Εισαγωγή

Ο κάδος είναι παρελκόμενο μεταφοράς φορτίου για φορτωτάκια γενικής χρήσης της Toro. Προορίζεται κατά κύριο λόγο για τη μεταφορά λίθων, χώματος, άμμου ή άλλων υλικών. Η χρήση αυτού του προϊόντος για άλλους σκοπούς πέραν του προβλεπόμενου ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για εσάς και για τους διερχομένους.

Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά για να ενημερωθείτε για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του προϊόντος σας, καθώς και για την αποφυγή τραυματισμών και πρόκλησης ζημιών στο προϊόν. Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του προϊόντος.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.toro.com για εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την ασφάλεια και τη λειτουργία των προϊόντων ή πληροφορίες για παρελκόμενα, ή για να βρείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο και να καταχωρίσετε το προϊόν σας.

Για σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά Toro ή πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή την Εξυπηρέτηση Πελατών της Toro αναφέροντας τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η θέση στην οποία θα βρείτε την ετικέτα με το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος. ναγράψτε τους αριθμούς στο παρεχόμενο πεδίο.

Important: Με την κινητή σας συσκευή, μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR (αν υπάρχει) στην ετικέτα με τον σειριακό αριθμό σας για να δείτε πληροφορίες για την εγγύηση, τα ανταλλακτικά, καθώς και άλλες πληροφορίες για το προϊόν.

g242836

Στο παρόν εγχειρίδιο προσδιορίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι και παρατίθενται μηνύματα ασφάλειας. Τα μηνύματα αυτά αναγνωρίζονται από το προειδοποιητικό σύμβολο (Σχήμα 2), το οποίο δηλώνει έναν κίνδυνο που ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο εάν δεν ληφθούν οι συνιστώμενες προφυλάξεις.

g000502

Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι εξής 2 λέξεις για την επισήμανση συγκεκριμένων πληροφοριών. Σημαντικό εφιστά την προσοχή σε σημαντικές πληροφορίες μηχανολογικού ενδιαφέροντος και Σημείωση υπογραμμίζει πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Προειδοποίηση

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

Προειδοποίηση Πρότασης 65

Η χρήση του προϊόντος αυτού μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες οι οποίες, σύμφωνα με την Πολιτεία της Καλιφόρνια, είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες στη διαδικασία αναπαραγωγής.

Ασφάλεια

Κίνδυνος

Ενδέχεται να υπάρχουν υπόγεια δίκτυα επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στον χώρο εργασίας. Η επαφή με τα δίκτυα αυτά κατά τη διάρκεια εργασιών εκσκαφής μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή έκρηξη.

Οριοθετήστε την παρουσία υπόγειων δικτύων στο ακίνητο ή στον χώρο εργασίας και μην πραγματοποιείτε εκσκαφή στις οριοθετημένες ζώνες. Για την οριοθέτηση του ακινήτου επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία που αναλαμβάνει την οριοθέτηση και τη σήμανση υπόγειων δικτύων ή με τις σχετικές εταιρείες κοινής ωφέλειας (για παράδειγμα, στις ΗΠ μπορείτε να καλείτε την υπηρεσία οριοθέτησης και σήμανσης στο 811, ενώ αντίστοιχα στην υστραλία καλείτε 1100).

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

Να ακολουθείτε πάντοτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

 • Μην μεταφέρετε παρελκόμενο με τους βραχίονες υψωμένους. Κατά τη μεταφορά του, το παρελκόμενο θα πρέπει να διατηρείται πάντοτε κοντά στο έδαφος· ανατρέξτε στην ενότητα Θέση μεταφοράς

 • Οριοθετήστε την παρουσία υπόγειων δικτύων ή άλλων αντικειμένων στο ακίνητο ή στον χώρο εργασίας και μην πραγματοποιείτε εκσκαφή στις οριοθετημένες ζώνες.

 • Διαβάστε και κατανοήστε το περιεχόμενο του παρόντος Εγχειριδίου Χειριστή πριν θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία.

 • Ο χειρισμός του μηχανήματος απαιτεί την πλήρη προσοχή σας. Μην ασχολείστε με δραστηριότητες που σας αποσπούν την προσοχή, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

 • Μην επιτρέπετε ποτέ τον χειρισμό του μηχανήματος από παιδιά ή μη εκπαιδευμένα άτομα.

 • Κρατάτε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από κινούμενα εξαρτήματα και παρελκόμενα.

 • Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία αν τα προστατευτικά καλύμματα και οι άλλες προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας δεν είναι στη θέση τους ή δεν λειτουργούν.

 • Φροντίστε ώστε διερχόμενοι και κατοικίδια ζώα να παραμένουν μακριά από το μηχάνημα.

