Introduktion

Denna gräsklippare av gåmodell med roterande knivar är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna gräsmattor runt bostäder och kommersiella anläggningar. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs denna information noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com om du behöver utbildningsmaterial om säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

g281213

Anteckna produktens modell- och serienummer här nedanför så är de lätta att hitta:

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som är värd att notera.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i den separata produktspecifika försäkran om överensstämmelse.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för att förhindra brand.

Den bifogade bruksanvisningen till motorn tillhandahålls för information om den amerikanska miljömyndigheten EPA:s (US Environmental Protection Agency) och Kaliforniens lagstiftning om utsläppskontroll för utsläppssystem, underhåll och garanti. En extra bruksanvisning kan beställas från motortillverkaren.

Brutto- eller nettomoment: Motorns brutto- eller nettomoment verkstadsbedömdes av motortillverkaren i enlighet med SAE (Society of Automotive Engineers) J1940 eller J2723. Den här gräsklipparklassens faktiska motormoment kommer att vara avsevärt lägre då den är konfigurerad för att uppfylla säkerhetskrav, utsläppsföreskrifter och funktionella krav. Se motortillverkarens information som medföljer maskinen.

Säkerhetsmekanismerna får varken ändras eller inaktiveras och du bör regelbundet kontrollera att de fungerar som de ska. Försök inte att justera eller manipulera motorns hastighetsreglage. Det kan leda till ett farligt driftstillstånd, vilket kan ge upphov till personskador.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Motoravgaserna från denna produkt innehåller kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsskador.

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Maskinen har utformats i enlighet med SS-EN ISO 5395 och ANSI B71.4-2017.

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

 • Läs, förstå och följ anvisningarna och varningarna som finns i den här bruksanvisningen samt på maskinen och redskapen innan du startar motorn.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar samt dess undersida. Håll avstånd till utkastaröppningen.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll kringstående och barn borta från arbetsområdet. Låt inte barn använda maskinen. Maskinen ska endast användas av personer som är ansvariga, utbildade, införstådda med anvisningarna och fysiskt kapabla att använda maskinen.

 • Stanna maskinen, stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du servar, tankar eller rensar maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen (Graphic). Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal134-2137
decal94-8072
decal111-8959
decal134-3333
decal133-8062

Montering

Important: Ta bort och släng skyddsplasten som täcker motorn.

Montera handtaget

Delar som behövs till detta steg:

Nedre handtag (vänster)2
Nedre handtag (höger)2
Klämplåt2
Kort skruv2
Planbricka4
Låsmutter6
Koppbricka4
Lång skruv4
Övre handtag1
Hylsa6

Varning

Om du monterar handtaget på fel sätt riskerar du att skada kablarna och därmed skapa ett farligt driftstillstånd.

 • Var rädd om kablarna när du monterar handtaget.

 • Se till att kablarna är dragna på insidan av handtaget och att de inte kommer i kontakt med den bakre gräsriktaren.

 • Kontakta din auktoriserade återförsäljare om en kabel skadas.

 1. Lossa sexkantmuttrarna från de två synliga skruvarna ovanpå klippdäcket.

 2. Montera ett nedre handtag på vardera sida ovanpå klippdäcket med en klämplåt och sexkantslåsmuttern som lossades från däcket i föregående steg (Figur 3).

  Note: De nedre handtagsrören är krökta längs mittsektionen. Var noga med att rören monteras så att den krökta delen vinklas mot marken.

  g281281
 3. Montera den nedre delen av staghandtagen på vardera sida av klippdäcket med en skruv, planbrickor på insidan och utsidan av däcket och en låsmutter (Figur 4).

  g281383
 4. Montera de övre handtagen och den översta delen av staghandtagen på de nedre handtagen med tre koppbrickor, två skruvar och två sexkantslåsmuttrar på vardera sida (Figur 5).

  g281404
 5. Montera skydd över alla exponerade handtagsmuttrar.

Montera gräsuppsamlaren

 1. Skär av det vita bandet på gräsuppsamlaren och släng det för att förhindra olyckor.

 2. Sätt i ramen i gräsuppsamlaren och håll handtaget ovanför gräsuppsamlaren (Figur 6).

  g281417
 3. Fäst plastklämmorna på gräsuppsamlarramen (Figur 7).

  g281418

Fylla på olja i motorn

Important: Maskinen levereras utan olja i motorn. Fyll på olja i motorn innan du startar den.

g235721

Produktöversikt

g281445
ModellViktLängdBreddHöjd
0265766 kg175,5 cm58,6 cm103,9 cm

Körning

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Stäng alltid av maskinen, vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt den svalna innan du justerar, servar, rengör eller ställer den i förvaring.

