeistof bij tot aan de Koud-markering op de keerplaat in de hydraulische tank.

  12. Start de motor en laat deze ongeveer 2 minuten lopen om lucht uit het systeem te verwijderen.

  13. Zet de motor af en controleer op lekkages.

   Note: Als een of beide wielen niet willen draaien, raadpleeg dan Hydraulische systeem ontluchten.

  14. Controleer het peil als de vloeistof warm is.

   Note: De vloeistof moet tussen koud en heet staan.

  15. Indien nodig moet u de hydraulische tank bijvullen met vloeistof.

   Note: Niet te vol vullen.

   g001043

  Hydraulische systeem ontluchten

  Het tractiesysteem ontlucht zichzelf, maar het kan noodzakelijk zijn het systeem te ontluchten als de vloeistof wordt ververst of nadat er werkzaamheden zijn verricht aan het systeem.

  1. Krik de achterkant van de machine omhoog totdat de wielen vrij van de grond komen en plaats de machine op kriksteunen.

  2. Start de motor, laat de machine laag stationair lopen, beweeg de hendel om de tractie aan 1 kant in te schakelen en draai het wiel met de hand rond.

  3. Als het wiel vanzelf begint te draaien, moet u dit ingeschakeld houden totdat het wiel soepel draait (minstens 2 minuten).

  4. Controleer het peil van de hydraulische vloeistof en giet indien nodig vloeistof bij om een correct peil te handhaven.

  5. Herhaal dit bij het andere wiel.

  Neutraalstand hydraulische pomp afstellen

  Note: Stel eerst de neutraalstand van de hendel af. Deze moet correct zijn voordat de volgende afstelling kan plaatsvinden.

  Tijdens deze afstelling moeten de aandrijfwielen draaien.

  Gevaar

  Een mechanische of hydraulische krik kan een machine niet altijd dragen. Als de machine dan valt, kan dit ernstig letsel veroorzaken.

  • Plaats de machine altijd op een assteun.

  • Gebruik nooit een hydraulische krik.

  Waarschuwing

  De motor moet lopen om de rijhendel af te stellen. Contact met bewegende onderdelen of hete oppervlakken kan lichamelijk letsel veroorzaken.

  Houd uw kleding, gezicht, handen, voeten en andere lichaamsdelen uit de buurt van de draaiende onderdelen, de geluiddemper en andere hete oppervlakken.

  1. Krik het frame omhoog en plaats de machine op blokken zodat de wielen vrij kunnen ronddraaien.

  2. Koppel de elektrische connector los van de veiligheidsschakelaar van de stoel. Monteer tijdelijk een verbindingsdraad op de polen van de stekker van de kabelboom.

  3. Ontgrendel de stoel en kantel deze naar voren.

  4. Ontgrendel de stoel en kantel deze naar voren.

  Neutraalstand rechter hydraulische pomp afstellen

  1. Start de motor, draai de gashendel half open en zet de parkeerrem vrij; zie Starten in normale weersomstandigheden.

   Note: De rijhendel moet in de neutraalstand staan als er afstellingswerkzaamheden worden uitgevoerd.

  2. U stelt de lengte van de pompstang af door de knop in de juiste richting te draaien, totdat de het wiel stil staat of iets achteruit kruipt (Figuur 99).

  3. Beweeg de rijhendel naar voren en naar achteren en vervolgens terug naar de neutraalstand.

   Note: Het wiel moet ophouden met draaien of iets achteruit kruipen.

  4. Zet de gashendel op SNEL.

   Note: Het wiel moet stil blijven staan of iets achteruit kruipen; indien nodig opnieuw afstellen.

   g001070

  Neutraalstand linker hydraulische pomp afstellen

  1. Draai de borgmoeren op de kogelverbinding op de bedieningsstang van de pomp los (Figuur 100).

  2. Start de motor, draai de gashendel half open en zet de parkeerrem vrij; zie Starten in normale weersomstandigheden.

   Note: De rijhendel moet in de neutraalstand staan als er afstellingswerkzaamheden worden uitgevoerd.

   Note: De voorste moer van de pompstang heeft een linkse draad.

  3. U stelt de lengte van de pompstang af door de dubbele moeren op de stang in de juiste richting te draaien, totdat de het wiel stil staat of iets achteruit kruipt (Figuur 100).

  4. Beweeg de rijhendel naar voren en naar achteren en vervolgens terug naar de neutraalstand. Het wiel moet ophouden met draaien of iets achteruit kruipen.