 • κινητοποιήστε το μηχάνημα, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί πριν προβείτε σε εργασίες συντήρησης, ανεφοδιασμού ή καθαρισμού του μηχανήματος.

Η ακατάλληλη χρήση ή συντήρηση του μηχανήματος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Για να μειώσετε τις πιθανότητες τραυματισμού, ακολουθείτε τις παρούσες οδηγίες για την ασφάλεια και δίνετε πάντα προσοχή στο προειδοποιητικό σύμβολοGraphic, το οποίο συνοδεύει οδηγίες για την προσωπική ασφάλεια με τις ενδείξεις Προσοχή, Προειδοποίηση ή Κίνδυνος. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες ή θάνατο.

σφάλεια σε επικλινή εδάφη

 • Η κίνηση σε επικλινή εδάφη πρέπει να γίνεται με το βαρύ άκρο του μηχανήματος προς την πλευρά με την ανηφορική κλίση.Η κατανομή του βάρους μεταβάλλεται όταν χρησιμοποιούνται παρελκόμενα. Με άδειο κάδο το βαρύ άκρο του μηχανήματος είναι το οπίσθιο μέρος, ενώ με γεμάτο κάδο το βαρύ άκρο του μηχανήματος είναι το εμπρόσθιο μέρος. Με τα περισσότερα άλλα παρελκόμενα, το βαρύ άκρο του μηχανήματος είναι το εμπρόσθιο μέρος.

 • Όταν βρίσκεστε σε επικλινή εδάφη, διατηρείτε το παρελκόμενο κατεβασμένο.Η ανύψωση του παρελκομένου σε επικλινές έδαφος επηρεάζει την ευστάθεια του μηχανήματος.

 • Τα επικλινή εδάφη είναι ένας παράγοντας που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με ατυχήματα που αφορούν απώλεια ελέγχου και ανατροπή, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ο χειρισμός του μηχανήματος σε επικλινές ή ανώμαλο έδαφος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

 • Καθορίστε τις δικές σας διαδικασίες και κανόνες για κίνηση σε επικλινή εδάφη. Στις διαδικασίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνεται η επιθεώρηση της περιοχής ώστε να προσδιοριστεί ποια επικλινή εδάφη επιτρέπουν την ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος. Κατά την επιθεώρηση αυτή θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και ορθή κρίση.

 • Όταν κινείστε σε επικλινείς επιφάνειες, οδηγείτε αργά και προσεκτικά. Οι συνθήκες του εδάφους ενδέχεται να επηρεάσουν την ευστάθεια του μηχανήματος.

 • ποφύγετε να εκκινείτε ή να ακινητοποιείτε το μηχάνημα σε επικλινές έδαφος. Σε περίπτωση απώλειας πρόσφυσης, κινηθείτε αργά και ευθεία προς τα κάτω.

 • ποφύγετε τις στροφές σε επικλινή εδάφη. ν είναι απαραίτητο να στρίψετε, στρίψτε αργά διατηρώντας το βαρύ άκρο του μηχανήματος προς την πλευρά με την ανηφορική κλίση.

 • Όλες οι κινήσεις σε επικλινή εδάφη θα πρέπει να είναι αργές και σταδιακές. Μην κάνετε απότομες αλλαγές ταχύτητας ή κατεύθυνσης.

 • ν δεν αισθάνεστε ότι μπορείτε να χειριστείτε άνετα το μηχάνημα σε επικλινές έδαφος, μην το κάνετε.

 • Έχετε το νου σας για λακκούβες, αυλάκια ή προεξοχές, καθώς το ανώμαλο έδαφος μπορεί να προκαλέσει ανατροπή του μηχανήματος. ν το γρασίδι είναι ψηλό, μπορεί να μη φαίνονται τα εμπόδια.

 • Να είστε προσεκτικοί όταν κινείστε σε υγρές επιφάνειες. Η μειωμένη πρόσφυση μπορεί να προκαλέσει ολίσθηση.

 • Επιθεωρήστε την περιοχή για να βεβαιωθείτε ότι το έδαφος είναι αρκετά σταθερό και δεν θα υποχωρήσει υπό το βάρος του μηχανήματος.

 • Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε το μηχάνημα κοντά στα ακόλουθα σημεία:

  • Χώρους απόρριψης

  • Χαντάκια

  • ναχώματα

  • Υδάτινες μάζες

  Το μηχάνημα μπορεί να ανατραπεί αν μια ερπύστρια βρεθεί πέρα από το χείλος ή αν το χείλος υποχωρήσει. Διατηρείτε ασφαλή απόσταση μεταξύ του μηχανήματος και οποιασδήποτε πηγής κινδύνου.

 • Μην αφαιρείτε ή συνδέετε παρελκόμενα όταν βρίσκεστε σε επικλινές έδαφος.

