Indledning

Denne håndplæneklipper med roterende skæreknive er beregnet til brug af boligejere. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner på private ejendomme. Brug af dette produkt til andre formål end det tiltænkte kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besøg www.Toro.com for at få flere oplysninger, herunder sikkerhedstip, undervisningsmaterialer, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Important: Du kan scanne QR-koden på serienummermærkaten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at få adgang til garanti, reservedele og andre produktoplysninger

g282693

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Brutto- eller nettomotormoment: Denne maskines brutto- eller nettokraftmoment er fastsat af motorfabrikanten på et laboratorium i henhold til Society of Automotive Engineers (SAE) J1940 eller J2723. På grund af de ændringer, der er foretaget for at overholde diverse sikkerheds-, emissions- og driftskrav, vil motormomentet på denne plæneklippertype reelt være betydeligt lavere. Se de oplysninger fra motorproducenten, som følger med maskinen.

Lav ikke om på og deaktiver ikke sikkerhedsanordninger på maskinen, og kontroller regelmæssigt, at de fungerer korrekt. Forsøg ikke at justere eller lave om på motorhastighedsstyringen, da dette kan føre til en usikker driftstilstand og medføre personskader.

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395.

Generelt om sikkerhed

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade.

 • Læs, forstå, og følg anvisninger og advarsler i denne betjeningsvejledning og på maskinen og redskaberne, inden du starter motoren.

 • Sørg for, at hænder og fødder ikke kommer i nærheden af bevægelige dele eller ind under maskinen. Hold afstand til udblæsningsåbninger.

 • Betjen ikke maskinen, uden at alle afskærmninger og øvrige sikkerhedsanordninger sidder og fungerer korrekt på maskinen.

 • Hold omkringstående og børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen. Lad kun personer, som er ansvarlige, uddannede, fortrolige med anvisningerne og fysisk i stand til opgaven betjene maskinen.

 • Stands maskinen, sluk for motoren, tag den elektriske startknap ud (kun model med elektrisk starter), og vent, til alle bevægelige dele er standset, før maskinen efterses, fyldes med brændstof eller renses for tilstopninger.

Forkert brug eller vedligeholdelse af maskinen kan medføre personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsanvisningerne og være opmærksom på advarselssymbolet Graphic, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare – personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Graphic

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren, og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

decaloemmarkt
decal104-7908
decal112-8760
decal115-2884
decal115-8411
decal131-4514
decal133-1900
decal137-9196

Kun model med elektrisk starter

decal140-4357

Opsætning

Important: Fjern og kasser det beskyttende plaststykke, der dækker motoren, og alt andet plastik eller emballage på maskinen.

Important: For at forhindre utilsigtet start må den elektriske startknap ikke sættes i tændingen til elektrisk start (hvis udstyret hermed), før du er klar til at starte motoren.

Samling og udfoldning af håndtaget

Advarsel

Hvis håndtaget ikke samles og udfoldes korrekt, kan kablerne blive beskadiget, hvilket gør, at det ikke er sikkert at betjene plæneklipperen.

 • Pas på ikke at beskadige kablerne, når du samler håndtaget og folder det ud.

 • Sørg for, at kablerne føres uden om håndtagets yderside.

 • Hvis et kabel bliver beskadiget, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

g225815

Montering af snoren til tilbageslagsstarteren i snorestyret

Important: For at starte motoren sikkert og nemt når du bruger maskinen, skal du montere snoren til tilbageslagsstarteren i snorestyret.

g230719

Påfyldning af olie i motoren

Important: Du risikerer at beskadige motoren, hvis du starter den, når oliestanden i motoren er for lav eller for høj.

g222533

Montering af græsposen

g241560

Opladning af batteriet

Kun model med elektrisk starter

Se Opladning af batteriet.

Produktoversigt

g189753
g009526
ModelVægtLængdeBreddeHøjde
2169038 kg173 cm58 cm97 cm
(84 pund)
2169142 kg(68")(23")(38")
(92 pund)

Redskaber/tilbehør

Der kan fås en række forskelligt Toro-godkendt udstyr og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller autoriseret Toro-forhandler, eller gå ind på www.Toro.com for at få en fortegnelse over alle godkendte redskaber og alt godkendt tilbehør.

Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Betjening

Note: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

 • Sørg for altid at slukke for maskinen, fjerne den elektriske startknap (hvis udstyret hermed), vente, til alle bevægelige dele er standset, og lade maskinen køle af, før du udfører justering, eftersyn eller rengøring af maskinen samt inden den stilles til opbevaring.

 • Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.

 • Kontroller, at alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger, som f.eks. deflektorer og/eller græsfang, er på plads og fungerer korrekt.

 • Efterse altid maskinen for at sikre, at skæreknivene og skæreknivsboltene ikke er slidte eller beskadigede.

 • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som kan forstyrre betjeningen af maskinen, eller som maskinen kan risikere at udslynge.

 • Kontakt med den roterende kniv vil medføre alvorlig personskade. Sæt ikke hænderne ind under plæneklipperhuset, når du justerer klippehøjden.

Brændstofsikkerhed

 • Brændstof er meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

  • For at undgå, at en statisk ladning antænder brændstoffet, skal beholderen og/eller maskinen placeres direkte på jorden, før de fyldes. De må ikke stå i et køretøj eller på andre genstande.

  • Fyld tanken udendørs i et åbent område, når motoren er kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.

  • Håndter ikke brændstof, mens du ryger eller i nærheden af åben ild eller gnister.

  • Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke brændstof på brændstoftanken, mens motoren kører eller er varm.

  • Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.

  • Opbevar brændstof i en godkendt beholder og utilgængeligt for børn.

 • Brændstof er farligt og kan være dødbringende, hvis det indtages. Længere tids udsættelse for dampe kan forårsage alvorlige skader og sygdomme.

  • Undgå længere tids indånding af dampe.

  • Hold hænder og ansigt væk fra dysen og brændstoftankens åbning.

  • Undgå at få brændstof i øjnene eller på huden.

Opfyldning af brændstoftanken

TypeBlyfri benzin
Minimum oktantal87 (US) eller 91 (research-oktantal, uden for USA)
EthanolHøjst 10 volumenprocent
MethanolIngen
MTBE (metyl-tertiær-butylæter)Mindre end 15 volumenprocent
OlieFyld ikke i brændstoffet

Brug kun ren, frisk (højst 30 dage gammelt) brændstof fra en kilde med godt omdømme.

Important: Tilsæt brændstofstabilisator til frisk brændstof som anvist af producenten af brændstofstabilisatoren for at reducere opstartsproblemer.

Se betjeningsvejledningen til motoren for at få yderligere oplysninger.

Fyld brændstoftanken som vist i Figur 9.

g230458

Kontrol af motoroliestanden

VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller oliestanden, og påfyld olie efter behov.
 • Important: Hvis oliestanden i krumtaphuset er for lav eller for høj, og du starter motoren, risikerer du, at motoren beskadiges.

  g231765

  Justering af håndtagets højde

  Du kan hæve eller sænke håndtaget, så det står i en position, der er behagelig for dig.

  Drej håndtagslåsen, sæt håndtaget i en af de tre positioner, og lås håndtaget på plads (Figur 11).

  g269975

  Justering af klippehøjden

  Forsigtig

  Hvis motoren lige har kørt, er lydpotten varm, og den kan forårsage alvorlige forbrændinger.

  Hold afstand til den varme lydpotte.

  Juster klippehøjden som ønsket. Indstil alle hjul til samme klippehøjde (Figur 12).

  g225876

  Under betjening

  Sikkerhed under drift

  Generelt om sikkerhed

  • Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, og bær ikke løstsiddende tøj eller smykker.

  • Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Betjen ikke maskinen samtidig med andre distraherende aktiviteter, da dette kan medføre personskade eller tingsskade.

  • Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.

  • Skærekniven er skarp. Berøring af skærekniven kan medføre alvorlig personskade. Sluk for motoren, tag den elektriske startknap ud (kun model med elektrisk starter), og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  • Når du slipper bøjlen til knivens kraftudtag, stopper motoren, og kniven bør standse inden for 3 sekunder. Hvis den ikke standser, bør du straks holde op med at bruge maskinen og kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  • Hold omkringstående væk fra arbejdsområdet. Hold små børn væk fra arbejdsområdet, og lad dem være under årvågen opsyn af en ansvarlig voksen, som ikke betjener maskinen. Stop maskinen, hvis nogen kommer ind på området.

  • Kig altid ned og bagud, inden maskinen køres baglæns.

  • Betjen kun maskinen i god sigtbarhed og gode vejrforhold. Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.

  • Vådt græs eller blade kan forårsage alvorlig personskade, hvis du glider og kommer i berøring med skærekniven. Undgå at klippe ved våde forhold.