 • Lär dig hur man använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Kontrollera att alla skydd och säkerhetsanordningar, såsom gräsriktare och/eller gräsuppsamlare, sitter på plats och fungerar korrekt.

 • Kontrollera alltid maskinen för att se om knivarna och knivbultarna är slitna eller skadade.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som kan störa användningen av maskinen eller som maskinen kan slunga iväg.

 • Kontakt med den roterande kniven kan orsaka allvarliga skador. Stick inte in fingrarna under kåpan när du justerar klipphöjden.

Bränslesäkerhet

 • Bränsle är extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

  • Förhindra att statisk elektricitet antänder bensinen genom att ställa bensindunken och/eller maskinen direkt på marken före påfyllning, inte i ett fordon eller ovanpå ett föremål.

  • Fyll tanken på en öppen plats, utomhus, när motorn är kall. Torka upp utspillt bränsle.

  • Hantera inte bränsle när du röker eller befinner dig i närheten av en öppen låga eller gnistor.

  • Ta inte bort tanklocket och fyll aldrig på bränsle i bränsletanken när motorn är igång eller varm.

  • Om du har spillt bränsle ska du inte starta motorn. Undvik att orsaka gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

  • Förvara bränslet i en godkänd dunk och förvara den utom räckhåll från barn.

 • Bränsle är skadligt eller dödligt om det förtärs. Längre exponering för bränsleångor kan orsaka allvarliga skador och sjukdom.

  • Undvik att andas in bränsleångor under en längre tid.

  • Håll händer och ansikte borta från munstycket och bränsletankens öppning.

  • Håll bränsle borta från ögon och hud.

Fylla på bränsletanken

Fara

Bränsle är mycket brandfarligt och explosivt. Brinnande eller exploderande bränsle kan ge dig och andra brännskador.

 • Förhindra att statisk elektricitet antänder bränslet genom att ställa bränsledunken och/eller maskinen direkt på marken före påfyllning, inte i ett fordon eller ovanpå ett föremål.

 • Fyll tanken utomhus, då motorn är kall. Torka upp utspillt bränsle.

 • Hantera inte bränsle när du röker eller befinner dig i närheten av en öppen låga eller gnistor.

 • Förvara bränsle i en godkänd bränsledunk som förvaras oåtkomligt för barn.

 • Använd endast ren och färsk (ej äldre än 30 dagar) blyfri bensin med oktantal 87 eller högre för bästa resultat (klassificeringsmetod (R+M)/2).

 • Syresatta bränslen med upp till 10 % etanol eller 15 % MTBE baserat på volym är godkända.

 • Etanol: Bensin som innehåller upp till 10 % etanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiär-butyleter) baserat på volym är godkänd. Etanol och MTBE är inte samma sak. Bensin med 15 % etanol (E15) baserat på volym får inte användas. Använd aldrig bensin som innehåller mer än 10 % etanol baserat på volym, t.ex. E15 (innehåller 15 % etanol), E20 (innehåller 20 % etanol) eller E85 (innehåller upp till 85 % etanol). Användning av ej godkänd bensin kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn som eventuellt inte omfattas av garantin.

 • Använd inte bensin som innehåller metanol.

 • Förvara inte bränsle i bränsletanken eller i bränsledunkar under vintern om inte en stabiliserare används.

 • Tillför inte olja i bensinen.

Important: Undvik startproblem genom att tillsätta en bränslestabiliserare i bensinen. Stabiliseraren ska blandas med högst 30 dagar gammal bensin.

Note: Fyll inte på över bränslepåfyllningsrörets nedersta del.

Kontrollera oljenivån i motorn

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Important: Om oljenivån i motorn är för låg eller för hög kan motorn skadas när du kör den.

  g235721

  Justera klipphöjden

  Varning

  Vid justering av klipphöjden kan du komma i kontakt med en roterande kniv, vilket kan leda till allvarliga skador.

  • Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  • Stick inte in fingrarna under kåpan när du justerar klipphöjden.

  Var försiktig

  Om motorn har varit igång kan ljuddämparen vara het och orsaka brännskador.

  Håll avstånd till den heta ljuddämparen.

  Justera klipphöjden

  1. Greppa klipphöjdsreglaget och dra det i sidled så att det lossnar från skåran (Figur 11).

   g281589
  2. Tryck spaken framåt för att sänka klipphöjden eller dra den bakåt för att höja den (Figur 11).

  3. Släpp reglaget i önskat läge och kontrollera att det sitter ordentligt i en av de sju skårorna (Figur 11).

   HöjdinställningKlipphöjd
   113,0 mm
   220,8 mm
   328,7 mm
   436,5 mm
   544,3 mm
   652,2 mm
   760,0 mm

  Justera klipphöjden med Matchcut

  Ytterligare sex höjder kan ställas in med hjälp av matchcut-höjdinställningen. Med den här funktionen kan väljarplåten för klipphöjd justeras med halva steg.

  1. Lossa väljarplåtens fästskruv med en insexnyckel (Figur 12).

   g281591
  2. Vrid matchcut-justeraren 180° (Figur 12 och Figur 13).

   Note: En indikator längst ned på väljarplåten anger när matchcut är aktiverad.

   g281590
  3. Dra åt väljarplåtens fästskruv för att fixera väljarplåten för klipphöjd på plats.

   Höjdinställning (med Matchcut)Klipphöjd
   1,516,9 mm
   2,524,8 mm
   3,532,6 mm
   4,540,4 mm
   5,548,3 mm
   6,556,1 mm

  Starta motorn

  1. Håll i handtaget och flytta reglaget för motorns varvtal till CHOKELäGET om motorn är kall eller det SNABBA LäGET om motorn nyligen har varit igång.

   g281605
  2. Dra i startsnörehandtaget tills du känner ett motstånd och dra sedan kraftigt för att starta. När motorn startar flyttar du långsamt tillbaka gasreglaget till det SNABBA LäGET om choken har aktiverats (Figur 14).

   Important: Se till att motorn alltid är avstängd när du drar i startsnöret, annars kan maskinen skadas.

   Note: Kontakta en auktoriserad återförsäljare om maskinen inte startar.

   Note: Kniven är inte inkopplad i det här läget. Se Koppla in kniven.

  Koppla in kniven

  1. Kontrollera att gasreglaget är i det SNABBA LäGET (Figur 15).

  2. Tryck på spärrknappen för knivbromsomkoppling och dra reglaget för knivbromsomkoppling bakåt mot handtaget (Figur 15).

   g284132

  Koppla bort knivarna

  Släpp reglaget för knivbromsomkoppling för att koppla bort kniven. Handtaget återgår till viloläget (Figur 16).

  g284203

  Note: När du släpper reglaget för knivbromsomkoppling ska kniven stanna inom tre sekunder. Om den inte gör det ska du omedelbart sluta använda gräsklipparen och kontakta en auktoriserad återförsäljare.

  Välja hastighet

  Maskinen har tre hastighetslägen: rotera växelväljaren på gräsklipparens övre del till ett av tre lägena för att justera hastigheten.

  • I – Första växeln

  • II – Tvåans växel

  • III – Treans växel

  g283010

  Under arbetets gång

  Säkerhet vid användning

  Allmän säkerhet

  • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.

  • Håll koncentrationen helt på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller materiella skador då kan uppstå.

  • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

  • Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

  • Motorn ska stängas av och kniven ska stanna inom tre sekunder när du släpper knivstyrstången. Om de inte stannar ska du genast sluta använda maskinen och kontakta en auktoriserad återförsäljare.

  • Håll kringstående på säkert avstånd från arbetsområdet. Håll små barn på säkert avstånd från arbetsområdet och under uppsyn av den ansvarade vuxna personen som inte använder maskinen. Stäng av maskinen om någon kommer i närheten av klippområdet.

  • Titta alltid nedåt och bakom dig innan du kör maskinen bakåt.

  • Använd endast maskinen när sikten och väderförhållandena är goda. Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

  • Vått gräs och våta löv kan orsaka allvarliga skador om du halkar och rör vid kniven. Undvik att klippa under våta förhållanden.