  5. Zet de gashendel op Snel. Het wiel moet stil blijven staan of iets achteruit kruipen. Indien nodig opnieuw afstellen.

  6. Draai de borgmoeren op de kogelverbindingen vast (Figuur 100).

   g001066

   Waarschuwing

   De beveiliging van het elektrische systeem werkt niet naar behoren als de verbindingsdraad is gemonteerd.

   • Maak de verbindingsdraad los van de stekker van de kabelboom en sluit de stekker aan op de stoelschakelaar als u de afstelling hebt voltooid.

   • Gebruik de machine nooit als de verbindingsdraad is gemonteerd en de stoelschakelaar is omgeleid.

  7. Nadat de neutraalstand van beide pompen is afgesteld, schakelt u de machine uit.

  8. Maak de verbindingsdraad los van de stekker van de kabelboom en sluit de stekker aan op de stoelschakelaar.

  9. Monteer de bevestigingsstang van de stoel en laat de stoel neer.

  10. Haal de assteunen weg.

  Onderhoud van het maaidek

  Veiligheid van de messen

  Een versleten of beschadigd mes kan breken en een stuk van het mes kan worden uitgeworpen in de richting van de bestuurder of omstanders en ernstig lichamelijk of dodelijk letsel toebrengen. Indien u een beschadigd mes probeert te repareren, kan de veiligheidscertificatie van het product vervallen.

  • Controleer op gezette tijden de maaimessen op slijtage of beschadigingen.

  • Wees voorzichtig als u de messen controleert. Omwikkel de maaimessen of draag handschoenen en wees voorzichtig als u onderhoudswerkzaamheden aan de maaimessen verricht. De maaimessen mogen alleen worden vervangen of geslepen, probeer ze nooit recht te maken of er aan te lassen.

  • Let op dat bij machines met meerdere maaimessen andere messen kunnen gaan draaien doordat u 1 mes draait.

  Onderhoud van de maaimessen

  Om een goed maairesultaat te verkrijgen, moet u de maaimessen scherp houden. Om het slijpen en vervangen te vergemakkelijken, is het handig extra messen in voorraad te hebben.

  Vóór controle en onderhoud van de maaimessen

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit en stel de parkeerrem in werking.

  2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  De maaimessen controleren

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • Controleer de maaimessen.
  1. Controleer de snijranden (Figuur 101).

  2. Als de randen niet scherp zijn of bramen vertonen, moet u het maaimes verwijderen en slijpen; zie De maaimessen slijpen.

  3. Controleer de messen, in het bijzonder het gebogen deel.

  4. Als u scheuren, slijtage of groefvorming in dit deel constateert, moet u direct een nieuw mes monteren (Figuur 101).

   g006530

  Controle op kromme messen

  Note: De machine moet op een egaal oppervlak staan voor de volgende procedure.

  1. Zet het maaidek op de hoogste maaipositie.

  2. Trek dikke handschoenen of andere adequate handbescherming aan en draai langzaam het mes in een stand die meting mogelijk maakt van de afstand tussen de maairand en het egale oppervlak waarop de machine staat (Figuur 102).

   g014972
  3. Meet de afstand tussen het uiteinde van het mes en de vlakke ondergrond (Figuur 103).

   g014973
  4. Draai hetzelfde mes 180 graden, zodat de maairand aan de andere kant nu in dezelfde stand staat (Figuur 104).

   g014974
  5. Meet de afstand tussen het uiteinde van het mes en de vlakke ondergrond (Figuur 105).

   Note: De speling mag niet meer dan 3 mm bedragen.

   g014973
   1. Als het verschil tussen A en B groter is dan 3 mm, vervang dan het mes door een nieuw mes; zie Maaimessen verwijderen en Maaimessen monteren.

    Note: Als een krom mes is vervangen door een nieuw mes en de afstand nog altijd groter is dan 3 mm, dan is het mogelijk dat de mesas verbogen is. Neem contact op met een erkende onderhoudsdealer voor service.

   2. Ga als het verschil binnen de grenzen ligt door met het volgende mes.

  6. Herhaal deze procedure op elk mes.

  Maaimessen verwijderen

  Vervang messen die een vast voorwerp hebben geraakt of uit balans of krom zijn.

  1. Zet een momentsleutel op de platte kant van de spilas of pak het uiteinde van het mes vast met een doek of een dikke handschoen.