  • Vær ekstremt forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere dit udsyn.

  • Undgå at rette udkastet materiale mod omkringstående personer. Undgå at udkaste materiale mod en mur eller en forhindring. Materialet kan rikochettere tilbage mod dig. Stop kniven(e) på grusbelagte overflader.

  • Hold udkig efter huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte genstande. Ujævnt terræn kan medføre, at du mister balance eller fodfæste.

  • Hvis maskinen rammer en genstand eller begynder at ryste, skal du straks slukke for motoren, fjerne den elektriske startknap (hvis udstyret hermed), vente, indtil alle bevægelige dele standser, og frakoble tændrørskablet fra tændrøret, før du efterser maskinen for skader. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.

  • Sluk motoren, tag den elektriske startknap ud (kun model med elektrisk starter), og vent til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  • Hvis motoren lige har kørt, vil den være varm og kan forårsage alvorlige forbrændinger. Hold afstand til den varme motor.

  • Betjen kun motoren i områder med god udluftning. Udstødningsgasser indeholder kulilte, som er dødbringende ved indånding.

  • Efterse regelmæssigt græsopsamlerens komponenter og udblæsningsslisken for slitage eller nedslidning, og udskift dem med originale Toro-dele, når det er nødvendigt.

  Sikkerhed på skråninger

  • Klip på tværs af skråninger, aldrig op og ned. Vær yderst forsigtig, når du skifter retning på skråninger.

  • Anvend ikke maskinen på meget stejle skrænter. Dårligt fodfæste kan medføre en faldulykke.

  • Klip med forsigtighed i nærheden af bratte afsatser, grøfter eller volde.

  Start af motoren

  Du kan enten starte motoren med den elektriske startknap (hvis monteret) eller med tilbageslagsstarthåndtaget.

  Start af motoren med den elektriske startknap

  Til modeller med elektrisk starter
  1. Hold bøjlen til skæreknivenes kraftudtag op mod håndtaget (A i Figur 13).

  2. Hvis den elektriske startknap er blevet fjernet, skal den sættes i den elektriske starter (B i Figur 13).

  3. Tryk på den elektriske startknap, indtil motoren starter (C i Figur 13).

   Note: Hvis maskinen ikke starter efter flere forsøg, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

   g233421

  Start af motoren med tilbageslagsstarthåndtaget

  1. Hold bøjlen til skæreknivenes kraftudtag op mod håndtaget (A i Figur 14).

  2. Træk i tilbageslagsstarthåndtaget (B på Figur 14).

   Note: Når du trækker i tilbageslagsstarthåndtaget, skal du trække let i det, indtil du mærker modstand, og derefter trække hårdt i det. Lad snoren vende langsomt tilbage til håndtaget.

   Note: Hvis maskinen ikke starter efter flere forsøg, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  g233422

  Brug af selvkørselsdrevet

  Du betjener selvkørselsdrevet ved ganske enkelt at gå med hænderne på det øverste håndtag og albuerne langs siden af kroppen. Så holder maskinen automatisk trit med dig (Figur 15).

  g233423

  Note: Hvis maskinen ikke ruller frit tilbage efter selvkørende fremdrift, skal du holde op med at gå, holde hænderne, hvor de er, og lade maskinen rulle nogle få centimeter frem for at udkoble hjultrækket. Du kan også prøve at række ned lige under det øverste håndtag til metalhåndtaget og skubbe maskinen nogle få centimeter fremad. Hvis maskinen stadig ikke ruller frit tilbage, skal du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  Slukning af motoren

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller, at motoren stopper inden for tre sekunder, efter at du har sluppet bøjlen til skæreknivenes kraftudtag.
 • Slip bøjlen til skæreknivenes kraftudtag for at stoppe motoren.

  Note: Fjern den elektriske startknap (hvis monteret), når du forlader maskinen.

  Important: Når du slipper bøjlen til skæreknivenes kraftudtag, stopper motoren, og skæreknivene bør standse inden for tre sekunder. Hvis de ikke standser, skal du straks holde op med at bruge maskinen og kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  Findeling af afklippet

  Maskinen er fra fabrikken klar til at findele græs- eller bladafklippet, så det forsvinder ned i plænen igen.

  Hvis sideudblæsningsslisken er monteret på maskinen, skal du afmontere den og låse sideudblæsningsdeflektoren. Se Afmontering af sideudblæsningsslisken, før afklippet genanvendes.

