Innledning

Denne plentraktoren med roterende kniver er beregnet på bruk av profesjonelle, innleide operatører. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener på private eller kommersielle eiendommer. Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for materialer for produktsikkerhet og opplæring i bruk, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres, om du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. Figur 1 identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Important: Du kan skanne QR-koden på serienummermerket (hvis det finnes) med den mobile enheten for å få tilgang til garantien, deler og annen produktinformasjon.

g310514

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. Viktig gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og Obs henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Symbolet for sikkerhetsvarsel (Figur 2) vises både i denne håndboken og på maskinen for å identifisere viktige sikkerhetsmeldinger som du må følge for å unngå ulykker. Dette symbolet vises sammen med ordet Fare, Advarsel eller Forsiktig.

 • Fare indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil resultere i dødsfall eller alvorlig personskade.

 • Advarsel indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i dødsfall eller alvorlig personskade.

 • Forsiktig indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i mindre eller moderat skade.

g000502

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Se motorprodusentens informasjon som følger med maskinen.

Brutto- eller nettomoment: Motorens brutto- eller nettomoment ble beregnet i laboratorium av motorprodusenten i overensstemmelse med Society of Automotive Engineers (SAE) J1940 eller J2723. Når gresslippere i denne klassen er konfigurert til å overholde sikkerhets-, utslipps- og driftskrav, vil det faktiske dreiemomentet være betydelig lavere. Se motorprodusentens informasjon som følger med maskinen.

Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til EN ISO-standard 5395.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

 • Les og forstå innholdet i denne brukerhåndboken før du starter motoren.

 • Hold tilskuere og barn unna.

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, betjene eller utføre vedlikehold på maskinen. Maskinen skal kun brukes av ansvarlige personer som fått opplæring, er kjent med instruksjonene og er fysisk i stand til å betjene eller utføre vedlikehold på den.

 • Hold alltid veltebøylen i fullt hevet og låst stilling og bruk sikkerhetsbelte.

 • Maskinen må ikke brukes nær bratte skrenter, grøfter, voller, vann eller andre farer, eller i skråninger på mer enn 15 grader.

 • Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen.

 • Bruk aldri maskinen uten at alle vernedeksler, sikkerhetsbrytere og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer som de skal.

 • Slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille, før du forlater førerens plass. La maskinen kjøle seg ned før vedlikehold, justering, fylling av drivstoff, rengjøring eller lagring.

Hellingsindikator

g011841

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

Graphic

Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

decalbatterysymbols
decaloemmarkt
decal93-6696
decal93-7818
decal98-1977
decal106-5517
decal112-8760
decal112-9028
decal115-4212
decal116-8813
decal116-8934
decal116-8935
decal116-8936
decal116-8941
decal116-8943
decal116-8946
decal116-9049
decal119-0217
decal120-0625
decal126-4159
decal126-4207
decal130-2880
decal126-4158
decal116-9044

Oversikt over produktet

g233918

Gjør deg kjent med alle kontroller før du starter motoren og bruker maskinen.

Kontrollpanel

g035550

Nøkkelbryter

Tenningsbryteren som brukes til å starte og stoppe motoren, har tre stillinger: AV, KJøR og START. Se Starte motoren.

Gasskontroll

Gassen kontrollerer motorhastigheten og den har en kontinuerlig variabel innstilling fra SAKTE til HURTIG (Figur 5).

Chokekontroll

Bruk chokekontrollen for å starte en kald motor.

Kraftuttaksspak

Bruk kraftuttaksspaken for å aktivere knivene og viften.

Hastighetskontrollspak

Hastighetskontrollspaken angir maksimal hastighet fremover på maskinen (Figur 4). Når du flytter hastighetskontrollspaken bakover til NøYTRAL stilling, settes drivverket i nøytral.

Timeteller

Timemåleren registrerer antallet timer som motoren har vært i bruk. Timetelleren registrerer data når desimaltegnet blinker på time/spenning-skjermen. Bruk tidene for å planlegge vanlig vedlikehold (Figur 6).

g020563

Batteriindikatorlys

Hvis du vrir tenningsnøkkelen til På-stillingen i noen få sekunder, vises batterispenningen i området hvor klokkeslettet vanligvis vises.

Batterilyset slår seg på når nøkkelbryteren er slått på og når ladenivået er under riktig bruksnivå (Figur 6).

Sikkerhetssperreindikatorer

Symboler på timetelleren indikerer med et svart triangel at sperrekomponentene er i riktig posisjon (Figur 6).

Motoroljetemperaturlampe og -lydalarm

Motoroljetemperaturlampen overvåker temperaturen på motoroljen. Når motoroljetemperaturlampen lyser og det høres en periodisk summende lyd, er dette et signal på at motoren overopphetes.

Bevegelseskontrollspaker

Bruk bevegelseskontrollspakene til å kjøre maskinen fremover, rygge og svinge i alle retninger (Figur 4).

Parkeringsbremsespak

Når du slår av motoren, må du sette parkeringsbremsen på for å forhindre at kjøretøyet skal bevege seg ved et uhell.

Drivstoffavstengingsventil

Steng drivstoffvelgerventilen før du transporterer eller lagrer maskinen.

Note: Spesifikasjoner og konstruksjon kan forandres uten varsel.

Bredde

 122 cm klippeenhet
Uten klippeenhet108 cm
Med klippeenhet125 cm

Lengde

 122 cm klippeenhet
Uten klippeenhet171 cm
Klippeenhet – opp208 cm
Klippeenheter – ned240 cm

Høyde

122 cm klippeenhet
130 cm

Vekt

122 cm klippeenhet
538 kg

Tilbehør

Et utvalg av Toro-godkjent tilbehør som kan brukes sammen med maskinen for å forbedre og utvide dens funksjoner er tilgjengelig. Ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller Toro-forhandler, eller gå til www.Toro.com for å få en liste over godkjent tilbehør og utstyr.

For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand bruker du bare ekte Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

Bruk

Note: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

 • Ikke la barn eller personer som ikke er opplært, betjene eller utføre vedlikehold på maskinen. Det kan hende at lokale forskrifter setter en aldersgrense for bruk. Eieren er ansvarlig for opplæring av alle operatører og mekanikere.

 • Undersøk området hvor du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan komme i veien for bruken av maskinen eller slynges ut av maskinen.

 • Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.

 • Kontroller at dødmannskontrollene, sikkerhetsbryterne og vernedekslene er montert og fungerer som de skal. Ikke bruk maskinen hvis disse ikke fungerer som de skal.

 • Slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille, før du forlater førerens plass. La maskinen kjøle seg ned før vedlikehold, justering, fylling av drivstoff, rengjøring eller lagring.

 • Før du klipper, må du alltid undersøke maskinen for å sikre at klippeenhetene fungerer som de skal.

 • Vurder terrenget for å avgjøre det passende utstyret og eventuelt tilbehør som er nødvendig for å bruke maskinen korrekt og sikkert.

 • Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, vernebukser, sklisikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår, ikke bruk løstsittende klær eller fritthengende smykker.

 • Ikke ta med deg passasjerer på maskinen.

 • Hold tilskuere og kjæledyr unna maskinen under drift. Slå av maskinen og tilbehøret hvis noen kommer inn på området.

 • Ikke bruk maskinen med mindre alle vernedeksler og sikkerhetsanordninger, slik som avlederne og hele gressoppsamleren, sitter på plass og fungerer som de skal. Skift ut slitte eller forringede deler når det er nødvendig.

Drivstoffsikkerhet

 • Drivstoff er svært brannfarlig og eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

  • Når du fyller tanken, må drivstoffkannen og/eller maskinen være plassert direkte på bakken og ikke i et kjøretøy eller på en gjenstand, for å hindre at statisk elektrisitet antenner drivstoffet.

  • Fyll opp drivstofftanken på et plant underlag utendørs, i et åpent område og når motoren er nedkjølt. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.

  • Ikke håndter drivstoff når du røyker eller er i nærheten av åpen ild eller gnister.

  • Ikke ta lokket av drivstofftanken eller fyll på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.

  • Ikke prøv å starte motoren hvis du har sølt drivstoff. Unngå antenningskilder til all drivstoffdamp er forsvunnet.

  • Drivstoff må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde.

 • Drivstoff kan føre til skader eller dødsfall hvis det svelges. Hvis du utsettes for damp fra drivstoff over lengre tid, kan dette føre til alvorlig skade og sykdom.

  • Unngå innånding av damp fra drivstoff over lengre tid.

  • Hold hendene og ansiktet unna dysen og drivstofftankåpningen.

  • Hold drivstoffet unna øyne og hud.

 • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

 • Ikke fyll opp kanner inne i en maskin, på en lastebil eller på en tilhenger med plastfôring. Sett alltid kannene på bakken og i god avstand fra kjøretøyet før du fyller drivstoff.

 • Fjern utstyret fra lastebilen eller tilhengeren, og fyll på drivstoff mens det er på bakken. Hvis dette ikke lar seg gjøre, må du fylle drivstoff med en bærbar kanne heller enn direkte fra drivstoffpumpen.

 • Ikke bruk maskinen uten at hele eksossystemet er på plass og i fungerende tilstand.

 • Påfyllingstuten må være i kontakt med kanten på drivstofftanken eller kannens åpning hele tiden, helt til du er ferdig med å fylle. Ikke bruk utstyr for låsing av munnstykket i åpen stilling.

 • Hvis du søler drivstoff på klærne dine, bytt klær umiddelbart.

 • Ikke fyll for mye i drivstofftanken. Sett på igjen lokket på drivstofftanken og stram godt til.

 • Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, lyddemperen, drivverket, gressoppsamleren og motorrommet for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

Fylle drivstoff

Anbefalt drivstoff

 • For best resultat bør du kun bruke ren, fersk (mindre enn 30 dager gammel) og blyfri bensin med oktankvalitet på 87 eller høyere (vurderingsmetode (R+M)/2).

 • Etanol: Bensin med opptil 10 % etanol (alkoholbensin) eller 15 % MTBE (metyltertiærbutyleter) i volum er akseptabelt. Etanol og MTBE er ikke det samme. Bensin med 15 % etanol (E15) i volum er ikke godkjent for bruk. Ikke bruk bensin som inneholder mer enn 10 % etanol i volum, som f.eks. E15 (inneholder 15 % etanol), E20 (inneholder 20 % etanol) eller E85 (inneholder opptil 85 % etanol). Bruk av bensin som ikke er godkjent kan forårsake problemer og/eller motorskade som kanskje ikke dekkes av garanti.

 • Ikke bruk metanolholdig bensin.

 • Ikke oppbevar drivstoff i drivstofftanken eller i drivstoffbeholdere over vinteren, med mindre du bruker drivstoffstabilisator.

 • Ikke bland olje i bensinen.

Bruke stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel

Bruk et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel i maskinen for å oppnå følgende fordeler:

 • Holder drivstoff ferskt lenger når brukt som angitt av produsenten av drivstoffstabilisatoren

 • Renser motoren mens den går

 • Forhindrer at det dannes gummiliknende avleiringer i drivstoffsystemet som forårsaker startvansker

  Important: Ikke bruk tilsettingsmidler som inneholder metanol eller etanol i drivstoffet.

  Bland riktig mengde drivstoffstabilisator/kondisjonsmiddel i drivstoffet.

  Note: Stabiliserings-/kondisjoneringsmidler er mest effektive når de blandes med ferskt drivstoff. Bruk stabiliseringsmiddel i bensinen til enhver tid for å beskytte mot lakkavleiringer i drivstoffsystemet.

Fylle tanken

 1. Parker maskinen på en jevn flate.

 2. Sett på parkeringsbremsen.

 3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

 4. Rengjør rundt drivstofflokket.

 5. Fyll drivstoff på tanken til nivået når opp til bunnen av påfyllingshalsen (Figur 7).

  Note: Tanken må ikke fylles helt opp. Dette tomrommet i tanken gir drivstoffet plass til å utvide seg.

  g233737

Utføre daglig vedlikehold

Før du starter maskinen hver dag, må du utføre prosedyrene for hver bruk / daglige prosedyrer, som angitt i .

Kjøre inn et nytt kjøretøy

Nye motorer trenger tid til å utvikle full styrke. Klippeenheter og drivverk har høyere friksjon når de er nye, som fører til ekstra belastning på motoren. Beregn 40 til 50 timers innkjøringstid slik at nye maskiner kan utvikle full styrke og best mulig ytelse.

Heve klippeenheten til vedlikeholdsstilling

 1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra kraftuttaket, og sett på parkeringsbremsen.

 2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

 3. Frigjør låsestiftene for klippeenheten på begge sider (Figur 8).

  g304824
 4. Bruk løftehåndtaket for klippeenheten til å heve klippeenheten og låse den i hevet stilling (låsen er plassert midt foran på setet), som vist i Figur 9.

  g025155

Advarsel

Innkobling av kraftuttaket med en klippeenhet i hevet stilling kan føre til alvorlige personskader eller materielle skader.