  • Var extra försiktig i närheten av skymda hörn, buskage, träd eller andra föremål som kan försämra sikten.

  • Rikta inte utkastaren mot andra människor. Undvik att kasta ut material mot väggar och föremål. Materialet kan kastas tillbaka mot dig. Stanna kniven eller knivarna när du korsar grusytor.

  • Se upp för hål, rötter, ojämnheter, stenar och andra dolda risker. Ojämn terräng kan få dig att tappa balansen eller fotfästet.

  • Om du kör på något föremål eller om maskinen börjar vibrera ska du omedelbart stänga av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och ta bort tändkabeln från tändstiftet innan du kontrollerar om maskinen har skadats. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

  • Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

  • Om motorn har varit igång kommer den att vara het och kan orsaka brännskador. Håll avstånd till den heta motorn.

  • Kör endast motorn i välventilerade utrymmen. Avgaser innehåller koloxid, vilket är dödligt om det andas in.

  • Kontrollera ofta om gräsutkastarens komponenter och utkastarrännan är slitna eller skadade och byt vid behov ut dem mot äkta Toro-originaldelar.

  Säkerhet på sluttningar

  • Klipp alltid tvärgående över sluttningar, aldrig upp och ner. Var mycket försiktig när du svänger i sluttningar.

  • Klipp inte i väldigt branta sluttningar. Dåligt fotfäste kan göra att du halkar och faller.

  • Var försiktig när du klipper i närheten av stup, diken och flodbäddar.

  Använda självdrivningen

  För att använda självdrivningen trycker du in självdrivningsstången mot handtaget och håller kvar den där (Figur 18).

  g282972

  Släpp självdrivningsstången för att koppla ur självdrivningen.

  Stänga av motorn

  Släpp knivbromskopplingen och drivstängerna för självdrivning. Flytta reglaget för motorns varvtal till stoppläget för att stänga av motorn.

  Important: När du släpper knivstyrstången ska kniven stanna inom tre sekunder. Om den inte stannar ordentligt ska du genast sluta att använda maskinen och kontakta en auktoriserad återförsäljare.

  Samla upp klippet

  Montera gräsuppsamlaren för att samla upp gräs- och lövklipp från gräsmattan.

  Varning

  Om gräsuppsamlaren är utsliten kan skräp slungas omkring och orsaka föraren eller omkringstående allvarliga personskador eller leda till dödsfall.

  Kontrollera gräsuppsamlaren ofta. Byt ut den mot en ny Toro-uppsamlare om den är skadad.

  Varning

  Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador.

  Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Höj och håll upp den bakre gräsriktaren.

  3. Haka fast gräsuppsamlaren i rätt läge (Figur 19).

   g283012
  4. Sänk ned den bakre gräsriktaren.

  Arbetstips

  Allmänna tips

  • Läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna och denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen.

  • Röj området från pinnar, stenar, ståltråd, grenar och annat skräp som kniven kan komma att slå i och slunga iväg.

  • Håll alla, i synnerhet barn och husdjur, borta från arbetsområdet.

  • Undvik att köra på träd, väggar, trottoarkanter och andra hårda föremål. Kör aldrig avsiktligt över ett föremål.

  • Stäng av motorn om du kör på något föremål eller om klipparen börjar vibrera. Ta bort tändkabeln från tändstiftet och kontrollera noga om klipparen har skadats.

  • Håll kniven slipad under klippsäsongen. Slipa med jämna mellanrum bort eventuella hack på kniven.

  • Byt efter behov ut kniven mot en Toro-originalkniv.

  • Vått gräs och våta löv har en tendens att klumpas ihop på marken, vilket kan leda till motorstopp eller till att klipparen täpps igen. Undvik att klippa under våta förhållanden.

  • Gör rent under maskinen efter varje användningstillfälle. Se Rengöra maskinen.

  • Håll motorn i gott arbetsskick.

  • Rengör luftfiltret ofta. Gräsklipp och damm kan täppa till luftfiltret och försämra motorprestandan.

  • Ställ in motorvarvtalet på det högsta läget för bästa klippresultat.

  Klippa gräs

  • Gräs växer i olika takt beroende på årstiden. På sommaren när det är varmt är det bäst att klippa gräset med någon av klipphöjdsinställningarna 64 mm, 76 mm eller 89 mm. Klipp endast cirka en tredjedel av grässtrået åt gången. Klipp endast under 64 mm om gräset är glest eller om det är sent på hösten då gräset växer långsammare.