  Important: Kontroller, at bagdækslet er låst på plads. Sådan låses dækslet: Hæv den bageste deflektor (A i Figur 16), skub dækslet godt ind, indtil det klikker på plads bag tapperne, og drej grebet på dækslet mod venstre (B i Figur 16).

  g239445

  Note: Bagdækslet oplåses ved at dreje grebet på dækslet mod højre (Figur 16).

  Opsamling af afklippet

  Brug græsopsamleren, når du ønsker at opsamle græs- og bladafklippet fra plænen.

  Hvis sideudblæsningsslisken er monteret på maskinen, skal du afmontere den og låse sideudblæsningsdeflektoren. Se Afmontering af sideudblæsningsslisken.

  Montering af græsposen

  1. Før startsnoren rundt om det nedre snorestyr (A i Figur 17).

   Note: Det nedre snorestyr udløser startsnoren, når du trækker i tilbageslagsstarthåndtaget.

  2. Løft den bageste deflektor, hold den oppe, og lås bagdækslet op (B i Figur 17).

  3. Træk bagdækslet af (Figur 17).

  4. Sæt posens øverste forkant fra græsposens stifter fast i rillerne på håndtagsbeslagene (D i Figur 17).

  5. Sænk den bageste deflektor.

  g231915

  Afmontering af græsposen

  1. Før startsnoren rundt om det nedre snorestyr (A i Figur 18).

   Note: Det nedre snorestyr udløser startsnoren, når du trækker i tilbageslagsstarthåndtaget.

  2. Løft den bageste deflektor, hold den oppe, tag fat i håndtaget, og løft græsposen ud af rillerne på håndtagsbeslagene (B i Figur 18).

  3. Monter bagdækslet (C i Figur 18).

   Important: Kontroller, at bagdækslet er låst på plads. Dækslet låses ved at trykke det kraftigt ind, indtil det klikker på plads bag ved tapperne og derefter dreje grebet på dækslet mod venstre (D i Figur 18).

   Note: Dækslet oplåses ved at dreje grebet på dækslet mod højre.

  4. Sænk den bageste deflektor.

  g231916

  Udblæsning af afklippet

  Brug sideudblæsning eller bagudblæsning til afklippet græs, når du klipper meget højt græs.

  Advarsel

  Kniven er skarp. Berøring af kniven kan medføre alvorlig personskade.

  Sluk for motoren, og vent til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

  Sideudblæsning af afklippet

  Hvis posen er monteret på maskinen, skal du fjerne den og isætte bagdækslet. Se Afmontering af græsposen.

  Important: Kontroller, at bagdækslet er låst på plads. Sådan låses dækslet: Hæv den bageste deflektor (Figur 19), skub dækslet godt ind, indtil det klikker på plads bag tapperne, og drej grebet på dækslet mod venstre (Figur 19).

  g231918

  Note: Dækslet oplåses ved at dreje grebet på dækslet mod højre.

  Montering af sideudblæsningsslisken

  Lås op, frigør, og løft sidedeflektoren op, og monter derefter sideudblæsningsslisken (Figur 20).

  g236532

  Afmontering af sideudblæsningsslisken

  For at afmontere sideudblæsningsslisken skal du løfte sidedeflektoren op, afmontere sideudblæsningsslisken og sænke sideudblæsningsdeflektoren.

  Important: Lås sideudblæsningsdeflektoren, når du har lukket den (Figur 21).

  g231921

  Tip vedrørende betjening

  Generelle tips om plæneklipning

  • Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan risikere at udslynge.

  • Undgå at ramme faste genstande med skærekniven. Klip aldrig med vilje hen over en genstand.

  • Hvis maskinen rammer en genstand eller begynder at ryste, skal du straks slukke for motoren, koble tændrørskablet fra tændrøret, fjerne den elektriske startknap (hvis monteret) og efterse maskinen for skader.

  • Monter en ny skærekniv før klippesæsonens start for at opnå den bedst mulige ydeevne.

  • Udskift kniven, når det er nødvendigt, med en Toro-kniv.

  Klipning af græs

  • Klip kun ca. en tredjedel af græsstråets længde af ad gangen. Klip ikke under indstillingen 51 mm, medmindre græsset er tyndt, eller det er sent på efteråret, hvor græsset begynder at vokse langsommere.