  2. Verwijder de mesbout, de lagerbus en het mes van de spilas (Figuur 106).

   g295816

  De maaimessen slijpen

  1. Gebruik een vijl om de snijranden aan beide uiteinden van het mes te slijpen (Figuur 107).

   Note: Houd daarbij de oorspronkelijke hoek in stand.

   Note: Het mes blijft in balans als u van beide snijranden dezelfde hoeveelheid materiaal verwijdert.

   g000552
  2. Controleer de balans van het mes met een mesbalans (Figuur 108).

   Note: Als het mes horizontaal blijft, is het in balans en geschikt voor gebruik.

   Note: Als het mes niet in balans is, moet u wat metaal afvijlen van het uiteinde van de vleugel (Figuur 107).

   g000553
  3. Herhaal dit indien nodig totdat het mes in balans is.

  Maaimessen monteren

  1. Monteer de lagerbus door het mes met de flens van de lagerbus op de onderste kant van het mes (Figuur 109).

   g255205
  2. Monteer de lagerbus en het mes in de spilas (Figuur 110).

   g298850
  3. Breng indien nodig smeermiddel op basis van koper of vet aan op de schroefdraden van de mesbout om te voorkomen dat deze vast komt te zitten. Draai de mesbout met de hand vast.

  4. Plaats een momentsleutel op de platte kant van de spilas en draai de mesbout vast met een torsie van 75 tot 81 N·m.

  Het maaidek horizontaal stellen op 3 standen

  Important: Er zijn slechts 3 meetstanden nodig om het maaidek horizontaal te stellen.

  De machine instellen

  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit en stel de parkeerrem in werking.

  2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  3. Controleer de bandendruk; pomp indien nodig de banden op tot 0,9 bar.

  4. Laat het maaidek zakken tot een maaihoogte van 76 mm.

  5. Controleer de 4 kettingen.

   Note: De kettingen moeten gespannen zijn.

   Note: Verstel de achterste kettingen t.o.v. de bovenkant van de gleuf, waar zij zijn bevestigd aan het maaidek.

  Het maaidek horizontaal stellen

  1. Zet het rechter maaimes in de horizontale stand (Figuur 111).

   g006888
  2. Meet het rechtermes bij punt B. Meet de afstand tussen een horizontaal oppervlak en de snijrand van het maaimes (Figuur 111).

  3. Noteer deze afstand. Deze afstand moet 80 tot 83 mm bedragen.

  4. Zet het linker maaimes horizontaal (Figuur 111).

  5. Meet het linker mes bij punt C (Figuur 111). Meet de afstand tussen een horizontaal oppervlak en de snijrand van het maaimes.

  6. Noteer deze afstand. Deze afstand moet 80 tot 83 mm bedragen.

  7. Als de afstanden bij punten B of C niet correct zijn, maakt u de bout los waarmee de achterste ketting is bevestigd aan de achterste steunarm (Figuur 112).

   g001040
  8. Maak de contramoer onder de achterste steunarm los en draai aan de stelbout totdat de afstand 80 tot 83 mm bedraagt; zie Figuur 112.

   Note: Het verdient aanbeveling dat de afstand aan beide kanten van het maaidek hetzelfde is.

  9. Draai de contramoer onder de achterste steunarm vast en draai de bout vast waarmee de ketting is bevestigd aan de achterste steunarm.

  10. Stel de andere kant af indien dit nodig is.

  De schuinstand van het maaidek instellen

  1. Zet het rechter maaimes in de schuinstand (Figuur 113).

   g001041
  2. Meet het rechtermes bij punt A. Meet de afstand tussen een horizontaal oppervlak en de snijrand van het maaimes (Figuur 113).

  3. Noteer deze afstand.

  4. Meet het rechtermes bij punt B. Meet de afstand tussen een horizontaal oppervlak en de snijrand van het maaimes (Figuur 113).

  5. Noteer deze afstand.

  6. Het maaimes moet 6 tot 10 mm lager staan bij punt A dan bij puntB (Figuur 113). Indien dit niet het geval is, gaat u als volgt te werk.

   Note: Stel beide voorste wartels in dezelfde mate af ten behoeve van een gelijkmatige kettingspanning.

  7. Draai de contramoeren op de voorkant van de rechter- en linkerwartel ongeveer 13 mm los (Figuur 112).

  8. Draai aan de drukmoeren op de linker- en rechterzijde van de machine totdat de voorkant van het maaimes 6 tot 10 mm lager staat bij A dan de achterkant bij B (Figuur 112).