 • Μη σταθμεύετε το μηχάνημα σε πλαγιές ή άλλα επικλινή εδάφη.

Πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με τον κάδο

 • Να φοράτε γάντια, προστατευτικά για τα μάτια, μακρύ παντελόνι, κατάλληλα αντιολισθητικά υποδήματα, καθώς και μέσα προστασίας της ακοής κατά τη λειτουργία ή τη ρύθμιση και επισκευή του μηχανήματος.

 • Κάθε φορά που απομακρύνεστε από τη θέση του χειριστή, πρώτα να σβήνετε τον κινητήρα και να χαμηλώνετε το παρελκόμενο στο έδαφος.

 • Κατά την ανύψωσή του παρελκομένου, διατηρήστε το σε οριζόντια θέση και αποτρέψτε το ενδεχόμενο να χυθεί το φορτίο προς τα πίσω.

σφάλεια κατά τη συντήρηση και την αποθήκευση

 • Να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα αν τα εξαρτήματα σύνδεσης είναι σφιγμένα με τη σωστή ροπή ώστε να διασφαλίζεται ότι ο εξοπλισμός βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.

 • ν πρόκειται να αποθηκεύσετε το παρελκόμενο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χειριστή όπου θα βρείτε σημαντικές σχετικές πληροφορίες.

 • Συντηρήστε ή αντικαταστήστε τις ετικέτες ασφαλείας και οδηγιών, αν χρειαστεί.

Αυτοκόλλητα ασφαλείας και οδηγιών

Graphic

Οι ετικέτες προειδοποίησης και οδηγιών ασφάλειας είναι εύκολα αναγνώσιμες από τον χειριστή και βρίσκονται κοντά σε κάθε πηγή δυνητικού κινδύνου. ντικαθιστάτε τις τυχόν φθαρμένες ή αποκολλημένες ετικέτες.

decal99-9935
decal133-8061

Γενική επισκόπηση προϊόντος

Note: Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός μπορεί να αλλάξουν απροειδοποίητα.

Πλάτος107 cm (42 ίντσες)
Μήκος61 cm (24 ίντσες)
Ύψος36 cm (14 ίντσες)
άρος52 kg (115 lb)
Χωρητικότητα  
 Χωρητικότητα (έως το χείλος κατά SAE)0,12 m3 (4,0 ft3)
 Χωρητικότητα υπερπλήρους κάδου (heaped bucket)0,15 m3 (5,3 ft3)
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο234 kg (515 lb)

Για να εξασφαλίσετε τις μέγιστες δυνατές επιδόσεις και τη συνεχή πιστοποίηση ασφαλείας του μηχανήματος, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Toro. Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να αποβούν επικίνδυνα και η χρήση τους να ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος σας.

Μέγιστη πυκνότητα υλικών βάσει της χωρητικότητας

Η πυκνότητα των υλικών που μετακινούνται με τον κάδο ποικίλει και ως εκ τούτου το ίδιο συμβαίνει και με την ποσότητα ενός υλικού που μπορεί να μεταφέρει ο κάδος ως μέγιστο φορτίο. Στον πρώτο πίνακα παρατίθεται η πυκνότητα κάθε υλικού που μπορεί να μεταφερθεί με τον κάδο, τόσο όταν ο κάδος είναι υπερπλήρης (heaped bucket) όσο και όταν είναι πλήρης έως το χείλος (struck bucket). Στον πίνακα πυκνότητας υλικών παρατίθενται συνήθη υλικά και οι πυκνότητές τους.

Μέγιστης πυκνότητας σε σχέση με τη χωρητικότητα

Χωρητικότητα κάδουΜέγιστη πυκνότητα
Χωρητικότητα κάδου έως το χείλος (struck bucket)1918 kg/m3 (119 lb/ft3)
Χωρητικότητα υπερπλήρους κάδου (heaped bucket)1553 kg/m3 (97 lb/ft3)

Σημείωση: Μέγιστη πυκνότητα = Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο / Χωρητικότητα