  • Når du klipper græs, der er over 15 cm højt, skal du anvende den højeste klippehøjdeindstilling og gå langsommere. Klip derefter græsset igen ved en lavere indstilling, så plænen kommer til at se smukkest ud. Hvis græsset er for højt, kan maskinen blive tilstoppet, og det kan medføre, at motoren sætter ud.

  • Vådt græs og blade har en tendens til at klumpe sig sammen i haven og kan forårsage, at maskinen tilstoppes, eller at motoren sætter ud. Undgå at klippe ved våde forhold.

  • Vær opmærksom på den mulige brandfare, når det er meget tørt. Følg alle lokale brandadvarsler, og hold maskinen fri for tørt græs og bladaffald.

  • Skift klipperetning. Dette medvirker til at sprede det afklippede græs ud over hele plænen, så den gødes jævnt.

  • Hvis den færdigklippede plæne ikke ser tilfredsstillende ud, kan du forsøge en eller flere af følgende ting:

   • Udskift skærekniven, eller få den slebet.

   • Gå langsommere, når du slår græs.

   • Hæv klippehøjden på maskinen.

   • Slå græsset hyppigere.

   • Lad klippebanerne overlappe i stedet for at klippe en fuld bane for hver omgang.

  Klipning af blade

  • Når du har klippet plænen, skal du sikre dig, at halvdelen af plænen kan ses gennem det øverste dække af findelte blade. Du er muligvis nødt til at køre hen over bladene mere end én gang.

  • Hvis der er mere end 13 cm blade på plænen, skal du klippe med en højere klippehøjde og derefter igen med den ønskede klippehøjde.

  • Sæt klippehastigheden ned, hvis maskinen ikke klipper bladene fint nok.

  Efter betjening

  Sikkerhed efter drift

  Generelt om sikkerhed

  • Sørg for altid at slukke for maskinen, fjerne den elektriske startknap (hvis udstyret hermed), vente, til alle bevægelige dele er standset, og lade maskinen køle af, før du udfører justering, eftersyn eller rengøring af maskinen samt inden den stilles til opbevaring.

  • Rengør græs og affald fra maskinen for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.

  • Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholderen på steder, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus, som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater.

  Sikkerhed ved bugsering

  • Fjern den elektriske startknap (hvis monteret), inden du læsser maskinen med henblik på bugsering.

  • Vær forsigtig ved lastning og aflastning af maskinen.

  • Fastgør maskinen for at forhindre den i at rulle.

  Rengøring under maskinen

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Fjern græsafklip og snavs fra maskinens underside.
 • Advarsel

  Maskinen kan løsgøre materiale, der sidder fast på dens underside.

  • Bær beskyttelsesbriller.

  • Bliv altid i betjeningspositionen (bag håndtaget), når motoren kører.

  • Lad ikke andre personer komme ind på klippeområdet.

  Rengør maskinen, når du er færdig med at slå græs, for at opnå det bedste resultat.

  1. Sænk maskinen til den laveste klippehøjdeindstilling. Se Justering af klippehøjden.

  2. Kør maskinen hen på en plan overflade.

  3. Udskyl området under bagdøren (hvis relevant), hvor afklippet flyttes fra undersiden af maskinen til græsposen.

  4. Fastgør en haveslange, der er sluttet til vandforsyningen, til gevindport (Figur 22).

   g005477
  5. Tænd for vandet.

  6. Start motoren, og lad den køre, indtil der ikke kommer mere afklippet græs ud under maskinen.

  7. Sluk motoren.

  8. Luk for vandet, og tag haveslangen af maskinen.

  9. Start motoren, og lad den køre i nogle få minutter for at tørre maskinens underside.

  10. Sluk motoren, fjern den elektriske startknap (hvis udstyret hermed), og lad den køle af.

  Foldning af håndtaget

  Advarsel

  Hvis håndtaget ikke sammenfoldes og udfoldes korrekt, kan kablerne blive beskadiget, hvilket gør, at det ikke er sikkert at betjene plæneklipperen.

  • Pas på ikke at beskadige kablerne, når du folder håndtaget sammen eller folder det ud.

  • Hvis et kabel bliver beskadiget, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  1. Fjern den elektriske startknap som vist i Figur 23 (kun model med elektrisk starter).

   g186627
  2. Drej håndtaget fremad (Figur 24).

   Important: Før kablerne til ydersiden af håndtagsknapperne, når du folder det øverste håndtag.

   g187601
  3. Se Samling og udfoldning af håndtaget for at folde håndtaget ud.