  9. Draai de contramoeren van beide wartels vast tegen de voorste wartel om de hoogte te borgen.

  10. Controleer of de spanning op de kettingen gelijk is, en stel opnieuw af indien dit nodig is.

  Drukveer afstellen

  1. Zet de hefhendel van het maaidek omhoog in de transportstand.

  2. Controleer de afstand tussen de 2 grote ringen; deze moet 28,2 cm bedragen bij een maaidek van 132 cm, 26,7 cm bij een maaidek van 152 cm en 29,2 cm bij een maaidek van 183 cm (Figuur 114).

   g002479
  3. U kunt deze afstand instellen door de contramoer van de veer los te draaien en vervolgens te draaien aan de moer op de voorkant van elke veer (Figuur 114).

   Note: Als u de moer rechtsom draait, wordt de veer korter; als u de moer linksom draait wordt de veer langer.

  4. U borgt de moer in deze stand door de contramoer van de veer vast te draaien (Figuur 114).

  Grasgeleider vervangen

  Uitsluitend voor machines met zijafvoer

  Waarschuwing

  Als de uitworpopening niet afgedekt is, kan de machine voorwerpen uitwerpen naar u of naar omstanders; dit kan ernstig letsel veroorzaken. Daarnaast kunt u ook in contact komen met het mes.

  • Gebruik de machine nooit zonder afdekplaat, mulchplaat of een grasafvoer en een grasvanger.

  • Controleer of de grasgeleider omlaag staat.

  1. Verwijder de borgmoer, bout, veer en het afstandsstuk waarmee de bevestigingen van de grasgeleider vastzitten op de draaibeugels (Figuur 115).

  2. Verwijder een beschadigde of versleten grasgeleider.

  3. Plaats een afstandsstuk en de veer op de grasgeleider. Plaats het L-vormige eind van de veer achter de rand van het maaidek.

   Note: Zorg ervoor dat het L-vormige eind van de veer is gemonteerd achter de rand van het maaidek voordat u de bout plaatst zoals wordt aangegeven in Figuur 115

  4. Monteer de bout en de moer.

  5. Plaats het J-vormige haakuiteinde van de veer om de grasgeleider (Figuur 115).

   Important: De grasgeleider moet in de onderste stand kunnen worden geklapt. Til de grasgeleider omhoog om te controleren of deze volledig omlaag klapt.

   g002519

  Reiniging

  De onderkant van het maaidek reinigen

  OnderhoudsintervalOnderhoudsprocedure
  Bij elk gebruik of dagelijks
 • Het maaidek reinigen.
  1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit en stel de parkeerrem in werking.

  2. Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat.

  3. Breng het maaidek omhoog in de TRANSPORTSTAND.

  Afval afvoeren

  Motorolie, accu's, hydraulische vloeistof en motorkoelvloeistof verontreinigen het milieu. Verwijder deze stoffen volgens de plaatselijke voorschriften.

  Stalling

  Veiligheid tijdens opslag

  • Zet de motor af, verwijder het contactsleuteltje, wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen en laat de machine afkoelen voordat u ze stalt.

  • U mag de machine of brandstof niet opslaan in de nabijheid van een open vuur of binnenshuis brandstof aftappen.

  • Verwijder het contactsleuteltje en bewaar dit op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen.

  Reinigen en opslaan

  1. Schakel de messchakelaar uit, stel de parkeerrem in werking, draai het contactsleuteltje naar UIT en verwijder het sleuteltje.

  2. Maaisel, vuil en vet van de buitenkant van de gehele machine verwijderen, met name van de motor en het hydraulische systeem. Vuil en kaf van de buitenkant van de cilinder, de koelribben van de cilinderkop en het ventilatorbehuizing verwijderen.

   Important: U kunt de machine met een mild reinigingsmiddel en water wassen. Was de machine nooit met een hogedrukreiniger. Gebruik niet te veel water, vooral niet in de buurt van het bedieningspaneel, de motor, de hydraulische pompen en de accu.

  3. Controleer de rem; zie Onderhouden remmen.

   Geef het luchtfilter een onderhoudsbeurt; zie Onderhoud van het luchtfilter.

   Smeer de machine; zie Smering.

  4. Ververs de olie in het carter; zie Motoroliepeil controleren/motorolie verversen.

   Controleer de bandenspanning; zie De bandenspanning controleren.