Senk og lås alltid klippeenheten i driftsstilling før du aktiverer kraftuttaket.

Senke klippeenheten til driftsstilling

 1. Hold godt fast på klippeenhetshåndtaket og koble fra klippeenhetslåsen fra maskinen, og senk klippeenheten sakte til bakken (Figur 9).

 2. Skyv låsestiftene for klippeenheten innover og drei dem forover for å låse klippeenheten i senket stilling (Figur 8).

Advarsel

Bruk av maskinen uten at låsestiftene er sikkert festet, kan føre til at klippeenheten foldes sammen uventet og forårsake alvorlige personskader.

Bruk alltid maskinen med låsestiftene sikkert låst.

Justere FRS (fyllreduksjonssystem)-skjermene

Fyllreduksjonssystemet er utviklet for å la deg redusere mengden klipperester som samles opp. Fordelene ved dette er bl.a. at du ikke behøver å tømme beholderen like ofte, og at det tilbakeføres næring til jorden.

De følgende konfigurasjonene er mulige:

 • Skjermene åpne med standardkniver – maksimal oppsamling

 • Skjermene lukket med standardkniver – delvis kverning

 • Skjermene lukket med kvernekniver – middels kverning

 • Kverneplugg montert med kvernekniver – fullstendig kverning (krever kvernesett)

Juster FRS-skjermene som følger:

 1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra kraftuttaket, og sett på parkeringsbremsen.

 2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

 3. Løsne boltene som er festet til gummivernet (Figur 10).

 4. Fell vernet fremover.

  g036545
 5. Løsne låsemutterne på de bakre boltene til FRS-skjermene.

  g025242
 6. Hev klippeenheten. Se Heve klippeenheten til vedlikeholdsstilling.

 7. Fjern bolten og skiven på framsiden av hver FRS-skjerm (Figur 12).

 8. Roter skjermene til ønsket stilling, og monter bolten og skiven.

  g007577
 9. Senk klippeenheten. Se Senke klippeenheten til driftsstilling.

 10. Stram låsemutterne på de bakre boltene til FRS-skjermene litt.

  Note: Du kan la låsemutterne på de bakre boltene være litt løse hvis du forventer å justere skjermen ofte.

 11. Monter gummivernet ved å bruke de vedlagte boltene.

Bruke sikkerhetssperresystemet

Advarsel

Hvis sikkerhetssperrebryterne blir frakoblet eller skadet, kan det hende at maskinen virker på en uventet måte som forårsaker personskader.

 • Ikke rør sperrebryterne.

 • Sjekk sperrebryterne daglig, og bytt ut ødelagte brytere før du bruker maskinen.

Forstå sikkerhetssperresystemet

Sikkerhetssperresystemet er konstruert slik at det forhindrer motoren i å starte, hvis ikke:

 • Parkeringsbremsen er tilkoblet.

 • Kraftuttaksspaken er frakoblet.

 • Hastighetskontrollspaken er i NøYTRAL stilling

Sikkerhetssperresystemet stanser motoren når du reiser deg fra setet mens kraftuttaket er aktivert.

Timetelleren har indikatorer som varsler brukeren når sperrekomponenten er i riktig stilling. En indikator vil vises på skjermen når komponenten er i riktig stilling.

g020563

Teste sikkerhetssperresystemet

VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig
 • Sjekk sikkerhetssperresystemet.
 • Sikkerhetssperresystemet må testes hver gang maskinen skal brukes. Hvis systemet ikke fungerer slik som beskrevet nedenfor, må du be et autorisert forhandlerverksted om å reparere det omgående.

  1. Aktiver parkeringsbremsen, flytt kraftuttaksspaken til På-stillingen, og flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, mens du sitter i setet. Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte.

  2. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen og flytt kraftuttaksspaken til På-stillingen. Flytt hastighetskontrollspaken ut av NøYTRAL stilling. Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte.

  3. Sett deg på setet, flytt kraftuttaksspaken til AV-stillingen, og flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, mens du sitter i setet. Prøv å starte motoren – motoren skal ikke starte.

  4. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen, flytt kraftuttaksspaken til AV-stillingen, og flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling. Start motoren. Frigjør parkeringsbremsen, aktiver kraftuttaksspaken og løft deg litt opp fra setet mens motoren er i gang. Motoren skal slå seg av.

  5. Sitt på setet, aktiver parkeringsbremsen, flytt kraftuttaksspaken til AV-stillingen, og flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling. Start motoren. Flytt hastighetskontrollspaken framover. Motoren skal slå seg av.

  Frigjøre setelåsen

  Du kan frigjøre setet ved å fjerne bolten og tappen på venstre side av setet (Figur 14).

  g034253

  Under bruk

  Sikkerhet under drift

  Generell sikkerhet

  • Eieren/brukeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker som kan forårsake personskader eller materielle skader.

  • Vær alltid fokusert på oppgaven når du bruker maskinen. Ikke delta i aktiviteter som forårsaker distraksjoner, da dette kan føre til personskade eller materiell skade.

  • Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  • Dersom kniven berøres, kan det føre til alvorlige personskader. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille. Når du dreier nøkkelen til AV-stillingen, skal motoren slås av og kniven stoppe. Hvis de ikke stopper som de skal, skal du umiddelbart slutte å bruke maskinen. Kontakt en autorisert serviceforhandler.

  • Maskinen skal kun brukes under forhold med god sikt og egnede værforhold. Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lynnedslag.

  • Hold hendene og føttene borte fra klippeenhetene. Hold avstand fra utslippsåpningen.

  • Klipp aldri med utløpsluken hevet, fjernet eller endret med mindre et gressoppsamlingssystem eller kvernesett er montert og fungerer som det skal.

  • Bruk kun gressklipperen i revers hvis det er helt nødvendig. Se alltid bakover og ned du før du flytter maskinen i revers.

  • Vær spesielt forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller andre objekter som kan hindre sikten din.

  • Stopp knivene når du ikke klipper.

  • Hvis maskinen treffer en gjenstand eller begynner å vibrere, må du umiddelbart slå av motoren, ta ut nøkkelen (hvis maskinen leveres med nøkkel) og vente til alle deler i bevegelse har stoppet før du undersøker maskinen for skade. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.

  • Kjør sakte, og vær forsiktig når du svinger og krysser veier og fortau med maskinen. Overhold alltid vikeplikten.

  • Gjør følgende før du forlater førersetet:

   • Parker maskinen på flat mark.

   • Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • Vent til alle bevegelige deler har stanset.

  • Kjør motoren kun i godt ventilerte områder. Eksosen inneholder karbonmonoksid, som er dødelig ved innånding.

  • La aldri maskinen stå uten tilsyn når den er i gang.

  • Utstyr som skal taues, skal kun festes i koblingspunktet.

  • Ikke bruk maskinen med mindre alle vernedeksler og sikkerhetsanordninger, slik som avlederne og hele gressoppsamleren, sitter på plass og fungerer som de skal. Skift ut slitte eller forringede deler når det er nødvendig. Ikke bruk maskinen med mindre alle vernedeksler og sikkerhetsanordninger, slik som avlederne og hele gressoppsamleren, er på plass og fungerer som de skal. Skift ut slitte eller forringede deler når det er nødvendig.

  • Bruk kun tilbehør og utstyr som er godkjent av Toro.

  • Denne maskinen har en lydstyrke på over 85 dBA ved operatørens øre og kan føre til hørselsskade hvis du utsettes for denne lydstyrken i lengre perioder.

   g229846
  • Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, drivverk, lyddemperne og motoren for å unngå at det begynner å brenne.

  • Start motoren med føttene i god avstand fra knivene.

  • Du må aldri heve klippeenheten når knivene beveger seg.

  • Vær oppmerksom på gressklipperens utslippsbane og rett utslippet bort fra andre personer. Unngå å slippe ut materiale mot en vegg eller hindring, da materialet kan kastes tilbake mot deg.

  • Stopp knivene, reduser maskinhastigheten og vær forsiktig når du krysser andre overflater enn gress eller ved transport av maskinen til og fra driftsområdet.

  • Hastigheten til motorregulatoren må ikke endres, og motoren må ikke ruses.

  • Barn blir ofte nysgjerrige på maskinen og klippingen. Ikke anta at barn blir værende der du så dem sist.

  • Hold barn unna driftsområdet, og sørg for at en annen ansvarlig voksen holder oppsyn med dem.

  • Vær oppmerksom og slå av maskinen hvis barn går inn i driftsområdet.

  • Før du rygger eller svinger maskinen, må du se ned og rundt deg etter små barn.

  • Ikke ha med barn på maskinen, selv når knivene ikke beveger seg. Barn kan falle av og bli alvorlig skadet, eller de kan hindre deg i å betjene maskinen på en trygg måte. Barn som har fått lov til å sitte på tidligere, kan plutselig komme inn i området der du arbeider og bli overkjørt eller rygget over av maskinen.

  Sikkerhet for veltebeskyttelsessystem

  • Veltebøylebeskyttelsen er en integrert sikkerhetsenhet. Ikke fjern noen av veltebeskyttelseskomponentene fra maskinen.

  • Sørg for at sikkerhetsbeltet er festet og at du kan frigjøre det raskt i nødstilfeller.

  • Hold alltid veltebøylen i fullt hevet og låst stilling, og bruk alltid sikkerhetsbelte når veltebøylen er oppe.

  • Sjekk nøye for gjenstander over deg før du kjører under dem, og ikke rør dem.

  • Skadde veltebeskyttelseskomponenter skal skiftes ut. Ikke reparer eller gjør endringer på dem.

  • Advarsel – det finnes ingen veltebøylebeskyttelse når veltebøylen er senket.

  • Hvis hjulene kjører over kanter, opp bratte bakker eller i vann, kan det føre til velt, som igjen kan resultere i alvorlig skade eller dødsfall.

  • Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er nede.

  • Senk veltebøylen kun når det er helt nødvendig, og hev den så snart det er klaring til det.

  • I tilfelle et velt, ta maskinen til et autorisert forhandlerverksted for å sjekke veltebeskyttelsen.

  • Bruk bare Toro-godkjent tilbehør og vedlegg til ROPS.

  Sikkerhet i skråninger

  • Skråninger er en ledende årsak til tap av kontroll og velting. Dette kan føre til alvorlige skader eller dødsfall. Føreren har ansvar for sikker bruk i skråninger. Bruk av maskinen i skråninger krever ekstra forsiktighet. Før du bruker maskinen i en skråning, må du gjøre følgende:

   • Les og forstå instruksjonene for bruk i skråninger i denne brukerhåndboken og på maskinen.

   • Bruk en vinkelindikator til å fastslå den omtrentlige helningsvinkelen på området.

   • Kjøretøyet må ikke brukes i skråninger på mer enn 15 grader.

   • Vurder forholdene på stedet på dagen for å avgjøre om det er trygt å bruke maskinen i skråningen. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft når du utfører denne kontrollen. Endringer i terrenget, som for eksempel fuktighet, kan påvirke bruken av maskinen i skråninger.

  • Identifiser farer ved bunnen av skråningen. Maskinen må ikke brukes ved kanter grøfter, voller, vann eller andre farer. Maskinen kan velte hvis et hjul går over kanten eller hvis kanten gir etter. Hold en sikker avstand (to ganger maskinens bredde) mellom maskinen og eventuelle farer. Bruk en skyvegressklipper eller en håndtrimmer for å klippe gresset i disse områdene.

  • Ikke start, stopp eller sving maskinen i skråninger. Ikke foreta brå endringer i hastighet eller retning. Sving forsiktig og gradvis.

  • Ikke bruk en maskin i omstendigheter hvor trekkraften, styringen eller stabiliteten er i tvil. Vær oppmerksom på at bruk av maskinen på vått gress, på tvers av skråninger eller i nedoverbakker kan føre til at maskinen mister veigrepet. Hvis drivhjulene mister taket, kan det føre til at maskinen sklir og at bremse- og styringsevnen reduseres. Maskinen kan gli selv om drivhjulene er stanset.

  • Fjern eller marker hindringer som grøfter, hull, hjulspor, ujevnheter, steiner eller andre skjulte objekter. Gjenstander kan ligge skjult i høyt gress. Maskinen kan velte i ujevnt terreng.

  • Vær svært forsiktig når du bruker maskinen med tilbehør eller ekstrautstyr, som for eksempel gressoppsamlingssystemer. Disse kan endre maskinens stabilitet og føre til tap av kontroll. Følg anvisningene for motvekter.

  • Hvis det lar seg gjøre, hold klippeenheten senket til bakken mens du bruker maskinen i skråninger. Hvis du hever klippeenheten mens du kjører i skråninger, kan det føre til at maskinen blir ustabil.

  g233738

  Bruke parkeringsbremsen

  Parkeringsbremsen må alltid settes på når du stopper eller forlater maskinen.

  Sette på parkeringsbremsen

  Parker maskinen på en jevn flate.

  g032726

  Koble fra parkeringsbremsen

  g032727

  Bruke kraftuttaksspaken

  Kraftuttaksspaken starter og stopper gressklipperknivene og viften.