  Vedligeholdelse

  Skema over anbefalet vedligeholdelse

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Hver anvendelse eller dagligt
 • Kontroller oliestanden, og påfyld olie efter behov.
 • Kontroller, at motoren stopper inden for tre sekunder, efter at du har sluppet bøjlen til skæreknivenes kraftudtag.
 • Fjern græsafklip og snavs fra maskinens underside.
 • For hver 25 timer
 • Efterse luftfilteret. Efterse det oftere under støvede driftsforhold.
 • Oplad batteriet (hvis monteret) i 24 timer.
 • Smør baghjulenes tandhjul.
 • Årlig
 • Udskift luftfilteret. Udskift det oftere under støvede driftsforhold.
 • Skift motorolien (om ønsket).
 • Udskift kniven, eller få den slebet (oftere hvis skæret hurtigt bliver sløvt).
 • Rengør motoren ved at fjerne snavs og restmateriale fra dens top og sider. Rengør motoren hyppigere under støvede driftsforhold.
 • Årlig eller før opbevaring
 • Tøm brændstoftanken som anvist, før du udfører reparationer eller stiller plæneklipperen væk for vinteren.
 • Important: Se motorvejledningen for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer.

  Sikkerhed ved vedligeholdelse

  • Kobl tændrørskablet fra tændrøret, og fjern den elektriske startknap, inden du udfører vedligeholdelsesarbejde.

  • Bær handsker og beskyttelsesbriller ved vedligeholdelse og reparation af maskinen.

  • Skærekniven er skarp. Berøring af skærekniven kan medføre alvorlig personskade. Bær handsker, når du efterser skærekniven. Du må ikke reparere eller ændre skæreknivene.

  • Pil aldrig ved sikkerhedsanordningerne. Efterse regelmæssigt, at de fungerer korrekt.

  • Når du tipper maskinen, kan der løbe brændstof ud. Brændstof er brandfarligt og eksplosivt og kan forårsage personskade. Lad motoren køre tør, eller fjern brændstoffet med en håndpumpe. Tøm aldrig tanken med en hævert.

  • Brug kun originale Toro-reservedele og -tilbehør for at sikre optimal ydeevne fra maskinen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

  Klargøring til vedligeholdelsesarbejde

  1. Sluk for motoren, fjern den elektriske startknap (hvis monteret), og vent, til alle bevægelige dele er standset.

  2. Kobl tændrørskablet fra tændrøret (Figur 25).

   g226990
  3. Når du har udført vedligeholdelsesarbejdet, skal du igen koble tændrørskablet til tændrøret.

   Important: Før du tipper maskinen for at skifte olie eller udskifte skærekniven, skal du lade brændstoftanken løbe tør ved almindelig brug. Hvis du er nødt til at tippe maskinen, før den løber tør for brændstof, skal du fjerne brændstoffet med en håndpumpe. Tip altid maskinen over på siden med målepinden nedad.

  Eftersyn af luftfilteret

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Efterse luftfilteret. Efterse det oftere under støvede driftsforhold.
 • Årlig
 • Udskift luftfilteret. Udskift det oftere under støvede driftsforhold.
  1. Fjern klemmen på den øverste del af luftfilterdækslet (Figur 26).

   g187602
  2. Fjern luftfilteret (Figur 26).

  3. Eftersyn af luftfilteret.

   Note: Hvis luftfilteret er meget beskidt, skal det udskiftes med et nyt filter. Ellers skal du støde luftfilteret forsigtigt mod en hård overflade for at løsne snavs.

  4. Monter luftfilteret.

  5. Brug klemmen til at montere luftfilterdækslet.

  Skift af motorolien

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Skift motorolien (om ønsket).
 • Det er ikke nødvendigt at skifte motorolie, men hvis du ønsker at skifte olien, skal følgende procedure anvendes.

  Note: Lad motoren køre i nogle få minutter for at varme olien op, før du skifter den. Varm olie flyder lettere og fører flere forureningsstoffer med sig ud.

  Motoroliespecifikationer

  Motoroliekapacitet0,44 l*
  OlieviskositetSAE 30 eller SAE 10W-30 selvrensende olie
  API-serviceklassifikationSJ eller højere

  *Der er olierester i krumtaphuset, efter at du har drænet olien. Hæld ikke den mængde olie, der svarer til hele motorens oliekapacitet, i krumtaphuset. Fyld krumtaphuset med olie som anvist i de følgende trin.