   Vervang het hydraulische filter; zie Hydraulische vloeistof verversen en de filter vervangen.

   Laad de accu op; zie Accu opladen.

   Schraap dik aangekoekt gras en vuil van de onderkant van de maaimachine. Spoel vervolgens de machine schoon met een tuinslang.

   Note: Laat de machine na reiniging 2 tot 5 minuten lopen met de messchakelaar (aftakas) ingeschakeld en de motor op hoog stationair.

  5. Controleer de staat van de maaimessen; raadpleeg De maaimessen controleren.

   Als de machine langer dan 30 dagen niet wordt gebruikt, moet deze worden voorbereid op stalling. De machine wordt als volgt voorbereid op stalling:

   1. Laat de motor 5 minuten lopen om de stabilizer/conditioner door het brandstofsysteem te verspreiden.

   2. Zet de motor af, laat deze afkoelen en laat de brandstoftank leeglopen; zie Onderhoud van de brandstoftank.

    Note: Start de motor en laat hem lopen totdat hij afslaat.

   3. U moet brandstof op de juiste wijze afvoeren. Verwerk deze volgens de plaatselijk geldende voorschriften.

    Important: Bewaar brandstof die stabilizer/conditioner bevat niet langer dan aanbevolen door de fabrikant van de stabilizer.

  6. Controleer alle bouten, schroeven en moeren en draai deze vast. Repareer of vervang beschadigde delen.

  7. Werk alle krassen en beschadigingen van de lak bij. Bijwerklak is verkrijgbaar bij een erkende servicedealer.

  8. Stal de machine in een schone, droge garage of opslagruimte. Verwijder het sleuteltje uit het contact en bewaar dit buiten bereik van kinderen of onbevoegde personen. Dek de machine af om deze te beschermen en schoon te houden.