  Koble inn kraftuttaksspaken

  g032741

  Koble fra kraftuttaksspaken

  g032742

  Bruke gassen

  Du kan flytte gasskontrollen mellom HURTIG- og LANGSOM-stillingene (Figur 21).

  Bruk alltid HURTIG-stillingen når du aktiverer kraftuttaket.

  g232776

  Bruke choken

  Bruk choken til å starte en kald motor.

  1. Dra opp chokeknappen for å koble til choken før du bruker tenningsbryteren (Figur 22).

  2. Dra ned chokeknotten for å koble choken fra når motoren har startet (Figur 22).

   g008959

  Starte motoren

  1. Flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling.

  2. Sett på parkeringsbremsen. Se (Sette på parkeringsbremsen).

  3. Flytt kraftuttaksspaken til AV-stillingen (Figur 23).

  4. Flytt gasspaken til midtveis mellom stillingene SAKTE og HURTIG.

  5. For EFI-maskiner: Flytt chokekontrollen til LUKKET/På-stillingen. La choken stå i ÅPEN/AV-stilling når motoren er varm.

   g032743
  6. Vri nøkkelen til START-stillingen (Figur 23). Slipp nøkkelen straks motoren starter.

   Important: Ikke aktiver oppstart i mer enn fem sekunder om gangen. Hvis motoren ikke vil starte, vent 15 sekunder mellom startforsøkene. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan startmotoren bli ødelagt.

   Note: Å starte motoren første gangen etter at drivstoffsystemet har gått helt tomt, kan ta flere forsøk.

  7. Hvis choken er i LUKKET/På-stilling, returner den gradvis til åPEN/AV-stilling etter hvert som motoren varmes opp.

  Slå av motoren

  Forsiktig

  Barn og andre personer kan skades hvis de flytter på eller prøver å kjøre maskinen uten oppsyn.

  Ta alltid ut tenningsnøkkelen og sett på parkeringsbremsen når du forlater maskinen.

  1. Koble fra kraftuttaket.

  2. Flytt hastighetskontrollspaken til nøytral stilling (NEUTRAL).

  3. Sett på parkeringsbremsen.

  4. Sett gassen til midtstillingen.

  5. La motoren kjøre på tomgang i 15 sekunder, vri nøkkeltenningen til av-stillingen og ta ut nøkkelen.

  g032744

  Kjøre maskinen

  Gasskontrollen regulerer omdreiningstallet (o/min – omdreininger per minutt). Sett gasskontrollen i HURTIG-stillingen for best ytelse. Arbeid alltid med maksimal gass.

  Advarsel

  Maskinen kan rotere svært hurtig. Du kan miste kontroll over maskinen og forårsake personskade eller skade på maskinen.

  • Vær forsiktig når du svinger.

  • Reduser hastigheten før du foretar skarpe svinger.

  Kjøre fremover

  Note: For å starte bevegelse (forover eller bakover) setter du deg i setet og kobler fra parkeringsbremsespaken før du flytter hastighetskontrollspaken framover, ellers stopper motoren.

  Du kan stoppe maskinen ved å dra hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling.

  1. Start motoren.

  2. Koble fra parkeringsbremsen. Se Koble fra parkeringsbremsen.

  3. Du kan kjøre framover i en rett linje ved å flytte hastighetskontrollspaken framover.

   Note: Maskinen går raskere dess lengre du flytter hastighetskontrollspaken unna NøYTRAL stilling.

  4. Du kan svinge til høyre eller venstre ved å trekke én av styrespakene bak mot nøytral stilling i den retningen du ønsker å svinge.

  5. Du kan stoppe maskinen ved å dra hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling.

  Kjøre bakover

  1. Du kan flytte maskinen bakover i en rett linje ved å trekke begge styrespakene likt bakover.

   Du kan svinge til høyre eller venstre ved å redusere trykket på styrespaken i den retningen du ønsker å svinge.

  2. For å stoppe maskinen, sett styrespakene i nøytral stilling.

  Justere klippehøyden

  Klippeenhetens klippehøyde justeres fra 2,5 til 10,2 cm i trinn på 6,3 mm.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, koble fra kraftuttaket, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Hold frontrammen nede og løfte klippeenheten på én side slik at låsen for klippeenhetsstøtten kobler inn i den faste stiften i frontrammen (Figur 25).

   g304824
  4. Flytt splittpinnene på klippeenhetsstøttepinnene til riktig hull for ønsket klippehøyde.

  5. Løft klippeenheten nok til å heve og frigjøre låsen for klippeenhetsstøtten og senke klippeenheten.

  6. Gjenta denne prosedyren på den andre siden av klippeenheten.

  Tømme oppsamleren

  En full beholder angis med en lydalarm plassert bak operatørsetet, i beholderen. Tøm beholderen når lydalarmen høres for å unngå tilstopping av viften eller klippeenheten.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, koble fra kraftuttaket, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Løft bakdøren og la den hvile oppå beholderen.

  4. Bruk håndtakene foran på beholderen til å heve beholderen for å tømme innholdet.

  5. Senk beholderen og lukk beholderdøren.

  Brukstips

  Bruke gassens hurtiginnstilling

  For best plenklipping og maksimal luftsirkulasjon, kjører du motoren i HURTIGSTILLINGEN. Luft er nødvendig for at gresset skal klippes grundig. Klippehøyden må derfor ikke være så lav at klippeenheten er omgitt av uklippet gress. Forsøk alltid å holde den ene siden av klippeenheten unna uklippet gress. Luften kan da trekkes inn i klippeenheten.

  Klippe en plen for første gang

  Klipp gresset litt lengre enn vanlig for å sikre at klippeenheten ikke skalperer ujevne områder. Klippehøyden som ble brukt tidligere er som regel den beste å bruke. Hvis gresset som klippes er lengre enn 15 cm, kan det være lurt å klippe plenen to ganger for å få et bedre resultat.

  Klippe en tredjedel av gresstrået

  Det er best å bare klippe en tredjedel av gressets lengde. Kortere klipping anbefales ikke, bortsett fra hvis gresset er glissent eller det er sent på høsten og gresset vokser saktere.

  Veksle klipperetningen

  Dersom du veksler på klipperetningen, holder gresset seg oppreist. Dette bidrar også til å spre det klipte gresset, noe som gir bedre nedbryting og gjødsling.

  Klippe gresset med riktig tidsintervall

  Gress vokser med varierende hastighet til forskjellige tider på året. For å opprettholde samme klippehøyde, må du klippe gresset oftere tidlig på våren. Midt på sommeren begynner det å vokse saktere, derfor trenger du ikke å klippe det så ofte da. Hvis du er ute av stand til å klippe plenen i en lengre periode, klipper du først med en høy klippehøyde. Vent i 2 dager, og klipp deretter på nytt med en lavere høyde.

  Bruke en redusert klippehastighet

  Hvis du ønsker forbedret klippekvalitet, kan du redusere bakkehastigheten.

  Unngå å klippe for kort

  Når du klipper ujevnt, hev klippehøyden for å unngå skalpering av gresset.

  Stoppe maskinen

  Hvis maskinens bevegelse forover må stoppes under klippingen, kan det falle en gressklump ned på plenen. Gå til et tidligere klippet område med knivene koblet inn eller koble ut klippeenheten mens du beveger deg framover for å unngå dette.

  Holde klippeenhetens underside ren

  Fjern gressrester og skitt fra klippeenhetens underside etter hver bruk. Hvis det er et tykt belegg av gress og smuss under klippeenheten, vil klipperesultatet bli dårlig.

  Montere kniven(e)

  Sørg for å holde kniven skarp hele klippesesongen, fordi en skarp kniv klipper gresset uten å slite av eller frynse gresstråene. Gress som er blitt slitt av eller frynset, vil bli brunt i kantene, noe som vil sinke veksten og øke sykdomsfaren. Sjekk at knivene på klipperen er skarpe og ikke slitte eller ødelagte etter bruk. Fil ned eventuelle hakk og kvess knivene etter behov. Hvis en kniv er ødelagt eller slitt må du straks bytte den ut med en original Toro-kniv.

  Etter bruk

  Sikkerhet etter bruk

  Generell sikkerhet

  • Slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille, før du forlater førerens plass. La maskinen kjøle seg ned før vedlikehold, justering, fylling av drivstoff, rengjøring eller lagring.

  • Fjern gress og rusk fra klippeenhetene, lyddemperen, drivverket, gressoppsamleren og motorrommet for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.

  • Steng drivstofftilførselen og ta ut nøkkelen før oppbevaring eller transport av maskinen.

  Rengjøre beholderskjermen

  Fjern skjermen ved å løfte i skjermhåndtakene (Figur 26).

  Trekk skjermen bakover for å fjerne den. Bank lett på skjermen for å fjerne rusk, om nødvendig.

  Note: Hvis det samler seg opp mye gress på skjermen, kan det føre til at viften tilstoppes.

  Note: I situasjoner hvor skjermen tilstoppes raskt kan det fremre, avtakbare skjermpanelet dreies og monteres under hovedskjermen for å tillate fri luftstrøm fra beholderen.

  g025244

  Bruke drivhjulets løseventiler

  Advarsel

  Hendene kan komme inn i roterende drivkomponenter nedenfor av klippeenheten, og dette kan føre til alvorlig personskade.

  Slå av motoren, ta ut nøkkelen og sørg for at alle bevegelige deler har stanset før du tar på drivhjulets løseventiler.

  Advarsel

  Motoren og de hydrauliske drivverkene kan bli veldig varme. Du kan få alvorlige brannskader av å ta på en varm motor eller de hydrauliske drivverkene.

  La motoren og de hydrauliske drivverkene kjøle seg helt ned før du tar på drivhjulets løseventiler.

  Drivhjulets løseventiler befinner seg øverst i venstre hjørne på de hydrostatiske pumpene.

  1. Flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling for å stoppe maskinen.

  2. Koble fra kraftuttaksspaken, aktiver parkeringsbremsen, slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  3. Vipp setet opp for å få tilgang til pumpene.

  4. Roter begge løseventilene én omdreining mot klokken for å frigjøre drivverket.

   Note: Dette gjør at hydraulikkvæsken kan gå utenom pumpen, og at hjulene kan rulle.

  5. Koble ut parkeringsbremsen før du dytter maskinen.

   Note: Ikke tau gressklipperen.

  6. Drei ventilene med klokken for å kjøre maskinen.

   Note: Ikke stram ventilene for mye.

  Transportere maskinen

  Bruk en kraftig tilhenger eller lastebil for å transportere maskinen. Bruk en rampe med full bredde. Sikre at tilhengeren eller lastebilen har alle nødvendige bremser, lys og markeringer som kreves ved lov. Les alle sikkerhetsinstruksjonene nøye. Kunnskap om dette kan forhindre personskader. Se lokale bestemmelser for krav til tilhenger og festing.

  Advarsel

  Det å kjøre i trafikken uten blinklys, lys, reflekser eller merking for saktegående kjøretøy er farlig og kan føre til ulykker, som igjen forårsaker personskader.

  Ikke bruk maskinen på offentlige veier.

  Velge en tilhenger

  Advarsel

  Lasting av maskinen på en tilhenger eller lastebil øker muligheten for at den velter og kan føre til alvorlig skader eller dødsulykker (Figur 27).

  • Bruk en rampe med full bredde. Ikke bruk individuelle ramper for hver side av maskinen.

  • Ikke overgå en 15 graders vinkel mellom rampen og bakken eller mellom rampen og tilhengeren eller lastbilen.

  • Påse at rampen er minst fire ganger så lang som høyden til tilhengeren eller lasteplanet i forhold til bakken. Dette sikrer at rampevinkelen ikke overskrider 15 grader på flatt underlag.

  g027996

  Laste maskinen

  Advarsel

  Lasting av maskinen på en tilhenger eller lastebil øker muligheten for at den velter og kan føre til alvorlig skader eller dødsulykker.

  • Vær svært forsiktig når du kjører maskinen på en rampe.

  • Rygg maskinen opp rampen, og kjør den fremover ned rampen.

  • Unngå plutselig akselerasjon eller bremsing mens du kjører maskinen på en rampe da det kan føre til tap av kontroll eller en situasjon der maskinen velter.

  1. Hvis du bruker en tilhenger, koble den til tauekjøretøyet og sett på sikkerhetskjettingene.

  2. Koble til tilhengerbremsene og lysene, hvis aktuelt.

  3. Senk rampen og sørg for at vinkelen mellom rampen og bakken ikke overskrider 15 grader (Figur 27).

  4. Rygg maskinen opp på rampen (Figur 28).

   g233949
  5. Stopp motoren, ta ut nøkkelen og sett på parkeringsbremsen.

  6. Fest maskinen godt til tilhengeren eller lastebilen med stropper, kjetting eller tau nedover og utover fra maskinen. Se lokale bestemmelser for krav om festing.