  1. Parker maskinen på en plan flade.

  2. Se Klargøring til vedligeholdelsesarbejde.

  3. Fjern målepinden ved at dreje dækslet mod uret og trække den ud (Figur 27).

   2019_wSQy1951afn7DJvH7dobe7
   g187518
  4. Tip maskinen over på siden (så luftfilteret vender opad), så olien kan løbe ud af oliepåfyldningsrøret (Figur 28).

   g187603
  5. Efter aftapning af den brugte olie skal maskinen sættes tilbage i betjeningsposition.

  6. Hæld forsigtigt ¾ af motorens oliekapacitet i påfyldningsrøret.

  7. Vent 3 minutter, så olien bundfældes i motoren.

  8. Tør målepinden af med en ren klud.

  9. Stik målepinden ned i oliepåfyldningsrøret, og tag den ud igen.

  10. Aflæs oliestanden på målepinden (Figur 27).

   • Hvis oliestanden på målepinden er for lav, skal du forsigtigt hælde en lille mængde olie i oliepåfyldningsrøret, vente 3 minutter og derefter gentage trin 8 til 10, indtil oliestanden er på det korrekte niveau på målepinden.

   • Hvis oliestanden på målepinden er for høj, skal den overskydende olie aftappes, indtil oliestanden befinder sig på det korrekte niveau på målepinden.

   Important: Du risikerer at beskadige motoren, hvis du starter den, når oliestanden i motoren er for lav eller for høj.

  11. Stik målepinden fast ned i oliepåfyldningsrøret.

  12. Bortskaf den brugte olie korrekt.

  Opladning af batteriet

  Til modeller med elektrisk starter
  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Oplad batteriet (hvis monteret) i 24 timer.
 • Oplad batteriet i 24 timer første gang og derefter en gang om måneden (efter 25 opstarter) eller efter behov. Brug altid opladeren på et overdækket sted, og oplad batteriet ved stuetemperatur (22 °C), såfremt det er muligt.

  1. Slut opladeren til ledningsnettet, der befinder sig under den elektriske startknap (Figur 29).

   g189390
  2. Sæt opladeren i en stikkontakt.

   Note: Når batteriet ikke længere kan oplades, skal du aflevere blysyrebatteriet til genbrug eller bortskaffe det i henhold til gældende retningslinjer.

  Note: Måske er din batterioplader udstyret med et lysdiodedisplay i 2 farver, der viser de følgende opladningsstatusser:

  • Et rødt lys viser, at opladeren er ved at oplade batteriet.

  • Et grønt lys viser, at opladeren er helt opladt, eller at opladeren er koblet fra batteriet.

  • Når lyset blinker rødt og grønt, er batteriet næsten helt opladt. Denne status varer kun i få minutter, indtil batteriet er helt opladt.

  Udskiftning af sikringen

  Kun model med elektrisk starter

  Hvis batteriet ikke lader, eller motoren ikke tørner, når den elektriske starter aktiveres, kan sikringen være sprunget. Udskift den med en propsikring på 40 A.

  1. Fjern dækslet fra batterirummet (Figur 30).

  2. Træk batteriet ud, og find sikringen (Figur 30).

  3. Sæt en ny sikring i sikringsholderen (Figur 30).

   g187604

   Note: Maskinen leveres med en ekstra sikring i batterirummet.

  4. Monter dækslet over batterirummet (Figur 30).

  Smøring af hjulenes tandhjul

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  For hver 25 timer
 • Smør baghjulenes tandhjul.
  1. Aftør smøreniplerne lige inden for baghjulene med en ren klud (Figur 31).

   g003234
  2. Sæt en fedtpistol på først den ene og derefter den anden nippel, og indsprøjt forsigtigt 2 eller 3 pumpeslag litiumfedt nr. 2 i hver.

  Udskiftning af skærekniven

  VedligeholdelsesintervallerVedligeholdelsesprocedure
  Årlig
 • Udskift kniven, eller få den slebet (oftere hvis skæret hurtigt bliver sløvt).
 • Important: Du skal bruge en momentnøgle for at kunne montere kniven korrekt. Hvis du ikke har en momentnøgle eller ikke føler dig tryg ved at udføre dette arbejde, kan du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

  Efterse skærekniven, hver gang du løber tør for brændstof. Hvis kniven beskadiges eller revner, skal den straks udskiftes. Hvis skæreknivens skær bliver sløvt eller får hakker, skal den slibes og afbalanceres eller udskiftes.