Πυκνότητα υλικών

ΥλικόΠυκνότητα (κατά προσέγγιση)
Caliche1250 kg/m3 (78 lb/ft3)
Άργιλος:  
Φυσικό ετερογενές στρώμα 1600 kg/m3 (104 lb/ft3)
Ξηρό 1480 kg/m3 (93 lb/ft3)
Υγρό1660 kg/m3 (104 lb/ft3)
Με χαλίκι, ξηρό1420 kg/m3 (89 lb/ft3)
Με χαλίκι, υγρό1540 kg/m3 (96 lb/ft3)
Άνθρακας: 
νθρακίτης, θραυσμένος1100 kg/m3 (69 lb/ft3)
ιτουμενιούχος, θραυσμένος830 kg/m3 (52 lb/ft3)
Χώμα: 
Ξηρό, συμπαγές1510 kg/m3 (94 lb/ft3)
Υγρό, συμπαγές1600 kg/m3 (100 lb/ft3)
Πηλός1250 kg/m3 (78 lb/ft3)
Γρανίτης, θραυσμένος ή θρυμματισμένος σε μεγάλα θραύσματα1660 kg/m3 (104 lb/ft3)
Χαλίκι: 
Ξηρό1510 kg/m3 (94 lb/ft3)
Υλικό λιθορριπής (αμμοχάλικο)1930 kg/m3 (120 lb/ft3)
Ξηρό, 13 έως 51 mm (1 έως 2 ίντσες)1690 kg/m3 (106 lb/ft3)
Υγρό, 3 έως 51 mm (1 έως 2 ίντσες)2020 kg/m3 (126 lb/ft3)
σβεστόλιθος, θραυσμένος ή θρυμματισμένος1540 kg/m3 (96 lb/ft3)
Άμμος: 
Ξηρή1420 kg/m3 (89 lb/ft3)
Υγρή1840 kg/m3 (115 lb/ft3)
Με χαλίκι, ξηρό1720 kg/m3 (107 lb/ft3)
Με χαλίκι, υγρό2020 kg/m3 (126 lb/ft3)
μμόλιθος, θραυσμένος1510 kg/m3 (94 lb/ft3)
Σχιστή άργιλος1250 kg/m3 (78 lb/ft3)
Σκωρία, θραυσμένη1750 kg/m3 (109 lb/ft3)
Πέτρα, θραυσμένη1600 kg/m3 (100 lb/ft3)
Επιφανειακό έδαφος950 kg/m3 (59 lb/ft3)

Χειρισμός

Καθορίστε την αριστερή και δεξιά πλευρά του μηχανήματος από την κανονική θέση λειτουργίας.

Τοποθέτηση και αφαίρεση του παρελκομένου

Για τη διαδικασία τοποθέτησης και αφαίρεσης ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χειριστή του ελκυστήρα.

Important: Πριν τοποθετήσετε το παρελκόμενο, τοποθετήστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια, βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες στερέωσης είναι καθαρές από ξένα υλικά (π.χ. λάσπες και χώματα) και ότι οι πείροι περιστρέφονται ελεύθερα. ν οι πείροι δεν περιστρέφονται ελεύθερα, λιπάνετέ τους.

Note: Να χρησιμοποιείτε πάντοτε τον ελκυστήρα για την ανύψωση και τη μετακίνηση του παρελκομένου.

Προειδοποίηση

ν οι πείροι ταχείας σύνδεσης δεν έχουν στερεωθεί καλά διαμέσου της πλάκας στερέωσης παρελκομένου, το παρελκόμενο μπορεί να αποσπαστεί από το μηχάνημα και να συνθλίψει εσάς ή διερχομένους.

εβαιωθείτε ότι οι πείροι ταχείας σύνδεσης έχουν στερεωθεί καλά στην πλάκα στερέωσης παρελκομένου.

Γέμισμα του κάδου

 1. Κατεβάστε τον κάδο στο έδαφος.

 2. Οδηγήστε το μηχάνημα προς τα εμπρός ώστε ο κάδος να εισχωρήσει στον σωρό του υλικού.

 3. Όταν ο κάδος γεμίσει, οδηγήστε το μηχάνημα με την όπισθεν και δώστε στον κάδο ελαφρά κλίση προς τα πίσω για να μειώσετε την αντίσταση ανύψωσης κατά την ανύψωση του φορτίου.

  Important: Να μεταφέρετε πάντοτε τα φορτία κοντά στο επίπεδο του εδάφους· ανατρέξτε στην ενότητα Θέση μεταφοράς

g266856

Θέση μεταφοράς

Κατά τη μεταφορά του φορτίου, διατηρείτε το παρελκόμενο όσο το δυνατόν πιο κοντά στο έδαφος (το πολύ 15 cm από το επίπεδο του εδάφους). Δώστε κλίση στον κάδο προς τα πίσω ώστε το φορτίο να διατηρείται επίπεδο.

g240205

Αποθήκευση

 1. Προτού αποθηκεύσετε το παρελκόμενο για μεγάλο χρονικό διάστημα, πλύνετέ το με ήπιο καθαριστικό και νερό για να αφαιρέσετε βρομιές και λοιπές ακαθαρσίες.

 2. άψτε όλες τις επιφάνειες που έχουν γρατσουνιές ή εκτεθειμένο γυμνό μέταλλο.

  Note: Η βαφή διατίθεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

 3. ποθηκεύστε το παρελκόμενο σε καθαρό και ξηρό χώρο στάθμευσης ή αποθήκευσης. Σκεπάστε το ώστε να είναι προστατευμένο και να διατηρείται καθαρό.