  Losse maskinen

  1. Senk rampen og sørg for at vinkelen mellom rampen og bakken ikke overskrider 15 grader (Figur 27).

  2. Kjør maskinen fremover ned fra rampen (Figur 28).

  Vedlikehold

  Sikkerhet ved vedlikehold

  • Dersom du lar tenningsnøkkelen stå i bryteren, kan noen starte motoren uten at det er tilsiktet, noe som kan påføre deg eller personer i nærheten alvorlige skader. Fjern tenningsnøkkelen før du begynner med eventuelt vedlikeholdsarbeid.

  • Før du forlater førerplassen, gjør følgende:

   • Parker maskinen på en jevn flate.

   • Koble fra drivverket.

   • Sett på parkeringsbremsen.

   • Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

   • La maskinen kjøle seg ned før du utfører vedlikehold.

  • Ikke la personer uten opplæring vedlikeholde eller reparere maskinen.

  • Hold hender og føtter unna bevegelige deler eller varme overflater. Du må aldri foreta justeringer mens motoren går hvis du kan unngå det.

  • Vær forsiktig når du slipper ut trykket i komponenter med lagret energi.

  • Kontroller regelmessig at parkeringsbremsen virker. Juster og vedlikehold den etter behov.

  • Ikke tukle med sikkerhetsenhetene. Kontroller regelmessig at de virker tilfredsstillende.

  • Fjern gress og rusk fra klippeenheten, lyddemperen, drivverket, gressoppsamleren og motorrommet for å unngå at det begynner å brenne.

  • Tørk opp olje- eller drivstoffsøl, og fjern rusk som er tilsølt av drivstoff.

  • Ikke stol på at hydrauliske eller manuelle jekker vil støtte maskinen. Støtt opp maskinen med jekkstøtter når du arbeider under den.

  • Hold alle delene i god stand, og sørg for at monteringstilbehøret er godt festet, spesielt monteringstilbehøret som fester knivene. Skift ut slitte eller skadde merker.

  • Koble fra batteriet før du reparerer maskinen. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Bruk utelukkende originale reservedeler og tilbehør fra Toro for å få best mulig ytelse. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter kan være farlige, og de kan derfor føre til at garantien blir ugyldig.

  Anbefalt vedlikeholdsplan

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift oljen i alle tre girkassehusene og fyll på olje etter behov.
 • Etter de 100 første timene
 • Kontroller momentet for hjulenes hakemuttere.
 • Kontroller dreiemomentet til hjulnavmutteren.
 • Kontroller justeringen av parkeringsbremsen.
 • Skift hydraulikkfilteret og hydraulikkvæsken når du benytter enhver slags væske.
 • For hver bruk eller daglig
 • Sjekk sikkerhetssperresystemet.
 • Smør navene på de fremre styrehjulene(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Sjekk om luftrenseren har skitne, løse eller ødelagte deler.
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Rengjør motorskjermen og oljekjøleren.
 • Rengjør hydraulikkpumpene.
 • Undersøk knivene.
 • Rengjør klippeenheten.
 • Fjern rusk fra maskinen.
 • Hver 40. driftstime
 • Smør drivakselen(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Sjekk remmene for slitasje/sprekker.
 • Kontroller nivået på hydraulikkoljen.
 • Hver 100. driftstime
 • Smør klippeenhet oppvippbare svingtapp(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Smør klippeenhetens skyvearmrør(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Sjekk oljen i alle tre girkassehusene og fyll på olje etter behov.
 • Skift motoroljen(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Rengjør motoroljekjøleren.
 • Kontroller og rengjør motorens kjøleribber og deksler.
 • Hver 160. driftstime
 • Smør bremsehåndtakstappen.
 • Smør bremsestaghylsene og styreforbindelsesstagets ender.
 • Hver 200. driftstime
 • Skift motoroljefilteret(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Kontroller tennpluggen(e).
 • Skift drivstoffilter(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Hver 250. driftstime
 • Vedlikehold eller skift ut luftrenserens skumelement(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Skift hydraulikkfilteret og hydraulikkvæsken når du benytter Mobil® 1-væske (oftere under skitne og støvete arbeidsforhold).
 • Hver 400. driftstime
 • Smøre styresvingarmene (oftere under skitne og støvete forhold).
 • Hver 500. driftstime
 • Bytt ut papirluftfilteret(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Bytt ut tennpluggen(e).
 • Kontroller momentet for hjulenes hakemuttere.
 • Kontroller dreiemomentet til hjulnavmutteren.
 • Juster styrehjulslageret.
 • Kontroller justeringen av parkeringsbremsen.deretter
 • Skift hydraulikkfiltre og hydraulikkvæske når du benytter Toro® HYPR-OIL™ 500-hydraulikkvæske (oftere under skitne og støvete arbeidsforhold).
 • Hver 2000. driftstime
 • Skift oljen i alle tre girkassehusene og fyll på olje etter behov.
 • én gang månedlig
 • Kontroller batteriet.
 • Årlig
 • Smør lederullarmen på kraftuttaksremmen(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Smør lederullarmen på pumpedrivremmen(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Fyll på styrehjullagrene på nytt(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Smør navene på de bakre styrehjulene(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Årlig eller før lagring
 • Lakker avskallede overflater.
 • Utfør alle vedlikeholdsprosedyrene nevnt ovenfor før lagring.
 • Important: Se i brukerhåndboken for flere vedlikeholdsprosedyrer.

  Forsiktig

  Dersom du lar tenningsnøkkelen stå i bryteren, kan noen starte motoren uten at det er tilsiktet, noe som kan påføre deg eller personer i nærheten alvorlige skader.

  Slå av motoren og ta ut nøkkelen av bryteren før du utfører vedlikehold.

  Smøring

  Smøre maskinen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 40. driftstime
 • Smør drivakselen(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Hver 100. driftstime
 • Smør klippeenhet oppvippbare svingtapp(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Smør klippeenhetens skyvearmrør(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Årlig
 • Smør lederullarmen på kraftuttaksremmen(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Smør maskinen oftere under skitne og støvete forhold.

  Smørefettype:Nr. 2 litium- eller molybdenumbasert smørefett

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra kraftuttaket, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Tørk av smøreniplene med en fille.

   Note: Skrap eventuell maling av forsiden av festeanordningene.

  4. Sett en fettsprøyte på anordningen.

  5. Påfør smørefett i smøreniplene til det tyter ut av lagrene.

  6. Tørk opp overflødig fett.

  g020366

  Smøre lederullarmen på pumpedrivremmen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Årlig
 • Smør lederullarmen på pumpedrivremmen(oftere under skitne og støvete forhold).
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra kraftuttaket, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Hev beholderen (Figur 30).

   g034248
  3. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  4. Løsne bolten som fester luftrenseren (Figur 31).

  5. Løsne klemmen som fester slangen, og fjern luftrenseren (Figur 31).

   g034250
  6. Fjern boltene og platen under luftrenseren.

   g034251
  7. Smør lederullarmen på pumpedrivremmen (Figur 32).

  8. Monter platen og luftrenseren.

  Smøre bremsehåndtakstappen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 160. driftstime
 • Smør bremsehåndtakstappen.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra kraftuttaket, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Smør bronsehylstrene på bremsehåndtakstappen med et smøremiddel i sprayform eller en lett olje (Figur 33).

   g006835

  Smøre bremsestaghylsene og styreforbindelsesstagets ender

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 160. driftstime
 • Smør bremsestaghylsene og styreforbindelsesstagets ender.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra kraftuttaket, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Lås opp setelåsen og vipp setet opp. Se Frigjøre setelåsen.

  4. Smør bronsehylsene på hver ende av bremsestagakselen med et smøremiddel i sprayform eller tynn olje.

   Note: Hylsene er plassert på innsiden av flenslagrene.

  5. Smør hver ende av begge styreforbindelsesstagene med et smøremiddel i sprayform eller tynn olje.

  Skifte girkasseolje

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 50 første timene
 • Skift oljen i alle tre girkassehusene og fyll på olje etter behov.
 • Hver 100. driftstime
 • Sjekk oljen i alle tre girkassehusene og fyll på olje etter behov.
 • Hver 2000. driftstime
 • Skift oljen i alle tre girkassehusene og fyll på olje etter behov.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra kraftuttaket, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern vernet for å få tilgang til girkassen (Figur 34)

   g209995
  4. Fjern knivene som er festet til girkassen. Se Fjerne knivbladene.

  5. Fjern girkassen og drivakselenheten fra klippeenheten. Ta vare på delene for bruk senere.

  6. Fjern den store oljetappepluggen på forsiden av hver av de tre girkasseseksjonene, og tapp oljen (Figur 35).

   g007579
  7. Fjern de små magnetiske pluggene og tørk bort eventuelt materiale som har samlet seg på dem.

  8. Påfør et Teflon®-rørtetningsmiddel på alle de små magnetiske pluggene, og monter dem i girkassen.

  9. Monter girkassen og drivakselenheten på klippeenheten.

  10. Fyll girkassen med Mobil® SHC (syntetisk) 75W-90-girolje til det er på nivå med oljetappings-/påfyllingspluggen.

   Note: Hver av girkasseseksjonene må fylles separat.

   Note: Hold klippeenheten plan med bakken ved fylling av olje på girkassen. Ikke fyll girkassen med klippeenheten hevet i vedlikeholdsstilling.

  11. Påfør et Teflon-rørtetningsmiddel på de tre store oljepluggene og monter dem i girkassen.

  Smøre styresvingarmene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 400. driftstime
 • Smøre styresvingarmene (oftere under skitne og støvete forhold).
 • Årlig
 • Fyll på styrehjullagrene på nytt(oftere under skitne og støvete forhold).
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern støvkoppen og juster styrehjulet, og la støvkoppen være av til smøringen er utført. Se Smøre styrehjulnavene.

  4. Fjern kontrollpluggen.

  5. Skru en smørenippel inn i hullet.

  6. Pump fett inn i smørenippelen til det flyter ut rundt topplageret.

  7. Fjern smørenippelen fra hullet. Monter sekskantpluggen og lokket.

  Smøre styrehjulnavene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Smør navene på de fremre styrehjulene(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Årlig
 • Smør navene på de bakre styrehjulene(oftere under skitne og støvete forhold).
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Hev gressklipperen for tilgang.

  4. Fjern styrehjulet fra styrehjulsgaflene.

  5. Fjern beskyttelsespakningene fra hjulnavet.

   g006115
  6. Fjern en avstandsmutter fra akselenheten i styrehjulet.

   Note: Det er brukt gjengeforseglermiddel for å låse avstandsmutrene til akselen.

  7. Fjern akselen (med den andre avstandsmutteren fortsatt montert på den) fra hjulenheten.

  8. Lirk ut pakninger og se etter slitasje eller skade på lagrene, og bytt ut ved behov.

  9. Fyll lagrene med et universalsmøremiddel.

  10. Sett ett lager og én ny pakning inn i hjulet.

  11. Hvis akselenheten mangler begge avstandsmutterene, må du bruke gjengeforseglingsmiddel på én avstandsmutter og gjenge den på akselen med anleggene for skrunøkkelen vendende utover.

   Note: Ikke skru avstandsmutteren helt inn på enden av akselen. La det være igjen ca. 3 mm fra avstandsmutterens ytre overflate til enden av akselen inne i mutteren.

  12. Sett den sammenmonterte mutteren og akselen inn på hjulet på den siden hvor den nye pakningen og lageret står.

  13. Fyll området inne i hjulet rundt akselen fullt med universalsmørefett mens den åpne enden på hjulet vender opp.

  14. Sett det andre lageret og en ny pakning på hjulet.

  15. Bruk gjengeforseglingsmiddel på den andre avstandsmutteren, og gjeng den inn på akselen med anleggene for skrunøkkelen vendt utover.

  16. Trekk til mutteren med et moment på 8–9 Nm, løsne mutteren og trekk den til igjen med et moment på 2–3 Nm.

   Note: Pass på at akselen ikke stikker ut lengre enn noen av mutrene.

  17. Sett på igjen beskyttelsespakningene over hjulnavet, og sett hjulet inn på styrehjulsgaffelen.

  18. Sett på igjen styrehjulsbolten og stram til mutteren helt.

  Important: Kontroller lagerjusteringen ofte for å forhindre skade på pakning og lager. Snurr styrehjulet rundt. Hjulet skal ikke snurre fritt (mer enn 1 eller 2 omdreininger) eller vise tegn til sideslark. Hvis hjulet snurrer helt fritt, må du justere momentet på avstandsmutteren til det blir litt motstand. Påfør ytterligere et lag med gjengeforseglermiddel.

  Vedlikehold av motor

  Motorsikkerhet

  • Hold hender, føtter, ansiktet, klær og andre kroppsdeler borte fra lyddemperen og andre varme overflater. La maskinkomponentene kjøle seg ned før du utfører vedlikehold.

  • Hastigheten til motorregulatoren må ikke endres, og motoren må ikke ruses.