  Advarsel

  Kniven er skarp. Berøring af kniven kan medføre alvorlig personskade.

  Bær handsker, når du udfører service på kniven.

  1. Se Klargøring til vedligeholdelsesarbejde.

  2. Tip maskinen over på siden med luftfilteret opad.

  3. Brug en træklods til at holde kniven fast (Figur 32).

   g231389
  4. Afmonter kniven, men gem alle monteringsbolte og -møtrikker (Figur 32).

  5. Monter den nye kniv og alle monteringsboltene og -møtrikkerne (Figur 33).

   g231390

   Important: Placer skæreknivens krumme ender, så de peger opad mod maskinens hus.

  6. Brug en momentnøgle til at tilspænde skæreknivsbolten til 88 Nm.

  Justering af selvkørselsdrevet

  Kun for modeller med selvkørselsdrev

  Når du monterer et nyt selvkørselsdrevkabel, eller hvis selvkørselsdrevet kommer ud af justering, skal du justere selvkørselsdrevet.

  1. Drej justermøtrikken mod uret for at løsne kabeljusteringen (Figur 34).

   g269307
  2. Juster stramningen på kablet (Figur 34) ved at trække det tilbage eller skubbe det frem og holde den position.

   Note: Skub kablet mod motoren for at øge traktionen, og træk kablet væk fra motoren for at mindske traktionen.

  3. Drej justermøtrikken med uret for at stramme kabeljusteringen.

   Note: Stram møtrikken godt til med en topnøgle eller en skruenøgle.

  Opbevaring

  Opbevar maskinen på et køligt, rent og tørt sted.

  Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

  Sørg for altid at slukke for maskinen, fjerne den elektriske startknap (hvis udstyret hermed), vente, til alle bevægelige dele er standset, og lade maskinen køle af, før du udfører justering, eftersyn eller rengøring af maskinen samt inden den stilles til opbevaring.

  Klargøring af maskinen til opbevaring

  1. Ved årets sidste påfyldning skal du tilsætte brændstofstabilisator (som f.eks. Toro Premium Fuel Treatment) til brændstoffet som anvist på mærkaten.

  2. Bortskaf eventuelt ubrugt brændstof på forsvarlig vis. Genbrug det i henhold til gældende retningslinjer, eller anvend det i din bil.

   Important: Gammelt brændstof i brændstoftanken er den primære årsag til startvanskeligheder. Opbevar ikke brændstof uden brændstofstabilisator i mere end 30 dage, og opbevar ikke stabiliseret brændstof længere end anbefalet af brændstofstabilisatorens producent.

  3. Lad maskinen køre, indtil motoren standser som følge af brændstofmangel.

  4. Start motoren igen, og lad den køre, indtil den slukker. Når du ikke længere kan starte motoren, er den løbet tilstrækkeligt tør.

  5. Kobl kablet fra tændrøret, sæt kablet på holderen (hvis monteret), og fjern den elektriske startknap (hvis monteret).

  6. Fjern tændrøret, hæld 30 ml motorolie ned i tændrørshullet, og træk langsomt i snoren til tilbageslagsstarteren flere gange for at fordele olien i hele cylinderen, så den ikke ruster i løbet af vinteren.

  7. Sæt tændrøret løst i.

  8. Spænd alle møtrikker, bolte og skruer.

  9. Kun modeller med elektrisk starter: Oplad batteriet i 24 timer, frakobl derefter batteriopladeren, og stil maskinen til opbevaring et uopvarmet sted. Hvis du opbevarer maskinen på et opvarmet sted, skal du oplade batteriet efter hver 90 dage. Se Opladning af batteriet.

  Fjernelse af maskinen fra opbevaringsstedet

  1. Kun modeller med elektrisk starter: Oplad batteriet i 24 timer. Se Opladning af batteriet.

  2. Efterse og tilspænd alle beslag.

  3. Fjern tændrøret, og kør motoren hurtigt ved at trække i tilbageslagsstarthåndtaget for at blæse overskydende olie ud af cylinderen.

  4. Monter tændrøret, og tilspænd det med en momentnøgle til 20 N∙m.

  5. Udfør eventuelt nødvendige vedligeholdelsesprocedurer. Se .

  6. Kontroller motoroliestanden. Se Kontrol af motoroliestanden.

  7. Fyld frisk brændstof på brændstoftanken. Se Opfyldning af brændstoftanken.

  8. Sæt tændrørskablet på tændrøret.