  • Om du klipper gräs som är mer än 15 cm högt kan det vara bra att först klippa med den högsta klipphöjdsinställningen och i en låg hastighet, och sedan klippa en gång till med en lägre klipphöjd som ger bästa klippresultat. Om gräset är för långt och löven klumpar ihop sig på gräsmattan kan klipparen bli igensatt, vilket kan orsaka motorstopp.

  • Byta klippriktning. Det underlättar fördelningen av det klippta gräset vilket ger en jämn gödning.

  Försök med en eller flera av åtgärderna nedan om du inte är nöjd med klippresultatet:

  • Slipa kniven.

  • Klipp med lägre hastighet.

  • Höj gräsklipparens klipphöjdsinställning.

  • Klipp gräset oftare.

  • Överlappa klippsvepningarna istället för att klippa en hel svepning varje gång.

  Klippa löv

  • Efter avslutad klippning bör halva gräsmattan synas genom täcket av sönderskurna löv. Det kan vara nödvändigt att gå över löven mer än en gång.

  • Sänk klipphastigheten om gräsklipparen inte skär löven tillräckligt fint.

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  Allmän säkerhet

  • Stäng alltid av maskinen, vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt den svalna innan du justerar, servar, rengör eller ställer den i förvaring.

  • Ta bort gräs och skräp från maskinen för att förebygga brand. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller ett kontrolljus, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

  Säkerhet vid transport

  • Var försiktig när du lastar på eller av maskinen.

  • Se till att maskinen inte kan rulla.

  Rengöra maskinen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Rensa bort gräsklipp och smuts från maskinens undersida.
 • Varning

  Det kan lossna material från under klipparkåpan.

  • Använd skyddsglasögon.

  • Stå kvar i körläget (bakom handtaget) med motorn igång.

  • Håll kringstående på avstånd.

  För bästa resultat bör du rengöra maskinen så snart som möjligt när du har slutat att klippa.

  Important: Rengör maskindäcket ordentligt omedelbart efter användning på behandlat gräs.

  Note: Spreja inte motorn med vatten under rengöringen.

  1. Flytta maskinen till ett plant, stenbelagt underlag.

  2. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

  3. Ta bort gräs på däckhuset direkt efter användning.

  4. Ta bort allt gräs och skräp från motorn, avgassystemet, luftvägarna i den övre huven och det omkringvarande klippdäcket med en borste eller tryckluft.

  5. Sänk maskinen till den lägsta klipphöjdsinställningen. Se Justera klipphöjden.

  6. Skölj området under den bakre luckan där klippet passerar från maskinens undersida till gräsuppsamlaren.

  7. Anslut en trädgårdsslang, som är ansluten till en vattenkälla, till tvättanslutningen (Figur 20).

   g281628
  8. Sätt på vattnet, starta motorn, koppla in kniven och låt den gå tills det inte längre kommer ut något gräsklipp från maskinens undersida.

  9. Stäng av motorn och vattnet och koppla bort trädgårdsslangen från maskinen.

  10. Kör motorn i några minuter för att låta undersidan av maskinen torka så att den inte rostar.

  11. Stäng av motorn och låt maskinen svalna innan den ställs undan i ett slutet utrymme.

  12. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  Underhåll

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Byt oljan i motorn.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Rensa bort gräsklipp och smuts från maskinens undersida.
 • Kontrollera att motorn stängs av inom tre sekunder efter det att knivstyrstången släpps.
 • Kontrollera knivens skick.
 • Se till att skydden och säkerhetsanordningarna sitter på plats och fungerar korrekt.
 • Kontrollera att klippdäcket är tomt och att gräsuppsamlaren är i gott skick (byt ut om den är skadad).
 • Var 25:e timme
 • Rengör skumförfiltret (oftare vid dammiga arbetsförhållanden).
 • Kontrollera självdrivningskabeln och justera den vid behov.
 • Byt ut kniven eller låt slipa den (oftare om kniven snabbt blir slö).
 • Slipa kniven.
 • Var 50:e timme
 • Byt motorolja (oftare vid dammiga förhållanden).
 • Var 100:e timme
 • Byt ut tändstiftet.
 • Var 300:e timme
 • Byt ut pappersluftfiltret (oftare vid dammiga arbetsförhållanden).
 • Före förvaring
 • Töm bränsletanken innan reparation och årlig förvaring.
 • Årligen
 • Byt ut kniven eller låt slipa den.
 • Läs i bruksanvisningen till motorn för ytterligare information om årliga underhållsrutiner.
 • Important: Mer information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

  Säkerhet vid underhåll

  • Lossa tändkabeln från tändstiftet innan du utför underhåll.