  Overhale luftrenseren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Sjekk om luftrenseren har skitne, løse eller ødelagte deler.
 • Hver 250. driftstime
 • Vedlikehold eller skift ut luftrenserens skumelement(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Hver 500. driftstime
 • Bytt ut papirluftfilteret(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Note: Overhal luftrenseren oftere når driftsforholdene er svært støvete eller sandete.

  Fjerne filtrene

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Åpne låsene på luftrenserdekslet og trekk luftrenserdekslet av luftinntakskroppen (Figur 37).

  4. Rengjør luftinntaksskjermen og -dekselet.

  5. Monter luftinntaksdekselet, og fest det med låsene (Figur 37).

   g028105
  6. Åpne låsene på luftrenserdekslet og trekk luftrenserdekslet av luftrenserkroppen (Figur 38).

  7. Rengjør innsiden av luftrenserdekslet med trykkluft.

  8. Skyv hovedfilteret forsiktig ut av luftrenserkroppen (Figur 38).

   Note: Pass på at filteret ikke slår bort i luftrenserkroppen.

  9. Fjern kun det indre filteret hvis du skal skifte det ut.

   Important: Ikke prøv å rengjøre det indre filteret. Hvis sikkerhetsfilteret er skittent, er primærfilteret skadet. Bytt ut begge filtrene.

   g028106
  10. Inspiser hovedfilteret for skader ved å se inn i filteret mens du lyser med en kraftig lykt på utsiden av filteret.

   Note: Hull i filteret vil vises som lyse flekker. Kontroller filteret, og kast det hvis det er ødelagt.

  Kontrollere motoroljen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Kontroller motoroljenivået.
 • Hver 100. driftstime
 • Skift motoroljen(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Hver 200. driftstime
 • Skift motoroljefilteret(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Spesifikasjoner for motorolje

  Oljekapasitet: 1,8 l med et filterskift; 1,6 l uten et filterskift

  Viskositet: Se tabellen nedenfor.

  g032626

  Kontrollere motoroljenivået

  Note: Sjekk oljen når motoren er kald.

  Important: Veivhuset må ikke overfylles med olje, da dette kan skade motoren. Kjør ikke motoren med oljenivået under lavmerket, da dette kan føre til skade på motoren.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, koble fra kraftuttaket, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

   Note: Påse at motoren er slått av, står på flat mark og er avkjølt, slik at oljen har hatt tid til å renne ned i bunnpannen.

  3. Hev beholderen

  4. For å holde smuss, gress osv. ute av motoren, rengjør området rundt oljelokket og peilestaven før den fjernes (Figur 40).

  5. Ta ut peilestaven, og tørk av oljen.

  6. Sett i peilestaven og trykk den helt ned i røret.

  7. Ta ut peilestaven, og kontroller oljenivået.

  8. Hvis oljenivået er lavt, tørk området rundt oljelokket, fjern lokket og fyll på til full-merket på peilestaven (Figur 40).

   Important: Ikke kjør motoren med oljenivået under det lave (eller «fyll på») merket på peilestaven, eller over full-merket.

   g025758

  Skifte motorolje

  Note: Den gamle oljen må kasseres eller gjenvinnes i henhold til lokale forskrifter.

  1. Parker maskinen slik at baksiden står litt lavere enn forsiden, for å være sikker på at all olje tømmes ut.

  2. Flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling for å stoppe maskinen.

  3. Flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, koble fra kraftuttaket, og sett på parkeringsbremsen.

  4. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

   g032754
  5. Hell langsomt cirka 80 % av den spesifiserte oljen ned i påfyllingsrøret, og tilfør sakte resten av oljen til den når Full-merket på peilestaven (Figur 40).

  6. Start motoren og kjør til et flatt område. Kontroller oljenivået på nytt (Figur 40).

  7. Om nødvendig, fyll på mer olje til nivået når Full-merket på peilestaven.

  Skifte motoroljefilteret

  1. Tapp olje fra motoren. Se Skifte motorolje.

  2. Skift motoroljefilteret (Figur 42).

   g032755

   Note: Pass på at oljefilterpakningen er i kontakt med motoren, og drei deretter filteret en ekstra ¾ omdreining.

  3. Fyll på ny olje av riktig sort i veivhuset. Se Spesifikasjoner for motorolje.

  Overhale tennpluggen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 200. driftstime
 • Kontroller tennpluggen(e).
 • Hver 500. driftstime
 • Bytt ut tennpluggen(e).
 • Type: Champion XC12YC

  Elektrodeavstand: 0,76 mm

  Demontere tennpluggen

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Rengjør området rundt bunnen av pluggen(e) for å holde skitt og rusk ute av motoren.

  4. Finn og fjern tennpluggen(e) som vist i Figur 43.

   g027478

  Sjekke tennpluggen

  Important: Ikke rens tennpluggen(e). Kontroller alltid tennpluggen når den har et svart belegg, slitte elektroder, et oljebelegg eller sprekker.

  Hvis du ser en lysebrun eller grå farge på isolatoren, fungerer motoren som den skal. Et svart belegg på isolatoren betyr som regel at luftfilteret er skittent.

  Still avstanden til 0,76 mm.

  g206628

  Montere tennpluggen

  g028109

  Vedlikehold av drivstoffsystem

  Fare

  Under visse forhold er drivstoff er meget brannfarlig og svært eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.

  Se Drivstoffsikkerhet for en fullstendig liste over drivstofftilknyttet forholdsregler.

  Skifte drivstoffilteret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 200. driftstime
 • Skift drivstoffilter(oftere under skitne og støvete forhold).
 • Bensinfilteret er plassert i nærheten av motoren foran eller bak på motoren.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. La motoren kjøle seg ned.

  4. Klem slangen på drivstofftanksiden av drivstoffilteret.

  5. Bytt ut drivstoffilteret (Figur 46).

   Note: Påse at merkene på filteret følger drivstoffstrømmens retning.

   g029685

  Note: Monter drivstoffslangene på nytt og sikre dem med samme type plastikksnorer som de som opprinnelig fulgte med fra fabrikken, for å holde drivstoffslangene unna komponenter som kan forårsake skade.

  Vedlikeholde drivstofftanken

  Forsøk aldri å tappe drivstofftanken. Påse at en autorisert forhandler tapper drivstofftanken og overhaler eventuelle komponenter for drivstoffsystemet.

  Vedlikehold av elektrisk system

  Sikkerhet for elektrisk system

  • Koble fra batteriet før du reparerer maskinen. Koble kabelen fra den negative polen først, og deretter den andre kabelen fra den positive polen. Koble til den positive polen først og den negative polen sist.

  • Lad opp batteriet på et åpent sted med god ventilasjon og borte fra gnister eller åpen ild. Koble laderen fra strømuttaket før du kobler den til eller fra batteriet. Ha på deg beskyttelsesklær og bruk verktøy som er isolert.

  Vedlikeholde batteriet

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  én gang månedlig
 • Kontroller batteriet.
 • Fare

  Elektrolytten i batteriet inneholder svovelsyre, en dødelig gift som også kan forårsake alvorlige brannskader.

  Ikke drikk elektrolytt, og unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk vernebriller for å beskytte øynene og gummihansker for å beskytte hendene.

  Fjerne batteriet

  Advarsel

  Feilaktig frakobling av batterikabler kan skade maskinen og kablene samt forårsake gnister. Gnistene kan føre til at batterigassene eksploderer, noe som kan forårsake personskade.

  • Koble alltid fra den negative (svarte) batterikabelen før du kobler fra den positive (røde) kabelen.

  • Koble alltid til den positive (røde) batterikabelen før du setter på den negative (svarte) kabelen.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Ta den negative (svarte) batterikabelen av den negative (–) batteriklemmen (Figur 47).

  4. Skyv den røde polhetten av den positive (røde) batteriklemmen og ta av den positive (+) batterikabelen (Figur 47).

  5. Fjern vingemutterne som fester J-krokene (Figur 47).

  6. Fjern klemmen (Figur 47).

  7. Fjern batteriet.

   g025144

  Lade batteriet

  Advarsel

  Når batteriet lades, utvikles det gasser som kan eksplodere.

  Røyk aldri i nærheten av batteriet og hold gnister og åpen ild borte fra batteriet.

  Important: Batteriet skal alltid være fulladet (1265 egenvekt). Dette er spesielt viktig for å forhindre at batteriet blir ødelagt når temperaturen er under 0 °C.

  1. Fjern batteriet fra chassiset, se Fjerne batteriet.

  2. Lad opp batteriet i 10 til 15 minutter ved 25 til 30 A, eller i 30 minutter ved 10 A.

   Note: Batteriet må ikke overopplades.

  3. Når batteriet er helt oppladet, kobler du laderen fra strømuttaket, og deretter laderledningene fra batteripolene (Figur 48).

  4. Monter batteriet i maskinen og koble til batterikablene, se Installere batteriet.

   Note: Kjør ikke maskinen med batteriet frakoblet, da dette kan føre til elektrisk skade.

   g000960

  Installere batteriet

  1. Plasser batteriet med polene vendt bort fra den hydrauliske tanken (Figur 47).

  2. Monter den positive (røde) kabelen til den positive (+) batteriklemmen.

  3. Monter den negative (svarte) batterikabelen til den negative (–) batteriklemmen.

  4. Sikre kablene med to bolter, to skiver og to låsemuttere (Figur 47).

  5. Skyv den røde polhetten over den positive (røde) batteripolen.

  6. Installer klemmen og fest den med vingemutterne og J-kroker (Figur 47).

  Justere sikkerhetsbryterne

  Juster alle sikkerhetsbryterne slik at stempelet forlenges 4,8 mm til 6,4 mm fra bryterhuset når stempelet er komprimert (Figur 49).

  g006849

  Vedlikeholde sikringene

  Det elektriske systemet er beskyttet av sikringer. Dette er vedlikeholdsfritt. Hvis en sikring imidlertid går, kontrollerer du om det er kortslutning i en av ledningene.

  1. Sikringene er plassert på høyre side bak setet.

  2. For å bytte sikring, trekk den ut for å fjerne den.

  3. Sett inn en ny sikring.

  Kaldstart av maskinen

  1. Kontroller og fjern korrosjon fra batteriklemmene før du foretar en kaldstart. Sikre at koblingene sitter godt fast.

   Forsiktig

   Korrosjon eller løse koblinger kan forårsake uønsket elektrisk spenningsstøt når som helst ved kaldstartsprodsedyren.

   Ikke prøv kaldstart av maskinen med løse eller korroderte batteriklemmer eller dersom motoren er skadet, da EFI kan oppstå.

   Fare

   Kaldstart av et svakt batteri som er sprukket eller frossent, eller som har lavt elektrolyttnivå eller en åpen/kortsluttet battericelle, kan fører til en eksplosjon som forårsaker alvorlig personskade.

   Ikke kaldstart et svakt batteri ved slike tilstander.

  2. Sørg for at tilleggsbatteriet er et godt og fulladet blybatteri på minst 12,6 volt eller mer.

   Note: Bruk startkabler av korrekt størrelse med korte lengder for å redusere spenningsfall mellom systemene. Påse at kablene er fargekodet eller merket for korrekt polaritet.

   Forsiktig

   Dersom startkablene ikke kobles riktig (feil polaritet), kan det umiddelbart skade EFI-systemet.

   Vær sikker på batteripolenes polaritet og startkabelens polaritet når du kobler sammen batteriene.

   Advarsel

   Batterier inneholder syre og kan produsere eksplosive gasser.

   • Beskytt alltid øyne og ansikt fra batteriene.

   • Du må aldri lene deg over batteriene.

   Note: Påse at utluftingshettene er tette og plane. Legg en fuktig klut, hvis tilgjengelig, over utluftingshettene på hvert batteri. Påse også at kjøretøyene ikke er i kontakt og at begge de elektriske systemene er slått av og har samme systemspenning. Disse instruksjonene gjelder kun for systemer med negativ jording.

  3. Koble den positive (+) kabelen til den positive (+) polen på det utladede batteriet som er koblet til starteren eller solenoiden som vist i Figur 50.

   g012785
  4. Koble den andre enden av den positive kabelen til den positive polen på tilleggsbatteriet.

  5. Koble den svarte negative (-) kabelen til den andre polen (negativ) på tilleggsbatteriet.

  6. Utfør den endelige koblingen på motorblokken til den parkerte maskinen (ikke på den negative batteripolen) borte fra batteriet og hold avstand (Figur 51).

   g209397g013117
  7. Start maskinen og fjern kablene i motsatt rekkefølge (koble den negative kabelen fra motorblokken først).

  Vedlikehold av drivsystem

  Justere sporingen

  Note: Sporingsknotten er plassert under setet.

  Note: Når du roterer denne knappen kan du finjustere slik at maskinen sporer rett med drivspakene i stillingen full hastighet fremover.