  Problemen, oorzaak en remedie

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  De startmotor slaat niet aan.
  1. De aftakas is ingeschakeld.
  2. De parkeerrem is uitgeschakeld.
  3. De rijhendels staan niet in de vergrendelde neutraalstand.
  4. U zit niet op de bestuurdersstoel.
  5. De accu is leeg.
  6. De elektrische aansluitingen zijn gecorrodeerd of zitten los.
  7. Een van de zekeringen is doorgebrand.
  8. Een van de relais of schakelaars is defect.
  1. Schakel de aftakas uit.
  2. Stel de parkeerrem in werking.
  3. Zet de rijhendels naar buiten in de vergrendelde Neutraalstand.
  4. Ga op de bestuurdersstoel zitten.
  5. Accu opladen.
  6. Controleer of de elektrische aansluitingen goed contact maken.
  7. De zekering vervangen.
  8. Neem contact op met een erkende servicedealer.
  De motor start niet, start moeilijk of slaat af.
  1. De brandstoftank is leeg.
  2. De brandstofafsluitklep is gesloten.
  3. Het oliepeil in het carter is te laag.
  4. De gashendel staat niet in de juiste stand.
  5. Er zit vuil in het brandstoffilter.
  6. Er bevindt zich vuil, water of oude brandstof in het brandstofsysteem.
  7. Het luchtfilter is vuil.
  8. De stoelschakelaar werkt niet goed.
  9. De elektrische verbindingen zijn gecorrodeerd, zitten los of zijn defect.
  10. Het relais of de schakelaar is stuk.
  1. De brandstoftank vullen.
  2. Open de brandstofafsluitklep.
  3. Het carter bijvullen met olie.
  4. Stel de gashendel in halverwege de langzame en de snelle stand.
  5. Brandstoffilter vervangen.
  6. Neem contact op met een erkende servicedealer.
  7. Reinig of vervang het luchtfilterelement.
  8. Controleer de indicator voor de stoelschakelaar. Vervang indien nodig de stoel.
  9. Controleer of de elektrische aansluitingen goed contact maken. Reinig de aansluitpolen grondig met een speciaal reinigingsmiddel, breng diëlektrisch smeervet aan en sluit de connectoren weer aan.
  10. Neem contact op met een erkende Service Dealer.
  De motor verliest vermogen.
  1. De motor is te zwaar belast.
  2. Het luchtfilter is vuil.
  3. Het oliepeil in het carter is te laag.
  4. De koelribben en luchtkanalen boven de motor zijn verstopt.
  5. De ventilatieopening in de brandstoftankdop is verstopt.
  6. Er zit vuil in het brandstoffilter.
  7. Er bevindt zich vuil, water of oude brandstof in het brandstofsysteem.
  1. De rijsnelheid verminderen.
  2. Reinig het luchtfilterelement.
  3. Het carter bijvullen met olie.
  4. De koelribben en de luchtkanalen ontstoppen.
  5. Brandstoftankdop reinigen of vervangen.
  6. Brandstoffilter vervangen.
  7. Neem contact op met een erkende Service Dealer.
  De motor raakt oververhit.
  1. De motor is te zwaar belast.
  2. Het oliepeil in het carter is te laag.
  3. De koelribben en luchtkanalen onder de ventilatorbehuizing van de motor zijn verstopt.
  4. Het luchtfilter is vuil.
  5. Vuil, water of oude brandstof in het brandstofsysteem.
  1. De rijsnelheid verminderen.
  2. Het carter bijvullen met olie.
  3. De koelribben en luchtkanalen ontstoppen.
  4. Het luchtfilterelement reinigen of vervangen.
  5. Neem contact op met een erkende Service Dealer.
  De machine trekt naar links of naar rechts (met beide rijhendels volledig vooruit).
  1. De sporing moet afgesteld worden
  2. De banden van de aandrijfwielen hebben niet de juiste spanning.
  1. Stel de sporing af
  2. Breng de aandrijfbanden op de juiste spanning.
  De machine rijdt niet.
  1. De omloopkleppen zijn niet goed gesloten.
  2. De pompriem is versleten, los of stuk.
  3. De aandrijfriem van de pomp is van de poelie af.
  4. De veer van de spanpoelie is kapot of ontbreekt.
  5. Het peil van de hydraulische vloeistof staat te laag of de hydraulische vloeistof is te heet.
  1. Sluit de omloopkleppen.
  2. Riem vervangen.
  3. Riem vervangen.
  4. Veer vervangen.
  5. De reservoirs bijvullen met hydraulische vloeistof of de hydraulische vloeistof laten afkoelen.
  De machine trilt abnormaal.
  1. Het maaimes (de maaimessen) is (zijn) verbogen of niet in balans.
  2. De bevestigingsbout van het maaimes zit los.
  3. De bevestigingsbouten van de motor zitten los.
  4. De motorpoelie, spanpoelie of mespoelie zit los.
  5. De motorpoelie is beschadigd.
  6. Mesas verbogen.
  7. De motorophangplaat zit los of is versleten.
  1. Nieuwe maaimes(sen) monteren.
  2. De bevestigingsbout van het maaimes vastdraaien.
  3. De bevestigingsbouten van de motor vastdraaien.
  4. Desbetreffende poelie vastzetten.
  5. Neem contact op met een erkende servicedealer.
  6. Neem contact op met een erkende servicedealer.
  7. Neem contact op met een erkende servicedealer.
  De maaihoogte is ongelijk.
  1. Maaimes(sen) bot.
  2. Maaimes(sen) verbogen of niet in balans.
  3. Het maaidek staat niet horizontaal.
  4. Een antiscalpeerwiel (indien aanwezig) is niet correct afgesteld.
  5. De onderkant van het maaidek is vuil.
  6. De bandenspanning is niet correct.
  7. Mesas verbogen.
  1. Mes(sen) slijpen.
  2. Nieuwe maaimes(sen) monteren.
  3. Maaidek horizontaal stellen en in de correcte schuinstand stellen.
  4. Hoogte van antiscalpeerwiel afstellen.
  5. Reinig de onderkant van het maaidek.
  6. Banden op juiste spanning brengen.
  7. Neem contact op met een erkende servicedealer.
  Messen draaien niet.
  1. De aandrijfriem van het maaidek is beschadigd, versleten, los of stuk.
  2. De aandrijfriem van het maaidek is van de poelie af.
  3. De drijfriem van de pomp is versleten, los of stuk.
  4. De veer van de spanpoelie is kapot of ontbreekt.
  1. Een nieuwe drijfriem monteren.
  2. Monteer de aandrijfriem van het maaidek op de poelie van het maaidek en controleer of de spanpoelie, de arm van de spanpoelie en de veer goed zijn geplaatst en goed functioneren.
  3. Controleer de riemspanning of plaats een nieuwe riem.
  4. Veer vervangen.

  Schema's

  Elektrisch schema

  g012068