  • Använd handskar och ögonskydd när du servar maskinen.

  • Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador. Använd handskar när du servar kniven. Reparera eller ändra inte kniven/knivarna.

  • Mixtra aldrig med säkerhetsbrytarna. Kontrollera regelbundet att de fungerar som de ska.

  • Bränslet kan läcka ut när man tippar maskinen. Bränslet är brandfarligt, explosivt och kan orsaka personskador. Kör motorn tills tanken är tom eller töm tanken på bensin med en handpump; sug aldrig ut med en hävert.

  • Använd endast Toros originalreservdelar och tillbehör för att se till att maskinen fungerar säkert och optimalt. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

  Underhållsförberedelser

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Byt ut tändstiftet.
  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

  2. Lossa tändkabeln från tändstiftet (Figur 21) innan du utför underhåll.

   g018207
  3. Anslut tändkabeln till tändstiftet efter att du utfört underhåll.

   Important: Kör motorn som vanligt tills bränsletanken är tom innan du tippar maskinen för att byta olja eller kniv. Använd en handpump för att avlägsna bränslet om du måste tippa maskinen innan bränslet har tagit slut. Lägg alltid maskinen på sidan med luftfiltret uppåt.

   Varning

   Bränslet kan läcka ut när man tippar maskinen. Bränslet är brandfarligt, explosivt och kan orsaka personskador.

   Kör motorn tills tanken är tom eller töm tanken på bensin med en handpump; sug inte ut med en hävert.

  Serva luftfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Rengör skumförfiltret (oftare vid dammiga arbetsförhållanden).
 • Var 300:e timme
 • Byt ut pappersluftfiltret (oftare vid dammiga arbetsförhållanden).
 • Important: Kör inte motorn utan luftfilterenheten. Det leder till mycket stora skador på motorn.

  1. Utför underhållsförberedelserna. Se Underhållsförberedelser.

  2. Ta bort skyddet och rengör det noga (Figur 22).

   g005347
  3. Ta bort skumförfiltret och pappersluftfiltret från luftfilterbasen (Figur 22).

  4. Ta bort skumförfiltret från pappersluftfiltret, rengör med vatten och ett milt rengöringsmedel och torka sedan torrt genom att stryka lätt.

  5. Kontrollera pappersluftfiltret och byt ut det om det är väldigt smutsigt.

   Important: Försök inte att rengöra pappersfiltret.

  6. Montera skumförfiltret på pappersluftfiltret.

  7. Montera skumförfiltret och pappersluftfiltret på luftfilterbasen.

  8. Sätt tillbaka skyddet.

  Byta ut motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Byt oljan i motorn.
 • Var 50:e timme
 • Byt motorolja (oftare vid dammiga förhållanden).
 • Kör motorn i några minuter före oljebytet för att värma oljan. Varm olja rinner lättare och för med sig mer föroreningar.

  Motoroljespecifikationer

  Motoroljevolym0,65 liter utan oljefilter; 0,85 liter med oljefilter
  OljeviskositetSAE 30 eller SAE 10W-30 (renande olja)
  API-klassificeringSJ eller högre
  1. Utför underhållsförberedelserna. Se Underhållsförberedelser.

  2. Töm bränsletanken på bensin.

  3. Ställ ett passande uppsamlingstråg under oljestickan/avtappningsröret.

  4. Gör rent runt oljestickan.

  5. Lossa oljestickan genom att vrida locket motsols och dra stickan uppåt.

  6. Tippa maskinen på dess högra sida (luftfiltret uppåt) och töm ut oljan i uppsamlingstråget.

  7. Vänd maskinen rätt igen när oljan har tömts ut.

  8. Fyll vevhuset med färsk olja upp till den rätta nivån på oljestickan. Se Fylla på olja i motorn.

  9. För in oljestickan i påfyllningsröret och vrid locket medsols tills det är hårt åtdraget.

  10. Torka upp eventuellt utspilld olja.

  11. Lämna in förbrukad olja på en återvinningsstation.

  Justera självdrivningskabeln

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 25:e timme
 • Kontrollera självdrivningskabeln och justera den vid behov.
  1. Stäng av motorn.