  1. Kjør maskinen med 3/4 hastighet i minst 5 minutter for å få hydraulikkvæsken opp i driftstemperatur.

  2. Parker maskinen på en jevn overflate, flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  3. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  4. Vipp setet fremover for å få tilgang til sporingsknotten.

  5. Roter knotten mot høyre for å styre til høyre og roter mot venstre for å styre til venstre.

  6. Juster 1/8 trinn om gangen til maskinen sporer rett.

  7. Kontroller at maskinen ikke beveger seg i fri når parkeringsbremsene er deaktivert (Figur 52).

   g025157

  Kontrollere trykket i dekkene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 40. driftstime
 • Kontroller trykket i dekkene.
 • Oppretthold korrekt lufttrykk i bakhjulene på 103 kPa. Forskjellig trykk i hjulene kan føre til ujevn klipping. Sjekk dekkene når de er kalde for å få en mest mulig nøyaktig avlesning av trykket.

  Note: Forhjulene har delvis luftfylte dekk som ikke trenger justering av lufttrykk.

  g001055

  Note: Ikke bruk noen form for dekkfôring eller skumfyllmateriale i dekkene.

  Kontrollere hjulenes hakemuttere

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 100 første timene
 • Kontroller momentet for hjulenes hakemuttere.
 • Hver 500. driftstime
 • Kontroller momentet for hjulenes hakemuttere.
 • Kontroller og stram hjulhakemutterne til 122–129 Nm.

  Kontrollere hjulnavmuttere med riller

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 100 første timene
 • Kontroller dreiemomentet til hjulnavmutteren.
 • Hver 500. driftstime
 • Kontroller dreiemomentet til hjulnavmutteren.
 • Kontroller og stram mutteren med riller til 373–475 N·m.

  Justere styrehjulslageret

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 500. driftstime
 • Juster styrehjulslageret.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern støvhetten fra styrehjulet og trekk til låsemutteren inntil fjærskivene er flate. Trekk deretter tilbake 1/4 omdreining for å stille forhåndsbelastningen på lagrene korrekt (Figur 54 og Figur 55).

   Important: Påse at fjærskivene er montert korrekt slik det vises i Figur 54 og Figur 55.

  4. Sett på støvhetten.

   g001297
   g006850

  Vedlikehold av kjølesystem

  Kjølesystemsikkerhet

  • Du kan bli forgiftet av å svelge motorkjølevæske. Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.

  • Utslipp av varm kjølevæske under trykk, eller berøring av en varm radiator og omsluttende deler, kan føre til alvorlige brannsår.

   • La alltid motoren kjøle seg ned i minst 15 minutter før du fjerner radiatorlokket.

   • Bruk en klut når du åpner radiatorlokket. Åpne det forsiktig, slik at dampen kan slippe ut.

  Rengjøre motorskjermen og motoroljekjøleren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør motorskjermen og oljekjøleren.
 • Fjern eventuell oppsamling av gress, smuss eller andre fremmedlegemer fra oljekjøleren og motorskjermen (Figur 56).

  g008804g009191

  Før all bruk må du fjerne eventuell oppsamling av gress, smuss eller andre fremmedlegemer fra motorskjermen. Dette vil bidra til å sørge for tilstrekkelig kjøling av motoren og riktig motorhastighet, og vil redusere muligheten for overoppheting og mekanisk skade på motoren (Figur 56).

  Vedlikeholde motoroljekjøleren

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Rengjør motoroljekjøleren.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, koble fra kraftuttaket, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern monteringsmutterne for drivstofftanken, og sving ut drivstofftanken.

  4. Hold oljekjøleren fri for rusk ved å rengjøre ribbene med en børste.

  5. Sving drivstofftanken inn, og fest den med monteringsmutterne.

  6. Løsne monteringsmutterne 1/2 omdreining for å gi rom for at tanken utvider seg.

  Rengjøre motorens kjøleribber og motordeksler

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 100. driftstime
 • Kontroller og rengjør motorens kjøleribber og deksler.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, koble fra kraftuttaket, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern luftinntaksskjermen og viftehuset.

  4. Fjern rusk og gress fra motordelene.

  5. Monter luftinntaksskjermen og viftehuset.

  Vedlikehold av bremser

  Justere parkeringsbremsen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 100 første timene
 • Kontroller justeringen av parkeringsbremsen.
 • Hver 500. driftstime
 • Kontroller justeringen av parkeringsbremsen.deretter
 • Kontroller at bremsen er riktig justert. Følg denne prosedyren også når du fjerner eller skifter ut bremsekomponenter.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, koble fra kraftuttaket, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Frigjør parkeringsbremsen.

  4. Vipp setet forover.

  5. Kontroller og påse at det ikke er slakk mellom parkeringsbremsehåndtaket og forbindelsesleddet.

  6. Hvis justering er nødvendig, fjern splittpinnen og roter forbindelsesleddet mot klokken for å forlenge, eller med klokken for å forkorte.

   g020488
  7. Mål den komprimerte lengden på begge de vertikale fjærenhetene.

   Note: Fjæren skal måle mellom 6 og 7 cm. Om nødvendig, juster mutteren på toppen av den vertikale fjærenheten for å oppnå denne avstanden.

   g020489
  8. Forbindelsesleddets lengde justeres med de to mutterne nederst på den vertikale fjærenheten (Figur 59).

   Note: Forbindelsesleddet skal måle 22,7 til 23,3 cm.

   g020525
  9. Aktiver og deaktiver bremsene for å kontrollere at de kobles inn og ut på rett måte. Juster om nødvendig.

   Note: Når bremsene er deaktivert, skal det være lite eller ingen dødgang i bremseforbindelsesleddet uten heng i bremsene.

  Vedlikehold av remmer

  Kontrollere remmene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 40. driftstime
 • Sjekk remmene for slitasje/sprekker.
 • Skift ut remmen hvis den er slitt. Tegn på en slitt rem omfatter kvining mens remmen roterer, knivene sklir ved klipping av gress og slitte kanter, brente merker og sprekker på/i remmen.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, koble fra kraftuttaket, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Vipp beholderen opp og kontroller pumpe- og kraftuttaksremmene for slitasje, sprekker, eller kontaminasjon.

   Note: Båndene er fjærspent og justering er ikke nødvendig med mindre remmene blir skiftet ut.

  Skifte kraftuttaksremmene

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, koble fra kraftuttaket, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Med motoren av, aktiver kraftuttaket og fjern hårnålssplinten og splittpinnen nederst på kraftuttakets bremserem.

  4. Roter bremseremmen opp og bort fra remmene for å holde det unna remdrivenheten.

  5. Koble fra kraftuttaksspaken.

  6. Løsne remførerne A og B (Figur 60).

  7. Fjern remmene.

  8. Før de nye beltene rundt lederullene, som vist i Figur 60.

   g006836
  9. Koble inn kraftuttaksspaken.

  10. Roter bremsebåndet ned til opprinnelig stilling.

  11. Monter splittpinnen og hårnålssplinten for å feste bremseremmen.

  12. Løsne låsemutterne og juster forbindelsesleddet til toppen av lederullarmen er i flukt med undersiden av hakket på spennarmen som vist i Figur 61.

   g006837
  13. Stram låsemutterne og koble fra kraftuttaksspaken.

  14. Koble inn kraftuttaksspaken og kontroller justeringen.

  15. Kontroller og juster remførerne som beskrevet i Justere remførerne.

  Skifte pumpedrivremmen

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, koble fra kraftuttaket, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern kraftuttaksremmene. Se Skifte kraftuttaksremmene.

  4. Trekk den fjærbelastede lederullen eller fjern fjæren for å avlaste spenningen på pumpedrivremmen.

  5. Fjern den gamle remmen.

  6. Før den nye remmen inn på skivene som vist på merket på baksiden av venstre drivskydd (Figur 62).

   g006838
  7. Monter kraftuttaksremmene. Se Skifte kraftuttaksremmene.

  Justere remførerne

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, koble fra kraftuttaket, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Sørg for at motoren er av og aktiver kraftuttaksspaken.

  4. Juster remførerne, som vist i Figur 63.

  g006839

  Vedlikehold av kontrollsystem

  Justere ryggesperrestaget

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Kontroller bevegelsen til styrespakene som følger:

   • Hvis spakene flytter seg litt forover, opptil 3 mm, er justering ikke nødvendig.

   • Hvis spakene ikke flytter seg, fortsett med de følgende trinnene:

    1. Vipp opp setet eller fjern seterammeenheten (med setet festet) for uhindret sikt til styrekontrollakselen for å fullføre denne justeringen.

    2. Plasser hastighetskontrollspaken i NøYTRAL stilling.

    3. Frigjør parkeringsbremsen.

    4. Juster lengden på staget litt ved å løsne låsemutteren og rotere staget.

     g020490
    5. Aktiver parkeringsbremsen og sjekk styrespakene.

    6. Gjenta trinn 3 til og med 5 til du oppnår bevegelse på opptil 3 mm.

    7. Monter seterammeenheten, hvis denne ble fjernet i trinn 1.

  Justere spenningen på hastighetskontrollspaken

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Juster svingmutteren som er plassert på enden av bevegelseskontrollakselen foran den høyre konsollen (Figur 65).

   Note: Sett spenningen høyt nok at hastighetskontrollspakens stilling opprettholdes under drift, og løst nok til at operatøren komfortabelt kan flytte den.

   g020487

  Justere forbindelsesleddet for hastighetskontrollen

  Advarsel

  For å justere bevegelseskontrollene må motoren være i gang og drivhjulene være i stand til å rotere. Kontakt med bevegelige deler eller varme overflater kan føre til personskade.

  Hold fingre, hender og bekledning unna roterende komponenter og varme overflater.

  Forsiktig

  Heving av klippeenheten ved å bare bruke mekaniske eller hydrauliske jekker ved service eller vedlikehold kan være farlig. Mekaniske og hydrauliske jekker gir kanskje ikke nok støtte eller kan svikte, noe som kan føre til at enheten faller og forårsaker personskader.

  Stol ikke bare på mekaniske og hydrauliske jekker for støtte. Bruk tilstrekkelige jekkstøtter eller liknende støtter.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern den elektriske koblingen fra setets sikkerhetsbryter, plassert rett foran setebryterenheten.

  4. Hev rammen og plasser den på jekkstøtter, slik at kjørehjulene kan rotere fritt.

   Note: Du må utføre denne nøytrale justeringen mens hjulene svinger.

  5. Installer midlertidig en kaldstartledning over terminalene i ledningssatsen for setets sikkerhetsbryterkobling.

  6. Start motoren.

  7. Kjør maskinen i minst fem minutter med hastighetskontrollspakene satt til full fart for å få hydraulikksystemvæsken opp i driftstemperatur.

  8. Sett hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling igjen.

  9. For å oppnå NøYTRAL stilling justerer du venstre og høyre pumpekontrollstagforbindelser, som kobler rattet til pumpekontrollarmene, til hjulene stopper eller kryper noe i revers (Figur 66).

  10. Juster det venstre pumpeforbindelsesleddet ved å rotere sporingsjusteringsknotten.

  11. Juster det høyre pumpeforbindelsesleddet ved å bruke en skrunøkkel til å dreie dobbeltmutterne på enheten (Figur 66).

   g006843
  12. Flytt styrespakene til reversstilling. Bruk litt lett trykk på spaken og la styrespakene gå tilbake til NøYTRAL stilling.

   Note: Hjulene må slutte å bevege seg eller krype noe i revers.

  13. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.

  14. Fjern kaldstartledningen fra ledningsnettkonnektoren og koble konnektoren inn i setebryteren.

  15. Senk maskinen fra jekkstøttene.

  Justere kraftuttaksremskiven

  Juster kraftuttaksremskiven for følgende forhold:

  • Viften er blitt fjernet eller skiftet ut.

  • Motorens monteringsbolter er løsnet, eller motoren er flyttet eller skiftet ut.

  • Jekkakselens monteringsbolter er løsnet, eller jekkakselen er flyttet eller skiftet ut.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern monteringsmutterne for drivstofftanken, og sving ut drivstofftanken.

  4. Sikre at viften er montert og sikker.

  5. Løsne de fire motormonteringsboltene.

  6. Hekt løs spennfjæren for pumperemen.

  7. Løsne de fire monteringsboltene for jekkakselen.

  8. Målt fra vifteremskiven, flytt motoren og jekkakselen til den bakre overflaten for alle tre remskivene er innrettet innenfor 0,8 til 1,6 mm (Figur 67).

   Note: Bruk en rett kant til å innrette alle tre overflatene.

   g006846
  9. Stram de fire motormonteringsboltene og fire jekkakselmonteringsboltene. Kontroller innrettingen etter stramming.

  10. Monter spennfjæren for pumperemmen.

  11. Sving drivstofftanken inn og monter tankmonteringsmutterne.

  12. Juster pumpedrivremskiven. Justere pumpedrivremskiven.

  Justere pumpedrivremskiven

  Justering av pumpedrivremskiven er nødvendig ved de følgende forholdene:

  • Motorens monteringsbolter er løsnet, eller motoren er flyttet eller skiftet ut.

  • Pumperemskivene har løsnet, blitt flyttet eller skiftet ut.

  • Justering av kraftuttakslederullen er utført. Se Justere kraftuttaksremskiven.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Løsne justeringsskruene på begge pumperemskivene.

  4. Bruk en rett kant til å innrette hver pumperemskive med motorlederullen ved å skyve den langs pumpeakselen (Figur 67).

  5. Stram remskiveskruene og kontroller justeringen.

  Justere kraftuttaksbremsefjæren

  Justering av kraftuttakets bremsefjær er kun nødvendig hvis viften er blitt fjernet eller skiftet ut, eller hvis kraftuttakets lederullarm er demontert.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Finn bremsefjæren og skru de to låsemutterne ut til enden av bremsefjærstaget (Figur 68).

  4. Stram låsemutterne sammen ved enden av bremsefjærstaget.

   g006848

  Justere beholderdøren

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Løsne de seks dørhengselmutterne (Figur 69).

  4. Åpne døren og plasser en 9,5 mm gummistripe eller slange med 9,5 mm diameter mellom beholderen og beholderdøren (Figur 69).

  5. Lukk døren og skyv den tett mot beholderen.

  6. Stram hengseldelene.

  7. Åpne beholderdøren og fjern gummistripen.

  g025251

  Justere låsestiftsperren på klippeenheten

  1. Skyv klippeenhetens låsestifter inn på begge sider av klippeenheten og vri dem for å låse klippeenheten i driftsstilling.

  2. Løsne låsemutteren og drei stoppskruen med klokken til låsestiften er tilstrammet og ikke kan roteres for hånd (Figur 70).

   g007581
  3. Løsne stoppskruen 1/2 omdreining mot klokken, og stram låsemutteren.

  4. Test låsestiften for å sikre at den glir fritt. Juster om nødvendig.

  Vedlikehold av hydraulisk system

  Sikkerhet for hydraulikksystem

  • Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden. Innsprøytet væske må fjernes kirurgisk innen få timer av en lege.

  • Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.

  • Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulisk olje under høyt trykk.

  • Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.

  • Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.

  Spesifisering av hydraulikkvæske

  Hydraulikkvæsketype: Toro® HYPR-OIL 500 hydraulikkolje eller Mobil® 1 15W-50.

  Important: Bruk den angitte væsken. Andre væsker kan skade systemet.

  Hydraulikktankkapasitet: 5,7 l

  Kontrollere hydraulikkoljen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Hver 40. driftstime
 • Kontroller nivået på hydraulikkoljen.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. La motoren og hydraulikksystemet få kjøle seg ned i ti minutter.

   Note: For å få riktig avlesning, kontroller hydraulikkvæskenivået når maskinen er kjølt ned.

  4. Hev setet. Se Frigjøre setelåsen.

  5. Rengjør området rundt peilepinnen på hydraulikksystembeholderen (Figur 71).

  6. Ta ut peilepinnen fra hydraulikkbeholderen (Figur 71).

  7. Tørk av peilepinnen og sett peilepinnen tilbake i beholderen.

  8. Dra ut peilestaven, og se på enden (Figur 71). Hvis væskenivået er ved fyll på-merket, sakte hell nok væske i hydraulikkbeholderen for å fylle nivået til full-linjen.

   Important: Ikke fyll for mye væske på hydraulikkenhetene, ettersom dette kan forårsake skade. Ikke kjør maskinen hvis væsken er under fyll på-merket.

  9. Sett peilestaven på plass igjen.

   g025772

  Skifte hydraulikkvæske og filter

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  Etter de 100 første timene
 • Skift hydraulikkfilteret og hydraulikkvæsken når du benytter enhver slags væske.
 • Hver 250. driftstime
 • Skift hydraulikkfilteret og hydraulikkvæsken når du benytter Mobil® 1-væske (oftere under skitne og støvete arbeidsforhold).
 • Hver 500. driftstime
 • Skift hydraulikkfiltre og hydraulikkvæske når du benytter Toro® HYPR-OIL™ 500-hydraulikkvæske (oftere under skitne og støvete arbeidsforhold).
 • Note: Bruk sommerfilter ved temperaturer på 0 °C og høyere. Bruk vinterfilter ved temperaturer på 0 °C og lavere.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Rengjør området rundt filteret forsiktig.

   Important: Påse at det ikke kommer smuss eller kontaminasjon inn i det hydrauliske systemet.

  4. Skru løs og fjern filteret, og la væsken tømmes fra beholderen.

   Important: Bytt ikke væske på det hydrauliske systemet (bortsett fra den som kan tømmes ut når filteret byttes), hvis ikke du tror væske er blitt kontaminert eller er blitt ekstremt varm. Unødig bytte av hydraulikkvæsken kan skade det hydrauliske systemet ved å introdusere kontaminasjon i systemet.

  5. Før du monterer det nye filteret, fyll det med Toro® HYPR-OIL 500-hydraulikkvæske og påfør et tynt lag væske på overflaten av gummitetningen.

  6. Drei filteret med klokken til gummitetningen kommer i kontakt med filteradapteren. Trekk deretter til filteret med ytterligere 2/3 til 3/4 omdreining.

  7. Fyll beholderen som angitt i Kontrollere hydraulikkoljen.

  8. Hev bakre del av maskinen, og støtt med jekkstøtter (eller tilsvarende støtte) akkurat høyt nok til at drivhjulene kan rotere fritt.

  9. Start motoren og flytt gasskontrollen til posisjonen for MAKSIMAL GASS.

  10. Flytt hastighetskontrollspakene til full hastighet og kjør maskinen i flere minutter.

  11. Slå av maskinen, og kontroller væskenivået.

  Kontrollere og rengjøre hydraulikkpumpene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør hydraulikkpumpene.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, koble fra kraftuttaket, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Hev setet.

  4. Fjern rusk og gress fra hydraulikkpumpene.

  5. Senk setet.

  Vedlikeholde knivene

  Knivsikkerhet

  • Inspiser knivene regelmessig for slitasje eller skade.

  • Vær forsiktig når du kontrollerer knivene. Legg noe rundt knivene eller bruk hansker, og vær svært forsiktig når du håndterer knivene. Bare skift ut eller slip knivene. Du må aldri rette eller sveise dem.

  • Vær forsiktig hvis maskinen har flere knivblader, da resten av knivene kan begynne å rotere når det ene knivbladet roteres.

  • Skadde eller slitte knivblader og bolter må skiftes ut i sett for å opprettholde balansen.

  Overhale gressklipperknivene

  Sørg for å få best mulig klipperesultat ved å holde knivene skarpe. Det kan være praktisk å ha en ekstra kniv på for mer effektiv sliping og utskifting.

  Før du inspiserer eller overhaler knivene

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttak), og sett på parkeringsbremsen.

  2. Slå av motoren, ta ut nøkkelen, og koble tennpluggkablene fra tennpluggene.

  Inspisere knivene

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Undersøk knivene.
  1. Undersøk kniveggene (Figur 72).

  2. Hvis kniven er sløv eller hvis det er hakk i den, må den tas av og slipes. Se Slipe knivbladene.

  3. Undersøk knivbladene, spesielt buen.

  4. Hvis du finner sprekker, slitasje eller ser at det begynner å dannes spor i denne delen av kniven, må den skiftes ut øyeblikkelig (Figur 72).

   g006530

  Sjekke om en kniv er bøyd

  1. Roter knivene til endene vender fremover og bakover.

  2. Mål fra en jevn overflate til kniveggen, posisjon A, på kniven (Figur 73).

   g000975
  3. Roter den motsatte enden av kniven fremover.

  4. Mål fra en jevn overflate til kniveggen i samme posisjon som i trinn 2 ovenfor.

   Note: Forskjellen mellom avstanden i trinn 2 og 4 må ikke være over 3 mm.

   Note: Hvis dette målet overskrider 3 mm, er kniven bøyd og må byttes ut.

  Fjerne knivbladene

  Bytt ut knivene hvis de treffer en hard gjenstand, eller hvis de er ute av balanse eller bøyd.

  Note: Merk deg posisjonen til de røde knivene. Sett fra normal operatørstilling er den plassert på høyre side.

  1. Hev klippeenheten og sikre den i hevet stilling. Se Heve klippeenheten til vedlikeholdsstilling.

  2. Hold knivenden med en fille eller en tykk hanske.

  3. Fjern kniven, skiven og knivbolten som fester kniven og knivdriveren (Figur 74).

   g007578
  4. Fjern knivdriveren fra den eksisterende kniven (Figur 74).

  Slipe knivbladene

  1. Bruk en fil til å slipe eggen i begge ender av kniven (Figur 75).

   Note: Oppretthold den opprinnelige vinkelen.

   Note: Kniven opprettholder balansen hvis like mye materiale fjernes fra begge kniveggene.

   g000552
  2. Sjekk knivens balanse ved å legge den på en balanseringsinnretning (Figur 76).

   Note: Hvis kniven holder seg i horisontal stilling, har den riktig balanse og kan brukes.

   Note: Hvis kniven ikke er i balanse, filer du bort litt av metallet på enden av vingeområdet (Figur 75).

   g000553
  3. Fortsett med dette helt til kniven er balansert.

  Montere knivbladene

  Note: Påse at du monterer den røde kniven på høyre side.

  1. Monter knivdriveren på de nye knivene med skjærboltene og låsemutterne (Figur 74).

  2. Stram til boltene med et moment på 922–1130 N·m.

   Note: Innrett knivdriverens overflate med flaten på akselen når du monterer kniven på klippeenheten.

  3. Monter kniven, skiven og knivbolten på spindelakselen (Figur 74).

  4. Trekk til knivbolten til 115–149 N·m.

  5. Senk klippeenheten til driftsstilling. Se Senke klippeenheten til driftsstilling.

   Advarsel

   Det kan være farlig å bruke en klippeenhet med løse eller svekkede knivbolter. En løs eller svekket knivbolt kan la en kniv som roterer med høy hastighet komme ut under klippeenheten og forårsake alvorlige personskader eller materielle skader.

   • Skift ut knivbolten når du har truffet en gjenstand.

   • Bruk kun originale reservedeler fra Toro.

   • Ikke smør boltgjengene eller spindelen før montering.

  Rette opp klippeenheten

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Kontroller dekktrykket for drivhjulene. Se Kontrollere trykket i dekkene.

  4. Kontroller at alle hårnålssplintene er i 7,62 cm (3 tommer) klippehøydehullene, med avstandsstykkene under hårnålssplintene (Figur 77).

   g007580
  5. Forkort eller forleng hver klippeenhetsstøttepinne for å oppnå en knivtupphøyde på 7,62 cm på forsiden av klippeenheten og 8,26 cm på baksiden av klippeenheten (Figur 77).

   Note: Den fremre boltene er gjenget inn i klippeenheten og har en låsemutter. Den bakre boltene har en stagende gjenget inn i seg med en låsemutter.

  Demontere klippeenheten

  Advarsel

  Hvis denne maskinen brukes uten Toro-godkjent frontmontert tilbehør, økes muligheten for at operatøren vikles inn i drivhjulene eller maskinen velter fremover. Vikling eller velting kan føre til alvorlige skader eller en dødsulykke.

  Når du bruker denne maskinen uten Toro-godkjent frontmonteringsutstyr, må følgende overholdes:

  • Hold føtter og klær borte fra dekkene.

  • Begrens drift til det minste som er nødvendig for å installere annet frontmontert tilbehør.

  • Begrens hastigheten og vær svært forsiktig.

  • Bruk bare på en flat, jevn flate.

  • Ikke kjør opp eller ned en tilhengerrampe.

  • Unngå plutselig akselerasjon eller bremsing.

  Important: Ikke transporter denne maskinen uten Toro-godkjent frontmontert tilbehør.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Hev klippeenheten og lås med låsestiftene for klippeenheten. Se Heve klippeenheten til vedlikeholdsstilling.

  4. Fjern hårnålsplintene og skivene oppå løftefjæren for klippeenheten på hver side av maskinen (Figur 78).

   g006788
  5. Fjerne fjærene fra fjærfestet. Gjenta for den andre siden av maskinen.

  6. Frigjør klippeenheten fra hevet stilling og senk klippeenheten sakte ned til bakken. Se Senke klippeenheten til driftsstilling.

   Note: Klippeenheten blir tyngre når du fjerner fjærene fra festet. Senk klippeenheten forsiktig.

  7. Fjern ringstiftene på forsiden av skyvearmene på begge sider av maskinen (Figur 79).

   g233982
  8. Løsne boltene som er festet til gummivernet (Figur 80).

   g036545
  9. Lås opp setet og koble fra drivakselen ved hjelp av hurtigkoblingen på jekkakselen (Figur 81). Se Frigjøre setelåsen

   g006785
  10. Trekk klippeenheten forover for å fjerne den fra maskinen.

  Montere klippeenheten

  Important: Ikke transporter maskinen uten Toro-godkjent frontmontert tilbehør.