  2. Dra maskinen bakåt samtidigt som du långsamt aktiverar självdrivningsstången tills de bakre valsarna spärras.

   Note: Självdrivningsstången ska nu vara 6 cm från handtaget.

   g283011
  3. Om avståndet mellan självdrivningsstången och handtaget är mindre än 6 cm justerar du den svarta plastkabeljusteraren tills rätt avstånd ställs in.

  Byta ut kniven

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera att motorn stängs av inom tre sekunder efter det att knivstyrstången släpps.
 • Var 25:e timme
 • Byt ut kniven eller låt slipa den (oftare om kniven snabbt blir slö).
 • Årligen
 • Byt ut kniven eller låt slipa den.
 • Important: För att montera kniven korrekt behöver du en momentnyckel. Om du inte har någon momentnyckel eller inte vill utföra den här proceduren kontaktar du en auktoriserad återförsäljare.

  Kontrollera kniven varje gång bränslet tar slut. Byt omedelbart ut kniven om den är skadad eller sönder. Byt ut kniven eller låt slipa och balansera den om bladet är slött eller repigt.

  Varning

  Kniven är skarp – kontakt med kniven kan orsaka allvarliga personskador.

  Använd handskar då du handskas med kniven.

  1. Lossa tändkabeln från tändstiftet. Läs mer i Underhållsförberedelser.

  2. Lägg maskinen på sidan med luftfiltret uppåt.

  3. Håll kniven stilla med hjälp av en träkloss (Figur 24).

   g005454
  4. Ta bort kniven och spara alla monteringsdelar (Figur 24).

  5. Sätt fast den nya kniven och alla monteringsdelar (Figur 25).

   g281629

   Important: Låt knivens böjda del peka mot maskinkåpan.

  6. Använd en momentnyckel för att dra åt knivskruven till 54 Nm.

  Slipa kniven

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera knivens skick.
 • Var 25:e timme
 • Slipa kniven.
 • En sliten kniv kan slipas. Båda kniveggarna måste slipas lika mycket så att kniven fortfarande är balanserad.

  1. Ta bort kniven från maskinen. Se Byta ut kniven.

  2. Rengör kniven med en borste och vatten och kontrollera att den inte är skadad.

  3. Slipa båda eggarna med en platt fil.

   g284230
  4. För in en skruvmejsel i mitthålet och håll kniven horisontellt.

   Note: Om kniven är balanserad är den horisontell.

   g284231
  5. Slipa den tunga änden tills kniven är balanserad.

   Note: Om kniven inte är balanserad vrids den tyngre änden nedåt.

   g284232

  Förvaring

  Säker förvaring

  Stäng alltid av maskinen, vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt den svalna innan du justerar, servar, rengör eller ställer den i förvaring.

  Förbereda maskinen för förvaring

  Varning

  Bensinångor kan explodera.

  • Förvara inte bensin längre än 30 dagar.

  • Förvara inte maskinen i ett slutet utrymme nära öppen eld.

  • Låt motorn svalna innan den ställs i förvaring.

  1. När du ska fylla på bränsle för sista gången på året ska du tillsätta bränslestabiliserare till bränslet enligt motortillverkarens anvisningar.

  2. Kör maskinen tills motorn stängs av på grund av bränslestopp.

  3. Låt motorn gå tills den stannar. När du inte kan starta motorn längre är den tillräckligt torr.

  4. Ta bort tändkabeln från tändstiftet och låt den vara lös.

  5. Ta bort tändstiftet och tillsätt 15 ml olja genom tändstiftshålet och dra sakta i startsnöret flera gånger för att fördela oljan i cylindern. Detta förhindrar att cylindern rostar när maskinen inte används.

  6. Montera tändstiftet och dra åt det med en momentnyckel till 23 Nm.

  7. Dra åt alla muttrar, bultar och skruvar.

  8. Förvara maskinen i ett svalt, rent och torrt utrymme.

  Ta klipparen ur förvaring

  Anslut tändkabeln till tändstiftet.