  1. Parker maskinen på en jevn overflate, flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Rull klippeenheten opp til maskinen med utslippsrøret ned og påse at klippeenhetens fjærer er plassert over drivhjulet og under konsollen på hver side.

  4. Frigjør setelåsen og vipp setet forover.

  5. Monter drivakselen på jekkakselen (Figur 81).

  6. Innrett klippeenhetens skyvearmrør med maskinens skyvearmer, og skyv klippeenheten bakover.

  7. Fest skyvearmene med ringstiftene på venstre og høyre side av maskinen (Figur 79).

  8. Innrett den øvre delen av gummivernet, og fest det med de vedlagte boltene (Figur 80).

  9. Løs ut låsestiftene for klippeenheten på hver side, hev klippeenheten til vedlikeholdsstilling og fest klippeenhetslåsen på kroken. Se Heve klippeenheten til vedlikeholdsstilling.

  10. Monter fjærene på fjærfestebolter under venstre og høyre side av konsollene, og fest dem med en skive og hårnålssplint (Figur 78).

  11. Frigjør klippeenheten fra hevet stilling, senk klippeenheten sakte ned til bakken og lås klippeenhetslåsestiftene på hver side. Se Senke klippeenheten til driftsstilling.

  Justere låsestiftsperren på klippeenheten

  1. Skyv låsestiftene for klippeenheten inn på begge sider og roter for å låse klippeenheten i driftsstilling.

  2. Løsne låsemutteren og drei stoppskruen med klokken til låsestiften er tilstrammet og ikke kan roteres for hånd (Figur 82).

   g007581
  3. Løsne stoppskruen 1/2 omdreining mot klokken, og stram låsemutteren.

  4. Test låsestiften for å sikre at den glir fritt. Juster om nødvendig.

  Rengjøring

  Rengjøre under klippeenheten

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Rengjør klippeenheten.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Hev klippeenheten og sikre den i hevet stilling. Se Heve klippeenheten til vedlikeholdsstilling.

  4. Rengjør eventuelt oppsamlet gress under klippeenheten.

  5. Senk klippeenheten til driftsstilling. Se Senke klippeenheten til driftsstilling.

  Fjerne rusk fra maskinen

  VedlikeholdsintervallVedlikeholdsprosedyre
  For hver bruk eller daglig
 • Fjern rusk fra maskinen.
  1. Parker maskinen på en jevn overflate, flytt hastighetskontrollspaken til NøYTRAL stilling, koble fra knivkontrollbryteren, og sett på parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Fjern eventuell olje, smuss, eller oppsamlet gress på maskinen, spesielt rundt drivstofftanken, motoren og eksossystemområdet.

  Avhending av avfall

  Motorolje, batterier, hydraulikkvæske og motorkjølemiddel er forurensende for miljøet. Avhend disse i henhold til nasjonale eller lokale regelverk.

  Lagring

  Lagringssikkerhet

  • Før du forlater førerplassen, må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille. La maskinen kjøle seg ned før justering, vedlikehold, rengjøring eller oppbevaring.

  • Oppbevar ikke maskinen eller drivstoffet i nærheten av flammer, og tøm ikke ut drivstoffet innendørs eller inne i en lukket tilhenger.

  • Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

  Rengjøring og lagring

  1. Koble fra knivkontrollbryteren (kraftuttaket), og aktiver parkeringsbremsen.

  2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.

  3. Rengjør hele alle utvendige deler på maskinen for gress, smuss og skitt, spesielt motoren og det hydrauliske systemet. Fjern utvendige gressrester og smuss på motorens sylindertoppribber og viftehus.

   Important: Du kan vaske maskinen med skånsomt vaskemiddel og vann. Maskinen må ikke trykkvaskes. Unngå overdreven bruk av vann, spesielt nær kontrollpanelet, motoren og de hydrauliske pumpene og motorene.

  4. Kontroller at parkeringsbremsen virker. Se Justere parkeringsbremsen.

  5. Vedlikehold luftrenseren, se Overhale luftrenseren.

  6. Smør maskinen, se Smøring.

  7. Bytte veivhusolje, se Kontrollere motoroljen.

  8. Kontroller trykket i dekkene. Se Kontrollere trykket i dekkene.

  9. Skifte de hydrauliske filtrene. Se Skifte hydraulikkvæske og filter.

  10. Bytt ut batteriet, se Lade batteriet.

  11. Skrap bort oppsamlet gress og skitt fra gressklipperens underside, og spyl den med en hageslange.

   Note: Kjør maskinen med knivkontrollbryteren (kraftuttak) innkoblet og motoren på høy tomgang i 2 til 5 minutter etter vask.

  12. Kontroller knivenes tilstand. Se Overhale gressklipperknivene.

  13. Gjør maskinen klar for oppbevaring når det er flere enn 30 dager til du skal bruke den igjen. Slik gjør du maskinen klar for lagring:

   1. Bland et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel med petroleumsbase i drivstoffet på tanken. Følg blandingsinstruksjonene fra produsenten av stabiliseringsmiddelet. Stabiliseringsmidler med alkoholbase (etanol eller metanol) må ikke brukes.

    Note: Et stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel er mest effektivt når det blandes med ferskt drivstoff og brukes til enhver tid.

   2. Kjør motoren i fem minutter for å fordele det behandlede drivstoffet i drivstoffsystemet.

   3. Slå av motoren, la den kjøles ned og tøm drivstofftanken.

   4. Start motoren og kjør den til den stopper.

   5. Drivstoff må kasseres i henhold til lokale forskrifter. Resirkuler drivstoffet i samsvar med lokale forskrifter.

    Important: Ikke oppbevar drivstoff som inneholder stabiliserings-/kondisjoneringsmiddel, lenger enn anbefalt av produsenten av middelet.

  14. Fjern og sjekk tilstanden til tennpluggen(e). Se Overhale tennpluggen. Når tennpluggen(e) er tatt ut, heller du 30 ml (to spiseskjeer) med motorolje i tennplugghullet. Bruk starteren til å starte motoren og fordele oljen på innsiden av sylinderen. Monter tennpluggen(e). Ikke sett kabelen på tennpluggen(e).

  15. Sjekk og stram til alle bolter, mutrer og skruer. Alle skadde eller defekte deler må repareres eller skiftes ut.

  16. Reparer alle riper eller avskallinger i lakken. Du kan kjøpe maling hos ditt autoriserte forhandlerverksted.

  17. Maskinen må oppbevares rent og tørt i en garasje eller på et lager. Ta nøkkelen ut av tenningen og hold den utenfor barns eller andre uautoriserte brukeres rekkevidde. Legg en presenning over maskinen for å beskytte den og holde den ren.

  Feilsøking

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Startmotoren kjører ikke.
  1. Knivkontrollbryteren er innkoblet.
  2. Parkeringsbremsen er frakoblet.
  3. Kontrollspakene står låst i nøytral, låst stilling.
  4. Du sitter ikke i førersetet.
  5. Batteriet er flatt.
  6. De elektriske forbindelsene er korroderte eller løse.
  7. En sikring har gått.
  8. Et relé eller en bryter er skadd.
  1. Koble fra knivkontrollbryteren.
  2. Sett på parkeringsbremsen.
  3. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til Nøytral-låst-stillingen.
  4. Sett deg på setet.
  5. Lad opp batteriet.
  6. Kontroller at de elektriske forbindelsene har god kontakt.
  7. Bytt ut sikringen.
  8. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Motoren vil ikke starte, er vanskelig å starte eller går ikke.
  1. Drivstofftanken er tom.
  2. Drivstoffavstengningsventilen er stengt.
  3. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  4. Gassen står ikke i riktig stilling.
  5. Det er smuss på drivstoffilteret.
  6. Det er smuss, vann eller gammel bensin i drivstoffsystemet.
  7. Luftrenseren er skitten.
  8. Setebryteren fungerer ikke som den skal.
  9. De elektriske kontaktene er korroderte, løse eller skadede.
  10. Et relé eller en bryter er slitt eller skadet.
  11. Tennpluggen er skitten eller avstanden er feil.
  12. Tennpluggkabelen er ikke tilkoblet.
  1. Fyll drivstofftanken.
  2. Åpne drivstoffavstengingsventilen.
  3. Tilsett olje til veivhuset.
  4. Kontroller at gassen står midtveis mellom stillingene Sakte og Hurtig.
  5. Bytt ut drivstoffilteret.
  6. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  7. Rengjør eller bytt ut luftrenserelementet.
  8. Sjekk setebryterindikatoren. Skift ut setet om nødvendig.
  9. Kontroller at de elektriske forbindelsene har god kontakt. Rengjør kontaktpolene grundig med spesielt rengjøringsmiddel, smør på dielektrisk fett og koble til på nytt.
  10. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  11. Juster eller skift ut tennpluggen.
  12. Sjekk at tennpluggkabelen sitter godt.
  Motoren mister kraft.
  1. For stor motorbelastning.
  2. Luftrenseren er skitten.
  3. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  4. Kjøleribbene og luftpassasjene over motoren er tilstoppet.
  5. Utluftingshullet i drivstofflokket er tilstoppet.
  6. Det er smuss på drivstoffilteret.
  7. Det finnes smuss, vann eller gammel bensin i drivstoffsystemet.
  1. Reduser bakkehastigheten.
  2. Rengjør luftrenserelementet.
  3. Tilsett olje til veivhuset.
  4. Fjern hindringen i kjøleribbene og luftpassasjene.
  5. Rengjør eller skift ut drivstofflokket.
  6. Bytt ut drivstoffilteret.
  7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Motoren overopphetes.
  1. For stor motorbelastning.
  2. Oljenivået i veivhuset er lavt.
  3. Kjøleribbene og luftpassasjene under motorviftehuset er tilstoppet.
  4. Luftrenseren er skitten.
  5. Det er smuss, vann eller gammelt drivstoff i drivstoffsystemet.
  1. Reduser bakkehastigheten.
  2. Tilsett olje til veivhuset.
  3. Fjern hindringen i kjøleribbene og luftpassasjene.
  4. Rengjør eller bytt ut luftrenserelementet.
  5. Kontakt et autorisert forhandlerverksted
  Maskinen trekker til høyre eller venstre (når bevegelseskontrollspakene er satt rett fremover).
  1. Sporingen må justeres
  2. Trykket i drivhjulsdekkene er feil.
  1. Juster sporingen.
  2. Juster dekktrykket i drivhjulene.
  Maskinen kjører ikke.
  1. Omløpsventilene er ikke strammet nok til.
  2. Pumperemmen er slitt, løs eller ødelagt.
  3. Pumperemmen sitter ikke på en av remskivene.
  4. Ledefjæren er brukket eller mangler.
  5. For lite eller for varm hydrauliskvæske.
  1. Stram omløpsventilene.
  2. Skift ut remmen.
  3. Skift ut remmen.
  4. Skift ut fjæren.
  5. Fyll på hydraulisk olje, eller la den avkjøles.
  Maskinen vibrerer unormalt mye.
  1. Gressklipperkniven(e) er bøyd(e) eller ubalansert(e).
  2. Knivmonteringsbolten er løs.
  3. Monteringsboltene i motoren er løse.
  4. En motorremskive, lederull eller knivremskive er løs.
  5. Motorremskiven er ødelagt.
  6. Knivspindelen er bøyd.
  7. Motormonteringen er løs eller utslitt.
  1. Monter ny(e) kniv(er).
  2. Stram til knivmonteringsbolten.
  3. Trekk til monteringsboltene.
  4. Stram til den aktuelle skiven.
  5. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  6. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  7. Kontakt et autorisert forhandlerverksted.
  Klippehøyden er ujevn.
  1. Kniven(e) er ikke skarpe.
  2. Gressklipperkniven(e) er bøyd(e).
  3. Klippeenheten er ikke rettet opp.
  4. Klippeenhetens underside er skitten.
  5. Trykket i dekkene er feil.
  6. Avstandsstykkene er ikke korrekt plassert.
  7. Tuppene på tilstøtende kniver er i ujevn klippehøyde.
  1. Slip kniven(e).
  2. Monter ny(e) gressklipperkniv(er).
  3. Rett opp klippeenheten på tvers og på langs.
  4. Rengjør klippeenhetens underside.
  5. Juster trykket i dekkene.
  6. Plasser avstandsstykkene under hårnålssplintene.
  7. Skift ut knivene eller spindlene og/eller kontroller for skade på klippeenheten.
  Knivbladene roterer ikke.
  1. Kraftuttaksremmen er slitt, løs eller ødelagt.
  2. Kraftuttaksakselen er ikke tilkoblet.
  3. Kraftuttaksremmen sitter ikke på remskiven.
  1. Kontroller remspenningen eller skift ut remmen
  2. Koble til kraftuttakets aksel.
  3. Kontroller remmene for slitasje. Monter ny rem, og kontroller justeringsakslene og remførerne for korrekt stilling.

  Skjemaer

  Koblingsskjema

  g020385

  Hydraulisk diagram

  g020536